Zadanie nr 53: Regionalna platforma komunikacji elektronicznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadanie nr 53: Regionalna platforma komunikacji elektronicznej"

Transkrypt

1 Zadanie nr 53: Regionalna platforma komunikacji elektronicznej Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Systemu Regionalna platforma komunikacji funkcjonalna przedmiotu zamówienia elektronicznej na warunkach określonych w niniejszej Karcie produktu oraz na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Regionalna platforma komunikacji elektronicznej musi spełniać następujące wymagania minimalne: Wymagania ogólne: System ma stanowić tzw. pojedynczy punkt kontaktowy (front-office) dla klientów (interesantów) jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego, pełniąc w powiązaniu z platformą epuap rolę systemu Elektronicznej Obsługi Obywatela (EOO). System musi umożliwiać bezpieczną i wiarygodną wymianę dokumentów elektronicznych między obywatelem / Interesantem oraz pomiędzy Urzędami za pośrednictwem powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej. System musi umożliwiać bezpieczne świadczenie interesantom usług publicznych drogą elektroniczną. System musi być zintegrowany z Elektroniczną Skrzynką Podawczą, która odpowiada za generowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla dokumentów elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem platformy regionalnej oraz pomiędzy systemami obiegu dokumentów Partnerów projektu. System musi być zintegrowany z Podsystemem Formularzy Elektronicznych, który będzie odpowiadał w szczególności za tworzenie, przechowywanie i udostępnianie repozytorium formularzy oraz wzorów dokumentów elektronicznych. Regionalna platforma komunikacji elektronicznej musi zawierać Regionalny Katalog Usług Publicznych (RKUP), który będzie gromadził i udostępniał opisy usług publicznych świadczonych przez podmioty publiczne (w szczególności samorządowe) z terenu województwa lubuskiego dla obywateli, podmiotów gospodarczych oraz organizacji. Przeznaczeniem Katalogu jest umożliwienie interesantom znalezienia najbardziej odpowiedniej usługi publicznej w kontekście ich problemu / sytuacji/potrzeby. Opisy usług w RKUP muszą być podzielone na część ogólną i cześć szczególną. Strona: 1

2 Cześć ogólna opisu usługi dla usług w RKUP realizowanych bezpośrednio na podstawie prawa powszechnego musi być jedna, wspólna dla wszystkich usług realizowanych w całym województwie (realizowanych na tej samej podstawie). Części szczególne opisów usługi oraz części ogólne opisu usługi w RKUP realizowanych na podstawie prawa lokalnego dostarczane będą przez podmioty publiczne usługodawców poszczególnych usług. W ramach interfejsu Użytkownik musi posiadać możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności, które są dla niego udostępnione zgodnie z przypisanymi mu uprawnieniami. System musi wykorzystywać standard XML do wymiany danych, a także do opisu konfiguracji Systemu. Struktura dokumentów XML musi być definiowana zgodnie ze standardem XML Schema. System musi zapewniać szyfrowanie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie przez osoby postronne wszystkich danych wymienianych między Urzędami oraz między Urzędem a Interesantem. System musi zapewniać bezpieczeństwo przesyłanych danych (przesyłanie danych z użyciem protokołu SSL). System do komunikacji musi wykorzystywać szynę integracyjną ESB. Skrytka Interesanta musi być spersonalizowanym, wymagającym uwierzytelniania, interfejsem dostępu Interesanta do usług publicznych e-urzędu przez przeglądarkę WWW (przynajmniej Internet Explorer 7.0, Firefox 3.0, Opera 9.0 lub nowsze). System musi zapewniać realizację pełnej ścieżki komunikacji Urząd <-> Interesant oraz Urząd <-> Urząd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Komunikacja komponentu Elektroniczna Skrzynka Podawcza z urządzeniem HSM musi odbywać się za pomocą interfejsu zgodnego ze standardem PKCS#11. Dostarczona Elektroniczna Skrzynka Podawcza musi posiadać API do komunikacji z pozostałymi komponetami systemu. Interfejs użytkownika musi być w pełni polskojęzyczny (włączając w to menu, podmenu, formularze, pomoc kontekstową, teksty podpowiedzi, teksty komunikatów (również o błędach)). Wszelkie moduły systemu muszą korzystać ze standardowych notacji i języków w obszarach, w których istnieją powszechnie akceptowane otwarte standardy (w szczególności znajdujące się w rozporządzeniu o minimalnych wymaganiach dla systemów teleinformatycznych). Strona: 2

3 System ma być zbudowany w architekturze SOA. Wymaga się od Wykonawcy stosowania jednolitej konwencji rozwiązań, w szczególności stosowania wzorców architektonicznych - komponenty tego samego typu muszą być implementowane w ten sam sposób (poprzez użycie wypracowanego na początku wzorca). System musi wspierać otwarte standardy, w szczególności opracowane przez W3C, OASIS, WAI, WfMC, co najmniej w zakresie określonym przez Rozporządzanie Rady Ministrów z 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, jeśli wykorzystanie tych standardów jest niezbędne do realizacji wymagań funkcjonalnych systemu. Instrukcja obsługi musi być zintegrowana z interfejsem w formie pomocy kontekstowej odnoszącej się do zawartości okna wyświetlanego w danym czasie na ekranie użytkownika systemu. System musi uniemożliwiać wpisywanie nieprawidłowych danych, w szczególności system musi, tam gdzie jest to możliwe, weryfikować poprawność wprowadzonych danych w danym polu a także zależności pomiędzy innymi polami (poprawności pola PESEL i jego zgodności z polami płeć i data urodzenia). W przypadku wpisania niewłaściwych danych system powinien zaznaczać te dane i informować użytkownika o błędzie. Wykonane oprogramowanie aplikacyjne nie będzie ograniczało możliwości skalowalności infrastruktury sprzętowej. Centralne komponenty Systemu muszą pracować w trybie całodobowym, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, z przewidywanym 3 godzinnym oknem serwisowym raz na tydzień. na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów administracyjnych. Rozwiązanie musi umożliwiać wykonywanie kopii bezpieczeństwa wg określonego scenariusza, nie rzadziej niż raz dziennie, zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę Polityką Bezpieczeństwa. Kopie bezpieczeństwa mają zapewnić możliwość niezwłocznego odzyskania danych i przywrócenia całego Systemu do stanu normalnej pracy po ewentualnej awarii sprzętowej lub programowej. Poufność danych w odniesieniu do komunikacji z użytkownikiem publicznym zapewniona będzie przez wykorzystanie protokołu SSL (HTTPS). Jedynie część informacyjna mająca charakter publiczny, może być obsługiwana poprzez protokół HTTP bez stosowania szyfrowania. System musi posiadać hierarchię uprawnień oraz granulację dostępu do zasobów systemu. Każdy użytkownik i klient Systemu musi dysponować indywidualnym identyfikatorem, który umożliwi korzystanie Strona: 3

4 z udostępnionych zasobów i usług. System e-urząd musi pozwalać na uwierzytelnianie interesantów, co najmniej w zakresie: o identyfikatora i hasła; o certyfikatu kwalifikowanego; o zaufanego profilu epuap; o nowego elektronicznego dowodu osobistego. System e-urząd musi pozwalać na uwierzytelnianie użytkowników, co najmniej w zakresie: o identyfikatora i hasła; o certyfikatu kwalifikowanego; o nowego elektronicznego dowodu osobistego. System musi rejestrować wszystkie próby uwierzytelniania oraz gromadzić i przechowywać następujące informacje: o pełną datę z godziną; o nazwę konta, które zostało poddane uwierzytelnianiu; o adres IP, z którego wykonane było uwierzytelnianie; o nazwę domenową adresu, z którego wykonane było uwierzytelnianie; o rezultat uwierzytelniania (powodzenie/niepowodzenie). System musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniach wykonawczych do Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. System musi mieć zaimplementowaną politykę zarządzania hasłami zgodną z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. System musi wykorzystywać mechanizm SSO, umożliwiający zalogowanym (uwierzytelnionym) użytkownikom (urzędnikom) uzyskanie dostępu do poszczególnych komponentów i zasobów systemu na podstawie przyznanych im uprawnień, bez konieczności ponownego logowania. Strona: 4

5 System musi pozwalać na współdzielenie informacji o tożsamości użytkowników interaktywnych (mechanizm SSO - Single Sign On) w odniesieniu do interesantów posiadających konto na platformie epuap. System musi umożliwiać odebranie wniosków złożonych do skrzynki podawczej dostępnej na platformie epuap. System musi umożliwiać uzyskanie przez interesanta informacji na temat etapu realizacji spraw, które zostały przez niego założone w urzędzie zarówno drogą elektroniczną jak i tradycyjną (papierową). System musi umożliwiać Interesantowi wgląd w stan sprawy na każdym poziomie jej procesowania w urzędzie. System musi umożliwiać Urzędnikowi kontakt z Interesantem celem wezwania go do uzupełnienia dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy. System musi umożliwiać Interesantowi wgląd w wydaną decyzję administracyjną. Zalogowany interesant musi mieć możliwość: o wypełnienia dowolnego spośród udostępnionych e-formularzy, dołączenia załączników i wysłania ich do urzędu; o odebrania dokumentu UPO potwierdzającego złożenie wniosku; o podpisania wysyłanych dokumentów podpisem elektronicznym weryfikowanym przez certyfikat kwalifikowany, przy pomocy zaufanego profilu epuap, podpisem elektronicznym nowego dowodu osobistego; o dokonania płatności elektronicznej dla składanego wniosku elektronicznego; o zachowania częściowo wypełnionego danymi formularza i powrotu do edycji w późniejszym czasie lub po ponownym zalogowaniu; o zarządzania ustawieniami skrzynki w zakresie: zmiana hasła, wprowadzanie i zmiana danych osobowych (dane będą wykorzystane do automatycznego wypełnienia pól formularzy wniosków), wprowadzenie i zmiana adresu poczty elektronicznej ( ); o uzyskania informacji o zdarzeniach, które zaszły w związku z jego wnioskami złożonymi w urzędach, pozwalających na śledzenie stanu realizacji sprawy, podgląd dokumentów wysłanych przez Urząd do interesanta; o odebrania dokumentów elektronicznych przesłanych przez Urząd poprzez potwierdzenie tożsamości Strona: 5

6 klienta podpisem elektronicznym; o zamówienia automatycznego przesłania powiadomienia o zmianie statusu sprawy na podany przez siebie adres . Wiedza o Systemie e-urząd zawarta w podręczniku administratora i dokumentacji technicznej musi pozwalać na rozszerzanie Systemu zarówno w odniesieniu do wydajności jak i pojemności oraz musi pozwalać na samodzielną konfigurację Systemu i wykrycie nieprawidłowości w celu zgłoszenia problemu do Wykonawcy. System uprawnień administracyjnych musi być hierarchiczny, tak by było możliwe powoływanie przez głównego administratora innych administratorów i nadawania im części posiadanych przez siebie uprawnień (z możliwością ograniczenia nadanego zakresu uprawnień do pojedynczej komórki urzędu). Wymagania w zakresie bezpieczeństwa: Zabezpieczenie transmisji danych użytkownika. System powinien posiadać zabezpieczenie transmisji danych poufnych pomiędzy portalem a przeglądarką użytkownika za pomocą protokołu SSL. Za dane poufne uważa się wszystkie informacje, które nie są publicznie dostępne na portalu dla użytkownika niezalogowanego (np. dane wyświetlane na formularzu edycji danych konta użytkownika). Wykonawca powinien wyposażyć system w certyfikat SSL dla serwera WWW oraz zabezpieczyć transmisję poufnych danych protokołem HTTPS. Zabezpieczenie wymiany danych z systemami zewnętrznymi. System powinien posiadać zabezpieczenie protokołem SSL transmisji pomiędzy działającymi w systemie komponentami wymiany danych a zewnętrznymi systemami. Transmisja może być niezaszyfrowana tylko w przypadkach, gdy wymieniane dane są publicznie dostępne dla anonimowych użytkowników. Wykonawca powinien zaprojektować komunikację z systemami zewnętrznymi tak, by wywołania zewnętrznych webserwisów odbywały się za pomocą protokołu HTTPS. Aplikacje webowe powinny być zabezpieczone przed atakami typu "SQL injection". Aplikacje webowe zapisujące dane w bazie muszą unieszkodliwiać niedozwolone znaki w danych wejściowych do bazy. Aplikacje webowe muszą być odporne na ataki Cross-site scripting (XSS) i Cross-site request forgery (XSRF). Wykonawca powinien zaprojektować aplikacje webowe tak by były odporne na takie ataki, czyli powinny spełniać następujące warunki: o nie można na stronie zamieszczać odnośników do skryptów znajdujących się na innych serwerach; o jeśli strona jest udostępniana po protokole HTTPS, to wszystkie jej komponenty zależne (obrazki, Strona: 6

7 skrypty, arkusze stylów, itp.) także; o ważne akcje zmiany danych w portalu (np. zapisanie danych) powinny wymagać dodatkowego potwierdzenia (np. captcha, ponowne zalogowanie się do portalu). Użytkownik powinien być uwierzytelniany w systemie za pomocą unikalnego identyfikatora i hasła. Formularz rejestracji nowego użytkownika powinien być zabezpieczony za pomocą mechanizmu CAPTCHA przed robotami rejestrującymi masowo konta. Rejestracja użytkownika wymaga podania adresu . System powinien być zaprojektowany tak, by daną wymaganą podczas rejestracji był ważny adres , na który zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywującym konto. Zaprojektowany system powinien posiadać ściśle określoną politykę haseł. Wykonawca zaprojektuje system tak, by hasło wprowadzone przez użytkownika podczas rejestracji spełniało wymagania definiowanej w systemie polityki haseł (minimalna długość, obecność w haśle określonych znaków duże i małe litery, cyfry, znaki specjalne). Przechowywanie hasła w postaci zaszyfrowanej. W systemie powinien być przechowywany skrót hasła wyliczony za pomocą bezpiecznej do zastosowań kryptograficznych jednokierunkowej funkcji mieszającej. Hasło użytkownika utrwalone w bazie danych nie może być zapisane otwartym tekstem. System powinien przechowywać postać hasła po przetworzeniu algorytmem bezpiecznej do zastosować kryptograficznych jednokierunkowej funkcji mieszającej (np.md5 lub SHA). Wykonawca powinien zabezpieczyć portal przed nieautoryzowanym definiowaniem uprawnień przez użytkowników. Tylko zalogowani administratorzy mogą definiować uprawnienia. Portal powinien posiadać mechanizm umożliwiający wygenerowanie nowego hasła i przypomnienie identyfikatora w przypadku, gdy użytkownik zagubi dane konta. Wykonawca powinien zaprojektować mechanizm przypomnij hasło i identyfikator wymagający podania adresu przypisanego do konta podczas rejestracji. z loginem i wygenerowanym nowym hasłem powinien dotrzeć na skrzynkę użytkownika. System powinien wymusić zmianę hasła po pierwszym zalogowaniu od momentu użycia mechanizmu "przypomnij login i hasło". Wykonawca powinien skonfigurować serwery aplikacji tak, by automatyczne zamykały sesję zalogowanego użytkownika po definiowalnym przez administratora czasie nieaktywności. Strona: 7

8 Wymagania w zakresie portalu Cyfrowy Urząd: Profil interesanta Dostęp do usług elektronicznych musi być możliwy dla niezalogowanych (na poziomie dostępu do informacji gromadzonej w Cyfrowym Urzędzie) oraz zalogowanych Interesantów (na poziomie załatwiania spraw urzędowych on - line). System powinien zostać wyposażony w Profil Interesanta, w którym przechowywane będą w szczególności: o dane dotyczące Interesanta posiadającego założone konto wczytane automatycznie z formularza rejestracyjnego lub wprowadzone ręcznie przez użytkownika samodzielnie; o dane dotyczące załatwianych przez niego spraw urzędowych; o dane dotyczące płatności; o dane pozwalające skorelować jego konto z kontem na platformie epuap. Po zalogowaniu się Interesanta do Cyfrowego Urzędu ma on mieć dostęp do pełnej funkcjonalności w tym: o do danych zgromadzonych w jego Profilu Interesanta; o do Skrytki Interesanta. Skrytka Interesanta musi umożliwiać dwukierunkową komunikację Interesanta z Urzędem. W zakresie funkcjonalności Skrytki Interesanta Interesant powinien przede wszystkim uzyskać możliwość: o udostępnienia informacji gromadzonych w Profilu Interesanta; o wypełnienia dowolnego spośród udostępnionych e-formularzy zgodnie z Instrukcjami opisanymi w RKUP; o nadania biegu sprawie urzędowej, tj. przesłania dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami do Urzędu, otrzymując w odpowiedzi urzędowe potwierdzenie odbioru; o podpisania wysyłanych dokumentów podpisem elektronicznym weryfikowanym przez certyfikat kwalifikowany bądź profilem zaufanym, podpisem osobistym; o uiszczenia należnej opłaty; Strona: 8

9 o sprawdzenia stanu sprawy; o odebrania decyzji administracyjnej (jeżeli będzie wydana) lub pisma wystosowanego w realizowanej sprawie. Formularze elektroniczne System musi zapewniać możliwość tworzenia i modyfikacji formularzy za pomocą edytora formularzy. Edytor powinien umożliwiać w szczególności: o tworzenie e-formularzy, o dodawanie pól formularza metodą drag&drop, o import/eksport e-formularzy do i z pliku, o tworzenie list rozwijanych, pól wielokrotnego wyboru, o tworzenia list opartych na zestawach danych (słownikach) zdefiniowanych przez użytkownika, o tworzenie formularzy dynamicznych, których zawartość i wygląd może się zmieniać na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika wypełniającego formularz, o zamieszczanie dowolnych elementów tekstowych w warstwie prezentacji formularza, o dodawanie dowolnych treści pomocy kontekstowej w ramach e-formularza do każdego pola formularza, o umieszczanie przycisków pozwalających wnioskodawcy na dodawanie (usuwanie) określonego pola lub grupy pól (np. w celu dodania wielu adresów), o definiowanie reguł wyświetlania oraz reguł walidacji w ramach e-formularza, o definiowanie reguł walidacji poszczególnych pól formularza z uwzględnieniem powiązań pomiędzy polami, o zapis tworzonych e-formularzy w wersji roboczej, o podgląd, wypełnianie treścią i walidację e-formularza w celach testowych, o tworzenie nowych formularzy na podstawie już istniejących z zachowaniem wszystkich ich elementów (reguły wyświetlania, teksty, pola). Strona: 9

10 System musi umożliwiać wykorzystanie przez jednostki podległe formularzy przygotowanych przez podmiot nadrzędny. System powinien umożliwiać definiowanie formularzy referencyjnych, oraz tworzenie na ich podstawie formularzy prywatnych wykorzystywanych przez poszczególne jednostki. Jednostki powinny mieć możliwość uzupełnienia opisu referencyjnego usługi o dodatkowe informacje udostępniane przez poszczególne jednostki, definiowane przez administratorów lokalnych Elektroniczna Skrzynka Podawcza System musi być wyposażony w Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP). ESP musi generować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (zgodnie z przepisami prawa) podpisywane przez sprzętowy moduł bezpieczeństwa HSM zgodny z normą FIPS co najmniej na poziomie 3. ESP musi obsługiwać całość korespondencji wymienianej za pośrednictwem e-urzędu. ESP musi obsługiwać zarówno korespondencję kierowaną do Partnera Projektu, jak i korespondencję wysyłaną przez Partnera Projektu. ESP musi obsługiwać korespondencję wymienianą pomiędzy Partnerami Projektu. System musi umożliwiać kontakt klientów urzędu także za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej systemu epuap. Dokumenty wpływające do urzędu za pośrednictwem skrzynki podawczej systemu epuap są obsługiwane w sposób jednorodny w stosunku do dokumentów wpływających za pośrednictwem skrzynki podawczej Cyfrowego Urzędu. Komunikacja z systemem EOD System musi zapewniać współpracę z systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów w zakresie przekazywania dokumentów elektronicznych oraz przekazywania do Interesanta wydanych decyzji / odpowiedzi. System musi udostępniać możliwość przesyłania informacji zwrotnej dotyczącej danej sprawy w postaci publikacji statusu sprawy automatycznie generowanego w systemie EOD na każdym etapie procesu Strona: 10

11 rozpatrywanej sprawy. System musi zapewniać możliwość przesłania dodatkowych dokumentów dotyczących danej sprawy. System musi umożliwiać dostęp Interesanta do informacji na temat statusu każdej realizowanej przez niego sprawy urzędowej na każdym etapie jej procesowania w EOD. Każda czynność wykonywana w systemie musi być zapisywana, tak aby możliwa była identyfikacja osoby wykonującej czynność, obiektów których dotyczyła czynność oraz czasu wykonania czynności. System elektronicznego obiegu oraz zarządzania dokumentami (Workflow) System musi mieć możliwość nadzorowania i rejestrowania obiegu korespondencji wewnętrznej pomiędzy pracownikami i komórkami organizacyjnymi. System musi umożliwiać obsługę wielu sekretariatów i rejestrować korespondencję wpływającą wraz z załącznikami oraz automatycznie ją numerować. System musi rejestrować wybrane czynności związane z poszczególnym dokumentem (np. dekretacji) w postaci historii, przypisując jednoznacznie odpowiedzialność za każdą czynność i dając możliwość szybkiego odczytania tych informacji. System musi zapamiętywać profile pracy poszczególnych użytkowników i udostępniać je po zalogowaniu na dowolnej stacji roboczej. System musi zapewniać definiowanie wyświetlanych kolumn dla widoków rejestrów dokumentów przychodzących i wychodzących. Mieć możliwość definiowania i zapamiętywania widoków. Widoki mogą być prywatne lub udostępnione wszystkim użytkownikom. System musi posiadać możliwość nadawania terminów realizacji związanych z daną dekretacją/zadaniem. System musi posiadać interfejs oparty na przeglądarce internetowej. Pełna obsługa musi być możliwa przy użyciu przeglądarki (przynajmniej Internet Explorer 7.0, Firefox 3.0, Opera 9.0 lub nowsze), łącznie z wprowadzaniem danych. System musi posiadać wbudowany moduł archiwalny, w pełni obsługujący wszystkie podstawowe procesy związane archiwizacją dokumentów (w tym: tworzenie spisów zdawczo-odbiorczych, brakowanie, przekazywanie Strona: 11

12 do Archiwum Państwowego). Wymagania w zakresie szyny integracyjnej ESB: Szyna ESB musi posiadać mechanizm definiowania, implementacji, wdrażania i zarządzania usługami realizującymi dostęp do integrowanych systemów. Usługi mogą być elementarne, tworzone jako konfiguracja pewnych modułów lub posiadać większą logikę integracyjną (np. sekwencja wywołań kilku usług). Szyna ESB zakłada istnienie usług prywatnych i publicznych. Usługi prywatne są dostępne jedynie w obrębie platformy integracyjnej i nie mogą być bezpośrednio wywoływane przez klientów systemu. Ich zadaniem jest realizowanie atomowych operacji, z których budowane są usługi publiczne. Usługi publiczne są widoczne dla klientów platformy integracyjnej poprzez: o punkt dostępu do usługi stanowiący adres sieciowy usług w ramach infrastruktury ESB; o punkt dostępu do definicji usługi (adres URL) - stanowiący adres sieciowy dokumentu WSDL opisującego usługę. Każda usługa publiczna realizuje konkretny scenariusz (proces) integracyjny. Wspólnym protokołem komunikacyjnym usług publicznych i prywatnych musi być SOAP, a protokołem transportowym HTTP lub HTTPS. W przypadku komunikacji asynchronicznej wspólnym protokołem transportowym musi być transport oparty o kolejki (np. JMS). Funkcjonalność tworzona w ramach szyny usług musi być udostępniana w postaci atomowych usług. Każda usługa zawiera: o unikalną nazwę; o definicję wejścia i wyjścia usługi; o implementację logiki realizowanej przez usługę; o metadane ją opisujące; o listę błędów zgłaszanych przez usługę; Strona: 12

13 o dokumentację. Oprogramowanie szyny usług musi posiadać mechanizm umożliwiający planowe i cykliczne uruchamianie usług platformy. Zarządzanie planowanymi do uruchomienia usługami musi odbywać się w sposób spójny z jednego miejsca platformy na zasadzie definiowania harmonogramu wywołań. ESB musi zapewniać pełne wsparcie obsługi dokumentów XML. W ramach obsługi dokumentów XML, ESB ma wspierać możliwość: o tworzenia i parsowania komunikatów XML, o walidacji komunikatów na podstawie definicji XMLSchema i DTD, o obsługi dużych dokumentów XML oraz określić czy istnieją jakieś ograniczenia w obsłudze dużych dokumentów, o transformacji komunikatów dokument XML na inny dokument XML oraz pomiędzy dokumentem XML i innym formatem (w obie strony), o poprawnej obsługi stron kodowych obsługujących polskie znaki. W ramach obsługi protokołu SOAP i webservices dla usług konsumowanych jak i udostępnianych ESB musi zapewniać: o możliwość konsumowania oraz udostępniania usług w standardzie webservices (WSDL 1.1, SOAP 1.1 i 1.2); o standard WS-Security; o standard WS-Policy; o pożądane jest, aby platforma wspierała inne standardy WS określone specyfikacjami konsorcjum OASIS (http://www.oasis-open.org); ESB musi dostarczać usługi transformacji komunikatów XML w modelach jeden do wielu i wiele do jednego, co najmniej przy wykorzystaniu języka XSLT 1.0 (XSL Transformations, Extensible Stylesheet Language Transformations). ESB musi dostarczać usługi translacji danych. Strona: 13

14 ESB musi dostarczać usługi translacji protokołów. ESB musi umożliwiać routing komunikatów, oparty na treści dokumentów XML i regułach biznesowych. ESB musi umożliwiać filtrowanie komunikatów na podstawie zawartości, przy wykorzystaniu parametrów definiowanych przez użytkownika. ESB musi umożliwiać realizację procesów integracyjnych w oparciu o model synchroniczny i asynchroniczny. ESB musi umożliwiać trwałe przechowywanie komunikatów. ESB musi umożliwiać tworzenie architektury wyjątków, która może przechwytywać wyjątki, generować transakcje kompensacyjne i generować raporty o błędach. ESB musi posiadać mechanizmy programowego klastrowania krytycznych elementów architektury ESB. ESB musi umożliwiać odtworzenie stanu systemu sprzed awarii. ESB musi posiadać mechanizmy load-balancing wykorzystywane w sytuacjach zwiększonego obciążenia. ESB musi umożliwiać skalowanie, rekonfigurację, osadzanie nowych usług bez zakłócania pracy innych aplikacji czy realizowanych operacji biznesowych. ESB musi umożliwiać integrację relacyjnych baz danych na poziomie danych i wywoływania procedur bazodanowych (musi posiadać wsparcie dla standardu JDBC - Java Database Connectivity). ESB musi umożliwiać integrację aplikacji zbudowanych w technologiach J2EE,.Net. ESB musi wspierać orkiestrację usług przy wykorzystaniu języka BPEL, w oparciu o silnik procesów biznesowych. ESB musi wspierać co najmniej następujące standardy komunikacji: SOAP, JMS, JCA, HTTP, HTTPS, FTP. ESB musi umożliwiać zarządzanie transakcjami w procesach biznesowych. Warstwa komunikacyjna ESB musi umożliwiać zachowanie integralności, niezaprzeczalności, poufności i autentyczności komunikacji. ESB musi umożliwiać raportowanie informacji o incydentach w zakresie bezpieczeństwa w Systemie Monitorowania. Strona: 14

15 Bezpieczeństwo usług zbudowanych w oparciu o technologię Web Services musi bazować na standardzie OASIS WS-S (Web Services Security). ESB musi umożliwiać szyfrowanie i podpisywanie komunikatów XML zgodnie z obowiązującymi przepisami. ESB musi umożliwiać podpisywanie komunikatów XML zgodnie ze standardem Advanced Electronic Signature (XAdES). Minimalna długość klucza szyfrującego w przypadku zastosowania algorytmów symetrycznych musi wynosić 128 bitów, natomiast w przypadku zastosowania algorytmów asymetrycznych 1024 bity. ESB musi umożliwiać weryfikację statusu unieważnienia certyfikatu poprzez mechanizm CRL. W ramach szyny usług przewiduje się realizację co najmniej następujących usług umożliwiających integrację z modułami systemu i systemami obcymi: o integracja z front-office e-urzędu; o integracja z systemami obiegu dokumentów dostarczanymi w ramach realizacji systemu; o opracowanie i uruchomienie uniwersalnych usług umożliwiających komunikację z innymi systemami obiegu dokumentów; o komunikację z modułem obsługi płatności; o integrację z platformą epuap w zakresie: publikowania Regionalnego Katalogu Usług, wnoszenia opłat za pomocą mechanizmów udostępnianych przez epuap, generowania urzędowych poświadczeń za pomocą mechanizmów udostępnianych przez epuap, komunikację z ESP, uwierzytelniania Interesanta we front-office e-urzędu przez epuap przy wykorzystaniu SSO (Single Sign On) i SAML (Security Assertion Markup Language), współpracy z Krajowym Katalogiem Serwisów Publicznych na platformie epuap, Strona: 15

16 współpracy z CRD; o integracja z Centrami Certyfikacji w zakresie: weryfikacji ważności certyfikatów kwalifikowanych wystawionych przez centrum, cyklicznej aktualizacji list CRL. Wymagania w zakresie Podsystemu ewidencji opłat i płatności: Zapisanie informacji o wysokości opłat należnych z tytułu rozpatrzenia poszczególnych typów wniosków oraz wydania wnioskowanych dokumentów (decyzji, zezwoleń). Pobranie informacji o wysokości opłat przez pozostałe komponenty systemu poprzez udostępnione interfejsy. Zarejestrowanie faktu pojawienia się należności w systemie poprzez udostępnione interfejsy oraz poprzez dostępny w Podsystemie interfejs użytkownika. Przekazanie do innych komponentów systemu informacji o istnieniu należności, o jej stanie rozliczenia poprzez udostępnione interfejsy. Zarejestrowanie faktu dokonania wpłaty poprzez udostępnione interfejsy oraz poprzez dostępny w Podsystemie interfejs użytkownika. Zarejestrowanie wpłat na podstawie wskazanego wyciągu bankowego. Łączenie należności i wpłaty oraz propagacja informacji o rozliczeniu należności do pozostałych komponentów systemu. Możliwość dokonania płatności jednocześnie ze składanym wnioskiem. Integracja z usługą PayByNet w zakresie dokonania płatności oraz odebrania dokumentu EPO wygenerowanego przez tę usługę. Wspomaganie płatności dokonywanych przelewem. Udostępnienie użytkownikowi portalu eformularzy (Interesantowi) informacji o oczekujących do zapłaty należnościach. Możliwość dokonania płatności za wskazaną przez użytkownika należność widoczną na jego koncie jako Strona: 16

17 oczekująca do zapłacenia. Udostępnienie użytkownikowi portalu eformularzy (Interesantowi) informacji o odebranych dokumentach EPO. Udostępnienie użytkownikowi portalu eformularzy (Interesantowi) informacji o stanie rozliczenia należności. Wykorzystanie usługi płatności elektronicznych udostępnianej na platformie epuap. Moduł płatności wraz z zintegrowanym systemem płatności powinien realizować funkcjonalność polegającą na tym, że petent / klient może na wskazany przez siebie przesłać wygenerowany link do płatności. System powinien umożliwiać ograniczenie czasowe płatności, tzn. określić datę, po której wymaganie wniesienia opłaty wygaśnie. Informacja o wygaśnięciu wymagania opłaty powinna być przekazywana do EOD, a sprawa której dotyczy opłata powinna być w takim wypadku zawieszona do czasu wyjaśnienia 2 Ilość Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu niewyłącznej Licencji na korzystanie z Oprogramowania oraz niezbędnego do jego działania Oprogramowania Narzędziowego. Licencja musi być udzielona na czas nieokreślony dla nieograniczonej liczby urzędników i administratorów z prawem udzielania dalszych licencji na warunkach określonych w Projekcie Umowy wyłącznie na terytorium województwa Lubuskiego w stosunku do Partnerów projektu, podległych im jednostek organizacyjnych oraz innych Organów administracji publicznej. 3 Prace wdrożeniowe Wykonawca przeprowadzi prace wdrożeniowe w podziale na sześć etapów: 1. analiza przedwdrożeniowa, 2. budowa, 3. instalacja, 4. konfiguracja oraz parametryzacja systemu, 5. odbiory, 6. szkolenia. I etap: Analiza przedwdrożeniowa - będzie obejmować: Cyfrowy Urząd zawierający formularze elektroniczne oraz ESP Strona: 17

18 o Dostarczenie przez Zamawiającego obowiązujących wzorów formularzy wniosków elektronicznych, które zostaną udostępnione na lokalnej platformie wykonanej i wdrożonej w ramach postępowania. o Analiza zakresu informacyjnego dostarczonych formularzy wniosków. Identyfikacja poszczególnych atrybutów. Określenie typów dla poszczególnych atrybutów. Identyfikacja atrybutów wspólnych dla wszystkich formularzy wniosków. Określenie reguł walidacyjnych dla poszczególnych atrybutów formualrzy wniosków. o Opracowanie metastandardu dokumentów elektronicznych generowanych przez system w wyniku wypełnienia formularza elektronicznego na potrzeby formularzy elektronicznych, które zostaną udostępnione na platformie wykonanej i wdrożonej w ramach postępowania. Metastandard powienien zawierać. Definicję struktury dokumentów elektronicznych. Definicję typów, które zostaną wykorzystane do zdefiniowania zakresu informacyjnego poszczególnych dokumentów elektronicznych, w części wspólnej dla wszystkich dokumentów elektronicznych. Diefinicję typów, które zostaną wykorzystane do zdefiniowania zakresu informacyjnego poszczeólnych dokumentów elektronicznych w części specyficznej dla poszczególnych obszarów tematycznych, w ramach których zostaną przygotowane dokumenty elektroniczne. o Zaprojektowanie 50 wzorcowych formularzy wniosków elektronicznych dla poszczególnych rodzajów spraw. Formularze te staną się formularzami wzorcowymi dla wszystkich Partnerów projektu. o Zaprojektowanie portalu eformularzy, na którym zostaną osadzone formularze wniosków elektronicznych. o Zaprojektowanie funkcjonalności profilu interesanta dostępnego na portalu eformularzy. o Zaprojektowanie narzędzia do definiowania formularzy wniosków elektronicznych. Szyna integracyjna ESB o Wykonanie projektu usług integracyjnych realizujących komunikację pomiędzy komponentami systemu zainstalowanymi u Partnera. o Wykonanie projektu usług integracyjnych realizujących komunikację pomiędzy komponentami systemu zainstalowanymi w centrali i u Partnerów. Strona: 18

19 o Wykonanie projektu usług uwierzytelniania użytkowników. Podsystem komunikacji z EOD o Wykonanie projektu usług integracyjnych realizujących komunikację pomiędzy EOD, ESP dostarczoną w ramach projektu oraz epuap. o Wykonanie projektu usług integracyjnych realizujących komunikację pomiędzy instancjami EOD zainstalowanymi u poszczególnych Partnerów. Podsystem ewidencji opłat i płatności o Dostarczenie przez Zamawiającego wykazu opłat obowiązujacych w sprawach, dla których w ramach projektu zostaną przygotowane formularze wniosków elektronicznych. o Zaprojektowanie funkcjonalności Podsystemu ewidencji opłat i płatności. o Opracowanie zawartości słownika opłat występujących w Podsystemu ewidencji opłat i płatności Definicje opłat. Powiązanie opłat z rodzajami spraw i pism (w tym wniosków elektronicznych). Powiązanie opłat z kontami bankowymi Partnerów. II etap: Budowa - będzie obejmować: Cyfrowy Urząd zawierający formularze elektroniczne oraz ESP o Wykonanie formularzy wniosków elektronicznych, które będą udostępnione na platformie wykonanej i wdrożonej w ramach postępowania, z uwzględnieniem metastandardu opracowanego na etapie Analizy przewdrożeniowej. o Wykonanie portalu eformualarzy wraz z funkcjonalnością profilu interesanta. o Wykonanie narzędzia do definiowania formularzy wniosków elektronicznych. Szyna integracyjna ESB o Wykonanie usług integracyjnych realizujących komunikację pomiędzy komponentami systemu zainstalowanymi u Partnera. o Wykonanie usług integracyjnych realizujących komunikację pomiędzy komponentami systemu zainstalowanymi w centrali i u Partnerów. Strona: 19

20 o Wykonanie usług uwierzytelniania użytkowników. Podsystem komunikacji z EOD o Wykonanie usług integracyjnych realizujących komunikację pomiędzy EOD, ESP dostarczoną w ramach projektu oraz epuap. o Wykonanie usług integracyjnych realizujących komunikację pomiędzy instancjami EOD zainstalowanymi u poszczególnych Partnerów. Podsystem ewidencji opłat i płatności o Wykonanie Podsystemu ewidencji opłat i płatności. o Wykonanie skryptów do zasilenia słownika opłat dla poszczególnych Partnerów. III etap: Instalacja - będzie obejmować: Iinstalację rozwiązania na poziomie regionalnym w Centrum przetwarzania danych (Data Center) na sprzęcie dostarczanym w ramach Zadania nr 49 oraz 50, IV etap: Konfiguracja oraz parametryzacja Systemu będzie obejmować: Wprowadzenie globalnych danych konfiguracyjnych. Wprowadzenie danych konfiguracyjnych dla Partnerów. Wprowadzenie danych konfiguracyjnych dla Użytkowników końcowych. V etap: Odbiory obejmować będą: Sprawdzenie przez Zamawiającego zainstalowanego Systemu pod względem jego zgodności z wymaganiami SIWZ oraz jego poprawności działania, w tym jego poprawności działania w zakresie wykonanych procesów integracyjnych. Sprawdzenie przez Partnerów projektu poprawności wprowadzonych danych konfiguracyjnych dla Partnera i Użytkowników końcowych oraz prawidłowości działania wykonanych formularzy wniosków elektronicznych. Strona: 20

21 VI etap: Szkolenia obejmować będą: Szkolenia administratorów: o Liczba grup: 1 o Liczba osób: 5 (osoby ze strony Zamawiającego) o Czas trwania szkolenia: 16 godzin dydaktycznych o Forma szkolenia: wykłady oraz warsztaty praktyczne o Oczekiwany efekt: pozyskanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej pozwalającej na samodzielną konfigurację oraz administrowanie Regionalną platformą komunikacji elektronicznej w zakresie jej pełnej funkcjonalności Szkolenia administratorów lokalnych (JST): o Liczba grup: 10 o Liczba osób: 95 (po 1 osobie od każdego z Partnerów (JST)) o Czas trwania szkolenia: 12 godzin dydaktycznych o Forma szkolenia: wykłady oraz warsztaty praktyczne o Oczekiwany efekt: pozyskanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej pozwalającej na samodzielną konfigurację oraz administrowanie Regionalną platformą komunikacji elektronicznej w zakresie współpracy z JST Szkolenia użytkowników merytorycznych: o Liczba grup: 10 o Liczba osób: 95 (od każdego z Partnera wydelegowana 1 osoba) o Czas trwania szkolenia: 16 godzin dydaktycznych o Forma szkolenia: wykłady oraz warsztaty praktyczne o Oczekiwany efekt: pozyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej pozwalającej na samodzielne przygotowanie dedykowanych dla Partnerów formularzy wniosków elektronicznych, na podstawie wykonanych w ramach projektu wzorców oraz przy wykorzystaniu narzędzia do budowy formularzy wniosków elektronicznych dostarczonego w ramach projektu. Strona: 21

22 4 Specyficzne warunki dostaw / prac wdrożeniowych Zamawiający wymaga przeprowadzenia wdrożenia Regionalnej platformy komunikacji elektronicznej w następujących terminach: Etap Etap wdrożenia Termin 1. Analiza przedwdrożeniowa 4 miesiące od daty podpisania umowy 2. Dostawa licencji Oprogramowania oraz Oprogramowania Narzędziowego 7 miesięcy od daty podpisania umowy 3. Instalacja 7 miesięcy od daty podpisania umowy 4. Przeprowadzenie szkoleń 11 miesięcy od daty podpisania umowy 5. Odbiory 12 miesięcy od daty podpisania umowy Zamawiający wymaga, aby przed etapem instalacji Systemu spełnione były następujące warunki: zainstalowana, uruchomiona i skonfigurowana infrastruktura sprzętowa oraz Oprogramowanie systemowe Przed przystąpieniem do przeprowadzenia szkoleń Wykonawca zobowiązany jest do: przygotowania i przekazania: o Dokumentacji Technicznej, o Dokumentacji Wdrożeniowej, o Dokumentacji Szkoleniowej. Strona: 22

23 5 Warunki serwisu gwarancyjnego przygotowania i przekazania Dokumentacji Użytkowej dla: o administratorów, o redaktorów. Dokumentacja powinna być dostarczona w formie elektronicznej oraz po 1 egzemplarzu w wersji papierowej Serwis gwarancyjny Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone Oprogramowanie na okres 60 miesięcy licząc od daty wdrożenia Systemu (odbioru końcowego realizacji zadania) zapewniając jednocześnie serwis gwarancyjny. Wszelkie koszty gwarancji wraz z serwisem gwarancyjnym są w pełni włączone do ceny ofertowej. Koszt udzielania gwarancji wliczony jest do wynagrodzenia jakie otrzyma Wykonawca za realizację umowy. W okresie gwarancji wszelkie koszty usuwania wad i awarii oraz zmian ponoszone są przez Wykonawcę, których przyczyna leży po jego stronie ponosi Wykonawca. Wsparcie użytkowników Help Desk W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewnieni usługę Help Desk. Asysta techniczna Wykonawca zobowiązany jest świadczyć bezpłatną asystę techniczną przez okres 12 miesięcy. Okres i zakres asysty technicznej rozpoczyna się z dniem wdrożenie Systemu (odbioru końcowego realizacji zadania). 6 Etapy realizacji dostaw oraz prac wdrożeniowych podlegające formalnym odbiorom Świadczenie serwisu gwarancyjnego, wsparcia użytkowników Help Desk oraz Asysty technicznej ma być realizowane na zasadach określonych w Załączniku nr 6 do SIWZ. 1. Dostawa licencji: Formalnemu odbiorowi podlega dostawa licencji oraz nośników instalacyjnych do Zamawiającego w ilościach określonych w treści oferty zgodnie z procedurą określoną w Załączniku nr 2 do SIWZ, Podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru dostawy w ramach zadania stanowi podstawę płatności za dostawę dla zadania. 2. Prace wdrożeniowe: Formalnemu odbiorowi podlegają następujące etapy prac wdrożeniowych: o opracowanie koncepcji graficznej, o instalacja, Strona: 23

24 o szkolenia, o wdrożenie Systemu (odbiór końcowy realizacji zadania). Odbiory prac wdrożeniowych odbywają się godnie z procedurą określoną w Załączniku nr 2 do SIWZ, Podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru etapu wdrożenia potwierdzający zrealizowanie bez uwag wszystkich prac wdrożeniowych etapu stanowi podstawę płatności: o opracowanie koncepcji graficznej 10% wartości wynagrodzenia za prace wdrożeniowe zadania, o instalacja 20% wartości wynagrodzenia za prace wdrożeniowe zadania, o szkolenia 20% wartości wynagrodzenia za prace wdrożeniowe zadania, o wdrożenie Systemu (odbiór końcowy realizacji zadania) 50% wartości wynagrodzenia za prace wdrożeniowe zadania. 7 Wymagania odnośnie treści oferty Na potwierdzenie, że oferowana Regionalna platforma komunikacji elektronicznej spełnia wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty: opis proponowanego rozwiązania potwierdzający, że oferowana Regionalna platforma komunikacji elektronicznej spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania producenta oraz nazwy oraz wersji oferowanego Oprogramowania oraz Oprogramowania narzędziowego oraz sposobu jego licencjonowania wraz ze wszystkimi niezbędnymi komponentami dla spełnienia oczekiwanych wymagań (wg Załącznik nr 14 do SIWZ) Strona: 24

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK W ramach zamówienia Wykonawca zrealizuje usługę polegającą na dostawie

Bardziej szczegółowo

Małopolska wobec epuap

Małopolska wobec epuap Małopolska wobec epuap Zasady integracji samorządów Małopolski na platformie epap poprzez Cyfrowy Urząd Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Cyfrowy Urząd stan obecny Elektroniczna platforma komunikacyjna umoŝliwiającą

Bardziej szczegółowo

Kraków, 2 kwietnia 2004 r.

Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Realizacja projektu Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce w kontekście Wrót Małopolski oraz E-PUAP Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Agenda Podstawowe założenia Miejsce Wrót Małopolski

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji Załącznik nr 1b do SIWZ TABELA FUNKCJONALNOŚCI UWAGA: Jeśli funkcjonalność, dla której wymagane jest potwierdzenie zrzutem ekranu wymusza wykonanie kliku zrzutów ekranu, konieczne jest aby każdy taki zrzut

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 1 do Część II SIWZ SPIS

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SIEWIERZ

BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SIEWIERZ Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2011-04-28 19:17:42 BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SIEWIERZ

Bardziej szczegółowo

Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej

Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Szczyrk, 2011.12.01-02 Interoperacyjność czyli komunikacja FINN8WEB SEKAP epuap. Elektroniczny obieg dokumentów FINN8WEB oraz elektroniczna archiwizacja

Bardziej szczegółowo

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ROZPORZĄDZENIE Projekt 03.06.2016 r. MINISTRA CYFRYZACJI 1) Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej Na podstawie art. 19a ust.

Bardziej szczegółowo

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju 15.06.2016 Łysomice Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap 2.Co się zmieniło w epuap 3.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju Czym

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Spis treści System e-rpo... 3 System e-rpo krok

Bardziej szczegółowo

1.2 Prawa dostępu - Role

1.2 Prawa dostępu - Role Portlet Użytkownik Login Uprawnienie Rola Kontekst podmiotu Okno w serwisie portalu, udostępniające konkretne usługi lub informacje, na przykład kalendarz lub wiadomości Jest to osoba korzystająca z funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Platformy e-usług Publicznych - SEKAP, działającej pod adresem elektronicznym www.sekap.pl:

Regulamin świadczenia usług Platformy e-usług Publicznych - SEKAP, działającej pod adresem elektronicznym www.sekap.pl: Regulamin świadczenia usług Platformy e-usług Publicznych - SEKAP, działającej pod adresem elektronicznym www.sekap.pl: 1. Regulamin niniejszy określa zasady oraz zakres świadczenia usług w ramach niekomercyjnego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w formie elektronicznej Biuro Wspierania Konsumpcji Agencja

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Wstęp. Opisane poniżej zmiany wprowadzają modyfikacje platformy e-giodo w zakresie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin

Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin Instrukcja uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin Strzelin 2012 Certyfikat niekwalifikowany pozwala podpisywać korespondencję elektroniczną za pomocą podpisu cyfrowego

Bardziej szczegółowo

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy Zielona Góra, kwiecień 2014 DOKUMENTACJA ZMIAN: Lp. Wersja

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 1 Spis treści 1. Zakładanie skrzynki kontaktowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

ZETO Koszalin Sp. z o.o.

ZETO Koszalin Sp. z o.o. Izabela Wrzeszcz Dział Nowych Usług ZETO Koszalin Sp. z o.o. Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. Firma powstała w 1967 roku Największa firma informatyczna w regionie PomorzaŚrodkowego

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja administratora

Dokumentacja administratora Dokumentacja administratora W projekcie: Wykonanie modułów, raportów i rejestrów do EZD PUW, usług na epuap oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu POIG Wersja 0.1 Białystok 2015 Metryka Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. eurząd. Profil Interesanta

Instrukcja obsługi. eurząd. Profil Interesanta Instrukcja obsługi eurząd Profil Interesanta 2 Instrukcja obsługi eurząd - Profil Interesanta Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE...3 1.1. Jak korzystać z instrukcji...3 1.2. Podstawowe informacje o systemie

Bardziej szczegółowo

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A.

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Agenda Założenia projektu Architektura logiczna Zasób RIIP WL dane referencyjne,

Bardziej szczegółowo

L.p. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Borkowice 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gielniów

L.p. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Borkowice 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gielniów ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ PRZEPROWADZENIA WDROŻENIA PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ DO WYMIANY DANYCH W POSTACI ELEKTRONICZNEJ POD POTRZEBY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PRZYSUSZE I. Usługa obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji kanałem teletransmisji

Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji kanałem teletransmisji Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji kanałem teletransmisji Niniejsze szczegółowe informacje odnoszą się do informacji przekazywanych do Bankowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.3. Opis Przedmiotu Zamówienia (część 3) Moduł Komunikacyjny

Załącznik nr 1.3. Opis Przedmiotu Zamówienia (część 3) Moduł Komunikacyjny Załącznik nr 1.3 do SIWZ Załącznik nr 1.3 Opis Przedmiotu Zamówienia (część 3) Moduł Komunikacyjny Strona 1 z 13 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie systemów EZD u Partnerów

Bardziej szczegółowo

F8WEB WDR Integracja z epuap - Instrukcja Użytkownika

F8WEB WDR Integracja z epuap - Instrukcja Użytkownika LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS).

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS). Do Wykonawców Wrocław, 12.06.2015r. CUI-DOAZ.331.10.2015 CUI/ZP/PN/10/2015/11/... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozwój CRM - Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej euro

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej euro Żnin, dnia 28 lutego 2011r. OR. 2722.7.2011 A/A FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro na wdrożenie części informatycznej dla potrzeb obsługi systemu monitorowania poziomu

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki i Administracji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2013 Spis treści: 1. Dostęp do strony portalu...

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD

Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD Załącznik nr 1i do SIWZ Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD Strona 1 z 10 Spis treści 1. Działania organizacyjne i przygotowawcze do wdrożenia... 3 1.1 Opracowanie dokumentacji na potrzeby

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 04-01 SPIS TREŚCI Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP GOZ-353-221-22/2011 Warszawa, dnia 1 września 2011 r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP Stosownie do postanowień art. 38 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) Wymiana dokumentów elektronicznych pomiędzy Apteką a Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ Strona 1 z 10 INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2016 Spis treści: 1. Dostęp do strony Portalu... 3 1.1. Adres

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2011 r. 132 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania Na podstawie art. 38j

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 18.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 110/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Pelplinie z dnia 28 grudnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 110/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Pelplinie z dnia 28 grudnia 2007 roku Zarządzenie Nr 110/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Pelplinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia obowiązku prowadzenia Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Gminy i Miasta w Pelplinie

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców WYDZIAŁ INFORMATYKI ul. Świętokrzyska 14 B, skr. poczt. 411, U.P. Warszawa 1, 00-950 Warszawa tel. (22)5567518, e-mail: anna.przylecka@pkn.pl Warszawa, 2010.04.16 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie, wdrożenie oraz konfigurację

Bardziej szczegółowo

Platforma Usług dla Obywateli - Microsoft Citizen Service Platform

Platforma Usług dla Obywateli - Microsoft Citizen Service Platform Platforma Usług dla Obywateli - Microsoft Citizen Service Platform Paweł Walczak pawel.walczak@microsoft.com CSP w kilku słowach Citizen Services Platform Ogólnoświatowy projekt Microsoft na bazie Doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Międzyzdroje

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Międzyzdroje Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju 29.09.2016 Międzyzdroje Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap, 2.Co się zmieniło w epuap, 3.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej zapewniającej możliwość dwukierunkowej wymiany danych dotyczących beneficjentów obszaru rynku

Bardziej szczegółowo

Nowa platforma 06.11.2015

Nowa platforma 06.11.2015 Nowa platforma 06.11.2015 Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap 2.Co się zmieniło w epuap 3.Nowe usługi na epuap 4.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju Czym jest epuap2 elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Waldemar Ozga Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Projekt współfinansowany Agenda 1. Czym jest epuap 2. Korzyści z zastosowanie epuap 3. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym STORK Szymon Małachowski

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym  STORK Szymon Małachowski Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym www.stork3d.pl prowadzonym przez firmę STORK Szymon Małachowski Właścicielem materialnych

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 16.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI CENTRALNEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO SL 2014

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI CENTRALNEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO SL 2014 INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI CENTRALNEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO SL 2014 Ilekroć w Instrukcji jest mowa o: Systemie - należy przez to rozumieć aplikację główną centralnego systemu teleinformatycznego,

Bardziej szczegółowo

4. Załącznik nr VII do SIWZ, pkt V. Prosimy o podanie dokładnych wymagań co do ilości certyfikatów, które mają być generowane w module obsługi

4. Załącznik nr VII do SIWZ, pkt V. Prosimy o podanie dokładnych wymagań co do ilości certyfikatów, które mają być generowane w module obsługi Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym na opracowanie i wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Zarządzania Informacją oraz modułu transakcyjnego do Komunikacji z Internetem dla Urzędu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

* 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne

* 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne Projekt ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia w sprawie szczegółowych wymagań technicznych i organizacyjnych promu nabywcy Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia... zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP WERSJA 1 z 15 Spis treści 1. Kanał email dla podmiotów zewnętrznych...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI Instrukcja obsługi funkcjonalności Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów oraz podmiotów zaangażowanych w proces kształcenia ww. grup

Bardziej szczegółowo

Interoperacyjność system nie działa w próżni

Interoperacyjność system nie działa w próżni Interoperacyjność system nie działa w próżni Tomasz Rakoczy Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Agenda Interoperacyjność Narzędzia interoperacyjności Interfejsy systemu epuap

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Instrukcja. Elektronicznej Skrzynki Podawczej Instrukcja Elektronicznej Skrzynki Podawczej Podstawowe funkcje elektronicznej skrzynki podawczej 1. Możliwość składania do urzędu podań w formie elektronicznej (zarówno w postaci przygotowanych przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/2012 Dyrektora Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim z dnia 1 marca 2012 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta o uprawnieniach instytucji publicznej wersja 1.4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 17 sierpnia 2015r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 17 sierpnia 2015r. Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.13.2015 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne przy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podsystem płatności wersja 7.2 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014

Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014 Łebkowski Kopczyński Warszawa, 3.11.2014 Radcowie Prawni s.j. ul. Filtrowa 77/45 02-032 Warszawa Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Łebkowski Kopczyński sp.j. ul. Filtrowa 77/45, 02-032 Warszawa

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po cyfrowym urzędzie Poznań 2012

Przewodnik po cyfrowym urzędzie Poznań 2012 Przewodnik po cyfrowym urzędzie Poznań 2012 1 Spis treści 1. Dostęp do Platformy Integrującej str. 3 2. Dostęp do EBOI str. 4 3. Jak złożyć wniosek str. 6 4. Jak sprawdzić status sprawy str. 9 5. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r.

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r. projekt e-gryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Dzienniki Urzędowe

Elektroniczne Dzienniki Urzędowe Elektroniczne Dzienniki Urzędowe Moduł Komunikacyjny 2009-2013 ABC PRO Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument przeznaczony jest dla podmiotów wydających akty prawne. Zawiera opis przesyłania do

Bardziej szczegółowo