SPRAWOZDANIE ZARZĄDU na temat działalności gospodarczej Grupy Empik Media & Fashion w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU na temat działalności gospodarczej Grupy Empik Media & Fashion w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku"

Transkrypt

1 Warszawa, 25 maja 2005 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU na temat działalności gospodarczej Grupy Empik Media & Fashion 1. Grupa Empik Media & Fashion Na dzień 31 grudnia 2004 struktura Grupy przedstawiała się następująco : Spółki parterowe ** NFI Empik Media & Fashion SA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% * 100% 100% * 100% ** 23% EMF Investment Project Sp. z o.o. Optimum Distribution Czech & Slovak sro East Services SA Optimum Distribution Sp z. o.o. LEM Sp.z.o.o. Empik Sp. z o.o. Smyk Sp z o.o. Galeria Centrum Sp. z o.o. Ultimate Fashion Sp. z o.o. Young Fashion Sp. z o.o. Premium Club Sp. z o.o. 48% 94% 82% HDS Wydawcy Prasy Sp. z o.o. Pol Perfect Sp. z o.o. Empik Comfort Media Sp.z.o.o. 100% Empik Technologies Spz o.o. * Jeden udział w posiadaniu Empik Centrum Investments S.A. ** Na dzień 31 grudnia 2004 roku portfel inwestycyjny NFI Hetman S.A. składał się z 2 pakietów spółek wiodących oraz 78 pakietów nienotowanych spółek mniejszościowych Działalność handlowa Grupy jest podzielona na niżej przedstawione segmenty: Moda i Uroda. Segment obejmuje sprzedaż markowej odzieży oraz akcesoriów i dodatków, perfum i kosmetyków, głównie licencjonowanych od największych światowych producentów. W skład tego segmentu wchodzą następujące spółki: Galeria Centrum Sp. z o.o., Ultimate Fashion Sp. z o.o., Young Fashion Sp. z o.o., Optimum Distribution Sp. z o.o., Optimum Distribution CZ & SK sro i East Services S.A. Media i Rozrywka. Segment obejmuje sprzedaż książek i prasy, nagrań muzycznych, filmów, produktów edukacyjnych dla dzieci, wzornictwa i produktów papierniczych, gier i oprogramowania komputerów osobistych oraz sprzętu i produktów fotograficznych. W skład tego segmentu wchodzą następujące spółki: Empik Sp. z o.o., Smyk Sp. z o.o., LEM Sp. z o.o. i Pol Perfect Sp. z o.o. Lista spółek objętych konsolidacją wraz z opisem przedmiotu działalności poszczególnych jednostek została przedstawiona w nocie 9 Wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku. 7 września 2004 roku nastąpiła zmiana nazwy spółki z NFI Hetman S.A. na NFI Empik Media & Fashion SA.

2 Przewidywany rozwój Grupy Empik Media & Fashion Na podstawie minionych trzech, czterech lat, Zarząd zaobserwował przesuwanie się siły nabywczej w Polsce, z ulic w centrum miasta w kierunku centrów handlowych takich jak Arkadia, otworzona w Warszawie w październiku 2004 r. Pomimo niewielkiego zatrzymania tego trendu w 2004 r., Zarząd spodziewa się jego utrzymania w ciągu kolejnych trzech, czterech lat. W latach 2005/6/7 planuje się otwarcie nowych centrów handlowych, między innymi największego centrum handlowego w Europie, które ma rozpocząć działalność w Łodzi pod koniec 2005 r. Grupa zamierza otworzyć do końca 2005 roku od 40 do 50 nowych sklepów o łącznej powierzchni handlowej sięgającej od 18,000 a 25,000 m2. Do 31 marca 2005 r. Grupa otworzyła 6 sklepów o łącznej nowej powierzchni handlowej 2,940 m2. W kwietniu Grupa otworzyła kolejne 3 sklepy o łącznej nowej powierzchni handlowej 1,300 m2, w C.H. Promenada w Warszawie; podczas gdy kolejny sklep Zara o powierzchni handlowej 1,400 m2 otwarto w Krakowie w Galerii Kazimierz. W drugim kwartale 2005 roku przewidziane są kolejne nowe sklepy Empik i Smyk w Katowicach (C.H. 3 Stawy) oraz w Poznaniu (C.H. Plaza). 2. Organizacja i struktura zarządzania jednostki dominującej Podstawy prawne Zasady tworzenia i działania Funduszu określa Ustawa o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji z dnia 30 kwietnia 1993 roku (Ustawa o NFI). Zgodnie z art. 1-2 Ustawy o NFI w zakresie nie uregulowanym przez przepisy tej ustawy do działalności Funduszu stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych. Bardziej szczegółowo działalność Funduszu jest określona w Statucie NFI Empik Media & Fashion Władzami Funduszu są: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza oraz Zarząd. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy W dniu 12 stycznia 2004 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A., które w wyniku realizacji umowy z dnia 19 listopada 2003 roku zawartej pomiędzy NFI Empik Media & Fashion, Bankiem Austria Creditanstalt AG, Eastbridge B.V./S.a.r.l.(Eastbridge), Empik Centrum Investments S.A. (ECI) oraz Domami Towarowymi Centrum S.A. (DTC) podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu o kwote ,20 zł poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda. W wyniku powyższej emisji akcji spółki grupy Eastbridge będą posiadały łącznie 91,43% ogólnej liczby akcji w podwyższonym kapitale zakładowym NFI Empik Media & Fashion, co oznacza, iż będą miały istotny wpływ na zarządzanie spółką. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołało do składu Rady Nadzorczej Funduszu, pod warunkiem objęcia akcji serii B wyemitowanych zgodnie z wyżej wspomnianą uchwałą przez Eastbridge B.V./S.a.r.l., Empik Centrum Investments S.A. oraz Domy Towarowe Centrum S.A., niżej wymienione osoby: Zofię Bakoń, Alicję Kornasiewicz, Bognę Kuczyńską, Marka Burcha, Tomasza Chenczke, Petera Kadletza. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy NFI Empik Media & Fashion odbyły się w dniach 23 lipca, 10 sierpnia i 27 grudnia Uchwały przez nie podjęte zostały przedstawione w raportach bieżących nr 43/2004, 54/2004 i 76/

3 Rada Nadzorcza W okresie od 1 stycznia 2004 roku do 16 marca 2004 roku w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby: Wacław Wilczyński Helmut Horvath Gwidon Wójcik Maria Zagrajek Zbigniew Hockuba Klaus Aichhorn - Przewodniczący Rady Nadzorczej - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Sekretarz Rady Nadzorczej W okresie od 17 marca 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby: Alicja Kornasiewicz Zofia Bakoń Tomasz Chenczke Mark Burch Peter Kadletz Bogna Kuczyńska William Brooksbank - Przewodniczący Rady Nadzorczej - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (do 30 września) - Sekretarz Rady Nadzorczej (do 23 lipca) (od 23 lipca) Zarząd W okresie od 1 stycznia 2004 roku do 16 marca 2004 roku w skład Zarządu wchodziły następujące osoby: Paweł Tamborski - Prezes Zarządu Maciej Dyjas - Członek Zarządu W dniu 16 marca 2004 roku Paweł Tamborski złożył rezygnację z pełnionych funkcji Prezesa i Członka Zarządu NFI Empik Media & Fashion W dniu 17 marca 2004 roku Rada Nadzorcza NFI Empik Media & Fashion powołała Macieja Dyjasa, dotychczasowego Członka Zarządu NFI Empik Media & Fashion, na funkcję Prezesa Zarządu NFI Empik Media & Fashion Od 17 marca do 5 kwietnia 2004 roku Zarząd Funduszu był jednoosobowy w osobie Macieja Dyjasa. W dniu 6 kwietnia 2004 roku Christopher Weston został powołany przez Radę Nadzorczą NFI Empik Media & Fashion do Zarządu Spółki. W okresie od 6 kwietnia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku w skład Zarządu wchodziły następujące osoby: Maciej Dyjas - Prezes Zarządu Christopher Weston - Członek Zarządu Organizacja i struktura zarządzania Funduszu wynika z zapisu Ustawy o NFI (art. 21), który pozwala na powierzenie zarządzania majątkiem NFI firmom zarządzającym w przypadku zawarcia pomiędzy Funduszem a firmą zarządzającą umowy o zarządzanie. W dniu 12 lipca 1995 roku XV Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. (później NFI Hetman S.A. obecnie NFI Empik Media & Fashion S.A.) podpisał Umowę o zarządzanie majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego z firmą zarządzającą Creditanstalt SCG Investment Fund Management S.A., obecnie CA IB Fund Management S.A. Na podstawie art Statutu Funduszu firmie zarządzającej została udzielona prokura. Osobą wykonującą uprawnienia prokurenta od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 16 marca 2004 roku była Pani Katarzyna Jażdrzyk, Członek Zarządu CA IB Fund Management S.A. 3

4 W dniu 17 grudnia 2003 r. została zawarta pomiędzy NFI Empik Media & Fashion a CA IB Fund Management S.A. umowa rozwiązująca umowę o zarządzanie majątkiem NFI Empik Media & Fashion z dnia 12 lipca 1995 r. Zgodnie z postanowieniami umowy rozwiązującej umowa o zarządzanie została rozwiązana z dniem 16 marca 2004, czyli dniem objęcia przez Eastbridge B.V./S.a.r.l., EMPIK Centrum Investments S.A. i Domy Towarowe Centrum S.A akcji zwykłych na okaziciela serii B w kapitale zakładowym NFI Empik Media & Fashion podwyższonym zgodnie z postanowieniami umowy zawartej w dniu 19 listopada 2003 r. pomiędzy NFI Empik Media & Fashion, Bankiem Austria Creditanstalt AG, Eastbridge B.V./S.a.r.l., Empik Centrum Investments S.A. oraz Domami Towarowymi Centrum S.A. Firma Zarządzająca była uprawniona do otrzymania wynagrodzenia za zarządzanie na dotychczasowych zasadach do ostatniego dnia miesiąca marca 2004 r. Zgodnie z postanowieniami umowy rozwiązującej, strony zrzekły się wzajemnie wszelkich roszczeń wynikających z rozwiązania umowy o zarządzanie. Rozwiązanie umowy o zarządzanie było elementem realizacji umowy zawartej w dniu 19 listopada 2003r. pomiędzy NFI Empik Media & Fashion, Bankiem Austria Creditanstalt AG, Eastbridge B.V./S.a.r.l., Empik Centrum Investments S.A. oraz Domami Towarowymi Centrum S.A. W związku z rozwiązaniem Umowy o Zarządzanie majątkiem NFI Empik Media & Fashion, Zarząd NFI Empik Media & Fashion odwołał prokurę udzieloną CAIB Fund Management S.A. Akcjonariusze Kapitał własny NFI Empik Media & Fashion wynosił na dzień 31 grudnia 2004 roku tys. zł, w tym kapitał zakładowy tys. zł. Kapitał zakładowy dzieli się na akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 złotego każda, oraz akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 złotego każda. Na dzień 31 grudnia 2004 roku akcjonariuszami Funduszu posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu NFI Empik Media & Fashion były następujące Spółki: Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji i głosów na WZA Udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZA Empik Centrum Investments S.A ,77% Eastbridge B.V./S.a.r.l ,21% Bank Austria Creditanstalt AG ,71% W dniu 17 września 2004 roku Prezes Zarządu NFI Empik Media & Fashion pan Maciej Dyjas nabył od Eastbridge BV/Sarl akcji Spółki NFI Empik Media & Fashion w cenie po 7 zł za jedną akcję. 3. Reorganizacja W dniu 16 marca 2004 r. weszła w życie umowa z dnia 19 listopada 2003 r. zawarta pomiędzy Bankiem Austria Creditanstalt AG, a spółkami Eastbridge B.V./S.a.r.l., Empik Centrum Investments S.A. i DTC S.A. Na jej mocy nastąpiła reorganizacja Grupy Empik Media & Fashion, która została opisana w nocie 11 Wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Następnie Grupa nabyła udziały w spółkach EMF Investment Project Sp. z o.o., Premium Club Sp. z o.o., pośrednio w HDS Wydawcy Prasy Sp. z o.o., zaś zbyła udziały w spółce E-Foto sro. Transakcje te zostały opisane w nocie 11 wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 4

5 4. Działalność Grupy Empik Media & Fashion w 2004 roku Wyniki finansowe, a zwłaszcza sprzedaż, za 2004 rok są odzwierciedleniem pozycji finansowej Grupy Empik Media & Fashion po nabyciu przez Fundusz spółek handlu detalicznego i hurtowego, która to transakcja została opisana w nocie 4 Dodatkowych not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wyniki jednostek zależnych były konsolidowane począwszy od dnia 1 kwietnia 2004 roku (wyniki działalności jednostek zależnych za pełne 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku zostały ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF). Dlatego też dane za rok 2004 nie są bezpośrednio porównywalne z danymi za rok 2003 kiedy to Empik Media & Fashion konsolidował spółki ze swego portfela metodą praw własności. Grupa Empik Media & Fashion w 2004 roku osiągnęła sprzedaż w wysokości tys. zł. Na koszt własny sprzedaży w kwocie tys. zł składa się wartość sprzedanych towarów i produktów włączając cła i opłaty, opłaty franszyzowe i royalties, jak również koszty transportu w przypadku operacji hurtowych. Koszty sprzedaży w kwocie tys. zł obejmują koszty marketingu i reklamy ponoszone przez spółki operacyjne, jak również koszty osobowe, czynsze i inne koszty rodzajowe w odniesieniu do sklepów, działów marketingu, zakupów i sprzedaży, logistyki. Koszty ogólnego zarządu w kwocie tys. zł obejmują koszty osobowe, koszty budynków i pozostałe koszty rodzajowe dotyczące zarządu i administracji. Koszty ogólnego zarządu zawierają również odpis amortyzacyjny wartości umów franszyzowych, poniesione w pierwszym kwartale koszty zarządzania Funduszem, oraz inne koszty związane z rozwiązaniem umowy z firmą zarządzającą w łącznej kwocie tys. zł. Pozostałe przychody operacyjne w kwocie tys. zł zawierają odszkodowanie w kwocie tys. zł otrzymane w dniu 30 sierpnia 2004 przez Galerię Centrum Sp. z o.o. od DTC S.A. w wyniku umowy z 23 kwietnia 2004 (patrz Nota 8). Pozostałe koszty operacyjne w kwocie tys. zł zawierają koszty odpisów aktualizujących środki trwałe, jak również koszty związane z zawiązaniem rezerw na niedobory, towary wolno rotujące i inne koszty operacyjne. Na przychody finansowe w kwocie tys. zł składają się: rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość aktywa finansowego, oraz zrealizowane i niezrealizowane dodatnie różnice kursowe. Koszty finansowe w kwocie tys. zł zawierają odsetki od kredytów i umów leasingu finansowego, stratę na sprzedaży aktywa finansowego (objętego rezerwą patrz powyżej) oraz zrealizowane i niezrealizowane ujemne różnice kursowe. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych zawiera odpis amortyzacyjny w kwocie tys. zł, jak również odpis aktualizujący wartość firmy z wyceny w odniesieniu do Galerii Centrum Sp. z o.o. oraz E- Foto s.r.o. w kwocie tys. zł. Problemy, jakie wystąpiły w drugim kwartale 2004 roku w spółce zależnej Galeria Centrum Sp. z o.o. ( Galeria Centrum ), spowodowały że Zarząd Funduszu przeprowadził ponowną analizę wartości firmy jaka powstała w odniesieniu do tej jednostki. Wspomniane powyżej kwestie to: decyzja o rezygnacji z części wynajmowanej powierzchni w budynku Wars-Sawa, oraz renegocjacja warunków umowy najmu pozostałej części powierzchni, wynikająca z tego utrata m2 powierzchni handlowej. Utrata powierzchni handlowej może mieć ujemny wpływ na wielkość sprzedaży Galerii Centrum w najbliższym czasie, a co za tym idzie, przyszłe wyniki finansowe Galerii Centrum mogą być niezgodne z oczekiwaniami. Mając to na uwadze, na dzień 30 czerwca 2004, Zarząd Funduszu utworzył odpis aktualizacyjny wartości firmy w wysokości tys. zł. 5

6 W dniu 20 września 2004., po dokonaniu oceny strategicznej działalności oraz sytuacji finansowej E-Foto s.r.o. (E-Foto), jak również z uwagi na zamiary Grupy skoncentrowania swej działalności na polskim rynku, Zarząd NFI Empik Media & Fashion podjął decyzję o zbyciu posiadanych 100% udziałów w E-Foto na rzecz swego akcjonariusza Eastbridge B.V./S.a.r.l. ( Eastbridge ) za cenę sprzedaży równą 1 złoty oraz udzielił na rzecz nabywcy gwarancji za zobowiązania E-Foto, w szczególności wobec głównego dostawcy jakim jest Kodak. E-Foto prowadziło w Republice Czeskiej i na Słowacji sklepy oferujące produkty foto oraz prowadzące usługi wywoływania zdjęć. Biorąc pod uwagę koszt zmiany wyposażenia tych sklepów aktualnie w technice analogowej na aparaturę i sprzęt cyfrowy, NFI Empik Media & Fashion S.A. postanowił poprzez zbycie E-Foto jak powyżej wycofać się z rynku czeskiego i słowackiego w tym zakresie. W związku z powyższą transakcją, wartość firmy z wyceny w odniesieniu do E-Foto, jaka była w księgach na dzień transakcji, została sprowadzona do zera poprzez dokonanie odpisu w kwocie tys. zł. W okresie, przez który Grupa Empik Media & Fashion konsolidowała wyniki spółki E-Foto, czyli od 1 kwietnia do 20 września 2004 roku, spółka ta osiągnęła sprzedaż w wysokości tys. zł, oraz zysk netto w wysokości 191 tys. zł. Strata brutto Grupy Empik Media & Fashion za 2004 rok wyniosła tys. zł. Podatek dochodowy za 2004 rok wyniósł tys. zł, w tym: - część bieżąca tys. zł, - część odroczona tys. zł. Strata netto Grupy Empik Media & Fashion 2004 rok wyniosła tys. zł. Pozycje o charakterze jednorazowym Na wyniki bieżącego okresu sprawozdawczego istotny wpływ miały pozycje o charakterze jednorazowym przedstawione poniżej w mln zł. Wycena należności ze sprzedaży działalności perfumeryjnej do Sephora 2,0 Sprzedaż nieruchomości do Dawtrade 2,3 Rekompensata dla Galerii Centrum 6,0 Sprzedaż E-Foto (4,7) Razem 5,6 Transakcja z Sephorą dotyczy sprzedaży działu kosmetyków do Sephora Polska w lipcu 2003 r. i transakcji z tym powiązanych. W marcu 2004 r. Empik Sp. z o.o. dokonał sprzedaży nieruchomości do Dawtrade wykazując zysk na sprzedaży w kwocie 2,3 mln zł. Galeria Centrum otrzymała rekompensatę w wysokości 10 mln zł oraz korektę na wartość czynszu w wysokości 2 mln zł z tytułu ograniczenia na kilka miesięcy powierzchni sprzedaży w sklepie Sawa w Warszawie z powodu prac remontowych. Z tego tytułu, utracona marża, zgodnie z szacunkiem Zarządu, wyniosła od 4.1 mln zł do 6.1 mln zł. Przyjęto ostatecznie, że kwota utraconej marży wyniosła 5.1 mln zł, co razem z odpisem aktualizującym na środki trwałe i zapasy w wysokości 0.9 mln zł, wygenerowało jednorazowe koszty na 6 mln zł (skompensowane z 12 mln zł opisanych powyżej). Sprzedaż E-Foto opisano w nocie 5 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Na dzień 31 grudnia 2004 r. Grupa rozpoznała aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości tys. zł oraz rezerwę na odroczony podatek dochodowy w wysokości tys. zł. W Grupie Empik Media & Fashion zobowiązania z tytułu podatku odroczonego wynikają głównie z różnic w stawkach amortyzacyjnych pomiędzy amortyzacją księgową i podatkową, oraz z należności posiadanej przez jedną z jednostek z tytułu zbycia części działalności. Aktywa z tytułu podatku odroczonego wynikają ze strat podatkowych, zobowiązań z tytułu leasingu, rezerw z tytułu trwałej utraty wartości aktywów i innych rezerw. Zarząd jest zdania, że w związku ze zwiększeniem efektywności działalności w Grupie, aktywa z tytułu podatku odroczonego zostaną w pełni zrealizowane. 6

7 Grupa Empik Media & Fashion opublikowała w dniu 7 marca br. skonsolidowaną informację finansową za rok 2004, przygotowaną zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego w nocie 14 zawiera uzgodnienie i opis różnic pomiędzy sprawozdaniami przygotowanymi według Ustawy o rachunkowości i sprawozdaniami przygotowanymi według MSSF. 5. Sytuacja finansowa Grupy Sytuacja finansowa Grupy Empik Media & Fashion uległa znacznej zmianie w 2004 roku wynikającej ze zmiany profilu działalności. Do dnia przejęcia jednostek zależnych, aktywa NFI Empik Media & Fashion obejmowały głównie środki pieniężne i inne aktywa pieniężne o wysokim stopniu płynności w kwocie około 60 milionów zł, natomiast pasywa nie zawierały zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Z chwilą przejęcia spółek zależnych, sytuacja finansowa Grupy Empik Media & Fashion uległa znacznej zmianie. Spółki zależne miały znaczne zobowiązania z tytułu kredytów bankowych oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego dotyczące głównie inwestycji poniesionych w sklepach będących własnością osób trzecich sfinansowanych przez wynajmującego a następnie spłacanych przez spółki w okresie trwania umowy najmu. W maju 2004 Grupa Empik Media & Fashion podpisała umowę z bankiem ABN AMRO w celu skonsolidowania zobowiązań kredytowych i refinansowania kredytów zaciągniętych wcześniej przez spółki zależne. Bank udzielił Grupie kredytu w łącznej kwocie 39,1 mln zł oraz gwarancji w wysokości ok. 8 mln zł. Pozwoliło to na ograniczenie kosztów finansowania w skali Grupy. Dnia 29 kwietnia 2005 r. Empik wyemitował obligacje średnioterminowe o wartości 10 milionów zł z terminem zapadalności 8 maja 2009 r. Skonsolidowany rachunek środków pieniężnych za rok 2004 wykazał wzrost stanu środków pieniężnych o tys. zł, które na dzień bilansowy wyniosły tys. zł. Sytuacja finansowa Grupy zależy od szeregu czynników związanych z działalnością Grupy oraz z otoczeniem w jakim Grupa prowadzi działalność. Do najważniejszych czynników, mogących mieć wpływ na sytuację finansową Grupy w perspektywie co najmniej kolejnego półrocza należy zaliczyć: Ogólną sytuację gospodarczą w Polsce i jej składowe takie jak wahania PKB, inflacji, bezrobocia, rozwój sektora usług i przemysłu, z którymi ściśle związana jest siła nabywcza konsumentów; Wahania kursów walut obcych Tempo rozwoju Grupy poprzez otwieranie nowych punktów sprzedaży; Zmiany w trendach mody i upodobań klientów i umiejętność Grupy dopasowania oferty asortymentowej towarów do oczekiwań klientów oraz konkurencję ze strony innych sieci sprzedaży Sezonowość sprzedaży - znaczna część rocznych przychodów ze sprzedaży Grupy generowana jest w ostatnim kwartale, czyli od października do grudnia. W 2004 roku sprzedaż spółek operacyjnych w czwartym kwartale stanowiła 34% (w 2003 roku 34%) sprzedaży rocznej. Zważywszy na duże obroty w ostatnim kwartale roku (głównie w grudniu), oraz wyższe marże osiągane w tym okresie, przy kosztach operacyjnych będących na raczej stałym poziomie, znaczna część zysku operacyjnego za 12 miesięcy generowana jest w ostatnim kwartale roku. 7

8 6. Znaczące umowy zawarte Umowa z Eastbridge B.V./S.a.r.l. Umowa ta została opisana w nocie 11 Wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Umowa kredytowa W dniu 26 maja 2004 roku NFI Empik Media & Fashion S.A. oraz spółki zależne: Empik Sp. z o.o., Smyk Sp. z o.o., Galeria Centrum Sp. z o.o., Ultimate Fashion Sp. z o.o., Young Fashion Sp. z o.o., Optimum Distribution Sp. z o.o., Licomp Empik Media Sp. z o.o. i Pol-Perfect Sp. z o.o., zawarły z ABN AMRO Bank (Polska) S.A. umowę kredytową na podstawie której ABN AMRO Bank (Polska) S.A. udzielił spółkom z grupy Empik Media & Fashion kredytu do łącznej wysokości tys. zł oraz zobowiązał się wystawić na ich rzecz gwarancje bankowe na około tys. zł. Kredytobiorcy z wyłączeniem NFI Empik Media & Fashion ponoszą solidarną odpowiedzialność za spłatę całego kredytu. Zabezpieczenie kredytu stanowią zastawy rejestrowe, ustanowione przez następujące spółki : Empik Sp. z o.o., Smyk Sp. z o.o., Ultimate Fashion Sp. z o.o., Young Fashion Sp. z o.o., Optimum Distribution Sp. z o.o. i Licomp Empik Media Sp. z o.o. na części lub całości zapasów oraz cesja praw z polis ubezpieczeniowych w stosunku do tych zapasów. Nabycie i zbycie jednostki zależnej, nabycie jednostek stowarzyszonych Umowy te zostały opisane w nocie 11 Wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Umowa o zarządzanie z Eastbridge B.V./S.a.r.l. Umowa ta została opisana w nocie 8 poniżej. 8

9 7. Transakcje z jednostkami powiązanymi W dniu 23 kwietnia 2004 r. Galeria Centrum Sp. z o.o. i DTC Real Estate S.A. (DTC RE) zawarły porozumienie wstępne w sprawie przyszłej modyfikacji warunków najmu w odniesieniu do umów najmu obejmujących powierzchnię handlową, jaką Galeria Centrum wynajmuje od DTC RE w Warszawie oraz w Gdańsku i Szczecinie. Galeria Centrum planuje modernizacje swych sklepów, oraz zmniejszenie powierzchni handlowej sklepu w Warszawie o ok. 11%. W związku z tym, Galeria Centrum i DTC RE zobowiązały się negocjować w dobrej wierze, aby w maju 2004 roku podpisać aneksy lub w inny sposób zmienić warunki najmu w odniesieniu do umowy najmu dla powierzchni w ww budynkach. Następnie w maju 2004 roku doszło do faktycznej modyfikacji istniejących lub zawarcia nowych umów najmu zgodnie z porozumieniem wstępnym z 23 kwietnia 2004 roku pomiędzy DTC RE i Galerią Centrum. Na podstawie zawartych umów i porozumień Galeria Centrum uzyskała upust w czynszu najmu w wysokości 2 mln zł dla budynków w Warszawie, do wykorzystania natychmiast po wejściu w życie nowych warunków najmu (tj. jeszcze w 2004 roku) oraz dla budynków w Gdańsku i Szczecinie łącznie 2 mln zł rocznie w latach 2005, 2006 i Do zawarcia porozumienia pomiędzy DTC RE i Galerią Centrum co do zmiany istniejących warunków najmu doszło przy udziale DTC S.A., jedynego akcjonariusza DTC RE, który spodziewa się osiągnąć korzyści w wyniku zmian w komercjalizacji budynków Wars i Sawa w Warszawie. W związku z tym, 23 kwietnia 2004 roku Galeria Centrum i DTC S.A. podpisały porozumienie, na mocy którego DTC S.A. w związku ze spodziewanymi korzyściami zapłaci Galeria Centrum, jako wynagrodzenie z tytułu ograniczenia i częściowej relokacji sklepu Galerii Centrum w budynkach Wars i Sawa w Warszawie, łączną kwotę 10 mln zł, płatne częściami do końca roku Kwota ta została rozpoznana w wyniku Grupy w drugim kwartale br. W czwartym kwartale 2004 roku Fundusz zawarł umowę o świadczenie usług doradczych ze swym akcjonariuszem Eastbridge B.V./S.a.r.l.. Umowa obejmuje świadczenie na rzecz NFI Empik Media & Fashion S.A. przez Eastbridge B.V./S.a.r.l.. usług z zakresu doradztwa finansowego, marketingowego, PR oraz ogólnego doradztwa strategicznego. Umowa ta zastąpiła umowy o podobnym zakresie usług i usługi świadczone przedtem przez Eastbridge B.V./S.a.r.l. (lub jego podmiot zależny Empik Centrum Investments S.A.) bezpośrednio na rzecz podmiotów zależnych NFI Empik Media & Fashion S.A. Odtąd, ekwiwalentne usługi na rzecz podmiotów zależnych wykonywane będą przez Fundusz, który przy ich wykonywaniu korzystać będzie z porad, analiz i materiałów przygotowywanych wcześniej przez Eastbridge B.V./S.a.r.l. Salda wynikające z transakcji ze stronami powiązanymi, jak również przychody i koszty zostały przedstawione w nocie 8 Dodatkowych not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 8. Zobowiązania warunkowe i pozabilansowe Opisano w nocie 3 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 9. Zasady Ładu Korporacyjnego Spółka przestrzega zasad ładu korporacyjnego zgodnie z oświadczeniem zawartym w raporcie bieżącym nr 07/04 przekazanym KPWiG w dniu 12 marca 2004 r. Poza zasadami wskazanymi jako nie przestrzegane w tym raporcie, Spółka nie przestrzega także Zasady nr II Zasad Ogólnych oraz Zasady 7 Dobrych Praktyk Walnych Zgromadzeń które przestały być przestrzegane w związku z ostatnimi zmianami do Statutu Spółki. Najbliższe Walne Zgromadzenie przyjmie nową uchwałę w sprawie aktualnego przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego. Podpisy Członków Zarządu Maciej Dyjas Prezes Zarządu Christopher Weston Członek Zarządu 9

NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne

NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. sporządzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) NFI Empik Media & Fashion

Bardziej szczegółowo

2005 2004 Zmiana PLN 000 PLN 000 %

2005 2004 Zmiana PLN 000 PLN 000 % ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU Wybrane dane i wskaźniki finansowe 1Q 1Q 2005 2004 Zmiana PLN 000 PLN 000 % Przychody z działalności kontynuowanej 252,113 234,043 7.7 Przychody z działalności zaniechanej - 3,526

Bardziej szczegółowo

NFI Empik Media & Fashion S.A. i jednostki zależne

NFI Empik Media & Fashion S.A. i jednostki zależne Skonsolidowana informacja finansowa za rok zakończony 31 grudnia 2004 r. sporządzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) NFI Empik Media & Fashion S.A. i jednostki

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne Wstęp Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. Empik Media & Fashion S.A.

Sprawozdanie Zarządu za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. Empik Media & Fashion S.A. Warszawa, 30 kwietnia 2015 r. Sprawozdanie Zarządu za rok zakończony 2014 r. Empik Media & Fashion S.A.. Krzysztof Rabiański Prezes Zarządu Strona 1 z 31 Wstęp Niniejszy raport powinien być czytany w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w 2012 roku KRAKÓW, 26 KWIETNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI I. Stan formalno - prawny działalności Jupiter NFI S.A. w 2012 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI BYTOM S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI BYTOM S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI BYTOM S.A. ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 ROKU DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Kraków, 9 marca 2015 r. 1 1. Działalność Spółki Bytom S.A. w 2014 roku Spółka

Bardziej szczegółowo

SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOFTBANK ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU

SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOFTBANK ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOFTBANK ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA. (dawniej SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA)

ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA. (dawniej SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA) ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (dawniej SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA) SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO (dawniej SOFTBANK) ZA IV KWARTAŁ 2006 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS www.arcus.pl ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE S P R AW O Z D AN I E FINAN S O W E GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS Z A OKRES OD 01 S T Y CZ NI A DO 30 CZERWCA 2013 ORAZ ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 01 stycznia 2012 r. a zakończony 31 grudnia 2012 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 01 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Podstawowe dane i wskaźniki finansowe Skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006 Grupy Kapitałowej PC Guard

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006 Grupy Kapitałowej PC Guard za rok obrotowy 2006 Grupy Kapitałowej PC Guard Spis treści: I Pismo Prezesa Zarządu str 3 II Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe str 5 Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego str

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2013 r. Empik Media & Fashion S.A. i jednostki zależne

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2013 r. Empik Media & Fashion S.A. i jednostki zależne na dzień 31 grudnia 2013 r. Empik Media & Fashion S.A. i jednostki zależne Wstęp Empik Media & Fashion Spółka Akcyjna (zwany dalej Empik Media & Fashion S.A. lub Spółką lub EMF, poprzednia nazwa Narodowy

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 30.09.2010 INFORMACJE OGÓLNE I. DANE JEDNOSTKI: Nazwa: Forma prawna: OPTIMUS S.A. Spółka Akcyjna Siedziba: ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej InPost S.A.

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej InPost S.A. Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej InPost S.A. - Kraków, 14 sierpnia 2015 roku - SPIS TREŚCI: SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Alma Market SA za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Alma Market SA za 2014 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Alma Market SA za 2014 rok - Kraków, 17 marca 2015 roku - SPIS TREŚCI 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU ROCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI... 3 2. ZASADY SPORZĄDZANIA ROCZNEGO

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe

ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I SKRÓCONE JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FIRMY HANDLOWEJ KRAKCHEMIA SA (OBECNIE ALMA MARKET SA) ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 01 stycznia 2013 r. a zakończony 31 grudnia 2013 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 01 stycznia 2012 r. a zakończony 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY ZA ROK OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY ZA ROK OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY ZA ROK OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU 1 SPIS TREŚCI 1. PISMO PREZESA ZARZĄDU 2. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE (W TYS. EUR) 3. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ŚRÓDROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA OKRESY TRZECH I DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2014 R.

SKONSOLIDOWANY RAPORT ŚRÓDROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA OKRESY TRZECH I DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2014 R. SKONSOLIDOWANY RAPORT ŚRÓDROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA OKRESY TRZECH I DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA R. Miejsce i data publikacji: Warszawa 13 listopada r. 1 GLOBE

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CALATRAVA CAPITAL S.A.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CALATRAVA CAPITAL S.A. za okres rozpoczęty 01 stycznia 2012 r. a zakończony 31 grudnia 2012 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 01 stycznia 2011 r. a zakończony 31 grudnia 2011 r. sporządzone według MSR i MSSF za

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. kofola s.a.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. kofola s.a. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY kofola s.a. 2013 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY KOFOLA S.A. 2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. SAF Q 4/2006

Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. SAF Q 4/2006 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU KWARTALNEGO Raport kwartalny Funduszu za czwarty kwartał 2006 roku nie podlegał badaniu ani też przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Bardziej szczegółowo