SPRAWOZDANIE ZARZĄDU na temat działalności gospodarczej Grupy Empik Media & Fashion w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU na temat działalności gospodarczej Grupy Empik Media & Fashion w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku"

Transkrypt

1 Warszawa, 25 maja 2005 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU na temat działalności gospodarczej Grupy Empik Media & Fashion 1. Grupa Empik Media & Fashion Na dzień 31 grudnia 2004 struktura Grupy przedstawiała się następująco : Spółki parterowe ** NFI Empik Media & Fashion SA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% * 100% 100% * 100% ** 23% EMF Investment Project Sp. z o.o. Optimum Distribution Czech & Slovak sro East Services SA Optimum Distribution Sp z. o.o. LEM Sp.z.o.o. Empik Sp. z o.o. Smyk Sp z o.o. Galeria Centrum Sp. z o.o. Ultimate Fashion Sp. z o.o. Young Fashion Sp. z o.o. Premium Club Sp. z o.o. 48% 94% 82% HDS Wydawcy Prasy Sp. z o.o. Pol Perfect Sp. z o.o. Empik Comfort Media Sp.z.o.o. 100% Empik Technologies Spz o.o. * Jeden udział w posiadaniu Empik Centrum Investments S.A. ** Na dzień 31 grudnia 2004 roku portfel inwestycyjny NFI Hetman S.A. składał się z 2 pakietów spółek wiodących oraz 78 pakietów nienotowanych spółek mniejszościowych Działalność handlowa Grupy jest podzielona na niżej przedstawione segmenty: Moda i Uroda. Segment obejmuje sprzedaż markowej odzieży oraz akcesoriów i dodatków, perfum i kosmetyków, głównie licencjonowanych od największych światowych producentów. W skład tego segmentu wchodzą następujące spółki: Galeria Centrum Sp. z o.o., Ultimate Fashion Sp. z o.o., Young Fashion Sp. z o.o., Optimum Distribution Sp. z o.o., Optimum Distribution CZ & SK sro i East Services S.A. Media i Rozrywka. Segment obejmuje sprzedaż książek i prasy, nagrań muzycznych, filmów, produktów edukacyjnych dla dzieci, wzornictwa i produktów papierniczych, gier i oprogramowania komputerów osobistych oraz sprzętu i produktów fotograficznych. W skład tego segmentu wchodzą następujące spółki: Empik Sp. z o.o., Smyk Sp. z o.o., LEM Sp. z o.o. i Pol Perfect Sp. z o.o. Lista spółek objętych konsolidacją wraz z opisem przedmiotu działalności poszczególnych jednostek została przedstawiona w nocie 9 Wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku. 7 września 2004 roku nastąpiła zmiana nazwy spółki z NFI Hetman S.A. na NFI Empik Media & Fashion SA.

2 Przewidywany rozwój Grupy Empik Media & Fashion Na podstawie minionych trzech, czterech lat, Zarząd zaobserwował przesuwanie się siły nabywczej w Polsce, z ulic w centrum miasta w kierunku centrów handlowych takich jak Arkadia, otworzona w Warszawie w październiku 2004 r. Pomimo niewielkiego zatrzymania tego trendu w 2004 r., Zarząd spodziewa się jego utrzymania w ciągu kolejnych trzech, czterech lat. W latach 2005/6/7 planuje się otwarcie nowych centrów handlowych, między innymi największego centrum handlowego w Europie, które ma rozpocząć działalność w Łodzi pod koniec 2005 r. Grupa zamierza otworzyć do końca 2005 roku od 40 do 50 nowych sklepów o łącznej powierzchni handlowej sięgającej od 18,000 a 25,000 m2. Do 31 marca 2005 r. Grupa otworzyła 6 sklepów o łącznej nowej powierzchni handlowej 2,940 m2. W kwietniu Grupa otworzyła kolejne 3 sklepy o łącznej nowej powierzchni handlowej 1,300 m2, w C.H. Promenada w Warszawie; podczas gdy kolejny sklep Zara o powierzchni handlowej 1,400 m2 otwarto w Krakowie w Galerii Kazimierz. W drugim kwartale 2005 roku przewidziane są kolejne nowe sklepy Empik i Smyk w Katowicach (C.H. 3 Stawy) oraz w Poznaniu (C.H. Plaza). 2. Organizacja i struktura zarządzania jednostki dominującej Podstawy prawne Zasady tworzenia i działania Funduszu określa Ustawa o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji z dnia 30 kwietnia 1993 roku (Ustawa o NFI). Zgodnie z art. 1-2 Ustawy o NFI w zakresie nie uregulowanym przez przepisy tej ustawy do działalności Funduszu stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych. Bardziej szczegółowo działalność Funduszu jest określona w Statucie NFI Empik Media & Fashion Władzami Funduszu są: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza oraz Zarząd. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy W dniu 12 stycznia 2004 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A., które w wyniku realizacji umowy z dnia 19 listopada 2003 roku zawartej pomiędzy NFI Empik Media & Fashion, Bankiem Austria Creditanstalt AG, Eastbridge B.V./S.a.r.l.(Eastbridge), Empik Centrum Investments S.A. (ECI) oraz Domami Towarowymi Centrum S.A. (DTC) podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu o kwote ,20 zł poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda. W wyniku powyższej emisji akcji spółki grupy Eastbridge będą posiadały łącznie 91,43% ogólnej liczby akcji w podwyższonym kapitale zakładowym NFI Empik Media & Fashion, co oznacza, iż będą miały istotny wpływ na zarządzanie spółką. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołało do składu Rady Nadzorczej Funduszu, pod warunkiem objęcia akcji serii B wyemitowanych zgodnie z wyżej wspomnianą uchwałą przez Eastbridge B.V./S.a.r.l., Empik Centrum Investments S.A. oraz Domy Towarowe Centrum S.A., niżej wymienione osoby: Zofię Bakoń, Alicję Kornasiewicz, Bognę Kuczyńską, Marka Burcha, Tomasza Chenczke, Petera Kadletza. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy NFI Empik Media & Fashion odbyły się w dniach 23 lipca, 10 sierpnia i 27 grudnia Uchwały przez nie podjęte zostały przedstawione w raportach bieżących nr 43/2004, 54/2004 i 76/

3 Rada Nadzorcza W okresie od 1 stycznia 2004 roku do 16 marca 2004 roku w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby: Wacław Wilczyński Helmut Horvath Gwidon Wójcik Maria Zagrajek Zbigniew Hockuba Klaus Aichhorn - Przewodniczący Rady Nadzorczej - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Sekretarz Rady Nadzorczej W okresie od 17 marca 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby: Alicja Kornasiewicz Zofia Bakoń Tomasz Chenczke Mark Burch Peter Kadletz Bogna Kuczyńska William Brooksbank - Przewodniczący Rady Nadzorczej - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (do 30 września) - Sekretarz Rady Nadzorczej (do 23 lipca) (od 23 lipca) Zarząd W okresie od 1 stycznia 2004 roku do 16 marca 2004 roku w skład Zarządu wchodziły następujące osoby: Paweł Tamborski - Prezes Zarządu Maciej Dyjas - Członek Zarządu W dniu 16 marca 2004 roku Paweł Tamborski złożył rezygnację z pełnionych funkcji Prezesa i Członka Zarządu NFI Empik Media & Fashion W dniu 17 marca 2004 roku Rada Nadzorcza NFI Empik Media & Fashion powołała Macieja Dyjasa, dotychczasowego Członka Zarządu NFI Empik Media & Fashion, na funkcję Prezesa Zarządu NFI Empik Media & Fashion Od 17 marca do 5 kwietnia 2004 roku Zarząd Funduszu był jednoosobowy w osobie Macieja Dyjasa. W dniu 6 kwietnia 2004 roku Christopher Weston został powołany przez Radę Nadzorczą NFI Empik Media & Fashion do Zarządu Spółki. W okresie od 6 kwietnia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku w skład Zarządu wchodziły następujące osoby: Maciej Dyjas - Prezes Zarządu Christopher Weston - Członek Zarządu Organizacja i struktura zarządzania Funduszu wynika z zapisu Ustawy o NFI (art. 21), który pozwala na powierzenie zarządzania majątkiem NFI firmom zarządzającym w przypadku zawarcia pomiędzy Funduszem a firmą zarządzającą umowy o zarządzanie. W dniu 12 lipca 1995 roku XV Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. (później NFI Hetman S.A. obecnie NFI Empik Media & Fashion S.A.) podpisał Umowę o zarządzanie majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego z firmą zarządzającą Creditanstalt SCG Investment Fund Management S.A., obecnie CA IB Fund Management S.A. Na podstawie art Statutu Funduszu firmie zarządzającej została udzielona prokura. Osobą wykonującą uprawnienia prokurenta od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 16 marca 2004 roku była Pani Katarzyna Jażdrzyk, Członek Zarządu CA IB Fund Management S.A. 3

4 W dniu 17 grudnia 2003 r. została zawarta pomiędzy NFI Empik Media & Fashion a CA IB Fund Management S.A. umowa rozwiązująca umowę o zarządzanie majątkiem NFI Empik Media & Fashion z dnia 12 lipca 1995 r. Zgodnie z postanowieniami umowy rozwiązującej umowa o zarządzanie została rozwiązana z dniem 16 marca 2004, czyli dniem objęcia przez Eastbridge B.V./S.a.r.l., EMPIK Centrum Investments S.A. i Domy Towarowe Centrum S.A akcji zwykłych na okaziciela serii B w kapitale zakładowym NFI Empik Media & Fashion podwyższonym zgodnie z postanowieniami umowy zawartej w dniu 19 listopada 2003 r. pomiędzy NFI Empik Media & Fashion, Bankiem Austria Creditanstalt AG, Eastbridge B.V./S.a.r.l., Empik Centrum Investments S.A. oraz Domami Towarowymi Centrum S.A. Firma Zarządzająca była uprawniona do otrzymania wynagrodzenia za zarządzanie na dotychczasowych zasadach do ostatniego dnia miesiąca marca 2004 r. Zgodnie z postanowieniami umowy rozwiązującej, strony zrzekły się wzajemnie wszelkich roszczeń wynikających z rozwiązania umowy o zarządzanie. Rozwiązanie umowy o zarządzanie było elementem realizacji umowy zawartej w dniu 19 listopada 2003r. pomiędzy NFI Empik Media & Fashion, Bankiem Austria Creditanstalt AG, Eastbridge B.V./S.a.r.l., Empik Centrum Investments S.A. oraz Domami Towarowymi Centrum S.A. W związku z rozwiązaniem Umowy o Zarządzanie majątkiem NFI Empik Media & Fashion, Zarząd NFI Empik Media & Fashion odwołał prokurę udzieloną CAIB Fund Management S.A. Akcjonariusze Kapitał własny NFI Empik Media & Fashion wynosił na dzień 31 grudnia 2004 roku tys. zł, w tym kapitał zakładowy tys. zł. Kapitał zakładowy dzieli się na akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 złotego każda, oraz akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 złotego każda. Na dzień 31 grudnia 2004 roku akcjonariuszami Funduszu posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu NFI Empik Media & Fashion były następujące Spółki: Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji i głosów na WZA Udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZA Empik Centrum Investments S.A ,77% Eastbridge B.V./S.a.r.l ,21% Bank Austria Creditanstalt AG ,71% W dniu 17 września 2004 roku Prezes Zarządu NFI Empik Media & Fashion pan Maciej Dyjas nabył od Eastbridge BV/Sarl akcji Spółki NFI Empik Media & Fashion w cenie po 7 zł za jedną akcję. 3. Reorganizacja W dniu 16 marca 2004 r. weszła w życie umowa z dnia 19 listopada 2003 r. zawarta pomiędzy Bankiem Austria Creditanstalt AG, a spółkami Eastbridge B.V./S.a.r.l., Empik Centrum Investments S.A. i DTC S.A. Na jej mocy nastąpiła reorganizacja Grupy Empik Media & Fashion, która została opisana w nocie 11 Wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Następnie Grupa nabyła udziały w spółkach EMF Investment Project Sp. z o.o., Premium Club Sp. z o.o., pośrednio w HDS Wydawcy Prasy Sp. z o.o., zaś zbyła udziały w spółce E-Foto sro. Transakcje te zostały opisane w nocie 11 wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 4

5 4. Działalność Grupy Empik Media & Fashion w 2004 roku Wyniki finansowe, a zwłaszcza sprzedaż, za 2004 rok są odzwierciedleniem pozycji finansowej Grupy Empik Media & Fashion po nabyciu przez Fundusz spółek handlu detalicznego i hurtowego, która to transakcja została opisana w nocie 4 Dodatkowych not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wyniki jednostek zależnych były konsolidowane począwszy od dnia 1 kwietnia 2004 roku (wyniki działalności jednostek zależnych za pełne 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku zostały ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF). Dlatego też dane za rok 2004 nie są bezpośrednio porównywalne z danymi za rok 2003 kiedy to Empik Media & Fashion konsolidował spółki ze swego portfela metodą praw własności. Grupa Empik Media & Fashion w 2004 roku osiągnęła sprzedaż w wysokości tys. zł. Na koszt własny sprzedaży w kwocie tys. zł składa się wartość sprzedanych towarów i produktów włączając cła i opłaty, opłaty franszyzowe i royalties, jak również koszty transportu w przypadku operacji hurtowych. Koszty sprzedaży w kwocie tys. zł obejmują koszty marketingu i reklamy ponoszone przez spółki operacyjne, jak również koszty osobowe, czynsze i inne koszty rodzajowe w odniesieniu do sklepów, działów marketingu, zakupów i sprzedaży, logistyki. Koszty ogólnego zarządu w kwocie tys. zł obejmują koszty osobowe, koszty budynków i pozostałe koszty rodzajowe dotyczące zarządu i administracji. Koszty ogólnego zarządu zawierają również odpis amortyzacyjny wartości umów franszyzowych, poniesione w pierwszym kwartale koszty zarządzania Funduszem, oraz inne koszty związane z rozwiązaniem umowy z firmą zarządzającą w łącznej kwocie tys. zł. Pozostałe przychody operacyjne w kwocie tys. zł zawierają odszkodowanie w kwocie tys. zł otrzymane w dniu 30 sierpnia 2004 przez Galerię Centrum Sp. z o.o. od DTC S.A. w wyniku umowy z 23 kwietnia 2004 (patrz Nota 8). Pozostałe koszty operacyjne w kwocie tys. zł zawierają koszty odpisów aktualizujących środki trwałe, jak również koszty związane z zawiązaniem rezerw na niedobory, towary wolno rotujące i inne koszty operacyjne. Na przychody finansowe w kwocie tys. zł składają się: rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość aktywa finansowego, oraz zrealizowane i niezrealizowane dodatnie różnice kursowe. Koszty finansowe w kwocie tys. zł zawierają odsetki od kredytów i umów leasingu finansowego, stratę na sprzedaży aktywa finansowego (objętego rezerwą patrz powyżej) oraz zrealizowane i niezrealizowane ujemne różnice kursowe. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych zawiera odpis amortyzacyjny w kwocie tys. zł, jak również odpis aktualizujący wartość firmy z wyceny w odniesieniu do Galerii Centrum Sp. z o.o. oraz E- Foto s.r.o. w kwocie tys. zł. Problemy, jakie wystąpiły w drugim kwartale 2004 roku w spółce zależnej Galeria Centrum Sp. z o.o. ( Galeria Centrum ), spowodowały że Zarząd Funduszu przeprowadził ponowną analizę wartości firmy jaka powstała w odniesieniu do tej jednostki. Wspomniane powyżej kwestie to: decyzja o rezygnacji z części wynajmowanej powierzchni w budynku Wars-Sawa, oraz renegocjacja warunków umowy najmu pozostałej części powierzchni, wynikająca z tego utrata m2 powierzchni handlowej. Utrata powierzchni handlowej może mieć ujemny wpływ na wielkość sprzedaży Galerii Centrum w najbliższym czasie, a co za tym idzie, przyszłe wyniki finansowe Galerii Centrum mogą być niezgodne z oczekiwaniami. Mając to na uwadze, na dzień 30 czerwca 2004, Zarząd Funduszu utworzył odpis aktualizacyjny wartości firmy w wysokości tys. zł. 5

6 W dniu 20 września 2004., po dokonaniu oceny strategicznej działalności oraz sytuacji finansowej E-Foto s.r.o. (E-Foto), jak również z uwagi na zamiary Grupy skoncentrowania swej działalności na polskim rynku, Zarząd NFI Empik Media & Fashion podjął decyzję o zbyciu posiadanych 100% udziałów w E-Foto na rzecz swego akcjonariusza Eastbridge B.V./S.a.r.l. ( Eastbridge ) za cenę sprzedaży równą 1 złoty oraz udzielił na rzecz nabywcy gwarancji za zobowiązania E-Foto, w szczególności wobec głównego dostawcy jakim jest Kodak. E-Foto prowadziło w Republice Czeskiej i na Słowacji sklepy oferujące produkty foto oraz prowadzące usługi wywoływania zdjęć. Biorąc pod uwagę koszt zmiany wyposażenia tych sklepów aktualnie w technice analogowej na aparaturę i sprzęt cyfrowy, NFI Empik Media & Fashion S.A. postanowił poprzez zbycie E-Foto jak powyżej wycofać się z rynku czeskiego i słowackiego w tym zakresie. W związku z powyższą transakcją, wartość firmy z wyceny w odniesieniu do E-Foto, jaka była w księgach na dzień transakcji, została sprowadzona do zera poprzez dokonanie odpisu w kwocie tys. zł. W okresie, przez który Grupa Empik Media & Fashion konsolidowała wyniki spółki E-Foto, czyli od 1 kwietnia do 20 września 2004 roku, spółka ta osiągnęła sprzedaż w wysokości tys. zł, oraz zysk netto w wysokości 191 tys. zł. Strata brutto Grupy Empik Media & Fashion za 2004 rok wyniosła tys. zł. Podatek dochodowy za 2004 rok wyniósł tys. zł, w tym: - część bieżąca tys. zł, - część odroczona tys. zł. Strata netto Grupy Empik Media & Fashion 2004 rok wyniosła tys. zł. Pozycje o charakterze jednorazowym Na wyniki bieżącego okresu sprawozdawczego istotny wpływ miały pozycje o charakterze jednorazowym przedstawione poniżej w mln zł. Wycena należności ze sprzedaży działalności perfumeryjnej do Sephora 2,0 Sprzedaż nieruchomości do Dawtrade 2,3 Rekompensata dla Galerii Centrum 6,0 Sprzedaż E-Foto (4,7) Razem 5,6 Transakcja z Sephorą dotyczy sprzedaży działu kosmetyków do Sephora Polska w lipcu 2003 r. i transakcji z tym powiązanych. W marcu 2004 r. Empik Sp. z o.o. dokonał sprzedaży nieruchomości do Dawtrade wykazując zysk na sprzedaży w kwocie 2,3 mln zł. Galeria Centrum otrzymała rekompensatę w wysokości 10 mln zł oraz korektę na wartość czynszu w wysokości 2 mln zł z tytułu ograniczenia na kilka miesięcy powierzchni sprzedaży w sklepie Sawa w Warszawie z powodu prac remontowych. Z tego tytułu, utracona marża, zgodnie z szacunkiem Zarządu, wyniosła od 4.1 mln zł do 6.1 mln zł. Przyjęto ostatecznie, że kwota utraconej marży wyniosła 5.1 mln zł, co razem z odpisem aktualizującym na środki trwałe i zapasy w wysokości 0.9 mln zł, wygenerowało jednorazowe koszty na 6 mln zł (skompensowane z 12 mln zł opisanych powyżej). Sprzedaż E-Foto opisano w nocie 5 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Na dzień 31 grudnia 2004 r. Grupa rozpoznała aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości tys. zł oraz rezerwę na odroczony podatek dochodowy w wysokości tys. zł. W Grupie Empik Media & Fashion zobowiązania z tytułu podatku odroczonego wynikają głównie z różnic w stawkach amortyzacyjnych pomiędzy amortyzacją księgową i podatkową, oraz z należności posiadanej przez jedną z jednostek z tytułu zbycia części działalności. Aktywa z tytułu podatku odroczonego wynikają ze strat podatkowych, zobowiązań z tytułu leasingu, rezerw z tytułu trwałej utraty wartości aktywów i innych rezerw. Zarząd jest zdania, że w związku ze zwiększeniem efektywności działalności w Grupie, aktywa z tytułu podatku odroczonego zostaną w pełni zrealizowane. 6

7 Grupa Empik Media & Fashion opublikowała w dniu 7 marca br. skonsolidowaną informację finansową za rok 2004, przygotowaną zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego w nocie 14 zawiera uzgodnienie i opis różnic pomiędzy sprawozdaniami przygotowanymi według Ustawy o rachunkowości i sprawozdaniami przygotowanymi według MSSF. 5. Sytuacja finansowa Grupy Sytuacja finansowa Grupy Empik Media & Fashion uległa znacznej zmianie w 2004 roku wynikającej ze zmiany profilu działalności. Do dnia przejęcia jednostek zależnych, aktywa NFI Empik Media & Fashion obejmowały głównie środki pieniężne i inne aktywa pieniężne o wysokim stopniu płynności w kwocie około 60 milionów zł, natomiast pasywa nie zawierały zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Z chwilą przejęcia spółek zależnych, sytuacja finansowa Grupy Empik Media & Fashion uległa znacznej zmianie. Spółki zależne miały znaczne zobowiązania z tytułu kredytów bankowych oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego dotyczące głównie inwestycji poniesionych w sklepach będących własnością osób trzecich sfinansowanych przez wynajmującego a następnie spłacanych przez spółki w okresie trwania umowy najmu. W maju 2004 Grupa Empik Media & Fashion podpisała umowę z bankiem ABN AMRO w celu skonsolidowania zobowiązań kredytowych i refinansowania kredytów zaciągniętych wcześniej przez spółki zależne. Bank udzielił Grupie kredytu w łącznej kwocie 39,1 mln zł oraz gwarancji w wysokości ok. 8 mln zł. Pozwoliło to na ograniczenie kosztów finansowania w skali Grupy. Dnia 29 kwietnia 2005 r. Empik wyemitował obligacje średnioterminowe o wartości 10 milionów zł z terminem zapadalności 8 maja 2009 r. Skonsolidowany rachunek środków pieniężnych za rok 2004 wykazał wzrost stanu środków pieniężnych o tys. zł, które na dzień bilansowy wyniosły tys. zł. Sytuacja finansowa Grupy zależy od szeregu czynników związanych z działalnością Grupy oraz z otoczeniem w jakim Grupa prowadzi działalność. Do najważniejszych czynników, mogących mieć wpływ na sytuację finansową Grupy w perspektywie co najmniej kolejnego półrocza należy zaliczyć: Ogólną sytuację gospodarczą w Polsce i jej składowe takie jak wahania PKB, inflacji, bezrobocia, rozwój sektora usług i przemysłu, z którymi ściśle związana jest siła nabywcza konsumentów; Wahania kursów walut obcych Tempo rozwoju Grupy poprzez otwieranie nowych punktów sprzedaży; Zmiany w trendach mody i upodobań klientów i umiejętność Grupy dopasowania oferty asortymentowej towarów do oczekiwań klientów oraz konkurencję ze strony innych sieci sprzedaży Sezonowość sprzedaży - znaczna część rocznych przychodów ze sprzedaży Grupy generowana jest w ostatnim kwartale, czyli od października do grudnia. W 2004 roku sprzedaż spółek operacyjnych w czwartym kwartale stanowiła 34% (w 2003 roku 34%) sprzedaży rocznej. Zważywszy na duże obroty w ostatnim kwartale roku (głównie w grudniu), oraz wyższe marże osiągane w tym okresie, przy kosztach operacyjnych będących na raczej stałym poziomie, znaczna część zysku operacyjnego za 12 miesięcy generowana jest w ostatnim kwartale roku. 7

8 6. Znaczące umowy zawarte Umowa z Eastbridge B.V./S.a.r.l. Umowa ta została opisana w nocie 11 Wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Umowa kredytowa W dniu 26 maja 2004 roku NFI Empik Media & Fashion S.A. oraz spółki zależne: Empik Sp. z o.o., Smyk Sp. z o.o., Galeria Centrum Sp. z o.o., Ultimate Fashion Sp. z o.o., Young Fashion Sp. z o.o., Optimum Distribution Sp. z o.o., Licomp Empik Media Sp. z o.o. i Pol-Perfect Sp. z o.o., zawarły z ABN AMRO Bank (Polska) S.A. umowę kredytową na podstawie której ABN AMRO Bank (Polska) S.A. udzielił spółkom z grupy Empik Media & Fashion kredytu do łącznej wysokości tys. zł oraz zobowiązał się wystawić na ich rzecz gwarancje bankowe na około tys. zł. Kredytobiorcy z wyłączeniem NFI Empik Media & Fashion ponoszą solidarną odpowiedzialność za spłatę całego kredytu. Zabezpieczenie kredytu stanowią zastawy rejestrowe, ustanowione przez następujące spółki : Empik Sp. z o.o., Smyk Sp. z o.o., Ultimate Fashion Sp. z o.o., Young Fashion Sp. z o.o., Optimum Distribution Sp. z o.o. i Licomp Empik Media Sp. z o.o. na części lub całości zapasów oraz cesja praw z polis ubezpieczeniowych w stosunku do tych zapasów. Nabycie i zbycie jednostki zależnej, nabycie jednostek stowarzyszonych Umowy te zostały opisane w nocie 11 Wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Umowa o zarządzanie z Eastbridge B.V./S.a.r.l. Umowa ta została opisana w nocie 8 poniżej. 8

9 7. Transakcje z jednostkami powiązanymi W dniu 23 kwietnia 2004 r. Galeria Centrum Sp. z o.o. i DTC Real Estate S.A. (DTC RE) zawarły porozumienie wstępne w sprawie przyszłej modyfikacji warunków najmu w odniesieniu do umów najmu obejmujących powierzchnię handlową, jaką Galeria Centrum wynajmuje od DTC RE w Warszawie oraz w Gdańsku i Szczecinie. Galeria Centrum planuje modernizacje swych sklepów, oraz zmniejszenie powierzchni handlowej sklepu w Warszawie o ok. 11%. W związku z tym, Galeria Centrum i DTC RE zobowiązały się negocjować w dobrej wierze, aby w maju 2004 roku podpisać aneksy lub w inny sposób zmienić warunki najmu w odniesieniu do umowy najmu dla powierzchni w ww budynkach. Następnie w maju 2004 roku doszło do faktycznej modyfikacji istniejących lub zawarcia nowych umów najmu zgodnie z porozumieniem wstępnym z 23 kwietnia 2004 roku pomiędzy DTC RE i Galerią Centrum. Na podstawie zawartych umów i porozumień Galeria Centrum uzyskała upust w czynszu najmu w wysokości 2 mln zł dla budynków w Warszawie, do wykorzystania natychmiast po wejściu w życie nowych warunków najmu (tj. jeszcze w 2004 roku) oraz dla budynków w Gdańsku i Szczecinie łącznie 2 mln zł rocznie w latach 2005, 2006 i Do zawarcia porozumienia pomiędzy DTC RE i Galerią Centrum co do zmiany istniejących warunków najmu doszło przy udziale DTC S.A., jedynego akcjonariusza DTC RE, który spodziewa się osiągnąć korzyści w wyniku zmian w komercjalizacji budynków Wars i Sawa w Warszawie. W związku z tym, 23 kwietnia 2004 roku Galeria Centrum i DTC S.A. podpisały porozumienie, na mocy którego DTC S.A. w związku ze spodziewanymi korzyściami zapłaci Galeria Centrum, jako wynagrodzenie z tytułu ograniczenia i częściowej relokacji sklepu Galerii Centrum w budynkach Wars i Sawa w Warszawie, łączną kwotę 10 mln zł, płatne częściami do końca roku Kwota ta została rozpoznana w wyniku Grupy w drugim kwartale br. W czwartym kwartale 2004 roku Fundusz zawarł umowę o świadczenie usług doradczych ze swym akcjonariuszem Eastbridge B.V./S.a.r.l.. Umowa obejmuje świadczenie na rzecz NFI Empik Media & Fashion S.A. przez Eastbridge B.V./S.a.r.l.. usług z zakresu doradztwa finansowego, marketingowego, PR oraz ogólnego doradztwa strategicznego. Umowa ta zastąpiła umowy o podobnym zakresie usług i usługi świadczone przedtem przez Eastbridge B.V./S.a.r.l. (lub jego podmiot zależny Empik Centrum Investments S.A.) bezpośrednio na rzecz podmiotów zależnych NFI Empik Media & Fashion S.A. Odtąd, ekwiwalentne usługi na rzecz podmiotów zależnych wykonywane będą przez Fundusz, który przy ich wykonywaniu korzystać będzie z porad, analiz i materiałów przygotowywanych wcześniej przez Eastbridge B.V./S.a.r.l. Salda wynikające z transakcji ze stronami powiązanymi, jak również przychody i koszty zostały przedstawione w nocie 8 Dodatkowych not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 8. Zobowiązania warunkowe i pozabilansowe Opisano w nocie 3 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 9. Zasady Ładu Korporacyjnego Spółka przestrzega zasad ładu korporacyjnego zgodnie z oświadczeniem zawartym w raporcie bieżącym nr 07/04 przekazanym KPWiG w dniu 12 marca 2004 r. Poza zasadami wskazanymi jako nie przestrzegane w tym raporcie, Spółka nie przestrzega także Zasady nr II Zasad Ogólnych oraz Zasady 7 Dobrych Praktyk Walnych Zgromadzeń które przestały być przestrzegane w związku z ostatnimi zmianami do Statutu Spółki. Najbliższe Walne Zgromadzenie przyjmie nową uchwałę w sprawie aktualnego przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego. Podpisy Członków Zarządu Maciej Dyjas Prezes Zarządu Christopher Weston Członek Zarządu 9

NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za 2004 rok

NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za 2004 rok Komunikat prasowy Warszawa, 7 marca 2005 NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za 2004 rok NFI Empik Media & Fashion osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 1,124 mln zł ( z czego

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za kwartał zakończony 31 marca 2006 r.

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za kwartał zakończony 31 marca 2006 r. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za kwartał zakończony 31 marca NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne Wstęp Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2016 roku (01.01.2016 31.03. 2016) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 DO 30 WRZEŚNIA 2016 SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

2005 2004 Zmiana PLN 000 PLN 000 %

2005 2004 Zmiana PLN 000 PLN 000 % ANALIZA FINANSOWA ZARZĄDU Wybrane dane i wskaźniki finansowe 1Q 1Q 2005 2004 Zmiana PLN 000 PLN 000 % Przychody z działalności kontynuowanej 252,113 234,043 7.7 Przychody z działalności zaniechanej - 3,526

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2000-08-04 16:47:30 Do : EM Kancelaria Zarząd spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport SA-Q 2/2000 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartały narastająco / 2003 okres od 20030101 do 20031231

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok 1. Informacje o aktywach i zobowiązaniach finansowych Computer Service Support S.A. : Zestawienie aktywów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2014 30.09.2014 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 5 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU Nota 1 a 6 Nota 1 b 7 Nota 1 c Nota 2 a 8 Nota

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2005 roku

NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2005 roku Komunikat prasowy Warszawa, 16 maja 2005 NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2005 roku W dniu 16 maja 2005 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd przedłożył

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok) Pierwszy PolskoAmerykański Bank S.A. SABQ I/ w tys. zł Formularz SABQ I/2 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz.

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

okresu: 7.677,09 0,00 koniec okresu: 0, ,30 0,00 Druk: MPiPS

okresu: 7.677,09 0,00 koniec okresu: 0, ,30 0,00 Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1. Zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. a. grunty własne- początek okresu: 250.988,33; koniec okresu:248.584,33 b. prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania:

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania: Strona 1 z 17 SAF-Q: Data: 2005-08-12 Firma: FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. BILANS 6. ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za 2011 rok MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. SAF Q 4/2006

Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. SAF Q 4/2006 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU KWARTALNEGO Raport kwartalny Funduszu za czwarty kwartał 2006 roku nie podlegał badaniu ani też przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R.

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. RAPORT I NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. Spis treści Str. Niezbadany skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne

NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. sporządzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) NFI Empik Media & Fashion

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport półroczny SAF-P

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport półroczny SAF-P Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport półroczny SAFP NOTA 17B (NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH) NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH półrocze / 2003 2002 półrocze

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015 PŁOCK, 21.03.2016 rok 1 1. Przedmiot sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. I. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU 1. Zmiany w

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU Nota 1 a 5 Nota 1 b 6 Nota 1 c Nota 2 a 7 Nota 2 b 8 Nota 2 c Nota 2 d Nota 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za

Bardziej szczegółowo