CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU"

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy Wartości niematerialne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Aktywa z tytułu podatku odroczonego 0 Należności z tytułu leasingu finansowego Pozostałe aktywa Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu leasingu finansowego 0 Należności z tytułu kontraktów długoterminowych Pozostałe aktywa finansowe 8 Bieżące aktywa podatkowe Pozostałe aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa obrotowe razem Aktywa razem

2 AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy Wartości niematerialne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Aktywa z tytułu podatku odroczonego 0 Należności z tytułu leasingu finansowego Pozostałe aktywa Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu leasingu finansowego 0 Należności z tytułu kontraktów długoterminowych Bieżące aktywa podatkowe Pozostałe aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa obrotowe razem Aktywa razem

3 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 DO 30 WRZEŚNIA 2013 [METODA POŚREDNIA] PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚĆI OPERACYJNEJ. Okres 9 Okres 12 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Wynik netto za okres Koszt podatku dochodowego ujęty w wyniku Udział w zysku jednostek stowarzyszonych - - Koszty finansowe ujęte w wyniku Przychody z inwestycji ujęte w wyniku Zysk ze zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych - 29 Amortyzacja i umorzenie aktywów trwałych Utrata wartości aktywów trwałych (Dodatnie) / ujemne zrealizowane różnice kursowe netto - 27 Inne korekty - (484) (13 104) Zmiany w kapitale obrotowym: - (Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności (22 144) (Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów (Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów Zwiększenie / (zmniejszenie) salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań (59 958) Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw (7 223) Zwiększenie / (zmniejszenie) przychodów przyszłych okresów Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej (47 480) Zapłacone odsetki Zapłacony podatek dochodowy Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (47 480)

4 Okres 9 Okres 12 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Wynik netto za okres Koszt podatku dochodowego ujęty w wyniku Udział w zysku jednostek stowarzyszonych - - Koszty finansowe ujęte w wyniku Przychody z inwestycji ujęte w wyniku - Zysk ze zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych - 29 Amortyzacja i umorzenie aktywów trwałych Utrata wartości aktywów trwałych - - (Dodatnie) / ujemne zrealizowane różnice kursowe netto - 27 Inne korekty (13 104) (484) (8 512) Zmiany w kapitale obrotowym: - - (Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności (22 144) (Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów (Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów Zwiększenie / (zmniejszenie) salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań (59 958) Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw (7 223) Zwiększenie / (zmniejszenie) przychodów przyszłych okresów Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej (47 480) Zapłacone odsetki Zapłacony podatek dochodowy Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (47 480)

5 6. Zasady prezentacji wybranych danych w walutach obcych Średnie kursy wymiany złotego (PLN) w stosunku do EUR Zastosowanie do przeliczeń kursów EUR Kurs średni okresu 4,2163 4,1138 4,1736 Kurs ostatniego dnia sprawozdawczego 4,3292 4,2613 4,0882 Dane finansowe przeliczono na EUR wg następujących zasad: poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów ogłoszonych na dzień roku oraz roku przez Narodowy Bank Polski (Tab. 189/A/NBP/2013, Tab. 252/A/NBP/2012), poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, następujących w okresach sprawozdawczych oraz Średnie kursy wymiany złotego (PLN) w stosunku do EUR Zastosowanie do przeliczeń kursów EUR Kurs średni okresu 4,2231 4,1948 4,1736 Kurs ostatniego dnia sprawozdawczego 4,2163 4,1138 4,0882 Dane finansowe przeliczono na EUR wg następujących zasad: poszczególne pozycje aktywów i pasywów według średnich kursów ogłoszonych na dzień roku oraz roku przez Narodowy Bank Polski (Tab. 189/A/NBP/2013, Tab. 252/A/NBP/2012), poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca, następujących w okresach sprawozdawczych oraz Należności Należności z tytułu dostaw i usług Rezerwa na należności zagrożone Należności budżetowe inne niż podatek dochodowy od osób prawnych

6 Zaliczki przekazane na dostawy Inne należności Należności z tytułu dostaw i usług Rezerwa na należności zagrożone Należności budżetowe inne niż podatek dochodowy od osób prawnych Zaliczki przekazane na dostawy Inne należności Kredyty bankowe W dniu roku została podpisana umowa o kredyt w rachunku bieżącym z bankiem ING Bank Śląski S.A. na kwotę tys. zł.. Okres spłaty kredytu do roku W dniu roku została podpisana umowa o kredyt w rachunku bieżącym z bankiem ING Bank Śląski S.A. na kwotę tys. zł.. Okres spłaty kredytu do roku

种 印 证 方 式 正 是 体 现 了 鬼 搭 车 这 个 故 事 的 传 统 性, 如 无 论 古 今 中 外 的 异 文 都 有 冥 钞 这 一 细 节, 因 为 在 外 型 上, 人 们 难 以 把 人 与 鬼 区 别 开 来, 只 能 通 过 冥 钞 鉴 别 人 与 鬼 的 身 份 第 二,

种 印 证 方 式 正 是 体 现 了 鬼 搭 车 这 个 故 事 的 传 统 性, 如 无 论 古 今 中 外 的 异 文 都 有 冥 钞 这 一 细 节, 因 为 在 外 型 上, 人 们 难 以 把 人 与 鬼 区 别 开 来, 只 能 通 过 冥 钞 鉴 别 人 与 鬼 的 身 份 第 二, 1 为 什 么 说 传 统 节 日 是 时 空 以 外 的 时 空? 节 日 主 要 指 的 是 民 间 传 统 的 周 期 性 的 集 体 参 与 的 实 践 或 活 动 时 空 具 有 不 可 推 测 性, 没 有 明 确 的 起 点 和 终 点 所 谓 的 时 空 以 外 的 时 空 是 指 人 们 为 了 体 现 出 自 身 掌 控 自 然 的 能 力 而 规 定 了 一 个 人 文 的 时

Bardziej szczegółowo

她 摸 了 摸 自 己 的 耳 朵, 看 着 自 己 戴 着 耳 钉 的 耳 朵, 心 中 不 免 有 些 自 豪, 挨 了 三 枪, 在 左 边 打 了 三 个 洞, 不 料 太 疼, 忍 不 下 去, 右 边 的 就 没 有 打 不 过, 还 挺 好 的, 对 称 什 么 的 最 讨 厌 了,

她 摸 了 摸 自 己 的 耳 朵, 看 着 自 己 戴 着 耳 钉 的 耳 朵, 心 中 不 免 有 些 自 豪, 挨 了 三 枪, 在 左 边 打 了 三 个 洞, 不 料 太 疼, 忍 不 下 去, 右 边 的 就 没 有 打 不 过, 还 挺 好 的, 对 称 什 么 的 最 讨 厌 了, 替 嫁 娘 子 好 痴 缠 / 作 者 : 菊 铭 锲 子 1 桃 树 结 缘 哦 买 噶! 我 终 于 280 级 了 某 女 子 顶 着 一 头 的 鸟 窝, 戴 着 副 天 然 黑 眼 镜, 坐 在 笔 记 本 面 前 大 叫 因 太 高 兴 了, 险 些 儿, 蹦 起 恰 恰 来 啪 门 被 踹 开 了 随 后, 一 欧 巴 桑, 双 手 叉 腰, 嘴 角 扭 曲, 眉 毛 竖 立 起 来,

Bardziej szczegółowo

63 57 51 2010 12 2010 12 2010 12 45 2010 12 224 50 51 77 2013 3 2010 12 2013 12 46 2010 12 48 2013 12 63 2010 12 2010 12 2013 9 2013 10 1993 7 2010 1 2013 5 2007 7 2010 3 1998 3 2007 71999 11 2002 6 2004

Bardziej szczegółowo

一 政 策 信 息 1 两 部 门 新 规 : 住 房 转 让 手 续 费 降 了 1/3(9 月 29 日 ) 财 政 部 国 家 发 展 改 革 委 24 日 向 社 会 公 布 了 重 新 审 核 后 中 央 管 理 的 住 房 城 乡 建 设 部 门 行 政 事 业 性 收 费 项 目, 确

一 政 策 信 息 1 两 部 门 新 规 : 住 房 转 让 手 续 费 降 了 1/3(9 月 29 日 ) 财 政 部 国 家 发 展 改 革 委 24 日 向 社 会 公 布 了 重 新 审 核 后 中 央 管 理 的 住 房 城 乡 建 设 部 门 行 政 事 业 性 收 费 项 目, 确 联 众 房 地 产 一 周 简 报 苏 州 市 联 众 投 资 顾 问 有 9 月 第 5 期 ( 日 期 :215 年 9 月 28 日 ~215 年 1 月 4 日 ) 联 众 房 地 产 一 周 简 报 1 一 政 策 信 息 1 两 部 门 新 规 : 住 房 转 让 手 续 费 降 了 1/3(9 月 29 日 ) 财 政 部 国 家 发 展 改 革 委 24 日 向 社 会 公 布 了

Bardziej szczegółowo

20 範, 乃 有 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 事 件 的 爆 發 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 是 關 係 國 家 軍 政 的 大 事, 也 是 北 洋 時 期 皖 直 奉 三 系 軍 閥 縱 橫 捭 闔 加 劇 的 起 點, 對 政 局 的 發 展 極 具 重 要 性 就

20 範, 乃 有 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 事 件 的 爆 發 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 是 關 係 國 家 軍 政 的 大 事, 也 是 北 洋 時 期 皖 直 奉 三 系 軍 閥 縱 橫 捭 闔 加 劇 的 起 點, 對 政 局 的 發 展 極 具 重 要 性 就 1918年奉軍秦皇島劫械與入關 以皖奉合作為中心的探討* 葉惠芬 ** 壹 前言 1916年袁世凱帝制失敗 段祺瑞開始掌握北京政府軍政大權 他試 圖繼承袁的北洋系龍頭地位 惜個性剛愎 又在袁的北洋系久受薰染 並 無遠大的政治理想和寬廣的政治格局 因汲汲於個人權勢的擴張 以致統 攝北洋全局的努力遭到挫敗 政局走向複雜 非但形成南北對立 也使北 洋系分裂成以段為首的皖系和以馮國璋為首的直系 為了地盤的劃分及權力的爭奪

Bardziej szczegółowo

国家图书馆年鉴2014 党建与员工活动 一 党建工作 2013 年 国家图书馆党委 以下简称馆党委 深入学习贯彻党的十八大精神 以开展党的群 众路线教育实践活动 学习贯彻十八届三中全会精神为主线 全面加强基层组织建设 努力创新 党建工作思路 充分发挥围绕中心 服务大局的重要作用 为国家图书馆各项事业

国家图书馆年鉴2014 党建与员工活动 一 党建工作 2013 年 国家图书馆党委 以下简称馆党委 深入学习贯彻党的十八大精神 以开展党的群 众路线教育实践活动 学习贯彻十八届三中全会精神为主线 全面加强基层组织建设 努力创新 党建工作思路 充分发挥围绕中心 服务大局的重要作用 为国家图书馆各项事业 党建与员工活动 党建工作 反腐倡廉 工会工作 共青团工作 离退休干部工作 年度掠影 国家图书馆年鉴2014 党建与员工活动 一 党建工作 2013 年 国家图书馆党委 以下简称馆党委 深入学习贯彻党的十八大精神 以开展党的群 众路线教育实践活动 学习贯彻十八届三中全会精神为主线 全面加强基层组织建设 努力创新 党建工作思路 充分发挥围绕中心 服务大局的重要作用 为国家图书馆各项事业发展提供坚强 的思想动力和组织保障

Bardziej szczegółowo

i

i BANK OF CHINA LIMITED i 1 BANK OF CHINA LIMITED 2 3 BANK OF CHINA LIMITED 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Bardziej szczegółowo

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 2005 2005...1...2...5...9...10...14...17...55 2005 1 2,,, 3 4 CPIC 1 2005 1 YUNNAN YUNTIANHUA CO.,LTD YYTH 2 A A A 600096 100096 3 657800 http://www.yyth.com yth@yyth.com.cn 4 5 (0870)8662000 (0870)8662010

Bardziej szczegółowo

可交换债

可交换债 关 注 基 础 资 产 中 有 一 笔 租 赁 合 同 于 2015 年 11 月 20 日 发 生 全 额 早 偿, 早 偿 金 额 ( 含 罚 息 ) 共 计 6,698.52 万 元, 该 早 偿 款 当 期 未 全 额 归 集 进 入 专 项 计 划 账 户 根 据 中 民 国 际 租 赁 提 供 的 数 据 及 监 管 账 户 流 水 显 示, 截 至 2016 年 6 月 17 日, 全

Bardziej szczegółowo

2004 2004 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 600021 268 268 200010 www.shanghaipower.com sepco@shanghaipower.com 2.2 268 36 268 36 200010 200010 021 51171016 51156666 021 51171016 51156666 021 51171019 021 51171019

Bardziej szczegółowo

深 圳 蓝 皮 书 (2008) 的 企 业 向 境 外 拓 展, 出 台 了 一 系 列 资 金 外 汇 等 扶 持 政 策, 鼓 励 企 业 向 境 外 拓 展, 逐 步 放 宽 对 外 投 资 管 理 下 放 权 力 简 化 程 序, 由 审 批 管 理 向 核 准 制 转 变, 开 始 构

深 圳 蓝 皮 书 (2008) 的 企 业 向 境 外 拓 展, 出 台 了 一 系 列 资 金 外 汇 等 扶 持 政 策, 鼓 励 企 业 向 境 外 拓 展, 逐 步 放 宽 对 外 投 资 管 理 下 放 权 力 简 化 程 序, 由 审 批 管 理 向 核 准 制 转 变, 开 始 构 深圳企业实施 走出去 战略研究 深圳企业实施 走出去 战略研究 查振祥 摘 要: 深圳企业向境外拓展总体上还处于初级阶段, 现阶段深圳企业 采用贸易途径以及投资建厂等方式实施 走出去 战略的较多, 以资本运 营模式 ( 主要是收购兼并 股权置换 境内外上市等方式) 进行的较少 其主要原因是: 项目审批核准难度大; 企业层面与东道国或者异地的政府沟 通渠道有限; 本土金融中介服务机构对企业资本运营支持力度相对欠缺;

Bardziej szczegółowo

第96期有価証券報告書(自平成11年4月1日 至平成12年3月31日)

第96期有価証券報告書(自平成11年4月1日 至平成12年3月31日) 2 (1 ( : 95( 11331 96( 12331 % % 1 41,402 37,182 2 240 3 24,946 25,469 4 73,642 69,665 5 9 9 6 165,134 149,071 7 41,217 38,292 8 35,245 31,321 9 8,322 7,199 10 868 2,320 11 42 39 12 6,461 4,150 13 2,231

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 2 2 3 6 10 14 15 17 30 32 35 61 1 1 JIUZHITANG CO.,Ltd. JIUZHITANG CO.Ltd. 2 3 129 410008 0731-4499905 wcx@hnjzt.com 129 410008 0731-44997624499759 ysl@hnjzt.comkfx@hnjzt.com 4 129 410008 http://www.hnjzt.com

Bardziej szczegółowo

江苏银行股份有限公司2007年年度报告

江苏银行股份有限公司2007年年度报告 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 2007 年 年 度 报 告 二 八 年 四 月 - 1 - 目 录 第 一 节 重 要 提 示... 3 第 二 节 公 司 简 介... 4 第 三 节 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要... 6 第 四 节 股 东 及 股 本 情 况... 10 第 五 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况... 13 第 六 节 公

Bardziej szczegółowo

福建龙溪轴承股份有限公司

福建龙溪轴承股份有限公司 FUJIAN LONGXI BEARING GROUP CO. LTD. 2 2 5 8 8 18 24 72 1 1 2 3 4 FUJIAN LONGXI BEARING GROUP CO. LTD. 600592 363000 http://www.ls.com.cn cmn@ls.com.cn 0596-2072091 0596-2072136 zeng@ls.com.cn cmn@ls.com.cn

Bardziej szczegółowo

蝌幻新时代

蝌幻新时代 寄 语 科 幻 小 说 刘 兴 诗 从 晚 清 民 初 以 来, 科 幻 小 说 在 中 国 已 经 有 上 百 年 的 历 史 了 然 而 大 发 展 却 是 新 中 国 建 立 后, 特 别 是 改 革 开 放 以 来, 随 着 社 会 生 活 不 断 开 放, 科 幻 作 品 也 不 断 发 展, 形 成 一 派 欣 欣 向 荣 的 景 象 在 新 的 形 势 下, 涌 现 了 许 多 优 秀

Bardziej szczegółowo

提案

提案 國 立 臺 灣 大 學 校 務 發 展 規 劃 委 員 會 100 學 年 度 第 5 次 會 議 紀 錄 開 會 時 間 :101 年 5 月 18 日 ( 星 期 五 ) 下 午 2 時 開 會 地 點 : 校 總 區 第 2 行 政 大 樓 第 4 會 議 室 會 議 主 持 人 : 李 校 長 嗣 涔 記 錄 : 柯 佳 恩 出 席 人 員 : 李 校 長 嗣 涔 羅 副 校 長 清 華 包

Bardziej szczegółowo

目 录

目    录 本 冊 涉 及 人 物 信 息 一 覽 表 序 涉 及 之 當 文 章 題 目 號 事 人 畢 業 院 校 學 歷 64 我 的 心 得 與 體 會 石 成 薈 南 京 大 學 博 士 65 淨 化 心 靈 的 甘 露 應 建 文 黑 龍 江 大 學 本 科 66 紅 藍 白 的 變 奏 圓 真 四 川 大 學 碩 士 67 學 佛 心 路 圓 持 武 漢 大 學 本 科 68 走 過 的 路 孟

Bardziej szczegółowo

- 2 -

- 2 - - 1 - - 2 - ... 6 7 7 9..28..30..31..40..46..50-3 - - 4 - - 5 - - 6 - S - 7 - - 8 - 1-9 - - 10 - - 11 - .. 1-12 - 2-13 - - 14 - 5 2-15 - 1 2-16 - 5-17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 4-24

Bardziej szczegółowo

海富通精选证券投资基金半年度报告

海富通精选证券投资基金半年度报告 1 2 ...4...5...7...7...8...8...8...9...9...10...11...11...14...23...28...28...29...30 3 4 -283,212,006.32-0.023-629,315,846.17 5 (1)(3) (2)(4) 6 6 7 8 2004 2004 3 12 2 9 1 1 2 3 2 2004 1 2 3 3 10 2004

Bardziej szczegółowo

2 A 1 A 2 B B - 16 -

2 A 1 A 2 B B - 16 - Word2013/2010/2007 5A 1. 31 Word 12 2 1 A B 1.25 2-15 - 2 A 1 A 2 B B - 16 - 1. 1. Tab Space Tab 23 2. 2. 3. 664 40-17 - 2 Word2013 5A 2. 1 Word2010 2007 Word2013 Office.com - 18 - l 5A 3. Word2013 3 Word2010

Bardziej szczegółowo

KOSPI /15

KOSPI /15 006 08 08 5 sunfh@pasc.com.cn 5 5 1 1 4 5 6 7 4~5 1 006--010 10.09% 15.% 006--010 9.55% 6.89% 00--010 61.% 6.15% 4 006--010 4.50% 6.11% 5 006--010 1.07% 5.56% 6 006--010 0.46% 5.46% 7 00--010 45.90% 4.84%

Bardziej szczegółowo

股份有限公司

股份有限公司 公 司 代 码 :600837 公 司 简 称 : 海 通 证 券 一 重 要 提 示 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - IPP545 CHINESE v1 IPP P126454_PUBLIC disclosed 1-13-2012_Box365786B-Yining Urban Transport-SA-Chinese.doc

Microsoft Word - IPP545 CHINESE v1 IPP P126454_PUBLIC disclosed 1-13-2012_Box365786B-Yining Urban Transport-SA-Chinese.doc 新 疆 伊 宁 市 城 市 交 通 改 善 项 目 社 会 评 价 报 告 伊 宁 市 人 民 政 府 伊 宁 市 世 行 贷 款 项 目 管 理 办 公 室 2011 年 12 月 1 目 录 1. 简 介... 3 1.1 对 项 目 的 简 单 描 述... 3 1.2 社 会 评 价 在 项 目 中 的 作 用... 5 1.3 主 要 结 论 及 建 议... 14 2. 社 会 评 估

Bardziej szczegółowo

2016 1 29 (a) (b) (c) i. ii. iii. 2015 9 14 [2015]2044 2015 12 25 iv. Intermediate Basket C 50% equity 2

2016 1 29 (a) (b) (c) i. ii. iii. 2015 9 14 [2015]2044 2015 12 25 iv. Intermediate Basket C 50% equity 2 China Jinmao Holdings Group Limited 00817 350,000,000 6% 2016 1 29 349.5 2016 1 29 350,000,000 1 2016 1 29 (a) (b) (c) i. ii. iii. 2015 9 14 [2015]2044 2015 12 25 iv. Intermediate Basket C 50% equity 2

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BCDAAC77AEC8B943AA60B74EA8C6B6B55FA7B9BEE3AAA95F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BCDAAC77AEC8B943AA60B74EA8C6B6B55FA7B9BEE3AAA95F2E646F63> 歐 洲 旅 遊 注 意 事 項 壹. 食 一. 早 餐 : 原 則 上 是 在 旅 館 內 享 用 自 助 式 早 餐, 但 有 時 因 各 旅 館 服 務 形 態 不 同, 會 以 非 自 助 式 安 排 若 因 行 程 問 題, 出 發 時 間 過 早, 則 改 為 餐 盒 二. 午. 晚 餐 : 原 則 上 是 以 中 式 餐 點 為 主, 多 為 六 菜 一 湯 含 熱 茶 及 水 果 ;

Bardziej szczegółowo

文档 1

文档 1 CHONGQING THREE GORGES BANK CO.,LTD. 1 2 3 5 6 8 11 14 23 26 27 66 70 71 71 72 3 4 5 CHONGQING THREE GORGES BANK CO.,LTD. 3 404000 023-89030909 : 1998 2 18 5001010000049 78 9-2-1 500101711693974 8 A 9

Bardziej szczegółowo

上海银行股份有限公司

上海银行股份有限公司 攀 枝 花 市 商 业 银 行 2010 年 年 度 报 告 1 重 要 提 示 1.1 本 行 2010 年 度 财 务 报 表 已 经 天 健 正 信 会 计 师 事 务 所 根 据 国 内 审 计 准 则 进 行 审 计, 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 2 基 本 情 况 名 称 : 攀 枝 花 市 商 业 银 行 ( 全 称 : 攀 枝 花 市 商 业 银

Bardziej szczegółowo

上海银行股份有限公司

上海银行股份有限公司 攀 枝 花 市 商 业 银 行 2009 年 年 度 报 告 ( 摘 要 ) 1 重 要 提 示 1.1 本 行 董 事 会 经 营 层 和 财 务 负 责 人 保 证 本 报 告 所 披 露 的 信 息 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 和 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 负 责 1.2 本 年 度 报 告 已 经 本 行 董 事 会 二 届

Bardziej szczegółowo

2009年华融租赁股份有限公司

2009年华融租赁股份有限公司 2015 年 华 融 金 融 租 赁 股 份 有 限 公 司 金 融 债 券 募 集 说 明 书 发 行 人 : 华 融 金 融 租 赁 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 杭 州 市 曙 光 路 122 号 世 贸 大 厦 六 七 楼 邮 编 :310007 联 系 人 : 曹 振 远 联 系 电 话 :0571-87950523 主 承 销 商 : 二 〇 一 五 年 六 月 本 期 债

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 2007 ANNUAL REPORT 2008/2/18 2 2007 2 [ B] 3 2007 3 [ B] 4 2007 4 [ B] 5 2007 5 [ B] 6 2007 6 [ B] 7 2007 7 [ B] 8 2007 8 [ B] 9 2007 9 [ B] 10 2007 10 [ B] 11 2007 1 2 11 [ B] 12 2007 12 1 88,000,000

Bardziej szczegółowo

2005 1

2005 1 TIBET GALAXY SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD. 2005 OO 2005 1 2005 (3) (5) (6) (11) (16) (18) (19) (32) (33) (37) (66) 67 2 2005 CO.,LTD. TIBET GALAXY SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT 1 6 (TEL):

Bardziej szczegółowo

600021 2004 2004...2...2...3...6...10...14...16...19...29...31...37...87 1 2 3 4 2 2004 1 SHANGHAI ELECTRIC POWER COMPANY LIMITED SEP 2 3 268 36 200010 02151171016 51156666 02151171019 E-mailsepco@shanghaipower.com

Bardziej szczegółowo

104Q1_CTBC_

104Q1_CTBC_ ( 一 ) 資 產 負 債 表 中 國 信 託 商 業 銀 行 ( 股 ) 公 司 民 國 一 四 年 三 月 三 十 一 日 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 及 三 月 三 十 一 日 單 位 : 新 臺 幣 千 元 資 產 104.3.31 103.12.31 103.3.31 負 債 及 權 益 104.3.31 103.12.31 103.3.31 代 碼 會 計 科 目 金 額 %

Bardziej szczegółowo

重庆川仪自动化股份有限公司

重庆川仪自动化股份有限公司 辽 宁 禾 丰 牧 业 股 份 有 限 首 次 公 开 发 行 A 股 网 下 发 行 配 售 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告 主 承 销 商 : 广 发 证 券 股 份 有 限 重 要 提 示 1 辽 宁 禾 丰 牧 业 股 份 有 限 ( 以 下 简 称 发 行 人 禾 丰 牧 业 ) 首 次 公 开 发 行 不 超 过 8,000 万 股 人 民 币 普 通 股 A 股 ( 以 下 简

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 738.doc

Microsoft Word - 738.doc 內 政 部 都 市 計 畫 委 員 會 第 738 次 會 議 紀 錄 一 時 間 : 中 華 民 國 99 年 9 月 7 日 ( 星 期 二 ) 上 午 9 時 30 分 二 地 點 : 本 部 營 建 署 601 會 議 室 三 主 席 : 江 兼 主 任 委 員 宜 樺 ( 宣 布 開 會 時 兼 主 任 委 員 另 有 要 公, 不 克 出 席, 由 簡 兼 副 主 任 委 員 太 郎 代

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 大连机构资讯周报(2010.8.2-8.8)

Microsoft Word - 大连机构资讯周报(2010.8.2-8.8) 壹 周 市 场 资 讯 ( 第 三 十 一 期 ) (2010.08.02~2010.08.08) 中 国 房 产 信 息 集 团 大 连 机 构 目 录 上 周 回 顾 本 周 导 读 数 字 市 场 重 点 城 市 成 交 指 数 环 比 下 跌, 住 建 部 开 展 打 击 施 工 违 法 行 为 行 动 落 实 保 障 房 用 地 要 靠 问 责 制 市 场 政 策 央 行 重 申 差 别

Bardziej szczegółowo

2004 2004 3 4 6 8 9 12 17 42 2 2004 3 2004 1 : luckyfilm co. ltd 2 3 0312-7922899 0312-3217937 stock@luckyfilm.com.cn 4 68 071054 http://www.luckyfilm.com.cn office@luckyfilm.com.cn 5 http://www.sse.com.cn

Bardziej szczegółowo

100 20 100% (a) (i) (ii) (b) (c) 2

100 20 100% (a) (i) (ii) (b) (c) 2 H S 939 3,050,000,0004.65% 1 100 20 100% (a) (i) (ii) (b) (c) 2 12 16 2016 12 16 (a) 4.65%(b) HH H 2015 12 9 195.6 195.1 H H S 2015 200,000 10,000 1,000 50 3 H A A1 A BBBa2 H H H S 2015 200,000 10,000

Bardziej szczegółowo

1 428 13 13 14 526 519 520 240 48 71 72 559 560 695 325 582 278 510 511 669 32 33 223 266 379 432 637 659 660 H.K. 10 3 1959 265 266 BOPOHOK BOPOHOK 1966 271 1966

Bardziej szczegółowo

3600399-t11phip

3600399-t11phip 55 20073 20075 46 20149 201412 52 19971 201412 54 199611 201412 37 20155 20155 52 20134 20134 58 20096 20096 46 201412 201412 57 201412 201412 59 20113 20113 42 201412 201412 56 201412 201412 47 201412

Bardziej szczegółowo

(Chi).indb

(Chi).indb (1) (2)(3) 64 1998 200842 (2)(3) 57 1998 20131216 58 1999 20131216 240 (3) 37 2000 20131216 51 1998 20131216 51 1998 20131216 63 2014 201461 49 2014 201461 241 48 2014 201461 51 2013 42 2004 43 2002 (1)

Bardziej szczegółowo

目 錄 contents 6 7 9 11 ABC 13 前 言 16 18 敗 部 復 活 篇 22 27 32

目 錄 contents 6 7 9 11 ABC 13 前 言 16 18 敗 部 復 活 篇 22 27 32 卡 西 諾 存 摺 CASINO BANK BOOK 北 川 著 目 錄 contents 6 7 9 11 ABC 13 前 言 16 18 敗 部 復 活 篇 22 27 32 戒 賭 與 續 賭 篇 36 39 41 42 44 46 49 54 管 理 篇 64 69 85 92 目 錄 contents 百 家 樂 技 巧 篇 98 99 103 105 107 109 111 113 各

Bardziej szczegółowo

AR b定期报告全文_Word中文版_.DOC

AR b定期报告全文_Word中文版_.DOC JIUGUI LIQUOR CO., LTD. 2006 1 2 Everwin Pacific Limited 3 2007424 9 8 2006 4 JIUGUI LIQUOR CO., LTD. JGJC 0743-8312178 0743-8312079 xjgzj@xjg.sina.net 416000 www.xiangjiugui.cn xjgzj@xjg.sina.net http://www.cninfo.com.cn

Bardziej szczegółowo

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 9 2 / 23

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 9 2 / 23 公 司 代 码 :600009 公 司 简 称 : 上 海 机 场 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 三 季 度 报 告 1 / 23 目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 9 2 / 23 一 重 要 提 示 3.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及

Bardziej szczegółowo

/,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, ,,1935,,,,,, ( ),, 315,,,,,, ,, ( ) ( 19992) ( 20013) ( 20023) ; ( 20004)

/,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, ,,1935,,,,,, ( ),, 315,,,,,, ,, ( ) ( 19992) ( 20013) ( 20023) ; ( 20004) 3,,,,,,,,,, 1942 :,,,, :,,;, 3 90 2008 ( 08CZS016),,,,,, :, 82, 19428,95 :, 2004,218 /,,,,,,,,,,,,,,,, 192811,,,,,,,,,,,19271022 1928105 1025,,1935,,,,,, 193228 ( ),, 315,,,,,, 1933110,, ( 19971 ) ( 19992)

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 () 7 () 7~10 () () 10~20 () 21 () 22 () 22 () () 22 () 22 ( ) 1. 22~24 2. 24~25 3. 25 2

1 2 3 4 5 6 () 7 () 7~10 () () 10~20 () 21 () 22 () 22 () () 22 () 22 ( ) 1. 22~24 2. 24~25 3. 25 2 G2465 G5389 ( ) (02)8226-5800 1 1 2 3 4 5 6 () 7 () 7~10 () () 10~20 () 21 () 22 () 22 () () 22 () 22 ( ) 1. 22~24 2. 24~25 3. 25 2 176,962 176,466 21,795 4,559 (88) 3 92.3.31 91.3.31 % % 1100 $ 87,285

Bardziej szczegółowo

申 论 成 功 秘 笈 材 料 当 根 本, 思 维 是 核 心 横 向 找 规 律, 纵 向 挖 深 度 阅 读 重 过 程, 概 括 见 能 力 论 证 识 功 底, 表 达 显 基 础 段 落 须 迁 移, 语 序 要 重 组 行 文 讲 条 理, 小 节 分 层 次! 申 论 考 试 特 点

申 论 成 功 秘 笈 材 料 当 根 本, 思 维 是 核 心 横 向 找 规 律, 纵 向 挖 深 度 阅 读 重 过 程, 概 括 见 能 力 论 证 识 功 底, 表 达 显 基 础 段 落 须 迁 移, 语 序 要 重 组 行 文 讲 条 理, 小 节 分 层 次! 申 论 考 试 特 点 目 录 经 典 范 文 赏 析... 1 2007 年 5 月 江 苏 省 考 申 论 试 卷... 15 2008 年 3 月 江 苏 省 考 申 论 试 卷... 24 2009 年 2 月 浙 江 省 考 申 论 试 卷... 33 2009 年 9 月 联 考 申 论 试 卷 ( 辽 宁 )... 42 2009 年 国 考 申 论 试 卷... 49 2010 年 国 考 申 论 试 卷

Bardziej szczegółowo

标题

标题 上 海 市 青 少 年 发 展 十 三 五 暠 规 划 暋 暋 青 少 年 是 上 海 落 实 四 个 全 面 暠 战 略 布 局, 建 设 四 个 中 心 暠 和 社 会 主 义 现 代 化 国 际 大 都 市 的 重 要 力 量, 青 少 年 生 存 发 展 状 况 与 上 海 各 项 事 业 发 展 水 平 密 切 相 关, 也 与 上 海 的 未 来 发 展 紧 密 相 连 为 深 入 贯

Bardziej szczegółowo

A07779 (Chi).indd

A07779 (Chi).indd 1398 2007 9 30 13.09 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1 2. 2.1 601398 (A ) 1398 (H ) 55 86-10-66108608 86-10-66106139 ir@icbc.com.cn 2.2 2.2.1 2007 9 30 2006 12 31 % ) 8,594,847 7,508,751 14.5 ) 520,363 466,464 11.6

Bardziej szczegółowo

年度报告(全文).doc

年度报告(全文).doc 2002 2002 1 2 3 4 2 2002 CHINA BAOAN GROUP CO.,LTD 0755-25170336 loubing@163.net 0755-25170382 kdl2000@163.net 0755-25170300 25170367 A 28-29 A 28-29 518020 http://www..com http://www.china000009.com szzgbajt@public.szptt.net.cn

Bardziej szczegółowo

,,,, ;,,,, ;,,,,, ( ),,, ;,,,,,,, :, ;,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,, 308

,,,, ;,,,, ;,,,,, ( ),,, ;,,,,,,, :, ;,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,, 308 2007 4 NO, 4, 2007 86 The Journal ofm ing2q ing Fiction Studies General, NO, 86,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1. :, 307 ,,,, ;,,,, ;,,,,, ( ),,, ;,,,,,,, :, ;,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,, 308 ,,,,,,, ;,!,,,,,,?,!,,,,,,,,,,,,,,

Bardziej szczegółowo

,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ) ( ),,,, :,,,,,,,,,,,,,,, (1811), ( 1866) ( 1877 ) (1878) 7,,, ( ) : 1., :, ;, ;,,, : 239

,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ) ( ),,,, :,,,,,,,,,,,,,,, (1811), ( 1866) ( 1877 ) (1878) 7,,, ( ) : 1., :, ;, ;,,, : 239 2008 1 NO, 1, 2008 87 The Journal ofm ing2q ing Fiction Studies General, NO, 87, (1811),,,,,,, ( 1993) (1997),,,,,,,, ;, :,,, ;,,,, : 238,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ) ( ),,,, :,,,,,,,,,,,,,,, (1811), ( 1866)

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 國立暨南國際大學人事服務簡訊100.10.doc

Microsoft Word - 國立暨南國際大學人事服務簡訊100.10.doc 第 十 三 期 發 行 單 位 : 人 事 室 編 輯 : 湯 杏 芬 發 行 日 期 :100 年 10 月 http://www.ncnu.edu.tw/ncnuweb/home.aspx?unitid=e000 人 事 服 務 簡 訊 人 事 異 動 100 學 年 度 教 師 ( 含 研 究 人 員 ) 兼 任 二 級 行 政 主 管 職 務 一 覽 表 單 位 職 稱 新 任 主 管 名

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 8_JSV_China.doc

Microsoft Word - 8_JSV_China.doc www.pediatric-rheumathology.printo.it 少 见 的 儿 童 原 发 性 系 统 性 血 管 炎 什 么 是 原 发 性 系 统 性 血 管 炎? 血 管 炎 即 血 管 的 炎 症, 它 包 括 一 组 疾 病 原 发 性 血 管 炎 是 指 疾 病 的 主 要 靶 器 官 为 血 管 血 管 炎 的 命 名 和 分 类 主 要 是 由 受 累 血 管 的 大 小

Bardziej szczegółowo

2004 2004... 1... 1... 2... 4... 8... 15... 17... 18... 31... 33... 38... 88 1 2004 1 2 3 1 XIAMEN TUNGSTEN CO., LTD. XTC 2 3 619 16 0592-5363891 0592-5363857 E-mailxhy@mail.cxtc.com 619 16 0592-5363856

Bardziej szczegółowo

A 股 证 券 代 码 : A 股 股 票 简 称 : 中 信 银 行 编 号 : 临 H 股 证 券 代 码 :998 H 股 股 票 简 称 : 中 信 银 行 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 会 会 议 决 议 公 告 本 行 董 事 会 及 全 体

A 股 证 券 代 码 : A 股 股 票 简 称 : 中 信 银 行 编 号 : 临 H 股 证 券 代 码 :998 H 股 股 票 简 称 : 中 信 银 行 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 董 事 会 会 议 决 议 公 告 本 行 董 事 会 及 全 体 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 中

Bardziej szczegółowo

(i) (ii) (iii) 2

(i) (ii) (iii) 2 BANK OF CHONGQING CO., LTD.* * 1963 2014 2 28 2014 2014 2 28 2014 1 2014 2 28 2014 2013 2013 12 26 2013 2014 2 28 2014 (i) (ii) (iii) 2 46 2007 6 26 2012 12 28 2006 12 2012 12 28 2001 2 2006 12 1998 8

Bardziej szczegółowo

... 1... 3 1... 3 2... 4 3... 5 4... 6 5... 6 2016... 7 i

... 1... 3 1... 3 2... 4 3... 5 4... 6 5... 6 2016... 7 i Harbin Bank Co., Ltd. * 6138 2016 2016122555 379 H24H 18317M 852-2862 855524 16086-451- 86779933 201611 H * 155 2015128 ... 1... 3 1... 3 2... 4 3... 5 4... 6 5... 6 2016... 7 i 1997725 H06138 1.00 2016122

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 2007春季刊_凱.doc

Microsoft Word - 2007春季刊_凱.doc 2010 目 錄 一 學 生 提 升 創 意 與 創 新 教 學 能 力 經 驗 分 享 - - - - - - - - - - - 1-6 二 青 少 年 課 業 輔 導 希 望 工 程 - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 7-11 三 文 章 分 享 - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled : 1 12 2 12 3 12 4 12 5 12 6 12 95 1 1 (Mark to Market) ( ) 97 3 31 % 7 12 % 97 96 =( ) =( ) = ( ) 8 12 9 12 0 30 31 90 91180 181 ( ) 0 30 31 90 91180 181 143,200 10 12 11 12 EUR 363 17,443 USD 43,809

Bardziej szczegółowo

第 二 节 基 本 情 况 简 介 一 注 册 名 称 : 中 文 : 江 苏 长 江 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 : 江 苏 长 江 商 业 银 行 ) 英 文 :Jiangsu Changjiang Commercial Bank 二 注 册 资 本 :409,3889,

第 二 节 基 本 情 况 简 介 一 注 册 名 称 : 中 文 : 江 苏 长 江 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 : 江 苏 长 江 商 业 银 行 ) 英 文 :Jiangsu Changjiang Commercial Bank 二 注 册 资 本 :409,3889, 江 苏 长 江 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 第 一 节 重 要 提 示 一 江 苏 长 江 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 行 ) 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内

Bardziej szczegółowo

二 法 定 代 表 人 : 王 晓 昕 ( 英 文 简 称 :HUISHANG BANK) 三 联 系 地 址 : 合 肥 市 安 庆 路 79 号 天 徽 大 厦 A 座 董 事 会 办 公 室 电 传 话 :0551-2667781 真 :0551-2667787 四 注 册 地 址 : 合 肥

二 法 定 代 表 人 : 王 晓 昕 ( 英 文 简 称 :HUISHANG BANK) 三 联 系 地 址 : 合 肥 市 安 庆 路 79 号 天 徽 大 厦 A 座 董 事 会 办 公 室 电 传 话 :0551-2667781 真 :0551-2667787 四 注 册 地 址 : 合 肥 2010 年 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司 年 度 报 告 摘 要 第 一 节 重 要 提 示 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责

Bardziej szczegółowo

上海电力股份有限公司

上海电力股份有限公司 2004 SHANGHAI ELECTRIC POWER COMPANY LIMITED 2 3 6 7 8 16 23 32 1 2004 2 SHANGHAI ELECTRIC POWER COMPANY LIMITED SEP 600021 1888 200122 430 15 200025 www.shanghaipower.com sepco@shanghaipower.com 430 15

Bardziej szczegółowo

潍坊银行股份有限公司2014年度报告摘要

潍坊银行股份有限公司2014年度报告摘要 潍 坊 银 行 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 报 告 摘 要 1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.2

Bardziej szczegółowo

<433A5C55736572735C757365725C4465736B746F705C3230313430393237B8DFB7E5C2DBCCB37070745CB2FAD2B5BEADBCC3B1A8B8E65CD6D0B9FAB9FAC7E9D3EBC4CCD1F2C7BFB9FAB8BBC3F1D5BDC2D42E707074>

<433A5C55736572735C757365725C4465736B746F705C3230313430393237B8DFB7E5C2DBCCB37070745CB2FAD2B5BEADBCC3B1A8B8E65CD6D0B9FAB9FAC7E9D3EBC4CCD1F2C7BFB9FAB8BBC3F1D5BDC2D42E707074> 刍 议 中 国 乳 业 革 命 的 新 变 革 探 讨 羊 奶 强 国 富 民 的 新 方 法 西 北 农 林 科 技 大 学 农 业 部 奶 山 羊 研 究 室 陕 西 省 奶 山 羊 产 业 技 术 体 系 陕 西 省 奶 山 羊 产 业 技 术 创 新 与 产 业 发 展 战 略 联 盟 曹 斌 云 教 授 奶 山 羊 作 为 中 国 乳 业 革 命 星 星 之 火 已 成 燎 原 之 势 山

Bardziej szczegółowo

证券代码:600036

证券代码:600036 600036 2005-033 110036 2005-033 China Merchants Bank Co., Ltd A -1- -2-1 2 3 2006 4 16 486,061,169 6.419% 4 54.05% 19.74% 16.51% 9.70% 5 18,208,755 0.177% 12,139,170 6,069,585 7,952,377 0.077% 7,952,377

Bardziej szczegółowo

food bank

food bank Homeless 疴 4 10 4 50-60 40 44 45 80 83 98 9 70 30 994 3 food bank 98 9 70 46 47 8 1 0.8 Horticultural therapy 1973 DIY 48 49 98 70 20 20 3 4 DIY 20 3 14 4 50 300 4,000 54 78 79 5 4 3 3 52 5 5 600 300 50

Bardziej szczegółowo

HUA XIA BANK CO., Limited. ...2...2...3...8...12...16...20...20...36...38...41...41 1 2006 2 15 2005 17 16 8 Hua Xia Bank Co., Limited 22 100005 010-8523993885238570 010-85239605 zhdb@hxb.com.cn 22 22

Bardziej szczegółowo

徽商银行股份有限公司2012年年度报告

徽商银行股份有限公司2012年年度报告 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司 2012 年 年 度 报 告 摘 要 第 一 节 重 要 提 示 本 年 度 报 告 摘 要 来 自 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 登 载 于 本 公 司 网 站 上 的 年 度 报 告 全 文 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 保 证 本

Bardziej szczegółowo

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 600231 3 0421-6838192 0421-6838259 0421-6831910 0421-6831910 wen600231403@sohu.com lggf_zqb@yahoo.com.cn 2.2 2.2.1 : : (%) 8,873,832,807.50 8,059,270,346.36 10.11 3,961,525,127.37

Bardziej szczegółowo

" # $% &" % (% #% " # )% #" % * (%! "!+ * &% * " (,% (" % &% #% " & -% &" % # (% #% /0% / $% " &! 0.% #" % (% &% #% " ( " /! /! 0 /1% /" /+% " ( & #!

 # $% & % (% #%  # )% # % * (%! !+ * &% *  (,% ( % &% #%  & -% & % # (% #% /0% / $%  &! 0.% # % (% &% #%  (  /! /! 0 /1% / /+%  ( & #! #$$% " #$$% #$$& #$$% #$$% #$$& #$$& #$$% #$$& #$$% " " "! $!#$ (!#)!!$ (!!)!$$ (!$) " " " $* %# +%! ) $* #,!%*,!+* #, #* %, " " #$$&!!%!#$ )+! "# $ % #$$&!+!#$ #$!* -" -./01230245 6 70 38/42 9 :;/ :5/

Bardziej szczegółowo

重要提示

重要提示 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 年 度 报 告 (A 股 ) 2016 年 3 月 23 日 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 (A 股 ) 公 司 简 介 本 行 成 立 于 1987 年, 是 中 国 改 革 开 放 中 最 早 成 立 的 新 兴 商 业 银 行 之 一, 是 中 国 最 早 参 与 国 内 外 金 融 市 场 融

Bardziej szczegółowo

股份有限公司

股份有限公司 公 司 代 码 :600009 公 司 简 称 : 上 海 机 场 上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会

Bardziej szczegółowo

( 二 ) 主 要 财 务 数 据 与 财 务 指 标 根 据 经 审 计 的 财 务 报 告, 公 司 最 近 三 年 的 主 要 财 务 数 据 如 下 : 1 资 产 负 债 表 主 要 数 据 表 1 单 位 : 千 元 项 目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31

( 二 ) 主 要 财 务 数 据 与 财 务 指 标 根 据 经 审 计 的 财 务 报 告, 公 司 最 近 三 年 的 主 要 财 务 数 据 如 下 : 1 资 产 负 债 表 主 要 数 据 表 1 单 位 : 千 元 项 目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 威 海 市 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 辅 导 工 作 总 结 报 告 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 颁 布 的 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 ( 证 监 会 令 第 63 号 ) 等 有 关 规

Bardziej szczegółowo

北京银行股份有限公司

北京银行股份有限公司 2015 年 年 度 报 告 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 BANK OF BEIJING CO., LTD. 二 〇 一 五 年 年 度 报 告 ( 股 票 代 码 :601169) 二 〇 一 六 年 四 月 1 2015 年 年 度 报 告 目 录 释 义... 3 重 大 风 险 提 示... 3 第 一 节 重 要 提 示... 3 第 二 节 公 司 简 介 和 主 要 财 务

Bardziej szczegółowo

错 位 发 展 的 发 展 战 略, 深 入 落 实 贯 彻 科 学 规 划, 协 调 发 展, 重 点 突 破, 带 动 全 局 的 发 展 思 路 2. 以 培 养 生 产 建 设 管 理 服 务 第 一 线 的 技 术 技 能 人 才 为 根 本 任 务, 树 立 立 德 树 人 尚 技 求

错 位 发 展 的 发 展 战 略, 深 入 落 实 贯 彻 科 学 规 划, 协 调 发 展, 重 点 突 破, 带 动 全 局 的 发 展 思 路 2. 以 培 养 生 产 建 设 管 理 服 务 第 一 线 的 技 术 技 能 人 才 为 根 本 任 务, 树 立 立 德 树 人 尚 技 求 天 津 青 年 职 业 学 院 高 等 职 业 教 育 人 才 培 养 质 量 年 度 报 告 (2015) 2014 年 是 天 津 青 年 职 业 学 院 具 有 重 要 意 义 的 一 年 在 这 一 年 里, 学 院 于 8 月 正 式 迁 入 海 河 园 新 校 区, 十 二 五 期 间 天 津 市 高 等 职 业 院 校 提 升 办 学 水 平 建 设 项 目 之 示 范 校 建 设 项

Bardziej szczegółowo

天通股份(600330)增发A股发行结果公告

天通股份(600330)增发A股发行结果公告 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 网 下 发 行 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 下 称 发 行 人 ) 首 次 公 开 发 行 A 股 ( 下 称 本 次 发 行 ) 的 网 上 申 购 已 于 2006 年 6 月 23 日 结 束 发 行 人 和 本 次 发 行 联 席 保 荐 人 ( 主 承 销 商 )

Bardziej szczegółowo

Huayi2016PressRelease_CH

Huayi2016PressRelease_CH 敬 请 即 时 发 布 华 艺 节 2016 艺 术 新 篇 章, 缤 纷 新 风 貌 新 加 坡,2015 年 11 月 27 日 讯 滨 海 艺 术 中 心 第 14 届 华 艺 节 将 在 2016 年 2 月 12 日 大 年 初 五 掀 开 序 幕 10 天 的 华 艺 节 将 展 示 艺 术 家 如 何 以 新 颖 的 手 法 诠 释 大 家 熟 悉 与 经 典 传 统 的 故 事 和

Bardziej szczegółowo

X

X 1958 1957 1958 9 16 9 16 4 320 5 6 108 6 4 11 1958 548 1960 1961 1964 9 11 419 1800 1965 7 8 1960 1961 1970 7 1985 13 31 1984 9 9 485 20 1981 110 4 5600 63 237 72 12 50 7 44 22 41 6 642 81 1979 12 129

Bardziej szczegółowo

(i)(ii) i

(i)(ii) i 38D S S 01111 14.26 361,313,000 2018 9 14 4 2018 8 23 2018 9 4 9 2018 9 11 4 2018 9 17 5 2018 8 31 2018 8 23 2018 9 4 9 2018 9 11 4 2018 9 17 5 2018 9 4 9 2018 9 11 4 (i)(ii) i 2001 6D.2 7.9 2015/356 100

Bardziej szczegółowo

奶粉

奶粉 奶 粉!!! 背 後 的 黑 幕 常 見 奶 粉 檔 次 如 下 : 一. 高 檔 的 : 美 素, 金 裝 雅 培 ( 荷 蘭 丹 麥 產 ), 香 港 的 牛 欄 二. 梢 次 一 點 : 美 贊 臣 金 裝, 金 裝 惠 氏, 雀 巢 能 恩, 美 可 高 特, 三. 中 檔 的 : 味 全 優 + 金 裝 伊 利 聖 元 優 博 日 本 明 治 森 永 四. 中 低 檔 的 : 多 美 滋

Bardziej szczegółowo

招商银行股份有限公司

招商银行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO.,LTD. 2002 3 4 5 6 9 10 12 2 3 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 0755 3198888 0755 3195883 7088 518040 0755 3195200 szs@oa.cmbchina.com 7088 518040 www.cmbchina.com szs@oa.cmbchina.com

Bardziej szczegółowo

11 22 x/m Langmuir x/m C Freundlich 33 x m k k C = 1 2 1+ k C 1 C 1 C = + ( x / m) k k k 1 2 2 x = kc n m 1 44 (ppm) 55 100 (%) 80 60 40 20 0 0 50 100 150 200 (min.) 66 2000 x/m (mg/kg) 1500 1000 500 0

Bardziej szczegółowo

: : (%) ,772,392 8,700, ,486,955 3,226,234 3,169, ,201,120 2,760,793 2,714, ,892,074 2,626,614 2

: : (%) ,772,392 8,700, ,486,955 3,226,234 3,169, ,201,120 2,760,793 2,714, ,892,074 2,626,614 2 2006 2006 1 1.1 http://www.sse.com.cn 1.2 11 9 1.3 1.4 2 2.1 600026 1138 168 ; 700 200080 www.cnshippingdev.com csd@cnshipping.com 2.2 700 1601 021-65966666-6163/7742 86-21-65966160 yqh@cnshipping.com

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 北京银行2013年年度报告_核对V9final

Microsoft Word - 北京银行2013年年度报告_核对V9final BANK OF BEIJING CO., LTD. 二 〇 一 三 年 年 度 报 告 ( 股 票 代 码 :601169) 二 〇 一 四 年 四 月 目 录 释 义... 1 重 大 风 险 提 示... 1 第 一 节 重 要 提 示... 1 第 二 节 公 司 简 介... 2 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 3 第 四 节 董 事 会 报 告... 6 第

Bardziej szczegółowo

農金保險經紀人股份有限公司

農金保險經紀人股份有限公司 檔 號 : 保 存 年 限 : 全 國 農 業 金 庫 股 份 有 限 公 司 函 機 關 地 址 :100 台 北 市 館 前 路 71 號 聯 絡 人 : 黃 湫 洳 聯 絡 電 話 :02-23805174 傳 真 電 話 :02-23805280 受 文 者 : 裝 發 文 日 期 : 中 華 民 國 096 年 10 月 02 日 發 文 字 號 : 農 金 庫 總 企 一 字 第 0960007047

Bardziej szczegółowo

Untitiled

Untitiled 卷 首 语 教育是慢的艺术 S 郭元祥 hao X Jiao Yu ing 秋风 秋菊 晚风 晚霞 忙碌的大学校园开始寂静下来 年轻的妈 妈带着蹒跚学步的孩子 年轻的情侣相拥着漫步林间小道 步履稳健的金 婚夫妇相伴缓行 好一首舒缓的小夜曲 在蹒跚学步的孩子旁边 我停下了脚步 只见年轻的妈妈放开学步的 孩子 在几步之遥处蹲下来 拍着双手 面带微笑望着颤巍巍的孩子说 宝宝 过来 孩子面露惧色 双腿发颤

Bardziej szczegółowo

从 事 同 业 拆 借 ; 从 事 银 行 借 记 卡 业 务 ; 提 供 信 用 证 服 务 及 担 保 ; 代 理 收 付 款 项 及 代 理 保 险 业 务 ; 提 供 保 管 箱 服 务 ; 办 理 地 方 财 政 信 用 周 转 使 用 资 金 的 委 托 存 贷 款 业 务 ; 经 国

从 事 同 业 拆 借 ; 从 事 银 行 借 记 卡 业 务 ; 提 供 信 用 证 服 务 及 担 保 ; 代 理 收 付 款 项 及 代 理 保 险 业 务 ; 提 供 保 管 箱 服 务 ; 办 理 地 方 财 政 信 用 周 转 使 用 资 金 的 委 托 存 贷 款 业 务 ; 经 国 晋 商 银 行 2015 年 度 财 务 等 重 大 信 息 一 企 业 基 本 情 况 中 文 名 称 : 晋 商 银 行 股 份 有 限 公 司 中 文 简 称 : 晋 商 银 行 英 文 名 称 :JINSHANG BANK CO., LTD. 法 定 代 表 人 : 阎 俊 生 前 十 大 股 东 : 序 号 前 十 名 股 东 名 称 入 股 金 额 ( 元 ) 持 股 比 列 1 山 西

Bardziej szczegółowo

第 二 名 水 墨 畫 類 國 小 高 年 級 組 陳 柏 綸 挖 馬 路 的 工 人 德 音 國 小 林 錦 材 第 二 名 水 墨 畫 類 國 小 高 年 級 組 葉 光 祐 海 底 清 道 夫 五 股 國 小 陳 治 維 第 三 名 水 墨 畫 類 國 小 高 年 級 組 盧 若 棻 颱 風

第 二 名 水 墨 畫 類 國 小 高 年 級 組 陳 柏 綸 挖 馬 路 的 工 人 德 音 國 小 林 錦 材 第 二 名 水 墨 畫 類 國 小 高 年 級 組 葉 光 祐 海 底 清 道 夫 五 股 國 小 陳 治 維 第 三 名 水 墨 畫 類 國 小 高 年 級 組 盧 若 棻 颱 風 新 北 市 104 西 區 美 術 比 賽 得 獎 公 告 獎 項 比 賽 類 別 : 分 項 姓 名 題 目 尌 讀 學 校 指 導 老 師 第 一 名 水 墨 畫 類 高 中 職 美 術 科 組 唐 榕 夢 蘿 莉 新 莊 高 中 江 素 媛 第 二 名 水 墨 畫 類 高 中 職 美 術 科 組 徐 意 涵 寧 靜 智 光 商 工 鄒 松 鶴 第 二 名 水 墨 畫 類 高 中 職 美 術 科

Bardziej szczegółowo

<4D F736F F F696E74202D20B6FDB6FDB1D0ABC7AAA9205BACDBAE65BCD2A6A15D>

<4D F736F F F696E74202D20B6FDB6FDB1D0ABC7AAA9205BACDBAE65BCD2A6A15D> 兒 童 正 確 用 藥 與 安 全 ~ 五 大 核 心 能 力 ~ 2009 年 編 制 2010 年 增 修 2011 年 增 修 1 正 確 的 用 藥 來 自 正 確 的 診 斷 正 確 的 選 藥 正 確 的 用 藥 正 確 的 使 用 病 情 舒 緩 病 情 醫 治 2 正 確 用 藥 五 大 核 心 能 力 學 習 目 標 一. 清 楚 表 達 自 己 的 身 體 狀 況 - 說 清 楚

Bardziej szczegółowo

壹 緣 起 翻 轉 國 文 教 室 三 十 七 年 的 教 學 經 驗, 自 有 所 累 積, 然 師 傅 武 功 提 升, 徒 弟 睡 功 精 進, 課 堂 不 時 要 叫 起 床 學 生 揶 揄 老 師, 你 教 得 很 好 睡 老 師 應 該 出 有 聲 書 失 眠 的 人 有 福 了! 教

壹 緣 起 翻 轉 國 文 教 室 三 十 七 年 的 教 學 經 驗, 自 有 所 累 積, 然 師 傅 武 功 提 升, 徒 弟 睡 功 精 進, 課 堂 不 時 要 叫 起 床 學 生 揶 揄 老 師, 你 教 得 很 好 睡 老 師 應 該 出 有 聲 書 失 眠 的 人 有 福 了! 教 國文快遞 憤 啟 悱 發 翻轉國文教室 第76期 壹 緣 起 翻 轉 國 文 教 室 三 十 七 年 的 教 學 經 驗, 自 有 所 累 積, 然 師 傅 武 功 提 升, 徒 弟 睡 功 精 進, 課 堂 不 時 要 叫 起 床 學 生 揶 揄 老 師, 你 教 得 很 好 睡 老 師 應 該 出 有 聲 書 失 眠 的 人 有 福 了! 教 學 中 自 以 為 精 彩 的 提 問, 期 待 引

Bardziej szczegółowo

(532) (532) (%) 1,736,292 2,344,567 (2

(532) (532) (%) 1,736,292 2,344,567 (2 Bank of Qingdao Co., Ltd.* * H3866 4611 2018 6 30 2018 6 30 34 1. 1.1 BANK OF QINGDAO CO., LTD. BANK OF QINGDAO H 3866 BQD 17USDPREF 4611 1 1.2 6 3 266061 1 31 +86 (532) 85709728 +86 (532) 85783866 ir@qdbankchina.com

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 教師成績輸入作業使用手冊.doc

Microsoft Word - 教師成績輸入作業使用手冊.doc 耕 莘 健 康 管 理 專 科 學 校 2012 教 師 成 績 輸 入 作 業 使 用 手 冊 目 錄 壹 教 師 成 績 作 業 流 程 說 明... 3 1 作 業 流 程 與 內 容 說 明... 3 貳 教 師 成 績 輸 入 作 業 使 用 手 冊... 5 1 進 入 成 績 輸 入 作 業 系 統... 5 2 評 分 項 目 作 業... 7 3 停 考 申 請 或 取 消 停 考

Bardziej szczegółowo

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600120 2004 2004... 1... 1... 1... 3... 6... 9... 10... 10... 15... 17... 20... 69 1 2004 1 2 3 4 1 ZHEJIANG ORIENT HOLDINGS CO., LTD. ZJOHCO 2 3 12 1510 0571-87600255 0571-87600256 E-mail wangtao701117@sina.com

Bardziej szczegółowo

2004 1 4 7 12 20 22 24 37 38 39 161 1 2004 CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD CIMC 2 86 755-2669 1130 86 755-2682 6579 shareholder@cimc.com 2 518067 http://www.cimc.com http://www.cninfo.com.cn

Bardziej szczegółowo

2 你 平 时 也 算 是 好 学 生, 怎 么 每 次 都 出 这 些 低 级 错 误? 3 我 上 周 去 中 南 地 区 开 会, 那 些 人 都 说 是 我 的 " 粉 丝 ", 叫 我 出 个 题 目 讲 解 一 下, 我 看 下 面 全 是 五 六 十 岁 的 老 教 授, 都 教 了

2 你 平 时 也 算 是 好 学 生, 怎 么 每 次 都 出 这 些 低 级 错 误? 3 我 上 周 去 中 南 地 区 开 会, 那 些 人 都 说 是 我 的  粉 丝 , 叫 我 出 个 题 目 讲 解 一 下, 我 看 下 面 全 是 五 六 十 岁 的 老 教 授, 都 教 了 朱 慈 勉 语 录 完 整 版 同 济 史 上 最 受 争 议 的 老 师 ( 转 ) 朱 慈 勉, 同 济 大 学 土 木 工 程 学 院 教 授, 博 士 学 位, 博 士 研 究 生 导 师, 结 构 力 学 研 究 室 主 任, 国 家 教 育 部 高 等 学 校 力 学 基 础 课 程 教 学 指 导 分 委 员 会 委 员, 上 海 市 土 木 工 程 学 会 会 员, 国 家 一 级

Bardziej szczegółowo

(Microsoft PowerPoint - \260\252\266E\246\2702 [\254\333\256e\274\322\246\241])

(Microsoft PowerPoint - \260\252\266E\246\2702 [\254\333\256e\274\322\246\241]) 正 確 用 藥 教 育 宣 導 五 大 核 心 能 力 您 為 看 太 多 門 診 而 煩 惱 嗎? 2011 年 製 訂 1 吃 藥 後 反 而 變 嚴 重 了, 要 不 要 換 醫 師? 鄰 家 小 弟 是 個 過 敏 兒, 早 上 起 床 就 開 始 咳 嗽 流 鼻 水 媽 媽 好 緊 張, 趕 快 帶 去 小 兒 科 ; 吃 藥 之 後 還 是 咳 個 不 停, 而 且 發 燒 了 媽 媽

Bardziej szczegółowo

GCS B PB Y F U PBM A F T WilbuyWlight OrvilleWlight F

Bardziej szczegółowo

... 1... 3... I-1 2015... II-1 i

... 1... 3... I-1 2015... II-1 i * Bank of Zhengzhou Co., Ltd.* * 6196 2015 2015 2015 2016 2015 2015 2015 3 16 2016 6 17 2 30 22 29 II-1 II-5 (i) 2016 5 28 H (ii) H H * 155 2016 4 29 ... 1... 3... I-1 2015... II-1 i 2016 6 17 2 30 22

Bardziej szczegółowo