Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q"

Transkrypt

1 Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od do kwartały narastająco / 2003 okres od do kwartały narastająco / 2004 okres od do I. Przychody z inwestycji II. Wynik z inwestycji netto III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej V. Zysk (strata) brutto VI. Zysk (strata) netto VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej IX. Przepływy pieniężne netto, razem X. Aktywa razem XI. Zobowiązania i Rezerwy, razem XII. Zobowiązania długoterminowe 0 XIII. Zobowiązania krótkoterminowe XIV. Kapitał własny (aktywa netto) XV. Kapitał zakładowy XVI. Liczba akcji XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 6,46 8,60 1,36 1,95 1,57 0,11 0,33 0,02 1 kwartały narastająco / 2003 okres od do

2 BILANS stan na koniec kwartału / 2004 stan na koniec poprz. kwartału / 2003 stan na koniec kwartału / 2003 A. Portfel inwestycyjny I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych Akcje w jednostkach zależnych notowanych 4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych 5. Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych 6. Notowane dłużne papiery wartościowe 7. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych 4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych 5. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych Nienotowane dłużne papiery wartościowe Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe B. Należności Należności z tytułu udzielonych pożyczek Należności z tytułu sprzedanych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych Należności z tytułu odsetek Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Pozostałe należności C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne D. Inne aktywa stan na koniec poprz. kwartału / 2002

3 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym, 1 2 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 3. Rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe Koszty związane z podwyższeniem kapitału Pozostałe E. Wartość firmy z wyceny A k t y w a r a z e m F. Zobowiązania i Rezerwy I. Zobowiązania Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń Pozostałe zobowiązania Fundusze specjalne II. Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe Długoterminowe 2.2. Krótkoterminowe III. Rezerwy Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników 2.1. Długoterminowe 2.2. Krótkoterminowe 3. Pozostałe rezerwy Długoterminowe 3.2. Krótkoterminowe 284

4 IV. Rezerwa z wyceny Zobowiązania i rezerwy razem A k t y w a n e t t o (Aktywa, razem Zobowiązania i rezerwy, razem) G. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: środków trwałych akcji i udziałów Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: zrealizowany zysk (strata) niezrealizowany zysk (strata) Zysk (strata) netto, w tym: zrealizowany zysk (strata) netto niezrealizowany zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Liczba akcji funduszu Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o 1. Zrealizowany zysk (strata) netto Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych Zrealizowany wynik netto, razem N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych Niezrealizowany wynik netto, razem

5 POZYCJE POZABILANSOWE stan na koniec kwartału / 2004 stan na koniec poprz. kwartału / 2003 stan na koniec kwartału / 2003 stan na koniec poprz. kwartału / Należności warunkowe 1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń 2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń 2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń 2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń 3. Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem

6 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 kwartał / 2004 okres od do kwartały narastająco / 2004 okres od do A. Przychody z inwestycji Udział w wyniku finansowym netto 1.1. Z tytułu udziałów wiodących 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych 1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych 1.4. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów Z tytułu dłużnych papierów wartościowych Z tytułu udziałów mniejszościowych Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów 3. Przychody z tytułu odsetek Dodatnie różnice kursowe 3 5. Pozostałe 1 35 B. Pozostałe przychody operacyjne 146 C. Koszty operacyjne Koszty działania funduszu Wynagrodzenie firmy zarządzającej Usługi doradztwa finansowego Usługi prawne Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) 1.5. Ujemne różnice kursowe 1.6. Pozostałe koszty Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty operacyjne E. Rezerwy i odpisy aktualizujące F. Wynik z inwestycji netto G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji kwartał / 2003 okres od do kwartały narastająco / 2003 okres od do

7 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne J. Zysk (strata) brutto K. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) M. Zysk (strata) netto, w tym: Zrealizowany zysk (strata) netto Niezrealizowany zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,57 0,20 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 1 kwartał / 2004 okres od 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 1 kwartał / 2003 okres od 1 kwartały narastająco / 2003 okres od I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego emisji akcji

8 umorzenia akcji 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje własne na początek okresu Zmiany akcji własnych 3.2. Akcje własne na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego emisji akcji powyżej wartości nominalnej podziału zysku (ustawowo) podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) pokrycia straty 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

9 zbycia środków trwałych 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu podziału zysku z lat ubiegłych Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

10 7.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia realizacja stratyz tytułu wyceny spółek wiodących realizacja straty z tytułu wyceny spółek mniejszościowych i pozostałych 507 realizacja zysku z tytułu wyceny spółek wiodących realizacja zysku z tytułu wyceny spółek mniejszościowych i pozostałych realizacja zysku z tytułu wyceny dł. pap. wart. i jednostek w funduszach inwestycyjnych Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu realizacja zysku z tytułu wyceny spółek wiodących realizacja zysku z tytułu wyceny spółek mniejszościowych i pozostałych realizacja zysku z tytułu wyceny dł. pap. wart. i jednostek w funduszach inwestycyjnych realizacja straty z tytułu wyceny spółek wiodących realizacja straty z tytułu wyceny spółek mniejszościowych i pozostałych Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu

11 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto zrealizowany niezrealizowany b) strata netto zrealizowana niezrealizowana c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

12 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŹNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 kwartał / 2004 okres od do kwartały narastająco / 2004 okres od do I. Wpływy Odsetki Dywidendy i udziały w zyskach Zbycie udziałów wiodących Zbycie udziałów mniejszościowych Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych 0 6. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych 0 7. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych 8. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek Zbycie wartości niematerialnych i prawnych Zbycie rzeczowych aktywów trwałych Inne wpływy operacyjne, w tym: otrzymane zaliczki inne II. Wydatki Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego Wydatki z tytułu usług prawnych Nabycie udziałów wiodących 5. Nabycie udziałów mniejszościowych 0 6. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych 0 7. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych 8. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych 9. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych kwartał / 2003 okres od do kwartały narastająco / 2003 okres od do

13 10. Udzielone pożyczki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych Nabycie rzeczowych aktywów trwałych Inne wydatki operacyjne, w tym: wpłacone zaliczki 50 inne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (III) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 2. Kredyty 0 3. Pożyczki 0 4. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 5. Inne wpływy finansowe, w tym: 0 II. Wydatki Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału Nabycie akcji własnych 0 3. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 4. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 5. Spłaty kredytów 0 6. Spłaty pożyczek 0 7. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 8. Odsetki 0 9. Inne wydatki finansowe, w tym: 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (III) C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/B.III) D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

14 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych E. Środki pieniężne na początek okresu F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/C), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO Wartość bilansowa na początek roku obrotowego a. Zwiększenia (z tytułu) zakup papierów wartościowych Udziały wiodące Udziały mniejszościowe Akcje i udziały w jednostkach zależnych Akcje i udziały w jednostkach współzależnych Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych Dłużne papiery wartościowe Pozostałe Zagraniczne papiery wartościowe Razem odsetki naliczone b. Zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż akcji wg wartości księgowej sprzedaż dłużnych papierów wartościowych sprzedaż/konwersja jednostek uczestnictwa w FI zrealizowane odsetki Wartość bilansowa na koniec okresu

15 ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO Z nieograniczoną zbywalnością Z ograniczoną zbywalnością notowane na giełdach notowane na rynkach pozagiełdowych nienotowane na rynkach regulowanych Udziały wiodące wartość bilansowa 0 wartość według ceny nabycia wartość godziwa 0 wartość rynkowa Udziały mniejszościowe wartość bilansowa 712 wartość według ceny nabycia wartość godziwa 712 wartość rynkowa Akcje i udziały w jednostkach zależnych wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa Akcje i udziały w jednostkach współzależnych wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych wartość bilansowa 151 wartość według ceny nabycia 151 wartość godziwa 151 wartość rynkowa Dłużne papiery wartościowe

16 wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa Pozostałe (wg tytułów) jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa Zagraniczne papiery wartościowe wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość godziwa wartość rynkowa RAZEM wartość bilansowa wartość według ceny nabycia wartość rynkowa

17 UDZIAŁY WIODĄCE Lp. Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Browary Zachodnie "Lubusz" S.A.* Złotoryjskie Zakłady Obuwia S.A. * Siedziba Przedmiot działalności Zielona Góra Złotoryja Liczba akcji / udziałów Wartość księgowa akcji /udziałów przed korektą Korekta wartości księgowej akcji /udziałów Wartość bilansowa akcji / udziałów Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) Procent posiadanego kapitału zakładowego produkcja piwa ,89 31,89 produkcja obuwia skórzanego, z tworzyw sztucznych i tekstylnego, działalność handlowa w kraju i za granicą w zakresie wyrobów własnych, działalność usługowa w zakresie sklejania tkanin Razem ,00 33,00 Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu Nieopłacona przez emienta wartość akcji/udziałów w jednostce Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) UDZIAŁY WIODĄCE C.D. ZESTAWIENIA Lp. Razem Nazwa jednostki Browary Zachodnie "Lubusz" S.A.* Złotoryjskie Zakłady Obuwia S.A. * Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Aktywa obrotowe Należności krótkoterminowe Należności długoterminowe Zapasy Aktywa razem Kapitał własny ogółem, w tym: zakładowy należne wpłaty na kapitał zakładowy zapasowy rezerwowe wynik finansowy z lat ubiegłych zysk (strata) netto Zobowiązania ogółem, w tym: krótkoterminowe długoterminowe

18 AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŹNYCH, WSPÓŁZALEŹNYCH I STOWARZYSZONYCH Lp. Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Przedmiot działalności Charakter powiązania kapitałowego Liczba akcji (udziałów) Wartość księgowa akcji (udziałów) przed korektą Korekta wartości księgowej akcji (udziałów) Wartość bilansowa akcji (udziałów) Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) Procent posiadanego kapitału zakładowego Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu Nieopłacona przez emienta wartość akcji/udziałów w jednostce Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) Razem AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŹNYCH, WSPÓŁZALEŹNYCH I STOWARZYSZONYCH C.D. ZESTAWIENIA Lp. Razem Nazwa jednostki Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Aktywa obrotowe Należności krótkoterminowe Należności długoterminowe Zapasy Aktywa razem Kapitał własny ogółem, w tym: zakładowy należne wpłaty na kapitał zakładowy zapasowy rezerwowe wynik finansowy z lat ubiegłych zysk (strata) netto Zobowiązania ogółem, w tym: krótkoterminowe długoterminowe OBLIGACJE Lp. Emitent Nr serii Termin wykupu Wartość nominalna Wartość w cenie nabycia Wartość rynkowa Należne odsetki Udział w aktywach netto % Carlsberg Okocim ,31 BACreditanstalt Leasing Poland Sp. z o.o ,86 Raiffeisen Faktoring Polska Sp. z o.o ,43 Carlsberg Okocim ,66 Razem ,26

19 INNE DŁUŹNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Lp. Emitent Rodzaj Nr serii Termin wykupu Wartość nominalna Wartość w cenie nabycia Wartość rynkowa Należne odsetki Udział w aktywach netto % Razem PODPISY NFI Podpisy osób reprezentujących NFI Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Maciej Dyjas Prezes Zarządu Krystyna Błaszczak Główny Księgowy

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 311202 (rok bieżący) 311201 (rok poprzedni) I. Przychody z tytułu odsetek 38 304 506 436 035 II. Koszty odsetek 39 174 041 311 331 III. Wynik z tytułu odsetek (III)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SKONSOLIDOWANY SAR ROK () Zgodnie z 37 ust. 1 Załącznika nr 1 do Regulaminu obrotu RPW CeTO przyjętego uchwałą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 182 913 211 510 1. Rzeczowe aktywa trwałe 2 173 213 168 832 2. Wartość firmy 4 3.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2011

Raport roczny SA-R 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 1 / 2007

Raport kwartalny SAF-Q 1 / 2007 FOKSAL NFI S.A. skorygowany SAF-Q 1/2007 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAF-Q 1 / 2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

koszty zakończonych prac rozwojowych

koszty zakończonych prac rozwojowych NOTA 1A WARTOŚCI NIEMATERIALNE I 2003 PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych b) wartość firmy c) nabyte koncesje, patenty, licencje i 3 002 podobne wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ół ś ą ś ó ź ó ń ń ś ą śó ó ą ą ą ą ół ą ę ń ł ą ł Ą Ł ł Ą Ę Ą ó ł ó ń ńó Ę Ą Ńń Ą ł ó ł ół ół ż ó Ó łó ś ł ś ś ś Ż ł ęż ł ś ł ęż ł ś ś ł ęż ł ś Ż ł ęż ą ą Ą ą ł ó ą ł ł ł ś ą ę ą ł ś ą ę ą ł ń śó ę ą

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2013 rok od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 1 Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PROCHEM SA za pierwsze półrocze 2005 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA PÓŁROCZE 2005 ROK

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PROCHEM SA za pierwsze półrocze 2005 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA PÓŁROCZE 2005 ROK SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PROCHEM SA za pierwsze r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA PÓŁROCZE ROK 1. Spółka Prochem S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Powązkowska 44c wpisana

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2015 Zawierający: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki MNI S.A. za I półrocze 2015 roku wraz z informacją dodatkową Raport niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. 1 Zawartość jednostkowego sprawozdania finansowego: 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2006

Raport roczny SA-R 2006 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 2013-03-29 Spis treści I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 3 II. Bilans...11 III. Rachunek zysków i strat...14 IV. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2002-11-29 18:21:02 Do : KPW EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE D. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI E

A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE D. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI E Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE D. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI E. OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

BAKALLAND S.A. SA-PS 2011.12.31 w tys. zł

BAKALLAND S.A. SA-PS 2011.12.31 w tys. zł Wybrane skonsolidowane dane finansowe PLN EUR PLN EUR PLN EUR I Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów 158 454 36 739 248 986 62 467 140 201 35 011 II Wartość sprzedanych towarów

Bardziej szczegółowo