ARTYKU Y. Aleksander Kultura us³ug Lotko W informatycznych. Wstêp

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARTYKU Y. Aleksander Kultura us³ug Lotko W informatycznych. Wstêp"

Transkrypt

1 ARTYKU Y Aleksander Lotko* Kultura us³ug informatycznych Aleksander Kultura us³ug Lotko W informatycznych wewnêtrznych dzia³ach informatyki, a tak e wœród zewnêtrznych dostawców us³ug informatycznych daje siê zaobserwowaæ pewien, tradycyjny ju, antagonizm na linii dostawca-klient. Artyku³ stanowi próbê odpowiedzi na pytanie o Ÿród³o tego antagonizmu, poszukuj¹c go w obszarze zzl i kieruj¹c szczególn¹ uwagê na zarz¹dzanie personelem dzia³u help desk. Wskazuje tak e na kwestie zwi¹zane ze znaczeniem kultury organizacyjnej dla w³aœciwego wdro enia koncepcji ITSM (IT Service Management), przede wszystkim w aspekcie procesowego podejœcia do zarz¹dzania us³ugami informatycznymi, aktywnych dzia³añ na tym polu i objêcia koncepcj¹ ITSM ca³ej organizacji. Wstêp Jest faktem, i dzisiaj coraz wiêcej mened erów zdaje sobie z tego sprawê, e satysfakcja klienta powinna byæ nadrzêdnym celem organizacji biznesowych. O ile podejœcie to staje siê coraz lepiej rozumiane i popularniejsze w wiêkszoœci biznesów, o tyle w dzia³ach technologii informatycznej (Information Technology IT), dostarczaj¹cych us³ugi u ytkownikom systemów informatycznych, wci¹ s¹ trudnoœci z takim postrzeganiem celów [Lotko, 2002]. Wydaje siê, e wynika to w du ej mierze z braku nietraktowania us³ug IT jako towaru. Drug¹ przyczyn¹ takiego stanu rzeczy jest tradycyjny ju podzia³ personelu na pracowników dzia³u IT (doskonale zorientowanych w sprawach technicznych, ale nie sk³onnych do dzielenia siê sw¹ wiedz¹ z innymi) oraz u ytkowników us³ug, którzy czêsto s¹ s³abo zorientowani w sposobie funkcjonowania u ywanych przez nich systemów informatycznych. Czêsto dochodzi do tego, e nie kontaktuj¹ siê oni z dzia³em pomocy technicznej (help desk) w obawie przed nara eniem siê na œmiesznoœæ trywialnoœci¹ zg³aszane- * dr Aleksander Lotko jest adiunktem na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej

2 8 Aleksander Lotko go problemu, poszukuj¹c pomocy wœród wspó³pracowników, co prowadzi do zbêdnych przestojów w pracy i stosowania rozwi¹zañ, które mog¹ wywo³aæ negatywne skutki dla ró nych aspektów u ytkowanych us³ug. Opisana powy ej sytuacja czêsto wystêpuje w organizacjach, które nie wdro y³y koncepcji zarz¹dzania us³ugami informatycznymi (IT Service Management ITSM). Mo na powiedzieæ, e koncepcja ta to sztuka zarz¹dzania ca³ym œrodowiskiem ICT (Information & Telecommunication Technology) organizacji, jej infrastruktur¹ i dzia³aniami jako spójnym zestawem procesów ukierunkowanym na dostarczanie us³ug zgodnie z wymaganiami u ytkowników, zawartymi w zobowi¹zaniach dotycz¹cych poziomu us³ug (SLA Service Level Agreements). Czêsto jednak zapomina siê, e ITSM to nie tylko procedury organizacyjne i narzêdzia informatyczne, ale tak e zmiany w kulturze dzia³u IT, w postrzeganiu us³ug IT, ich wp³ywu na biznes i znaczeniu u ytkowników tych us³ug jako klientów dzia³u IT. Nale y bowiem zdawaæ sobie sprawê, e tak e dla wewnêtrznych dzia³ów IT klient jest coraz rzadszym dobrem, o które trzeba zabiegaæ. W przypadku dzia³u IT nie spe³niaj¹cego wymagañ u ytkowników atrakcyjn¹ alternatyw¹ jest koncepcja outsourcingu. Przyczyny niepowodzeñ wdra ania koncepcji IT Service Management W przypadku stosowania koncepcji ITSM bardzo wa na jest rola kadry zarz¹dzaj¹cej (Service Managers), która powinna motywowaæ pracowników poprzez dawanie w³aœciwego przyk³adu, wykorzystuj¹c w pracy najlepsze praktyki. Nowoczesne organizacje wymagaj¹ silnego dostosowania rozwi¹zañ IT do procesów biznesowych, st¹d od mened erów wymagane jest jakoœciowe podejœcie do przywództwa, rozumianego jako zbiór procesów i umiejêtnoœci wprowadzania zmian poprzez tworzenie wizji funkcjonowania organizacji i inspirowania personelu do pokonywania trudnoœci [Skrzypek, 2000, s. 182]. Czêsto stawiane jest pytanie, dlaczego wdro enia koncepcji zarz¹dzania us³ugami IT koñcz¹ siê niepowodzeniem. Nale y zdaæ sobie sprawê, e zaprojektowanie i wdro- enie nowych procesów, z wykorzystaniem stosownych narzêdzi informatycznych, nie gwarantuj¹ sukcesu. W wiêkszoœci wypadków niepowodzenie powodowane jest brakiem przywi¹zywania nale ytej uwagi do czynników wp³ywaj¹cych na mo liwoœæ rzeczywistego, efektywnego wykorzystywania tych procesów w praktyce (process enablers) [ITIL Books 2001, s ]. Kierownictwo ju od fazy planowania powinno wykazywaæ zaanga owanie w realizacjê ca³ego cyklu Deminga w zakresie IT Service Management (rysunek 1).

3 Kultura us³ug informatycznych 9 Rysunek 1. Paradygmat podnoszenia jakoœci (tu: us³ug IT) ród³o: ITIL Books, 2001, s. 288 Jako inne przyczyny niepowodzeñ koncepcji IT Service Management wymienia siê [ITIL Books, 2001, s. 20]: brak zaanga owania i zrozumienia ze strony personelu brak stosownych szkoleñ brak wi¹zania odpowiedzialnoœci osób wdra aj¹cych z zapewnieniem w³adzy i autorytetu do podejmowania decyzji utrata impetu wdro enia po fazie pocz¹tkowego entuzjazmu zbytnia koncentracja na cz¹stkowych, izolowanych rozwi¹zaniach brak strategicznej wizji wdro enia podejœcie zbyt ambitne próba zrobienia wszystkiego na raz nierealistyczny harmonogram wdro enia trudnoœci w zmianie kultury organizacji opór przed wszelkiego rodzaju innymi zmianami trudnoœci w dostosowaniu narzêdzi informatycznych do wdra anej koncepcji (lub odwrotnie) utrata liderów wdro enia. Powy sze przes³anki dotycz¹ wdra ania koncepcji ITSM. Nie wyczerpuj¹ one jednak listy potencjalnych problemów. Równie istotne jest unikanie zagro eñ podczas œwiadczenia wsparcia technicznego dla dostarczanych us³ug. Czêsto, dla minimalizacji kosztów i uproszczenia zarz¹dzania, sugeruje siê tu centralizacjê wsparcia, po³¹czon¹ ze œcis³ymi

4 10 Aleksander Lotko standardami i procedurami definiowania us³ug i poziomu ich œwiadczenia. Podejœcie to mo e jednak prowadziæ do sytuacji, w której klient nie czuje bliskoœci dzia³u IT; wytwarza siê tu pewien dystans. Aby unikn¹æ takich sytuacji podczas œwiadczenia wsparcia technicznego dla us³ug informatycznych, proponuje siê wnikliwe ws³uchiwanie siê w opinie u ytkowników us³ug, co gwarantuje, e [Gibley, 2000, s. 294]: us³uga spe³nia rzeczywiste, a nie za³o one a priori potrzeby u ytkownika (nale y tu odró niæ potrzeby od aspiracji ) jakoœæ us³ugi jest odpowiednia z punktu widzenia u ytkownika u ytkownicy s¹ aktywnie anga owani w proces przygotowywania us³ug ca³y personel dzia³u IT jest w³aœciwie poinformowany o polityce dostarczania i serwisowania us³ug oraz o jej szczegó³ach, mo e zatem prowadziæ konstruktywne dyskusje z u ytkownikami. Znaczenie dzia³u help desk w zarz¹dzaniu us³ugami informatycznymi Klientami dzia³u IT s¹ u ytkownicy dostarczanych im us³ug informatycznych. W wypadku zg³aszania problemów w korzystaniu z tych us³ug staj¹ siê oni klientami dzia³u wsparcia technicznego help desk. Rol¹ us³ug IT jest wspomaganie przebiegu procesów biznesowych. Najpewniejszym sposobem na uzyskanie w³aœciwych relacji pomiêdzy technologi¹ informatyczn¹, us³ugami informatycznymi a potrzebami biznesowymi organizacji s¹ metodologie zarz¹dzania zasobami (Asset Management) i us³ugami informatycznymi. W niniejszym opracowaniu poruszana jest problematyka dotycz¹ca koncepcji drugiego rodzaju. Istotne jest, e filozofia zarz¹dzania us³ugami informatycznymi stanowi pewnego rodzaju rozszerzenie koncepcji Asset Management o czynniki miêkkie nie zwi¹zane z technologi¹, takie jak kultura organizacyjna, relacje partnerskie, potrzeby klientów. W procesowym podejœciu do zarz¹dzania przyjmuje siê, e proces jest pewnym ci¹giem zadañ, tworz¹cym wartoœæ. Ka de zadanie musi byæ wykonane zgodnie z okreœlonymi regu³ami przez osobê pe³ni¹c¹ odpowiednie role (lub system informatyczny). Role nie opisuj¹ struktury organizacyjnej stanowi¹ one opis uprawnieñ, odpowiedzialnoœci kompetencji. Takie podejœcie gwarantuje, e wszelkie procesy mog¹ przebiegaæ wed³ug ustalonego harmonogramu i definiuje jasny podzia³ zadañ, co ilustruje rysunek 2.

5 Kultura us³ug informatycznych 11 Rysunek 2. Model procesu Role Role Role Obiekty Obiekty Obiekty Obiekty Zadanie Zadanie Zadanie Regu³y Regu³y Regu³y ród³o: ITIL Books, 2001, s. 19 Nale y jednak zauwa yæ, e poprawne i w³aœciwie zaimplementowane procedury nie gwarantuj¹ obs³ugi u ytkowników tak, aby byli oni usatysfakcjonowani. Potrzebne s¹ jeszcze odpowiednie relacje dzia³u IT z u ytkownikami us³ug, stosowne kana³y komunikacji, zaufanie u ytkowników, okazywanie zrozumienia i troski, oraz profesjonalizm w rozwi¹zywaniu problemów. Do zadañ i zakresu odpowiedzialnoœci dzia³u IT i help desk zaliczyæ nale y [ITIL Books, 2001, s. 55]: dostarczanie us³ug o parametrach pozwalaj¹cych na sprawne wykonywanie pracy dostarczenie jednego punktu kontaktu z dzia³em IT, zw³aszcza w kwestiach napotykanych problemów komunikowanie poziomu i innych parametrów dostarczanych przez dzia³ IT us³ug informowanie niepowodzeñ w rozwi¹zywaniu zg³oszeñ dotycz¹cych problemów technicznych zapewnienie rozwi¹zañ problemów zg³aszanych przez u ytkowników w uzgodnionym w SLA terminie i za³o onym poziomie. Czêsto, zw³aszcza w wiêkszych organizacjach, zarz¹dzanie dostarczeniem i serwisowaniem us³ug IT napotyka na charakterystyczne wyzwanie: u ytkownicy us³ug s¹ przewa- anie dobrze wykszta³ceni, s¹ wysokiej klasy ekspertami w swojej dziedzinie i zastosowanych w niej rozwi¹zañ IT. Przywi¹zuj¹ oni du ¹ wagê do jakoœci i sposobu dostarczenia i serwisowania us³ugi. Wyzwaniem dla dzia³u IT jest zbudowanie takiej relacji z u ytkownikami, która bêdzie dla nich nie tylko zadowalaj¹ca, ale pozwoli dzia³owi IT na aktywne kszta³towanie i definiowanie us³ug zgodnie z przewidywanymi zmianami oczekiwañ u ytkowników [Gibley, 2000, s. 294] (pod wzglêdem dostêpnoœci, wydajnoœci, funkcjonalnoœci i innymi).

6 12 Aleksander Lotko Kultura organizacyjna a kultura us³ug Jest bardzo wa ne, aby personel zaanga owany w procesy dostarczania i serwisowania us³ug informatycznych rozumia³ koncepcjê i rolê zapewniania satysfakcji u ytkownikom. Jest to mo liwe do osi¹gniêcia jedynie poprzez wbudowanie tego mechanizmu w kulturê organizacji. Kultura organizacji jest produktem ró nych czynników: wieku i historii organizacji, jej wielkoœci, technologii, której u ywa, celów oraz charakterów, zdolnoœci i zachowañ ludzi tworz¹cych organizacjê. Czêsto terminu kultura u ywa siê do okreœlenia wartoœci istotnych dla organizacji. Organizacja jest zbiorem ludzi, których zachowania s¹ podstaw¹ efektywnej realizacji zadañ. Wiêkszoœæ tych zachowañ jest konsekwencj¹ tego, co znajduje siê w umys³ach ludzi, czyli ich kultury. Kultura mo e w istotny sposób wp³ywaæ na d³ugofalowe wyniki ekonomiczne organizacji [Brilman, 2002, s ]. Elementy sk³adowe kultury tworz¹ [ITIL Books, 2001, s. 21; Marek, 1995]: sposób sprawowania w³adzy i system wynagradzania metody komunikacji stopieñ formalizacji (godzin pracy, procedur itp.). Kulturê organizacji definiuje siê te jako zbiór wartoœci, przekonañ, wiedzy, norm etycznych, tradycji i zwyczajów [Altkorn, 1995, s. 67; ITIL Books, 2001, s. 131]. Na fundament kultury, stanowi¹cy jeden z dwóch, obok po ¹danego obrazu przysz³oœci, elementów wizji organizacji, sk³adaj¹ siê [Altkorn, 1995, s. 80]: wartoœci, czyli podstawowe przekonania misja, czyli definicja najg³êbszego sensu wysi³ków organizacji. Kultura jest zasobem niematerialnym, nie istnieje samodzielnie i znaczna jej czêœæ jest podœwiadoma i niezauwa alna. Kultura jest zasobem wzmacniaj¹cym pozytywne wartoœci w organizacji, a przy tym w³aœciwie niepowtarzalnym [ITIL Books, 2001, s. 131]. Wspó³czeœnie za jedno z g³ównych zadañ mened erów uwa a siê dostosowywanie organizacji do zmian zachodz¹cych w otoczeniu [Altkorn, 1995, s. 65]. Je eli istnieje sprzecznoœæ pomiêdzy strategi¹ i kultur¹ organizacji, to przewagê zdobywa kultura. Godny uwagi jest fakt, e znaczenie kultury, wartoœci i wizji roœnie w miarê wzrostu udzia³u us³ug, elementów niematerialnych oraz wzrostu oczekiwañ w wiêkszoœci dziedzin gospodarki [ITIL Books, 2001, s. 65]. W ostatnich latach odnotowuje siê rosn¹c¹ presjê na wzrost œwiadomoœci dostawców us³ug IT w zakresie odejœcia od zachowywania siê jak dostawca w kierunku myœlenia jak klient. Zatem czynnikami warunkuj¹cymi zadowolenie klienta s¹ dostosowanie sposobu myœlenia obu stron i trwa³e d¹ enie do sukcesu partnerstwa [Skrzypek, 2000, s. 79]. Ma to na celu zrozumienie roli dzia³u IT jako jednostki biznesowej, istotnej dla funkcjonowania organizacji, a jednoczeœnie zrozumienie przez ten dzia³ wymogów wspó³czesnego biznesu i d¹ enia do kooperacji i utrzymywania partnerskich relacji z odbiorcami

7 Kultura us³ug informatycznych 13 (u ytkownikami) us³ug. Mo na zaobserwowaæ trend odchodzenia od traktowania u ytkowników jako koniecznego z³a czy ma³o rozgarniêtych kolegów [ITIL Books, 2001, s. 21]. Staje siê jasne, e w celu zapewnienia w³aœciwego funkcjonowania organizacji konieczna jest œcis³a wspó³praca dzia³u IT i korzystaj¹cych z jego us³ug dzia³ów biznesowych. Dzia³ IT powinien rozumieæ i przewidywaæ potrzeby swoich klientów. Mo na tu dostrzec pozytywny trend postrzegania satysfakcji klienta nie jako czynnika, który mi³o jest posiadaæ, ale który jest krytyczny. Pojêcie kultury us³ug (service culture) wywodzi siê z koncepcji satysfakcji klienta czy opieki nad klientem (customer care). W myœl tej koncepcji satysfakcja klienta powinna byæ priorytetowym celem organizacji. Priorytetem tym powinna byæ objêta ca³a organizacja, która jako taka powinna s³u yæ klientowi (wyra enie service culture dobrze oddaje istotê tego zagadnienia (to serve s³u yæ). Dostarczenie us³ugi IT powinno mieæ na celu tak¹ obs³ugê u ytkowników us³ug, aby mieli oni poczucie, e s¹ cenieni i szanowani. Celem powinno byæ przekraczanie oczekiwañ (nie w sensie co jest dostarczane, ale jak jest dostarczane ) i zapewnienie u ytkownikom poczucia, e zostan¹ dobrze obs³u eni tak e w przysz³oœci. Poprzez poœwiêcenie czasu i wysi³ków na s³uchanie opinii u ytkowników mo liwe jest zrozumienie dostarczanej us³ugi z ich perspektywy, która czêsto w sposób diametralny ró ni siê od perspektywy dzia³u IT. Kluczem do sukcesu jest tu przywi¹zywanie uwagi do szczegó³ów, zgodnie z maksym¹ Leonarda da Vinci: Szczegó³y tworz¹ doskona³oœæ, a ta nie jest ju szczegó³em. W œwietle powy szych rozwa añ istotna staje siê kwestia rzeczywistych oczekiwañ u ytkowników us³ug IT. W tym celu konieczne jest spojrzenie na u ywane w organizacji rozwi¹zania informatyczne z punktu widzenia biznesu, co czêsto nie jest ³atwe w sytuacji, gdy pracownicy dzia³u IT nie do koñca zdaj¹ sobie sprawê, w jaki sposób, w jakim celu i z jak¹ intensywnoœci¹ eksploatowane s¹ systemy informatyczne. W kontekœcie us³ug IT, do g³ównych wymagañ ze strony u ytkowników zaliczyæ nale- y poni sze elementy [ITIL Books, 2001, s. 23]: specyfikacja u ytkownicy chc¹ wiedzieæ, co mog¹ dostaæ w dziedzinie dostarczanych us³ug IT (w ogóle: biznesowych zastosowañ informatyki); problem tkwi w jednoznacznym zdefiniowaniu wymagañ za pomoc¹ jêzyka zrozumia³ego dla u ytkownika (klienta) i dostawcy us³ug jest to jedna z podstawowych barier analizy systemów informacyjnych rzeczywiste rozwi¹zania klienci oczekuj¹, e dostarczona us³uga rzeczywiœcie bêdzie automatyzowa³a (ca³oœciowo lub w pewnym stopniu) proces, w którym uczestnicz¹; rozwi¹zania te powinny oczywiœcie byæ zgodne ze specyfikacj¹ spójnoœæ i powtarzalnoœæ, kiedy wróc¹ powtarzalnoœæ tego, co dostaj¹ (poziomu us³ug, czasu rozwi¹zania problemów itp.)

8 14 Aleksander Lotko value for money cena powinna odpowiadaæ praktycznej u ytecznoœci us³ugi i poziomowi jej parametrów technicznych komunikacja klienci chc¹ wiedzieæ, co dostaj¹, kiedy, w jaki sposób i co maj¹ robiæ w przypadku problemów. Spe³nienie powy szych wymagañ œwiadczy o tym, e organizacja IT osi¹gnê³a wysokie stadium kultury us³ug. Czêsto, a w³aœciwie zawsze w mniejszym lub wiêkszym stopniu, osi¹gniêcie tego poziomu wymaga zmian w kulturze organizacyjnej. Istniej¹ dwa g³ówne kierunki pogl¹dów na temat mo liwoœci zmian w tym obszarze [Meijers, 2000, s. 288]: traktowanie kultury jako odrêbnego bytu, który mo e byæ ulepszany niezale- nie od organizacji traktowanie kultury jako elementu nierozdzielnego z innymi elementami organizacji (struktur¹, strategi¹, systemami itp.); w tym kontekœcie kultura zawsze jest pochodn¹ (derivative) pozosta³ych czynników nie istnieje samoistnie. Zmian w kulturze organizacji nie mo na traktowaæ jako celu samego w sobie. Zmiana kulturowa powinna byæ integraln¹ czêœci¹ innych zmian w organizacji. Co wiêcej powinna byæ immanentn¹ czêœci¹ kierunku, w jakim zmierza organizacja. W organizacjach ICT (tak e innych) zmiany w aspektach kulturowych i komunikacyjnych powinny byæ wdra ane metod¹ od do³u ku górze (bottom-up), poczynaj¹c od szczebla operacyjnego, czyli miêdzy innymi dzia³u help desk. Proces ten przebiegaæ mo e np.: wed³ug cyklu AURRA (Analyse, Unfreeze, Reconfigure, Refreeze), sk³adaj¹cego siê z czterech kroków [Meijers, 2000, s ]: analiza ró nicy pomiêdzy stanem obecnym a po ¹danym (Analyse) zapocz¹tkowanie zmian (Unfreeze) wybór sposobu i œcie ki wprowadzania zmian (np.: promowanie pracy zespo³owej, szkolenia, zmiana systemu motywacyjnego, zmiana sposobu podejmowania decyzji, delegowanie kompetencji itp.) (Reconfigure) wdro enie i zakoñczenie zmian (Refreeze). Ingerencja w kulturê organizacji wymaga œwiadomej zmiany zachowañ jest to proces, który, je eli ma odnieœæ sukces, powinien z równym zaanga owaniem i zrozumieniem odbywaæ siê na wszystkich szczeblach i we wszystkich komórkach organizacyjnych. Musi obejmowaæ dzia³ania i zachowania indywidualne, grupowe i organizacyjne. Proces ten jest postêpowaniem z³o onym i trudnym, zw³aszcza w organizacjach ICT, sk³adaj¹cych siê w du ej mierze ze specjalistów technicznych, którym obce s¹ miêkkie czynniki zarz¹dzania.

9 Kultura us³ug informatycznych 15 Rola miêkkich czynników w pracy dzia³u help desk Twierdzi siê, e w rozwoju, rozumianym jako zdolnoœæ organizacji do osi¹gania sukcesu obecnie i w przysz³oœci, oraz udoskonalaniu organizacji bran y ICT najwiêkszy udzia³ maj¹ trzy grupy czynników [Meijers, 2000, s. 283]: ludzie procesy zasoby technologiczne. Tradycyjnie, w dziedzinie informatyki du ¹ wagê przywi¹zywano do ostatniej grupy czynników, czyli elementów technologicznych. W latach dziewiêædziesi¹tych, w zwi¹zku z powstaniem koncepcji reengineeringu procesów i zarz¹dzania przep³ywem pracy, wiêcej uwagi zaczêto poœwiêcaæ procesom. Jednak w obecnej dobie koncepcji satysfakcjonowania klienta, zasoby ludzkie maj¹ do odegrania bardzo du ¹ rolê, gdy to ludzie w³aœnie decyduj¹ w znacznej mierze o sposobie, w jaki us³uga IT dostarczana jest klientowi (jak jest on obs³ugiwany), i w zwi¹zku z tym jak jest przez niego postrzegana. W teorii marketingu przyjmuje siê, e istnieje piêæ najwa niejszych czynników jakoœci obs³ugi. S¹ to [Altkorn, 1995]: niezawodnoœæ zdolnoœæ dotrzymywania obietnic, tj. dostarczenie odbiorcy dok³adnie tego, co zamówi³ zaufanie kompetencje, grzecznoœæ i nieustanna gotowoœæ do wzbudzania pe³nego zaufania czynniki fizyczne urz¹dzenia i wyposa enie empatia poziom uwagi poœwiêcanej odbiorcy oraz indywidualna troska o niego szybkoœæ reagowania chêæ rozwi¹zywania problemów i dostarczania szybkiego wsparcia technicznego. Warto zwróciæ uwagê, e cztery spoœród piêciu powy szych elementów (wszystkie, oprócz czynników fizycznych) zale ¹ w du ym stopniu od umiejêtnoœci i wyczucia personelu. Na us³ugê dostarczan¹ klientowi sk³ada siê bowiem kombinacja zasobów fizycznych (sprzêt, oprogramowanie), wiedzy i wsparcia technicznego. Jednak sposób, w jaki dostarczana jest us³uga, praktycznie w ca³oœci zale y od dostarczaj¹cych j¹ ludzi dzia³u IT. Klient (u ytkownik us³ugi) bêdzie w pe³ni usatysfakcjonowany tylko wtedy, gdy personel zaanga owany w dostarczenie us³ugi wyka e zrozumienie, uwagê i wra liwoœæ na jego potrzeby, dostarczy us³ugê w sposób godny zaufania i profesjonalny, jednym s³owem tak jak sam chcia³by j¹ otrzymaæ. Znaczenie humanistycznych czynników w relacjach dzia³ IT u ytkownicy us³ug dobrze wyjaœnia przytoczenie poni szych definicji pojêæ klient i us³uga : klient to osoba lub instytucja, która obcuje z dostawc¹ i co pewien czas nabywa od niego produkt lub

10 16 Aleksander Lotko us³ugê; us³uga to dzia³anie podejmowane dla zapewnienia korzyœci lub zaspokojenia potrzeb pewnej osoby lub instytucji. Zatem œwiadczenie us³ug klientowi (customer service) polega na podejmowaniu pewnych dzia³añ w sposób, który przyniesie klientowi korzyœæ, za któr¹ jest sk³onny zap³aciæ, i zachêci go do dalszych aktów zakupu us³ugi [ITIL Books, 2001, s. 21]. G³ównym zadaniem pracowników dzia³u help desk jest rozwi¹zywanie zg³oszeñ serwisowych. Powinno ono przebiegaæ w taki sposób, aby usatysfakcjonowaæ klientów. Oczywiœcie, celowi temu s³u ¹ kwestie jakoœci, spójnoœci us³ug oraz wiarygodnoœci i profesjonalizmu dzia³u. To one buduj¹ d³ugotrwa³e relacje [ITIL Books, 2001, s. 59]. Nie nale y jednak zaniedbywaæ drobnych z pozoru niedogodnoœci, które niszcz¹ relacjê. Zawsze trzeba zwracaæ uwagê, czy zapisane w umowach SLA (Outsell Announce Partnership) poziomy us³ug, ich aspekty oraz procedury i czasy pracy dzia³u IT znajduj¹ odzwierciedlenie w praktyce. W zwi¹zku z omówionym znaczeniem aspektów kulturowych i roli personelu w obs³udze u ytkowników us³ug IT przyjmuje siê model dostosowania organizacji ICT (œwiadcz¹cej us³ugi IT), z uwzglêdnieniem aspektów kulturowych (rysunek 3). Rysunek 3. Wewnêtrzne i zewnêtrzne dostosowanie organizacji ICT ród³o: Meijers, 2000, s. 284 Rysunek 3 przedstawia trzy g³ówne obszary dostosowania organizacji ICT: dostosowanie kulturowe (dotycz¹ce personelu i spo³eczeñstwa), dostosowanie procesów (do-

11 Kultura us³ug informatycznych 17 tycz¹ce stosowania najlepszych praktyk w bran y), dostosowanie technologiczne (dotycz¹ce stosowania odpowiednich rozwi¹zañ z zakresu IT). Aby prawid³owo funkcjonowaæ i rozwijaæ siê, organizacja musi spe³niaæ nie tylko okreœlone wymagania dotycz¹ce procesów czy technologii (choæ stanowi¹ one warunek konieczny istnienia organizacji ICT), ale tak e szeroko uwzglêdniaæ aspekty kulturowe tak wewn¹trz organizacji (personel, zarz¹dzanie), jak i w otoczeniu (potrzeby klientów, wymagania spo³eczne, np.: globalizacja, indywidualizacja, ci¹g³e zmiany, skracanie cykli ycia produktów i us³ug, sieciowe struktury organizacyjne, przedsiêbiorstwa wirtualne i wiele innych) [Meijers, 2000, s. 285]. Personel dzia³u help desk wymagania i zarz¹dzanie Jednym z najwa niejszych czynników w efektywnym wsparciu technicznym dla us³ug IT jest dobór personelu dzia³u help desk. W praktyce czêsto odbywa siê to poprzez przeniesienie pracownika z innego dzia³u i ewentualne szkolenie techniczne. Przyjmuje siê, e do najbardziej po ¹danych cech nale ¹ tu [ITIL Books, 2001, s. 60]: metodycznoœæ dzia³añ zdolnoœci interpersonalne ³atwoœæ w nawi¹zywaniu kontaktów rozumienie celów biznesu i roli, jak¹ pe³ni tu technologia informatyczna rozumienie i akceptacja poni szych faktów: problemy u ytkowników us³ug wp³ywaj¹ negatywnie na ich zdolnoœæ do wykonywania obowi¹zków, bez u ytkowników us³ug dzia³ help desk traci racjê bytu, u ytkownik jest ekspertem w swojej dziedzinie, zaanga owanie zdolnoœæ do pracy zespo³owej konstruktywnoœæ, inwencja zdolnoœæ kojarzenia faktów i analitycznego myœlenia profesjonalizm. W kontakcie ze zg³aszaj¹cym problem liczy siê pierwsze wra enie. Pomimo pracy w warunkach stresu, personel dzia³u help desk powinien zawsze braæ pod uwagê, jak proces rozwi¹zywania zg³oszenia bêdzie odbierany przez klienta. Powinien stwarzaæ wra enie, e jest tutaj, by pomóc (here to help). Nale y zawsze nastawiaæ siê na konstruktywne rozwi¹zywanie problemów, nigdy na konfrontacjê z klientem. Czêsto dobrze odbierane jest zaanga owanie klienta w proces rozwi¹zywania zg³oszenia pozwala mu to poczuæ istotnoœæ jego problemu i odczuæ, e jest obiektem troski i zainteresowania.

12 18 Aleksander Lotko Niezale nie od wykorzystywanego w rozwi¹zywaniu problemów dotycz¹cych us³ug IT kana³u kontaktu (najczêœciej jest to telefon), personel help desku nigdy nie powinien stosowaæ technicznego argonu, gdy wywo³uje to frustracjê u zg³aszaj¹cego. Mo e to prowadziæ do sytuacji, kiedy u ytkownicy us³ug po prostu wstydz¹ siê kontaktowaæ z dzia³em wsparcia w obawie przed ujawnieniem w³asnej niekompetencji. Dobr¹ praktyk¹ rozmów ze zg³aszaj¹cymi problemy jest aktywne s³uchanie jest to jedna z najwa niejszych dróg doskonalenia serwisowania us³ug w dziedzinie miêkkich czynników. Polega ona na zadawaniu pytañ, które pomagaj¹ zg³aszaj¹cemu powiedzieæ to, co chce powiedzieæ (u ytkownik czêsto, zg³aszaj¹c jakiœ symptom, zupe³nie nie orientuje siê w jego rzeczywistych przyczynach). Dlatego niezmiernie istotna jest kwestia wyczucia i takiego przeprowadzenia zg³aszaj¹cego przez rozmowê, aby uzyskaæ niezbêdne, z punktu widzenia technicznego rozwi¹zania problemu, informacje, a jednoczeœnie nie zraziæ u ytkownika nadmiarem argonu technicznego i nie doprowadziæ do stanu, w którym czuje siê zawstydzony swoj¹ niewiedz¹. Kwestie lingwistyczne s¹ te bardzo istotne przy udzielaniu rozwi¹zania problemu tak, aby u ytkownik sam móg³ je zastosowaæ (choæ oczywiœcie nie zawsze jest to mo liwe). W œwietle powy szego mo na stwierdziæ, e edukowanie pracowników dzia³u help desk powinno obejmowaæ: zdolnoœci interpersonalne pos³ugiwanie siê narzêdziami teleinformatycznymi i oprogramowaniem help desk techniki pisania ( ) aktywne s³uchanie odpornoœæ na stres. Natomiast edukowanie u ytkowników us³ug IT powinno obejmowaæ: dostarczanie szczegó³owych danych technicznych o us³ugach (publikowanie katalogów us³ug wraz z ich cennikiem); jest to rodzaj prospektu dzia³u IT, w którym przedstawia on swoj¹ ofertê dla u ytkowników dlatego powinny tu byæ stosowane przyjête procedury marketingowe wyjaœnianie znaczenia us³ug w procesach biznesowych jêzykiem zrozumia³ym dla u ytkownika (unikanie argonu) sta³e informowanie o zmianach i wyjaœnianie mo liwoœci usprawnieñ permanentne monitorowanie umów SLA i renegocjowanie ich z u ytkownikami (przynajmniej raz do roku) zachêcanie u ytkowników do wyra ania opinii (ankiety oceniaj¹ce pracê dzia³u help desk po rozwi¹zaniu problemu, ankiety oceniaj¹ce poziom us³ug itp.). Z powodu zró nicowanych struktur dzia³ów IT i help desk dobór cech personalnych pracowników jest kwesti¹ indywidualnej praktyki. W szczególnoœci zarz¹dzanie prac¹ dzia³u help desk powinno obejmowaæ przede wszystkim trzy poni sze obszary:

13 Kultura us³ug informatycznych 19 zachêcanie do pracy zespo³owej czêsto personelowi help desku wydaje siê, e klienci i u ytkownicy kontaktuj¹ siê z nim wy³¹cznie po to, aby siê poskar yæ; wa ne jest, aby staraæ siê wytworzyæ atmosferê wspó³pracy, w której obie strony traktuj¹ rozwi¹zanie jako wspólny cel; tak e delegowanie uprawnieñ jest tutaj wysoce wskazane, czêsto pracownicy pierwszej linii wsparcia technicznego o wiele lepiej zdaj¹ sobie sprawê z koniecznoœci zmian czy podejmowania decyzji ni ich mened erowie budowanie efektywnych i potrzebnych kana³ów komunikacji miêdzy pracownikami praca pierwszej linii wsparcia w obliczu u ytkowników us³ug czekaj¹cych na natychmiastowe rozwi¹zania ich problemu jest stresuj¹ca; mened er powinien znaleÿæ czas, aby szczerze rozmawiaæ z personelem, przyznawaæ siê do b³êdów i wspólnie poszukiwaæ rozwi¹zañ integracja mened erów help desku z zespo³em bliskoœæ linii ognia prowadzi do wzrostu œwiadomoœci w zakresie serwisowania us³ug, co pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb tak personelu dzia³u help desk, jak i u ytkowników us³ug. Zdaniem autora, stosowanie powy szych wytycznych umo liwi organizacji IT osi¹gniêcie rzeczywiœcie wysokiego poziomu kultury us³ug, w³aœciwej dla najlepszych organizacji na rynku, kultury, dziêki której mniejsz¹ rolê odgrywaæ bêd¹ podrêczniki u ytkownika, procedury i zasady postêpowania oraz schematy organizacyjne na rzecz lepszego zrozumienia potrzeb u ytkowników us³ug IT i zaspokajania, a nawet przekraczania tych potrzeb po rozs¹dnych kosztach dostarczenia. Korzyœci Na podstawie praktycznych doœwiadczeñ w implementacji koncepcji ITSM i kultury us³ug na polu IT mo na stwierdziæ, e oferuje ona organizacji wdra aj¹cej nastêpuj¹ce korzyœci [ITIL Books, 2001, s. 25, 59; Gibley, 2000, s. 299]: redukcja kosztów operacyjnych spowodowana zmniejszeniem liczby niechcianych lub niew³aœciwie zdefiniowanych/serwisowanych us³ug wzrost efektywnoœci pracy dzia³u IT spowodowany wdro eniem nowych metod i procedur pracy zespo³owej wzrost morale personelu dzia³u IT, mniejsza rotacja kadr i wiêksza satysfakcja z pracy permanentny wzrost jakoœci us³ug, skutkuj¹cy wzrostem reputacji i zaufania do dzia³u IT lepsze postrzeganie dzia³u IT usprawnienie przep³ywów informacji i mo liwoœæ szybszego reagowania na zmiany lepsze dostosowanie us³ug IT do potrzeb biznesowych, powoduj¹ce wzrost efektywnoœci ca³ej organizacji.

14 20 Aleksander Lotko Podsumowanie i wnioski Wdro enie kultury us³ug w dziale IT to projekt trudny i kosztowny. Wi¹ ¹ siê z nim koszty czasu poœwiêcanego na dostarczanie i wsparcie techniczne us³ug, kszta³cenia kadr, zmian w zasadach funkcjonowania organizacji, marketingu us³ug IT i wiele innych. Koszty te nale y jednak przeciwstawiæ potencjalnym kosztom utraconych korzyœci w wypadku niewdro enia tej koncepcji i ryzyka utraty klientów (w wypadku zewnêtrznego dostawcy us³ug) lub utraty zaufania do dzia³u IT i, byæ mo e, jego likwidacji na rzecz us³ug outsourcingowych. Wydaje siê, e pragmatycznym kierunkiem rozwoju jest tutaj, zwi¹zany ze wspó³czesnymi koncepcjami zarz¹dzania, silny nacisk nie tylko na rozwi¹zania technologiczne i podejœcie procesowe, ale na wartoœci, zasoby i relacje niematerialne. Celem jest natomiast dostarczanie us³ug coraz lepiej spe³niaj¹cych rzeczywiste wymagania organizacji. Cel ten jest mo liwy do osi¹gniêcia nie tylko dziêki nowym procedurom i z³o onym systemom informatycznym, ale, w du ej mierze, tak e dziêki odpowiedniej kulturze organizacyjnej dzia³u IT, w szczególnoœci personelu dzia³u help desk. Literatura Altkorn J., red. (1995), Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarz¹dzania, Pañstwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. Gibley J. (2000), IT Service Management A Pragmatic Direction, w: World Class IT Service Management Guide, ten Hagen & Stam Publishers, The Hague, Netherlands. ITIL Books (2001), Managing IT Services. Service Support, Central Communication and Service Agency, London, United Kingdom. Lotko A. (2002), Zarz¹dzanie poziomem us³ug informatycznych jako podstawa trwa³ych relacji na linii dostawca-klient, w: Materia³y z Konferencji Naukowej uture 2002 Zarz¹dzanie Przysz³oœci¹ Przedsiêbiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie, Lublin. Marek M., red. (1995), Podstawy ekonomiki przedsiêbiorstw, ZSP, Szczecin. Meijers J. (2000), Organizational Improvement and Culture Growth Deserves Space!, w: World Class IT Service Management Guide, ten Hagen & Stam Publishers, The Hague, Netherlands. Skrzypek E. (2000), Jakoœæ i efektywnoœæ, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POWIATU MONIECKIEGO Zarz¹dzanie kadrami w firmie z wykorzystaniem systemu Platforma e-dialog czêœæ teoretyczna Mariusz Cyzio Katarzyna Ramirez Zarz¹dzanie kadrami w firmie z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu... Spis treści WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV Bibliografia Wprowadzenie... 3 Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5 Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001 GOVERNANCE INSTITUTE COBIT Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania Kwiecieñ 2001 Released by the COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute TM The COBIT Mission: To research, develop, publicise

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski Dariusz Sobotkiewicz seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmo onej konkurencji i rosn¹cych wymagañ konsumenta. pod redakcj¹. Adama Nalepki

Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmo onej konkurencji i rosn¹cych wymagañ konsumenta. pod redakcj¹. Adama Nalepki Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmo onej konkurencji i rosn¹cych wymagañ konsumenta pod redakcj¹ Adama Nalepki Recenzenci: Anna Fornalczyk, Marek Lisiñski, Halina Piekarz, Kazimierz R. Œliwa

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autorzy prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska prof. dr hab. Krystyna Poznañska

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12 NR 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI. NAJLEPSZE PRAKTYKI... NIEBIESKIE KSIÊGI 2004 Rekomendacje Nr 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI STANIS

Bardziej szczegółowo

Marcin Waldemar Staniewski Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy

Marcin Waldemar Staniewski Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy Marcin Waldemar Staniewski Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy Zjawisko globalnej konkurencji bêd¹ce jednym z przejawów globalizacji, a wiêc procesów nieuniknionych, jest si³¹ sprawcz¹

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, A ZARZ DZANIE WIEDZ W PRZEDSIÊBIORSTWIE

ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, A ZARZ DZANIE WIEDZ W PRZEDSIÊBIORSTWIE ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, A ZARZ DZANIE WIEDZ W PRZEDSIÊBIORSTWIE Marcin W. Staniewski ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, A ZARZ DZANIE WIEDZ W PRZEDSIÊBIORSTWIE Warszawa 2008 Wy sza Szko³a Finansów

Bardziej szczegółowo

Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹

Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ Gra yna Systemy informacyjne Gierszewska Wiedza to wspomagaj¹ce s³owo u ywane zarz¹dzanie w kontekœcie wiedz¹ gospodarki, dzia³alnoœci

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych

Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Jerzy Wêc³awski * Jerzy Wêc³awski Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Wstêp Banki w ostatnich latach, w zwi¹zku z kryzysem finansowym, zosta³y zmuszone do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Public relations to logistyka

Public relations to logistyka Public relations i marketing medialny: zarządzanie komunikacją i wizerunkiem w nauce o mediach Jerzy Olędzki Public relations to logistyka komunikowania ka dej instytucji Zarz¹dzanie komunikacj¹ i wizerunkiem

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8 2 CONTACT CENTER nowoczesna obs³uga Klienta SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-14-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

analityce biznesowej [1]: strony, umiejêtne wykorzystanie posiadanych informacji formu³owanie propozycji umo liwiaj¹cych efektywne

analityce biznesowej [1]: strony, umiejêtne wykorzystanie posiadanych informacji formu³owanie propozycji umo liwiaj¹cych efektywne Katarzyna ROSTEK, Micha³ WITEK ZNACZENIE ANALIZY I RAPORTOWANIA DANYCH W PROCESIE ZARZ DZANIA PRZEDSIÊBIORSTWEM 1. Wprowadzenie W sytuacji dynamicznych zmian gospodarczych brak odpowiednich systemów raportowania

Bardziej szczegółowo

Aneta Pisarska Transfer efektów szkolenia do œrodowiska organizacji

Aneta Pisarska Transfer efektów szkolenia do œrodowiska organizacji Aneta Pisarska Transfer efektów szkolenia do œrodowiska organizacji Aneta Transfer Pisarska efektów Nieustanne szkolenia i burzliwe do œrodowiska zmiany, organizacji które charakteryzuj¹ wspó³czesne otoczenie

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW Anna Koz³owska SZKO A G ÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2006 Spis treœci Wprowadzenie... 9 Rozdzia³ 1 Komunikowanie. Zarys problematyki... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym

Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym DOROTA KUDER Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym Wprowadzenie Nowe technologie zapewniaj¹ wydajniejsze metody pracy i otwieraj¹ nowe perspektywy dzia³alnoœci cz³owieka.

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE PRZEP YWAMI ADUNKÓW W MIASTACH

ZARZ DZANIE PRZEP YWAMI ADUNKÓW W MIASTACH Jacek Szo³tysek Akademia Ekonomiczna w Katowicach jacek2855@gmx.net Artyku³ recenzowany ZARZ DZANIE PRZEP YWAMI ADUNKÓW W MIASTACH W TMiR nr 2 z 2006 roku Autor przedstawi³ analizê przep³ywów zarówno ³adunków

Bardziej szczegółowo

Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej

Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej Roman Szewczyk (redaktor naczelny), Jan Piwiński, Rafał Kłoda, Tadeusz Missala Janusz Kacprzyk, Jan Tomasik, Adam Woźniak, Jacek Salach Olga Iwasińska-Kowalska, Wojciech Winiarski, Eulalia Szmidt Magdalena

Bardziej szczegółowo

Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki gospodarczej oraz sugestiami ich rozwiązań

Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki gospodarczej oraz sugestiami ich rozwiązań Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki

Bardziej szczegółowo

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania RADOS AW PYREK* Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania 1. Uwagi wstêpne Niewielu mened erów docenia wp³yw komputerowo wspomaganych metod zarz¹dzania na przyspieszenie rozwoju gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE PRACE Z ZAKRESU ZARZ DZANIA ZESZYT 3 LESZKA KOZIO A POD REDAKCJ

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE PRACE Z ZAKRESU ZARZ DZANIA ZESZYT 3 LESZKA KOZIO A POD REDAKCJ ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 3 PRACE Z ZAKRESU ZARZ DZANIA POD REDAKCJ LESZKA KOZIO A TARNÓW 2000 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Józefa Famielec,

Bardziej szczegółowo

Marek Jab³oñski* Mo liwoœci dynamicznego kszta³towania kapita³u intelektualnego ma³ych i œrednich firm

Marek Jab³oñski* Mo liwoœci dynamicznego kszta³towania kapita³u intelektualnego ma³ych i œrednich firm Marek Jab³oñski* Mo liwoœci dynamicznego kszta³towania kapita³u intelektualnego ma³ych i œrednich firm Marek Mo liwoœci Jab³oñski dynamicznego Koncepcja kapita³u kszta³towania intelektualnego kapita³u

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJA TAJEMNICA SZKOLNYCH SUKCESÓW. Jarosław Kordziński. Jak wzbudzić w uczniach pragnienie uczenia się poradnik nauczyciela

MOTYWACJA TAJEMNICA SZKOLNYCH SUKCESÓW. Jarosław Kordziński. Jak wzbudzić w uczniach pragnienie uczenia się poradnik nauczyciela Niezbêdnik ka dego nauczyciela VERLAG DASHÖFER Jarosław Kordziński MOTYWACJA TAJEMNICA SZKOLNYCH SUKCESÓW Jak wzbudzić w uczniach pragnienie uczenia się poradnik nauczyciela Copyright 2007 ISBN 83-88285-79-3

Bardziej szczegółowo

Analiza i opis procesów e-urzêdu

Analiza i opis procesów e-urzêdu Analiza i opis procesów e-urzêdu Pawe³ Kamecki* Dokument e-europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich W marcu roku 2000 podczas szczytu w Lizbonie pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y dokument o nazwie

Bardziej szczegółowo