Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Wasza droga od zgodnoœci do doskona³oœci DNV - Audyty dopasowane do wyzwañ, którym stawiacie czo³a

2 Zmieniæ zagro enia w zyski Dzisiejszym firmom niezale nie od rozmiarów stawiane s¹ coraz wiêksze wymagania zwi¹zane z zyskownoœci¹, jakoœci¹ oraz technologi¹ przyczyniaj¹c¹ siê do zrównowa onego rozwoju. Jako mened er poszukuj¹cy mo liwoœci przekszta³cenia tego rodzaju nacisków w Ÿród³o przewagi konkurencyjnej, musisz opracowaæ dopasowany do Waszych procesów biznesowych, wydajny system zarz¹dzania, a nastêpnie systematycznie wykorzystywaæ go do utrzymywania oraz nieustannego poprawiania ogólnych wyników przedsiêbiorstwa. Analizy prowadzone przez grupy interesu nigdy nie by³y bardziej rozpowszechnione i intensywne ni obecnie. Podczas gdy rynek rozwi¹zañ business to business akceptuje kontrolowane ryzyko, spo³eczeñstwo i konsumenci coraz czêœciej przyjmuj¹ postawê zerowej tolerancji zagro eñ. Regulatorzy oraz instytucje reaguj¹ na to z kolei wprowadzaniem surowszych, bardziej kompleksowych przepisów oraz szczegó³owych wymagañ dotycz¹cych sprawozdawczoœci. W rezultacie firmy zmuszone s¹ przystosowywaæ siê do nowej rzeczywistoœci, w której zgodnoœæ z prawem oraz wymaganiami regulatorów sta³a siê standardem minimalnym. Przedsiêbiorstwa d¹ ¹ce do doskona³oœci reaguj¹ na takie nowe warunki oparciem strategii konkurencyjnej na czymœ wiêcej ni tylko przestrzeganie wymagañ - w ich scenariuszu zarz¹dzanie ryzykiem staje siê osi¹ prowadzonej dzia³alnoœci oraz procesów zarz¹dzania, umo liwiaj¹c nieustanne wyprzedzanie rywali.

3 DLACZEGO WDRA AÆ SYSTEM ZARZ DZANIA? Jak przedsiêbiorstwa radz¹ sobie z wieloœci¹ wyzwañ, którym musz¹ stawiaæ czo³a? Opracowuj¹ procesy i standardy efektywnoœci, w oparciu o które mierz¹ i rozwi¹zuj¹ takie problemy - integruj¹ zasady prowadzenia dzia³alnoœci z systemami zarz¹dzania. Niektóre firmy przyjmuj¹ podejœcie holistyczne, tworz¹c pojedynczy system obejmuj¹cy takie aspekty, jak jakoœæ, ochrona œrodowiska czy bezpieczeñstwo i higiena pracy. Wiele firm nie uzyskuje jednak pe³nej wartoœci, jak¹ mog³yby zaoferowaæ im systemy zarz¹dzania, poniewa zasadniczo postrzegane s¹ one raczej jako narzêdzie pozwalaj¹ce utrzymywaæ status quo ni jako œrodki umo liwiaj¹ce zarz¹dzanie zmianami i ulepszeniami. Mimo to skuteczny system zarz¹dzania musi zapewniaæ firmie wartoœæ dodan¹ zwi¹zan¹ zasadniczo z robieniem rzeczy lepiej, taniej lub szybciej w miarê dojrzewania i rozwoju systemu. G³ówne standardy dotycz¹ce systemu zarz¹dzania podkreœlaj¹ znaczenie ci¹g³ego doskonalenia. Wdro enie systemu zarz¹dzania daje Wam szansê na skoncentrowanie siê na optymalizacji obszarów, które maj¹ najwiêksze znaczenie dla Was oraz Waszych grup interesu. DLACZEGO CERTYFIKOWAÆ SYSTEM ZARZ DZANIA? Istniej¹ liczne powody, dla których firmy powinny zlecaæ certyfikacjê swoich systemów zarz¹dzania niezale nym organom certyfikacyjnym. Czêsto silnym czynnikiem motywuj¹cym jest fakt, i stanowi¹ one swego rodzaju bilet wstêpu do bran y. Kolejnym powodem mog¹ byæ wymagania przepisowe oraz potrzeby zwi¹zane z globalizacj¹, w ramach której coraz czêœciej nalega siê na stosowanie bardziej skomplikowanych procesów - jeszcze innym mo e byæ d¹ enie do zwiêkszenia precyzji sprawozdañ z dzia³alnoœci gospodarczej przedstawianych zró nicowanym grupom interesu. W takich przypadkach firmom zale y na niezale nej ocenie i certyfikacji ich systemów zarz¹dzania - stanowi ona sposób na udokumentowanie zgodnoœci ze standardami. Jednak e najbardziej przekonuj¹cym powodem mo e byæ po prostu fakt, i najwy sze kierownictwo dostrzega dodatkow¹ wartoœæ zwi¹zan¹ z zaanga owaniem renomowanego, niezale nego podmiotu, który przeprowadzi obiektywny audyt systemów zarz¹dzania firmy, przedstawi sprawozdania zawieraj¹ce w³aœciwe wnioski oraz udokumentuje wyniki wspomnianego audytu, wydaj¹c certyfikat. Kierownictwo musi przewidywaæ rozwój wypadków - mened erów nie staæ na dopuszczanie do tego, by incydenty spowodowane przez brak kontroli negatywnie wp³ywa³y na wartoœæ nadzorowanych przez nich marek. Wszystkie dzisiejsze firmy s¹ poddawane znacznie surowszym analizom prowadzonym przez wszystkie grupy interesu. Zapotrzebowanie na transparentnoœæ zwi¹zan¹ z oddzia³ywaniem na œrodowisko naturalne, bezpieczeñstwem zarz¹dzania dzia³alnoœci¹ czy sposobami ci¹g³ego doskonalenia jakoœci to tylko niektóre z wymagañ, którym musz¹ stawiaæ czo³a firmy z ca³ego œwiata. Komunikacja dotycz¹ca sposobów zarz¹dzania ryzykiem ma zatem kluczowe znaczenie dla budowania poczucia pewnoœci oraz zaufania. Wdra anie oraz certyfikacja systemu zarz¹dzania informuje Wasze grupy interesu, e rozpoczêliœcie przedsiêwziêcie wymagaj¹ce ci¹g³ego doskonalenia efektywnoœci w zakresie aspektów zwi¹zanych jakoœci¹, ochron¹ œrodowiska oraz bezpieczeñstwem. Zewnêtrzna weryfikacja pomaga przedsiêbiorstwom nieustannie doskonaliæ ich strategie, dzia³ania oraz poziom œwiadczonych us³ug. Wybór w³aœciwego organu certyfikacyjnego gwarantuje Wam obiektywn¹ weryfikacjê prowadzon¹ przez niezale ny podmiot oraz mo liwoœæ dokonania pomiaru parametrów Waszego systemu zarz¹dzania. Decyzja ta pozwoli Wam wykroczyæ poza zwyk³¹ certyfikacjê zgodnoœci - znajdziecie siê na œcie ce, na której stosuje siê podejœcie oparte na ryzyku. Zwracaj¹c uwagê na zagro enia stanowi¹ce najwiêksze wyzwania, zbierzecie plony zwi¹zane z rozpoczêciem niekoñcz¹cej siê podró y, jak¹ jest nieustanne doskonalenie siê.

4 RISK BASED CERTIFICATION TM (CERTYFIKACJA OPARTA NA RYZYKU)* Przedsiêbiorstwa maj¹ do czynienia z ryzykiem na co dzieñ - jest ono czêœci¹ ich biznesowej normalnoœci. W klimacie, w którym niepo ¹dane zdarzenia, a tak e niewykorzystane okazje mog¹ mieæ wp³yw na zyski oraz wartoœæ dla akcjonariuszy, kluczowe znaczenie ma odnalezienie w³aœciwej równowagi miêdzy niekorzystnym wp³ywem ryzyka a jego œwiadomym podejmowaniem. Aby tego dokonaæ, trzeba zrozumieæ z³o onoœæ nie tylko finansowych, lecz równie technologicznych, œrodowiskowych oraz spo³ecznych zagro eñ w³aœciwych dla Waszej firmy. Risk Based Certification, nasze nowe podejœcie do certyfikacji systemów zarz¹dzania, zosta³o zaprojektowane specjalnie z myœl¹ o udzieleniu Wam pomocy w zakresie tworzenia i utrzymywania systemów, które pozwalaj¹ oceniaæ i ³agodziæ tego rodzaju zagro enia, wspieraj¹c Was na drodze do rozwoju i tworzenia wartoœci. Oparta na za³o eniu, e ka da firma jest inna i ma w³asne, specyficzne potrzeby metodologia Risk Based Certification firmy DNV sprawia, e ka dy audyt jest jeszcze bli szy temu, na czym koncentruje siê Wasze przedsiêbiorstwo. Dodajemy wartoœæ do ogólnej metodologii certyfikacji zgodnoœci z miêdzynarodowymi standardami, zapraszaj¹c kierownictwo do przedstawienia listy najwa niejszych kwestii. Tak zidentyfikowanym obszarom g³ównym poœwiêcamy szczególn¹ uwagê w trakcie nastêpnego audytu. W ten sposób mo emy dostosowywaæ audyty tak, by koncentrowa³y siê na sprawach najwa niejszych dla Waszej firmy, jednoczeœnie sprawdzaj¹c zgodnoœæ z wybranymi normami. W trakcie ka dego z audytów oceniana jest zdolnoœæ Waszego systemu zarz¹dzania do stawiania czo³a wyzwaniom, zaœ dotychczasowe wyniki wykorzystywane s¹ jako poziom bazowy umo liwiaj¹cy mierzenie poprawy. Sprawozdanie z audytu zapewnia natychmiastowe informacje zwrotne dotycz¹ce Waszych obszarów g³ównych, umo liwiaj¹c Wam zdobywanie wiedzy oraz lepsze rozumienie tego, w jaki sposób wp³ywaj¹ one na codzienne funkcjonowanie firmy. Dowiadujecie siê wiêcej na temat tego, w jaki sposób wyzwania takie mog¹ byæ po³¹czone, a tak e na temat ich potencjalnego wp³ywu na realizowane przez firmê cele. W ten sposób wyniki audytu wykraczaj¹ poza ocenê zgodnoœci, staj¹c siê skutecznym narzêdziem zarz¹dzania nieustannie pomagaj¹cym Wam osi¹gaæ poprawê efektywnoœci oraz skutecznie konkurowaæ w dynamicznym, zmiennym otoczeniu biznesowym. W DNV znajdziecie wspieraj¹cego, proaktywnego partnera, który pomo e Wam utrzymywaæ i rozwijaæ system zarz¹dzania w sposób, który pozostanie spójny z Waszymi celami biznesowymi. Zapewniaj¹c najwy szemu kierownictwu lepsze informacje dotycz¹ce zdolnoœci organizacji do osi¹gania celów strategicznych, oferujemy Wam wiêksz¹ wartoœæ ni jakikolwiek inny organ certyfikacyjny. * Risk Based Certification jest znakiem handlowym Det Norske Veritas AS.

5 ŒCIE KA ZRÓWNOWA ONEGO WZROSTU Rozumienie i znajdowanie rozwi¹zañ Waszych strategicznych wyzwañ dziêki zindywidualizowanemu podejœciu oraz skutecznemu ocenianiu stanowi fundament stosowanej przez DNV metodologii Risk Based Certification. Koncentruj¹c siê na zwi¹zku miêdzy Waszymi celami biznesowymi a procesami operacyjnymi Risk Based Certification pomaga Wam identyfikowaæ i ograniczaæ ryzyko, zwiêksza Wasz¹ zdolnoœæ do osi¹gania celów, a tak e przyczynia siê do wzrostu zaufania grup interesu. Risk Based Certification pozwala oceniaæ aspekty, które maj¹ dla Was znaczenie krytyczne, umo liwiaj¹c Wam optymalizowanie w³asnych zasobów oraz procesów. Mo ecie ograniczyæ czas poœwiêcany na reagowanie na zdarzenia oraz zdefiniowaæ w³asn¹, indywidualn¹ œcie kê do poprawy funkcjonowania oraz zrównowa onego rozwoju. Ta niekoñcz¹ca siê podró, w któr¹ Wasza firma wyruszy wraz z DNV, jest unikalnym, dopasowanym do Waszych specyficznych potrzeb procesem, który koncentruje siê na tym, co jest dla Was wa ne. KORZYŒCI Z CERTYFIKACJI CZONEJ LUB ZINTEGROWANEJ Poszczególne systemy zarz¹dzania zwracaj¹ uwagê na procesy wewnêtrzne zwi¹zane z takimi obszarami, jak jakoœæ, bezpieczeñstwo i higiena czy ochrona œrodowiska. Stosowane normy s¹ w du ym stopniu wzajemnie zgodne. Mo ecie zdecydowaæ siê na równoleg³e ³¹czenie ró nych systemów zarz¹dzania, b¹dÿ na wdra anie jednego, zintegrowanego systemu zarz¹dzania. Niezale nie od tego, czy wybierzecie ³¹czenie systemów, czy podejœcie zintegrowane, wszystkie obszary o krytycznym znaczeniu dla Waszej firmy bêd¹ mog³y byæ oceniane i certyfikowane w ramach jednego audytu certyfikacyjnego. Jednoczesna certyfikacja Waszych systemów zarz¹dzania pozwoli Wam zaoszczêdziæ czas, starania oraz fundusze, przyczyniaj¹c siê do wzrostu efektywnoœci wszystkich Waszych systemów zarz¹dzania. DNV oferuje Wam us³ugê certyfikacji ³¹czonej lub zintegrowanej zaprojektowan¹ tak, by na wszystkich etapach procesu certyfikacji mo liwe by³o przeprowadzanie efektywnych kosztowo i zapewniaj¹cych wartoœæ dodan¹ audytów.

6 DNV - Wasz partner w Certyfikacji Opartej na Ryzyku STAWMY CZO A PRZYSZ OŒCI - RAZEM DNV przyjmuje prawdziwie partnerskie podejœcie do certyfikacji. Wy dostarczacie informacji dotycz¹cych tego, które procesy operacyjne maj¹ najwa niejsze znaczenie dla Waszego biznesowego powodzenia. My oceniamy, jak sobie radzicie w takich kluczowych obszarach, jednoczeœnie sprawdzaj¹c zgodnoœæ z wybranymi normami. W przypadku przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych w skali miêdzynarodowej wyzwanie stanowi spójnoœæ efektów osi¹ganych w rozmaitych regionach geograficznych oraz kulturowych. DNV posiada organizacjê, wiedzê oraz umiejêtnoœci, które pozwalaj¹ na zarz¹dzanie opartymi na wielu normach, globalnymi projektami certyfikacji. W miarê jak zmieniaj¹ siê Wasze wyzwania, zmienia siê te punkt ciê koœci naszych audytów, dziêki czemu zawsze uzyskujecie pomoc w zakresie ograniczania ryzyka i maksymalizowania szans. Istot¹ naszego partnerskiego podejœcia jest zaanga owanie w udzielan¹ Wam pomoc na drodze do biznesowej doskona³oœci. DNV - ZOBOWI ZANIE DO DOSKONA OŒCI Personel DNV przechodzi bierze udzia³ w jednym z najbardziej wymagaj¹cych programów szkolenia i kwalifikacji w bran y. Nasi audytorzy mówi¹ Waszym jêzykiem i znaj¹ Wasze lokalne potrzeby, zwyczaje oraz rynki. Znaj¹ bran ê, w której dzia³acie, a ich wiedza umo liwia im zrozumienie wyzwañ, którym musicie stawiaæ czo³a - rozumiej¹ te zale noœci miêdzy Waszymi celami biznesowymi a procesami operacyjnymi Waszej firmy. Ich kompleksowa znajomoœæ bran y sprawia, e daj¹ Wam unikaln¹ szansê na zdobycie informacji zwrotnych dotycz¹cych solidnoœci systemu zarz¹dzania Waszej firmy. Od wielu lat jesteœmy preferowanym partnerem certyfikacyjnym dla firm z listy Fortune 500, a tak e dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Istot¹ naszego partnerskiego podejœcia jest zaanga owanie w udzielan¹ Wam pomoc na drodze do biznesowej doskona³oœci. Wspó³pracujemy z Wami, by dopasowaæ proces certyfikacji do Waszej biznesowej wizji oraz celów. Dziêki naszej globalnej sieci zasobów lokalnych DNV zawsze i wszêdzie œwiadczy najwy szej jakoœci us³ugi z zakresu Risk Based Certification.

7

8 DNV - PEWNOŒÆ I ZAUFANIE DNV to niezale na, autonomiczna fundacja, której celem jest ochrona ycia, maj¹tku oraz œrodowiska naturalnego. Jesteœmy przedsiêbiorstwem opartym na wiedzy, którego najwa niejszymi zaletami s¹ kreatywnoœæ, wiedza oraz doœwiadczenie pracowników. Nasza dzia³alnoœæ polega na udzielaniu firmom pomocy w zakresie zarz¹dzania ryzykiem. Na œwiecie DNV uznawana jest za jeden z wiod¹cych i najbardziej szanowanych organów zajmuj¹cych siê certyfikacj¹ systemów zarz¹dzania. Posiadamy 80 akredytacji w ró nych pañstwach, a do tej pory na ca³ym œwiecie wydaliœmy ponad 50 tysiêcy certyfikatów systemów zarz¹dzania. Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o. ul. 3 Maja Sopot tel Oddzia³ w Warszawie ul. Skrzetuskiego 16A Warszawa tel Oddzia³ w Katowicach ul. Sowiñskiego Katowice tel

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001 GOVERNANCE INSTITUTE COBIT Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania Kwiecieñ 2001 Released by the COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute TM The COBIT Mission: To research, develop, publicise

Bardziej szczegółowo

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009 Banking & Financial Services Spis treœci 1. WSTÊP Strona 3 1. Michael Page International Strona 3 2. Nasza wiedza z zakresu Bankowoœci i Us³ug Finansowych Strona 4 3. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski Dariusz Sobotkiewicz seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu... Spis treści WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV Bibliografia Wprowadzenie... 3 Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5 Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmo onej konkurencji i rosn¹cych wymagañ konsumenta. pod redakcj¹. Adama Nalepki

Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmo onej konkurencji i rosn¹cych wymagañ konsumenta. pod redakcj¹. Adama Nalepki Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmo onej konkurencji i rosn¹cych wymagañ konsumenta pod redakcj¹ Adama Nalepki Recenzenci: Anna Fornalczyk, Marek Lisiñski, Halina Piekarz, Kazimierz R. Œliwa

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych

Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Jerzy Wêc³awski * Jerzy Wêc³awski Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Wstêp Banki w ostatnich latach, w zwi¹zku z kryzysem finansowym, zosta³y zmuszone do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Aspekty regulacyjne zarz¹dzania ryzykiem w sektorze ubezpieczeñ

Aspekty regulacyjne zarz¹dzania ryzykiem w sektorze ubezpieczeñ ARTYKU Y I ROZPRAWY Jerzy añcucki Aspekty regulacyjne zarz¹dzania ryzykiem w sektorze ubezpieczeñ W artykule podjêto próbê opisania roli i miejsca zarz¹dzania ryzykiem w systemie zarz¹dzania zak³adem ubezpieczeñ.

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym

Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym DOROTA KUDER Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym Wprowadzenie Nowe technologie zapewniaj¹ wydajniejsze metody pracy i otwieraj¹ nowe perspektywy dzia³alnoœci cz³owieka.

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autorzy prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska prof. dr hab. Krystyna Poznañska

Bardziej szczegółowo

Aleksander Drzewiecki* System rozwoju pracowników ukierunkowany na cel

Aleksander Drzewiecki* System rozwoju pracowników ukierunkowany na cel Aleksander Drzewiecki* System rozwoju pracowników ukierunkowany na cel Aleksander System rozwoju Drzewiecki Koncepcja pracowników ukierunkowanych procesów na cel rozwojowych, któr¹ przestawia niniejszy

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 315 ROZPOZNANIE I OCENA RYZYKA ISTOTNEGO ZNIEKSZTA CENIA DZIÊKI POZNANIU JEDNOSTKI I JEJ OTOCZENIA

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 315 ROZPOZNANIE I OCENA RYZYKA ISTOTNEGO ZNIEKSZTA CENIA DZIÊKI POZNANIU JEDNOSTKI I JEJ OTOCZENIA MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 315 ROZPOZNANIE I OCENA RYZYKA ISTOTNEGO ZNIEKSZTA CENIA DZIÊKI POZNANIU JEDNOSTKI I JEJ OTOCZENIA Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

Analiza i opis procesów e-urzêdu

Analiza i opis procesów e-urzêdu Analiza i opis procesów e-urzêdu Pawe³ Kamecki* Dokument e-europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich W marcu roku 2000 podczas szczytu w Lizbonie pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y dokument o nazwie

Bardziej szczegółowo

Odkrywaj¹c przysz³oœæ

Odkrywaj¹c przysz³oœæ Odkrywaj¹c przysz³oœæ nowe wytyczne dla hoteli na rok 2010 i lata nastêpne Trendy. Technologie. Transformacja. Spojrzenie w przysz³oœæ hoteli. 2010: rok transformacji Foreword Wp³ywowi globalnej recesji

Bardziej szczegółowo

Problemy zarz¹dzania finansowego i zarz¹dzania ryzykiem w sektorze handlu energi¹

Problemy zarz¹dzania finansowego i zarz¹dzania ryzykiem w sektorze handlu energi¹ POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 9 Zeszyt 2 2006 PL ISSN 1429-6675 Andrzej PALIÑSKI*, Zbigniew UCKI** Problemy zarz¹dzania finansowego i zarz¹dzania ryzykiem w sektorze handlu energi¹ STRESZCZENIE. W artykule

Bardziej szczegółowo

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Krzysztof Szczepaniak* Krzysztof Szczepaniak System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju System zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie

Strategiczne planowanie Tomasz Domañski Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy Warszawa 1999 Niniejszy podrêcznik zosta³ opracowany na zlecenie Agencji Rozwoju Komunalnego w Warszawie w ramach programu Municipal

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹

Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ Gra yna Systemy informacyjne Gierszewska Wiedza to wspomagaj¹ce s³owo u ywane zarz¹dzanie w kontekœcie wiedz¹ gospodarki, dzia³alnoœci

Bardziej szczegółowo

Amadeus Polska Sp. z o.o.

Amadeus Polska Sp. z o.o. Amadeus Polska Sp. z o.o. Your technology partner Broszura informacyjna Spis treœci 1. Wstêp Zainspiruj siê 1 2. Historia dzia³alnoœci w Polsce i na œwiecie 3 3. Amadeus - Your technology partner 8 a.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

W POSZUKIWANIU INWESTORA PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL

W POSZUKIWANIU INWESTORA PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL 41 W POSZUKIWANIU INWESTORA PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL dr Marta Czy ewska, doradca w progamie EQUAL Fundusze venture capital / private equity nazywane w Polsce funduszami wysokiego ryzyka s¹ stosunkowo

Bardziej szczegółowo

Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych.

Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych. Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych. Zapraszamy do zostania jedn¹ z 56 milionów osób na ca³ym œwiecie, które znaj¹ ju

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

Wybór efektywnego systemu zarz¹dzania jakoœci¹ w przedsiêbiorstwach na przyk³adzie przemys³u spo ywczego

Wybór efektywnego systemu zarz¹dzania jakoœci¹ w przedsiêbiorstwach na przyk³adzie przemys³u spo ywczego Anna GRÊDA WYBÓR EFEKTYWNEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKOŒCI W PRZEDSIÊBIORSTWACH NA PRZYK ADZIE PRZEMYS U SPO YWCZEGO 1 1. Wprowadzenie Jakoœæ jest obecnie traktowana jako niezbêdny element, który powinien

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

Serpente Project. Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej

Serpente Project. Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej Serpente Project PUBLIKACJA FINALNA Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej Spis treœci: Wstêp Krótki przegl¹d projektu Serpente Cele koñcowej publikacji Serpente Polityka i

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Marcin Waldemar Staniewski Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy

Marcin Waldemar Staniewski Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy Marcin Waldemar Staniewski Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy Zjawisko globalnej konkurencji bêd¹ce jednym z przejawów globalizacji, a wiêc procesów nieuniknionych, jest si³¹ sprawcz¹

Bardziej szczegółowo