Zbiórki publiczne krok po kroku. Strona 1. Katarzyna Lipka-Szostak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zbiórki publiczne krok po kroku. Strona 1. Katarzyna Lipka-Szostak"

Transkrypt

1 Strona 1 Katarzyna Lipka-Szostak Zbiórki publiczne krok po kroku Od 18 lipca 2014 roku obowiązuje nowa Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych1, która zastąpiła przepisy z roku 1933 Ustawy o zbiórkach publicznych. Nowa ustawa w znacznym stopniu uprościła procedurę ubiegania się o zbiórki publiczne, zastępując konieczność uzyskania zezwolenia na zbiórkę obowiązkiem jej zgłoszenia, umożliwiając dopełnienie całej procedury za pomocą Internetu. 1 Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, Dz. U poz. 498

2 1. Co to jest zbiórka publiczna? Art. 1. W 2014 roku zmieniła się także sama definicja zbiórki publicznej. Zgodnie z zapisami obecnej ustawy: Zbiórką publiczną jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz na cele religijne. Miejsca publiczne to miejsca ogólnie dostępne, a w szczególności ulice, place, parki i cmentarze. Nie każdy rodzaj zbierania pieniędzy jest zbiórką publiczną. Zgodnie z tą definicją wpłaty na konto przestały mieć taki charakter, ponieważ nie są ofiarą w gotówce. Także sprzedaż towarów lub usług, czyli np. ciast na festynie, czy prac podopiecznych nie może być uznawana za zbiórkę publiczną. Strona 2 Według Art. 2. zbiórkami publicznymi nie są także zbiórki: 1) na cele religijne, na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, naukową, oświatową i wychowawczą oraz na utrzymanie duchownych i członków zakonów, jeżeli odbywa się w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo przyjętych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony; 2) w drodze loterii pieniężnych i fantowych; 3) wśród grona osób znajomych osobiście przeprowadzających zbiórkę; 4) wśród młodzieży szkolnej na terenach szkolnych, odbywające się na podstawie pozwolenia władz szkolnych; 5) w ramach zbiórek koleżeńskich odbywających się w: a) lokalu urzędu publicznego na podstawie pozwolenia kierownika urzędu, lub b) innym zakładzie pracy. Takie zbiórki są formą często praktykowaną w szkołach. Dzieci zbierają w szkole na schronisko dla zwierząt, paczki dla gorzej sytuowanych uczniów, czy na leczenie chorego dziecka. Należy pamiętać, że organizując zbiórkę w placówce oświatowej, adresowaną jedynie do uczniów, wystarczy mieć pozwolenie dyrekcji szkoły do jej przeprowadzenia.

3 Inną popularną formą zbierania pieniędzy przez szkołę jest loteria fantowa. Taka forma zbierania pieniędzy podlega Ustawie o grach hazardowych 2, pomimo społecznego charakteru akcji. Organizując ją należy oszacować wartość przedmiotów wystawianych na loterii. Jeśli tasuma przekroczy kwotę 3785,38 zł, należy uzyskać zezwolenie właściwej terenowo Izby Celnej, jeśli wartość przedmiotów będzie niższa niż 3785,38 zł, to mamy do czynienia z tzw. małą loterią fantową, którą wystarczy zgłosić do dyrektora Izby Celnej na 30 dni przed przeprowadzeniem loterii. Zgłoszenie małej loterii fantowej jest bezpłatne a dochód z niej nie podlega opodatkowaniu (w przypadku tzw. dużej loterii opodatkowanie wynosi 10% wpływów). Strona 3 Porównanie poprzednio obowiązujących zapisów ustawowych i obecnych wprowadzonych ustawą, która weszła w życie 18 lipca 2014 roku: do 18 lipca 2014 od 18 lipca 2014 Formą zbiórki publicznej były, oprócz Zbiórka publiczna została ograniczona do przekazywania gotówki lub darów zbierania gotówki lub darów rzeczowych rzeczowych, apele o wpłaty na konto, z przeznaczeniem na cel zbiórki sprzedaż towarów lub usług z przeznaczeniem funduszy na cel zbiórki Należało uzyskać pozwolenie na Wystarczy zgłoszenie zbiórki publicznej na organizowanie zbiórki publicznej Zgłoszenie zbiórki przyjmował w zależności od miejsca i skali zbiórki odpowiednio: wójt, burmistrz, starosta, minister. Zgłoszenie zbiórki publiczną pocztą tradycyjną (pisemne) Decyzja o pozwoleniu na zbiórkę w ciągu 30 dni Obowiązek zamieszczania sprawozdania ze zbiórki w prasie Opłata skarbowa portalu zbiorki.gov.pl Wszystkie zbiórki zgłaszane są do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Zgłoszenie elektroniczne bądź pisemne Decyzja o przyjęciu lub nieprzyjęciu zgłoszenia w ciągu 3 dni roboczych (wersja elektroniczna), lub 7 dni roboczych (wersja papierowa) Powszechny dostęp do zgłoszeń i sprawozdań on-line na stronie Brak obowiązku Brak opłaty skarbowej 2 Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz z późn. zm.

4 2. Jak zorganizować zbiórkę? Organizator zbiórki Organizatorem zbiórki mogą być podmioty wymienione w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3 jako te, które mogą prowadzić działalność pożytku publicznego. Są to: Strona 4 organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeśli odrębna ustawa przyznaje im zdolność prawną, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe działające nie dla zysku, spółki non-profit. Organizatorem zbiórki może być również komitet społeczny powołany specjalnie w celu przeprowadzenia takiej zbiórki. Powołują go trzy osoby fizyczne, które mają zdolność do czynności prawnych, nie karane (oświadczenie członków komitetu o niekaraniu za popełnienie przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań stanowi integralną częścią aktu założycielskiego). Aby powołać komitet społeczny spisuje się akt założycielski, który określa cel, w jakim komitet został powołany, dane osób powołujących komitet (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL), adres do korespondencji oraz wskazuje osobę uprawnioną do reprezentowania komitetu. Akt założycielski muszą podpisać wszyscy członkowie komitetu (poświadczenie notarialne nie jest konieczne). Wzór aktu założycielskiego określa rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji. Organizatorem zbiórki nie może być stowarzyszenie zwykłe nie posiadające osobowości prawnej, ale członkowie tego stowarzyszenia mogą założyć komitet społeczny, mający na celu przeprowadzenie zbiórki. 3 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; tekst ujednolicony Dz. U poz. 1118

5 Forma zbiórki Ustawa nie określa form zbiórek publicznych, nakazuje jedynie, aby osoby przeprowadzające zbiórkę miały identyfikatory zawierając imię i nazwisko osoby przeprowadzającej zbiórkę publiczną oraz informacje o nazwie i celu zbiórki, jej organizatorze oraz numer zbiórki publicznej. Strona 5 Formami zbiórki mogą więc być: kwesta do puszek, kwesta do skarbon stacjonarnych, sprzedaż cegiełek o symbolicznej wartości. Kwesta do puszek to forma zbierania datków polegająca na tym, że osoby reprezentujące organizację chodzą z puszkami, do których chętni wrzucają pieniądze. Osoba kwestująca posiada identyfikator, a puszki muszą być oznakowane i zabezpieczone, np. papierową plombą z pieczątką organizacji. Puszki można kupić lub zrobić samemu, pamiętając jednak o ich zabezpieczeniu. Zaletą tej formy zbierania pieniędzy jest bezpośredni kontakt z darczyńcą, umożliwiający nawiązanie relacji, zaprezentowanie organizacji, jej celów i osiągnięć. Dla organizacji współpracującej z wolontariuszami mogącymi zaangażować się w zbiórkę jest to wygodna forma zbierania pieniędzy, nie związana z wysokimi kosztami jej przeprowadzenia. Kwesta do skarbon stacjonarnych to zbiórka datków do zapieczętowanej skrzynki, ustawionej na stale w miejscu publicznym, np. w szkole, w sklepie, na rynku, na basenie. Skarbonka taka spełnia dwie funkcje: po pierwsze - zachęca do wrzucania datku na konkretny cel, po drugie rozpowszechnia wiedzę o działaniach organizacji. Cegiełki to przedmioty o symbolicznej wartościowy produkowane przez organizatora zbiórki, które organizator sprzedaje w ramach zbiórki. Uwaga! Nie należy mylić sprzedaży cegiełek ze sprzedażą towarów i usług, form nie będących zbiórkę publiczną w myśl znowelizowanej ustawy. Cegiełka sama w sobie nie posiada rynkowej wartości: jest darowizną, ponieważ nie ma świadczenia wzajemnego. Cegiełka stanowi symboliczne potwierdzenie udzielonego wsparcia na rzecz celu zbiórki 4. Cegiełka może przybrać dowolną formę, jednak musi spełniać wymogi dotyczące wszystkich zbiórek cegiełka zawiera dane dotyczące zbiórki a sprzedające ją osoby posiadają identyfikatory - analogiczne jak w przypadku kwestujących. 4 Konsultacje społeczne do Projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych str. 4

6 Co nie jest zbiórką publiczną? - Ustawa z dnia 18 lipca 2014 roku wykluczyła z form przeprowadzania zbiórek publicznych sprzedaż przedmiotów, przelewy i wpłaty na konto, tzw. SMS-y charytatywne oraz inne formy zbierania pieniędzy, m.in. popularny coraz bardziej crowdfunding 5. Te formy zbierania pieniędzy nie podlegają regulacjom odnoszącym się do zbiórek publicznych 6. Strona 6 3. Ustalenie celu zbiórki publicznej Organizator zbiórki publicznej określa jej cel, który musi być zgodny z prawem i pozostawać w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. Ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ponadto w przypadku organizacji pozarządowej, cel musi być zgony z celami statutowymi organizacji, a jeśli organizatorem zbiórki jest komitet społeczny z celem określonym w akcie założycielskim komitetu. Jeśli te warunki nie zostaną dopełnione, właściwy Minister, w drodze decyzji administracyjnej, ma prawo odmówić zamieszczenia informacji o zbiórce na portalu zbiórek publicznych. Przy ustalaniu celu zbiórki warto zadbać, aby sformułowanie celu było na tyle szerokie, aby pozwoliło nam na przeznaczenie pieniędzy na cel zbliżony w przypadku zebrania większej kwoty niż jest potrzebna, lub jeśli ze względów obiektywnych cel nie może być dalej realizowany (drastyczny przykład takiej sytuacji to zbiórka pieniędzy na operację ratującą czyjeś życie, w przypadku, gdy dana osoba umrze przed końcem zbiórki). Aby uniknąć takich sytuacji należy dobrze przemyśleć cel zbiórki i sformułować go konkretnie, ale jednak uniwersalnie, by zachować możliwość sensownego wykorzystania zebranych środków, w razie trudnych do przewidzenia sytuacji. Zamiast więc zbierać środki jedynie na remont schodów w budynku szkolnym, zbierajmy na remont schodów oraz innych części budynku szkolnego wymagających odnowienia. Zamiast zbierać fundusze na operację Piotrusia X, 5 Crowdfunding, to inaczej mówiąc finansowanie społecznościowe, czyli forma finansowania realizacji przedsięwzięcia poprzez zmobilizowanie możliwie największej liczby osób do wnoszenia, często małych, wpłat. W zamian twórca projektu oferuje wspierającym unikalne bonusy (bilety, spotkania, gadżety), oferuje swoje produkty lub usługi, bądź też oddaje udziały w swoim przedsięwzięciu. 6 Powyższe formy zbierania funduszy na cele społeczne podlegają różnym przepisom prawnym. I tak, kwestie związane z tzw. SMS-ami charytatywnymi (formalnie: z SMS-ami Premium usługą o podwyższonej opłacie) reguluje ustawa Prawo telekomunikacyjne wpłaty na konto podlegają Ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. nr 142, poz z późn. zm.) oraz Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

7 zbierajmy na jego operację, rehabilitację i zakup leków, oraz operacje innych dzieci z podobnym schorzeniem. Pamiętajmy też że cel zbiórki można zmienić, jeśli został osiągnięty lub z obiektywnych przyczyn stał się nieosiągalny, ale wymaga to dodatkowych formalności. Zgłoszenia zmiany dokonuje się poprzez dostarczenie zaktualizowanego zgłoszenia zbiórki publicznej w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Należy pamiętać że: Zmiana celu zbiórki publicznej jest możliwa, jeżeli cel podany w zgłoszeniu został osiągnięty lub ze względów obiektywnych nie może być dalej realizowany, o ile realizacja nowo zgłoszonego celu pozostaje w zakresie tych samych zadań ze sfery zadań publicznych, określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub pozostaje w zakresie celów religijnych 7. Strona 7 Przykłady zbiórek Zbiórka RADOSNE FERIE, organizator: Fundacja Możesz Więcej Cel: Organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży podopiecznych Fundacji Możesz Więcej. Czas realizacji zbiórki: Miejsce i forma: Zbiórka została przeprowadzona na terenie marketów i sklepów w mieście Kielce oraz powiecie kieleckim do skarbon. Zebrana kwota: zł Zbiórka SIATKARSKA WIOSKA, organizator: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Global Village Mokobody Cel: pozyskanie dodatkowego finansowania potrzebnego do realizacji programu "Siatkarska Wioska", tj. kompleksowego programu rozwoju siatkówki na terenie gminy Mokobody. Czas realizacji zbiórki: Miejsce i forma: Zbiórka przeprowadzona w obrębie stoiska promocyjnego Stowarzyszenia a także na terenie boiska sportowego, na którym odbywały się dożynki gminne Gminy Mokobody, Święto Chleba 2014, w postaci zbiórki dobrowolnych datków do puszek (10 wolontariuszy). Zebrana kwota: 674,40 zł 7 Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, Dz. U poz. 498

8 ZBIÓRKA NA AKTYWACJĘ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM ORAZ NA WSPOMAGANIE ROZWOJU WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, organizator: Klub Seniora Bursztyn w Mielnie Cel: Na aktywizację seniorów w Gminie Mielno, działalność Zespołu Śpiewaczego Seniorów Bursztyn, na rozwój społeczności lokalnej, imprezy integracyjne w środowisku seniorów, wspólnotowych i międzypokoleniowych. Czas realizacji zbiórki: Miejsce i forma: W Unieście, zbiórka do puszek (20 wolontariuszy) Zebrana kwota: 1 710,30 zł Strona 8 Zbiórka CHARYTATYWNY KONCERT GORĄCYCH SERC, organizator komitet społeczny Gorących Serc Cel: pomoc rodzinie Tchórzewskich poszkodowanych w pożarze. Czas realizacji zbiórki: Miejsce i forma: Zbiórka do puszek podczas Charytatywnego Koncertu Gorących Serc w gminie Orla (8 wolontariuszy) Zebrana kwota: 2 318,22 zł Zbiórka PIERWSZY DZWONEK, organizator: Fundacja "Wspólna Droga" - United Way Polska Cel: przekazanie wyprawki szkolnej dzieciom w wieku szkolnym (do 18 roku życia) i przedszkolnym - podopiecznym partnerskich organizacji z całej Polski oraz beneficjentom poradni Pokonaj Kryzys, znajdującym się w trudnej sytuacji społecznej i materialnej Czas realizacji: Miejsce i forma: zbiórka darów rzeczowych w siedzibach firm partnerskich w całej Polsce Wartość zebranych darów: 28675,08 zł Kategorie zebranych darów rzeczowych: tornistry, lektury, encyklopedie, słowniki, zeszyty, worki na obuwie, piórniki, bloki, kleje, długopisy, ołówki, papier kolorowy, flamastry, kredki, farby, plastelina, opakowania na śniadanie, nożyczki, gumki.

9 4. Jak zgłosić zbiórkę? Obecnie wystarczy zgłosić zbiórkę na odpowiednim formularzu, nie jest wymagane pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki. Można tego dokonać przez Internet (formularz znajduje się na stronie lub wysłać pocztą tradycyjną do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Formularz musi być podpisany w przypadku wysyłki internetowej może to być podpis elektroniczny osoby uprawnionej lub podpis potwierdzony profilem zaufanym epuap 8, przy wersji papierowej obowiązuje podpis odręczny. Strona 9 Formularz zawiera: 1. Cel zbiórki publicznej - mieszczący się w prawie i zgodny z Ustawą o działalności pożytku publicznym i wolontariacie z dnia Dane organizatora zbiórki - może to być organizacja lub komitet społeczny. 3. Dane osoby uprawnionej do reprezentowania organizatora zbiórki w przypadku organizacji osoby te są zgodne ze statutem organizacji, w przypadku komitetu społecznego osoba podana w akcie założycielskim. 4. Sposób prowadzenia zbiórki publicznej jak już wspominałam, zbiórka może przybrać różne formy należy je wymienić w formularzu. 5. Miejsce prowadzenia zbiórki pamiętajmy, mogą to być jedynie miejsca publiczne, które należy podać w formularzu określające umiejscowienie skarbon, lub prowadzenia kwesty. 6. Termin rozpoczęcia i termin zakończenia zbiórki - nie jest określony czas minimalny czy maksymalny trwania zbiórki. 7. Przewidywane koszty zbiórki, w podziale na koszty związane z jej organizacją, jak koszt skarbon czy identyfikatorów, koszt kampanii informacyjnej lub reklamowej, koszty administracyjne i wynagrodzenia. Te koszty mogą zostać pokryte z zebranych funduszy, konieczne będzie jednak ich wykazanie w sprawozdaniu końcowym, także zamieszczanym na portalu Ministerstwa. Jeżeli zbiórkę publiczną organizuje komitet społeczny, członkowie komitetu dołączają do zgłoszenia zbiórki publicznej akt założycielski komitetu. 8 epuap (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Więcej informacji

10 Jeżeli wszystkie formalności zostały przeprowadzone prawidłowo, minister właściwy ds. administracji publicznej zamieszcza na portalu zbiórek publicznych informacje o zgłoszeniu zbiórki wraz z formularzem w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia przez Internet i 7 dni roboczych od dnia otrzymania wersji papierowej. UWAGA! Zbiórkę można rozpocząć dopiero z chwilą zamieszczenia informacji o niej na portalu zbiórek publicznych. Strona 10

11 5. Jak rozliczyć pozyskane środki? Na przesłanie sprawozdania do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z przebiegu zbiórki mamy czas 30 dni od jej zakończenia sprawozdanie wysyłamy analogicznie jak zgłoszenie, przez Internet lub za pomocą poczty tradycyjnej. Wzory formularzy rozliczeń zawiera Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych 9. Strona 11 Termin złożenia sprawozdania z rozdysponowania zebranych datków są następujące: - dla organizacji pozarządowych i organizacji kościelnych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni socjalnych, klubów sportowych - w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, a jeśli w tym terminie datki nie zostaną rozdysponowane, w terminie 3 miesięcy od zakończenia każdego kolejnego roku obrotowego do momentu rozdysponowania zebranych datków. - dla komitetów społecznych - w terminie 30 dni od końca 12 miesięcy od końca zbiórki publicznej, a jeśli datki nie zostaną rozdysponowane w tym terminie 30 dni od końca każdego kolejnego 12-miesięcznego okresu, do momentu rozdysponowania zebranych datków. Niedopełnienie sprawozdawczości skutkuje odmową zamieszczenia zgłoszenia kolejnej zbiórki publicznej. * Na zakończenie warto wspomnieć, że przeprowadzenie zbiórki publicznej daje możliwość dodatkowego finansowania zadań realizowanych przez Stowarzyszenia Rozwoju Wsi prowadzące placówki oświatowe. Warto je wykorzystać zarówno w celu przeprowadzenia większej inwestycji, jak wymiana okien w szkole, czy wyposażenia klas, jak również przy realizacji dodatkowych działań dla dzieci wycieczki szkolnej, zbiórki na atrakcyjne zajęcia w świetlicy, czy zakup książek do biblioteki. Przy organizacji takich działań podstawowa sukcesu tkwi często w kreatywnym podejściu do imprezy, podczas której będziemy zbierać pieniądze. Bo nic bardziej nie sprzyja akcjom charytatywnym, jak dobra zabawa i niepowtarzalna atmosfera. 9 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych, Dz. U poz. 833

Co przyniesie zmiana ustawy o zbiórkach publicznych? Szczecin 12.06.2014 r.

Co przyniesie zmiana ustawy o zbiórkach publicznych? Szczecin 12.06.2014 r. Co przyniesie zmiana ustawy o zbiórkach publicznych? Szczecin 12.06.2014 r. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych Opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 17 kwietnia 2014,

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze aktywności Centrum PISOP

Najważniejsze aktywności Centrum PISOP Centrum PISOP Jesteśmy organizacją pozarządową utworzoną 15 września 2000 r. Należymy do Ogólnopolskiej Sieci SPLOT Nazwa PISOP jest skrótem słów: Poradnictwo, Informacja, Szkolenia Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2014 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2014 r.) Rozdział 1. Dz.U.2014.498 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2014 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Zbiórką publiczną jest zbieranie ofiar

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. (Dz. U. z 2014 r. poz. 498; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz

USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. (Dz. U. z 2014 r. poz. 498; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz Zasady prowadzenia zbiórek publicznych. Dz.U.2014.498 z dnia 2014.04.17 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 7 października 2016 r. USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 498 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych 1) Rozdział 1.

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 498 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych 1) Rozdział 1. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 498 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Zbiórką

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 498 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2014 poz. 498 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2014 poz. 498 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Zbiórką publiczną jest zbieranie ofiar w gotówce

Bardziej szczegółowo

Zbiórki publiczne i loterie fantowe. Szczecin 18.06.2014 r.

Zbiórki publiczne i loterie fantowe. Szczecin 18.06.2014 r. Zbiórki publiczne i loterie fantowe Szczecin 18.06.2014 r. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych Opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 17 kwietnia 2014, wchodzi w życie

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych 1)

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych 1) Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Zbiórką publiczną jest

Bardziej szczegółowo

USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH. I inne możliwości finasowania organizacji pozarządowych

USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH. I inne możliwości finasowania organizacji pozarządowych USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH I inne możliwości finasowania organizacji pozarządowych I. ZBIÓRKI - STAN OBECNY Obowiązuje ustawa z 15 marca 1933 roku o zbiórkach publicznych, która wymagała : - Pozwolenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 833 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 9 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 833 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 9 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 833 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZASADACH PROWADZENIA ZBIÓREK PUBLICZNYCH

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZASADACH PROWADZENIA ZBIÓREK PUBLICZNYCH Projekt z dnia 11.09.2012 PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZASADACH PROWADZENIA ZBIÓREK PUBLICZNYCH I. Opis tematyki Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa dotyczy tylko takich zbiórek, gdzie nie ma śladów przepływu

Nowa ustawa dotyczy tylko takich zbiórek, gdzie nie ma śladów przepływu Nowa ustawa o zbiórkach publicznych Najważniejsze zmiany w prawie o zbiórkach publicznych Ustawa z 14 marca 2014 r. zastępuje ustawę z roku 1933, która wymagała, by na każdą formę zbierania pieniędzy na

Bardziej szczegółowo

Na co zbiórka (cele) 1. Cel musi być ze sfery zadań publicznych bo mówimy o zbiórce publicznej, nie można więc zbierać na każdy dowolny cel.

Na co zbiórka (cele) 1. Cel musi być ze sfery zadań publicznych bo mówimy o zbiórce publicznej, nie można więc zbierać na każdy dowolny cel. 1 z 14 2015-06-10 12:42 Zbiórki publiczne Co jest zbiórka publiczną? Gdzie należy je zgłaszać? Jak wygląda formularz zgłoszenia i inne informacje na temat zbiórek publicznych dostępne są w dziale ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1726 Warszawa, 16 września 2013 r.

Druk nr 1726 Warszawa, 16 września 2013 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-135-12 Druk nr 1726 Warszawa, 16 września 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o zbiórkach publicznych

Nowa ustawa o zbiórkach publicznych 17.07.2014 Nowa ustawa o zbiórkach publicznych Zgłaszający zbiórkę musi także zamieścić w portalu sprawozdania, zawierające dane o tym, ile środków udało się zebrać oraz jak je rozdysponowano. Informacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 732

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 732 Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 732 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiórkach publicznych 1. Na

Bardziej szczegółowo

WOP-09 - Zbiórka publiczna.

WOP-09 - Zbiórka publiczna. WOP-09 - Zbiórka publiczna. Sposoby dostarczenia dokumentów osobiście pocztą faxem elektronicznie Sposoby odbioru dokumentów osobiście pocztą elektronicznie Generator druku przelewu Wypełnij i wygeneruj

Bardziej szczegółowo

Zbiórki publiczne. Pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki udzielają, w drodze decyzji administracyjnej:

Zbiórki publiczne. Pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki udzielają, w drodze decyzji administracyjnej: Zbiórki publiczne Informacja dotycząca procedury ubiegania się o pozwolenie Starosty Ostrowieckiego na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej oraz składania sprawozdania ze zbiórki publicznej

Bardziej szczegółowo

Organizacja Zbiórek Publicznych

Organizacja Zbiórek Publicznych Organizacja Zbiórek Publicznych INFORMACJA dotycząca procedury ubiegania się o pozwolenie Marszałka Województwa Pomorskiego na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej oraz składania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sołtysie pilnuj podatków w swoim sołectwie. Urząd Marszałkowski w Opolu spotkanie 28.04.2008 r.

Sołtysie pilnuj podatków w swoim sołectwie. Urząd Marszałkowski w Opolu spotkanie 28.04.2008 r. Sołtysie pilnuj podatków w swoim sołectwie Urząd Marszałkowski w Opolu spotkanie 28.04.2008 r. Świadomość podatkowa Jak powstają zobowiązania Jaki jest związek przepisów podatkowych z normami prawa cywilnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Działania Sztabów 23. Finału WOŚP przeprowadzających zbiórkę publiczną w placówkach Organizatora tzw. Skarbon Stacjonarnych

Regulamin Działania Sztabów 23. Finału WOŚP przeprowadzających zbiórkę publiczną w placówkach Organizatora tzw. Skarbon Stacjonarnych Regulamin Działania Sztabów 23. Finału WOŚP przeprowadzających zbiórkę publiczną w placówkach Organizatora tzw. Skarbon Stacjonarnych 1. Sztab 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (dalej zwanego

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe podatki i zezwolenia. Urząd Marszałkowski w Opolu spotkanie 18.11.2008 r.

Organizacje pozarządowe podatki i zezwolenia. Urząd Marszałkowski w Opolu spotkanie 18.11.2008 r. Organizacje pozarządowe podatki i zezwolenia Urząd Marszałkowski w Opolu spotkanie 18.11.2008 r. Świadomość podatkowa Czy istnieje parasol podatkowy nad działalnością prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Powiatu Nowosądeckiego

WNIOSEK o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Powiatu Nowosądeckiego Nowy Sącz, dnia... STAROSTA NOWOSĄDECKI ul. Jagiellońska 33 33-300 Nowy Sącz WNIOSEK o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Powiatu Nowosądeckiego Zwracam się z prośbą

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych Jolanta Blicharz Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych Komentarz Wrocław 2015 Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych Komentarz Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Harcerze dla Ukrainy Wytyczne dla organizatorów kwest publicznych

Harcerze dla Ukrainy Wytyczne dla organizatorów kwest publicznych Harcerze dla Ukrainy Wytyczne dla organizatorów kwest publicznych JEŚLI ZBIERASZ PIENIĄDZE: w drodze loterii pieniężnej lub fantowej w miejscu, które nie jest publiczne, w lokalach prywatnych wśród grona

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Wydawanie decyzji dotyczącej przeprowadzenia zbiórki publicznej SPIS TREŚCI

PROCEDURA. Wydawanie decyzji dotyczącej przeprowadzenia zbiórki publicznej SPIS TREŚCI PROCEDURA Wydawanie decyzji dotyczącej przeprowadzenia zbiórki publicznej SPIS TREŚCI 1. Cel. 2. Przedmiot i zakres stosowania.. 3. Definicje i terminologia oraz używane skróty. 4. Właściciel procedury..

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W GOLUBIU DOBRZYNIU

STAROSTWO POWIATOWE W GOLUBIU DOBRZYNIU STAROSTWO POWIATOWE W GOLUBIU DOBRZYNIU ul. Plac Tysiąclecia 25 http://www.golub-dobrzyn.com.pl 87-400 Golub Dobrzyń http://bip.golub-dobrzyn.com.pl Tel. (56) 683-53-80 Fax: (56) 475-61-11 e-mail: starosta.cgd@powiatypolskie.pl

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb"

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb" 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r.

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie zbiórki publicznej

Zgłoszenie zbiórki publicznej Numer zbiórki 2017/54/OR Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Zgłoszenie zbiórki publicznej Zgłoszenie Aktualizacja zgłoszenia (w przypadku aktualizacji zgłoszenia należy wypełnić pole numeru zbiórki)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 42/VII/2015 RADY GMINY KULESZE KOŚCIELNE. z dnia 31 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 42/VII/2015 RADY GMINY KULESZE KOŚCIELNE. z dnia 31 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR 42/VII/2015 RADY GMINY KULESZE KOŚCIELNE w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kulesze Kościelne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Działania Sztabów XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Regulamin Działania Sztabów XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Regulamin Działania Sztabów XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 1. Sztab XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tworzy się, by działać w swoim imieniu: - w celu przygotowania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej

Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej Numer zbiórki (należy wypełnić zgodnie z numerem nadanym przy zgłoszeniu widocznym na portalu zbiórek) 174/2014 Data wpływu sprawozdania Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Chcę zaangażować wolontariusza przy pomocy Regionalnego Centrum Wolontariatu co muszę zrobić?

Chcę zaangażować wolontariusza przy pomocy Regionalnego Centrum Wolontariatu co muszę zrobić? Chcę zaangażować wolontariusza przy pomocy Regionalnego Centrum Wolontariatu co muszę zrobić? Potrzebujesz wolontariuszy do pomocy przy organizowanych przez siebie działaniach? Musisz pamiętać o najważniejszej

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania lokalnych grup czyli, skąd czerpać pieniądze na funkcjonowanie

Źródła finansowania lokalnych grup czyli, skąd czerpać pieniądze na funkcjonowanie Źródła finansowania lokalnych grup czyli, skąd czerpać pieniądze na funkcjonowanie Praktyczne aspekty funkcjonowania zachodniopomorskich lokalnych grup Barlinek 12-13.12.2012 r. Źródła finansowania lokalnych

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie zbiórki publicznej

Zgłoszenie zbiórki publicznej Załącznik nr 2 Numer zbiórki Data wpływu zgłoszenia Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Zgłoszenie zbiórki publicznej V Formularz należy wypełnić W języku polskim, drukowanymi literami V Wypełnić należy

Bardziej szczegółowo

Poznaj Program Rodzina 500 plus Części I-III

Poznaj Program Rodzina 500 plus Części I-III Poznaj Program Rodzina 500 plus Części I-III źródło: http://www.mpips.gov.pl Poznaj Program Rodzina 500 plus : część I Czym jest Program Rodzina 500 plus? Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane świadczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZBIÓREK ORGANIZOWANYCH PRZEZ KIDP

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZBIÓREK ORGANIZOWANYCH PRZEZ KIDP Załącznik do stanowiska Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji postępowania w przypadku zbiórek organizowanych przez KIDP INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie zbiórki publicznej

Zgłoszenie zbiórki publicznej Załącznik nr 2 Numer zbiórki (należy wypełnić tylko w przypadku aktualizacji zgłoszenia zgodnie z numerem nadanym przy zgłoszeniu widocznym na portalu zbiórek) Data wpływu zgłoszenia Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 27 kwietnia 2015 r. Projekt z dnia...2015 r. Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o

Bardziej szczegółowo

Fundacja LUDZIE SERCA z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Fundacja LUDZIE SERCA z siedzibą w Rudzie Śląskiej Fundacja LUDZIE SERCA z siedzibą w Rudzie Śląskiej Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji za okres 01.01.2015r. 31.12.2015r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego,

1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego, 1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego, 4. Przedmiot działalności pożytku publicznego, 5. Procedury,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Zasady zlecania realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym

Zasady zlecania realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym Załącznik do uchwały Nr 544/2011 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 11.04.2011 roku Zasady zlecania realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym 1 Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o: 1)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY BĘDZIE ROZPATRYWANY WYŁĄCZNIE WTEDY, GDY ZOSTANIE DOŁĄCZONY DO NIEGO KOMPLET WYMAGANYCH DOKUMENTÓW data wysłania wniosku (rok - miesiąc - dzień) IMIĘ I NAZWISKO OSOBY PROSZĄCEJ O

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji KOŃSKA SPRAWA. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji KOŃSKA SPRAWA. Postanowienia ogólne Statut Fundacji KOŃSKA SPRAWA Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Fundacja KOŃSKA SPRAWA zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Renatę Kawę, zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym w kancelarii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Działania Sztabów XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Regulamin Działania Sztabów XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Regulamin Działania Sztabów XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 1. Sztab XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tworzy się, by działać w swoim imieniu: - w celu przygotowania i organizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2007 1. Powstanie i działalność Fundacji: Fundacja TVN nie jesteś sam ( Fundacja ) została utworzona Aktem Założycielskim z dnia 20 marca 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Administracji Publicznej Ul. Królewska 27 00-060 Warszawa

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Administracji Publicznej Ul. Królewska 27 00-060 Warszawa UL. KOWALSKA 89 43 300 BIELSKO BIAŁA NIP 5472135603 REGON 241966233 KRS 0000387207 EMAIL: fundacja@konto.pl www.fundacjasercadlamaluszka.pl TEL. 692 093 760 /515 252 428 Bielsko-Biała, dnia 25.11.2014r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DR CLOWN SPRAWOZDANIE FINASOWE ZA ROK 2009 ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2009 R. Warszawa, dnia 20 marca 2010 r.

FUNDACJA DR CLOWN SPRAWOZDANIE FINASOWE ZA ROK 2009 ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2009 R. Warszawa, dnia 20 marca 2010 r. FUNDACJA DR CLOWN SPRAWOZDANIE FINASOWE ZA ROK 2009 ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2009 R. Warszawa, dnia 20 marca 2010 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FUNDACJI Pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

BILANS FUNDACJA DAR SERCA-SKAWINA na dzień 31.12.2012r. REGON: 120903485

BILANS FUNDACJA DAR SERCA-SKAWINA na dzień 31.12.2012r. REGON: 120903485 BILANS FUNDACJA DAR SERCA-SKAWINA na dzień 31.12.2012r. REGON: 120903485 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.) Wiersz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ WOLONTARIUSZ ROKU 2015

REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ WOLONTARIUSZ ROKU 2015 REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ WOLONTARIUSZ ROKU 2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Inicjatyw Twórczych oraz Urząd Miasta Tarnowa. 2. Podstawowym kryterium nominowania kandydatów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY PRZEZ FUNDACJĘ PBS POMAGAM

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY PRZEZ FUNDACJĘ PBS POMAGAM Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Fundacji pbs pomagam nr 9/2014 z dnia 14 lipca 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY PRZEZ FUNDACJĘ PBS POMAGAM ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Fundacja PBS pomagam, zwana

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 241/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr 241/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 grudnia 2015 roku Uchwała Nr 241/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie uchwalenia warunków i trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 DANE FUNDACJI: Fundacja Grażyny Piechockiej-Kranc Radosne Dzieciństwo z siedziba w

Bardziej szczegółowo

WEBINARIUM IDZIE NOWE ZMIANY W USTAWIE PRAWO O STOWARZYSZENIACH. ekspertka: Monika Chrzczonowicz. prowadząca: Dorota Kostowska

WEBINARIUM IDZIE NOWE ZMIANY W USTAWIE PRAWO O STOWARZYSZENIACH. ekspertka: Monika Chrzczonowicz. prowadząca: Dorota Kostowska WEBINARIUM IDZIE NOWE ZMIANY W USTAWIE PRAWO O STOWARZYSZENIACH ekspertka: Monika Chrzczonowicz prowadząca: Dorota Kostowska Czy Twoim zdaniem po wprowadzeniu zmian prawnych będzie: A. tak samo B. lepiej

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W FORMIE WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA*

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W FORMIE WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA* ...... (pieczęć organizacji pozarządowej/*podmiotu/*jednostki organizacyjnej*) (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/* PODMIOTU/* JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ/* składana na podstawie

Bardziej szczegółowo

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja 2015 Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza: organizacje

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I. postanowienia ogólne. 3 1. Fundacja posiada osobowość prawną. 2. Fundacja może używać swojej nazwy w innych językach.

STATUT. Rozdział I. postanowienia ogólne. 3 1. Fundacja posiada osobowość prawną. 2. Fundacja może używać swojej nazwy w innych językach. STATUT Rozdział I. postanowienia ogólne. 1 1. Fundacja chorych na stwardnienie rozsiane - Neuro-wita zwana dalej Fundacją, działa na podstawie odpowiednich przepisów Prawa polskiego oraz postanowień niniejszego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej. prowadzonej przez Fundację Pomóc Więcej w Sosnowcu,

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej. prowadzonej przez Fundację Pomóc Więcej w Sosnowcu, Sprawozdanie ze zbiórki publicznej prowadzonej przez Fundację Pomóc Więcej w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec, ul. Modrzejowska 20/1 w okresie od dnia 15 kwietnia 2013 roku do dnia 15 kwietnia 2014 roku. Organizator

Bardziej szczegółowo

1. Dotacje ze środków publicznych 2. Darowizny 3. Dary rzeczowe 4. Zbiórka publiczna

1. Dotacje ze środków publicznych 2. Darowizny 3. Dary rzeczowe 4. Zbiórka publiczna 1. Dotacje ze środków publicznych 2. Darowizny 3. Dary rzeczowe 4. Zbiórka publiczna 1. https://www.youtube.com/watch?v=dlqisxjxy1k 2. https://www.youtube.com/watch?v=j4iincqx0qw 3. https://www.youtube.com/watch?v=fn5o7qgn9n0

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/W/2015 Wójta Gminy Cegłów z dnia 29 stycznia 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/W/2015 Wójta Gminy Cegłów z dnia 29 stycznia 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 14/W/2015 Wójta Gminy Cegłów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 1/2015 na powierzenie zadania publicznego w zakresie prowadzenia kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/01/2016

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/01/2016 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych z dnia 23 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Ulica RUSKA Nr domu 39 Nr lokalu. Nr faksu 71-341-74-75 E-mail w.seredynska@op.pl Strona www www.salutaris.wroclaw.pl

Ulica RUSKA Nr domu 39 Nr lokalu. Nr faksu 71-341-74-75 E-mail w.seredynska@op.pl Strona www www.salutaris.wroclaw.pl Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca wypełnia tylko

Bardziej szczegółowo

Udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Gminy Jordanów

Udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Gminy Jordanów Udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Gminy Jordanów KARTA USŁUGI URZĄD GMINY W JORDANOWIE Rynek 2, 34-240 Jordanów, Tel. 182693510, fax. 182693526 www.gmina-jordanow.pl,

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia 2014 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych

U S T A W A z dnia 2014 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych projekt U S T A W A z dnia 2014 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych Art. 1 W ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201 poz. 1540 z późn zm. 1 ) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Ulica swoje wie

STATUT FUNDACJI Ulica swoje wie STATUT FUNDACJI Ulica swoje wie ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 Fundacja Ulica swoje wie zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Joannę Kwiatkowską zwana dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. dla Szefów sztabów działających na rzecz XVIII Finału WOŚP. w sprawie licytacji

INSTRUKCJA. dla Szefów sztabów działających na rzecz XVIII Finału WOŚP. w sprawie licytacji INSTRUKCJA dla Szefów sztabów działających na rzecz XVIII Finału WOŚP w sprawie licytacji W związku z poważnymi zastrzeżeniami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do prowadzonych przez lokalne

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji dotyczącej przeprowadzenia zbiórki publicznej

Wydanie decyzji dotyczącej przeprowadzenia zbiórki publicznej Procedura Nr. Strona 1 z 9 Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia Urz Nr procedury:.. Tytuł procedury: Procedura Nr. Strona 2 z 9 Wykaz zmian wprowadzonych w procedurze Nr zmiany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Imprezy Zamkniętej 22. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Regulamin Organizacji Imprezy Zamkniętej 22. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Regulamin Organizacji Imprezy Zamkniętej 22. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 1. Imprezą zamkniętą (dalej zwaną Imprezą Zamkniętą ) jest sportowa lub impreza kulturalno - rozrywkowa zorganizowana

Bardziej szczegółowo

FUNDACJI NATURA POLSKA tekst jednolity po zmianach z dnia 13.01.2014r.

FUNDACJI NATURA POLSKA tekst jednolity po zmianach z dnia 13.01.2014r. STATUT FUNDACJI NATURA POLSKA tekst jednolity po zmianach z dnia 13.01.2014r. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Natura Polska, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Krzysztofa Piasecznego

Bardziej szczegółowo

Organizacje pożytku publicznego Uzyskanie statusu OPP, przywileje, obowiązki, kontrola

Organizacje pożytku publicznego Uzyskanie statusu OPP, przywileje, obowiązki, kontrola Organizacje pożytku publicznego Uzyskanie statusu OPP, przywileje, obowiązki, kontrola najnowsze wydanie! uwzględnia nowelizację ustawy o pożytku z sierpnia 2015 r. MONIKA CHRZCZONOWICZ STAN PRAWNY: 2015

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu wolontariatu pracowniczego Kompanii Piwowarskiej S.A. KOMPANIA WOLONTARIUSZY

Regulamin programu wolontariatu pracowniczego Kompanii Piwowarskiej S.A. KOMPANIA WOLONTARIUSZY Regulamin programu wolontariatu pracowniczego Kompanii Piwowarskiej S.A. KOMPANIA WOLONTARIUSZY 1 Organizator Organizatorem programu wolontariatu pracowniczego o nazwie Kompania Wolontariuszy, zwanego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 28/16 BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO. z dnia 26 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 28/16 BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO. z dnia 26 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 28/16 BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie Regulaminu wydawania materiałów promocyjnych Gminy Krosno Odrzańskie Na podstawie art. 7 pkt 1 ust. 18 ustawy o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 12 marca 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia... 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Co to jest odpłatna działalność pożytku publicznego?

Co to jest odpłatna działalność pożytku publicznego? 1 z 6 2017-04-21 12:20 Odpłatna działalność pożytku publicznego Wszystkie najważniejsze informacje o odpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez organizacje pozarządowe. Co to jest odpłatna

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY 1. ... data wysłania wniosku (rok - miesiąc dzień)

ZAŁĄCZNIK NR 1 WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY 1. ... data wysłania wniosku (rok - miesiąc dzień) ZAŁĄCZNIK NR 1 WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY 1... data wysłania wniosku (rok - miesiąc dzień) Uprzejmie prosimy ważnie przeczyć łącznie z uwagami umieszczonymi na dole strony, czytelnie wypełnić oraz przekazać

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. FUNDACJA GÓRY PRZENOSIĆ im. Tytusa Chałubińskiego, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez spółkę pod firmą TATRA HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURU DOLNOŚLĄSKI PRZEDSIĘBIORCA SPOŁECZNY ROKU 2010. I. Preambuła

REGULAMIN KONKURU DOLNOŚLĄSKI PRZEDSIĘBIORCA SPOŁECZNY ROKU 2010. I. Preambuła REGULAMIN KONKURU DOLNOŚLĄSKI PRZEDSIĘBIORCA SPOŁECZNY ROKU 2010 I. Preambuła Celem konkursu DOLNOŚLĄSKI PRZEDSIĘBIORCA SPOŁECZNY ROKU 2010 jest zwiększenie świadomości i wiedzy dotyczącej znaczenia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Działania Sztabów 22. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Regulamin Działania Sztabów 22. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Regulamin Działania Sztabów 22. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 1. Sztab 22. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (dalej zwany Sztabem ) tworzy się by działać w swoimi imieniu na rzecz

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Imprezy Zamkniętej 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Regulamin Organizacji Imprezy Zamkniętej 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Regulamin Organizacji Imprezy Zamkniętej 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 1. Imprezą zamkniętą (dalej zwaną Imprezą Zamkniętą ) jest impreza sportowa lub impreza kulturalno-rozrywkowa zorganizowana

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM

STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM Jednolity tekst Statutu Fundacji ING Dzieciom na dzień 21 grudnia 2016 STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM 1 Fundację Banku Śląskiego ustanowiono aktem notarialnym w dniu 18 kwietnia 1991 r. (Repertorium A Państwowe

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy... A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJĄCEGO DANE

Sąd Rejonowy... A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJĄCEGO DANE KRS-W21 CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Sygnatura akt (wypełnia sąd) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT Załącznik do Zarządzenia Nr 313/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 18 stycznia 2016 r. OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT Burmistrz Krapkowic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania

Bardziej szczegółowo

Preambuła. Cel i zasady współpracy

Preambuła. Cel i zasady współpracy Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/ 182 /2004 z dnia 30.06.2004r. Zasady współpracy samorządu gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Działania Sztabów 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Regulamin Działania Sztabów 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Regulamin Działania Sztabów 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 1. Sztab 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (dalej zwany Sztabem ) tworzy się by działać w swoim imieniu na rzecz

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Organizacje pożytku publicznego po nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego

Organizacje pożytku publicznego po nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego Organizacje pożytku publicznego po nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego Organizacja pożytku publicznego Status organizacji pożytku publicznego może uzyskać: Organizacja pozarządowa Wyznaniowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY data wysłania wniosku (rok - miesiąc - dzień) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY IMIĘ I NAZWISKO OSOBY PROSZĄCEJ O POMOC (OSOBA PEŁNOLETNIA) ULICA KOD POCZTOWY MIEJSCOWOŚĆ NUMER TELEFONU ADRES E - MAIL IMIĘ I NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo