Prawo przedsiębiorczości i prawo spółek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawo przedsiębiorczości i prawo spółek www.iweuroprawo.pl"

Transkrypt

1

2 Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I PRAWO SPÓŁEK

3 Instytut Wydawniczy EuroPrawo Sp. z o.o., 2010 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana, przechowywana i przetwarzana jako źródło danych w jakiejkolwiek formie zapisu bez pisemnej zgody wydawcy. Redakcja Magdalena Wanot Korekta Ewelina Skłodowska Seria podręczników System prawa Unii Europejskiej Redaktor naukowy serii Jan Barcz Redaktor prowadzący Magdalena Wanot Opracowanie typograficzne, skład i łamanie AMGRAF Anna Milczanowska książka do nabycia: księgarnia internetowa Warszawa 2010 ISBN:

4 Informacje o autorce Dr Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego UKSW w Warszawie, radca prawny.

5 Spis treści Wykaz akronimów... xi Wykaz ważniejszych aktów prawnych... xii Wykaz skrótów... xiii Wstęp... xvii Część I. Prawo przedsiębiorczości 1. Prawo przedsiębiorczości... XVI Źródła prawa... XVI Pojęcie i zakres przedmiotowy swobody przedsiębiorczości... XVI Pierwotna i wtórna swoboda przedsiębiorczości... XVI Pierwotna swoboda przedsiębiorczości... XVI Wtórna swoboda przedsiębiorczości... XVI Różnice między pierwotną a wtórną swobodą przedsiębiorczości... XVI Uprawnienia akcesoryjne względem swobody przedsiębiorczości... XVI Działalność wyłączona z zakresu swobody przedsiębiorczości... XVI Działalność, która w jednym z państw członkowskich jest związana, choćby przejściowo, z wykonywaniem władzy publicznej... XVI Upoważnienie do wyłączania niektórych rodzajów działalności ze stosowania postanowień rozdziału Prawo przedsiębiorczości... XVI Delimitacja swobody przedsiębiorczości w prawie Unii Europejskiej... XVI Swoboda przedsiębiorczości a zakaz dyskryminacji (artykuł 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej)... XVI-11

6 vi Spis treści Swoboda przedsiębiorczości a swobodny przepływ pracowników... XVI Swoboda przedsiębiorczości a swobodny przepływ usług... XVI Swoboda przedsiębiorczości a swobodny przepływ kapitału... XVI Swoboda przedsiębiorczości a swobodny przepływ towarów... XVI Zakres podmiotowy swobody przedsiębiorczości... XVI Osoby fizyczne obywatele innego państwa członkowskiego... XVI Spółki przynależne innego państwa członkowskiego... XVI Definicja spółki... XVI Warunki korzystania ze swobody przedsiębiorczości przez spółkę... XVI Przynależni państwa członkowskiego w stosunku do swego państwa... XVI Przynależni państw trzecich i bezpaństwowcy... XVI Ograniczenia swobody przedsiębiorczości... XVI Podział według kryterium charakteru regulacji powodującej ograniczenie... XVI Ograniczenia dyskryminujące... XVI Ograniczenia niedyskryminujące... XVI Podział według kryterium źródła pochodzenia ograniczenia... XVI Ograniczenia pochodzące od państwa przyjmującego... XVI Ograniczenia pochodzące od państwa pochodzenia... XVI Ograniczenia pochodzące od instytucji Unii... XVI Ograniczenia pochodzące od podmiotów indywidualnych... XVI Ograniczenia swobody przedsiębiorczości a negacja swobody przedsiębiorczości... XVI Ograniczenia swobody przedsiębiorczości a sytuacje, w których nie mają zastosowania przepisy o swobodzie przedsiębiorczości... XVI Możliwość uzasadniania ograniczeń swobody przedsiębiorczości... XVI Uwagi wstępne... XVI-35

7 Spis treści vii Porządek publiczny, bezpieczeństwo publiczne lub zdrowie publiczne... XVI Bezwzględne wymogi dotyczące dobra ogólnego... XVI Nadużycie swobody... XVI-43 Literatura uzupełniająca... XVI-45 Podstawowe dokumenty... XVI-46 Pytania podsumowujące... XVI-47 Część II. Prawo spółek 1. Pojęcie i źródła europejskiego prawa spółek... XVI Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej a prawo spółek... XVI Zasady ogólne prawa Unii Europejskiej a prawo spółek... XVI Prawo pochodne a prawo spółek... XVI Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości a prawo spółek... XVI Dokumenty Komisji i raporty ekspertów a prawo spółek... XVI-61 Literatura uzupełniająca... XVI-61 Podstawowe dokumenty... XVI-62 Pytania podsumowujące... XVI Specyficzne kwestie związane ze swobodą przedsiębiorczości spółek oraz ze swobodą przepływu kapitału w kontekście prawa spółek... XVI Uwagi wstępne... XVI Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki... XVI Połączenia i podziały transgraniczne... XVI Złota akcja... XVI-71 Literatura uzupełniająca... XVI-73 Podstawowe dokumenty... XVI-73 Pytania podsumowujące... XVI Harmonizacja krajowego prawa spółek... XVI Uwagi wstępne... XVI Przegląd ważniejszych postanowień dyrektyw i zaleceń europejskiego prawa spółek... XVI Regulacje odnoszące się do spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek komandytowo-akcyjnych... XVI Ujawnianie dokumentów i danych... XVI Dyrektywa 2009/ XVI-78

8 viii Spis treści Jedenasta Dyrektywa... XVI Zielona księga z dnia 4 listopada 2009 r.... XVI Odpowiedzialność osób działających w imieniu spółki w organizacji... XVI Ważność zobowiązań spółki... XVI Nieważność spółki... XVI Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych... XVI Regulacje odnoszące się do spółek kapitałowych i niektórych spółek osobowych... XVI Czwarta Dyrektywa roczne sprawozdania finansowe... XVI Siódma Dyrektywa konsolidowane sprawozdania finansowe... XVI Dyrektywa 2006/43/WE badanie rocznych sprawozdań finansowych... XVI Regulacje odnoszące się jedynie do spółek akcyjnych.. XVI Druga Dyrektywa dyrektywa kapitałowa... XVI Uwagi wstępne... XVI Minimalny kapitał zakładowy... XVI Wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego... XVI Tak zwane nabycie postinkorporacyjne... XVI Wypłaty na rzecz akcjonariuszy... XVI Zakaz obejmowania własnych akcji... XVI Nabywanie akcji własnych... XVI Podwyższenie kapitału zakładowego i emisja papierów wartościowych zamiennych na akcje lub inkorporujących prawo do objęcia akcji... XVI Obniżenie kapitału zakładowego i umorzenie akcji... XVI Większość niezbędna do podjęcia uchwał akcjonariuszy... XVI Równość akcjonariuszy... XVI Trzecia Dyrektywa łączenie spółek akcyjnych... XVI-109

9 Spis treści ix Szósta Dyrektywa podział spółek akcyjnych... XVI Regulacje odnoszące się do spółek, których papiery wartościowe są notowane na rynku regulowanym... XVI Dyrektywa 2004/25 przejmowanie spółki... XVI Dyrektywa 2007/36 wykonywanie niektórych praw akcjonariuszy... XVI System wynagrodzeń dyrektorów... XVI Rola dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej i komisji rady (nadzorczej)... XVI Regulacje odnoszące się do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (i ewentualnie spółek akcyjnych)... XVI Spółki jednoosobowe... XVI-118 Literatura uzupełniająca... XVI-121 Podstawowe dokumenty... XVI-121 Pytania podsumowujące... XVI Ponadnarodowe formy spółek... XVI Miejsce regulacji dotyczących ponadnarodowych form spółek w prawie Unii Europejskiej... XVI Europejskie ugrupowanie (zgrupowanie) interesów gospodarczych... XVI Spółka europejska... XVI Sposoby tworzenia spółek europejskich... XVI Struktura spółek europejskich... XVI Przenoszenie siedziby statutowej spółki europejskiej... XVI Uczestnictwo pracowników w spółce europejskiej... XVI Spółdzielnia europejska... XVI Projekty powołania innych ponadnarodowych form organizacyjnych... XVI Europejska spółka prywatna... XVI Stowarzyszenie europejskie, europejska spółka wzajemna, fundacja europejska... XVI-138 Literatura uzupełniająca... XVI-138 Podstawowe dokumenty... XVI-139 Pytania podsumowujące... XVI-140 Indeks... XVI-141

10 Dz. U. Dz. Urz. UE Dz. Urz. WE EFTA EOG ETS EUIG EZIG GmbH KMISF KSH KSZ MSR MSSF RMSR SA SE SCE SKI SPE Wykaz akronimów Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu Europejski Obszar Gospodarczy Europejski Trybunał Sprawiedliwości (do 1 grudnia 2009 r. Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, po 1 grudnia 2009 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (niem.) Komitet do spraw Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej kodeks spółek handlowych kontrolowana spółka zagraniczna Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości spółka akcyjna spółka europejska spółdzielnia europejska Stały Komitet do spraw Interpretacji europejska spółka prywatna

11 xii Wykaz ważniejszych aktów prawnych TFUE TS UE TS WE TUE TWE UE Zb. Orz. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zob. ETS) Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (zob. ETS) Traktat o Unii Europejskiej Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską Unia Europejska Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Wykaz ważniejszych aktów prawnych czwarta dyrektywa druga dyrektywa czwarta dyrektywa Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, Dz. Urz. EWG 1978 L 222/11. Wersja polska: Rozdział 17 Tom 1, s. 21. Następnie nowelizowana druga dyrektywa Rady 77/91/EWG z dnia 13 grudnia 1976 r. zmierzająca do zharmonizowania gwarancji jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału, Dz. Urz. EWG 1977 L 26/1. Wersja polska: Rozdział 17 Tom 1, s. 8. Następnie nowelizowana dyrektywa 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych, Dz. Urz. WE 2005 L 310/1. Następnie nowelizowana Europejskie Zgrupowanie (Ugrupowanie) Interesów Gospodarczych dziesiąta dyrektywa EZIG

12 Wykaz ważniejszych aktów prawnych xiii jedenasta dyrektywa jedenasta dyrektywa Rady 89/666/EWG z 22 grudnia 1989 r. o przewidzianej przez prawo handlowe publikacji ogłoszeń przez oddziały spółek. Dz. Urz. 1989, L 395, s. 36. Wersja polska: Rozdział 17 Tom 1, s Następnie nowelizowana. pierwsza dyrektywa pierwsza dyrektywa Rady 68/151/EWG z dnia 9 marca 1968 r. zmierzająca do zharmonizowania gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w znaczeniu art. 58 akapit 2 Traktatu, dla ochrony zarówno wspólników, jaki osób trzecich, Dz. Urz. EWG 1968 L 65/ 8. Wersja polska: Rozdział 17 Tom 1, s. 3. Następnie nowelizowana. Obecnie już uchylona rozporządzenie o EZIG rozporządzenie Rady nr 2137/85/EWG z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego ugrupowania interesów gospodarczych (EUIG), Dz. Urz. EWG 1985 L 199/1. Wersja polska: Rozdział 17 Tom 1, s. 83 rozporządzenie o SCE rozporządzenie Rady nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE), Dz. Urz. WE 2003 L 207/1. Wersja polska: Rozdział 17 Tom 1, s. 280 rozporządzenie o SE rozporządzenie Rady nr 2157/2001/WE z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Dz. Urz. WE 2001 L 294/1. Polskie wydanie specjalne: Rozdział 6 Tom 4, s. 251 siódma dyrektywa siódma dyrektywa Rady 83/349/EWG z dnia 13 czerwca 1983 r. wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, Dz. Urz. EWG 1983 L 193/1. Wersja polska: Rozdział 17 Tom 1, s. 58. Następnie nowelizowana szósta dyrektywa szósta dyrektywa Rady 82/891/EWG z dnia 17 grudnia 1982 r. wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu dotycząca podziału spółek akcyjnych, Dz. Urz. EWG 1982 L 378/47. Wersja polska: Rozdział 17 Tom 1, s. 50. Następnie nowelizowana

13 xiv Wykaz skrótów trzecia dyrektywa Ustawa o EZIG i SE ang. art. dz. cyt. fr. hol. in. itd. itp. lit. łac. m.in. mln nast. niem. No. no. np. oprac. pkt por. trzecia dyrektywa Rady 78/855/EWG z dnia 9 października 1978 r. wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, dotycząca łączenia się spółek akcyjnych, Dz. Urz. EWG 1978 L 295/36. Wersja polska: Rozdział 17 Tom 1, s. 42. Następnie nowelizowana ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz. U. Nr 62, poz 551 ze zm) angielski artykuł dzieło cytowane francuski holenderski inny i tak dalej i tym podobne litera łaciński między innymi milion następny niemiecki numer (ang.) numer (fr.) na przykład opracowanie punkt porównaj Wykaz skrótów

14 Wykaz skrótów xv pt. pod tytułem r. rok red. redakcja rozdz. rozdział t. tom tj. to jest tys. tysiąc tzn. to znaczy tzw. tak zwany w. wiek zł złoty z późn. zm. z późniejszymi zmianami

15 Wstęp Niniejszy podręcznik wchodzący w skład serii System prawa Unii Europejskiej jest poświęcony prawu przedsiębiorczości oraz europejskiemu prawu spółek. Regulacje zawarte w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (w szczególności art ) oraz w prawie pochodnym ukazano w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W ten sposób bowiem najlepiej widać, jakie realne (a nie tylko czysto teoretyczne) wątpliwości pojawiają się podczas interpretacji tych przepisów. W podręczniku wskazano również, z jakimi problemami zmagają się instytucje Unii Europejskiej przy tworzeniu regulacji dotyczących prawa spółek, a także państwa członkowskie (w tym Polska), które dostosowują swoje ustawodawstwo do prawa unijnego. Podręcznik jest skierowany do studentów wydziałów prawa. Może być jednak przydatny również dla aplikantów, radców prawnych i adwokatów, a także dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani problematyką prawa spółek oraz wpływem prawa Unii Europejskiej na polskie prawo gospodarcze. Ewentualne uwagi i pytania można kierować na adres mailowy: Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka Warszawa, w maju 2010 r.

16 Część I Prawo przedsiębiorczości

17 1.1. Źródła prawa 1. Prawo przedsiębiorczości Swoboda przedsiębiorczości składa się wraz ze swobodą świadczenia usług, swobodą przepływu towarów, swobodą przepływu pracowników oraz swobodą przepływu kapitału na pojęcie rynku wewnętrznego w rozumieniu art. 26 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE dawny art. 14 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, TWE). Podstawowe regulacje dotyczące swobody przedsiębiorczości znajdują się w rozdziale drugim ( Prawo przedsiębiorczości ) tytułu IV ( Swobodny przepływ osób, usług i kapitału ) części trzeciej ( Polityki i działania wewnętrzne Unii ) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zmiany wprowadzone na mocy Traktatu z Lizbony do regulacji poświęconych swobodzie przedsiębiorczości są stosunkowo niewielkie: wzmocniona została pozycja Parlamentu Europejskiego, gdyż obecnie akty prawa pochodnego wydawane na podstawie przepisów tego rozdziału mają być przyjmowane w trybie zwykłej procedury ustawodawczej, do rozdziału Prawo przedsiębiorczości został przeniesiony przepis nakazujący państwom członkowskim przyznanie narodowego traktowania obywateli innych państw członkowskich w odniesieniu do udziału finansowego w kapitale spółek (art. 55 TFUE, dawny art. 294 TWE).

18 XVI-2 1. Prawo przedsiębiorczości Dla możliwości korzystania ze swobody przedsiębiorczości duże znaczenie mają także akty prawa pochodnego przyjmowane albo na podstawie przepisów kompetencyjnych zawartych w rozdziale Prawo przedsiębiorczości, albo na podstawie delegacji bardziej ogólnych [art. 114 TFUE (dawny art. 95 TWE) lub art. 115 TFUE (dawny art. 95 TWE)]. Regulacje dotyczące swobody przedsiębiorczości mogą się także znajdować w umowach międzynarodowych zawieranych przez państwa członkowskie lub Unię z innymi podmiotami. Umowy te mogą przyznawać przynależnym państw trzecich (obywatelom tych państw, a także przypisywalnym tym państwom spółkom) uprawnienia do korzystania ze swobody przedsiębiorczości na warunkach podobnych jak przynależnym państw członkowskich oraz przyznawać przynależnym państw członkowskich (obywatelom i spółkom) możliwość szerszego (niżby to wynikało z TFUE) korzystania ze swobody przedsiębiorczości. Za przykład mogą posłużyć regulacje umowy podpisanej w 1992 r. między państwami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) a Wspólnotą i jej państwami członkowskimi o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 1. Swoboda przedsiębiorczości została uregulowana w art tejże umowy. Przepisy te pozwalają przynależnym Norwegii, Islandii i Liechtensteinu korzystać ze swobody przedsiębiorczości na zasadach odpowiadających zasadom z TFUE. Postanowienia dotyczące swobody przedsiębiorczości mogą się ponadto znajdować w układach stowarzyszeniowych. W polskim Układzie Europejskim swoboda przedsiębiorczości była szczegółowo regulowana przez art Odniesienie do swobody przedsiębiorczości znajduje się także w art. 13 układu stowarzyszeniowego z Turcją Pojęcie i zakres przedmiotowy swobody przedsiębiorczości Artykuł 49 Traktatu o funkcjonowaniu o Unii Europejskiej (dawny art. 43 TWE) Ograniczenia swobody przedsiębiorczości obywateli jednego Państwa Członkowskiego na terytorium innego Państwa Członkowskiego są 1 Dz. Urz. WE 1994 L 1/3. 2 Dz. Urz. EWG 1964 L 217/3687. Układ ten został następnie uzupełniony protokołem dodatkowym z 1970 r. Kwestia związana ze swobodą przedsiębiorczości obywateli tureckich była przedmiotem wyroku ETS z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie C-37/98 The Queen przeciwko Secretary of State for the Home Department, ex parte Abdulnasir Savas, Zb. Orz. 2000, s. I-2927.

19 1.2. Pojęcie i zakres przedmiotowy swobody przedsiębiorczości XVI-3 zakazane w ramach poniższych postanowień. Zakaz ten obejmuje również ograniczenia w tworzeniu agencji, oddziałów lub filii przez obywateli danego Państwa Członkowskiego, ustanowionych na terytorium innego Państwa Członkowskiego. Z zastrzeżeniem postanowień rozdziału dotyczącego kapitału, swoboda przedsiębiorczości obejmuje podejmowanie i wykonywanie działalności prowadzonej na własny rachunek, jak również zakładanie i zarządzanie przedsiębiorstwami, a zwłaszcza spółkami w rozumieniu artykułu 54 akapit drugi, na warunkach określonych przez ustawodawstwo Państwa przyjmującego dla własnych obywateli. Rozdział Prawo przedsiębiorczości nie zawiera żadnego przepisu, który rozszerzałby zakres jego zastosowania na sytuacje obejmujące działalność gospodarczą przynależnego państwa członkowskiego lub spółki utworzonej zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego w państwie trzecim 3. Rozszerzenie takie może natomiast wynikać z umów międzynarodowych Pierwotna i wtórna swoboda przedsiębiorczości Podczas omawiania swobody przedsiębiorczości dokonuje się tradycyjnie na podstawie regulacji traktatowych podziału na pierwotną i wtórną swobodę przedsiębiorczości Pierwotna swoboda przedsiębiorczości Pierwotna swoboda przedsiębiorczości [art. 49 akapit pierwszy zdanie pierwsze TFUE (dawny art. 43 akapit pierwszy zdanie pierwsze TWE)] obejmuje transgraniczne przeniesienie przedsiębiorstwa z jednego państwa członkowskiego do innego, czyli innymi słowy, podjęcie samodzielnie nowej działalności w innym państwie członkowskim. Przy pierwotnej swobodzie przedsiębiorczości określony podmiot podejmuje działalność w innym państwie i rezygnuje z wykonywania działalności w kraju swojego pochodzenia lub pozostawia tam zakłady zależne od zakładu głównego. 3 Por.: wyrok ETS z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie C-157/05 Winfried L. Holböck przeciwko Finanzamt Salzburg-Land, Zb. Orz. 2007, s. I-4051.

20 XVI-4 1. Prawo przedsiębiorczości Wyrok ETS z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie C-9/02 Hughes de Lasteyrie du Saillant 4 Pan Lasteyrie w roku 1998 opuścił Francję i osiedlił się w Belgii, aby tam prowadzić działalność zawodową, a zatem skorzystał z pierwotnej swobody przedsiębiorczości. Jednocześnie pan Lasteyrie posiadał papiery wartościowe uprawniające go do co najmniej 25-procentowego udziału w zysku jednej ze spółek francuskich, których wartość w chwili zmiany rezydencji podatkowej była wyższa niż w chwili ich nabycia. Dlatego też zgodnie z obowiązującymi wówczas we Francji przepisami podatkowymi na pana Lasteyrie został nałożony podatek od zwiększenia wartości (ang. increase in value). Taki podatek nie zostałby nałożony, gdyby doszło nie do wyprowadzenia się z Francji, ale jedynie do zmiany miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności na terenie tego państwa. Trybunał uznał, że regulacje francuskie stanowią utrudnienie w korzystaniu ze swobody przedsiębiorczości i są niezgodne z przepisami Traktatu Wtórna swoboda przedsiębiorczości Wtórnej swobodzie przedsiębiorczości jest poświęcony art. 49 akapit pierwszy zdanie drugie TFUE (dawny art. 43 akapit pierwszy zdanie drugie), zgodnie z którym zakaz ze zdania pierwszego art. 43 akapit pierwszy obejmuje również zakaz ograniczeń w tworzeniu agencji, oddziałów i filii przez obywateli danego państwa członkowskiego ustanowionych na terytorium jakiegokolwiek państwa członkowskiego. Istnieje zatem możliwość przeniesienia i założenia na nowo części przedsiębiorstwa bez konieczności zaprzestania działalności podstawowej, czyli innymi słowy, podjęcia działalności przez przedsiębiorstwo działające w jednym państwie członkowskim również w innym państwie członkowskim. Filie, oddziały i agencje to pojęcia autonomiczne prawa Unii Europejskiej, nie zdefiniowane w TFUE. W konkretnych sytuacjach może być konieczne stwierdzenie, czy mamy do czynienia z oddziałem, czy agencją, np. Jedenasta dyrektywa Rady 5 odnosi się jedynie do obowiązków publikacyjnych oddziałów, a nie agencji. 4 Zb. Orz. 2004, s. I Jedenasta Dyrektywa Rady 89/666/EWG z dnia 22 grudnia 1989 r. o przewidzianej przez prawo handlowe publikacji ogłoszeń przez oddziały spółek, Dz. Urz. EWG 1989 L 395/36.

21 1.2. Pojęcie i zakres przedmiotowy swobody przedsiębiorczości XVI-5 Opinia Rzecznika generalnego La Pergola przedstawiona dnia 16 lipca 1998 r. w sprawie C-212/97 Centros Ltd. przeciwko Erhvers- og Selbskabsstyrelsen 6 Sprawa dotyczyła możliwości zakładania przez spółkę oddziału w innym państwie członkowskim w sytuacji, gdy spółka nie prowadzi działalności gospodarczej w państwie pochodzenia. Na marginesie głównych rozważań rzecznik generalny dokonał rozróżnienia między oddziałem a filią spółki. Zauważył, że oddział nie ma podmiotowości prawnej, jest kończyną spółki (jej przedłużeniem) umożliwiającą jej decentralizację. Filia zaś ma podmiotowość prawną, jest prawnie niezależna od spółki matki ją kontrolującej. Odział ma taką samą przynależność jak spółka matka, podlega prawu spółki matki. Inaczej jest w przypadku filii, która może mieć inną przynależność państwową niż spółka matka. Ponadto, choć oddział może się cieszyć pewnym stopniem niezależności w sprawach zarządzania, to jednak spółka matka odpowiada za działania podjęte w jej imieniu przez osobę wyznaczoną do działania w oddziale. Filia natomiast może sama zawierać umowy. Nie można mówić o długach oddziału, są to długi spółki (choć co do zasady, z powodów praktycznych, istnieje możliwość pozywania spółki w miejscu, w którym znajduje się oddział). Filia natomiast ma swoje własne długi i wierzytelności, działa jak ekran ochronny między spółką matką a wierzycielami. Nie można przy tym utożsamiać pojęcia filia zawartego w art. 49 akapit pierwszy zdanie drugie TFUE (dawny art. 43 akapit pierwszy zdanie drugie TWE) z występującymi w prawie pochodnym pojęciami spółki zależnej, podmiotu zależnego, przedsiębiorstwa zależnego czy jednostki zależnej. Wynika to stąd, że w swoim orzecznictwie dotyczącym zakresu przedmiotowego swobody przedsiębiorczości Trybunał w ogóle nie odnosił się do pojęć prawa pochodnego, w tym wskazanych tam progów procentowych, które pozwalają uznać spółkę za spółkę zależną. W zamian za to Trybunał wskazywał, że aby mówić o swobodzie przedsiębiorczości polegającej na tworzeniu filii, nabycie dotyczyć musi wszystkich akcji (udziałów) w spółce mającej siedzibę statutową w innym państwie członkowskim i taki udział ma zapewniać pełny wpływ na decyzje spółki i pozwalać decydować o jej działalności 7. Dlatego też filie mogą zakładać także osoby fizyczne obywatele państw członkowskich. 6 Zb. Orz. 1999, s. I-145, pkt Por.: wyrok ETS z dnia 13 kwietnia 2000 r. w sprawie C-251/98 C. Baars przeciwko Inspecteur der Belastingen Particulieren/Ondernemingen Gorinchem, Zb. Orz. 2000, s. I-2787, pkt 22; wyrok ETS z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie C-208/00

22 XVI-6 1. Prawo przedsiębiorczości Różnice między pierwotną a wtórną swobodą przedsiębiorczości W dużej mierze od podmiotu uprawnionego zależy, czy zdecyduje się on na przeniesienie się do innego państwa członkowskiego i prowadzenie tam zasadniczej działalności gospodarczej, czy też pozostanie w dotychczasowym państwie, a rozległą nawet działalność będzie prowadził w innym państwie członkowskim przez agencję, oddział czy filię. Mimo tego zastrzeżenia rozróżnienie pierwotnej i wtórnej swobody przedsiębiorczości jest uzasadnione. Na mocy art. 49 TFUE z pierwotnej swobody przedsiębiorczości można bowiem korzystać bez względu na miejsce zamieszkania (siedziby), na wtórną swobodę przedsiębiorczości natomiast można się powoływać tylko, jeśli jest się ustanowionym na terytorium jakiegokolwiek państwa członkowskiego. Oznacza to, że w przypadku wtórnej swobody przedsiębiorczości nie wystarcza możliwość przypisania podmiotu do jakiegoś państwa członkowskiego. Musi on także wykazywać ścisły związek z gospodarką jednego z państw członkowskich (niekoniecznie państwa, do którego przynależy). Podmiot ustanowiony na terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim 8 nie może korzystać ze swobody przedsiębiorczości podczas tworzenia agencji, oddziałów i filii Uprawnienia akcesoryjne względem swobody przedsiębiorczości Poza omówioną uprzednio pierwotną i wtórną swobodą przedsiębiorczości przepisy TFUE mają na celu zakaz ograniczeń w ogólnych uwarunkowaniach, które umożliwiają korzystanie ze swobody przedsiębiorczości. Uprawnienia akcesoryjne mają umożliwiać korzystanie ze swobody przedsiębiorczości i pełnią względem niej funkcję służebną. Zapewniają effet utile prawa Unii Europejskiej. Koncepcja wyróżnienia istoty swobody przedsiębiorczości i uprawnień względem niej akcesoryjnych została zwerbalizowana w Programie Ogólnym o zniesieniu ograniczeń w swobodzie przedsiębiorczości wydanym przez Radę 18 grudnia 1961 r. 9 (akt ten nie posługuje się jednak tymi pojęciami). Jest to jedno z podstawowych źródeł wiedzy o tym, jak interpretować przepisy Traktatu dotyczące swobody przedsiębiorczości. Überseering BV przeciwko NCC Nordic Construction Company Baumanagement GmbH, Zb. Orz. 2002, s. I-9919, pkt I nieobjętym umowami międzynarodowymi w tym zakresie w szczególności nie ustanowiony na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 9 Dz. Urz. EWG 1962 L 2/36.

23 1.2. Pojęcie i zakres przedmiotowy swobody przedsiębiorczości XVI-7 Program Ogólny z 1961 r. stanowił, że powinny zostać zniesione nie tylko wszystkie zakazy i utrudnienia w działalności prowadzonej na własny rachunek przez przynależnych innych państw członkowskich, lecz także przepisy i praktyki, które wyłączają, ograniczają lub uzależniają od określonych wymogów jedynie przynależnym innych państw członkowskich możliwość wykonywania praw normalnie powiązanych z działalnością na własny rachunek w takim zakresie, w jakim działalność zawodowa przynależnego niesie z sobą wykonywanie tych uprawnień. Katalog uprawnień akcesoryjnych względem swobody przedsiębiorczości zawarty w Programie Ogólnym miał charakter przykładowy, a poszczególne jego punkty nie miały charakteru rozłącznego. Wśród uprawnień akcesoryjnych wymieniono m.in.: zawieranie umów, przede wszystkim umów o dzieło, umów najmu, ponadto umów zlecenia i umów dzierżawy w obszarze przemysłu i rolnictwa, a także korzystania z praw wynikających z tych umów, nabywanie, korzystanie i rozporządzanie prawami, rzeczami ruchomymi i nieruchomościami, uzyskiwanie koncesji i zezwoleń wydawanych przez państwo lub inne osoby prawne prawa publicznego, domaganie się dostępu do sądów i korzystania z wszystkich środków prawych i środków zaskarżania przed organami administracji. Do koncepcji uprawnień akcesoryjnych względem swobody przedsiębiorczości nawiązał i koncepcję tę rozwinął Trybunał Sprawiedliwości. Reprezentował on przy tym postawę bardziej liberalną niż ta, która mogłaby wynikać z literalnej wykładni Programu Ogólnego. Wyrok ETS z dnia 7 marca 1996 r. w sprawie C-334/94 Komisja przeciwko Republice Francuskiej 10 W tej sprawie Trybunał uznał za prawo akcesoryjne względem swobody przedsiębiorczości prawo do zakupu statku w celach rekreacyjnych, które trudno zakwalifikować jako jedno z praw normalnie powiązanych z działalnością na własny rachunek w takim zakresie, w jakim działalność zawodowa przynależnego niesie z sobą wykonywanie tych uprawnień. 10 Zb. Orz. 1996, s. I-1307.

24 XVI-8 1. Prawo przedsiębiorczości Choć Trybunał Sprawiedliwości w wielu sprawach nawiązywał wprost do Programu Ogólnego i kwalifikował pewne zachowania jako uprawnienia akcesoryjne, to były i takie sprawy, w których Trybunał, mimo że mógł, nie odniósł się do koncepcji uprawnień akcesoryjnych. Wyrok ETS z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie C-208/00 Überseering BV przeciwko NCC Nordic Construction Company Baumanagement GmbH 11 Hiszpańska spółka przeniosła siedzibę zarządu do Niemiec. Sąd niemiecki zajmował się wówczas problemem zgodności regulacji niemieckiej odmawiającej tej spółce zdolności sądowej ze swobodą przedsiębiorczości. Odmowę zdolności sądowej można z pewnością potraktować jako naruszenie dostępu do sądów i korzystania ze wszystkich środków prawych służących przed sądami [por. lit. h) katalogu uprawnień akcesoryjnych zawartego w Programie Ogólnym]. Jednakże ani rzecznik generalny, ani Trybunał nie nawiązali do koncepcji uprawnień akcesoryjnych. Trybunał zaklasyfikował odmowę uznania zdolności prawnej i w związku z tym zdolności sądowej spółki założonej poprawnie w innym państwie członkowskim i mającej w nim swoją siedzibę statutową jako działanie równoznaczne z negacją swobody przedsiębiorczości przyznanej spółkom w art. 43 i 48 TWE. Taka postawa Trybunału wynikała prawdopodobnie stąd, że odwołuje się on do koncepcji uprawnień akcesoryjnych tylko wówczas, gdy jakiegoś zachowania nie da się ewidentnie zakwalifikować jako pierwotnej lub wtórnej swobody przedsiębiorczości. Należy przy tym pamiętać, że na zakres uprawnień akcesoryjnych wpływa również sposób rozumienia samej istoty swobody przedsiębiorczości. Wraz z rozszerzającą wykładnią jej istoty niektóre z uprawnień akcesoryjnych są wchłaniane przez istotę swobody przedsiębiorczości. Na znaczenie uprawnień akcesoryjnych względem swobody przedsiębiorczości wpływ ma także rozwój innych instytucji prawa Unii Europejskiej. Jeszcze niedawno klasycznymi przykładami uprawnień akcesoryjnych względem swobody przedsiębiorczości były prawo wjazdu i pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz prawo pozostania w tym państwie po zakończeniu takiej działalności. Obecnie problematyka ta musi być postrzegana w kontekście obywatelstwa Unii. 11 Zb. Orz. 2002, s. I-9919.

25 1.2. Pojęcie i zakres przedmiotowy swobody przedsiębiorczości XVI Działalność wyłączona z zakresu swobody przedsiębiorczości Działalność, która w jednym z państw członkowskich jest związana, choćby przejściowo, z wykonywaniem władzy publicznej Artykuł 51 akapit pierwszy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawny art. 45 akapit pierwszy TWE) Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do działalności, która w jednym z Państw Członkowskich jest związana, choćby przejściowo, z wykonywaniem władzy publicznej. Regulacja ta, zgodnie z zasadą exceptiones non sunt extendendae, jest interpretowana wąsko. Wyrok ETS z dnia 1 czerwca 1974 r. w sprawie 2/74 Jean Reyners przeciwko Belgii 12 Sprawa dotyczyła obywatela Holandii legitymującego się dyplomem ukończenia studiów prawniczych pozwalającym w Belgii na wykonywanie zawodu adwokata. Osobie tej uniemożliwiono w Belgii wykonywanie zawodu adwokata ze względu na obywatelstwo. Trybunał stwierdził, że biorąc pod uwagę podstawowe znaczenie swobody przedsiębiorczości oraz zasady traktowania krajowego dla systemu ustanowionego w Traktacie, przedmiotowego wyjątku nie można rozumieć w sposób wykraczający poza cel, w jakim klauzule te zostały tam zawarte. Celem tej regulacji jest zaś umożliwienie państwom członkowskim zamknięcia obcokrajowcom dostępu do działalności na własny rachunek, jeżeli jest ona związana z wykonywaniem zadań z zakresu władztwa publicznego. Trybunał podkreślił, że potrzebę tę zaspokoi w pełni zamknięcie obcokrajowcom dostępu do czynności, które same w sobie stanowią bezpośredni i rzeczywisty udział w wykonywaniu władzy publicznej. Zastosowanie przedmiotowego odstępstwa do całego zawodu byłoby dopuszczalne jedynie w przypadku, gdyby związek określonych tu czynności z wykonywaniem tego zawodu powodował, że w razie liberalizacji dostępu do działalności gospodarczej państwo członkowskie byłoby zmuszone dopuścić wykonywanie, choćby przejściowo, zadań z zakresu 12 Zb. Orz. 1974, s. 631.

26 XVI Prawo przedsiębiorczości władzy publicznej przez obcokrajowców. Nie można natomiast zastosować tego odstępstwa, jeżeli w ramach wolnego zawodu czynności związane ewentualnie z wykonywaniem władzy publicznej stanowią oddzielny składnik całego zawodu. Trybunał wskazał, że stosowanie ewentualnych ograniczeń w swobodzie wykonywania działalności gospodarczej ustanowionych w omawianej regulacji należy wobec tego oceniać osobno dla każdego państwa członkowskiego, w zależności od krajowych przepisów normujących organizację i wykonywanie tego zawodu. Wykonywanie zawodu wymagające kontaktów, nawet regularnych i ścisłych, z sądami, a także współudział, nawet obowiązkowy, w ich funkcjonowaniu, nie stanowią jeszcze udziału w wykonywaniu władzy publicznej. Nie można w szczególności uznać za udział w wykonywaniu władzy publicznej najbardziej typowych czynności adwokata, takich jak doradztwo i pomoc prawna, podobnie jak reprezentowanie i obrona stron przed sądem, nawet jeżeli udział lub pomoc adwokata są obowiązkowe lub adwokaci mają w tej mierze wyłączność z mocy prawa, gdyż czynności te nie mają wpływu na rozstrzygnięcie dokonywane przez sędziego i swobodne wykonywanie władzy sądowniczej. Trybunał nie uznał za działalność, która w zainteresowanym państwie członkowskim jest związana, choćby przejściowo, z wykonywaniem władzy publicznej także: wykonywania zawodu biegłego rewidenta, którego zadanie polega na badaniu sytuacji finansowej i rocznego sprawozdania finansowego spółki oraz na przedstawianiu zgromadzeniu wspólników (walnemu zgromadzeniu) raportu z przeprowadzonej kontroli dokumentów i informacji, których ma prawo domagać się od zarządu 13, zakładania frontistiriów oraz prywatnych szkół muzycznych i tanecznych 14, wykonywania na podstawie umów prywatnoprawnych działalności polegającej na czynnościach dozoru i ochronnych 15. Obecnie przed Trybunałem toczy się kilka spraw o naruszenie przez państwa członkowskie przepisów o swobodzie przedsiębiorczości poprzez utrzy- 13 Por.: wyrok ETS z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie C-42/92 Adrianus Thijssen przeciwko Controledienst voor de verzekeringen, Zb. Orz. 1993, s. I-4047, pkt Por.: wyrok ETS z dnia 15 marca 1988 r. w sprawie 147/86 Komisja przeciwko Grecji, Zb. Orz. 1988, s. 1637, pkt Por.: wyrok ETS z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie C-355/98 Komisja przeciwko Belgii, Zb. Orz. 2000, s. I-1221, pkt 26.

27 1.3. Delimitacja swobody przedsiębiorczości XVI-11 mywanie regulacji krajowych nakazujących, aby notariusz miał obywatelstwo konkretnego państwa członkowskiego. Skarga wniesiona w dniu 11 lutego 2008 r. Sprawa C-47/08 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii Według Komisji zadania powierzone notariuszom przez prawo belgijskie wykazują tak słaby związek z wykonywaniem władzy publicznej, że nie mogą zostać objęte zakresem obecnego art. 51 akapit pierwszy TFUE i stanowić uzasadnienia dla podobnej przeszkody dla swobody przedsiębiorczości. Zdaniem Komisji wystarczające są środki mniej restrykcyjne (poddanie podmiotów, o których mowa, surowym wymogom dostępu do zawodu, szczególnym obowiązkom zawodowym lub szczególnej kontroli) niż wymóg obywatelstwa Upoważnienie do wyłączania niektórych rodzajów działalności ze stosowania postanowień rozdziału Prawo przedsiębiorczości Artykuł 51 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawny art. 45 akapit drugi TWE) Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, mogą wyłączyć niektóre rodzaje działalności ze stosowania postanowień niniejszego rozdziału. Przepis ten jak dotąd nie był stosowany, nie zostały na jego podstawie wydane żadne akty Delimitacja swobody przedsiębiorczości w prawie Unii Europejskiej Swoboda przedsiębiorczości a zakaz dyskryminacji (artykuł 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) W art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawny art. 12 TWE) wyartykułowana została jedna z podstawowych zasad prawa Unii Europejskiej zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową.

28 XVI Prawo przedsiębiorczości Do relacji między art. 18 TFUE (dawny art. 12 TWE) a swobodami traktatowymi odnosił się w swoich orzeczeniach Trybunał Sprawiedliwości. Zauważył, że art. 18 TFUE (dawny art. 12 TWE) stosuje się samodzielnie jedynie do sytuacji znajdujących się w zakresie prawa UE, do których nie ma szczegółowego zakazu dyskryminacji w Traktacie 16. Trybunał podkreślał przy tym, że ogólny zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową znalazł swoje uszczegółowienie m.in. w przepisach dotyczących swobody przedsiębiorczości, które regulują specyficzną sferę 17. Trybunał uznał, że przepisy/reguły niezgodne z przepisami o swobodzie przedsiębiorczości są jednocześnie niezgodne z art. 18 TFUE (dawny art. 12 TWE) Swoboda przedsiębiorczości a swobodny przepływ pracowników Swoboda przedsiębiorczości jest bardzo silnie powiązana ze swobodnym przepływem pracowników uregulowanym w art. 45 i nast. TFUE (dawny art. 39 i nast. TWE). Obydwie te swobody składają się łącznie na swobodny przepływ osób. Swobodę przedsiębiorczości odróżnia od swobodnego przepływu pracowników samodzielność podejmowanych działań (tj. prowadzenie ich na własny rachunek). Cechą stosunku pracy w rozumieniu art. 45 TFUE jest okoliczność, że przez określony czas jedna osoba świadczy pracę na rzecz drugiej osoby i pod jej kierownictwem, w zamian za co otrzymuje wynagrodzenie. Wobec tego każda działalność (charakteryzująca się stałością), którą osoba wykonuje poza stosunkiem podporządkowania, musi zostać zaklasyfikowana jako działalność osoby prowadzącej działalność na własny rachunek w rozumieniu art. 49 TFUE (dawny art. 39 TWE) 19. Rozgraniczenie między swobodą przedsiębiorczości a swobodnym przepływem pracowników stało się szczególnie istotne w związku z warunkami przystąpienia do Unii Europejskiej państw z Europy Środkowej i Wschodniej, 16 Por.: wyrok ETS z dnia 30 maja 1989 r. w sprawie 305/87 Komisja przeciwko Grecji, Zb. Orz. 1989, s. 1461, pkt 13; wyrok ETS z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie C-311/97 Royal Bank of Scotland plc przeciwko Elliniko Dimosio (Greek State), Zb. Orz. 1999, s. I-2651, pkt Por.: wyrok ETS z dnia 21 czerwca 1974 r. w sprawie 2/74 Jean Reyners przeciwko Belgii, Zb. Orz. 1974, s. 631, pkt 15 i 16; wyrok ETS z dnia 7 marca 1996 r. w sprawie C-334/94 Komisja przeciwko Republice Francuskiej, Zb. Orz. 1996, s. I-1307, pkt Por.: wyrok w sprawie C-334/94 Komisja przeciwko Republice Francuskiej, pkt 13; wyrok w sprawie Royal Bank of Scotland, pkt Por.: wyrok ETS z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawach połączonych C-151/04 i C-152/04 postępowanie karne przeciwko Claude Nadin, Nadin-Lux SA oraz Jean- Pascal Durré, Zb. Orz. 2005, s. I-11203, pkt 31.

29 1.3. Delimitacja swobody przedsiębiorczości XVI-13 gdyż w przypadku swobodnego przepływu pracowników zostały przewidziane okresy przejściowe (formuła ), a w przypadku swobody przedsiębiorczości takich okresów nie ustalono. Okresy przejściowe dla swobodnego przepływu pracowników (formuła ) Zgodnie z postanowieniami załączników do aktu o przystąpieniu 20 przez pierwsze dwa lata po przystąpieniu dotychczasowe państwa członkowskie stosowały środki krajowe lub wynikające z umów dwustronnych, regulujące dostęp obywateli nowych państw członkowskich do ich rynków pracy (w zależności od stopnia zliberalizowania takich środków mogły one stworzyć nawet w pełni swobodny dostęp do rynku pracy). Po upływie tego okresu i po przeprowadzeniu analiz przed końcem drugiego roku okres przejściowy mógł zostać przedłużony na dalszy okres trzyletni. Okres przejściowy powinien się zakończyć po pięciu latach od przystąpienia, ale mógł zostać przedłużony na kolejne dwa lata w tych państwach członkowskich, w których występują poważne zakłócenia na rynku pracy lub istnieje ryzyko destabilizacji tego rynku. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości niedopuszczalne są regulacje krajowe, które wymagają przedstawienia zaświadczenia o samodzielnym charakterze działalności przed rejestracją spółki zakładanej przez obywateli innego państwa członkowskiego. Wyrok ETS z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-161/07 Komisja przeciwko Austrii 21 Zgodnie z prawem austriackim dla celów rejestracji spółek w rejestrze handlowym na wniosek obywateli nowych państw członkowskich, będących wspólnikami spółek osobowych lub wspólnikami mniejszościowymi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, konieczne było ustalenie przez Arbeitsmarktservice (urząd rynku pracy), że działają oni na zasadzie samozatrudnienia, lub przedstawienie zwolnienia z wymogu uzyskania pozwolenia na pracę. Trybunał przypomniał, że Traktat zakazuje każdemu państwu członkowskiemu zapisania w jego ustawodawstwie, w odniesieniu do osób czyniących użytek ze swobody przedsiębiorczości, warunków wykonywania 20 Pkt 2 akapit pierwszy załączników V XIV do aktu o przystąpieniu. 21 Dz. Urz. UE 2009 C 44/14, Zb. Orz. 2008, s. I-10.

30 XVI Prawo przedsiębiorczości przez nich działalności innych niż przewidziane dla jego własnych obywateli. Trybunał zbadał przy tym, czy rzeczona różnica w traktowaniu jest objęta wyjątkiem przewidzianym w art. 52 TFUE (dawny art. 46 TWE), w którego świetle środki dyskryminujące mogą być uzasadnione wyłącznie względami porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego i zdrowia publicznego. Austria podnosiła, że kwestionowane przepisy miały zasadniczo na celu walkę z ewentualnymi nadużyciami swobody przedsiębiorczości poprzez zapobieganie obchodzeniu przepisów przejściowych mających zastosowanie do swobodnego przepływu pracowników w celu ochrony interesu społeczeństwa austriackiego w zakresie dobrego funkcjonowania rynku pracy i równości warunków konkurencji na tym rynku. Trybunał uznał, że nawet przy założeniu, iż ryzyko obchodzenia rzeczonych przepisów byłoby takiej natury, że prowadziłoby do zakłóceń porządku publicznego, to należy stwierdzić, że pozwane państwo członkowskie nie wykazało w wystarczający sposób, iż dla osiągnięcia przewidzianego przez sporne ustawodawstwo celu w zakresie dobrego funkcjonowania rynku pracy niezbędne jest wprowadzenie ogólnego systemu uprzednich pozwoleń, mającego zastosowanie do wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców z nowych państw członkowskich oraz że cel ten nie mógłby zostać osiągnięty za pomocą środków mniej restrykcyjnych dla swobody przedsiębiorczości. Środki mniej restrykcyjne od wprowadzonych przez ustawodawstwo austriackie, takie jak ustanowienie regularnych kontroli administracyjnych, połączonych ewentualnie z obowiązkami w zakresie przekazywania informacji przez ewentualnie zainteresowanych przedsiębiorców, mogłyby zapewnić podobny skutek, co pozwoliłoby na weryfikację, czy dana działalność gospodarcza jest rzeczywiście wykonywana w sposób niezależny, czy też w ramach stosunku pracy Swoboda przedsiębiorczości a swobodny przepływ usług Swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług [uregulowana przez art. 56 i nast. TFUE (dawny art. 49 i nast. TWE)] wzajemnie się wykluczają. Konkretne zachowanie nie może jednocześnie zostać zaklasyfikowane jako podejmowane w ramach korzystania ze swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług, a co za tym idzie nie może być chronione jednocześnie przez przepisy odnoszące się do obydwu tych swobód. Przy odróżnianiu swobody przedsiębiorczości od swobody świadczenia usług podkreśla się, że tę pierwszą cechuje stałość działalności, podczas

31 1.3. Delimitacja swobody przedsiębiorczości XVI-15 gdy drugą przejściowy charakter usługi. Wymóg stałości działalności nie wynika wprost z brzmienia art. 49 TFUE w języku polskim. Wskazują na niego jednak pojęcia: niem. Niederlassungsfreiheit, fr. liberté d établissement oraz ang. freedom of establishment. Trybunał Sprawiedliwości wielokrotnie odwoływał się do tego elementu charakteryzującego swobodę przedsiębiorczości, precyzując jednocześnie zakres tego pojęcia. Wyrok ETS z dnia 30 listopada 1995 r. w sprawie C-55/94 Reinhard Gebhard przeciwko Consiglio dell Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano 22 Pytanie o wykładnię prawa Unii Europejskiej pojawiło się w ramach postępowania dyscyplinarnego wszczętego przez radę adwokacką w Mediolanie przeciwko panu R. Gebhardowi, któremu zarzucano uchybienie obowiązkom wynikającym z ustawy o swobodzie świadczenia usług przez adwokatów będących obywatelami państw członkowskich, poprzez wykonywanie zawodu we Włoszech w sposób stały w utworzonej przez siebie kancelarii i przy użyciu tytułu zawodowego avvocato. Trybunał uznał, że pojęcie wykonywania działalności gospodarczej w rozumieniu Traktatu jest pojęciem niezwykle szerokim, umożliwiającym podmiotom wspólnotowym stały i ciągły udział w życiu gospodarczym państwa członkowskiego innego niż państwo pochodzenia oraz uzyskiwanie tam dochodu, przez co przyczynia się ono do wzmacniania powiązań gospodarczych i społecznych we Wspólnocie w zakresie działalności na własny rachunek. W przypadku gdy usługodawca przemieszcza się do innego państwa członkowskiego, postanowienia rozdziału dotyczącego usług przewidują natomiast, że usługodawca wykonuje działalność w sposób tymczasowy. Tymczasowy charakter tej działalności należy oceniać w zależności nie tylko od czasu trwania świadczeń, lecz także od ich częstotliwości, okresowości lub ciągłości. Tymczasowy charakter świadczeń nie uniemożliwia podmiotowi świadczącemu usługi w rozumieniu Traktatu zapewnienia sobie w przyjmującym państwie członkowskim pewnej infrastruktury (w tym biura, gabinetu lub pracowni), jeżeli jest to niezbędne w celu świadczenia takich usług. Jednakże, jeżeli obywatel państwa członkowskiego w stały i ciągły sposób prowadzi w innym państwie członkowskim działalność zawodową, w ramach której kontaktuje się ze swojego miejsca pracy m.in. z obywatelami tego państwa, podlega przepisom rozdziału Prawo przedsiębiorczości, a nie Usługi. 22 Zb. Orz. 1995, s. I-4165.

32 XVI Prawo przedsiębiorczości Dla relacji między swobodą przedsiębiorczości a swobodą świadczenia usług znaczenie ma dyrektywa 2006/123/WE dotycząca usług na rynku wewnętrznym przyjęta w dniu 12 grudnia 2006 r. 23. Akt ten ma na celu usunięcie barier nie tylko w swobodnym przepływie usług między państwami członkowskimi, lecz także w swobodzie przedsiębiorczości dla usługodawców w państwach członkowskich. Barier tych nie można, zdaniem twórców dyrektywy, usunąć wyłącznie poprzez bezpośrednie stosowanie przepisów Traktatu. Z jednej strony bowiem podejmowanie działań w poszczególnych przypadkach na podstawie procedury naruszenia przepisów przez państwa członkowskie byłoby niesłychanie skomplikowane z punktu widzenia instytucji krajowych i unijnych, z drugiej zaś zniesienie wielu barier wymaga uprzedniej koordynacji krajowych systemów prawnych, w tym ustanowienia współpracy administracyjnej Swoboda przedsiębiorczości a swobodny przepływ kapitału O ile opisaną uprzednio relację między swobodą przedsiębiorczości a swobodą świadczenia usług można określić jako wzajemne wykluczanie się, o tyle w przypadku relacji między swobodą przedsiębiorczości a swobodnym przepływem kapitału należy raczej mówić o współistnieniu czy współzależności. Opinia rzecznika generalnego Albera z dnia 14 października 1999 r. w sprawie C-251/98 C. Baars przeciwko Inspecteur der Belastingen/ Ondernemingen Gorinchem Wypowiadając się o relacji między swobodą przedsiębiorczości a swobodą przepływu kapitału, rzecznik generalny zauważył, że istnienie wzajemnych odesłań w art. 43 akapit drugi i art. 58 ust. 2 (obecne 49 akapit drugi TFUE i art. 65 ust. 2 TFUE) nie oznacza, że konkretna działalność może być chroniona tylko przez przepisy dotyczące jednej ze swobód. Wyróżnił trzy przypadki opisujące relację między swobodą przedsiębiorczości a swobodnym przepływem kapitału: w sytuacji gdy bezpośrednie ograniczenie swobodnego przepływu kapitału stanowi jedynie pośrednią przeszkodę dla działalności gospodarczej, zastosowanie znajdują przepisy o przepływie kapitału, 23 Dz. Urz. UE 2006 L 376/36.

Swoboda przepływu usług i przedsiębiorczości, kapitału i płatności. Tomasz Dąbrowski

Swoboda przepływu usług i przedsiębiorczości, kapitału i płatności. Tomasz Dąbrowski Swoboda przepływu usług i przedsiębiorczości, kapitału i płatności Tomasz Dąbrowski Swoboda przedsiębiorczości Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej na własny rachunek, Zakładanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XIX Literatura... XXIII Rozdział I. Ewolucja podstaw prawnych działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych w Polsce... 1 1. Zmiany w systemie

Bardziej szczegółowo

Mobilność spółek w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. prof. UAM dr hab. Maciej Mataczynski Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań

Mobilność spółek w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. prof. UAM dr hab. Maciej Mataczynski Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań Mobilność spółek w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości prof. UAM dr hab. Maciej Mataczynski Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań Sposób prezentacji Dwie zasadnicze kwestie dotyczące mobilności

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych W opinii MF ta zmiana w ustawie o PCC ma być korzystnym rozwiązaniem dla 6.300 spółek akcyjnych i ponad 138 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Koniec roku kalendarzowego jest okresem sprzyjającym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej Europejskie prawo podatkowe. Rafał Lipniewicz Głównym celem książki jest przedstawienie podstawowych mechanizmów oddziałujących obecnie na proces tworzenia prawa podatkowego w państwach poprzez prezentację

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (WYCIĄG)

TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (WYCIĄG) TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (WYCIĄG) Artykuł 37. (dawny art. 31 TWE) 1. Państwa Członkowskie dostosowują monopole państwowe o charakterze handlowym w taki sposób, aby wykluczona była wszelka

Bardziej szczegółowo

Art. 49 TFUE (dawny 43 TWE) Ograniczenia swobody przedsiębiorczości obywateli jednego Państwa Członkowskiego na terytorium innego Państwa

Art. 49 TFUE (dawny 43 TWE) Ograniczenia swobody przedsiębiorczości obywateli jednego Państwa Członkowskiego na terytorium innego Państwa Art. 49 TFUE (dawny 43 TWE) Ograniczenia swobody przedsiębiorczości obywateli jednego Państwa Członkowskiego na terytorium innego Państwa Członkowskiego są zakazane w ramach poniższych postanowień. Zakaz

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Część pierwsza. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Pojęcie i charakter prawny kapitału docelowego

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Część pierwsza. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Pojęcie i charakter prawny kapitału docelowego Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Część pierwsza. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział 1. Pojęcie i charakter prawny kapitału docelowego... 3 1. Pojęcie kapitału docelowego... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa V Wykaz skrótów XIII Rozdział I Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1 1 Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych 3 2 Poszukiwania skutecznych instrumentów ochrony wierzycieli w spółkach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/II/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie z dnia 30 listopada 2012 roku

Uchwała Nr 1/II/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie z dnia 30 listopada 2012 roku Uchwała Nr 1/II/2012 w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1) Otwarcie. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX

Spis treści. Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Prawo Unii Europejskiej jako akademicka dyscyplina prawa... 3 I. Rozwój autonomicznej dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Wykaz skrótów... XV Wstęp do piątego wydania... XVII

Spis treści. Str. Nb. Wykaz skrótów... XV Wstęp do piątego wydania... XVII Wykaz skrótów... XV Wstęp do piątego wydania... XVII Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1 1. Pojęcie prawa europejskiego i prawa Unii Europejskiej... 1 1 2. Proces integracji państw europejskich po II wojnie

Bardziej szczegółowo

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej MARIOLA PELCZAR Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej I. Ogólna charakterystyka spółki akcyjnej Istnieją różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z takich form, moim zdaniem najciekawszą,

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Kodeks spółek handlowych Kodeks spółek handlowych z hasłami i skorowidzem Stan prawny na 3 sierpnia 2009 r. Redakcja: Małgorzata Buczna Korekta: Faktoria Wyrazu Sp. z o.o. Skład, łamanie: Faktoria Wyrazu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 28.11.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja nr 0824/2008, którą złożył Krum Krumov (Bułgaria) z 16 podpisami, wzywająca do deregulacji cen i przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1

Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1 Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1 Niniejszy załącznik zawiera wykaz podstaw prawnych, do których ma zastosowanie zwykła procedura

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1)

USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1) Opracowano na podstawie:dz.u. z 2008 r. Nr 118, poz. 747. Art. 1. W ustawie z dnia 15 września 2000

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa Wykaz skrótów V XV Rozdział I Systematyka i źródła prawa spółek 1 1 Pojęcie i systematyka prawa spółek 3 I Spółka i prawo spółek 3 II Regulacje ogólne prawa spółek 10 III Regulacje szczególne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego INVISTA

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMENTARZE BECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 5 Marzena

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r.

Uchwała nr. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie zmian statutu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 7 WYKAZ SKRÓTÓW...15 Akty prawne...15 Periodyki...16 Inne...17 CZĘŚĆ 1. KONSTRUKCJA JURYDYCZNA SPÓŁKI AKCYJNEJ...19 Rozdział 1. Istota spółki akcyjnej...19 1. Pojęcie spółki akcyjnej...19 1. Właściwości

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA POMIĘDZY FCE BANK PLC I FCE BANK POLSKA SA

PLAN POŁĄCZENIA POMIĘDZY FCE BANK PLC I FCE BANK POLSKA SA PLAN POŁĄCZENIA POMIĘDZY FCE BANK PLC I FCE BANK POLSKA SA (1) Niniejszy plan połączenia ( Plan Połączenia ) został przygotowany przez Radę Dyrektorów Spółki Przejmującej ( Rada Dyrektorów ) i przez radę

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.05.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0436/2012, którą złożył Mark Walker (Wielka Brytania) w sprawie transgranicznego doradztwa prawnego 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

Uchwały głosowane na NWZ

Uchwały głosowane na NWZ Warszawa, 10 listopada 2016 Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rainbow Tours S.A.,, które odbyło się 8 listopada 2016 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE I. Postanowienia Ogólne.----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/I/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR S.A. z dnia 23 stycznia 2012 roku

Uchwała nr 1/I/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR S.A. z dnia 23 stycznia 2012 roku Uchwała nr 1/I/2012 w sprawie wyboru Przewodniczącego. Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 14 ust. 13 Statutu APATOR S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH Rozdział I. Uwagi ogólne Część I. Klasyfikacja spółek 1. Spółki osobowe i kapitałowe. Kodeks spółek handlowych wyróżnia dwa rodzaje spółek spółki osobowe oraz spółki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... IX Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A. Projekty uchwał ONICO S.A. Zarząd Spółki ONICO Spółka Akcyjna, przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki, zwołanego na dzień 23 grudnia 2016 r.: Uchwała nr 1 z dnia 23

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym ZAŁĄCZNIK III PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ 1 Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1 Artykuł 14 Artykuł 15 ust. 3 Artykuł 16 ust. 2 Artykuł 18 Artykuł 19 ust. 2 Artykuł 21 ust.

Bardziej szczegółowo

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20.

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20. Proponowane zmiany w Statucie spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie zawarte w projektach uchwał, które będą przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/I/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR S.A. z dnia 23 stycznia 2012 roku

Uchwała nr 1/I/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR S.A. z dnia 23 stycznia 2012 roku Uchwała nr 1/I/2012 w sprawie wyboru Przewodniczącego. Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 14 ust. 13 Statutu APATOR S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR S.A. uchwala, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Stosunek pracy pojęcie i strony. dr Ariel Przybyłowicz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr

Stosunek pracy pojęcie i strony. dr Ariel Przybyłowicz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr Stosunek pracy pojęcie i strony dr Ariel Przybyłowicz Zakład Prawa Pracy WPAiE UWr Definicja stosunku pracy Art. 22 1 k.p. Zobowiązania pracownika: wykonywanie pracy określonego rodzaju, na rzecz pracodawcy,

Bardziej szczegółowo

ECB-PUBLIC OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO. z dnia 5 lipca 2011 r.

ECB-PUBLIC OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO. z dnia 5 lipca 2011 r. PL ECB-PUBLIC OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie przepisów umożliwiających przekształcanie oddziałów instytucji kredytowych w banki krajowe (CON/2011/57) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bardziej szczegółowo

Żródlo: http://prawo.rp.pl/artykul/976038-jak-podwyzszyc-kapital-zakladowy.html

Żródlo: http://prawo.rp.pl/artykul/976038-jak-podwyzszyc-kapital-zakladowy.html Żródlo: http://prawo.rp.pl/artykul/976038-jak-podwyzszyc-kapital-zakladowy.html Temat: Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. I. Wstęp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Zbiory Orzecznictwa Becka Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka Ewa Skibińska 3. wydanie C.H.Beck ZBIORY ORZECZNICTWA BECKA Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Polecamy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Walne Zgromadzenie Spółki Call Center Tools S.A. zwane dalej Walnym Zgromadzeniem

Bardziej szczegółowo

Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym:

Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym: Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym: - publiczne reguluje funkcje państwa w gospodarce; adresatami norm są podmioty gospodarcze; -prywatne- reguluje stosunki prawne pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) Sędzia SN Dariusz Zawistowski Sąd Najwyższy w

Bardziej szczegółowo

Sprawa Inspire Art Ltd. (C-167/01)

Sprawa Inspire Art Ltd. (C-167/01) Sprawa Inspire Art Ltd. (C-167/01) Spółka prawa angielskiego Inspire Art Ltd., której jedyny wspólnik mieszka w Holandii Orzeczenie w sprawie Inspire Art. zapadło w trybie pytania prejudycjalnego zadanego

Bardziej szczegółowo

Julia Jarnicka. aplikant radcowski PIERÓG & Partnerzy

Julia Jarnicka. aplikant radcowski PIERÓG & Partnerzy NGO JAKO ZAMAWIAJĄCY Julia Jarnicka aplikant radcowski PIERÓG & Partnerzy Mimo że organizacje pozarządowe nie zostały ujęte w pzp jako podmioty zobowiązane do stosowania ustawy, to jednak w pewnych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HURTIMEX SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

PRAWO BANKOWE. 8. wydanie

PRAWO BANKOWE. 8. wydanie PRAWO BANKOWE 8. wydanie Stan prawny na 22 lutego 2013 r. Wydawca: Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący: Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska Skład, łamanie: Faktoria

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna z dnia grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna z dnia grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 1. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się 2. 3.

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Milkpol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Milkpol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Milkpol Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r.

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r. Projekty uchwał: UCHWAŁA Nr 1/2008 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r. Na podstawie 1 Statutu Spółki uchwala się, co Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... XI Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1. z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała Nr 1. z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PCC ROKITA S.A. ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 11 STYCZNIA 2017 R. --------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały obiegowej Rady Nadzorczej. Uchwała nr /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik nr 1 do uchwały obiegowej Rady Nadzorczej. Uchwała nr /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała obiegowa Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą BUMECH S.A. w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał będących przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 1 Zgodnie z 18

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

Rejestracja spółki akcyjnej

Rejestracja spółki akcyjnej PORADY PRAWNE BUSINESS CENTRE CLUB Rejestracja spółki akcyjnej Rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki akcyjnej składa się z kilku etapów. Kodeks spółek handlowych wskazuje, że do powstania

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) 17930/1/13 REV 1. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) 17930/1/13 REV 1. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD) 17930/1/13 REV 1 COWEB 189 CODEC 2992 PARLNAT 327 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Strona 1 Wśród wielu prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce warto przyjrzeć się bliżej mało znanej przez przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 53/2012 Data sporządzenia: 16 listopada 2012 Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT Dyrektywa 2006/112/WE Zbycie przez gminę składników jej majątku

Podatek VAT Dyrektywa 2006/112/WE Zbycie przez gminę składników jej majątku POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (siódma izba) z dnia 20 marca 2014 r.(*) Podatek VAT Dyrektywa 2006/112/WE Zbycie przez gminę składników jej majątku W sprawie C 72/13 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne. Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Strona 1 Jedną z zalet spółki akcyjnej w porównaniu ze spółką z o.o. jest istotne ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu

Bardziej szczegółowo

w składzie: J.C. Bonichot (sprawozdawca), prezes izby, A. Arabadjiev i J.L. da Cruz Vilaça, sędziowie,

w składzie: J.C. Bonichot (sprawozdawca), prezes izby, A. Arabadjiev i J.L. da Cruz Vilaça, sędziowie, WYROK TRYBUNAŁU (siódma izba) z dnia 18 grudnia 2014 r.(*) Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego Dyrektywa 2006/112/WE Podatek VAT Stawka obniżona Artykuły przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Prawna 2009 2008/2196(INI) 17.10.2008 PROJEKT SPRAWOZDANIA zawierający zalecenia dla Komisji w sprawie transgranicznego przenoszenia siedziby spółek (2008/2196 (INI))

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DYREKTYWA

Bardziej szczegółowo

Czym różni się wolność od anarchii? Jaki charakter ma wolność gospodarcza?

Czym różni się wolność od anarchii? Jaki charakter ma wolność gospodarcza? Wolność Gospodarcza Czym różni się wolność od anarchii? Jaki charakter ma wolność gospodarcza? Jakie zastosowanie ma zasada wolności gospodarczej w procesie tworzenia prawa? Czy wolność gospodarcza w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ

WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ WERSJA SKONSOLIDOWANA TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ 6655/1/08 REV 1 61 TYTUŁ VII WSPÓLNE REGUŁY W DZIEDZINIE KONKURENCJI, PODATKÓW I ZBLIŻENIA USTAWODAWSTW ROZDZIAŁ 1 REGUŁY KONKURENCJI SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r. Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 16 maja 2017 r. uprawniony

Bardziej szczegółowo

w składzie: R. Silva de Lapuerta (sprawozdawca), prezes izby, J.C. Bonichot, A. Arabadjiev, J.L. da Cruz Vilaça i C. Lycourgos, sędziowie,

w składzie: R. Silva de Lapuerta (sprawozdawca), prezes izby, J.C. Bonichot, A. Arabadjiev, J.L. da Cruz Vilaça i C. Lycourgos, sędziowie, POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (druga izba) z dnia 3 grudnia 2014 r.(*) Dyrektywa 92/83/EWG Harmonizacja struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych Artykuł 27 ust. 1 lit. f) Zwolnienie od

Bardziej szczegółowo

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A. I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad, zgodnie z art. 402(2) punkt 1 KSH Zarząd

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r.

Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku zwołane

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Formy prawne prowadzenia działalności Indywidualna działalność gospodarcza (max. 1 os.) Spółka cywilna (min. 2 wspólników)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna Regulamin Zarządu Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Zarząd jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką. 2. Zarząd działa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy Projekt UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: Na Przewodniczącego wybiera się... Projekt UCHWAŁA NR 2 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

kodeks spółek handlowych

kodeks spółek handlowych kodeks spółek handlowych ze schematami Łukasz Zamojski SCHEMATY rok akademicki 2016 ŕ2017 kodeks spółek handlowych ze schematami Łukasz Zamojski TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej 3. WYDANIE

Bardziej szczegółowo

1.Pojęcie i charakter prawa podatkowego UE

1.Pojęcie i charakter prawa podatkowego UE 1.Pojęcie i charakter prawa podatkowego UE Prawo podatkowe UE próba definicji Prawo podatkowe UE jest przede wszystkim zbiorem przepisów będących instrumentem realizacji celów Traktatu o funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Rejestracja zmian w spółce w KRS

Rejestracja zmian w spółce w KRS biblioteczka spółki z o.o. Rejestracja zmian w spółce w KRS BEZ BŁĘDÓW I ZBĘDNYCH KOSZTÓW Rejestracja zmian w spółce w KRS Bez błędów i zbędnych kosztów Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Maciej Szupłat,

Bardziej szczegółowo

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Warszawa, 15 września 2009 r. Raport Bieżący Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie. Treść: Zarząd InteliWISE Spółki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 3 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 3 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 3 czerwca 2014 r. I. Zarząd TELL S.A., działając zgodnie art.399 1 k.s.h., niniejszym

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, Stan prawny: 2009-03-18 Numer dokumentu LexPolonica: 63305 DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Cyfrowy Polsat S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 17 grudnia 2010 roku Liczba głosów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KIELCACH

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KIELCACH REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KIELCACH Uchwalono na podstawie 3 ust. 2 tekstu Statutu, na posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki Echo Investment S.A.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A. Projekty uchwał Zwyczajnego BIOGENED S.A. UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 20 czerwca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Uchwała nr 1 Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego 1 Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. (,,Spółka )

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ZASTOSOWANIA KARTY PRAW PODSTAWOWYCH (CFR):PODWAŻANIE KRAJOWYCH ŚRODKÓW PRAWNYCH NA PODSTAWIE CFR

ZAKRES ZASTOSOWANIA KARTY PRAW PODSTAWOWYCH (CFR):PODWAŻANIE KRAJOWYCH ŚRODKÓW PRAWNYCH NA PODSTAWIE CFR ZAKRES ZASTOSOWANIA KARTY PRAW PODSTAWOWYCH (CFR):PODWAŻANIE KRAJOWYCH ŚRODKÓW PRAWNYCH NA PODSTAWIE CFR Laurent Pech Middlesex University London (L.Pech@mdx.ac.uk) PLAN 1. KRÓTKIE OMÓWIENIE WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19 1. Źródła prawa gospodarczego... 19 2. Główne zasady prawa gospodarczego... 22 2.1. Wprowadzenie... 22 2.2.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie naruszenia Traktatów przeciwko państwom członkowskim (art TFUE)

Postępowanie w sprawie naruszenia Traktatów przeciwko państwom członkowskim (art TFUE) Postępowanie w sprawie naruszenia Traktatów przeciwko państwom członkowskim (art. 258-260 TFUE) Postępowanie Komisji przeciwko państwu członkowskiemu art. 258 TFUE Postępowanie państwa członkowskiego przeciwko

Bardziej szczegółowo