REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SYSTEM BOŚBANK24 IBOSS W BOŚ S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SYSTEM BOŚBANK24 IBOSS W BOŚ S.A."

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 186/2012 Zarządu BOŚ S.A. z dnia r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6/2011 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 12 stycznia 2011r. REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SYSTEM BOŚBANK24 IBOSS W BOŚ S.A. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania Klientom instytucjonalnym systemu bankowości elektronicznej, informacji o rachunkach, informacji bankowych, a także zasady wykonywania dyspozycji z wykorzystaniem systemu BOSBank24 iboss. 2 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć: 1) Autoryzacja dyspozycji zaakceptowanie złożonej dyspozycji przy użyciu urządzenia autoryzacyjnego, z którego korzysta Użytkownik, 2) Bank/BOŚ S.A. Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, dostawca usług płatniczych, 3) Bezpieczny podpis elektroniczny podpis elektroniczny, który jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis; jest sporządzany za pomocą bezpiecznych urządzeń oraz danych służących do składania podpisu elektronicznego, podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny. Podpis jest powiązany z danymi, do których został dołączony w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna, zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym, 4) BOŚBank24 iboss system bankowości elektronicznej rekomendowany szczególnie dla Klientów segmentu korporacyjnego, małych i średnich przedsiębiorstw, a także podmiotów sektora finansów publicznych posiadających rachunek w BOŚ S.A. Dopuszcza się możliwość udostępniania ww. systemu Klientom z segmentu detalicznego z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. 5) Certyfikat elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego są przyporządkowane do osoby składającej podpis elektroniczny i które umożliwiają identyfikację tej osoby, 6) Dyspozycja ustalenia limitów i nadania uprawnień - zlecenie uruchomienia usługi bankowości internetowej BOŚBank24 iboss wskazujące rachunki udostępnione przez system BOŚBank24 iboss, limity do rachunków oraz Użytkowników, 7) Hasło stałe ciąg znaków ustalony przez Użytkownika wykorzystywany do logowania, 8) Identyfikator - numer identyfikacyjny Użytkownika nadany przez Bank służący do logowania w systemie BOŚBank24 iboss, 9) Instrument płatniczy konkretne dane, urządzenia przypisane do Użytkownika umożliwiające logowanie, składanie dyspozycji, autoryzację np. identyfikator, token, podpis elektroniczny oraz zbiór procedur/procesów dotyczących systemu,, 10) Klient instytucjonalny/klient podmiot będący stroną zawartej z Bankiem umowy rachunku bankowego lub Podmiot występujący o zawarcie Umowy z Bankiem. tj. osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną, 11) Klucz w przypadku Użytkownika posiadającego Token - przy pierwszym logowaniu samo wskazanie Tokena, a przy każdym kolejnym logowaniu ustalone przez Użytkownika Hasło stałe wraz ze wskazaniem Tokena, 12) Kwalifikowany certyfikat certyfikat spełniający warunki określone w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450, z późniejszymi zmianami), wydany przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne. Dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej. Certyfikat kwalifikowany wydawany jest Klientom BOŚ S.A. i służy, między innymi, do autoryzacji operacji wykonywanych w systemach bankowości elektronicznej BOŚ S.A., 13) Kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, wpisany do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym, 14) Limit jednorazowy/dzienny maksymalna kwota jednorazowego przelewu lub maksymalna dzienna kwota wszystkich przelewów możliwych do wykonania z konkretnego rachunku o charakterze bieżącym, Strona 1 z 6

2 15) Odbiorca - rezydent, nierezydent, osoba fizyczna, prawna lub inny podmiot posiadający zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, będący odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot transakcji płatniczej, 16) Odbiorca usług certyfikacyjnych/zamawiający osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła z KIR S.A. umowę na świadczenie usług certyfikacyjnych, 17) Placówka Banku - oddział /oddział operacyjny, Centrum Korporacyjne, 18) Płatnik - rezydent, nierezydent, osoba fizyczna lub prawna lub inny podmiot posiadający zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, składający zlecenie płatnicze, 19) Przedsiębiorca osoba prawna, osoba fizyczna, nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, 20) Rachunek - rachunek bieżący, pomocniczy, lokaty terminowej w złotych lub w walucie wymienialnej, 21) Regulamin Regulamin bankowości elektronicznej system BOŚBank24 iboss w BOŚ S.A., 22) Subskrybent - osoba fizyczna, której dane zostały wpisane do certyfikatu, składająca Bezpieczny podpis elektroniczny, 23) System system bankowości elektronicznej - BOŚBank24 iboss, 24) Taryfa Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych/ Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw i wspólnot mieszkaniowych, w zależności od przyporządkowania Klienta do danego segmentu, zgodnie z klasyfikacją klientów Banku Ochrony Środowiska S.A., 25) Transakcja płatnicza zainicjowana przez Płatnika lub Odbiorcę wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych, 26) Token - urządzenie generujące hasła jednorazowe, zabezpieczone własnym numerem PIN, 27) Umowa umowa rachunku bankowego w BOŚ S.A./Aneks do Umowy rachunku bankowego, 28) Unikatowy identyfikator - kombinacja liter, liczb lub symboli, pozwalająca na jednoznaczne zidentyfikowanie Użytkownika usług płatniczych lub jego rachunku; o ile nie uzgodniono inaczej za unikatowy identyfikator uznaje się numer NRB/IBAN, 29) Ustawa - ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (Dz. U. nr 199, poz. 1175), 30) Ustawa o podpisie elektronicznym ustawa z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr poz z późniejszymi zmianami), 31) Użytkownik - osoba upoważniona przez Klienta do dysponowania środkami na rachunku, 32) Zamówienie zestawu wypełniony przez Zamawiającego formularz (w formie elektronicznej lub papierowej), zawierający dane konieczne do wydania certyfikatów 33) Zlecenie płatnicze oświadczenie Płatnika lub Odbiorcy skierowane do jego banku zawierające polecenie wykonania Transakcji płatniczej. 3 BOŚ S.A. na podstawie niniejszego Regulaminu świadczy usługi związane z systemem bankowości elektronicznej BOSBank24 iboss. Udostępnienie Systemu 4 Warunkiem korzystania z systemu bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss jest: 1) podpisanie Umowy, 2) złożenie przez Klienta Dyspozycji ustalenia limitów i nadania uprawnień na formularzu wskazanym przez Bank, 3) posiadanie przez Użytkownika wybranego Instrumentu płatniczego - Bezpiecznego podpisu elektronicznego lub identyfikatora i Tokena, 4) spełnienie wymagań dotyczących sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Lista rekomendacji bankowych znajduje się na stronie internetowej Banku Usługa BOŚBank24 iboss jest udostępniana Klientowi nie później niż następnego dnia roboczego po dniu, w którym nastąpiło spełnienie wszystkich warunków określonych w 4 pkt 1)-3). 2. Każda z osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Klienta może podpisać Umowę, wprowadzać lub zmieniać dane w Dyspozycji ustalenia limitów i nadania uprawnień. 3. Limity jednorazowe / dzienne określa Klient w Dyspozycji ustalenia limitów i nadania uprawnień. 4. Klient zmienia wysokość limitów poprzez złożenie w Banku odpowiedniej dyspozycji na formularzu przedstawionym przez Bank. Zmienione limity obowiązują od następnego dnia roboczego po dniu złożenia dyspozycji. Zakres realizowanych usług 6 1. W ramach Umowy zawartej z Klientem Bank udostępnia w szczególności następujące usługi: 1) zarządzanie rachunkami i zgromadzonymi na nich środkami, 2) dostęp do bieżącej i historycznej informacji o saldach i obrotach, historii operacji, Strona 2 z 6

3 3) obsługę bieżących oraz odroczonych zleceń płatniczych, 4) zarządzanie uprawnieniami wskazanych przez Klienta Użytkowników, 5) kontrolę uprawnień Użytkowników zgodnie z kartą wzorów podpisów Klienta, 6) komunikację pomiędzy BOŚBank24 iboss, a aplikacjami elektronicznymi Klienta w zakresie składania zleceń płatniczych oraz wymiany danych o historii operacji w formatach ustalonych przez Bank, 7) zakładanie lokat terminowych, 8) podgląd rachunków: kredytowych, depozytowych i kart płatniczych, 9) uzyskiwanie informacji o kursach wymiany walut i oprocentowaniu, 10) dostęp do informacji o operacjach na rachunkach wirtualnych, 11) pobieranie i drukowanie wyciągów elektronicznych. 2. Bank zastrzega sobie prawo rozszerzenia zakresu lub rezygnacji z prowadzenia niektórych usług w ramach bankowości elektronicznej w przypadku wprowadzenia nowych powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zmiany oferty Banku. 3. Wprowadzenie postanowień mających na celu rozszerzenie zakresu usługi BOŚBank24 iboss nie stanowi zmiany Umowy, ani niniejszego Regulaminu. Informacje o zmianach w zakresie usług oraz o zmianach w Regulaminie będą dostępne na stronach internetowych i w Placówkach Banku. Realizacja dyspozycji 7 1. Dyspozycje płatnicze do innych banków krajowych i zagranicznych przekazywane będą w godzinach wyznaczonych przez podmioty świadczące usługi rozliczeniowe, z zastrzeżeniem postanowień ust Dyspozycje płatnicze złożone w dniu roboczym do godziny określonej w Umowie lub w Regulaminie rachunków bankowych, realizowane będą w tym dniu, a dyspozycje płatnicze złożone w dniu roboczym po godzinie określonej w Umowie lub w Regulaminie rachunków bankowych, lub w dniu wolnym od pracy, realizowane będą w najbliższym dniu roboczym. 3. Bank wykonuje dyspozycje dotyczące płatności międzynarodowych oraz transakcji w walutach obcych, zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązującymi w Banku warunkami realizacji polecenia wypłaty w obrocie dewizowym lub warunkami realizacji przelewów transgranicznych. 4. Za wykonywane usługi w szczególności za dyspozycje realizowane przez System, Bank pobiera opłaty zgodnie z Taryfą Złożenie dyspozycji w ramach Systemu nie wymaga pisemnego jej potwierdzenia. Złożona dyspozycja pociąga za sobą skutki przewidziane dla pisemnej formy składania oświadczeń. 2. Klient zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość wykonania zlecanych dyspozycji. 3. Zmiany danych dotyczących odbiorców i ich numerów rachunków dokonuje samodzielnie Klient w Systemie. 4. Potwierdzenie wykonania dyspozycji przez Bank jest dostępne za pośrednictwem Systemu Dzień wykonania przez Bank dyspozycji założenia Rachunku lokaty terminowej oznacza początek okresu umownego lokaty, a właściwą stawką oprocentowania lokaty jest stawka obowiązująca w dniu wykonania dyspozycji przez Bank. 2. Dyspozycja założenia rachunku lokaty terminowej złożona do godziny w dniu roboczym jest wykonywana przez Bank w dniu złożenia, a dyspozycja złożona po godzinie lub w dniu wolnym od pracy jest wykonywana w najbliższym dniu roboczym. 3. Otwarcie Rachunku lokaty terminowej jest równoznaczne z akceptacją warunków prowadzenia wybranej lokaty, obowiązujących w dniu jej otwarcia. Zasady bezpieczeństwa Użytkownik powinien rozłączyć się z systemem BOŚBank24 iboss w przypadku odejścia lub nieobecności przy terminalu komputerowym. 2. Użytkownik zobowiązany jest do: 1) podejmowania niezbędnych środków służących zapobieżeniu naruszenia indywidualnych zabezpieczeń instrumentu płatniczego, 2) przechowywania Instrumentu płatniczego z zachowaniem należytej staranności (w sposób uniemożliwiający dostęp do Instrumentu płatniczego i możliwość skorzystania z niego przez osoby trzecie), 3) nieprzechowywania Hasła stałego wraz z Identyfikatorem, 4) nieudostępniania Instrumentu płatniczego osobom trzecim, z wyłączeniem Identyfikatora używanego do logowania do BOŚBank24 iboss, który może być przekazany pracownikowi Banku w celu identyfikacji Użytkownika, 3. Trzykrotne błędne podanie numeru PIN do Tokena powoduje jego zablokowanie. 4. Trzykrotne błędne podanie Klucza w trakcie logowania powoduje zablokowanie dostępu do usługi. 5. W przypadku, gdy Użytkownik podejrzewa, że osoby trzecie weszły w posiadanie danych służących do logowania, powinien niezwłocznie zablokować dostęp do usługi w placówce Banku lub telefonicznie pod numerem Call Center: lub Strona 3 z 6

4 6. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za dyspozycje złożone od momentu zgłoszenia zablokowania usługi w sposób podany w ust Utratę lub zniszczenie Tokena Użytkownik zobowiązany jest zgłosić, natychmiast po stwierdzeniu tego faktu, w Placówce Banku lub pod numer telefonu Call Center: lub Nowy Token zostanie wydany po uiszczeniu opłaty zgodnie z Taryfą, a w przypadku bezpiecznego podpisu elektronicznego zgodnie z zasadami udostępniania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Zasady odpowiedzialności i reklamacje Odpowiedzialność Klienta / Użytkownika Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ustalanie uprawnień poszczególnych Użytkowników oraz za dokonywanie wszystkich czynności za pośrednictwem systemu BOŚBank24 iboss. 2. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Systemu zgodnie z Umową i Regulaminem. 3. Użytkownik ma obowiązek powiadomić niezwłocznie Bank o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach płatniczych. Powiadomienie należy złożyć w formie pisemnej w placówce Banku prowadzącej rachunek. 4. Klient / Użytkownik odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze w pełnej wysokości, jeżeli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z obowiązków przewidzianych w 10 ust Szczegółowe zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji określa Regulamin rachunków bankowych. Odpowiedzialność Banku Bank zobowiązany jest do zachowania poufności danych związanych z Systemem. 2. Bank odpowiada za szkody powstałe na skutek nieterminowego i nieprawidłowego przeprowadzania rozliczeń oraz za szkody wynikające z błędów w przekazywaniu informacji tylko w przypadku, gdy nastąpiły z przyczyn leżących po stronie Banku. 3. Odpowiedzialność Banku nie obejmuje strat wynikających z działań dokonanych na podstawie błędnych lub niekompletnych dyspozycji dostarczonych przez zleceniodawcę oraz strat spowodowanych okolicznościami niezależnymi od Banku, w szczególności spowodowanymi: 1) działaniem siły wyższej, 2) zakłóceniami, opóźnieniami w realizacji dyspozycji Klienta spowodowanymi wirusem komputerowym lub awarią systemów komputerowych znajdujących się poza administracją Banku, 3) wadliwym działaniem lub niezgodnym z prawem wykorzystaniem łączy telekomunikacyjnych znajdujących się poza dyspozycją Banku, 4) uzyskaniem nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego Klienta przez osoby trzecie, zgubienia lub zniszczenia przez Klienta Instrumentu płatniczego do momentu zgłoszenia tych zdarzeń w Call Center lub Placówce Banku, 5) z winy innych podmiotów uczestniczących w procesie rozliczeniowym. 4. Bank nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika z powodu czasowego zawieszenia działania usług bankowości elektronicznej na taki okres, jakiego wymaga naprawa lub rozwiązanie problemu związanego z bezpieczeństwem systemu informatycznego. 5. Bank nie odpowiada za szkody wynikające z użycia certyfikatów poza zakresem określonym w Polityce certyfikacji, która została wskazana w certyfikacie, w tym w szczególności za szkody wynikające z przekroczenia najwyższej wartości granicznej transakcji, jeżeli wartość ta została ujawniona w certyfikacie. 6. O planowanych przerwach w dostępie do Systemu, Bank powiadamia poprzez zamieszczenie komunikatu na swoich stronach internetowych. 7. Bank ma prawo zablokować lub ograniczyć Użytkownikowi usługę BOŚBank24 iboss i/lub Instrument płatniczy z ważnych przyczyn, w szczególności: 1) z obiektywnie uzasadnionych względów związanych z bezpieczeństwem Instrumentu płatniczego lub Systemu, 2) w związku z podejrzeniem nieuprawnionego (nieautoryzowanego przez Użytkownika) użycia Instrumentu płatniczego i/lub Systemu lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej, 3) w związku z podejrzeniem, że czynności wykonywane przez Użytkownika wskazywać mogą na próbę wykorzystania Systemu w celu sprzecznym z prawem lub z interesem Banku. 8. W zakresie odpowiedzialności Banku art Ustawy nie stosuje się. Token i Bezpieczny podpis elektroniczny Token jest jedną z form autoryzacji akceptowaną przez System. 2. Gwarantowany przez Bank okres prawidłowego funkcjonowania Tokena wynosi 2 lata. Po tym okresie Klient może otrzymać z Banku nowy Token, po uiszczeniu opłaty zgodnie z Taryfą. Strona 4 z 6

5 3. Nieprawidłowo działający Token, funkcjonujący przez okres krótszy niż 2 lata, może być wymieniony na nowy, po sprawdzeniu przez Placówkę Banku przyczyn usterki. W przypadku stwierdzenia przyczyn leżących po stronie Klienta, nowy Token jest wydawany natychmiast po uiszczeniu przez Klienta opłaty zgodnie z Taryfą, a w przypadku stwierdzenia przyczyn usterki wynikających z wad Tokena nowe urządzenie jest wydawane Klientowi bezpłatnie. 4. O warunkach otrzymania nowego Tokena, Placówka Banku jest zobowiązana poinformować Klienta najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu zgłoszenia Bezpieczny podpis elektroniczny jest jedną z form autoryzacji akceptowaną przez System. 2. System BOŚBank24 iboss umożliwia autoryzację przy użyciu różnych Bezpiecznych podpisów elektronicznych, w szczególności: Szafir, Certum, Sigillum. Zasady oferowania, unieważnienia i zawieszania Certyfikatów do Bezpiecznych podpisów elektronicznych wydawanych przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A Warunkiem udostępnienia za pośrednictwem BOŚ S.A. Bezpiecznego podpisu elektronicznego Szafir wydawanego przez Krajową Izbą Rozliczeniową (KIR S.A.) jest podpisanie umowy na świadczenie usług certyfikacyjnych i złożenie Zamówienia zestawu, w którym Klient, czyli Zamawiający, określa Subskrybenta. 2. Odbiór technicznych komponentów do korzystania z bezpiecznego podpisu elektronicznego jest dokonywany osobiście przez Subskrybenta wskazanego w Zamówieniu zestawu BOŚ S.A. oferuje usługi certyfikacyjne dla swoich Klientów na zasadach pośredniczenia pomiędzy Krajową Izbą Rozliczeniową (KIR S.A.), a Odbiorcami usług certyfikacyjnych, będącymi Klientami BOŚ S.A. Prawa i obowiązki BOŚ S.A. są przedmiotem cesji na KIR S.A. w zakresie świadczonych przez BOŚ S.A. usług certyfikacyjnych. 2. Wszelkie czynności związane z oferowaniem Kwalifikowanych certyfikatów wystawianych przez KIR S.A. na rzecz Klientów Banku wykonują Placówki BOŚ S.A. 3. Certyfikaty oferowane zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie są Kwalifikowanymi certyfikatami w myśl przepisów Ustawy o podpisie elektronicznym. Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy Kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu. 4. Okres ważności Certyfikatu Subskrybenta wynosi jeden rok lub dwa lata. Początek okresu ważności Certyfikatu jest każdorazowo ustalany z Odbiorcą usług certyfikacyjnych O unieważnienie lub zawieszenie Certyfikatu występuje Odbiorca usług certyfikacyjnych, o ile został wpisany do Certyfikatu, Subskrybent lub osoba przez niego upoważniona do podejmowania takich czynności. Certyfikat, który został unieważniony, nie może być następnie uznany za ważny. 2. Wniosek o unieważnienie lub zawieszenie Certyfikatu, winien być zgłoszony bezpośrednio do KIR S.A.. 3. Certyfikat, który został zawieszony, może zostać następnie unieważniony lub uznany za ważny. Zmiana statusu Certyfikatu na ważny może nastąpić wyłącznie na wniosek złożony osobiście w KIR S.A.. Wzór wniosku o zmianę statusu jest dostępny na stronie internetowej KIR S.A. 4. Jeżeli w ciągu 7 dni od daty zawieszenia Certyfikatu nie został złożony wniosek o zmianę jego statusu, wówczas Certyfikat zostaje automatycznie unieważniony. Potwierdzenie unieważnienia Certyfikatu zostanie przesłane przez KIR S.A. do Odbiorcy usług certyfikacyjnych oraz do Subskrybenta. 5. W przypadku powzięcia podejrzenia o wejście osoby trzeciej w posiadanie hasła autoryzacji klucza podpisu Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Banku o tym fakcie w celu zablokowania dostępu do danych oraz przesłania wniosku o wymianę klucza. Postanowienia końcowe Bank uprawniony jest do dokonywania zmian Regulaminu lub wprowadzenia nowego Regulaminu w trakcie trwania Umowy. O zmianie lub wprowadzeniu nowego Regulaminu, Bank powiadamia Klienta poprzez udostępnienie informacji o zmianach w Placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku. 2. Zmiany Regulaminu są skuteczne po upływie 14 dni od udostępnienia Klientom informacji o dokonanych zmianach, chyba, że Klient złoży w tym czasie pisemne oświadczenie, iż nie akceptuje proponowanych zmian. Oświadczenie o braku akceptacji jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy rachunku przez Klienta. 3. Bank udostępnia system BOŚBank24 iboss 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę. Jednocześnie Bank zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do Systemu w związku z koniecznością okresowej konserwacji lub jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo systemu informatycznego lub z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Banku. 4. Klient oświadcza, że: 1) jest mu wiadome, iż Bank weryfikuje płatności przychodzące w zakresie poprawności Unikatowego identyfikatora, nie identyfikuje zaś zgodności nazw (danych osobowych) podmiotów i osób z numerami rachunków bankowych, Strona 5 z 6

6 2) jeżeli zlecenie płatnicze zostało wykonane zgodnie z Unikatowym identyfikatorem Odbiorcy wskazanym w zleceniu, uznaje się je za wykonane na rzecz właściwego Odbiorcy bez względu na dostarczone przez Użytkownika inne informacje dodatkowe. Jeśli Unikatowy identyfikator podany w zleceniu jest nieprawidłowy, Bank nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zlecenia płatniczego. Bank jest jednak zobowiązany podjąć działania w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej. Bank zastrzega sobie możliwość pobrania za te czynności opłaty, pod warunkiem, iż są one wyszczególnione w Taryfie. 5. Klient zobowiązuje się do korzystania z usług bankowości elektronicznej, zgodnie z postanowieniami Umowy rachunku, niniejszym Regulaminem i innymi uregulowaniami stanowiącymi integralną część Umowy oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 6. Umowa o usługę bankowości elektronicznej została zawarta na czas nieokreślony. 7. Klient ma prawo do wypowiedzenia Umowy o bankowość internetową zgodnie z postanowieniami ust. 2 oraz z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Strona 6 z 6

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SYSTEM BOŚBANK24 IBOSS W BOŚ S.A.

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SYSTEM BOŚBANK24 IBOSS W BOŚ S.A. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 156/2014 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 20 maja 2014 r. REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SYSTEM BOŚBANK24 IBOSS W BOŚ S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin bankowości elektronicznej. przez system BOŚBank24 Twoje e-konto, oraz TeleBOŚ w BOŚ S.A.

Regulamin bankowości elektronicznej. przez system BOŚBank24 Twoje e-konto, oraz TeleBOŚ w BOŚ S.A. Regulamin bankowości elektronicznej system BOŚBank24 Twoje e-konto oraz TeleBOŚ w BOŚ S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BOŚ Bank24 Twoje e-konto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ebanknet i SMS Bank

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ebanknet i SMS Bank Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 30 czerwca 2015r. nr 48/B/2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ebanknet i SMS Bank W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowy system obsługi Klienta mbank CompanyNet mbanku S.A.

Regulamin Internetowy system obsługi Klienta mbank CompanyNet mbanku S.A. Regulamin Internetowy system obsługi Klienta mbank CompanyNet mbanku S.A. Warszawa, Lipiec 2015 r. mbank.pl Spis treści: ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ 2 Zasady udostępniania systemu mbank

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU (obowiązuje od 1lipca 2015 roku do 25 października 2015r. W przypadku przesunięcia terminu fuzji

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Kraków Czerwiec 2013 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 UDOSTĘPNIENIE SYSTEMU KBSNET...5 ZAWARCIE UMOWY...6

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług dla przedsiębiorców i innych podmiotów w Meritum Banku ICB S.A.

Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług dla przedsiębiorców i innych podmiotów w Meritum Banku ICB S.A. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług dla przedsiębiorców i innych podmiotów w Meritum Banku ICB S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin bankowości elektronicznej, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i zakres świadczenia przez Bank Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Korporacyjnego i Indywidualnego Rachunku Internetowego przez Bank Spółdzielczy w Gorzycach I. Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usługi Korporacyjnego i Indywidualnego Rachunku Internetowego przez Bank Spółdzielczy w Gorzycach I. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usługi Korporacyjnego i Indywidualnego Rachunku Internetowego przez Bank Spółdzielczy w Gorzycach I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin świadczenia usługi Korporacyjnego i Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 157/2010 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 28.12.2010r OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Kraków Wrzesień 2012 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady i

Bardziej szczegółowo

... 1 ... ... a) dzienny wypłat gotówki maksymalną kwotę, do 1) agencja PKO Banku Polskiego SA podmiot wykonujący

... 1 ... ... a) dzienny wypłat gotówki maksymalną kwotę, do 1) agencja PKO Banku Polskiego SA podmiot wykonujący REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWEGO, USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ KARTY DEBETOWEJ W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA S SPIS TREŚCI DZIAŁ I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług dla Klientów indywidualnych w Meritum Banku ICB S.A.

Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług dla Klientów indywidualnych w Meritum Banku ICB S.A. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług dla Klientów indywidualnych w Meritum Banku ICB S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych oraz wybranych usług

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 Mini Firma

Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 Mini Firma 1 Obowiązuje od dnia: 15.08.2015 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez Bank Zachodni WBK S.A. Usług bankowości elektronicznej BZWBK24 Mini Firma

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2011 r. strona 1

Warszawa, 2011 r. strona 1 REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWEGO, USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ KARTY DEBETOWEJ W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Warszawa, 2011 r. strona 1 strona

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej w PKO Banku Polskim SA dla Klientów korzystających z usługi ipkonet

Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej w PKO Banku Polskim SA dla Klientów korzystających z usługi ipkonet Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej w PKO Banku Polskim SA dla Klientów korzystających z usługi ipkonet Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Rodzaje i zakres usług

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja Firma plus

Zasady korzystania z usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja Firma plus 1 Obowiązuje od dnia: 21.09.2014 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez Bank Zachodni WBK S.A. Usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja Firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE

REGULAMIN. ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE Kraków, 2014r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 3 Złożenie Wniosku

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla podmiotów gospodarczych Noble Bank

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla podmiotów gospodarczych Noble Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla podmiotów gospodarczych Noble Bank 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja Firma plus

Zasady korzystania z usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja Firma plus 1 Obowiązuje od dnia: 15.08.2015 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez Bank Zachodni WBK S.A. Usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja Firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IORSTW W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM P SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IORSTW W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM P SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IORSTW W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM P SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ROZDZIAŁ II

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wydawania i używania kart płatniczych do rachunku dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2015 r.

REGULAMIN. wydawania i używania kart płatniczych do rachunku dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2015 r. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych do rachunku dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2015 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin wydawania i używania kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH DLA KORPORACJI I FINANSÓW PUBLICZNYCH W BOŚ S.A. Spis treści:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH DLA KORPORACJI I FINANSÓW PUBLICZNYCH W BOŚ S.A. Spis treści: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH DLA KORPORACJI I FINANSÓW PUBLICZNYCH W BOŚ S.A Spis treści: Postanowienia ogólne Transakcje płatnicze Szczegółowe warunki realizacji Przelewów wewnętrznych i krajowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU Pionie Detalicznym i Korporacyjnym Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) 1. Obowiązywanie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo