REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SYSTEM BOŚBANK24 IBOSS W BOŚ S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SYSTEM BOŚBANK24 IBOSS W BOŚ S.A."

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 186/2012 Zarządu BOŚ S.A. z dnia r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6/2011 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 12 stycznia 2011r. REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SYSTEM BOŚBANK24 IBOSS W BOŚ S.A. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania Klientom instytucjonalnym systemu bankowości elektronicznej, informacji o rachunkach, informacji bankowych, a także zasady wykonywania dyspozycji z wykorzystaniem systemu BOSBank24 iboss. 2 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć: 1) Autoryzacja dyspozycji zaakceptowanie złożonej dyspozycji przy użyciu urządzenia autoryzacyjnego, z którego korzysta Użytkownik, 2) Bank/BOŚ S.A. Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, dostawca usług płatniczych, 3) Bezpieczny podpis elektroniczny podpis elektroniczny, który jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis; jest sporządzany za pomocą bezpiecznych urządzeń oraz danych służących do składania podpisu elektronicznego, podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny. Podpis jest powiązany z danymi, do których został dołączony w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna, zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym, 4) BOŚBank24 iboss system bankowości elektronicznej rekomendowany szczególnie dla Klientów segmentu korporacyjnego, małych i średnich przedsiębiorstw, a także podmiotów sektora finansów publicznych posiadających rachunek w BOŚ S.A. Dopuszcza się możliwość udostępniania ww. systemu Klientom z segmentu detalicznego z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. 5) Certyfikat elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego są przyporządkowane do osoby składającej podpis elektroniczny i które umożliwiają identyfikację tej osoby, 6) Dyspozycja ustalenia limitów i nadania uprawnień - zlecenie uruchomienia usługi bankowości internetowej BOŚBank24 iboss wskazujące rachunki udostępnione przez system BOŚBank24 iboss, limity do rachunków oraz Użytkowników, 7) Hasło stałe ciąg znaków ustalony przez Użytkownika wykorzystywany do logowania, 8) Identyfikator - numer identyfikacyjny Użytkownika nadany przez Bank służący do logowania w systemie BOŚBank24 iboss, 9) Instrument płatniczy konkretne dane, urządzenia przypisane do Użytkownika umożliwiające logowanie, składanie dyspozycji, autoryzację np. identyfikator, token, podpis elektroniczny oraz zbiór procedur/procesów dotyczących systemu,, 10) Klient instytucjonalny/klient podmiot będący stroną zawartej z Bankiem umowy rachunku bankowego lub Podmiot występujący o zawarcie Umowy z Bankiem. tj. osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną, 11) Klucz w przypadku Użytkownika posiadającego Token - przy pierwszym logowaniu samo wskazanie Tokena, a przy każdym kolejnym logowaniu ustalone przez Użytkownika Hasło stałe wraz ze wskazaniem Tokena, 12) Kwalifikowany certyfikat certyfikat spełniający warunki określone w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450, z późniejszymi zmianami), wydany przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne. Dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej. Certyfikat kwalifikowany wydawany jest Klientom BOŚ S.A. i służy, między innymi, do autoryzacji operacji wykonywanych w systemach bankowości elektronicznej BOŚ S.A., 13) Kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, wpisany do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym, 14) Limit jednorazowy/dzienny maksymalna kwota jednorazowego przelewu lub maksymalna dzienna kwota wszystkich przelewów możliwych do wykonania z konkretnego rachunku o charakterze bieżącym, Strona 1 z 6

2 15) Odbiorca - rezydent, nierezydent, osoba fizyczna, prawna lub inny podmiot posiadający zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, będący odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot transakcji płatniczej, 16) Odbiorca usług certyfikacyjnych/zamawiający osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła z KIR S.A. umowę na świadczenie usług certyfikacyjnych, 17) Placówka Banku - oddział /oddział operacyjny, Centrum Korporacyjne, 18) Płatnik - rezydent, nierezydent, osoba fizyczna lub prawna lub inny podmiot posiadający zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, składający zlecenie płatnicze, 19) Przedsiębiorca osoba prawna, osoba fizyczna, nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, 20) Rachunek - rachunek bieżący, pomocniczy, lokaty terminowej w złotych lub w walucie wymienialnej, 21) Regulamin Regulamin bankowości elektronicznej system BOŚBank24 iboss w BOŚ S.A., 22) Subskrybent - osoba fizyczna, której dane zostały wpisane do certyfikatu, składająca Bezpieczny podpis elektroniczny, 23) System system bankowości elektronicznej - BOŚBank24 iboss, 24) Taryfa Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych/ Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw i wspólnot mieszkaniowych, w zależności od przyporządkowania Klienta do danego segmentu, zgodnie z klasyfikacją klientów Banku Ochrony Środowiska S.A., 25) Transakcja płatnicza zainicjowana przez Płatnika lub Odbiorcę wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych, 26) Token - urządzenie generujące hasła jednorazowe, zabezpieczone własnym numerem PIN, 27) Umowa umowa rachunku bankowego w BOŚ S.A./Aneks do Umowy rachunku bankowego, 28) Unikatowy identyfikator - kombinacja liter, liczb lub symboli, pozwalająca na jednoznaczne zidentyfikowanie Użytkownika usług płatniczych lub jego rachunku; o ile nie uzgodniono inaczej za unikatowy identyfikator uznaje się numer NRB/IBAN, 29) Ustawa - ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (Dz. U. nr 199, poz. 1175), 30) Ustawa o podpisie elektronicznym ustawa z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr poz z późniejszymi zmianami), 31) Użytkownik - osoba upoważniona przez Klienta do dysponowania środkami na rachunku, 32) Zamówienie zestawu wypełniony przez Zamawiającego formularz (w formie elektronicznej lub papierowej), zawierający dane konieczne do wydania certyfikatów 33) Zlecenie płatnicze oświadczenie Płatnika lub Odbiorcy skierowane do jego banku zawierające polecenie wykonania Transakcji płatniczej. 3 BOŚ S.A. na podstawie niniejszego Regulaminu świadczy usługi związane z systemem bankowości elektronicznej BOSBank24 iboss. Udostępnienie Systemu 4 Warunkiem korzystania z systemu bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss jest: 1) podpisanie Umowy, 2) złożenie przez Klienta Dyspozycji ustalenia limitów i nadania uprawnień na formularzu wskazanym przez Bank, 3) posiadanie przez Użytkownika wybranego Instrumentu płatniczego - Bezpiecznego podpisu elektronicznego lub identyfikatora i Tokena, 4) spełnienie wymagań dotyczących sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Lista rekomendacji bankowych znajduje się na stronie internetowej Banku Usługa BOŚBank24 iboss jest udostępniana Klientowi nie później niż następnego dnia roboczego po dniu, w którym nastąpiło spełnienie wszystkich warunków określonych w 4 pkt 1)-3). 2. Każda z osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Klienta może podpisać Umowę, wprowadzać lub zmieniać dane w Dyspozycji ustalenia limitów i nadania uprawnień. 3. Limity jednorazowe / dzienne określa Klient w Dyspozycji ustalenia limitów i nadania uprawnień. 4. Klient zmienia wysokość limitów poprzez złożenie w Banku odpowiedniej dyspozycji na formularzu przedstawionym przez Bank. Zmienione limity obowiązują od następnego dnia roboczego po dniu złożenia dyspozycji. Zakres realizowanych usług 6 1. W ramach Umowy zawartej z Klientem Bank udostępnia w szczególności następujące usługi: 1) zarządzanie rachunkami i zgromadzonymi na nich środkami, 2) dostęp do bieżącej i historycznej informacji o saldach i obrotach, historii operacji, Strona 2 z 6

3 3) obsługę bieżących oraz odroczonych zleceń płatniczych, 4) zarządzanie uprawnieniami wskazanych przez Klienta Użytkowników, 5) kontrolę uprawnień Użytkowników zgodnie z kartą wzorów podpisów Klienta, 6) komunikację pomiędzy BOŚBank24 iboss, a aplikacjami elektronicznymi Klienta w zakresie składania zleceń płatniczych oraz wymiany danych o historii operacji w formatach ustalonych przez Bank, 7) zakładanie lokat terminowych, 8) podgląd rachunków: kredytowych, depozytowych i kart płatniczych, 9) uzyskiwanie informacji o kursach wymiany walut i oprocentowaniu, 10) dostęp do informacji o operacjach na rachunkach wirtualnych, 11) pobieranie i drukowanie wyciągów elektronicznych. 2. Bank zastrzega sobie prawo rozszerzenia zakresu lub rezygnacji z prowadzenia niektórych usług w ramach bankowości elektronicznej w przypadku wprowadzenia nowych powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zmiany oferty Banku. 3. Wprowadzenie postanowień mających na celu rozszerzenie zakresu usługi BOŚBank24 iboss nie stanowi zmiany Umowy, ani niniejszego Regulaminu. Informacje o zmianach w zakresie usług oraz o zmianach w Regulaminie będą dostępne na stronach internetowych i w Placówkach Banku. Realizacja dyspozycji 7 1. Dyspozycje płatnicze do innych banków krajowych i zagranicznych przekazywane będą w godzinach wyznaczonych przez podmioty świadczące usługi rozliczeniowe, z zastrzeżeniem postanowień ust Dyspozycje płatnicze złożone w dniu roboczym do godziny określonej w Umowie lub w Regulaminie rachunków bankowych, realizowane będą w tym dniu, a dyspozycje płatnicze złożone w dniu roboczym po godzinie określonej w Umowie lub w Regulaminie rachunków bankowych, lub w dniu wolnym od pracy, realizowane będą w najbliższym dniu roboczym. 3. Bank wykonuje dyspozycje dotyczące płatności międzynarodowych oraz transakcji w walutach obcych, zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązującymi w Banku warunkami realizacji polecenia wypłaty w obrocie dewizowym lub warunkami realizacji przelewów transgranicznych. 4. Za wykonywane usługi w szczególności za dyspozycje realizowane przez System, Bank pobiera opłaty zgodnie z Taryfą Złożenie dyspozycji w ramach Systemu nie wymaga pisemnego jej potwierdzenia. Złożona dyspozycja pociąga za sobą skutki przewidziane dla pisemnej formy składania oświadczeń. 2. Klient zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość wykonania zlecanych dyspozycji. 3. Zmiany danych dotyczących odbiorców i ich numerów rachunków dokonuje samodzielnie Klient w Systemie. 4. Potwierdzenie wykonania dyspozycji przez Bank jest dostępne za pośrednictwem Systemu Dzień wykonania przez Bank dyspozycji założenia Rachunku lokaty terminowej oznacza początek okresu umownego lokaty, a właściwą stawką oprocentowania lokaty jest stawka obowiązująca w dniu wykonania dyspozycji przez Bank. 2. Dyspozycja założenia rachunku lokaty terminowej złożona do godziny w dniu roboczym jest wykonywana przez Bank w dniu złożenia, a dyspozycja złożona po godzinie lub w dniu wolnym od pracy jest wykonywana w najbliższym dniu roboczym. 3. Otwarcie Rachunku lokaty terminowej jest równoznaczne z akceptacją warunków prowadzenia wybranej lokaty, obowiązujących w dniu jej otwarcia. Zasady bezpieczeństwa Użytkownik powinien rozłączyć się z systemem BOŚBank24 iboss w przypadku odejścia lub nieobecności przy terminalu komputerowym. 2. Użytkownik zobowiązany jest do: 1) podejmowania niezbędnych środków służących zapobieżeniu naruszenia indywidualnych zabezpieczeń instrumentu płatniczego, 2) przechowywania Instrumentu płatniczego z zachowaniem należytej staranności (w sposób uniemożliwiający dostęp do Instrumentu płatniczego i możliwość skorzystania z niego przez osoby trzecie), 3) nieprzechowywania Hasła stałego wraz z Identyfikatorem, 4) nieudostępniania Instrumentu płatniczego osobom trzecim, z wyłączeniem Identyfikatora używanego do logowania do BOŚBank24 iboss, który może być przekazany pracownikowi Banku w celu identyfikacji Użytkownika, 3. Trzykrotne błędne podanie numeru PIN do Tokena powoduje jego zablokowanie. 4. Trzykrotne błędne podanie Klucza w trakcie logowania powoduje zablokowanie dostępu do usługi. 5. W przypadku, gdy Użytkownik podejrzewa, że osoby trzecie weszły w posiadanie danych służących do logowania, powinien niezwłocznie zablokować dostęp do usługi w placówce Banku lub telefonicznie pod numerem Call Center: lub Strona 3 z 6

4 6. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za dyspozycje złożone od momentu zgłoszenia zablokowania usługi w sposób podany w ust Utratę lub zniszczenie Tokena Użytkownik zobowiązany jest zgłosić, natychmiast po stwierdzeniu tego faktu, w Placówce Banku lub pod numer telefonu Call Center: lub Nowy Token zostanie wydany po uiszczeniu opłaty zgodnie z Taryfą, a w przypadku bezpiecznego podpisu elektronicznego zgodnie z zasadami udostępniania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Zasady odpowiedzialności i reklamacje Odpowiedzialność Klienta / Użytkownika Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ustalanie uprawnień poszczególnych Użytkowników oraz za dokonywanie wszystkich czynności za pośrednictwem systemu BOŚBank24 iboss. 2. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Systemu zgodnie z Umową i Regulaminem. 3. Użytkownik ma obowiązek powiadomić niezwłocznie Bank o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach płatniczych. Powiadomienie należy złożyć w formie pisemnej w placówce Banku prowadzącej rachunek. 4. Klient / Użytkownik odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze w pełnej wysokości, jeżeli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z obowiązków przewidzianych w 10 ust Szczegółowe zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji określa Regulamin rachunków bankowych. Odpowiedzialność Banku Bank zobowiązany jest do zachowania poufności danych związanych z Systemem. 2. Bank odpowiada za szkody powstałe na skutek nieterminowego i nieprawidłowego przeprowadzania rozliczeń oraz za szkody wynikające z błędów w przekazywaniu informacji tylko w przypadku, gdy nastąpiły z przyczyn leżących po stronie Banku. 3. Odpowiedzialność Banku nie obejmuje strat wynikających z działań dokonanych na podstawie błędnych lub niekompletnych dyspozycji dostarczonych przez zleceniodawcę oraz strat spowodowanych okolicznościami niezależnymi od Banku, w szczególności spowodowanymi: 1) działaniem siły wyższej, 2) zakłóceniami, opóźnieniami w realizacji dyspozycji Klienta spowodowanymi wirusem komputerowym lub awarią systemów komputerowych znajdujących się poza administracją Banku, 3) wadliwym działaniem lub niezgodnym z prawem wykorzystaniem łączy telekomunikacyjnych znajdujących się poza dyspozycją Banku, 4) uzyskaniem nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego Klienta przez osoby trzecie, zgubienia lub zniszczenia przez Klienta Instrumentu płatniczego do momentu zgłoszenia tych zdarzeń w Call Center lub Placówce Banku, 5) z winy innych podmiotów uczestniczących w procesie rozliczeniowym. 4. Bank nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika z powodu czasowego zawieszenia działania usług bankowości elektronicznej na taki okres, jakiego wymaga naprawa lub rozwiązanie problemu związanego z bezpieczeństwem systemu informatycznego. 5. Bank nie odpowiada za szkody wynikające z użycia certyfikatów poza zakresem określonym w Polityce certyfikacji, która została wskazana w certyfikacie, w tym w szczególności za szkody wynikające z przekroczenia najwyższej wartości granicznej transakcji, jeżeli wartość ta została ujawniona w certyfikacie. 6. O planowanych przerwach w dostępie do Systemu, Bank powiadamia poprzez zamieszczenie komunikatu na swoich stronach internetowych. 7. Bank ma prawo zablokować lub ograniczyć Użytkownikowi usługę BOŚBank24 iboss i/lub Instrument płatniczy z ważnych przyczyn, w szczególności: 1) z obiektywnie uzasadnionych względów związanych z bezpieczeństwem Instrumentu płatniczego lub Systemu, 2) w związku z podejrzeniem nieuprawnionego (nieautoryzowanego przez Użytkownika) użycia Instrumentu płatniczego i/lub Systemu lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej, 3) w związku z podejrzeniem, że czynności wykonywane przez Użytkownika wskazywać mogą na próbę wykorzystania Systemu w celu sprzecznym z prawem lub z interesem Banku. 8. W zakresie odpowiedzialności Banku art Ustawy nie stosuje się. Token i Bezpieczny podpis elektroniczny Token jest jedną z form autoryzacji akceptowaną przez System. 2. Gwarantowany przez Bank okres prawidłowego funkcjonowania Tokena wynosi 2 lata. Po tym okresie Klient może otrzymać z Banku nowy Token, po uiszczeniu opłaty zgodnie z Taryfą. Strona 4 z 6

5 3. Nieprawidłowo działający Token, funkcjonujący przez okres krótszy niż 2 lata, może być wymieniony na nowy, po sprawdzeniu przez Placówkę Banku przyczyn usterki. W przypadku stwierdzenia przyczyn leżących po stronie Klienta, nowy Token jest wydawany natychmiast po uiszczeniu przez Klienta opłaty zgodnie z Taryfą, a w przypadku stwierdzenia przyczyn usterki wynikających z wad Tokena nowe urządzenie jest wydawane Klientowi bezpłatnie. 4. O warunkach otrzymania nowego Tokena, Placówka Banku jest zobowiązana poinformować Klienta najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu zgłoszenia Bezpieczny podpis elektroniczny jest jedną z form autoryzacji akceptowaną przez System. 2. System BOŚBank24 iboss umożliwia autoryzację przy użyciu różnych Bezpiecznych podpisów elektronicznych, w szczególności: Szafir, Certum, Sigillum. Zasady oferowania, unieważnienia i zawieszania Certyfikatów do Bezpiecznych podpisów elektronicznych wydawanych przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A Warunkiem udostępnienia za pośrednictwem BOŚ S.A. Bezpiecznego podpisu elektronicznego Szafir wydawanego przez Krajową Izbą Rozliczeniową (KIR S.A.) jest podpisanie umowy na świadczenie usług certyfikacyjnych i złożenie Zamówienia zestawu, w którym Klient, czyli Zamawiający, określa Subskrybenta. 2. Odbiór technicznych komponentów do korzystania z bezpiecznego podpisu elektronicznego jest dokonywany osobiście przez Subskrybenta wskazanego w Zamówieniu zestawu BOŚ S.A. oferuje usługi certyfikacyjne dla swoich Klientów na zasadach pośredniczenia pomiędzy Krajową Izbą Rozliczeniową (KIR S.A.), a Odbiorcami usług certyfikacyjnych, będącymi Klientami BOŚ S.A. Prawa i obowiązki BOŚ S.A. są przedmiotem cesji na KIR S.A. w zakresie świadczonych przez BOŚ S.A. usług certyfikacyjnych. 2. Wszelkie czynności związane z oferowaniem Kwalifikowanych certyfikatów wystawianych przez KIR S.A. na rzecz Klientów Banku wykonują Placówki BOŚ S.A. 3. Certyfikaty oferowane zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie są Kwalifikowanymi certyfikatami w myśl przepisów Ustawy o podpisie elektronicznym. Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy Kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu. 4. Okres ważności Certyfikatu Subskrybenta wynosi jeden rok lub dwa lata. Początek okresu ważności Certyfikatu jest każdorazowo ustalany z Odbiorcą usług certyfikacyjnych O unieważnienie lub zawieszenie Certyfikatu występuje Odbiorca usług certyfikacyjnych, o ile został wpisany do Certyfikatu, Subskrybent lub osoba przez niego upoważniona do podejmowania takich czynności. Certyfikat, który został unieważniony, nie może być następnie uznany za ważny. 2. Wniosek o unieważnienie lub zawieszenie Certyfikatu, winien być zgłoszony bezpośrednio do KIR S.A.. 3. Certyfikat, który został zawieszony, może zostać następnie unieważniony lub uznany za ważny. Zmiana statusu Certyfikatu na ważny może nastąpić wyłącznie na wniosek złożony osobiście w KIR S.A.. Wzór wniosku o zmianę statusu jest dostępny na stronie internetowej KIR S.A. 4. Jeżeli w ciągu 7 dni od daty zawieszenia Certyfikatu nie został złożony wniosek o zmianę jego statusu, wówczas Certyfikat zostaje automatycznie unieważniony. Potwierdzenie unieważnienia Certyfikatu zostanie przesłane przez KIR S.A. do Odbiorcy usług certyfikacyjnych oraz do Subskrybenta. 5. W przypadku powzięcia podejrzenia o wejście osoby trzeciej w posiadanie hasła autoryzacji klucza podpisu Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Banku o tym fakcie w celu zablokowania dostępu do danych oraz przesłania wniosku o wymianę klucza. Postanowienia końcowe Bank uprawniony jest do dokonywania zmian Regulaminu lub wprowadzenia nowego Regulaminu w trakcie trwania Umowy. O zmianie lub wprowadzeniu nowego Regulaminu, Bank powiadamia Klienta poprzez udostępnienie informacji o zmianach w Placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku. 2. Zmiany Regulaminu są skuteczne po upływie 14 dni od udostępnienia Klientom informacji o dokonanych zmianach, chyba, że Klient złoży w tym czasie pisemne oświadczenie, iż nie akceptuje proponowanych zmian. Oświadczenie o braku akceptacji jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy rachunku przez Klienta. 3. Bank udostępnia system BOŚBank24 iboss 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę. Jednocześnie Bank zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do Systemu w związku z koniecznością okresowej konserwacji lub jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo systemu informatycznego lub z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Banku. 4. Klient oświadcza, że: 1) jest mu wiadome, iż Bank weryfikuje płatności przychodzące w zakresie poprawności Unikatowego identyfikatora, nie identyfikuje zaś zgodności nazw (danych osobowych) podmiotów i osób z numerami rachunków bankowych, Strona 5 z 6

6 2) jeżeli zlecenie płatnicze zostało wykonane zgodnie z Unikatowym identyfikatorem Odbiorcy wskazanym w zleceniu, uznaje się je za wykonane na rzecz właściwego Odbiorcy bez względu na dostarczone przez Użytkownika inne informacje dodatkowe. Jeśli Unikatowy identyfikator podany w zleceniu jest nieprawidłowy, Bank nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zlecenia płatniczego. Bank jest jednak zobowiązany podjąć działania w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej. Bank zastrzega sobie możliwość pobrania za te czynności opłaty, pod warunkiem, iż są one wyszczególnione w Taryfie. 5. Klient zobowiązuje się do korzystania z usług bankowości elektronicznej, zgodnie z postanowieniami Umowy rachunku, niniejszym Regulaminem i innymi uregulowaniami stanowiącymi integralną część Umowy oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 6. Umowa o usługę bankowości elektronicznej została zawarta na czas nieokreślony. 7. Klient ma prawo do wypowiedzenia Umowy o bankowość internetową zgodnie z postanowieniami ust. 2 oraz z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Strona 6 z 6

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 294/2012 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 18 września 2012r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6/2011 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 12 stycznia 2011r. REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SYSTEM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SYSTEM BOŚBANK24 IBOSS W BOŚ S.A.

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SYSTEM BOŚBANK24 IBOSS W BOŚ S.A. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 156/2014 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 20 maja 2014 r. REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SYSTEM BOŚBANK24 IBOSS W BOŚ S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SYSTEM BOŚBANK24 iboss W BOŚ S.A.

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SYSTEM BOŚBANK24 iboss W BOŚ S.A. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 216/2015 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 26 maja 2015 r. REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SYSTEM BOŚBANK24 iboss W BOŚ S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin bankowości elektronicznej. przez system BOŚBank24 Twoje e-konto, oraz TeleBOŚ w BOŚ S.A.

Regulamin bankowości elektronicznej. przez system BOŚBank24 Twoje e-konto, oraz TeleBOŚ w BOŚ S.A. Regulamin bankowości elektronicznej system BOŚBank24 Twoje e-konto oraz TeleBOŚ w BOŚ S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BOŚ Bank24 Twoje e-konto

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Załącznik do Uchwały Nr 31/03/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu z dnia 27 listopada 2014 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi TeleBank

Regulamin usługi TeleBank ŁĄCKI BANK SPÓŁDZIELCZY Regulamin usługi TeleBank Protokół 7/08 Zarządu Łąckiego Banku Spółdzielczego z dnia 28.02.2008 Łącko, luty 2008 1 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. Uaktywnienie usługi

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały Zarządu KBS w Wejherowie nr 87 z dnia 23.08.2005r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Bankowość Telefoniczna PekaoFirma24 dla Klientów Biznesowych. Banku Polska Kasa Opieki S.A.

R E G U L A M I N. Bankowość Telefoniczna PekaoFirma24 dla Klientów Biznesowych. Banku Polska Kasa Opieki S.A. R E G U L A M I N Bankowość Telefoniczna PekaoFirma24 dla Klientów Biznesowych Banku Polska Kasa Opieki S.A. . Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Bankowość Telefoniczna PekaoFirma24 dla Klientów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym.

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym. REGULAMIN świadczenia usługi bankowości internetowej ebanknet dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej Biała, czerwiec 2006 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne.... 3 II. Złożenie

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług certyfikacyjnych przez Powiatowe Centrum Certyfikacji. Wprowadzenie

Regulamin. świadczenia usług certyfikacyjnych przez Powiatowe Centrum Certyfikacji. Wprowadzenie Załącznik do uchwały nr 175/2011 Zarządu Powiatu w Chełmie z dnia 29 grudnia 2011 r. Regulamin świadczenia usług certyfikacyjnych przez Powiatowe Centrum Certyfikacji Wprowadzenie Powiatowe Centrum Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Suwałkach Nr 165 /2013 z dnia 18.04.2013 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebanknet DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH Suwałki,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Piaseczno, marzec 2005 r. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa: a)

Bardziej szczegółowo

REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM. Poznań

REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM. Poznań REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM Poznań SPIS TREŚCI Rozdział 1... 3 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2... 4 Uruchomienie usługi bankowości elektronicznej...

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 389/2015 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 10.11. 2015 r. REGULAMIN BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ BOŚBank24 Twoje e-konto i Serwisu SMS DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Garwolinie Regulamin świadczenia usługi Internet Banking dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Garwolinie

Bank Spółdzielczy w Garwolinie Regulamin świadczenia usługi Internet Banking dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Garwolinie Załącznik nr 2 do uchwały Nr 11 /2005 z dnia 13.05.2005 r. Zarządu BS w Garwolinie Bank Spółdzielczy w Garwolinie Regulamin świadczenia usługi Internet Banking dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie Przyjęto na posiedzeniu Zarządu Banku Spółdzielczego w Nadarzynie w dniu 21.03.2012r. Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Portal Klienta system informatyczny służący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA Obowiązują od 19.05.2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja świadczenia. przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku. usługi bankowości elektronicznej ebo

Instrukcja świadczenia. przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku. usługi bankowości elektronicznej ebo Załącznik Nr1 do Uchwały Nr 36/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąchocku z dnia19.08.2015r Instrukcja świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usługi bankowości elektronicznej ebo Wąchock 2015 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek Załącznik nr 1 Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek, zwany dalej Regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOME BANKINGU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Szadku Szadek, dn. 2011-01-13 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1.... 2 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wystawiania

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK REGULAMIN USŁUGI SMSBANK Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z Usługi bankowej SMSbank dla klientów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług Corporate Internet Banking

Umowa Nr... o świadczenie usług Corporate Internet Banking Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Załącznik nr 2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie usług Corporate Internet Banking Umowa Nr... o świadczenie usług Corporate Internet Banking

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 384

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Zasady realizacji przelewów ekspresowych w MultiBanku

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Zasady realizacji przelewów ekspresowych w MultiBanku BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej Zasady realizacji przelewów ekspresowych w MultiBanku Łódź, maj 2011 Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II. Dostępność przelewu ekspresowego...

Bardziej szczegółowo

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz Spis treści: Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w Systemie BlueCash dla Klientów Banku... 1 Regulamin promocji Przelew ekspresowy w Euro Bank S.A. za 0 zł... 5 Regulamin świadczenia Usługi płatniczej

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bank Spółdzielczy w Wołczynie Bank Spółdzielczy w Wołczynie REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI bswolczyn24.pl DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH I RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOŁCZYNIE 1 Wołczyn,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia ogólne... 2. Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2. Rozdział III Transakcje BLIK... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia ogólne... 2. Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2. Rozdział III Transakcje BLIK... 3 Spis treści regulamin usługi BLIK w ramach Orange Finanse Rozdział I Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2 Rozdział III Transakcje BLIK... 3 Rozdział IV Rezygnacja z Usługi...

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM

REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM Załącznik do Uchwały nr 396/2011 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 19 grudnia 2011 r. REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM Poznań, grudzień 2011 S P I S T R E Ś C I

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebo DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Wąchocku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebo DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Wąchocku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebo DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Wąchocku Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin świadczenia usług bankowości internetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin nabywania i obsługi obligacji skarbowych za pomocą systemu teleinformatycznego Inteligo. Rozdział 1. Zagadnienia ogólne

Regulamin nabywania i obsługi obligacji skarbowych za pomocą systemu teleinformatycznego Inteligo. Rozdział 1. Zagadnienia ogólne Regulamin nabywania i obsługi obligacji skarbowych za pomocą systemu teleinformatycznego Inteligo Rozdział 1. Zagadnienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa: 1. Warunki składania dyspozycji w zakresie

Bardziej szczegółowo

UMOWA o prowadzenie rachunków bankowych modulo nr. nazwa i siedziba Banku Oddział w. Wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd

UMOWA o prowadzenie rachunków bankowych modulo nr. nazwa i siedziba Banku Oddział w. Wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd UMOWA o prowadzenie rachunków bankowych modulo nr W dniu - - r. w pomiędzy Wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd w nazwa i siedziba Banku Oddział w pod numerem: KRS REGON NIP reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Regulamin w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz zasad rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA rachunku bankowego

UMOWA rachunku bankowego UMOWA rachunku bankowego Nr... Zał. Nr 1 do SWZ zawarta w dniu.2006 r. w.., pomiędzy: - z siedzibą w, adres.., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym. pod numerem, zwanym dalej "Bankiem",

Bardziej szczegółowo

Regulamin zdalnego odnawiania kwalifikowanych i niekwalifikowanych certyfikatów wydanych przez KIR S.A.

Regulamin zdalnego odnawiania kwalifikowanych i niekwalifikowanych certyfikatów wydanych przez KIR S.A. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Regulamin zdalnego odnawiania kwalifikowanych i niekwalifikowanych certyfikatów wydanych przez KIR S.A. Wersja 1.0 Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 5 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET Wykaz zmian w Regulaminie Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych w walutach wymienialnych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH S.A. Rodział I Par. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ BGK@24BIZNES DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Warszawa, październik 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie : określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

będąca stroną zawartej z PGNiG OD umowy

będąca stroną zawartej z PGNiG OD umowy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny sp. z o.o. w Warszawie Region Karpacki w Tarnowie Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Płatności w e-biznesie. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner

Płatności w e-biznesie. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner Płatności w e-biznesie Pieniądz elektroniczny dyrektywa 2000/46/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Załącznik nr 2 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu z Lokatą

Regulamin Funduszu z Lokatą ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Regulamin Funduszu z Lokatą stan na dzień 25.07.2015 Str. 1 / 8 Spis treści Spis treści... 2 Rozdział I - Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 147 Prezydenta Olsztyna z dnia roku

Zarządzenie Nr 147 Prezydenta Olsztyna z dnia roku Zarządzenie Nr 147 Prezydenta Olsztyna z dnia 07.06.2011 roku w sprawie zasad dokonywania wydatków budżetowych za pomocą służbowych kart płatniczych oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski dla klientów korporacyjnych Spis treści strona Rozdział 1. Rozdział 2. Postanowienia ogólne...3 Zasady udostępniania serwisu HaloŚląski...4 Rozdział 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BANK SPÓŁDZIELCZY W WOLBROMIU

REGULAMIN BANK SPÓŁDZIELCZY W WOLBROMIU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/16/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 29.03.2011r. BANK SPÓŁDZIELCZY W WOLBROMIU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebanknet DLA POSIADACZY

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji rozliczeń w formie polecenia zapłaty

Zasady realizacji rozliczeń w formie polecenia zapłaty Zasady realizacji rozliczeń w formie polecenia zapłaty Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ 2 Realizacja polecenia zapłaty...3 ROZDZIAŁ 3 Odmowa realizacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

SPIS TREŚCI: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYJMOWANIA PRZEZ BIURO MAKLERSKIE BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. ZAPISÓW W OFERTACH PUBLICZNYCH, ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO eipo.bmbgż SPIS TREŚCI: Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 12,00 zł 3. Wpłaty na rachunek 4. Każda wypłata z rachunku w kasie banku od każdej wypłaty 0,3% nie mniej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie.

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie. Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA obowiązuje od dnia 27.03.2017r. 1 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium. w Banku Gospodarstwa Krajowego

Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium. w Banku Gospodarstwa Krajowego Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa, marzec 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r.

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r. REGULAMIN Programu Łatwe Zarabianie Warszawa, sierpień 2016r. 1 Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank/Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17,

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Załącznik nr 4 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA I KORZYSTANIA Z USŁUGI VIDEO ADVISOR W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. DEFINICJE

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA I KORZYSTANIA Z USŁUGI VIDEO ADVISOR W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. DEFINICJE REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA I KORZYSTANIA Z USŁUGI VIDEO ADVISOR W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 1) Autoryzacja potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI Komunikat dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rodzaje rachunków opłat dla Serwisu telefonicznego HaloŚląski... 3 Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N dostępu do usługi internetowej E-KartaLokalu w Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Płocku.

R E G U L A M I N dostępu do usługi internetowej E-KartaLokalu w Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Płocku. R E G U L A M I N dostępu do usługi internetowej E-KartaLokalu w Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Płocku. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin uwzględnia następujące

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo