Regulamin bankowości elektronicznej. przez system BOŚBank24 Twoje e-konto, oraz TeleBOŚ w BOŚ S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin bankowości elektronicznej. przez system BOŚBank24 Twoje e-konto, oraz TeleBOŚ w BOŚ S.A."

Transkrypt

1 Regulamin bankowości elektronicznej system BOŚBank24 Twoje e-konto oraz TeleBOŚ w BOŚ S.A Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BOŚ Bank24 Twoje e-konto oraz TeleBOŚ w Banku Ochrony Środowiska S.A. 2. Niniejszy Regulamin stanowi umowę ramową wraz z: 1) Umową Rachunku bankowego, do którego udostępnione są usługi bankowości elektronicznej, 2) Regulaminem rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Ochrony Środowiska S.A. 2 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć: 1) Aneks do Umowy Aneks do Umowy rachunku bankowego dotyczący udostępnienia usług bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e-konto lub TeleBOŚ, zawierany w przypadku, gdy na podstawie innej umowy nie udostępniono obsługi rachunków przez dany system bankowości elektronicznej, 2) Autoryzacja wyrażenie zgody na wykonanie Zlecenia płatniczego przy użyciu urządzenia autoryzacyjnego, z którego korzysta Użytkownik, 3) Bank/BOŚ S.A. Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 12, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , dostawca usług płatniczych, 4) Bezpieczny podpis elektroniczny podpis elektroniczny, regulowany przepisami Ustawy o podpisie elektronicznym, który jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis; jest sporządzany za pomocą bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny; jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna, 5) BOŚBank24 Twoje e-konto usługa bankowości internetowej, 6) Certyfikat elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego są przyporządkowane do osoby składającej podpis elektroniczny i które umożliwiają identyfikację tej osoby, 7) Dostęp aktywny dostęp do usługi BOŚBank24 Twoje e-konto z użyciem Tokena lub koperty z hasłami oraz SMSKodu lub Bezpiecznego podpisu elektronicznego, 8) Dostęp bierny: a) dostęp do usługi BOŚBank24 Twoje e- Konto z użyciem koperty z hasłami jako sposobu zabezpieczenia dostępu i Limitami ustawionymi w wysokości 0 (zero) lub b) dostęp do usługi BOŚBank24 Twoje e- Konto z użyciem Tokena lub koperty z hasłami oraz SMSKodu lub Bezpiecznego podpisu elektronicznego i Limitami ustawionymi w wysokości 0 (zero), 9) Dyspozycja nadania uprawnień Dyspozycja nadania uprawnień i ustalenia limitów w bankowości internetowej BOŚBank24 Twoje e-konto składane przez Klienta zlecenie uruchomienia usługi bankowości internetowej BOŚBank24 Twoje e-konto wskazujące Rachunki dostępne przez system BOŚBank24 Twoje e-konto, Limity oraz Użytkowników, 10) Dyspozycja przelewów Dyspozycja przelewów w usłudze bankowości telefonicznej TeleBOŚ wykaz odbiorców i numerów ich rachunków bankowych, na które Użytkownik będzie zlecał przelewy za pośrednictwem Serwisu automatycznego IVR, 11) Dyspozycja Dyspozycja nadania uprawnień i ustalenia limitów w bankowości internetowej BOŚBank24 Twoje e-konto lub Dyspozycja przelewów, 12) Dzień roboczy dzień niebędący dniem wolnym od pracy, w którym bank Płatnika i bank Odbiorcy świadczy Usługi płatnicze, z uwzględnieniem godzin prowadzenia obsługi Transakcji płatniczych, 13) Elektroniczne kanały dostępu usługi bankowości elektronicznej, internetowej lub telefonicznej (WWW, IVR, SMS) pozwalające 1

2 na dostęp do Rachunku przez Internet i telefon, 14) GSM standard telefonii komórkowej, w którym realizowane są usługi związane z transmisją głosu, danych i wiadomości w formie tekstowej lub multimedialnej, 15) Identyfikator ośmiocyfrowy numer identyfikacyjny Użytkownika nadany przez Bank, 16) Instrument płatniczy zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez Klienta i Bank zbiór procedur, wykorzystywane przez Klienta do składania Zlecenia płatniczego, 17) KIR S.A. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., 18) Klient/Posiadacz Rachunku podmiot będący stroną zawartej z Bankiem Umowy lub podmiot występujący o zawarcie z Bankiem Umowy lub Aneksu do Umowy tj. mikroprzedsiębiorstwa, wspólnoty mieszkaniowe oraz NGO, 19) Klucz poufne hasło służące do logowania i/lub podpisywania Zleceń zgodnie z zasadami postępowania przy korzystaniu z BOŚBank24 Twoje e-konto obowiązującymi w Dostępie aktywnym lub Dostępie biernym, 20) Komunikat o godzinach granicznych Komunikat o godzinach granicznych dla zleceń płatniczych w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych, zamieszczony na stronie internetowej oraz w Placówkach Banku, 21) Koperta z hasłami koperta zawierająca poufne nr PIN1 i PIN2 służące Klientowi do pierwszego logowania do usługi BOŚ Bank 24 Twoje e-konto.lub zatwierdzania dyspozycji w dostępie biernym, 22) Kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, wpisany do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, zgodnie z Ustawą o podpisie elektronicznym, 23) Limity maksymalna kwota jednorazowego przelewu i maksymalna dzienna kwota wszystkich przelewów możliwych do wykonania w ramach Elektronicznego kanału dostępu określona w Dyspozycji nadania uprawnień; w przypadku wyboru przez Posiadacza Rachunku Dostępu biernego Limity ustawiane są w wysokości 0 (zero), 24) Mikroprzedsiębiorstwo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna prowadząca działalność w formie spółki cywilnej, spółka jawna osób fizycznych oraz spółka partnerska nie stosująca zasad rachunkowości określonych ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. nr 152 poz z późniejszymi zmianami), 25) Odbiorca osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot posiadający zdolność prawną, będący odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot Transakcji płatniczej, 26) Odbiorca usług certyfikacyjnych osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła z KIR S.A. umowę na świadczenie usług certyfikacyjnych, 27) Pakiet SMS udostępniana przez Bank paczka komunikatów tekstowych, z określoną ich liczbą i typem, do wykorzystania w usłudze Serwis SMS przez Użytkownika, z opłatami określonymi w Taryfie, 28) PIN 1 sześciocyfrowy, poufny numer, znajdujący się w Kopercie z hasłami, służący Użytkownikowi do pierwszego logowania do Usługi BOŚBank24, 29) PIN 2 sześciocyfrowy, poufny numer, znajdujący się w Kopercie z hasłami, służący Użytkownikowi do zatwierdzania dyspozycji otwarcia rachunków terminowych standardowych lokat oszczędnościowych w ramach Dostępu biernego, 30) Placówka Banku Oddział/Oddział Operacyjny Banku, 31) Płatnik osoba fizyczna lub prawna lub inny podmiot posiadający zdolność prawną, składający Zlecenie płatnicze, 32) Rachunek/Rachunek bankowy należący do Posiadacza Rachunku rachunek bieżący, pomocniczy, lokaty terminowej, w złotych lub w walucie wymienialnej, 33) Regulamin Regulamin bankowości elektronicznej system BOŚBank24 Twoje e-konto oraz TeleBOŚ w BOŚ S.A., 34) Regulamin rachunków bankowych Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Ochrony Środowiska S.A., 35) SMS komunikat tekstowy transmitowany w sieci telefonów komórkowych GSM na warunkach określonych przez operatora sieci, 36) SMSKod poufny numer służący Użytkownikowi do podpisywania Zleceń w systemie BOŚBank24 Twoje e-konto z dostępem przy użyciu koperty z hasłami 2

3 oraz SMSKodu, przekazywany przez Bank w formie SMSa w sieci GSM, 37) Subskrybent osoba fizyczna, której dane zostały wpisane do Certyfikatu, składająca Bezpieczny podpis elektroniczny, 38) Taryfa Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw i wspólnot mieszkaniowych, 39) TeleBOŚ usługa bankowości elektronicznej (telefonicznej), na którą składa się: a) Serwis automatyczny IVR, w którym dyspozycje Użytkownika wykonywane są automatycznie z aparatów telefonii stacjonarnej lub komórkowej, działających w trybie tonowym, b) Serwis SMS, w którym informacje o zdarzeniach na Rachunku i realizacja dyspozycji Użytkownika odbywa się za pomocą SMS-ów przesyłanych w sieci GSM operatorów polskich, 40) TeleKod sześciocyfrowy, poufny numer, służący Użytkownikowi do logowania i realizacji Zleceń w usłudze TeleBOŚ: a) w przypadku pierwszego logowania TeleKod znajdujący się w kopercie z hasłami, b) w przypadku kolejnych logowań TeleKod ustalony przez Użytkownika, 41) Token urządzenie generujące hasła jednorazowe, 42) Transakcja płatnicza zainicjowany przez Płatnika lub Odbiorcę transfer środków pieniężnych, 43) Umowa/Umowa Rachunku umowa Rachunku bankowego, do którego udostępnione są usługi bankowości elektronicznej, 44) Unikatowy identyfikator kombinacja liter, liczb lub symboli, określona przez Bank dla użytkownika Usług płatniczych, która jest dostarczana przez jednego użytkownika w celu jednoznacznego zidentyfikowania drugiego biorącego udział w danej transakcji użytkownika lub jego rachunku; o ile nie uzgodniono inaczej w szczegółowych warunkach realizacji poszczególnych typów Zleceń płatniczych, Unikatowy identyfikator stanowi numer rachunku w formacie IBAN/NRB, 45) Usługa płatnicza usługa wymieniona w art. 3 Ustawy o usługach płatniczych, 46) Ustawa o podpisie elektronicznym ustawa z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz.1450 z późniejszymi zmianami), 47) Ustawa o usługach płatniczych ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (Dz. U. nr 199, poz. 1175), 48) Użytkownik osoba fizyczna; Klient lub osoba upoważniona przez Klienta do korzystania z bankowości elektronicznej w imieniu i na rzecz Klienta, w tym do uzyskiwania informacji o Rachunkach i dysponowania środkami na Rachunkach, zgodnie z Dyspozycją nadania uprawnień, 49) Wspólnota mieszkaniowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, powstała na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali w związku z wyodrębnieniem własności lokali, 50) Zamówienie zestawu wypełniony przez Zamawiającego formularz (w formie elektronicznej lub papierowej), zawierający dane konieczne do wydania Certyfikatów, 51) Zgoda na wykonanie Transakcji płatniczej oświadczenie woli Klienta, przez które wyraża on zgodę na wykonanie jednej lub kilku kolejnych Transakcji płatniczych w systemie bankowości internetowej, 52) Zlecenie płatnicze/zlecenie oświadczenie Płatnika lub Odbiorcy skierowane do jego dostawcy zawierające polecenie wykonania Transakcji płatniczej. Postanowienia ogólne 3 1. Warunkiem korzystania z usług bankowości elektronicznej jest: 1) zawarcie Umowy bądź Aneksu do Umowy, 2) aktywowanie elektronicznych kanałów dostępu złożenie Dyspozycji nadania uprawnień i ustalenia limitów w bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e-konto lub Dyspozycji przelewów w usłudze bankowości telefonicznej TeleBOŚ, na formularzu przedstawionym przez Bank, 3) posiadanie przez Użytkownika wybranego narzędzia autoryzacji Tokena, Bezpiecznego podpisu elektronicznego lub SMSKodu. Klient w Dyspozycji określa, z jakiego urządzenia autoryzacyjnego będą korzystać Użytkownicy działający w imieniu Klienta, 3

4 4) spełnienie wymagań dotyczących sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Lista rekomendacji Banku dotyczących sprzętu komputerowego oraz oprogramowania znajduje się na stronie internetowej Banku. 2. Bank udostępnia Użytkownikowi usługi bankowości elektronicznej w następujących wariantach: 1) Dostęp aktywny do usług bankowych za pośrednictwem usługi BOŚBank24 Twoje e-konto, 2) Dostęp bierny do usług bankowych za pośrednictwem usługi BOŚBank24 Twoje e-konto, 3) dostęp do usług bankowych za pośrednictwem usługi TeleBOŚ. 3. Warunkiem udostępnienia Użytkownikowi Serwisu SMS jest aktywowanie usługi BOŚBank24 Twoje e-konto oraz określenie przez Posiadacza Rachunku w Dyspozycji nadania uprawnień rodzaju przypisanego mu Pakietu SMS oraz wyrażenie zgody na obciążenie wskazanego Rachunku prowizjami z tytułu opłat za Pakiet SMS. 4. Posiadacz Rachunku określa Użytkowników w Dyspozycji nadania uprawnień lub Dyspozycji przelewów, określając jednocześnie wysokość przyznanych im Limitów. Wskazani Użytkownicy muszą być osobami upoważnionymi do dysponowania Rachunkami. 5. Posiadacz Rachunku może ustalać w Dyspozycji indywidualne Limity do kanałów elektronicznych WWW, IVR, SMS dla poszczególnych Użytkowników. 6. Posiadacz Rachunku może zmieniać wysokość Limitów poprzez złożenie w Placówce Banku Dyspozycji zawierającej nowe Limity dla wskazanych kanałów elektronicznych WWW, IVR, SMS i/lub nowy wybór sposobu autoryzacji w elektronicznych kanałach dostępu. 7. Limity do Rachunków ustalane są samodzielnie przez Posiadacza Rachunku, w ramach Limitów do kanałów elektronicznych (WWW, IVR, SMS) zadeklarowanych w Dyspozycji, dla wszystkich Użytkowników, z poziomu aplikacji BOŚBank24 Twoje e- Konto. 8. Odpowiednio do treści Dyspozycji Bank przekazuje Użytkownikowi Identyfikator i TeleKod, kopertę z hasłami lub Token. 9. Token może zostać przekazany Użytkownikowi osobiście lub odebrany przez osoby działające w imieniu Klienta. 10. Usługi bankowości elektronicznej są udostępniane Użytkownikowi najpóźniej następnego Dnia roboczego po dniu złożenia Dyspozycji w Placówce Banku. 11. Posiadacz Rachunku może odwołać dostęp do usługi BOŚBank24 Twoje e-konto lub usługi TeleBOŚ dla siebie lub wskazanego Użytkownika poprzez złożenie w Placówce Banku stosownej aktualizacji Dyspozycji. Odwołanie wchodzi w życie w następnym Dniu roboczym po dniu złożenia, z zastrzeżeniem, że Zlecenia złożone za pomocą usług bankowości elektronicznej przez danego Użytkownika nie mogą być anulowane. 12. Dyspozycje, Umowa, Aneks do Umowy i aktualizacje Dyspozycji, o których mowa w ust. 12, podpisywane są przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Posiadacza Rachunku. 13. System BOŚBank24 Twoje e-konto jest dostępny 24h/dobę 7 dni w tygodniu pod adresem internetowym z zastrzeżeniem 4 ust. 6, 10 i ust. 13 oraz 9 ust System TeleBOŚ jest dostępny 24h/dobę 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem 4 ust. 6. Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej 4 1. W celu wykonania Transakcji płatniczej przez system BOŚBank24 Twoje e-konto lub TeleBOŚ Użytkownik jest zobowiązany podać Unikatowy identyfikator odbiorcy Zlecenia, kwotę Zlecenia, datę realizacji Zlecenia oraz dodatkowe dane w zależności od typu składanego Zlecenia płatniczego, zgodnie ze szczegółowymi warunkami realizacji poszczególnych typów Zleceń płatniczych, opisanymi w Regulaminie rachunków bankowych. 2. Wyrażenie Zgody na wykonanie Transakcji płatniczej lub innej operacji w systemie BOŚBank24 Twoje e-konto lub TeleBOŚ polega na przekazaniu autoryzowanego Zlecenia płatniczego do Banku przy użyciu odpowiednich funkcji systemu BOŚBank24 Twoje e-konto lub TeleBOŚ. 4

5 3. Transakcję płatniczą uważa się za autoryzowaną, jeżeli Klient zrealizował ją przy użyciu Bezpiecznego podpisu elektronicznego, Tokena, PIN 2, TeleKodu lub SMSKodu. 4. Złożenie Zlecenia płatniczego za pośrednictwem systemu BOŚBank24 Twoje e-konto lub TeleBOŚ nie wymaga jego pisemnego potwierdzenia. 5. Potwierdzenie wykonania Zlecenia płatniczego przez Bank jest dostępne za pośrednictwem systemu BOŚBank24 Twoje e-konto. 6. Zlecenia płatnicze realizowane będą w terminach wynikających z Regulaminu rachunków bankowych i Komunikatu o godzinach granicznych. 7. Za wykonywane usługi, w szczególności za Zlecenia realizowane przez BOŚBank24 Twoje e-konto lub TeleBOŚ, Bank pobiera opłaty zgodnie z Taryfą. 8. Otwarcie lokaty terminowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków wybranej lokaty, obowiązujących w dniu jej otwarcia. 9. Dzień wykonania przez Bank dyspozycji założenia lokaty terminowej oznacza początek okresu umownego lokaty, a właściwą stawką oprocentowania lokaty jest stawka obowiązująca w dniu wykonania dyspozycji przez Bank. 10. Dyspozycja założenia lokaty terminowej złożona do godziny w Dniu roboczym jest wykonywana przez Bank w dniu złożenia, a dyspozycja złożona po godzinie lub w dniu wolnym od pracy jest wykonywana w najbliższym Dniu roboczym. 11. Po upływie zadeklarowanego okresu kwota standardowej lokaty terminowej wraz z odsetkami jest przekazywana na Rachunek, w którego ciężar została otwarta. W celu przedłużenia na kolejny okres standardowej lokaty terminowej w systemie TeleBOŚ konieczne jest złożenie pisemnej dyspozycji w Placówce Banku 12. Użytkownik zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość wykonania zlecanych dyspozycji. 13. Dostęp do usługi bankowości elektronicznej Banku może być ograniczony lub mogą występować czasowe opóźnienia w realizacji Zleceń płatniczych z uwagi na uwarunkowania techniczne: 1) w związku z przetwarzaniem dziennym, trwającym nie wcześniej niż od godz. 20:00, 2) podczas okresowych czynności serwisowych wykonywanych w systemie informatycznym Banku, o czym Bank informuje stosownym komunikatem dostępnym po zalogowaniu w systemie bankowości elektronicznej, 3) w przypadku awarii, które mogą spowodować czasowe utrudnienia z zalogowaniem lub składaniem Zleceń i ich realizacją, 4) w przypadku utrudnień po stronie zewnętrznej infrastruktury i serwerów, z których korzysta Użytkownik, na które Bank nie ma wpływu i które są niezależne od Banku. Zakres usług realizowanych za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-konto 5 1. W ramach Umowy Rachunku i innych umów zawartych przez Posiadacza Rachunku, Bank uruchamia Dostęp aktywny lub Dostęp bierny do wysokości Limitów i w zależności od treści złożonej Dyspozycji. 2. W ramach Dostępu aktywnego Bank umożliwia Użytkownikowi: 1) sprawdzanie sald, historii transakcji i pobieranie zestawień transakcji na rachunkach bieżących, depozytowych oraz kredytowych, 2) otwieranie rachunków lokat terminowych, 3) likwidację rachunków lokat terminowych przed upływem zadeklarowanego okresu, 4) sprawdzanie informacji i historii rachunków kart płatniczych (debetowych i charge), 5) sprawdzanie informacji i historii rachunków kart kredytowych, pobieranie wyciągów oraz spłatę zadłużenia kart kredytowych, 6) aktywowanie kart kredytowych, 5

6 7) składanie Zleceń przelewów oraz przelewów odroczonych na rachunki prowadzone w bankach krajowych i zagranicznych, 8) składanie dyspozycji zleceń stałych na rachunki prowadzone w Banku i w innych bankach krajowych, 9) składanie Zleceń przelewów, dyspozycji zleceń stałych oraz przelewów odroczonych do ZUS, urzędów skarbowych i innych organów podatkowych, 10) realizowanie szybkich płatności internetowych "Płać z BOŚ", 11) realizowanie przelewów na rachunki inwestycyjne Domu Maklerskiego BOŚ S.A., 12) realizowanie przelewów doładowań telefonów komórkowych, 13) logowanie lub autoryzowanie (podpisywanie) Zleceń z wykorzystaniem: Tokena, Klucza, SMSKodu, Bezpiecznego podpisu elektronicznego, 14) korzystanie z wewnętrznego modułu poczty , służącego do wymiany informacji pomiędzy Bankiem a Użytkownikiem, 15) korzystanie z wewnętrznego modułu obsługi wniosków, służącego do składania elektronicznych dyspozycji przez Użytkownika, 16) tworzenie i edytowanie szablonów przelewów, w tym szablonów dostępnych w Usłudze TeleBOŚ oraz korzystanie z serwisu SMS. 3. W ramach Dostępu biernego Bank umożliwia Użytkownikowi: 1) sprawdzanie sald, historii transakcji i pobieranie zestawień transakcji na rachunkach bieżących, depozytowych oraz kredytowych, 2) otwieranie rachunków lokat terminowych, 3) likwidację rachunków terminowych lokat przed upływem zadeklarowanego okresu, 4) sprawdzanie informacji i historii rachunków kart płatniczych (debetowych i charge), 5) sprawdzanie informacji, historii rachunków kart kredytowych oraz pobieranie wyciągów kart kredytowych 6) aktywowanie kart kredytowych, 7) korzystanie z wewnętrznego modułu poczty , służącego do wymiany informacji pomiędzy Bankiem a Użytkownikiem serwisu, 8) korzystanie z wewnętrznego modułu obsługi wniosków, służącego do składania elektronicznych dyspozycji przez Użytkownika, 9) tworzenie i edytowanie szablonów przelewów, w tym szablonów dostępnych w Usłudze TeleBOŚ oraz korzystania z serwisu SMS. 4. Za pomocą usługi BOŚBank24 Twoje e- Konto nie można wykonywać przelewów, zleceń stałych i przelewów odroczonych na rachunki kredytowe prowadzone przez Bank na rzecz Posiadacza Rachunku lub na rzecz innych kredytobiorców, z wyłączeniem przelewów, zleceń stałych i przelewów odroczonych dokonywanych na rachunki kart kredytowych oraz kredytów rewolwingowych. Zasady postępowania przy korzystaniu z BOŚBank24 Twoje e-konto 6 Informacje na temat szczegółowych zasad postępowania przy korzystaniu z BOŚBank24 Twoje e-konto znajdują w serwisie internetowym Banku. Zakres usług realizowanych za pośrednictwem TeleBOŚ 7 1. Bankowość telefoniczna TeleBOŚ obejmuje następujące usługi: 1) Serwis automatyczny IVR, w którym dyspozycje Użytkownika wykonywane są automatycznie z aparatów telefonii stacjonarnej lub komórkowej, działających w trybie tonowym, w tym: a) sprawdzanie salda Rachunku i kwoty dostępnych środków, b) otwieranie standardowych lokat terminowych, c) sprawdzanie sald Rachunków bieżących i Rachunków pomocniczych prowadzonych w ramach Umowy, d) dokonywanie przelewów w złotych z Rachunków złotowych na 6

7 rachunki bankowe wymienione w Dyspozycji przelewów, e) pobieranie historii operacji faksem, 2) Serwis SMS, w którym informacje o zdarzeniach na Rachunku i realizacja dyspozycji Użytkownika odbywa się za pomocą komunikatów SMS przesyłanych w sieci GSM operatorów polskich. 2. Za pomocą usługi TeleBOŚ nie można wykonywać przelewów, zleceń stałych i przelewów odroczonych na rachunki kredytowe prowadzone przez Bank na rzecz Posiadacza Rachunku lub na rzecz innych kredytobiorców, z wyłączeniem przelewów dokonywanych na rachunki kart kredytowych oraz kredytów rewolwingowych. Zasady postępowania przy korzystaniu z TeleBOŚ 8 1. W usłudze TeleBOŚ, zgodnie z Dyspozycją, każdemu Użytkownikowi przypisywany jest Identyfikator (wspólny dla BOŚBank24 Twoje e-konto i TeleBOŚ) oraz TeleKod. 2. Identyfikator i TeleKod służą do logowania i/lub autoryzacji Zleceń i/lub zatwierdzania innych dyspozycji zarówno w Serwisie automatycznym IVR jak i Serwisie SMS. 3. Podczas pierwszego logowania do Serwisu automatycznego IVR należy postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez automat. Jako numer identyfikacyjny należy podać ośmiocyfrowy Identyfikator nadany przez Bank, a jako TeleKod należy podać TeleKod otrzymany w kopercie z hasłami oznaczonej Usługa TeleBOŚ. Po pierwszym zalogowaniu należy zmienić TeleKod. Nowy TeleKod musi składać się z 6 cyfr. 4. Podczas kolejnego logowania do Serwisu automatycznego IVR, po zmianie TeleKodu, jako numer identyfikacyjny należy podać ośmiocyfrowy Identyfikator Użytkownika nadany przez Bank, a jako TeleKod należy podać nowy, zdefiniowany przez Użytkownika Telekod. 5. Funkcja realizowania przelewów za pośrednictwem Serwisu automatycznego IVR jest aktywna po złożeniu przez Użytkownika w Placówce Banku Dyspozycji przelewów lub ich zdefiniowaniu w systemie BOŚBank 24 Twoje e-konto. 6. W Dyspozycji przelewów może być określonych nie więcej niż dziewięć numerów rachunków odbiorców, na które będą dokonywane przelewy. Przelewy mogą być wykonywane wyłącznie w złotych polskich, na rachunki prowadzone w Banku lub w innych bankach krajowych. 7. Każdy odbiorca umieszczony w Dyspozycji przelewów może być dostępny zarówno dla usługi BOŚBank24 Twoje e-konto, jak i w Serwisie automatycznym IVR z zastrzeżeniem, że w Serwisie automatycznym IVR może być dostępnych tylko 9 odbiorców. Listę odbiorców Użytkownik może zmieniać posiadając Dostęp aktywny lub Dostęp bierny do usługi BOŚBank Twoje e-konto. 8. Zmiana danych dotyczących listy odbiorców i ich numerów rachunków w Dyspozycji przelewów nie wymaga podpisania aneksu do Umowy. Zmiany danych wchodzą w życie najpóźniej w następnym Dniu roboczym po dniu złożenia aktualizacji Dyspozycji. 9. Dostęp do Serwisu automatycznego IVR można uzyskać wyłącznie za pomocą telefonu działającego w trybie tonowym. 10. Dostęp do Serwisu SMS można uzyskać wyłącznie za pomocą telefonu komórkowego. 11. Szczegółowa Instrukcja korzystania z Serwisu SMS jest publikowana na stronie internetowej Banku. 12. Numery telefonów usługi TeleBOŚ są podawane na stronie internetowej Banku w zakładce Kontakt i w Placówkach Banku. 13. Bank zastrzega możliwość nagrywania rozmów telefonicznych, o czym Klient zostaje uprzedzony. Zasady bezpieczeństwa 9 1. Użytkownik powinien wylogować się przed odejściem od komputera bądź rozłączyć się po zakończeniu rozmowy telefonicznej. 2. Użytkownik zobowiązany jest do: 1) ochrony haseł, TeleKodu, Kluczy i Tokena z zachowaniem należytej staranności, 2) nieprzechowywania haseł, TeleKodu i Kluczy wraz z numerem Rachunku bankowego lub z Identyfikatorem, 7

8 3) nieudostępniania haseł, TeleKodu, Kluczy i Tokena osobom nieuprawnionym. 3. W przypadku, gdy Użytkownik podejrzewa, że osoby trzecie weszły w posiadanie jego danych służących do logowania (w szczególności haseł, TeleKodu, Kluczy lub Tokena), powinien niezwłocznie zablokować dostęp do usług bankowości elektronicznej w Placówce Banku lub telefonicznie pod numerem / Trzykrotne błędne wprowadzenie Klucza w usłudze BOŚBank24 Twoje e-konto, w Serwisie SMS spowoduje zablokowanie możliwości logowania do usługi i/lub zablokowanie możliwości składania dyspozycji. Trzykrotne wprowadzenie błędnego TeleKodu w Serwisie automatycznym IVR spowoduje zablokowanie usługi TeleBOŚ 5. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za dyspozycje złożone od momentu zgłoszenia zablokowania usługi. 6. Odblokowania dostępu dokonuje pracownik Placówki Banku bądź Call Center na podstawie Dyspozycji odblokowania usług bankowości elektronicznej. Jeżeli dostęp do usługi bankowości elektronicznej został zablokowany z winy Użytkownika, ponosi on koszty odblokowania zgodnie z Taryfą. 7. Utratę lub zniszczenie Tokena Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić w Placówce Banku. Nowy Token zostanie wydany po uiszczeniu opłaty zgodnie z Taryfą. 8. Jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo systemu informatycznego, Bank ma prawo, nie ponosząc żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika, do czasowego zawieszenia działania usług bankowości elektronicznej na czas niezbędny do rozwiązania problemu. Informacja w tej sprawie będzie zamieszczana na stronie internetowej Banku. Zasady odpowiedzialności Posiadacza Rachunku obciążają transakcje zrealizowane na podstawie Zleceń złożonych i poprawnie autoryzowanych przez Użytkowników za pośrednictwem usług BOŚBank24 Twoje e-konto lub TeleBOŚ. 2. Posiadacza Rachunku obciążają operacje dokonane również przez osoby, którym udostępnił hasło, TeleKod, Klucze lub Token. 3. Bank nie ponosi odpowiedzialności za: 1) jakiekolwiek następstwa powstałe w wyniku zgubienia lub zniszczenia przez Użytkownika Tokena do momentu zgłoszenia utraty Tokena w Placówce Banku, 2) nieprawidłowo podane przez Posiadacza Rachunku lub przez Użytkowników numery rachunków, na które dokonywane są przelewy oraz niewłaściwe tytuły płatności, jak również za błędnie wprowadzone kwoty przelewów, 3) dodatkowe opłaty związane z wykonaniem dyspozycji przelewu, pobierane przez inne banki, lub których pobranie wynika z okoliczności niezależnych od Banku, np. odsetki karne z tytułu nieterminowego wykonania płatności przez Posiadacza Rachunku lub przez Użytkowników. 4. Bank nie odpowiada za szkody powstałe z przyczyn niezależnych od Banku, w szczególności spowodowane: 1) działaniem siły wyższej, 2) decyzją organów władzy publicznej, 3) zakłóceniami, błędami i opóźnieniami w realizacji dyspozycji Użytkownika spowodowanymi wirusem komputerowym lub awarią systemów komputerowych, wadliwym działaniem lub niezgodnym z prawem wykorzystaniem łączy telekomunikacyjnych znajdujących się poza dyspozycją Banku, 4) uzyskaniem nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego Klienta przez osoby trzecie, zgubienia lub zniszczenia przez Klienta Instrumentu płatniczego do momentu zgłoszenia tych zdarzeń telefonicznie pod numerem lub , lub w Placówce Banku, 5) z winy innych podmiotów uczestniczących w procesie rozliczeniowym. 5. Bank ma prawo zablokować lub ograniczyć Użytkownikowi usługę BOŚBank24 Twoje e- Konto lub usługę TeleBOŚ lub Instrument płatniczy z ważnych przyczyn, w szczególności: 1) z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem Instrumentu płatniczego, 8

9 2) w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia Instrumentu płatniczego lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej. 6. Bank informuje Użytkownika o zablokowaniu Instrumentu płatniczego lub dostępu do usług BOŚBank24 Twoje e-konto i/lub TeleBOŚ przed jego zablokowaniem, a jeżeli to nie jest możliwe to niezwłocznie po jego zablokowaniu w formie pisemnej, elektronicznej, ustnej lub innej indywidualnie uzgodnionej między stronami. Nie dotyczy to wypadków, gdy przekazanie informacji o zablokowaniu Instrumentu płatniczego byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów. 7. Bank odblokowuje Instrument płatniczy albo zastępuje go nowym, jeżeli przestały istnieć podstawy do utrzymania blokady. Reklamacje 11 Bank rozpatruje reklamacje Klienta na zasadach określonych w Regulaminie rachunków bankowych. Bezpieczny podpis elektroniczny Bezpieczny podpis elektroniczny jest jedną z form autoryzacji akceptowaną w systemie bankowości internetowej BOŚBank24 Twoje e-konto. 2. Klient może uzyskać Bezpieczny podpis elektroniczny we własnym zakresie bezpośrednio u kwalifikowanych podmiotów świadczący usługi certyfikacyjne lub podmiotów pośredniczących w ich dystrybucji. 3. Warunkiem udostępnienia za pośrednictwem BOŚ S.A. Bezpiecznego podpisu elektronicznego Szafir, wydawanego przez KIR S.A., jest podpisanie umowy na świadczenie usług certyfikacyjnych i złożenie Zamówienia zestawu, w którym Klient, określa Subskrybenta. 4. Odbiór technicznych komponentów do korzystania z Bezpiecznego podpisu elektronicznego jest dokonywany osobiście przez Subskrybenta, wskazanego w Zamówieniu zestawu BOŚ S.A. oferuje usługi certyfikacyjne dla swoich Klientów na zasadach pośredniczenia pomiędzy KIR S.A., a Odbiorcami usług certyfikacyjnych, będącymi Klientami Banku. 2. Wszelkie czynności związane z oferowaniem kwalifikowanych certyfikatów wystawianych przez KIR S.A. na rzecz Klientów Banku wykonują Placówki Banku. 3. Certyfikaty oferowane zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie są Kwalifikowanymi certyfikatami w myśl przepisów Ustawy o podpisie elektronicznym. Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy Kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu. 4. Wszelką korespondencję związaną z wykorzystywaniem przez Klientów BOŚ S.A. Bezpiecznych podpisów elektronicznych wydawanych przez KIR S.A. należy kierować na adres właściwej Placówki BOŚ S.A. lub telefonicznie oraz - niezależnie od BOŚ S.A. - korespondencję oraz skargi związane ze świadczeniem kwalifikowanych usług certyfikacyjnych można kierować do Ośrodka Zarządzania Kluczami Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. (adres na stronie internetowej KIR S.A.). 5. Okres ważności Bezpiecznego podpisu elektronicznego wynosi rok albo dwa. Początek okresu ważności jest każdorazowo ustalany z Odbiorcą usług certyfikacyjnych. Zasady unieważnienia i zawieszania Bezpiecznych podpisów elektronicznych O unieważnienie lub zawieszenie Bezpiecznego podpisu elektronicznego występuje Odbiorca usług certyfikacyjnych, Subskrybent lub osoba przez niego upoważniona do podejmowania takich czynności. Certyfikat, który został unieważniony, nie może być następnie uznany za ważny. 2. Wniosek o unieważnienie lub zawieszenie Bezpiecznego podpisu elektronicznego, winien być zgłoszony bezpośrednio do KIR S.A. lub Placówki Banku. 9

10 3. Certyfikat, który został zawieszony, może zostać następnie unieważniony lub uznany za ważny. Zmiana statusu Certyfikatu na ważny może nastąpić wyłącznie na wniosek złożony osobiście w KIR S.A. Wzór wniosku o zmianę statusu jest dostępny na stronie internetowej KIR S.A. 4. Jeżeli w ciągu 7 dni od daty zawieszenia Certyfikatu nie został złożony wniosek o zmianę jego statusu, wówczas Certyfikat zostaje automatycznie unieważniony. Potwierdzenie unieważnienia Certyfikatu zostanie przesłane przez KIR S.A. do Odbiorcy usług certyfikacyjnych oraz do Subskrybenta. 5. W przypadku podejrzenia wejścia osoby trzeciej w posiadanie Bezpiecznego podpisu elektronicznego należy skontaktować się bezpośrednia z KIR S.A. Postanowienia końcowe Bank ma prawo dokonywania zmian Regulaminu w trakcie trwania Umowy. 2. Aktualny Regulamin udostępniany jest do wiadomości Klientów w Placówkach Banku i zamieszczany na stronie internetowej Banku 3. Bank poinformuje Klienta o zmianach Regulaminu nie później niż 14 dni przed proponowaną datą ich wejścia w życie. 4. Informacja o zmianach Regulaminu, zawierająca tekst zmienianego Regulaminu, wraz ze wskazaniem daty publikacji na stronie internetowej Banku, udostępniana jest do wiadomości Klientów w formie papierowej w Placówkach Banku i zamieszczana na stronie internetowej Banku Informacje te mogą być również podawane w wyciągach bankowych. 5. Klient może zgłosić sprzeciw wobec zmian niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni od daty publikacji, co będzie jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy w części dotyczącej bankowości internetowej od dnia obowiązywania zmienionego Regulaminu. 6. Jeżeli w terminie 14 dni od daty publikacji na stronie internetowej informacji o zmianie Regulaminu Klient nie wypowie Umowy w części dotyczącej bankowości internetowej, zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia jego wprowadzenia przez Bank, tj. od daty wejścia w życie stosownego wewnętrznego aktu normatywnego Banku. 7. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta w części dotyczącej bankowości internetowej z powodu zmiany Regulaminu, do dnia jej rozwiązania zastosowanie ma dotychczasowy Regulamin. 8. Użytkownik w przypadku problemów z dostępem do usługi lub właściwym jej skonfigurowaniem powinien skontaktować się z Infolinią pod numerem lub , lub z Placówką Banku. 9. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług bankowości elektronicznej, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Umowy i innymi uregulowaniami stanowiącymi integralną część umowy ramowej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 10. Klient lub Bank mogą rozwiązać Umowę w części dotyczącej bankowości internetowej z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. Bieg terminu wypowiedzenia liczy się od dnia doręczenia wypowiedzenia jednej ze stron. 11. Wszelka korespondencja pomiędzy Bankiem a Posiadaczem Rachunku odbywa się pod adresem korespondencyjnym, określonym w umowie Rachunku, listem zwykłym. Korespondencję uznaje się za doręczoną najpóźniej szóstego dnia roboczego liczonego od daty jej nadania w urzędzie pocztowym. 12. Bank zastrzega sobie prawo rozszerzenia zakresu lub rezygnacji z niektórych funkcjonalności usług BOŚBank24 Twoje e- Konto oraz TeleBOŚ w przypadku zmiany przepisów prawa, zmian rozwiązań technicznych systemu lub zmiany oferty Banku. 13. Rozszerzenie zakresu funkcjonalności usług BOŚBank24 Twoje e-konto oraz TeleBOŚ nie stanowi zmiany Umowy. Informacje o zmianach w zakresie funkcjonalności oraz terminach ich wprowadzenia będą dostępne na stronach internetowych i w Placówkach Banku. 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Umowy Rachunku, do którego udostępniane są usługi bankowości elektronicznej, Taryfy, Regulaminu rachunków bankowych, innych uregulowań stanowiących integralną część umowy ramowej oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 10

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SYSTEM BOŚBANK24 IBOSS W BOŚ S.A.

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SYSTEM BOŚBANK24 IBOSS W BOŚ S.A. Załącznik do Uchwały Nr 186/2012 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 12.06.2012r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6/2011 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 12 stycznia 2011r. REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SYSTEM BOŚBANK24

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 294/2012 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 18 września 2012r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6/2011 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 12 stycznia 2011r. REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SYSTEM

Bardziej szczegółowo

DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 389/2015 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 10.11. 2015 r. REGULAMIN BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ BOŚBank24 Twoje e-konto i Serwisu SMS DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SYSTEM BOŚBANK24 IBOSS W BOŚ S.A.

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SYSTEM BOŚBANK24 IBOSS W BOŚ S.A. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 156/2014 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 20 maja 2014 r. REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SYSTEM BOŚBANK24 IBOSS W BOŚ S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały Zarządu KBS w Wejherowie nr 87 z dnia 23.08.2005r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu

tabele funkcjonalności kanałów dostępu tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny założenie konta i aktywacja dostępu Złożenie wniosku o otwarcie konta Identyfikacja klienta Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi TeleBank

Regulamin usługi TeleBank ŁĄCKI BANK SPÓŁDZIELCZY Regulamin usługi TeleBank Protokół 7/08 Zarządu Łąckiego Banku Spółdzielczego z dnia 28.02.2008 Łącko, luty 2008 1 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. Uaktywnienie usługi

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi e-skok

Umowa o świadczenie usługi e-skok Umowa o świadczenie usługi e-skok zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Wielkopolską Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową z siedzibą w Poznaniu, ul. Macieja Palacza 13,kod pocztowy 60-242

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Bankowość Telefoniczna PekaoFirma24 dla Klientów Biznesowych. Banku Polska Kasa Opieki S.A.

R E G U L A M I N. Bankowość Telefoniczna PekaoFirma24 dla Klientów Biznesowych. Banku Polska Kasa Opieki S.A. R E G U L A M I N Bankowość Telefoniczna PekaoFirma24 dla Klientów Biznesowych Banku Polska Kasa Opieki S.A. . Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Bankowość Telefoniczna PekaoFirma24 dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin bankowości elektronicznej, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i zakres świadczenia przez Bank Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA obowiązuje od dnia 27.03.2017r. 1 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SYSTEM BOŚBANK24 iboss W BOŚ S.A.

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SYSTEM BOŚBANK24 iboss W BOŚ S.A. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 216/2015 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 26 maja 2015 r. REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SYSTEM BOŚBANK24 iboss W BOŚ S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin bankowości elektronicznej, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i zakres świadczenia przez Bank Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisaną pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek Załącznik nr 1 Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek, zwany dalej Regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Suwałkach Nr 165 /2013 z dnia 18.04.2013 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebanknet DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH Suwałki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Załącznik do Uchwały Nr 31/03/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu z dnia 27 listopada 2014 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK REGULAMIN USŁUGI SMSBANK Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z Usługi bankowej SMSbank dla klientów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI Komunikat dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rodzaje rachunków opłat dla Serwisu telefonicznego HaloŚląski... 3 Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Portal Klienta system informatyczny służący

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA Załącznik nr. 8 do uchwały nr 15/06/2011 z dnia 30.06.2011 Regulamin świadczenia usługi eskok Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady świadczenia przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM. Poznań

REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM. Poznań REGULAMI ŚWIADCZE IA USŁUG BA KOWOŚCI ELEKTRO ICZ EJ W POZ AŃSKIM BA KU SPÓŁDZIELCZYM Poznań SPIS TREŚCI Rozdział 1... 3 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2... 4 Uruchomienie usługi bankowości elektronicznej...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r.

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r. REGULAMIN Programu Łatwe Zarabianie Warszawa, sierpień 2016r. 1 Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank/Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie Przyjęto na posiedzeniu Zarządu Banku Spółdzielczego w Nadarzynie w dniu 21.03.2012r. Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ BGK@24BIZNES DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Warszawa, październik 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA o prowadzenie rachunków bankowych modulo nr. nazwa i siedziba Banku Oddział w. Wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd

UMOWA o prowadzenie rachunków bankowych modulo nr. nazwa i siedziba Banku Oddział w. Wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd UMOWA o prowadzenie rachunków bankowych modulo nr W dniu - - r. w pomiędzy Wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd w nazwa i siedziba Banku Oddział w pod numerem: KRS REGON NIP reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski dla klientów korporacyjnych Spis treści strona Rozdział 1. Rozdział 2. Postanowienia ogólne...3 Zasady udostępniania serwisu HaloŚląski...4 Rozdział 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebo DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Wąchocku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebo DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Wąchocku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebo DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Wąchocku Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin świadczenia usług bankowości internetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin usługi BILIX (zwany dalej Regulaminem ) stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Garwolinie Regulamin świadczenia usługi Internet Banking dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Garwolinie

Bank Spółdzielczy w Garwolinie Regulamin świadczenia usługi Internet Banking dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Garwolinie Załącznik nr 2 do uchwały Nr 11 /2005 z dnia 13.05.2005 r. Zarządu BS w Garwolinie Bank Spółdzielczy w Garwolinie Regulamin świadczenia usługi Internet Banking dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku

Bardziej szczegółowo

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie Czym jest ING BankOnLine? ING BankOnLine to bezpłatny dostęp do konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, przez Internet. Dla kogo: Jest przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin bankowości elektronicznej, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i zakres świadczenia przez Bank Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OBSŁUGI PRODUKTÓW BANKOWYCH W KANALE MOBILNYM W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA Obowiązują od 19.05.2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych w mbanku

Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych w mbanku Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych w mbanku (obowiązują od 23.10.2012) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Instrukcja świadczenia. przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku. usługi bankowości elektronicznej ebo

Instrukcja świadczenia. przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku. usługi bankowości elektronicznej ebo Załącznik Nr1 do Uchwały Nr 36/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąchocku z dnia19.08.2015r Instrukcja świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usługi bankowości elektronicznej ebo Wąchock 2015 1

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 7 marca 2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji stałych doładowań telefonów w mbanku. Postanowienia ogólne

Regulamin realizacji stałych doładowań telefonów w mbanku. Postanowienia ogólne Regulamin realizacji stałych doładowań telefonów w mbanku I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają warunki realizacji Stałego doładowania wskazanego przez Zleceniodawcę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, lipiec 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika ANEKS DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA, W SPRAWIE REALIZACJI ZLECEŃ I DYSPOZYCJI SKŁADANYCH ZA POMOCĄ TELEFONU I INNYCH URZĄDZEŃ (ver.1) zawarty w w dniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE Załącznik do Uchwały nr 20/08 Zarządu BS w Legionowie z dnia 24.04.2008 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE LEGIONOWO 2008 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi Play24

Regulamin korzystania z usługi Play24 Regulamin korzystania z usługi Play24 Definicje 1 Wyrazy pisane wielką literą oznaczają: 1. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1 Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy między Bankiem a Klientem w zakresie korzystania przez Klienta z Kanałów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N przyjmowania lokat za pośrednictwem Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRAŚNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRAŚNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr2 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRAŚNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N świadczenia usług dla klientów detalicznych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym.

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym. REGULAMIN świadczenia usługi bankowości internetowej ebanknet dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej Biała, czerwiec 2006 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne.... 3 II. Złożenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium. w Banku Gospodarstwa Krajowego

Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium. w Banku Gospodarstwa Krajowego Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa, marzec 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BANK SPÓŁDZIELCZY W WOLBROMIU

REGULAMIN BANK SPÓŁDZIELCZY W WOLBROMIU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/16/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 29.03.2011r. BANK SPÓŁDZIELCZY W WOLBROMIU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebanknet DLA POSIADACZY

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 419/2015 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków identyfikacji Klientów w kanałach

Bardziej szczegółowo

WARUNKI USŁUGI INVOOBILL W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.)

WARUNKI USŁUGI INVOOBILL W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) WARUNKI USŁUGI INVOOBILL W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II DOSTĘPNOŚĆ USŁUGI INVOOBILL... 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A.

Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość 1 International

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N dostępu do usługi internetowej E-KartaLokalu w Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Płocku.

R E G U L A M I N dostępu do usługi internetowej E-KartaLokalu w Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Płocku. R E G U L A M I N dostępu do usługi internetowej E-KartaLokalu w Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Płocku. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin uwzględnia następujące

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin określa zasady korzystania z usługi Rachunek Elektroniczny w sieci Plus GSM, świadczonej przez Polkomtel S.A., z siedzibą ul. Postępu 3, 02 676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz Spis treści: Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w Systemie BlueCash dla Klientów Banku... 1 Regulamin promocji Przelew ekspresowy w Euro Bank S.A. za 0 zł... 5 Regulamin świadczenia Usługi płatniczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Piaseczno, marzec 2005 r. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa: a)

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi eskok dla członków SKOK podmiotów instytucjonalnych

Regulamin świadczenia usługi eskok dla członków SKOK podmiotów instytucjonalnych Regulamin świadczenia usługi eskok dla członków SKOK podmiotów instytucjonalnych Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady świadczenia przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo- Kredytową

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin nabywania i obsługi obligacji skarbowych za pomocą systemu teleinformatycznego Inteligo. Rozdział 1. Zagadnienia ogólne

Regulamin nabywania i obsługi obligacji skarbowych za pomocą systemu teleinformatycznego Inteligo. Rozdział 1. Zagadnienia ogólne Regulamin nabywania i obsługi obligacji skarbowych za pomocą systemu teleinformatycznego Inteligo Rozdział 1. Zagadnienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa: 1. Warunki składania dyspozycji w zakresie

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR Załącznik nr IV do załącznika nr 2A do Umowy UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR zawarta w dniu w zwana dalej Umową, zawarta pomiędzy: nazwa miejscowości ProService Agent Transferowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin zdalnego odnawiania kwalifikowanych i niekwalifikowanych certyfikatów wydanych przez KIR S.A.

Regulamin zdalnego odnawiania kwalifikowanych i niekwalifikowanych certyfikatów wydanych przez KIR S.A. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Regulamin zdalnego odnawiania kwalifikowanych i niekwalifikowanych certyfikatów wydanych przez KIR S.A. Wersja 1.0 Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 5 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo