Regulamin bankowości elektronicznej. przez system BOŚBank24 Twoje e-konto, oraz TeleBOŚ w BOŚ S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin bankowości elektronicznej. przez system BOŚBank24 Twoje e-konto, oraz TeleBOŚ w BOŚ S.A."

Transkrypt

1 Regulamin bankowości elektronicznej system BOŚBank24 Twoje e-konto oraz TeleBOŚ w BOŚ S.A Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BOŚ Bank24 Twoje e-konto oraz TeleBOŚ w Banku Ochrony Środowiska S.A. 2. Niniejszy Regulamin stanowi umowę ramową wraz z: 1) Umową Rachunku bankowego, do którego udostępnione są usługi bankowości elektronicznej, 2) Regulaminem rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Ochrony Środowiska S.A. 2 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć: 1) Aneks do Umowy Aneks do Umowy rachunku bankowego dotyczący udostępnienia usług bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e-konto lub TeleBOŚ, zawierany w przypadku, gdy na podstawie innej umowy nie udostępniono obsługi rachunków przez dany system bankowości elektronicznej, 2) Autoryzacja wyrażenie zgody na wykonanie Zlecenia płatniczego przy użyciu urządzenia autoryzacyjnego, z którego korzysta Użytkownik, 3) Bank/BOŚ S.A. Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 12, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , dostawca usług płatniczych, 4) Bezpieczny podpis elektroniczny podpis elektroniczny, regulowany przepisami Ustawy o podpisie elektronicznym, który jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis; jest sporządzany za pomocą bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny; jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna, 5) BOŚBank24 Twoje e-konto usługa bankowości internetowej, 6) Certyfikat elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego są przyporządkowane do osoby składającej podpis elektroniczny i które umożliwiają identyfikację tej osoby, 7) Dostęp aktywny dostęp do usługi BOŚBank24 Twoje e-konto z użyciem Tokena lub koperty z hasłami oraz SMSKodu lub Bezpiecznego podpisu elektronicznego, 8) Dostęp bierny: a) dostęp do usługi BOŚBank24 Twoje e- Konto z użyciem koperty z hasłami jako sposobu zabezpieczenia dostępu i Limitami ustawionymi w wysokości 0 (zero) lub b) dostęp do usługi BOŚBank24 Twoje e- Konto z użyciem Tokena lub koperty z hasłami oraz SMSKodu lub Bezpiecznego podpisu elektronicznego i Limitami ustawionymi w wysokości 0 (zero), 9) Dyspozycja nadania uprawnień Dyspozycja nadania uprawnień i ustalenia limitów w bankowości internetowej BOŚBank24 Twoje e-konto składane przez Klienta zlecenie uruchomienia usługi bankowości internetowej BOŚBank24 Twoje e-konto wskazujące Rachunki dostępne przez system BOŚBank24 Twoje e-konto, Limity oraz Użytkowników, 10) Dyspozycja przelewów Dyspozycja przelewów w usłudze bankowości telefonicznej TeleBOŚ wykaz odbiorców i numerów ich rachunków bankowych, na które Użytkownik będzie zlecał przelewy za pośrednictwem Serwisu automatycznego IVR, 11) Dyspozycja Dyspozycja nadania uprawnień i ustalenia limitów w bankowości internetowej BOŚBank24 Twoje e-konto lub Dyspozycja przelewów, 12) Dzień roboczy dzień niebędący dniem wolnym od pracy, w którym bank Płatnika i bank Odbiorcy świadczy Usługi płatnicze, z uwzględnieniem godzin prowadzenia obsługi Transakcji płatniczych, 13) Elektroniczne kanały dostępu usługi bankowości elektronicznej, internetowej lub telefonicznej (WWW, IVR, SMS) pozwalające 1

2 na dostęp do Rachunku przez Internet i telefon, 14) GSM standard telefonii komórkowej, w którym realizowane są usługi związane z transmisją głosu, danych i wiadomości w formie tekstowej lub multimedialnej, 15) Identyfikator ośmiocyfrowy numer identyfikacyjny Użytkownika nadany przez Bank, 16) Instrument płatniczy zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez Klienta i Bank zbiór procedur, wykorzystywane przez Klienta do składania Zlecenia płatniczego, 17) KIR S.A. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., 18) Klient/Posiadacz Rachunku podmiot będący stroną zawartej z Bankiem Umowy lub podmiot występujący o zawarcie z Bankiem Umowy lub Aneksu do Umowy tj. mikroprzedsiębiorstwa, wspólnoty mieszkaniowe oraz NGO, 19) Klucz poufne hasło służące do logowania i/lub podpisywania Zleceń zgodnie z zasadami postępowania przy korzystaniu z BOŚBank24 Twoje e-konto obowiązującymi w Dostępie aktywnym lub Dostępie biernym, 20) Komunikat o godzinach granicznych Komunikat o godzinach granicznych dla zleceń płatniczych w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych i organizacji pozarządowych, zamieszczony na stronie internetowej oraz w Placówkach Banku, 21) Koperta z hasłami koperta zawierająca poufne nr PIN1 i PIN2 służące Klientowi do pierwszego logowania do usługi BOŚ Bank 24 Twoje e-konto.lub zatwierdzania dyspozycji w dostępie biernym, 22) Kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, wpisany do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, zgodnie z Ustawą o podpisie elektronicznym, 23) Limity maksymalna kwota jednorazowego przelewu i maksymalna dzienna kwota wszystkich przelewów możliwych do wykonania w ramach Elektronicznego kanału dostępu określona w Dyspozycji nadania uprawnień; w przypadku wyboru przez Posiadacza Rachunku Dostępu biernego Limity ustawiane są w wysokości 0 (zero), 24) Mikroprzedsiębiorstwo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna prowadząca działalność w formie spółki cywilnej, spółka jawna osób fizycznych oraz spółka partnerska nie stosująca zasad rachunkowości określonych ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. nr 152 poz z późniejszymi zmianami), 25) Odbiorca osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot posiadający zdolność prawną, będący odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot Transakcji płatniczej, 26) Odbiorca usług certyfikacyjnych osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła z KIR S.A. umowę na świadczenie usług certyfikacyjnych, 27) Pakiet SMS udostępniana przez Bank paczka komunikatów tekstowych, z określoną ich liczbą i typem, do wykorzystania w usłudze Serwis SMS przez Użytkownika, z opłatami określonymi w Taryfie, 28) PIN 1 sześciocyfrowy, poufny numer, znajdujący się w Kopercie z hasłami, służący Użytkownikowi do pierwszego logowania do Usługi BOŚBank24, 29) PIN 2 sześciocyfrowy, poufny numer, znajdujący się w Kopercie z hasłami, służący Użytkownikowi do zatwierdzania dyspozycji otwarcia rachunków terminowych standardowych lokat oszczędnościowych w ramach Dostępu biernego, 30) Placówka Banku Oddział/Oddział Operacyjny Banku, 31) Płatnik osoba fizyczna lub prawna lub inny podmiot posiadający zdolność prawną, składający Zlecenie płatnicze, 32) Rachunek/Rachunek bankowy należący do Posiadacza Rachunku rachunek bieżący, pomocniczy, lokaty terminowej, w złotych lub w walucie wymienialnej, 33) Regulamin Regulamin bankowości elektronicznej system BOŚBank24 Twoje e-konto oraz TeleBOŚ w BOŚ S.A., 34) Regulamin rachunków bankowych Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Ochrony Środowiska S.A., 35) SMS komunikat tekstowy transmitowany w sieci telefonów komórkowych GSM na warunkach określonych przez operatora sieci, 36) SMSKod poufny numer służący Użytkownikowi do podpisywania Zleceń w systemie BOŚBank24 Twoje e-konto z dostępem przy użyciu koperty z hasłami 2

3 oraz SMSKodu, przekazywany przez Bank w formie SMSa w sieci GSM, 37) Subskrybent osoba fizyczna, której dane zostały wpisane do Certyfikatu, składająca Bezpieczny podpis elektroniczny, 38) Taryfa Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw i wspólnot mieszkaniowych, 39) TeleBOŚ usługa bankowości elektronicznej (telefonicznej), na którą składa się: a) Serwis automatyczny IVR, w którym dyspozycje Użytkownika wykonywane są automatycznie z aparatów telefonii stacjonarnej lub komórkowej, działających w trybie tonowym, b) Serwis SMS, w którym informacje o zdarzeniach na Rachunku i realizacja dyspozycji Użytkownika odbywa się za pomocą SMS-ów przesyłanych w sieci GSM operatorów polskich, 40) TeleKod sześciocyfrowy, poufny numer, służący Użytkownikowi do logowania i realizacji Zleceń w usłudze TeleBOŚ: a) w przypadku pierwszego logowania TeleKod znajdujący się w kopercie z hasłami, b) w przypadku kolejnych logowań TeleKod ustalony przez Użytkownika, 41) Token urządzenie generujące hasła jednorazowe, 42) Transakcja płatnicza zainicjowany przez Płatnika lub Odbiorcę transfer środków pieniężnych, 43) Umowa/Umowa Rachunku umowa Rachunku bankowego, do którego udostępnione są usługi bankowości elektronicznej, 44) Unikatowy identyfikator kombinacja liter, liczb lub symboli, określona przez Bank dla użytkownika Usług płatniczych, która jest dostarczana przez jednego użytkownika w celu jednoznacznego zidentyfikowania drugiego biorącego udział w danej transakcji użytkownika lub jego rachunku; o ile nie uzgodniono inaczej w szczegółowych warunkach realizacji poszczególnych typów Zleceń płatniczych, Unikatowy identyfikator stanowi numer rachunku w formacie IBAN/NRB, 45) Usługa płatnicza usługa wymieniona w art. 3 Ustawy o usługach płatniczych, 46) Ustawa o podpisie elektronicznym ustawa z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz.1450 z późniejszymi zmianami), 47) Ustawa o usługach płatniczych ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (Dz. U. nr 199, poz. 1175), 48) Użytkownik osoba fizyczna; Klient lub osoba upoważniona przez Klienta do korzystania z bankowości elektronicznej w imieniu i na rzecz Klienta, w tym do uzyskiwania informacji o Rachunkach i dysponowania środkami na Rachunkach, zgodnie z Dyspozycją nadania uprawnień, 49) Wspólnota mieszkaniowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, powstała na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali w związku z wyodrębnieniem własności lokali, 50) Zamówienie zestawu wypełniony przez Zamawiającego formularz (w formie elektronicznej lub papierowej), zawierający dane konieczne do wydania Certyfikatów, 51) Zgoda na wykonanie Transakcji płatniczej oświadczenie woli Klienta, przez które wyraża on zgodę na wykonanie jednej lub kilku kolejnych Transakcji płatniczych w systemie bankowości internetowej, 52) Zlecenie płatnicze/zlecenie oświadczenie Płatnika lub Odbiorcy skierowane do jego dostawcy zawierające polecenie wykonania Transakcji płatniczej. Postanowienia ogólne 3 1. Warunkiem korzystania z usług bankowości elektronicznej jest: 1) zawarcie Umowy bądź Aneksu do Umowy, 2) aktywowanie elektronicznych kanałów dostępu złożenie Dyspozycji nadania uprawnień i ustalenia limitów w bankowości elektronicznej BOŚBank24 Twoje e-konto lub Dyspozycji przelewów w usłudze bankowości telefonicznej TeleBOŚ, na formularzu przedstawionym przez Bank, 3) posiadanie przez Użytkownika wybranego narzędzia autoryzacji Tokena, Bezpiecznego podpisu elektronicznego lub SMSKodu. Klient w Dyspozycji określa, z jakiego urządzenia autoryzacyjnego będą korzystać Użytkownicy działający w imieniu Klienta, 3

4 4) spełnienie wymagań dotyczących sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Lista rekomendacji Banku dotyczących sprzętu komputerowego oraz oprogramowania znajduje się na stronie internetowej Banku. 2. Bank udostępnia Użytkownikowi usługi bankowości elektronicznej w następujących wariantach: 1) Dostęp aktywny do usług bankowych za pośrednictwem usługi BOŚBank24 Twoje e-konto, 2) Dostęp bierny do usług bankowych za pośrednictwem usługi BOŚBank24 Twoje e-konto, 3) dostęp do usług bankowych za pośrednictwem usługi TeleBOŚ. 3. Warunkiem udostępnienia Użytkownikowi Serwisu SMS jest aktywowanie usługi BOŚBank24 Twoje e-konto oraz określenie przez Posiadacza Rachunku w Dyspozycji nadania uprawnień rodzaju przypisanego mu Pakietu SMS oraz wyrażenie zgody na obciążenie wskazanego Rachunku prowizjami z tytułu opłat za Pakiet SMS. 4. Posiadacz Rachunku określa Użytkowników w Dyspozycji nadania uprawnień lub Dyspozycji przelewów, określając jednocześnie wysokość przyznanych im Limitów. Wskazani Użytkownicy muszą być osobami upoważnionymi do dysponowania Rachunkami. 5. Posiadacz Rachunku może ustalać w Dyspozycji indywidualne Limity do kanałów elektronicznych WWW, IVR, SMS dla poszczególnych Użytkowników. 6. Posiadacz Rachunku może zmieniać wysokość Limitów poprzez złożenie w Placówce Banku Dyspozycji zawierającej nowe Limity dla wskazanych kanałów elektronicznych WWW, IVR, SMS i/lub nowy wybór sposobu autoryzacji w elektronicznych kanałach dostępu. 7. Limity do Rachunków ustalane są samodzielnie przez Posiadacza Rachunku, w ramach Limitów do kanałów elektronicznych (WWW, IVR, SMS) zadeklarowanych w Dyspozycji, dla wszystkich Użytkowników, z poziomu aplikacji BOŚBank24 Twoje e- Konto. 8. Odpowiednio do treści Dyspozycji Bank przekazuje Użytkownikowi Identyfikator i TeleKod, kopertę z hasłami lub Token. 9. Token może zostać przekazany Użytkownikowi osobiście lub odebrany przez osoby działające w imieniu Klienta. 10. Usługi bankowości elektronicznej są udostępniane Użytkownikowi najpóźniej następnego Dnia roboczego po dniu złożenia Dyspozycji w Placówce Banku. 11. Posiadacz Rachunku może odwołać dostęp do usługi BOŚBank24 Twoje e-konto lub usługi TeleBOŚ dla siebie lub wskazanego Użytkownika poprzez złożenie w Placówce Banku stosownej aktualizacji Dyspozycji. Odwołanie wchodzi w życie w następnym Dniu roboczym po dniu złożenia, z zastrzeżeniem, że Zlecenia złożone za pomocą usług bankowości elektronicznej przez danego Użytkownika nie mogą być anulowane. 12. Dyspozycje, Umowa, Aneks do Umowy i aktualizacje Dyspozycji, o których mowa w ust. 12, podpisywane są przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Posiadacza Rachunku. 13. System BOŚBank24 Twoje e-konto jest dostępny 24h/dobę 7 dni w tygodniu pod adresem internetowym z zastrzeżeniem 4 ust. 6, 10 i ust. 13 oraz 9 ust System TeleBOŚ jest dostępny 24h/dobę 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem 4 ust. 6. Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej 4 1. W celu wykonania Transakcji płatniczej przez system BOŚBank24 Twoje e-konto lub TeleBOŚ Użytkownik jest zobowiązany podać Unikatowy identyfikator odbiorcy Zlecenia, kwotę Zlecenia, datę realizacji Zlecenia oraz dodatkowe dane w zależności od typu składanego Zlecenia płatniczego, zgodnie ze szczegółowymi warunkami realizacji poszczególnych typów Zleceń płatniczych, opisanymi w Regulaminie rachunków bankowych. 2. Wyrażenie Zgody na wykonanie Transakcji płatniczej lub innej operacji w systemie BOŚBank24 Twoje e-konto lub TeleBOŚ polega na przekazaniu autoryzowanego Zlecenia płatniczego do Banku przy użyciu odpowiednich funkcji systemu BOŚBank24 Twoje e-konto lub TeleBOŚ. 4

5 3. Transakcję płatniczą uważa się za autoryzowaną, jeżeli Klient zrealizował ją przy użyciu Bezpiecznego podpisu elektronicznego, Tokena, PIN 2, TeleKodu lub SMSKodu. 4. Złożenie Zlecenia płatniczego za pośrednictwem systemu BOŚBank24 Twoje e-konto lub TeleBOŚ nie wymaga jego pisemnego potwierdzenia. 5. Potwierdzenie wykonania Zlecenia płatniczego przez Bank jest dostępne za pośrednictwem systemu BOŚBank24 Twoje e-konto. 6. Zlecenia płatnicze realizowane będą w terminach wynikających z Regulaminu rachunków bankowych i Komunikatu o godzinach granicznych. 7. Za wykonywane usługi, w szczególności za Zlecenia realizowane przez BOŚBank24 Twoje e-konto lub TeleBOŚ, Bank pobiera opłaty zgodnie z Taryfą. 8. Otwarcie lokaty terminowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków wybranej lokaty, obowiązujących w dniu jej otwarcia. 9. Dzień wykonania przez Bank dyspozycji założenia lokaty terminowej oznacza początek okresu umownego lokaty, a właściwą stawką oprocentowania lokaty jest stawka obowiązująca w dniu wykonania dyspozycji przez Bank. 10. Dyspozycja założenia lokaty terminowej złożona do godziny w Dniu roboczym jest wykonywana przez Bank w dniu złożenia, a dyspozycja złożona po godzinie lub w dniu wolnym od pracy jest wykonywana w najbliższym Dniu roboczym. 11. Po upływie zadeklarowanego okresu kwota standardowej lokaty terminowej wraz z odsetkami jest przekazywana na Rachunek, w którego ciężar została otwarta. W celu przedłużenia na kolejny okres standardowej lokaty terminowej w systemie TeleBOŚ konieczne jest złożenie pisemnej dyspozycji w Placówce Banku 12. Użytkownik zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość wykonania zlecanych dyspozycji. 13. Dostęp do usługi bankowości elektronicznej Banku może być ograniczony lub mogą występować czasowe opóźnienia w realizacji Zleceń płatniczych z uwagi na uwarunkowania techniczne: 1) w związku z przetwarzaniem dziennym, trwającym nie wcześniej niż od godz. 20:00, 2) podczas okresowych czynności serwisowych wykonywanych w systemie informatycznym Banku, o czym Bank informuje stosownym komunikatem dostępnym po zalogowaniu w systemie bankowości elektronicznej, 3) w przypadku awarii, które mogą spowodować czasowe utrudnienia z zalogowaniem lub składaniem Zleceń i ich realizacją, 4) w przypadku utrudnień po stronie zewnętrznej infrastruktury i serwerów, z których korzysta Użytkownik, na które Bank nie ma wpływu i które są niezależne od Banku. Zakres usług realizowanych za pośrednictwem BOŚBank24 Twoje e-konto 5 1. W ramach Umowy Rachunku i innych umów zawartych przez Posiadacza Rachunku, Bank uruchamia Dostęp aktywny lub Dostęp bierny do wysokości Limitów i w zależności od treści złożonej Dyspozycji. 2. W ramach Dostępu aktywnego Bank umożliwia Użytkownikowi: 1) sprawdzanie sald, historii transakcji i pobieranie zestawień transakcji na rachunkach bieżących, depozytowych oraz kredytowych, 2) otwieranie rachunków lokat terminowych, 3) likwidację rachunków lokat terminowych przed upływem zadeklarowanego okresu, 4) sprawdzanie informacji i historii rachunków kart płatniczych (debetowych i charge), 5) sprawdzanie informacji i historii rachunków kart kredytowych, pobieranie wyciągów oraz spłatę zadłużenia kart kredytowych, 6) aktywowanie kart kredytowych, 5

6 7) składanie Zleceń przelewów oraz przelewów odroczonych na rachunki prowadzone w bankach krajowych i zagranicznych, 8) składanie dyspozycji zleceń stałych na rachunki prowadzone w Banku i w innych bankach krajowych, 9) składanie Zleceń przelewów, dyspozycji zleceń stałych oraz przelewów odroczonych do ZUS, urzędów skarbowych i innych organów podatkowych, 10) realizowanie szybkich płatności internetowych "Płać z BOŚ", 11) realizowanie przelewów na rachunki inwestycyjne Domu Maklerskiego BOŚ S.A., 12) realizowanie przelewów doładowań telefonów komórkowych, 13) logowanie lub autoryzowanie (podpisywanie) Zleceń z wykorzystaniem: Tokena, Klucza, SMSKodu, Bezpiecznego podpisu elektronicznego, 14) korzystanie z wewnętrznego modułu poczty , służącego do wymiany informacji pomiędzy Bankiem a Użytkownikiem, 15) korzystanie z wewnętrznego modułu obsługi wniosków, służącego do składania elektronicznych dyspozycji przez Użytkownika, 16) tworzenie i edytowanie szablonów przelewów, w tym szablonów dostępnych w Usłudze TeleBOŚ oraz korzystanie z serwisu SMS. 3. W ramach Dostępu biernego Bank umożliwia Użytkownikowi: 1) sprawdzanie sald, historii transakcji i pobieranie zestawień transakcji na rachunkach bieżących, depozytowych oraz kredytowych, 2) otwieranie rachunków lokat terminowych, 3) likwidację rachunków terminowych lokat przed upływem zadeklarowanego okresu, 4) sprawdzanie informacji i historii rachunków kart płatniczych (debetowych i charge), 5) sprawdzanie informacji, historii rachunków kart kredytowych oraz pobieranie wyciągów kart kredytowych 6) aktywowanie kart kredytowych, 7) korzystanie z wewnętrznego modułu poczty , służącego do wymiany informacji pomiędzy Bankiem a Użytkownikiem serwisu, 8) korzystanie z wewnętrznego modułu obsługi wniosków, służącego do składania elektronicznych dyspozycji przez Użytkownika, 9) tworzenie i edytowanie szablonów przelewów, w tym szablonów dostępnych w Usłudze TeleBOŚ oraz korzystania z serwisu SMS. 4. Za pomocą usługi BOŚBank24 Twoje e- Konto nie można wykonywać przelewów, zleceń stałych i przelewów odroczonych na rachunki kredytowe prowadzone przez Bank na rzecz Posiadacza Rachunku lub na rzecz innych kredytobiorców, z wyłączeniem przelewów, zleceń stałych i przelewów odroczonych dokonywanych na rachunki kart kredytowych oraz kredytów rewolwingowych. Zasady postępowania przy korzystaniu z BOŚBank24 Twoje e-konto 6 Informacje na temat szczegółowych zasad postępowania przy korzystaniu z BOŚBank24 Twoje e-konto znajdują w serwisie internetowym Banku. Zakres usług realizowanych za pośrednictwem TeleBOŚ 7 1. Bankowość telefoniczna TeleBOŚ obejmuje następujące usługi: 1) Serwis automatyczny IVR, w którym dyspozycje Użytkownika wykonywane są automatycznie z aparatów telefonii stacjonarnej lub komórkowej, działających w trybie tonowym, w tym: a) sprawdzanie salda Rachunku i kwoty dostępnych środków, b) otwieranie standardowych lokat terminowych, c) sprawdzanie sald Rachunków bieżących i Rachunków pomocniczych prowadzonych w ramach Umowy, d) dokonywanie przelewów w złotych z Rachunków złotowych na 6

7 rachunki bankowe wymienione w Dyspozycji przelewów, e) pobieranie historii operacji faksem, 2) Serwis SMS, w którym informacje o zdarzeniach na Rachunku i realizacja dyspozycji Użytkownika odbywa się za pomocą komunikatów SMS przesyłanych w sieci GSM operatorów polskich. 2. Za pomocą usługi TeleBOŚ nie można wykonywać przelewów, zleceń stałych i przelewów odroczonych na rachunki kredytowe prowadzone przez Bank na rzecz Posiadacza Rachunku lub na rzecz innych kredytobiorców, z wyłączeniem przelewów dokonywanych na rachunki kart kredytowych oraz kredytów rewolwingowych. Zasady postępowania przy korzystaniu z TeleBOŚ 8 1. W usłudze TeleBOŚ, zgodnie z Dyspozycją, każdemu Użytkownikowi przypisywany jest Identyfikator (wspólny dla BOŚBank24 Twoje e-konto i TeleBOŚ) oraz TeleKod. 2. Identyfikator i TeleKod służą do logowania i/lub autoryzacji Zleceń i/lub zatwierdzania innych dyspozycji zarówno w Serwisie automatycznym IVR jak i Serwisie SMS. 3. Podczas pierwszego logowania do Serwisu automatycznego IVR należy postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez automat. Jako numer identyfikacyjny należy podać ośmiocyfrowy Identyfikator nadany przez Bank, a jako TeleKod należy podać TeleKod otrzymany w kopercie z hasłami oznaczonej Usługa TeleBOŚ. Po pierwszym zalogowaniu należy zmienić TeleKod. Nowy TeleKod musi składać się z 6 cyfr. 4. Podczas kolejnego logowania do Serwisu automatycznego IVR, po zmianie TeleKodu, jako numer identyfikacyjny należy podać ośmiocyfrowy Identyfikator Użytkownika nadany przez Bank, a jako TeleKod należy podać nowy, zdefiniowany przez Użytkownika Telekod. 5. Funkcja realizowania przelewów za pośrednictwem Serwisu automatycznego IVR jest aktywna po złożeniu przez Użytkownika w Placówce Banku Dyspozycji przelewów lub ich zdefiniowaniu w systemie BOŚBank 24 Twoje e-konto. 6. W Dyspozycji przelewów może być określonych nie więcej niż dziewięć numerów rachunków odbiorców, na które będą dokonywane przelewy. Przelewy mogą być wykonywane wyłącznie w złotych polskich, na rachunki prowadzone w Banku lub w innych bankach krajowych. 7. Każdy odbiorca umieszczony w Dyspozycji przelewów może być dostępny zarówno dla usługi BOŚBank24 Twoje e-konto, jak i w Serwisie automatycznym IVR z zastrzeżeniem, że w Serwisie automatycznym IVR może być dostępnych tylko 9 odbiorców. Listę odbiorców Użytkownik może zmieniać posiadając Dostęp aktywny lub Dostęp bierny do usługi BOŚBank Twoje e-konto. 8. Zmiana danych dotyczących listy odbiorców i ich numerów rachunków w Dyspozycji przelewów nie wymaga podpisania aneksu do Umowy. Zmiany danych wchodzą w życie najpóźniej w następnym Dniu roboczym po dniu złożenia aktualizacji Dyspozycji. 9. Dostęp do Serwisu automatycznego IVR można uzyskać wyłącznie za pomocą telefonu działającego w trybie tonowym. 10. Dostęp do Serwisu SMS można uzyskać wyłącznie za pomocą telefonu komórkowego. 11. Szczegółowa Instrukcja korzystania z Serwisu SMS jest publikowana na stronie internetowej Banku. 12. Numery telefonów usługi TeleBOŚ są podawane na stronie internetowej Banku w zakładce Kontakt i w Placówkach Banku. 13. Bank zastrzega możliwość nagrywania rozmów telefonicznych, o czym Klient zostaje uprzedzony. Zasady bezpieczeństwa 9 1. Użytkownik powinien wylogować się przed odejściem od komputera bądź rozłączyć się po zakończeniu rozmowy telefonicznej. 2. Użytkownik zobowiązany jest do: 1) ochrony haseł, TeleKodu, Kluczy i Tokena z zachowaniem należytej staranności, 2) nieprzechowywania haseł, TeleKodu i Kluczy wraz z numerem Rachunku bankowego lub z Identyfikatorem, 7

8 3) nieudostępniania haseł, TeleKodu, Kluczy i Tokena osobom nieuprawnionym. 3. W przypadku, gdy Użytkownik podejrzewa, że osoby trzecie weszły w posiadanie jego danych służących do logowania (w szczególności haseł, TeleKodu, Kluczy lub Tokena), powinien niezwłocznie zablokować dostęp do usług bankowości elektronicznej w Placówce Banku lub telefonicznie pod numerem / Trzykrotne błędne wprowadzenie Klucza w usłudze BOŚBank24 Twoje e-konto, w Serwisie SMS spowoduje zablokowanie możliwości logowania do usługi i/lub zablokowanie możliwości składania dyspozycji. Trzykrotne wprowadzenie błędnego TeleKodu w Serwisie automatycznym IVR spowoduje zablokowanie usługi TeleBOŚ 5. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za dyspozycje złożone od momentu zgłoszenia zablokowania usługi. 6. Odblokowania dostępu dokonuje pracownik Placówki Banku bądź Call Center na podstawie Dyspozycji odblokowania usług bankowości elektronicznej. Jeżeli dostęp do usługi bankowości elektronicznej został zablokowany z winy Użytkownika, ponosi on koszty odblokowania zgodnie z Taryfą. 7. Utratę lub zniszczenie Tokena Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić w Placówce Banku. Nowy Token zostanie wydany po uiszczeniu opłaty zgodnie z Taryfą. 8. Jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo systemu informatycznego, Bank ma prawo, nie ponosząc żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika, do czasowego zawieszenia działania usług bankowości elektronicznej na czas niezbędny do rozwiązania problemu. Informacja w tej sprawie będzie zamieszczana na stronie internetowej Banku. Zasady odpowiedzialności Posiadacza Rachunku obciążają transakcje zrealizowane na podstawie Zleceń złożonych i poprawnie autoryzowanych przez Użytkowników za pośrednictwem usług BOŚBank24 Twoje e-konto lub TeleBOŚ. 2. Posiadacza Rachunku obciążają operacje dokonane również przez osoby, którym udostępnił hasło, TeleKod, Klucze lub Token. 3. Bank nie ponosi odpowiedzialności za: 1) jakiekolwiek następstwa powstałe w wyniku zgubienia lub zniszczenia przez Użytkownika Tokena do momentu zgłoszenia utraty Tokena w Placówce Banku, 2) nieprawidłowo podane przez Posiadacza Rachunku lub przez Użytkowników numery rachunków, na które dokonywane są przelewy oraz niewłaściwe tytuły płatności, jak również za błędnie wprowadzone kwoty przelewów, 3) dodatkowe opłaty związane z wykonaniem dyspozycji przelewu, pobierane przez inne banki, lub których pobranie wynika z okoliczności niezależnych od Banku, np. odsetki karne z tytułu nieterminowego wykonania płatności przez Posiadacza Rachunku lub przez Użytkowników. 4. Bank nie odpowiada za szkody powstałe z przyczyn niezależnych od Banku, w szczególności spowodowane: 1) działaniem siły wyższej, 2) decyzją organów władzy publicznej, 3) zakłóceniami, błędami i opóźnieniami w realizacji dyspozycji Użytkownika spowodowanymi wirusem komputerowym lub awarią systemów komputerowych, wadliwym działaniem lub niezgodnym z prawem wykorzystaniem łączy telekomunikacyjnych znajdujących się poza dyspozycją Banku, 4) uzyskaniem nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego Klienta przez osoby trzecie, zgubienia lub zniszczenia przez Klienta Instrumentu płatniczego do momentu zgłoszenia tych zdarzeń telefonicznie pod numerem lub , lub w Placówce Banku, 5) z winy innych podmiotów uczestniczących w procesie rozliczeniowym. 5. Bank ma prawo zablokować lub ograniczyć Użytkownikowi usługę BOŚBank24 Twoje e- Konto lub usługę TeleBOŚ lub Instrument płatniczy z ważnych przyczyn, w szczególności: 1) z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem Instrumentu płatniczego, 8

9 2) w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia Instrumentu płatniczego lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej. 6. Bank informuje Użytkownika o zablokowaniu Instrumentu płatniczego lub dostępu do usług BOŚBank24 Twoje e-konto i/lub TeleBOŚ przed jego zablokowaniem, a jeżeli to nie jest możliwe to niezwłocznie po jego zablokowaniu w formie pisemnej, elektronicznej, ustnej lub innej indywidualnie uzgodnionej między stronami. Nie dotyczy to wypadków, gdy przekazanie informacji o zablokowaniu Instrumentu płatniczego byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów. 7. Bank odblokowuje Instrument płatniczy albo zastępuje go nowym, jeżeli przestały istnieć podstawy do utrzymania blokady. Reklamacje 11 Bank rozpatruje reklamacje Klienta na zasadach określonych w Regulaminie rachunków bankowych. Bezpieczny podpis elektroniczny Bezpieczny podpis elektroniczny jest jedną z form autoryzacji akceptowaną w systemie bankowości internetowej BOŚBank24 Twoje e-konto. 2. Klient może uzyskać Bezpieczny podpis elektroniczny we własnym zakresie bezpośrednio u kwalifikowanych podmiotów świadczący usługi certyfikacyjne lub podmiotów pośredniczących w ich dystrybucji. 3. Warunkiem udostępnienia za pośrednictwem BOŚ S.A. Bezpiecznego podpisu elektronicznego Szafir, wydawanego przez KIR S.A., jest podpisanie umowy na świadczenie usług certyfikacyjnych i złożenie Zamówienia zestawu, w którym Klient, określa Subskrybenta. 4. Odbiór technicznych komponentów do korzystania z Bezpiecznego podpisu elektronicznego jest dokonywany osobiście przez Subskrybenta, wskazanego w Zamówieniu zestawu BOŚ S.A. oferuje usługi certyfikacyjne dla swoich Klientów na zasadach pośredniczenia pomiędzy KIR S.A., a Odbiorcami usług certyfikacyjnych, będącymi Klientami Banku. 2. Wszelkie czynności związane z oferowaniem kwalifikowanych certyfikatów wystawianych przez KIR S.A. na rzecz Klientów Banku wykonują Placówki Banku. 3. Certyfikaty oferowane zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie są Kwalifikowanymi certyfikatami w myśl przepisów Ustawy o podpisie elektronicznym. Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy Kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu. 4. Wszelką korespondencję związaną z wykorzystywaniem przez Klientów BOŚ S.A. Bezpiecznych podpisów elektronicznych wydawanych przez KIR S.A. należy kierować na adres właściwej Placówki BOŚ S.A. lub telefonicznie oraz - niezależnie od BOŚ S.A. - korespondencję oraz skargi związane ze świadczeniem kwalifikowanych usług certyfikacyjnych można kierować do Ośrodka Zarządzania Kluczami Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. (adres na stronie internetowej KIR S.A.). 5. Okres ważności Bezpiecznego podpisu elektronicznego wynosi rok albo dwa. Początek okresu ważności jest każdorazowo ustalany z Odbiorcą usług certyfikacyjnych. Zasady unieważnienia i zawieszania Bezpiecznych podpisów elektronicznych O unieważnienie lub zawieszenie Bezpiecznego podpisu elektronicznego występuje Odbiorca usług certyfikacyjnych, Subskrybent lub osoba przez niego upoważniona do podejmowania takich czynności. Certyfikat, który został unieważniony, nie może być następnie uznany za ważny. 2. Wniosek o unieważnienie lub zawieszenie Bezpiecznego podpisu elektronicznego, winien być zgłoszony bezpośrednio do KIR S.A. lub Placówki Banku. 9

10 3. Certyfikat, który został zawieszony, może zostać następnie unieważniony lub uznany za ważny. Zmiana statusu Certyfikatu na ważny może nastąpić wyłącznie na wniosek złożony osobiście w KIR S.A. Wzór wniosku o zmianę statusu jest dostępny na stronie internetowej KIR S.A. 4. Jeżeli w ciągu 7 dni od daty zawieszenia Certyfikatu nie został złożony wniosek o zmianę jego statusu, wówczas Certyfikat zostaje automatycznie unieważniony. Potwierdzenie unieważnienia Certyfikatu zostanie przesłane przez KIR S.A. do Odbiorcy usług certyfikacyjnych oraz do Subskrybenta. 5. W przypadku podejrzenia wejścia osoby trzeciej w posiadanie Bezpiecznego podpisu elektronicznego należy skontaktować się bezpośrednia z KIR S.A. Postanowienia końcowe Bank ma prawo dokonywania zmian Regulaminu w trakcie trwania Umowy. 2. Aktualny Regulamin udostępniany jest do wiadomości Klientów w Placówkach Banku i zamieszczany na stronie internetowej Banku 3. Bank poinformuje Klienta o zmianach Regulaminu nie później niż 14 dni przed proponowaną datą ich wejścia w życie. 4. Informacja o zmianach Regulaminu, zawierająca tekst zmienianego Regulaminu, wraz ze wskazaniem daty publikacji na stronie internetowej Banku, udostępniana jest do wiadomości Klientów w formie papierowej w Placówkach Banku i zamieszczana na stronie internetowej Banku Informacje te mogą być również podawane w wyciągach bankowych. 5. Klient może zgłosić sprzeciw wobec zmian niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni od daty publikacji, co będzie jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy w części dotyczącej bankowości internetowej od dnia obowiązywania zmienionego Regulaminu. 6. Jeżeli w terminie 14 dni od daty publikacji na stronie internetowej informacji o zmianie Regulaminu Klient nie wypowie Umowy w części dotyczącej bankowości internetowej, zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia jego wprowadzenia przez Bank, tj. od daty wejścia w życie stosownego wewnętrznego aktu normatywnego Banku. 7. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta w części dotyczącej bankowości internetowej z powodu zmiany Regulaminu, do dnia jej rozwiązania zastosowanie ma dotychczasowy Regulamin. 8. Użytkownik w przypadku problemów z dostępem do usługi lub właściwym jej skonfigurowaniem powinien skontaktować się z Infolinią pod numerem lub , lub z Placówką Banku. 9. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług bankowości elektronicznej, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Umowy i innymi uregulowaniami stanowiącymi integralną część umowy ramowej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 10. Klient lub Bank mogą rozwiązać Umowę w części dotyczącej bankowości internetowej z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. Bieg terminu wypowiedzenia liczy się od dnia doręczenia wypowiedzenia jednej ze stron. 11. Wszelka korespondencja pomiędzy Bankiem a Posiadaczem Rachunku odbywa się pod adresem korespondencyjnym, określonym w umowie Rachunku, listem zwykłym. Korespondencję uznaje się za doręczoną najpóźniej szóstego dnia roboczego liczonego od daty jej nadania w urzędzie pocztowym. 12. Bank zastrzega sobie prawo rozszerzenia zakresu lub rezygnacji z niektórych funkcjonalności usług BOŚBank24 Twoje e- Konto oraz TeleBOŚ w przypadku zmiany przepisów prawa, zmian rozwiązań technicznych systemu lub zmiany oferty Banku. 13. Rozszerzenie zakresu funkcjonalności usług BOŚBank24 Twoje e-konto oraz TeleBOŚ nie stanowi zmiany Umowy. Informacje o zmianach w zakresie funkcjonalności oraz terminach ich wprowadzenia będą dostępne na stronach internetowych i w Placówkach Banku. 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Umowy Rachunku, do którego udostępniane są usługi bankowości elektronicznej, Taryfy, Regulaminu rachunków bankowych, innych uregulowań stanowiących integralną część umowy ramowej oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 10

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SYSTEM BOŚBANK24 IBOSS W BOŚ S.A.

REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SYSTEM BOŚBANK24 IBOSS W BOŚ S.A. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 156/2014 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 20 maja 2014 r. REGULAMIN BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ SYSTEM BOŚBANK24 IBOSS W BOŚ S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 157/2010 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 28.12.2010r OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH DLA KORPORACJI I FINANSÓW PUBLICZNYCH W BOŚ S.A. Spis treści:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH DLA KORPORACJI I FINANSÓW PUBLICZNYCH W BOŚ S.A. Spis treści: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH DLA KORPORACJI I FINANSÓW PUBLICZNYCH W BOŚ S.A Spis treści: Postanowienia ogólne Transakcje płatnicze Szczegółowe warunki realizacji Przelewów wewnętrznych i krajowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Kraków Czerwiec 2013 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 UDOSTĘPNIENIE SYSTEMU KBSNET...5 ZAWARCIE UMOWY...6

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ikasa ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Autoryzacja Bank Infolinia Karta Display

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ikasa ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Autoryzacja Bank Infolinia Karta Display Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline dla klientów którzy zawarli umowę z Getin Noble Bank S.A. przed dniem 23.07.2012 r. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowy system obsługi Klienta mbank CompanyNet mbanku S.A.

Regulamin Internetowy system obsługi Klienta mbank CompanyNet mbanku S.A. Regulamin Internetowy system obsługi Klienta mbank CompanyNet mbanku S.A. Warszawa, Lipiec 2015 r. mbank.pl Spis treści: ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ 2 Zasady udostępniania systemu mbank

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOWALU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOWALU Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 32/2008 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kowalu z dnia 28.02.2008r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOWALU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin )

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Kraków Wrzesień 2012 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE

REGULAMIN. ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebsr DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W KRAKOWIE Kraków, 2014r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 3 Złożenie Wniosku

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Kart kredytowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014 r.

Regulamin korzystania z Kart kredytowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014 r. Regulamin korzystania z Kart kredytowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014 r. Spis treści Załącznik nr 3 do PO Nr A-V- Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

BRE Bank SA. Regulamin korzystania z Kart kredytowych dla firm (obowiązuje od 04.06.2013)

BRE Bank SA. Regulamin korzystania z Kart kredytowych dla firm (obowiązuje od 04.06.2013) BRE Bank SA Regulamin korzystania z Kart kredytowych dla firm (obowiązuje od 04.06.2013) Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Warunki udzielenia kredytu w karcie kredytowej 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne...

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart kredytowych...

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług dla Klientów indywidualnych w Meritum Banku ICB S.A.

Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług dla Klientów indywidualnych w Meritum Banku ICB S.A. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług dla Klientów indywidualnych w Meritum Banku ICB S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych oraz wybranych usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.,

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział 1 Definicje i postanowienia ogólne 1 Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Regulaminem, został wydany na

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank)

Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Regulamin kart kredytowych MultiBanku Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 dla ludności

Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 dla ludności Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej dla ludności 1 Obowiązuje od dnia: 26.01.2015 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez Bank

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych oferowanych Klientom indywidualnym przez Bank SMART (dalej Regulamin

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU Pionie Detalicznym i Korporacyjnym Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) 1. Obowiązywanie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Elektronicznej Getin Banku ( Regulamin )

Regulamin korzystania z Bankowości Elektronicznej Getin Banku ( Regulamin ) Regulamin korzystania z Bankowości Elektronicznej Getin Banku ( Regulamin ) Obowiązuje dla nowo zawieranych umów od 24.04.2014 r. Postanowienia ogólne 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Business

Regulamin Kart Kredytowych Business Regulamin Kart Kredytowych Business Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Business wydany przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. na podstawie art. 109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe w związku

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział 1 Definicje i postanowienia ogólne 1 Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Regulaminem, został wydany na

Bardziej szczegółowo