Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 2900 XL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 2900 XL"

Transkrypt

1 PRZEGLAD PRODUKTÓW, i Cisco z serii Catalyst 2900 XL Seria Catalyst 2900 XL to pe³na gama prze³¹czników typu 10/100 Fast Ethernet z automatycznym wyborem szybkoœci, które charakteryzuj¹ siê du ¹ wydajnoœci¹, ³atw¹ obs³ug¹ i wspó³prac¹ ze zintegrowanym oprogramowaniem Cisco IOS. W sk³ad rodziny Catalyst 2900 XL wchodzi piêæ modeli o ró nej gêstoœci portów, zró nicowanych mo liwoœciach konfiguracji i ró nych cenach, co pozwala na stosowanie ich w wielu œrodowiskach sieciowych. i Catalyst 2900 XL dostêpne s¹ w wersji Enterprise. Oprogramowanie tych prze³¹czników mo e byæ uaktualniane, co umo liwia bezproblemow¹ rozbudowê lub modernizacjê sieci. Catalyst 2924M XL wyposa ony w 24 porty u³atwia agregacjê pasma, a tak e umo liwia budowê wydzielonych ³¹czy 10 Mb/s i 100 Mb/s do poszczególnych komputerów. Catalyst 2912MF XL wyposa ony w 12 portów mo na stosowaæ do agregacji ³¹czy œwiat³owodowych w standardzie 100BaseFX w ma³ych i œrednich sieciach. Dwa gniazda do pod³¹czenia dodatkowych modu³ów w prze³¹cznikach Catalyst 2912MF XL i Catalyst 2924M XL umo liwiaj¹ rozbudowê, zestawianie szybszych ³¹czy i wzbogacanie urz¹dzenia o kolejne funkcje. Pozwala to na elastyczn¹ rozbudowê sieci, zabezpieczaj¹c poczynione inwestycje. 12-portowy prze³¹cznik Catalyst 2912 XL, 24-portowy Catalyst 2924 XL oraz Catalyst 2924C XL s³u ¹ do budowy niedrogich, wydajnych ³¹czy 10 Mb/s i 100 Mb/s do poszczególnych komputerów i serwerów. Zastosowania Wydajne po³¹czenia do komputerów (10/100 Mb/s) i Catalyst 2912 XL, Catalyst 2924 XL, Catalyst 2924C XL i Catalyst 2924M XL s¹ wydajnymi urz¹dzeniami zapewniaj¹cymi po³¹czenia 10 Mb/s i 100 Mb/s do poszczególnych komputerów. i Catalyst 2912 XL i Catalyst 2924 XL charakteryzuj¹ siê najni sz¹ cen¹ w przeliczeniu na port. Catalyst 2924C XL ma dwa porty 100BaseFX zapewniaj¹ce wspó³pracê z sieci¹ wymagaj¹c¹ zastosowania wydajnych, dalekodystansowych (do 2km) ³¹czy œwiat³owodowych 100 Mb/s. Catalyst 2924M XL umo liwia pod³¹czenie dodatkowych modu³ów z interfejsami 10BaseT/100BaseTX, 100BaseFX, ATM oraz Gigabit Ethernet. Wszystkie produkty Catalyst 2900 XL umo liwiaj¹ agregacjê portów z wykorzystaniem technologii. Pozwala to zbudowaæ nadmiarowe, szerokopasmowe po³¹czenia pomiêdzy prze³¹cznikami, serwerami i innymi kluczowymi urz¹dzeniami sieciowymi. Ryc. 1. i Catalyst 2912 XL, Catalyst 2924 XL, Catalyst 2924C XL i Catalyst 2924M XL zapewniaj¹ wydajn¹ ³¹cznoœæ komputerów Catalyst 2924 XL Stacje robocze 10/100 i Catalyst z serii 8500, 5500 i 4000 Technologia Agregacja grup roboczych i serwerów Catalyst 2924M XL jest instalowany w wêz³ach dystrybucji okablowania w celu agregacji urz¹dzeñ sieciowych, m.in. koncentratorów Fast Ethernet, koncentratorów i prze³¹czników Ethernet oraz serwerów grup roboczych. Technologia umo liwia logiczne "zespalanie" kilku ³¹czy Fast Ethernet w celu zbudowania pojemnego ³¹cza do szkieletu sieci. Dodatkowe modu³y interfejsów pozwalaj¹ elastycznie modernizowaæ sieci bez koniecznoœci wymiany prze³¹czników Catalyst 2924M XL. C ISCO S YSTEMS

2 Ryc. 2. Catalyst 2924M XL agreguje ³¹cza do grup roboczych Catalyst 2924M XL Technologia i Catalyst z serii 8500, 5500 i 4000 lub 100BaseTX Serwery lokalne Koncentrator 10BaseT Koncentratory 10/100 z serii FastHub Ethernet z serii Catalyst 1900 / /100 z serii Catalyst 2900 XL Agregacja rozproszonej struktury œredniej sieci Catalyst 2912MF XL, wyposa ony w 12 portów, nadaje siê doskonale do agregacji rozproszonych grup roboczych korzystaj¹cych z ³¹czy œwiat³owodowych w standardzie 100BaseFX w ma³ej lub œredniej sieci. Dwa gniazda do pod³¹czenia modu³ów umo liwiaj¹ rozbudowê prze³¹cznika o kolejne osiem portów 100BaseFX lub 10BaseT/100BaseT, porty ATM oraz Gigabit Ethernet. Ryc. 3. Catalyst 2912MF XL agreguje rozproszon¹ strukturê ma³ej sieci kampusowej i Catalyst z serii 8500 lub 5500 Catalyst 2912MF XL Technologia ¹cze œwiat³owodowe lub 100BaseFX 10/100 Catalyst 2900 XL Koncentratory 10/100 z serii FastHub Catalyst 1900 standardu Ethernet

3 Agregacja ³¹czy do grup roboczych i serwerów w ma³ych i œrednich sieciach Catalyst 2924M XL, wyposa ony w 24 porty, mo e byæ wykorzystywany jako elastyczny, skalowalny szkielet ma³ej i œredniej sieci. Jest to wydajne rozwi¹zanie u³atwiaj¹ce agregacjê zasobów sieci i pozwalaj¹ce zbudowaæ wydzielone ³¹cza 10 Mb/s i 100 Mb/s do indywidualnych u ytkowników i grup roboczych. Dwa gniazda do pod³¹czenia dodatkowych modu³ów pozwalaj¹ rozbudowaæ prze³¹cznik o 8 dodatkowych portów 100BaseFX lub 10BaseT/100BaseT, porty ATM oraz Gigabit Ethernet. Ryc. 4. Catalyst 2924M XL jako szkielet ma³ej i œredniej sieci Catalyst 2924M XL ¹cza, 100BaseTX lub 100BaseFX Serwery i stacje robocze 10/100/1000 Koncentrator 10BaseT Koncentratory 10/100 z serii FastHub Ethernet z serii Catalyst 1900 /2820 w standardzie Ethernet 10/100 z serii Catalyst 2900 XL 3

4 Zestawienie mo liwoœci i zalet prze³¹czników z serii Catalyst 2900 XL Mo liwoœæ Obs³uga standardu 10BaseT/100BaseTX. Obs³uga standardu 100BaseFX Gniazda modu³ów (Catalyst 2912MF XL i 2924M XL) Wszystkie porty obs³uguj¹ wirtualne sieci LAN (VLAN) Automatyczne rozpoznawanie na wszystkich portach 10/100. Automatyczna negocjacja parametrów po³¹czenia na wszystkich portach. Du a wydajnoœæ. Administrowanie systemem i jego konfiguracja. Opis 12, 22 lub 24 porty 10BaseT/100BaseTX z funkcj¹ automatycznego rozpoznawania. Modu³ 10BaseT/100BaseTX z 4 portami prze³¹czanymi (wy³¹cznie w modelach Catalyst 2912MF XL i 2924M XL). Dwa prze³¹czane porty 100BaseFX (wy³¹cznie w modelu Catalyst 2924C XL) i 12 prze³¹czanych portów 100BaseFX (wy³¹cznie w modelu Catalyst 2912MF XL). Modu³y 100BaseFX wyposa one w2i4porty (w modelach Catalyst 2924M XL i 2912MF XL). Dwa gniazda dodatkowych modu³ów u³atwiaj¹ dalsz¹ rozbudowê sieci. Obs³uga do 64 sieci VLAN przez jeden prze³¹cznik Catalyst 2900 XL umo liwia bezproblemow¹ wymianê informacji miêdzy urz¹dzeniami znajduj¹cymi siê w ró nych segmentach sieci LAN. Obs³uga standardowego protoko³u IEEE 802.1Q i protoko³u Cisco ISL stosowanych w sieciach VLAN (wy³¹cznie modele Enterprise Edition). Mo liwoœæ automatycznego wykrywania parametrów do³¹czonych urz¹dzeñ i automatycznego dostosowywania szybkoœci portów (10 lub 100 Mb/s). Automatyczny wybór transmisji jedno- lub dwukierunkowej. Mechanizm prze³¹czania z szybkoœci¹ 3,2 Gb/s i wysy³ania 3 milionów pakietów na sekundê. Dwukierunkowa transmisja za poœrednictwem prze³¹czanych portów 100BaseT. Architektura ze wspó³u ytkowan¹ pamiêci¹ 4 MB. Agregacja pasma z wykorzystaniem technologii. Kontrola obci¹ enia portów. Protokó³ Cisco Group Management Protocol (CGMP). CGMP Fast Leave. Obs³uga protoko³ów Simple Network Management Protocol (SNMP) i Telnet. Obs³uga piêciu sesji Telnet jednoczeœnie. Konsola administracyjna wykorzystuj¹ca interfejs wiersza poleceñ (CLI). Zaleta Zapewnia du ¹ wydajnoœæ i u³atwia obs³ugê indywidualnych komputerów, grup serwerów i grup roboczych. Pozwala wykorzystywaæ starszy osprzêt zgodny ze standardem 10BaseT (np. karty sieciowe, koncentratory i prze³¹czniki). Ekonomiczna metoda zwiêkszenia gêstoœci portów w prze³¹cznikach Catalyst 2912MF XL i 2924M XL. Zapewnia szybkie przesy³anie danych na ³¹czach miêdzy prze³¹cznikiem Catalyst 2924MF XL lub Catalyst 2924C XL a innym urz¹dzeniem odleg³ym omax.2km. Ekonomiczna metoda zestawiania ³¹czy miêdzy prze³¹cznikiem Catalyst 2924MF XL lub Catalyst 2924M XL a innym urz¹dzeniem odleg³ym omax.2km. Zapewniaj¹ elastyczne wykorzystanie starszych prze³¹czników bez koniecznoœci ich modernizacji. Mo liwoœæ obs³ugi standardu Gigabit Ethernet (1000BaseX) i ATM OC-3. Zwiêksza wydajnoœæ i skalowalnoœæ dziêki przydzieleniu u ytkowników do wirtualnych sieci LAN zwi¹zanych z okreœlonymi zasobami sieci, rodzajami ruchu w sieci i szerokoœci¹ pasma. Zmniejsza koszty administrowania i upraszcza wprowadzanie zmian w sieci. Zapewnia skuteczniejsze administrowanie i kontrolê danych przesy³anych do poszczególnych grup lub wszystkich adresatów. Zwiêksza bezpieczeñstwo sieci dziêki mo liwoœci tworzenia oddzielnych grup wirtualnych sieci LAN dla u ytkowników wymagaj¹cych specjalnych zabezpieczeñ i przeniesienia serwerów grup roboczych do jednego, odpowiednio zabezpieczonego miejsca. Umo liwia budowê do 64 po³¹czeñ przenosz¹cych informacje o sieciach VLAN (VLAN trunk) przy u yciu jednego prze³¹cznika 2900 XL, ³¹cz¹cych wiele routerów, prze³¹czników i serwerów dostêpowych. U³atwia to instalacjê prze³¹czników w heterogenicznych œrodowiskach 10BaseT i 100BaseT. Zapewnia optymalne wykorzystanie pasma. Mo liwoœæ wykorzystania w aplikacjach wymagaj¹cych du ych szybkoœci przesy³ania danych. Zapewnia pracê z pe³n¹ prêdkoœci¹ ka dego portu 10BaseT/100BaseTX. Zapewnia szybkoœæ transmisji 200 Mb/s miêdzy serwerami, komputerami PC i prze³¹cznikami. Zapewnia najwy sz¹ przepustowoœæ dziêki wyeliminowaniu zjawiska blokowania, ogranicza straty pakietów i przeci¹ enie przy transmisjach grupowych (multicast) lub do wszystkich adresatów (broadcast). Udostêpnia pasmo 800 Mb/s pomiêdzy prze³¹cznikami oraz do routerów i serwerów. Zwiêksza odpornoœæ na awarie. Uszkodzone stacje nie mog¹ wysy³aæ niekontrolowanych danych i nie zmniejszaj¹ wydajnoœci systemu. Umo liwia prze³¹cznikowi selektywne przekazywanie transmisji grupowych IP (multicast) do wyznaczonych stacji multimedialnych, co pozwala unikn¹æ nadmiernego obci¹ enia sieci. Umo liwia zatrzymanie transmisji grupowej multicast do tych adresatów, którzy jej nie potrzebuj¹, co pozwala unikn¹æ nadmiernego obci¹ enia sieci. Zapewnia mo liwoœæ kompleksowego administrowania z wykorzystaniem pasma sieciowego. Emulatory terminali umo liwiaj¹ administrowanie w sieci z wykorzystaniem menu ekranowego. Zapewnia efektywne administrowanie przez port konsoli. Upraszcza administrowanie dziêki wykorzystaniu tego samego interfejsu administrowania, którego u ywa siê do obs³ugi routerów Cisco.

5 Mo liwoœæ Administrowanie systemem i jego konfiguracja (ci¹g dalszy). Opis Cisco Visual Switch Manager (CVSM). Obs³uga oprogramowania administracyjnego CiscoWorks Windows i CiscoWorks Protokó³ Cisco Discovery Protocol (CDP). Wbudowana obs³uga czterech grup RMON ( historia, statystyka, alarmy i zdarzenia). Dane statystyczne o sieci zbierane na ka dym porcie lub za pomoc¹ zdalnej sondy RMON. Obs³uga sondy RMON lub analizatora sieci przez port analizuj¹cy SPAN, którym mo e byæ dowolny port prze³¹cznika. Wielofunkcyjne wskaÿniki diodowe informuj¹ce o stanie portów, wskaÿniki transmisji jedno- i dwukierunkowej oraz transmisji w standardzie 10BaseT/100BaseT. WskaŸniki diodowe informuj¹ce o wykorzystaniu systemu, nadmiarowego zasilacza RPS i dostêpnego pasma. Automatyczna konfiguracja. Trivial File Transfer Protocol (TFTP). Zaleta Wewnêtrzny serwer WWW oparty na protokole HTTP udostêpnia standardowy interfejs administrowania za pomoc¹ przegl¹darki WWW, np. Microsoft Internet Explorer lub Netscape Navigator. Jeden ³atwy w obs³udze interfejs pozwala ogl¹daæ schematy sieci i poszczególnych uk³adów wie owych z³o onych z prze³¹czników Catalyst 2900 XL. Umo liwia administrowanie ka dym portem i prze³¹cznikiem. Udostêpnia interfejs administrowania wspólny dla wszystkich routerów, prze³¹czników i koncentratorów Cisco. Stanowisko administrowania sieci¹ z oprogramowaniem CiscoView mo e automatycznie wykrywaæ nowy prze³¹cznik pod³¹czony do sieci. Wiêksze mo liwoœci administrowania, monitorowania i analizowania ruchu w sieci. Analiza wykorzystania ka dego portu, statystyka b³êdów i innych parametrów u³atwiaj¹ diagnozowanie i usuwanie awarii oraz planowanie rozwoju systemu. Umo liwia monitorowanie ruchu w pojedynczym porcie, grupie portów lub w ca³ym prze³¹czniku za pomoc¹ jednego analizatora sieci lub sondy RMON. Kompleksowy i wygodny w u yciu interfejs graficzny do administrowania systemem. U³atwia instalacjê prze³¹czników w sieci dziêki automatycznej konfiguracji wielu prze³¹czników za poœrednictwem serwera rozruchowego (boot serwer). Zmniejsza koszty uaktualniania oprogramowania administracyjnego dziêki mo liwoœci pobierania uaktualnieñ z jednego miejsca w sieci. Fabryczne ustawienia przechowywane w pamiêci flash. Protokó³ Address Resolution Protocol (ARP) wykrywa adres fizyczny MAC odpowiadaj¹cy adresowi IP danego komputera pod³¹czonego do sieci. i Catalyst 2912 XL, 2924 XL i 2924C XL o szerokoœci 19 cali i wysokoœci 1U; prze³¹czniki Catalyst 2912MF XL i 2924M XL o szerokoœci 19 cali i wysokoœci 2U. Umo liwiaj¹ pod³¹czenie prze³¹cznika do sieci i bezobs³ugowe przesy³anie danych. Administrator sieci mo e za pomoc¹ jednej konsoli rozpoznaæ adres IP hosta i zwi¹zany z nim adres MAC. Mo liwoœæ monta u w standardowych stojakach 19-calowych umo liwia koncentracjê portów i oszczêdnoœæ miejsca w wêÿle dystrybucji okablowania. 5 Niezawodnoœæ. Zabezpieczenia. Protokó³ Spanning Tree IEEE 802.1d. Mo liwoœæ zainstalowania dodatkowego zasilacza. Œredni czas bezawaryjnej pracy (MTBF) przekracza godzin. Poszczególne porty s¹ przydzielane do grupy licz¹cej do 132 adresów MAC. Adresy mog¹ byæ wprowadzane automatycznie lub rêcznie. Mo liwoœæ zdefiniowania dzia³añ w odpowiedzi na naruszenie zabezpieczeñ adresu. Aktywacja funkcji zawieszania, blokowania lub uruchamiania systemu zabezpieczeñ portu. Administrowanie z zabezpieczeniem has³em. Wielopoziomowe zabezpieczenia dostêpu do konsoli. Obs³uga nadmiarowych ³¹czy do sieci szkieletowej i sieci bezpêtlowych upraszcza konfiguracjê sieci i zwiêksza odpornoœæ na awarie. Stanowi pomocnicze Ÿród³o zasilania czterech oddzielnych urz¹dzeñ. Zapewnia najwy sz¹ niezawodnoœæ i pozwala do minimum ograniczyæ przestoje sieci. Uniemo liwia w³amania do sieci i chroni aplikacje wra liwe na nieuprawniony dostêp. Umo liwia zarz¹dzanie ró nymi poziomami zabezpieczeñ, systemem powiadamiania oraz dzia³aniami interwencyjnymi. Zabezpiecza przed zmianami konfiguracji przez nieuprawnionych u ytkowników i chroni przed w³amywaczami. Uniemo liwia nieupowa nionym osobom zmianê konfiguracji prze³¹cznika.

6 Dostêpnoœæ i informacje niezbêdne przy sk³adaniu zamówieñ Model WS-C2912 XL-EN WS-C2912MF-XL WS-C2924-XL-EN WS-C2924C-XL-EN WS-C2924M-XL-EN WS-X2914-XL-V WS-X2922-XL-V WS-X2924-XL-V WS-X2931-XL WS-X2932-XL WS-X2951-XL WS-X2961-XL WS-X2971-XL WS-X2972-XL Opis wyposa ony w 12 portów 10BaseT/100BaseTX z automatycznym rozpoznawaniem wyposa ony w 12 portów 100BaseFX z dwoma gniazdami do pod³¹czenia dodatkowych modu³ów. wyposa ony w 24 porty 10BaseT/100BaseTX z automatycznym rozpoznawaniem wyposa ony w 22 porty 10BaseT/100BaseTX z automatycznym rozpoznawaniem i 2 porty 100BaseFX. wyposa ony w 24 porty 10BaseT/100BaseTX z automatycznym rozpoznawaniem oraz dwa gniazda do pod³¹czenia dodatkowych modu³ów interfejsów. Modu³ prze³¹czaj¹cy, wyposa ony w 4 porty 10BaseT/100BaseTX z automatycznym rozpoznawaniem, przeznaczony do prze³¹czników Catalyst 2912MF XL i 2924M XL; obs³uguje standard ISL/802.1Q. Modu³ prze³¹czaj¹cy, wyposa ony w 2 porty 100BaseFX, przeznaczony do prze³¹czników Catalyst 2912MF XL i 2924M XL; obs³uguje standard ISL/802.1Q Modu³ prze³¹czaj¹cy, wyposa ony w 4 porty 100BaseFX, przeznaczony do prze³¹czników Catalyst 2912MF XL i 2924M XL; obs³uguje standard ISL/802.1Q Modu³ Gigabit Ethernet 1000BaseX GBIC Modu³ Gigabit Ethernet UTP 1000BaseT Modu³ ATM OC Mbps UTP Modu³ ATM OC Mbps œwiat³owód wielomodowy Modu³ ATM OC Mbps œwiat³owód jednomodowy œredniego zasiêgu Modu³ ATM OC Mbps œwiat³owód jednomodowy dalekiego zasiêgu Pe³na dostêpnoœæ C ISCO S YSTEMS Przedstawicielstwo na Polskê Cisco Systems Poland Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 146c Warszawa Polska Tel: Fax: Siedziba firmy Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA USA Tel: NETS (6387) Fax: Przedstawicielstwo na Europê Cisco Systems Europe s.a.r.l. Parc Evolic, Batiment L1/L2 16 Avenue du Quebec Villebon, BP Courtaboeuf Cedex Francja Tel: Fax: Cisco Systems posiada ponad 200 biur w ni ej wymienionych krajach. Dok³adne adresy, numery telefonów i faksów mo na znaleÿæ w sieci WWW, pod adresem: Arabia Saudyjska Argentyna Australia Austria Belgia Brazylia Chile Chiny Chorwacja Dania Dubaj - Zjednoczone Emiraty Arabskie Filipiny Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Hongkong Indie Indonezja Irlandia Izrael Japonia Kanada Kolumbia Korea Kostaryka Luksemburg Malezja Meksyk Niemcy Norwegia Nowa Zelandia Peru Polska Portugalia Puerto Rico Republika Czeska Republika Po³udniowej Afryki Rosja Rumunia Singapur S³owacja S³owenia Szwajcaria Szwecja Tajlandia Tajwan Turcja Ukraina USA Wenezuela Wêgry Wielka Brytania W³ochy Copyright 1998 Cisco Systems Inc. Wszelkie prawa zastrze one. GigaStack jest znakiem towarowym, a Catalyst, Cisco IOS, Cisco Systems i znak Cisco Systems s¹ zastrze onymi znakami towarowymi Cisco Systems w USA i niektórych innych krajach. Inne nazwy wymienione w niniejszej broszurze s¹ w³asnoœci¹ odpowiednich podmiotów.

Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 3500 XL

Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 3500 XL PRZEGLAD PRODUKTÓW, Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 3500 XL Cisco Catalyst 3500 XL to skalowalne prze³¹czniki wie owe typu 10/100 i Gigabit Ethernet. Du a wydajnoœæ, wszechstronnoœæ i funkcje administracyjne

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Seria Catalyst 4000 - wydajne prze³¹czniki sieci LAN

Seria Catalyst 4000 - wydajne prze³¹czniki sieci LAN Seria 4000 - wydajne prze³¹czniki sieci LAN PRZEGLAD PRODUKTÓW, Seria 4000 jest nowym, zaawansowanym rozwi¹zaniem dla przedsiêbiorstw, instalowanym w wêz³ach dystrybucji okablowania. Prze³¹czniki 4000

Bardziej szczegółowo

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika 24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA... 3 2 OPIS PRODUKTU... 3 2.1 Model...3 2.2 Właściwości

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA - POŁUDNIE S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA - POŁUDNIE S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA - POŁUDNIE S.A. - WYCIĄG Cennik USŁUGI Telefonicznej Multimedia Polska - Południe S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG Cennik USŁUGI Telefonicznej Multimedia Polska S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od dnia 5 marca 06

Bardziej szczegółowo

Niezawodna transmisja danych. Transmisja danych tp. strona 1 rozwiàzania transmisji danych. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Niezawodna transmisja danych. Transmisja danych tp. strona 1 rozwiàzania transmisji danych. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Niezawodna transmisja danych Transmisja danych tp strona 1 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Transmisja danych Frame Relay/ATM Sieæ POLPAK Telekomunikacja Polska oferuje us³ugi w sieci szkieletowej POLPAK, która

Bardziej szczegółowo

Seminarium: Zarzàdzanie kadrami

Seminarium: Zarzàdzanie kadrami Zarzadz kadr 6/4/02 11:38 AM Page 1 E-Seminarium Seminarium: Zarzàdzanie kadrami Internetowe rozwiàzania dla firm Zarzadz kadr 6/4/02 11:38 AM Page 2 Seminarium: Zarzàdzanie kadrami Internetowe rozwiàzania

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015 MONITORING IP > akcesoria IP > Model : - Producent : TP-LINK Gigabitowe porty zapewniają pełną prędkość transmisji danych Rozbudowane funkcje zabezpieczające ruch sieciowy, w tym obsługa VLAN 802.1Q, Port

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393 Us uga jedna za wszystkie Dostêp do Internetu DSL tp Internet nie jest jedynym niezbêdnym narzêdziem w Twojej codziennej pracy. Wiemy o tym i rozumiemy Twoje potrzeby, dlatego przygotowaliœmy specjaln¹

Bardziej szczegółowo

Elementy podłączeniowe.

Elementy podłączeniowe. Dziękujemy za wybór Sterboxa. Elementy podłączeniowe. Widoczne gniazdko do podłączenia kabla sieci komputerowej. Na górnej krawędzi gniazdko 12 stykowe, na dolnej 16 stykowe. Do tych gniazd podłącza się

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Teoria sieci. TI I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi

Teoria sieci. TI I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi 1 Teoria sieci 1. Definicja Sieć jest to połączenie przynajmniej dwóch komputerów ze sobą przy pomocy medium transmisyjnego. 2. Rodzaje sieci LAN Local Area Network. Lokalna sieć komputerowa łącząca grupę

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA-POŁUDNIE S.A. WYCIĄG Cennik Usługi Telefonicznej Multimedia Polska-Południe S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Linia Business. DataEdge NST. www.solphy.com

Katalog produktów. Linia Business. DataEdge NST. www.solphy.com Katalog produktów Linia Business DataEdge NST Seria DataEdge NST Macierz Solphy DataEdge NST jest doskona³ym rozwi¹zaniem dla ma³ych i œrednich firm, którym zale y na zapewnieniu bezpieczeñstwa i ³atwoœci

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE Internet po świetle

PROMOCJE Internet po świetle Cennik usług INTROLAN na dzień 01-07-2016 PROMOCJE Internet po świetle Pakiet (umowa 24 m-ce, podłączenie kablem światłowodowym ) FIBER-40 40Mbps FIBER-80 80Mbps FIBER-120 120Mbps FIBER-160 160Mbps Miesięczny

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

NP3300

NP3300 www.philips.com/welcome NP3300 2 2 NP3300 5 Opis 6 11 sterowania 11 12 lub sieci przewodowej 13 32 Tryby odtwarzania 32 Ustawienia pokazu slajdów 33 Ustawienia sieci 37 Lokalizacja i strefa czasowa 37

Bardziej szczegółowo

E-Zaopatrz 6/4/02 11:56 AM Page 1. E-Seminar. Seminarium: E-zaopatrzenie. Internetowe rozwiàzania dla firm

E-Zaopatrz 6/4/02 11:56 AM Page 1. E-Seminar. Seminarium: E-zaopatrzenie. Internetowe rozwiàzania dla firm E-Zaopatrz 6/4/02 11:56 AM Page 1 E-Seminar Seminarium: E-zaopatrzenie Internetowe rozwiàzania dla firm E-Zaopatrz 6/4/02 11:56 AM Page 2 Seminarium: E-zaopatrzenie Internetowe rozwiàzania dla firm 3 Powitanie

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług Sprawa Nr RAP / 151/ 2011 Załącznik Nr 1b do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług Lp. Parametry

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-06-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Obsługa serwisowa HP w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym cały świat

Obsługa serwisowa HP w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym cały świat Obsługa owa HP w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym cały świat Serwis HP w następnym dniu roboczym zapewnia użytkownikom komputerów przenośnych wsparcie dla ich nowego Produktu Przenośnego HP,

Bardziej szczegółowo

Mateusz Rzeszutek. 19 kwiecie«2012. Sie VLAN nie zmienia nic w kwestii domen kolizyjnych. przynale»no± w oparciu o numer portu

Mateusz Rzeszutek. 19 kwiecie«2012. Sie VLAN nie zmienia nic w kwestii domen kolizyjnych. przynale»no± w oparciu o numer portu Sieci: lab3 Mateusz Rzeszutek 19 kwiecie«2012 1 Poj cie sieci wirtualnej Sie VLAN jest logiczn grup urz dze«sieciowych wydzielon w ramach innej, wi kszej sieci zycznej. Urz dzenia w sieci VLAN mog komunikowa

Bardziej szczegółowo

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce MAJ 213 Islandia Irlandia Holandia Dania Hiszpania Luksemburg Portugalia USA Wielka Brytania Szwecja Francja Belgia Grecja Włochy Szwajcaria Niemcy Norwegia Finlandia Cypr Japonia Republika Czeska Słowenia

Bardziej szczegółowo

Modu³ wyci¹gu powietrza

Modu³ wyci¹gu powietrza LabAirTec System dygestoriów LabAirTec Renggli pozwala zapewniæ podwy szony poziom bezpieczeñstwa oraz niezale noœæ, jednoczeœnie daj¹c wiêkszy komfort pracy. W wyniku wspó³pracy specjalistów od aerodynamiki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.1 Data 27.02.2014 Spis treści 1. Przedmiot dokumentacji... 3 2. Wymagania odnośnie sprzętu... 4 3. Rekomendacje...

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis Kodowanie SHDSL i SHDSL.bis (TC-PAM16/32/64/128) do 15.2Mbps po jednej parze do 60.8Mbps po czterech parach E1 (G.703/704) Nx64 (V.35/36, X.21) Zarządzalny Ethernet Switch

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTER GIGABITOWY 1000 Mbps RJ-45/slot SFP TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTER GIGABITOWY 1000 Mbps RJ-45/slot SFP TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI KONWERTER GIGABITOWY 1000 Mbps RJ-45/slot SFP TP-LINK MC220L #06425 wersja 1.1 Wstęp Gigabitowe konwertery MC220L firmy TP-LINK umoŝliwiają zmianę medium przewodzącego strumień danych

Bardziej szczegółowo

Automatyczny tester sieciowy LinkRunner AT

Automatyczny tester sieciowy LinkRunner AT 00 101 10 Automatyczny tester sieciowy LinkRunner AT LinkRunner AT pozwala na rozwi¹zywanie problemów z ³¹cznoœci¹ sieciow¹. Dziêki funkcji AutoTest, uruchamianej jednym przyciskiem, tester wykonuje ¹dany

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

S60-28 KARTA KATALOGOWA ZRASZACZ TURBINOWY Z ZABEZPIECZENIEM ANTYPY OWYM.

S60-28 KARTA KATALOGOWA ZRASZACZ TURBINOWY Z ZABEZPIECZENIEM ANTYPY OWYM. Z ZABEZPIECZENIEM ANTYPY OWYM S60-28 Zakres trajektorii nawadniania jest podzielony na zakres 25-28 (dla kopalñ i stoczni) oraz 43 (dla sk³adowisk). Funkcja Dust chroni czêœci ruchome urz¹dzenia tak aby

Bardziej szczegółowo

Truphone World. Plany taryfowe Truphone World

Truphone World. Plany taryfowe Truphone World Plany taryfowe Nowa definicja telefonii komórkowej Nasza opatentowana globalna sieć zapewnia wyjątkowy komfort korzystania z usług mobilnych na całym świecie. Oznacza to większą prędkość przesyłania danych,

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych I. Opłata za uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej 4 Aktywacja linii telefonicznej dla posiadaczy

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Zawartość opakowania DPH-300S Telefon bezprzewodo wy IP/DECT CD-ROM z instrukcją obsługi 3 akumulatory AAA NiMH Kabel telefoniczny (RJ-11)

Bardziej szczegółowo

Platyna zna rozwiązanie.

Platyna zna rozwiązanie. Platyna zna rozwiązanie. Platyna. Unikalne krzesełko przyschodowe instalowane na całym świecie. PLATYNA CU Ręcznie zbudowana doskonałość Cechy krzesełka: Podwójna stalowa szyna Cicha i płynna jakość jazdy

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania PISA 2009

Wyniki badania PISA 2009 Wyniki badania PISA 2009 Matematyka Warszawa, 7 grudnia 2010 r. Badanie OECD PISA 2009 w liczbach Próba 475.460 uczniów z 17.145 szkół z 65 krajów, reprezentująca populację ponad 26 milionów piętnastolatków

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 1 Zarządzanie wirtualnymi sieciami lokalnymi DO UŻYTKU

Bardziej szczegółowo

Elementy sprzętowe oraz programowe sieci

Elementy sprzętowe oraz programowe sieci Elementy sprzętowe oraz programowe sieci Elementy sprzętowe oraz programowe sieci Na sieci komputerowe składają się elementy sprzętowe oraz programowe. Do elementów sprzętowych sieci zaliczamy: Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton]

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton] ROPA: poszukiwania, wydobycie, sprzedaż Główne kierunki handlu ropą naftową w [mln ton] 318.5 43.4 22.4 24.4 23.8 121.7 127.6 49.5 196.9 90.9 101.3 32.6 64.7 92.0 119.7 25.4 53.1 21.4 107.6 119.4 44.5

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

sie Grupa komputerów i i innych urz dze,, na przyk ad drukarek i i skanerów, po cza komunikacyjnego, które umo liwia wzajemn wspó prac i i wymian

sie Grupa komputerów i i innych urz dze,, na przyk ad drukarek i i skanerów, po cza komunikacyjnego, które umo liwia wzajemn wspó prac i i wymian Topologia sieci sie Grupa komputerów i i innych urz dze,, na przyk ad drukarek i i skanerów, po czonych za pomoc cza komunikacyjnego, które umo liwia wzajemn wspó prac i i wymian danych. Local Area Network

Bardziej szczegółowo

RP-F0802TS RP-F0802TL RP-F0802CS RP-F0802CL

RP-F0802TS RP-F0802TL RP-F0802CS RP-F0802CL INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIK ŚWIATŁOWODOWY ZARZĄDZALNY, 9 REPOTEC RP-F0802TS RP-F0802TL RP-F0802CS RP-F0802CL #05972 #05973 #05974 #05975 wersja 1.0 Wstęp Światłowodowe przełączniki firmy REPOTEC serii

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2011 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

Trudna droga do zgodności

Trudna droga do zgodności Trudna droga do zgodności Starania na rzecz etycznego wzrostu 13. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych czerwiec 2014 Spis treści Nadużycia i korupcja problem maleje? Nieetyczne zachowania mają się dobrze

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM 2/23/11 11:16:41 AM

www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM 2/23/11 11:16:41 AM www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM Co wyróżnia targi Polagra-Food? Rozmach Polagra-Food to największe targi spożywcze w regionie, odwiedzane co roku przez około 45 000 zwiedzających

Bardziej szczegółowo

internet Wartość przyznanej ulgi brutto [zł]

internet Wartość przyznanej ulgi brutto [zł] Cennik Usług telekomunikacyjnych STAJLNET internet Tabela Internet - opłaty instalacyjne i aktywacyjne (jednorazowe)* Umowa na -cy Umowa na 4 -cy Umowa na 6 cy brutto brutto brutto Instalacja i aktywacja

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 215 roku opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 212 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe (cena za minutę połączenia) 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł Transmisja danych (cena za 100

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na marzec 2012 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux.

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux. VLAN Ethernet Wstęp Ćwiczenie ilustruje w kolejnych krokach coraz bardziej złożone one struktury realizowane z użyciem wirtualnych sieci lokalnych. Urządzeniami, które będą realizowały wirtualne sieci

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Funkcja : stacja bazowa obsługująca z aktualnym oprogramowaniem firmware Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Pytania od pierwszego z Wykonawców

Pytania od pierwszego z Wykonawców Wykonawcy Wrocław, 8.03.2012 r. WZP.271.1.8.2012 ZP/PN/11/WBZ/20,21/867,910/2012 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł 0,10 zł 0,08 zł Jedna stawka za połączenia do wszystkich sieci

Bardziej szczegółowo

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in. DELEGACJE KRAJOWE Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.: noclegów, przejazdu do miejsca delegowania

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci Rozwiązywanie nazw w sieci Identyfikowanie komputerów w sieci Protokół TCP/IP identyfikuje komputery źródłowe i docelowe poprzez ich adresy IP. Jednakże użytkownicy łatwiej zapamiętają słowa niż numery.

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2013 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Zastosowanie Ujednolicona konfiguracja i obs³uga ró nych urz¹dzeñ firmy SAMSON, które mog¹ wspó³pracowaæ z magistralami komunikacyjnymi. Program TROVIS-VIEW jest ujednoliconym

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-05-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

8. Konfiguracji translacji adresów (NAT)

8. Konfiguracji translacji adresów (NAT) 8. Konfiguracji translacji adresów (NAT) Translacja adresów nazywana również maskaradą IP jest mechanizmem tłumaczenia adresów prywatnych sieci lokalnej na adresy publiczne otrzymane od operatora. Rozróżnia

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na czerwiec 2009 1. MapSet Polska:...3 2. MultiNet Europa:...5 3. MapSet Europa:...8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

Interfejs Fieldbus. Karta katalogowa 00813-0100-4023, wersja AA Styczeñ 2003 Model 3420. Spis treœci

Interfejs Fieldbus. Karta katalogowa 00813-0100-4023, wersja AA Styczeñ 2003 Model 3420. Spis treœci Model 3420 Interfejs Fieldbus INTERFEJS FIELDBUS MODEL 3420: Monitorowanie procesów technologicznych przy zastosowaniu zaawansowanych urz¹dzeñ FOUNDATION fieldbus Interfejs do istniej¹cych systemów z protoko³ami

Bardziej szczegółowo

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE PRO ESIONALNY Iskra SPAWANIE KATALOG Metaltrade Sp. z o.o. ul. Wolska 84/86 01-141 Warszawa tel: 22 6321324 fax: 22 6323341 biuro@metaltrade.pl www.metaltrade.pl Iskra PRO ESIONALNY MIG MIG 150 MIG 170

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows GDI

Microsoft Windows GDI Okres 03-10.04.2008 Microsoft Windows GDI W systemie operacyjnym Microsoft Windows wykryto luki w przetwarzaniu plików graficznych o rozszerzeniach WMF oraz EMF udostępnianych na stronach www lub przesyłanych

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD 24 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 4. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 4. Łączna cena zestawu 1.1 / wartość zestawów 4

Monitor LCD 24 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 4. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 4. Łączna cena zestawu 1.1 / wartość zestawów 4 Załącznik nr 7 do SIWZ nr TA/ZP-4/2008 Formularz cenowy oferowanego sprzętu GRUPA 1 (Szczegółowa specyfikacja w Załączniku nr 8.1) Stacje robocze wysokiej wydajności, obliczeniowe oraz przetwarzania graficznego

Bardziej szczegółowo

Eaton epdu. Jednostki do dystrybucji zasilania w szafach montażowych epdu

Eaton epdu. Jednostki do dystrybucji zasilania w szafach montażowych epdu Korzyści dla użytkownika: Eaton epdu zostały zaprojektowane do zastosowań o najwyższym stopniu niezawodności i zasilania serwerów Współpracują ze wszystkimi wielkościami upakowania mocy w szafach montażowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Warunki ogólne 1. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 2. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta

Bardziej szczegółowo

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl 1 linkprog wersja 2.0 Przeznaczenie linkprog to urządzenie umoŝliwiające podłączenie programowalnych urządzeń marki RCConcept do komptera PC

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

MACIERZ OFERTY PRODUKTÓW: PRZEŁĄCZNIKI/KONTROLERY WLAN

MACIERZ OFERTY PRODUKTÓW: PRZEŁĄCZNIKI/KONTROLERY WLAN MACIERZ OFERTY PRODUKTÓW: PRZEŁĄCZNIKI/KONTROLERY WLAN PRZEŁĄCZNIKI/KONTROLERY ALCATEL-LUCENT 6000 I 4x04 Z OPROGRAMOWANIEM AOS 6.1 Chassis S3 4504XM 4604 4704 Maksymalna liczba podłączonych do sieci LAN

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład Organizacja zajęć. 2. Podstawy obsługi urządzeń wykorzystywanych podczas laboratorium.

PBS. Wykład Organizacja zajęć. 2. Podstawy obsługi urządzeń wykorzystywanych podczas laboratorium. PBS Wykład 1 1. Organizacja zajęć. 2. Podstawy obsługi urządzeń wykorzystywanych podczas laboratorium. mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż.

Bardziej szczegółowo

FRITZ!Powerline 540E. Konfiguracja i obsługa. avm.de/en Alt-Moabit 95 10559 Berlin Niemcy Telefon +49 30 39976-0 info@avm.de.

FRITZ!Powerline 540E. Konfiguracja i obsługa. avm.de/en Alt-Moabit 95 10559 Berlin Niemcy Telefon +49 30 39976-0 info@avm.de. Serwis Instrukcja obsługi avm.de/en/manuals Wsparcie avm.de/en/support Utylizacja Zgodnie z dyrektywami europejskimi adaptera FRITZ!Powerline 540E i kabli nie należy utylizować jako odpady domowe. Należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady

Bardziej szczegółowo

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002 Katalog produktów 2001/2002 Terminale ISDN Ascom Poland Sp. z o.o., 03-924 Warszawa, ul. Niek³añska 23 tel. +48 22 617 80 06, ISDN +48 22 616 42 36, fax +48 22 617 80 05 Internet:www.ascom.com.pl a a Co

Bardziej szczegółowo