Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 2900 XL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 2900 XL"

Transkrypt

1 PRZEGLAD PRODUKTÓW, i Cisco z serii Catalyst 2900 XL Seria Catalyst 2900 XL to pe³na gama prze³¹czników typu 10/100 Fast Ethernet z automatycznym wyborem szybkoœci, które charakteryzuj¹ siê du ¹ wydajnoœci¹, ³atw¹ obs³ug¹ i wspó³prac¹ ze zintegrowanym oprogramowaniem Cisco IOS. W sk³ad rodziny Catalyst 2900 XL wchodzi piêæ modeli o ró nej gêstoœci portów, zró nicowanych mo liwoœciach konfiguracji i ró nych cenach, co pozwala na stosowanie ich w wielu œrodowiskach sieciowych. i Catalyst 2900 XL dostêpne s¹ w wersji Enterprise. Oprogramowanie tych prze³¹czników mo e byæ uaktualniane, co umo liwia bezproblemow¹ rozbudowê lub modernizacjê sieci. Catalyst 2924M XL wyposa ony w 24 porty u³atwia agregacjê pasma, a tak e umo liwia budowê wydzielonych ³¹czy 10 Mb/s i 100 Mb/s do poszczególnych komputerów. Catalyst 2912MF XL wyposa ony w 12 portów mo na stosowaæ do agregacji ³¹czy œwiat³owodowych w standardzie 100BaseFX w ma³ych i œrednich sieciach. Dwa gniazda do pod³¹czenia dodatkowych modu³ów w prze³¹cznikach Catalyst 2912MF XL i Catalyst 2924M XL umo liwiaj¹ rozbudowê, zestawianie szybszych ³¹czy i wzbogacanie urz¹dzenia o kolejne funkcje. Pozwala to na elastyczn¹ rozbudowê sieci, zabezpieczaj¹c poczynione inwestycje. 12-portowy prze³¹cznik Catalyst 2912 XL, 24-portowy Catalyst 2924 XL oraz Catalyst 2924C XL s³u ¹ do budowy niedrogich, wydajnych ³¹czy 10 Mb/s i 100 Mb/s do poszczególnych komputerów i serwerów. Zastosowania Wydajne po³¹czenia do komputerów (10/100 Mb/s) i Catalyst 2912 XL, Catalyst 2924 XL, Catalyst 2924C XL i Catalyst 2924M XL s¹ wydajnymi urz¹dzeniami zapewniaj¹cymi po³¹czenia 10 Mb/s i 100 Mb/s do poszczególnych komputerów. i Catalyst 2912 XL i Catalyst 2924 XL charakteryzuj¹ siê najni sz¹ cen¹ w przeliczeniu na port. Catalyst 2924C XL ma dwa porty 100BaseFX zapewniaj¹ce wspó³pracê z sieci¹ wymagaj¹c¹ zastosowania wydajnych, dalekodystansowych (do 2km) ³¹czy œwiat³owodowych 100 Mb/s. Catalyst 2924M XL umo liwia pod³¹czenie dodatkowych modu³ów z interfejsami 10BaseT/100BaseTX, 100BaseFX, ATM oraz Gigabit Ethernet. Wszystkie produkty Catalyst 2900 XL umo liwiaj¹ agregacjê portów z wykorzystaniem technologii. Pozwala to zbudowaæ nadmiarowe, szerokopasmowe po³¹czenia pomiêdzy prze³¹cznikami, serwerami i innymi kluczowymi urz¹dzeniami sieciowymi. Ryc. 1. i Catalyst 2912 XL, Catalyst 2924 XL, Catalyst 2924C XL i Catalyst 2924M XL zapewniaj¹ wydajn¹ ³¹cznoœæ komputerów Catalyst 2924 XL Stacje robocze 10/100 i Catalyst z serii 8500, 5500 i 4000 Technologia Agregacja grup roboczych i serwerów Catalyst 2924M XL jest instalowany w wêz³ach dystrybucji okablowania w celu agregacji urz¹dzeñ sieciowych, m.in. koncentratorów Fast Ethernet, koncentratorów i prze³¹czników Ethernet oraz serwerów grup roboczych. Technologia umo liwia logiczne "zespalanie" kilku ³¹czy Fast Ethernet w celu zbudowania pojemnego ³¹cza do szkieletu sieci. Dodatkowe modu³y interfejsów pozwalaj¹ elastycznie modernizowaæ sieci bez koniecznoœci wymiany prze³¹czników Catalyst 2924M XL. C ISCO S YSTEMS

2 Ryc. 2. Catalyst 2924M XL agreguje ³¹cza do grup roboczych Catalyst 2924M XL Technologia i Catalyst z serii 8500, 5500 i 4000 lub 100BaseTX Serwery lokalne Koncentrator 10BaseT Koncentratory 10/100 z serii FastHub Ethernet z serii Catalyst 1900 / /100 z serii Catalyst 2900 XL Agregacja rozproszonej struktury œredniej sieci Catalyst 2912MF XL, wyposa ony w 12 portów, nadaje siê doskonale do agregacji rozproszonych grup roboczych korzystaj¹cych z ³¹czy œwiat³owodowych w standardzie 100BaseFX w ma³ej lub œredniej sieci. Dwa gniazda do pod³¹czenia modu³ów umo liwiaj¹ rozbudowê prze³¹cznika o kolejne osiem portów 100BaseFX lub 10BaseT/100BaseT, porty ATM oraz Gigabit Ethernet. Ryc. 3. Catalyst 2912MF XL agreguje rozproszon¹ strukturê ma³ej sieci kampusowej i Catalyst z serii 8500 lub 5500 Catalyst 2912MF XL Technologia ¹cze œwiat³owodowe lub 100BaseFX 10/100 Catalyst 2900 XL Koncentratory 10/100 z serii FastHub Catalyst 1900 standardu Ethernet

3 Agregacja ³¹czy do grup roboczych i serwerów w ma³ych i œrednich sieciach Catalyst 2924M XL, wyposa ony w 24 porty, mo e byæ wykorzystywany jako elastyczny, skalowalny szkielet ma³ej i œredniej sieci. Jest to wydajne rozwi¹zanie u³atwiaj¹ce agregacjê zasobów sieci i pozwalaj¹ce zbudowaæ wydzielone ³¹cza 10 Mb/s i 100 Mb/s do indywidualnych u ytkowników i grup roboczych. Dwa gniazda do pod³¹czenia dodatkowych modu³ów pozwalaj¹ rozbudowaæ prze³¹cznik o 8 dodatkowych portów 100BaseFX lub 10BaseT/100BaseT, porty ATM oraz Gigabit Ethernet. Ryc. 4. Catalyst 2924M XL jako szkielet ma³ej i œredniej sieci Catalyst 2924M XL ¹cza, 100BaseTX lub 100BaseFX Serwery i stacje robocze 10/100/1000 Koncentrator 10BaseT Koncentratory 10/100 z serii FastHub Ethernet z serii Catalyst 1900 /2820 w standardzie Ethernet 10/100 z serii Catalyst 2900 XL 3

4 Zestawienie mo liwoœci i zalet prze³¹czników z serii Catalyst 2900 XL Mo liwoœæ Obs³uga standardu 10BaseT/100BaseTX. Obs³uga standardu 100BaseFX Gniazda modu³ów (Catalyst 2912MF XL i 2924M XL) Wszystkie porty obs³uguj¹ wirtualne sieci LAN (VLAN) Automatyczne rozpoznawanie na wszystkich portach 10/100. Automatyczna negocjacja parametrów po³¹czenia na wszystkich portach. Du a wydajnoœæ. Administrowanie systemem i jego konfiguracja. Opis 12, 22 lub 24 porty 10BaseT/100BaseTX z funkcj¹ automatycznego rozpoznawania. Modu³ 10BaseT/100BaseTX z 4 portami prze³¹czanymi (wy³¹cznie w modelach Catalyst 2912MF XL i 2924M XL). Dwa prze³¹czane porty 100BaseFX (wy³¹cznie w modelu Catalyst 2924C XL) i 12 prze³¹czanych portów 100BaseFX (wy³¹cznie w modelu Catalyst 2912MF XL). Modu³y 100BaseFX wyposa one w2i4porty (w modelach Catalyst 2924M XL i 2912MF XL). Dwa gniazda dodatkowych modu³ów u³atwiaj¹ dalsz¹ rozbudowê sieci. Obs³uga do 64 sieci VLAN przez jeden prze³¹cznik Catalyst 2900 XL umo liwia bezproblemow¹ wymianê informacji miêdzy urz¹dzeniami znajduj¹cymi siê w ró nych segmentach sieci LAN. Obs³uga standardowego protoko³u IEEE 802.1Q i protoko³u Cisco ISL stosowanych w sieciach VLAN (wy³¹cznie modele Enterprise Edition). Mo liwoœæ automatycznego wykrywania parametrów do³¹czonych urz¹dzeñ i automatycznego dostosowywania szybkoœci portów (10 lub 100 Mb/s). Automatyczny wybór transmisji jedno- lub dwukierunkowej. Mechanizm prze³¹czania z szybkoœci¹ 3,2 Gb/s i wysy³ania 3 milionów pakietów na sekundê. Dwukierunkowa transmisja za poœrednictwem prze³¹czanych portów 100BaseT. Architektura ze wspó³u ytkowan¹ pamiêci¹ 4 MB. Agregacja pasma z wykorzystaniem technologii. Kontrola obci¹ enia portów. Protokó³ Cisco Group Management Protocol (CGMP). CGMP Fast Leave. Obs³uga protoko³ów Simple Network Management Protocol (SNMP) i Telnet. Obs³uga piêciu sesji Telnet jednoczeœnie. Konsola administracyjna wykorzystuj¹ca interfejs wiersza poleceñ (CLI). Zaleta Zapewnia du ¹ wydajnoœæ i u³atwia obs³ugê indywidualnych komputerów, grup serwerów i grup roboczych. Pozwala wykorzystywaæ starszy osprzêt zgodny ze standardem 10BaseT (np. karty sieciowe, koncentratory i prze³¹czniki). Ekonomiczna metoda zwiêkszenia gêstoœci portów w prze³¹cznikach Catalyst 2912MF XL i 2924M XL. Zapewnia szybkie przesy³anie danych na ³¹czach miêdzy prze³¹cznikiem Catalyst 2924MF XL lub Catalyst 2924C XL a innym urz¹dzeniem odleg³ym omax.2km. Ekonomiczna metoda zestawiania ³¹czy miêdzy prze³¹cznikiem Catalyst 2924MF XL lub Catalyst 2924M XL a innym urz¹dzeniem odleg³ym omax.2km. Zapewniaj¹ elastyczne wykorzystanie starszych prze³¹czników bez koniecznoœci ich modernizacji. Mo liwoœæ obs³ugi standardu Gigabit Ethernet (1000BaseX) i ATM OC-3. Zwiêksza wydajnoœæ i skalowalnoœæ dziêki przydzieleniu u ytkowników do wirtualnych sieci LAN zwi¹zanych z okreœlonymi zasobami sieci, rodzajami ruchu w sieci i szerokoœci¹ pasma. Zmniejsza koszty administrowania i upraszcza wprowadzanie zmian w sieci. Zapewnia skuteczniejsze administrowanie i kontrolê danych przesy³anych do poszczególnych grup lub wszystkich adresatów. Zwiêksza bezpieczeñstwo sieci dziêki mo liwoœci tworzenia oddzielnych grup wirtualnych sieci LAN dla u ytkowników wymagaj¹cych specjalnych zabezpieczeñ i przeniesienia serwerów grup roboczych do jednego, odpowiednio zabezpieczonego miejsca. Umo liwia budowê do 64 po³¹czeñ przenosz¹cych informacje o sieciach VLAN (VLAN trunk) przy u yciu jednego prze³¹cznika 2900 XL, ³¹cz¹cych wiele routerów, prze³¹czników i serwerów dostêpowych. U³atwia to instalacjê prze³¹czników w heterogenicznych œrodowiskach 10BaseT i 100BaseT. Zapewnia optymalne wykorzystanie pasma. Mo liwoœæ wykorzystania w aplikacjach wymagaj¹cych du ych szybkoœci przesy³ania danych. Zapewnia pracê z pe³n¹ prêdkoœci¹ ka dego portu 10BaseT/100BaseTX. Zapewnia szybkoœæ transmisji 200 Mb/s miêdzy serwerami, komputerami PC i prze³¹cznikami. Zapewnia najwy sz¹ przepustowoœæ dziêki wyeliminowaniu zjawiska blokowania, ogranicza straty pakietów i przeci¹ enie przy transmisjach grupowych (multicast) lub do wszystkich adresatów (broadcast). Udostêpnia pasmo 800 Mb/s pomiêdzy prze³¹cznikami oraz do routerów i serwerów. Zwiêksza odpornoœæ na awarie. Uszkodzone stacje nie mog¹ wysy³aæ niekontrolowanych danych i nie zmniejszaj¹ wydajnoœci systemu. Umo liwia prze³¹cznikowi selektywne przekazywanie transmisji grupowych IP (multicast) do wyznaczonych stacji multimedialnych, co pozwala unikn¹æ nadmiernego obci¹ enia sieci. Umo liwia zatrzymanie transmisji grupowej multicast do tych adresatów, którzy jej nie potrzebuj¹, co pozwala unikn¹æ nadmiernego obci¹ enia sieci. Zapewnia mo liwoœæ kompleksowego administrowania z wykorzystaniem pasma sieciowego. Emulatory terminali umo liwiaj¹ administrowanie w sieci z wykorzystaniem menu ekranowego. Zapewnia efektywne administrowanie przez port konsoli. Upraszcza administrowanie dziêki wykorzystaniu tego samego interfejsu administrowania, którego u ywa siê do obs³ugi routerów Cisco.

5 Mo liwoœæ Administrowanie systemem i jego konfiguracja (ci¹g dalszy). Opis Cisco Visual Switch Manager (CVSM). Obs³uga oprogramowania administracyjnego CiscoWorks Windows i CiscoWorks Protokó³ Cisco Discovery Protocol (CDP). Wbudowana obs³uga czterech grup RMON ( historia, statystyka, alarmy i zdarzenia). Dane statystyczne o sieci zbierane na ka dym porcie lub za pomoc¹ zdalnej sondy RMON. Obs³uga sondy RMON lub analizatora sieci przez port analizuj¹cy SPAN, którym mo e byæ dowolny port prze³¹cznika. Wielofunkcyjne wskaÿniki diodowe informuj¹ce o stanie portów, wskaÿniki transmisji jedno- i dwukierunkowej oraz transmisji w standardzie 10BaseT/100BaseT. WskaŸniki diodowe informuj¹ce o wykorzystaniu systemu, nadmiarowego zasilacza RPS i dostêpnego pasma. Automatyczna konfiguracja. Trivial File Transfer Protocol (TFTP). Zaleta Wewnêtrzny serwer WWW oparty na protokole HTTP udostêpnia standardowy interfejs administrowania za pomoc¹ przegl¹darki WWW, np. Microsoft Internet Explorer lub Netscape Navigator. Jeden ³atwy w obs³udze interfejs pozwala ogl¹daæ schematy sieci i poszczególnych uk³adów wie owych z³o onych z prze³¹czników Catalyst 2900 XL. Umo liwia administrowanie ka dym portem i prze³¹cznikiem. Udostêpnia interfejs administrowania wspólny dla wszystkich routerów, prze³¹czników i koncentratorów Cisco. Stanowisko administrowania sieci¹ z oprogramowaniem CiscoView mo e automatycznie wykrywaæ nowy prze³¹cznik pod³¹czony do sieci. Wiêksze mo liwoœci administrowania, monitorowania i analizowania ruchu w sieci. Analiza wykorzystania ka dego portu, statystyka b³êdów i innych parametrów u³atwiaj¹ diagnozowanie i usuwanie awarii oraz planowanie rozwoju systemu. Umo liwia monitorowanie ruchu w pojedynczym porcie, grupie portów lub w ca³ym prze³¹czniku za pomoc¹ jednego analizatora sieci lub sondy RMON. Kompleksowy i wygodny w u yciu interfejs graficzny do administrowania systemem. U³atwia instalacjê prze³¹czników w sieci dziêki automatycznej konfiguracji wielu prze³¹czników za poœrednictwem serwera rozruchowego (boot serwer). Zmniejsza koszty uaktualniania oprogramowania administracyjnego dziêki mo liwoœci pobierania uaktualnieñ z jednego miejsca w sieci. Fabryczne ustawienia przechowywane w pamiêci flash. Protokó³ Address Resolution Protocol (ARP) wykrywa adres fizyczny MAC odpowiadaj¹cy adresowi IP danego komputera pod³¹czonego do sieci. i Catalyst 2912 XL, 2924 XL i 2924C XL o szerokoœci 19 cali i wysokoœci 1U; prze³¹czniki Catalyst 2912MF XL i 2924M XL o szerokoœci 19 cali i wysokoœci 2U. Umo liwiaj¹ pod³¹czenie prze³¹cznika do sieci i bezobs³ugowe przesy³anie danych. Administrator sieci mo e za pomoc¹ jednej konsoli rozpoznaæ adres IP hosta i zwi¹zany z nim adres MAC. Mo liwoœæ monta u w standardowych stojakach 19-calowych umo liwia koncentracjê portów i oszczêdnoœæ miejsca w wêÿle dystrybucji okablowania. 5 Niezawodnoœæ. Zabezpieczenia. Protokó³ Spanning Tree IEEE 802.1d. Mo liwoœæ zainstalowania dodatkowego zasilacza. Œredni czas bezawaryjnej pracy (MTBF) przekracza godzin. Poszczególne porty s¹ przydzielane do grupy licz¹cej do 132 adresów MAC. Adresy mog¹ byæ wprowadzane automatycznie lub rêcznie. Mo liwoœæ zdefiniowania dzia³añ w odpowiedzi na naruszenie zabezpieczeñ adresu. Aktywacja funkcji zawieszania, blokowania lub uruchamiania systemu zabezpieczeñ portu. Administrowanie z zabezpieczeniem has³em. Wielopoziomowe zabezpieczenia dostêpu do konsoli. Obs³uga nadmiarowych ³¹czy do sieci szkieletowej i sieci bezpêtlowych upraszcza konfiguracjê sieci i zwiêksza odpornoœæ na awarie. Stanowi pomocnicze Ÿród³o zasilania czterech oddzielnych urz¹dzeñ. Zapewnia najwy sz¹ niezawodnoœæ i pozwala do minimum ograniczyæ przestoje sieci. Uniemo liwia w³amania do sieci i chroni aplikacje wra liwe na nieuprawniony dostêp. Umo liwia zarz¹dzanie ró nymi poziomami zabezpieczeñ, systemem powiadamiania oraz dzia³aniami interwencyjnymi. Zabezpiecza przed zmianami konfiguracji przez nieuprawnionych u ytkowników i chroni przed w³amywaczami. Uniemo liwia nieupowa nionym osobom zmianê konfiguracji prze³¹cznika.

6 Dostêpnoœæ i informacje niezbêdne przy sk³adaniu zamówieñ Model WS-C2912 XL-EN WS-C2912MF-XL WS-C2924-XL-EN WS-C2924C-XL-EN WS-C2924M-XL-EN WS-X2914-XL-V WS-X2922-XL-V WS-X2924-XL-V WS-X2931-XL WS-X2932-XL WS-X2951-XL WS-X2961-XL WS-X2971-XL WS-X2972-XL Opis wyposa ony w 12 portów 10BaseT/100BaseTX z automatycznym rozpoznawaniem wyposa ony w 12 portów 100BaseFX z dwoma gniazdami do pod³¹czenia dodatkowych modu³ów. wyposa ony w 24 porty 10BaseT/100BaseTX z automatycznym rozpoznawaniem wyposa ony w 22 porty 10BaseT/100BaseTX z automatycznym rozpoznawaniem i 2 porty 100BaseFX. wyposa ony w 24 porty 10BaseT/100BaseTX z automatycznym rozpoznawaniem oraz dwa gniazda do pod³¹czenia dodatkowych modu³ów interfejsów. Modu³ prze³¹czaj¹cy, wyposa ony w 4 porty 10BaseT/100BaseTX z automatycznym rozpoznawaniem, przeznaczony do prze³¹czników Catalyst 2912MF XL i 2924M XL; obs³uguje standard ISL/802.1Q. Modu³ prze³¹czaj¹cy, wyposa ony w 2 porty 100BaseFX, przeznaczony do prze³¹czników Catalyst 2912MF XL i 2924M XL; obs³uguje standard ISL/802.1Q Modu³ prze³¹czaj¹cy, wyposa ony w 4 porty 100BaseFX, przeznaczony do prze³¹czników Catalyst 2912MF XL i 2924M XL; obs³uguje standard ISL/802.1Q Modu³ Gigabit Ethernet 1000BaseX GBIC Modu³ Gigabit Ethernet UTP 1000BaseT Modu³ ATM OC Mbps UTP Modu³ ATM OC Mbps œwiat³owód wielomodowy Modu³ ATM OC Mbps œwiat³owód jednomodowy œredniego zasiêgu Modu³ ATM OC Mbps œwiat³owód jednomodowy dalekiego zasiêgu Pe³na dostêpnoœæ C ISCO S YSTEMS Przedstawicielstwo na Polskê Cisco Systems Poland Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 146c Warszawa Polska Tel: Fax: Siedziba firmy Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA USA Tel: NETS (6387) Fax: Przedstawicielstwo na Europê Cisco Systems Europe s.a.r.l. Parc Evolic, Batiment L1/L2 16 Avenue du Quebec Villebon, BP Courtaboeuf Cedex Francja Tel: Fax: Cisco Systems posiada ponad 200 biur w ni ej wymienionych krajach. Dok³adne adresy, numery telefonów i faksów mo na znaleÿæ w sieci WWW, pod adresem: Arabia Saudyjska Argentyna Australia Austria Belgia Brazylia Chile Chiny Chorwacja Dania Dubaj - Zjednoczone Emiraty Arabskie Filipiny Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Hongkong Indie Indonezja Irlandia Izrael Japonia Kanada Kolumbia Korea Kostaryka Luksemburg Malezja Meksyk Niemcy Norwegia Nowa Zelandia Peru Polska Portugalia Puerto Rico Republika Czeska Republika Po³udniowej Afryki Rosja Rumunia Singapur S³owacja S³owenia Szwajcaria Szwecja Tajlandia Tajwan Turcja Ukraina USA Wenezuela Wêgry Wielka Brytania W³ochy Copyright 1998 Cisco Systems Inc. Wszelkie prawa zastrze one. GigaStack jest znakiem towarowym, a Catalyst, Cisco IOS, Cisco Systems i znak Cisco Systems s¹ zastrze onymi znakami towarowymi Cisco Systems w USA i niektórych innych krajach. Inne nazwy wymienione w niniejszej broszurze s¹ w³asnoœci¹ odpowiednich podmiotów.

Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 3500 XL

Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 3500 XL PRZEGLAD PRODUKTÓW, Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 3500 XL Cisco Catalyst 3500 XL to skalowalne prze³¹czniki wie owe typu 10/100 i Gigabit Ethernet. Du a wydajnoœæ, wszechstronnoœæ i funkcje administracyjne

Bardziej szczegółowo

OptiView XG. Monitoring i analiza sieci. Tablet do monitorowania i rozwi¹zywania problemów sieciowych. Najwa niejsze cechy: Nowoœci w wersji 10:

OptiView XG. Monitoring i analiza sieci. Tablet do monitorowania i rozwi¹zywania problemów sieciowych. Najwa niejsze cechy: Nowoœci w wersji 10: Monitoring i analiza sieci 00 101 10 OptiView XG Tablet do monitorowania i rozwi¹zywania problemów sieciowych Urz¹dzenie OptiView XG to pierwszy tablet zaprojektowany specjalnie z myœl¹ o in ynierach sieciowych.

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM

Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM Prospekt informacyjny Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM Opis produktu Kompletne rozwi¹zanie obejmuj¹ce zarówno fizyczne, jak i wirtualne urz¹dzenia Zestaw opcji

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-60516-05-7 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partner: Szafy monta owe i teleinformatyczne dla energetyki Okablowanie Monitoring sieci Sieci

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne 2 Sieci lokalne i korporacyjne Grupa ZPAS Drodzy Czytelnicy, niezwykle mi³o mi zaprezentowaæ firmy ZPAS SA i ZPAS-NET w ramach Biblioteki Infotela. Mamy ponadtrzydziestoletni¹ historiê i z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885511

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885511 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services

Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services Prospekt informacyjny Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services Opis produktu Enterasys Wireless Management Suite (WMS) to wydajna, scentralizowana platforma do zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Jakiej infrastruktury potrzebuje Polska Wschodnia? Zastosowanie technologii DWDM i IP/MPLS w sieciach samorz¹dowych

Jakiej infrastruktury potrzebuje Polska Wschodnia? Zastosowanie technologii DWDM i IP/MPLS w sieciach samorz¹dowych 2 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ŒCIANY WSCHODNIEJ SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-22-5 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Sebastian Miko³ajczyk Jakiej infrastruktury potrzebuje

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH BIBLIOTEKA Cena 15 z³ ISBN 83-60516-04-9 INFOTELA (w tym 0% VAT) KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH sponsor partnerzy Systemy ³¹cznoœci satelitarnej Sieci nowej generacji Telefonia VoIP Komputery

Bardziej szczegółowo

System ³¹cznoœci BusinessPhone

System ³¹cznoœci BusinessPhone BusinessPhone System ³¹cznoœci BusinessPhone System ³¹cznoœci BusinessPhone oferuje mo liwoœci du ych systemów w oszczêdnym zestawie przeznaczonym dla ma³ych i œrednich organizacji potrzebuj¹cych od 8

Bardziej szczegółowo

Automatyczny tester sieciowy LinkRunner AT

Automatyczny tester sieciowy LinkRunner AT 00 101 10 Automatyczny tester sieciowy LinkRunner AT LinkRunner AT pozwala na rozwi¹zywanie problemów z ³¹cznoœci¹ sieciow¹. Dziêki funkcji AutoTest, uruchamianej jednym przyciskiem, tester wykonuje ¹dany

Bardziej szczegółowo

EMC DATA DOMAIN. Pamiêæ masowa z deduplikacj¹ dla systemów backupowych i disaster recovery SZYBKA DEDUPLIKACJA INLINE I EFEKTYWNA REPLIKACJA PODSTAWY

EMC DATA DOMAIN. Pamiêæ masowa z deduplikacj¹ dla systemów backupowych i disaster recovery SZYBKA DEDUPLIKACJA INLINE I EFEKTYWNA REPLIKACJA PODSTAWY EMC DATA DOMAIN Pamiêæ masowa z deduplikacj¹ dla systemów backupowych i disaster recovery PODSTAWY Skalowalna pamiêæ masowa z funkcj¹ deduplikacji danych - szybka deduplikacja danych inline - d³u sza retencja

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów

Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów Seria MC700 Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów DRUKOWANIE KOPIOWANIE SKANOWANIE FAKSOWANIE 1 FINISZER A4 Kolor/mono Dwustronne

Bardziej szczegółowo

VMware View 4. Najlepsza platforma dla infrastruktur typu Cloud B R O S Z U R A

VMware View 4. Najlepsza platforma dla infrastruktur typu Cloud B R O S Z U R A VMware View 4 Najlepsza platforma dla infrastruktur typu Cloud B R O S Z U R A WPROWADZENIE VMware vsphere to najbardziej kompletna w branýy, skalowalna i wydajna platforma wirtualizacyjna zapewniaj¹ca

Bardziej szczegółowo

Serwery. 1. Compaq ProLiant ML330 G2. 2. Compaq ProLiant ML350 G2. ../komputery/serwery

Serwery. 1. Compaq ProLiant ML330 G2. 2. Compaq ProLiant ML350 G2. ../komputery/serwery Serwery 1. Compaq ProLiant ML330 G2 2. Compaq ProLiant ML350 G2 Nowy Compaq ProLiant ML330 drugiej generacji jest to zupe³nie nowy serwer klasy podstawowej, który w obudowie dotychczasowego ML330, oferuje

Bardziej szczegółowo

Sieci bezprzewodowe WiFi, WORP, WiMAX, LMDS, GPRS, EDGE, UMTS 3. Komfort u ytkowania dziêki sieci bezprzewodowej

Sieci bezprzewodowe WiFi, WORP, WiMAX, LMDS, GPRS, EDGE, UMTS 3. Komfort u ytkowania dziêki sieci bezprzewodowej Sieci bezprzewodowe WiFi, WORP, WiMAX, LMDS, GPRS, EDGE, UMTS 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA B³a ej Marciniak: Komfort u ytkowania dziêki sieci bezprzewodowej 4 10 ISBN 83-921962-9-0 Cena 15 z³ (w tym

Bardziej szczegółowo

Interfejs Fieldbus. Karta katalogowa 00813-0100-4023, wersja AA Styczeñ 2003 Model 3420. Spis treœci

Interfejs Fieldbus. Karta katalogowa 00813-0100-4023, wersja AA Styczeñ 2003 Model 3420. Spis treœci Model 3420 Interfejs Fieldbus INTERFEJS FIELDBUS MODEL 3420: Monitorowanie procesów technologicznych przy zastosowaniu zaawansowanych urz¹dzeñ FOUNDATION fieldbus Interfejs do istniej¹cych systemów z protoko³ami

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem TeleVantage

Administrowanie systemem TeleVantage Administrowanie systemem TeleVantage Prosty w administrowaniu system telefoniczny TeleVantage firmy Artisoft, komputerowy system telefoniczny pracuj¹cy w oparciu o karty telefonii komputerowej Intel-a,

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Podstawowy schemat bezpiecznej sieci

Podstawowy schemat bezpiecznej sieci Podstawowy schemat bezpiecznej sieci Wdrożenie nowych aplikacji dla pracowników, partnerów i klientów umożliwia małym i średnim firmom zaoferowanie innowacyjnych usług, podniesienie produktywności, zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Sybase SQL Anywhere Studio

Sybase SQL Anywhere Studio Sybase SQL Anywhere Studio Firma Sybase Inc. jest jednym z najwiêkszych na œwiecie, niezale nych dostawców oprogramowania. Umo liwia korporacjom prowadzenie e-biznesu oraz dostêp do informacji bez wzglêdu

Bardziej szczegółowo

Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X

Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X KXTDA00 KXTDA00 wer..0 System sieciowy, który maksymalizuje osi¹gniêcia Twojej firmy w erze konwergencji technologii Przedsiêbiorstwa Przemys³ Instytucje rz¹dowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOή KOMUNIKACJI

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI SPIS TREŒCI 1. Wprowadzenie... 1 2. Interfejsy... 3 3. Konfiguracja modemu przy pomocy klawiaturki i wyœwietlacza

Bardziej szczegółowo

RFID Logistics. Innowacyjne rozwi¹zania dla logistyki

RFID Logistics. Innowacyjne rozwi¹zania dla logistyki Wprowadzenie Co to jest RFID? Technologia RFID (z ang. Radio-frequency Identification) RFID jest od ponad oœmiu lat nieustannie og³aszana jako jedna z najbardziej obiecuj¹cych technologii dla dzisiejszego

Bardziej szczegółowo