Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 3500 XL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 3500 XL"

Transkrypt

1 PRZEGLAD PRODUKTÓW, Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 3500 XL Cisco Catalyst 3500 XL to skalowalne prze³¹czniki wie owe typu 10/100 i Gigabit Ethernet. Du a wydajnoœæ, wszechstronnoœæ i funkcje administracyjne oraz fakt, e stanowi¹ one niezrównane zabezpieczenie inwestycji to podstawowe ich zalety. S¹ niedrogimi, wydajnymi prze³¹cznikami nowej generacji, które mo na montowaæ w uk³adzie wie owym. Umo liwiaj¹ administrowanie wszystkimi portami wie y z wykorzystaniem jednego adresu IP i ³¹czenie prze³¹czników niezale n¹, wewnêtrzn¹ magistral¹ komunikacyjn¹, co pozwala ekonomicznie wykorzystaæ porty. Oferuj¹c prze³¹czniki z serii Catalyst 3500 XL oraz technologiê Cisco Switch Clustering, Cisco wprowadza ca³kowicie nowy system. Klastry mog¹ byæ budowane z wszystkich modeli prze³¹czników Catalyst 3500 XL, 2900 XL i Catalyst U ytkownicy mog¹ dziêki temu administrowaæ ponad 380 portami na prze³¹cznikach po³¹czonych dowolnym ze standardów Ethernet, Fast Ethernet i Gigabit Ethernet korzystaj¹c z jednego adresu IP. W prze³¹cznikach Cisco z serii Catalyst 3500 XL zainstalowano system Cisco IOS i oprogramowanie Cisco Visual Switch Manager (CVSM) - przyjazny interfejs administrowania wykorzystuj¹cy technologiê WWW. Wszystkie prze³¹czniki z serii Catalyst 3500 XL s¹ dostêpne w wersji Standard i Enterprise Edition. Urz¹dzenia w wersji Enterprise Edition maj¹ rozbudowane funkcje oprogramowania, m.in. obs³uguj¹ standard 802.1Q i ISL VLAN, maj¹ wbudowane zabezpieczenia TACACS+ oraz system ochrony przed skutkami awarii z wykorzystaniem Uplink Fast. Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 3500 XL to skalowalne prze³¹czniki wie owe typu 10/100 i Gigabit Ethernet. Du a wydajnoœæ, wszechstronnoœæ i funkcje administracyjne oraz niezrównane zabezpieczenie inwestycji to podstawowe ich zalety. W sk³ad rodziny prze³¹czników Cisco z serii Catalyst 3500 XL wchodz¹ trzy modele oraz modu³ interfejsu Cisco GigaStack (GBIC): Catalyst 3548 XL wie owy prze³¹cznik w obudowie 19" o wysokoœci o 1U, typu 10/100 i Gigabit Ethernet. Wyposa ony jest w 48 portów 10BaseT/100BaseTX i dwa porty Gigabit Ethernet obs³uguj¹ce standard GBIC. Model Catalyst 3524 XL mo e byæ wykorzystany do budowy wydzielonych po³¹czeñ 10 lub 100 Mb/s dla u ytkowników indywidualnych i serwerów. Wewnêtrzne porty Gigabit Ethernet obs³uguj¹ce standard GBIC u³atwiaj¹ tworzenie skalowalnego systemu ³¹czy Gigabit Ethernet lub systemu wie owego wykorzystuj¹cego mo liwoœci modu³u GigaStack. C ISCO S YSTEMS

2 Catalyst 3524 XL wie owy prze³¹cznik w obudowie 19" o wysokoœci o 1U, typu 10/100 i Gigabit Ethernet. Wyposa ony jest w 24 porty 10BaseT/100BaseTX i dwa porty Gigabit Ethernet obs³uguj¹ce standard GBIC. Model Catalyst 3524 XL mo e byæ wykorzystany do budowy wydzielonych po³¹czeñ 10 lub 100 Mb/s dla u ytkowników indywidualnych i serwerów. Mo e byæ montowany w konfiguracji wie owej lub klastrowej. Wewnêtrzne porty Gigabit Ethernet obs³uguj¹ce standard GBIC u³atwiaj¹ tworzenie skalowalnego systemu ³¹czy Gigabit Ethernet lub systemu wie owego wykorzystuj¹cego mo- liwoœci modu³u GigaStack. Wersja Catalyst 3524 PWR XL dodatkowo umo liwia zasilanie telefonów IP za poœrednictwem portów 10/100. Catalyst 3512 XL wie owy prze³¹cznik w obudowie 19" o wysokoœci 1U, typu 10/100 i Gigabit Ethernet. Wyposa ony jest w 12 portów 10BaseT/100BaseTX i dwa porty Gigabit Ethernet obs³uguj¹ce standard GBIC. Oba porty Gigabit Ethernet wspó³pracuj¹ z ró nymi standardowymi modu³ami interfejsów, m.in. Cisco GigaStack, 1000BaseSX i 1000BaseLX/LH. Catalyst 3512 XL jest wydajnym, nieblokuj¹cym prze³¹cznikiem, który mo na ³¹czyæ w klastry z prze³¹cznikami z serii Catalyst 2900 XL lub Catalyst Catalyst 3512 XL mo e pracowaæ samodzielnie lub jako element konfiguracji wie owej. Charakteryzuje siê ma³¹ gêstoœci¹ portów i nisk¹ cen¹ zakupu. Catalyst 3508G XL wie owy prze³¹cznik w obudowie 19" o wysokoœci 1U, typu Gigabit Ethernet. Wyposa ony jest w 12 portów Gigabit Ethernet obs³uguj¹cych standard GBIC. Model Catalyst 3508G XL mo e funkcjonowaæ jako koncentrator prze³¹czników typu 10/100 i Gigabit Ethernet oraz serwerów sieci Gigabit Ethernet, które wspó³- pracuj¹ z modu³ami Cisco GigaStack lub standardowymi modu³ami 1000BaseX. Modu³ GigaStack wielofunkcyjny, niedrogi modu³ Gigabit Ethernet, obs³uguj¹cy technologiê GBIC. Zapewnia szybkie po³¹czenia miêdzy prze³¹cznikami z serii Catalyst 3500 XL oraz prze³¹cznikami z serii Catalyst 2900 XL wyposa onymi w karty Gigabit Ethernet. GigaStack jest atrakcyjn¹ propozycj¹ dla klientów o ograniczonym bud ecie, którym niezbêdna jest niezale na magistrala w wie y, do której mo na pod- ³¹czyæ wiele prze³¹czników z serii Catalyst 3500 XL oraz Catalyst 2900 XL, obs³uguj¹cych standard Gigabit Ethernet. Skalowalna architektura wie owa Cisco Cisco znany dostawca rozwi¹zañ do ³¹czenia sieci oferuje najbardziej wszechstronne, skalowalne i umo liwiaj¹ce proste administrowanie systemy wie owe z³o one z prze- ³¹czników z serii Catalyst 3500 XL i prze³¹czników obs³uguj¹cych standard Gigabit Ethernet z serii Catalyst 2900 XL. Elastyczna konfiguracja wie y Prze³¹czniki z serii Catalyst 3500 XL i wyposa one w karty Gigabit Ethernet prze³¹czniki z serii Catalyst 2900 XL mo na montowaæ w wie y przy wykorzystaniu niedrogiego modu³u Cisco GigaStack. Dwuportowy modu³ GigaStack umo liwia elastyczn¹, zindywidualizowan¹ konfiguracjê wie y. Pozwala budowaæ pó³dupleksowe ³¹cza o szybkoœci 1 Gb/s w systemie ³añcuchowym lub wydzielone, pe³nodupleksowe ³¹cza 2 Gb/s miêdzy parami prze³¹czników. Cisco Switch Clustering Prze³omowa technologia Cisco Switch Clustering pozwala tworzyæ sieæ zarz¹dzan¹ jednym adresem IP, z³o on¹ z maksymalnie 16 po³¹czonych ze sob¹, oddalonych prze³¹czników Catalyst 3500 XL, 2900 XL i Catalyst Prze³¹czniki mog¹ byæ ³¹czone w klastry przy wykorzystaniu licznych standardów komunikacyjnych, co zapewnia wydajnoœæ odpowiedni¹ do wymagañ u ytkowników. Prze³¹czniki z serii Catalyst 3500 XL tworz¹ klastry, w których informacje przesy³ane mog¹ byæ m.in. w standardach Ethernet, Fast Ethernet, Fast EtherChannel, Cisco GigaStack, Gigabit Ethernet i Gigabit EtherChannel. Zastosowanie tej technologii likwiduje ograniczenia zwi¹zane z koniecznoœci¹ stosowania niestandardowych modu³ów i kabli wie owych. Dlatego Cisco Switch Clustering pozwala rozszerzyæ tradycyjn¹ domenê wie ow¹ poza jeden wêze³ dystrybucji okablowania i umo liwia u ytkownikom dostosowywanie po³¹czeñ do w³asnych potrzeb i mo liwoœci finansowych. W technologii Cisco Switch Clustering jeden z prze- ³¹czników z serii Catalyst 3500 XL lub 2900 XL pe³ni rolê prze³¹cznika g³ównego "command", zaœ pozosta³e s¹ prze³¹cznikami podrzêdnymi "members". Prze³¹cznik g³ówny ma przypisany adres IP i przekazuje pozosta³ym polecenia administracyjne. Prze³¹czniki g³ówne mog¹ obs³ugiwaæ maksymalnie 15 prze³¹czników podrzêdnych, bez wzglêdu na rodzaj po³¹czeñ miêdzy nimi. We wszystkich prze³¹cznikach z serii Catalyst 3500 XL fabrycznie zainstalowano oprogramowanie nadzoruj¹ce klastra (mo na je zainstalowaæ jako uaktualnienie w prze³¹cznikach z serii Catalyst 2900 XL).

3 Administrowanie prze³¹cznikami w sieci WWW: Cisco Visual Switch Manager W prze³¹cznikach z serii Catalyst 3500 XL zainstalowano narzêdzie do administrowania w sieci WWW, Cisco Visual Switch Manager (CVSM). Pozwala ono nadzorowaæ prze³¹czniki i administrowaæ nimi za pomoc¹ zwyk³ej przegl¹darki WWW, np. Microsoft Internet Explorera lub Netscape Navigatora. CVSM jest uruchamiany bezpoœrednio w prze³¹czniku i u³atwia administrowanie na poziomie sieci i urz¹dzenia. Obejmuje to mo liwoœæ konfigurowania i monitorowania portów, ustawiania parametrów sieci VLAN oraz tworzenia schematów sieci. Program CVSM stanowi integralny element skalowalnej architektury wie owej Cisco, pozwalaj¹c z ³atwoœci¹ konfigurowaæ wie e i klastry prze³¹czników, administrowaæ nimi oraz uaktualniaæ oprogramowanie z równoczesn¹ instalacj¹ w wielu prze³¹cznikach. Oprogramowanie do prze³¹czników Cisco Catalyst 3500 XL Prze³¹czniki Cisco Catalyst 3500 XL w wersji Standard Edition charakteryzuj¹ siê kilkoma wyj¹tkowymi mo liwoœciami zwiêkszaj¹cymi wydajnoœæ sieci, zapewniaj¹cymi lepsze jej zabezpieczenie i u³atwiaj¹cych administrowanie. Stosuj¹c prze³¹cznik g³ówny, mo na tworzyæ klaster administrowany za pomoc¹ jednego adresu IP i z³o ony z 16 po³¹czonych prze³¹czników Catalyst 3500 XL, 2900 XL lub Catalyst W standardzie Fast EtherChannel lub Gigabit EtherChannel prze³¹czniki Catalyst, routery i serwery dysponuj¹ ³¹czami o przepustowoœci od 400 Mb/s do 4 Gb/s. Protokó³ Cisco Group Management Protocol (CGMP) zwiêksza wydajnoœæ w zastosowaniach multimedialnych i zmniejsza obci¹ enie sieci przez zastosowanie systemu dynamicznego i selektywnego multicastingu IP miêdzy wybranymi urz¹dzeniami. Pojedynczy prze³¹cznik pozwala na zdefiniowanie do 250 sieci wirtualnych VLAN, co umo liwia przesy³anie pakietów tylko do wybranych urz¹dzeñ pod³¹czonych do sieci wirtualnej i pozwala zbudowaæ wirtualn¹ zaporê ochronn¹ (firewall) miêdzy grupami portów. Network Time Protocol (NTP) zapewnia synchronizacjê ca³ej sieci i umo liwia stosowanie znaczników czasowych niezbêdnych przy diagnozowaniu i usuwaniu awarii zwi¹zanych ze zdarzeniami w sieci. System zabezpieczeñ portów wykorzystuj¹cy adresy fizyczne MAC chroni prze³¹cznik przed dostêpem z nieuprawnionych urz¹dzeñ. Wielopoziomowa ochrona konsoli prze³¹cznika nie dopuszcza do u ycia prze³¹cznika lub zmiany jego konfiguracji przez nieupowa nione osoby. We wszystkich modelach Catalyst 3500 XL instalowane jest obecnie oprogramowanie w wersji Enterprise Edition. Udostêpnia ono te same funkcje co oprogramowanie w wersji Standard Edition oraz dodatkowo - ulepszone funkcje kompleksowej obs³ugi sieci VLAN. Ka dy port prze³¹cznika mo na zdefiniowaæ jako po³¹czenie przenosz¹ce informacje o sieciach wirtualnych (VLAN trunk). Wykorzystuje siê do tego celu mechanizmy zgodne ze standardem IEEE 802.1Q lub architekturê sieci wirtualnych Cisco Inter-Switch Link (ISL). Sieci lokalne VLAN, wykorzystuj¹ce standard 802.1Q i architekturê ISL, pozwalaj¹ kontrolowaæ rozg³aszanie danych (broadcast), zapewniaj¹ skuteczniejsz¹ ochronê oraz u³atwiaj¹ wprowadzanie nowych elementów sieci, a tak e zmiany ustawieñ i lokalizacji. System uwierzytelnieñ TACACS+ umo liwia scentralizowan¹ kontrolê dostêpu do prze³¹cznika i uniemo liwia zmiany konfiguracji przez nieupowa nionych u ytkowników. Technologia Uplink Fast zapewnia szybkie prze³¹czenie na ³¹cza nadmiarowe w razie awarii, co zwiêksza ogóln¹ stabilnoœæ i niezawodnoœæ sieci. Prze³¹cznik w wersji Enterprise Edition jest najlepszym rozwi¹zaniem w przypadku sieci wymagaj¹cych wysokiego poziomu zabezpieczeñi dodatkowej ochrony przed awari¹. Model ten znakomicie funkcjonuje w kompleksowej sieci VLAN ³¹cz¹cej wiele routerów, prze³¹czników i serwerów dostêpowych. Zastosowania Oto podstawowe zastosowania prze³¹czników Catalyst 3500 z serii XL: ¹czenie komputerów prze³¹cznik jest wykorzystywany do ³¹czenia ze sob¹ stacji roboczych i serwerów ³¹czami o przepustowoœci 10 lub 100 Mb/s. Prze³¹cznik pracuje jako samodzielne urz¹dzenie z niepowtarzalnym adresem IP. Wymagane jest wtedy zwykle zastosowanie modelu o wiêkszym zagêszczeniu portów, co pozwala obni yæ koszt w przeliczeniu na port. Porty Gigabit Ethernet zostan¹ wykorzystane do przesy³ania danych w sieci szkieletowej przedsiêbiorstwa. Wie a/klaster konfiguracjê tak¹ tworzy kilka prze³¹czników Catalyst 3500 XL, 2900 XL i Catalyst 1900, po³¹czonych w klaster lub grupê GigaStack i administrowanych za pomoc¹ jednego adresu IP. Porty Gigabit Ethernet wykorzystuje siê do przesy³ania danych w sieci szkieletowej przedsiêbiorstwa lub do prze³¹cznika grupuj¹cego ³¹cza Gigabit Ethernet. Agregacja ³¹czy prze³¹czniki Catalyst 3500 XL typu 10/100 i Gigabit Ethernet s³u ¹ do grupowania ³¹czy z kilku prze³¹czników, koncentratorów i serwerów 10BaseT i 100BaseTX we wspólny szkielet. W takim wypadku nale y zwykle stosowaæ wydajny prze³¹cznik typu 10/100 o niskim zagêszczeniu (12-24) portów. Niektórzy u ytkownicy bêd¹ wymagali wydzielonych prze³¹czników typu Gigabit Ethernet (Catalyst 3508G), które bêd¹ grupowa³y ³¹cza 10/100 w ³¹cza Gigabit Ethernet. 3

4 Wspó³praca komputerów na ³¹czach 10/100 Prze³¹czniki z serii Catalyst 3500 XL mog¹ pracowaæ jako wydajne systemy ³¹cz¹ce komputery za poœrednictwem ³¹czy typu 10/100 i Gigabit Ethernet. Schemat takiego systemu pokazano na ryc. 1. Model Catalyst 3512 XL jest niedrogim urz¹dzeniem pracuj¹cym w standardzie 10/100, natomiast Catalyst 3524 XL charakteryzuje siê najni sz¹ cen¹ w przeliczeniu na port. Oba prze³¹czniki maj¹ dwa porty Gigabit Ethernet Ryc. 1. Catalyst 3512 XL i Catalyst 3524 XL w konfiguracji ³¹cz¹cej komputery. Prze³¹czniki Catalyst 8500, 6000, 5500 i 4000 Catalyst 3512 XL Gigabit Ethernet lub Gigabit EtherChannel Stacje robocze 10/100 Prze³¹czniki Catalyst 8500, 6000, 5500 i 4000 Catalyst 3524 XL Gigabit Ethernet lub Gigabit EtherChannel Stacje robocze 10/100

5 Konfiguracja wie y i klastra Monta wie owy Opracowana przez Cisco technologia GigaStack umo liwia budowanie systemów o zró nicowanej wydajnoœci: od 1 Gb/s przy konfiguracji ³añcuchowej do 2 Gb/s przy po³¹czeniach wydzielonych miêdzy parami urz¹dzeñ. GigaStack wprowadza niezale n¹ magistralê pracuj¹c¹ z szybkoœci¹ 1 Gb/s i pod³¹czon¹ do ³¹czy Gigabit Ethernet. Takie rozwi¹zanie pozwala budowaæ wie e z dziewiêciu prze³¹czników, które s¹ administrowane za pomoc¹ jednego adresu IP. Pomocnicze modu³y GigaStack znajduj¹ce siê w górnym i dolnym prze³¹czniku pozwalaj¹ obs³u yæ po³¹czenie nadmiarowe. Konfiguracjê tak¹ ilustruje ryc. 3. Konfiguracja wie y z wykorzystaniem GigaStack: niezale na magistrala wie y Po zainstalowaniu GigaStack wszystkie prze³¹czniki z serii Catalyst 3500 XL oraz prze³¹czniki z serii Catalyst 2900 XL z kartami Gigabit Ethernet mo na montowaæ wie owo. Konfiguracjê tak¹ ilustruje ryc. 2. Ryc. 2. Budowa niezale nej magistrali wie y przy wykorzystaniu modu³u GigaStack oraz prze³¹czników z serii Catalyst 3500 XL i prze³¹czników Catalyst 2900 XL z kartami Gigabit Ethernet. Prze³¹czniki Catalyst 8500, 6000, 5500 i 4000 lub prze³¹cznik Catalyst 3508G XL Prze³¹czniki Catalyst 3500 XL lub Catalyst 2900 XL z kartami Gigabit Ethernet GigaStack w konfiguracji ³añcuchowej 5 Ryc. 3. Budowa nadmiarowego ³¹cza z wykorzystaniem modu³ów GigaStack Prze³¹czniki Catalyst 8500, 6000, 5500 i 4000 lub prze³¹cznik Catalyst 3508G XL Prze³¹czniki Catalyst 3500 XL lub Catalyst 2900 XL z kartami Gigabit Ethernet GigaStack w konfiguracji ³añcuchowej

6 Wie e budowane z wykorzystaniem modu³u GigaStack: po³¹czenia miêdzy parami urz¹dzeñ Modu³ GigaStack umo liwia tworzenie systemów wydzielonych po³¹czeñ miêdzy parami urz¹dzeñ, co zilustrowano na ryc. 4. Wykorzystanie oœmioportowego prze³¹cznika Catalyst 3508G XL obs³uguj¹cego standard Gigabit Ethernet pozwala umieœciæ w wie y osiem prze³¹czników. W ten sposób powstaj¹ pe³nodupleksowe ³¹cza pracuj¹ce z szybkoœci¹ 2 Gb/s miêdzy modelem Catalyst 3508G XL a ka dym z pozosta³ych prze³¹czników. Catalyst 3508G XL przesy³a dane z szybkoœci¹ 5 Gb/s do ca³ej wie y z³o onej z prze³¹czników Catalyst 3512 XL, 3524 XL i prze³¹czników z serii Catalyst 2900 XL z kartami Gigabit Ethernet. Ryc. 4. Wydzielone ³¹cza miêdzy parami urz¹dzeñ zbudowane z wykorzystaniem modu³ów GigaStack, prze³¹czników z serii Catalyst 3500 XL i prze³¹czników Catalyst 2900 XL obs³uguj¹cych standard Gigabit Ethernet. Catalyst 3508G XL C ISCO S YSTEMS Porty Gigabit Ethernet lub Gigabit EtherChannel C ISCO S YSTEMS C ISCO S YSTEMS Prze³¹czniki Catalyst 3500 XL lub Catalyst 2900 XL z kartami Gigabit Ethernet C ISCO S YSTEMS C ISCO S YSTEMS C ISCO S YSTEMS

7 Cisco Switch Clustering Prze³¹czniki Catalyst 3500 XL, 2900 XL i Catalyst 1900 mog¹ wspólnie tworzyæ konfiguracjê klastra administrowanego za pomoc¹ jednego adresu IP, tak jak pokazano na ryc. 5. Jeden prze³¹cznik przejmuje rolê urz¹dzenia g³ównego "command", za którego poœrednictwem administrowany jest ca³y klaster. Pozosta³e prze³¹czniki staj¹ siê urz¹dzeniami podrzêdnymi "members". W klastrach mo na stosowaæ po³¹czenia Ethernet, Fast Ethernet, Fast EtherChannel, tanie po³¹czenia Cisco GigaStack, Gigabit Ethernet i Gigabit EtherChannel. Technologia Cisco Switch Clustering u³atwia konfiguracjê sprzêtu, gdy poszczególne prze³¹czniki klastra mog¹ znajdowaæ siê w du ej odleg³oœci od siebie i komunikowaæ siê za poœrednictwem standardowych ³¹czy. Ryc. 4. Klastry prze³¹czników Cisco zbudowane z prze³¹czników Catalyst 3500 XL, 2900 XL i Catalyst Urz¹dzenie g³ówne (Command) Catalyst 3508G XL Gigabit Ethernet lub Gigabit EtherChannel Prze³¹czniki Catalyst 8500, 6000, 5500 i Urz¹dzenia podrzêdne (Members) Wêze³ dystrybucji okablowania A Catalyst 2900 XL, Catalyst 1900 añcuch Fast EtherChannel Wêze³ dystrybucji okablowania B Catalyst 3500 XL añcuch modu³ów GigaStack Wêze³ dystrybucji okablowania C Konfiguracja mieszana

8 Agregacja ³¹czy Agregacja ³¹czy do grup roboczych w przedsiêbiorstwie Prze³¹czniki Catalyst 3500 XL mo na montowaæ w wêz³ach dystrybucji okablowania, gdzie umo liwiaj¹ one agregacjê ³¹czy do urz¹dzeñ sieciowych dla grup roboczych, m.in. prze³¹czników typu 10/100 i Ethernet, koncentratorów 10BaseT i 10/100 oraz serwerów grup roboczych. Przyk³adow¹ konfiguracjê takiego systemu zilustrowano na ryc. 6. Modele Catalyst 3524 XL i 3512 XL przeznaczone s¹ dla u ytkowników, którym potrzebny jest prze³¹cznik agreguj¹cy ³¹cza 10/100 i przesy³aj¹cy dane ³¹czem Gigabit Ethernet do sieci szkieletowej lub serwerów. Osiem portów obs³uguj¹cych standard Gigabit Ethernet w prze³¹czniku Catalyst 3508G XL u³atwia agregacjê grupy ³¹czy 10/100 od innych prze³¹czników i transmisjê danych ³¹czami Gigabit Ethernet lub do serwerów Gigabit Ethernet. System taki tworzy efektywn¹ konfiguracjê instalowan¹ w wêÿle dystrybucji okablowania. Ryc. 6. Agregacja ³¹czy do grup roboczych Gigabit Ethernet lub Gigabit EtherChannel Prze³¹czniki Catalyst 8500, 6000, 5500 i 4000 Catalyst 3508G XL Gigabit Ethernet Serwery Gigabit Ethernet Prze³¹cznik Catalyst 3500 XL 10/100 Prze³¹cznik Catalyst 2900 XL 10/100 z kart¹ Gigabit Ethernet Agregacja ³¹czy w ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach Prze³¹cznik Catalyst 3512 XL mo e s³u yæ jako szkielet sieci w ma³ym lub œrednim przedsiêbiorstwie. Mo e agregowaæ ³¹cza do ró nych zasobów sieci Ethernet i Fast Ethernet oraz udostêpnia po³¹czenia 1000BaseX do serwerów Gigabit Ethernet. Ryc. 7. Agregacja ³¹czy w ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach Catalyst 3512 XL Gigabit Ethernet Serwery Gigabit Ethernet Koncentrator 10BaseT Prze³¹cznik 10/100 z serii Catalyst 2900 XL Koncentratory 10/100 z serii FastHub Prze³¹cznik Ethernet z serii Catalyst 1900

9 Tab. 1. Zestawienie mo liwoœci i zalet prze³¹czników z serii Catalyst 3500 XL Mo liwoœæ Obs³uga standardu 10BaseT/100BaseTX Obs³uga standardu Gigabit Ethernet Agregacja ³¹czy Gigabit Ethernet z wykorzystaniem modu³ów GBIC Wszystkie porty obs³uguj¹ wirtualne sieci LAN Du a wydajnoœæ Opis 12, 24 lub 48 portów 10BaseT/100BaseTX z funkcj¹ automatycznego prze³¹czania (Catalyst 3512 XL, 3524 XL i 3548 XL) Dwa wewnêtrzne porty Gigabit Ethernet w standardzie GBIC (Catalyst 3512 XL, 3524 XL i 3548 XL) Osiem sta³ych portów standardu Gigabit Ethernet (Catalyst 3508G XL) Obs³uga do 250 sieci VLAN przez jeden prze³¹cznik z serii Catalyst 3500 XL Obs³uga standardowego protoko³u IEEE 802.1Q i protoko³u Cisco ISL stosowanych w sieciach VLAN Mechanizm prze³¹czania z szybkoœci¹ 10,8 Gb/s i wysy³ania do 8 milionów pakietów na sekundê Architektura ze wspó³u ytkowan¹ pamiêci¹ 4 MB Zaleta Zapewnia du ¹ wydajnoœæ i pasmo szerokoœci 200 Mb/s dla ka dego portu. U³atwia obs³ugê indywidualnych komputerów, grup serwerów i zespo³ów w zastosowaniach wymagaj¹cych szerokiego pasma. Zapewnia pasmo o ca³kowitej szerokoœci 4 Gb/s na ³¹czu do szkieletu Gigabit Ethernet, zespo³ów serwerów wykorzystuj¹cych ³¹cza Gigabit Ethernet lub na ³¹czach miêdzy poszczególnymi prze³¹cznikami Zapewnia zagregowane pasmo 5 Gb/s na ³¹czach miêdzy parami prze³¹czników Zwiêksza wydajnoœæ i skalowalnoœæ dziêki przydzieleniu u ytkowników do wirtualnych sieci LAN zwi¹zanych z okreœlonymi zasobami sieci, rodzajami ruchu w sieci i szerokoœci¹ pasma Umo liwia budowê do 250 kompleksowych, sieci VLAN zakoñczonych na portach prze³¹cznika 3500 z serii XL, ³¹cz¹cych wiele routerów, prze³¹czników i routerów dostêpowych. Zmniejsza koszty administrowania i upraszcza wprowadzanie nowych elementów sieci oraz zmianê ich lokalizacji i konfiguracji. Zapewnia skuteczniejsze administrowanie i kontrolê danych przesy³anych do poszczególnych grup lub wszystkich adresatów Zwiêksza bezpieczeñstwo sieci dziêki mo liwoœci tworzenia oddzielnych grup wirtualnych sieci LAN dla u ytkowników wymagaj¹cych specjalnych zabezpieczeñ i przeniesienia serwerów zespo³ów do jednego, odpowiednio zabezpieczonego miejsca Zapewnia du ¹ wydajnoœæ ka dego portu 10BaseT/100BaseTX Zapewnia najwy sz¹ przepustowoœæ dziêki wyeliminowaniu zjawiska blokowania, ogranicza straty pakietów i nat³ok przy transmisji danych kierowanych do grup (multicast) lub wszystkich adresatów (broadcast) 8 MB DRAM i 4 MB wewnêtrznej pamiêci flash na p³ycie Obs³uga wszystkich portów prze³¹czanych 10/100 w trybie pe³nodupleksowym CGMP Fast Leave Umo liwia sta³¹ aktualizacjê oprogramowania i modu³ów uzupe³niaj¹cych, co stanowi doskona³e zabezpieczenie inwestycji (zwrot kosztów) Zapewnia pasmo o szerokoœci 200 Mb/s do stacji i serwerów oraz na ³¹czach miêdzy prze³¹cznikami Umo liwia zatrzymanie transmisji grupowej (multicast) do tych adresatów, którzy jej nie potrzebuj¹, co pozwala unikn¹æ nadmiernego obci¹ enia sieci 9 Szerokie mo liwoœci rozbudowy, konfiguracji i skalowania klastrów Prosta instalacja i obs³uga Niezale na magistrala wie y, powsta³a dziêki zastosowaniu modu³ów GigaStack, która zapewnia mo liwoœæ wyboru konfiguracji Wydajna agregacja ³¹czy przy wykorzystaniu prze³¹cznika Catalyst 3508G XL Technologia Cisco Switch Clustering Interfejs Cisco Visual Switch Manager Automatyczne prze³¹czanie na wszystkich portach 10/100 Automatyczna negocjacja parametrów po³¹czenia na wszystkich portach Fabryczne ustawienia przechowywane w pamiêci flash Prze³¹czniki Catalyst 3508G XL, 3512 XL i 3524 XL o szerokoœci 19" i wysokoœci 1U Uaktualnienie oprogramowania klastrów Obs³uga interfejsów 1000BaseSX i 1000BaseLX/LH zgodnych ze standardem IEEE 802.3z przez wymienny modu³ typu GBIC Zapewnia pasmo o szerokoœci do 1 Gb/s w wypadku po³¹czenia ³añcuchowego maksymalnie dziewiêciu prze³¹czników z serii Catalyst 3500 XL i prze³¹czników Catalyst 2900 XL z kartami Gigabit Ethernet, lub 2 Gb/s przy po³¹czeniach miêdzy parami urz¹dzeñ Zapewnia pasmo o ca³kowitej szerokoœci do 5 Gb/s na ³¹czu do wie y prze³¹czników przy po³¹czeniach miêdzy parami urz¹dzeñ Mo liwoœæ po³¹czenia 16 prze³¹czników Catalyst 3500 XL, 2900 XL i 1900, administrowanych za pomoc¹ jednego adresu IP. Zapewnia to swobodn¹ zmianê konfiguracji, wiêkszy zakres skalowalnoœci, proste administrowanie przy ró nych typach po³¹czeñ. Prosty w obs³udze interfejs wykorzystuj¹cy technologiê WWW umo liwia administrowanie prze³¹cznikami z dowolnego miejsca w sieci intranetowej za pomoc¹ przegl¹darki WWW Mo liwoœæ automatycznego wykrywania parametrów do³¹czonych urz¹dzeñ i automatycznego dostosowywania szybkoœci portów (10 lub 100 Mb/s). U³atwia to instalacjê prze³¹czników w heterogenicznych œrodowiskach 10BaseT i 100BaseTX Automatyczny wybór transmisji pó³dupleksowej lub pe³nodupleksowej, co pozwala na optymalne wykorzystanie pasma Zapewnia mo liwoœæ pod³¹czenia prze³¹cznika do sieci i prawie bezobs³ugowego przesy³ania danych Mo liwoœæ monta u w standardowych stojakach 19" umo liwia koncentracjê portów i oszczêdnoœæ miejsca w wêÿle dystrybucji okablowania Pozwala szybko aktualizowaæ oprogramowanie systemowe zestawu z³o onego z maksymalnie 16 prze³¹czników Catalyst 3500 XL, 2900 XL i Wykorzystuje siê do tego jedno polecenie CLI lub prosty w obs³udze interfejs CVSM Wprowadza standardow¹ technologiê i znacznie upraszcza instalacjê prze³¹cznika

10 Tab. 1. Zestawienie mo liwoœci i zalet prze³¹czników z serii Catalyst 3500 XL (ci¹g dalszy) Mo liwoœæ Zintegrowane oprogramowanie Cisco IOS Doskona³e mo liwoœci administrowania Zabezpieczenia i nadmiarowoœæ Opis Protokó³ Cisco Group Management Protocol (CGMP) Agregacja pasma dziêki technologii Fast EtherChannel lub Gigabit EtherChannel Ochrona wszystkich portów przed nadmiarem danych rozg³oszeniowych (broadcast) Konsola administracyjna wykorzystuj¹ca interfejs wiersza poleceñ (CLI) Protokó³ Cisco Discovery Protocol (CDP) Obs³uga standardu IEEE 802.1p Cisco Visual Switch Manager (CVSM) Obs³uga protoko³ów Simple Network Management Protocol (SNMP) i Telnet Obs³uga piêciu sesji Telnet jednoczeœnie Wspó³praca z oprogramowaniem do administrowania sieci¹ CiscoWorks 2000 Wbudowana obs³uga czterech grup RMON (historia, statystyka, alarmy i zdarzenia) Dane statystyczne o pracy sieci zbierane na ka dym porcie lub za pomoc¹ zdalnej sondy RMON Obs³uga wszystkich dziewiêciu grup RMON przez port analizuj¹cy (SPAN), którym mo e byæ dowolny port prze³¹cznika Automatyczna konfiguracja Domain Name Services (DNS) Trivial File Transfer Protocol (TFTP) Network Time Protocol (NTP) Protokó³ Address Resolution Protocol (ARP) wykrywa adres MAC odpowiadaj¹cy adresowi IP danego komputera pod³¹czonego do sieci Wielofunkcyjne wskaÿniki diodowe informuj¹ce o stanie portów, wskaÿniki pracy pó³dupleksowej/ pe³nodupleksowej oraz transmisji w standardzie 10BaseT/100BaseT. WskaŸniki diodowe informuj¹ce o wykorzystaniu systemu, nadmiarowego zasilacza (RPS) i dostêpnego pasma. Ochrona portów w oparciu o adresy MAC Administrowanie z zabezpieczeniem has³em Wybierane przez u ytkownika tryby zapamiêtywania adresów Wielopoziomowe zabezpieczenia dostêpu do konsoli Zaleta Umo liwia prze³¹cznikowi selektywne i dynamiczne przekazywanie danych IP kierowanych do wybranych grup adresatów (multicast), m.in. stanowisk multimedialnych. Pozwala to ograniczyæ obci¹ enie sieci. Udostêpnia pasmo szerokoœci 8 Gb/s miêdzy prze³¹cznikami, routerami i serwerami. Zwiêksza odpornoœæ na awarie Uszkodzone stacje nie mog¹ wysy³aæ niekontrolowanych danych i nie zmniejszaj¹ wydajnoœci systemu Upraszcza administrowanie dziêki wykorzystaniu tego samego interfejsu administrowania, który u ywa siê do obs³ugi routerów Cisco Stanowisko administrowania sieci¹ z oprogramowaniem CiscoWorks mo e automatycznie wykrywaæ nowy prze³¹cznik pod³¹czony do sieci Wprowadza kolejki z dwupoziomowym systemem priorytetów w portach 10/100 i oœmiopoziomowym systemem priorytetów w portach Gigabit Ethernet. Umo liwia to u ytkownikom ustalenie w³aœciwych priorytetów pakietów danych Wewnêtrzny serwer HTTP udostêpnia standardowy interfejs administrowania za pomoc¹ zwyk³ej przegl¹darki WWW, np. Microsoft Internet Explorera lub Netscape Navigatora Pozwala ogl¹daæ schematy sieci i poszczególnych klastrów z³o onych z prze³¹czników Catalyst 3500 XL, 2900 XL i Catalyst 1900 Zapewnia mo liwoœæ kompleksowego administrowania z wykorzystaniem pasma sieciowego Umo liwia administrowanie w sieci za poœrednictwem kilku sesji CLI naraz Udostêpnia interfejs administrowania wspólny dla wszystkich routerów, prze³¹czników i koncentratorów Cisco Wiêksze mo liwoœci administrowania, monitorowania sieci i analizowania ruchu w sieci Analiza wykorzystania ka dego portu, statystyka b³êdów i innych parametrów roboczych umo liwiaj¹ diagnozowanie i usuwanie uszkodzeñ oraz planowanie rozwoju systemu Umo liwia monitorowanie ruchu w pojedynczym porcie, grupie portów lub w ca³ym prze³¹czniku za pomoc¹ jednego analizatora sieci lub sondy RMON U³atwia instalacjê prze³¹czników w sieci dziêki automatycznej konfiguracji wielu prze³¹czników za poœrednictwem serwera rozruchowego (boot serwer) Umo liwia rozpoznawanie adresów IP wed³ug nazw urz¹dzeñ nadanych im przez u ytkowników Zmniejsza koszty uaktualniania oprogramowania administracyjnego dziêki mo liwoœci pobierania uaktualnieñ z jednego miejsca w sieci Wprowadza dok³adne i spójne znaczniki czasowe dla wszystkich prze³¹czników pod³¹czonych do intranetu Administrator sieci mo e za pomoc¹ jednej konsoli rozpoznawaæ adres IP hosta i zwi¹zany z nim adres MAC Kompleksowy i wygodny w u yciu interfejs graficzny do administrowania systemem Poszczególne porty s¹ przydzielane do grupy adresów MAC. Adresy mog¹ byæ wprowadzane automatycznie lub rêcznie. Uniemo liwia to nieuprawnionym stacjom korzystanie z us³ug prze³¹cznika Zabezpiecza przed zmianami konfiguracji przez nieuprawnionych u ytkowników i chroni przed w³amywaczami Umo liwia zarz¹dzanie ró nymi poziomami zabezpieczeñ, systemem powiadamiania oraz dzia³aniami interwencyjnymi Upraszcza proces konfigurowania i zapewnia skuteczniejsz¹ ochronê Uniemo liwia nieupowa nionym osobom zmianê konfiguracji prze³¹cznika

11 Tab. 1. Zestawienie mo liwoœci i zalet prze³¹czników z serii Catalyst 3500 XL (ci¹g dalszy) Mo liwoœæ Zabezpieczenia i nadmiarowoœæ (c.d.) Gwarancja Opis System autentykacji TACACS+ Nadmiarowe po³¹czenia w wie y Protokó³ Spanning Tree IEEE 802.1D Technologia Cisco Uplink Fast Œredni czas bezawaryjnej pracy przekracza godzin Mo liwoœæ zainstalowania dodatkowego zasilacza (RPS) o mocy 600 W Bezterminowa, ograniczona gwarancja Zaleta Wprowadza scentralizowan¹ kontrolê nad prze³¹cznikiem i uniemo liwia nieupowa nionym osobom zmianê jego konfiguracji (dotyczy wy³¹cznie modeli Enterprise Edition) Dodatkowe modu³y GBIC w dolnym i górnym prze³¹czniku wie y obs³uguj¹ nadmiarowe po³¹czenia w pêtli Obs³uga nadmiarowych ³¹czy do sieci szkieletowej i sieci bezpêtlowych upraszcza konfiguracjê sieci i zwiêksza odpornoœæ na awarie Umo liwia szybkie prze³¹czenie na ³¹cza nadmiarowe w razie awarii, co zwiêksza stabilnoœæ i niezawodnoœæ sieci Zapewnia najwy sz¹ niezawodnoœæ i pozwala do minimum ograniczyæ przestoje sieci Stanowi pomocnicze Ÿród³o zasilania do czterech oddzielnych urz¹dzeñ. Zapewnia skuteczniejsz¹ ochronê przed skutkami awarii i pozwala zachowaæ dyspozycyjnoœæ sieci Gwarancja uzupe³niona o serwis i pomoc techniczn¹ Cisco Tab. 2. Model Informacje niezbêdne przy sk³adaniu zamówieñ Opis Pe³na dostêpnoœæ Urz¹dzenia podstawowe WS-C3512 XL-EN Catalyst 3512 XL-EN: prze³¹cznik wyposa ony w 12 portów 10/100 i dwa porty 1000BaseX wykorzystuj¹ce wewnêtrzne modu³y GBIC (Enterprise Edition) WS-C3524 XL-EN WS-C3508G-XL-EN Catalyst 3524 XL-EN: prze³¹cznik wyposa ony w 24 porty 10/100 i dwa porty 1000BaseX wykorzystuj¹ce wewnêtrzne modu³y GBIC (Enterprise Edition) Catalyst 3508 XL-EN: prze³¹cznik 1000BaseX wyposa ony w 8 portów Gigabit Ethernet, wykorzystuj¹cy modu³y GBIC (Enterprise Edition) 11 WS-C3548-XL-EN Catalyst 3548 XL-EN: prze³¹cznik wyposa ony w 48 porty 10/100 i dwa porty 1000BaseX wykorzystuj¹ce wewnêtrzne modu³y GBIC (Enterprise Edition) WS-C3524-PWR-XL-EN Catalyst 3524 PWR-XL-EN: prze³¹cznik wyposa ony w 24 porty 10/100 z wbudowanym zasilaniem dla telefonów IP i dwa porty 1000BaseX wykorzystuj¹ce wewnêtrzne modu³y GBIC (Enterprise Edition) Modu³y WS-X3500-XL Modu³ GigaStack: ³¹czenie w konfiguracjê wie y w standardzie Gigabit Ethernet dla prze³¹cznika Catalyst 3500 XL i prze³¹czników Catalyst 2900 XL z kartami Gigabit Ethernet WS-G5484= Modu³ SX: krótkofalowy modu³ 1000BaseSX (wy³¹cznie do œwiat³owodów wielomodowych) WS-G5486= Modu³ LX/LH: d³ugofalowy/dalekodystansowy modu³ 1000BaseLX/LH (do œwiat³owodów jedno-i wielomodowych) Zestawy uaktualnieñ oprogramowania WS-C3500-SA6-EN WS-C3500-SA6-10-EN Uaktualnienie oprogramowania prze³¹cznika Catalyst 3500 XL do wersji Enterprise Edition, licencja na pojedynczy system Uaktualnienie oprogramowania prze³¹cznika Catalyst 3500 XL do wersji Enterprise Edition, licencja na dziesiêæ systemów

12 C ISCO S YSTEMS Przedstawicielstwo na Polskê Cisco Systems Poland Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 146c Warszawa Polska Tel: Fax: Siedziba firmy Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA USA Tel: NETS (6387) Fax: Przedstawicielstwo na Europê Cisco Systems Europe s.a.r.l. Parc Evolic, Batiment L1/L2 16 Avenue du Quebec Villebon, BP Courtaboeuf Cedex Francja Tel: Fax: Cisco Systems posiada ponad 200 biur w ni ej wymienionych krajach. Dok³adne adresy, numery telefonów i faksów mo na znaleÿæ w sieci WWW, pod adresem: Arabia Saudyjska Argentyna Australia Austria Belgia Brazylia Chile Chiny Chorwacja Dania Dubaj - Zjednoczone Emiraty Arabskie Filipiny Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Hongkong Indie Indonezja Irlandia Izrael Japonia Kanada Kolumbia Korea Kostaryka Luksemburg Malezja Meksyk Niemcy Norwegia Nowa Zelandia Peru Polska Portugalia Puerto Rico Republika Czeska Republika Po³udniowej Afryki Rosja Rumunia Singapur S³owacja S³owenia Szwajcaria Szwecja Tajlandia Tajwan Turcja Ukraina USA Wenezuela Wêgry Wielka Brytania W³ochy Copyright 1998 Cisco Systems Inc. Wszelkie prawa zastrze one. GigaStack jest znakiem towarowym, a Catalyst, Cisco IOS, Cisco Systems i znak Cisco Systems s¹ zastrze onymi znakami towarowymi Cisco Systems w USA i niektórych innych krajach. Inne nazwy wymienione w niniejszej broszurze s¹ w³asnoœci¹ odpowiednich podmiotów.

Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 2900 XL

Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 2900 XL PRZEGLAD PRODUKTÓW, i Cisco z serii Catalyst 2900 XL Seria Catalyst 2900 XL to pe³na gama prze³¹czników typu 10/100 Fast Ethernet z automatycznym wyborem szybkoœci, które charakteryzuj¹ siê du ¹ wydajnoœci¹,

Bardziej szczegółowo

Seria Catalyst 4000 - wydajne prze³¹czniki sieci LAN

Seria Catalyst 4000 - wydajne prze³¹czniki sieci LAN Seria 4000 - wydajne prze³¹czniki sieci LAN PRZEGLAD PRODUKTÓW, Seria 4000 jest nowym, zaawansowanym rozwi¹zaniem dla przedsiêbiorstw, instalowanym w wêz³ach dystrybucji okablowania. Prze³¹czniki 4000

Bardziej szczegółowo

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393 Us uga jedna za wszystkie Dostêp do Internetu DSL tp Internet nie jest jedynym niezbêdnym narzêdziem w Twojej codziennej pracy. Wiemy o tym i rozumiemy Twoje potrzeby, dlatego przygotowaliœmy specjaln¹

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika 24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA... 3 2 OPIS PRODUKTU... 3 2.1 Model...3 2.2 Właściwości

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Seminarium: Zarzàdzanie kadrami

Seminarium: Zarzàdzanie kadrami Zarzadz kadr 6/4/02 11:38 AM Page 1 E-Seminarium Seminarium: Zarzàdzanie kadrami Internetowe rozwiàzania dla firm Zarzadz kadr 6/4/02 11:38 AM Page 2 Seminarium: Zarzàdzanie kadrami Internetowe rozwiàzania

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015 MONITORING IP > akcesoria IP > Model : - Producent : TP-LINK Gigabitowe porty zapewniają pełną prędkość transmisji danych Rozbudowane funkcje zabezpieczające ruch sieciowy, w tym obsługa VLAN 802.1Q, Port

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług Sprawa Nr RAP / 151/ 2011 Załącznik Nr 1b do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług Lp. Parametry

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Linia Business. DataEdge NST. www.solphy.com

Katalog produktów. Linia Business. DataEdge NST. www.solphy.com Katalog produktów Linia Business DataEdge NST Seria DataEdge NST Macierz Solphy DataEdge NST jest doskona³ym rozwi¹zaniem dla ma³ych i œrednich firm, którym zale y na zapewnieniu bezpieczeñstwa i ³atwoœci

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Niezawodna transmisja danych. Transmisja danych tp. strona 1 rozwiàzania transmisji danych. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Niezawodna transmisja danych. Transmisja danych tp. strona 1 rozwiàzania transmisji danych. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Niezawodna transmisja danych Transmisja danych tp strona 1 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Transmisja danych Frame Relay/ATM Sieæ POLPAK Telekomunikacja Polska oferuje us³ugi w sieci szkieletowej POLPAK, która

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux.

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux. VLAN Ethernet Wstęp Ćwiczenie ilustruje w kolejnych krokach coraz bardziej złożone one struktury realizowane z użyciem wirtualnych sieci lokalnych. Urządzeniami, które będą realizowały wirtualne sieci

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

Teoria sieci. TI I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi

Teoria sieci. TI I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi 1 Teoria sieci 1. Definicja Sieć jest to połączenie przynajmniej dwóch komputerów ze sobą przy pomocy medium transmisyjnego. 2. Rodzaje sieci LAN Local Area Network. Lokalna sieć komputerowa łącząca grupę

Bardziej szczegółowo

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis Kodowanie SHDSL i SHDSL.bis (TC-PAM16/32/64/128) do 15.2Mbps po jednej parze do 60.8Mbps po czterech parach E1 (G.703/704) Nx64 (V.35/36, X.21) Zarządzalny Ethernet Switch

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG Cennik USŁUGI Telefonicznej Multimedia Polska S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od dnia 5 marca 06

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA - POŁUDNIE S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA - POŁUDNIE S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA - POŁUDNIE S.A. - WYCIĄG Cennik USŁUGI Telefonicznej Multimedia Polska - Południe S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci Rozwiązywanie nazw w sieci Identyfikowanie komputerów w sieci Protokół TCP/IP identyfikuje komputery źródłowe i docelowe poprzez ich adresy IP. Jednakże użytkownicy łatwiej zapamiętają słowa niż numery.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-06-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

sie Grupa komputerów i i innych urz dze,, na przyk ad drukarek i i skanerów, po cza komunikacyjnego, które umo liwia wzajemn wspó prac i i wymian

sie Grupa komputerów i i innych urz dze,, na przyk ad drukarek i i skanerów, po cza komunikacyjnego, które umo liwia wzajemn wspó prac i i wymian Topologia sieci sie Grupa komputerów i i innych urz dze,, na przyk ad drukarek i i skanerów, po czonych za pomoc cza komunikacyjnego, które umo liwia wzajemn wspó prac i i wymian danych. Local Area Network

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

E-Zaopatrz 6/4/02 11:56 AM Page 1. E-Seminar. Seminarium: E-zaopatrzenie. Internetowe rozwiàzania dla firm

E-Zaopatrz 6/4/02 11:56 AM Page 1. E-Seminar. Seminarium: E-zaopatrzenie. Internetowe rozwiàzania dla firm E-Zaopatrz 6/4/02 11:56 AM Page 1 E-Seminar Seminarium: E-zaopatrzenie Internetowe rozwiàzania dla firm E-Zaopatrz 6/4/02 11:56 AM Page 2 Seminarium: E-zaopatrzenie Internetowe rozwiàzania dla firm 3 Powitanie

Bardziej szczegółowo

Mateusz Rzeszutek. 19 kwiecie«2012. Sie VLAN nie zmienia nic w kwestii domen kolizyjnych. przynale»no± w oparciu o numer portu

Mateusz Rzeszutek. 19 kwiecie«2012. Sie VLAN nie zmienia nic w kwestii domen kolizyjnych. przynale»no± w oparciu o numer portu Sieci: lab3 Mateusz Rzeszutek 19 kwiecie«2012 1 Poj cie sieci wirtualnej Sie VLAN jest logiczn grup urz dze«sieciowych wydzielon w ramach innej, wi kszej sieci zycznej. Urz dzenia w sieci VLAN mog komunikowa

Bardziej szczegółowo

Monitor LCD 24 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 4. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 4. Łączna cena zestawu 1.1 / wartość zestawów 4

Monitor LCD 24 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 4. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 4. Łączna cena zestawu 1.1 / wartość zestawów 4 Załącznik nr 7 do SIWZ nr TA/ZP-4/2008 Formularz cenowy oferowanego sprzętu GRUPA 1 (Szczegółowa specyfikacja w Załączniku nr 8.1) Stacje robocze wysokiej wydajności, obliczeniowe oraz przetwarzania graficznego

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Zawartość opakowania DPH-300S Telefon bezprzewodo wy IP/DECT CD-ROM z instrukcją obsługi 3 akumulatory AAA NiMH Kabel telefoniczny (RJ-11)

Bardziej szczegółowo

Platyna zna rozwiązanie.

Platyna zna rozwiązanie. Platyna zna rozwiązanie. Platyna. Unikalne krzesełko przyschodowe instalowane na całym świecie. PLATYNA CU Ręcznie zbudowana doskonałość Cechy krzesełka: Podwójna stalowa szyna Cicha i płynna jakość jazdy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Obsługa serwisowa HP w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym cały świat

Obsługa serwisowa HP w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym cały świat Obsługa owa HP w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym cały świat Serwis HP w następnym dniu roboczym zapewnia użytkownikom komputerów przenośnych wsparcie dla ich nowego Produktu Przenośnego HP,

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce MAJ 213 Islandia Irlandia Holandia Dania Hiszpania Luksemburg Portugalia USA Wielka Brytania Szwecja Francja Belgia Grecja Włochy Szwajcaria Niemcy Norwegia Finlandia Cypr Japonia Republika Czeska Słowenia

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ...

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ... www.kamelot.pl , SPIS TRESCI, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi:... Informacje Ogólne Serwer - program œwiadcz¹cy us³ugi na rzecz innych programów, zazwyczaj korzystaj¹cych z innych komputerów po³¹czonych

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM 2/23/11 11:16:41 AM

www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM 2/23/11 11:16:41 AM www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM Co wyróżnia targi Polagra-Food? Rozmach Polagra-Food to największe targi spożywcze w regionie, odwiedzane co roku przez około 45 000 zwiedzających

Bardziej szczegółowo

Interfejs Fieldbus. Karta katalogowa 00813-0100-4023, wersja AA Styczeñ 2003 Model 3420. Spis treœci

Interfejs Fieldbus. Karta katalogowa 00813-0100-4023, wersja AA Styczeñ 2003 Model 3420. Spis treœci Model 3420 Interfejs Fieldbus INTERFEJS FIELDBUS MODEL 3420: Monitorowanie procesów technologicznych przy zastosowaniu zaawansowanych urz¹dzeñ FOUNDATION fieldbus Interfejs do istniej¹cych systemów z protoko³ami

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

8. Konfiguracji translacji adresów (NAT)

8. Konfiguracji translacji adresów (NAT) 8. Konfiguracji translacji adresów (NAT) Translacja adresów nazywana również maskaradą IP jest mechanizmem tłumaczenia adresów prywatnych sieci lokalnej na adresy publiczne otrzymane od operatora. Rozróżnia

Bardziej szczegółowo

Elementy podłączeniowe.

Elementy podłączeniowe. Dziękujemy za wybór Sterboxa. Elementy podłączeniowe. Widoczne gniazdko do podłączenia kabla sieci komputerowej. Na górnej krawędzi gniazdko 12 stykowe, na dolnej 16 stykowe. Do tych gniazd podłącza się

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wielopoziomowych konfiguracji sieci stanowisk asix z separacją segmentów sieci - funkcja POMOST. Pomoc techniczna

Tworzenie wielopoziomowych konfiguracji sieci stanowisk asix z separacją segmentów sieci - funkcja POMOST. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Tworzenie wielopoziomowych konfiguracji sieci stanowisk asix z separacją segmentów sieci - funkcja POMOST Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0009 Wersja: 24-11-2005

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usługi CCIE R&S

Specyfikacja usługi CCIE R&S Schemat laba CCIE R&S Specyfikacja usługi CCIE R&S Connections between router and switches Ethernet S1 R1 Local Local Fa0/1 R1 Ga0/0 Ga0/0 S1 Fa0/1 Fa0/2 R2 Ga0/0 Ga0/1 S2 Fa0/1 Fa0/3 R4 Fa0/0 Ga0/2 S4

Bardziej szczegółowo

Prze czniki sieci LAN. Parametr Warto ci wymagane Warto ci oferowane

Prze czniki sieci LAN. Parametr Warto ci wymagane Warto ci oferowane Za cznik nr 9 Specyfikacja i opis przedmiotu zamówienia Prze czniki sieci LAN Prze cznik sieci LAN Typ I 2 sztuki, ka dy z dwóch prze czników spe niaj cy co najmniej poni sze wymagania: Parametr Warto

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Zastosowanie Ujednolicona konfiguracja i obs³uga ró nych urz¹dzeñ firmy SAMSON, które mog¹ wspó³pracowaæ z magistralami komunikacyjnymi. Program TROVIS-VIEW jest ujednoliconym

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych

Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych www.lovatoelectric.pl Innowacja i tradycja LOVATO Electric S.p.A. - Bergamo - Włochy Od 1922 r. Pierwsza siedziba LOVATO Electric w Bergamo, firma została

Bardziej szczegółowo

FRITZ!Powerline 540E. Konfiguracja i obsługa. avm.de/en Alt-Moabit 95 10559 Berlin Niemcy Telefon +49 30 39976-0 info@avm.de.

FRITZ!Powerline 540E. Konfiguracja i obsługa. avm.de/en Alt-Moabit 95 10559 Berlin Niemcy Telefon +49 30 39976-0 info@avm.de. Serwis Instrukcja obsługi avm.de/en/manuals Wsparcie avm.de/en/support Utylizacja Zgodnie z dyrektywami europejskimi adaptera FRITZ!Powerline 540E i kabli nie należy utylizować jako odpady domowe. Należy

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 1 Zarządzanie wirtualnymi sieciami lokalnymi DO UŻYTKU

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL DDL-X-Tool. Broszura katalogowa

Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL DDL-X-Tool. Broszura katalogowa Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL Broszura katalogowa 2 Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL model V, Opcjonalne narzędzie ułatwiające uruchamianie komponentów DDL 3 Przyłącza magistrali

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej McDonald s Polska uruchomionej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

Elementy sprzętowe oraz programowe sieci

Elementy sprzętowe oraz programowe sieci Elementy sprzętowe oraz programowe sieci Elementy sprzętowe oraz programowe sieci Na sieci komputerowe składają się elementy sprzętowe oraz programowe. Do elementów sprzętowych sieci zaliczamy: Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Truphone World. Plany taryfowe Truphone World

Truphone World. Plany taryfowe Truphone World Plany taryfowe Nowa definicja telefonii komórkowej Nasza opatentowana globalna sieć zapewnia wyjątkowy komfort korzystania z usług mobilnych na całym świecie. Oznacza to większą prędkość przesyłania danych,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows GDI

Microsoft Windows GDI Okres 03-10.04.2008 Microsoft Windows GDI W systemie operacyjnym Microsoft Windows wykryto luki w przetwarzaniu plików graficznych o rozszerzeniach WMF oraz EMF udostępnianych na stronach www lub przesyłanych

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Niniejszy przewodnik przedstawia ekspresową instalację za pomocą kreatora NETGEAR Smart Wizard i instalację samodzielnego sterownika

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM www.simple.com.pl SIMPLE.ERP ZARZ DZANIE MA J TKIEM Obszar funkcjonalny systemu ZARZ DZANIE MA J TKIEM umo liwia prowadzenie w systemie pe³nej obs³ugi maj¹tku

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-05-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Funkcja : stacja bazowa obsługująca z aktualnym oprogramowaniem firmware Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl 1 linkprog wersja 2.0 Przeznaczenie linkprog to urządzenie umoŝliwiające podłączenie programowalnych urządzeń marki RCConcept do komptera PC

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

Automatyczny tester sieciowy LinkRunner AT

Automatyczny tester sieciowy LinkRunner AT 00 101 10 Automatyczny tester sieciowy LinkRunner AT LinkRunner AT pozwala na rozwi¹zywanie problemów z ³¹cznoœci¹ sieciow¹. Dziêki funkcji AutoTest, uruchamianej jednym przyciskiem, tester wykonuje ¹dany

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-0-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Warunki ogólne 1. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 2. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Art. 1 DEFINICJE 1. Serwis internetowy serwis informacyjny, będący zbiorem treści o charakterze informacyjnym, funkcjonujący pod adresem: www.ramowka.fm. 2. Administrator

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Stanisława Staszica w Pile Załącznik do Zarządzenia Nr 64/13 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile z dnia 27 czerwca 2013 r. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

OpenCom 1010. DECT & VoIP. Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny

OpenCom 1010. DECT & VoIP. Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny OpenCom 1010 DECT & VoIP Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny Nowoczesność System OpenCom 1010 jest nowoczesnym produktem firmy DeTeWe naleŝącym do rodziny małych i średnich

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach i świat wyniki Badanie Manpower Kobiety na kierowniczych stanowiskach zostało przeprowadzone w lipcu 2008 r. w celu poznania opinii dotyczących kobiet pełniących

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 215 roku opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r.

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. PKN ORLEN S.A. Zapytanie ofertowe Dotyczy: Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. 1 1. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Dostawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich

Bardziej szczegółowo