Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 3500 XL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 3500 XL"

Transkrypt

1 PRZEGLAD PRODUKTÓW, Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 3500 XL Cisco Catalyst 3500 XL to skalowalne prze³¹czniki wie owe typu 10/100 i Gigabit Ethernet. Du a wydajnoœæ, wszechstronnoœæ i funkcje administracyjne oraz fakt, e stanowi¹ one niezrównane zabezpieczenie inwestycji to podstawowe ich zalety. S¹ niedrogimi, wydajnymi prze³¹cznikami nowej generacji, które mo na montowaæ w uk³adzie wie owym. Umo liwiaj¹ administrowanie wszystkimi portami wie y z wykorzystaniem jednego adresu IP i ³¹czenie prze³¹czników niezale n¹, wewnêtrzn¹ magistral¹ komunikacyjn¹, co pozwala ekonomicznie wykorzystaæ porty. Oferuj¹c prze³¹czniki z serii Catalyst 3500 XL oraz technologiê Cisco Switch Clustering, Cisco wprowadza ca³kowicie nowy system. Klastry mog¹ byæ budowane z wszystkich modeli prze³¹czników Catalyst 3500 XL, 2900 XL i Catalyst U ytkownicy mog¹ dziêki temu administrowaæ ponad 380 portami na prze³¹cznikach po³¹czonych dowolnym ze standardów Ethernet, Fast Ethernet i Gigabit Ethernet korzystaj¹c z jednego adresu IP. W prze³¹cznikach Cisco z serii Catalyst 3500 XL zainstalowano system Cisco IOS i oprogramowanie Cisco Visual Switch Manager (CVSM) - przyjazny interfejs administrowania wykorzystuj¹cy technologiê WWW. Wszystkie prze³¹czniki z serii Catalyst 3500 XL s¹ dostêpne w wersji Standard i Enterprise Edition. Urz¹dzenia w wersji Enterprise Edition maj¹ rozbudowane funkcje oprogramowania, m.in. obs³uguj¹ standard 802.1Q i ISL VLAN, maj¹ wbudowane zabezpieczenia TACACS+ oraz system ochrony przed skutkami awarii z wykorzystaniem Uplink Fast. Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 3500 XL to skalowalne prze³¹czniki wie owe typu 10/100 i Gigabit Ethernet. Du a wydajnoœæ, wszechstronnoœæ i funkcje administracyjne oraz niezrównane zabezpieczenie inwestycji to podstawowe ich zalety. W sk³ad rodziny prze³¹czników Cisco z serii Catalyst 3500 XL wchodz¹ trzy modele oraz modu³ interfejsu Cisco GigaStack (GBIC): Catalyst 3548 XL wie owy prze³¹cznik w obudowie 19" o wysokoœci o 1U, typu 10/100 i Gigabit Ethernet. Wyposa ony jest w 48 portów 10BaseT/100BaseTX i dwa porty Gigabit Ethernet obs³uguj¹ce standard GBIC. Model Catalyst 3524 XL mo e byæ wykorzystany do budowy wydzielonych po³¹czeñ 10 lub 100 Mb/s dla u ytkowników indywidualnych i serwerów. Wewnêtrzne porty Gigabit Ethernet obs³uguj¹ce standard GBIC u³atwiaj¹ tworzenie skalowalnego systemu ³¹czy Gigabit Ethernet lub systemu wie owego wykorzystuj¹cego mo liwoœci modu³u GigaStack. C ISCO S YSTEMS

2 Catalyst 3524 XL wie owy prze³¹cznik w obudowie 19" o wysokoœci o 1U, typu 10/100 i Gigabit Ethernet. Wyposa ony jest w 24 porty 10BaseT/100BaseTX i dwa porty Gigabit Ethernet obs³uguj¹ce standard GBIC. Model Catalyst 3524 XL mo e byæ wykorzystany do budowy wydzielonych po³¹czeñ 10 lub 100 Mb/s dla u ytkowników indywidualnych i serwerów. Mo e byæ montowany w konfiguracji wie owej lub klastrowej. Wewnêtrzne porty Gigabit Ethernet obs³uguj¹ce standard GBIC u³atwiaj¹ tworzenie skalowalnego systemu ³¹czy Gigabit Ethernet lub systemu wie owego wykorzystuj¹cego mo- liwoœci modu³u GigaStack. Wersja Catalyst 3524 PWR XL dodatkowo umo liwia zasilanie telefonów IP za poœrednictwem portów 10/100. Catalyst 3512 XL wie owy prze³¹cznik w obudowie 19" o wysokoœci 1U, typu 10/100 i Gigabit Ethernet. Wyposa ony jest w 12 portów 10BaseT/100BaseTX i dwa porty Gigabit Ethernet obs³uguj¹ce standard GBIC. Oba porty Gigabit Ethernet wspó³pracuj¹ z ró nymi standardowymi modu³ami interfejsów, m.in. Cisco GigaStack, 1000BaseSX i 1000BaseLX/LH. Catalyst 3512 XL jest wydajnym, nieblokuj¹cym prze³¹cznikiem, który mo na ³¹czyæ w klastry z prze³¹cznikami z serii Catalyst 2900 XL lub Catalyst Catalyst 3512 XL mo e pracowaæ samodzielnie lub jako element konfiguracji wie owej. Charakteryzuje siê ma³¹ gêstoœci¹ portów i nisk¹ cen¹ zakupu. Catalyst 3508G XL wie owy prze³¹cznik w obudowie 19" o wysokoœci 1U, typu Gigabit Ethernet. Wyposa ony jest w 12 portów Gigabit Ethernet obs³uguj¹cych standard GBIC. Model Catalyst 3508G XL mo e funkcjonowaæ jako koncentrator prze³¹czników typu 10/100 i Gigabit Ethernet oraz serwerów sieci Gigabit Ethernet, które wspó³- pracuj¹ z modu³ami Cisco GigaStack lub standardowymi modu³ami 1000BaseX. Modu³ GigaStack wielofunkcyjny, niedrogi modu³ Gigabit Ethernet, obs³uguj¹cy technologiê GBIC. Zapewnia szybkie po³¹czenia miêdzy prze³¹cznikami z serii Catalyst 3500 XL oraz prze³¹cznikami z serii Catalyst 2900 XL wyposa onymi w karty Gigabit Ethernet. GigaStack jest atrakcyjn¹ propozycj¹ dla klientów o ograniczonym bud ecie, którym niezbêdna jest niezale na magistrala w wie y, do której mo na pod- ³¹czyæ wiele prze³¹czników z serii Catalyst 3500 XL oraz Catalyst 2900 XL, obs³uguj¹cych standard Gigabit Ethernet. Skalowalna architektura wie owa Cisco Cisco znany dostawca rozwi¹zañ do ³¹czenia sieci oferuje najbardziej wszechstronne, skalowalne i umo liwiaj¹ce proste administrowanie systemy wie owe z³o one z prze- ³¹czników z serii Catalyst 3500 XL i prze³¹czników obs³uguj¹cych standard Gigabit Ethernet z serii Catalyst 2900 XL. Elastyczna konfiguracja wie y Prze³¹czniki z serii Catalyst 3500 XL i wyposa one w karty Gigabit Ethernet prze³¹czniki z serii Catalyst 2900 XL mo na montowaæ w wie y przy wykorzystaniu niedrogiego modu³u Cisco GigaStack. Dwuportowy modu³ GigaStack umo liwia elastyczn¹, zindywidualizowan¹ konfiguracjê wie y. Pozwala budowaæ pó³dupleksowe ³¹cza o szybkoœci 1 Gb/s w systemie ³añcuchowym lub wydzielone, pe³nodupleksowe ³¹cza 2 Gb/s miêdzy parami prze³¹czników. Cisco Switch Clustering Prze³omowa technologia Cisco Switch Clustering pozwala tworzyæ sieæ zarz¹dzan¹ jednym adresem IP, z³o on¹ z maksymalnie 16 po³¹czonych ze sob¹, oddalonych prze³¹czników Catalyst 3500 XL, 2900 XL i Catalyst Prze³¹czniki mog¹ byæ ³¹czone w klastry przy wykorzystaniu licznych standardów komunikacyjnych, co zapewnia wydajnoœæ odpowiedni¹ do wymagañ u ytkowników. Prze³¹czniki z serii Catalyst 3500 XL tworz¹ klastry, w których informacje przesy³ane mog¹ byæ m.in. w standardach Ethernet, Fast Ethernet, Fast EtherChannel, Cisco GigaStack, Gigabit Ethernet i Gigabit EtherChannel. Zastosowanie tej technologii likwiduje ograniczenia zwi¹zane z koniecznoœci¹ stosowania niestandardowych modu³ów i kabli wie owych. Dlatego Cisco Switch Clustering pozwala rozszerzyæ tradycyjn¹ domenê wie ow¹ poza jeden wêze³ dystrybucji okablowania i umo liwia u ytkownikom dostosowywanie po³¹czeñ do w³asnych potrzeb i mo liwoœci finansowych. W technologii Cisco Switch Clustering jeden z prze- ³¹czników z serii Catalyst 3500 XL lub 2900 XL pe³ni rolê prze³¹cznika g³ównego "command", zaœ pozosta³e s¹ prze³¹cznikami podrzêdnymi "members". Prze³¹cznik g³ówny ma przypisany adres IP i przekazuje pozosta³ym polecenia administracyjne. Prze³¹czniki g³ówne mog¹ obs³ugiwaæ maksymalnie 15 prze³¹czników podrzêdnych, bez wzglêdu na rodzaj po³¹czeñ miêdzy nimi. We wszystkich prze³¹cznikach z serii Catalyst 3500 XL fabrycznie zainstalowano oprogramowanie nadzoruj¹ce klastra (mo na je zainstalowaæ jako uaktualnienie w prze³¹cznikach z serii Catalyst 2900 XL).

3 Administrowanie prze³¹cznikami w sieci WWW: Cisco Visual Switch Manager W prze³¹cznikach z serii Catalyst 3500 XL zainstalowano narzêdzie do administrowania w sieci WWW, Cisco Visual Switch Manager (CVSM). Pozwala ono nadzorowaæ prze³¹czniki i administrowaæ nimi za pomoc¹ zwyk³ej przegl¹darki WWW, np. Microsoft Internet Explorera lub Netscape Navigatora. CVSM jest uruchamiany bezpoœrednio w prze³¹czniku i u³atwia administrowanie na poziomie sieci i urz¹dzenia. Obejmuje to mo liwoœæ konfigurowania i monitorowania portów, ustawiania parametrów sieci VLAN oraz tworzenia schematów sieci. Program CVSM stanowi integralny element skalowalnej architektury wie owej Cisco, pozwalaj¹c z ³atwoœci¹ konfigurowaæ wie e i klastry prze³¹czników, administrowaæ nimi oraz uaktualniaæ oprogramowanie z równoczesn¹ instalacj¹ w wielu prze³¹cznikach. Oprogramowanie do prze³¹czników Cisco Catalyst 3500 XL Prze³¹czniki Cisco Catalyst 3500 XL w wersji Standard Edition charakteryzuj¹ siê kilkoma wyj¹tkowymi mo liwoœciami zwiêkszaj¹cymi wydajnoœæ sieci, zapewniaj¹cymi lepsze jej zabezpieczenie i u³atwiaj¹cych administrowanie. Stosuj¹c prze³¹cznik g³ówny, mo na tworzyæ klaster administrowany za pomoc¹ jednego adresu IP i z³o ony z 16 po³¹czonych prze³¹czników Catalyst 3500 XL, 2900 XL lub Catalyst W standardzie Fast EtherChannel lub Gigabit EtherChannel prze³¹czniki Catalyst, routery i serwery dysponuj¹ ³¹czami o przepustowoœci od 400 Mb/s do 4 Gb/s. Protokó³ Cisco Group Management Protocol (CGMP) zwiêksza wydajnoœæ w zastosowaniach multimedialnych i zmniejsza obci¹ enie sieci przez zastosowanie systemu dynamicznego i selektywnego multicastingu IP miêdzy wybranymi urz¹dzeniami. Pojedynczy prze³¹cznik pozwala na zdefiniowanie do 250 sieci wirtualnych VLAN, co umo liwia przesy³anie pakietów tylko do wybranych urz¹dzeñ pod³¹czonych do sieci wirtualnej i pozwala zbudowaæ wirtualn¹ zaporê ochronn¹ (firewall) miêdzy grupami portów. Network Time Protocol (NTP) zapewnia synchronizacjê ca³ej sieci i umo liwia stosowanie znaczników czasowych niezbêdnych przy diagnozowaniu i usuwaniu awarii zwi¹zanych ze zdarzeniami w sieci. System zabezpieczeñ portów wykorzystuj¹cy adresy fizyczne MAC chroni prze³¹cznik przed dostêpem z nieuprawnionych urz¹dzeñ. Wielopoziomowa ochrona konsoli prze³¹cznika nie dopuszcza do u ycia prze³¹cznika lub zmiany jego konfiguracji przez nieupowa nione osoby. We wszystkich modelach Catalyst 3500 XL instalowane jest obecnie oprogramowanie w wersji Enterprise Edition. Udostêpnia ono te same funkcje co oprogramowanie w wersji Standard Edition oraz dodatkowo - ulepszone funkcje kompleksowej obs³ugi sieci VLAN. Ka dy port prze³¹cznika mo na zdefiniowaæ jako po³¹czenie przenosz¹ce informacje o sieciach wirtualnych (VLAN trunk). Wykorzystuje siê do tego celu mechanizmy zgodne ze standardem IEEE 802.1Q lub architekturê sieci wirtualnych Cisco Inter-Switch Link (ISL). Sieci lokalne VLAN, wykorzystuj¹ce standard 802.1Q i architekturê ISL, pozwalaj¹ kontrolowaæ rozg³aszanie danych (broadcast), zapewniaj¹ skuteczniejsz¹ ochronê oraz u³atwiaj¹ wprowadzanie nowych elementów sieci, a tak e zmiany ustawieñ i lokalizacji. System uwierzytelnieñ TACACS+ umo liwia scentralizowan¹ kontrolê dostêpu do prze³¹cznika i uniemo liwia zmiany konfiguracji przez nieupowa nionych u ytkowników. Technologia Uplink Fast zapewnia szybkie prze³¹czenie na ³¹cza nadmiarowe w razie awarii, co zwiêksza ogóln¹ stabilnoœæ i niezawodnoœæ sieci. Prze³¹cznik w wersji Enterprise Edition jest najlepszym rozwi¹zaniem w przypadku sieci wymagaj¹cych wysokiego poziomu zabezpieczeñi dodatkowej ochrony przed awari¹. Model ten znakomicie funkcjonuje w kompleksowej sieci VLAN ³¹cz¹cej wiele routerów, prze³¹czników i serwerów dostêpowych. Zastosowania Oto podstawowe zastosowania prze³¹czników Catalyst 3500 z serii XL: ¹czenie komputerów prze³¹cznik jest wykorzystywany do ³¹czenia ze sob¹ stacji roboczych i serwerów ³¹czami o przepustowoœci 10 lub 100 Mb/s. Prze³¹cznik pracuje jako samodzielne urz¹dzenie z niepowtarzalnym adresem IP. Wymagane jest wtedy zwykle zastosowanie modelu o wiêkszym zagêszczeniu portów, co pozwala obni yæ koszt w przeliczeniu na port. Porty Gigabit Ethernet zostan¹ wykorzystane do przesy³ania danych w sieci szkieletowej przedsiêbiorstwa. Wie a/klaster konfiguracjê tak¹ tworzy kilka prze³¹czników Catalyst 3500 XL, 2900 XL i Catalyst 1900, po³¹czonych w klaster lub grupê GigaStack i administrowanych za pomoc¹ jednego adresu IP. Porty Gigabit Ethernet wykorzystuje siê do przesy³ania danych w sieci szkieletowej przedsiêbiorstwa lub do prze³¹cznika grupuj¹cego ³¹cza Gigabit Ethernet. Agregacja ³¹czy prze³¹czniki Catalyst 3500 XL typu 10/100 i Gigabit Ethernet s³u ¹ do grupowania ³¹czy z kilku prze³¹czników, koncentratorów i serwerów 10BaseT i 100BaseTX we wspólny szkielet. W takim wypadku nale y zwykle stosowaæ wydajny prze³¹cznik typu 10/100 o niskim zagêszczeniu (12-24) portów. Niektórzy u ytkownicy bêd¹ wymagali wydzielonych prze³¹czników typu Gigabit Ethernet (Catalyst 3508G), które bêd¹ grupowa³y ³¹cza 10/100 w ³¹cza Gigabit Ethernet. 3

4 Wspó³praca komputerów na ³¹czach 10/100 Prze³¹czniki z serii Catalyst 3500 XL mog¹ pracowaæ jako wydajne systemy ³¹cz¹ce komputery za poœrednictwem ³¹czy typu 10/100 i Gigabit Ethernet. Schemat takiego systemu pokazano na ryc. 1. Model Catalyst 3512 XL jest niedrogim urz¹dzeniem pracuj¹cym w standardzie 10/100, natomiast Catalyst 3524 XL charakteryzuje siê najni sz¹ cen¹ w przeliczeniu na port. Oba prze³¹czniki maj¹ dwa porty Gigabit Ethernet Ryc. 1. Catalyst 3512 XL i Catalyst 3524 XL w konfiguracji ³¹cz¹cej komputery. Prze³¹czniki Catalyst 8500, 6000, 5500 i 4000 Catalyst 3512 XL Gigabit Ethernet lub Gigabit EtherChannel Stacje robocze 10/100 Prze³¹czniki Catalyst 8500, 6000, 5500 i 4000 Catalyst 3524 XL Gigabit Ethernet lub Gigabit EtherChannel Stacje robocze 10/100

5 Konfiguracja wie y i klastra Monta wie owy Opracowana przez Cisco technologia GigaStack umo liwia budowanie systemów o zró nicowanej wydajnoœci: od 1 Gb/s przy konfiguracji ³añcuchowej do 2 Gb/s przy po³¹czeniach wydzielonych miêdzy parami urz¹dzeñ. GigaStack wprowadza niezale n¹ magistralê pracuj¹c¹ z szybkoœci¹ 1 Gb/s i pod³¹czon¹ do ³¹czy Gigabit Ethernet. Takie rozwi¹zanie pozwala budowaæ wie e z dziewiêciu prze³¹czników, które s¹ administrowane za pomoc¹ jednego adresu IP. Pomocnicze modu³y GigaStack znajduj¹ce siê w górnym i dolnym prze³¹czniku pozwalaj¹ obs³u yæ po³¹czenie nadmiarowe. Konfiguracjê tak¹ ilustruje ryc. 3. Konfiguracja wie y z wykorzystaniem GigaStack: niezale na magistrala wie y Po zainstalowaniu GigaStack wszystkie prze³¹czniki z serii Catalyst 3500 XL oraz prze³¹czniki z serii Catalyst 2900 XL z kartami Gigabit Ethernet mo na montowaæ wie owo. Konfiguracjê tak¹ ilustruje ryc. 2. Ryc. 2. Budowa niezale nej magistrali wie y przy wykorzystaniu modu³u GigaStack oraz prze³¹czników z serii Catalyst 3500 XL i prze³¹czników Catalyst 2900 XL z kartami Gigabit Ethernet. Prze³¹czniki Catalyst 8500, 6000, 5500 i 4000 lub prze³¹cznik Catalyst 3508G XL Prze³¹czniki Catalyst 3500 XL lub Catalyst 2900 XL z kartami Gigabit Ethernet GigaStack w konfiguracji ³añcuchowej 5 Ryc. 3. Budowa nadmiarowego ³¹cza z wykorzystaniem modu³ów GigaStack Prze³¹czniki Catalyst 8500, 6000, 5500 i 4000 lub prze³¹cznik Catalyst 3508G XL Prze³¹czniki Catalyst 3500 XL lub Catalyst 2900 XL z kartami Gigabit Ethernet GigaStack w konfiguracji ³añcuchowej

6 Wie e budowane z wykorzystaniem modu³u GigaStack: po³¹czenia miêdzy parami urz¹dzeñ Modu³ GigaStack umo liwia tworzenie systemów wydzielonych po³¹czeñ miêdzy parami urz¹dzeñ, co zilustrowano na ryc. 4. Wykorzystanie oœmioportowego prze³¹cznika Catalyst 3508G XL obs³uguj¹cego standard Gigabit Ethernet pozwala umieœciæ w wie y osiem prze³¹czników. W ten sposób powstaj¹ pe³nodupleksowe ³¹cza pracuj¹ce z szybkoœci¹ 2 Gb/s miêdzy modelem Catalyst 3508G XL a ka dym z pozosta³ych prze³¹czników. Catalyst 3508G XL przesy³a dane z szybkoœci¹ 5 Gb/s do ca³ej wie y z³o onej z prze³¹czników Catalyst 3512 XL, 3524 XL i prze³¹czników z serii Catalyst 2900 XL z kartami Gigabit Ethernet. Ryc. 4. Wydzielone ³¹cza miêdzy parami urz¹dzeñ zbudowane z wykorzystaniem modu³ów GigaStack, prze³¹czników z serii Catalyst 3500 XL i prze³¹czników Catalyst 2900 XL obs³uguj¹cych standard Gigabit Ethernet. Catalyst 3508G XL C ISCO S YSTEMS Porty Gigabit Ethernet lub Gigabit EtherChannel C ISCO S YSTEMS C ISCO S YSTEMS Prze³¹czniki Catalyst 3500 XL lub Catalyst 2900 XL z kartami Gigabit Ethernet C ISCO S YSTEMS C ISCO S YSTEMS C ISCO S YSTEMS

7 Cisco Switch Clustering Prze³¹czniki Catalyst 3500 XL, 2900 XL i Catalyst 1900 mog¹ wspólnie tworzyæ konfiguracjê klastra administrowanego za pomoc¹ jednego adresu IP, tak jak pokazano na ryc. 5. Jeden prze³¹cznik przejmuje rolê urz¹dzenia g³ównego "command", za którego poœrednictwem administrowany jest ca³y klaster. Pozosta³e prze³¹czniki staj¹ siê urz¹dzeniami podrzêdnymi "members". W klastrach mo na stosowaæ po³¹czenia Ethernet, Fast Ethernet, Fast EtherChannel, tanie po³¹czenia Cisco GigaStack, Gigabit Ethernet i Gigabit EtherChannel. Technologia Cisco Switch Clustering u³atwia konfiguracjê sprzêtu, gdy poszczególne prze³¹czniki klastra mog¹ znajdowaæ siê w du ej odleg³oœci od siebie i komunikowaæ siê za poœrednictwem standardowych ³¹czy. Ryc. 4. Klastry prze³¹czników Cisco zbudowane z prze³¹czników Catalyst 3500 XL, 2900 XL i Catalyst Urz¹dzenie g³ówne (Command) Catalyst 3508G XL Gigabit Ethernet lub Gigabit EtherChannel Prze³¹czniki Catalyst 8500, 6000, 5500 i Urz¹dzenia podrzêdne (Members) Wêze³ dystrybucji okablowania A Catalyst 2900 XL, Catalyst 1900 añcuch Fast EtherChannel Wêze³ dystrybucji okablowania B Catalyst 3500 XL añcuch modu³ów GigaStack Wêze³ dystrybucji okablowania C Konfiguracja mieszana

8 Agregacja ³¹czy Agregacja ³¹czy do grup roboczych w przedsiêbiorstwie Prze³¹czniki Catalyst 3500 XL mo na montowaæ w wêz³ach dystrybucji okablowania, gdzie umo liwiaj¹ one agregacjê ³¹czy do urz¹dzeñ sieciowych dla grup roboczych, m.in. prze³¹czników typu 10/100 i Ethernet, koncentratorów 10BaseT i 10/100 oraz serwerów grup roboczych. Przyk³adow¹ konfiguracjê takiego systemu zilustrowano na ryc. 6. Modele Catalyst 3524 XL i 3512 XL przeznaczone s¹ dla u ytkowników, którym potrzebny jest prze³¹cznik agreguj¹cy ³¹cza 10/100 i przesy³aj¹cy dane ³¹czem Gigabit Ethernet do sieci szkieletowej lub serwerów. Osiem portów obs³uguj¹cych standard Gigabit Ethernet w prze³¹czniku Catalyst 3508G XL u³atwia agregacjê grupy ³¹czy 10/100 od innych prze³¹czników i transmisjê danych ³¹czami Gigabit Ethernet lub do serwerów Gigabit Ethernet. System taki tworzy efektywn¹ konfiguracjê instalowan¹ w wêÿle dystrybucji okablowania. Ryc. 6. Agregacja ³¹czy do grup roboczych Gigabit Ethernet lub Gigabit EtherChannel Prze³¹czniki Catalyst 8500, 6000, 5500 i 4000 Catalyst 3508G XL Gigabit Ethernet Serwery Gigabit Ethernet Prze³¹cznik Catalyst 3500 XL 10/100 Prze³¹cznik Catalyst 2900 XL 10/100 z kart¹ Gigabit Ethernet Agregacja ³¹czy w ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach Prze³¹cznik Catalyst 3512 XL mo e s³u yæ jako szkielet sieci w ma³ym lub œrednim przedsiêbiorstwie. Mo e agregowaæ ³¹cza do ró nych zasobów sieci Ethernet i Fast Ethernet oraz udostêpnia po³¹czenia 1000BaseX do serwerów Gigabit Ethernet. Ryc. 7. Agregacja ³¹czy w ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach Catalyst 3512 XL Gigabit Ethernet Serwery Gigabit Ethernet Koncentrator 10BaseT Prze³¹cznik 10/100 z serii Catalyst 2900 XL Koncentratory 10/100 z serii FastHub Prze³¹cznik Ethernet z serii Catalyst 1900

9 Tab. 1. Zestawienie mo liwoœci i zalet prze³¹czników z serii Catalyst 3500 XL Mo liwoœæ Obs³uga standardu 10BaseT/100BaseTX Obs³uga standardu Gigabit Ethernet Agregacja ³¹czy Gigabit Ethernet z wykorzystaniem modu³ów GBIC Wszystkie porty obs³uguj¹ wirtualne sieci LAN Du a wydajnoœæ Opis 12, 24 lub 48 portów 10BaseT/100BaseTX z funkcj¹ automatycznego prze³¹czania (Catalyst 3512 XL, 3524 XL i 3548 XL) Dwa wewnêtrzne porty Gigabit Ethernet w standardzie GBIC (Catalyst 3512 XL, 3524 XL i 3548 XL) Osiem sta³ych portów standardu Gigabit Ethernet (Catalyst 3508G XL) Obs³uga do 250 sieci VLAN przez jeden prze³¹cznik z serii Catalyst 3500 XL Obs³uga standardowego protoko³u IEEE 802.1Q i protoko³u Cisco ISL stosowanych w sieciach VLAN Mechanizm prze³¹czania z szybkoœci¹ 10,8 Gb/s i wysy³ania do 8 milionów pakietów na sekundê Architektura ze wspó³u ytkowan¹ pamiêci¹ 4 MB Zaleta Zapewnia du ¹ wydajnoœæ i pasmo szerokoœci 200 Mb/s dla ka dego portu. U³atwia obs³ugê indywidualnych komputerów, grup serwerów i zespo³ów w zastosowaniach wymagaj¹cych szerokiego pasma. Zapewnia pasmo o ca³kowitej szerokoœci 4 Gb/s na ³¹czu do szkieletu Gigabit Ethernet, zespo³ów serwerów wykorzystuj¹cych ³¹cza Gigabit Ethernet lub na ³¹czach miêdzy poszczególnymi prze³¹cznikami Zapewnia zagregowane pasmo 5 Gb/s na ³¹czach miêdzy parami prze³¹czników Zwiêksza wydajnoœæ i skalowalnoœæ dziêki przydzieleniu u ytkowników do wirtualnych sieci LAN zwi¹zanych z okreœlonymi zasobami sieci, rodzajami ruchu w sieci i szerokoœci¹ pasma Umo liwia budowê do 250 kompleksowych, sieci VLAN zakoñczonych na portach prze³¹cznika 3500 z serii XL, ³¹cz¹cych wiele routerów, prze³¹czników i routerów dostêpowych. Zmniejsza koszty administrowania i upraszcza wprowadzanie nowych elementów sieci oraz zmianê ich lokalizacji i konfiguracji. Zapewnia skuteczniejsze administrowanie i kontrolê danych przesy³anych do poszczególnych grup lub wszystkich adresatów Zwiêksza bezpieczeñstwo sieci dziêki mo liwoœci tworzenia oddzielnych grup wirtualnych sieci LAN dla u ytkowników wymagaj¹cych specjalnych zabezpieczeñ i przeniesienia serwerów zespo³ów do jednego, odpowiednio zabezpieczonego miejsca Zapewnia du ¹ wydajnoœæ ka dego portu 10BaseT/100BaseTX Zapewnia najwy sz¹ przepustowoœæ dziêki wyeliminowaniu zjawiska blokowania, ogranicza straty pakietów i nat³ok przy transmisji danych kierowanych do grup (multicast) lub wszystkich adresatów (broadcast) 8 MB DRAM i 4 MB wewnêtrznej pamiêci flash na p³ycie Obs³uga wszystkich portów prze³¹czanych 10/100 w trybie pe³nodupleksowym CGMP Fast Leave Umo liwia sta³¹ aktualizacjê oprogramowania i modu³ów uzupe³niaj¹cych, co stanowi doskona³e zabezpieczenie inwestycji (zwrot kosztów) Zapewnia pasmo o szerokoœci 200 Mb/s do stacji i serwerów oraz na ³¹czach miêdzy prze³¹cznikami Umo liwia zatrzymanie transmisji grupowej (multicast) do tych adresatów, którzy jej nie potrzebuj¹, co pozwala unikn¹æ nadmiernego obci¹ enia sieci 9 Szerokie mo liwoœci rozbudowy, konfiguracji i skalowania klastrów Prosta instalacja i obs³uga Niezale na magistrala wie y, powsta³a dziêki zastosowaniu modu³ów GigaStack, która zapewnia mo liwoœæ wyboru konfiguracji Wydajna agregacja ³¹czy przy wykorzystaniu prze³¹cznika Catalyst 3508G XL Technologia Cisco Switch Clustering Interfejs Cisco Visual Switch Manager Automatyczne prze³¹czanie na wszystkich portach 10/100 Automatyczna negocjacja parametrów po³¹czenia na wszystkich portach Fabryczne ustawienia przechowywane w pamiêci flash Prze³¹czniki Catalyst 3508G XL, 3512 XL i 3524 XL o szerokoœci 19" i wysokoœci 1U Uaktualnienie oprogramowania klastrów Obs³uga interfejsów 1000BaseSX i 1000BaseLX/LH zgodnych ze standardem IEEE 802.3z przez wymienny modu³ typu GBIC Zapewnia pasmo o szerokoœci do 1 Gb/s w wypadku po³¹czenia ³añcuchowego maksymalnie dziewiêciu prze³¹czników z serii Catalyst 3500 XL i prze³¹czników Catalyst 2900 XL z kartami Gigabit Ethernet, lub 2 Gb/s przy po³¹czeniach miêdzy parami urz¹dzeñ Zapewnia pasmo o ca³kowitej szerokoœci do 5 Gb/s na ³¹czu do wie y prze³¹czników przy po³¹czeniach miêdzy parami urz¹dzeñ Mo liwoœæ po³¹czenia 16 prze³¹czników Catalyst 3500 XL, 2900 XL i 1900, administrowanych za pomoc¹ jednego adresu IP. Zapewnia to swobodn¹ zmianê konfiguracji, wiêkszy zakres skalowalnoœci, proste administrowanie przy ró nych typach po³¹czeñ. Prosty w obs³udze interfejs wykorzystuj¹cy technologiê WWW umo liwia administrowanie prze³¹cznikami z dowolnego miejsca w sieci intranetowej za pomoc¹ przegl¹darki WWW Mo liwoœæ automatycznego wykrywania parametrów do³¹czonych urz¹dzeñ i automatycznego dostosowywania szybkoœci portów (10 lub 100 Mb/s). U³atwia to instalacjê prze³¹czników w heterogenicznych œrodowiskach 10BaseT i 100BaseTX Automatyczny wybór transmisji pó³dupleksowej lub pe³nodupleksowej, co pozwala na optymalne wykorzystanie pasma Zapewnia mo liwoœæ pod³¹czenia prze³¹cznika do sieci i prawie bezobs³ugowego przesy³ania danych Mo liwoœæ monta u w standardowych stojakach 19" umo liwia koncentracjê portów i oszczêdnoœæ miejsca w wêÿle dystrybucji okablowania Pozwala szybko aktualizowaæ oprogramowanie systemowe zestawu z³o onego z maksymalnie 16 prze³¹czników Catalyst 3500 XL, 2900 XL i Wykorzystuje siê do tego jedno polecenie CLI lub prosty w obs³udze interfejs CVSM Wprowadza standardow¹ technologiê i znacznie upraszcza instalacjê prze³¹cznika

10 Tab. 1. Zestawienie mo liwoœci i zalet prze³¹czników z serii Catalyst 3500 XL (ci¹g dalszy) Mo liwoœæ Zintegrowane oprogramowanie Cisco IOS Doskona³e mo liwoœci administrowania Zabezpieczenia i nadmiarowoœæ Opis Protokó³ Cisco Group Management Protocol (CGMP) Agregacja pasma dziêki technologii Fast EtherChannel lub Gigabit EtherChannel Ochrona wszystkich portów przed nadmiarem danych rozg³oszeniowych (broadcast) Konsola administracyjna wykorzystuj¹ca interfejs wiersza poleceñ (CLI) Protokó³ Cisco Discovery Protocol (CDP) Obs³uga standardu IEEE 802.1p Cisco Visual Switch Manager (CVSM) Obs³uga protoko³ów Simple Network Management Protocol (SNMP) i Telnet Obs³uga piêciu sesji Telnet jednoczeœnie Wspó³praca z oprogramowaniem do administrowania sieci¹ CiscoWorks 2000 Wbudowana obs³uga czterech grup RMON (historia, statystyka, alarmy i zdarzenia) Dane statystyczne o pracy sieci zbierane na ka dym porcie lub za pomoc¹ zdalnej sondy RMON Obs³uga wszystkich dziewiêciu grup RMON przez port analizuj¹cy (SPAN), którym mo e byæ dowolny port prze³¹cznika Automatyczna konfiguracja Domain Name Services (DNS) Trivial File Transfer Protocol (TFTP) Network Time Protocol (NTP) Protokó³ Address Resolution Protocol (ARP) wykrywa adres MAC odpowiadaj¹cy adresowi IP danego komputera pod³¹czonego do sieci Wielofunkcyjne wskaÿniki diodowe informuj¹ce o stanie portów, wskaÿniki pracy pó³dupleksowej/ pe³nodupleksowej oraz transmisji w standardzie 10BaseT/100BaseT. WskaŸniki diodowe informuj¹ce o wykorzystaniu systemu, nadmiarowego zasilacza (RPS) i dostêpnego pasma. Ochrona portów w oparciu o adresy MAC Administrowanie z zabezpieczeniem has³em Wybierane przez u ytkownika tryby zapamiêtywania adresów Wielopoziomowe zabezpieczenia dostêpu do konsoli Zaleta Umo liwia prze³¹cznikowi selektywne i dynamiczne przekazywanie danych IP kierowanych do wybranych grup adresatów (multicast), m.in. stanowisk multimedialnych. Pozwala to ograniczyæ obci¹ enie sieci. Udostêpnia pasmo szerokoœci 8 Gb/s miêdzy prze³¹cznikami, routerami i serwerami. Zwiêksza odpornoœæ na awarie Uszkodzone stacje nie mog¹ wysy³aæ niekontrolowanych danych i nie zmniejszaj¹ wydajnoœci systemu Upraszcza administrowanie dziêki wykorzystaniu tego samego interfejsu administrowania, który u ywa siê do obs³ugi routerów Cisco Stanowisko administrowania sieci¹ z oprogramowaniem CiscoWorks mo e automatycznie wykrywaæ nowy prze³¹cznik pod³¹czony do sieci Wprowadza kolejki z dwupoziomowym systemem priorytetów w portach 10/100 i oœmiopoziomowym systemem priorytetów w portach Gigabit Ethernet. Umo liwia to u ytkownikom ustalenie w³aœciwych priorytetów pakietów danych Wewnêtrzny serwer HTTP udostêpnia standardowy interfejs administrowania za pomoc¹ zwyk³ej przegl¹darki WWW, np. Microsoft Internet Explorera lub Netscape Navigatora Pozwala ogl¹daæ schematy sieci i poszczególnych klastrów z³o onych z prze³¹czników Catalyst 3500 XL, 2900 XL i Catalyst 1900 Zapewnia mo liwoœæ kompleksowego administrowania z wykorzystaniem pasma sieciowego Umo liwia administrowanie w sieci za poœrednictwem kilku sesji CLI naraz Udostêpnia interfejs administrowania wspólny dla wszystkich routerów, prze³¹czników i koncentratorów Cisco Wiêksze mo liwoœci administrowania, monitorowania sieci i analizowania ruchu w sieci Analiza wykorzystania ka dego portu, statystyka b³êdów i innych parametrów roboczych umo liwiaj¹ diagnozowanie i usuwanie uszkodzeñ oraz planowanie rozwoju systemu Umo liwia monitorowanie ruchu w pojedynczym porcie, grupie portów lub w ca³ym prze³¹czniku za pomoc¹ jednego analizatora sieci lub sondy RMON U³atwia instalacjê prze³¹czników w sieci dziêki automatycznej konfiguracji wielu prze³¹czników za poœrednictwem serwera rozruchowego (boot serwer) Umo liwia rozpoznawanie adresów IP wed³ug nazw urz¹dzeñ nadanych im przez u ytkowników Zmniejsza koszty uaktualniania oprogramowania administracyjnego dziêki mo liwoœci pobierania uaktualnieñ z jednego miejsca w sieci Wprowadza dok³adne i spójne znaczniki czasowe dla wszystkich prze³¹czników pod³¹czonych do intranetu Administrator sieci mo e za pomoc¹ jednej konsoli rozpoznawaæ adres IP hosta i zwi¹zany z nim adres MAC Kompleksowy i wygodny w u yciu interfejs graficzny do administrowania systemem Poszczególne porty s¹ przydzielane do grupy adresów MAC. Adresy mog¹ byæ wprowadzane automatycznie lub rêcznie. Uniemo liwia to nieuprawnionym stacjom korzystanie z us³ug prze³¹cznika Zabezpiecza przed zmianami konfiguracji przez nieuprawnionych u ytkowników i chroni przed w³amywaczami Umo liwia zarz¹dzanie ró nymi poziomami zabezpieczeñ, systemem powiadamiania oraz dzia³aniami interwencyjnymi Upraszcza proces konfigurowania i zapewnia skuteczniejsz¹ ochronê Uniemo liwia nieupowa nionym osobom zmianê konfiguracji prze³¹cznika

11 Tab. 1. Zestawienie mo liwoœci i zalet prze³¹czników z serii Catalyst 3500 XL (ci¹g dalszy) Mo liwoœæ Zabezpieczenia i nadmiarowoœæ (c.d.) Gwarancja Opis System autentykacji TACACS+ Nadmiarowe po³¹czenia w wie y Protokó³ Spanning Tree IEEE 802.1D Technologia Cisco Uplink Fast Œredni czas bezawaryjnej pracy przekracza godzin Mo liwoœæ zainstalowania dodatkowego zasilacza (RPS) o mocy 600 W Bezterminowa, ograniczona gwarancja Zaleta Wprowadza scentralizowan¹ kontrolê nad prze³¹cznikiem i uniemo liwia nieupowa nionym osobom zmianê jego konfiguracji (dotyczy wy³¹cznie modeli Enterprise Edition) Dodatkowe modu³y GBIC w dolnym i górnym prze³¹czniku wie y obs³uguj¹ nadmiarowe po³¹czenia w pêtli Obs³uga nadmiarowych ³¹czy do sieci szkieletowej i sieci bezpêtlowych upraszcza konfiguracjê sieci i zwiêksza odpornoœæ na awarie Umo liwia szybkie prze³¹czenie na ³¹cza nadmiarowe w razie awarii, co zwiêksza stabilnoœæ i niezawodnoœæ sieci Zapewnia najwy sz¹ niezawodnoœæ i pozwala do minimum ograniczyæ przestoje sieci Stanowi pomocnicze Ÿród³o zasilania do czterech oddzielnych urz¹dzeñ. Zapewnia skuteczniejsz¹ ochronê przed skutkami awarii i pozwala zachowaæ dyspozycyjnoœæ sieci Gwarancja uzupe³niona o serwis i pomoc techniczn¹ Cisco Tab. 2. Model Informacje niezbêdne przy sk³adaniu zamówieñ Opis Pe³na dostêpnoœæ Urz¹dzenia podstawowe WS-C3512 XL-EN Catalyst 3512 XL-EN: prze³¹cznik wyposa ony w 12 portów 10/100 i dwa porty 1000BaseX wykorzystuj¹ce wewnêtrzne modu³y GBIC (Enterprise Edition) WS-C3524 XL-EN WS-C3508G-XL-EN Catalyst 3524 XL-EN: prze³¹cznik wyposa ony w 24 porty 10/100 i dwa porty 1000BaseX wykorzystuj¹ce wewnêtrzne modu³y GBIC (Enterprise Edition) Catalyst 3508 XL-EN: prze³¹cznik 1000BaseX wyposa ony w 8 portów Gigabit Ethernet, wykorzystuj¹cy modu³y GBIC (Enterprise Edition) 11 WS-C3548-XL-EN Catalyst 3548 XL-EN: prze³¹cznik wyposa ony w 48 porty 10/100 i dwa porty 1000BaseX wykorzystuj¹ce wewnêtrzne modu³y GBIC (Enterprise Edition) WS-C3524-PWR-XL-EN Catalyst 3524 PWR-XL-EN: prze³¹cznik wyposa ony w 24 porty 10/100 z wbudowanym zasilaniem dla telefonów IP i dwa porty 1000BaseX wykorzystuj¹ce wewnêtrzne modu³y GBIC (Enterprise Edition) Modu³y WS-X3500-XL Modu³ GigaStack: ³¹czenie w konfiguracjê wie y w standardzie Gigabit Ethernet dla prze³¹cznika Catalyst 3500 XL i prze³¹czników Catalyst 2900 XL z kartami Gigabit Ethernet WS-G5484= Modu³ SX: krótkofalowy modu³ 1000BaseSX (wy³¹cznie do œwiat³owodów wielomodowych) WS-G5486= Modu³ LX/LH: d³ugofalowy/dalekodystansowy modu³ 1000BaseLX/LH (do œwiat³owodów jedno-i wielomodowych) Zestawy uaktualnieñ oprogramowania WS-C3500-SA6-EN WS-C3500-SA6-10-EN Uaktualnienie oprogramowania prze³¹cznika Catalyst 3500 XL do wersji Enterprise Edition, licencja na pojedynczy system Uaktualnienie oprogramowania prze³¹cznika Catalyst 3500 XL do wersji Enterprise Edition, licencja na dziesiêæ systemów

12 C ISCO S YSTEMS Przedstawicielstwo na Polskê Cisco Systems Poland Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 146c Warszawa Polska Tel: Fax: Siedziba firmy Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA USA Tel: NETS (6387) Fax: Przedstawicielstwo na Europê Cisco Systems Europe s.a.r.l. Parc Evolic, Batiment L1/L2 16 Avenue du Quebec Villebon, BP Courtaboeuf Cedex Francja Tel: Fax: Cisco Systems posiada ponad 200 biur w ni ej wymienionych krajach. Dok³adne adresy, numery telefonów i faksów mo na znaleÿæ w sieci WWW, pod adresem: Arabia Saudyjska Argentyna Australia Austria Belgia Brazylia Chile Chiny Chorwacja Dania Dubaj - Zjednoczone Emiraty Arabskie Filipiny Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Hongkong Indie Indonezja Irlandia Izrael Japonia Kanada Kolumbia Korea Kostaryka Luksemburg Malezja Meksyk Niemcy Norwegia Nowa Zelandia Peru Polska Portugalia Puerto Rico Republika Czeska Republika Po³udniowej Afryki Rosja Rumunia Singapur S³owacja S³owenia Szwajcaria Szwecja Tajlandia Tajwan Turcja Ukraina USA Wenezuela Wêgry Wielka Brytania W³ochy Copyright 1998 Cisco Systems Inc. Wszelkie prawa zastrze one. GigaStack jest znakiem towarowym, a Catalyst, Cisco IOS, Cisco Systems i znak Cisco Systems s¹ zastrze onymi znakami towarowymi Cisco Systems w USA i niektórych innych krajach. Inne nazwy wymienione w niniejszej broszurze s¹ w³asnoœci¹ odpowiednich podmiotów.

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Serwery. 1. Compaq ProLiant ML330 G2. 2. Compaq ProLiant ML350 G2. ../komputery/serwery

Serwery. 1. Compaq ProLiant ML330 G2. 2. Compaq ProLiant ML350 G2. ../komputery/serwery Serwery 1. Compaq ProLiant ML330 G2 2. Compaq ProLiant ML350 G2 Nowy Compaq ProLiant ML330 drugiej generacji jest to zupe³nie nowy serwer klasy podstawowej, który w obudowie dotychczasowego ML330, oferuje

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X

Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X KXTDA00 KXTDA00 wer..0 System sieciowy, który maksymalizuje osi¹gniêcia Twojej firmy w erze konwergencji technologii Przedsiêbiorstwa Przemys³ Instytucje rz¹dowe

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOή KOMUNIKACJI

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI SPIS TREŒCI 1. Wprowadzenie... 1 2. Interfejsy... 3 3. Konfiguracja modemu przy pomocy klawiaturki i wyœwietlacza

Bardziej szczegółowo

System ³¹cznoœci BusinessPhone

System ³¹cznoœci BusinessPhone BusinessPhone System ³¹cznoœci BusinessPhone System ³¹cznoœci BusinessPhone oferuje mo liwoœci du ych systemów w oszczêdnym zestawie przeznaczonym dla ma³ych i œrednich organizacji potrzebuj¹cych od 8

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych e-mail: novatel@novatel.pl Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy.

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem TeleVantage

Administrowanie systemem TeleVantage Administrowanie systemem TeleVantage Prosty w administrowaniu system telefoniczny TeleVantage firmy Artisoft, komputerowy system telefoniczny pracuj¹cy w oparciu o karty telefonii komputerowej Intel-a,

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Riverbed Steelhead Rodzina produktów

Riverbed Steelhead Rodzina produktów Riverbed Rodzina produktów 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI: Rodzina produktów Riverbed Przegląd Przedsiębiorstwa różnej wielkości zaufały rodzinie produktów Riverbed w zakresie akceleracji działania aplikacji

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE. Osi¹gniesz to, dziêki systemowi Microsoft Business Solutions Navision. POTRZEBUJÊ systemu, KTÓRY POMO E MI PROWADZIÆ FIRMÊ

Bardziej szczegółowo

S³owniczek pojêæ komputerowych

S³owniczek pojêæ komputerowych S³owniczek pojêæ komputerowych Adres IP - numer s³u ¹cy do identyfikacji urz¹dzeñ pod³¹czonych do sieci. Ka de urz¹dzenie posiada unikalny numer IP co pozwala na przesy³anie danych pomiêdzy nimi. Najbardziej

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA Nr 2/02 (19) Czerwiec 2002 biuletyn informacyjny firmy Szanowni Pañstwo, na wstêpie chcia³abym w imieniu ca³ego zespo³u naszej firmy serdecznie podziêkowaæ Pañstwu za odwiedzenie stoiska firmy

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wstêp...XIII Rozdzia³: 1 Wprowadzenie do sieci... 1. Rozdzia³: 3 Konfigurowanie sprzêtu sieciowego... 31

Spis treœci. Wstêp...XIII Rozdzia³: 1 Wprowadzenie do sieci... 1. Rozdzia³: 3 Konfigurowanie sprzêtu sieciowego... 31 Spis treœci Spis treœci Wstêp...XIII Rozdzia³: 1 Wprowadzenie do sieci... 1 Historia....................................................... 1 Sieci TCP/IP.....................................................

Bardziej szczegółowo

W tym dokumencie: 1 Wprowadzenie ataki na aplikacje. 2 Application Intelligence ochrona przed zagro eniami nowej generacji 3 Warstwy sieci i

W tym dokumencie: 1 Wprowadzenie ataki na aplikacje. 2 Application Intelligence ochrona przed zagro eniami nowej generacji 3 Warstwy sieci i W tym dokumencie: 1 Wprowadzenie ataki na aplikacje. 2 Application Intelligence ochrona przed zagro eniami nowej generacji 3 Warstwy sieci i transportu: konieczna podstawa dla technologii Application Intelligence

Bardziej szczegółowo

Wdra anie sytemu Microsoft Windows 2003 Server i Active Directory w du ej firmie o zasiêgu miêdzynarodowym

Wdra anie sytemu Microsoft Windows 2003 Server i Active Directory w du ej firmie o zasiêgu miêdzynarodowym AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Zdzis³awa Rowiñska* Wdra anie sytemu Microsoft Windows 2003 Server i Active Directory w du ej firmie o zasiêgu miêdzynarodowym 1. Wprowadzenie Artyku³ przedstawia proces

Bardziej szczegółowo

Komputery biurkowe HP. Wi cej korzy ci

Komputery biurkowe HP. Wi cej korzy ci Komputery biurkowe HP Wi cej korzy ci Seria komputerów HP Compaq Business Desktop pozwala łatwo wybrać komputer biurkowy idealnie spełniaj cy specyficzne wymagania biznesowe. mała firma rednia firma du

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001 GOVERNANCE INSTITUTE COBIT Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania Kwiecieñ 2001 Released by the COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute TM The COBIT Mission: To research, develop, publicise

Bardziej szczegółowo

AMP Communications Outlet System PLUS Nowa generacja systemów okablowania!

AMP Communications Outlet System PLUS Nowa generacja systemów okablowania! AMP Communications Outlet System PLUS Nowa generacja systemów okablowania! Zalety - PLUSY: modularny, ³atwy i szybki w instalacji bezpieczna inwestycja pe³na kompatybilnoœæ wstecz ³atwy w uaktualnianiu

Bardziej szczegółowo

Automatyczny tester sieciowy LinkRunner AT

Automatyczny tester sieciowy LinkRunner AT 00 101 10 Automatyczny tester sieciowy LinkRunner AT LinkRunner AT pozwala na rozwi¹zywanie problemów z ³¹cznoœci¹ sieciow¹. Dziêki funkcji AutoTest, uruchamianej jednym przyciskiem, tester wykonuje ¹dany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo