BANKU KREOWANIE WARTOSCI I POMIAR WYNIKOW DZIAtALNOSCI BANKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANKU KREOWANIE WARTOSCI I POMIAR WYNIKOW DZIAtALNOSCI BANKU"

Transkrypt

1 ROZPRAWY HABILITACY JNE UNIWERSYTETU todzkiego. MONIKA MARCINKOWSKA,, WARTOSC BANKU KREOWANIE WARTOSCI I POMIAR WYNIKOW DZIAtALNOSCI BANKU UH WYOAWNICTWO UNIWERSYTETU t60zkiego t60l2003

2 Spis treści Wstęp. 3 CZĘść I - WARTOSĆ BANKU Rozdział l. Wartość jako podstawowy cel banku II 1.1. Rola banków we współczesnej ekonomii II Czym jest bank? II Regulacja działalności banków Idea shareholder versus stakeholder - komu dostarczana jest wartość Znaczenie wartości Koncepcja grup interesów Grupy interesów w banku Źródła wartości banku Czynniki tworzące wartość Proces zarządzania bankiem zorientowany na tworzenie wartości Identyfikacja podstawowych procesów tworzenia wartości banku Misja i strategia banku - ścieżki dostarczania wartości Misja i strategia banku - zagadnienia ogólne Formułowanie strategii banku Wdrożenie i ocena realizacji strategii banku Komunikacja z otoczeniem jako znaczący element kreowania wartości Analiza grup interesów Komunikowanie z grupami interesów 53 Rozdział 2. Metody wyceny banku Metody majątkowe wyceny banku Istota metod majątkowych Metoda księgowa Metoda odtworzeniowa Metoda upłynnienia Koncepcje rachunkowości warunkujące wartość księgową banku Podstawowe koncepcje rachunkowości Główne definicje zasady wyceny aktywów i pasywów banku Przykłady zastosowania wyceny majątkowej Metody mnożnikowe wyceny banku Istota metod mnożnikowych Mnożniki stosowane do wyceny Przykład wyceny banków metodą mnożnikową Metody wyceny banku na podstawie przepływów pieniężnych (FCF) Istota metod FCF

3 Podstawowe kategorie stosowane w metodologii wyceny według przepływów pieniężllych Przepływy pieniężne Koszt kapitału Przykład wyceny banku metodą FCF Metody wyceny banku na podstawie zysku ekonomicznego Koncepcja zysku ekonomicznego Wycena banku według Ekonomicznej Wartości Dodanej Zyski Koszt kapitału Kapitał Wycena banku według Ekonomicznej Wartości Wygenerowanej (EVC) 10\ Przykład analizy wartości banku w oparciu o zysk ekonomiczny Wycena banku w oparciu o wartość klienta \ Istota metody wyceny klientów Marża na kliencie Okres analiz i stopa dyskonta Przykład wyceny banku według wartości klientów Wycena banku według metodologii wyceny opcji rzeczywistych III Główne założenia metody opcji rzeczywistych Metodologia wyceny opcji rzeczywistych Wycena opcji fmansowych Wycena opcji rzeczywistych Przykład wyceny według metodologii opcji rzeczywistych 116 CZĘść II - ZARZĄDZANIE WARTOSCIĄ BANKU Rozdział 3. Zarządzanie rentownością banku Analiza rentowności Zysk i rentowność Dekompozycja wskażllików rentowności Planowanie działalności Planowanie poziomu rentowności Dystrybucja zadań na obszary strategiczne Wymiary analiz rentowności banku Rachunek kosztów działań Założenia systemu rachunku kosztów działań Zastosowanie rachunku kosztów działań w banku Rentowność produktów Zasady kalkulacji rentowności produktów Kalkulacja marży odsetkowej Pozostałe elementy kalkulacji marży produktu Analizy rentowności produktów Analiza progu rentowności Decyzje zarządcze w zakresie rentowności produktów Polityka cenowa Ocena wykonania planów finansowych Rentowność klientów Zasady obliczania rentowności klientów Analizy rentowności klientów Decyzje zarządcze w zakresie rentowności klientów 172

4 Segmentacja klientów Decyzje dotyczące obsługi segmentów klientów Rentowność kanałów dystrybucji Rozwój bankowych kanałów dystrybucji Zasady obliczania rentowności kanałów dystrybucji Decyzje zarządcze w zakresie rentowności kanałów Rentowność jednostek organizacyjnych banku Organizacja wewnętrma banku Zasady obliczania rentowności jednostek wewnętrmych Metodologia cen transferowych Decyzje zarządcze w zakresie rentowności jednostek wewnętrmych DziałalnoŚĆplacówek sprzedażowych Wyodrębnianie nieefektywnych procesów Ocena wykonania planów fmansowych Rozdział 4. zarządzanie ryzykiem ponoszonym pnez bank Ryzyko w działalności banku Wpływ ryzyka i zanądzania nim na wartość banku Rodzaje ryzyka bankowego Zintegrowane zanądzanie ryzykiem w banku Pomiar ryzyka Miary ryzyka Miary wrażliwości Miary zmienności Wartość zagrożona (VaR) Ryzyko kredytowe Ryzyko stóp procentowych Ryzyko walutowe Ryzyko utraty płynności Ryzyko operacyjne Zarządzanie ryzykiem zarządzanie ryzykiem kredytowym Zarządzanie ryzykiem stóp procentowych Zarządzanie ryzykiem walutowym zarządzanie płynnością zarządzanie ryzykiem operacyjnym Rozdział 5. Zanądzanie zasobami banku Majątek banku Rodzaje zasobów Zasoby niematerialne Zasoby ludzkie Marka Jakość Kapitał własny banku Wymiary kapitału własnego banku Kapitał zakładowy Kapitał regulacyjny Kapitał ekonomicmy (ryzykowany) Alokacja kapitału Kapitał księgowy

5 6 Rozdział 6. Monitorowanie wartości banku Informacja w zarządzaniu bankiem Kontroling bankowy zorientowany na tworzenie wartości Bankowy System Informacji zarządczej Warstwy informacji BMIS 6.2. Zwrot dla właścicieli Ekonomiczna Wartość Dodana - EVA 6.4. Rentowność skorygowana o ryzyko 6.5. Wielowymiarowe oceny finansowe Wielopłaszczyznowe karty dokonań Zrównoważona Karta Dokonań (The Balanced Scorecard) Tablica Rozdzielcza (Tableau de Bord) Monitor Aktywów Niematerialnych (Intangible Assets Monitor) Navigator Tworzenie własnej karty wyników Zakończenie Spis rysunków Spis tabel... Spis wykresów Bibliografia. Od Redakcji

6 Wstęp Instytucja banku - pośrednika finansowego - towarzyszy ewolucji cywilizacji. Banki i bankierzy od wieków stanowili istotny człon społeczeństwa i rynku, ułatwiając ich funkcjonowanie i wpływając na możliwości rozwoju. Potrzeba istnienia banków tłumaczona jest dwoma głównymi czynnikami: preferencjami płynności kredytobiorców i deponentów, a przede wszystkim kosztami informacji. T o właśnie wysokie koszty informacji powodują, że podmioty zainteresowane zdeponowaniem i pożyczeniem środków pieniężnych nie kontaktują się ze sobą bezpośrednio, lecz korzystają z instytucji pośrednika: banku. Wraz z rozwojem społeczeństw ewoluuje także rola banków. Era postindustrialna zmienia oblicze świata, w tym ważnej sfery życia: ekonomii. Głównym produktem wszystkich rynków są obecnie informacje - krążą one nieporównywalnie szybciej, jest ich także znacznie więcej. Globalizacja podmiotów i transakcji, deregulacja rynków, rozwój technologii i zmiana postaw i oczekiwań ludzi powodują powstanie nowych instrumentów i pojawienie się na rynku nowych podmiotów, konkurujących z bankami w obszarach, będących ich tradycyjną domeną. Skutkiem tych zmian jest redefinicja roli banków w systemach gospodarczych: są one obecnie pośrednikiem w zakresie zarządzania ryzykiem. Konsekwencją jest także potrzeba takiej reorganizacji banku, by sprostał on wyzwaniom współczesnego, turbulentnego rynku i umiał zbudować na nim trwałą przewagę konkurencyjną Banki operują w trudnych warunkach konkurencyjnych: banki rywalizują z podmiotami o odmiennym charakterze, posiadając różne wymogi prawne; ostateczne kryteria oceny są zaś wspólne: generowanie wartości. Tworzenie wartości jest bowiem współcześnie najbardziej akcentowanym celem istnienia podmiotów gospodarczych. SpecyfIka banków powoduje, że odróżnia je od instytucji niebankowych także sposób generowania zysku i wartości: ich źródłem jest przede wszystkim zarządzanie ryzykiem. W przypadku banków mamy wszakże do czynienia ze znaczną ingerencją państwa i instytucji regulacyjnych. Postrzegany przez nadzorców cel istnienia banków związany jest z rolą instytucji finansowych w gospodarce: są one jej stabilizatorem i warunkują jej rozwój. Z tego też względu funkcjonowanie banków obwarowane jest znacznie większą warstwą regulacji prawnych, w szczególności norm ostrożnościowych. Ich wprowadzenie wynika także z bardzo wysokich kosztów upadłości banków i zagrożenia dla stabilności rynków. Zatem poza podstawowym celem tworzenia wartości nałożono

7 8 bankom warunek nadrzędny: zapewnienia przede wszystkim bezpieczeństwa powierzonych środków. Model zarządzania bankiem winien zatem uwzględniać konieczność pogodzenia obu celów. Uwzględniając sytuację konkurencyjną na rynkach i tempo zachodzących na nich zmian, jest to zadanie niezmiernie trudne, wymagające bardzo elastycznej postawy, wyczulenia na sygnały rynkowe i umiejętności szybkiego reagowania, m. in. poprzez dostosowanie metod zarządzania, zmianę oferty produktowej, zmianę segmentu klientów i miejsc oraz sposobów ich obsługi, sposobów konkurowania. Wyjątkowego znaczenia nabiera zatem zrozumienie istoty kategorii wartości banku i jej determinant, a także stworzenie i weryfikacja narzędzi pomiaru efektów działania banku z perspektywy tworzenia wartości. Z tego względu za cel pracy przyjęto próbę stworzenia podstaw teoretycznego modelu zarządzania wartością banku oraz wskazanie możliwości jego praktycznej aplikacji. Realizację celu głównego ułatwia sformułowanie następujących celów szczegółowych: - pomiar wartości banku przy zastosowaniu zmodyfikowanych metodologii wyceny przedsiębiorstw; - prezentacja procesów zarządzania bankiem o kluczowym znaczeniu dla generowania jego wartości; - identyfikacja i prezentacja narzędzi pomiaru bieżących wyników banku z perspektywy tworzenia wartości. Realizacja tych celów służyć ma zaspokojeniu rosnącego zapotrzebowania na narzędzia pozyskiwania informacji, mających najistotniejsze znaczenie dla podejmowania decyzji w procesie zarządzania wartością banku. W kontekście przedstawionych celów tezą główną pracy jest stwierdzenie: Ogólny model zarządzania bankiem dla osiągnięcia celu zwiększania wartości, przy zachowaniu bezpieczeństwa, opiera się na trzech podstawowych procesach zarządzania: - rentownością, - ryzykiem, - zasobami. Tezami szczegółowymi są: l. Efektywne zarządzanie bankiem prowadzące do wzrostu jego wartości uwarunkowane jest generowaniem rentowności kapitałów własnych, przewyższającej koszt pozyskania kapitałów własnych. Wynika stąd konieczność uwzględnienia w analizach tzw. rentowności ekonomicznej, bazującej na koncepcji zysku ekonomicznego (zwanego także ekonomiczną wartością dodaną lub zyskiem rezydualnym). 2. zarządzanie ryzykiem prowadzi do zwiększenia wartości banku poprzez zmniejszenie poziomu zmienności kluczowych pozycji finansowych (przychodów, zysków, przepływów pieniężnych, wartości aktywów itp.). Powoduje obniżenie premii za ryzyko, czyli wymaganej przez inwestorów stopy zwrotu

8 (kosztu kapitału własnego). Zarządzanie ryzykiem powoduje obniżenie kosztów ryzyka (wynikających z ryzyka ekonomicznego). Przy stałej premii za ryzyko, dobre zarządzanie poprawia ekonomiczne rezultaty jednostki. Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem w banku skutkuje ponadto podejmowaniem bardziej efektywnych decyzji i prowadzi do zwiększenia efektywności zachodzących w nim procesów. 3. Tworzenie wartości wymaga odpowiedniego doboru i wykorzystania zasobów. W szerokim ujęciu, do zasobów pozostających w dyspozycji banku należą: zasoby materialne (np. wyposażenie techniczne), finansowe, niematerialne (m. in. zasoby ludzkie, organizacyjne, know-how, reputacja, renoma, jakość itp.) oraz kapitał. Kapitał odgrywa szczególną rolę w finansach banku: traktowany jest on jako absorbent nieoczekiwanych strat i służy zabezpieczeniu przed upadłością banku. Percepcje rozmaitych grup interesów banku są wszakże odmienne, stąd różne także oczekiwania dotyczące poziomu kapitału i ocena efektywności jego wykorzystania. 4. Procesy zarządzania rentownością, ryzykiem i zasobami są współzależne i powinny być rozpatrywane łącznie. Również ocena efektów działania banku winna uwzględniać owe trzy kryteria: generowany zysk z działalności, poziom związanego z nią ryzyka i zapotrzebowanie na zasoby (w szczególności: kapitał). 5. Analizy wyników banku winny być dokonywane w poszczególnych płaszczyznach jego funkcjonowania: produktów, klientów, jednostek wewnętrznych i kanałów dystrybucji, a szczegółowość analiz winna być dostosowana do rodzaju i skali prowadzonej przez bank działalności. Dezagregacja wyników służyć ma lepszemu poznaniu przyczyn i skutków określonych zjawisk; dokonując takiej szczegółowej analizy i oceny nie należy tracić obrazu banku jako całości. Koncentracja na wybranych tylko obszarach może bowiem prowadzić do suboptymalizacji. Realizacji celów podporządkowana jest komtrukcja pracy. Rozprawa składa się z dwóch części: pierwsza część dotyczy zagadnienia wartości banku i jej pomiaru; druga koncentruje się na procesach zarządzania wartością banku i pomiaru efektów działań. Treść podzielono na sześć rozdziałów. Pierwszy rozdział poświęcono prezentacji istoty instytucji banku oraz zagadnienia jego wartości. Omówiono tu dążenie do maksymalizacji wartości jako podstawowy cel funkcjonowania banku. Zaakcentowano koncepcję stakeholders, wymuszającą uwzględnienie potrzeb i oczekiwań różnych grup interesów i wyważenie ich na tle wymagań właścicieli banku. Z tej perspektywy zaprezentowano czynniki tworzące wartość banku i kluczowe procesy, służące realizacji tego celu. Rozdział drugi prezentuje różne metodologie szacowania wartości banku i zawiera adaptacje wybranych modeli stosowanych do wyceny przedsiębiorstw. 9

9 10 W kolejnych rozdziałach omówiono istotne zagadnienia związane z kluczowymi procesami banku: zarządzaniem rentownością (rozdział trzeci), zarządzaniem ryzykiem (rozdział czwarty) i zarządzaniem zasobami (rozdział piąty). W każdym z tych rozdziałów prezentowane są również metody kwantyfikacji podstawowych kategorii finansowych wpływających na wartość banku i wskazano główne obszary decyzyjne, jakie winny być rozpatrzone przy formułowaniu i realizacji strategii banku. Problem informacji w procesie zarządzania bankiem został omówiony w rozdziale szóstym. Scharakteryzowano tu system kontrolingu bankowego oraz omówiono szereg narzędzi pomiaru efektów działalności banku w perspektywie oceny tworzenia jego wartości. Prezentację narzędzi pomiaru ilustrują każdorazowo przykłady zaczerpnięte z własnych doświadczeń z praktyki gospodarczej i dydaktycznej. W przypadku, gdy analizy dotyczą obszarów wewnętrznych, mają one charakter poufny i nie są udostępniane na zewnątrz. Stąd też w wielu przykładach zmieniono dane (nie wskazując nazwy źródłowego banku) bądź też oparto się na przykładach dydaktycznych (teoretycznych). W prezentacji informacji służących ocenie całościowej banku lub sektora bankowego wykorzystano publicznie dostępne informacje, pochodzące z raportów rocznych, publikacji prasowych i internetowych, a także danych publikowanych przez NBP i GPW. Praca niniejsza ma charakter interdyscyplinarny i powstała na podstawie studiów szerokiego zakresu literatury zagranicznej i krajowej, aktów normatywnych i rekomendacji nadzorczych oraz własnych przemyśleń bazujących na badaniach i doświadczeniach zawodowych i efektach dyskusji z praktykami bankowymi. Cennym źródłem były także prezentacje dokonań banków oraz forum wymiany wiedzy i poglądów organizowane przez regulatorów bankowych (należy tu zwłaszcza wymienić Komitet Bazylejski funkcjonujący przy Banku Rozrachunków Międzynarodowych). W poszukiwaniu źródeł wykorzystano w znacznej mierze środki infomedialne, w szczególności światową sieć internet. Pragnę w tym miejscu wyrazić swą wdzięczność za wpływ, jaki na ksztah drogi mych naukowych poszukiwań wywarły prof. Alicja J. Jarugowa i prof. Krystyna Piotrowska-Marczak - dziękuję Im za wsparcie i motywację Dziękuję także Koleżankom i Kolegom z Katedry Finansów i Bankowości oraz Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, jak również wszystkim przedstawicielom praktyki gospodarczej, z którymi współpraca umożliwiała rozwój mojej wiedzy i poglądów. Ostateczny kształt niniejsza rozprawa uzyskała dzięki nieocenionej pomocy prof. Mieczysława Dobii, któremu serdecznie dziękuję za stałą gotowość do dyskusji - zawsze dla mnie pouczających.

10 Zakończenie Problematyka kreowania wartości podmiotów gospodarczych jest obecnie szeroko dyskutowana, a wzrost wartości uznawany jest za najistotniejsze zadanie przedsiębiorstw. Trudności z realizacją owego celu są tym większe, iż kategoria wartości nie jest w sposób jednoznaczny zdefiniowana. Podstawowym problemem jest chociażby aspekt podmiotów, które winno się uczynić głównymi beneficjentami procesu wzrostu wartości. Ścierają się tu bowiem koncepcje właścicieli (shareholders) i szeroko pojmowanych interesariuszy przedsiębiorstwa (stakeholders); kwestia dotyczy zatem spojrzenia na społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw i wiązkę celów, jakim winna służyć ich działalność. Zagadnienie owo urasta do szczególnej rangi w przypadku instytucji finansowych, a zwłaszcza banków, wciąż stanowiących osnowę wielu gospodarek narodowych. Wraz z rozwojem rynków i instrumentów fmansowych, a także narzędzi zarządzania fmansami przedsiębiorstw, redefinicji ulega rola banków. Niezmienny wszakże pozostaje podstawowy postulat względem ich działalności: zapewnienie bezpieczeństwa powierzanych im środków. Jednocześnie - podobnie jak od innych podmiotów gospodarczych - od banków wymaga się, by pomnażały swą wartość. Wartość banku jest zagadnieniem bardzo złożonym. Aby móc sprostać zadaniu jej pomnażania, niezbędna jest świadomość istoty tej kategorii, czyli przede wszystkim znajomość jej źródeł (czynników na nią wpływających) oraz umiejętność jej pomiaru, czyli przede wszystkim kwantyfikacji i oceny efektów podejmowanych działań. W pracy podjęto zatem próbę kompleksowego ujęcia aspektów pomiaru i kreowania wartości banku oraz stworzenia podstaw teoretycznego modelu zarządzania nią, z jednoczesnym wskazaniem możliwości jego praktycznej aplikacji. Podobnie jak w przypadku innych podmiotów gospodarujących, dla tworzenia wartości banku niezbędnym jest generowanie zysków (a w szczególności - uwzględniając niektóre ograniczenia i normy rachunkowości finansowej - zysku w ujęciu kasowym). W szczególności - jak podkreślono w przedkładanej rozprawie - należy uwzględnić tzw. rentowność ekonomiczną, a zatem rozszerzyć pojęcie zysku księgowego (lub gotówkowego) o ponoszone koszty kapitału własnego. N a potrzeby zarządzania poszczególnymi obszarami banku i poszukiwania ścieżek jego efektywnego rozwoju, niezbędna jest dezagregacja wskaźników

11 378 rentowności, umożliwiająca ocenę kluczowych sfer jego aktywności. Współczesna organizacja działalności bankowej wymaga zatem koncentracji na rentowności w czterech wymiarach: obsługiwanych klientów, oferowanych produktów, dostępnych kanałów dystrybucji i jednostek wewnętrznych. By było to możliwe, niezbędne jest poczynienie założeń i zbudowanie modeli służących alokacji przychodów i kosztów. Informacje pozyskane z analizy rentowności poszczególnych obszarów są podstawą decyzji kształtujących rentowność w następnych okresach; decyzje te dotyczą: podejmowania lub zaniechania niektórych działań, ich organizacji oraz terminu i miejsca realizacji. Wśród mierników rentowności banku na pierwszy plan wysuwają się wskaźniki korygowane o poziom ponoszonego przez ten podmiot ryzyka (koncepcja RAPM). Przeprowadzone rozważania dowiodły bowiem, iż ryzyko ponoszone przez bank oraz proces zarządzania nim, w istotny sposób wpływają na jego wartość. Istotą działalności banku jest podejmowanie ryzyka o różnorodnym charakterze (kredytowym, rynkowym, operacyjnym); niekiedy głosi się nawet tezy, że współczesna bankowość to transformacja ryzyka. Zarządzanie ryzykiem w banku jest koniecznością podyktowaną regulacjami prawnymi oraz wymogami finansowymi. Regulacje prawne narzucają szereg norm ostrożnościowych służących ograniczeniu poziomu ryzyka podejmowanego przez banki. Zarządzanie ryzykiem powoduje zmniejszenie poziomu zmienności kluczowych wielkości finansowych (przepływów pieniężnych, przychodów, zysków), wymusza także konieczność bardziej wnikliwej analizy prowadzonych działań i podejmowanych inwestycji. Konsekwencją jest większe zaufanie i zainteresowanie inwestorów, niższy koszt kapitału, a zatem i wyższa percepcja wartości banku. Jedną z kluczowych kategorii finansowych służących zabezpieczeniu przed stratami ponoszonymi na skutek podejmowania ryzyka jest kapitał własny banku. Jego podstawową rolą jest absorpcja nieoczekiwanych strat i ochrona przed groźbą bankructwa. Zarządzanie kapitałem własnym ma centralne znaczenie w gospodarce finansowej banku. Zadanie to jest tym trudniejsze, że różnorakie są oczekiwania kluczowych interesariuszy banku (przede wszystkim: właścicieli, instytucji nadzorczych i kierownictwa) względem zarządzania nim. Zadaniem kierownictwa banku jest wyważenie tych wymagań i wybranie optymalnego poziomu, struktury i kierunków alokacji kapitału. Kapitał jest jednym z podstawowych zasobów wykorzystywanych przez bank. W działalności bankowej niezbędne jest zaangażowanie szeregu innych zasobów - w tym nade wszystko majątkowych. Główne znaczenie dla możliwości prowadzenia rentownej działalności charakteryzującej się optymalnym poziomem ryzyka jest posiadanie odpowiednich zasobów; w przypadku banku są to zwłaszcza zasoby finansowe oraz - częściowo zasoby materialne (zwłaszcza infrastruktura techniczna i technologiczna). Cechą charakterystyczną współczesnej gospodarki, nazywanej erą postindus-

12 379 trialną lub gospodarką wiedzy, jest ogromne znaczenie zasobów niematerialnych (często określanych mianem "kapitału intelektualnego"). Również w przypadku banku kluczową rolę odgrywa kapitał ludzki, wiedza, marki, renoma, jakość itp. Uwzględnienie tych czynników w procesie pomiaru i zarządzania wartością jest niezbędne, lecz napotyka na szereg trudności, wynikających z ich zindywidualizowanego charakteru oraz trudności w kwantyfikacji. Przeprowadzone badania dowodzą zatem słuszności postawionej tezy, iż dla tworzenia wartości banku najistotniejsze znaczenie mają procesy: zarządzania jego rentownością, ponoszonym przezeń ryzykiem oraz zaangażowanymi zasobami. Wymienione procesy są najistotniejszymi filarami continuum tworzenia wartości banku. Dokonując ich prezentacji, w pracy omówiono kluczowe elementy tych procesów oraz wskazano obszary decyzji strategicznych i taktycznych, kształtowanych wytycznymi odnoszącymi się do efektywności danych procesów, wpływających na generowanie wartości. Wskazano także instrumentarium zarządzania w owych obszarach i omówiono narzędzia służące kwantyftkacji zjawisk w nich zachodzących. Każdorazowo treści i ilustrujące je przykłady liczbowe odwoływały się do banku jako całości (prezentując zastosowanie narzędzi na szczeblu samodzielnego podmiotu gospodarczego); zaprezentowano także możliwość zastosowania ich do analiz cząstkowych: na szczeblu odrębnych obszarów biznesowych lub funkcjonalnych (koncentrowano się na analizie wymiarów: produktów, klientów, jednostek wewnętrznych i kanałów dystrybucji). Taka dezagregacja wyników służyć ma lepszemu poznaniu przyczyn i skutków określonych zjawisk. Nieodzownym elementem procesu zarządzania wartością jest kontroling, oparty na adekwatnych systemach informacyjnych. W pracy opisano zestaw głównych narzędzi pomiaru efektów działalności banku w perspektywie oceny tworzenia przezeń wartości i zaprezentowano ich walory poznawcze i analityczne. Wskazując możliwości praktycznej aplikacji tych narzędzi zaakcentowano również szereg trudności i niejednoznaczności metodologicznych oraz niedostatki i ograniczenia w zastosowaniu do oceny banku. Prezentując rozmaite narzędzia i techniki pomiaru, akcentowano prymat rozważnej oceny subiektywnej nad wynikami zastosowań metod numerycznych. Wiele istotnych elementów umyka bowiem możliwości ujęcia ich w modelach matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych, zatem narzędzia te dają jedynie podstawę do oceny dokonywanej przez człowieka. Kolejnym etapem badań nad tworzeniem wartości banku jest motywowanie pracowników, a w szczególności kierownictwa banku, powiązane z efektami jego działalności. Wymaga to między innymi stworzenia odpowiedniego systemu wynagradzania i premiowania pracowników. Kwestie, wymagające rozstrzygnięcia w tym zakresie, dotyczą m. in. przypisywania pracownikom

13 380 celów i zadań, stworzenia narzędzi pomiaru wyników banku w celu oceny stopnia realizacji celów, powiązania wyników banku z wynagrodzeniem jego pracowników oraz wyboru wiązki składników premip. Zagadnienia te mają fundamentalne znaczenie dla zarządzania wartością banku, co wynika z czynników behawioralnych. Korporacje tworzone są przez ludzi, cele przedsiębiorstw osiągane są dzięki ich pracownikom; wartość może być zatem tworzona jedynie wówczas, gdy do procesu tego włączy się wszystkich członków organizacji. Zarządzanie wartością banku wymaga zatem zrozumienia i akceptacji celów przez jego pracowników i kierownictwo, a ich zainteresowanie winno być wspierane wszelkimi dostępnymi narzędziami motywacji, w tym zwłaszcza finansowymi. Aspekty owe stanowią jeden z głównych wątków dalszych badań nad zagadnieniem generowania wartości banku. Niniejsza praca stanowi kompendium wiedzy o wartości banku i procesach jej generowania. Niektóre zagadnienia potraktowano jedynie marginalne, a część została pominięta. Problematyka zarządzania bankiem i jego wartością jest na tyle obszerna, iż nie jest możliwe zamknięcie całej wiedzy na ten temat w jednym opracowaniu. Kompletowanie wiedzy na ten temat nie jest ponadto procesem zakończonym: nie jest to bowiem obszar wiedzy statycznej, eksploracji której można w pewnym momencie zaprzestać, uznając cele badań za osiągnięte. Dynami:zm zjawisk gospodarczych i procesów rynkowych, a także ewolucja narzędzi (w tym także odnajdywanie nowych zastosowań dla technik właściwych innym dyscyplinom nauki), nie zezwalają na definitywne zamknięcie tego tematu. Praca niniejsza zamyka jedynie pewien etap badań, bezwzględnie wymagający dalszych poszukiwań. 1 Stosowane powszechnie składniki wynagrodzeń i premii opisane zostały m. in. w publikacjach: M. M a r c i n k o w s k a, R. M i I e w s k i, Wynagrodzenia czołowych kierowników korporacji, "Przemysł Lekki" 1997, UL, Katedra Ekonomii, nr 1(62) oraz eadem, Wynagrodzenia członków zarządów korporacji amerykańskich, "Przegląd Organizacji" 2002, nr 1.

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM BANKU KOMERCYJNEGO W Tytuł: POLSCE W ŚWIETLE STANDARDÓW ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Autor: Tomasz Cicirko Wstęp

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM BANKU KOMERCYJNEGO W Tytuł: POLSCE W ŚWIETLE STANDARDÓW ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Autor: Tomasz Cicirko Wstęp EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM BANKU KOMERCYJNEGO W Tytuł: POLSCE W ŚWIETLE STANDARDÓW ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ Autor: Tomasz Cicirko Wstęp Praca składa się z pięciu rozdziałów. Całość zaprezentowana

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17 Notki o autorach................................................... 11 Założenia i cele naukowe............................................ 15 Wstęp............................................................

Bardziej szczegółowo

Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój

Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój Marek Jabłoński Adam Jabłoński Kluczowe czynniki wartości firmy a jej rozwój 1. Wstęp. Współcześni menedŝerowie zmagający się z rosnącą konkurencją oraz gwałtownym spadkiem cen, walcząc o przetrwanie szukają

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Autor: Marcin Kłak Wstęp Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych 1.1. Rola i znaczenie wiedzy 1.1.1. Pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Zarządzanie jako nadawanie sensu kombinacji zasobów

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Zarządzanie jako nadawanie sensu kombinacji zasobów Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Zarządzanie jako nadawanie sensu kombinacji zasobów (Jerzy S. Czarnecki)... 19 1.1. Zarządzanie z kosztami w tle... 19 1.1.1. Początki szczupłego przedsiębiorstwa... 21 1.2.

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. 2. Procykliczność w działalności bankowej na gruncie teorii zawodności mechanizmu rynkowego i finansów

Spis treści. Wstęp. 2. Procykliczność w działalności bankowej na gruncie teorii zawodności mechanizmu rynkowego i finansów Spis treści Wstęp 1. Ryzyko a pojęcie cykliczności, procykliczności i antycykliczności zjawisk sfery realnej i systemu finansowego gospodarki 1.1. Wprowadzenie 1.2. Definicje zjawiska cyklu koniukturalnego,

Bardziej szczegółowo

Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych. Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Turka

Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych. Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Turka Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Turka GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Katowice 2011 Spis treści Wprowadzenie...11 Rozdział 1. Sprawozdawczość

Bardziej szczegółowo

Autor: Agata Świderska

Autor: Agata Świderska Autor: Agata Świderska Optymalizacja wielokryterialna polega na znalezieniu optymalnego rozwiązania, które jest akceptowalne z punktu widzenia każdego kryterium Kryterium optymalizacyjne jest podstawowym

Bardziej szczegółowo

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa.

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa. KAPITAŁ W PRZEDSIĘBIORSTWIE I JEGO STRUKTURA Autor: Jacek Grzywacz, Wstęp W opracowaniu przedstawiono kluczowe zagadnienia dotyczące możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorstwo kapitału oraz zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE... 13

Spis treści. Wstęp... 9 CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE... 13 Spis treści Wstęp......................................... 9 CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE..... 13 Rozdział 1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego.............................

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp 1. Ryzyko a pojęcie cykliczności, procykliczności i antycykliczności zjawisk sfery realnej i systemu finansowego gospodarki

Spis treści Wstęp 1. Ryzyko a pojęcie cykliczności, procykliczności i antycykliczności zjawisk sfery realnej i systemu finansowego gospodarki Wstęp... 11 1. Ryzyko a pojęcie cykliczności, procykliczności i antycykliczności zjawisk sfery realnej i systemu finansowego gospodarki... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Definicje zjawiska cyklu koniukturalnego,

Bardziej szczegółowo

Zasadniczą część książki stanowi szczegółowa analiza treści MSR 14. Kolejno omawiane są w nich podstawowe zagadnienia standardu, między innymi:

Zasadniczą część książki stanowi szczegółowa analiza treści MSR 14. Kolejno omawiane są w nich podstawowe zagadnienia standardu, między innymi: MSR 14. Sprawozdawczość segmentów działalności. W sprawie sporządzania sprawozdań według segmentów działalności, standard wyraźnie odwołuje się do sprawozdawczości wewnętrznej przygotowanej dla najwyższego

Bardziej szczegółowo

Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień r.)

Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień r.) Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień 31.12.2015r.) 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Proszowicach poza terytorium

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF. Marek Zieliński WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA NAJISTOTNIEJSZE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ SPÓŁKI W METODZIE DCF Marek Zieliński Wybór metody oszacowania wartości jednostki determinuje szereg czynników, w szczególności sytuacja

Bardziej szczegółowo

BION w bankach mapa klas ryzyka i ich definicje

BION w bankach mapa klas ryzyka i ich definicje BION w bankach mapa klas ryzyka i ich definicje Ryzyko kredytowe ryzyko nieoczekiwanego niewykonania zobowiązania lub pogorszenia się zdolności kredytowej zagrażającej wykonaniu zobowiązania. Ryzyko kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu

Bardziej szczegółowo

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Monografie i Opracowania 563 Paweł Niedziółka Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Warszawa 2009 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie OFICYNA WYDAWNICZA Spis treści Indeks skrótów nazw własnych używanych

Bardziej szczegółowo

Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13

Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13 Wstęp (Anna Adamik)... 11 Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13 Rozdział 1. Konkurencyjność i przewaga konkurencyjna MSP w teorii

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Wprowadzenie 1.1. Rozwój rachunku kosztów i

Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Wprowadzenie 1.1. Rozwój rachunku kosztów i Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa 1.1. Rozwój rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej 1.2. Cel istota i zakres rachunkowości zarządczej

Bardziej szczegółowo

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem

Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem Załącznik nr 1 Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem 1) Strategia i procesy zarządzania rodzajami ryzyka. Podejmowanie ryzyka zmusza Bank do koncentrowania uwagi na powstających zagrożeniach,

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY

WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY JOANNA redakcja naukowa SWIDERSKA WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY Ujęcie instytucjonalne Difin Spis treści Wprowadzenie 11 Część I System gwarantowania depozytów 15 Rozdział 1. Geneza i uwarunkowania tworzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy

Spis treści. Pieniądz i polityka pieniężna. Działalność bankowa i polski system bankowy Spis treści Pieniądz i polityka pieniężna 1. Istota pieniądza... 15 2. Funkcje pieniądza... 15 3. Współczesne formy pieniądza... 17 4. Istota i cele polityki pieniężnej państwa... 19 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach BANK SPÓŁDZIELCZY w Krzeszowicach Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach dotycząca adekwatności kapitałowej Krzeszowice, 2014. r. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Ważną umiejętnością jest zdolność inwestora do przewidywania i szacowania skutków ryzyka.

Ważną umiejętnością jest zdolność inwestora do przewidywania i szacowania skutków ryzyka. Podstawowe składniki sprawozdania finansowego jako element procesu identyfikowania ryzyka związane Ważną umiejętnością jest zdolność inwestora do przewidywania i szacowania skutków ryzyka. Zjawisko czy

Bardziej szczegółowo

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia wiążą się ze złożonymi decyzjami inwestycyjnymi i finansowymi. Obejmują: kluczowe elementy biznesu, zarządzanie i analizy strategiczne,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Mrągowie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji wiedzy

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji wiedzy Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy. pod redakcją naukową Marty Juchnowicz Profesjonalny zespół autorów: Marta Juchnowicz, Lidia Jabłonowska, Hanna Kinowska, Beata Mazurek-Kucharska,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ramowy program szkolenia (24 godziny) Prowadzący: dr Przemysław Kitowski, Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA Wstęp Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość 1. Wartość ekonomiczna 1.1. Wartość ekonomiczna w aspekcie pomiaru 1.2. Różne postacie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska K. Grabowska Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkującej napoje JEL Classification: A 10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Program specjalności dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ nt. EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opiekun specjalności: dr Artur Sajnóg Katedra

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 9/IV/14 dnia 20 lutego2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej 10/I/14 z dnia 21 lutego 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem walutowym w Banku Spółdzielczym w Końskich

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość 1. Gospodarcze i społeczne koszty inflacji 2. Znaczenie operacji depozytowych i kredytowych w polityce pienięŝnej 3. Popyt na pieniądz

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pawłowicach

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pawłowicach Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu Nr 2/56/216 z dnia 15.12.2016. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 5/6/2016 z dnia 29.12.2016 Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Pawłowicach I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA

METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA METODY SZACOWANIA KORZYŚCI I STRAT W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA Autor: red. Piotr Jeżowski, Wstęp Jedną z najważniejszych kwestii współczesności jest zagrożenie środowiska przyrodniczego i

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Tytuł: Zarządzanie ryzykiem finansowym w polskich przedsiębiorstwach działających w otoczeniu międzynarodowym Ostatnie dziesięciolecia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Charakterystyka seminarium licencjackiego

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Charakterystyka seminarium licencjackiego FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Charakterystyka seminarium licencjackiego Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Dr Paweł Sekuła Inwestycje kapitałowe i podejmowanie decyzji finansowych Tematyka seminarium jest

Bardziej szczegółowo

Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej

Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej Najbardziej ogólna klasyfikacja kategorii ryzyka EFEKT Całkowite ryzyko dzieli się ze względu na kształtujące je czynniki na: Ryzyko systematyczne Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa Spis treści Wstęp.............................................................. 7 1. Przedsiębiorstwo w dobie globalizacji.............................. 11 1.1. Wyzwania globalnego rynku....................................

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OPOLU LUBELSKIM

INFORMACJA POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OPOLU LUBELSKIM INFORMACJA POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OPOLU LUBELSKIM wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna

Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna WSB Toruń - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna - studia podyplomowe w WSB w Toruniu W praktyce controlling

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 ROZDZIAŁ 1 PROJEKTOWANIE INNOWACYJNYCH MODELI BIZNESU A WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA... 17 Marek Jabłoński Wstęp... 17 1. Projektowanie organizacji zarys teoretyczny... 18 2. Motywy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA. dotycząca adekwatności kapitałowej oraz informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie z Rekomendacją M i P.

POLITYKA INFORMACYJNA. dotycząca adekwatności kapitałowej oraz informacji podlegających ogłaszaniu zgodnie z Rekomendacją M i P. Załącznik do Uchwały nr 5 / 60 /OK/2015 Zarządu O.K. Banku Spółdzielczego z dnia 20.11.2015r. Załącznik do Uchwały Nr 2 / 9 /2015 Rady Nadzorczej OK. Banku Spółdzielczego z dnia 16.12. 2015r. POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy.

Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy. Wydział Zarządzania Rachunkowość finansowa Prowadzący: mgr Z. Niesyn Referat: Czynniki kształtujące wynik finansowy. Autor: Barbara Standarska Warszawa 14.12.2011 Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy.

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

Co matematyka może dać bankowi?

Co matematyka może dać bankowi? Co matematyka może dać bankowi? Biznes zakres pracy matematyków Pomiar i analiza miar detalicznych procesów kredytowych i ubezpieczeniowych, inicjowanie działań zapewniających poprawę efektywności i obniżenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu Załącznik do Uchwały nr 60/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 01 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały nr 20/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 04 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacje ryzyka w działalności bankowej. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Klasyfikacje ryzyka w działalności bankowej. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Klasyfikacje ryzyka w działalności bankowej 2 Porozmawiajmy o wystąpieniach Wystąpienia na temat: Afera Art B Upadek Banku Staropolskiego SA w Poznaniu Upadek banku Barings Upadek Banku Allfirst Upadek

Bardziej szczegółowo

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3

ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 ASM 603 + ASM 604 + ASM 605: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1-3 Szczegółowy program kursu ASM 603: Finansowanie i wycena nieruchomości jako inwestycji cz. 1 1. Zagadnienia ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki., Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Załuskach poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE ADAM GOLICKI SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE Praca magisterska napisana w Katedrze Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem naukowym dr. Emila Ślązaka Copyright

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Wprowadzenie istota zarządzania wiedzą Wiedza i informacja, ich jakość i aktualność stają się

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 10.12.2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 12.12.2014r.

Bardziej szczegółowo

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń

Audit&Consulting services Katarzyna Kędziora. Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów ubezpieczeń Wielowymiarowość zasad rachunkowości finansowej zakładów www.acservices.pl Warszawa, 24.10.2013r. Agenda 1. Źródła przepisów prawa (PSR, MSSF, UE, podatki, Solvency II) 2. Przykłady różnic w ewidencji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS w Janikowie Nr 66/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU w Piastowskim Banku Spółdzielczym w Janikowie

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 115/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zgierzu z dnia 15.12.2016r. zatwierdzony Uchwałą Nr 29/2016 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Zgierzu z dnia 16.12.2016r. Polityka

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 2

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 2 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 2 Wstęp Książka przedstawia wybrane kluczowe zagadnienia dotyczące finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa w obecnych, złożonych warunkach gospodarczych. Są to problemy

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp... 11 ROZDZIAŁ I... 15 Wybrane metody wyceny kapitału ludzkiego charakterystyka... 15

Spis treści Wstęp... 11 ROZDZIAŁ I... 15 Wybrane metody wyceny kapitału ludzkiego charakterystyka... 15 Wstęp... 11 ROZDZIAŁ I... 15 Wybrane metody wyceny kapitału ludzkiego charakterystyka... 15 Wiesława Hap Wstęp... 15 1. Pojęcia i elementy składowe kapitału ludzkiego... 16 2. Kapitał ludzki jako źródło

Bardziej szczegółowo

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw prof. dr hab. Krystyna Poznańska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Katedra Zarządzania Innowacjami Poziom innowacyjności Polski na tle UE W raporcie

Bardziej szczegółowo

Relacja z sesji plenarnej Komitetu Nauk o Finansach PAN

Relacja z sesji plenarnej Komitetu Nauk o Finansach PAN prof. dr hab. Małgorzata Zaleska Szkoła Główna Handlowa Relacja z sesji plenarnej Komitetu Nauk o Finansach PAN W ramach konferencji Katedr Finansowych Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 1 Czynniki Ryzyka i Zagrożenia Jednym z najważniejszych czynników ryzyka, wpływających na zdolność

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.

INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp. INFORMACJA Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp. wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Sędziszowie Młp.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych 1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu 2. Wady i zalety stosowania outsourcingu 3. Metoda zarządzania KAIZEN 4. Rynek pracy i bezrobocie 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23 Spis treści Wstęp 17 O Autorach 23 Część I. Pracownicy jako kapitał 27 1. Istota i struktura kapitału ludzkiego 29 1.1. Charakterystyka kapitału ludzkiego jako elementu kapitału intelektualnego 29 1.2,

Bardziej szczegółowo

Ważne zagadnienia finansowe związane z publikacjami na 2014 rok - punkt widzenia organów nadzoru

Ważne zagadnienia finansowe związane z publikacjami na 2014 rok - punkt widzenia organów nadzoru ESMA/2013/1671 4 grudnia 2013 r./ Warszawa Ważne zagadnienia finansowe związane z publikacjami na 2014 rok - punkt widzenia organów nadzoru Roxana Damianov Senior Officer ESMA (Europejski Urząd Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8 Wykład 8. Ryzyko bankowe Pojęcie ryzyka bankowego i jego rodzaje. Ryzyko zagrożenie nieosiągniecia zamierzonych celów Przyczyny wzrostu ryzyka w działalności bankowej. Gospodarcze : wzrost, inflacja, budżet,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Czynniki sukcesu i przyczyny porażek w zarządzaniu własną firmą Mirosław Haffer

Rozdział 2. Czynniki sukcesu i przyczyny porażek w zarządzaniu własną firmą Mirosław Haffer Założyć firmę i nie zbankrutować. Aspekty zarządcze. redakcja naukowa Sławomir Sojak Czytelnik przyszły przedsiębiorca znajdzie w książce omówienie najważniejszych aspektów zakładania i zarządzania rmą

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej

Podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Stanowisko UKNF w sprawie dobrych praktyk w zakresie walutowych transakcji pochodnych - podstawowe zagadnienia opracowane na podstawie wniosków z analizy nadzorczej Zgromadzony w toku czynności nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I INFORMACJE ORGANIZACYJNE 15 h wykładów 5 spotkań po 3h Konsultacje: pok.313a

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY Z

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY Z BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY Z Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Strzelce Opolskie 2017 r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KORONOWIE

POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KORONOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 31/2016 Zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 10/R/2016 POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KORONOWIE tekst ujednolicony Koronowo, marzec 2016 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo