ODPOWIEDZI KOMISJI NA SPRAWOZDANIE SPECJALNE TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDZI KOMISJI NA SPRAWOZDANIE SPECJALNE TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia r. COM(2015) 31 final ODPOWIEDZI KOMISJI NA SPRAWOZDANIE SPECJALNE TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO UZYSKIWANIE OSZCZĘDNOŚCI: UTRZYMYWANIE POD KONTROLĄ KOSZTÓW DOTACJI PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE PROJEKTY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PL PL

2 ODPOWIEDZI KOMISJI NA SPRAWOZDANIE SPECJALNE TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO UZYSKIWANIE OSZCZĘDNOŚCI: UTRZYMYWANIE POD KONTROLĄ KOSZTÓW DOTACJI PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE PROJEKTY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH STRESZCZENIE II. Komisja angażuje się w pełni w zapewnienie lepszego gospodarowania środkami wydatkowanymi na rozwój obszarów wiejskich i lepszej efektywności tych wydatków. Dba o to w szczególności przy przyznawaniu beneficjentom prywatnym i publicznym dotacji na operacje inwestycyjne (racjonalność kosztów). W tym celu Komisja przyjęła bardziej aktywne i skoordynowane podejście, w większym stopniu skupiając się na oszczędnościach, co jej zdaniem przyczyni się do lepszego zarządzania finansami w okresie objętym następnymi wieloletnimi ramami finansowymi (WRF), jak wskazano w odpowiedziach zamieszczonych poniżej. III. Komisja przeprowadza kontrole zgodności w państwach członkowskich, aby sprawdzić, czy wydatki są dokonywane zgodnie z przepisami. W toku tych kontroli Komisja także stwierdziła uchybienia w zakresie racjonalności kosztów. W związku z tym zastosowano już korekty finansowe oraz wszczęto kilka procedur kontroli zgodności rozliczeń, które są obecnie w toku i powinny doprowadzić do dalszych korekt finansowych. IV. Zanim będzie można dokonać jakichkolwiek płatności, agencje płatnicze muszą spełnić kryteria akredytacji określone w załączniku I do rozporządzenia 907/2014 (program na lata ). Artykuł 24 ust. 2 lit. d) rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 zawiera wymóg, aby państwa członkowskie oceniały racjonalność kosztów podczas kontroli administracyjnych, korzystając z odpowiedniego systemu oceny, takiego jak koszty referencyjne, porównanie różnych ofert lub komitet oceniający. Przepis ten utrzymano w mocy na okres V. Pierwotnie przepisy dotyczące oceny racjonalności zadeklarowanych kosztów traktowano jako niewymagające uzasadnienia 1. W istocie, w czasie prac nad przekształceniem poprzednich ram prawnych, co miało miejsce wiosną 2010 r. 2, nie zgłoszono Komisji żadnych większych trudności w tym względzie. W czasie zatwierdzania wersji przekształconej zadano tylko jedno pytanie (czy metoda kosztów maksymalnych byłaby odpowiednia), na które udzielono odpowiedzi. VI. Odpowiedź na pkt VI a)-d) Podczas prowadzonych przez siebie kontroli Komisja stwierdziła uchybienia podobne do tych, o których wspomina Trybunał, i w celu zabezpieczenia funduszu przed ryzykiem zastosowano korekty finansowe. Pewne procedury kontroli zgodności rozliczeń są jeszcze w toku i powinny one doprowadzić do dalszych korekt finansowych. Plany działania opracowane przez państwa członkowskie w celu ograniczenia błędów we wdrażaniu działań w zakresie rozwoju obszarów wiejskich obejmują ulepszone metody oceny racjonalności kosztów. 1 Artykuł 24 ust. 2 lit. d) rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/ Rozporządzenie (WE) nr 1975/

3 W odniesieniu do okresu programowania lepsze wykorzystanie kosztów standardowych powinno obniżyć ryzyko błędów w tym względzie. VIII. ENRD przyczyni się do upowszechniania dobrych praktyk poprzez przygotowanie specjalnych seminariów i stron internetowych. IX. Komisja przyjmuje zalecenie Trybunału, aby państwa członkowskie na samym początku dysponowały sprawnym i skutecznym systemem kontroli. Zachęci to państwa członkowskie do korzystania z listy kontrolnej i kryteriów opracowanych przez Trybunał, które są zawarte w załączniku I. Do stycznia 2015 r. Komisja przekaże także wskazówki dotyczące kontroli i kar w ramach rozwoju obszarów wiejskich, w tym szczegółowe wskazówki dotyczące racjonalności kosztów oraz listę kontrolną dla instytucji zarządzających załączoną do sprawozdania specjalnego. Ponadto w okresie działania w ramach Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) obejmą szkolenia i wymianę doświadczeń. WSTĘP 3. Jak wspomina Trybunał, Komisja przeprowadza kontrole zgodności w państwach członkowskich, aby sprawdzić, czy wydatki są dokonywane zgodnie z przepisami. W toku tych kontroli Komisja także stwierdziła niedociągnięcia w zakresie racjonalności kosztów. W związku z tym zastosowano już korekty finansowe (np. w przypadku Bułgarii opiewały one na kwotę 19 mln euro) oraz wszczęto kilka procedur kontroli zgodności rozliczeń, które są obecnie w toku i powinny doprowadzić do dalszych korekt finansowych. Dnia 19 grudnia 2013 r. Komisja przyjęła wytyczne dotyczące określania korekt finansowych dokonywanych przez Komisję w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego, w związku z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących zamówień publicznych. Zgodnie z tymi wytycznymi nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych będzie oceniane w oparciu o zasadę proporcjonalności. 4. Komisja zgadza się, że można by osiągnąć dodatkowe oszczędności i weźmie pod uwagę spostrzeżenia Trybunału. 5. W odniesieniu do okresu programowania możliwość korzystania z kosztów standardowych będzie upowszechniana i propagowana. Powinno to ograniczyć ryzyko dla funduszu, a także zmniejszyć obciążenie administracyjne państw członkowskich. 15. W toku prowadzonych przez siebie kontroli Komisja zawsze ocenia racjonalność kosztów w przypadku działań inwestycyjnych oraz przestrzeganie zasad postępowań o udzielenie zamówienia. W toku niemal wszystkich kontroli przeprowadzonych przez Komisję stwierdzono uchybienia w odniesieniu do racjonalności kosztów. W związku z tymi uchybieniami państwa członkowskie powinny podjąć odpowiednie działania, które zostaną ocenione w toku następnych kontroli. W systemie stosowanym przez DG AGRI oraz jej strategii kontroli opartej na ryzyku uwzględnia się ustalenia z poprzednich kontroli przeprowadzonych przez DG AGRI oraz ustalenia Trybunału Obrachunkowego, OLAF-u i krajowych jednostek certyfikujących, aby określić obszary, które są obarczone największym ryzykiem i na których należy skoncentrować kontrole w przyszłości. Ponadto strategia kontroli na lata zapewni lepsze objęcie zakresem kontroli ogółu wydatków, a intensywne działania kontrolne będą kontynuowane w obszarach obarczonych największym ryzykiem. 3

4 Plany działania dotyczące poziomu błędów obejmują działania zapobiegawcze i naprawcze w odniesieniu do uchybień związanych z racjonalnością kosztów, jeżeli takie uchybienia stwierdzono w toku kontroli Komisji lub Trybunału Obrachunkowego. Nowe rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 dotyczące wspólnej polityki rolnej stanowi, że Komisja może ograniczyć lub zawiesić płatności okresowe na rzecz państw członkowskich, jeżeli systemy kontroli nie są skuteczne lub w przypadku gdy nie podjęto działań naprawczych. Środkiem do szybkiego zastosowania będzie możliwość wstrzymania płatności okresowych w przypadku obaw o legalność i prawidłowość płatności. W związku z powyższym Komisja jest pewna, że braki będą wykrywane wcześniej i że pomoże to bardziej ograniczać ryzyko i szybciej podejmować niezbędne działania naprawcze. 21. EFRROW jest wdrażany w ramach zarządzania dzielonego. Komisja wykonuje budżet, a zadaniami w zakresie wdrażania dzieli się z państwami członkowskimi. To ostatnie wymaga podejmowania niezbędnych środków, aby zapewnić prawidłowe i zgodne z przepisami UE finansowanie działań. Wprawdzie DG AGRI przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność, ale wykrywanie i korygowanie błędów leży przede wszystkim w gestii państw członkowskich. Komisja przeprowadza kontrole zgodności w państwach członkowskich, aby sprawdzić, czy wydatki są dokonywane zgodnie z przepisami. W efekcie tych kontroli zgodności mogą zostać przeprowadzone korekty finansowe i może zostać opracowana lista zaleceń dotyczących ulepszenia systemu zarządzania i kontroli. W przypadku gdy państwa członkowskie nie podejmują proponowanych działań, może dojść do zawieszenia płatności i korekt finansowych. 22. Ponadto Komisja ma także prawo zawiesić płatności w niektórych sytuacjach, np. jeżeli występują poważne braki w sprawnym funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli, a państwo członkowskie nie podjęło niezbędnych działań w celu zaradzenia tej sytuacji. 24. Łączna odpowiedź na pkt 24-28: W związku z tym zastosowano już korekty finansowe oraz wszczęto kilka procedur kontroli zgodności rozliczeń, które są obecnie w toku i powinny doprowadzić do dalszych korekt finansowych. W niemal żadnej z przeprowadzonych przez Komisję kontroli nie można było stwierdzić, że racjonalność kosztów jest całkowicie zadowalająca. Kiedy stwierdzano takie uchybienia, oprócz wyciągania konsekwencji finansowych wydawano zalecenia. W niektórych przypadkach prowadziło to do działań naprawczych. W swoim sprawozdaniu rocznym za 2013 r. Trybunał Obrachunkowy zauważył, że państwa członkowskie miały wystarczające informacje, aby wykryć i skorygować większość błędów stwierdzonych w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich. W odniesieniu do działań inwestycyjnych Trybunał uznał, że państwa członkowskie miały możliwość wykrycia i skorygowania wszystkich błędów kwantyfikowalnych w skontrolowanych transakcjach 3. Należy zauważyć, że w stosunku do uchybień stwierdzonych przez Trybunał w toku kontroli przeprowadzanych na potrzeby sprawozdania rocznego Komisja lub jednostka certyfikująca podejmuje działania następcze w postaci kontroli dokumentacji lub kontroli zgodności. 3 Sprawozdanie roczne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za 2013 r., pkt

5 29. Jak opisuje Trybunał w pkt 33, po przeprowadzeniu analizy zorganizowano cztery seminaria z udziałem władz państw członkowskich. W trakcie tych seminariów omówiono kwestie związane z racjonalnością kosztów oraz zamówieniami publicznymi i wymieniono dobre praktyki. Państwa członkowskie realizują również plany działania dotyczące poziomów błędów, które w niektórych wypadkach obejmują działania mające na celu udoskonalenie oceny racjonalności kosztów. W odniesieniu do szczególnych przypadków, jakie stanowią zamówienia publiczne, państwom członkowskim przekazano już dokument ze wskazówkami dotyczącymi najczęściej występujących nieprawidłowości w zarządzaniu europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi (4. seminarium dotyczące poziomu błędów, październik 2014 r.). 30. W odniesieniu do nowego okresu programowania Komisja zaproponowała uproszczone opcje kosztów (finansowanie w oparciu o stawki ryczałtowe, standardowe stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe) jako skuteczny sposób zapewnienia racjonalności kosztów. W rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013 dla europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych przewidziano warianty obliczania wydatków kwalifikowalnych w związku z dotacjami i pomocą zwrotną na podstawie kosztów rzeczywistych, ale także na podstawie finansowania w oparciu o stawki ryczałtowe, standardowych stawek jednostkowych oraz kwot ryczałtowych. Komisja przygotowała wytyczne na temat uproszczonych opcji kosztów, aby zapewnić wskazówki techniczne dotyczące trzech rodzajów obowiązujących kosztów uproszczonych oraz upowszechnić najlepsze praktyki celem zachęcenia państw członkowskich do stosowania opcji kosztów uproszczonych. Jednak decyzja o tym, czy korzystać z opcji kosztów uproszczonych leży w gestii państw członkowskich. Na seminarium poświęconym tematyce poziomu błędów zorganizowanym w październiku 2014 r. instytucjom zarządzającym i agencjom płatniczym wszystkich państw członkowskich przedstawiono wskazówki dotyczące sposobów zapobiegania nieprawidłowościom w ramach postępowań o udzielenie zamówienia. Ponadto przed końcem 2014 r. udostępnione zostaną wskazówki dotyczące kontroli i kar w ramach rozwoju obszarów wiejskich. Ponadto, dnia 19 grudnia 2013 r. Komisja przyjęła wytyczne dotyczące określania korekt finansowych dokonywanych przez Komisję w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego, w związku z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących zamówień publicznych. Jeżeli chodzi o ocenę istniejących systemów kontroli, Komisja uznała, że dobrze opracowane systemy kontroli nie zawsze skutecznie wprowadzono w życie. 32. W następstwie ustaleń Trybunału zawartych w sprawozdaniu rocznym za 2011 r. wprowadzono plany działania. Było to znaczące zadanie dla państw członkowskich. Komisja opracowała szczegółowe narzędzia w celu poprawy jakości planów działania, aby wyeliminować pierwotne przyczyny błędów. Przygotowała w związku z tym między innymi wskazówki dotyczące takich zagadnień, jak koszty uproszczone, zamówienia publiczne, możliwość weryfikacji i kontroli środków w ramach rozwoju obszarów wiejskich, oraz opracowała szczegółowe strategie zwalczania nadużyć finansowych. W ostatniej aktualizacji planów działania (z września 2014 r.) państwa członkowskie musiały uwzględnić ustalenia kontroli Trybunału i Komisji w znacznie większym zakresie. W praktyce 46% działań przedstawionych przez państwa członkowskie odnosiło się do konkretnych ustaleń kontroli, z których 50% pochodziło ze sprawozdań Trybunału. 5

6 Należy zauważyć, że uprawnienia Komisji zwiększono przepisami nowego rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w sprawie WPR. Artykuł 41 ust. 2 stanowi, że Komisja może ograniczyć lub zawiesić płatności okresowe na rzecz państw członkowskich, jeżeli kluczowe elementy krajowych systemów kontroli nie są skuteczne lub w przypadku gdy nie podjęto działań naprawczych. W artykule 36 ust. 7 przewidziano wstrzymanie płatności okresowych jako pierwsze narzędzie do szybkiego zastosowania w przypadku obaw o legalność i prawidłowość płatności. Ponadto, aby uniknąć korekt finansowych każda agencja płatnicza, której dotyczyły zastrzeżenia zawarte w rocznym sprawozdaniu z działalności DG AGRI, będzie musiała podjąć niezwłoczne działania. 33. Oprócz tego Komisja zapewnia agencjom płatniczym w państwach członkowskich (i krajach kandydujących) możliwość uczestnictwa w seminariach poświęconych przeciwdziałaniu nadużyciom finansowym. Seminaria służą wymianie informacji na temat obszarów, w których występuje wysokie ryzyko nadużyć finansowych, a także sposobów wykrywania nadużyć oraz zapobiegania temu zjawisku. Do końca 2014 r. przeprowadzone będą seminaria w następujących państwach członkowskich: Austria, Belgia (Flandria), Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Łotwa, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Republika Słowacka, Rumunia, Słowenia i Szwecja. Seminaria w pozostałych państwach członkowskich są w przygotowaniu. 34. W okresie w przypadku większości działań inwestycyjnych w ramach rozwoju obszarów wiejskich nie istniała wyraźna podstawa prawna do korzystania z opcji kosztów uproszczonych. W rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013 (art ) dla wszystkich europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych przewidziano możliwość wykorzystania tych opcji i w związku z tym oczekuje się, że dzięki lepszym i dokładniejszym wskazówkom Komisji w nowym okresie programowania uda się zwiększyć udział wydatków opartych na opcjach kosztów uproszczonych. Oczywiście decyzja o skorzystaniu z opcji kosztów uproszczonych należy ostatecznie do państw członkowskich. 35. W planach działania skoncentrowano się na określeniu i korygowaniu głównych źródeł nieprawidłowości w wydatkach, w tym uchybień w zakresie kontroli racjonalności kosztów. W dokumencie roboczym służb Komisji przedstawionym przez Komisję w czerwcu 2013 r. 4 wskazano niezadowalającą ocenę racjonalności kosztów jako jedną z głównych pierwotnych przyczyn błędów (RC10). Odtąd państwa członkowskie stopniowo określają niedociągnięcia w tej dziedzinie, a także podejmują działania zapobiegawcze i naprawcze. 42. Zob. odpowiedź na pkt 34. Odpowiedzi na pkt 44-49: Systemy monitorowania i oceny opracowane przez państwa członkowskie zgodnie z załącznikiem IV do rozporządzenia 808/2014 (akt wykonawczy w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich) mogłyby być przydatnym narzędziem do oceny racjonalności kosztów w świetle osiągniętych lub planowanych produktów, rezultatów oraz oddziaływań. Komisja zaleci państwom członkowskim ulepszenie oceny indywidualnych projektów lub operacji pod kątem oszczędności kosztowej i opłacalności. 4 Dokument roboczy służb Komisji na temat oceny pierwotnych przyczyn błędów oraz działań zapobiegawczych i naprawczych w polityce na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (SWD(2013) 244 final). 6

7 52. DG AGRI zorganizowała w prawie wszystkich państwach członkowskich specjalne warsztaty na temat strategii zwalczania nadużyć finansowych. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w odpowiedzi na pkt W okresie nastąpi wymiana dobrych praktyk w tej dziedzinie za pośrednictwem ENRD. 61. Różne metody, które można stosować, aby określić opcje kosztów uproszczonych, zostały opisane w art. 67 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. Ponadto zgodnie z art. 62 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 instytucje zarządzające mają obowiązek uwzględnić w swoich programach rozwoju obszarów wiejskich oświadczenie potwierdzające adekwatność i dokładność obliczeń. Oświadczenie to musi sporządzić funkcjonalnie niezależny podmiot. 62. Na mocy obowiązujących obecnie ram prawnych Komisja nie może zobowiązać państw członkowskich do aktualizowania lub przeprowadzania okresowego przeglądu metody opcji kosztów uproszczonych wprowadzonej przez instytucje zarządzające zgodnie z art. 67 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, ale zachęca do tego, aby istniejące systemy odzwierciedlały zmiany cen rynkowych w czasie. Ramka 7 - Standardowe koszty jednostkowe oparte na obliczeniach teoretycznych mogą przewyższać poziom dostępnych cen rynkowych, czego skutkiem są zawyżone płatności Dla nadchodzącego okresu taki system powinien opierać się na rzetelnej, sprawiedliwej i weryfikowalnej metodzie obliczania, z uwzględnieniem m.in. danych statystycznych, danych historycznych lub zwykłej praktyki księgowania kosztów. Szczególnie w odniesieniu do działań inwestycyjnych: Komisja będzie zachęcać państwa członkowskie do okresowego przeglądu metod opcji kosztów uproszczonych, tak by odpowiadały one zmianom na rynku. 71. Komisja zachęca państwa członkowskie, aby zadbały o to, by istniejące systemy odzwierciedlały zmiany cen rynkowych w czasie. Wspólna odpowiedź Komisji na pkt 78 i 79 Mogą istnieć okoliczności, w których korzystanie z droższego dostawcy może być uzasadnione, jak opisuje Trybunał w pkt 47-52, ale Komisja zgadza się, że manipulacje są niedopuszczalne. 80. Przypadki ekstremalne to rzeczywiście te, którymi często zajmował się Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w swoich dochodzeniach. 81. Wdrożenie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 ułatwi zapobieganie nadużyciom finansowym i ich wykrywanie. Załącznik 1 do rozporządzenia stanowi, że agencja płatnicza ma obowiązek zapewnić szkolenie personelu obejmujące podnoszenie świadomości na temat nadużyć finansowych. Na mocy nowego rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 908/2014 państwa członkowskie mają obowiązek bardziej szczegółowo zająć się kwestią nadużyć finansowych jako czynnika ryzyka dla funduszy. Ta kwestia jest także szczegółowo omawiana na seminariach poświęconych przeciwdziałaniu nadużyciom finansowym (por. odpowiedź na pkt 33). 86. W okresie nastąpi wymiana dobrych praktyk w tej dziedzinie za pośrednictwem ENRD. 7

8 90. Przepisy art. 48 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 nakładają na państwa członkowskie obowiązek weryfikacji zakończonych operacji w porównaniu z operacjami, dla których złożono wniosek o wsparcie i którym zostało ono przyznane. Przepis ten powinien umożliwić państwom członkowskim wykrywanie spraw, w których ostateczne produkty nie są tożsame z tymi, do których beneficjent pierwotnie się zobowiązał Pierwotnie przepisy dotyczące oceny racjonalności zadeklarowanych kosztów traktowano jako niewymagające uzasadnienia 5. W istocie, w czasie prac nad przekształceniem poprzednich ram prawnych, co miało miejsce wiosną 2010 r. 6, nie zgłoszono Komisji żadnych większych trudności w tym względzie. W czasie zatwierdzania wersji przekształconej zadano tylko jedno pytanie (czy metoda kosztów maksymalnych byłaby odpowiednia), na które udzielono odpowiedzi. Komisja przygotowała tymczasem wytyczne na temat uproszczonych opcji kosztów, aby zapewnić wskazówki techniczne dotyczące trzech rodzajów obowiązujących kosztów uproszczonych oraz upowszechnić najlepsze praktyki celem zachęcenia państw członkowskich do korzystania z kosztów uproszczonych. Jednak decyzja o tym, czy korzystać z opcji kosztów uproszczonych leży w gestii państw członkowskich. Na seminarium poświęconym tematyce poziomu błędów zorganizowanym w październiku 2014 r. instytucjom zarządzającym i agencjom płatniczym wszystkich państw członkowskich przedstawiono wskazówki dotyczące sposobów zapobiegania nieprawidłowościom w ramach postępowań o udzielenie zamówienia. Ponadto przed końcem 2014 r. udostępnione zostaną wskazówki dotyczące kontroli i kar w ramach rozwoju obszarów wiejskich. Poza tym, dnia 19 grudnia 2013 r. Komisja przyjęła wytyczne dotyczące określania korekt finansowych dokonywanych przez Komisję w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego, w związku z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących zamówień publicznych. W odniesieniu do programu na lata Komisja zaproponowała uproszczone opcje kosztów (finansowanie w oparciu o stawki ryczałtowe, standardowe stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe) jako skuteczny sposób zapewnienia racjonalności kosztów. W rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013 dla europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych przewidziano warianty obliczania wydatków kwalifikowalnych w związku z dotacjami i pomocą zwrotną na podstawie kosztów rzeczywistych, ale także na podstawie finansowania w oparciu o stawki ryczałtowe, standardowych stawek jednostkowych oraz kwot ryczałtowych. Jeżeli chodzi o ocenę istniejących systemów kontroli, Komisja uznała, że dobrze opracowane systemy kontroli nie zawsze skutecznie wprowadzono w życie Komisja przyjmuje to zalecenie. Państwa członkowskie powinny zadbać o to, by na samym początku dysponować skutecznymi systemami kontroli. Komisja zachęci państwa członkowskie do korzystania z listy kontrolnej i kryteriów opracowanych przez Trybunał, które są zawarte w załączniku I. 5 Artykuł 24 ust. 2 lit. d) rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/ Rozporządzenie (WE) nr 1975/

9 Do stycznia 2015 r. Komisja przekaże także wskazówki dotyczące kontroli i kar w ramach rozwoju obszarów wiejskich, w tym szczegółowe wskazówki dotyczące racjonalności kosztów oraz listę kontrolną dla instytucji zarządzających załączoną do sprawozdania specjalnego. Ponadto w okresie działania w ramach Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) obejmą szkolenia i wymianę doświadczeń Komisja przyjmuje to zalecenie i będzie wraz z państwami członkowskimi śledzić podejmowane działania. Jeżeli chodzi o ryzyko związane z prawidłowym funkcjonowaniem, Komisja zachęci państwa członkowskie w ramach regularnych spotkań do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. W odniesieniu do ryzyka w zakresie zgodności DG AGRI przyjęła w marcu 2014 r. nową wieloletnią strategię kontroli na okres Strategia ta jest w dalszym ciągu oparta na ryzyku; aby osiągnąć optymalny zasięg kontroli, obejmuje ona obecnie trzyletni kroczący program kontroli obowiązujący od lipca 2014 r. Opiera się on na centralnej analizie ryzyka i będzie podlegał rocznym przeglądom. Korekty finansowe wynikające z tych kontroli opierają się na stwierdzonych uchybieniach we wdrażaniu systemów kontroli oraz na szacunkach ryzyka finansowego dla budżetu UE, jakie wiąże się z tymi uchybieniami. Na podstawie przeprowadzonych przez siebie kontroli Komisja może także określić faktyczne źródła i przyczyny stwierdzonych błędów oraz zwrócić się do państw członkowskich o opracowanie szczegółowych i odpowiednio ukierunkowanych działań zaradczych. 9

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI Aktualizacja danych wykorzystywanych do obliczania kar ryczałtowych oraz kar pieniężnych wskazywanych Trybunałowi Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.7.2015 r. C(2015) 4625 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013

Bardziej szczegółowo

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR IP/10/284 Bruksela, dnia 16 marca 2010 r. Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR W wyniku decyzji dotyczącej procedury rozliczenia zgodności rachunków przyjętej przez

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27 marca 2014 r. w odniesieniu do wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI UE. Fakty i mity. Trawione korupcją? Zmarnowane miliardy? Sprawozdania finansowe to farsa?

WYDATKI UE. Fakty i mity. Trawione korupcją? Zmarnowane miliardy? Sprawozdania finansowe to farsa? WYDATKI UE Fakty i mity Trawione korupcją? Zmarnowane miliardy? Sprawozdania finansowe to farsa? Komisja Europejska W skrócie Hasła zacytowane na okładce mają niewiele wspólnego z rzeczywistością. Poniżej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ZAŁĄCZNIKI KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.7.2014 r. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 ZAŁĄCZNIKI do KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Efektywność energetyczna i jej wkład w bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

23.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341/3

23.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341/3 23.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341/3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1249/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2007 ustanawiające szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 10.6.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 10.6.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.6.2015 r. C(2015) 3759 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 10.6.2015 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.3.2015 L 60/55 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/348 z dnia 2 marca 2015 r. dotycząca zgodności niektórych celów zawartych w planach krajowych lub planach dotyczących funkcjonalnych bloków przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla państw członkowskich dotyczące audytu zestawień wydatków

Wytyczne dla państw członkowskich dotyczące audytu zestawień wydatków EGESIF_15_0016-02 final05/02/2016 KOMISJA EUROPEJSKA Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne Wytyczne dla państw członkowskich dotyczące audytu zestawień wydatków ZASTRZEŻENIE: Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1655. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Kontroli Budżetowej 2009/2120(DEC) 3.2.2010 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce

Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce Tylko do użytku służbowego Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce Seminarium na temat środków zwalczania korupcji i nadużyć finansowych w ramach europejskich

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r.

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.6.2014 r. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

15.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 366/69

15.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 366/69 15.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 366/69 SPRAWOZDANIE dotyczące sprawozdania finansowego Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych za rok budżetowy 2010, wraz z odpowiedziami

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 65/2011 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 06.06.2011r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE ŻUKOWO 1. Postanowienia ogólne 1 1. Celem Karty Audytu Wewnętrznego w Gminy Żukowo jest

Bardziej szczegółowo

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2010,

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2010, 17.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 286/239 REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO z dnia 10 maja 2012 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT 30 KONFERENCJI DYREKTORÓW AGENCJI PŁATNICZYCH UE 21-23.09.2011, SOPOT, POLSKA

INFORMACJA NA TEMAT 30 KONFERENCJI DYREKTORÓW AGENCJI PŁATNICZYCH UE 21-23.09.2011, SOPOT, POLSKA Robocze tłumaczenie dok. 16629/11 INFORMACJA NA TEMAT 30 KONFERENCJI DYREKTORÓW AGENCJI PŁATNICZYCH UE 21-23.09.2011, SOPOT, POLSKA 30 Konferencja Dyrektorów Agencji Płatniczych UE odbyła się w Sopocie,

Bardziej szczegółowo

Program Europa dla obywateli 2014 2020

Program Europa dla obywateli 2014 2020 Program Europa dla obywateli 2014 2020 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje, cele i charakterystyka programu 2. Rodzaje dotacji i struktura programu 3. Cykl życia projektu i zasady finansowania 4.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.12.2015 r. COM(2015) 599 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Europejski program bezpieczeństwa lotniczego PL PL 1. KOMUNIKAT KOMISJI Z 2011

Bardziej szczegółowo

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. ustalające na rok 2011 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia L.p. Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Liczba godzin lekcyjnych szkolenia Liczba dni szkoleniowych Proponowany termin szkolenia 1. Zmiany w przepisach

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej - Instytucja Audytowa -

Ministerstwo Finansów Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej - Instytucja Audytowa - Ministerstwo Finansów Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej - Instytucja Audytowa - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Audyt Systemu lata 2007-2013 Krajowe ramy prawne

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ruchu drogowego: Pakiet w sprawie przydatności do ruchu drogowego bardziej rygorystyczne kontrole pojazdów w celu ratowania życia

Bezpieczeństwo ruchu drogowego: Pakiet w sprawie przydatności do ruchu drogowego bardziej rygorystyczne kontrole pojazdów w celu ratowania życia KOMISJA EUROPEJSKA MEMO Bruksela, dnia 13 lipca 2012 r. Bezpieczeństwo ruchu drogowego: Pakiet w sprawie przydatności do ruchu drogowego bardziej rygorystyczne kontrole pojazdów w celu ratowania życia

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Ogólne zasady rozliczania Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

EGESIF_14-0017. Wytyczne dotyczące form kosztów uproszczonych. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne. Społeczna Europa

EGESIF_14-0017. Wytyczne dotyczące form kosztów uproszczonych. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne. Społeczna Europa EGESIF_14-0017 Wytyczne dotyczące form kosztów uproszczonych Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne Społeczna Europa EGESIF_14-0017 Wytyczne dotyczące form kosztów uproszczonych finansowanie

Bardziej szczegółowo

PREZESA EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

PREZESA EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY ECA/10/37 PRZEMÓWIENIE VITORA CALDEIRY, PREZESA EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO ZA ROK 2009 PRZED KOMISJĄ KONTROLI BUDŻETOWEJ

Bardziej szczegółowo

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dr inż. Zofia Pawłowska kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. Komunikatu Komisji

ZAŁĄCZNIKI. Komunikatu Komisji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 639 final ANNEXES 3 to 4 ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK III: Ogólna ocena zasady dodatkowości (art. 95 RWP) ZAŁĄCZNIK IV: Terminy przedkładania i przyjmowania

Bardziej szczegółowo

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie dokumentacji projektu UE do kontroli 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

Przygotowanie dokumentacji projektu UE do kontroli 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Przygotowanie dokumentacji projektu UE do kontroli 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kontrola Kontrola jest podstawowym działaniem przeprowadzanym zarówno przez Instytucję Zarządzającą, Instyrucję Pośredniczącą

Bardziej szczegółowo

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budŝetowy 2008,

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budŝetowy 2008, P7_TA-PROV(2010)0112 Absolutorium 2008: Europejska Fundacja Kształcenia 1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie absolutorium z wykonania budŝetu Europejskiej Fundacji Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.10.2015 r. COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Zjednoczone Królestwo do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w funduszach strukturalnych i Funduszu Spójności

Zarządzanie ryzykiem w funduszach strukturalnych i Funduszu Spójności Szkolenie Zarządzanie ryzykiem w funduszach strukturalnych i Funduszu Spójności Warszawa, 23-24 czerwca 2008 Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej ul. Wawelska 56; sala: 309 00-922

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14)

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Ogólne zasady rozliczania Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 10.10.2014 Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji.

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Decydując się na realizację projektu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Kontroli Budżetowej 22.1.2015 2014/2104(DEC) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2013

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.12.2014 r. COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2012/232/UE upoważniającej Rumunię do stosowania

Bardziej szczegółowo

Rola Najwyższa Izba Kontroli wobec systemu zarządzania i kontroli środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

Rola Najwyższa Izba Kontroli wobec systemu zarządzania i kontroli środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej Rola Najwyższa Izba Kontroli wobec systemu zarządzania i kontroli środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej Wykorzystanie środków Unii Europejskiej należy do priorytetowych kierunków badań Najwyższej

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.11.2014 r. COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY określające jednolite warunki stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO?

Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO? Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jest kwestią wyboru pewnego modelu cywilizacyjnego. Skutki ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Pozostałe zagadnienia związane z realizacją procesu (do określenia przed kontrolą) KONTROLA

Pozostałe zagadnienia związane z realizacją procesu (do określenia przed kontrolą) KONTROLA Załącznik nr 6 Wzór listy sprawdzającej do kontroli systemowej LISTA SPRAWDZAJĄCA do przeprowadzanych kontroli systemowych (ogólna) 1 Nazwa jednostki kontrolowanej: Zakres kontroli:. Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36%

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36% Jakie zmiany mogą czekać rolników po 2013? Czy będą to zmiany gruntowne czy jedynie kosmetyczne? Czy poszczególne instrumenty WPR będą ewaluować czy też zostaną uzupełnione o nowe elementy? Reforma WPR

Bardziej szczegółowo

Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV PO KL Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1 Obowiązujące dokumenty w zakresie kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en) 10044/15 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 10 czerwca 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem nadużyć w funduszach UE

Zarządzanie ryzykiem nadużyć w funduszach UE Zarządzanie ryzykiem nadużyć w funduszach UE Podstawowe elementy systemu zarządzania ryzykiem nadużyć w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warszawa, 18 czerwca 2015 Załącznik I do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Lokalne Grupy Rybackie i Oś 4 w różnych krajach UE

Lokalne Grupy Rybackie i Oś 4 w różnych krajach UE Lokalne Grupy Rybackie i Oś 4 w różnych krajach UE Próba podsumowania Urszula Budzich-Tabor, FARNET Support Unit Warszawa, 25 czerwca 2013 r. Co trzeba wiedzieć o Osi 4 w UE, żeby ją zrozumieć? Gdzie jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r.

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r. KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT PRASOWY Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych w UE w 2010 r. Bruksela, 26 lipca 2011 r. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Kontroli Budżetowej 24.1.2013 2012/2183(DEC) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

Bardziej szczegółowo

spraw zabezpieczenia społecznego, do wydania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rynków rolnych, rozporządzenia określającego szczegółowe

spraw zabezpieczenia społecznego, do wydania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rynków rolnych, rozporządzenia określającego szczegółowe Uzasadnienie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej będzie stanowić wykonanie upoważnienia zawartego w art. 1341 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 522/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki Franklin Templeton Investments Poland Sp z o.o.

Pomocy państwa nr N 522/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki Franklin Templeton Investments Poland Sp z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.3.2009 r. K(2009) 2110 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 522/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki Franklin Templeton Investments Poland Sp z o.o. Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Co badamy? Zgodność ponoszenia wydatków z przepisami

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie nadużyć w VAT kierunki działań Komisji Europejskiej Tomasz Michalik

Zwalczanie nadużyć w VAT kierunki działań Komisji Europejskiej Tomasz Michalik Zwalczanie nadużyć w VAT kierunki działań Komisji Europejskiej Tomasz Michalik Warszawa, 11 grudnia 2014r. 1 Punkt wyjścia działań Komisji Poważna luka w podatku VAT w skali całej Unii luka w roku 2012

Bardziej szczegółowo

Odwrócony VAT szanse i zagrożenia w świetle doświadczeń krajowych i zagranicznych. Warszawa, 11 grudnia 2014 r.

Odwrócony VAT szanse i zagrożenia w świetle doświadczeń krajowych i zagranicznych. Warszawa, 11 grudnia 2014 r. Odwrócony VAT szanse i zagrożenia w świetle doświadczeń krajowych i zagranicznych Warszawa, 11 grudnia 2014 r. Odwrócone obciążenie art. 199 Dyrektywy VAT 2 Prace budowlane Transakcja Zapewnienie personelu

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w 2014 r.

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w 2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.7.2015 r. COM(2015) 335 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej 1)

U S T A W A. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej 1) Projekt z dnia U S T A W A o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej 1) Art. 1. Ustawa określa właściwość organów w zakresie

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 27.4.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 629/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl RYZYKO PODATKOWE Marcin Kolmas Definicja pojęcia ryzyka podatkowego na cele naszego spotkania Co to jest ryzyko podatkowe Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Na straży finansów UE

Na straży finansów UE PL Na straży finansów UE EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY Kontrola środków UE na całym świecie Europejski Trybunał Obrachunkowy jest instytucją Unii Europejskiej powołaną w 1977 r. z siedzibą w Luksemburgu.

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.2.2013 COM(2013) 68 final 2013/0043 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca Łotwę do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.10.2011 KOM(2011) 643 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Sprawozdanie roczne dla organu udzielającego absolutorium w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r.

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Agata Payne Dyrektoriat Środowisko Polityka spójności i ocen oddziaływania na

Bardziej szczegółowo

2.1. Istnienie pomocy w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE

2.1. Istnienie pomocy w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.11.2011 K(2011)8731 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa nr SA.33643 (2011/N) Polska McKinsey EMEA Shared Services Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, 1. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Wojciech Motelski. Kierownik Działu Wdrażania XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ Ośrodek Przetwarzania Informacji. ddd. 1 30.09.2010 r.

Wojciech Motelski. Kierownik Działu Wdrażania XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ Ośrodek Przetwarzania Informacji. ddd. 1 30.09.2010 r. Doświadczenia związane z rozliczaniem wydatków w projektach inwestycyjnych w ramach wdrażania Działania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ Wojciech Motelski Kierownik

Bardziej szczegółowo

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych

Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Rozwój innowacyjny firm w Polsce. Szanse i bariery. Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Andrzej Sugajski dyrektor generalny Związek Polskiego Leasingu Bariery ekonomiczne w działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

IP/07/584. Bruksela, dnia 27 r. april 2007

IP/07/584. Bruksela, dnia 27 r. april 2007 IP/07/584 Bruksela, dnia 27 r. april 2007 Bezpieczeństwo drogowe: europejski program działań nadal przynosi dobre wyniki - cel, jakim jest uratowanie życia 25 000 osób na drogach w Europie, może zostać

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Kontroli Budżetowej 06.02.2012 2011/2222(DEC) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2010

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI 24.1.2012 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 20/1 I (Akty ustawodawcze) BUDŻETY PARLAMENT EUROPEJSKI OSTATECZNE PRZYJĘCIE budżetu korygującego nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 (2012/30/UE,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

RODKÓW EFRR, W STOSUNKU DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

RODKÓW EFRR, W STOSUNKU DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik do uchwały nr 60/1297/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 lipca 2011 r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Liczba kontroli, w których zastosowano korektę finansową 1

Liczba kontroli, w których zastosowano korektę finansową 1 Nieprawidłowości i uchybienia pojawiające się najczęściej w projektach współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Liczba kontroli, w których

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 23 stycznia 2009 r. (30.01) (OR. en) 5589/09 ADD 1 FIN 22 PE-L 5

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 23 stycznia 2009 r. (30.01) (OR. en) 5589/09 ADD 1 FIN 22 PE-L 5 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 23 stycznia 2009 r. (30.0) (OR. en) 5589/09 ADD FIN 22 PE-L 5 ADDENDUM DO NOTY DO PUNKTU I/A Od: Komitet Budżetowy Do: Komitet Stałych Przedstawicieli/Rada Dotyczy: Udzielenie

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 13.07.2009 r. K(2009)5698. pomocy państwa nr N 293/2009 Polska Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze!

Bruksela, dnia 13.07.2009 r. K(2009)5698. pomocy państwa nr N 293/2009 Polska Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.07.2009 r. K(2009)5698 Dotyczy: pomocy państwa nr N 293/2009 Polska Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA 1. W dniu 12 maja 2009

Bardziej szczegółowo

PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 13/2010

PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 13/2010 KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA R. 03.09.10 BUDŻET OGÓLNY 2010 SEKCJA III KOMISJA, TYTUŁY 01, 04, 40 PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 13/2010 EUR POCHODZENIE ŚRODKÓW ROZDZIAŁ 01 04 Operacje i instrumenty

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU Według przepisów prawa UE i Polski inż. Bartłomiej Asztemborski basztemborski@kape.gov.pl dr inż. Ryszard Wnuk Zmień odpady na zysk - Biogazownia w Twojej gminie Rozwój

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: PROTOKÓŁ, ZAŁĄCZNIK IX PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka zatwierdzona przez Zarząd dnia 14 czerwca 2010 roku zmieniona przez Zarząd dnia 28 października 2010r. (Uchwała nr 3/X/2010) Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Instrukcja dokonywania samooceny oraz sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Kawalerów

Bardziej szczegółowo

Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane

Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane na aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu IdA

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1. Wzór deklaracji zarządczej

Artykuł 1. Wzór deklaracji zarządczej 13.8.2015 PL L 214/9 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1386 z dnia 12 sierpnia 2015 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr

Bardziej szczegółowo

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego

Karta audytu wewnętrznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.149.2015 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 08.07.2015 Karta audytu wewnętrznego 1. Karta audytu wewnętrznego określa: cel oraz zakres audytu wewnętrznego; zakres niezależności

Bardziej szczegółowo

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Zakres kontroli 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych, 2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo. Na podstawie Standardu 2040 Międzynarodowych Standardów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Zamówienia publiczne Omówienie zakresu błędów odnotowanych w odniesieniu do Zamówień Publicznych w ramach działań

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego )

Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) Polityka informacyjna UniCredit CAIB Poland S.A. ( Domu Maklerskiego ) I. Preambuła 1. Dom Maklerski wprowadza niniejszą Politykę Informacyjną w celu wypełnienia obowiązków określonych w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo