ODPOWIEDZI KOMISJI NA SPRAWOZDANIE SPECJALNE TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDZI KOMISJI NA SPRAWOZDANIE SPECJALNE TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia r. COM(2015) 31 final ODPOWIEDZI KOMISJI NA SPRAWOZDANIE SPECJALNE TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO UZYSKIWANIE OSZCZĘDNOŚCI: UTRZYMYWANIE POD KONTROLĄ KOSZTÓW DOTACJI PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE PROJEKTY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PL PL

2 ODPOWIEDZI KOMISJI NA SPRAWOZDANIE SPECJALNE TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO UZYSKIWANIE OSZCZĘDNOŚCI: UTRZYMYWANIE POD KONTROLĄ KOSZTÓW DOTACJI PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE PROJEKTY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH STRESZCZENIE II. Komisja angażuje się w pełni w zapewnienie lepszego gospodarowania środkami wydatkowanymi na rozwój obszarów wiejskich i lepszej efektywności tych wydatków. Dba o to w szczególności przy przyznawaniu beneficjentom prywatnym i publicznym dotacji na operacje inwestycyjne (racjonalność kosztów). W tym celu Komisja przyjęła bardziej aktywne i skoordynowane podejście, w większym stopniu skupiając się na oszczędnościach, co jej zdaniem przyczyni się do lepszego zarządzania finansami w okresie objętym następnymi wieloletnimi ramami finansowymi (WRF), jak wskazano w odpowiedziach zamieszczonych poniżej. III. Komisja przeprowadza kontrole zgodności w państwach członkowskich, aby sprawdzić, czy wydatki są dokonywane zgodnie z przepisami. W toku tych kontroli Komisja także stwierdziła uchybienia w zakresie racjonalności kosztów. W związku z tym zastosowano już korekty finansowe oraz wszczęto kilka procedur kontroli zgodności rozliczeń, które są obecnie w toku i powinny doprowadzić do dalszych korekt finansowych. IV. Zanim będzie można dokonać jakichkolwiek płatności, agencje płatnicze muszą spełnić kryteria akredytacji określone w załączniku I do rozporządzenia 907/2014 (program na lata ). Artykuł 24 ust. 2 lit. d) rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 zawiera wymóg, aby państwa członkowskie oceniały racjonalność kosztów podczas kontroli administracyjnych, korzystając z odpowiedniego systemu oceny, takiego jak koszty referencyjne, porównanie różnych ofert lub komitet oceniający. Przepis ten utrzymano w mocy na okres V. Pierwotnie przepisy dotyczące oceny racjonalności zadeklarowanych kosztów traktowano jako niewymagające uzasadnienia 1. W istocie, w czasie prac nad przekształceniem poprzednich ram prawnych, co miało miejsce wiosną 2010 r. 2, nie zgłoszono Komisji żadnych większych trudności w tym względzie. W czasie zatwierdzania wersji przekształconej zadano tylko jedno pytanie (czy metoda kosztów maksymalnych byłaby odpowiednia), na które udzielono odpowiedzi. VI. Odpowiedź na pkt VI a)-d) Podczas prowadzonych przez siebie kontroli Komisja stwierdziła uchybienia podobne do tych, o których wspomina Trybunał, i w celu zabezpieczenia funduszu przed ryzykiem zastosowano korekty finansowe. Pewne procedury kontroli zgodności rozliczeń są jeszcze w toku i powinny one doprowadzić do dalszych korekt finansowych. Plany działania opracowane przez państwa członkowskie w celu ograniczenia błędów we wdrażaniu działań w zakresie rozwoju obszarów wiejskich obejmują ulepszone metody oceny racjonalności kosztów. 1 Artykuł 24 ust. 2 lit. d) rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/ Rozporządzenie (WE) nr 1975/

3 W odniesieniu do okresu programowania lepsze wykorzystanie kosztów standardowych powinno obniżyć ryzyko błędów w tym względzie. VIII. ENRD przyczyni się do upowszechniania dobrych praktyk poprzez przygotowanie specjalnych seminariów i stron internetowych. IX. Komisja przyjmuje zalecenie Trybunału, aby państwa członkowskie na samym początku dysponowały sprawnym i skutecznym systemem kontroli. Zachęci to państwa członkowskie do korzystania z listy kontrolnej i kryteriów opracowanych przez Trybunał, które są zawarte w załączniku I. Do stycznia 2015 r. Komisja przekaże także wskazówki dotyczące kontroli i kar w ramach rozwoju obszarów wiejskich, w tym szczegółowe wskazówki dotyczące racjonalności kosztów oraz listę kontrolną dla instytucji zarządzających załączoną do sprawozdania specjalnego. Ponadto w okresie działania w ramach Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) obejmą szkolenia i wymianę doświadczeń. WSTĘP 3. Jak wspomina Trybunał, Komisja przeprowadza kontrole zgodności w państwach członkowskich, aby sprawdzić, czy wydatki są dokonywane zgodnie z przepisami. W toku tych kontroli Komisja także stwierdziła niedociągnięcia w zakresie racjonalności kosztów. W związku z tym zastosowano już korekty finansowe (np. w przypadku Bułgarii opiewały one na kwotę 19 mln euro) oraz wszczęto kilka procedur kontroli zgodności rozliczeń, które są obecnie w toku i powinny doprowadzić do dalszych korekt finansowych. Dnia 19 grudnia 2013 r. Komisja przyjęła wytyczne dotyczące określania korekt finansowych dokonywanych przez Komisję w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego, w związku z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących zamówień publicznych. Zgodnie z tymi wytycznymi nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zamówień publicznych będzie oceniane w oparciu o zasadę proporcjonalności. 4. Komisja zgadza się, że można by osiągnąć dodatkowe oszczędności i weźmie pod uwagę spostrzeżenia Trybunału. 5. W odniesieniu do okresu programowania możliwość korzystania z kosztów standardowych będzie upowszechniana i propagowana. Powinno to ograniczyć ryzyko dla funduszu, a także zmniejszyć obciążenie administracyjne państw członkowskich. 15. W toku prowadzonych przez siebie kontroli Komisja zawsze ocenia racjonalność kosztów w przypadku działań inwestycyjnych oraz przestrzeganie zasad postępowań o udzielenie zamówienia. W toku niemal wszystkich kontroli przeprowadzonych przez Komisję stwierdzono uchybienia w odniesieniu do racjonalności kosztów. W związku z tymi uchybieniami państwa członkowskie powinny podjąć odpowiednie działania, które zostaną ocenione w toku następnych kontroli. W systemie stosowanym przez DG AGRI oraz jej strategii kontroli opartej na ryzyku uwzględnia się ustalenia z poprzednich kontroli przeprowadzonych przez DG AGRI oraz ustalenia Trybunału Obrachunkowego, OLAF-u i krajowych jednostek certyfikujących, aby określić obszary, które są obarczone największym ryzykiem i na których należy skoncentrować kontrole w przyszłości. Ponadto strategia kontroli na lata zapewni lepsze objęcie zakresem kontroli ogółu wydatków, a intensywne działania kontrolne będą kontynuowane w obszarach obarczonych największym ryzykiem. 3

4 Plany działania dotyczące poziomu błędów obejmują działania zapobiegawcze i naprawcze w odniesieniu do uchybień związanych z racjonalnością kosztów, jeżeli takie uchybienia stwierdzono w toku kontroli Komisji lub Trybunału Obrachunkowego. Nowe rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 dotyczące wspólnej polityki rolnej stanowi, że Komisja może ograniczyć lub zawiesić płatności okresowe na rzecz państw członkowskich, jeżeli systemy kontroli nie są skuteczne lub w przypadku gdy nie podjęto działań naprawczych. Środkiem do szybkiego zastosowania będzie możliwość wstrzymania płatności okresowych w przypadku obaw o legalność i prawidłowość płatności. W związku z powyższym Komisja jest pewna, że braki będą wykrywane wcześniej i że pomoże to bardziej ograniczać ryzyko i szybciej podejmować niezbędne działania naprawcze. 21. EFRROW jest wdrażany w ramach zarządzania dzielonego. Komisja wykonuje budżet, a zadaniami w zakresie wdrażania dzieli się z państwami członkowskimi. To ostatnie wymaga podejmowania niezbędnych środków, aby zapewnić prawidłowe i zgodne z przepisami UE finansowanie działań. Wprawdzie DG AGRI przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność, ale wykrywanie i korygowanie błędów leży przede wszystkim w gestii państw członkowskich. Komisja przeprowadza kontrole zgodności w państwach członkowskich, aby sprawdzić, czy wydatki są dokonywane zgodnie z przepisami. W efekcie tych kontroli zgodności mogą zostać przeprowadzone korekty finansowe i może zostać opracowana lista zaleceń dotyczących ulepszenia systemu zarządzania i kontroli. W przypadku gdy państwa członkowskie nie podejmują proponowanych działań, może dojść do zawieszenia płatności i korekt finansowych. 22. Ponadto Komisja ma także prawo zawiesić płatności w niektórych sytuacjach, np. jeżeli występują poważne braki w sprawnym funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli, a państwo członkowskie nie podjęło niezbędnych działań w celu zaradzenia tej sytuacji. 24. Łączna odpowiedź na pkt 24-28: W związku z tym zastosowano już korekty finansowe oraz wszczęto kilka procedur kontroli zgodności rozliczeń, które są obecnie w toku i powinny doprowadzić do dalszych korekt finansowych. W niemal żadnej z przeprowadzonych przez Komisję kontroli nie można było stwierdzić, że racjonalność kosztów jest całkowicie zadowalająca. Kiedy stwierdzano takie uchybienia, oprócz wyciągania konsekwencji finansowych wydawano zalecenia. W niektórych przypadkach prowadziło to do działań naprawczych. W swoim sprawozdaniu rocznym za 2013 r. Trybunał Obrachunkowy zauważył, że państwa członkowskie miały wystarczające informacje, aby wykryć i skorygować większość błędów stwierdzonych w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich. W odniesieniu do działań inwestycyjnych Trybunał uznał, że państwa członkowskie miały możliwość wykrycia i skorygowania wszystkich błędów kwantyfikowalnych w skontrolowanych transakcjach 3. Należy zauważyć, że w stosunku do uchybień stwierdzonych przez Trybunał w toku kontroli przeprowadzanych na potrzeby sprawozdania rocznego Komisja lub jednostka certyfikująca podejmuje działania następcze w postaci kontroli dokumentacji lub kontroli zgodności. 3 Sprawozdanie roczne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za 2013 r., pkt

5 29. Jak opisuje Trybunał w pkt 33, po przeprowadzeniu analizy zorganizowano cztery seminaria z udziałem władz państw członkowskich. W trakcie tych seminariów omówiono kwestie związane z racjonalnością kosztów oraz zamówieniami publicznymi i wymieniono dobre praktyki. Państwa członkowskie realizują również plany działania dotyczące poziomów błędów, które w niektórych wypadkach obejmują działania mające na celu udoskonalenie oceny racjonalności kosztów. W odniesieniu do szczególnych przypadków, jakie stanowią zamówienia publiczne, państwom członkowskim przekazano już dokument ze wskazówkami dotyczącymi najczęściej występujących nieprawidłowości w zarządzaniu europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi (4. seminarium dotyczące poziomu błędów, październik 2014 r.). 30. W odniesieniu do nowego okresu programowania Komisja zaproponowała uproszczone opcje kosztów (finansowanie w oparciu o stawki ryczałtowe, standardowe stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe) jako skuteczny sposób zapewnienia racjonalności kosztów. W rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013 dla europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych przewidziano warianty obliczania wydatków kwalifikowalnych w związku z dotacjami i pomocą zwrotną na podstawie kosztów rzeczywistych, ale także na podstawie finansowania w oparciu o stawki ryczałtowe, standardowych stawek jednostkowych oraz kwot ryczałtowych. Komisja przygotowała wytyczne na temat uproszczonych opcji kosztów, aby zapewnić wskazówki techniczne dotyczące trzech rodzajów obowiązujących kosztów uproszczonych oraz upowszechnić najlepsze praktyki celem zachęcenia państw członkowskich do stosowania opcji kosztów uproszczonych. Jednak decyzja o tym, czy korzystać z opcji kosztów uproszczonych leży w gestii państw członkowskich. Na seminarium poświęconym tematyce poziomu błędów zorganizowanym w październiku 2014 r. instytucjom zarządzającym i agencjom płatniczym wszystkich państw członkowskich przedstawiono wskazówki dotyczące sposobów zapobiegania nieprawidłowościom w ramach postępowań o udzielenie zamówienia. Ponadto przed końcem 2014 r. udostępnione zostaną wskazówki dotyczące kontroli i kar w ramach rozwoju obszarów wiejskich. Ponadto, dnia 19 grudnia 2013 r. Komisja przyjęła wytyczne dotyczące określania korekt finansowych dokonywanych przez Komisję w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego, w związku z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących zamówień publicznych. Jeżeli chodzi o ocenę istniejących systemów kontroli, Komisja uznała, że dobrze opracowane systemy kontroli nie zawsze skutecznie wprowadzono w życie. 32. W następstwie ustaleń Trybunału zawartych w sprawozdaniu rocznym za 2011 r. wprowadzono plany działania. Było to znaczące zadanie dla państw członkowskich. Komisja opracowała szczegółowe narzędzia w celu poprawy jakości planów działania, aby wyeliminować pierwotne przyczyny błędów. Przygotowała w związku z tym między innymi wskazówki dotyczące takich zagadnień, jak koszty uproszczone, zamówienia publiczne, możliwość weryfikacji i kontroli środków w ramach rozwoju obszarów wiejskich, oraz opracowała szczegółowe strategie zwalczania nadużyć finansowych. W ostatniej aktualizacji planów działania (z września 2014 r.) państwa członkowskie musiały uwzględnić ustalenia kontroli Trybunału i Komisji w znacznie większym zakresie. W praktyce 46% działań przedstawionych przez państwa członkowskie odnosiło się do konkretnych ustaleń kontroli, z których 50% pochodziło ze sprawozdań Trybunału. 5

6 Należy zauważyć, że uprawnienia Komisji zwiększono przepisami nowego rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 w sprawie WPR. Artykuł 41 ust. 2 stanowi, że Komisja może ograniczyć lub zawiesić płatności okresowe na rzecz państw członkowskich, jeżeli kluczowe elementy krajowych systemów kontroli nie są skuteczne lub w przypadku gdy nie podjęto działań naprawczych. W artykule 36 ust. 7 przewidziano wstrzymanie płatności okresowych jako pierwsze narzędzie do szybkiego zastosowania w przypadku obaw o legalność i prawidłowość płatności. Ponadto, aby uniknąć korekt finansowych każda agencja płatnicza, której dotyczyły zastrzeżenia zawarte w rocznym sprawozdaniu z działalności DG AGRI, będzie musiała podjąć niezwłoczne działania. 33. Oprócz tego Komisja zapewnia agencjom płatniczym w państwach członkowskich (i krajach kandydujących) możliwość uczestnictwa w seminariach poświęconych przeciwdziałaniu nadużyciom finansowym. Seminaria służą wymianie informacji na temat obszarów, w których występuje wysokie ryzyko nadużyć finansowych, a także sposobów wykrywania nadużyć oraz zapobiegania temu zjawisku. Do końca 2014 r. przeprowadzone będą seminaria w następujących państwach członkowskich: Austria, Belgia (Flandria), Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Łotwa, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Republika Słowacka, Rumunia, Słowenia i Szwecja. Seminaria w pozostałych państwach członkowskich są w przygotowaniu. 34. W okresie w przypadku większości działań inwestycyjnych w ramach rozwoju obszarów wiejskich nie istniała wyraźna podstawa prawna do korzystania z opcji kosztów uproszczonych. W rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013 (art ) dla wszystkich europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych przewidziano możliwość wykorzystania tych opcji i w związku z tym oczekuje się, że dzięki lepszym i dokładniejszym wskazówkom Komisji w nowym okresie programowania uda się zwiększyć udział wydatków opartych na opcjach kosztów uproszczonych. Oczywiście decyzja o skorzystaniu z opcji kosztów uproszczonych należy ostatecznie do państw członkowskich. 35. W planach działania skoncentrowano się na określeniu i korygowaniu głównych źródeł nieprawidłowości w wydatkach, w tym uchybień w zakresie kontroli racjonalności kosztów. W dokumencie roboczym służb Komisji przedstawionym przez Komisję w czerwcu 2013 r. 4 wskazano niezadowalającą ocenę racjonalności kosztów jako jedną z głównych pierwotnych przyczyn błędów (RC10). Odtąd państwa członkowskie stopniowo określają niedociągnięcia w tej dziedzinie, a także podejmują działania zapobiegawcze i naprawcze. 42. Zob. odpowiedź na pkt 34. Odpowiedzi na pkt 44-49: Systemy monitorowania i oceny opracowane przez państwa członkowskie zgodnie z załącznikiem IV do rozporządzenia 808/2014 (akt wykonawczy w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich) mogłyby być przydatnym narzędziem do oceny racjonalności kosztów w świetle osiągniętych lub planowanych produktów, rezultatów oraz oddziaływań. Komisja zaleci państwom członkowskim ulepszenie oceny indywidualnych projektów lub operacji pod kątem oszczędności kosztowej i opłacalności. 4 Dokument roboczy służb Komisji na temat oceny pierwotnych przyczyn błędów oraz działań zapobiegawczych i naprawczych w polityce na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (SWD(2013) 244 final). 6

7 52. DG AGRI zorganizowała w prawie wszystkich państwach członkowskich specjalne warsztaty na temat strategii zwalczania nadużyć finansowych. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w odpowiedzi na pkt W okresie nastąpi wymiana dobrych praktyk w tej dziedzinie za pośrednictwem ENRD. 61. Różne metody, które można stosować, aby określić opcje kosztów uproszczonych, zostały opisane w art. 67 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. Ponadto zgodnie z art. 62 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 instytucje zarządzające mają obowiązek uwzględnić w swoich programach rozwoju obszarów wiejskich oświadczenie potwierdzające adekwatność i dokładność obliczeń. Oświadczenie to musi sporządzić funkcjonalnie niezależny podmiot. 62. Na mocy obowiązujących obecnie ram prawnych Komisja nie może zobowiązać państw członkowskich do aktualizowania lub przeprowadzania okresowego przeglądu metody opcji kosztów uproszczonych wprowadzonej przez instytucje zarządzające zgodnie z art. 67 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, ale zachęca do tego, aby istniejące systemy odzwierciedlały zmiany cen rynkowych w czasie. Ramka 7 - Standardowe koszty jednostkowe oparte na obliczeniach teoretycznych mogą przewyższać poziom dostępnych cen rynkowych, czego skutkiem są zawyżone płatności Dla nadchodzącego okresu taki system powinien opierać się na rzetelnej, sprawiedliwej i weryfikowalnej metodzie obliczania, z uwzględnieniem m.in. danych statystycznych, danych historycznych lub zwykłej praktyki księgowania kosztów. Szczególnie w odniesieniu do działań inwestycyjnych: Komisja będzie zachęcać państwa członkowskie do okresowego przeglądu metod opcji kosztów uproszczonych, tak by odpowiadały one zmianom na rynku. 71. Komisja zachęca państwa członkowskie, aby zadbały o to, by istniejące systemy odzwierciedlały zmiany cen rynkowych w czasie. Wspólna odpowiedź Komisji na pkt 78 i 79 Mogą istnieć okoliczności, w których korzystanie z droższego dostawcy może być uzasadnione, jak opisuje Trybunał w pkt 47-52, ale Komisja zgadza się, że manipulacje są niedopuszczalne. 80. Przypadki ekstremalne to rzeczywiście te, którymi często zajmował się Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w swoich dochodzeniach. 81. Wdrożenie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 ułatwi zapobieganie nadużyciom finansowym i ich wykrywanie. Załącznik 1 do rozporządzenia stanowi, że agencja płatnicza ma obowiązek zapewnić szkolenie personelu obejmujące podnoszenie świadomości na temat nadużyć finansowych. Na mocy nowego rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 908/2014 państwa członkowskie mają obowiązek bardziej szczegółowo zająć się kwestią nadużyć finansowych jako czynnika ryzyka dla funduszy. Ta kwestia jest także szczegółowo omawiana na seminariach poświęconych przeciwdziałaniu nadużyciom finansowym (por. odpowiedź na pkt 33). 86. W okresie nastąpi wymiana dobrych praktyk w tej dziedzinie za pośrednictwem ENRD. 7

8 90. Przepisy art. 48 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 nakładają na państwa członkowskie obowiązek weryfikacji zakończonych operacji w porównaniu z operacjami, dla których złożono wniosek o wsparcie i którym zostało ono przyznane. Przepis ten powinien umożliwić państwom członkowskim wykrywanie spraw, w których ostateczne produkty nie są tożsame z tymi, do których beneficjent pierwotnie się zobowiązał Pierwotnie przepisy dotyczące oceny racjonalności zadeklarowanych kosztów traktowano jako niewymagające uzasadnienia 5. W istocie, w czasie prac nad przekształceniem poprzednich ram prawnych, co miało miejsce wiosną 2010 r. 6, nie zgłoszono Komisji żadnych większych trudności w tym względzie. W czasie zatwierdzania wersji przekształconej zadano tylko jedno pytanie (czy metoda kosztów maksymalnych byłaby odpowiednia), na które udzielono odpowiedzi. Komisja przygotowała tymczasem wytyczne na temat uproszczonych opcji kosztów, aby zapewnić wskazówki techniczne dotyczące trzech rodzajów obowiązujących kosztów uproszczonych oraz upowszechnić najlepsze praktyki celem zachęcenia państw członkowskich do korzystania z kosztów uproszczonych. Jednak decyzja o tym, czy korzystać z opcji kosztów uproszczonych leży w gestii państw członkowskich. Na seminarium poświęconym tematyce poziomu błędów zorganizowanym w październiku 2014 r. instytucjom zarządzającym i agencjom płatniczym wszystkich państw członkowskich przedstawiono wskazówki dotyczące sposobów zapobiegania nieprawidłowościom w ramach postępowań o udzielenie zamówienia. Ponadto przed końcem 2014 r. udostępnione zostaną wskazówki dotyczące kontroli i kar w ramach rozwoju obszarów wiejskich. Poza tym, dnia 19 grudnia 2013 r. Komisja przyjęła wytyczne dotyczące określania korekt finansowych dokonywanych przez Komisję w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego, w związku z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących zamówień publicznych. W odniesieniu do programu na lata Komisja zaproponowała uproszczone opcje kosztów (finansowanie w oparciu o stawki ryczałtowe, standardowe stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe) jako skuteczny sposób zapewnienia racjonalności kosztów. W rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013 dla europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych przewidziano warianty obliczania wydatków kwalifikowalnych w związku z dotacjami i pomocą zwrotną na podstawie kosztów rzeczywistych, ale także na podstawie finansowania w oparciu o stawki ryczałtowe, standardowych stawek jednostkowych oraz kwot ryczałtowych. Jeżeli chodzi o ocenę istniejących systemów kontroli, Komisja uznała, że dobrze opracowane systemy kontroli nie zawsze skutecznie wprowadzono w życie Komisja przyjmuje to zalecenie. Państwa członkowskie powinny zadbać o to, by na samym początku dysponować skutecznymi systemami kontroli. Komisja zachęci państwa członkowskie do korzystania z listy kontrolnej i kryteriów opracowanych przez Trybunał, które są zawarte w załączniku I. 5 Artykuł 24 ust. 2 lit. d) rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/ Rozporządzenie (WE) nr 1975/

9 Do stycznia 2015 r. Komisja przekaże także wskazówki dotyczące kontroli i kar w ramach rozwoju obszarów wiejskich, w tym szczegółowe wskazówki dotyczące racjonalności kosztów oraz listę kontrolną dla instytucji zarządzających załączoną do sprawozdania specjalnego. Ponadto w okresie działania w ramach Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) obejmą szkolenia i wymianę doświadczeń Komisja przyjmuje to zalecenie i będzie wraz z państwami członkowskimi śledzić podejmowane działania. Jeżeli chodzi o ryzyko związane z prawidłowym funkcjonowaniem, Komisja zachęci państwa członkowskie w ramach regularnych spotkań do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. W odniesieniu do ryzyka w zakresie zgodności DG AGRI przyjęła w marcu 2014 r. nową wieloletnią strategię kontroli na okres Strategia ta jest w dalszym ciągu oparta na ryzyku; aby osiągnąć optymalny zasięg kontroli, obejmuje ona obecnie trzyletni kroczący program kontroli obowiązujący od lipca 2014 r. Opiera się on na centralnej analizie ryzyka i będzie podlegał rocznym przeglądom. Korekty finansowe wynikające z tych kontroli opierają się na stwierdzonych uchybieniach we wdrażaniu systemów kontroli oraz na szacunkach ryzyka finansowego dla budżetu UE, jakie wiąże się z tymi uchybieniami. Na podstawie przeprowadzonych przez siebie kontroli Komisja może także określić faktyczne źródła i przyczyny stwierdzonych błędów oraz zwrócić się do państw członkowskich o opracowanie szczegółowych i odpowiednio ukierunkowanych działań zaradczych. 9

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI Aktualizacja danych wykorzystywanych do obliczania kar ryczałtowych oraz kar pieniężnych wskazywanych Trybunałowi Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.7.2015 r. C(2015) 4625 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013

Bardziej szczegółowo

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR IP/10/284 Bruksela, dnia 16 marca 2010 r. Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR W wyniku decyzji dotyczącej procedury rozliczenia zgodności rachunków przyjętej przez

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27 marca 2014 r. w odniesieniu do wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.5.2016 L 121/11 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/699 z dnia 10 maja 2016 r. ustalające na rok 2016 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ (WPR) W LATACH 2007-2013 W latach 2007-2013 WPR finansowana

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.3.2015 r. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RADY w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie danymi dotyczącymi deficytu we Wspólnocie Autonomicznej Walencji

DECYZJA RADY w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie danymi dotyczącymi deficytu we Wspólnocie Autonomicznej Walencji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.5.2015 r. COM(2015) 209 final Embargo vista Zalecenie DECYZJA RADY w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie danymi dotyczącymi deficytu we Wspólnocie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 60/48 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/347 z dnia 2 marca 2015 r. dotycząca niezgodności niektórych celów zawartych w planach krajowych lub planach dotyczących funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej,

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2015R1089 PL 01.01.2015 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1089

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.8.2015 L 211/9 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1368 z dnia 6 sierpnia 2015 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Regionów

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Regionów KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.6.2014 r. COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca skład Komitetu Regionów PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU Artykuł 305 Traktatu o

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 czerwca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 czerwca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 czerwca 2017 r. (OR. en) 10351/17 ACP 61 FIN 372 PTOM 11 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 15 czerwca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2013 DECYZJA KOMISJI z dnia 26 marca 2013 r. określająca roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013 2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (2016/C 449/07)

SPRAWOZDANIE (2016/C 449/07) 1.12.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 449/41 SPRAWOZDANIE dotyczące sprawozdania finansowego Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności za rok budżetowy 2015 wraz z

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 maja 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 maja 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 maja 2017 r. (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 17 maja 2017 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi

Bardziej szczegółowo

WYDATKI UE. Fakty i mity. Trawione korupcją? Zmarnowane miliardy? Sprawozdania finansowe to farsa?

WYDATKI UE. Fakty i mity. Trawione korupcją? Zmarnowane miliardy? Sprawozdania finansowe to farsa? WYDATKI UE Fakty i mity Trawione korupcją? Zmarnowane miliardy? Sprawozdania finansowe to farsa? Komisja Europejska W skrócie Hasła zacytowane na okładce mają niewiele wspólnego z rzeczywistością. Poniżej

Bardziej szczegółowo

Kontrola projektów unijnych w okresie trwałości Katowice, 25 września 2014 r.

Kontrola projektów unijnych w okresie trwałości Katowice, 25 września 2014 r. w okresie trwałości Katowice, 25 września 2014 r. Podstawy prawne Rozporządzenie 1083/2006 Art.58 ogólne zasady zarządzania i kontroli Art.59 określa instytucje odpowiedzialne za realizację kontroli Art.60

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI

SPRAWOZDANIE KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.9.2016 r. COM(2016) 618 final SPRAWOZDANIE KOMISJI Sprawozdanie ułatwiające obliczenie kwoty uprawnień do emisji przyznanych Unii Europejskiej (UE) oraz sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ZAŁĄCZNIKI KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.7.2014 r. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 ZAŁĄCZNIKI do KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Efektywność energetyczna i jej wkład w bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla państw członkowskich dotyczące audytu zestawień wydatków

Wytyczne dla państw członkowskich dotyczące audytu zestawień wydatków EGESIF_15_0016-02 final05/02/2016 KOMISJA EUROPEJSKA Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne Wytyczne dla państw członkowskich dotyczące audytu zestawień wydatków ZASTRZEŻENIE: Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.3.2016 r. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany

Bardziej szczegółowo

23.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341/3

23.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341/3 23.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341/3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1249/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2007 ustanawiające szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.3.2015 L 60/55 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/348 z dnia 2 marca 2015 r. dotycząca zgodności niektórych celów zawartych w planach krajowych lub planach dotyczących funkcjonalnych bloków przestrzeni

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 10.6.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 10.6.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.6.2015 r. C(2015) 3759 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 10.6.2015 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.7.2016 r. COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu (2015) zmieniającego załącznik dotyczący

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 lipca 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 lipca 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 lipca 2016 r. (OR. en) 11070/16 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 7 lipca 2016 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: STAT 10 FIN 462 INST 307 DELACT 146 Sekretarz Generalny

Bardziej szczegółowo

Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce

Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce Tylko do użytku służbowego Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce Seminarium na temat środków zwalczania korupcji i nadużyć finansowych w ramach europejskich

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 maja 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 maja 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 maja 2015 r. (OR. en) 8813/15 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 11 maja 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: AGRI 257 AGRIORG 27 AGRIFIN 42 DELACT 50 Sekretarz Generalny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Kontroli Budżetowej 2009/2120(DEC) 3.2.2010 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) 8749/06. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) 8749/06. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC) 8749/06 FC 14 CADREFIN 107 OC 317 NOTA Od: Grupa Robocza ds. Środków Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. ustalające na rok 2011 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT 30 KONFERENCJI DYREKTORÓW AGENCJI PŁATNICZYCH UE 21-23.09.2011, SOPOT, POLSKA

INFORMACJA NA TEMAT 30 KONFERENCJI DYREKTORÓW AGENCJI PŁATNICZYCH UE 21-23.09.2011, SOPOT, POLSKA Robocze tłumaczenie dok. 16629/11 INFORMACJA NA TEMAT 30 KONFERENCJI DYREKTORÓW AGENCJI PŁATNICZYCH UE 21-23.09.2011, SOPOT, POLSKA 30 Konferencja Dyrektorów Agencji Płatniczych UE odbyła się w Sopocie,

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 1.11.2013 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 KOMISJA EUROPEJSKA, DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 31 października 2013 r. dotycząca dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.12. r. COM() 597 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY na temat danych dotyczących wpływu na budżet rocznej aktualizacji za r. wynagrodzeń i

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA 3.7.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 151/25 V (Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA Zaproszenie do składania wniosków Program Kultura (2007 2013) Wdrożenie działań programowych: wieloletnie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1655. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 99/2016 KM RPO WO z dnia 07 listopada 2016 r.

Załącznik do Uchwały Nr 99/2016 KM RPO WO z dnia 07 listopada 2016 r. KRYTERIA FORMALNE I MERYTORYCZNE WYBORU PODMIOTU WDRAŻAJĄCEGO FUNDUSZ FUNDUSZY DLA DZIAŁANIA 7.3 Wsparcie działalności gospodarczej OŚ PRIORYTETOWA VII Konkurencyjny rynek pracy Oś priorytetowa Działanie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Finansowe w Polityce Spójności

Instrumenty Finansowe w Polityce Spójności Instrumenty Finansowe w Polityce Spójności 2014-2020 Propozycja 8 Luty 2012 Hanna Dudka DG Regional Policy, European Commission Unit D3: Inżynieria finansowa, duże projekty 1 : Wstęp Wzrost znaczenia instrumentów

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 lipca 2015 r. (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTA Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Delegacje Nr poprz. dok.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX 592 Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.3.2014 r. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Program Europa dla obywateli 2014 2020

Program Europa dla obywateli 2014 2020 Program Europa dla obywateli 2014 2020 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje, cele i charakterystyka programu 2. Rodzaje dotacji i struktura programu 3. Cykl życia projektu i zasady finansowania 4.

Bardziej szczegółowo

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2010,

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2010, 17.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 286/239 REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO z dnia 10 maja 2012 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.6.2015 r. COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY w sprawie upoważnienia Włoch do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Wydatki niekwalifikowalne w projektach PO KL. Warszawa, 22 lutego 2012 r.

Wydatki niekwalifikowalne w projektach PO KL. Warszawa, 22 lutego 2012 r. Wydatki niekwalifikowalne w projektach PO KL Warszawa, 22 lutego 2012 r. Pytanie do IP / IP2 W projekcie PO KL zatwierdzono dwa wnioski o płatność, a trzeci jest w trakcie weryfikacji. Kontrola na miejscu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO Zakres: Europejski Fundusz Społeczny

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Załącznik nr do Pozakonkursowej procedury wyboru projektów dotyczącej projektu złożonego w ramach: KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO 201-2020

Bardziej szczegółowo

KOMISJA. L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

KOMISJA. L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.10.2005 KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 14 października 2005 r. w sprawie programów zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych TSE, oraz programów

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro część I Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 października 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 października 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 października 2015 r. (OR. en) 13023/1/15 REV 1 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Sekretariat Generalny Rady FIN 685 FSTR 64 FC 63 REGIO 78 SOC 585 Komitet Stałych Przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Celami kontroli jest:

Celami kontroli jest: Standardy te określono w takich obszarach, jak: środowisko wewnętrzne, zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja, monitorowanie i ocena. W świetle art. 47 ust. 3 znowelizowanej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 60 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z dnia 24 czerwca 2016 roku

Uchwała Nr 60 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z dnia 24 czerwca 2016 roku Uchwała Nr 60 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku Projekt w sprawie zmian tabel finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

Zalecenie ZALECENIE RADY. mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego w Chorwacji. {SWD(2013) 523 final}

Zalecenie ZALECENIE RADY. mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego w Chorwacji. {SWD(2013) 523 final} KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.12.2013 r. COM(2013) 914 final Zalecenie ZALECENIE RADY mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego w Chorwacji {SWD(2013) 523 final} PL PL Zalecenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (2014/C 442/08)

SPRAWOZDANIE (2014/C 442/08) 10.12.2014 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 442/67 SPRAWOZDANIE dotyczące sprawozdania finansowego Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego za rok budżetowy 2013 wraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

EGESIF_14-0017. Wytyczne dotyczące form kosztów uproszczonych. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne. Społeczna Europa

EGESIF_14-0017. Wytyczne dotyczące form kosztów uproszczonych. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne. Społeczna Europa EGESIF_14-0017 Wytyczne dotyczące form kosztów uproszczonych Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne Społeczna Europa EGESIF_14-0017 Wytyczne dotyczące form kosztów uproszczonych finansowanie

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro na Litwie

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro na Litwie KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.6.2014 r. COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro na Litwie PL PL

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 65/2011 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 06.06.2011r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE ŻUKOWO 1. Postanowienia ogólne 1 1. Celem Karty Audytu Wewnętrznego w Gminy Żukowo jest

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r.

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.6.2014 r. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Rola Najwyższa Izba Kontroli wobec systemu zarządzania i kontroli środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

Rola Najwyższa Izba Kontroli wobec systemu zarządzania i kontroli środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej Rola Najwyższa Izba Kontroli wobec systemu zarządzania i kontroli środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej Wykorzystanie środków Unii Europejskiej należy do priorytetowych kierunków badań Najwyższej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia L.p. Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Liczba godzin lekcyjnych szkolenia Liczba dni szkoleniowych Proponowany termin szkolenia 1. Zmiany w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.12.2015 r. COM(2015) 599 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Europejski program bezpieczeństwa lotniczego PL PL 1. KOMUNIKAT KOMISJI Z 2011

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.5.2016 L 135/115 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/795 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki

Bardziej szczegółowo

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2010,

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2010, L 286/222 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.10.2012 REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO z dnia 10 maja 2012 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. Komunikatu Komisji

ZAŁĄCZNIKI. Komunikatu Komisji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 639 final ANNEXES 3 to 4 ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK III: Ogólna ocena zasady dodatkowości (art. 95 RWP) ZAŁĄCZNIK IV: Terminy przedkładania i przyjmowania

Bardziej szczegółowo

15.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 366/69

15.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 366/69 15.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 366/69 SPRAWOZDANIE dotyczące sprawozdania finansowego Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych za rok budżetowy 2010, wraz z odpowiedziami

Bardziej szczegółowo

działanie Współpraca"

działanie Współpraca Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi działanie Współpraca" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Warszawa, 08.09.2016 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa

Bardziej szczegółowo

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budŝetowy 2008,

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdania finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budŝetowy 2008, P7_TA-PROV(2010)0112 Absolutorium 2008: Europejska Fundacja Kształcenia 1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie absolutorium z wykonania budŝetu Europejskiej Fundacji Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ruchu drogowego: Pakiet w sprawie przydatności do ruchu drogowego bardziej rygorystyczne kontrole pojazdów w celu ratowania życia

Bezpieczeństwo ruchu drogowego: Pakiet w sprawie przydatności do ruchu drogowego bardziej rygorystyczne kontrole pojazdów w celu ratowania życia KOMISJA EUROPEJSKA MEMO Bruksela, dnia 13 lipca 2012 r. Bezpieczeństwo ruchu drogowego: Pakiet w sprawie przydatności do ruchu drogowego bardziej rygorystyczne kontrole pojazdów w celu ratowania życia

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B7-0204/2010 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7 0204/2010

Dokument z posiedzenia B7-0204/2010 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7 0204/2010 PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 29.3.2010 B7-0204/2010 PROJEKT REZOLUCJI złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7 0204/2010 zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.7.2014 r. COM(2014) 474 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej Zwalczanie nadużyć finansowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego funduszu emerytalnego Europolu za rok budżetowy 2015

Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego funduszu emerytalnego Europolu za rok budżetowy 2015 Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego funduszu emerytalnego Europolu za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedziami funduszu 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.3.2016 r. COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Komisji Mieszanej ustanowionej

Bardziej szczegółowo

PREZESA EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

PREZESA EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY ECA/10/37 PRZEMÓWIENIE VITORA CALDEIRY, PREZESA EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO ZA ROK 2009 PRZED KOMISJĄ KONTROLI BUDŻETOWEJ

Bardziej szczegółowo

System kontroli i audytu funduszy strukturalnych w latach Katowice, 1 czerwca 2010r.

System kontroli i audytu funduszy strukturalnych w latach Katowice, 1 czerwca 2010r. System kontroli i audytu funduszy strukturalnych w latach 2007 2013 Katowice, 1 czerwca 2010r. Wykaz użytych skrótów COCOF Komitet Koordynujący Fundusze UE przy Komisji Europejskiej ETO - Europejski Trybunał

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 marca 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 marca 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 marca 2017 r. (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 2 marca 2017 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO?

Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO? Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jest kwestią wyboru pewnego modelu cywilizacyjnego. Skutki ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.12.2014 r. COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2012/232/UE upoważniającej Rumunię do stosowania

Bardziej szczegółowo

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji.

Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Kontrole mogą być przeprowadzane w dowolnym terminie w trakcie realizacji projektu i - co ważne - przez 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Decydując się na realizację projektu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Funkcja kontrolna Instytucji Certyfikującej. BiałowieŜa, wrzesień 2010 r.

Funkcja kontrolna Instytucji Certyfikującej. BiałowieŜa, wrzesień 2010 r. Funkcja kontrolna Instytucji Certyfikującej BiałowieŜa, wrzesień 2010 r. Zadania Instytucji Certyfikującej Zgodnie z art. 61 lit a i lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 do zadań IC naleŝy m. in.:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej - Instytucja Audytowa -

Ministerstwo Finansów Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej - Instytucja Audytowa - Ministerstwo Finansów Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej - Instytucja Audytowa - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Audyt Systemu lata 2007-2013 Krajowe ramy prawne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2015

Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2015 Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedziami Urzędu 12, rue Alcide De Gasperi

Bardziej szczegółowo

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dr inż. Zofia Pawłowska kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie dokumentacji projektu UE do kontroli 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

Przygotowanie dokumentacji projektu UE do kontroli 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Przygotowanie dokumentacji projektu UE do kontroli 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kontrola Kontrola jest podstawowym działaniem przeprowadzanym zarówno przez Instytucję Zarządzającą, Instyrucję Pośredniczącą

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania.

Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania. Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania. Głównym narzędziem dbania o wydatkowanie funduszy europejskich jest monitoring i ewaluacja. Korzystanie z funduszy UE oznacza konieczność

Bardziej szczegółowo

Lokalne Grupy Rybackie i Oś 4 w różnych krajach UE

Lokalne Grupy Rybackie i Oś 4 w różnych krajach UE Lokalne Grupy Rybackie i Oś 4 w różnych krajach UE Próba podsumowania Urszula Budzich-Tabor, FARNET Support Unit Warszawa, 25 czerwca 2013 r. Co trzeba wiedzieć o Osi 4 w UE, żeby ją zrozumieć? Gdzie jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

Odwrócony VAT szanse i zagrożenia w świetle doświadczeń krajowych i zagranicznych. Warszawa, 11 grudnia 2014 r.

Odwrócony VAT szanse i zagrożenia w świetle doświadczeń krajowych i zagranicznych. Warszawa, 11 grudnia 2014 r. Odwrócony VAT szanse i zagrożenia w świetle doświadczeń krajowych i zagranicznych Warszawa, 11 grudnia 2014 r. Odwrócone obciążenie art. 199 Dyrektywy VAT 2 Prace budowlane Transakcja Zapewnienie personelu

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Ogólne zasady rozliczania Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji za rok budżetowy 2015

Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji za rok budżetowy 2015 Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji za rok budżetowy 2015 wraz z odpowiedziami Jednolitej Rady 12, rue Alcide De Gasperi L-1615

Bardziej szczegółowo