DECYZJA RADY w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie danymi dotyczącymi deficytu we Wspólnocie Autonomicznej Walencji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DECYZJA RADY w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie danymi dotyczącymi deficytu we Wspólnocie Autonomicznej Walencji"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia r. COM(2015) 209 final Embargo vista Zalecenie DECYZJA RADY w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie danymi dotyczącymi deficytu we Wspólnocie Autonomicznej Walencji PL PL

2 UZASADNIENIE 1. KONTEKST ZALECENIA Zgodnie z art. 126 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) państwa członkowskie unikają nadmiernego deficytu budżetowego. Dane dotyczące deficytu i długu publicznego odnoszące się do stosowania art. 121 i 126 TFUE lub Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu, załączonego do Traktatów, mają podstawowe znaczenie dla koordynacji polityki gospodarczej w Unii. Rozporządzenie (UE) nr 1173/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru budżetowego w strefie euro 1 ustanawia system sankcji do celów zapewnienia sprawniejszego egzekwowania nadzoru budżetowego w strefie euro. W tym kontekście, aby zapobiec umyślnemu lub wynikającemu z poważnego zaniedbania wprowadzaniu w błąd w odniesieniu do danych dotyczących deficytu oraz długu publicznego, art. 8 ust. 1 tego rozporządzenia przewiduje, że Rada, stanowiąc na zalecenie Komisji, może zdecydować o nałożeniu grzywny na odpowiedzialne państwo członkowskie. Artykuł 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1173/2011 upoważnia Komisję, jeżeli stwierdzi ona poważne poszlaki wskazujące na istnienie faktów, które mogą stanowić wprowadzenie w błąd w odniesieniu do danych dotyczących deficytu oraz długu publicznego, do prowadzenia wszelkich koniecznych czynności wyjaśniających. W dniu 11 lipca 2014 r. Komisja wszczęła postępowanie wyjaśniające dotyczące manipulowania danymi statystycznymi w Hiszpanii, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) nr 1173/2011. Ustalenia wstępne w odniesieniu do postępowania wyjaśniającego dotyczącego manipulowania danymi statystycznymi w Hiszpanii, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) nr 1173/2011, zostały przesłane władzom hiszpańskim w dniu 19 lutego 2015 r. w celu przedstawienia przez nie uwag, zgodnie z wymogami art. 6 decyzji delegowanej Komisji 2012/678. Komisja wezwała Hiszpanię do przedstawienia uwag na piśmie na temat ustaleń wstępnych do dnia 19 marca 2015 r. Hiszpania przedstawiła uwagi na piśmie w dniu 24 marca 2015 r. Dnia [xx] maja 2015 r. Komisja przyjęła sprawozdanie w sprawie postępowania wyjaśniającego dotyczącego manipulowania danymi statystycznymi w Hiszpanii, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) nr 1173/ ( sprawozdanie ), uwzględniając uwagi Hiszpanii. W sprawozdaniu stwierdzono, że podmiot wchodzący w skład sektora instytucji rządowych i samorządowych Królestwa Hiszpanii Regionalna Izba Kontroli Autonomicznej Wspólnoty Walencji, (IGGV) dopuścił się poważnych zaniedbań dotyczących nieksięgowania wydatków na ochronę zdrowia i nieprzestrzegania zasady memoriałowej w odniesieniu do rachunków narodowych (ESA 95), co doprowadziło do zgłoszenia Eurostatowi nieprawidłowych danych dotyczących publicznego deficytu budżetowego Hiszpanii w marcu 2012 r. Stwierdzono ponadto, że problem nierejestrowania wydatków nie został rozwiązany, mimo ogólnodostępnych informacji dotyczących istnienia i zakresu problemu przedstawianych w sprawozdaniach Regionalnego Trybunału Obrachunkowego. Ustanowione w art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1173/2011 warunki dotyczące zalecenia Radzie nałożenia grzywny na państwo członkowskie zostały spełnione w stosunku do wprowadzenia w błąd w odniesieniu do danych dotyczących deficytu, do którego doszło 1 2 Dz.U. L 306 z , s. 1. [ ] PL 2 PL

3 wówczas, gdy Hiszpania zgłosiła Eurostatowi nieprawidłowe dane w marcu 2012 r., a zatem po wejściu w życie rozporządzenia z dniem 13 grudnia 2011 r. Zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia kwota grzywny nie przekracza 0,2 % produktu krajowego brutto (PKB) danego państwa członkowskiego, określonego na podstawie najnowszych danych. 2. OBLICZENIE KWOTY GRZYWNY Zgodnie z art. 14 decyzji delegowanej Komisji 2012/678/UE z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie postępowań wyjaśniających i grzywien związanych z manipulowaniem danymi statystycznymi, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 1173/2011 3, Komisja powinna zagwarantować, że zalecana grzywna będzie skuteczna, proporcjonalna i odstraszająca. Grzywnę ustala się korzystając z dwuetapowej metodyki. Komisja określa najpierw kwotę odniesienia. Może ona następnie dostosować wysokość tej kwoty odniesienia w górę lub w dół, uwzględniając szczególne okoliczności danego przypadku. Zgodnie z art. 14 ust. 2 decyzji delegowanej Komisji 2012/678/UE kwota odniesienia w stosunku do grzywny, jaką należy nałożyć, jest równa 5 % wartości większego wpływu wprowadzenia w błąd na poziomie deficytu instytucji rządowych i samorządowych w Hiszpanii za odpowiednie lata objęte notyfikacją w kontekście procedury nadmiernego deficytu. Korekta wydatków zgłoszonych przez Królestwo Hiszpanii w notyfikacji w ramach procedury nadmiernego deficytu z kwietnia 2012 r., odpowiadająca nieuregulowanym wydatkom (głównie na opiekę zdrowotną), wyniosła 1,893 mld EUR. W związku z tym kwota odniesienia wynosi 94,65 mln EUR. Biorąc pod uwagę kryteria określone w art. 14 ust. 3 lit. a) decyzji delegowanej Komisji 2012/678/UE, w sprawozdaniu stwierdza się, że podanie nieprawdziwych danych nie miało znaczącego wpływu na funkcjonowanie wzmocnionego zarządzania gospodarczego Unii, ze względu na ograniczony wpływ na deficyt Królestwa Hiszpanii jako całości. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, że zgłoszenie skorygowanych danych nastąpiło wkrótce po opublikowaniu nieprawidłowych danych dotyczących deficytu dla Hiszpanii w kwietniu 2012 r., co umożliwiło dokonanie korekty danych dotyczących deficytu dla Hiszpanii jeszcze w 2012 r., Komisja uważa, że w świetle konkretnych okoliczności Królestwo Hiszpanii mogłoby skorzystać z obniżenia kwoty grzywny z tego tytułu. Biorąc pod uwagę kryteria określone w art. 14 ust. 3 lit. b) decyzji delegowanej Komisji 2012/678/UE, sprawozdanie wskazuje, że wprowadzenie w błąd było wynikiem poważnego zaniedbania. W sprawozdaniu nie stwierdzono, że wprowadzenie w błąd było umyślne i w związku z tym na podstawie konkretnych okoliczności nie stosuje się modulacji z tego tytułu. Biorąc pod uwagę kryteria określone w art. 14 ust. 3 lit. c) decyzji delegowanej Komisji 2012/678/UE, w sprawozdaniu stwierdza się, że podanie nieprawdziwych danych dotyczyło głównie działania jednego podmiotu w sektorze instytucji rządowych i samorządowych Królestwa Hiszpanii (zob. w szczególności sekcja 3 sprawozdania). Komisja uważa, że możliwe byłoby obniżenie kwoty grzywny nałożonej na Królestwo Hiszpanii z tego tytułu w tych konkretnych okolicznościach. Chociaż w sprawozdaniu stwierdzono również, że informacje na temat istnienia i zakresu problemu były podawane do publicznej wiadomości przez szereg lat w sprawozdaniach Regionalnego Trybunału Obrachunkowego, okoliczność ta nie została uwzględniona na potrzeby dostosowania kwoty grzywny w górę, ponieważ przez większą część okresu objętego postępowaniem wyjaśniającym, tj. do momentu wejścia w życie rozporządzenia (UE) nr 1173/2011 w dniu 13 grudnia 2011 r., nie przewidywano żadnych sankcji wobec 3 Dz.U. L 306 z , s. 21. PL 3 PL

4 państw członkowskich za wprowadzenie w błąd w odniesieniu do danych dotyczących deficytu i zadłużenia publicznego. Biorąc pod uwagę kryteria określone w art. 14 ust. 3 lit. d) decyzji delegowanej Komisji 2012/678/UE punkt wyjścia stanowi fakt, że kwotą odniesienia powinna być największa stwierdzona kwota pomnożona przez liczbę lat w okresie czterech lat od ostatniego zawiadomienia, w których doszło do odnośnego wprowadzenia w błąd. W toku postępowania wyjaśniającego ujawniono wprowadzenie w błąd w odniesieniu do danych dotyczących deficytu instytucji rządowych i samorządowych w Hiszpanii obejmujące szereg lat, począwszy od 1988 r. (zob. w szczególności sekcja 2.3 i 3 sprawozdania). Jednak ze względu na fakt, że rozporządzenie (UE) nr 1173/2011 weszło w życie dopiero z dniem 13 grudnia 2011 r. i że nie przewidziano sankcji za wprowadzenie w błąd w odniesieniu do danych dotyczących deficytu oraz długu publicznego przed tą datą, w tych konkretnych okolicznościach nie stosuje się modulacji z tego tytułu. Biorąc pod uwagę kryteria określone w art. 14 ust. 3 lit. e) decyzji delegowanej Komisji 2012/678/UE, w sprawozdaniu stwierdza się, że hiszpańskie organy statystyczne i wszystkie podmioty uczestniczące w sprawie wykazały wysoki poziom współpracy w toku postępowania wyjaśniającego, dostarczając Komisji żądanych informacji niezbędnych na potrzeby tego postępowania (zob. w szczególności sekcja 3 sprawozdania). Komisja uważa, że w tych konkretnych okolicznościach możliwe byłoby obniżenie kwoty grzywny nałożonej na Królestwo Hiszpanii z tego tytułu. W tym względzie Komisja uwzględniła w pewnym zakresie swoje praktyki w dziedzinie konkurencji, gdzie wysokość grzywny może zostać obniżona do 50 % z uwagi na współpracę z Komisją w trakcie postępowania wyjaśniającego. Biorąc pod uwagę współpracę Królestwa Hiszpanii w toku postępowania wyjaśniającego, a także inne wspomniane wyżej okoliczności łagodzące w tym konkretnym przypadku, Komisja zaleca Radzie ustalenie wysokości grzywny, która ma zostać nałożona na Hiszpanię, na kwotę 18,93 mln EUR, co odpowiada 20 % kwoty odniesienia. Artykuł 8 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1173/2011 stanowi, że całkowita kwota grzywny nie może przekroczyć 0,2 % produktu krajowego brutto (PKB) Królestwa Hiszpanii określonego na podstawie najnowszych danych. Zalecana grzywna nie przekracza 0,2 % PKB Hiszpanii w 2014 r. 3. WNIOSKI I ZALECENIA Podsumowując, w sprawozdaniu Komisji stwierdzono, że podmiot w sektorze instytucji rządowych i samorządowych Królestwa Hiszpanii (IGGV) dopuścił się poważnego zaniedbania dotyczącego nierejestrowania wydatków na opiekę zdrowotną (oraz nieprzestrzegania zasady memoriałowej) w rachunkach narodowych (ESA 95), co doprowadziło do nieprawidłowego zgłoszenia Eurostatowi danych na temat deficytu w 2012 r., tj. po wejściu w życie rozporządzenia (UE) nr 1173/2011. Na podstawie tych ustaleń Komisja zaleca Radzie nałożenie na Królestwo Hiszpanii grzywny w wysokości 18,93 mln EUR. PL 4 PL

5 Zalecenie DECYZJA RADY w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie danymi dotyczącymi deficytu we Wspólnocie Autonomicznej Walencji RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1173/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru budżetowego w strefie euro 4, w szczególności jego art. 8 ust. 1, uwzględniając decyzję delegowaną Komisji 2012/678/UE z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie postępowań wyjaśniających i grzywien związanych z manipulowaniem danymi statystycznymi, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 1173/2011 5, uwzględniając sprawozdanie Komisji w sprawie postępowania wyjaśniającego dotyczącego manipulowania danymi statystycznymi w Hiszpanii, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) nr 1173/2011, przyjęte dnia [xx] maja 2015 r. 6, uwzględniając zalecenie Komisji Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Zgodnie z art. 126 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) państwa członkowskie unikają nadmiernego deficytu budżetowego. Dane dotyczące deficytu i długu publicznego odnoszące się do stosowania art. 121 i 126 TFUE lub Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu, załączonego do Traktatów, mają podstawowe znaczenie dla koordynacji polityki gospodarczej w Unii. (2) Na potrzeby bardziej skutecznego egzekwowania nadzoru budżetowego w strefie euro oraz aby zapobiec umyślnemu lub wynikającemu z poważnego zaniedbania wprowadzaniu w błąd w odniesieniu do danych dotyczących deficytu oraz długu publicznego, Rada, działając na zalecenie Komisji, może podjąć decyzję o nałożeniu grzywny na odpowiedzialne państwo członkowskie. (3) W dniu 11 lipca 2014 r. Komisja wszczęła postępowanie wyjaśniające dotyczące manipulowania danymi statystycznymi w Hiszpanii, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) nr 1173/2011. Ustalenia wstępne w odniesieniu do postępowania wyjaśniającego zostały przesłane władzom Hiszpanii w celu przedstawienia przez nie uwag w dniu 19 lutego 2015 r., zgodnie z wymogiem zawartym w decyzji delegowanej Komisji 2012/678. Hiszpania przedstawiła na piśmie uwagi dotyczące wstępnych ustaleń w dniu 24 marca 2015 r Dz.U. L 306 z , s. 1. Dz.U. L 306 z , s. 21. [ ] PL 5 PL

6 (4) Dnia [xx] maja 2015 r. Komisja przyjęła sprawozdanie w sprawie postępowania wyjaśniającego dotyczącego manipulowania danymi statystycznymi w Hiszpanii, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) nr 1173/2011, uwzględniając uwagi przekazane przez Hiszpanię. (5) W sprawozdaniu Komisja stwierdziła, że podmiot wchodzący w skład sektora instytucji rządowych i samorządowych Hiszpanii Regionalna Izba Kontroli Autonomicznej Wspólnoty Walencji, dopuścił się poważnych zaniedbań dotyczących nieksięgowania wydatków na ochronę zdrowia i nieprzestrzegania zasady memoriałowej w odniesieniu do rachunków narodowych, co doprowadziło do zgłoszenia Komisji (Eurostatowi) nieprawidłowych danych dotyczących publicznego deficytu budżetowego Hiszpanii w marcu 2012 r. W oparciu o ustalenia Komisji, uzasadnione jest stwierdzenie, że wprowadzenie w błąd w odniesieniu do danych dotyczących deficytu w wyniku poważnego zaniedbania miało miejsce wówczas, gdy Hiszpania zgłosiła Eurostatowi nieprawidłowe dane w marcu 2012 r. Powyższe informacje uzasadniają nałożenie grzywny. (6) Kwota grzywny nie przekracza 0,2 % produktu krajowego brutto Hiszpanii w 2014 r. (7) Kwota odniesienia w stosunku do grzywny, jaką należy nałożyć, powinna być równa 5 % wartości większego wpływu wprowadzenia w błąd na poziomie deficytu instytucji rządowych i samorządowych w Hiszpanii za odpowiednie lata objęte notyfikacją w kontekście procedury nadmiernego deficytu. Korekta wydatków zgłoszonych przez Królestwo Hiszpanii w notyfikacji w ramach procedury nadmiernego deficytu z kwietnia 2012 r. wyniosła 1,893 mld EUR. W związku z tym kwota odniesienia powinna wynosić 94,65 mln EUR. (8) Biorąc pod uwagę kryteria określone w art. 14 ust. 3 lit. a) decyzji podanie nieprawdziwych danych nie miało znaczącego wpływu na funkcjonowanie wzmocnionego zarządzania gospodarczego Unii, ze względu na ograniczony wpływ na deficyt Królestwa Hiszpanii jako całości. Stwierdza się w nim ponadto, że zgłoszenie skorygowanych danych nastąpiło wkrótce po opublikowaniu nieprawidłowych danych dotyczących deficytu dla Hiszpanii w kwietniu 2012 r., co umożliwiło dokonanie korekty danych dotyczących deficytu dla Hiszpanii jeszcze w 2012 r Te informacje uzasadniają zmniejszenie kwoty grzywny. (9) Biorąc pod uwagę kryteria określone w art. 14 ust. 3 lit. b) decyzji wprowadzenie w błąd było wynikiem poważnego zaniedbania. W tym względzie nie powinno się stosować modulacji kwoty grzywny. (10) Biorąc pod uwagę kryteria określone w art. 14 ust. 3 lit. c) decyzji podanie nieprawdziwych danych dotyczyło głównie działania jednego podmiotu w sektorze instytucji rządowych i samorządowych Hiszpanii. Te informacje uzasadniają zmniejszenie kwoty grzywny. (11) Biorąc pod uwagę kryteria określone w art. 14 ust. 3 lit. d) decyzji odpowiednie działania państwa członkowskiego, w odniesieniu do których ma zostać nałożona grzywna, miały miejsce w okresie od 13 grudnia 2011 r., kiedy weszło w życie rozporządzenie (UE) nr 1173/2011, do momentu rozpoczęcia postępowania wyjaśniającego. Stwierdza się w nim też, że niewłaściwie zgłaszane dane dotyczące PL 6 PL

7 deficytu zostały skorygowane w związku z notyfikacją w ramach procedury nadmiernego deficytu w październiku 2012 r. W tym względzie nie powinno się stosować modulacji kwoty grzywny w związku z czasem trwania wprowadzenia w błąd. (12) Biorąc pod uwagę kryteria określone w art. 14 ust. 3 lit. e) decyzji hiszpańskie organy statystyczne i wszystkie podmioty uczestniczące w sprawie wykazały wysoki poziom współpracy w toku postępowania wyjaśniającego. Te informacje uzasadniają zmniejszenie kwoty grzywny. (13) W tych okolicznościach kwota grzywny, która zostanie nałożona na Hiszpanię, powinna wynosić 18,93 mln EUR, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: Artykuł 1 Na Hiszpanię nakłada się grzywnę w wysokości 18,93 mln EUR za wprowadzenie w błąd, w wyniku poważnego zaniedbania, w odniesieniu do danych dotyczących publicznego deficytu budżetowego, przedstawione w sprawozdaniu Komisji Europejskiej w sprawie postępowania wyjaśniającego dotyczącego manipulowania danymi statystycznymi w Hiszpanii, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) nr 1173/2011. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Hiszpanii. Sporządzono w Brukseli dnia r. W imieniu Rady Przewodniczący PL 7 PL

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 lipca 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 lipca 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 lipca 2015 r. (OR. en) 10297/15 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ECOFIN 556 UEM 274 STATIS 53 DECYZJA RADY w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Zalecenie dotyczące: DECYZJI RADY. w sprawie istnienia w Polsce nadmiernego deficytu. (przedstawione przez Komisję)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Zalecenie dotyczące: DECYZJI RADY. w sprawie istnienia w Polsce nadmiernego deficytu. (przedstawione przez Komisję) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 24.6.2004 SEC(2004) 827 końcowy Zalecenie dotyczące: DECYZJI RADY w sprawie istnienia w Polsce nadmiernego deficytu (przedstawione przez Komisję) PL PL UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Zalecenie DECYZJA RADY. uchylająca decyzję 2010/401/UE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Cyprze

Zalecenie DECYZJA RADY. uchylająca decyzję 2010/401/UE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Cyprze KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.5.2016 r. COM(2016) 295 final Zalecenie DECYZJA RADY uchylająca decyzję 2010/401/UE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Cyprze PL PL Zalecenie DECYZJA RADY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI

SPRAWOZDANIE KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.5.2015 r. COM(2015) 211 final SPRAWOZDANIE KOMISJI w sprawie postępowania wyjaśniającego dotyczącego manipulowania danymi statystycznymi w Hiszpanii, o którym mowa w

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Luksemburg, 12 czerwca 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Luksemburg, 12 czerwca 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Luksemburg, 12 czerwca 2017 r. (OR. en) 10000/17 ECOFIN 496 UEM 188 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY uchylająca decyzję 2014/56/UE w sprawie istnienia nadmiernego

Bardziej szczegółowo

PUBLIC. Bruksela,17czerwca2014r. (OR.en) RADA UNIEUROPEJSKIEJ 10525/14 LIMITE ECOFIN567 UEM189

PUBLIC. Bruksela,17czerwca2014r. (OR.en) RADA UNIEUROPEJSKIEJ 10525/14 LIMITE ECOFIN567 UEM189 ConseilUE RADA UNIEUROPEJSKIEJ Bruksela,17czerwca2014r. (OR.en) 10525/14 PUBLIC LIMITE ECOFIN567 UEM189 AKTYUSTAWODAWCZEIINNEINSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJARADYuchylającadecyzję2010/407/UEwsprawieistnienia

Bardziej szczegółowo

Zalecenie DECYZJA RADY. uchylająca decyzję 2009/415/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Grecji

Zalecenie DECYZJA RADY. uchylająca decyzję 2009/415/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Grecji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.7.2017 r. COM(2017) 380 final Zalecenie DECYZJA RADY uchylająca decyzję 2009/415/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Grecji PL PL Zalecenie DECYZJA RADY uchylająca

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Zalecenie ZALECENIE RADY. mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego w Zjednoczonym Królestwie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Zalecenie ZALECENIE RADY. mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego w Zjednoczonym Królestwie KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 2.7.2008 SEK(2008) 2189 wersja ostateczna Zalecenie ZALECENIE RADY mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego w Zjednoczonym Królestwie (przedstawiona

Bardziej szczegółowo

Zalecenie DECYZJA RADY. stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013 r.

Zalecenie DECYZJA RADY. stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.11.2013 r. COM(2013) 907 final Zalecenie DECYZJA RADY stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.11.2013 r. COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. zmieniająca decyzję 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania

Wniosek DECYZJA RADY. zmieniająca decyzję 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.7.2011 KOM(2011) 443 wersja ostateczna 2011/0192 (CNS) Wniosek DECYZJA RADY zmieniająca decyzję 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania PL PL UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. zmieniająca decyzję 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania

Wniosek DECYZJA RADY. zmieniająca decyzję 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.11.2013 r. COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Wniosek DECYZJA RADY zmieniająca decyzję 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST

Bardziej szczegółowo

Zalecenie DECYZJA RADY

Zalecenie DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.5.2017 r. COM(2017) 218 final Zalecenie DECYZJA RADY upoważniająca Komisję do rozpoczęcia negocjacji dotyczących umowy ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) / z dnia XXX r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) / z dnia XXX r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia XXX [ ](2018) XXX draft ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) / z dnia XXX r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 60/48 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/347 z dnia 2 marca 2015 r. dotycząca niezgodności niektórych celów zawartych w planach krajowych lub planach dotyczących funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej,

Bardziej szczegółowo

1. W dniu 9 października 2017 r. Komisja przedłożyła Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 6 do budżetu ogólnego na 2017 r.

1. W dniu 9 października 2017 r. Komisja przedłożyła Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 6 do budżetu ogólnego na 2017 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 13 listopada 2017 r. (OR. en) 14273/17 FIN 717 PE-L 56 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Do: Nr dok. Kom.: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada 13042/17 FIN 610

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.2.2014 r. COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia Europejska w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 10.11.2015 L 293/15 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1973 z dnia 8 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 przepisami szczegółowymi dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

Wniosek OPINIA RADY. w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Hiszpanię

Wniosek OPINIA RADY. w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Hiszpanię KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.11.2013 r. COM(2013) 902 final 2013/0393 (NLE) Wniosek OPINIA RADY w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Hiszpanię PL PL 2013/0393 (NLE)

Bardziej szczegółowo

Zalecenie ZALECENIE RADY. mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego w Chorwacji. {SWD(2013) 523 final}

Zalecenie ZALECENIE RADY. mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego w Chorwacji. {SWD(2013) 523 final} KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.12.2013 r. COM(2013) 914 final Zalecenie ZALECENIE RADY mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego w Chorwacji {SWD(2013) 523 final} PL PL Zalecenie

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 23.11.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 306/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1173/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie skutecznego

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.5.2015 r. COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy

Bardziej szczegółowo

Zalecenie DECYZJA RADY. w sprawie wyznaczenia Europejskich Stolic Kultury na rok 2019 w Bułgarii i we Włoszech

Zalecenie DECYZJA RADY. w sprawie wyznaczenia Europejskich Stolic Kultury na rok 2019 w Bułgarii i we Włoszech KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.4.2015 r. COM(2015) 166 final Zalecenie DECYZJA RADY w sprawie wyznaczenia Europejskich Stolic Kultury na rok 2019 w Bułgarii i we Włoszech PL PL UZASADNIENIE Decyzją

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument C(2017) 6946 final. Zał.: C(2017) 6946 final /17 ur DGB 2C

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument C(2017) 6946 final. Zał.: C(2017) 6946 final /17 ur DGB 2C Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 października 2017 r. (OR. en) 13457/17 PISMO PRZEWODNIE Od: PHARM 42 SAN 364 MI 729 COMPET 690 DELACT 192 Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.2.2017 r. COM(2017) 61 final 2017/0018 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Republikę Estońską do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.7.2015 r. C(2015) 4625 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr / z dnia XXX r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr / z dnia XXX r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia XXX r. [ ](2014) XXX draft ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr / z dnia XXX r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 773/2004 odnoszące się do prowadzenia przez Komisję

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 lutego 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 lutego 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 lutego 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 28 lutego 2017 r. Do: Nr dok.

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.10.2015 r. COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Zjednoczone Królestwo do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Zmieniony wniosek DECYZJA RADY

Zmieniony wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.4.2015 r. COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Zmieniony wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, protokołu do

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.3.2014 r. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) L 293/6 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1971 z dnia 8 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 przepisami szczegółowymi dotyczącymi zgłaszania

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 10.11.2015 L 293/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1970 z dnia 8 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.5.2019 r. C(2019) 3448 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 13.5.2019 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2015 r. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY zmieniająca decyzję 2009/790/WE w celu upoważnienia Polski do przedłużenia okresu stosowania

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 maja 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 maja 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 maja 2015 r. (OR. en) 8813/15 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 11 maja 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: AGRI 257 AGRIORG 27 AGRIFIN 42 DELACT 50 Sekretarz Generalny

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.3.2017 r. COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.1.2015 r. COM(2015) 20 final 2015/0012 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, konwencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej przejrzystości

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.3.2015 r. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Zalecenie ZALECENIE RADY. mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego w Polsce. {SWD(2013) 605 final}

Zalecenie ZALECENIE RADY. mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego w Polsce. {SWD(2013) 605 final} KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.11.2013 r. COM(2013) 906 final Zalecenie ZALECENIE RADY mające na celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego w Polsce {SWD(2013) 605 final} PL PL Zalecenie ZALECENIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.1.2019 r. C(2019) 794 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 30.1.2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 w

Bardziej szczegółowo

Zalecenie DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Zalecenie DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.7.2016 r. COM(2016) 517 final Zalecenie DECYZJA WYKONAWCZA RADY nakładająca grzywnę na Hiszpanię za niepodjęcie skutecznych działań mających na celu skorygowanie nadmiernego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. dotyczące jakości danych fiskalnych zgłoszonych przez państwa członkowskie w 2015 r.

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. dotyczące jakości danych fiskalnych zgłoszonych przez państwa członkowskie w 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.3.2016 r. COM(2016) 164 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotyczące jakości danych fiskalnych zgłoszonych przez państwa członkowskie w

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 54/6 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/277 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207 w odniesieniu do zmian wzorów sprawozdań z wdrażania w ramach celów Inwestycje

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA CELE OSIĄGNIĘCIA

PODSTAWA PRAWNA CELE OSIĄGNIĘCIA UNIJNE RAMY POLITYKI BUDŻETOWEJ Aby zapewnić stabilność unii gospodarczej i walutowej, potrzeba solidnych ram w celu uniknięcia braku równowagi finansów publicznych. Pod koniec 2011 r. weszła w życie reforma

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.10.2016 r. COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY zmieniająca decyzję 2009/790/WE upoważniającą Rzeczpospolitą Polską do stosowania środka

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.12.2014 r. COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2012/232/UE upoważniającej Rumunię do stosowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.8.2013 COM(2013) 609 final 2013/0299 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Republikę Włoską do dalszego stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.6.2018 C(2018) 3316 final ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia 7.6.2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/892 ustanawiające zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 lipca 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 lipca 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 lipca 2016 r. (OR. en) 10793/16 ECOFIN 675 UEM 261 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY stwierdzająca, że Hiszpania nie podjęła skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 11.3.2014 r. COM(2014) 166 final 2014/0090 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 czerwca 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 czerwca 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 czerwca 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0118 (NLE) 8544/15 FISC 40 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 29 maja 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 lipca 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 lipca 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 lipca 2016 r. (OR. en) 10796/16 ECOFIN 678 UEM 264 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY stwierdzająca, że Portugalia nie podjęła skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.1.2019 r. C(2019) 791 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 30.1.2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 10.6.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 10.6.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.6.2015 r. C(2015) 3759 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 10.6.2015 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.10.2018 COM(2018) 713 final 2018/0366 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY zmieniająca decyzję 2009/790/WE upoważniającą Rzeczpospolitą Polską do stosowania środka

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 306/33

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 306/33 23.11.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 306/33 ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1177/2011 z dnia 8 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 października 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 października 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 października 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0243 (NLE) 12824/17 FISC 208 WNIOSEK Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.8.2015 L 211/9 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1368 z dnia 6 sierpnia 2015 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.6.2016 r. COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca decyzję nr 445/2014/UE ustanawiającą działanie Unii na rzecz

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Vanuatu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Vanuatu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.3.2015 r. COM(2015) 101 final 2015/0052 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Vanuatu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

Bardziej szczegółowo

OPINIA KOMISJI. z dnia r. w sprawie projektu planu budżetowego przedłożonego przez HISZPANIĘ

OPINIA KOMISJI. z dnia r. w sprawie projektu planu budżetowego przedłożonego przez HISZPANIĘ KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.10.2015 r. C(2015) 6892 final OPINIA KOMISJI z dnia 12.10.2015 r. w sprawie projektu planu budżetowego przedłożonego przez HISZPANIĘ PL PL OPINIA KOMISJI z dnia 12.10.2015

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.3.2017 r. COM(2017) 153 final 2017/0069 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu

Bardziej szczegółowo

B ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu

B ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu 1997R1467 PL 13.12.2011 002.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1467/97 z dnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) / z dnia r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.7.2019 r. C(2019) 5807 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) / z dnia 29.7.2019 r. w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Japonii za równoważne z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY Bruksela, dnia 9.10.2009 KOM(2009)539 wersja ostateczna 2009/0152 (CNS) C7-0223/09 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną

Bardziej szczegółowo

ANNEX ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI

ANNEX ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.5.2018 C(2018) 2857 final ANNEX ZAŁĄCZNIK do ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej (UE) Nr 1042/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 665 final. Zał.: COM(2016) 665 final /16 mg DG G 2B

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 665 final. Zał.: COM(2016) 665 final /16 mg DG G 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 października 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 WNIOSEK Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 października 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 października 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 października 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0242 (NLE) 13296/15 FISC 132 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.12.2017 COM(2017) 792 final 2017/0350 (COD) Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę (UE) 2016/97 w odniesieniu do daty rozpoczęcia stosowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.2.2017 r. COM(2017) 79 final 2017/0030 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 479/2013 z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zwolnienia

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.3.2016 r. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 22.8.2014 L 248/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 913/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r. ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki wspierające

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. zmieniająca decyzję 2009/831/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania

Wniosek DECYZJA RADY. zmieniająca decyzję 2009/831/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.12.2013 r. COM(2013) 930 final 2013/0446 (CNS) Wniosek DECYZJA RADY zmieniająca decyzję 2009/831/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 marca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 marca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 marca 2017 r. (OR. en) 7528/17 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 20 marca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: MI 257 ENT 75 COMPET 200 DELACT 54 Sekretarz Generalny

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.11.2011 KOM(2011) 821 wersja ostateczna 2011/0386 (COD)C7-0448/11 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wspólnych przepisów dotyczących monitorowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA DELEGOWANA KOMISJI (UE) / z dnia r.

DECYZJA DELEGOWANA KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.1.2018 C(2018) 287 final DECYZJA DELEGOWANA KOMISJI (UE) / z dnia 25.1.2018 r. dotycząca mającego zastosowanie systemu do celów oceny i weryfikacji stałości właściwości

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.11.2018 COM(2018) 749 final 2018/0387 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/53/UE upoważniającą Królestwo Belgii do wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek OPINIA RADY. w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Maltę

Wniosek OPINIA RADY. w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Maltę KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.11.2013 r. COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Wniosek OPINIA RADY w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Maltę PL PL 2013/0399 (NLE) Wniosek

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 21.2.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 48/23 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 19 lutego 2013 r. w odniesieniu do pomocy finansowej Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.10.2016 r. COM(2016) 653 final 2016/0319 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki dotyczące ustalania niektórych

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.12.2016 r. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.3.2017 r. C(2017) 1658 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 16.3.2017 r. zmieniające rozporządzenia delegowane (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 i (UE)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.1.2018 r. C(2018) 256 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 24.1.2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 sierpnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 sierpnia 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 4 sierpnia 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0183 (NLE) 11618/17 FISC 172 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 3 sierpnia 2017 r. Do: Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY 22.4.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 103/1 I (Rezolucje, zalecenia i opinie) OPINIE EUROPEJSKI BANK CENTRALNY OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie projektu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.1.2019 r. C(2019) 793 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 30.1.2019 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/1799 w odniesieniu do objęcia

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.5.2010 KOM(2010)233 wersja ostateczna 2010/0125 (NLE) C7-0430/10 Wniosek DECYZJA RADY dotycząca zawarcia protokołu do układu euro-śródziemnomorskiego między Wspólnotami

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.10.2017 r. COM(2017) 599 final 2017/0261 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY określająca wysokość wkładów wpłacanych przez państwa członkowskie na rzecz Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.6.2015 r. COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY w sprawie upoważnienia Włoch do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. KONKURENCJI

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. KONKURENCJI Bruksela, 25 marca 2019 r. ZAWIADOMIENIE DLA ZAINTERESOWANYCH STRON WYSTĄPIENIE ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA Z UE A PRAWO KONKURENCJI UE W dniu 29 marca

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.12.2018 r. COM(2018) 891 final 2018/0435 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 poprzez wydanie

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 2006/121/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. z dnia 18 grudnia 2006 r.

Dyrektywa 2006/121/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. z dnia 18 grudnia 2006 r. 30.12.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396/795 Dyrektywa 2006/121/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów

Bardziej szczegółowo

23.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341/3

23.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341/3 23.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341/3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1249/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2007 ustanawiające szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.3.2017 r. C(2017) 1703 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 20.3.2017 r. w sprawie warunków klasyfikacji, bez badania, tynków zewnętrznych i wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2014 r. COM(2014) 307 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB (art. 6

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 1.9.2014 r. COM(2014) 542 final 2014/0250 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 wprowadzające autonomiczne

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 października 2016 r. (OR. en) 13015/16 FIN 631 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU Data otrzymania:

Bardziej szczegółowo