Korporacje transnarodowe i proces ich internacjonalizacji w oparciu o paradygmat eklektyczny Johna H. Dunninga.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Korporacje transnarodowe i proces ich internacjonalizacji w oparciu o paradygmat eklektyczny Johna H. Dunninga."

Transkrypt

1 Mgr. Rafał Jarosz Korporacje transnarodowe i proces ich internacjonalizacji w oparciu o paradygmat eklektyczny Johna H. Dunninga. Summary of contents Globalization and liberalization of the global economy give an increasing opportunity for domestic firms to internationalize their operation. There are several different ways of entering the foreign market, from export to direct investments. According to the J. H. Dunning s eclectic theory of international production, which is widely accepted as the best theoretical explanation of foreign direct investments (FDI), a firm only makes direct investments when three conditions are simultaneously fulfilled. These are ownership advantages, location advantages and internalization advantages. The article seeks to explain, on the theoretical basis, the necessary conditions for the firm to undertake FDI. This article shows general idea of the OLI paradigm. Streszczenie Globalizacja i liberalizacja gospodarki światowej stwarza rosnące możliwości internacjonalizacji przedsiębiorstw w poszczególnych krajach. Istnieje kilka możliwości wejścia na rynki krajów przyjmujących potencjalne inwestycje, począwszy od eksportu na bezpośrednich inwestycjach kończąc. Celem artykułu jest próba przedstawienia głównej teorii prezentującej czynniki wpływające na konkurencyjność przedsiębiorstw krajowych i korporacji transnarodowych na rynku międzynarodowym. Autorem paradygmatu wyjaśniającego procesy zachodzące pomiędzy konkurującymi ze sobą korporacjami międzynarodowymi jest brytyjski ekonomista J.H. Dunning.

2 Paradygmat oparty jest o koncepcję istnienia przewag własnościowych, internalizacji i lokalizacyjnych 1. Wstęp Obecnie obserwowane zmiany w gospodarce globalnej mają charakter dynamiczny i są rezultatem wielu różnych, trwających w tym samym czasie, procesów. Są to procesy społeczne, polityczne a przede wszystkim gospodarcze, z których każdy jest poddawany procesowi globalizacji zjawisku, w którym rynki i produkcja w różnych krajach stają się coraz bardziej współzależne w związku z dynamiką wymiany towarów i usług, przepływem kapitału i technologii 2. Proces globalizacji kształtuje się pod wpływem wielu czynników o różnym pochodzeniu, charakterze, sile i zakresie działania. Wystarczy wymienić kilka z nich, takich jak postęp naukowo-techniczny, konkurencję międzynarodową i politykę handlową państw czy zintegrowanych regionów, powstanie korporacji transnarodowych, rewolucję w zakresie komunikacji i przejście do społeczeństwa informatycznego, aby w ten sposób zasygnalizować złożoność zagadnienia. Globalizację można więc również traktować jako długofalowy proces integrowania się krajowych gospodarek ponad ich granicami dzięki intensyfikowaniu wzajemnych powiązań, w wyniku czego powstaje ogólnoświatowy system ekonomiczny 3. W tym aspekcie warto dokonać analizy owego zagadnienia poprzez zwrócenie uwagi na działalność przedsiębiorstw krajowych, które zmierzają do produkowania oraz sprzedawania towarów i usług na zagranicznych rynkach. Warto dodać, iż korporacje oddziałują na rozwój procesu globalizacji poprzez swój wpływ na światową gospodarkę w sposób pośredni jak i bezpośredni. Sama działalność korporacji na rynku kraju obcego jest formą pośrednią, której wyrazem jest obecność 1 Dunning J.H., Trade, location of economic activity and the multinational enterprise. A search of an eclectic approach, (w: The international allocation of economic activity, B. Ohlin, London, Annual Economic Report for 1997, European Economy, No. 63, European Commission, Brussels. 3 A. Zorska, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa 2000.

3 towarów i usług poza granicami kraju macierzystego tejże korporacji. Należy podkreślić, że jest to stadium przejściowe - poprzedzające dalszy proces przechodzenia do bardziej złożonej fazy zagranicznej aktywności, a więc inwestycji. To właśnie bezpośrednia forma oznacza przejście do dalece bardziej zaawansowanej formy globalnej obecności korporacji, jaką są bezpośrednie zagraniczne inwestycje. Formy internacjonalizacji przedsiębiorstwa Ostatnie 50 lat to czas bardzo szybkiego wzrostu liczby korporacji transnarodowych. W latach 60-tych istniało około stu korporacji określanych mianem wielonarodowych i ponadnarodowych, znajdujących się na obszarze wyłącznie krajów wysoko rozwiniętych, natomiast w latach 80-tych ich liczna wynosiła już około Wczesne lata 90-te XX wieku to okres najbardziej dynamicznego wzrostu liczby korporacji transnarodowych. W tym czasie istniało ponad korporacji transnarodowych oraz należących do nich co najmniej zagranicznych spółek córek. W 2005 roku liczba korporacji transnarodowych wzrosła do niespełna 80000, a ich zagranicznych spółek córek do ponad , przy czym ponad połowa prowadziła działalność w krajach rozwijających się 4. Ich rozkład geograficzny przedstawia Tabela 1. Tabela 1. Liczba korporacji narodowych oraz ich filii zagranicznych według regionu bądź kraju. Region/Gospodarka Rok Firma macierzysta Zagraniczne filie Kraje rozwinięte Unia Europejska Francja Niemcy Polska Kraje rozwijające się Afryka World Investment Report, 2006, UNCTAD

4 Ameryka Południowa i Centralna Azja Świat Źródło: World Investment Report, 2006, UNCTAD. Postępująca w ostatnich dekadach liberalizacja przepływów gospodarczych w znacznej mierze przyczyniła się do zmian sposobu funkcjonowania przedsiębiorstw i realizowanych przez nie strategii. Postępująca redukcja narzędzi taryfowych i ograniczeń pozataryfowych umożliwiła przedsiębiorstwom poszerzanie działalności o rynki międzynarodowe głównie za sprawą eksportu, a znoszenie barier w przepływach kapitałowych pomiędzy krajami otworzyło drogę do internacjonalizacji działalności również poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ), które stanowią kapitał w czystej formie, bez narodowego przyporządkowania, wraz z odpowiednio ukierunkowaną strategią zarządzania, który jest potencjalnie gotowy osiąść tam, gdzie oczekiwane zyski są największe i najpewniejsze 5. Ze względu na ogromne korzyści jakie jest w stanie uzyskiwać przedsiębiorstwo poprzez bezpośrednią działalność inwestycyjną w kraju przyjmującym (jak generowanie zysków i osiąganie korzyści skali poprzez zwiększenie produkcji, obniżenie kosztów związanych z wykorzystaniem tańszych czynników produkcji oraz szerokiej gamy ulg finansowych w krajach goszczących jest wynikiem powstawania korporacji transnarodowych i zwiększaniu się ich roli min. w aspekcie konkurencyjności gospodarek macierzystych. Tabela 2. Zmiany w regulacjach prawnych państw dotyczących traktowania BIZ ( ) Liczba krajów, która P.Hirst, G.Thompson, Globalisierung questions, Internationale Wirtschaftsbeziehungen, Nationalökonomie und die Formierung von Handelblöcken, Politik der Globalisierung, ed. U.Beck, Frankfurt am Main 1998.

5 wprowadziła zmiany prawne Liczba zmian prawnych Na korzyść BIZ Na niekorzyść BIZ Źródło: World, Investment Report, 2006, UNCTAD Najprostszą formą działalności na rynkach zagranicznych jest eksport towarów czy usług. W stosunku do pozostałych form internacjonalizacji firm, posiada on kilka ważnych zalet: wymaga najmniejszego zaangażowania kapitałowego, charakteryzuje się największą elastycznością oraz pociąga za sobą najmniejsze ryzyko niepowodzenia. Wykres 1: Formy internacjonalizacji przedsiębiorstwa w układzie fazowym wg H. G. Meissnera 100% Kapitał i management w kraju Eksport Przekazanie licencji Franchising Joint venture Filia zagraniczna Zakład produkcyjny Spółka córka Kapitał i management za granicą 100% Źródło: J. Rymarczyk, Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1996, str. 113 Według schematu H. G. Meissenera, eksport jest więc pierwszym krokiem internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa. Teoretyczne aspekty wpływu eksportu zarówno na kraj macierzysty jak i kraj pochodzenia są obecnie dobrze znane i w sposób

6 bardzo szczegółowy wyjaśniają ten problem. Na szczególną uwagę zasługują w tym obszarze: klasyczna paradygmat handlu międzynarodowego A. Smith a i D. Ricardo, paradygmat obfitości zasobów E. Heckschera, B. Ohlina i P. A. Samuelsona, a także współczesne teorie neoczynnikowe, neotechnologiczne i popytowo-podażowe. Przedsiębiorstwo może również zaistnieć na rynku zagranicznym poprzez sprzedaż licencji. Jest to odpłatne udostępnienie posiadanych własności intelektualnych, a więc różnorodnych patentów czy technologii. Przekłada się to bezpośrednio na uzyskiwane dochody danego przedsiębiorstwa a zarazem przyczynia się do kształtowania ich pozycji konkurencyjnej zarówno w kraju jak i na rynku zagranicznym. Niewątpliwie najbardziej zaawansowaną formą internacjonalizacji przedsiębiorstwa są bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Mimo, że obarczone są największym ryzykiem, dają również ogromne możliwości ekspansji firmy, co w rezultacie przekłada się na zyski przedsiębiorstwa. Wśród rodzajów bezpośrednich inwestycji zagranicznych należy wymienić: inwestycje typu greenfield, tj. budowa nowego przedsiębiorstwa zależnego (subsidiary), w którym inwestor zagraniczny posiada pow. 50% udziałów uprawniających do głosowania; tworzenie przedsiębiorstwa siostrzanego (affiliates), w którym inwestor zagraniczny posiada od 10% do 50% udziałów uprawniających do głosowania; tworzenie oddziału (branches) firmy macierzystej w kraju przyjmującym nie posiadających odrębnej osobowości prawnej, również w formie inwestycji typu greenfield. Jest to podmiot w pełni zależny od inwestora zagranicznego; przejmowanie przedsiębiorstwa zagranicznego (już istniejącego) i sprawowanie nad nim pełnej kontroli, a także fuzje przedsiębiorstw; obejmowanie udziałów w firmie zagranicznej lub tworzenia joint venture, co oznacza współudział w zakładaniu nowej firmy 6. Paradygmat eklektyczna Johna. H. Dunninga 6 OECD, Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, Third Edition, Paryż, 1996, str. 8

7 Nasuwa się zatem pytanie jakie czynniki wpływają na decyzję o zaangażowaniu się danej firmy na rynku zagranicznym. Ponadto, dlaczego owe przedsiębiorstwo decyduje się na bezpośrednie inwestycje a nie inną drogę internacjonalizacji działalności, taką jak eksport czy inne formy kooperacyjne bez udziału kapitału, np. sprzedaż licencji oraz franchising. Z tych pytań wynika pośrednio cel niniejszego artykułu, którym jest próba przedstawienia możliwych przesłanek oraz rozważenie czynników warunkujących decyzję przedsiębiorstwa o podjęciu określonej strategii internacjonalizacyjnej. Najbardziej kompleksowo problem wyboru strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa wyjaśnia eklektyczna paradygmat produkcji międzynarodowej J. H. Dunninga. W swoich badaniach, autor teorii eklektycznej oparł się na dorobku naukowym ekonomistów rozważających ten problem wcześniej, zarówno w skali mikro- jak i makroekonomicznej. Według J. H. Dunninga, aby działalność korporacji transnarodowej była skuteczna na rynku zagranicznym, przedsiębiorstwo to powinno posiadać trzy rodzaje przewag względem konkurentów. Opisuje je w sposób szczegółowy tzw. Paradygmat OLI 7 : przewagi własnościowe, wynikające ze specyfiki przedsiębiorstwa (Ownership advantages); przewagi wynikające z internalizacji działalności przedsiębiorstwa (Internalization advantages); przewagi lokalizacyjne wynikające z wyboru określonego miejsca usytuowania działalności (Location advantages). Tabela 3: Paradygmat eklektyczny produkcji międzynarodowej Ownership specific advantages specyficzne przewagi własnościowe danej firmy 1. Przewagi, które nie wynikają z międzynarodowej działalności korporacji, ale są wynikiem: - wielkości i pozycji przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produktu lub całego procesu produkcji, podziału pracy i specjalizacji, pozycji monopolistycznej, lepszego wyposażenia w zasoby oraz lepszego ich wykorzystania 7 J.H. Dunning, Towards an Eclectic Theory of International Production: Some Empirical Tests, Journal of International Business Studies, 1980

8 - prawnie strzeżonej technologii, marki handlowej - zarządzania produkcją, systemu organizacji i marketingu, posiadanego potencjału B&R, zasobu kapitału ludzkiego i doświadczenia - wyłączności lub uprzywilejowania w dostępie do zasobów: siły roboczej, zasobów naturalnych, środków finansowych, informacji itp. - możliwości uzyskiwania zasobów na zasadach uprzywilejowanych (np. duża skala zakupów, wpływy monopolistyczne) - wyłącznego lub uprzywilejowanego dostępu do rynków zbytu - protekcjonizmu państwa (np. w postaci ograniczeń rządowych w dostępie do rynku dla konkurentów) 2. Przewagi korporacji transnarodowych w stosunku do nowo powstałych przedsiębiorstw: - dostęp na korzystnych warunkach do potencjału administracyjnego, menedżerskiego, B&R - korzyści wynikające ze scentralizowanych form zakupu czynników wytwórczych, a także z centralizacji potencjału marketingowego, finansowego itp. - korzystanie z wewnętrznego rynku korporacji transnarodowej 3. Korzyści wynikające z prowadzenia przez KTN działalności międzynarodowej: - większa skala korzyści typu 1 i 2 wynikająca z międzynarodowego zasięgu przedsiębiorstwa - łatwiejszy dostęp do rynków (lepsza znajomość rynku wynikająca z dostępu do informacji, wiedzy na temat lokalizacji zasobów) - większa możliwość wykorzystania różnic w wyposażeniu krajów w czynniki produkcji - możliwość dywersyfikacji ryzyka, np. przez wykorzystanie różnic w kursach walut dla podniesienia rentowności Location specific advantages przewagi lokalizacyjne kraju goszczącego BIZ - przestrzenne rozmieszczenie produkcji i rynków - zróżnicowanie cen, jakości, produktywności (pracy, energii, materiałów itp.) - koszty transportu i komunikowania się

9 - zachęty i bariery dla inwestowania - stan infrastruktury transportowej, prawnej, handlowej kraju goszczącego - dystans psychologiczny (bariera językowa, kulturowa, odmienne obyczaje) - korzyści skali w zakresie badań i rozwoju, produkcji i marketingu (stopień, w jakim korzyści skali przemawiają za centralizacją produkcji) Internalization specific advantages przewagi wynikające z procesu internalizacji - obniżenie kosztów związanych z obsługą transakcji rynkowych - unikanie kosztów związanych z prawną ochroną własności aktywów - zmniejszenie niepewności występującej przy zakupie niektórych czynników wytwórczych - większa swoboda w polityce cenowej na rynkach tych dóbr, na których niemożliwa jest dyskryminacja cenowa - pełniejsze wykorzystanie przewag wymienionych w punkcie 2 dotyczących Ownership specific advantages - lepsza kontrola jakości wytwarzanych towarów - korzyści łącznego wykonywania działań (efekt synergii) - unikanie bądź wykorzystywanie interwencji rządu (cła, ograniczenia handlowe, różnice w opodatkowaniu) - kontrola źródeł zaopatrzenia - kontrolowanie sieci zbytu na rynkach (przynajmniej w pewnym stopniu) - możliwość stosowania praktyk wykorzystywanych w strategii konkurencyjnej, np: subsydiowanie filii przez firmę macierzystą, stosowanie cen transferowych itp.) Źródło: Opracowanie własne w oparciu o: A. Zorska, Ku globalizacji?, PWN, Warszawa 1998 i J. Rymarczyk,. Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa Przewagi te, konieczne i decydujące o sposobie internacjonalizacji przedsiębiorstwa, są względem siebie komplementarne, hierarchiczne, a także wzajemnie się wzmacniają. Najistotniejsze dla przedsiębiorstwa, które zainteresowane jest procesem umiędzynarodowienia własnej działalności są przewagi własnościowe. Konieczność ich posiadania wynika z faktu, że korporacje zagraniczne zawsze znajdują się w nieco

10 gorszej pozycji konkurencyjnej na rynku kraju przyjmującego bezpośrednie inwestycje zagraniczne aniżeli przedsiębiorstwa krajowe. Jest to wynik następujących czynników: słabsza znajomości rynku wewnętrznego kraju przyjmującego oraz jego struktury i potencjału; uwarunkowania kulturowe (np. język); dostęp do określonych zasobów i surowców w kraju potencjalnej inwestycji; wyższe koszty spowodowane prowadzeniem działalności na odległość. Według J. H. Dunning a, przewagi własnościowe mają dwojaki charakter. Z jednej strony są to specyficzne zasoby i umiejętności. Do tej grupy zaliczamy: wielkość i pozycję przedsiębiorstwa, możliwość dywersyfikacji produkcji i specjalizacji, wyposażenie przedsiębiorstwa w zasoby, posiadana pozycja monopolistyczna (jeżeli występuje), patenty w zakresie technologii produkcji i organizacji, innowacje produktowe i procesowe, znaczne wydatki na badania i rozwój, posiadany know-how i marka handlowa, sprawny system organizacji i marketingu, wysoki poziom wyszkolenia pracowników, ich doświadczenie oraz uprzywilejowany dostęp do informacji. Ponadto, J.H. Dunning przedstawia korzyści wynikające ze wspólnego zarządzania korporacją transnarodową i jego filiami zagranicznymi: przewagi filii nad nowopowstającymi firmami, tj. dostęp do potencjału i zasobów przedsiębiorstwa macierzystego w zakresie kapitału, B&R, działań marketingowych, doświadczeń organizacyjnych, sieci dystrybucji, dostępności surowców, itp. przewagi wynikające z umiędzynarodowienia działalności, tj. elastyczność operacyjna przedsiębiorstwa umożliwiająca przemieszczanie produkcji w celu optymalnego wykorzystania pojawiających się specyficznych szans na różnych rynkach i podniesienia rentowności, lepsza wiedza o rynkach międzynarodowych, możliwość zmniejszania ryzyka poprzez jego dywersyfikację 8. Posiadanie przewag własnościowych jest związane ze znaczącymi nakładami środków finansowych. Wymaga ono bowiem najczęściej bardzo kapitałochłonnych inwestycji w 8 J. H. Dunning, The eclectic paradigm as an envelope for economic and business theories of MNE activity, International Business Review, April 2000

11 badania nad rozwojem nowej technologii i efektywności organizacyjnej, intensywnej działalności marketingowej czy szkolenia kadry pracowniczej. Jednakże, gdy przedsiębiorstwo osiągnie przewagi własnościowe, ich przeniesienie oraz wykorzystanie w ramach tego przedsiębiorstwa w innym kraju poprzez włącznie ich w działalności filii zagranicznych nie wiąże się już z większymi dodatkowymi kosztami. Przedsiębiorstwo często podejmuje decyzję o sprzedaży posiadanych przewag (patentów, technologii i know-how), lecz z reguły jest to technologia w jakimś stopniu przestarzała. W ten sposób unika się niebezpieczeństwa konkurencji ze strony licencjobiorcy, który mógłby przyczynić się do utraty konkurencyjności licencjodawcy. Kolejną przewagę jaką może osiągnąć korporacja to przewagi wynikające z procesu internacjonalizacji. Koncepcja przewag wynikających z internalizacji jest w teorii J. H. Dunninga pochodną wcześniejszych teorii transakcji wewnętrznych (R. H. Coarse, E. Heindhues, H. Perlmutter) i kosztów transakcyjnych (O. E. Williamson). Opierają się one na założeniu o niedoskonałym funkcjonowaniu rynku i występowaniu znacznych kosztów działalności międzynarodowej związanych z poszukiwaniami dostawców i odbiorców, badaniem ich wiarygodności, negocjacjami, podpisywaniem samej umowy a następnie jej realizacją i kontrolą. Te działania przedsiębiorstwa najczęściej niosą za sobą duże ryzyko niepowodzenia. Według J. H. Dunninga, internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa prowadzić może do uzyskiwania następujących przewag, korzyści: większa swoboda w polityce cenowej poprzez możliwość wykorzystania cen transferowych; uniknięcie bądź wykorzystanie interwencjonizmu państwowego (cła, kontyngenty, różnice stawek podatkowych, bodźce dla inwestorów); kontrola źródeł podaży oraz warunków sprzedaży zasobów (włącznie z wiedzą techniczną); wzajemne subsydiowanie między filiami jako realizacja strategii konkurencyjnej 9. 9 J. H. Dunning, The eclectic paradigm as an envelope for economic and business theories of MNE activity, International Business Review, April 2000

12 Zgodnie z teorią eklektyczną, gdy przedsiębiorstwo posiada jedynie przewagi własnościowe i te związane z internalizacją, najodpowiedniejszym sposobem ich wykorzystania jest eksport konkurencyjnych cenowo i jakościowo produktów. Krok w kierunku bezpośrednich inwestycji zagranicznych pojawia się dopiero wtedy, gdy przedsiębiorstwo może efektywniej wykorzystywać posiadane przewagi poprzez podjęcie działalności operacyjnej na rynku zagranicznym. Przewagi lokalizacyjne wynikają więc ze specyficznego miejsca ulokowania działalności i jako jedyne nie zależą od przedsiębiorstwa, ale od otoczenia rynkowego. Zgodnie z teorią eklektyczną, rozpoczęcie bezpośredniej inwestycji zagranicznej jest więc splotem trzech współzależnych okoliczności składających się na paradygmat: własność lokalizacja - internalizacja. Na podstawowe pytanie - które firmy podejmują bezpośrednie inwestycje zagraniczne - odpowiedzi należy szukać w posiadanych przez przedsiębiorstwo przewagach własnościowych. Drugie pytanie - gdzie firmy decydują się lokować swoje zagraniczne oddziały i filie - znajduje odpowiedź w analizie przewag lokalizacyjnych. Odpowiedź na pytanie - dlaczego firmy decydują się na bezpośrednie inwestycje - wyjaśnia analiza przewag internalizacyjnych. Należy również dodać, że korporacje transnarodowe działają obecnie w zupełnie innym otoczeniu na rynku globalnym aniżeli trzydzieści lat temu, gdy powstawał paradygmat eklektyczny. Czynniki, które dziś kształtują przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa różnią się znacznie od tych, na które pierwotnie kładło się nacisk, tj. efektywność wykorzystania posiadanych zasobów materialnych (tzw. przewagi statyczne). Dziś podstawowe znaczenie ma dostęp do wiedzy, know-how, czyli wykorzystanie zasobów o charakterze niematerialnym (tzw. przewagi dynamiczne). Warto również, przy analizie paradygmatu eklektycznego odnieść się do, zdefiniowanych po raz pierwszy przez Jacka Behrmana (1972), motywów, jakimi kierują się korporacje transnarodowe podejmując się bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Należy jednak

13 podkreślić, że w obecnych czasach korporacje transnarodowe często łączą w swej działalności dwa lub więcej typów 10. Należą do nich: 1. Inwestycje bezpośrednie, których celem jest poszukiwanie zasobów w kraju goszczącym (Resource-seeking Foreign Direct Investements) 2. Inwestycje poszukujące rynków zbytu (Market-seeking Foreign Direct Investements) 3. Inwestycje zorientowane na polepszenie efektywności (Efficiency-seeking Foreign Direct Investements) 4. Inwestycje poszukujące zasobów strategicznych (Strategic assets-seeking Foreign Direct Investements) Inwestycje bezpośrednie ukierunkowane na zdobywanie rynków (market-seeking) Inwestycje bezpośrednie ukierunkowane na zdobywanie rynków (market-seeking) mogą być podejmowane w celu utrzymania, ochrony już istniejących rynków lub też wykorzystaniu lub promowaniu nowych rynków. Oprócz rozmiaru rynku oraz perspektyw związanych z dalszym jego rozwojem, istnieją cztery główne przyczyny dla jakich przedsiębiorstwa decyduję na zaangażowanie się zagranicą w celu poszukiwania rynków. Po pierwsze, z powodu, iż dotychczasowi dostawy lub też kontrahenci zdecydowali się na inwestycje związane z produkcją poza granicami własnych krajów macierzystych i w celu utrzymania dalszej współpracy, firmy decydują się podążać w ich kierunku. Przykładem mogą być japońskie firmy (dostawcy komponentów do produkcji samochodów), które w celu dalszej współpracy z głównymi producentami samochodów (które to przeniosły swą produkcję do Stanów Zjednoczonych celem obsługi amerykańskiego rynku) również zdecydowały się na założenie filii zagranicznych w Stanach Zjednoczonych. 10 Motywy działalności zagranicznej korporacji transnarodowych mogą zmieniać się min. wraz z zdobywaniem wiedzy i doświadczenia z prowadzonej działalności. Początkowo, większość przedsiębiorstw inwestuje w celu uzyskania dostępu do surowców lub też celu zdobycia nowych rynków zbytu dla swoich towarów lub świadczonych usług. Z czasem, rynki zagraniczne stają się miejscem, które umożliwia przedsiębiorstwom zdobycie konkurencyjnej pozycji na rynku międzynarodowym (efficiency-seeking) poprzez wykorzystanie posiadanych już specyficznych przewag własnościowych.

14 Drugą przyczyną jest fakt, iż w wielu przypadkach, produkt musi być dostosowany do gustów i potrzeb konsumentów kraju goszczącego. W przypadku niedostosowania się do lokalnych wymogów związanych z tradycjami, marketingiem, wymogami prawnymi itp. zagraniczne przedsiębiorstwa mogą stracić swój udział w rynku na rzecz lokalnych firm znających doskonale wymogi rynku kraju goszczącego. Trzecią przyczyną dla których firmy decydują się na bezpośrednią inwestycję zagraniczna jako formę obsługi rynków zagranicznych jest to, iż koszty produkcji i transakcji mogą okazać się niższe aniżeli w przypadku eksportu. Kiedy koszty transportu danego towaru są relatywnie wysokie a produkcja może mieć miejsce blisko głównych centrów konsumpcyjnych, decyzja o inwestycji bezpośredniej ma swoje ekonomiczne uzasadnienie. W typ przypadku, często determinantem wpływającym na obsługę rynków zagranicznych poprzez BIZ jest istnienie regulacji rządowych lub innych barier w handlu. Czwartą przyczyną (której znaczenie w ostatnim czasie wzrasta), w przypadku bezpośrednich inwestycji zagranicznych typu market-seeking, jest chęć a nawet konieczność (jako części strategii globalnej produkcji i marketingu) obecności fizycznej danego przedsiębiorstwa na rynkach, które są obsługiwane przez konkurentów danej korporacji cechować się one mogą bądź to strategią defensywną bądź agresywną 11. Należy dodać, że korporacje transnarodowe traktują własne filie zagraniczne (w przypadku inwestycji BIZ ukierunkowanych na poszukiwanie rynków) raczej jako jednostki samowystarczalne 12 (self-contained production unit) gdy chodzi o produkcję towarów a nie jako część łańcucha produkcyjnego (co ma miejsce w przypadku innych rodzajów BIZ). A więc, w przypadku strategii market-seeking, firma matka oraz jej filie zagraniczne są zintegrowane horyzontalnie. Korporacje transnarodowe angażują się w inwestycje horyzontalne głównie w celu uzyskania lepszego dostępu i możliwości obsługi rynków zagranicznych. Bazujące na tego rodzaju bezpośrednich inwestycjach zagranicznych filie zagraniczne zwykle produkują podobne towary na potrzeby rynków zbytu w krajach je goszczących. Horyzontalne BIZ są więc umotywowane przede wszystkim potrzebą opanowania 11 Dunning J.H, Lindan S.M., Multinational enterprises and the Global Economy, 2008, str File zagraniczne, które prowadzą relatywnie autonomiczną działalność produkcyjną w całej strukturze danej korporacji określane są mianem jednostek stand-alone (patrz dalej w tym rozdziale)

15 zagranicznych rynków zbytu na towary danej korporacji dzięki wykorzystaniu przewag własnościowych (posiadana technologia, marketing, marka, patenty itp.) Obecnie coraz ważniejsze dla korporacji transnarodowych są motywy związane z poszukiwaniem i wykorzystywaniem informacji, wiedzy oraz innowacji w rożnych krajach, a związane z tym BIZ mają horyzontalny charakter. Modele teoretyczne badające horyzontalne inwestycje bezpośrednie sugerują substytucyjny charakter związek pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi a eksportem kraju macierzystego 13. Inwestycje bezpośrednie ukierunkowane na poszukiwanie zasobów (resource-seeking) Podejmowanie bezpośrednich inwestycji skierowanych w celu możliwości skorzystania z zasobów kraju przyjmującego wiąże się generalnie z osiąganiem określonych korzyści kosztowych wiązanych z dostępem do tańszych i lepszej jakości zasobów kraju goszczącego aniżeli tych dostępnych w kraju macierzystym. Większość filii zagranicznych inwestorów podejmujących inwestycje bezpośrednie typu natural resources-seeking eksportuje swoje produkty do krajów macierzystych. Wśród inwestorów, którzy ukierunkowani są na zasoby można wymienić trzy główne typy 14 : Inwestorów wykorzystujących istniejące w kraju przyjmującym różnego rodzaju zasoby surowcowe (minerały, metale, produkty rolne, paliwa) ze względu na ich jakość lub też dostępność. Celem nadrzędnym w tym przypadku jest nie tylko zminimalizowanie kosztów lecz również ochrona źródeł dostaw tych zasobów. Inwestorów szukających taniej (niewykwalifikowanej) i silnie zmotywowanej siły roboczej lub też średnio wykwalifikowanej siły roboczej (semi-skilled labour). Ten typ inwestycji pochodzi w większości od inwestorów z krajów wysokorozwiniętych (głównie z sektora przemysłu jak i usług), gdzie koszty pracy są relatywnie wysokie. W ten sposób, tworzone filie zagraniczne są 13 Przegląd literatury na ten temat znadjuje się min. w pracy: Markusen J. R., Multinationals, Multi-plant Economies, and the Gains from Trade, Journal of International Economics, 16(3-4): , 1984 oraz Brainard S. L., An Empirical Assessment of the Proximity-ConcentrationTrade-off Between Multinational Sales and Trade, American Economic Review, 87(4): , Dunning J.H.; Lundan S.M, Multinational Enterprises and the Global Economy, Massachusetts, 2009, str. 68

16 źródłem produkcji towarów pośrednich lub finalnych na eksport 15. Większość inwestycji tego typu podejmowanych jest w krajach rozwijających się o dosyć zaawansowanym poziomie rozwoju gospodarczego, które są w stanie stworzyć strefę wolnego handlu z krajami macierzystymi - przykładem są Indie, które stworzyły doskonałe warunki dla istnienia wielu filii zagranicznych (call centers) w branży telekomunikacyjnej. Inwestorów szukających możliwości przejęcia istniejących zasobów niematerialnych w krajach goszczących, taki jak nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne czy marketingowe. Należy podkreślić, że nie tylko korporacje transnarodowe z rynków wschodzących (emerging markets) dokonują swych inwestycji w krajach wysokorozwiniętych w celu dostępu do technologii czy specyficznych umiejętności organizacyjnych. Przykładem są również niektóre inwestycje bezpośrednie wśród krajów wysokorozwiniętych, jak np. europejskie filie zagraniczne w Stanach Zjednoczonych w branżach wysokich technologii czy też japońskie inwestycje bezpośrednie w Australii celem dostępu do zasobów deficytowych w Japonii 16. Inwestycje bezpośrednie ukierunkowane na podnoszenie efektywności (efficiencyseeking) Motywem bezpośrednich inwestycji zagranicznych typu efficiency-seeking jest racjonalizacja podjętych wcześniej inwestycji typu resource-seeking czy market-seeking poprzez skorzystanie z korzyści płynących z istnienia gospodarki skali (economies of scale) czy też dywersyfikacji ryzyka 17. Z reguły podnoszenie efektywności jako motyw inwestycji bezpośrednich ma miejsce w przypadku dużych, doświadczonych i posiadających już wystandaryzowane, akceptowane towary na rynkach zagranicznych charakteryzujących się otwartością i szybkim rozwojem. Ukierunkowanie na skuteczność oznacza podjęcie inwestycji bezpośredniej za granicą po to, by korzystać z istniejących 15 Rodzaj strategii prostej integracji (simple integration strategy) 16 Dunning J.H.; Lundan S.M, Multinational Enterprises and the Global Economy, Massachusetts, 2009, str Dunning J.H.; Lundan S.M, Multinational Enterprises and the Global Economy, Massachusetts, 2009, str.72

17 tam warunków pozwalających w sposób pełniejszy wykorzystać własne przewagi. Często inwestor zagraniczny stosuje rozwiązania wcześniej zapoczątkowane w kraju macierzystym. Wyróżnia się dwa rodzaje inwestycji bezpośrednich typu efficiency-seeking. Pierwszy z nich charakteryzuje się wykorzystaniem istniejącej przewagi polegającej na istnieniu różnic w kosztach i dostępie tradycyjnych czynników wytwórczych w różnych krajach. To tłumaczy podział jaki obecnie istnieje w łańcuchu produkcyjnym ta część produkcji wykorzystująca kapitał czy technologie tworzona jest głównie w krajach wysokorozwiniętych podczas gdy produkcja oparta o siłę roboczą czy surowce w krajach rozwijających się. Drugi rodzaj inwestycji bezpośrednich typu efficiency-seeking jest wykorzystywany w krajach goszczących charakteryzujących się podobną strukturą rynków wewnętrznych i poziomem dochodów, gdzie wykorzystuje się przewagi związane z istnieniem gospodarki skali, występujących różnic w gustach konsumentów czy też różnych możliwości podaży towarów bądź świadczonych usług na rynki tych krajów. W tym przypadku znacznie istotniejszą rolę, aniżeli poziom dostępu do czynników produkcji (factor endowments) w poszczególnych krajach, odgrywają takie czynniki jak: charakterystyka wewnętrznej konkurencji kraju goszczącego, jego makro- i mikroekonomiczna sytuacja wewnętrzna czy też struktura popytu konsumenta. Inwestycje bezpośrednie ukierunkowane na pozyskiwanie strategicznych aktywów lub zdolności (startegic assets-seeking) Cechą wyróżniającą ten rodzaj inwestycji bezpośrednich jest chęć osiągnięcia celów długookresowych danej korporacji (utrzymanie lub też wzmocnienie pozycji konkurencyjnej na globalnym rynku) poprzez nabywanie aktywów zagranicznych firm. Motywem dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych mających na celu pozyskiwanie strategicznych aktywów zagranicznych firm nie jest wyłącznie uzyskiwanie dostępu do wiedzy marketingowej czy metod związanych z możliwościami redukcji kosztów (co niewątpliwie może również być istotne) lecz przede wszystkim nabywanie fizycznych

18 aktywów firm czy wiedzy (umiejętności) pracowników (human competences), które przyczyniają się do wzmocnienia posiadanych przewag własnościowych 18. Przykładem takiego postępowania są korporacje transnarodowe z krajów rynków wschodzących, które chcąc wzmocnić swoje przewagi własnościowe dokonują przejęć firm będących w posiadaniu tych przewag (przejęcie IBM przez chińską firmę Lenovo w 2005 roku czy przejęcie angielskiej firmy z sektora stalowego Corus przez indyjską firmę Tata w 2007 roku). W rzeczywistości inwestorzy podejmujący się tego typu inwestycji bezpośrednich mają nadzieje, że owe przejęcia, fuzje czy innego rodzaju umowy współpracy z zagranicznymi firmami przyniosą wymierne efekty związane z ograniczaniem ryzyka, zmniejszeniem kosztów transakcyjnych czy stworzeniem synergii prac badawczo-rozwojowych itp. Tabela: Rodzaje bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz czynniki ich determinujące Typ Przewagi własnościowe Przewagi Przewagi Strategiczne cele Rodzaje działalności bezpośredniej firmy (specific lokalizacyjne internalizacji korporacji korporacji inwestycji ownership advantages) (specific location (specific zagranicznej dlaczego BIZ advantages) internalisation gdzie BIZ advantages) jak BIZ Poszukiwanie Kapitał, technologia, Posiadanie By zapewnić To zdobyć (a) Ropa, miedź, zasobów dostęp do rynków, surowców, dobra stabilność dostaw uprzywilejowany kakao, hotele (Natural komplementarne infrastruktura po odpowiedniej dostęp do surowców (b) Eksport towarów resorce seeking) aktywa transportowa, cenie, kontrola vis-a-vis konkurentów lub procesów Rozmiar i siła umów istnienie ulg rynków pracochłonnych handlowych podatkowych (c) offshoring niektórych usług Poszukiwanie Kapitał, technologia, Koszty materiałów Chęć redukcji Ochrona istniejących Komputery, rynek rynku (Market informacja, zdolności oraz siły roboczej, kosztów rynków, reakcje farmaceutyczny, seeking) menedżerskie i rozmiar rynku i transakcyjnych i zwrotne wobec samochodowy, usług organizacyjne, zdolność jego informacyjnych, konkurentów, finansowych, lotniczy do generowania charakterystyka, ochrona praw zapobieganie przede lojalności wobec polityka rządowa własności wejściem na nowe 18 Dunning J.H, Lindan S.M., Multinational enterprises and the Global Economy, 2008, str. 73

19 posiadanej marki, kraj wobec rynku konkurentom wydatki na badania R&D inwestycji Poszukiwanie Jak wyżej, lecz również (a) Specjalizacja i (a) Jak wyżej, oraz Korzyści płynące z Sektor samochodowy, efektywności (Efficiency dostęp do rynków, korzyści skali, koncentracja procesów korzyści płynące z istnienia wspólnego specjalizacji procesu produkcyjnego w elektryczny, usług biznesowych seeking) dywersyfikacje geograficzna inwestycji, międzynarodowe źródła nakładów (inputs) produkcyjnych (b) niskie koszty pracy, rządowe ulgi dla produkcji lokalnej, sprzyjające warunki do prowadzenia biznesu zarządzania skali globalnej Poszukiwanie strategicznych Jakakolwiek powyższa cecha oferująca Jakakolwiek powyższa cecha Redukcja ryzyka, korzyści płynące z W celu wzmocnienia globalnej Sektory oparte na wiedzy aktywów (Strategic basset seeking) możliwość synergii z istniejącymi aktywami która umożliwia zdobycie technologii, zdolności organizacyjnych i innych aktywów, które są deficytowe istnienia wspólnego rządu, poprawa konkurencyjności innowacyjności lub konkurencyjności produkcji; w celu zdobycia nowych możliwości produkcyjnych lub rynków Źródło: Dunning J.H, Lindan S.M., Multinational enterprises and the Global Economy, 2008, str Podsumowanie Internacjonalizacja nie jest procesem nowym, co łatwo jest udowodnić, dokonując analizy handlu międzynarodowego. Zwiększenie jego dynamiki będącego wynikiem początkowo odkryć geograficznych, następnie procesu kolonializmu i dekolonializmu, a w końcu innowacji technicznych i technologicznych doprowadził do stworzenia globalnego systemu handlowego opartego w dużym stopniu o działalność korporacji transnarodowych. Wystarczy podkreślić, iż 30% światowego eksportu odbywa się pomiędzy korporacjami oraz ich filiami zagranicznymi.

20 Skala rynku i produkcji, powstawanie i rozszerzanie działalności korporacji ponadnarodowych (korzystających z licznych preferencji podatkowych i innych udogodnień w kraju goszczącym), wzrost powiązań gospodarczych między krajami, regionami i przedsiębiorstwami, obniżanie barier taryfowych i poza taryfowych za pomocą GATT (następnie Światowej Organizacji Handlu) wszystko to można zdefiniować jako zarówno przyczyny, jak i tendencje procesu internacjonalizacji. Ciągła rywalizacja w okresie otwartego rynku prowadzi do szukania nowych przewag i metod, które przyczynią się do silnej pozycji na rynku lokalnym jak i międzynarodowym przedsiębiorstw. Równocześnie wraz z dynamiką rozwoju powiązań pomiędzy państwami i ich przedsiębiorstwami na rynku globalnym, rosło zainteresowanie samych naukowców. Złożoność problematyki, znalazły swoje odzwierciedlenie teoretyczne w obszarze samej ekonomii, jak również w naukach politycznych, czego przykładem jest paradygmat eklektyczny brytyjskiego ekonomisty Johna Dunninga., który jest syntezą poprzednich teorii opartych o koncepcję istnienia przewag własnościowych, internalizacji i lokalizacyjnych. Zgodnie więc z koncepcją Dunninga, podjęcie zagranicznej działalności jest wynikiem oddziaływania różnych czynników, które wspólnie decydowały o przewadze konkurencyjnej jednych przedsiębiorstw nad pozostałymi i przesądzały o podjęciu działalności inwestycyjnej za granicą, głównie w formie bezpośredniej inwestycji. Autor paradygmatu eklektycznego stawia hipotezę, iż dana firma podejmie decyzje o zaangażowaniu się w bezpośrednie inwestycje za granicą pod warunkiem, że zostaną spełnione równocześnie warunki Posiadania pewnych specyficznych przewag konkurencyjnych nad lokalnymi firmami w kraju goszczącym, Posiadania pewnych atutów związanych z lokalizacją kraju goszczącego inwestycję bezpośrednią Przewagi wynikające w wykorzystania własnych struktur organizacyjnych Wykorzystane teksty:

21 1. A. Kokko, FDI and the Structure of Home Country Production, Routledge, London and New York, A. Zorska, Ku globalizacji?, PWN, Warszawa J. H. Dunning, Explaining Changing patterns of International Production: In Defense of the Eclectic Theory, Oxford Bulletin of Economic and Statistics, J. H. Dunning, The eclectic paradigm as an envelope for economic and business theories of MNE activity, International Business Review, April J. H. Dunning, The theory of international production, The International Trade Journal, J.H. Dunning, Towards an Eclectic Theory of International Production: Some Empirical Tests, Journal of International Business Studies, J. Misala, Teorie międzynarodowej wymiany gospodarczej, PWN, Warszawa J. Rymarczyk, Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa R.E. Lipsey, Home and Host Country Effects of FDI, University of Chicago Press, Chicago, World Investment Reports , UNCTAD.

Wykład 8. Plan wykładu

Wykład 8. Plan wykładu Wykład 8 Skutki napływu BIZ Plan wykładu 1. Wpływ na dochód 2. Wpływ na pracowników 3. Wpływ na handel zagraniczny 4. Wpływ na firmy w kraju goszczącym 5. BIZ w sektorze finansowym 1 1. Wpływ na dochód

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 11 GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19

WSTĘP 11 GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 ROZDZIAŁ I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19 1. Współczesna gospodarka światowa i jej struktura... 19 1.1. Podmioty gospodarki światowej... 21 1.2. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Ekspansja firm na rynki zagraniczne Strategie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Magdalena Grochal-Brejdak Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 22 października 2012 1 2 1 Czym

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ)

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) Wykład 7 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) Plan wykładu 1. Rodzaje BIZ 2. Teorie BIZ 3. Sprzyjający klimat 1 1. Rodzaje BIZ 1/6 Definicja BIZ sformułowana przez IMF (Balance of Payments Manual)

Bardziej szczegółowo

Materiał do użytku wewnętrznego dla studentów PWSZ w Głogowie. Globalny kontekst zarządzania. Otoczenie kulturowe i wielokulturowe

Materiał do użytku wewnętrznego dla studentów PWSZ w Głogowie. Globalny kontekst zarządzania. Otoczenie kulturowe i wielokulturowe Materiał do użytku wewnętrznego dla studentów PWSZ w Głogowie Globalny kontekst zarządzania Otoczenie kulturowe i wielokulturowe Źródło: opracowano na podstawie R.W.Gryffin, Podstawy zarządzania organizacjami.

Bardziej szczegółowo

Wejście na rynek zagraniczny model podejmowania decyzji

Wejście na rynek zagraniczny model podejmowania decyzji Wejście na rynek zagraniczny model podejmowania decyzji Model podejmowania decyzji 1. Analiza zasobów przedsiębiorstwa 2. Analiza rynków docelowych 3. Analiza ryzyka 4. Określenie celów ekspansji zagranicznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY

PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY Prof. zw. dr hab. Jan Rymarczyk PROGRAM WYKŁADU BIZNES MIĘDZYNARODOWY WYKŁAD I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ 1. Pojęcie biznesu międzynarodowego 2. Pojęcie globalizacji i jej cechy 3. Stymulatory globalizacji

Bardziej szczegółowo

Wykład 9 Globalizacja jako wyznacznik działań strategicznych

Wykład 9 Globalizacja jako wyznacznik działań strategicznych Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 9 Globalizacja jako wyznacznik działań strategicznych Plan wykładu Idea globalizacji Taktyka globalizacji Podejścia globalizacji Nowe wartości

Bardziej szczegółowo

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Dr Bogdan Buczkowski Katedra Wymiany Międzynarodowej Konferencja organizowana w ramach projektu Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa integracja MSG

Międzynarodowa integracja MSG Międzynarodowa integracja MSG Kryteria wyodrębniania ugrupowań integracyjnych kryteria polityczne kryteria ekonomiczne Prawidłowości rozwoju ugrupowań integracyjnych Zmniejszanie się różnic w poziomie

Bardziej szczegółowo

w mld USD MOFCOM UNCTAD SAFE Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOFCOM, UNCTAD i SAFE.

w mld USD MOFCOM UNCTAD SAFE Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOFCOM, UNCTAD i SAFE. A. BEZPOŚREDNI 1. Poprzez działalność produkcyjną lub usługową import technologii ze spółki macierzystej i wykorzystywanie jej w procesie produkcyjnym prowadzenie działalności w branżach wysokiej techniki

Bardziej szczegółowo

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Wojciech Burzyński Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Warszawa, 8 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji

Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji AID Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji Pod redakcją Elizy Frejtag-Mika SPIS TREŚCI Wstęp 7 l t Przyczyny rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych w świetle teorii... 9 1.1. Wstęp.\

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do Innowacja w przedsiębiorczości Andrzej Zakrzewski Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości andrzej.zakrzewski@inkubatory.pl Innowacja Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego

Bardziej szczegółowo

Negatywne skutki monopolu

Negatywne skutki monopolu Negatywne skutki monopolu Strata dobrobytu społecznego z tytułu: (1) mniejszej produkcji i wyższej ceny (2) kosztów poszukiwania renty, które ponoszą firmy w celu osiągnięcia monopolistycznej pozycji na

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2009-2011 XXI Raport Roczny Warszawa, 20 grudnia 2011 r. Program seminarium Koniunkturalne i strukturalne wyzwania dla sektora

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Konkurencja i współpraca międzynarodowa. Jan W. Bossak

Konkurencja i współpraca międzynarodowa. Jan W. Bossak Konkurencja i współpraca międzynarodowa. Jan W. Bossak Autor adresuje książkę do Czytelników pragnących lepiej zrozumieć procesy rozwoju gospodarczego we współczesnym świecie. Do studentów, ekonomistów

Bardziej szczegółowo

Otoczenie organizacji

Otoczenie organizacji Otoczenie organizacji Rodzaje otoczenia przedsiębiorstwa: makrootoczenie mezootoczenie otoczenie konkurencyjne Makrootoczenie jest to zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikający z tego,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ GLOBALNIE. dr Katarzyna Blanke- Ławniczak

MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ GLOBALNIE. dr Katarzyna Blanke- Ławniczak MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ GLOBALNIE dr Katarzyna Blanke- Ławniczak URUCHOM W SOBIE: 1. Global-mind-set, czyli globalną mentalność chęć i umiejętność eksploracji świata, poszukiwanie nowych trendów i możliwości.

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI NA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI NA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA ZAGADNIENIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI NA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE II STOPNIA 1. Specjalizacja międzynarodowa pojęcie, determinanty, typy 2. Bilans płatniczy

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera W ostatnich latach ukazało się wiele opracowań poświęconych ocenie wymiany handlowej

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

Otoczenie. Główne zjawiska

Otoczenie. Główne zjawiska Otoczenie Coraz bardziej rozległe (globalizacja, wzrost wymiany informacji) Różnorodne (wyspecjalizowane organizacje, specyficzne nisze rynkowe) Niestabilne (krótki cykl życia produktu, wzrost konkurencji,

Bardziej szczegółowo

MSG ĆWICZENIA 3. Międzynarodowe przepływy kapitału

MSG ĆWICZENIA 3. Międzynarodowe przepływy kapitału MSG ĆWICZENIA 3 Międzynarodowe przepływy kapitału przemieszczanie za granicę wartości w formie środków finansowych lub dóbr materialnych, gdy kraj przyjmujący kapitał jest obciążony na rzecz kraju-eksportera

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA Aktywność Polski na rynku międzynarodowym realizowana jest w trzech głównych obszarach: 1. Udziału w tworzeniu wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej uwzględniającej interesy

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

czasochłonność nakłady

czasochłonność nakłady czasochłonność nakłady wzrost wewnętrzny realizacja nowych inwestycji, np. budowa i wyposażenie nowych obiektów wymaga dużo czasu, podobnie organizowanie od podstaw nowych oddziałów i filii nowe inwestycje

Bardziej szczegółowo

Wykład 7. Portfel strategiczny

Wykład 7. Portfel strategiczny Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 7 Portfel strategiczny Plan wykładu Idea portfela strategicznego Macierz BCG Macierz ADL Macierz McKinseya Model Portera Macierz Ansoffa Model

Bardziej szczegółowo

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej Title of the presentation firmy na danym Date

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII Przedmowa CZĘŚĆ I. WSTĘP Rozdział 1. Koncepcja strategii Rola strategii w sukcesie Główne ramy analizy strategicznej Krótka historia strategii biznesowej Zarządzanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2

Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2 Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2 Do niedawna uwaga przedsiębiorców (funkcjonujących na rynkach zagranicznych lub zamierzających na nie wejść) skupiała się głównie na czynnikach

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych 1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu 2. Wady i zalety stosowania outsourcingu 3. Metoda zarządzania KAIZEN 4. Rynek pracy i bezrobocie 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Grupa Selena Rok założenia: 1992 Siedziba: Polska, Europa Spółka giełdowa: notowana na Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Wschodzące polskie korporacje międzynarodowe (KMN). Doświadczenia polskie na tle innych krajów

Wschodzące polskie korporacje międzynarodowe (KMN). Doświadczenia polskie na tle innych krajów Wschodzące polskie korporacje międzynarodowe (KMN). Doświadczenia polskie na tle innych krajów UMIĘDZYNARODOWIENIE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Tworzenie wartości polskich przedsiębiorstw przez inwestycje

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO F7/8.2.1/8.5.10806 1/5 Załącznik nr 19b do SIWZ FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO Auditorzy: Data auditu: Osoby zaangażowane w audit ze strony firmy: F7/8.2.1/8.5.10806 2/5 A. INFORMACJE OGÓLNE Firma:

Bardziej szczegółowo

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence)

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence) Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Cena w marketingu dr Grzegorz Mazurek PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA 1. Klaster / Klastering Strona 1 Rys historyczny Inicjatywy klastrowe powstają w wyniku polityki rozwoju gospodarczego lub też w wyniku wydarzeń, które skłaniają

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM

ZARZĄDZANIE W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM ZARZĄDZANIE W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM - WYKŁAD 3 DR KATARZYNA BAŁANDYNOWICZ-PANFIL ETAPY ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ GLOBALIZACJI Rymarczyk TEORIE FIRMY MIĘDZYNARODOWEJ Rymarczyk, Biznes międzynarodowy, r. 3.2;

Bardziej szczegółowo

Cena w marketingu. Instrument stymulowania popytu. Czynnik determinujący długofalową rentownośd firmy

Cena w marketingu. Instrument stymulowania popytu. Czynnik determinujący długofalową rentownośd firmy Cena w marketingu Instrument stymulowania popytu Czynnik determinujący długofalową rentownośd firmy Znaczenie decyzji cenowych Cena wpływa bezpośrednio na poziom popytu Cena determinuje zyskownośd działao

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Handel międzynarodowy korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarki

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Handel międzynarodowy korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarki Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Handel międzynarodowy korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarki dr Iwona Pawlas Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 23 maja 2011 r. 1 Handel międzynarodowy/ handel zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 2 Zamieszczamy podsumowanie analizy rynkowej wraz z aneksem statystycznym, przygotowanej dla Centrów Obsługi Eksportera i Inwestora (COIE),

Bardziej szczegółowo

Konsument czy w centrum uwagi? Konsument w zintegrowanych strategiach rządowych

Konsument czy w centrum uwagi? Konsument w zintegrowanych strategiach rządowych Konsument czy w centrum uwagi? Konsument w zintegrowanych strategiach rządowych 1 Konsument jako podmiot strategii: Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Sprawne Państwo Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Handel międzynarodowy teoria, korzyści, ograniczenia. Jerzy Wilkin Wprowadzenie do ekonomii WNE UW

Handel międzynarodowy teoria, korzyści, ograniczenia. Jerzy Wilkin Wprowadzenie do ekonomii WNE UW Handel międzynarodowy teoria, korzyści, ograniczenia Jerzy Wilkin Wprowadzenie do ekonomii WNE UW Struktura wykładu Dlaczego istnieje handel międzynarodowy? Funkcja produkcji i możliwości produkcyjne gospodarki;

Bardziej szczegółowo

6.4. Wieloczynnikowa funkcja podaży Podsumowanie RÓWNOWAGA RYNKOWA Równowaga rynkowa w ujęciu statycznym

6.4. Wieloczynnikowa funkcja podaży Podsumowanie RÓWNOWAGA RYNKOWA Równowaga rynkowa w ujęciu statycznym Spis treœci Przedmowa do wydania ósmego... 11 Przedmowa do wydania siódmego... 12 Przedmowa do wydania szóstego... 14 1. UWAGI WSTĘPNE... 17 1.1. Przedmiot i cel ekonomii... 17 1.2. Ekonomia pozytywna

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Plan wykładu Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Metoda SWOT Cele przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. CZĘŚĆ I. TEORIA WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ (Anna Zielińska-Głębocka)

Spis treści. Wstęp. CZĘŚĆ I. TEORIA WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ (Anna Zielińska-Głębocka) Spis treści Wstęp CZĘŚĆ I. TEORIA WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ (Anna Zielińska-Głębocka) Rozdział 1. Podstawy funkcjonowania rynków międzynarodowych 1. 1. Wprowadzenie 1. 2. Rodzaje rynków międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Otoczenie zewnętrzne organizacji

Otoczenie zewnętrzne organizacji Analiza PEST Otoczenie zewnętrzne organizacji Otoczenie zewnętrzne to to, co znajduje się na zewnątrz niej, poza jej granicami i oddziałuje na nią Umowność rozgraniczenia organizacji i otoczenia: Otoczenie

Bardziej szczegółowo

dr hab. Krystyna Leszczewska, prof. PWSIiP Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Tendencje na współczesnym rynku pracy

dr hab. Krystyna Leszczewska, prof. PWSIiP Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Tendencje na współczesnym rynku pracy dr hab. Krystyna Leszczewska, prof. PWSIiP Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Tendencje na współczesnym rynku pracy 1 Tendencje na współczesnym rynku pracy dr hab. Krystyna

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć Rynki Kapitałowe Warszawa, 24 września 2008 1 A. Bankowość Inwestycyjna BZWBK Obszar Rynków Kapitałowych B. Wybrane aspekty badania C. Wnioski i rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Strategie wejścia na rynki zagraniczne

Strategie wejścia na rynki zagraniczne lasyfikacja strategii wejścia trategie wejścia na rynki zagraniczne Handlowe ooperacyjne bezkapitałowe ooperacyjne kapitałowe Hierarchiczne Eksport przerobowy Eksport pośredni Eksport kooperacyjny Eksport

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG W RAMACH DZIAŁANIA 4.5

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 LP Działanie Dotychczasowe brzmienie w brzmieniu zaakceptowanym przez KM 1. 4.5 W projekcie przewidziano komponent B+R - (utworzenie

Bardziej szczegółowo

Ekonomia rozwoju wykład 7 Rola instytucji w rozwoju ekonomicznym. Prawa własności, ryzyka ekonomiczne, polityczne i

Ekonomia rozwoju wykład 7 Rola instytucji w rozwoju ekonomicznym. Prawa własności, ryzyka ekonomiczne, polityczne i Ekonomia rozwoju wykład 7 Rola instytucji w rozwoju ekonomicznym. Prawa własności, ryzyka ekonomiczne, polityczne i prawne. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I http://www.e-sgh.pl/piotr_bialowolski/er

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 11

Spis treści WSTĘP... 11 Spis treści WSTĘP... 11 Magdalena Mazurczak Korporacje transnarodowe w dobie procesów globalizacji...15 1.1. Współczesne procesy globalizacji gospodarki światowej...15 1.1.1. Pojęcie i definicje procesów

Bardziej szczegółowo

Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015. Grzegorz Karasiewicz

Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015. Grzegorz Karasiewicz pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015 Grzegorz Karasiewicz 2 Agenda ocena pozycji konkurencyjnej Zdefiniowanie rynku odniesienia Identyfikacja konkurentów Struktura przedmiotowa podaży

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

Klastry- podstawy teoretyczne

Klastry- podstawy teoretyczne Klastry- podstawy teoretyczne Dr inż. Anna Szerenos Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Program Innet Plan prezentacji Koncepcja klastra

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW Część 3. mgr Michał AMBROZIAK Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Warszawa, 2007 Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszego opracowania nie wolno kopiować ani

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Wpływ prawa ochrony konkurencji na liberalizację polskiego rynku

Wpływ prawa ochrony konkurencji na liberalizację polskiego rynku Wpływ prawa ochrony konkurencji na liberalizację polskiego rynku Anna Fornalczyk Gdańsk 2010 Treść prezentacji System prawny ochrony konkurencji w Polsce Konkurencja i jej znaczenie w gospodarce Polityka

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Zwycięskie strategie przedsiębiorstw Prof. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 9 kwietnia 2015 r. Podstawowe czynności w formułowaniu strategii

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU KONKURENCJA W HANDLU ISTOTA KONKURENCJI 2 Konkurencja w handlu i usługach jest siłą napędową rozwoju i podwyższania jakości Istotą konkurencji jest występowanie dużej liczby przedsiębiorstw na danym rynku

Bardziej szczegółowo

Wykład 10. Taktyki akwizycji

Wykład 10. Taktyki akwizycji Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 10 Taktyki akwizycji Plan wykładu Wprowadzenie Akwizycja pozioma Akwizycja pionowa Akwizycja dywersyfikacyjna Akwizycja konglomeratowa Czynniki

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

z dnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Projekt z dnia 2 listopada 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe stosunki gospodarcze. I.Teoria handlu międzynarodowego

Międzynarodowe stosunki gospodarcze. I.Teoria handlu międzynarodowego Adam Budnikowski Międzynarodowe stosunki gospodarcze 1 1. Wprowadzenie 1.1. Powstanie i rozwój gospodarki światowej 1.2. Pojęcie i zakres msg. I I.Teoria handlu międzynarodowego 2. Klasyczne teorie handlu

Bardziej szczegółowo

Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów

Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów Dr Marek Szarucki Katedra Analiz Strategicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA OSI PRIORYTETOWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020

POWIĄZANIA OSI PRIORYTETOWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO POWIĄZANIA OSI OWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1] Opole, kwiecień 2014 r. 2 Załącznik nr 2 do projektu RPO WO 2014-2020

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz Internetowe modele biznesowe dr Mirosław Moroz Zagadnienia A. Co to jest model biznesowy B. Tradycyjne modele biznesowe C. Internetowe modele biznesowe Co to jest model biznesowy Model biznesowy określa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Szczecin, 2010 Spis treści Wstęp... 11 CZĘŚĆ I OD WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ DO GOSPODARKI GLOBALNEJ Rozdział 1 HANDEL MIĘDZYNARODOWY....

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz 2011 Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych Maciej Bieokiewicz Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Społeczna Odpowiedzialnośd Biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility,

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1)

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) ISTOTA MARKETINGU ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) MARKETING - to proces kreowania wartości na rynku Klient kupuje to co stanowi dla niego wartość. Marketing ma stworzyć takie wartości (np. renomę marki,

Bardziej szczegółowo

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Wykład 1 Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Dr inż. Adam Deptuła POLITECHNIKA OPOLSKA Katedra Inżynierii Wiedzy Komputerowa Optymalizacja Sieci Logistycznych LOGISTYKA TRANSPORT proces transportowy

Bardziej szczegółowo

2012 PRACA ZESPOŁOWA W KSZTAŁTOWANIU INNOWACJI. Piotr Markiewicz

2012 PRACA ZESPOŁOWA W KSZTAŁTOWANIU INNOWACJI. Piotr Markiewicz 2012 PRACA ZESPOŁOWA W KSZTAŁTOWANIU INNOWACJI Piotr Markiewicz PROBLEMATYKA Wyzwania gospodarki opartej na wiedzy Innowacja i innowacyjność Zespoły istota i cechy Specyfika pracy zespołowej Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA WYKŁAD XII WZROST GOSPODARCZY cd. Chiny i ich wzrost gospodarczy Podstawy endogenicznej teorii wzrostu Konsekwencje wzrostu endogenicznego Dwusektorowy model endogeniczny

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo