Wpływ informatyzacji na usprawnienie działania urzędów administracji publicznej w Polsce w 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wpływ informatyzacji na usprawnienie działania urzędów administracji publicznej w Polsce w 2010 r."

Transkrypt

1 Wpływ informatyzacji na usprawnienie działania urzędów administracji publicznej w Polsce w 2010 r. Raport generalny z badań ilościowych dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Październik 2010

2 Spis treści 1. Informacje o badaniu 3 2. Podsumowanie 6 3. Wyniki badania: 14 A. Dział A: ogólne informacje o urzędach 15 B. Dział B: wykorzystanie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami w urzędzie 37 C. Dział C: wykorzystanie informacji przestrzennej i usług przestrzennych 40 D. Dział D: sprawy załatwiane w urzędzie 48 E. Dział E: wpływ wykorzystania technologii teleinformatycznych na pracę urzędu i świadczenie usług 57 F. Dział F: dobre praktyki urzędu 72 G. Dział G: wykorzystanie PIAPów 76 H. Dział I: infrastruktura teleinformatyczna w urzędzie 80 I. Dział II: wykorzystanie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami w urzędzie 83 J. Dział III. Wykorzystanie platformy epuap 94 K. Dział IV. Wykorzystanie technologii teleinformatycznych przez pracowników urzędu 100 L. Dział V. Świadczenie elektronicznych usług publicznych 104 M. Dział VI. Biuletyn informacji publicznej (BIP) 114

3 1. Informacje o badaniu

4 Informacje o badaniu 4 Cele: Metoda badawcza: Głównym celem badania było zidentyfikowanie stanu informatyzacji i jej wpływu na usprawnienie działania urzędów w Polsce w 2010 roku. Zebrane informacje dotyczyły stanu informatyzacji w zakresie: stopnia komputeryzacji oraz wykorzystania Internetu przez urzędy zastosowanych rozwiązań technicznych dotyczących infrastruktury komputerowej użytkowanego oprogramowania przez urzędy usług realizowanych przez urzędy, a udostępnionych przez Internet. Badanie było 6. edycją i dotyczyło roku 2009 i CAWI (wspomagany komputerowo wywiad w sieci Internet) ankieta dostępna na stronach MSWiA do wypełnienia on-line lub w wersji papierowej i odesłania Termin realizacji:

5 Informacje o badaniu 5 Próba badawcza: Respondent: Urzędy miejskie i gminne Urzędy powiatowe (starostwa powiatowe lub urzędy miasta na prawach powiatu) Urzędy wojewódzkie/ centralne (wojewódzkie, marszałkowskie, centralne, administracji niezespolonej, Żeglugi Śródlądowej, terenowej administracji rządowej i inne) Kierownicy urzędów (1.016 odesłanych ankiet response rate 40%) Informatycy (1.383 odesłanych ankiet response rate 54%) Rodzaj urzędu Kierownicy Informatycy Urzędy miejskie i gminne Urzędy powiatowe Urzędy wojewódzkie/ centralne TOTAL

6 2. Podsumowanie

7 Podsumowanie (1) Wykorzystanie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami w urzędzie 7 Systemy elektronicznego zarządzania dokumentami są dość powszechnie wykorzystywane i posiada je prawie połowa z wszystkich badanych urzędów (48%). Można przewidywać, że liczba urzędów używających takich rozwiązań będzie wzrastać, ponieważ większość (92%) urzędów które obecnie nie wykorzystują systemu archiwizacji i zarządzania dokumentami, planuje to zrobić jak najszybciej (w tym, bądź w 2011 roku). Z systemu elektronicznego zarządzania dokumentami istotnie częściej korzystają urzędy z województw: dolnośląskiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego. Nie istnieje spójna polityka wdrażania systemów zarządzania dokumentami przez urzędy, a systemy wykorzystywane przez różne urzędy w ograniczonym zakresie są w stanie się ze sobą komunikować. System zarządzania dokumentami zwykle nie jest częścią większego systemu informacyjnego obsługującego więcej niż jeden urząd, innego niż epuap. Istotnie częściej integracja systemów dotyczy urzędów zlokalizowanych Podlasiu i Śląsku. Dość częsta jest integracja systemu zarządzania dokumentami z platformą epuap, jednak praktyczne wykorzystanie wynikających z tego funkcjonalności w zasadzie nie istnieje. Jednak ogólnie o przydatności systemów elektronicznego zarządzania dokumentami w urzędzie może świadczyć fakt, że wśród urzędów, które deklarują poczucie osiągniętego sukcesu we wdrażaniu technologii teleinformatycznych, wdrożenie systemu zarządzania dokumentami jest wymieniane jako ważne osiągnięcie.

8 Podsumowanie (2) Wykorzystanie informacji przestrzennej i usług przestrzennych 8 Stosowanie systemów informacji przestrzennej nie jest normą dla wszystkich urzędów, jednak jest dość powszechne. Posiada je 44% wszystkich urzędów, w tym większość (89%) urzędów powiatowych. Dane przestrzenne są wykorzystywane przede wszystkim do ewidencjonowania gruntów i nieruchomości (90%), gospodarki nieruchomościami (82%), planowania przestrzennego (73%), planowania inwestycji (77%) oraz gromadzenia danych związanych z ochroną środowiska (61%). Część urzędów udostępnia dane z systemów GIS innym podmiotom (46%) i obywatelom (43%). Wśród przeszkód ograniczających wykorzystywanie danych GIS wymieniane były głównie braki odpowiednich procedur udostępniania danych przestrzennych (71%), nie wdrożony system informatyczny do ich obsługi i udostępniania (70%), brak standaryzacji posiadanych danych (65%) i wreszcie braki w samych danych GIS (65%). Znamienne jest, że przyczyny finansowe nie były wskazywane jako główna przeszkoda, z czego może wynikać wniosek, że urzędy mają możliwości finansowania projektów związanych z GIS, jednak nie realizują ich z powodów organizacyjnych.

9 Podsumowanie (3) Wpływ wykorzystania technologii teleinformatycznych na pracę urzędu i świadczenie usług 9 Wykorzystywane technologie wpływają na poprawę jakości wykonywanych usług, przyspieszanie załatwiania spraw (w 71% urzędów) i zwiększenie ich ilości (44%). Dzięki nowym technologiom uproszczonych zostało wiele procedur (52%), wzrosła satysfakcja klientów (54%). W opinii badanych dzięki technologii wzrasta też innowacyjność i zaangażowanie w pracę samych pracowników. Ale jednocześnie panuje opinia, że wykorzystywane technologie teleinformatyczne nie wpływają na zmniejszenie ilości pracy wykonywanej przez urzędników (54%), często też nie wpływają znacząco na obniżenie kosztów obsługi klienta i kosztów działania urzędu, nie zmniejsza się również ilość używanych dokumentów papierowych. Ogólnie wśród ankietowanych kierowników obserwowany jest znaczny poziom niewiedzy na temat wpływu technologii teleinformatycznych na pracę urzędu i świadczenie usług.

10 Podsumowanie (4) Dobre praktyki urzędu 10 Znacząca większość ankietowanych (71%) uważa, że nie ma żadnych osiągnięć, które można by rozpowszechnić w innych urzędach. Poczucie sukcesu w wykonaniu wdrożeń mają przede wszystkim ankietowani z urzędów stopnia wojewódzkiego i centralnego. Urzędy, które uważają, że odniosły sukces w stosowaniu dobrych i godnych naśladowania praktyk wskazują następujące obszary działania: rozwój usług online, elektroniczny obieg dokumentów, upraszczanie procedur. Istotnie częściej doświadczenia w tym zakresie deklarują urzędy ze Śląska. Wykorzystanie PIAPów Dostęp do Internetu przez PIAP nie jest wciąż zjawiskiem powszechnym 55% urzędów nie posiada żadnego PIAPu. Co czwarty urząd posiada tylko jeden PIAP. Na terenie powiatów PIAPy są dostępne też w bibliotekach (59%), rzadziej w szkołach (20%). Urzędy raczej słabo informują o lokalizacji publicznych punktów dostępu do Internetu (60% tego nie robi) i nie monitorują wykorzystania PIAPów przez obywateli.

11 Podsumowanie (5) Infrastruktura teleinformatyczna w urzędzie 11 Urzędy w większości są połączone z Internetem, w znacznej części przynajmniej jednym szerokopasmowym łączem stałym. W większości urzędów jest wykorzystywany intranet, a ilość wdrożonych intranetów wzrosła od 2008 r. o 10 punktów procentowych. Wykorzystanie platformy epuap Znaczna część urzędów (67%) posiada elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie epuap, jednak w praktyce jest ona wykorzystywana w niewielkim stopniu (znikomy odsetek otrzymywanych lub wysyłanych dokumentów). Niemal połowa urzędów posiadających elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie epuap świadczy też jakieś usługi w ramach tego systemu (48%). Istotnie częściej usługi elektroniczne na platformie epuap świadczą urzędy z województwa małopolskiego (70%). Urzędy rzadko świadczą usługi złożone na platformie epuap. Jedynie w 14% urzędów posiadających elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie epuap oraz system elektronicznego zarządzania dokumentami systemy te są zintegrowane.

12 Podsumowanie (6) Wykorzystanie technologii teleinformatycznych przez pracowników urzędu 12 Większość pracowników urzędów pracuje z wykorzystaniem komputera. Powszechny jest dostęp do Internetu większość wykorzystywanych komputerów nie ma ograniczeń w dostępie do Internetu. Najmniejszą liczbę pracowników wykorzystujących w swojej pracy komputer lub komputer z dostępem do Internetu deklarują urzędy z województw lubelskiego i podlaskiego. Świadczenie elektronicznych usług publicznych Praktycznie wszystkie urzędy posiadają serwis www (98%), jednak najczęściej wyłącznie w polskiej wersji językowej (74%) i nie spełniający kryteriów dostępności sformułowanych przez Konsorcjum W3C. Podstawową funkcją serwisów internetowych jest dostarczanie informacji (99%) oraz udostępnianie formularzy. Coraz częściej posiadają funkcje interaktywne możliwość załatwiania spraw, zgłaszania wniosków i opinii, śledzenia postępów załatwianych spraw. Istotnie częściej takie możliwości oferują swoim klientom urzędy ze Śląska. Należy tu podkreślić, że pomimo istnienia aplikacji do załatwiania spraw urzędowych przez Internet, są one praktycznie niewykorzystywane tylko 1% urzędów zarejestrował sprawy załatwione w całości przez Internet. Często też urzędy nie dysponują wiedzą na ten temat. Serwisy internetowe stosunkowo rzadko oferują dostęp do danych przestrzennych.

13 Podsumowanie (7) Biuletyn informacji publicznej (BIP) 13 BIP urzędu jest najczęściej stworzony niezależnie od strony informacyjnej urzędu, hostowany u zewnętrznego dostawcy, a koszty jego utrzymania i rodzaj umowy różnią się w zależności od rodzaju urzędu. Urzędy najczęściej wykorzystują do budowy i aktualizacji biuletynu narzędzia, do których zakupiły licencję (40%), bądź użytkują je na zasadzie usługi (27%). Wykorzystanie narzędzi posiadających darmowe licencje open source jest dość rzadkie (8%) i zdarza się głównie w urzędach centralnych i wojewódzkich (30%).

14 3. Wyniki badania

15 A. Dział A: Ogólne informacje o urzędach

16 Ogólne informacje o urzędach A1. Czy Państwa Urząd jest urzędem: % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kierownicy, n=1016 Informatycy, n=1386 Miejskim Centralnym Marszałkowskim Wojewódzkim Starostwa powiatowego lub urzędem miasta na prawach powiatu Gminnym Większość urzędów które brały udział w badaniu to urzędy gminne (78% odpowiedzi wśród kierowników i 79% wśród informatyków) i starostwa powiatowego lub miasta na prawach powiatu (odpowiednio 16% i 17%).

17 Ogólne informacje o urzędach A2. Proszę podać średnią liczbę osób pracujących w Urzędzie w lipcu 2010 r. Podstawa: kierownicy, n= % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Średnio 96,4 Średnio 53,9 Średnio 167,4 Średnio 713, ponad 100 osób osób osób osób osób 0-20 osób 10% 0% total, n=1016 (średnia=96,4) Urząd miejski/ gminny, n=811 (średnia=53,9) Poziom zatrudnienia w badanych urzędach jest dość zróżnicowany. Największe są pod tym względem urzędy wojewódzkie i centralne, zatrudniające zazwyczaj znacznie powyżej 100 osób (92% wskazań, średnie zatrudnienie wynosi 964,4 osoby). Wśród urzędów miejskich/ gminnych widoczne jest natomiast zróżnicowanie od małych placówek 0-20 osób (12%) do dużych urzędów zatrudniających powyżej 100 pracowników (17%). Urzędy powiatowe mają w połowie (48%) wielkość zatrudnienia powyżej 100 pracowników, dość powszechna jest też wielkość osób, jednak zdarzają się również urzędy mniejsze zatrudniające osób (14%). Śląskie urzędy istotnie częściej (39%) niż ogół badanych urzędów zatrudniają ponad 100 osób. 14 urząd powiatowy, n=167 (średnia=167,4) 8 Urząd wojewódzki/ centralny, n=38 (średnia=713,7)

18 Ogólne informacje o urzędach A2. Proszę podać średnią liczbę osób pracujących w Urzędzie. (w 2010 roku na to pytanie odpowiadali wyłącznie kierownicy urzędów) % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% (n=1949) 2007 (n=2112) 2008 (n=1802) 2010 (n=1016) ponad 100 osób osób osób osób osób 0-20 osób Wielkość zatrudnienia w urzędach nie uległa znacznym zmianom w ciągu ostatnich lat (od 2006 roku), jednak daje się zauważyć wzrost w obszarze placówek zatrudniających większą liczbę pracowników.

19 Ogólne informacje o urzędach A3. Proszę podać wartość budżetu Urzędu na rok 2010 w złotych Podstawa: kierownicy, n= % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Średnio PLN total, n=1016 Średnio PLN Urząd miejski/ gminny, n=811 Średnio PLN Większość urzędów wojewódzkich (61%) i znaczna część powiatowych (40%) dysponuje budżetami przekraczającymi 61 milionów złotych. W przypadku urzędów miejskich/ gminnych jest widoczne zróżnicowanie wielkości dostępnych środków budżetowych, co prawdopodobnie wiąże się z wielkością miasta/ gminy. Najniższym poziomem budżetu istotnie częściej dysponują urzędy z łódzkiego i opolskiego, natomiast najwyższym urzędy zlokalizowane na Śląsku Urząd powiatowy, n=167 Średnio PLN Urząd wojewódzki/ centralny, n=38 ponad PLN PLN PLN PLN PLN 19

20 Ogólne informacje o urzędach A4.0. Proszę podać wartość części budżetu Urzędu na rok 2010 w złotych, który zaplanowano przeznaczyć na szeroko pojętą informatyzację (sprzęt, oprogramowanie, wdrożenia, szkolenia informatyczne) Podstawa: kierownicy, n= % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Średnio PLN (1,72% całego budżetu) total, n=1016 Średnio PLN (1,60% całego budżetu) Urząd miejski/ gminny, n=811 Średnio PLN (1,79% całego budżetu) urząd powiatowy, n=167 Średnio PLN (3,94% całego budżetu) 79 Urząd wojewódzki/ centralny, n=38 Najmniej (do 250 tys. złotych) na szeroko pojętą informatyzację zamierzają przeznaczyć urzędy z województwa podlaskiego i kujawsko-pomorskiego. Najwyższym budżetem na zakup sprzętu, oprogramowania, wdrożenia i szkolenia dysponują urzędy na Górnym i Dolnym Śląsku PLN i więcej PLN PLN PLN PLN PLN PLN 20

21 Ogólne informacje o urzędach A4a. Proszę podać wartość części budżetu Urzędu na rok 2010 w złotych, który zaplanowano przeznaczyć na sprzęt i wdrożenia zawiązane ze sprzętem. Podstawa: kierownicy, n= % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Średnio PLN Średnio PLN Średnio PLN Średnio PLN brak danych PLN PLN PLN PLN PLN PLN total, n=1016 Urząd miejski/ gminny, n=811 urząd powiatowy, n=167 Urząd wojewódzki/ centralny, n=38 Urzędy na Podlasiu istotnie częściej zamierzają przeznaczyć na sprzęt i wdrożenia kwotę z przedziału 1-15 tys. złotych. Natomiast urzędy w województwie opolskim istotnie częściej dysponują na ten cel budżetem mieszczącym się w przedziale tys. złotych. Najwyższym budżetem na sprzęt i wdrożenia dysponują urzędy na Śląsku.

22 Ogólne informacje o urzędach A4b. Proszę podać wartość części budżetu Urzędu na rok 2010 w złotych, który zaplanowano przeznaczyć na oprogramowanie i wdrożenia związane z oprogramowaniem. Podstawa: kierownicy, n= % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Średnio PLN total, n=1016 Średnio PLN Urząd miejski/ gminny, n=811 Średnio PLN Urząd powiatowy, n=167 Średnio PLN 3 Urząd wojewódzki/ centralny, n=38 brak danych PLN PLN PLN PLN PLN PLN Urzędy na Podlasiu istotnie częściej zamierzają przeznaczyć na oprogramowanie i wdrożenia kwotę z przedziału 1-6 tys. złotych. Natomiast urzędy w województwie łódzkim istotnie częściej dysponują na ten cel budżetem mieszczącym się w przedziale 6-15 tys. złotych. Najwyższym budżetem na sprzęt i wdrożenia dysponują urzędy na Dolnym i Górnym Śląsku.

23 Ogólne informacje o urzędach 23 Plany budżetowe na zakupy i wdrożenie oprogramowania i ogólne wydatki na IT mają podobną strukturę, urzędy planują wydać podobne odsetki swojego budżetu na zakup sprzętu i oprogramowania, wyjątkiem są tu urzędy powiatowe, które określiły wydatki na sprzęt jako około dwukrotnie wyższe niż na oprogramowanie. Wielkość całego budżetu jest zróżnicowana. Urzędy wojewódzkie i centralne w 80% deklarują wydatkowanie na IT kwot powyżej złotych. W większości określają poziom wydatków na sprzęt i oprogramowanie pomiędzy a W przypadku pozostałych urzędów panuje znaczne zróżnicowanie w strukturach planowanych budżetów, jednak wspólny jest niewielki udział wydatków na informatykę w ogólnym budżecie urzędu. Znaczna ilość urzędów (46%) nie planuje przeznaczyć na informatyzację więcej niż złotych. W większości dotyczy to urzędów miejskich i gminnych, jednak również 22% urzędów powiatowych zadeklarował taki maksymalny poziom wydatków.

24 Ogólne informacje o urzędach A5. Kto zajmuje się obsługą informatyczną Urzędu?, Podstawa: kierownicy, n= Wydzieleni pracownicy lub komórka organizacyjna w Urzędzie część zadań realizują pracownicy/ komórka organiz. w Urzędzie, a część podmiot zewnętrzny Podmiot zewnętrzny na zlecenie Urzędu Urząd wojewódzki/ centralny, n=38 Urząd powiatowy, n=167 Urząd miejski/ gminny, n=811 total, n= Obsługą informatyczną urzędów zajmują się przede wszystkim osoby w nich zatrudnione. Szczególnie wyróżniają się tutaj urzędy powiatowe, których prawie 80% posiada osoby bądź działy zajmujące się informatyką i realizujące całość zadań z zakresu obsługi informatycznej. W urzędach powiatowych rzadziej niż gdzie indziej część prac jest zlecanych podwykonawcom (w 20% placówek). Urzędy szczebla wojewódzkiego i centralnego dzielą prace pomiędzy urzędników a podmioty zewnętrzne, natomiast całkowity outsourcing usług najczęściej (12%) jest stosowany w urzędach miejskich i gminnych. W województwie warmińsko-mazurskim istotnie częściej (81%) niż wśród ogółu badanych urzędów, obsługą informatyczną urzędu zajmują się wydzieleni pracownicy lub komórka organizacyjna w urzędzie.

25 Ogólne informacje o urzędach A6a. Proszę podać średnią liczbę osób pracujących przy obsłudze informatycznej Urzędu w lipcu 2010 r. zajmujących się rozwojem systemów informatycznych P O D S T A W A :Tylko urzędy, w których obsługą informatyczną zajmują się wydzieleni pracownicy/ komórka organizacyjna, n= % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Średnio 1,6 osoby Średnio 1,1 osoby Średnio 2,6 osoby Średnio 8,4 osoby total, n=909 Urząd miejski/ gminny, n= Urząd powiatowy, n=165 8 Urząd wojewódzki/ centralny, n=36 4 osoby i więcej 3 osoby 2 osoby 1 osoba 0 osób Ilość osób zatrudnionych przy rozwoju systemów informatycznych zależy od szczebla urzędu. Ponad połowa (53%) urzędów wojewódzkich i centralnych zatrudnia 4 i więcej osób. W znacznej liczbie urzędów miejskich i gminnych (17%) nie jest zatrudniony nikt odpowiedzialny za rozwijanie systemów. Najczęstszą praktyką w urzędach powiatowych i miejskich/gminnych jest zatrudnianie 1-2 informatyków. W województwie podlaskim istotnie częściej (37%) niż wśród ogółu badanych urzędów, w lipcu 2010r. przy obsłudze informatycznej urzędu nie była zatrudniona żadna osoba.

26 Ogólne informacje o urzędach A6b. Proszę podać średnią liczbę osób pracujących przy obsłudze informatycznej Urzędu w lipcu 2010 r. zajmujących się operacjami i utrzymaniem systemów informatycznych, P O D S T A W A :Tylko urzędy, w których obsługą informatyczną zajmują się wydzieleni pracownicy/ komórka organizacyjna, n= % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Średnio 1,9 osoby Średnio 1,3 osoby Średnio 2,5 osoby Średnio 10,3 osoby total, n=909 Urząd miejski/ gminny, n= Urząd powiatowy, n= Urząd wojewódzki/ centralny, n=36 4 osoby i więcej 3 osoby 2 osoby 1 osoba 0 osób Obsługą systemów informatycznych, podobnie jak ich rozwojem zajmuje się najczęściej jedna lub dwie osoby w urzędach powiatowych i miejskich/ gminnych, a 4 i więcej w centralnych i wojewódzkich. W województwie śląskim istotnie częściej (20%) niż wśród ogółu badanych urzędów, w lipcu 2010r. operacjami i utrzymaniem systemów informatycznych było zatrudnione 4 lub więcej osób.

27 Ogólne informacje o urzędach A6c. Proszę podać średnią liczbę osób pracujących przy obsłudze informatycznej Urzędu w lipcu 2010 r. zajmujących się zarządzeniem komórką informatyczną lub zarządzaniem projektami P O D S T A W A :Tylko urzędy, w których obsługą informatyczną zajmują się wydzieleni pracownicy/ komórka organizacyjna, n= % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Średnio 1,2 osoby Średnio 1 osoby Średnio 1,4 osoby Średnio 3,3 osoby total, n=909 Urząd miejski/ gminny, n=708 Zarządzaniem działem informatyki i projektami zajmuje się najczęściej 1 osoba w urzędach powiatowych, miejskich i gminnych. W urzędach wojewódzkich i centralnych organizacja obsługi IT jest bardziej zróżnicowana aż w 17% urzędów zarządzaniem zajmują się nawet 4 osoby lub więcej. Natomiast w urzędach powiatowych w ponad połowie (55%) jest jeden manager, a w 30% 2 lub 3. W województwie podlaskim istotnie częściej (35%) niż wśród ogółu badanych urzędów, w lipcu 2010r. zarządzaniem komórką informatyczną lub zarządzaniem projektami nie zajmowała się żadna osoba. 55 Urząd powiatowy, n= Urząd wojewódzki/ centralny, n=36 4 osoby i więcej 3 osoby 2 osoby 1 osoba 0 osób

28 Ogólne informacje o urzędach A6d. Proszę podać średnią liczbę osób pracujących przy obsłudze informatycznej Urzędu w lipcu 2010 r. zajmujących się wsparciem użytkownika (help desk) P O D S T A W A :Tylko urzędy, w których obsługą informatyczną zajmują się wydzieleni pracownicy/ komórka organizacyjna, n= % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Średnio 1,6 osoby Średnio 1,1 osoby Średnio 2,5 osoby Średnio 6,9 osoby total, n=909 Urząd miejski/ gminny, n= Urząd powiatowy, n=165 Urząd wojewódzki/ centralny, n=36 4 osoby i więcej 3 osoby 2 osoby 1 osoba 0 osób 28 Podobnie jak w innych obszarach obsługi IT obsługą help desk w urzędach miejskich i powiatowych zajmują się 1-2 osoby, natomiast na szczeblu wojewódzkim i centralnym jest tych osób najczęściej 4 i więcej (61%). Spora ilość (18%) urzędów miejskich i gminnych nie zatrudnia nikogo do wsparcia użytkowników systemów informatycznych. W województwie podlaskim istotnie częściej (31%) niż wśród ogółu badanych urzędów, w lipcu 2010r. help deskiem nie zajmowała się żadna osoba. Natomiast w województwie śląskim stornie częściej (25%) help deskiem zajmowały się co najmniej 4 osoby.

29 Ogólne informacje o urzędach A6e. Proszę podać średnią liczbę osób pracujących przy obsłudze informatycznej Urzędu w lipcu 2010 r. zajmujących się aktualizacją i wprowadzaniem danych do BIP P O D S T A W A :Tylko urzędy, w których obsługą informatyczną zajmują się wydzieleni pracownicy/ komórka organizacyjna, n= Średnio 3,7 osoby Średnio 2,5 osoby Średnio 8,4 osoby Średnio 6,2 osoby 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% total, n= Urząd miejski/ gminny, n=708 Obsługą Biuletynu Informacji Publicznej zajmuje się najczęściej 1 osoba (54% wskazań dla wszystkich urzędów). Częściej niż w innych typach urzędów większą liczbę osób do tego zadania zatrudniają urzędy powiatowe (4 osoby i więcej w 37% urzędów). W województwie śląskim istotnie częściej (45%) niż wśród ogółu badanych urzędów, w lipcu 2010r. aktualizacją i wprowadzaniem danych do BIP zajmowały się minimum 3 osoby Urząd powiatowy, n= Urząd wojewódzki/ centralny, n=36 4 osoby i więcej 3 osoby 2 osoby 1 osoba 0 osób

30 Ogólne informacje o urzędach A6f. Proszę podać średnią liczbę osób pracujących przy obsłudze informatycznej Urzędu w lipcu 2010 r. zajmujących się innymi obszarami P O D S T A W A :Tylko urzędy, w których obsługą informatyczną zajmują się wydzieleni pracownicy/ komórka organizacyjna, n= Średnio 1,4 osoby Średnio 0,9 osoby Średnio 3 osoby Średnio 3,2 osoby 100% 90% 80% osoby i więcej 70% 60% 50% osoby 2 osoby 1 osoba 40% 32 0 osób 30% 20% 10% % total, n=909 Urząd miejski/ gminny, n=708 Urząd powiatowy, n=165 Urząd wojewódzki/ centralny, n=36 Oprócz wymienionych wcześniej podstawowych obszarów działalności przy obsłudze informatycznej, ponad 30% procent urzędów zatrudnia pracowników do innych zadań w służbie IT. Ilość tych osób rośnie wraz ze szczeblem urzędu i w 25% urzędów wojewódzkich i centralnych wynosi 4 osoby lub więcej.

31 Ogólne informacje o urzędach A7. Czy w pierwszym półroczu 2010 r. w Państwa Urzędzie zostały przeprowadzone szkolenia informatyczne dla pracowników? Podstawa: kierownicy, n=1016 Urząd wojewódzki/ centralny, n= Urząd powiatowy, n=167 Urząd miejski/ gminny, n= Tak Nie total, n= % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2010 (n=1016) (n=1802) 2007 (n=2112) Tak Nie 2006 (n=1949) % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ponad połowa (61%) urzędów nie prowadzi szkoleń informatycznych dla pracowników najczęściej jest tak w urzędach miejskich/ gminnych. Natomiast częściej (68%) szkolenia organizują urzędy wojewódzkie i centralne. W województwie wielkopolskim istotnie częściej (54%) niż wśród ogółu badanych urzędów, w pierwszym półroczu 2010r. zostały przeprowadzone szkolenia informatyczne dla pracowników. Najrzadziej przeprowadzenie takich szkoleń deklarowali urzędnicy z Podlasia (13%). Natomiast w stosunku do lat poprzednich zauważany jest znaczący wzrost szkoleń informatycznych dla pracowników (w ciągu czterech lat prawie dwukrotnie).

32 Ogólne informacje o urzędach A8. Proszę podać liczbę osób pracujących w Urzędzie objętych szkoleniami informatycznymi w pierwszym półroczu 2010 r. P O D S T A W A :Tylko urzędy, w których w pierwszym półroczu 2010 r. były przeprowadzone szkolenia informatyczne dla pracowników, n= % 90% 80% Średnio 28,7 osoby 8 22 Średnio 16,3 osoby 3 20 Średnio 42,1 osoby 19 Średnio 129,8 osoby 38 ponad 60 osób 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% osób osób 6-10 osób 1-5 osób 0% total, n=401 Urząd miejski/ gminny, n=296 Urząd powiatowy, n=79 Urząd wojewódzki/ centralny, n=26 Ilość osób objętych szkoleniami informatycznymi jest zróżnicowana. Zależy z pewnością od wielkości urzędu w urzędach wojewódzkich i centralnych w 38% przeszkolono ponad 60 osób. Natomiast szkolenia dla 1-5 osób dotyczą najczęściej urzędów miejskich/ gminnych (35% wskazań w tej grupie), choć również taką liczbę wskazało 27% największych urzędów (wojewódzkich/ centralnych).

33 Ogólne informacje o urzędach A9. Czy obecnie Urząd wykorzystuje na informatyzację własnego urzędu środki z funduszy unijnych zaprogramowanych na lata ? Podstawa: kierownicy, n= Urząd wojewódzki/ centralny, n= Urząd powiatowy, n= Tak Urząd miejski/ gminny, n= Nie total, n= % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Korzystanie ze środków unijnych na informatyzację deklaruje 38% ankietowanych urzędów. Poziom korzystania z dotacji wzrasta wraz ze szczeblem urzędu. Z funduszy unijnych istotnie częściej korzystają urzędy z województw: lubelskiego (60% wskazań), śląskiego (61%) i świętokrzyskiego (71%). Natomiast najrzadziej ze środków unijnych deklarują urzędy z kujawsko-pomorskiego (20%) i wielkopolskiego (4%).

34 Ogólne informacje o urzędach A10. Czy Urząd posiada plan udostępnienia obywatelem usług przez Internet? Podstawa: kierownicy, n= Urząd wojewódzki/ centralny, n= Urząd powiatowy, n= Tak Urząd miejski/ gminny, n= Nie total, n= % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ponad połowa (59%) urzędów nie posiada planu udostępniania usług przez Internet. Udostępnienie usług przez Internet planują najczęściej urzędy wyższych szczebli oraz urzędy zlokalizowane w województwie śląskim (63%). Istotnie rzadziej posiadanie planu udostępniania usług przez Internet deklarują urzędnicy z Podlasia (22%).

35 Ogólne informacje o urzędach A11. Czy Urząd informuje klientów o możliwości korzystania z usług administracji publicznej przez Internet oraz promuje tę formę załatwiania spraw urzędowych? Podstawa: kierownicy, n= Urząd wojewódzki/ centralny, n= Urząd powiatowy, n= Tak Urząd miejski/ gminny, n= Nie total, n= % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Większość urzędów promuje wykorzystywanie Internetu do załatwiania spraw. Wyróżniają się tu szczególnie urzędy powiatowe (72%).

36 Ogólne informacje o urzędach A12. Czy Urząd prowadzi działania na rzecz walki z wykluczeniem cyfrowym wśród osób starszych, bezrobotnych, niepełnosprawnych, zamieszkałych na słabo zaludnionych terenach i innych grup zagrożonych tym zjawiskiem? Podstawa: kierownicy, n= nie prowadzi Projekty przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu Lokalne wspieranie lub współpraca z dostawcami Internetu, budowa sieci Kursy, szkolenia Udostępnianie komputerów (też z Internetem) inne Punkty dostępu do Internetu Centrum kształcenia na odległość Bezpłatny dostęp do Internetu W planach Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych Hot spoty Większość urzędów (67%) nie prowadzi żadnych działań w zakresie walki z wykluczeniem cyfrowym. Najmniejszą aktywność w tej dziedzinie wykazują urzędy powiatowe oraz centralne i wojewódzkie. Regionalnie najniższy współczynnik walki z wykluczeniem cyfrowym dotyczy województwa łódzkiego (83%). Spośród prowadzonych działań najczęściej wymieniano niesprecyzowane bliżej projekty przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, udostępnianie Internetu oraz kursy i szkolenia Urząd wojewódzki/ centralny, n=38 Urząd powiatowy, n=167 Urząd miejski/ gminny, n=811 total, n=1016

37 B. Dział B. Wykorzystanie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami w Urzędzie

38 Wykorzystanie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami w Urzędzie B1. Czy Urząd korzysta z systemu elektronicznego zarządzania dokumentami? Podstawa: kierownicy, n=1016 Urząd wojewódzki/ centralny, n= Urząd powiatowy, n=167 Urząd miejski/ gminny, n= Tak Nie total, n= % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% B2. Czy są plany, by wprowadzić system elektronicznego zarządzania dokumentami w Urzędzie P O D S T A W A: Tylko urzędy, które nie korzystają z systemu elektronicznego zarządzania dokumentami, n=532 Urząd wojewódzki/ centralny, n= Urząd powiatowy, n= Tak Urząd miejski/ gminny, n= Nie total, n= % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Około połowa urzędów (48%) wdrożyła system elektronicznego zarządzania dokumentami. System taki posiada ponad 60% urzędów wojewódzkich/ centralnych i urzędów powiatowych. Systemy takie rzadziej stosowane są w urzędach miejskich i gminnych. Z systemu elektronicznego zarządzania dokumentami istotnie częściej korzystają urzędy z województw: dolnośląskiego (67%), podlaskiego (67%), pomorskiego (75%), śląskiego (72%). Natomiast zdecydowanie rzadziej z takiego systemu korzystają urzędy w województwach: kujawsko-pomorskim (31%), mazowieckim (36%), świętokrzyskim (23%) i warmińsko-mazurskim (14%). Natomiast zdecydowana większość (92%) urzędów planuje wprowadzenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami.

39 Wykorzystanie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami w Urzędzie B3. Kiedy Urząd planuje wprowadzanie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami? P O D S T A W A: Tylko urzędy, które mają w planach wprowadzenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami, n= Później W 2011 r Urząd wojewódzki/ centralny, n=13 Do końca 2010 r Urząd powiatowy, n=60 Urząd miejski/ gminny, n=416 total, n= Ponad połowa urzędów (57%) planuje wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami już w 2011, a 9 % nawet do końca 2010 roku. Wdrożenie systemu w bliżej nieokreślonej przyszłości po 2011 roku planuje 34% urzędów, najczęściej dotyczy to urzędów wojewódzkich i centralnych (54% wskazań w tej grupie) oraz urzędów zlokalizowanych w Wielkopolsce (54%).

40 C. Dział C. Wykorzystanie informacji przestrzennej i usług przestrzennych

41 Wykorzystanie informacji przestrzennej i usług przestrzennych C1. Czy Urząd korzysta z map numerycznych (cyfrowych) i dostępnych danych przestrzennych (danych GIS )? Podstawa: kierownicy, n= Urząd wojewódzki/ centralny, n= Urząd powiatowy, n= Tak Urząd miejski/ gminny, n= Nie total, n= % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Wykorzystywanie GIS jest szczególnie powszechne w urzędach powiatowych wykorzystuje je aż 89% z nich. Znacznie niższe odsetki dotyczą pozostałych typów urzędów. Z map numerycznych i dostępnych danych przestrzennych istotnie częściej korzystają urzędy z województwa pomorskiego (68%).

42 Wykorzystanie informacji przestrzennej i usług przestrzennych C2. Do jakich celów wykorzystywane są dane przestrzenne? P O D S T A W A :Tylko urzędy, które korzystają z map numerycznych (cyfrowych) i dostępnych danych przestrzennych (danych GIS), n=444\ 42 Ewidencja gruntów i budynków Gospodarka nieruchomościami Planowanie przestrzenne Planowanie inwestycji Ochrona środowiska Konsultacje społeczne Promocja jednostki terytorialnej Turystyka Zarządzanie kryzysowe, obrona Inne Urząd wojewódzki/ centralny, n= Urząd powiatowy, n= Urząd miejski/ gminny, n= total, n= Dane z systemu GIS wykorzystywane są przez większość urzędów (90% ogółu urzędów) do ewidencji gruntów i budynków, w gospodarce nieruchomościami (82%), planowaniu przestrzennych (73%) i inwestycji (68%). Wyżej wymienione cele dominują w urzędach powiatowych i miejskich/ gminnych. Urzędy wojewódzkie i centralne natomiast znacząco częściej niż inne urzędy wykorzystują również system GIS do zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej (30% wskazań w tej grupie)

43 Wykorzystanie informacji przestrzennej i usług przestrzennych C3. Czy Urząd udostępnia dane przestrzenne innym podmiotom? P O D S T A W A :Tylko urzędy, które korzystają z map numerycznych (cyfrowych) i dostępnych danych przestrzennych (danych GIS), n=444\ 43 Urząd wojewódzki/ centralny, n= Urząd powiatowy, n= Tak Urząd miejski/ gminny, n= Nie total, n= % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Urzędy powiatowe, które najczęściej wykorzystują mapy numeryczne i dane przestrzenne, w większości (85%) udostępniają je też innym podmiotom. Urzędy miejskie i gminne w najmniejszym stopniu udostępniają posiadane dane innym podmiotom. Robi to jedynie 25% z nich.

44 Wykorzystanie informacji przestrzennej i usług przestrzennych C4. Jakie dane przestrzenne podlegają udostępnieniu? P O D S T A W A :Tylko urzędy, które korzystają z map numerycznych (cyfrowych) i dostępnych danych przestrzennych (danych GIS) i udostępniają dane innym podmiotom, n= Dane ewidencji gruntów i budynków Ortofotomapa Mapa zasadnicza Plan zagospodarowania przestrzennego Inne Urząd wojewódzki/ centralny, n=20 Urząd powiatowy, n=148 Urząd miejski/ gminny, n=148 total, n= Najczęściej udostępniane innym podmiotom są dane z ewidencji gruntów i budynków (87% wskazań dla wszystkich urzędów). Istotne, że wszystkie urzędy powiatowe, które mają takie dane, pozwalają na korzystanie z nich zewnętrznym podmiotom. Typ danych najczęściej udostępnianych innym podmiotom przez urzędy wojewódzkie i centralne to ortofotomapy i inne, niesprecyzowane typy danych (po 80%).

45 Wykorzystanie informacji przestrzennej i usług przestrzennych C5. Czy Urząd udostępnia dane przestrzenne obywatelom? P O D S T A W A :Tylko urzędy, które korzystają z map numerycznych (cyfrowych) i dostępnych danych przestrzennych (danych GIS), n=444\ 45 Urząd wojewódzki/ centralny, n= Urząd powiatowy, n= Tak Urząd miejski/ gminny, n= Nie total, n= % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% W przypadku udostępniania danych przestrzennych obywatelom robi to niecała połowa urzędów (43%). Tutaj również najczęściej praktykują to urzędy powiatowe (64%), choć jest to niższy odsetek niż w przypadku danych udostępnianych innym podmiotom. Natomiast w przypadku urzędów miejskich i gminnych, pomimo że nadal udostępniają one dane najrzadziej w stosunku do innych typów urzędów (tylko 33%), odsetek wskazań jest i tak wyższy niż w przypadku podmiotów. Urzędy z Wielkopolski istotnie rzadziej (21%) niż ogół badanych urzędów, udostępniają dane przestrzenne innym podmiotom.

46 Wykorzystanie informacji przestrzennej i usług przestrzennych C6. Jakie dane przestrzenne podlegają udostępnieniu obywatelom? P O D S T A W A :Tylko urzędy, które korzystają z map numerycznych (cyfrowych) i dostępnych danych przestrzennych (danych GIS) i udostępniają dane obywatelom, n= Dane ewidencji gruntów i budynków Ortofotomapa Plan zagospodarowania przestrzennego Mapa zasadnicza Inne Urząd wojewódzki/ centralny, n=8 Urząd powiatowy, n=94 Urząd miejski/ gminny, n=91 total, n= Podobnie jak w przypadku podmiotów, również obywatele najczęściej mają dostęp do danych ewidencji gruntów i budynków (praktycznie we wszystkich urzędach powiatowych, które takie dane mają). Natomiast urzędy centralne i wojewódzkie udostępniają obywatelom przede wszystkim dane w postaci ortofotomapy.

47 Wykorzystanie informacji przestrzennej i usług przestrzennych C7. Jakie są przeszkody/bariery w wykorzystaniu danych przestrzennych?, Podstawa: kierownicy, n= Brak procedur udostępniania/wymiany danych przestrzennych Brak systemu informatycznego do obsługi danych przestrzennych Niewystarczająca standaryzacja danych Brak danych przestrzennych w formie numerycznej (cyfrowej) Brak funduszy Inne Żadne Urząd wojewódzki/ centralny, n=38 Urząd powiatowy, n=167 Urząd miejski/ gminny, n=811 total, n= Przeszkody w udostępnianiu danych przestrzennych mają charakter organizacyjny. Brakuje określonych procedur udostępniania takich danych (71%). Nie stworzono odpowiedniego systemu informatycznego do obsługi GIS (70%), istniejące dane są nieustandaryzowane (65%), bądź nie ma ich wcale (65%). Brak standaryzacji danych istotnie częściej dotyczy urzędów z województwa małopolskiego (81%), natomiast danych przestrzennych w formie cyfrowej istotnie częściej dotyczy województwa kujawsko-pomorskiego (81%). Natomiast, co ciekawe, brak funduszy jest w małym stopniu uznawany za przeszkodę.

48 D. Dział D. Sprawy załatwiane w Urzędzie (usługi Urzędu)

49 Sprawy załatwiane w Urzędzie D1 Proszę wskazać 10 najczęściej załatwianych spraw w Urzędzie w 2010 roku: Podstawa: kierownicy, n= ewidencja działalności gospodarczej/ zmiany wpisu do EDG 55 ewidencja ludności/ meldunek/ / wymeldowanie / udostępnianie danych 53 decyzje, informacje podatkowe/ w sprawie wymiaru podatku 50 dowody osobiste / wydawanie dowodów osobistych 47 decyzja o wycince drzew/ zezwolenie na wycinkę 45 zagospodarowanie przestrzenne 43 odpisy aktów stanu cywilnego (urodzeń, zgonu, małżeństwa) pozostałe zaświadczenia/ ogólnie zaświadczenia total, n=1016 zwrot podatku akcyzowego na paliwo/ akcyza / zwrot akcyzy Biorąc pod uwagę wszystkie badane urzędy, najczęściej załatwiane są sprawy związane z ewidencją działalności gospodarczej i ludności, dowodami osobistymi, meldunkiem, podatkami. Często wydawane są różnego rodzaju odpisy i zaświadczenia. Wysoką pozycję w rankingu zajęły również decyzje o wycince drzew.

50 Sprawy załatwiane w Urzędzie D1 Proszę wskazać 10 najczęściej załatwianych spraw w Urzędzie w 2010roku: Podstawa: kierownicy, n=1016. ogółem we wszystkich urzędach 50 ewidencja działalności gospodarczej/ zmiany wpisu do EDG ewidencja ludności/ meldunek/ / wymeldowanie / udostępnianie danych decyzje, informacje podatkowe/ w sprawie wymiaru podatku dowody osobiste / wydawanie dowodów osobistych decyzja o wycince drzew/ zezwolenie na wycinkę zagospodarowanie przestrzenne odpisy aktów stanu cywilnego (urodzeń, zgonu, małżeństwa) pozostałe zaświadczenia/ ogólnie zaświadczenia zwrot podatku akcyzowego na paliwo/ akcyza / zwrot akcyzy Urząd miejski/ gminny, n=811 total, n= Urzędów miejskich i gminnych jest najwięcej lista 10 najczęściej załatwianych spraw pokrywa się z rankingiem biorącym pod uwagę wszystkie rodzaje urzędów.

51 Sprawy załatwiane w Urzędzie D1 Proszę wskazać 10 najczęściej załatwianych spraw w Urzędzie w 2010 roku: Podstawa: kierownicy, n=1016. ogółem we wszystkich urzędach 51 rejestracja pojazdów / prawo jazdy decyzje o pozwoleniu na budowę ewidencja gruntów, nieruchomości/ zmiany w ewidencji gruntów i zgłoszenie prac geodezyjnych zgłoszenie robót budowlanych 6 34 zagospodarowanie przestrzenne zasiłki rodzinne / opieka społeczna wydawanie kart wędkarskich budownictwo/ budownictwo drogowe Urząd powiatowy, n=167 total, n= W urzędach powiatowych najczęściej załatwianą sprawą jest rejestracja pojazdów i obsług praw jazdy (87%), kolejne sprawy to wydawanie pozwoleń na budowę (65%), ewidencja gruntów, zgłoszenia prac geodezyjnych (37%) i budowlanych (34%).

52 Sprawy załatwiane w Urzędzie D1 Proszę wskazać 10 najczęściej załatwianych spraw w Urzędzie w 2010 roku: Podstawa: kierownicy, n=1016. ogółem we wszystkich urzędach 52 paszporty 1 24 decyzje ogółem skargi i wnioski (oraz listy) zakresie ekonomiki i finansów zasiłki rodzinne / opieka społeczna wojewódzki/centralny, n=38 total, n=1016 bd/ brak danych/ brak/ brak informacji 4 13 ewidencja ludności/ meldunek/ / wymeldowanie / udostępnianie danych pozostałe zaświadczenia/ ogólnie zaświadczenia 8 26 decyzje, informacje podatkowe/ w sprawie wymiaru podatku 8 50 zagospodarowanie przestrzenne Urzędy wojewódzkie i centralne zdaniem respondentów najczęściej zajmują się paszportami (24%) i ogólnie wydawanie różnych decyzji (24%). Najczęściej jednak kierownicy wskazywali na sprawy inne (84 %)

53 Sprawy załatwiane w Urzędzie D2. Proszę wskazać 5 najczęściej załatwianych spraw w Urzędzie, które załatwiane wielokrotnie przez tego samego interesanta w 2010 roku: Podstawa: kierownicy, n= ewidencja działalności gospodarczej/ zmiany wpisu do EDG 26 ewidencja ludności/ meldunek/ / wymeldowanie / udostępnianie danych 16 decyzje, informacje podatkowe/ w sprawie wymiaru podatku 16 zwrot podatku akcyzowego na paliwo/ akcyza / zwrot akcyzy 11 decyzja o wycince drzew/ zezwolenie na wycinkę 10 pozostałe zaświadczenia/ ogólnie zaświadczenia 9 total, n=1016 deklaracje podatkowe 9 decyzja o warunkach zabudowy/ zagospodarowania terenu Sprawy, które wielokrotnie są załatwiane przez tego samego interesanta ogólnie dla wszystkich urzędów są tożsame ze sprawami najczęściej załatwianymi w urzędach. Ilość spraw wskazywanych jako kilkakrotnie załatwiane przez tego samego interesanta była liczna i zróżnicowana. Zdecydowanie wyróżniały się jednak sprawy związane z ewidencją gospodarczą, ewidencją ludności i podatkami.

54 Sprawy załatwiane w Urzędzie D2. Proszę wskazać 5 najczęściej załatwianych spraw w Urzędzie, które załatwiane wielokrotnie przez tego samego interesanta w 2010 roku: Podstawa: kierownicy, n= ewidencja działalności gospodarczej/ zmiany wpisu do EDG decyzje, informacje podatkowe/ w sprawie wymiaru podatku ewidencja ludności/ meldunek/ / wymeldowanie / udostępnianie danych zwrot podatku akcyzowego na paliwo/ akcyza / zwrot akcyzy decyzja o wycince drzew/ zezwolenie na wycinkę deklaracje podatkowe decyzja o warunkach zabudowy/ zagospodarowania terenu pozostałe zaświadczenia/ ogólnie zaświadczenia miejski/gminny, n=811 total, n= Sprawy, które ten sam interesant załatwia w urzędzie miejskim/gminnym wielokrotnie to wpisy do ewidencji gospodarczej (31%), decyzje podatkowe (19%) i inne sprawy związane z podatkami i wydawaniem różnych zaświadczeń.

55 Sprawy załatwiane w Urzędzie D2. Proszę wskazać 5 najczęściej załatwianych spraw w Urzędzie, które załatwiane wielokrotnie przez tego samego interesanta w 2010 roku: Podstawa: kierownicy, n= rejestracja pojazdów / prawo jazdy 8 49 decyzje o pozwoleniu na budowę 5 27 ewidencja gruntów, nieruchomości/ zmiany w ewidencji gruntów i 5 18 zgłoszenie prac geodezyjnych 2 14 zgłoszenie robót budowlanych 2 11 decyzja o warunkach zabudowy/ zagospodarowania terenu 8 9 ewidencja działalności gospodarczej/ zmiany wpisu do EDG ewidencja ludności/ meldunek/ / wymeldowanie / udostępnianie danych powiatowy, n= total, n= W urzędach powiatowych najczęściej wielokrotnie załatwia się rejestrację pojazdów (49%), pozwolenia na budowę (27%) i inne sprawy związane z budową i zagospodarowaniem terenu.

56 Sprawy załatwiane w Urzędzie D2. Proszę wskazać 5 najczęściej załatwianych spraw w Urzędzie, które załatwiane wielokrotnie przez tego samego interesanta w 2010 roku: Podstawa: kierownicy, n= skargi i wnioski (oraz listy) zakresie ekonomiki i finansów 2 16 dzierżawy/ dzierżawa gruntów 1 8 rejestracja pojazdów / prawo jazdy 5 8 ewidencja gruntów, nieruchomości/ zmiany w ewidencji gruntów i ewidencja ludności/ meldunek/ / wymeldowanie / udostępnianie danych decyzje, informacje podatkowe/ w sprawie wymiaru podatku pozostałe zaświadczenia/ ogólnie zaświadczenia wojewódzki, centralny, n=38 total, n= paszporty Ten sam interesant wielokrotnie zgłasza się do urzędów wojewódzkich i centralnych w sprawach skarg i wniosków w zakresie ekonomiki i finansów (16%), sprawach związanych z dzierżawą (8%).

57 E. Dział E. Wpływ wykorzystania technologii teleinformatycznych na pracę Urzędu i świadczenie usług

58 Wpływ wykorzystania technologii teleinformatycznych na pracę Urzędu E1a. Czy zastosowanie technologii teleinformatycznych w Państwa Urzędzie pozwoliło w ciągu ostatnich 3 lat na szybsze załatwianie spraw? Podstawa: kierownicy, n= Urząd wojewódzki/ centralny, n=38 Urząd powiatowy, n=167 Urząd miejski/ gminny, n=811 total, n= Tak Nie Nie wiem 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% E1b. Czy zastosowanie technologii teleinformatycznych w Państwa Urzędzie pozwoliło w ciągu ostatnich 3 lat na zmniejszenie liczby dokumentów w postaci papierowej? Podstawa: kierownicy, n=1016 Urząd wojewódzki/ centralny, n= Urząd powiatowy, n=167 Urząd miejski/ gminny, n=811 total, n= Tak Nie Nie wiem 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

59 Wpływ wykorzystania technologii teleinformatycznych na pracę Urzędu E1c. Czy zastosowanie technologii teleinformatycznych w Państwa Urzędzie pozwoliło w ciągu ostatnich 3 lat na zwiększenie liczby załatwianych spraw? Podstawa: kierownicy, n= Urząd wojewódzki/ centralny, n=38 Urząd powiatowy, n=167 Urząd miejski/ gminny, n=811 total, n= Tak Nie Nie wiem 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% E1d. Czy zastosowanie technologii teleinformatycznych w Państwa Urzędzie pozwoliło w ciągu ostatnich 3 lat na zmniejszenie obciążenia pracą? Podstawa: kierownicy, n=1016 Urząd wojewódzki/ centralny, n= Urząd powiatowy, n=167 Urząd miejski/ gminny, n=811 total, n= Tak Nie Nie wiem 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

60 Wpływ wykorzystania technologii teleinformatycznych na pracę Urzędu E1e. Czy zastosowanie technologii teleinformatycznych w Państwa Urzędzie pozwoliło w ciągu ostatnich 3 lat na wzrost zaangażowania pracowników? Podstawa: kierownicy, n= Urząd wojewódzki/ centralny, n=38 Urząd powiatowy, n=167 Urząd miejski/ gminny, n=811 total, n= Tak Nie Nie wiem 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% E1f. Czy zastosowanie technologii teleinformatycznych w Państwa Urzędzie pozwoliło w ciągu ostatnich 3 lat na zwiększenie innowacyjności pracowników? Podstawa: kierownicy, n=1016 Urząd wojewódzki/ centralny, n= Urząd powiatowy, n=167 Urząd miejski/ gminny, n=811 total, n= Tak Nie Nie wiem 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

61 Wpływ wykorzystania technologii teleinformatycznych na pracę Urzędu E1g. Czy zastosowanie technologii teleinformatycznych w Państwa Urzędzie pozwoliło w ciągu ostatnich 3 lat na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w organizacji pracy? Podstawa: kierownicy, n= Urząd wojewódzki/ centralny, n= Urząd powiatowy, n=167 Urząd miejski/ gminny, n=811 total, n= Tak Nie Nie wiem 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% E1h. Czy zastosowanie technologii teleinformatycznych w Państwa Urzędzie pozwoliło w ciągu ostatnich 3 lat na lepszą koordynację procesów? Podstawa: kierownicy, n=1016 Urząd wojewódzki/ centralny, n= Urząd powiatowy, n=167 Urząd miejski/ gminny, n=811 total, n= Tak Nie Nie wiem 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2013 r.

Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2013 r. Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2013 r. Grudzień 2013 Spis treści Informacje o badaniu 3 Główne wnioski 8 Wyniki badania: 17 I Informacje o urzędzie 17 II Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-04-20 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-05-25 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2012 r.

Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2012 r. Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2012 r. Październik 2012 Spis treści Informacje o badaniu 3 Główne wnioski 8 Wyniki badania: 15 I Informacje o urzędzie 15 II Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

STAN INFORMATYZACJI URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE W 2008 ROKU

STAN INFORMATYZACJI URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE W 2008 ROKU STAN INFORMATYZACJI URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE W ROKU Raport generalny z badań ilościowych dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 5 edycja badania Warszawa, lipiec 2009 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Wpływ cyfryzacji na działanie. urzędów. administracji publicznej w Polsce w 2014 r.

Wpływ cyfryzacji na działanie. urzędów. administracji publicznej w Polsce w 2014 r. Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2014 r. Grudzień 2014 Spis treści 2 INFORMACJE O BADANIU 3 Faktury elektroniczne 79 GŁÓWNE WNIOSKI 9 Kompetencje informatyczne

Bardziej szczegółowo

Wpływ informatyzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2011 r. Badanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wpływ informatyzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2011 r. Badanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Dział A. INFORMACJE O URZĘDZIE A1 Czy Państwa Urząd jest: urzędem gminnym starostwem powiatowym lub urzędem miasta na prawach powiatu urzędem marszałkowskim urzędem wojewódzkim urzędem centralnym innym

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne Budowa Platformy e-finansów Publicznych e-finanse Publiczne Przesłanie Państwo jak korporacja, skutecznie zarządzane i efektywnie wykorzystujące środki Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 213 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 212 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Można oczekiwać, że jutro na naszym nadgarstku znajdzie się to, co dziś zajmuje biurko, a wczoraj wypełniało cały pokój. Nicolas Negroponte, Being Digital PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Program pl.id a standaryzacja i integracja procesów wewnątrz administracji publicznej

Program pl.id a standaryzacja i integracja procesów wewnątrz administracji publicznej Program pl.id a standaryzacja i integracja procesów wewnątrz administracji publicznej (Na przykładzie Urzędu m.st. Warszawy) Olsztyn - Stare Jabłonki, 10-12 marca 2011 r. Warszawa podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

E-administracja w liczbach. Warszawa, 5 kwietnia 2011 roku Okrągły stół e-administracja

E-administracja w liczbach. Warszawa, 5 kwietnia 2011 roku Okrągły stół e-administracja E-administracja w liczbach 1 Warszawa, 5 kwietnia 2011 roku Wstęp* Wyposażenie administracji w ICT Wykorzystanie ICT w administracji Rozwój elektronicznej administracji *źródło: Społeczeństwo Informacyjne

Bardziej szczegółowo

Znajomość serwisów internetowych instytucji publicznych

Znajomość serwisów internetowych instytucji publicznych 50 Czy słyszałaś/eś o: Platforma Usług Elektronicznych ZUS 66% 34% epuap 60% profil zaufany epuap 48% 52% obywatel.gov.pl 47% 53% Elektroniczna Księga Wieczysta 45% 55% biznes.gov.pl 60% danepubliczne.gov.pl

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy Klasówka po szkole podstawowej Historia Edycja 2006/2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela 1. Podział liczby

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 3 maja 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 213 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy

Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy Rejestracja w urzędzie pracy to proces dobrowolny. Wiele osób rejestruje się jednak, by zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, dzięki pomocy uzyskanej z urzędu.

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU

R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU I. Wprowadzenie. Celem pomiaru satysfakcji klientów jest pozyskanie informacji o jakości obsługi klientów

Bardziej szczegółowo

Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kraków, 16 maja 2011 r.

Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kraków, 16 maja 2011 r. Wykorzystanie środków UE w budowaniu elektronicznej administracji w Polsce Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kraków, 16 maja 2011 r. Programy operacyjne Alokacja na społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja Stanowiska Prezesa UKE z dnia 15 lutego 2011 r.

Modyfikacja Stanowiska Prezesa UKE z dnia 15 lutego 2011 r. Modyfikacja Stanowiska Prezesa UKE z dnia 15 lutego 2011 r. Mając na uwadze stanowiska jednostek samorządu terytorialnego (JST) przedstawiane w ramach prowadzonych przed Prezesem UKE postępowaniach administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej

Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Szczyrk, 2011.12.01-02 Interoperacyjność czyli komunikacja FINN8WEB SEKAP epuap. Elektroniczny obieg dokumentów FINN8WEB oraz elektroniczna archiwizacja

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim 18 lutego 2010, Opole www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik nr 2 Część Dział Rozdział Treść Poz. Plan OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Cyfrowa Małopolska 2014-20 w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Łukasz Foltyn Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Nowy

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Opracował Jerzy Czyżewski na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi Warszawa, marzec 2010 Spis treści Wprowadzenie... 3 Regionalne

Bardziej szczegółowo

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r.

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r. Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej Andrzej Regulski 28 września 2015 r. moduł 1 moduł 2 moduł 3 Analiza zmian społecznogospodarczych

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego

Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej raport z badania ilościowego dla Warszawa, 23.01.2013 Cele i metodologia Cele badania GŁÓWNY CEL

Bardziej szczegółowo

Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika

Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika Na koniec I kwartału 2012 roku stopa bezrobocia uplasowała się na poziomie 13,3 proc. Według danych serwisu Szybkopraca.pl w tym okresie najłatwiej było znaleźć

Bardziej szczegółowo

Klasówka po gimnazjum biologia. Edycja 2006\2007. Raport zbiorczy

Klasówka po gimnazjum biologia. Edycja 2006\2007. Raport zbiorczy Klasówka po gimnazjum biologia Edycja 2006\2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela. Podział liczby uczniów

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

1) Jednostki organizacyjne realizujące program oraz ich role. 1. Ministerstwo Zdrowia, 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, REGON: 000287987

1) Jednostki organizacyjne realizujące program oraz ich role. 1. Ministerstwo Zdrowia, 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, REGON: 000287987 PROGRAM UDZIAŁU W ETAPIE 20142015 BUDOWY IIP 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu wiodącego, podstawa prawna Minister Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim 14 stycznia 2010, Izbicko www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA ZADOWOLONY KLIENT Budowa systemu e-administracji w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA ZADOWOLONY KLIENT Budowa systemu e-administracji w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA ZADOWOLONY KLIENT Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Nazwa inwestycji: WND-RPLD.04.02.00-00-022/12

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

GEODETA WOJEWÓDZTWA. Iwona Nakonieczna

GEODETA WOJEWÓDZTWA. Iwona Nakonieczna Iwona Nakonieczna TERMINOLOGIA TBD? BDOT? GBDOT? Określana tymi kilkoma skrótami Baza Danych Obiektów Topograficznych jest urzędowym systemem informacji o topografii terenu w skali 1:10 000, funkcjonującym

Bardziej szczegółowo

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAREK MIKA Polski Związek Funduszy Pożyczkowych Dane na 31.12 2011r. LICZBA POZIOM KAPITAŁU ROZKŁAD TERYTORIALNY Pierwszy fundusz pożyczkowy powstał w 1992 roku. Obecnie w Polsce

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie PLANY DOTYCZĄCE ROZWOJU E-ADMINISTRACJI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM - PROJEKTY KLUCZOWE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

WZROSŁA LICZBA INWESTYCJI - NA MAZOWSZU PLANUJĄ OBIEKTY, NA ŚLĄSKU PLANUJĄ DROGI raport Grupy Marketingowej TAI

WZROSŁA LICZBA INWESTYCJI - NA MAZOWSZU PLANUJĄ OBIEKTY, NA ŚLĄSKU PLANUJĄ DROGI raport Grupy Marketingowej TAI WZROSŁA LICZBA INWESTYCJI - NA MAZOWSZU PLANUJĄ OBIEKTY, NA ŚLĄSKU PLANUJĄ DROGI raport Grupy Marketingowej TAI Warszawa, 9. marca 2010 r. Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o., właściciel serwisu inwestycyjno-przetargowego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie narzędzi IT w rządowej administracji publicznej. Prezentacja wyników

Wykorzystanie narzędzi IT w rządowej administracji publicznej. Prezentacja wyników 1 1 1 Wykorzystanie narzędzi IT w rządowej administracji publicznej Prezentacja wyników Warszawa, wrzesień 2010 2 Struktura próby The Benchmarking database is updated once a year ankieta on-line, luty

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Krakowie Opracowanie sygnalne Ośrodek Statystyki Kultury Kraków, wrzesień 2011 r. Wydatki na kulturę w 2010 r. Niniejsza informacja prezentuje wydatki poniesione

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW COMARCH WORKFLOW. Agenda

Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW COMARCH WORKFLOW. Agenda www.comarch.pl Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW II Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie 29.01.09 Agenda e-urząd

Bardziej szczegółowo

Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne

Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne Projekty w trakcie realizacji Szerokopasmowe lubuskie Wartość ogółem: 152,1 mln zł Dofinansowanie (LRPO): 50,7 mln zł Cel: rozbudowa istniejącej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Projekt: Formalne i nieformalne instytucje opieki w Polsce. Etap pierwszy prac Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Potrzeby informacyjne interesariuszy

Bardziej szczegółowo

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT 60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT Około 60% firm z sektora MŚP w Polsce korzysta z usług IT. 30% zatrudnia własnych pracowników odpowiedzialnych za informatykę. Rośnie liczba wykorzystywanych komputerów

Bardziej szczegółowo

Lokalny wymiar rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce uwarunkowania oraz plany i oczekiwania na lata 2009 2013

Lokalny wymiar rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce uwarunkowania oraz plany i oczekiwania na lata 2009 2013 Opinie i ekspertyzy Stowarzyszenia Miasta w Internecie ekspertyza Lokalny wymiar rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce uwarunkowania oraz plany i oczekiwania na lata 2009 2013 Raport skrócony Tarnów

Bardziej szczegółowo

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...]

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] 6. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Spisy powszechne ludności są jedynym badaniem pełnym, którego wyniki pozwalają ustalić liczbę osób

Bardziej szczegółowo

Najnowsze technologie IT dla samorządów ADAM JURCZENIA, CENTRUM INFORMATYKI ZETO S.A. BIAŁYSTOK

Najnowsze technologie IT dla samorządów ADAM JURCZENIA, CENTRUM INFORMATYKI ZETO S.A. BIAŁYSTOK Najnowsze technologie IT dla samorządów ADAM JURCZENIA, CENTRUM INFORMATYKI ZETO S.A. BIAŁYSTOK Tematy Liczby i społeczeństwo informacyjne Elektroniczny dostęp do urzędu Zarządzanie urzędem, oświatą, infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

INFORMATYZACJA PLACÓWEK PUBLICZNYCH W ŚWIETLE BADAŃ I DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH PAŃSTWA. Jacek Orłowski, redaktor naczelny IT w Administracji

INFORMATYZACJA PLACÓWEK PUBLICZNYCH W ŚWIETLE BADAŃ I DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH PAŃSTWA. Jacek Orłowski, redaktor naczelny IT w Administracji INFORMATYZACJA PLACÓWEK PUBLICZNYCH W ŚWIETLE BADAŃ I DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH PAŃSTWA 2015 Jacek Orłowski, redaktor naczelny IT w Administracji Miesięcznik IT w Administracji Branżowe pismo dla działów

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Wykonanie budżetów przez lubuskie gminy w 215 roku Finansowanie oświaty i wydatki ponoszone na realizację zadań oświatowych przez lubuskie gminy Prezes RIO

Bardziej szczegółowo

E-administracja w społeczeństwie informacyjnym. Model a rzeczywistość na przykładzie województwa podkarpackiego. mgr Sławomir Wilk

E-administracja w społeczeństwie informacyjnym. Model a rzeczywistość na przykładzie województwa podkarpackiego. mgr Sławomir Wilk E-administracja w społeczeństwie informacyjnym. Model a rzeczywistość na przykładzie województwa podkarpackiego mgr Sławomir Wilk Finansowanie Grant promotorski nr N N116 697240 pt. E-administracja w społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013 Strona1 RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013 Strona2 Serwis Inwestycyjno - Przetargowy www.pressinfo.pl we współpracy z Grupą Marketingową

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ-PIB Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny Barbara Chmielewska Dochody i wydatki ludności wiejskiej oraz rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie

Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie Program Konwentu: I Dzień Poniedziałek 28 czerwca 9.00 10.00 Rejestracja uczestników 10.00 10.15 Uroczyste otwarcie Konwentu 10.15 11.40 Zajęcia programowe: Projekt Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji

Bardziej szczegółowo

A mówili, że się nie uda

A mówili, że się nie uda A mówili, że się nie uda ABW w Urzędzie Marszałkowskim! Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprawdza, czy w lubuskim Urzędzie Marszałkowskim dochodziło do ustawiania przetargów w projekcie wartym kilkadziesiąt

Bardziej szczegółowo

Platforma eas Elektroniczne Akta Sprawy w administracji rządowej woj. Podkarpackiego

Platforma eas Elektroniczne Akta Sprawy w administracji rządowej woj. Podkarpackiego Platforma eas Elektroniczne Akta Sprawy w administracji rządowej woj. Podkarpackiego I Podkarpacki Konwent Informatyków i Administracji Rzeszów, dn. 02.10.2014 r. w Rzeszowie 1 Co to jest eas? Projekt

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r. Agenda 1. Platforma epuap: główne funkcjonalności 2. Profil zaufany 3. Integracja z systemami zewnętrznymi 2

Bardziej szczegółowo

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. UWAGI OGÓLNE Niniejsze opracowanie zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wynikach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. przygotowane na podstawie sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Internet w Polsce fakty i liczby. Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Internet w Polsce fakty i liczby. Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Internet w Polsce fakty i liczby Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Internet w Polsce INFRASTRUKTURA ZASOBY KORZYSTANIE WPŁYW REZULTATY SZEROKOPASMOWY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/343/2005 Wójta Gminy Frysztak z dnia 26 września 2005 roku

Zarządzenie Nr I/343/2005 Wójta Gminy Frysztak z dnia 26 września 2005 roku Zarządzenie Nr I/343/2005 w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług najczęściej świadczonych w Urzędzie Gminy Frysztak oraz zasad jego aktualizacji. Działając na podstawie art.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność i działania badawczo- -rozwojowe wśród małopolskich przedsiębiorstw

Innowacyjność i działania badawczo- -rozwojowe wśród małopolskich przedsiębiorstw Innowacyjność i działania badawczo- -rozwojowe wśród małopolskich przedsiębiorstw Działalność wynalazcza w Małopolsce Streszczenie Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Kto ile zarabiał w 2012? - VII edycja raportu o wynagrodzeniach

Kto ile zarabiał w 2012? - VII edycja raportu o wynagrodzeniach Kto ile zarabiał w 2012? - VII edycja raportu o wynagrodzeniach W 2012 roku PR-owcy zdecydowanie częściej niż na premie, mogli liczyć na podwyżki. Już prawie co czwarty (23 proc.) zarabiał przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania korporacyjne w gospodarce przestrzennej

Rozwiązania korporacyjne w gospodarce przestrzennej Rozwiązania korporacyjne w gospodarce przestrzennej Dzień dobry! System Informacji Przestrzennej System Informacji Przestrzennej jest narzędziem do podejmowania decyzji prawnych, administracyjnych i gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Stosowanie urządzeń zabezpieczających dzieci w Polsce w 2014 roku

Stosowanie urządzeń zabezpieczających dzieci w Polsce w 2014 roku Stosowanie urządzeń zabezpieczających dzieci w Polsce w 2014 roku Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Ministerstwa Edukacji Narodowej 12 maja 2016 r. Konwent Wójtów Województwa - Kujawsko Pomorskiego

Prezentacja Ministerstwa Edukacji Narodowej 12 maja 2016 r. Konwent Wójtów Województwa - Kujawsko Pomorskiego Prezentacja Ministerstwa Edukacji Narodowej 12 maja 2016 r. Konwent Wójtów Województwa - Kujawsko Pomorskiego WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Główne obszary dyskusji miejsca realizacji wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania

Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania Projekt realizowany ze środków 7 osi POIG 2007-2013 Społeczeństwo informacyjne budowa elektronicznej administracji

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej. realizowanych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

d) środki europejskie na finansowanie programów z zał. nr 4 i 15;

d) środki europejskie na finansowanie programów z zał. nr 4 i 15; Opinia nr 9 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 w zakresie rolnictwa dla Komisji Finansów Publicznych uchwalona na posiedzeniu w dniu 23 października 2013 r. Komisja

Bardziej szczegółowo

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH GENERALNY POMIAR

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości pracy oraz obsługi klientów Urzędu Miasta w Gdańsku

Ocena jakości pracy oraz obsługi klientów Urzędu Miasta w Gdańsku Ocena jakości pracy oraz obsługi klientów Urzędu Miasta w Gdańsku Sopot, grudzień 2010 Metodologia badania Projekt badawczy: Ocena jakości pracy oraz obsługi klientów UM w Gdańsku 2 Klient: Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

Sytuacja młodych na rynku pracy

Sytuacja młodych na rynku pracy Sytuacja młodych na rynku pracy Plan prezentacji Zamiany w modelu: w obrębie każdego z obszarów oraz zastosowanych wskaźników cząstkowych w metodologii obliczeń wskaźników syntetycznych w obrębie syntetycznego

Bardziej szczegółowo

Leszek Jerzy Jasiński PODATKÓW RUCH MIĘDZY REGIONAMI

Leszek Jerzy Jasiński PODATKÓW RUCH MIĘDZY REGIONAMI Leszek Jerzy Jasiński PODATKÓW RUCH MIĘDZY REGIONAMI Finanse publiczne można rozpatrywać z różnych punktów widzenia. Dosyć rzadko analizuje się, w jaki sposób strumienie dochodów powstających w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1 Projekt z dnia... Informacja Nr... Prezydenta Miasta Opola z dnia... 2015 r. o roli i kierunkach rozwoju informatyki w procesie zarządzania miastem. Centralizacja i konsolidacja usług informatycznych dla

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY ZDROWOTNE NA ROK 2013 JUŻ ZATWIERDZONE.

PROGRAMY ZDROWOTNE NA ROK 2013 JUŻ ZATWIERDZONE. PROGRAMY ZDROWOTNE NA ROK 2013 JUŻ ZATWIERDZONE. Według danych udostępnionych przez serwis eog.gov.pl, programy zdrowotne na rok 2013 zostały już zatwierdzone. Wiadome jest w jakim zakresie Polsce zostanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

O PORTALU... 3 USŁUGI PUBLICZNE... 4 USŁUGI SPERSONALIZOWANE... 5

O PORTALU... 3 USŁUGI PUBLICZNE... 4 USŁUGI SPERSONALIZOWANE... 5 SPIS TREŚCI O PORTALU... 3 Część Publiczna... 3 Część Spersonalizowana... 3 Autentykacja... 3 USŁUGI PUBLICZNE... 4 Wyszukiwanie informacji podatkowych... 4 Sprawdzenie numeru PESEL swojego nowonarodzonego

Bardziej szczegółowo

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA Cele i ryzyko związane z realizacją projektu Cele realizacji

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Sportowe imprezy masowe 1 w 2015 roku

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Sportowe imprezy masowe 1 w 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 22.07.2016 r. Notatka informacyjna Sportowe imprezy masowe 1 w 2015 roku Na podstawie informacji zebranych z urzędów miast i gmin, właściwych ze względu na miejsce przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej

Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej Aneksy wojewódzkie Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Platforma Interoperacyjnych Usług Samorządowych - nowe podejście do udostępniania usług elektronicznych

Platforma Interoperacyjnych Usług Samorządowych - nowe podejście do udostępniania usług elektronicznych Platforma Interoperacyjnych Usług Samorządowych - nowe podejście do udostępniania usług elektronicznych Krzysztof Kucz Menedżer Działu ZSI Urząd.NT Rynek Samorządów Sygnity SA 22 września 2011r. Mapa Platformy

Bardziej szczegółowo

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Aneks 13 Wyniki badania 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Projekt sfinansowany

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MPiPS-05 WYBRANE INFORMACJE O PONADGMINNYCH ORAZ GMINNYCH DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ, ŚRODOWISKOWYCH DOMACH SAMOPOMOCY,

Bardziej szczegółowo

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole.

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Jarosław Starszak Naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Opola E-mail: Jaroslaw.Starszak@um.opole.pl

Bardziej szczegółowo