Wpływ informatyzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2011 r. Badanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wpływ informatyzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2011 r. Badanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji"

Transkrypt

1 Dział A. INFORMACJE O URZĘDZIE A1 Czy Państwa Urząd jest: urzędem gminnym starostwem powiatowym lub urzędem miasta na prawach powiatu urzędem marszałkowskim urzędem wojewódzkim urzędem centralnym innym urzędem administracji państwowej A2 Proszę podać liczbę osób pracujących w Urzędzie wg stanu na 31 maja 2011 r. I_I_I_I_I_I_I Dział B. OBSŁUGA INFORMATYCZNA URZĘDU B1 Kto zajmuje się obsługą informatyczną Urzędu? a) wydzieleni pracownicy lub komórka organizacyjna w Urzędzie b) część zadań realizują wydzieleni pracownicy Urzędu, a część podmiot zewnętrzny na zlecenie Urzędu c) podmiot zewnętrzny na zlecenie Urzędu proszę przejść do pyt. B3 d) nikt proszę przejść do pyt. B3 B2 Proszę podać liczbę osób pracujących w Urzędzie wg stanu na 31 maja 2011 r. zajmujących się: (istnieje możliwość wpisania wartości ułamkowej, gdy jeden pracownik pełni kilka funkcji) a) Obsługą informatyczną Urzędu I_I_I_I_I_I_I W tym: b) Rozwojem systemów informatycznych i wdrażaniem nowych usług elektronicznych I_I_I_I_I_I_I c) Operacjami i utrzymaniem systemów informatycznych I_I_I_I_I_I_I d) Zarządzeniem komórką informatyczną lub zarządzaniem projektami I_I_I_I_I_I_I e) Wsparciem użytkownika (help desk) I_I_I_I_I_I_I B3 Jakie plany ma Urząd w zakresie obsługi informatycznej? Możliwość wielu odpowiedzi a) Planujemy zatrudnić nowe osoby b) Planujemy zredukować liczebność kadr informatycznych c) Planujemy część prac zlecić podmiotom zewnętrznym d) Planujemy zrezygnować lub ograniczyć zakres prac zlecanych na zewnątrz e) Inne, jakie?... f) Brak sprecyzowanych planów Jeśli zaznaczono B3a) B4 W jakich dziedzinach Urząd planuje zwiększyć zatrudnienie służb informatycznych? a) Rozwój systemów informatycznych i wdrażanie nowych usług elektronicznych b) Operacje i utrzymanie systemów informatycznych c) Zarządzenie komórką informatyczną lub zarządzanie projektami d) Wsparcie użytkownika (help desk) e) Inne Dział C. KOMPETENCJE INFORMATYCZNE C1 C2 Czy nowi pracownicy Urzędu przechodzą obowiązkowe szkolenie informatyczne? Czy pracownicy Urzędu mają obowiązek potwierdzić znajomość polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego? 1

2 C3 C4 Czy kierownik urzędu osobiście dekretuje / akceptuje / podpisuje dokumenty elektronicznie? Proszę ocenić poziom kompetencji służb informatycznych Urzędu w odniesieniu do postawionych przed nimi zadań? a) poziom kompetencji przewyższa oczekiwania/potrzeby Urzędu b) poziom kompetencji raczej przewyższa oczekiwania/potrzeby Urzędu c) poziom kompetencji jest adekwatny do oczekiwań/potrzeb d) poziom kompetencji jest raczej poniżej oczekiwań/potrzeb Urzędu e) poziom kompetencji jest poniżej oczekiwań/potrzeb Urzędu C5 W jakim obszarze służbom informatycznym Urzędu potrzebne byłyby dodatkowe informacje lub uzupełnienie wiedzy w celu sprawnej realizacji zamierzeń? a) Standardy w zakresie informatyzacji podmiotów publicznych oraz interoperacyjność b) Rozwój i integracja systemów informatycznych c) Zarządzenie komórką informatyczną d) Zarządzanie projektami informatycznymi e) Zarządzanie infrastrukturą f) Metody wsparcia użytkowników g) Finansowanie i rozliczanie projektów informatycznych h) Bezpieczeństwo systemów informatycznych i) Dobre praktyki, udane rozwiązania informatyczne stosowane w urzędach w kraju i za granicą j) Pożądane kierunki rozwoju w zakresie rozwoju elektronicznej administracji w Polsce k) Sposoby wykorzystania i wdrażania usług elektronicznych na epuap (elektroniczna platforma usług administracji publicznej) l) Polityka UE w zakresie rozwoju elektronicznej administracji m) Inne, jakie?... n) Żadne z powyższych Dział D. WYDATKI NA INFORMATYZACJĘ D1 Proszę podać wartość brutto wydatków inwestycyjnych Urzędu poniesionych w 2010 r. (w złotych) I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I zł D2 Proszę podać wartość brutto wydatków inwestycyjnych Urzędu poniesionych w 2010 r. na: a) sprzęt informatyczny I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I zł b) oprogramowanie I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I zł c) sieci i telekomunikację I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I zł d) inne inwestycje związane z informatyzacją I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I zł D3 Proszę podać wartość brutto wydatków bieżących Urzędu poniesionych w 2010 r. (w złotych) I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I zł 2

3 D4 Proszę podać wartość brutto wydatków bieżących Urzędu poniesionych w 2010 r. na: a) sprzęt informatyczny I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I zł b) oprogramowanie I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I zł c) sieci i telekomunikację I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I zł d) usługi informatyczne zewnętrznych dostawców I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I zł e) inne koszty związane z informatyzacją I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I zł Dział E. INFRASTRUKTURA TELEINFORMATYCZNA W URZĘDZIE E1 E2 E3 Jaką przepustowość ma główne łącze Urzędu z Internetem: a) mniejszą niż 2 Mb/s b) równą 2 Mb/s lub większą Czy Urząd posiada zapasowe łącze z Internetem na wypadek awarii łącza głównego Urzędu? proszę przejść do pyt. E4 Jaka jest przepustowość łącza zapasowego a) mniejsza niż 2 Mb/s b) równa 2 Mb/s lub większa E4 Proszę podać liczbę osób pracujących w Urzędzie, które mają do użytku służbowego własne konto poczty elektronicznej? I_I_I_I_I_I_I E5 Czy Urząd korzysta z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją 1? proszę przejść do pyt. E13 E6 Czy w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją można udostępnić akta sprawy: a) innej komórce organizacyjnej (z możliwością dodania przez tę komórkę do sprawy notatek, opinii itd.) b) wskazanemu pracownikowi innej komórki organizacyjnej (tworzenie zespołów zadaniowych złożonych z pracowników różnych komórek) c) żadne z powyższych E7 E8 E9 Czy system elektronicznego zarządzania dokumentacją Urzędu posiada moduł tworzenia tzw. paczek archiwalnych i przekazywania ich do Archiwum Państwowego (o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2c ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach)? proszę przejść do pyt. E9 Czy można do paczki archiwalnej zapisać wskazane akta spraw niezakończonych na przykład w celu przekazania ich do innego urzędu? Czy system elektronicznego zarządzania dokumentacją Urzędu pozwala wyeksportować całość danych w celu przeniesienia do innego systemu? 1 System elektronicznego zrządzania dokumentacją system teleinformatyczny pozwalający na rejestrację, klasyfikację, kwalifikację i zarządzanie obiegiem dokumentacji w postaci papierowej i elektronicznej w sposób odzwierciedlający załatwianie spraw, a także przechowywanie i udostępnianie dokumentacji elektronicznej. 3

4 E10 Czy w Państwa Urzędzie funkcjonuje podwójny obieg dokumentów tzn. te same dokumenty są przetwarzane zarówno w ramach tradycyjnego obiegu papierowego, jak i systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją? a) tak, podwójny obieg występuje bardzo często - orientacyjnie w ponad 50% spraw b) tak, podwójny obieg występuje dość często - orientacyjnie 10-50% spraw c) tak, podwójny obieg występuje sporadycznie - w przypadku nie więcej niż 10% spraw d) nie funkcjonuje podwójny obieg dokumentów E11 Czy system elektronicznego zarządzania dokumentacją Urzędu jest zintegrowany z: a) Biuletynem Informacji Publicznej (umożliwia przekazywanie dokumentów do publikacji w BIP) b) platformą epuap (umożliwia przekazywanie dokumentów na i ze skrzynki podawczej epuap)? tak I1I proszę przejść do pyt.f1 nie I2I E12 E13 E14 Czy są plany, by zintegrować system elektronicznego zarządzania dokumentacją w Urzędzie z platformą epuap? tak I1I proszę przejść do pyt.f1 nie I2I proszę przejść do pyt.f1 Czy są plany, by wprowadzić system elektronicznego zarządzania dokumentacją w Urzędzie? proszę przejść do pyt.f1 Kiedy Urząd planuje wprowadzanie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją? a) do końca 2011 r. b) w 2012 r. c) później Dział F. ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA I EPUAP F1 Czy Urząd posiada elektroniczną skrzynkę podawczą 2? proszę przejść do pyt. F6 F2 F3 Czy elektroniczna skrzynka podawcza jest umiejscowiona na platformie epuap? Czy adres elektronicznej skrzynki podawczej jest dostępny na stronie podmiotowej BIP urzędu? F4 Ile dokumentów elektronicznych Urząd otrzymał na elektroniczną skrzynkę podawczą w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2011 r.? I_I_I_I_I_I F5 Ile dokumentów elektronicznych (z wyłączeniem urzędowego poświadczenia odbioru) Urząd wysłał za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2011 r.? I_I_I_I_I_I F6 F7 Czy Urząd udostępnia usługi elektroniczne na platformie epuap inne niż oparte o tzw. wzór pisma ogólnego? Czy Urząd planuje w większym stopniu wykorzystywać możliwości platformy epuap 2 Elektroniczna skrzynka podawcza (ESP) dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu dostępnego systemu teleinformatycznego 4

5 F8 Jakie są przeszkody/bariery w wykorzystaniu platformy epuap? a) brak wiedzy o epuap b) mała liczba gotowych usług do implementacji na epuap c) skomplikowany proces zakładania usług na epuap d) brak wiedzy o nowych funkcjonalnościach epuap e) brak powszechnego podpisu elektronicznego f) przepisy prawa utrudniające realizację usług drogą elektroniczną g) brak możliwości załączenia do pisma w postaci elektronicznej, jako skanów, oryginalnych dokumentów papierowych h) nieprzyjazny interfejs użytkownika i) świadczenie usług w inny sposób, bez wykorzystania epuap j) inne, jakie? k) nie ma żadnych przeszkód Dział G. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH DLA KLIENTÓW ZEWNĘTRZNYCH G1 Ile odsłon miała strona podmiotowa BIP Urzędu w 2010 r.? I_I_I_I_I_I G2 Czy strona internetowa Urzędu spełnia kryteria dostępności sformułowane przez Konsorcjum W3C 3 w formie wytycznych (przynajmniej na poziomie zgodności A 4 ): a) WCAG 1.0 nie wiem I3I b) WCAG 2.0? nie wiem I3I G3 Czy strona internetowa Urzędu zawiera: a) możliwość śledzenia, na jakim etapie jest załatwiana sprawa b) możliwość zgłaszania błędów i propozycji usprawnień w świadczeniu usług c) informację o możliwości realizacji usług za pośrednictwem platformy epuap d) żadne z powyższych G4 Ile wniosków o udostępnienie informacji publicznej wpłynęło do Urzędu w 2010 r.? I_I_I_I_I_I G5 Ile decyzji odmawiających udostępnienia informacji publicznych zostało wydanych przez Urząd w 2010 r.? I_I_I_I_I_I G6 Czy Urząd informuje klientów o możliwości korzystania z usług administracji publicznej przez Internet oraz zachęca do korzystania z tej formy załatwiania spraw urzędowych? 3 Rekomendacje Konsorcjum W3C są powszechnie stosowanym na świecie kryterium dostępności stron internetowych i dotyczą tworzenia treści internetowych w formacie dostępnym dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Są one sformułowane w formie Wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych : WCAG 1.0 ( lub WCAG 2.0 (aktualnej wersji) ( 4 W zależności od liczby spełnionych kryteriów wyróżnia się trzy poziomy zgodności: A (kryteria, które twórcy serwisów internetowych muszą spełnić, w przeciwnym wypadku treści będą całkowicie niedostępne dla niektórych grup użytkowników), AA (kryteria, które twórcy serwisów internetowych powinni spełnić, w przeciwnym wypadku niektórzy użytkownicy mogą napotkać przeszkody w dostępnie); AAA (kryteria, które twórcy serwisów internetowych mogą spełnić, aby jeszcze bardziej ułatwić niektórym grupom użytkowników dostęp do treści). 5

6 G7 Proszę określić sposób świadczenia i stopień wykorzystania wymienionych usług. Formy udostępnienia usługi Rodzaj usługi Nie dotyczy (np. usługa nie jest świadczona przez urząd drogą elektroniczną) Możliwość pobrania wymaganego formularza wyłącznie do utworzenia dokumentu papierowego Złożenie elektroniczne wniosku, który wymaga dodatkowo złożenia dokumentów papierowych Proszę określić w przybliżeniu liczbę takich wniosków złożonych w maju 2011 r. Złożenie elektroniczne wniosku, który nie wymaga dodatkowo składania dokumentów papierowych Proszę określić w przybliżeniu liczbę takich wniosków złożonych w maju 2011 r. a) Składanie ofert dotyczących zamówień publicznych I_I_I_I_I_I 3 I_I_I_I_I_I (wszystkie urzędy) b) Zgłoszenie pobytu stałego (gmina) I_I_I_I_I_I 3 I_I_I_I_I_I c) Wniosek o wydanie dowodu osobistego (gmina) I_I_I_I_I_I 3 I_I_I_I_I_I d) Wniosek o zasiłek rodzinny (gmina) I_I_I_I_I_I 3 I_I_I_I_I_I e) Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji działalności gospodarczej (gmina) f) Wniosek o wydanie duplikatu dowodu rejestracyjnego pojazdu (powiat) I_I_I_I_I_I 3 I_I_I_I_I_I I_I_I_I_I_I 3 I_I_I_I_I_I g) Wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy (powiat) I_I_I_I_I_I 3 I_I_I_I_I_I G7A. Proszę dodatkowo wskazać dwie najpopularniejsze usługi świadczone drogą elektroniczną przez Urząd (wraz ze sposobem ich świadczenia i stanem wykorzystania). Dwie najpopularniejsze usługi świadczone przez Urząd drogą elektroniczną Nie dotyczy (np. usługa nie jest świadczona przez urząd drogą elektroniczną) Możliwość pobrania wymaganego formularza wyłącznie do utworzenia dokumentu papierowego Formy udostępnienia usługi Złożenie elektroniczne wniosku, który wymaga dodatkowo złożenia dokumentów papierowych Złożenie elektroniczne wniosku, który nie wymaga dodatkowo składania dokumentów papierowych Proszę określić Proszę określić w w przybliżeniu przybliżeniu liczbę liczbę takich takich wniosków wniosków złożonych w maju złożonych w 2011 r. maju 2011 r. h) I_I_I_I_I_I 3 I_I_I_I_I_I i) I_I_I_I_I_I 3 I_I_I_I_I_I 6

7 Dział H. WPŁYW TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH NA PRACĘ URZĘDU I ŚWIADCZENIE USŁUG H1 Jakie zmiany w rezultacie zastosowania technologii teleinformatycznych w Państwa Urzędzie zaobserwowano w poszczególnych dziedzinach? W każdym wierszu proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź bez nie wiem wzrost spadek zmian a) sprawność załatwiania spraw b) liczba dokumentów w postaci papierowej c) obciążenie pracą d) zaangażowanie pracowników e) innowacyjność 5 pracowników f) innowacyjne rozwiązania w organizacji pracy g) efektywność wykorzystania zasobów urzędu (ludzkich, finansowych, rzeczowych) h) uciążliwość procedur obsługi klienta i) satysfakcja klientów z obsługi j) koszty obsługi klienta Dział I. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ROZWOJEM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I1 Proszę zaznaczyć, które z wymienionych działań prowadzi urząd: a) Działania promujące korzystanie z Internetu wśród osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym b) Współpraca z lokalnymi dostawcami Internetu w celu wspierania budowy sieci szerokopasmowych c) Organizacja lub wsparcie kursów i szkoleń informatycznych dla obywateli d) Udostępnianie komputerów lub stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu dla obywateli e) Otwarte konsultacje społeczne przez Internet w sprawach leżących we właściwości Urzędu f) Badanie potrzeb klientów w zakresie rozwoju usług elektronicznych g) Badanie satysfakcji klientów z obsługi realizowanej za pomocą mediów elektronicznych h) Monitorowanie efektywności usług świadczonych drogą elektroniczną i) Stosowanie rozwiązań Web 2.0 (wikipedia, blogi, sieci i portale społecznościowe, itp.) w celu wsparcia funkcjonowania urzędu i komunikacji z obywatelami j) żadne z powyższych 5 Innowacyjność jako gotowość i zdolność do tworzenia i wdrażania rozwiązań usprawniających działanie 7

8 Dział J. WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 6 J1 Czy Urząd posiada własny system informacji przestrzennej (GIS 7 )? tak I1I proszę przejść do pyt. J3 nie I2I J2 J3 Czy i kiedy Urząd zamierza przystąpić do budowy własnego systemu informacji przestrzennej? a) w 2011 r. lub w 2012 r. proszę przejść do pyt. J5 b) w 2013 r. lub później proszę przejść do pyt. J5 c) nie zamierza proszę przejść do pyt. J4 Czy istniejący system informacji przestrzennej jest rozbudowywany? tak I1I proszę przejść do pyt. J5 nie I2I J4 Dlaczego Urząd nie zamierza budować lub rozbudowywać systemu informacji przestrzennej: a) brak środków b) brak odpowiedniego personelu c) brak potrzeby korzystania z systemu informacji przestrzennej d) inne zadania realizowane przez Urząd mają wyższe priorytety e) istniejący system informacji przestrzennej jest wystarczający f) inne (proszę wymienić jakie).. J5 Czy Urząd pozyskuje dane korzystając z witryny internetowej geoportal.gov.pl? proszę przejść do pyt. J7 J6 Jakiego rodzaju dane Urząd pozyskuje poprzez witrynę internetową geoportal.gov.pl? a) zdjęcia lotnicze b) ortofotomapa c) numeryczny model terenu d) państwowy rejestr granic e) dane katastralne (ewidencja gruntów i budynków) f) dane topograficzne g) mapy tematyczne (hydrograficzna, sozologiczna) h) osnowy geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne J7 Dlaczego Urząd nie pozyskuje danych przestrzennych poprzez witrynę internetową geoportal.gov.pl? a) brak potrzeby korzystania z danych przestrzennych b) witryna nie zawiera danych przestrzennych odpowiedniego rodzaju c) witryna nie zawiera aktualnych danych d) zapotrzebowanie na dane przestrzenne zaspokajane jest poprzez korzystanie tylko z zasobów własnych e) zapotrzebowanie na dane przestrzenne zaspokajane jest poprzez korzystanie z zasobów własnych i zasobów innych podmiotów f) inne (proszę wymienić jakie). J8 Czy Urząd korzysta z danych przestrzennych pozyskiwanych od innych podmiotów? tak I1I nie I2I proszę przejść do pyt. K1 6 Informacja przestrzenna informacja, jaką można uzyskać wykorzystując dane przestrzenne, czyli dane odnoszące się do określonego położenia lub obszaru geograficznego na Ziemi, umożliwiające lokalizację obiektu lub zjawiska 7 GIS (z ang. Geographical Information Systems) -systemy informacji geograficznej/przestrzennej służące do pozyskiwania, przechowywania i przetwarzania danych przestrzennych, przeprowadzania analiz oraz modelowania obiektów i zjawisk, a także prezentowania (wizualizacji) uzyskanych wyników. Określenia GIS używa się nieraz jako zamiennika dla przymiotników przestrzenne/geograficzne, np. dane GIS. 8

9 J9 Jakie dane przestrzenne są pozyskiwane od innych podmiotów? a) dane ewidencji gruntów i budynków b) ortofotomapa c) dane topograficzne d) dane dotyczące ochrony środowiska e) dane dotyczące zagospodarowania przestrzennego f) dane dotyczące sieci technicznego uzbrojenia terenu g) inne (proszę wymienić jakie).. Dział K. KORESPONDENCJA Z INNYMI URZĘDAMI Część pracy urzędów stanowią odpowiedzi na zapytania generowane przez inne urzędy. Przykładowo proszą one o informacje, dane, zaświadczenia, opinie. K1 Lp. Czego dotyczą trzy najczęściej występujące zapytania otrzymywane z innych urzędów? Czy Państwa Rodzaj zapytania, udostępnianych danych, zaświadczenia, opinii, itp. Ile w przybliżeniu takich zapytań spłynęło do Państwa w maju 2011 r.? zdaniem obsługa tego rodzaju zapytań może być realizowana automatycznie za pomocą systemu teleinformatycznego? 1. I_I_I_I_I_I I_I_I_I_I_I I_I_I_I_I_I 1 2 tak nie Dział X. Komentarze i dane teleadresowe X1 Proszę o podanie informacji na temat osoby (osób) wypełniających ankietę: a) Szef służb informatycznych Urzędu b) Inny członek kierownictwa Urzędu c) Pracownik służb informatycznych d) Inna osoba Imię i nazwisko:... Telefon kontaktowy:... Nazwa Urzędu:... Miejscowość:... Adres Urzędu:... 9

10 Dziękujemy za udział w badaniu! Raport z jego wynikami zostanie zamieszczony na stronie internetowej MSWiA w zakładce Informatyzacja / Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego do 2013 roku na jesieni 2011 r. Już teraz serdecznie zapraszamy do lektury. Raport z badania przeprowadzonego w 2010 r. znajdą Państwo w tej samej zakładce, pod linkiem Podobne badanie będziemy przeprowadzać co rok, w związku z tym zależy nam na Państwa komentarzach na temat samego badania oraz ankiety badawczej. Chcemy je doskonalić i uzupełniać o nowe tematy, tak by uzyskać coraz pełniejszy obraz działania administracji publicznej w Polsce. Prosimy zatem o przekazanie poniżej Państwa sugestii: komentarz 10

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-04-20 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-05-25 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Wpływ informatyzacji na usprawnienie działania urzędów administracji publicznej w Polsce w 2010 r.

Wpływ informatyzacji na usprawnienie działania urzędów administracji publicznej w Polsce w 2010 r. Wpływ informatyzacji na usprawnienie działania urzędów administracji publicznej w Polsce w 2010 r. Raport generalny z badań ilościowych dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Październik 2010

Bardziej szczegółowo

Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2013 r.

Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2013 r. Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2013 r. Grudzień 2013 Spis treści Informacje o badaniu 3 Główne wnioski 8 Wyniki badania: 17 I Informacje o urzędzie 17 II Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna komunikacja z wykorzystaniem platformy SEKAP. Dariusz Kowal Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Bezpieczna komunikacja z wykorzystaniem platformy SEKAP. Dariusz Kowal Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Bezpieczna komunikacja z wykorzystaniem platformy SEKAP Dariusz Kowal Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Elektroniczna usługa publiczna to usługa świadczona przez administrację publiczną na rzecz

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - załatw sprawy administracyjne drogą elektroniczną.

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - załatw sprawy administracyjne drogą elektroniczną. elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - załatw sprawy administracyjne drogą elektroniczną. Co to jest epuap? epuap (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju 15.06.2016 Łysomice Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap 2.Co się zmieniło w epuap 3.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju Czym

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim 14 stycznia 2010, Izbicko www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Waldemar Ozga Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Projekt współfinansowany Agenda 1. Czym jest epuap 2. Korzyści z zastosowanie epuap 3. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim 18 lutego 2010, Opole www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych

Bardziej szczegółowo

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Paweł Soczewski Warszawa, 10 kwietnia 2013 Modelowanie świata rzeczywistego Model pojęciowy - conceptual model

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r. Agenda 1. Platforma epuap: główne funkcjonalności 2. Profil zaufany 3. Integracja z systemami zewnętrznymi 2

Bardziej szczegółowo

Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2012 r.

Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2012 r. Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2012 r. Październik 2012 Spis treści Informacje o badaniu 3 Główne wnioski 8 Wyniki badania: 15 I Informacje o urzędzie 15 II Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Ewa Szczepańska CPI MSWiA Warszawa, 22 września 2011r. 2 Mapa projektów informatycznych realizowanych przez CPI MSWiA

Bardziej szczegółowo

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r.

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r. projekt e-gryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie

Bardziej szczegółowo

Wpływ cyfryzacji na działanie. urzędów. administracji publicznej w Polsce w 2014 r.

Wpływ cyfryzacji na działanie. urzędów. administracji publicznej w Polsce w 2014 r. Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2014 r. Grudzień 2014 Spis treści 2 INFORMACJE O BADANIU 3 Faktury elektroniczne 79 GŁÓWNE WNIOSKI 9 Kompetencje informatyczne

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z dnia 23 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 15/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z dnia 23 kwietnia 2013 roku Zarządzenie Nr 15/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie: opracowania Mapy aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Lwówek, procedury jej

Bardziej szczegółowo

Usprawnianie administracji przy pomocy informatyzacji. Upraszczanie procedur administracyjnych - rola epuap, pl.id, działania MSWiA.

Usprawnianie administracji przy pomocy informatyzacji. Upraszczanie procedur administracyjnych - rola epuap, pl.id, działania MSWiA. Usprawnianie administracji przy pomocy informatyzacji. Upraszczanie procedur administracyjnych - rola epuap, pl.id, działania MSWiA. Linia Demarkacyjna, współpraca i integracja. Mariusz Madejczyk Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

2. Czy w urzędzie gminy znane są ramy czasowe realizacji projektów kluczowych?

2. Czy w urzędzie gminy znane są ramy czasowe realizacji projektów kluczowych? Część I: Podstawowe informacje 1. Stan zasobów ludzkich, które mogą wziąć udział w realizacji projektu? Czy jest lub będzie wyznaczony koordynator/pełnomocnik, odpowiadający za nadzór nad całością realizacji

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH

REJESTR ZBIORÓW DANYCH REJESTR ZBIORÓW DANYCH Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI DEPARTAMENT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI DEPARTAMENT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I. Stan informatyzacji urzędu Informacje o Urzędzie Nazwa urzędu Adres / lokalizacja urzędu Osoba odpowiedzialna za wypełnienie Ankiety Strona internetowa urzędu Czy w urzędzie powszechnie funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku

ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku elektronicznego obiegu dokumentów w ramach aplikacji MUNSOL Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Plan wystąpienia Podstawowe definicje System informatyczny dla MSP Pięć kroków udanego wdrożenia Podsumowanie Co to jest CRM Posiadanie takiej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 28 kwietnia 2009 r. (Dz. U. z dnia 19 maja 2009 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 28 kwietnia 2009 r. (Dz. U. z dnia 19 maja 2009 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z dnia 19 maja 2009 r.) Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2014 r. Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia Procedury tworzenia i aktualizacji kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu e-urzędnik

Sylabus modułu e-urzędnik Sylabus modułu e-urzędnik Wymagania konieczne: Zakłada się, że przystępując do egzaminu modułu e-urzędnik, zdający będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE INFRASTRUKTURY DANYCH GEOREFERENCYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

TWORZENIE INFRASTRUKTURY DANYCH GEOREFERENCYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO TWORZENIE INFRASTRUKTURY DANYCH GEOREFERENCYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Krzysztof Mączewski, Geodeta Województwa Mazowieckiego Ewa Janczar Kierownik Działu Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole.

Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Implementacja chmury prywatnej dla potrzeb administracji publicznej miasta Opola na przykładzie projektu E-Opole. Jarosław Starszak Naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Opola E-mail: Jaroslaw.Starszak@um.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.) Źródło: http://dwingik.duw.pl/gik/dzialalnosc/baza-wiedzy/11718,akty-prawne.html Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 22:08 Akty prawne Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW COMARCH WORKFLOW. Agenda

Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW COMARCH WORKFLOW. Agenda www.comarch.pl Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW II Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie 29.01.09 Agenda e-urząd

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem.

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich AUDYTOR WEWNĘTRZNY Tel. 55-17-957 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 roku Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-19/11 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes

Bardziej szczegółowo

Systemy administracji publicznej epuap. Robert Sternicki Szczyrk, 02.12.2011 r.

Systemy administracji publicznej epuap. Robert Sternicki Szczyrk, 02.12.2011 r. Systemy administracji publicznej epuap Robert Sternicki Szczyrk, 02.12.2011 r. Agenda 1. epuap ktokolwiek słyszał, ktokolwiek widział 2. Możliwości platformy epuap 3. Jak rozpocząć korzystanie z epuap

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej

Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej Tomasz Krzymowski Warszawa, 22 listopada 2013 r. Plan prezentacji Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap)

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Typ projektu Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Bardziej szczegółowo

e-usługi? Procesy? A może procesy dla e-usług? Agata Filipowska, Wioletta Sokołowska

e-usługi? Procesy? A może procesy dla e-usług? Agata Filipowska, Wioletta Sokołowska e-usługi? Procesy? A może procesy dla e-usług? Agata Filipowska, Wioletta Sokołowska Plan prezentacji Omówienie doświadczeń związanych z potrzebą optymalizacji realizowanych procesów. Przedstawienie zakresu

Bardziej szczegółowo

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego WYPRACOWANIE I WDROŻENIE INNOWACYJNYCH METOD INTEGRACJI DANYCH KATASTRALNYCH, MAPY ZASADNICZEJ I BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH ORAZ MODERNIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ SŁUŻBĘ GEODEZYJNĄ I KARTOGRAFICZNĄ

Bardziej szczegółowo

Istotą funkcjonowania Systemu Zarządzania Projektami (SZP) w Politechnice Śląskiej jest stosowanie szeregu procedur, opisujących sposób postępowania

Istotą funkcjonowania Systemu Zarządzania Projektami (SZP) w Politechnice Śląskiej jest stosowanie szeregu procedur, opisujących sposób postępowania 1 Istotą funkcjonowania Systemu Zarządzania Projektami (SZP) w Politechnice Śląskiej jest stosowanie szeregu procedur, opisujących sposób postępowania osób i jednostek organizacyjnych biorących udział

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Projekt: Centra informacji publicznej w obwodzie Lwowskim. Piotr Marzęda

Projekt: Centra informacji publicznej w obwodzie Lwowskim. Piotr Marzęda Projekt: Centra informacji publicznej w obwodzie Lwowskim Piotr Marzęda usługi świadczone drogą elektroniczną przez sieć telekomunikacyjną, a w tym sieć komputerową, np. Internet, z wykorzystaniem technologii

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SZKOLENIOWA W STAROSTWIE POWIATOWYM W RAWICZU. I. Cele polityki szkoleniowej

POLITYKA SZKOLENIOWA W STAROSTWIE POWIATOWYM W RAWICZU. I. Cele polityki szkoleniowej POLITYKA SZKOLENIOWA W STAROSTWIE POWIATOWYM W RAWICZU Załącznik do Zarządzenia Nr 27/12 Starosty Rawickiego z dnia 17 września 2012 roku I. Cele polityki szkoleniowej 1 1. Celem polityki szkoleniowej

Bardziej szczegółowo

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1 Projekt z dnia... Informacja Nr... Prezydenta Miasta Opola z dnia... 2015 r. o roli i kierunkach rozwoju informatyki w procesie zarządzania miastem. Centralizacja i konsolidacja usług informatycznych dla

Bardziej szczegółowo

Wydzielony Profil Zaufany bezpłatne narzędzie do usług administracji publicznej

Wydzielony Profil Zaufany bezpłatne narzędzie do usług administracji publicznej Wydzielony Profil Zaufany bezpłatne narzędzie do usług administracji publicznej Jerzy Goraziński Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych jerzy.gorazinski@cpi.gov.pl Warszawa, 22 października 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ 1. Skąd wzięła się koncepcja stworzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (dalej ZSIN)? Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012. mgr Izabela P. Piątek-Belina mgr Damian Belina ks. mgr Paweł Zubrzycki

Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012. mgr Izabela P. Piątek-Belina mgr Damian Belina ks. mgr Paweł Zubrzycki Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 mgr Izabela P. Piątek-Belina mgr Damian Belina ks. mgr Paweł Zubrzycki Plan: Rozdz. I. baza dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego, dostęp do Internetu, wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Emil Walczyk. Zastępca Kierownika projektu epuap2 Centrum Projektów Informatycznych. Warszawa, 3 lipca 2013 r.

Emil Walczyk. Zastępca Kierownika projektu epuap2 Centrum Projektów Informatycznych. Warszawa, 3 lipca 2013 r. Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie epuap Emil Walczyk Zastępca Kierownika projektu epuap2 Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 3 lipca 2013 r. Cel ogólny projektu Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3. z dnia 29 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 3. z dnia 29 maja 2015 r. KANCLERZ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ADOIL/AZOWA-0161/ZK-3-198/15 ZARZĄDZENIE NR 3 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Szkole

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w systemie SIIS

Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w systemie SIIS Wielkopolskie Forum Szerokopasmowe Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej w systemie SIIS Poznań, 06 października 2011 Plan prezentacji Ogólne omówienie procesu inwentaryzacji Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

W celu usprawnienia prac i gwarancji należytego wykonania projektu, zakres zamówienia obejmował będzie:

W celu usprawnienia prac i gwarancji należytego wykonania projektu, zakres zamówienia obejmował będzie: Odpowiedzi na pytania. "Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Białaczów wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu zagospodarowanie przestrzenne.

Bardziej szczegółowo

Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy Lubicz

Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy Lubicz Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy Lubicz Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.2.17.2014 Wójta Gminy Lubicz z dnia 27 listopada 2014r. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 8 października 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 8 października 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 8 października 2015 roku w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Koninie, określenia wyjątków

Bardziej szczegółowo

E- administracja w praktyce - Platforma epuap2

E- administracja w praktyce - Platforma epuap2 E- administracja w praktyce - Platforma epuap2 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, powszechnie znana jako epuap, to internetowy portal umożliwiający obywatelom załatwienie wielu urzędowych

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SIEWIERZ

BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SIEWIERZ Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2011-04-28 19:17:42 BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA W ADMINISTRACJI W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SIEWIERZ

Bardziej szczegółowo

q 1,1 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która q q

q 1,1 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która q q WZÓR WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW CENTRALNEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 5. Miejscowość i data, dnia 6. Adresat wniosku - nazwa i adres organu

Bardziej szczegółowo

Każdy system GIS składa się z: - danych - sprzętu komputerowego - oprogramowania - twórców i użytkowników

Każdy system GIS składa się z: - danych - sprzętu komputerowego - oprogramowania - twórców i użytkowników System Informacji Geograficznej (GIS: ang. Geographic Information System) system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Najbardziej oczywistą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr U14004/SZK/02

ZAPYTANIE OFERTOWE nr U14004/SZK/02 ZAPYTANIE OFERTOWE nr U14004/SZK/02 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem Postępowania jest wybór Oferenta, który będzie realizował usługi szkoleniowe polegające na przeprowadzeniu szkoleń w ramach

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce- epolska, w ramach którego realizowany Projekt pt. Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy

Bardziej szczegółowo

Pan Jerzy śmijewski Starosta Powiatu SkarŜyskiego

Pan Jerzy śmijewski Starosta Powiatu SkarŜyskiego Kielce, dnia 9 października 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 344-55-75, tel./fax 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.pl P/08/045 LKI-4109-1-08

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04. TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.2015 Projekt Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Zakupu specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do świadczenia usług w ośrodku doskonalenia techniki jazdy.

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Zakupu specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do świadczenia usług w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. TEST & TRAINING SAFETY CENTRE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., Bednary 17, 62-010 Pobiedziska, tel./fax +48 61 81 56 001 Bednary, 01.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: Zakupu specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 6 sierpnia 2012r. I. ZAMAWIAJĄCY: INTELICO Krzysztof Żak Ul. Grojecka 10 A 32 600 Zaborze Zapytanie ofertowe II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są następujące usługi

Bardziej szczegółowo

GEODETA WOJEWÓDZTWA. Iwona Nakonieczna

GEODETA WOJEWÓDZTWA. Iwona Nakonieczna Iwona Nakonieczna TERMINOLOGIA TBD? BDOT? GBDOT? Określana tymi kilkoma skrótami Baza Danych Obiektów Topograficznych jest urzędowym systemem informacji o topografii terenu w skali 1:10 000, funkcjonującym

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne w Małopolsce Przebudowa Biuletynu Informacji Publicznej oraz Cyfrowego Urzędu.

Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne w Małopolsce Przebudowa Biuletynu Informacji Publicznej oraz Cyfrowego Urzędu. Przebudowa Biuletynu Informacji Publicznej oraz Cyfrowego Urzędu Paweł Świercz Samorząd Województwa Małopolskiego Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne Przebudowa Biuletynu Informacji Publicznej oraz

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH CZĘŚĆ PIERWSZA - INFORMACJE O ORGANIZACJI ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 1. NAZWA ORGANIZACJI I ADRES SIEDZIBY:................................................................................................................................................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

E-administracja w liczbach. Warszawa, 5 kwietnia 2011 roku Okrągły stół e-administracja

E-administracja w liczbach. Warszawa, 5 kwietnia 2011 roku Okrągły stół e-administracja E-administracja w liczbach 1 Warszawa, 5 kwietnia 2011 roku Wstęp* Wyposażenie administracji w ICT Wykorzystanie ICT w administracji Rozwój elektronicznej administracji *źródło: Społeczeństwo Informacyjne

Bardziej szczegółowo

projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r.

projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej Na podstawie art. 19a

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU

R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU I. Wprowadzenie. Celem pomiaru satysfakcji klientów jest pozyskanie informacji o jakości obsługi klientów

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 16.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Zasady testowania ADE

Zasady testowania ADE Zasady testowania ADE 1. Prototyp Archiwum Dokumentów Elektronicznych, zwany dalej prototypem ADE, jest systemem testowym w rozumieniu przepisu art. 21 ust. 5a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji

Bardziej szczegółowo

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Białystok, 29.04.2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku 2020 e-podlaskie Sieci

Bardziej szczegółowo

Czym jest E-Urząd? Sposób obsługi interesanta przy pomocy technologii komputerowych w sposób online tak, by: złoŝenie wniosku, załatwienie i monitorow

Czym jest E-Urząd? Sposób obsługi interesanta przy pomocy technologii komputerowych w sposób online tak, by: złoŝenie wniosku, załatwienie i monitorow E-URZĄD E-URZĄD PRZYSZŁOŚCIĄ WAŁBRZYSKIEGO SAMORZĄDU. Czym jest E-Urząd? Sposób obsługi interesanta przy pomocy technologii komputerowych w sposób online tak, by: złoŝenie wniosku, załatwienie i monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Rejestr Zarządzeń Starosty Kłodzkiego za 2014 rok

Rejestr Zarządzeń Starosty Kłodzkiego za 2014 rok Rejestr Zarządzeń Starosty Kłodzkiego za 2014 rok 1) Zarządzenie Nr 1/2014 Starosty Kłodzkiego z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko w ramach umowy na zastępstwo 2) Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Obieg Dokumentów i Elektroniczna Skrzynka Podawcza. FlowER & eboi

Elektroniczny Obieg Dokumentów i Elektroniczna Skrzynka Podawcza. FlowER & eboi Elektroniczny Obieg Dokumentów i Elektroniczna Skrzynka Podawcza FlowER & eboi Agenda Flower Cyfrowy Urząd eboi Serwer wiadomości SCS Administracja SCS Warianty wdrożenia systemu Cele istnienia FlowER

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Piechowice, dnia 28.04.2014 r. Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne METAL Jerzy Siofer z siedzibą przy ul. Pakoszowskiej 1A,, Tel. (75) 754 81 59, NIP 611-000-96-37, REGON 230874732

Bardziej szczegółowo

Rola systemu do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków w i lokali w krajowej infrastrukturze danych przesztrzennych

Rola systemu do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków w i lokali w krajowej infrastrukturze danych przesztrzennych Rola systemu do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków w i lokali w krajowej infrastrukturze danych przesztrzennych Mapping and Geospatial Solutions Robert Widz Infrastruktura Danych Przestrzennych w

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL Realizacja prac w ramach Implementacji Przedmiot prac - prace analityczne, projektowe, wdrożeniowo implementacyjne, dokumentacyjne oraz szkoleniowe, związane

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r. Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 1/2012 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r.

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. Baza Adresowa Województwa Łódzkiego jest systemem dedykowanym dla urzędów gmin z terenu Województwa Łódzkiego. System umożliwia prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk

Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia V Konferencja i Narodowy Test Interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W

DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W Załącznik nr 1 do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej I poziomu w Starostwie Powiatowym w Pułtusku DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W PUŁTUSKU.

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z elektronicznego wsparcia Archiwum Zakładowego. Justyna, Adam Drzeniek Urząd Miasta Radlin

Korzyści wynikające z elektronicznego wsparcia Archiwum Zakładowego. Justyna, Adam Drzeniek Urząd Miasta Radlin Korzyści wynikające z elektronicznego wsparcia Archiwum Zakładowego Justyna, Adam Drzeniek Urząd Miasta Radlin Korzyści wynikające z elektronicznego wsparcia Archiwum Zakładowego CZYLI: łatwiej, szybciej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR O/111/2014 Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 24 lipca 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR O/111/2014 Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 24 lipca 2014 roku OR 042.1.2014.BW ZARZĄDZENIE NR O/111/2014 Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 Gminy Jerzmanowice-Przeginia Na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego

Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego Bartosz Dmochowski admin@mosina.pl 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WPROWADZENIE DO EPUAP U... 3 2.1. CO

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność:

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność: Załącznik 1 Wytyczne dotyczące funkcjonalności platformy komunikacyjnej umożliwiającej wymianę danych o wspólnych beneficjentach powiatowych urzędów pracy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i

Bardziej szczegółowo

Zakres dalszych wspólnych prac MSWiA i JST, minimalne wymagania portali regionalnych

Zakres dalszych wspólnych prac MSWiA i JST, minimalne wymagania portali regionalnych Zakres dalszych wspólnych prac MSWiA i JST, minimalne wymagania portali regionalnych Grzegorz Fiuk Pełnomocnik Marszałka Zachodniopomorskiego ds. rozwoju SI - usługi i aplikacje elektroniczne Opole 18.02.2010

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie PLANY DOTYCZĄCE ROZWOJU E-ADMINISTRACJI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM - PROJEKTY KLUCZOWE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 493/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 493/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 493/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nowa platforma 06.11.2015

Nowa platforma 06.11.2015 Nowa platforma 06.11.2015 Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap 2.Co się zmieniło w epuap 3.Nowe usługi na epuap 4.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju Czym jest epuap2 elektroniczna

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja

KRYTERIA DOSTĘPU. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja załącznik do Uchwały nr 37/XI/016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia kwietnia 016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie.1 E-usługi (typ projektu

Bardziej szczegółowo

FAKTY I MITY NA TEMAT E-ADMINISTRACJI, CZYLI E-USŁUGI PO POLSKU

FAKTY I MITY NA TEMAT E-ADMINISTRACJI, CZYLI E-USŁUGI PO POLSKU FAKTY I MITY NA TEMAT E-ADMINISTRACJI, CZYLI E-USŁUGI PO POLSKU Jacek Orłowski redaktor naczelny IT w Administracji Poznań, 30.09.2014 r. e-um: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach

Bardziej szczegółowo