Wydawca akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z We Love Digital zgodnie z Regulaminem.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydawca akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z We Love Digital zgodnie z Regulaminem."

Transkrypt

1 Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: 1. Wydawcą, oraz 2. We Love Digital, z siedzibą w Warszawie ul. Prosta 51 oraz podmioty działające na rzecz i w imieniu WLD, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym o numerze KRS , REGON , NIP , kapitał zakładowy: zł Wydawca akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z We Love Digital zgodnie z Regulaminem. I. Definicje 1. Program afiliacyjny - zbiór zasad określający sposób wynagradzania Wydawców za promowanie produktów lub usług Reklamodawcy wraz z narzędziem (oprogramowaniem) niezbędnym do poprawnego rozliczenia należnego z tego tytułu Wynagrodzenia dla Wydawcy. 2. Sieć programów afiliacyjnych - platforma łącząca Reklamodawców (ich programy afiliacyjne) z Wydawcami. Platforma jest własnością Organizatora i jest przez niego obsługiwana. Reklamodawcy i Wydawcy mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w sieci na zasadach niniejszego regulaminu. Strona internetowa sieci programów afiliacyjnych jest dostępna pod adresem 3. Organizator - Firma We Love Digital z siedzibą w Warszawie , ul. Prosta 51 oraz podmioty działające na rzecz i w imieniuwe Love Digital 4. Wydawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca właścicielem Strony Programu Afiliacyjnego, która spełniła pozostałe warunki wskazane w niniejszym Regulaminie, niezbędne do uzyskania statusu Wydawcy. 5. Reklamodawca - Przedsiębiorca, który zawarł z Organizatorem umowę o świadczeniu usług obejmujących przygotowanie i udostępnienie przez Organizatora Programu Afiliacyjnego, prowadzący sprzedaż produktów lub usług drogą elektroniczną. 6. Użytkownik - każda osoba korzystająca z Internetu, która wykonuje czynności w postaci kliknięcia w reklamę umieszczoną na Stronie Wydawcy przekierowujący na stronę Reklamodawcy 6. Strona Reklamodawcy - strona internetowa, do której prowadzi link umieszczony przez Wydawcę na jego stronie internetowej i która uczestniczy w Programie afiliacyjnym. 7. Strona Wydawcy - strona internetowa, na której umieszony jest link do Strony Reklamodawcy umieszczony przez Wydawcę na jego stronie internetowej i która uczestniczy w Programie afiliacyjnym 8. Lead - oznacza czynność Użytkownika, który zostanie połączony przez Wydawcę ze Strony Wydawcy i wykona określoną czynność na Stronie Reklamodawcy, np. wypełni formularz kontaktowy, dokona rejestracji. 9. Sprzedaż - oznacza Użytkownika, który zostanie połączony przez Wydawcę ze Stroną Programu afiliacyjnego i wykona określoną czynność na Stronie Programu afiliacyjnego, i zakupi produkt lub usługę dostępną na Stronie Reklamodawcy, 10. Kliknięcie- oznacza zaznaczenie i wybranie przez Użytkownika na stronie internetowej Afilianta linku łączącego przeglądarkę internetową Użytkownika ze Stroną Programu afiliacyjnego. 11. Ruch - jest wyrażeniem zbiorczym obejmującym prawidłowe Kliknięcia, Lead y i

2 Transakcje/sprzedaż. 12. Sztuczny Ruch - jest wyrażeniem zbiorczym obejmującym nieprawidłowe Kliknięcia, Lead y lub Transakcje/sprzedaż, których przyczyną może być (na przykład, ale nie wyłącznie) automatyczne załadowanie się strony, oprogramowanie aktualizujące indeksy wyszukiwarek internetowych, roboty internetowe, prośby przesłane za pośrednictwem a lub serwisy dyskusyjne typu chatroom, generatory skryptów, umieszczenie odsyłaczy na stronach innych niż te, które Wydawca zgłosił oraz Kliknięcia nie wygenerowane przez przeglądarki internetowe, Kliknięcia, które nie zostały poprzedzone aktywacją linku przez Lead chcącego połączyć się z daną stroną, 13. Umowa - stosunek prawny jaki zostaje nawiązany pomiędzy Organizatorem a osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która uzyskała status Wydawcy. II. Postanowienia wstępne 1. Przedmiotem Regulaminu Programu Afiliacyjnego We Love Digital jest określenie zasad współpracy pomiędzy Organizatorem a Wydawcą w celu promocji przez Wydawcę produktów i usług Reklamodawców, przy wykorzystaniu środków własnych oraz materiałów i narzędzi udostępnionych przez Organizatora, za pośrednictwem systemu informatycznego Organizatora. 2. Warunkiem uczestnictwa w Programie Afiliacyjnym We Love Digital jest zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu Programu Afiliacyjnego oraz uzyskania autoryzacji i statusu Wydawcy. Kliknięcie przycisku "Rejestracja" oznacza bezwarunkową akceptację wszystkich postanowień Regulaminu i złożenie We Love Digital oferty zawarcia umowy na warunkach określonych w Regulaminie. Brak akceptacji postanowień Regulaminu uniemożliwia korzystanie z niniejszego serwisu. 3. Uzyskanie statusu Wydawcy oznacza zgodę na zawarcie Umowy na warunkach wskazanych Regulaminem. Zawarcie Umowy na warunkach wskazanych Regulaminem jest niezbędne do wypłaty wynagrodzenia z tytułu Programu afiliacyjnego. 4. Każdy Wydawca po uzyskaniu akceptacji statusu Wydawcy, w programie którym zamierza uczestniczyć może zawrzeć umowę na warunkach określonych poniżej, tylko jeśli posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku Wydawcy posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawarcie umowy wymaga przedłożenia zgody przez rodziców lub uprawnionych do tego opiekunów lub kuratora, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności i przesłanej na adres korespondencyjny: We Love Digital, ul. Prosta 51, Warszawa. 5. W przypadku złożenia oświadczenia woli zawarcia niniejszej umowy przez osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, przy braku zgody rodziców, opiekuna lub kuratora umowa nie zostanie zawarta i nie wywoła żadnych skutków prawnych. III. Usługa 1. Wydawca po dokonaniu autoryzacji i uzyskaniu statusu Wydawcy może zamieścić tylko na stronie internetowej Wydawcy kreacje, które zostały zarejestrowane w Programie Afiliacyjnym. 2. Program Afiliacyjny może zostać w dowolnym terminie zmieniony lub zakończony. Wszystkie informacje na temat ww działań, będą zamieszone pod adresem l. Wydawca zobowiązany jest do bieżącego śledzenia informacji na temat zmian w Programie Afiliacyjnym lub warunków wynagrodzeń dla Wydawców przez zarejestrowaną stronę. 3. Wydawca zobowiązany jest do przestrzegania zobowiązań zawartych w Programie

3 Afiliacyjnym, a w szczególności wszystkich postanowień dotyczących charakteru i zawartości strony internetowej Wydawcy a także korzystania ze znaków handlowych i logo osób trzecich lub innych Wydawców. 4. Organizator zastrzega sobie możliwość renegocjacji zawartej umowy lub jej rozwiązania. Wydawca zostanie niezwłocznie o tym poinformowany za pośrednictwem a lub ogłoszenia na stronie internetowej sieci programów afiliacyjnych. W przypadku, gdy Wydawca nie zaakceptuje zmian, umowa ulega rozwiązaniu, natomiast Wydawca zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania korzystania z usług Programu Afiliacyjnego oraz usunięcia wszelkich linków do Stron Reklamodawców. IV. Obowiązki Wydawcy 1. Wydawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność swoich Stron Internetowych ze wszystkimi powszechnie obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi. 2. Wydawca oświadcza, ze wszystkie dane osobowe oraz posiadanej strony internetowej podane w Programie Afiliacyjnym są prawdziwe, kompletne według obowiązujących przepisów prawnych. 3. Wydawca prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do podania pełnej nazwy firmy, numeru wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, adresu siedziby oraz adresu do korespondencji, jeśli jest inny od adresu siedziby, numeru NIP i REGON oraz osoby upoważnionej do jego reprezentowania. 4. Wydawca nieprowadzący działalności gospodarczej zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL, NIP oraz przesłania kopii stron dowodu tożsamości umożliwiających identyfikację osoby przez Organizatora (drogą pocztową na adres wskazany w paragrafie II pkt 4 lub drogą elektroniczną). 5. Wydawca oświadcza, że posiada prawa do wszystkich zamieszczonych na Stronie Wydawcy utworów i że nie naruszają one praw osób trzecich, włączając w to prawa własności intelektualnej oraz że utwory i informacje nie mogą zostać uznane za obraźliwe lub niedozwolone. Jednocześnie Wydawca oświadcza, że osoba będąca właścicielem praw do informacji i utworów na Stronie Wydawcy udzieliła zgody na ich publikacje, a Wydawca posiada stosowne potwierdzenia tej zgody. 6. Wydawca zobowiązuje się do utrzymywania infrastruktury informatycznej niezbędnej do wykonania warunków niniejszego Regulaminu i Umowy. 7. Wydawca zobowiązuje się, że nie będzie w jakikolwiek sposób generować lub przyczyniać się do generowania sztucznego ruchu do stron reklamodawców. 8. Wydawca udostępni kanał komunikacyjny w postaci adresu oraz zobowiąże się niezwłocznie do poinformowania Organizatora o jakichkolwiek zmianach w witrynie Wydawcy, zmianach budzących wątpliwości niewłaściwego lub bezprawnego użycia linków Reklamodawców od strony Organizatora i/lub Programu Afiliacyjnego lub usługi Organizatora w jakikolwiek sposób. V. Obowiązki Organizatora 1. Organizator zobowiązany jest do ciągłego monitorowania Ruchu ze Strony Wydawcy do Strony Reklamodawcy, którego wyniki będą stanowić podstawę do określenia wysokości wynagrodzenia Wydawcy. Wydawca wyraża zgodę na dokonywanie rozliczeń finansowych na podstawie danych uzyskanych przez Program Partnerski. 2. Organizator zobowiązany jest do podsumowywania określonych okresów rozliczeniowych i dokonywania wypłat Wydawcom na wskazane konto bankowe wynikające z Umowy. VI. Wynagrodzenie 1. Warunki wynagrodzenia zamieszone na stronie internetowej sieci programów afiliacyjnych

4 stanowią część składową niniejszego regulaminu, który jest ogłaszany przez Organizatora i nie podlega jakiejkolwiek negocjacji. 2. Wynagrodzenie stanowi kwota należna z tytułu Programu afiliacyjnego powiększona o należny podatek od towarów i usług. 3. Kwota należna wykazana będzie Wydawcom raportem, generującym Ruch na stronie internetowej Wydawcy, dostępnym dla Wydawcy po zalogowaniu się na stronie Organizatora. 4. Wydawca zobowiązany jest podać szczegółowe dane dotyczące swojego rachunku bankowego (w tym nazwę banku i oddziału, nr oddziału oraz nr rachunku bankowego Wydawcy) na stronie internetowej Organizatora. 5. Wypłata dokonywana jest elektronicznie na podstawie faktur, rachunków lub innych dokumentów wystawianych przez Wydawcę na dwa miesiące z dołu na konto bankowe Wydawcy tylko w przypadku, gdy stanowi z ostatniego miesiąca lub z kilku okresów rozrachunkowych kwotę co najmniej 100 PLN (sto złotych polskich) lub innej, wyższej, kwoty minimalnej, ustawionej na stronie internetowej Organizatora oraz jeśli Organizator otrzyma zapłatę za transakcje od Reklamodawców. W przypadku, gdy w danym okresie rozrachunkowym kwota nie przekroczy założonej kwoty minimalnej zostaje ona automatycznie dodana do kolejnego miesiąca. 6.W przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej rozliczenie odbywa się na podstawie rachunku wg otrzymanego od Organizatora wzoru. W celu dopełnienia formalności, Wydawca, będący osobą fizyczna nieprowadzącą działalności gospodarczej przesyła podpisane oświadczenie (drogą elektroniczną lub pocztową na adres Organizatora): - oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej, - oświadczenie o nie byciu płatnikiem podatku VAT. Wzór rachunku oraz oświadczenia należy pobrać ze strony internetowej Organizatora. VII. Odpowiedzialność Organizatora 1. Organizator nie udziela żadnej gwarancji poprawnego działania serwisu Organizatora lub linków do jakichkolwiek Stron Afiliacyjnych oraz określonego poziomu wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług na rzecz Organizatora, zgodnie z Umową. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady w działaniu serwisu internetowego Organizatora, przerwy w dostępie do usługi, przypadki naruszenia danych lub utratę danych w systemie przetwarzania informacji, wady w systemie bezpieczeństwa lub wirusy oraz inne szkodliwe komponenty oprogramowania w usłudze Organizatora lub za jakiekolwiek szkody w usłudze, oprogramowaniu Wydawcy i/lub stronie internetowej Wydawcy spowodowane wirusami lub komponentami oprogramowania. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy techniczne, błędy pojawiające się na stronach Reklamodawców, błędne wstawienie skryptów zliczających przez Reklamodawców. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy Reklamodawcy, którzy zarejestrowali Programy Partnerskie w Programie Afiliacyjnym, nie wypełniają swoich zobowiązań zgodnie ze swoim Programem Afiliacyjnym. VIII. Warunki rozwiązania Umowy oraz okres jej obowiązywania 1. Umowa wchodzi w życie z dniem zaakceptowania przez Wydawcę postanowień niniejszego Regulaminu oraz uzyskania statusu Wydawcy.

5 2. Wydawca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym, w dowolnym terminie. Wydawca zobowiązany jest zaprzestać korzystania z serwisu niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy i usunąć wszystkie linki do Stron Reklamodawców. 3. Organizator ma prawo rozwiązać Umowę i/lub wstrzymać świadczenia na rzecz Wydawcy lub Reklamodawcy w przypadku: a. łamania postanowień Umowy/Regulaminu b. prowadzenia przez Wydawcy działalności sprzecznej z prawem c. W przypadku jakiegokolwiek wykorzystania znaku graficznego Programu Afiliacyjnego We Love Digital oraz znaków graficznych Produktów oferowanych przez Reklamodawców, a także zamieszczanie odnośników do Serwisu Reklamodawców w serwisach Wydawców, zawierających: i. treści niezgodne z polskim prawem lub, ii. treści, które zostaną przez Organizatora uznane za obraźliwe, oszczercze, naruszające dobre imię osoby lub osób trzecich, iii. treści nawołujące do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów miedzy narodami, naruszające prawa autorskie/własność intelektualną, w szczególności udostępniające w dowolny sposób pliki lub hiperłącza do plików graficznych, muzycznych lub tekstów literackich i innych utworów objętych prawem autorskim lub też promujące czy zachęcające do łamania praw autorskich iv. treści udostępniające jakiekolwiek wirusy, konie trojańskie lub inne szkodliwe elementy, w szczególności kody lub instrukcje, które mogą zostać wykorzystane do dostępu, zmiany, usunięcia lub zniszczenia danych, plików lub programu komputerowego wykorzystywanego przez Sprzedawcę, Organizatora lub stronę trzecia; d. Wydawca postępuje w sposób niewłaściwy usiłując wygenerować Sztuczny Ruch do Stron Reklamodawców e. Wydawca nie przestrzega powszechnie obowiązującego prawa f. Wydawca nie wygeneruje żadnego Ruchu przez okres (6) miesięcy. 4. Rozwiązanie Umowy z Wydawcą zobowiązuje go do niezwłocznego usunięcia wszystkich linków do strony Reklamodawcy. 5. O rozwiązaniu Umowy Organizator poinformuje Wydawcę em. 6. Niniejsza Umowa wygasa niezwłocznie po rozwiązaniu, i od tej chwili Wydawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie za dany Program Afiliacyjny We Love Digital. Wynagrodzenie nie przysługuje także, jeśli Wydawca naruszył postanowienia punktu 3 niniejszego paragrafu. IX. Postanowienia końcowe 1. Strony oświadczają, że z chwilą zawarcia niniejszej Umowy tracą ważność wszelkie postanowienia ustne lub zawarte w innych umowach sprzecznych z niniejszą umową. 2. Strony oświadczają, że zapoznały się z tekstem Regulaminu Programu Afiliacyjnego We Love Digital i zawierają niniejszą umowę z wolą rzetelnego wypełnienia jej wszystkich postanowień. 3. W czasie trwania niniejszej Umowy Wydawca i Reklamodawca jest zobowiązany do poufności wszystkich informacji jak i w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu Umowy.

6 4. Organizator jest właścicielem wszystkich praw autorskich, znaków handlowych, praw własności intelektualnej, wiedzy specjalistycznej lub jakichkolwiek innych praw związanych z usługą lub oprogramowaniem niezbędnym do jej świadczenia. Na mocy niniejszej Umowy Wydawca nie nabywa jakichkolwiek praw lub licencji z wyjątkiem prawa do wykorzystywania linków do Stron Reklamodawców zgodnie z warunkami Umowy. 5. Strony ustalają, że Wydawca zobowiązuje się do zrekompensowania Organizatorowi jakiejkolwiek szkody lub kosztów spowodowanych niewłaściwym, niedbałym lub nieuprawnionym wykorzystywaniem Programu Afiliacyjnego We Love Digital, jak i z tytułu problemów technicznych lub utraty danych spowodowanych przez Wydawcę na stronie Organizatora lub innej stronie, z którą poprzez Organizatora połączy się Wydawca. 6. W innym przypadku niż pisemna zgoda Organizatora, Wydawca nie może dokonać przeniesienia swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy w całości lub części na rzecz osoby trzeciej. Wydawca wyraża zgodę na to, że Organizator może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy oraz ujawnić i przekazać informacje dotyczące strony internetowej, adresu Wydawcy itp. jakimkolwiek osobom trzecim. 7. Wydawca wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej Organizatora swoich danych: imienia i nazwiska oraz adresu strony internetowej. 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego. 9. Wszystkie spory, które mogą powstać na podstawie albo w związku z niniejszą umową Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. 10. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy lub jej część w jakimkolwiek zakresie straci ważność lub stanie się niewykonalna, strony uzgodnią wszelkie niezbędne poprawki do Umowy w celu realizacji interesów i celów stron o przeważającym znaczeniu w momencie wypełnienie Umowy. 11. W przypadku braku porozumienia spory będzie rozstrzygał Sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Organizatora. 12. O wszystkich zmianach dokonanych przez Organizatora w Regulaminie Programu Afiliacyjnego We Love Digital poinformuje Strony na swojej stronie internetowej.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM. Postanowienia wstępne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM. Postanowienia wstępne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa warunki zwierania umów z TradeDoubler AB, spółką akcyjną zarejestrowaną pod numerem 556575-7423 według prawa szwedzkiego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawców z programem partnerskim FireSub

Regulamin współpracy Wydawców z programem partnerskim FireSub Regulamin współpracy Wydawców z programem partnerskim FireSub Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: 1. FireMedia s.c. z siedzibą w: ul. Gałczyńskiego 20/1/32, 09-400 Płock, NIP: 774-321-21-34,

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w ramach programu interpartner

Regulamin współpracy w ramach programu interpartner Regulamin współpracy w ramach programu interpartner Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: Partnerem (Wydawcą), oraz firmą Intercon Spółka z.o.o. z siedzibą w 90-403 Łódź ul. Zachodnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Partnerskiego Kursy123

Regulamin Programu Partnerskiego Kursy123 Regulamin Programu Partnerskiego Kursy123 stanowiący integralną część umowy zawieranej z Partnerem 1. Wstęp 1.1. Funmedia Sp. z o. o. jest organizatorem serwisu internetowego prowadzonego w domenie Kursy123.pl.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w systemie afiliacyjnym leadaff. 2. Właścicielem systemu afiliacyjnego leadaff

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl wersja: 1.0 obowiązująca od dnia 2014-05-23 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego 4Hero.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji Użytkowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl wersja: 1.2 obowiązująca od dnia 2012-04-18 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ewezwanie.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez TONIO LIMITED usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL ( Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie świadczenia usług Zenbox.pl, stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.)

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EXTRADOM s.c. z siedzibą w Legionowie, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE WWW.AJAVI.COM W RAMACH PLATFORMY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE WWW.AJAVI.COM W RAMACH PLATFORMY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE W RAMACH PLATFORMY WWW.AJAVI.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) Aukcji należy przez to rozumieć procedurę prowadzącą do zawarcia umowy

Bardziej szczegółowo