REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO SKLEPU BAZGROSZYT.PL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO SKLEPU BAZGROSZYT.PL"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO SKLEPU BAZGROSZYT.PL 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim dla klientów sklepu internetowego Bazgroszyt.pl. 2. Program Partnerski dla klientów sklepu internetowego Bazgroszyt.pl, zwany dalej Programem Partnerskim to system gratyfikacji rekomendacji klientów. 3. Organizatorem Programu Partnerskiego jest sklep internetowy Bazgroszyt.pl, działający pod adresem prowadzony przez spółkę: Animagic Sp. z o.o., mieszczącą się przy ul. Lubeckiego 2, Poznań, REGON: , NIP: zwany dalej Serwisem. 4. Klienci sklepu internetowego to osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne, którym przepisy przyznają zdolność prawną, dokonujące zakupów w serwisie znajdującym się pod adresem elektronicznym prowadzonym oraz będącym własnością spółki Animagic Sp. z o.o., ul. Lubeckiego 2, Poznań, REGON: , NIP: IDEA PROGRAMU 1. Program ma na celu nawiązanie współpracy pomiędzy Organizatorem, a osobami fizycznymi i innymi podmiotami, które nabędą status Partnera, którzy poprzez swoje działania zgodne z Regulaminem, będą popularyzować serwis internetowy (zwany dalej Serwisem) w celu zwiększenia sprzedaży towarów i usług oferowanych przez 2. Poprzez aktywny udział w Programie, każdy Partner uzyskuje korzyści w formie prowizji od sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie, a także w inny sposób indywidualnie uzgodniony z Organizatorem. Szczegółowe zasady związane z naliczaniem prowizji dla Partnerów określa Załącznik nr 1 do Regulaminu. Modyfikacje Załącznika nr 1 nie stanowią zmiany Regulaminu, a wprowadzane zmiany będą obowiązywały od dnia zamieszczenia nowej treści Załącznika na Serwisie, albo od chwili wskazanej w treści zmienianego Załącznika

2 3 ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM 1. Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny. Każdy Uczestnik w dowolnym momencie może zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowne oświadczenie Organizatorowi na adres 2. Uczestnikiem Programu Partnerskiego może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, której przepisy przyznają zdolność prawną, która zrealizowała minimum jedno zamówienie w Serwisie. 3. Do uczestnictwa w Programie Partnerskim wymagana jest rejestracja w Serwisie poprzez założenie konta Użytkownika. 4. Uczestnicy Programu Partnerskiego zobowiązują się do zamieszczenia na zarządzanym przez nich adresie internetowym (np. blogu, stronie www) bannera wygenerowanego przez Serwis poprzez pobranie kodu z zakładki Generuj kod bannera dostępnej w zakładce Zarabiaj z nami Program partnerski zakładka Generator kodów i bannerów na stronie (po wejścu w Moje konto ) lub do wykonania czynności opisanej w pkt.5 niniejszego paragrafu. 5. Uczestnicy Programu Partnerskiego biorą w nim udział poprzez zamieszczenie bannera opisanego w &2 pkt.4 lub poprzez rozesłanie za pomocą poczty elektronicznej do dowolnej liczby odbiorców adresu internetowego - linka wygenerowanego w zakładce Zarabiaj z nami Program partnerski, korzystając z opcji Generuj url linka (po wejścu w Moje konto ). 6. Do linków referencyjnych, rozsyłanych przez Partnera, jest dodawany specjalny identyfikatora Partnera, który automatycznie przypisuje klientów pozyskanych w ten sposób do jego konta. Poprzez pobieranie przygotowanych reklam i wykonywaniw innych akcji, w których udostępniane są linki, klienci są oznakowywani źródłem pozyskania ruchu, a ich zamówienia powodują automatyczne naliczenie prowizji Partnerowi. 7. Przypisanie Klienta na stałe następuje w chwili, gdy jego pierwsze zamówienie zmienia swój status na "opłacone". 8. Każda osoba przystępująca do Programu Partnerskiego oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości na podany adres , wysyłanych przez administratora o tematyce związanej z przedmiotem Serwisu, a także zawierających informacje handlowe o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu, a także promujących produkty partnerów Serwisu.

3 9. Każda osoba przystępująca do Programu Partnerskiego wyraża zgodę na przetwarzanie przez administratora jej danych osobowych podanych podczas rejestrowania się w Serwisie. 10. Każda osoba może w każdej chwili cofnąć udzielone Serwisowi zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także przysługuje jej prawo wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Serwis, wnoszenia sprzeciwu, co do ich przetwarzania oraz żądania ich poprawiania. Z chwilą cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub otrzymywanie wiadomości od Serwisu, nie dalej jak w ciągu 72 godzin od zgłoszenia, Serwis usunie wszystkie przetwarzane dane osobowe osoby zgłaszającej, a także usunie jej adres z listy wysyłkowej wiadomości Serwisu. 4 ROZLICZENIA 1. Rozliczenia pomiędzy Organizatorem Programu Partnerskiego, a Uczestnikiem są widoczne w zakładce Rozliczenia w Moje konto w zakładce Zarabiaj z nami Program partnerski. 2. Partnerzy będący podmiotami upoważnionymi do wystawiania faktur VAT, mogą otrzymać wypłatę środków pieniężnych, gdy ilość środków pieniężnych na ich koncie będzie równa lub większa od 100 zł brutto (słownie: sto złotych). 3. Wypłata będzie dokonywana przez Organizatora tylko wtedy, gdy otrzyma on od Partnera fakturę VAT opiewającą na uprzednio ustaloną między stronami i zweryfikowaną kwotę pieniężną. Faktura VAT powinna być przesłana na adres Organizatora wraz z podstawowymi dokumentami potwierdzającymi istnienie Partnera jako przedsiębiorcy (wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku innych form prawnych - wypis z właściwego rejestru lub inny akt potwierdzający istnienie danego podmiotu wraz z kopią decyzji o nadaniu numeru REGON oraz NIP). Faktura VAT powinna mieć 30-dniowy termin płatności oraz sposób płatności przelew na konto bankowe. 4. Żądanie wypłaty środków pieniężnych powinno być zgłoszone Organizatorowi na adres mailowy 5. Osoby fizyczne mogą zgłaszać żądanie wypłaty środków pieniężnych wynikających z naliczonej prowizji, gdy kwota tych środków będzie równa lub większa od 100 zł brutto (słownie: sto złotych). Żądanie to musi być zgłoszone nie później niż do 5 dnia kolejnego miesiąca, a rozliczenie prowizji obejmuje cały poprzedni miesiąc (lub miesiące, jeśli w ciągu wcześniejszych miesięcy Partner nie zrealizował sprzedaży o wartości minimalnej kwalifikującej do

4 wypłaty), licząc wstecz od momentu zgłoszenia żądania. Osoby fizyczne zgłaszające żądanie wypłaty środków pieniężnych, zobowiązane są do podania lub zaktualizowania danych wskazanych przez Organizatora oraz podpisania właściwych umów lub oświadczeń, które mogą okazać się niezbędne do prawidłowego wywiązania się przez Organizatora ze zobowiązań wobec organów skarbowych, ZUS, itp. Organizator dostarczy Partnerowi niezbędne treści dokumentów, które po uzupełnieniu i podpisaniu przez Partnera winny być odesłane w tradycyjnej formie papierowej na następujący adres Organizatora: Animagic Sp. zoo., ul. Lubeckiego 2, Poznań. Zaniechanie dostarczenia podpisanych dokumentów przez Partnera równoznaczne jest z rezygnacją przez Partnera z żądania wypłaty środków pieniężnych. 6. Środki pieniężne podlegające wypłacie będą pomniejszane o wszelkie te należności, które Organizator zobowiązany jest potrącić i odprowadzić na rzecz uprawnionych podmiotów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, mającymi zastosowanie w danym przypadku. 7. Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłat środków pieniężnych, w przypadku wątpliwości, co do prawdziwości dokumentów przesłanych przez Partnera lub w przypadku innych nieprawidłowości, do czasu ostatecznego ich wyjaśnienia z Partnerem, co nie będzie rodziło uprawnień Partnera do naliczania odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę. 8. W przypadku zgłoszenia zakupionego towaru do reklamacji wypłaty prowizji zostaną wstrzymane do czasu jej rozpatrzenia. 9. W przypadku odstąpienia kupującego od zakupu wypłata prowizji nie zostanie naliczona i wypłacona. 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy Regulamin Programu Partnerskiego Sklepu Bazgroszyt.pl jest dostępny pod adresem elektronicznym sklep.bazgroszyt.pl. 2. Serwis zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od momentu opublikowania na Serwisie. W celu uniknięcia wątpliwości, zmiany w Regulaminie nie maja wpływu na zamówienia i wynikające z nich prowizje złożone przed dniem wejścia w życie zmian. 3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 późn. zm.).

5 4. Polityka Prywatności Serwisu stanowi integralną część Regulaminu. 5. Organizator mimo dołożenia wszelkich starań, aby system informatyczny Serwisu i Programu działał w sposób stały i prawidłowy, nie ponosi odpowiedzialności za jego dysfunkcję spowodowaną siłą wyższą lub innymi zdarzeniami niezależnymi od Organizatora, a w związku z tym nikomu nie służą żadne roszczenia do Organizatora wynikłe z wyżej wymienionych przyczyn. 6. Definitywne zakończenie świadczenia usług przez Organizatora, zlikwidowanie Serwisu lub przeniesienie go na inny podmiot, powoduje jednoczesne zakończenie realizacji Programu chyba, że co innego zostanie uzgodnione między stronami w danym przypadku. 7. Organizator ma prawo do zakończenia działania Programu w każdej chwili. Poinformuje on o tym uczestników Programu Partnerskiego z 30-dniowym wyprzedzeniem.

6 Załącznik nr 1 do REGULAMINU PROGRAMU PARTNERSKIEGO SKLEPU BAZGROSZYT.PL ZASADY PRZYZNAWANIA PROWIZJI W RAMACH PROGRAMU PARTNERSKIEGO BAZGROSZYT 1. Za zakupy w Serwisie dokonane poprzez przekierowania na stronę za pomocą rozesłanego adresu lub zamieszczonego bannera wygenerowanych w zakładce Zarabiaj z nami Program partnerski w Moje konto uczestnicy Programu Partnerskiego będą otrzymywać prowizję w wysokości 20% od wartości dokonanych zakupów przez klientów. 2. Użytkownik Programu (Partner X), który pozyska nowego Partnera (Partner Y) otrzymuje także prowizję pośrednią za zakupy dokonane przez klienta pozyskanego przez nowego Partnera Y. Prowizja pośrednia dla Partnera X wynosi 10% od wartości wynagrodzenia Partnera Y (nie od wartości zakupów klienta Partnera Y). 3. Klient pozyskany przez Partnera X podczas zakupów z polecenia Partnera Y, na zawsze pozostaje klientem przypisanym do Partnera X. Partner Y otrzymuje jednorazową prowizję w wysokości 20% od wartości zakupów dokonanych na podstawie jednorazowej rekomendacji przez tego klienta. 4. Klient pozyskany bezpośrednio przez sklep podczas ponownych zakupów i wejściu do sklepu z polecenia Partnera na zawsze pozostaje klientem pozyskanym bezpośrednio przez sklep. Partner polecający sklep otrzymuje jednorazową prowizję w wysokości 20% za zakupy dokonane przez klienta, na podstawie rekomendacji Partnera.

Regulamin Programu Partnerskiego NEOPartner

Regulamin Programu Partnerskiego NEOPartner Regulamin Programu Partnerskiego NEOPartner 1. Definicje 1. Program Partnerski - witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.neo24.pl/neopartner.html funkcjonująca pod nazwą NEOPartner. 2. Sklep

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO UTI.PL

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO UTI.PL REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO UTI.PL 1. Definicje 1. Program Partnerski uti.pl /Program Partnerski - oznacza program lojalnościowy organizowany przez Operatora mający na celu polecanie przez Partnerów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami http://www.spongedesign.pl/ oraz http://www.mebelkizgabki.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy ABE-IPS działający pod adresem www.abe.pl, prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENZIN ONLINE TACICAL STORE www.protactic.pl Słowniczek: Spółka Spółka pod nazwą CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-957), ul. Czerniakowska 81/83, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym CoffeBox. I. Zasady ogólne

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym CoffeBox. I. Zasady ogólne Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym CoffeBox I. Zasady ogólne 1 1. Niniejszy regulamin zwany dalej (Regulaminem) określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży dokonywanej

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Domen

Regulamin Giełdy Domen I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin Giełdy Domen. 2. Usługodawcą jest nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna S.K.A.) z siedzibą w Krakowie, ul. Cystersów 20a, 31-553

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami www.badum.eu oraz www.baby2love.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą w Brzozówce, ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

6. Domena, nazwa internetowa: ciąg znaków alfanumerycznych, będących unikalnym w Internecie.

6. Domena, nazwa internetowa: ciąg znaków alfanumerycznych, będących unikalnym w Internecie. netlook.pl I. Postanowienia ogólne, definicje Webhosting & Webdesign 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez firmę PROSCAPE Tomasz Kulbiej, z siedzibą w Szczecinie, ul. Niedziałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT

Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT Regulamin Programu Konto Premium MEDIA MARKT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Premium świadczony jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Premium uprawnia Użytkownika Premium do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Słowniczek. Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają: SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Górczewskiej 216, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead

Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: Grupa TORPLAST Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ulicy Polnej 59 wpisaną

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Partnerskiego Kursy123

Regulamin Programu Partnerskiego Kursy123 Regulamin Programu Partnerskiego Kursy123 stanowiący integralną część umowy zawieranej z Partnerem 1. Wstęp 1.1. Funmedia Sp. z o. o. jest organizatorem serwisu internetowego prowadzonego w domenie Kursy123.pl.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Strefa Korzyści

Regulamin Promocji Strefa Korzyści Regulamin Promocji Strefa Korzyści I. Informacje ogólne 1. Promocja Strefy Korzyści (dalej Promocja ) polega na stworzeniu przez Organizatora Promocji platformy do udostępniania Klientom ofert Banku i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Partnerskiego "Vod-player.pl" Regulamin obowiązuje od dnia 01 grudnia 2014 roku

Regulamin Programu Partnerskiego Vod-player.pl Regulamin obowiązuje od dnia 01 grudnia 2014 roku Regulamin Programu Partnerskiego "Vod-player.pl" Regulamin obowiązuje od dnia 01 grudnia 2014 roku Celem niniejszego Programu Partnerskiego jest promocja i upowszechnienie serwisu Vod-player.pl za pomocą

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU")

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane OWU) Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU") 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Na stronie internetowej www.groupon.pl (dalej zwanej Serwisem Groupon ) prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl.

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. 1. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usługi Własna strona WWW za pomocą

Bardziej szczegółowo