WARSZAWSKIE SPOTKANIA MIESZKANIOWE r. Sprawozdanie z II części spotkania (kontynuacja spotkania z dnia r.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARSZAWSKIE SPOTKANIA MIESZKANIOWE 26.10.2010 r. Sprawozdanie z II części spotkania (kontynuacja spotkania z dnia 4.10.2010 r.)"

Transkrypt

1 WARSZAWSKIE SPOTKANIA MIESZKANIOWE r. Sprawozdanie z II części spotkania (kontynuacja spotkania z dnia r.) I. 1. Otwarcie spotkania przez moderatora: 1) powitanie osób obecnych na spotkaniu 2) przedstawienie moderatorów prowadzących spotkanie: Małgorzata Ratajczyk Dobrowolska, Michał Czapski i Halina Wolska moderatorzy z organizacji POROZUMIENIE Oddział Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie; 3) przedstawienie obecnych przedstawicieli Miasta St. Warszawy: Beata Wrońska Freudenheim - dyrektor Biura Polityki Lokalowej Katarzyna Łęgiewicz - zastępca dyrektora Biura Polityki Lokalowej Marek Goluch - zastępca dyrektora Biura Polityki Lokalowej Marcin Bajko po dyr. Biura Gospodarki Nieruchomościami Jakub Rudnicki z-ca dyr. Biura Gospodarki Nieruchomościami 4) na spotkanie ze strony mieszkańców zgłosiło się 36 osób nowych w stosunku do pierwszego spotkania. Ostatecznie w spotkaniu uczestniczyło ok. 80 osób, jednak nie wszyscy potwierdzili swoją obecność wpisem na listę obecności (lista stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Część osób uczestniczących w spotkaniu odmówiło wpisania się na listę obecności. I.2. Przypomnienie zasad prowadzenia spotkania oraz roli moderatorów osoby prowadzące spotkanie w sposób neutralny i bezstronny, nie reprezentują Ŝadnej ze stron, których zadaniem jest pomoc w prowadzeniu skutecznego dialogu pomiędzy uczestnikami spotkania. I.3. Przypomnienie przez moderatora o zapisywaniu się na kolejne spotkania ze względów organizacyjnych internetowo lub telefonicznie - Tel I.4. Przedstawienie celu spotkania celem spotkania jest kontynuacja zadawania pytań przez mieszkańców, tak aby zgromadzić tematy na jakie mieszkańcy chcieliby rozmawiać w ramach WSM z przedstawicielami Biura Polityki Lokalowej UM.

2 I.5. Omówienie formy zadawania pytań i dopuszczenia do głosu - zgłoszenia przyjmuje wyznaczony moderator w formie karteczek ze zgłoszonym imieniem i nazwiskiem, na tej podstawie tworzona jest lista. Następnie mieszkańcy zabierają głos zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Pytania i zagadnienia zostaną zapisane przez moderatorów na tablicy z kartami papieru (typu flipchart). I.6.. Moderator poinformował zebranych, Ŝe sprawozdanie z I spotkania zostało umieszczone 14 dni po dacie I spotkania. I.7. Moderator poinformował takŝe, Ŝe zebrane poprzednio pytania zostały pogrupowane i widoczne są na ekranie. I.8. Przypomnienie Ŝe w ramach II Spotkania kontynuowane będzie zadawanie pytań przez osoby zapisane do głosu na I Spotkaniu. Pozostało jeszcze 15 zgłoszonych osób. 4 października wypowiedziało się 12 osób, rozpoczyna więc 13 osoba zapisana do głosu. II.1. Głos jako pierwszy zabiera p. Andrzej Dobrzański Obywatelski Komitet Obrony Praw 1) Co tak naprawdę kaŝe oddawać lokatorów byłym właścicielom wraz z umowami /umowy najmu/? II.1.a. Odpowiedzi udziela p. Marcin Bajko, dyrektor BGN dekret warszawski z 1945 r. pozwala lokatorom mieszkać w mieszkaniach komunalnych a równocześnie nakazuje zwrócić nieruchomości byłym właścicielom. Byli właściciele zostali pozbawieni prawa własności gruntów i budynków. Pomimo wielu prób przeprowadzenia ustawy reprywatyzacyjnej dekret dalej obowiązuje. II.1.b. Głos z Sali Art. 687 kodeksu cywilnego (dalej k.c.) nie nakazuje zwracać umów najmu wraz z nieruchomościami II.1.c. Odpowiada p. Dyr. Marcin Bajko My teŝ nie zgadzamy się z tymi przepisami. Z mocy prawa kamienice stają się własnością byłych właścicieli. Miasto nic do tego nie ma. Miasto zwraca grunt a kamienice i lokatorzy są zwracani z mocy prawa. Miasto jedynie realizuje prawo. II.1.d. Głos z Sali p. Jolanta Brzeska Na jakiej zasadzie Miasto przekazuje umowy najmu byłemu właścicielowi?

3 II.1.e. Odpowiada p. Tomasz Krettek - naczelnik Wydziału Lokali Mieszkalnych BPL Umowy najmu na mocy art. 678 k.c. zachowują swoją moc. Nie jest teŝ moŝliwe wykwaterowanie wszystkich lokatorów ze względu na art. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów. Stąd, tylko osoby najuboŝsze mogą starać się o mieszkanie komunalne. Nie ma takiego przepisu, który nakazywałby Miastu dostarczyć wszystkim chętnym mieszkanie komunalne. Komunalne mieszkania otrzymują uprawnieni. Osobnym zagadnieniem jest problem ekonomiczny kilka tysięcy mieszkań. Orzecznictwo zwrot prawa własności a umowy zobowiązaniowe są dalej w obrocie prawnym, czyli część mieszka a część ma kłopoty, które są nam znane. II.1.f. Głos z sali Na jakiej podstawie Miasto powtórnie weryfikuje lokatorów czy spełniają kryteria? II.1.g. Odpowiada p. Tomasz Krettek Wynika to z art. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów II.1.h. p. Oskar Hejka reprezentuję Stronę Społeczną Pytanie: Czy trzeba być właścicielem lokalu aby go wynajmować? II.1.i. Odpowiada p. Tomasz Krettek Nie trzeba. Wg k.c. wynajmujący daje lokal, a ten który wynajmuje płaci czynsz. II.1.j. Głos z sali Gdyby roszczenia były weryfikowane skala problemu zmniejszyłaby się o połowę. Wszyscy powinni być powiadamiani, gdzie, kto zgłasza roszczenia i w jakim sądzie toczy się sprawa. II.2. p. Tadeusz Karasek Na Starynkiewicza powinny być udostępniane zainteresowanym dokumenty. Brak informacji o toczących się postępowaniach. Zwroty są robione w tajemnicy. Miasto nie dba o interes obywateli, z kasy podatników będzie wypłacone roszczenia. Czy miasto sprawdza hipoteki, czy i w jaki sposób będą pokrywane długi hipoteczne? 80% budynków było zastawionych i na nieruchomościach były ogromne długi. Byli właściciele teraz chcą zwrotu budynków, bo dekret anulował hipoteki. 1) Kwestia jawnej dostępności informacji o zwracanych nieruchomościach? 2) W jaki sposób Miasto pokryje/zabezpieczy długi hipoteczne byłych właścicieli? II.2.a. Odpowiada p. Dyr. Marcin Bajko DuŜa część nieruchomości w Warszawie przed 1945 r. była obciąŝona hipoteką. Ustawa z r. o gospodarowaniu terenami w miastach i osiedlach - art. 48 stanowi, Ŝe

4 obciąŝenia hipoteczne ustanowione przed r. uznaje się za wygasłe. W 1945 r. na mocy dekretu warszawskiego całe Miasto, stało się własnością skarbu państwa. Nie przewidziano, Ŝe ktoś kiedyś będzie te nieruchomości odzyskiwał. Tak zadecydowała władza ludowa i jest to niesprawiedliwe. II.3. p. Andrzej Smosarski nieobecny II.4. p. Włodzimierz Andrzej Sztek nieobecny II.5. Radosław Ciszek Stowarzyszenie Lokatorzy w Obronie Prawa 1) Ile zostało rozpatrzonych wniosków osób fizycznych będących obywatelami innych krajów? 2) Dlaczego nie zweryfikowano wszystkich osób i wydawane są nieruchomości na rzecz osób nieuprawnionych ( umowy indemnizacyjne)?, np. osoby otrzymały odszkodowanie a nie złoŝyły wniosku w terminie Wiele osób nie wystąpiło w terminie wskazanym w dekrecie Bieruta (6 m-cy od daty przejęcia na skarb państwa) o zwrot nieruchomości, a mimo to otrzymują zwrot, np. ul. Gagarina 35, HoŜa 27a. 3) Kiedy Urząd Miasta przekaŝe do publicznej wiadomości adresy nieruchomości, co do których toczy się postępowanie administracyjne dotyczące zwrotu nieruchomości? 4) Na jakiej podstawie ( wskazanie źródła ) Urząd Miasta weryfikuje wszystkie roszczenia do nieruchomości, co do których wnioski składają obywatele państw obcych? (jest tylko 10 takich spraw wg informacji przekazanej przez Miasto) II.6. Tadeusz Karasek członek Stowarzyszenia Nasze Poddasze Zbudowaliśmy poddasza, zainwestowaliśmy pieniądze, mieliśmy wszystkie zgody z Miasta dlaczego Miasto mimo Ŝe miało umowy z nami nie sprzedaje nam mieszkania tylko wysyła do byłych właścicieli. Sądownie udowadnialiśmy gminie, Ŝe jest właścicielem, i udowodniliśmy, ale sprawa nie kończy się, bo okazuje się Ŝe są roszczenia. Zanim rozpocząłem nadbudowę sprawdziłem, Ŝe budynek został zbudowany po dekrecie Bieruta, a teraz okazuje się Ŝe są roszczenia. Miasto powinno podjąć definitywne decyzje i nie przedłuŝać w nieskończoność spraw. 1) Dlaczego Urząd Miasta, który miał umowę z mieszkańcami nie kończy tej umowy poprzez sprzedaŝ mieszkań lokatorom, lecz jako stronę umowy wskazuje na byłych właścicieli? To obecni mieszkańcy budowali poddasza a nie byli właściciele. 2) Kiedy sprawa nadbudów zostanie zakończona poprzez ich sprzedaŝ mieszkańcom? II.6.a. Odpowiada p. Dyr. Marcin Bajko

5 Byli właściciele zrzekli się praw do odszkodowań, ale w Polsce były róŝne akty prawne, które odbierały własność (reforma rolna, o aptekach, tartakach i inne). W 1968 r. państwo ludowe zauwaŝyło, Ŝe umowy indemnizacyjne nic nie załatwiają. Wydano więc w 1968 r. ustawę o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych. Umowy indemnizacyjne nie zostały ratyfikowane, nie były więc obowiązującym prawem. Ustawa powyŝsza mówi jeŝeli Mininster Finansów orzeknie w drodze decyzji administracyjnej o przejściu prawa własności sprzed 1945 r. obywateli tych 14 państw na rzecz Skarbu Państwa, to wtedy umowa indemnizacyjna była skuteczna, tzn. nie trzeba wypłacać odszkodowania. Odnośnie weryfikacji dostaliśmy od Ministerstwa Finansów pełne listy osób, które uzyskały odszkodowanie i wtedy występujemy do Ministerstwa Finansów o wydanie stosownej decyzji. Udało się skutecznie w 10 przypadkach. Co do pozostałych przypadków szukamy informacji, które potwierdzałyby informacje o uzyskaniu odszkodowania. Weryfikujemy informacje, które uzyskaliśmy od ambasad państw obcych oraz od Ministerstwa Finansów. Dekret warszawski jest wyjątkowy wywłaszcza, ale równocześnie nakazuje zwrócić. Budynek na nieruchomości stale moŝe stanowić własność byłego właściciela. Jest bardzo duŝo niezałatwionych wniosków z lat 40 i 50, tzn. Ŝe budynek jest własnością właściciela, jego sprawa jest stale do załatwienia. II.6.b. Pytanie z sali p. Krzysiewski Tadeusz Czy jeŝeli osoba otrzymała od rządu USA lub Kanady odszkodowanie ze względu na umowę indemnizacyjną, to równieŝ ma prawo do odzyskania nieruchomości, pomimo Ŝe pobrała pieniądze w USA, Kanadzie lub innym kraju? II.6.c. odpowiada p. Dyr. Marcin Bajko JeŜeli wniosek takiej osoby z lat 40 lub 50 nie został załatwiony, to stale taka osoba jest właścicielem budynku i nie jest istotne czy dostała odszkodowanie. JeŜeli mielibyśmy informację, Ŝe właściel otrzymał odszkodowanie w stosunku do konkretnej nieruchomości to oczywiście nie otrzyma po raz drugi. Sytuację ocenia Ministerstwo Finansów. JeŜeli uzyskamy informację z innych państw to zwracamy się do Mininsterstwa Finansów. Mininsterstwo moŝe potwierdzić Ŝe konkretna osoba dostała odszkodowanie za konkretną nieruchomość a wtedy Miasto odmawia zwrotu. II.6.d. Pyt. Z Sali p. Oskar Hejka Dlaczego Miasto stale sprawdza te kwestie, jeŝeli Departament Prawno Traktatowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych wskazuje, Ŝe nie ma znaczenia w jakim czasie osoba dostała odszkodowanie, ale waŝny jest element obywatelstwa. II.6.e. odpowiada p. Dyr. Marcin Bajko Właściwym do wykładni umów indemnizacyjnych jest wyłącznie Minister Finansów i nie musi nawet pytać o opinię Ministra Spraw Zagranicznych. Tę procedurę potwierdził Sąd NajwyŜszy w orzeczeniu z r. II. 6.f. Pytanie z sali

6 Dlaczego w innych miastach nikt nie sprawdza wypłaty odszkodowań, lecz sprawdza kiedy osoba uzyskała obywatelstwo? II.6.g. p. Dyr. Marcin Bajko Tylko w Warszawie obowiązuje dekret warszawski. II.6.h. Pytanie z sali: p. Radosław Ciszek Urząd Miasta często nie występuje do Ministerstwa Finansów. Urzędnicy miasta najpierw wydają decyzję o uŝytkowaniu wieczystym a potem czekają co się stanie. Przypadek sprawia, Ŝ ktokolwiek dowiaduje się, Ŝe decyzja została wydana. Tylko przypadek sprawia Ŝe tych spraw jest tylko 10, bo sprawy nie zostały ujawnione. Podstawą jest obywatelstwo w momencie nacjonalizacji. Agencje amerykańska i kanadyjska udzielają informacji kto, kiedy i ile otrzymał odszkodowania. W Warszawie trudno takie informacje uzyskać. II.6.i. Pytanie z sali: p. Kopycka Anna Czy sprawdzane są księgi wieczyste byłych właścicieli? II.7. p. Janusz Baranek Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów 1) Jaka jest polityka lokalowa Urzędu Miasta? 2) Czym zajmuje się BPL? 3) Ile Urząd Miasta przeznaczył na budowę nowych lokali komunalnych, jaki to jest % budŝetu? 4) Czy reprywatyzacja opłacała się Miastu? Czy koszty, które poniosło Miasto zwracając nieruchomości, wypłacając odszkodowania za te mieszkania, które zostały sprzedane przez Miasto czy te koszty nie przewyŝszają odszkodowania? II. 8 p. Zapyłkin Adam Czynsze dla rencistów i emerytów są za wysokie, czy jest wola rozwijania budownictwa socjalno mieszkaniowego? 1) Za wysokie czynsze dla emerytów 2) Czy jest wola rozwijania budownictwa socjalno mieszkaniowego? II.9. p. Roch Styczyński nieobecny

7 II.10. p. Barbara Marciniec rezygnuje z głosu na rzecz p. Jakuba Gawlikowskiego Komitet Obrony Lokatorów Wczoraj z p. Prezydentem Jakubiakiem rozmawialiśmy o kosztach wynajmu lokali na wolnym rynku. P. Jakubiak poinformował nas Ŝe wg jego danych średni koszt wynajmu lokalu na wolnym rynku to jest 1000 zł. Wielu, którzy poszukują lokalu do wynajęcia nie mogą znaleźć takich lokali, więc wysłaliśmy pismo do p. dyr. Beaty Wrońskiej Freudenheim aby Miasto prowadziło bazę danych o takich lokalach. 1) Odpowiedzi na pytania zawarte w raporcie kiedy zostaną udzielone? 2) Stworzenie przez Miasto listy lokali do wynajęcia za 1000 zł. 3) Kiedy zostanie upubliczniona relacja video z poprzedniego spotkania? II.11. p. BoŜena CięŜant? nieobecna II.12. p. Anna Kalbarczyk Perzanowska Co dzieje się z mieszkaniami, które są puste? Dlaczego nie przydziela się bezdomnym lokali jakie są np. przy ul. Złotej. Przy ul. Złotej jest szkoła, która popada w ruinę. Wystarczyłoby trochę dobrej woli ze strony Miasta a ludzie byliby zadowoleni. śal serce ściska kiedy patrzy się na ruiny. 1) Co dzieje się z mieszkaniami, które są puste, popadają w ruinę? Dlaczego nie moŝna ich przydzielić ludziom bezdomnym, którzy by je wyremontowali i płacili za nie, np. szkoła na ul. Złotej. II.13 p. Krzysztof Wójcicki 1) Kto jest imiennie autorem WSM? 2) Dlaczego miejscem spotkań WSM są szkoły? 3) Co się dzieje z nadzorem właścicielskim Miasta w budynkach, w których udział ma Miasto? 4) Kto odpowiada za współwłaścicielskie sprawy Miasta, tam gdzie Miasto jest współwłaścicielem nieruchomości? II.13.a. Odpowiada p. Dyr. Beata Wrońska Freudenheim

8 WSM wychodzą naprzeciw Ŝyczeniom stowarzyszeń i mieszkańców, którzy takie postulaty zgłaszali na sesji rady. Sale są wynajmowane w szkole poniewaŝ są tańsze niŝ inne. Wynajmowane są teŝ duŝe sale poniewaŝ rejestruje się bardzo duŝo osób a przychodzi znacznie mniej, a Miasto musi zapewnić miejsce kaŝdemu. Gdyby Biuro Polityki Lokalowej wiedziało ile naprawdę osób przyjdzie na spotkanie moŝe moŝna byłoby wynająć lepszą salę. II.14. p. Agnieszka Wiańczyk - nieobecna II. 15. p. Piotr Ciora - nieobecny II.16. p. Teresa Leśkiewicz - nieobecna II.17. p. Zygmunt Skalski - nieobecny III. W tym miejscu wyczerpana została lista zgłoszeń z poprzedniego I spotkania. W dniu dzisiejszym zgłosiło się 8 osób do wypowiedzi. IV. W tym momencie rozpoczyna się udzielanie odpowiedzi przez przedstawicieli BPL. IV. 1. P. z-ca dyr. Katarzyna Łęgiewicz Wszystkie zadane pytania łączą się w grupy tematyczne, więc praktycznie będzie spotykać się na spotkaniach tematycznych. BPL proponuje aby kolejne spotkania były tematyczne. Wyodrębniono 4 zespoły tematyczne: 1) Najem lokali mieszkalnych - pomoc lokalowa Miasta 2) SprzedaŜ lokali 3) ZadłuŜenie 4) Budownictwo mieszkaniowe i remonty Oprócz pytań, które łączą się w grupy, poruszane były kwestie indywidualne są one analizowane i rozpatrywane w trybie indywidualnym. Prawie wszystkie osoby, które zgłaszały sprawy indywidualne (oprócz jednej) przyszły do naszego biura i ich sprawy są załatwiane. Były teŝ 2 pytania formalne: 1) Czy wnioski, pytania moŝna zgłaszać internetowo? Tak, pod. następujący adres: 2) Drugi wniosek formalny dotyczył zarzutu, iŝ Biuro Polityki Lokalowej nie podało w terminie ogłoszenia o WSM. Biuro Polityki Lokalowej podało w odpowiednim czasie informacje w prasie zostają przedstawione kopie tych ogłoszeń. Propozycja aby ze względu na obecność p. Dyr. Bajko i p. z-cy Dyr. Rudnickiego Dyrektorów Biura Gospodarowania Nieruchomościami, na pytania związane z nieruchomościami zostały udzielone odpowiedzi jeszcze podczas obecnego spotkania.

9 Sprawy zaadaptowanych strychów włączone zostały do spotkania, którego temat brzmi: sprzedaŝy lokali. JeŜeli będzie potrzeba, aby strychom poświęcić całe jedno spotkanie, jest to moŝliwe. Na naszej stronie WSM będą pogrupowane wszystkie zadane pytania, którym zostaną nadane stałe numery. Na ekranie ukazują się pytania, które przyporządkowane zostały do szeroko rozumianego tematu nieruchomości, np. dekret, grunty i inne. V. W tym miejscu zgłasza się w kwestii formalnej p. Andrzej Dobrzański Nie taki był postulat Strony Społecznej i nie taką formułę postulowaliśmy. Chcieliśmy usiąść przy okrągłym stole i poruszyć najwaŝniejsze zagadnienia mieszkaniowe i rozmawiać z reprezentacją, taki był postulat strony społecznej. Nie akceptujemy tej formuły spotkań. Ta formuła do niczego nie prowadzi. 1) Nie o taką formułę spotkań prosiliśmy mamy swoją reprezentację V.1. Tadeusz Krzysiewski Dodatkowo zadaje następujące pytanie: brak polityki informacyjnej o procesach reprywatyzacji czy jako najemca mieszkania komunalnego jest moŝliwość gdybym chciał uzyskania informacji o postępowaniu administracyjnym? Czy najemca moŝe być stroną w takim postępowaniu? 1) Dotyczy pytania nr 22 - Czy jako najemca mieszkania komunalnego moŝna być stroną w postępowaniu np. przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w postępowaniu reprywatyzacyjnym? prawo do informacji V.2.Odpowiedzi udziela p. dyr. Marcin Bajko Najemcy jako lokatorzy nie są stroną w postępowaniu administracyjnym związanym ze zwrotem nieruchomości byłym właścicielom. Tak jest od 6 lat. Wcześniej lokatorzy czasami byli dopuszczani jasko strony. Wyrok Sądu NajwyŜszego jest juŝ obowiązującym prawem. Aby lokatorzy nie byli pozbawieni prawa do informacji w całej Warszawie zostały zidentyfikowane nieruchomości, co do których toczy się postępowanie roszczeniowe na głównej stronie Miasta zostanie umieszczony dokument informacyjny o tych postępowaniach. Będzie on aktualizowany. Około r. będzie informacja w Internecie oraz we wszystkich dzielnicach na ten temat.

10 Tak więc lokatorzy nie są stroną, ale Miasto teŝ nie jest stroną. Wszystkie orzeczenia sądowe potwierdzają, Ŝe Prezydent Miasta ma obowiązki zwrot nieruchomości, ale nie ma prawa, więc nie moŝe odwołać się od decyzji innego organu. Przygotowana została ustawa o gruntach warszawskich, ale nie została przyjęta. Materiał zebrany na WSM (pytania, protokół) posłuŝy do poinformowania władz państwa o szczególnym problemie warszawskim. Prezydent Miasta będzie wnioskować do Sejmu o zmianę ustawy reprywatyzacyjnej dot. Warszawy. Wg mojej wiedzy Prezydent Państwa takŝe podejmie sprawę gruntów warszawskich. Inicjatywę legislacyjną ma Unia Metropolii Polskich, ale wielkie miasta polskie odmówiły poparcia wniosku Warszawy, bo one mają inne problemy, nie mają dekretu warszawskiego. V.3. Pytanie z sali Mieszkańcom chodzi o listy nieruchomości, co do których w tej chwili toczy się postępowanie. V.4. p. dyr. Marcin Bajko To jest to samo, lista jest aktualna i na liście są nieruchomości, co do których toczy się postępowanie. V.5. Pytanie z sali Termin prekluzyjny jeŝeli chodzi o odpowiedź obywatelowi wynosi 21 dni., jaki termin prekluzyjny powinno wyznaczyć Miasto aby obywatel dowiedział się, Ŝe o od 1988 r. toczy się postępowanie administracyjne? V.6. p. dyr. Marcin Bajko Około r. po zweryfikowaniu danych pojawi się lista w Internecie oraz dostępne w BGN i BPL oraz w dzielnicach, listy będą aktualizowane. V.7. p. Anna Herbst Lizis Z BGN uzyskuję odpowiedź, Ŝe od 1988 r, toczy się postępowanie administracyjne. Dlaczego toczy się od 1988 r., a w teczce nie ma Ŝadnych dokumentów, Ŝe cokolwiek się toczy i gdzie. P. Prezydent Jakubiak twierdzi, Ŝe takich dokumentów nie ma, na które się powołuję. Te dokumenty gdzieś są - proszę wskazać mi gdzie te dokumenty się znajdują. V.8. p. dyr. Marcin Bajko Pytanie o adres przedmiotowej nieruchomości (odp. ul. Domeyki 9 m. 6) Kwestia tej nieruchomość zostanie sprawdzona i następnie udzielona odpowiedź. Jest wiele instytucji, w których mogą znajdować się dokumenty dotyczące nieruchomości: - BGN jest organem I instancji i decyduje o uŝytkowaniu wieczystym danej nieruchomości. - Organy II instancji: Samorządowe Kolegia Odwoławcze tam gdzie grunt naleŝy do Miasta Wojewoda - tam gdzie grunt naleŝy do Skarbu Państwa

11 Marszałek Województwa gdy grunt naleŝy do województwa samorządowego Nad tymi organami władzę sądowniczą ma Wojewódzki Sąd Administracyjny i Naczelny Sąd Administracyjny. Jest więc wiele instytucji, w których mogą znajdować się dokumenty. Tworzy to niewątpliwy bałagan, sami często nie wiemy gdzie dokumenty się znajdują, a mówimy o 17 tys. spraw jest jeśli chodzi o wywłaszczenie nieruchomości. Pierwszym krokiem do uporządkowania tej sytuacji będzie lista, o której wspomniano przed chwilą. V.9. Pytanie z sali: p. Krzysztof Białach Jak jest z oddawaniem nieruchomości jeŝeli w czasie wojny budynek został całkowicie zniszczony. W budynku znajduje się 51% wykupionych mieszkań, V.9.1. p. dyr. Marcin Bajko Podstawowy obowiązek to zwrot gruntu właścicielowi ze sprzedaŝą budynku. JeŜeli grunt został zabudowany mamy obowiązek zwrócić grunt ze sprzedaŝą budynku. Dokonujemy wyceny budynku i właściciel musi zapłacić. Ale budynki były budowane i odbudowywane zaraz po wojnie, a k.c. stanowi, Ŝe zwrotu nakładów Miasto moŝe domagać się tylko 10 lat. Czyli dzisiaj były właściciel zapłaci za nakłady z ostatnich 10 lat. Dysproporcja między tym co Miasto otrzymuje a co darowuje jest ogromna. Do Sądu NajwyŜszego zostało zgłoszone pytanie prawne czy Miasto powinno te koszt ponosić czy Skarb Państwa i czy te 10 lat jest słuszne i obowiązujące. Gdyby to nie był budynek wybudowany po wojnie, ale sprzedano 40% mieszkań, Miasto sprzedawałoby nie swoją własność. Postępowanie moŝe zostać wznowione, i za sprzedane mieszkanie naleŝy się właścicielowi odszkodowanie w takim stanie w jakim było sprzedane. Pozostałe 60% mieszkań są własnością byłego właściciela. Co się dzieje z umowami najmu? Są poglądy Ŝe te umowy są niewaŝne. Miałoby to powodować lepszą sytuację lokatorów. Ale jeŝeli umowa nie jest waŝna to lokatorzy znaleźliby się na bruku. Wobec tego Sąd Najwy Ŝszy przyjął zasadę, Ŝe wszystkie prawa obligacyjne zostają umowy najmu. V.9.2. p. Krzysztof Białach Co z tymi którzy mają nie wykupione mieszkania? Budynki które budował Urząd Bezpieczeństwa Publicznego nie mają Ŝadnych dokumentów. Co stanie się z tymi, którzy nie wykupili mieszkań? V.9.3. p. dyr. Marcin Bajko Sytuacja, Ŝe odbudowano coś w latach 40 czy 50 jest typową w Polsce odbudowywały instytucje, Państwo, ale teŝ w czynie społecznym. JeŜeli chcemy dostać zwrot pieniędzy od byłego właściciela musimy udowodnić kto odbudował. Tych dokumentów nie ma, bo były archiwizowane tylko 25 lat, a dzisiaj jest juŝ ponad 60 lat. Tak więc będziemy przegrywali te sprawy. Stąd pytania do Sądu NajwyŜszego o interpretację przepisów. Być moŝe w drodze interpretacji w sprawach warszawskich dojdziemy do lepszych rozwiązań.

12 V.10. p. Tadeusz Krzysiewski ZłoŜył wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o informację dot. budynku w którym mieszka, dostał odpowiedź, Ŝe sprawa została zawieszona w 1988 r. co to znaczy? V p. dyr. Marcin Bajko Zawieszenia są typowe gdy brak jest wszystkich spadkobierców byłego właściciela. Czyli trzeba mieć 100% spadkobierców. To jest najbardziej typowa sytuacja. Aby przyspieszyć postępowanie czasami trzeba ustanowić kuratelę. Zawieszenia zaleŝne są od orzeczenia sądowego i są bezterminowe, mogą trwać i 100 lat. Roszczenia dalej istnieją. V.11. p. Barbara Marek, ul. Asnyka 4 Dlaczego urzędy nie informują lokatorów z kamienic zwracanych spadkobiercom o nazwiskach i adresach spadkobierców. Ustawa o ochronie danych osobowych mówi, ze jeŝeli dane są potrzebne do wykonania umowy to naleŝy dane udostępnić. Najemca ma prawo wiedzieć kto jest drugą stroną umowy. W sytuacji kiedy lokator ma wypowiedziany czynsz, lokator ma prawo iść do sądu, Ŝe podwyŝka jest nieuzasadniona. Kto ma być pozwanym w takiej sytuacji? V.11.1 p. dyr. Marcin Bajko Nie od Miasta zaleŝy Ŝe budynek staje się własnością byłych właścicieli. Miasto ma obowiązek zrealizować prawo do gruntu. Odnośnie informacji publicznej wg Miasta dane byłego właściciela są informacją niejawną. Postępowanie między wynajmującym a najemcą nie jest postępowaniem administracyjnym (wtedy musielibyśmy podać dane). Jest to postępowanie cywilne i objęte ochroną danych osobowych. MoŜemy umówić się Ŝe przy następnej sprawie, odmówimy decyzją administracyjną ujawnienia danych i w trybie II instancji przekonamy się czy Samorządowe Kolegium Odwoławcze nakaŝe nam ujawnić dane. Od tygodnia funkcjonuje otwarty system ksiąg wieczystych i sąd sam zdecyduje o ujawnieniu danych. V p. Dyr. Katarzyna Łęgiewicz O sprawach najmu będziemy mówić na następnym spotkaniu. Ostatnio administratorzy budynków do protokołów wpisują do kogo ma być płacony czynsz i to moŝe znaleźć się w umowie. Szczegóły będą omawiane na następnym spotkaniu. V.12. p. Joanna Krawczak Co dzieje się z lokatorem, w sytuacji gdy właściciel otrzymał zwrot i następnie sprzedaje budynek? Czasami taki właściciel odcina media i co w takiej sytuacji ma zrobić najemca? V.13. p. Dyr. Katarzyna Lęgiewicz Umowa najmu dalej obowiązuje. To juŝ było wyjaśniane na początku spotkania. JeŜeli wynajmuje osoba prywatna moŝna zwrócić się do sądu i do Inspektora Nadzoru Budowlanego w kwestii mediów.

13 Są teŝ w dzielnicach udzielane porady prawne dla osób poszkodowanych. W Mieście są tzw. wtorki radcowskie i moŝna uzyskać za 1 zł poradę prawną. Od momentu kiedy przestajemy być stroną umowy nie mamy wpływu na to co dzieje się między właścicielem a wynajmującym. JeŜeli wynajmujący spełniają kryteria do przydzielenia mieszkania komunalnego to Miasto stara się zabierać lokatorów z budynków oddanych właścicielom. V.14. p. Kazimierz Dąbrowski, Komitet Obrony Lokatorów, ul. Widoczna 51, Właścicielka przejęła budynek i zniszczyła wszystko co mogła (kanalizację, gaz, wodę). Sprawę oddaliśmy do prokuratora prokurator odmówił wszczęcia postępowania. Odwołaliśmy się do prokuratury apelacyjnej i jeszcze nie wiemy jaki będzie werdykt apelacji. Kopia pisma jest w Urzędzie. V.15 p. Rafał Stępnik Pytania /zagadnienia 1) Dlaczego nie moŝna stosować art. 9 dekretu Bieruta? 2) Dlaczego utajniony został raport o roszczeniach? 3) Czy p. Dyr. Marcin Bajko wyciągnął konsekwencje słuŝbowe o utajnieniu raportu? 4) W kwietniu 2010 r. została przekazana I część raportu o nielegalnej reprywatyzacji kamienic. Czy zostały wyciągnięte konsekwencje w stosunku do pracowników, którzy prowadzili reprywatyzację kamienic? V p. dyr. Marcin Bajko Ustawa z 1985 r. o gospodarowaniu nieruchomościami i wywłaszczaniu nieruchomości wykreśliła ten artykuł. Nie ma Ŝadnej podstawy prawnej do wypłaty odszkodowań zamiast zwrotów w naturze. Na razie mamy materiał roboczy, który jeszcze nie jest oficjalny i dlatego jest poufny, nie jest jeszcze zweryfikowany. Od r. będzie to dokument oficjalny, będzie aktualizowany, choć nie mogę zapewnić, Ŝe będzie aktualny co do dnia. MoŜe upłynąć trochę czasu zanim trafią zaktualizowane dane. Dlatego teŝ niestosowne byłoby wyciąganie konsekwencji w stosunku do pracowników. Nie znam Ŝadnego raportu o nielegalnej reprywatyzacji. Proszę jeszcze raz o dostarczenie tego dokumentu, zajmiemy się nim w pierwszej kolejności. V.16. Pytanie z sali o nadzór właścicielski V p. dyr. Marcin Bajko PoniewaŜ jest wniesione powództwo o zniesienie współwłasności Ŝaden z właścicieli nie zaryzykuję inwestowanie w budynek, poniewaŝ z trudno będzie rozliczyć nakłady. VI. Moderatorzy zaprosili p. Dyr. Beatę Wrońską Freudenheim o końcowe wystąpienie. VI.1. p. dyr., Beata Wrońska - Freudenheim Na następnym spotkaniu będą omawiane wszystkie pytania dotyczące najmu. Na stronie internetowej Miasta moŝna sprawdzić czy interesujące kogoś pytanie będzie omawiane na

14 tym spotkaniu. Pytania stale będą miały tę samą numerację. Zaproszenie zainteresowanych osób do rejestrowania się na kolejne spotkanie. Następne spotkanie odbędzie się ok. 20 listopada; termin zostanie ogłoszony na stronach internetowych Miasta. VII. Podsumowanie spotkania przez moderatora. VIII. Zakończenie spotkania przez moderatorów prowadzących spotkanie. IX. Na wielkoformatowych kartach moderatorzy w uzgodnieniu z mieszkańcami zanotowali następujące pytania i zagadnienia: 1. Czy moŝna składać wnioski internetowo? 2. Kryteria przydziału mieszkań komunalnych rudery, 3. Stan techniczny przydzielanych mieszkań, 4. Na jakiej podstawie lokatorzy otrzymują lokale bez sprawdzenia kryterium dochodowego? 5. Co to znaczy wywiązywanie się, 6. Dlaczego lokatorzy z reprywatyzowanych budynków otrzymują lokale socjalne? 7. Dlaczego nie ma przedstawicieli dzielnic? 8. Adaptacje. Wykup lokali zaadaptowanych dlaczego jest blokowana moŝliwość wykupu? 9. Eksmisja z reprywatyzowanego budynku (dlaczego eksmisja?), 10. Art. 691 KC ( ciocia ) 11. Dlaczego nie dochowano prawa dziedziczenia (córka po matce), 12. Jaką mogę otrzymać pomoc w mojej sytuacji? (moje kryterium dochodowe), 13. Osoby niepełnosprawne, rodziny wielodzietne, Ŝyjące w niedostatku powinny być chronione przez Uchwałę Rady Miasta, 14. Urealnić prawo, par. 4 (musi mieszkać za zgodą właściciela),

15 15. Urealnienie kryteriów (bezdomność), 16. Odszkodowanie, 17. Co z lokalami tymczasowymi (co z Przeworską)? 18. Prawo pierwokupu, 19. Wykup roszczeń (przez adwokatów), 20. Przekazywanie umów najmu, art. 678 KC, 21. Nieprawidłowości weryfikacji osób roszczących o zwrot majątku (umowy indemnizacyjne), 22. Brak polityki informacyjnej o procesach reprywatyzacji, 23. Lawinowy wzrost kosztów utrzymania nieruchomości, wzrost opłat za uŝytkowanie wieczyste, 24. Wspólne wypracowanie kryterium dochodowego zmiana, 25. Wypracowanie informacji o remontach mieszkań komunalnych, 26. Jak rozwiązać udział stowarzyszeń w Komisjach Lokatorskich? 27. Termin spotkania WSM w prasie brak informacji (7 dni), 28. Kryterium dochodowe podawać po odjęciu podatków, składek, etc, (realny koszt wynajmu na rynku), 29. Osoby spełniające kryterium dochodowe otrzymują odmowę przydziału lokalu komunalnego dlaczego? 30. Ile osób z budynków reprywatyzowanych otrzymało lokale komunalne? 31. Uzyskanie odpowiedzi na pytania zawarte w raporcie z kwietnia 2010r., 32. Dlaczego lokal socjalny spowodował uruchomienie procedury odebrania praw rodzicielskich? 33. Długi, które narastają w mieszkaniach z domów reprywatyzowanych stanowisko UM, 34. Dlaczego przedstawiciele Ratusza występują przy eksmisjach jako interwenienci uboczni? 35. Dlaczego osoby, które miały długi nie mogą się starać o obniŝkę czynszu z tytułu trudnej sytuacji? 36. Wypracowanie wspólnego rozwiązania dot. czynszów w mieszkaniach.

16 37. Wniosek o to, aby obecni na spotkaniu przedstawiciele UM przedstawili nasze problemy najwyŝszym władzom miasta. 38. Co tak naprawdę kaŝe oddawać lokatorów byłym właścicielom /umowy najmu/? 39. Czy trzeba być właścicielem aby wynajmować lokal? 40. Kwestia jawnej dostępności informacji o zwracanych nieruchomościach? 41. W jaki sposób Miasto pokryje/zabezpieczy długi hipoteczne byłych właścicieli? 42. Ile zostało rozpatrzonych wniosków osób fizycznych będących obywatelami innych krajów? 43. Dlaczego nie zweryfikowano wszystkich osób, / wydawane są nieruchomości na rzecz osób nieuprawnionych /, umowy indemnizacyjne? 44. Kiedy Urząd Miasta przekaŝe do wiadomości adresy nieruchomości, co do których toczy się postępowanie administracyjne dotyczące zwrotu nieruchomości? 45. Na jakiej podstawie Urząd Miasta weryfikuje wszystkie roszczenia do nieruchomości, co do których wnioski składają obywatele państw obcych? 46. Dlaczego Urząd Miasta, który miał umowę z nami teraz wskazuje na nowych właścicieli? 47. Kiedy sprawa nadbudów zostanie zakończona poprzez sprzedanie nam? 48. Jaka jest polityka lokalowa Urzędu Miasta? 49. Czym zajmuje się BPL? 50. Ile UM przeznaczył na budowę nowych lokali, jaki to jest % budŝetu? 51. Czy reprywatyzacja opłacała się Miastu? 52. Za wysokie czynsze dla emerytów 53. budownictwo mieszkaniowe wola rozwijania 54. Odpowiedzi na pytania zawarte w raporcie kiedy usłyszę? 55. Stworzyć listę lokali do wynajęcia za 1000 zł. 56. Relacja video z poprzedniego spotkania kiedy zostanie upubliczniona? 57. Co dzieje się z mieszkaniami, które są puste, popadają w ruinę? Dlaczego nie moŝna ich przydzielić ludziom bezdomnym, np. szkoła na ul. Złotej.

17 58. Kto jest imiennie autorem WSM? 59. Dlaczego miejscem spotkań WSM są szkoły? 60. Co się dzieje z nadzorem właścicielskim Miasta? 61. Kto odpowiada za współwłaścicielskie sprawy Miasta, tam gdzie Miasto jest współwłaścicielem nieruchomości? 62. Dotyczy pytania nr 22 Czy jako lokator moŝna być stroną w postępowaniu reprywatyzacyjnym prawo do informacji 63. Dlaczego nie moŝna stosować art. 9 dekretu Bieruta? 64. Dlaczego utajniony został raport o roszczeniach? 65. Czy wyciągnął Pan konsekwencje słuŝbowe o utajnieniu raportu? 66. W kwietniu przekazaliśmy I część raportu o nielegalnej reprywatyzacji kamienic czy wyciągnął Pan konsekwencje w stosunku do pracowników którzy prowadzili reprywatyzację kamienic 67. Nie o taką formę spotkań prosiliśmy mamy swoją reprezentację Sprawozdanie sporządzone przez: Halinę Wolską Data i miejsce: 26 X 2010 r.

WARSZAWSKIE SPOTKANIA MIESZKANIOWE r. Sprawozdanie z pierwszej części I Spotkania

WARSZAWSKIE SPOTKANIA MIESZKANIOWE r. Sprawozdanie z pierwszej części I Spotkania WARSZAWSKIE SPOTKANIA MIESZKANIOWE 4.10.2010 r. Sprawozdanie z pierwszej części I Spotkania 1. Otwarcie spotkania przez moderatorkę: 1) powitanie osób obecnych na spotkaniu 2) przedstawienie moderatorów

Bardziej szczegółowo

WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu.

WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu. WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu. INFORMACJE PODSTAWOWE 1) Pyt.: Kogo dotyczy wykup Odp.: Sprzedaż nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto

Bardziej szczegółowo

WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu.

WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu. WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu. INFORMACJE PODSTAWOWE Kraków, 20. 10. 2014r. 1) Pyt.: Kogo dotyczy wykup

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 360/XXXIII/2002

UCHWAŁA Nr 360/XXXIII/2002 UCHWAŁA Nr 360/XXXIII/2002 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 16.08.2002 r W sprawie: określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Woźniki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 16 lipca 2010 r. LKA-4101-06-03/2010P/10/151 Pan Krystian Szostak Burmistrz Miasta Pszczyna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO SOCJALNE

BUDOWNICTWO SOCJALNE VI FORUM MIESZKALNICTWA I REWITALIZACJI 12.04.2011 BUDOWNICTWO SOCJALNE Dr Radosław Cyran Adiunkt w Katedrze badań Strategicznych i Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Czy gminy powinny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/87/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 lutego 2012 roku

Uchwała Nr XV/87/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 lutego 2012 roku Uchwała Nr XV/87/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie: uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pniewy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 2

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 2 Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 2 1. Proszę podać w jakich przypadkach, w jakim trybie i na jakich zasadach, może być dokonany podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 2. Proszę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/205/2013 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 7 czerwca 2013 roku.

UCHWAŁA NR XXVII/205/2013 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 7 czerwca 2013 roku. UCHWAŁA NR XXVII/205/2013 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 7 czerwca 2013 roku. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Janikowo oraz zasad powoływania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 23

Spis treści. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 23 Prawo nieruchomości : zbiór przepisów : użytkowanie wieczyste, służebności, egzekucja z nieruchomości, gospodarka nieruchomościami, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, księgi wieczyste, lokale,

Bardziej szczegółowo

Opinia w sprawie 30/DOR/2012

Opinia w sprawie 30/DOR/2012 Warszawa, 9 listopada 2012 r. dr Maksymilian Cherka Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski Opinia w sprawie 30/DOR/2012 Podmiot zadający pytanie:

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 30 czerwca 2010 r. LLU- 4101-07-01/2010 P/10/151 Pan Adam Wasilewski Prezydent Miasta Lublin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. Załącznik do uchwały nr 41 Rady Nadzorczej Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 20.10.2010 r. Regulamin w sprawie przyjmowania członków, ustanawiania prawa do lokalu, ich rozdziału i zamiany lokali

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO. I. Forma inicjatywy legislacyjnej

PODSTAWOWE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO. I. Forma inicjatywy legislacyjnej PODSTAWOWE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO I. Forma inicjatywy legislacyjnej 1) przedmiotem inicjatywy legislacyjnej będzie nowa ustawa, regulująca kompleksowo system społecznego

Bardziej szczegółowo

KATASTER I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

KATASTER I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Ryszard Hycner KATASTER I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Część II Podstawy Gospodarki Nieruchomościami Cel wykładów: Przedstawienie podstawowych zasad w zakresie gospodarowania nieruchomościami wszystkich

Bardziej szczegółowo

LRZ /2012 P/12/069. Rzeszów, dnia lipca 2012 r. Pan Grzegorz Tarnawski Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa

LRZ /2012 P/12/069. Rzeszów, dnia lipca 2012 r. Pan Grzegorz Tarnawski Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa LRZ-4101-03-02/2012 P/12/069 Rzeszów, dnia lipca 2012 r. Pan Grzegorz Tarnawski Dyrektor Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej

Bardziej szczegółowo

GS-21. URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Skarbu Miasta

GS-21. URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Skarbu Miasta GS-21 URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Skarbu Miasta Sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 Podmioty ewidencji gruntów i budynków 1. Wprowadzenie Podmiot w EGiB, to obok obiektu najwaŝniejsze pojęcie. W EGiB rejestrowane są, obiekty

Wykład 4 Podmioty ewidencji gruntów i budynków 1. Wprowadzenie Podmiot w EGiB, to obok obiektu najwaŝniejsze pojęcie. W EGiB rejestrowane są, obiekty Wykład 4 Podmioty ewidencji gruntów i budynków 1. Wprowadzenie Podmiot w EGiB, to obok obiektu najwaŝniejsze pojęcie. W EGiB rejestrowane są, obiekty ewidencji, czyli: działki, budynki i lokale oraz podmioty,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na członka, któremu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

Wniosek o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na członka, któremu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu Wniosek o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na członka, któremu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu Informacje ogólne Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Definicja Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kraków, dnia sierpnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55 P/07/113 LKR-41011-1/07 Pan Janusz

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 marca 2016 r. Poz. 1088 UCHWAŁA NR XI/97/16 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 24 lutego 2016 r.

Wrocław, dnia 2 marca 2016 r. Poz. 1088 UCHWAŁA NR XI/97/16 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 24 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 marca 2016 r. Poz. 1088 UCHWAŁA NR XI/97/16 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

Bardziej szczegółowo

Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu

Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu 110 1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

Bardziej szczegółowo

Mieszkalnictwo komunalne - społeczne i socjalne - stan obecny i perspektywy

Mieszkalnictwo komunalne - społeczne i socjalne - stan obecny i perspektywy Mieszkalnictwo komunalne - społeczne i socjalne - stan obecny i perspektywy 1 Podstawowe akty prawne regulujące problematykę polityki mieszkaniowej Gminy Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 11 lutego 2004 r., III CZP 103/03

Uchwała z dnia 11 lutego 2004 r., III CZP 103/03 Uchwała z dnia 11 lutego 2004 r., III CZP 103/03 Sędzia SN Kazimierz Zawada (przewodniczący) Sędzia SN Bronisław Czech (sprawozdawca) Sędzia SN Iwona Koper Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../ /2013 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia r.

Uchwała Nr../ /2013 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia r. projekt burmistrza Uchwała Nr../ /2013 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia.. 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kalety na lata 2013 2017. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach. Prowadzenie: Piotr Rybicki. Katowice, 28 czerwca 2012

Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach. Prowadzenie: Piotr Rybicki. Katowice, 28 czerwca 2012 Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach Prowadzenie: Piotr Rybicki Katowice, 28 czerwca 2012 Dlaczego organy skarbowe tak bardzo interesują się nieruchomościami? Dlaczego:

Bardziej szczegółowo

Poznań: Sporządzenie operatów szacunkowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: Sporządzenie operatów szacunkowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2011-02-16 12:13 Poznań: Sporządzenie operatów szacunkowych Numer ogłoszenia: 55029-2011; data zamieszczenia: 16.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzenia konkursu ofert w ramach Programu Pomocy Lokatorom. 1 Program Pomocy Lokatorom

REGULAMIN. przeprowadzenia konkursu ofert w ramach Programu Pomocy Lokatorom. 1 Program Pomocy Lokatorom Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2014/2009 z dnia 16 września 2009 r. (z późn. zm.) REGULAMIN przeprowadzenia konkursu ofert w ramach Programu Pomocy Lokatorom. 1 Program Pomocy

Bardziej szczegółowo

Referat Gospodarki Mieszkaniowej

Referat Gospodarki Mieszkaniowej Referat Gospodarki Mieszkaniowej W zakresie Gospodarki Mieszkaniowej: W zakresie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego: 1. rejestr wniosków o przyznanie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad wnoszenia wkładów na lokale mieszkalne, uŝytkowe i garaŝe oraz ich rozliczania w razie wygaśnięcia prawa do lokalu

R E G U L A M I N. zasad wnoszenia wkładów na lokale mieszkalne, uŝytkowe i garaŝe oraz ich rozliczania w razie wygaśnięcia prawa do lokalu R E G U L A M I N zasad wnoszenia wkładów na lokale mieszkalne, uŝytkowe i garaŝe oraz ich rozliczania w razie wygaśnięcia prawa do lokalu Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim stosownie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 27 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 27 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Podegrodzie na lata 2013-2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/193/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr XX/193/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. Uchwała Nr XX/193/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/149/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia o reprywatyzacji nieruchomości warszawskich oraz o rekompensatach i odszkodowaniach za niektóre nieruchomości warszawskie przejęte przez państwo Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Gruntów i Budynków. Niektóre zagadnienia z ewidencji gruntów - Dlaczego uchylane są decyzje? Renata Jabłońska Oddział Katastru MUW

Ewidencja Gruntów i Budynków. Niektóre zagadnienia z ewidencji gruntów - Dlaczego uchylane są decyzje? Renata Jabłońska Oddział Katastru MUW Ewidencja Gruntów i Budynków Niektóre zagadnienia z ewidencji gruntów - Dlaczego uchylane są decyzje? Renata Jabłońska Oddział Katastru MUW Dla osób prowadzących sprawy w I instancji Osoby bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Zasady przyjmowania członków. R E G U L A M I N

I. Postanowienia ogólne. Zasady przyjmowania członków. R E G U L A M I N R E G U L A M I N przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy opracowany został na

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR 1/15 RADY MIASTA PIEKARY. z dnia 25 czerwca 2015 r.

OBWIESZCZENIE NR 1/15 RADY MIASTA PIEKARY. z dnia 25 czerwca 2015 r. Û»µ ±² ½ ²» ±¼ ²» æ ÉÑÒß ßÒÜÎËÍÆÕ ÛÉ ÝÆå ÔŸÍÕ ËÎÆŸÜ ÉÑÖÛÉžÜ Ü æ îðïëóðéóðí ïðæìîæëð OBWIESZCZENIE NR 1/15 RADY MIASTA PIEKARY z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie tekstu jednolitego Nr XXXIV/313/2001 Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/313/10 RADY MIASTA BOGUSZOWA-GORC z dnia 26 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR L/313/10 RADY MIASTA BOGUSZOWA-GORC z dnia 26 marca 2010 r. UCHWAŁA NR L/313/10 RADY MIASTA BOGUSZOWA-GORC z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych i lokali użytkowych stanowiących własność gminy Boguszów-Gorce Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Odwołania od decyzji starosty w sprawach naleŝących do właściwości powiatu winny być kierowane do...

Odwołania od decyzji starosty w sprawach naleŝących do właściwości powiatu winny być kierowane do... Strona otrzymała decyzję II instancji z rozstrzygnięciem, z którym nie zgadza się. W jakim terminie moŝe wnieść skargę do naczelnego Sądu Administracyjnego? Z chwilą wydania dla strony postępowania niekorzystnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/ 86 /2011 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 30 listopada 2011 roku

UCHWAŁA Nr XI/ 86 /2011 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 30 listopada 2011 roku UCHWAŁA Nr XI/ 86 /2011 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: zasad sprzedaży mieszkań komunalnych i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Nekla Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r. Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/294/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/242/13 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA. z dnia 25 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/242/13 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA. z dnia 25 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/242/13 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Ciechocinek Na podstawie art. 21 ust.

Bardziej szczegółowo

od 12 stycznia do 07 lutego 2011 roku

od 12 stycznia do 07 lutego 2011 roku INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NAJEM MIESZKANIA PRZYSTOSOWANEGO DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH USYTUOWANEGO W NOWO WYBUDOWANYCH BUDYNKACH NR 1 i NR 2 NA OSIEDLU OLECHÓW-POŁUDNIE, LOKALU NR 3

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE

R E G U L A M I N NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE R E G U L A M I N NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE R O Z D Z I A Ł I Ogólne zasady kwalifikowania lokali mieszkalnych i użytkowych do najmu 1. Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/668/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 22 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/668/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 22 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/668/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 22 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 4 października 1991 r.

USTAWA z dnia 4 października 1991 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 4 października 1991 r. o zmianie niektórych warunków przygotowania inwestycji budownictwa mieszkaniowego w latach 1991-1995 oraz o zmianie niektórych ustaw Opracowano

Bardziej szczegółowo

GRUDZIEŃ 2016 PRZEKSZTAŁCENIE UDZIAŁÓW W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GRUNTÓW MIESZKALNYCH WE WŁASNOŚĆ - PROJEKT NOWEJ USTAWY

GRUDZIEŃ 2016 PRZEKSZTAŁCENIE UDZIAŁÓW W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GRUNTÓW MIESZKALNYCH WE WŁASNOŚĆ - PROJEKT NOWEJ USTAWY GRUDZIEŃ 2016 PRZEKSZTAŁCENIE UDZIAŁÓW W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GRUNTÓW MIESZKALNYCH WE WŁASNOŚĆ - PROJEKT NOWEJ USTAWY 1 9 listopada 2016 r. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przedstawiło nowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. 2. przekażą lokal komunalny wyłączony z użytkowania z uwagi na stwierdzony stan zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia;

INFORMACJA. 2. przekażą lokal komunalny wyłączony z użytkowania z uwagi na stwierdzony stan zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia; INFORMACJA Komunalne lokale mieszkalne w zmodernizowanych budynkach, oddanych do użytku po dniu 1 maja 1999 roku, przeznacza się do wynajmu w drodze konkursu ofert osobom, które: 1. przekażą lokal komunalny

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program Gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Krzywiń.

Wieloletni program Gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Krzywiń. Załącznik do Uchwały Nr VI/32/2011 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 22.02.2011 r. Wieloletni program Gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Krzywiń. I. Analiza wielkości oraz stanu technicznego istniejącego

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2014 2019

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2014 2019 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2014 2019 Pruszcz Gdański, styczeń 2014 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania polityki mieszkaniowej Miasta Poznania w rozwoju i odnowie śródmieścia

Rola i zadania polityki mieszkaniowej Miasta Poznania w rozwoju i odnowie śródmieścia Rola i zadania polityki mieszkaniowej Miasta Poznania w rozwoju i odnowie śródmieścia referuje: Aleksandra Konieczna Zastępca Dyrektora WGKiM ds. mieszkaniowych Na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Część I. Pytania testowe

Część I. Pytania testowe Część I. Pytania testowe Ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) 1. 384 Według przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, pojęcie

Bardziej szczegółowo

Kolejka mieszkaniowa krok po kroku

Kolejka mieszkaniowa krok po kroku Kolejka mieszkaniowa krok po kroku ETAP PIERWSZY Nabór wniosków o wynajęcie lokalu mieszkalnego Od 21 czerwca do 22 października 2012 roku. ETAP DRUGI Weryfikacja wniosków Do marca 2013 roku. ETAP TRZECI

Bardziej szczegółowo

Kontrakt nie musi być pisemny może być również ustny, który jest również ważny ale za to bardzo trudny do udowodnienia.

Kontrakt nie musi być pisemny może być również ustny, który jest również ważny ale za to bardzo trudny do udowodnienia. Przyjeżdżając do Holandii musimy liczyć się z dużym wydatkiem związanym z wynajęciem mieszkania. Holandia jest małym krajem ale gęsto zaludnionym, dlatego dosyć trudno jest znaleźć mieszkanie i koszty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA NR XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. UCHWAŁA NR XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

Bardziej szczegółowo

USTAWA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

USTAWA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI USTAWA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 24 stycznia 2013 r. (zgodność z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z dnia 15 grudnia 2011 r. w

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 19 września 2013 r. Druk nr 410 S SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ, KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ oraz KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/249/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/249/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/249/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rajgród Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali

REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali Spółdzielnia Mieszkaniowa Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali Na podstawie 100 Statutu Spółdzielni regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 15 lutego 2010 r. LKA-4111-01-04/2009 K/09/005 Prezydent Miasta Świętochłowice Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/380/2013. Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia 28 listopada 2013 r.

Uchwała Nr XLVIII/380/2013. Rady Miejskiej w Słubicach. z dnia 28 listopada 2013 r. Uchwała Nr XLVIII/380/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Słubic w przedmiocie sprzedaży lokalu mieszkalnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

6) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata

6) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata P R O T O K Ó Ł Nr XI/2011 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 15 lipca 2011 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie XI Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 248/2006 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 lutego 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 248/2006 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 lutego 2006 r. ZARZĄDZENIE NR 248/2006 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 lutego 2006 r. w sprawie zasad reprezentowania interesów Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa w zarządzaniu budynkami z ułamkowym udziałem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH W SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZYN W SŁUPSKU

REGULAMIN WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH W SŁUPSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CZYN W SŁUPSKU 1 SŁUPSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA C Z Y N 76-200 SŁUPSK, ul. S.Leszczyńskiego 7 tel. ( 0-59 ) 843-25-16 fax ( 0-59 ) 843-21-22 www.czyn.slupsk.pl ********************************************************************************

Bardziej szczegółowo

Szczecinek, dnia WNIOSEK. o zamianę lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu mieszkaniowego Miasta Szczecinek

Szczecinek, dnia WNIOSEK. o zamianę lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu mieszkaniowego Miasta Szczecinek Załącznik nr 1. Szczecinek, dnia Numer wniosku Do ZGM TBS Spółka z o.o. w Szczecinku WNIOSEK o zamianę lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu mieszkaniowego Miasta Szczecinek I.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 68/XII/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2011 roku

Uchwała Nr 68/XII/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2011 roku Uchwała Nr 68/XII/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2011 roku zmieniająca załącznik do Uchwały Nr 70/XXXVI/2009 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 29 grudnia 2009r w sprawie Wieloletniego

Bardziej szczegółowo

Raport z szóstego spotkania z cyklu WSM z dnia 6 kwietnia 2011 r. z szóstego spotkania z cyklu Warszawskich Spotkań Mieszkaniowych

Raport z szóstego spotkania z cyklu WSM z dnia 6 kwietnia 2011 r. z szóstego spotkania z cyklu Warszawskich Spotkań Mieszkaniowych RAPORT z szóstego spotkania z cyklu Warszawskich Spotkań Mieszkaniowych z dnia 6 kwietnia 2011 r. Celem cyklu Warszawskich Spotkań Mieszkaniowych jest prezentacja polityki lokalowej m. st. Warszawy realizowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA MIESZKAŃ. stanowiących zasoby własne Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA MIESZKAŃ. stanowiących zasoby własne Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. Załącznik do umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą : Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGULAMIN PRZYZNAWANIA MIESZKAŃ stanowiących

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/184/2016 RADY GMINY MIŁKOWICE. z dnia 31 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 14 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/184/2016 RADY GMINY MIŁKOWICE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 lipca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XXI/184/2016 RADY GMINY MIŁKOWICE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 listopada 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/117/2012 RADY GMINY LIPNICA WIELKA. z dnia 17 października 2012 r.

Kraków, dnia 13 listopada 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/117/2012 RADY GMINY LIPNICA WIELKA. z dnia 17 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 listopada 2012 r. Poz. 5936 UCHWAŁA NR XXII/117/2012 RADY GMINY LIPNICA WIELKA z dnia 17 października 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia prawne związane z dzierŝawą gruntów rolnych

Zagadnienia prawne związane z dzierŝawą gruntów rolnych Zagadnienia prawne związane z dzierŝawą gruntów rolnych Bardzo często w skład gospodarstwa rolnego wchodzą równieŝ grunty, które nie stanowią własności rolnika lecz są przez niego dzierŝawione lub teŝ

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 września 2007 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 września 2007 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC.

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC. Załącznik do uchwały nr XXXVIII/797/05 Rady Miasta Katowice z dnia 21 marca 2005r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KATOWICE O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 12 kwietnia 2012 r. Poz. 873 UCHWAŁA Nr XXIV/483/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Sierakowice z dnia...

Uchwała Nr. Rady Gminy Sierakowice z dnia... Uchwała Nr PROJEKT do pkt.12 Rady Gminy Sierakowice z dnia... w sprawie: zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sierakowice Na podstawie art.21

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/188/2017 RADY GMINY LESZNO. z dnia 29 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/188/2017 RADY GMINY LESZNO. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 kwietnia 2017 r. Poz. 3489 UCHWAŁA NR XXXII/188/2017 RADY GMINY LESZNO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 8 grudnia 2009 r.

Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 8 grudnia 2009 r. Br. 0063-2-11/09 Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 8 grudnia 2009 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w sali posiedzeń nr 36

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/227/2014 RADY GMINY GARWOLIN. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 26 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/227/2014 RADY GMINY GARWOLIN. z dnia 29 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 26 września 2014 r. Poz. 8836 UCHWAŁA NR XXIII/227/2014 RADY GMINY GARWOLIN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/123/2016 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR XXI/123/2016 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2016 roku UCHWAŁA NR XXI/123/2016 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sztumskiego Na podstawie art. 12 pkt 11, art.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 158/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 września 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Bogumiła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/83/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 29 maja 2007r.

UCHWAŁA NR VII/83/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 29 maja 2007r. projekt UCHWAŁA NR VII/83/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 29 maja 2007r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Biała Na podstawie art. 21 ust.1 pkt 2 i ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/83/2015 RADY GMINY SADKOWICE. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/83/2015 RADY GMINY SADKOWICE. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/83/2015 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sadkowice na lata 2016 2022 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 27 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 27 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Goniądz. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA - PROMOWANIE PROFESJONALIZMU

DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA - PROMOWANIE PROFESJONALIZMU TERMIN GODZINY TEMAT 06.II (piątek) 14:30-20:00 I. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PODSTAWOWE ZAGADNIENIA WPROWADZENIE DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA - PROMOWANIE PROFESJONALIZMU 1. Historia zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 5/2007 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Jaworznie. GODZINA w godz DATA 21 luty 2007 r.

PROTOKÓŁ NR 5/2007 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Jaworznie. GODZINA w godz DATA 21 luty 2007 r. PROTOKÓŁ NR 5/2007 z posiedzenia Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Jaworznie Informacje o Komisji : DATA KOMISJI 20 luty 2007 r. GODZINA w godz. 14.00 16.00 MIEJSCE KOMISJI sala Nr 2 Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ WYNAJMU LOKALI W S.M. CENTRUM WOLA

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ WYNAJMU LOKALI W S.M. CENTRUM WOLA R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ WYNAJMU LOKALI W S.M. CENTRUM WOLA Regulamin niniejszy określa: R O Z D Z I A Ł I Postanowienia ogólne - zasady przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia.

Uchwała Nr. Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia. PROJEKT Druk Nr C-14/2009 Uchwała Nr. Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wynajmowania lokali znajdujących się w budynku

Bardziej szczegółowo

KW nr KW nr KW nr KW nr KW NR 28883

KW nr KW nr KW nr KW nr KW NR 28883 Opis postępowań sądowych prowadzonych z wniosku/powództwa spadkobierców Adama Branickiego w stosunku do nieruchomości objętych księgami wieczystymi według stanu na dzień 26 marca 2007 roku: KW nr 28883

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NRXIX/107/2016 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia26 kwietnia 2016r.

UCHWAŁA NRXIX/107/2016 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia26 kwietnia 2016r. UCHWAŁA NRXIX/107/2016 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia26 kwietnia 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sztumskiego Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLVII/216/06 R A D Y G M I N Y K A M I E N N A G Ó R A z dnia 28 lipca 2006 r.

U C H W A Ł A Nr XLVII/216/06 R A D Y G M I N Y K A M I E N N A G Ó R A z dnia 28 lipca 2006 r. U C H W A Ł A Nr XLVII/216/06 R A D Y G M I N Y K A M I E N N A G Ó R A z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wiejskiej Kamienna Góra.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie

REGULAMIN. w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie REGULAMIN w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie I. Podstawy prawne 1. 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr LI/432/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 maja 2006r.

Uchwała nr LI/432/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 maja 2006r. Uchwała nr LI/432/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 maja 2006r. w sprawie zasobu mieszkaniowego oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kłodzko Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/37/2011 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 3 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/37/2011 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 3 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/37/2011 RADY GMINY LUBISZYN z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubiszyn. Na podstawie art.18 ust.2, pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/284/2013 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 roku

UCHWAŁA NR XLIV/284/2013 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 roku UCHWAŁA NR XLIV/284/2013 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sztumskiego Na podstawie art. 12 pkt 11, art.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Rozdział I Przyjmowanie w poczet członków

R E G U L A M I N. Rozdział I Przyjmowanie w poczet członków R E G U L A M I N przyjmowania w poczet członków, ustanawiania i zamiany spółdzielczych praw do lokali, oraz zmiany tytułów praw do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim w Krakowie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu Poznań, dnia listopada 2011 r. LPO-4112-02-01/2011 S/11/005 Pan Jarosław Pucek Dyrektor Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz UCHWAŁA NR XL/437/2010 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zaadaptowania powierzchni z części nieruchomości wspólnej i jej sprzedaŝy na rzecz inwestora w budynku połoŝonym przy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/98/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE. z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/98/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE. z dnia 29 września 2015 r. UCHWAŁA NR XV/98/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Trąbki Wielkie Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/135/2000 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 14 lipca 2000r.

UCHWAŁA NR XXIV/135/2000 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 14 lipca 2000r. UCHWAŁA NR XXIV/135/2000 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 14 lipca 2000r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciąŝania nieruchomości oraz ich wydzierŝawiania lub wynajmowania na okres dłuŝszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 do protokołu Nr XL z sesji Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 30 czerwca 2006r. Uchwała Nr 317/2006

Załącznik Nr 13 do protokołu Nr XL z sesji Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 30 czerwca 2006r. Uchwała Nr 317/2006 Załącznik Nr 13 do protokołu Nr XL z sesji Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 30 czerwca 2006r. Uchwała Nr 317/2006 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zasad wynajmowania

Bardziej szczegółowo