WARSZAWSKIE SPOTKANIA MIESZKANIOWE r. Sprawozdanie z II części spotkania (kontynuacja spotkania z dnia r.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARSZAWSKIE SPOTKANIA MIESZKANIOWE 26.10.2010 r. Sprawozdanie z II części spotkania (kontynuacja spotkania z dnia 4.10.2010 r.)"

Transkrypt

1 WARSZAWSKIE SPOTKANIA MIESZKANIOWE r. Sprawozdanie z II części spotkania (kontynuacja spotkania z dnia r.) I. 1. Otwarcie spotkania przez moderatora: 1) powitanie osób obecnych na spotkaniu 2) przedstawienie moderatorów prowadzących spotkanie: Małgorzata Ratajczyk Dobrowolska, Michał Czapski i Halina Wolska moderatorzy z organizacji POROZUMIENIE Oddział Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie; 3) przedstawienie obecnych przedstawicieli Miasta St. Warszawy: Beata Wrońska Freudenheim - dyrektor Biura Polityki Lokalowej Katarzyna Łęgiewicz - zastępca dyrektora Biura Polityki Lokalowej Marek Goluch - zastępca dyrektora Biura Polityki Lokalowej Marcin Bajko po dyr. Biura Gospodarki Nieruchomościami Jakub Rudnicki z-ca dyr. Biura Gospodarki Nieruchomościami 4) na spotkanie ze strony mieszkańców zgłosiło się 36 osób nowych w stosunku do pierwszego spotkania. Ostatecznie w spotkaniu uczestniczyło ok. 80 osób, jednak nie wszyscy potwierdzili swoją obecność wpisem na listę obecności (lista stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Część osób uczestniczących w spotkaniu odmówiło wpisania się na listę obecności. I.2. Przypomnienie zasad prowadzenia spotkania oraz roli moderatorów osoby prowadzące spotkanie w sposób neutralny i bezstronny, nie reprezentują Ŝadnej ze stron, których zadaniem jest pomoc w prowadzeniu skutecznego dialogu pomiędzy uczestnikami spotkania. I.3. Przypomnienie przez moderatora o zapisywaniu się na kolejne spotkania ze względów organizacyjnych internetowo lub telefonicznie - Tel I.4. Przedstawienie celu spotkania celem spotkania jest kontynuacja zadawania pytań przez mieszkańców, tak aby zgromadzić tematy na jakie mieszkańcy chcieliby rozmawiać w ramach WSM z przedstawicielami Biura Polityki Lokalowej UM.

2 I.5. Omówienie formy zadawania pytań i dopuszczenia do głosu - zgłoszenia przyjmuje wyznaczony moderator w formie karteczek ze zgłoszonym imieniem i nazwiskiem, na tej podstawie tworzona jest lista. Następnie mieszkańcy zabierają głos zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Pytania i zagadnienia zostaną zapisane przez moderatorów na tablicy z kartami papieru (typu flipchart). I.6.. Moderator poinformował zebranych, Ŝe sprawozdanie z I spotkania zostało umieszczone 14 dni po dacie I spotkania. I.7. Moderator poinformował takŝe, Ŝe zebrane poprzednio pytania zostały pogrupowane i widoczne są na ekranie. I.8. Przypomnienie Ŝe w ramach II Spotkania kontynuowane będzie zadawanie pytań przez osoby zapisane do głosu na I Spotkaniu. Pozostało jeszcze 15 zgłoszonych osób. 4 października wypowiedziało się 12 osób, rozpoczyna więc 13 osoba zapisana do głosu. II.1. Głos jako pierwszy zabiera p. Andrzej Dobrzański Obywatelski Komitet Obrony Praw 1) Co tak naprawdę kaŝe oddawać lokatorów byłym właścicielom wraz z umowami /umowy najmu/? II.1.a. Odpowiedzi udziela p. Marcin Bajko, dyrektor BGN dekret warszawski z 1945 r. pozwala lokatorom mieszkać w mieszkaniach komunalnych a równocześnie nakazuje zwrócić nieruchomości byłym właścicielom. Byli właściciele zostali pozbawieni prawa własności gruntów i budynków. Pomimo wielu prób przeprowadzenia ustawy reprywatyzacyjnej dekret dalej obowiązuje. II.1.b. Głos z Sali Art. 687 kodeksu cywilnego (dalej k.c.) nie nakazuje zwracać umów najmu wraz z nieruchomościami II.1.c. Odpowiada p. Dyr. Marcin Bajko My teŝ nie zgadzamy się z tymi przepisami. Z mocy prawa kamienice stają się własnością byłych właścicieli. Miasto nic do tego nie ma. Miasto zwraca grunt a kamienice i lokatorzy są zwracani z mocy prawa. Miasto jedynie realizuje prawo. II.1.d. Głos z Sali p. Jolanta Brzeska Na jakiej zasadzie Miasto przekazuje umowy najmu byłemu właścicielowi?

3 II.1.e. Odpowiada p. Tomasz Krettek - naczelnik Wydziału Lokali Mieszkalnych BPL Umowy najmu na mocy art. 678 k.c. zachowują swoją moc. Nie jest teŝ moŝliwe wykwaterowanie wszystkich lokatorów ze względu na art. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów. Stąd, tylko osoby najuboŝsze mogą starać się o mieszkanie komunalne. Nie ma takiego przepisu, który nakazywałby Miastu dostarczyć wszystkim chętnym mieszkanie komunalne. Komunalne mieszkania otrzymują uprawnieni. Osobnym zagadnieniem jest problem ekonomiczny kilka tysięcy mieszkań. Orzecznictwo zwrot prawa własności a umowy zobowiązaniowe są dalej w obrocie prawnym, czyli część mieszka a część ma kłopoty, które są nam znane. II.1.f. Głos z sali Na jakiej podstawie Miasto powtórnie weryfikuje lokatorów czy spełniają kryteria? II.1.g. Odpowiada p. Tomasz Krettek Wynika to z art. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów II.1.h. p. Oskar Hejka reprezentuję Stronę Społeczną Pytanie: Czy trzeba być właścicielem lokalu aby go wynajmować? II.1.i. Odpowiada p. Tomasz Krettek Nie trzeba. Wg k.c. wynajmujący daje lokal, a ten który wynajmuje płaci czynsz. II.1.j. Głos z sali Gdyby roszczenia były weryfikowane skala problemu zmniejszyłaby się o połowę. Wszyscy powinni być powiadamiani, gdzie, kto zgłasza roszczenia i w jakim sądzie toczy się sprawa. II.2. p. Tadeusz Karasek Na Starynkiewicza powinny być udostępniane zainteresowanym dokumenty. Brak informacji o toczących się postępowaniach. Zwroty są robione w tajemnicy. Miasto nie dba o interes obywateli, z kasy podatników będzie wypłacone roszczenia. Czy miasto sprawdza hipoteki, czy i w jaki sposób będą pokrywane długi hipoteczne? 80% budynków było zastawionych i na nieruchomościach były ogromne długi. Byli właściciele teraz chcą zwrotu budynków, bo dekret anulował hipoteki. 1) Kwestia jawnej dostępności informacji o zwracanych nieruchomościach? 2) W jaki sposób Miasto pokryje/zabezpieczy długi hipoteczne byłych właścicieli? II.2.a. Odpowiada p. Dyr. Marcin Bajko DuŜa część nieruchomości w Warszawie przed 1945 r. była obciąŝona hipoteką. Ustawa z r. o gospodarowaniu terenami w miastach i osiedlach - art. 48 stanowi, Ŝe

4 obciąŝenia hipoteczne ustanowione przed r. uznaje się za wygasłe. W 1945 r. na mocy dekretu warszawskiego całe Miasto, stało się własnością skarbu państwa. Nie przewidziano, Ŝe ktoś kiedyś będzie te nieruchomości odzyskiwał. Tak zadecydowała władza ludowa i jest to niesprawiedliwe. II.3. p. Andrzej Smosarski nieobecny II.4. p. Włodzimierz Andrzej Sztek nieobecny II.5. Radosław Ciszek Stowarzyszenie Lokatorzy w Obronie Prawa 1) Ile zostało rozpatrzonych wniosków osób fizycznych będących obywatelami innych krajów? 2) Dlaczego nie zweryfikowano wszystkich osób i wydawane są nieruchomości na rzecz osób nieuprawnionych ( umowy indemnizacyjne)?, np. osoby otrzymały odszkodowanie a nie złoŝyły wniosku w terminie Wiele osób nie wystąpiło w terminie wskazanym w dekrecie Bieruta (6 m-cy od daty przejęcia na skarb państwa) o zwrot nieruchomości, a mimo to otrzymują zwrot, np. ul. Gagarina 35, HoŜa 27a. 3) Kiedy Urząd Miasta przekaŝe do publicznej wiadomości adresy nieruchomości, co do których toczy się postępowanie administracyjne dotyczące zwrotu nieruchomości? 4) Na jakiej podstawie ( wskazanie źródła ) Urząd Miasta weryfikuje wszystkie roszczenia do nieruchomości, co do których wnioski składają obywatele państw obcych? (jest tylko 10 takich spraw wg informacji przekazanej przez Miasto) II.6. Tadeusz Karasek członek Stowarzyszenia Nasze Poddasze Zbudowaliśmy poddasza, zainwestowaliśmy pieniądze, mieliśmy wszystkie zgody z Miasta dlaczego Miasto mimo Ŝe miało umowy z nami nie sprzedaje nam mieszkania tylko wysyła do byłych właścicieli. Sądownie udowadnialiśmy gminie, Ŝe jest właścicielem, i udowodniliśmy, ale sprawa nie kończy się, bo okazuje się Ŝe są roszczenia. Zanim rozpocząłem nadbudowę sprawdziłem, Ŝe budynek został zbudowany po dekrecie Bieruta, a teraz okazuje się Ŝe są roszczenia. Miasto powinno podjąć definitywne decyzje i nie przedłuŝać w nieskończoność spraw. 1) Dlaczego Urząd Miasta, który miał umowę z mieszkańcami nie kończy tej umowy poprzez sprzedaŝ mieszkań lokatorom, lecz jako stronę umowy wskazuje na byłych właścicieli? To obecni mieszkańcy budowali poddasza a nie byli właściciele. 2) Kiedy sprawa nadbudów zostanie zakończona poprzez ich sprzedaŝ mieszkańcom? II.6.a. Odpowiada p. Dyr. Marcin Bajko

5 Byli właściciele zrzekli się praw do odszkodowań, ale w Polsce były róŝne akty prawne, które odbierały własność (reforma rolna, o aptekach, tartakach i inne). W 1968 r. państwo ludowe zauwaŝyło, Ŝe umowy indemnizacyjne nic nie załatwiają. Wydano więc w 1968 r. ustawę o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych. Umowy indemnizacyjne nie zostały ratyfikowane, nie były więc obowiązującym prawem. Ustawa powyŝsza mówi jeŝeli Mininster Finansów orzeknie w drodze decyzji administracyjnej o przejściu prawa własności sprzed 1945 r. obywateli tych 14 państw na rzecz Skarbu Państwa, to wtedy umowa indemnizacyjna była skuteczna, tzn. nie trzeba wypłacać odszkodowania. Odnośnie weryfikacji dostaliśmy od Ministerstwa Finansów pełne listy osób, które uzyskały odszkodowanie i wtedy występujemy do Ministerstwa Finansów o wydanie stosownej decyzji. Udało się skutecznie w 10 przypadkach. Co do pozostałych przypadków szukamy informacji, które potwierdzałyby informacje o uzyskaniu odszkodowania. Weryfikujemy informacje, które uzyskaliśmy od ambasad państw obcych oraz od Ministerstwa Finansów. Dekret warszawski jest wyjątkowy wywłaszcza, ale równocześnie nakazuje zwrócić. Budynek na nieruchomości stale moŝe stanowić własność byłego właściciela. Jest bardzo duŝo niezałatwionych wniosków z lat 40 i 50, tzn. Ŝe budynek jest własnością właściciela, jego sprawa jest stale do załatwienia. II.6.b. Pytanie z sali p. Krzysiewski Tadeusz Czy jeŝeli osoba otrzymała od rządu USA lub Kanady odszkodowanie ze względu na umowę indemnizacyjną, to równieŝ ma prawo do odzyskania nieruchomości, pomimo Ŝe pobrała pieniądze w USA, Kanadzie lub innym kraju? II.6.c. odpowiada p. Dyr. Marcin Bajko JeŜeli wniosek takiej osoby z lat 40 lub 50 nie został załatwiony, to stale taka osoba jest właścicielem budynku i nie jest istotne czy dostała odszkodowanie. JeŜeli mielibyśmy informację, Ŝe właściel otrzymał odszkodowanie w stosunku do konkretnej nieruchomości to oczywiście nie otrzyma po raz drugi. Sytuację ocenia Ministerstwo Finansów. JeŜeli uzyskamy informację z innych państw to zwracamy się do Mininsterstwa Finansów. Mininsterstwo moŝe potwierdzić Ŝe konkretna osoba dostała odszkodowanie za konkretną nieruchomość a wtedy Miasto odmawia zwrotu. II.6.d. Pyt. Z Sali p. Oskar Hejka Dlaczego Miasto stale sprawdza te kwestie, jeŝeli Departament Prawno Traktatowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych wskazuje, Ŝe nie ma znaczenia w jakim czasie osoba dostała odszkodowanie, ale waŝny jest element obywatelstwa. II.6.e. odpowiada p. Dyr. Marcin Bajko Właściwym do wykładni umów indemnizacyjnych jest wyłącznie Minister Finansów i nie musi nawet pytać o opinię Ministra Spraw Zagranicznych. Tę procedurę potwierdził Sąd NajwyŜszy w orzeczeniu z r. II. 6.f. Pytanie z sali

6 Dlaczego w innych miastach nikt nie sprawdza wypłaty odszkodowań, lecz sprawdza kiedy osoba uzyskała obywatelstwo? II.6.g. p. Dyr. Marcin Bajko Tylko w Warszawie obowiązuje dekret warszawski. II.6.h. Pytanie z sali: p. Radosław Ciszek Urząd Miasta często nie występuje do Ministerstwa Finansów. Urzędnicy miasta najpierw wydają decyzję o uŝytkowaniu wieczystym a potem czekają co się stanie. Przypadek sprawia, Ŝ ktokolwiek dowiaduje się, Ŝe decyzja została wydana. Tylko przypadek sprawia Ŝe tych spraw jest tylko 10, bo sprawy nie zostały ujawnione. Podstawą jest obywatelstwo w momencie nacjonalizacji. Agencje amerykańska i kanadyjska udzielają informacji kto, kiedy i ile otrzymał odszkodowania. W Warszawie trudno takie informacje uzyskać. II.6.i. Pytanie z sali: p. Kopycka Anna Czy sprawdzane są księgi wieczyste byłych właścicieli? II.7. p. Janusz Baranek Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów 1) Jaka jest polityka lokalowa Urzędu Miasta? 2) Czym zajmuje się BPL? 3) Ile Urząd Miasta przeznaczył na budowę nowych lokali komunalnych, jaki to jest % budŝetu? 4) Czy reprywatyzacja opłacała się Miastu? Czy koszty, które poniosło Miasto zwracając nieruchomości, wypłacając odszkodowania za te mieszkania, które zostały sprzedane przez Miasto czy te koszty nie przewyŝszają odszkodowania? II. 8 p. Zapyłkin Adam Czynsze dla rencistów i emerytów są za wysokie, czy jest wola rozwijania budownictwa socjalno mieszkaniowego? 1) Za wysokie czynsze dla emerytów 2) Czy jest wola rozwijania budownictwa socjalno mieszkaniowego? II.9. p. Roch Styczyński nieobecny

7 II.10. p. Barbara Marciniec rezygnuje z głosu na rzecz p. Jakuba Gawlikowskiego Komitet Obrony Lokatorów Wczoraj z p. Prezydentem Jakubiakiem rozmawialiśmy o kosztach wynajmu lokali na wolnym rynku. P. Jakubiak poinformował nas Ŝe wg jego danych średni koszt wynajmu lokalu na wolnym rynku to jest 1000 zł. Wielu, którzy poszukują lokalu do wynajęcia nie mogą znaleźć takich lokali, więc wysłaliśmy pismo do p. dyr. Beaty Wrońskiej Freudenheim aby Miasto prowadziło bazę danych o takich lokalach. 1) Odpowiedzi na pytania zawarte w raporcie kiedy zostaną udzielone? 2) Stworzenie przez Miasto listy lokali do wynajęcia za 1000 zł. 3) Kiedy zostanie upubliczniona relacja video z poprzedniego spotkania? II.11. p. BoŜena CięŜant? nieobecna II.12. p. Anna Kalbarczyk Perzanowska Co dzieje się z mieszkaniami, które są puste? Dlaczego nie przydziela się bezdomnym lokali jakie są np. przy ul. Złotej. Przy ul. Złotej jest szkoła, która popada w ruinę. Wystarczyłoby trochę dobrej woli ze strony Miasta a ludzie byliby zadowoleni. śal serce ściska kiedy patrzy się na ruiny. 1) Co dzieje się z mieszkaniami, które są puste, popadają w ruinę? Dlaczego nie moŝna ich przydzielić ludziom bezdomnym, którzy by je wyremontowali i płacili za nie, np. szkoła na ul. Złotej. II.13 p. Krzysztof Wójcicki 1) Kto jest imiennie autorem WSM? 2) Dlaczego miejscem spotkań WSM są szkoły? 3) Co się dzieje z nadzorem właścicielskim Miasta w budynkach, w których udział ma Miasto? 4) Kto odpowiada za współwłaścicielskie sprawy Miasta, tam gdzie Miasto jest współwłaścicielem nieruchomości? II.13.a. Odpowiada p. Dyr. Beata Wrońska Freudenheim

8 WSM wychodzą naprzeciw Ŝyczeniom stowarzyszeń i mieszkańców, którzy takie postulaty zgłaszali na sesji rady. Sale są wynajmowane w szkole poniewaŝ są tańsze niŝ inne. Wynajmowane są teŝ duŝe sale poniewaŝ rejestruje się bardzo duŝo osób a przychodzi znacznie mniej, a Miasto musi zapewnić miejsce kaŝdemu. Gdyby Biuro Polityki Lokalowej wiedziało ile naprawdę osób przyjdzie na spotkanie moŝe moŝna byłoby wynająć lepszą salę. II.14. p. Agnieszka Wiańczyk - nieobecna II. 15. p. Piotr Ciora - nieobecny II.16. p. Teresa Leśkiewicz - nieobecna II.17. p. Zygmunt Skalski - nieobecny III. W tym miejscu wyczerpana została lista zgłoszeń z poprzedniego I spotkania. W dniu dzisiejszym zgłosiło się 8 osób do wypowiedzi. IV. W tym momencie rozpoczyna się udzielanie odpowiedzi przez przedstawicieli BPL. IV. 1. P. z-ca dyr. Katarzyna Łęgiewicz Wszystkie zadane pytania łączą się w grupy tematyczne, więc praktycznie będzie spotykać się na spotkaniach tematycznych. BPL proponuje aby kolejne spotkania były tematyczne. Wyodrębniono 4 zespoły tematyczne: 1) Najem lokali mieszkalnych - pomoc lokalowa Miasta 2) SprzedaŜ lokali 3) ZadłuŜenie 4) Budownictwo mieszkaniowe i remonty Oprócz pytań, które łączą się w grupy, poruszane były kwestie indywidualne są one analizowane i rozpatrywane w trybie indywidualnym. Prawie wszystkie osoby, które zgłaszały sprawy indywidualne (oprócz jednej) przyszły do naszego biura i ich sprawy są załatwiane. Były teŝ 2 pytania formalne: 1) Czy wnioski, pytania moŝna zgłaszać internetowo? Tak, pod. następujący adres: 2) Drugi wniosek formalny dotyczył zarzutu, iŝ Biuro Polityki Lokalowej nie podało w terminie ogłoszenia o WSM. Biuro Polityki Lokalowej podało w odpowiednim czasie informacje w prasie zostają przedstawione kopie tych ogłoszeń. Propozycja aby ze względu na obecność p. Dyr. Bajko i p. z-cy Dyr. Rudnickiego Dyrektorów Biura Gospodarowania Nieruchomościami, na pytania związane z nieruchomościami zostały udzielone odpowiedzi jeszcze podczas obecnego spotkania.

9 Sprawy zaadaptowanych strychów włączone zostały do spotkania, którego temat brzmi: sprzedaŝy lokali. JeŜeli będzie potrzeba, aby strychom poświęcić całe jedno spotkanie, jest to moŝliwe. Na naszej stronie WSM będą pogrupowane wszystkie zadane pytania, którym zostaną nadane stałe numery. Na ekranie ukazują się pytania, które przyporządkowane zostały do szeroko rozumianego tematu nieruchomości, np. dekret, grunty i inne. V. W tym miejscu zgłasza się w kwestii formalnej p. Andrzej Dobrzański Nie taki był postulat Strony Społecznej i nie taką formułę postulowaliśmy. Chcieliśmy usiąść przy okrągłym stole i poruszyć najwaŝniejsze zagadnienia mieszkaniowe i rozmawiać z reprezentacją, taki był postulat strony społecznej. Nie akceptujemy tej formuły spotkań. Ta formuła do niczego nie prowadzi. 1) Nie o taką formułę spotkań prosiliśmy mamy swoją reprezentację V.1. Tadeusz Krzysiewski Dodatkowo zadaje następujące pytanie: brak polityki informacyjnej o procesach reprywatyzacji czy jako najemca mieszkania komunalnego jest moŝliwość gdybym chciał uzyskania informacji o postępowaniu administracyjnym? Czy najemca moŝe być stroną w takim postępowaniu? 1) Dotyczy pytania nr 22 - Czy jako najemca mieszkania komunalnego moŝna być stroną w postępowaniu np. przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w postępowaniu reprywatyzacyjnym? prawo do informacji V.2.Odpowiedzi udziela p. dyr. Marcin Bajko Najemcy jako lokatorzy nie są stroną w postępowaniu administracyjnym związanym ze zwrotem nieruchomości byłym właścicielom. Tak jest od 6 lat. Wcześniej lokatorzy czasami byli dopuszczani jasko strony. Wyrok Sądu NajwyŜszego jest juŝ obowiązującym prawem. Aby lokatorzy nie byli pozbawieni prawa do informacji w całej Warszawie zostały zidentyfikowane nieruchomości, co do których toczy się postępowanie roszczeniowe na głównej stronie Miasta zostanie umieszczony dokument informacyjny o tych postępowaniach. Będzie on aktualizowany. Około r. będzie informacja w Internecie oraz we wszystkich dzielnicach na ten temat.

10 Tak więc lokatorzy nie są stroną, ale Miasto teŝ nie jest stroną. Wszystkie orzeczenia sądowe potwierdzają, Ŝe Prezydent Miasta ma obowiązki zwrot nieruchomości, ale nie ma prawa, więc nie moŝe odwołać się od decyzji innego organu. Przygotowana została ustawa o gruntach warszawskich, ale nie została przyjęta. Materiał zebrany na WSM (pytania, protokół) posłuŝy do poinformowania władz państwa o szczególnym problemie warszawskim. Prezydent Miasta będzie wnioskować do Sejmu o zmianę ustawy reprywatyzacyjnej dot. Warszawy. Wg mojej wiedzy Prezydent Państwa takŝe podejmie sprawę gruntów warszawskich. Inicjatywę legislacyjną ma Unia Metropolii Polskich, ale wielkie miasta polskie odmówiły poparcia wniosku Warszawy, bo one mają inne problemy, nie mają dekretu warszawskiego. V.3. Pytanie z sali Mieszkańcom chodzi o listy nieruchomości, co do których w tej chwili toczy się postępowanie. V.4. p. dyr. Marcin Bajko To jest to samo, lista jest aktualna i na liście są nieruchomości, co do których toczy się postępowanie. V.5. Pytanie z sali Termin prekluzyjny jeŝeli chodzi o odpowiedź obywatelowi wynosi 21 dni., jaki termin prekluzyjny powinno wyznaczyć Miasto aby obywatel dowiedział się, Ŝe o od 1988 r. toczy się postępowanie administracyjne? V.6. p. dyr. Marcin Bajko Około r. po zweryfikowaniu danych pojawi się lista w Internecie oraz dostępne w BGN i BPL oraz w dzielnicach, listy będą aktualizowane. V.7. p. Anna Herbst Lizis Z BGN uzyskuję odpowiedź, Ŝe od 1988 r, toczy się postępowanie administracyjne. Dlaczego toczy się od 1988 r., a w teczce nie ma Ŝadnych dokumentów, Ŝe cokolwiek się toczy i gdzie. P. Prezydent Jakubiak twierdzi, Ŝe takich dokumentów nie ma, na które się powołuję. Te dokumenty gdzieś są - proszę wskazać mi gdzie te dokumenty się znajdują. V.8. p. dyr. Marcin Bajko Pytanie o adres przedmiotowej nieruchomości (odp. ul. Domeyki 9 m. 6) Kwestia tej nieruchomość zostanie sprawdzona i następnie udzielona odpowiedź. Jest wiele instytucji, w których mogą znajdować się dokumenty dotyczące nieruchomości: - BGN jest organem I instancji i decyduje o uŝytkowaniu wieczystym danej nieruchomości. - Organy II instancji: Samorządowe Kolegia Odwoławcze tam gdzie grunt naleŝy do Miasta Wojewoda - tam gdzie grunt naleŝy do Skarbu Państwa

11 Marszałek Województwa gdy grunt naleŝy do województwa samorządowego Nad tymi organami władzę sądowniczą ma Wojewódzki Sąd Administracyjny i Naczelny Sąd Administracyjny. Jest więc wiele instytucji, w których mogą znajdować się dokumenty. Tworzy to niewątpliwy bałagan, sami często nie wiemy gdzie dokumenty się znajdują, a mówimy o 17 tys. spraw jest jeśli chodzi o wywłaszczenie nieruchomości. Pierwszym krokiem do uporządkowania tej sytuacji będzie lista, o której wspomniano przed chwilą. V.9. Pytanie z sali: p. Krzysztof Białach Jak jest z oddawaniem nieruchomości jeŝeli w czasie wojny budynek został całkowicie zniszczony. W budynku znajduje się 51% wykupionych mieszkań, V.9.1. p. dyr. Marcin Bajko Podstawowy obowiązek to zwrot gruntu właścicielowi ze sprzedaŝą budynku. JeŜeli grunt został zabudowany mamy obowiązek zwrócić grunt ze sprzedaŝą budynku. Dokonujemy wyceny budynku i właściciel musi zapłacić. Ale budynki były budowane i odbudowywane zaraz po wojnie, a k.c. stanowi, Ŝe zwrotu nakładów Miasto moŝe domagać się tylko 10 lat. Czyli dzisiaj były właściciel zapłaci za nakłady z ostatnich 10 lat. Dysproporcja między tym co Miasto otrzymuje a co darowuje jest ogromna. Do Sądu NajwyŜszego zostało zgłoszone pytanie prawne czy Miasto powinno te koszt ponosić czy Skarb Państwa i czy te 10 lat jest słuszne i obowiązujące. Gdyby to nie był budynek wybudowany po wojnie, ale sprzedano 40% mieszkań, Miasto sprzedawałoby nie swoją własność. Postępowanie moŝe zostać wznowione, i za sprzedane mieszkanie naleŝy się właścicielowi odszkodowanie w takim stanie w jakim było sprzedane. Pozostałe 60% mieszkań są własnością byłego właściciela. Co się dzieje z umowami najmu? Są poglądy Ŝe te umowy są niewaŝne. Miałoby to powodować lepszą sytuację lokatorów. Ale jeŝeli umowa nie jest waŝna to lokatorzy znaleźliby się na bruku. Wobec tego Sąd Najwy Ŝszy przyjął zasadę, Ŝe wszystkie prawa obligacyjne zostają umowy najmu. V.9.2. p. Krzysztof Białach Co z tymi którzy mają nie wykupione mieszkania? Budynki które budował Urząd Bezpieczeństwa Publicznego nie mają Ŝadnych dokumentów. Co stanie się z tymi, którzy nie wykupili mieszkań? V.9.3. p. dyr. Marcin Bajko Sytuacja, Ŝe odbudowano coś w latach 40 czy 50 jest typową w Polsce odbudowywały instytucje, Państwo, ale teŝ w czynie społecznym. JeŜeli chcemy dostać zwrot pieniędzy od byłego właściciela musimy udowodnić kto odbudował. Tych dokumentów nie ma, bo były archiwizowane tylko 25 lat, a dzisiaj jest juŝ ponad 60 lat. Tak więc będziemy przegrywali te sprawy. Stąd pytania do Sądu NajwyŜszego o interpretację przepisów. Być moŝe w drodze interpretacji w sprawach warszawskich dojdziemy do lepszych rozwiązań.

12 V.10. p. Tadeusz Krzysiewski ZłoŜył wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o informację dot. budynku w którym mieszka, dostał odpowiedź, Ŝe sprawa została zawieszona w 1988 r. co to znaczy? V p. dyr. Marcin Bajko Zawieszenia są typowe gdy brak jest wszystkich spadkobierców byłego właściciela. Czyli trzeba mieć 100% spadkobierców. To jest najbardziej typowa sytuacja. Aby przyspieszyć postępowanie czasami trzeba ustanowić kuratelę. Zawieszenia zaleŝne są od orzeczenia sądowego i są bezterminowe, mogą trwać i 100 lat. Roszczenia dalej istnieją. V.11. p. Barbara Marek, ul. Asnyka 4 Dlaczego urzędy nie informują lokatorów z kamienic zwracanych spadkobiercom o nazwiskach i adresach spadkobierców. Ustawa o ochronie danych osobowych mówi, ze jeŝeli dane są potrzebne do wykonania umowy to naleŝy dane udostępnić. Najemca ma prawo wiedzieć kto jest drugą stroną umowy. W sytuacji kiedy lokator ma wypowiedziany czynsz, lokator ma prawo iść do sądu, Ŝe podwyŝka jest nieuzasadniona. Kto ma być pozwanym w takiej sytuacji? V.11.1 p. dyr. Marcin Bajko Nie od Miasta zaleŝy Ŝe budynek staje się własnością byłych właścicieli. Miasto ma obowiązek zrealizować prawo do gruntu. Odnośnie informacji publicznej wg Miasta dane byłego właściciela są informacją niejawną. Postępowanie między wynajmującym a najemcą nie jest postępowaniem administracyjnym (wtedy musielibyśmy podać dane). Jest to postępowanie cywilne i objęte ochroną danych osobowych. MoŜemy umówić się Ŝe przy następnej sprawie, odmówimy decyzją administracyjną ujawnienia danych i w trybie II instancji przekonamy się czy Samorządowe Kolegium Odwoławcze nakaŝe nam ujawnić dane. Od tygodnia funkcjonuje otwarty system ksiąg wieczystych i sąd sam zdecyduje o ujawnieniu danych. V p. Dyr. Katarzyna Łęgiewicz O sprawach najmu będziemy mówić na następnym spotkaniu. Ostatnio administratorzy budynków do protokołów wpisują do kogo ma być płacony czynsz i to moŝe znaleźć się w umowie. Szczegóły będą omawiane na następnym spotkaniu. V.12. p. Joanna Krawczak Co dzieje się z lokatorem, w sytuacji gdy właściciel otrzymał zwrot i następnie sprzedaje budynek? Czasami taki właściciel odcina media i co w takiej sytuacji ma zrobić najemca? V.13. p. Dyr. Katarzyna Lęgiewicz Umowa najmu dalej obowiązuje. To juŝ było wyjaśniane na początku spotkania. JeŜeli wynajmuje osoba prywatna moŝna zwrócić się do sądu i do Inspektora Nadzoru Budowlanego w kwestii mediów.

13 Są teŝ w dzielnicach udzielane porady prawne dla osób poszkodowanych. W Mieście są tzw. wtorki radcowskie i moŝna uzyskać za 1 zł poradę prawną. Od momentu kiedy przestajemy być stroną umowy nie mamy wpływu na to co dzieje się między właścicielem a wynajmującym. JeŜeli wynajmujący spełniają kryteria do przydzielenia mieszkania komunalnego to Miasto stara się zabierać lokatorów z budynków oddanych właścicielom. V.14. p. Kazimierz Dąbrowski, Komitet Obrony Lokatorów, ul. Widoczna 51, Właścicielka przejęła budynek i zniszczyła wszystko co mogła (kanalizację, gaz, wodę). Sprawę oddaliśmy do prokuratora prokurator odmówił wszczęcia postępowania. Odwołaliśmy się do prokuratury apelacyjnej i jeszcze nie wiemy jaki będzie werdykt apelacji. Kopia pisma jest w Urzędzie. V.15 p. Rafał Stępnik Pytania /zagadnienia 1) Dlaczego nie moŝna stosować art. 9 dekretu Bieruta? 2) Dlaczego utajniony został raport o roszczeniach? 3) Czy p. Dyr. Marcin Bajko wyciągnął konsekwencje słuŝbowe o utajnieniu raportu? 4) W kwietniu 2010 r. została przekazana I część raportu o nielegalnej reprywatyzacji kamienic. Czy zostały wyciągnięte konsekwencje w stosunku do pracowników, którzy prowadzili reprywatyzację kamienic? V p. dyr. Marcin Bajko Ustawa z 1985 r. o gospodarowaniu nieruchomościami i wywłaszczaniu nieruchomości wykreśliła ten artykuł. Nie ma Ŝadnej podstawy prawnej do wypłaty odszkodowań zamiast zwrotów w naturze. Na razie mamy materiał roboczy, który jeszcze nie jest oficjalny i dlatego jest poufny, nie jest jeszcze zweryfikowany. Od r. będzie to dokument oficjalny, będzie aktualizowany, choć nie mogę zapewnić, Ŝe będzie aktualny co do dnia. MoŜe upłynąć trochę czasu zanim trafią zaktualizowane dane. Dlatego teŝ niestosowne byłoby wyciąganie konsekwencji w stosunku do pracowników. Nie znam Ŝadnego raportu o nielegalnej reprywatyzacji. Proszę jeszcze raz o dostarczenie tego dokumentu, zajmiemy się nim w pierwszej kolejności. V.16. Pytanie z sali o nadzór właścicielski V p. dyr. Marcin Bajko PoniewaŜ jest wniesione powództwo o zniesienie współwłasności Ŝaden z właścicieli nie zaryzykuję inwestowanie w budynek, poniewaŝ z trudno będzie rozliczyć nakłady. VI. Moderatorzy zaprosili p. Dyr. Beatę Wrońską Freudenheim o końcowe wystąpienie. VI.1. p. dyr., Beata Wrońska - Freudenheim Na następnym spotkaniu będą omawiane wszystkie pytania dotyczące najmu. Na stronie internetowej Miasta moŝna sprawdzić czy interesujące kogoś pytanie będzie omawiane na

14 tym spotkaniu. Pytania stale będą miały tę samą numerację. Zaproszenie zainteresowanych osób do rejestrowania się na kolejne spotkanie. Następne spotkanie odbędzie się ok. 20 listopada; termin zostanie ogłoszony na stronach internetowych Miasta. VII. Podsumowanie spotkania przez moderatora. VIII. Zakończenie spotkania przez moderatorów prowadzących spotkanie. IX. Na wielkoformatowych kartach moderatorzy w uzgodnieniu z mieszkańcami zanotowali następujące pytania i zagadnienia: 1. Czy moŝna składać wnioski internetowo? 2. Kryteria przydziału mieszkań komunalnych rudery, 3. Stan techniczny przydzielanych mieszkań, 4. Na jakiej podstawie lokatorzy otrzymują lokale bez sprawdzenia kryterium dochodowego? 5. Co to znaczy wywiązywanie się, 6. Dlaczego lokatorzy z reprywatyzowanych budynków otrzymują lokale socjalne? 7. Dlaczego nie ma przedstawicieli dzielnic? 8. Adaptacje. Wykup lokali zaadaptowanych dlaczego jest blokowana moŝliwość wykupu? 9. Eksmisja z reprywatyzowanego budynku (dlaczego eksmisja?), 10. Art. 691 KC ( ciocia ) 11. Dlaczego nie dochowano prawa dziedziczenia (córka po matce), 12. Jaką mogę otrzymać pomoc w mojej sytuacji? (moje kryterium dochodowe), 13. Osoby niepełnosprawne, rodziny wielodzietne, Ŝyjące w niedostatku powinny być chronione przez Uchwałę Rady Miasta, 14. Urealnić prawo, par. 4 (musi mieszkać za zgodą właściciela),

15 15. Urealnienie kryteriów (bezdomność), 16. Odszkodowanie, 17. Co z lokalami tymczasowymi (co z Przeworską)? 18. Prawo pierwokupu, 19. Wykup roszczeń (przez adwokatów), 20. Przekazywanie umów najmu, art. 678 KC, 21. Nieprawidłowości weryfikacji osób roszczących o zwrot majątku (umowy indemnizacyjne), 22. Brak polityki informacyjnej o procesach reprywatyzacji, 23. Lawinowy wzrost kosztów utrzymania nieruchomości, wzrost opłat za uŝytkowanie wieczyste, 24. Wspólne wypracowanie kryterium dochodowego zmiana, 25. Wypracowanie informacji o remontach mieszkań komunalnych, 26. Jak rozwiązać udział stowarzyszeń w Komisjach Lokatorskich? 27. Termin spotkania WSM w prasie brak informacji (7 dni), 28. Kryterium dochodowe podawać po odjęciu podatków, składek, etc, (realny koszt wynajmu na rynku), 29. Osoby spełniające kryterium dochodowe otrzymują odmowę przydziału lokalu komunalnego dlaczego? 30. Ile osób z budynków reprywatyzowanych otrzymało lokale komunalne? 31. Uzyskanie odpowiedzi na pytania zawarte w raporcie z kwietnia 2010r., 32. Dlaczego lokal socjalny spowodował uruchomienie procedury odebrania praw rodzicielskich? 33. Długi, które narastają w mieszkaniach z domów reprywatyzowanych stanowisko UM, 34. Dlaczego przedstawiciele Ratusza występują przy eksmisjach jako interwenienci uboczni? 35. Dlaczego osoby, które miały długi nie mogą się starać o obniŝkę czynszu z tytułu trudnej sytuacji? 36. Wypracowanie wspólnego rozwiązania dot. czynszów w mieszkaniach.

16 37. Wniosek o to, aby obecni na spotkaniu przedstawiciele UM przedstawili nasze problemy najwyŝszym władzom miasta. 38. Co tak naprawdę kaŝe oddawać lokatorów byłym właścicielom /umowy najmu/? 39. Czy trzeba być właścicielem aby wynajmować lokal? 40. Kwestia jawnej dostępności informacji o zwracanych nieruchomościach? 41. W jaki sposób Miasto pokryje/zabezpieczy długi hipoteczne byłych właścicieli? 42. Ile zostało rozpatrzonych wniosków osób fizycznych będących obywatelami innych krajów? 43. Dlaczego nie zweryfikowano wszystkich osób, / wydawane są nieruchomości na rzecz osób nieuprawnionych /, umowy indemnizacyjne? 44. Kiedy Urząd Miasta przekaŝe do wiadomości adresy nieruchomości, co do których toczy się postępowanie administracyjne dotyczące zwrotu nieruchomości? 45. Na jakiej podstawie Urząd Miasta weryfikuje wszystkie roszczenia do nieruchomości, co do których wnioski składają obywatele państw obcych? 46. Dlaczego Urząd Miasta, który miał umowę z nami teraz wskazuje na nowych właścicieli? 47. Kiedy sprawa nadbudów zostanie zakończona poprzez sprzedanie nam? 48. Jaka jest polityka lokalowa Urzędu Miasta? 49. Czym zajmuje się BPL? 50. Ile UM przeznaczył na budowę nowych lokali, jaki to jest % budŝetu? 51. Czy reprywatyzacja opłacała się Miastu? 52. Za wysokie czynsze dla emerytów 53. budownictwo mieszkaniowe wola rozwijania 54. Odpowiedzi na pytania zawarte w raporcie kiedy usłyszę? 55. Stworzyć listę lokali do wynajęcia za 1000 zł. 56. Relacja video z poprzedniego spotkania kiedy zostanie upubliczniona? 57. Co dzieje się z mieszkaniami, które są puste, popadają w ruinę? Dlaczego nie moŝna ich przydzielić ludziom bezdomnym, np. szkoła na ul. Złotej.

17 58. Kto jest imiennie autorem WSM? 59. Dlaczego miejscem spotkań WSM są szkoły? 60. Co się dzieje z nadzorem właścicielskim Miasta? 61. Kto odpowiada za współwłaścicielskie sprawy Miasta, tam gdzie Miasto jest współwłaścicielem nieruchomości? 62. Dotyczy pytania nr 22 Czy jako lokator moŝna być stroną w postępowaniu reprywatyzacyjnym prawo do informacji 63. Dlaczego nie moŝna stosować art. 9 dekretu Bieruta? 64. Dlaczego utajniony został raport o roszczeniach? 65. Czy wyciągnął Pan konsekwencje słuŝbowe o utajnieniu raportu? 66. W kwietniu przekazaliśmy I część raportu o nielegalnej reprywatyzacji kamienic czy wyciągnął Pan konsekwencje w stosunku do pracowników którzy prowadzili reprywatyzację kamienic 67. Nie o taką formę spotkań prosiliśmy mamy swoją reprezentację Sprawozdanie sporządzone przez: Halinę Wolską Data i miejsce: 26 X 2010 r.

Protokół nr LXXVI obrad LXXVI sesji Rady m.st. Warszawy, która odbyła się w dniu 8 kwietnia 2010 r.

Protokół nr LXXVI obrad LXXVI sesji Rady m.st. Warszawy, która odbyła się w dniu 8 kwietnia 2010 r. Protokół nr LXXVI obrad LXXVI sesji Rady m.st. Warszawy, która odbyła się w dniu 8 kwietnia 2010 r. Obrady otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy L. Krajewska, która powitała zebranych oraz poinformowała,

Bardziej szczegółowo

Wstęp od redakcji. Naszym celem jest stworzenie

Wstęp od redakcji. Naszym celem jest stworzenie Wstęp od redakcji Z przyjemnością oddajemy do Państwa rąk pierwszy numer biuletynu informacyjnego Sprawa Lokatorska, poświęconego w całości tematyce praw lokatorów. Biuletyn będzie wydawany raz na dwa/trzy

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (139.) w dniu 19 marca 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (139.) w dniu 19 marca 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (139.) w dniu 19 marca 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2011 r. (sygn. akt

Bardziej szczegółowo

SZEŚĆDZIESIĄTE DRUGIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (08.10.2014 r. dzień pierwszy)

SZEŚĆDZIESIĄTE DRUGIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (08.10.2014 r. dzień pierwszy) SZEŚĆDZIESIĄTE DRUGIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (08.10.2014 r. dzień pierwszy) Punkt trzeci porządku obrad: ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym. Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Budżetu

Bardziej szczegółowo

Do reprezentowania wnioskodawców upoważniamy posłankę Stanisławę

Do reprezentowania wnioskodawców upoważniamy posłankę Stanisławę Warszawa, 11 kwietnia 2013 r. Grupa posłów KP SLD Pani Ewa KOPACZ Marszałek Sejmu RP Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu, niżej podpisani posłowie wnoszą projekt

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W P R O T O K Ó Ł z obrad zebrania części VII Walnego Zgromadzenia Członków SML-W w Legionowie zamieszkałych na osiedlu Sobieskiego w obrębie ulic: Sobieskiego, Siwińskiego, Zwycięstwa, Leśnej, Pałacowej,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. Nieobecni radni Krzysztof Gnacy, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia 30.01.2014r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto.

Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia 30.01.2014r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto. Protokół Nr LIV/14 z LIV sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 27 marca 2014r. w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. św. Jana 10 w Pabianicach. Stan radnych -23 Obecnych 23 (zał. Nr 1) płyta CD

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLIII/14 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 maja 2014 r.

PROTOKÓŁ NR XLIII/14 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 maja 2014 r. PROTOKÓŁ NR XLIII/14 z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 6 maja 2014 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 14:30 i trwała do godz. 16:30. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r.

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Rozpoczęcie Sesji: godz. 9.00 Zakończenie Sesji: godz. 12.40 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r.

Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r. Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r. Radny p. Grzegorz Hryniewicz: 1. Media podają, że podwyżki dla pracowników uchwalili radni. Proszę więc, aby Pan Prezydent wskazał mi źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVII/2009 z sesji Rady Miasta Ostrołęki 13 listopad 2009 rok

Protokół Nr LVII/2009 z sesji Rady Miasta Ostrołęki 13 listopad 2009 rok Protokół Nr LVII/2009 z sesji Rady Miasta Ostrołęki 13 listopad 2009 rok Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki przy Placu Bema 1 w dniu 13 listopada 2009 r. Na sesji w dniu 13

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Obywatelski niezbędnik seniora

Wstęp. Obywatelski niezbędnik seniora Wstęp Obywatelski niezbędnik seniora Znajomość prawa zwłaszcza wtedy, gdy mamy podejmować jakieś ważne życiowe decyzje jest bardzo przydatna i zawsze okazuje się korzystną. Tymczasem dotarcie do aktualnych

Bardziej szczegółowo

W dniu 14 marca w sali konferencyjnej nr 120 budynku Dyrekcyjnego De- lne Zebranie Delegatów NSZZ Solidar Steel Poland S.A. - icza.

W dniu 14 marca w sali konferencyjnej nr 120 budynku Dyrekcyjnego De- lne Zebranie Delegatów NSZZ Solidar Steel Poland S.A. - icza. 14 Pracodawca - 427 zł. Związki - 460 zł. Kwota przyrostu płac róŝni strony Fiaskiem zakończyła się 19-go lutego kolejna runda negocjacji związków zawodowych z pracodawcą w sprawie wzrostu płac w 2008

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

PUNKTY INFORMACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ P R Z E W O D N I K

PUNKTY INFORMACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ P R Z E W O D N I K PUNKTY INFORMACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ P R Z E W O D N I K PUNKTY INFORMACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ P R Z E W O D N I K Wrocław 2011 Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Bilans Otwarcia. Śmieci inaczej i drożej. Informator Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rok założenia 1921

Bilans Otwarcia. Śmieci inaczej i drożej. Informator Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rok założenia 1921 Informator Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rok założenia 1921 Bilans Otwarcia Rozmowa z prezesem Zarządu WSM Maciejem Stasiełowiczem W dniu 28.01.2013 r. odbyło się posiedzenie plenarne RN, na którym

Bardziej szczegółowo

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r.

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. RADA MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 15.10.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.9.2014 2014-257642 Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół 56 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 24.04.2006 r.

Protokół 56 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 24.04.2006 r. Protokół 56 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 24.04.2006 r. Protokół Nr LVI/2006 Sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 24 kwietnia 2006 roku Sesja odbyła się w sali Rycerskiej Ratusza,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/12 z XXIV sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 23 lipca 2012 r.

Protokół Nr XXIV/12 z XXIV sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 23 lipca 2012 r. Protokół Nr XXIV/12 z XXIV sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 23 lipca 2012 r. Godz. rozpoczęcia sesji: 11.30 Godz. zamknięcia sesji: 13.10 Dnia 23 lipca 2012 r. w sali sesyjnej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie XXIX Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r.

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

4) przedstawienie stanowiska Prezydenta w sprawie złoŝonych wniosków,

4) przedstawienie stanowiska Prezydenta w sprawie złoŝonych wniosków, P R O T O K Ó Ł N R IV/2010 z czwartej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 30 grudnia 2010 roku w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 46/05 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w dniu 14 kwietnia 2005 roku

Protokół nr 46/05 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w dniu 14 kwietnia 2005 roku Protokół nr 46/05 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w dniu 14 kwietnia 2005 roku Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 18.00, a zakończyło o godz. 20.10. Stan członków Komisji 11 Obecnych

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r.

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Data utworzenia 2008-06-27 Numer aktu 23 Kadencja Kadencja 2002-2006 Miejsce sesji: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy

Bardziej szczegółowo

za kandydaturą - 40 głosów, przeciw - 0 głosów.

za kandydaturą - 40 głosów, przeciw - 0 głosów. PROTOKÓŁ obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków (WZCz.) Spółdzielni Mieszkaniowej Przy SGGW w Warszawie, ul. Przy Bażantarni 11 które odbyło się w dniu 13 czerwca 2011 roku w auli Gimnazjum Fundacji

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik.

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik. P R O T O K Ó Ł N R XLV/2008 z czterdziestej piątej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 27 października 2008 roku w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 Posiedzenie otworzył

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 28 radnych. Wszyscy obecni. Pkt. 1

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 28 radnych. Wszyscy obecni. Pkt. 1 Protokół Nr X/2007 z sesji Rady Miejskiej w Kielcach która odbyła się w dniu 21 czerwca 2007 roku, w godz. 9.00-00.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kielcach, Rynek 1 W posiedzeniu zgodnie

Bardziej szczegółowo