OBWIESZCZENIE NR 1/15 RADY MIASTA PIEKARY. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBWIESZCZENIE NR 1/15 RADY MIASTA PIEKARY. z dnia 25 czerwca 2015 r."

Transkrypt

1 Û»µ ±² ½ ²» ±¼ ²» æ ÉÑÒß ßÒÜÎËÍÆÕ ÛÉ ÝÆå ÔŸÍÕ ËÎÆŸÜ ÉÑÖÛÉžÜ Ü æ îðïëóðéóðí ïðæìîæëð OBWIESZCZENIE NR 1/15 RADY MIASTA PIEKARY z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie tekstu jednolitego Nr XXXIV/313/2001 Rady Miasta w Piekarach z dnia r. w sprawie zasad wynajmowania lokali w mieszkaniowego zasobu gminy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z zm.) oraz art. 16 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 197 poz z zm.) w do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst nr XXXIV/313/2001 Rady Miasta w Piekarach z dnia r. w sprawie zasad wynajmowania lokali w mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. z 2001r. nr 90 poz. 2436), z zmian wprowadzonych: 1) nr XI/106/2003 z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie zmiany nr XXXIV/313/01 Rady Miasta w Piekarach z dnia r. w sprawie zasad wynajmowania lokali w mieszkaniowego zasobu gminy 2) nr L/526/10 z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany nr XXXIV/313/01 Rady Miasta w Piekarach z dnia r. w sprawie zasad wynajmowania lokali w mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. 3) nr XX/285/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany nr XXXIV/313/01 Rady Miasta w Piekarach z dnia r. w sprawie zasad wynajmowania lokali w mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. z 2012r., poz. 3814), 4) nr XXX/437/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany nr XXXIV/313/01 Rady Miasta w Piekarach z dnia r. w sprawie zasad wynajmowania lokali w mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. z 2013r., poz. 5485), 5) nr XXXV/472/13 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany nr XXXIV/313/01 Rady Miasta w Piekarach z dnia r. w sprawie zasad wynajmowania lokali w mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. z 2013r., poz. 7415),

2 6) nr XL/534/14 z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zmiany nr XXXIV/313/01 Rady Miasta w Piekarach z dnia r. w sprawie zasad wynajmowania lokali w mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. z 2014r., poz. 2869). Rady Miasta Piekary dr Piotr Buchwald

3 do Obwieszczenia Nr 1/15 Rady Miasta Piekary z dnia 25 czerwca 2015 r. NR XXXIV/313/2001 RADY MIASTA W PIEKARACH z dnia r. (tekst jednolity) Rada Miasta w Piekarach uchwala: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z zm.) w z art. 4, art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 150), Rada Miasta w Piekarach uchwala: W pierwszej umowy najmu zawierane 1) z osobami prawny do zamieszkiwania w budynkach rozbiórce w z inwestycjami gminy, 2) z najemcami lokali komunalnych w budynkach, w których zachodzi lokalu z powodu ludzi, mienia lub przeprowadzania remontu, 3) w razie wykonywania naprawy lokalu komunalnego i przeniesienia najemcy do lokalu zamiennego, 4) z osobami zakwalifikowanymi do otrzymania lokalu z zasobów gminy, ze na warunki mieszkaniowe i o której mowa w 2, 5) 1) z pozostawionymi przez dotychczasowego lokalu jego rodzicami, osobami przysposobionymi stale z nim - chyba, najemca w w tej samej lub pobliskiej lokalu (domu), jego uzyskanym na podstawie najmu albo lub lokatorskiego prawa do lokalu, a jego powierzchnia zapewnia pozostawionym osobom normy powierzchni pokoi, zgodnie z 2 ust. 1 pkt 1 niniejszej 6) po zgonie najemcy z osobami w stosunek najmu zgodnie z art. 691 kodeksu cywilnego oraz z osobami, które z do dnia w Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. do dnia 10 lipca 2001 r.) przez okres nie krótszy dwa lata i nie prawnego do innego lokalu mieszkalnego, 7) z osobami w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej i zdrowotnej, potwierdzonej odpowiednimi dokumentami oraz warunki wymienione w 2 ust. 1 pkt 2 i 3, 8) z osobami zamiany lokali komunalnych na inne lokale, gdy jest to uzasadnione interesami stron, na lokal mniejszy lub o standardzie,

4 9) 2) z osobami dla Miasta Piekary z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy zawodowej lub posiadane kwalifikacje - na wniosek Prezydenta Miasta - z wniosków na listach, 10) 3) z osobami rodziny oraz placówki interwencyjne, rodzinne, socjalizacyjne i resocjalizacyjne, a domy pomocy schroniska dla nieletnich, poprawcze i specjalne szkolno-wychowawcze. 2. 4) Umowy najmu zawarte z osobami, które wniosek o mieszkanie komunalne, a nie warunków w 2 oraz: o 1) o przyznanie mieszkania do remontu we zakresie, na koszt i nie prawnego do zajmowania innego lokalu mieszkalnego, 2) 5) z zamiarem pobytu na terenie Piekar przez co najmniej 5 ostatnich lat, 3) ich dochód na jednego rodziny w okresie 6 rozpatrzenia wniosku w granicach od 150% do 250% emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i od 100% do 150% emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. Warunki wymienione w ust. 2 pkt. 1, 2, ) (uchylony). 4. 7) Prezydent Miasta w drodze czasowo przyjmowanie wniosków lokali mieszkalnych. 5. 8) Prezydent Miasta w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Piekar z którymi ma zawarta umowa najmu lokalu mieszkalnego z zasobów gminy ze na lub odpowiednimi dokumentami, po uzyskaniu pozytywnego stanowiska Opiniodawczej Komisji Mieszkaniowej Za osoby warunki do otrzymania lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy 1) osoby w lokalach, gdzie na przypada mniej 6 m 2 powierzchni mieszkalnej, 2) 9) osoby, których dochód na jednego rodziny (gospodarstwa domowego) w okresie 6 rozpatrzenia wniosku o otrzymanie lokalu w granicach od 75% do 150% emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i od 50% do 100% emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, 3) 10) osoby z zamiarem pobytu na terenie Piekar przez co najmniej 5 ostatnich lat. 2. Warunki wymienione w ust. 1 pkt 1, 2, ) (uchylony). 4. Za dochód wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, w przepisach o systemie chyba, zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza dodatków dla sierot okresowych z pomocy jednorazowych w naturze z pomocy oraz dodatku mieszkaniowego. 5. Wnioskodawca we wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego podaje rodzaje i dochodu gospodarstwa domowego do wspólnego zamieszkiwania ) W przypadku braku ustalenia przez miasto Piekary dochodu powinna ona udokumentowana przez w formie ) Prezydent Miasta z mieszkaniowego zasobu Gminy lokale mieszkaniowe które wynajmowane jako lokale socjalne. Na lokale socjalne przeznacza lokale o standardzie technicznym. 2. Za osoby, z którymi umowy najmu na lokale socjalne powinny zawierane w pierwszej osoby, które

5 1) prawo do takiego lokalu na podstawie orzeczenia 2) mieszkanie wskutek katastrofy, lub innego zdarzenia losowego ) Do wynajmu lokalu socjalnego zakwalifikowane osoby, które nie zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, tzn. nie prawnego do innego lokalu prawny) i w niedostatku, a przez ostatnie 5 lat z zamiarem pobytu na terenie Piekar 4. 15) Przez osoby w niedostatku osoby, których dochód na jednego rodziny (gospodarstwa domowego), w okresie 6 wniosku o otrzymanie lokalu nie przekracza 75% emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50% w gospodarstwie wieloosobowym ) Umowy najmu na lokal socjalny zawiera na czas oznaczony: 1) na okres do 3 lat - z osobami zakwalifikowanymi na podstawie niniejszej 2) na okres 1 roku - w wypadku, gdy w wyroku lokalu o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego ) Dochód w ust. 4 osób o zawarcie na kolejny okres umowy najmu lokalu socjalnego przekroczony nie o 20% progów dochodowych ustanowionych w tym przepisie ) Osoby lokale mieszkalne na podstawie umowy najmu na czas w budynkach o standardzie z przeznaczeniem na lokale socjalne o umowy najmu na lokal socjalny w przypadku warunków w ust ) Z osobami, których dochód po okresu, na jaki zawarta umowa najmu lokalu socjalnego nie uzasadnia jej zawarta umowa najmu tego lokalu na czas nieoznaczony ze dla lokali komunalnych Prezydenta Miasta ) W uzasadnionych przypadkach, w w celu realizacji ewentualnych odszkodowawczych z niedostarczenia przez lokalu socjalnego na rzecz osoby uprawnionej na mocy wyroku sadowego, Prezydent Miasta do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego osoby, o których mowa w 3 ust. 2 pkt 1 i 2 z wniosku na osób uprawnionych ) Wnioski osób w jednostkach penitencjarnych rozpatrywane dopiero po ich opuszczeniu przez który przedstawia ) Stawka czynszu najmu za pomieszczenia tymczasowe odpowiada stawce czynszu najmu za lokale socjalne ) najmu pomieszczenia tymczasowego na okres, dochód na jednego rodziny (gospodarstwa domowego), w okresie 6 wniosku o nie przekracza 75% emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50% w gospodarstwie wieloosobowym Najemcy lokali mieszkalnych mieszkaniowy zasób gminy oraz najemcy zamiany zajmowanych przez siebie lokali, jak zamiany tych lokali na lokale zajmowane przez mieszkaniowych. 1a. 24) przedmiotem zamiany jest lokal w mieszkaniowego zasobu gminy na lokal osób fizycznych lub lokal zajmowany na podstawie prawa do lokalu, dokonanie zamiany wymaga przeniesienia prawa lub prawa do lokalu w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego, pod rygorem 2. Zamiana lokali mieszkalnych wymaga zezwolenia tych lokali na jej dokonanie. 3. Odmowa udzielenia zezwolenia na dokonanie zamiany lokalu jedynie z W odmawia zezwolenia na dokonanie zamiany

6 1) w dokonania zamiany lokal, w którym na gospodarstwa domowego mniej 5 m 2 powierzchni ogólnej pokoi, 2) najemca lub jego posiada prawny do zajmowania jednego lokalu (domu) mieszkalnego, 3) 25) zamiany z z czynszu najmu i innych z lokalu, 4) zajmowany lokal nie odpowiada wymogom technicznym przepisami prawa budowlanego, 5) najemca przed zgody na samowolnej zamiany lokali, 6) 26) najemca zajmuje lokal na podstawie umowy najmu zawartej na czas oznaczony, chyba zakwalifikowany na podstawie 4 ust. 6, 4. 27) (uchylony) ) (uchylony) ) Prezydent Miasta najemcy zajmowanego lokalu mieszkalnego na inny wolny lokal do mieszkaniowego zasobu gminy, o ile jest to konieczne dla realizacji gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy oraz w szczególne uzasadnionych przypadkach ze na stan zdrowia potwierdzony odpowiednimi dokumentami ) Dopuszcza czasowego przywrócenia prawnego utraconego na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w celu dokonania zamiany mieszkania ) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta na stosunku najmu lokalu z wniosku na osób do zawarcia umowy najmu z osobami, które w lokalu opuszczonym przez oraz w stosunku do osób, które w lokalu, w którego najem nie po najemcy, nie do osób wymienionych w art. 691 Kodeksu cywilnego, jednak warunki: 1) osobami bliskimi najemcy w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z zm.) i umieszczonymi na listach, zakwalifikowanymi do zawarcia umowy najmu oraz warunki 1 ust. 2 i 2 ust. 1 2) lokal nie jest z z zajmowanego lokalu, na odszkodowanie i za lokalu, 3) z przez co najmniej 3 ostatnie lata i nie prawnego do lokalu mieszkalnego w Piekarach a w przypadku wymóg ten oboje ) Postanowienia ust. 8 stosuje do osób, którym prawomocnym wyrokiem lokalu, one w z lokalu oraz wszystkie koszty z o lokalu, o ile nadal w tym lokalu Wprowadza wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny zawarte w pierwszej 2. 33) W tym celu Prezydent Miasta w drodze w liczbie nie 5 3. Do Opiniodawczej Komisji Mieszkaniowej w 1) opiniowanie wniosków osób o lokalu, 2) opiniowanie projektów list osób, z którymi umowy najmu powinny zawierane, 3) rozpatrywanie i do projektów list. 4. Komisja Mieszkaniowa obraduje na posiedzeniach. 5. Posiedzenia Komisji jej (uchylony).

7 6. 1. Gmina prowadzi rodzaje list osób z którymi powinny zawierane umowy najmu: 1) osoby do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego wraz z wykazem osób, którym lokal socjalny z mocy prawa, 2) 35) osoby w trudnej sytuacji mieszkaniowej i niskie dochody, do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, zamiany z zgodnie z 4 ust. 6, 3) 36) osoby o mieszkanie do remontu we zakresie i na koszt, 4) 37) osoby do zawarcia umowy najmu ze na lub zgodnie z 1 ust Podstawowym kryterium zawarcia umowy najmu, jest data wniosku przez osoby kryteria w niniejszej uchwale Rady. 3. Lokale mieszkalne o powierzchni 80 m 2 wynajmowane w drodze pisemnego przetargu ofertowego, za czynszu wolnego, o ile na wykazach osób na mieszkania brak rodzin do jego otrzymania ) Listy i zamiany zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta ) Osoby umieszczone na listach, zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu i zainteresowane mieszkania, do 30 dni dla spraw lokalowych Miasta w Piekarach o zmianach modyfikacji adresu zamieszkania, stanu cywilnego i uzyskania prawnego do innego lokalu czy 6. 40) Listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu weryfikacjom przeprowadzanym co 9 na celu potwierdzenie w ust ) Negatywny wynik weryfikacji, o której mowa w ust. 6, od realizacji wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu ) Osoby zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu lokalu przed wydaniem skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu do ponownego udokumentowania faktu kryteriów w 1 ust. 2 oraz w 2 ust ) Negatywny wynik weryfikacji, o której mowa w ust. 8, skutkuje od realizacji wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu ) Trzykrotna odmowa propozycji zawarcia umowy najmu lokalu z niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych skutkuje od realizacji wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu. Przez takiej propozycji przyjmuje w której na wskazany przez adres trzykrotnie wezwania celem przedstawienia propozycji lokalu - bez na ich odebranie - a wnioskodawca nie w wyznaczonym terminie do dla spraw lokalowych Miasta w Piekarach ) przez nieprawdziwe dane lub zatajenie danych sytuacji mieszkaniowej i materialnej w zakresie wymaganym przy opracowywaniu listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu, skutkuje od realizacji takiego wniosku ) Umowy o najmie lokali mieszkalnych zawiera w imieniu gminy Prezydent Miasta. 2. W umowie najmu zawarte prawa i i najemcy ) (uchylony) ) (uchylony) ) (uchylony) ) (uchylony) ) (uchylony).

8 3. 52) Prezydent Miasta na ponowne stosunku najmu z która prawny do lokalu na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego - zarówno przed, jak i po orzeczeniu przez eksmisji wobec tej osoby - pod warunkiem, 1) osoba ta w tym czynszowe lub odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu wraz z odsetkami; 2) dochód z okresu 12 kolejnych rozpatrzenie wniosku o zawarcie umowy najmu, na gospodarstwa domowego nie jest mniejszy a) 75% emerytury w Komunikacie Prezesa - w gospodarstwie jednoosobowym; b) 50% emerytury w Komunikacie Prezesa - w gospodarstwie wieloosobowym. 9. Umowa podnajmu lokalu lub jego albo oddania w wymaga zgody Odmowa udzielenia zgody na podnajem lokalu jedynie z uzasadnionej przyczyny, w gdy najemca lub jego posiada prawny do zajmowania innego lokalu lub w przypadku lokalu 6 m 2 powierzchni pokoi na ) Zmiana przeznaczenia lokalu mieszkalnego na oraz lokalu na mieszkalny za Prezydenta Miasta ) (uchylony) ) Najemcy udziela czynszu: 1) w przypadku gospodarstwa jednoosobowego gdy dochód z trzech wniosku nie przekracza 75% emerytury, 2) w przypadku gospodarstwa wieloosobowego gdy dochód z trzech wniosku na jednego gospodarstwa domowego nie przekracza 50% emerytury ) moc: 1) Nr IX/50/95 Rady Miejskiej w Piekarach z dnia 16 lutego 1995 roku w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, 2) Nr IX/51/95 Rady Miejskiej w Piekarach z dnia 16 lutego 1995 roku oraz Nr XXI/112/96 Rady Miejskiej w Piekarach z dnia 28 marca 1996 roku w sprawie kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny zawierane w pierwszej ) Wykonanie powierza Prezydentowi Miasta ) wchodzi w po 14 dni od dnia w Dzienniku województwa 1) 1 ust. 1 pkt 5 w brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 1 nr L/526/10 z dnia 25 marca 2010 r r. (Dz. Urz. Woj. 2) 1 ust. 1 pkt 9 w brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 7 nr XI/106/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r r. 3) 1 ust. 1 pkt 10 dodany przez 1 pkt 1 nr XI/106/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie

9 4) 1 ust. 2 dodany przez 1 pkt 2 nr XI/106/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany z 2003r., nr 67 poz. 1994), 5) 1 ust. 2 pkt 2 w brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 2 nr L/526/10 z dnia 25 marca 2010 r r. (Dz. Urz. Woj. 6) 1 ust. 3: - dodany przez 1 pkt 2 nr XI/106/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany nr XXXIV/313/01 Rady Miasta w Piekarach z dnia r. w sprawie zasad wynajmowania lokali w mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. z 2003r., nr 67 poz. 1994), - uchylony przez 1 pkt 1 nr XXXV/472/13 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany z 2013r., poz. 7415), 7) 1 ust. 4 dodany przez 1 pkt 3 nr L/526/10 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali w mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. 8) 1 ust. 5 dodany przez 1 pkt 1 nr XXX/437/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany z 2013r., poz. 5485), 9) 2 ust. 1 pkt 2 w brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 3 nr XI/106/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r r. 10) 2 ust. 1 pkt 3 w brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 4 nr L/526/10 z dnia 25 marca 2010 r r. (Dz. Urz. Woj. 11) 2 ust. 3 uchylony przez 1 pkt 4 nr XI/106/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany z 2003r., nr 67 poz. 1994), 12) 2 ust. 6 dodany przez 1 pkt 1 nr XX/285/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany z 2012r., poz. 3814), 13) 3 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 7 nr XI/106/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r r. 14) 3 ust. 3 w brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 5 nr L/526/10 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie (Dz. Urz. Woj.

10 15) 3 ust. 4 w brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 3 nr XI/106/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r r. 16) 3 ust. 5 dodany przez 1 pkt 6 lit. a) nr L/526/10 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany 17) 3 ust. 6 dodany przez 1 pkt 6 lit. b) nr L/526/10 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany 18) 3 ust. 7 dodany przez 1 pkt 6 lit. c) nr L/526/10 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany 19) 3 ust. 8 dodany przez 1 pkt 6 lit. d) nr L/526/10 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany 20) 3 ust. 9 dodany przez 1 pkt 2 lit. a nr XX/285/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany z 2012r., poz. 3814), 21) 3 ust. 10 dodany przez 1 pkt 2 lit. b nr XX/285/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie (Dz. Urz. Woj. z 2012r., poz. 3814), 22) 3 ust. 11 dodany przez 1 pkt 2 nr XXX/437/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany z 2013r., poz. 5485), 23) 3 ust. 12: - dodany przez 1 pkt 2 nr XXX/437/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany nr XXXIV/313/01 Rady Miasta w Piekarach z dnia r. w sprawie zasad wynajmowania lokali w mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. z 2013r. poz. 5485), - w brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 2 nr XXXV/472/13 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie (Dz. Urz. Woj. z 2013r., poz. 7415), 24) 4 ust. 1a dodany przez 1 pkt 7 nr L/526/10 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany 25) 4 ust. 3 pkt 3 w brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 8 nr L/526/10 z dnia 25 marca 2010 r r. (Dz. Urz. Woj.

11 26) 4 ust. 3 pkt 6 w brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 3 lit. a nr XXX/437/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany nr XXXIV/313/01 Rady Miasta w Piekarach z dnia r. w sprawie zasad wynajmowania lokali w mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. z 2013r., poz. 5485), 27) 4 ust. 4 uchylony przez 1 pkt 3 nr XXXV/472/13 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie (Dz. Urz. Woj. z 2013r., poz. 7415) 28) 4 ust. 5 uchylony przez 1 pkt 3 lit. b nr XXX/437/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r.. w sprawie (Dz. Urz. Woj. z 2013r., poz. 5485), 29) 4 ust. 6: - dodany przez 1 pkt 10 nr L/526/10 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany nr XXXIV/313/01 Rady Miasta w Piekarach z dnia r. w sprawie zasad wynajmowania lokali w mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. - w brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 3 lit. c nr XXX/437/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r r. (Dz. Urz. Woj. z 2013r., poz. 5485), 30) 4 ust. 7 dodany przez 1 pkt 11 nr L/526/10 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany 31) 4 ust. 8 dodany przez 1 pkt 3 lit. a nr XX/285/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany z 2012r., poz. 3814), 32) 4 ust. 9 dodany przez 1 pkt 3 lit. b nr XX/285/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany z 2012r., poz. 3814), 33) 5 ust. 2: - w brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 7 nr XI/106/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie - w brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 12 nr L/526/10 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany 34) 5 ust. 6 uchylony przez 1 nr XL/534/14 z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zmiany nr XXXIV/313/01 Rady Miasta w Piekarach z dnia r. w sprawie zasad wynajmowania lokali w mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. z 2014r., poz. 2869), 35) 6 ust. 1 pkt 2 w brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 4 lit. a nr XXX/437/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany nr XXXIV/313/01 Rady Miasta w Piekarach z dnia r. w sprawie zasad wynajmowania lokali w mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. z 2013r., poz. 5485),

12 36) 6 ust. 1 pkt 3 dodany przez 1 pkt 5 nr XI/106/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie 37) 6 ust. 1 pkt 4 dodany przez 1 pkt 4 lit. b nr XXX/437/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie (Dz. Urz. Woj. z 2013r., poz. 5485), 38) 6 ust. 4 zmieniony przez 1 pkt 7 nr XI/106/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany z 2003r., nr 67 poz. 1994), 39) 6 ust. 5 dodany przez 1 pkt 13 lit. a) nr L/526/10 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany 40) 6 ust. 6 dodany przez 1 pkt 13 lit. b) nr L/526/10 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany 41) 6 ust. 7 dodany przez 1 pkt 13 lit. c) nr L/526/10 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany 42) 6 ust. 8 dodany przez 1 pkt 13 lit. d) nr L/526/10 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany 43) 6 ust. 9 dodany przez 1 pkt 13 lit. e) nr L/526/10 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany 44) 6 ust. 10 dodany przez 1 pkt 13 lit. f) nr L/526/10 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany 45) 6 ust. 11 dodany przez 1 pkt 13 lit. g) nr L/526/10 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany 46) 7 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 7 nr XI/106/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r r. 47) 7 ust. 3 uchylony przez 1 pkt 4 nr XXXV/472/13 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie (Dz. Urz. Woj. z 2013r., poz. 7415), 48) 7 ust. 4 uchylony przez 1 pkt 4 nr XXXV/472/13 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie

13 (Dz. Urz. Woj. z 2013r., poz. 7415), 49) 7 ust. 5: - w brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 6 nr XI/106/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie - w brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 5 nr XXX/437/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie (Dz. Urz. Woj. z 2013r., poz. 5485), - uchylony przez 1 pkt 4 nr XXXV/472/13 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany z 2013r., poz. 7415), 50) 8 ust. 1 uchylony przez 1 pkt 14 nr L/526/10 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany 51) 8 ust. 2 uchylony przez 1 pkt 14 nr L/526/10 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany 52) 8 ust. 3 dodany przez 1 pkt 15 nr L/526/10 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany 53) 10 zmieniony przez 1 pkt 7 nr XI/106/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany z 2003r., nr 67 poz. 1994), 54) 11 ust. 1: - dodany przez 1 pkt 16 nr L/526/10 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany nr XXXIV/313/01 Rady Miasta w Piekarach z dnia r. w sprawie zasad wynajmowania lokali w mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. - uchylony przez 1 pkt 4 lit. a) nr XX/285/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany z 2012r., poz. 3814), 55) 11 ust. 2: - dodany przez 1 pkt 16 nr L/526/10 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany nr XXXIV/313/01 Rady Miasta w Piekarach z dnia r. w sprawie zasad wynajmowania lokali w mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. - w brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 4 lit. b) nr XX/285/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r r. (Dz. Urz. Woj. z 2012r., poz. 3814),

14 - w brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 6 nr XXX/437/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie (Dz. Urz. Woj. z 2013r., poz. 5485), 56) 12 numeracji nadanej zgodnie z 2 nr L/526/10 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie (Dz. Urz. Woj. 57) 13: - w brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 7 nr XI/106/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie - numeracji nadanej zgodnie z 2 nr L/526/10 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmiany 58) 14 numeracji nadanej zgodnie z 2 nr L/526/10 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie (Dz. Urz. Woj.

UCHWAŁA NR XXXIV/313/01

UCHWAŁA NR XXXIV/313/01 Uchwała nr XXXIV/313/2001 z 30.10.2001r. zm. Uchwała nr XI/106/2003 z 26.06.2003r. UCHWAŁA NR XXXIV/313/01 zm. Uchwała nr L/526/10 z 25.03.2010r. RADY MIASTA W PIEKARACH ŚLĄSKICH z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/189/13 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI/189/13 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI/189/13 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/188/2017 RADY GMINY LESZNO. z dnia 29 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/188/2017 RADY GMINY LESZNO. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 kwietnia 2017 r. Poz. 3489 UCHWAŁA NR XXXII/188/2017 RADY GMINY LESZNO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/182/13 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV/182/13 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXV/182/13 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/83/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 29 maja 2007r.

UCHWAŁA NR VII/83/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 29 maja 2007r. projekt UCHWAŁA NR VII/83/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 29 maja 2007r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Biała Na podstawie art. 21 ust.1 pkt 2 i ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2840 UCHWAŁA NR XLI/245/14 RADY GMINY KOWIESY z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali, wchodzących

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/44/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r.

Uchwała Nr IV/44/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r. projekt Uchwała Nr IV/44/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Biała Na podstawie art. 21 ust.1 pkt 2 i ust.

Bardziej szczegółowo

Umowę najmu zawiera zarządca zasobu mieszkaniowego na podstawie wskazania burmistrza.

Umowę najmu zawiera zarządca zasobu mieszkaniowego na podstawie wskazania burmistrza. UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM NR XXXIII/233/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzeg Dolny Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 marca 2016 r. Poz. 1088 UCHWAŁA NR XI/97/16 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 24 lutego 2016 r.

Wrocław, dnia 2 marca 2016 r. Poz. 1088 UCHWAŁA NR XI/97/16 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 24 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 marca 2016 r. Poz. 1088 UCHWAŁA NR XI/97/16 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/95/16 RADY GMINY STUPSK. z dnia 25 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/95/16 RADY GMINY STUPSK. z dnia 25 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR XVI/95/16 RADY GMINY STUPSK z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/242/13 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA. z dnia 25 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/242/13 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA. z dnia 25 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/242/13 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Ciechocinek Na podstawie art. 21 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 do protokołu Nr XL z sesji Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 30 czerwca 2006r. Uchwała Nr 317/2006

Załącznik Nr 13 do protokołu Nr XL z sesji Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 30 czerwca 2006r. Uchwała Nr 317/2006 Załącznik Nr 13 do protokołu Nr XL z sesji Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 30 czerwca 2006r. Uchwała Nr 317/2006 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zasad wynajmowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/184/2016 RADY GMINY MIŁKOWICE. z dnia 31 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 14 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/184/2016 RADY GMINY MIŁKOWICE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 lipca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XXI/184/2016 RADY GMINY MIŁKOWICE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/87/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 lutego 2012 roku

Uchwała Nr XV/87/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 lutego 2012 roku Uchwała Nr XV/87/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie: uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pniewy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. cz³onka gospodarstwa domowego najemcy nie mo e byæ

Dziennik Urzêdowy. cz³onka gospodarstwa domowego najemcy nie mo e byæ 9021 1560 UCHWA A Nr XXXV/259/2009 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego, zasobu gminy Krotoszyn Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 27 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 27 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Goniądz. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 stycznia 2018 r. Poz. 158 UCHWAŁA NR XXXV/187/17 RADY MIEJSKIEJ W WYŚMIERZYCACH. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 5 stycznia 2018 r. Poz. 158 UCHWAŁA NR XXXV/187/17 RADY MIEJSKIEJ W WYŚMIERZYCACH. z dnia 28 grudnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 5 stycznia 2018 r. Poz. 158 UCHWAŁA NR XXXV/187/17 RADY MIEJSKIEJ W WYŚMIERZYCACH z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY SŁUPNO ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY SŁUPNO ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY SŁUPNO ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/ 135 /2008 Rady Gminy Milówka z dnia 28 marca 2008r. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/ 135 /2008 Rady Gminy Milówka z dnia 28 marca 2008r. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego Uchwała Nr XVIII/ 135/2008 Rady Gminy Milówka z dnia 28 marca 2008r. w sprawie przyjęcia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Milówka". Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 30 listopada 2016 r. Poz. 6159 UCHWAŁA NR 165/XXV/2016 RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/205/2013 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 7 czerwca 2013 roku.

UCHWAŁA NR XXVII/205/2013 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 7 czerwca 2013 roku. UCHWAŁA NR XXVII/205/2013 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 7 czerwca 2013 roku. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Janikowo oraz zasad powoływania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII Rady Gminy Brańszczyk z dnia 17 marca 2017 roku

Uchwała Nr XXXVII Rady Gminy Brańszczyk z dnia 17 marca 2017 roku Uchwała Nr XXXVII.194.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brańszczyk Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 68/XII/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2011 roku

Uchwała Nr 68/XII/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2011 roku Uchwała Nr 68/XII/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 października 2011 roku zmieniająca załącznik do Uchwały Nr 70/XXXVI/2009 Rady Gminy w Żabiej Woli z dnia 29 grudnia 2009r w sprawie Wieloletniego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/228/2010 RADY GMINY W GRUDZIĄDZU z dnia 19 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/228/2010 RADY GMINY W GRUDZIĄDZU z dnia 19 marca 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVI/228/2010 RADY GMINY W GRUDZIĄDZU z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Grudziądz. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mniów

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mniów Załącznik do Uchwały nr 14/XIX/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 27 kwietnia 2012r. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mniów 1 Zakres przedmiotowy uchwały 1. Artykuły

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz. 1437 UCHWAŁA NR XXII/161/16 RADY GMINY RZECZENICA. z dnia 17 marca 2016 r.

Gdańsk, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz. 1437 UCHWAŁA NR XXII/161/16 RADY GMINY RZECZENICA. z dnia 17 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz. 1437 UCHWAŁA NR XXII/161/16 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2910

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2910 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2910 UCHWAŁA Nr XXX/153/13 RADY GMINY RYBNO z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/376/06 Rady Miasta Puławy z dnia 26 stycznia 2006 r.

Uchwała Nr XLII/376/06 Rady Miasta Puławy z dnia 26 stycznia 2006 r. Uchwała Nr XLII/376/06 Rady Miasta Puławy z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Puławy. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy Ciechanów.

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy Ciechanów. Załącznik do Uchwały Nr XXV/182/13 Rady Gminy Ciechanów z dn.26 marca 2013 r. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy Ciechanów. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1.Uchwała

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IX z dnia 15 czerwca 2011r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała nr IX z dnia 15 czerwca 2011r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała nr IX.92.2011 z dnia 15 czerwca 2011r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie: zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Brwinów. Na podstawie art.21

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 989 UCHWAŁA NR XIII/80/2016 RADY GMINY CHMIELNIK. z dnia 8 marca 2016 r.

Rzeszów, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 989 UCHWAŁA NR XIII/80/2016 RADY GMINY CHMIELNIK. z dnia 8 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 989 UCHWAŁA NR XIII/80/2016 RADY GMINY CHMIELNIK z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/249/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/249/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/249/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rajgród Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR: RI/1 WYDZIAŁ ROZWOJU, INFRASTRUKTURY I MIENIA - RI

KARTA USŁUG NR: RI/1 WYDZIAŁ ROZWOJU, INFRASTRUKTURY I MIENIA - RI KARTA USŁUG NR: RI/1 WYDZIAŁ ROZWOJU, INFRASTRUKTURY I MIENIA - RI Strona nr 1 Stron 1 Zmiana Nazwa usługi: NAJEM LOKALI NA CZAS NIEOZNACZONY I LOKALI SOCJALNYCH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZASADY wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

ZASADY wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Załącznik do uchwały Nr XIV/114/04 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 25 czerwca 2004r. ZASADY wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne Zaspakajanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 187/XXVII/2017 RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY. z dnia 26 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR 187/XXVII/2017 RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY. z dnia 26 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR 187/XXVII/2017 RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Na podstawie art. 21

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 października 2015 r. Poz. 3904 UCHWAŁA NR XIV/89/2015 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 360/XXXIII/2002

UCHWAŁA Nr 360/XXXIII/2002 UCHWAŁA Nr 360/XXXIII/2002 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 16.08.2002 r W sprawie: określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Woźniki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/349/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 27 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/349/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 27 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/349/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Podegrodzie Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 34/VI/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 7 kwietnia 2011 r.

U C H W A Ł A Nr 34/VI/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 7 kwietnia 2011 r. U C H W A Ł A Nr 34/VI/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Milanówek Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ 78 /11 RADY GMINY CZŁUCHÓW. z dnia 22 lipca 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/ 78 /11 RADY GMINY CZŁUCHÓW. z dnia 22 lipca 2011 r. UCHWAŁA NR XII/ 78 /11 RADY GMINY CZŁUCHÓW z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Człuchów Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15, art.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 28 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XII/134/2016 RADY GMINY LIMANOWA. z dnia 14 września 2016 roku

Kraków, dnia 28 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XII/134/2016 RADY GMINY LIMANOWA. z dnia 14 września 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 września 2016 r. Poz. 5460 UCHWAŁA NR XII/134/2016 RADY GMINY LIMANOWA z dnia 14 września 2016 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXIV/938/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA NR LXXIV/938/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 2009 r. UCHWAŁA NR LXXIV/938/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/288/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/187/16 RADY GMINY SULIKÓW. z dnia 31 października 2016 r.

Wrocław, dnia 14 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/187/16 RADY GMINY SULIKÓW. z dnia 31 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 listopada 2016 r. Poz. 5080 UCHWAŁA NR XXII/187/16 RADY GMINY SULIKÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 26 września 2017 r.

Warszawa, dnia 6 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 26 września 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2017 r. Poz. 8780 UCHWAŁA NR XXVIII.220.2017 RADY GMINY STROMIEC z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 kwietnia 2013 r. Poz. 2557 UCHWAŁA NR XXXIII/360/2013 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 28 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 15 kwietnia 2013 r. Poz. 2557 UCHWAŁA NR XXXIII/360/2013 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 kwietnia 2013 r. Poz. 2557 UCHWAŁA NR XXXIII/360/2013 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zasobu mieszkaniowego oraz

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE U C H W A Ł A Nr X/41/07 R A D Y G M I N Y K A M I E N N A G Ó R A z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wiejskiej Kamienna Góra.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/650/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 5 lipca 2012 r.

Wrocław, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/650/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 5 lipca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 2864 UCHWAŁA NR XXIX/650/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/2420/05

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLVII/216/06 R A D Y G M I N Y K A M I E N N A G Ó R A z dnia 28 lipca 2006 r.

U C H W A Ł A Nr XLVII/216/06 R A D Y G M I N Y K A M I E N N A G Ó R A z dnia 28 lipca 2006 r. U C H W A Ł A Nr XLVII/216/06 R A D Y G M I N Y K A M I E N N A G Ó R A z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wiejskiej Kamienna Góra.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/77/15 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 16 grudnia 2015 r.

Wrocław, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/77/15 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 16 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 6009 UCHWAŁA NR X/77/15 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/57/11 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 8 sierpnia 2011 roku

UCHWAŁA Nr VIII/57/11 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 8 sierpnia 2011 roku UCHWAŁA Nr VIII/57/11 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Izbica Kujawska Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 10164

Warszawa, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 10164 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 10164 UCHWAŁA NR XI/67/2015 RADY GMINY BELSK DUŻY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów wynajmowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/227/2014 RADY GMINY GARWOLIN. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 26 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/227/2014 RADY GMINY GARWOLIN. z dnia 29 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 26 września 2014 r. Poz. 8836 UCHWAŁA NR XXIII/227/2014 RADY GMINY GARWOLIN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia... w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 lutego 2017 r. Poz. 819 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 9 lutego 2017 r.

Wrocław, dnia 20 lutego 2017 r. Poz. 819 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 9 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 lutego 2017 r. Poz. 819 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr RGK z dnia 27 października r.

Uchwała Nr RGK z dnia 27 października r. Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia Nr 5/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 kwietnia 2014 r. Uchwała Nr RGK.0007.145.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 października 20 11 r. w sprawie zasad wynajmowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/37/2011 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 3 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/37/2011 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 3 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/37/2011 RADY GMINY LUBISZYN z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubiszyn. Na podstawie art.18 ust.2, pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA... 2013 R. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świerczów

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA... 2013 R. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świerczów Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA... 2013 R. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świerczów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH. z dnia 11 grudnia 2015 r.

Wrocław, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH. z dnia 11 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 6138 UCHWAŁA NR XVII/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Sierakowice z dnia...

Uchwała Nr. Rady Gminy Sierakowice z dnia... Uchwała Nr PROJEKT do pkt.12 Rady Gminy Sierakowice z dnia... w sprawie: zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sierakowice Na podstawie art.21

Bardziej szczegółowo

Rady Miasta Biała Podlaska

Rady Miasta Biała Podlaska identyfikator /5 Druk nr 185 UCHWAŁY NR... Rady Miasta Biała Podlaska z dnia... w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Biała Podlaska. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz. 6564 UCHWAŁA NR 221/XXV/2016 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/257/2013 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 26 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/257/2013 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 26 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII/257/2013 RADY GMINY BESTWINA z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bestwina Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/271/2014 RADY GMINY JEMIELNO. z dnia 13 listopada 2014 r.

Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/271/2014 RADY GMINY JEMIELNO. z dnia 13 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 4967 UCHWAŁA NR XLI/271/2014 RADY GMINY JEMIELNO z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/208/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 14 LISTOPADA 2012 ROKU

UCHWAŁA NR XXIV/208/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 14 LISTOPADA 2012 ROKU UCHWAŁA NR XXIV/208/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 14 LISTOPADA 2012 ROKU w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rawicz. Na podstawie art. 21 ust. 1,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY Projekt UCHWAŁA NR.. RADY GMINY Żarnowiec z dnia r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żarnowiec. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/123/2013 RADY GMINY KARNIEWO z dnia 27 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIII/123/2013 RADY GMINY KARNIEWO z dnia 27 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXIII/123/2013 RADY GMINY KARNIEWO z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Karniewo. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/81/2016 RADY GMINY WAPNO. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 9 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/81/2016 RADY GMINY WAPNO. z dnia 28 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 maja 2016 r. Poz. 3273 UCHWAŁA NR XIV/81/2016 RADY GMINY WAPNO z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/98/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE. z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/98/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE. z dnia 29 września 2015 r. UCHWAŁA NR XV/98/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Trąbki Wielkie Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr LI/432/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 maja 2006r.

Uchwała nr LI/432/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 maja 2006r. Uchwała nr LI/432/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 maja 2006r. w sprawie zasobu mieszkaniowego oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kłodzko Na

Bardziej szczegółowo

2) po 7 dodaje się 7a w brzmieniu:

2) po 7 dodaje się 7a w brzmieniu: UCHWAŁA NR XXVIII/150/08 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 30 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Grajewo Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Czaplinku Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ul. Rynek Czaplinek

Urząd Miejski w Czaplinku Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ul. Rynek Czaplinek ... (miejscowość i data) data wpływu Urząd Miejski w Czaplinku Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ul. Rynek 6 78-550 Czaplinek WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO / SOCJALNEGO I. DANE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH. z dnia r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łazy.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH. z dnia r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łazy. Projekt z dnia 7 czerwca 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH z dnia... 2017 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łazy.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/293/16 RADY GMINY BOBROWNIKI. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/293/16 RADY GMINY BOBROWNIKI. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/293/16 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bobrowniki Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVI/361/14 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH. z dnia 23 lipca 2014 r.

Gdańsk, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVI/361/14 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH. z dnia 23 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2749 UCHWAŁA NR XLVI/361/14 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2004-09-24. Numer aktu 112. Kadencja Kadencja 2002-2006

Data utworzenia 2004-09-24. Numer aktu 112. Kadencja Kadencja 2002-2006 UCHWAŁA NR XIX/112/2004Rady Miejskiej w Wadowicachz dnia 24 września 2004 roku, w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wadowice. Data utworzenia 2004-09-24

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BIAŁE BŁOTA. z dnia r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BIAŁE BŁOTA. z dnia r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania UCHWAŁA NR... RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia... 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 28 września 2016 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 28 września 2016 r. UCHWAŁA NR 0007.148.2016 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czerwieńsk Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/152/2011 Rady Gminy Psary z dnia r.

UCHWAŁA NR XIV/152/2011 Rady Gminy Psary z dnia r. UCHWAŁA NR XIV/152/2011 Rady Gminy Psary z dnia 22.12.2011r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Psary. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/123/2016 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR XXI/123/2016 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2016 roku UCHWAŁA NR XXI/123/2016 RADY POWIATU SZTUMSKIEGO z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sztumskiego Na podstawie art. 12 pkt 11, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/87/16 RADY GMINY REGNÓW. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/87/16 RADY GMINY REGNÓW. z dnia 22 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/87/16 RADY GMINY REGNÓW z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Regnów Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 19 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Gdańsk, dnia 19 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 19 maja 2015 r. Poz. 1634 UCHWAŁA NR VI/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

Bardziej szczegółowo

Uchwała XXI/211/04 Rady Powiatu Cieszyńskiego. z dnia r.

Uchwała XXI/211/04 Rady Powiatu Cieszyńskiego. z dnia r. Uchwała XXI/211/04 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 30.08.2004 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Cieszyńskiego. Na podstawie art. 12 pkt

Bardziej szczegółowo

II Powoływanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej i regulamin Jej działania.

II Powoływanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej i regulamin Jej działania. UCHWAŁA Nr XXIII/350/2008 RADY MIEJSKIEJ w ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Na podstawie art. 21

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 12 czerwca 2014 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR XLIII/349/2014 RADY GMINY W SULMIERZYCACH w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/93/2016 RADY GMINY W SZELKOWIE. z dnia 17 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 1 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/93/2016 RADY GMINY W SZELKOWIE. z dnia 17 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 1 lipca 2016 r. Poz. 5756 UCHWAŁA NR XIX/93/2016 RADY GMINY W SZELKOWIE z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/668/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 22 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/668/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 22 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/668/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 22 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘCZNEJ. z dnia 28 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘCZNEJ. z dnia 28 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘCZNEJ z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łęczna Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 166/XXIV/2017 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN. z dnia 8 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 20 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 166/XXIV/2017 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN. z dnia 8 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 20 lutego 2017 r. Poz. 1699 UCHWAŁA NR 166/XXIV/2017 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/67/2003 Rady Miejskiej w Brzesku

Uchwała Nr XI/67/2003 Rady Miejskiej w Brzesku Uchwała Nr XI/67/2003 Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie zasad zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Brzesko oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz. 982 UCHWAŁA NR XXIX RADY GMINY KOLSKO. z dnia 31 marca 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz. 982 UCHWAŁA NR XXIX RADY GMINY KOLSKO. z dnia 31 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 14 kwietnia 2017 r. Poz. 982 UCHWAŁA NR XXIX.172.2017 RADY GMINY KOLSKO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne. Zakres przedmiotowy uchwały

Rozdział I Postanowienia ogólne. Zakres przedmiotowy uchwały Uchwała Nr 352/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 września 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Józefowa Na podstawie art. 21 ust. 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/102/2016 RADY GMINY KORCZEW. z dnia 2 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 2 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/102/2016 RADY GMINY KORCZEW. z dnia 2 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 sierpnia 2016 r. Poz. 7248 UCHWAŁA NR XVIII/102/2016 RADY GMINY KORCZEW z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/123/2008 Rady

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO LUB SOCJALNEGO. Numer rejestracyjny K-L II... (miejscowość i data)

WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO LUB SOCJALNEGO. Numer rejestracyjny K-L II... (miejscowość i data) mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg WNIOSEK O PRZYDZIAŁ LOKALU L08-D01 MIESZKALNEGO LUB SOCJALNEGO Numer rejestracyjny K-L.7140.1......... 20...II... (miejscowość i data) WYDZIAŁ KOMUNALNY REFERAT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/284/10 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH z dnia 5 sierpnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/284/10 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH z dnia 5 sierpnia 2010 r. UCHWAŁA NR XXXIX/284/10 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Siechnice Na podstawie art.18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 1092 UCHWAŁA NR VII/44/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Opole, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 1092 UCHWAŁA NR VII/44/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 24 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 1092 UCHWAŁA NR VII/44/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto

Bardziej szczegółowo

Mieszkalnictwo komunalne - społeczne i socjalne - stan obecny i perspektywy

Mieszkalnictwo komunalne - społeczne i socjalne - stan obecny i perspektywy Mieszkalnictwo komunalne - społeczne i socjalne - stan obecny i perspektywy 1 Podstawowe akty prawne regulujące problematykę polityki mieszkaniowej Gminy Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/167/11 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XIX/167/11 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XIX/167/11 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/71/04 Uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Opola Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 czerwca 2016 r. Poz. 2612 UCHWAŁA NR XXX/779/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali

Bardziej szczegółowo