ICT w 7Programie Ramowym oraz w Programie na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych CIP-ICT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ICT w 7Programie Ramowym oraz w Programie na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych CIP-ICT"

Transkrypt

1 Spotkanie Informacyjne Łódź, 14 maja 2008 ICT w 7Programie Ramowym oraz w Programie na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych CIP-ICT ICT PSP Małgorzata Gliniecka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

2 1. WaŜne dokumenty (7PR oraz CIP ICT-PSP) 2. Aspekty formalne uczestnictwa Ogólne zasady uczestnictwa Skład konsorcjum - przykłady Struktura wniosku projektowego Formularze Plan Prezentacji Wysokość dofinansowania 3. Składanie wniosków 4. Kryteria oceny wniosków 5. Przydatne linki 6. Zaproszenie zostań Ekspertem KE

3 ICT w 7 Programie Ramowym

4 Zasady ogólne uczestnictwa O sposobie wykorzystania budŝetu PR decydują wyłącznie instytucje europejskie: Rada i Parlament Europejski uchwalając 7PR oraz Komisja Europejska odpowiedzialna za jego wdroŝenie. BudŜet nie jest dzielony na poszczególne kraje. Finansowane są najczęściej projekty realizowane przez konsorcja złoŝone z kilku (kilkunastu) partnerów z róŝnych krajów. Finansowane są projekty zgodne z priorytetami tematycznymi Unii Europejskiej zawartymi w dokumentach 7PR. Wybór projektów skierowanych do finansowania odbywa się na drodze zaproszeń do składania wniosków (call( for proposals) ogłaszanych regularnie przez KE. Oceny jakości zgłoszonych projektów dokonuje grupa niezaleŝnych ekspertów z róŝnych krajów. Realizowane w projektach działania są dofinansowywane, a nie finansowane. Środki finansowe 7PR nie słuŝą subsydiowaniu biorących w nim udział instytucji. Mogą być wykorzystane jedynie dla sfinansowania jasno określonych prac słuŝących rozwojowi naukowemu i technologicznemu Europy. Projekty muszą mieć wymiar europejski, a nie tylko lokalny.

5 Kto moŝe uczestniczyć w 7PR Przykładowymi jednostkami biorącymi udział w projektach są: uczelnie wyŝsze organizacje badawcze (w tym instytuty PAN, jednostki badawczo-rozwojowe) osoby prawne utworzone na mocy prawa wspólnotowego (w tym Wspólnotowe Centrum Badawcze - JRC) organizacje międzynarodowe instytucje publiczne, organy samorządowe i szkoły średnie przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie MŚP to przedsiębiorstwo spełniające następujące kryteria KE 2003/361/EC: zatrudnia nie więcej niŝ 250 osób, posiada roczny obrót nie przekraczający 50 mln euro lub roczny bilans nie przekraczający 43 mln euro, jest niezaleŝne tj. nie jest kontrolowane przez przedsiębiorstwo lub grupę przedsiębiorstw nie spełniających kryterium MŚP w ponad 25% kapitału lub prawa głosu, nie jest jednostką naukowo-badawczą, kontraktową instytucją badawczą ani konsultingową.

6 Kto moŝe uczestniczyć w 7PR Konkursy otwarte dla : Podmiotów prawnych z krajów członkowskich, Podmiotów prawnych z krajów trzecich: - podmiotów prawnych powołanych w krajach EFTA, które są członkami European Economic Area (EEA), - z krajów kandydujących - z krajów stowarzyszonych z programem ICT PSP (np.: Chorwacja, Islandia, Norwegia, Lichtenstein) - z Bałkanów Zachodnich (np.: Montenegro i inne) - z innych krajów trzecich zgodnie z postanowieniami zawartymi w odpowiednich porozumieniach. Informacje na temat krajów stowarzyszonych z programem znajdują się na stronie: http//ec.europa.eu ec.europa.eu/ict_psp lub

7 Instrumenty finansowe Projekty współpracy (CP - Collaborative Projects) projekty badawczo-wdroŝeniowe wdroŝeniowe realizowane przez konsorcja z uczestnikami z róŝnych państw, mające na celu stworzenie nowej wiedzy, nowych technologii, t produktów i wykorzystanie wspólnych zasobów przeznaczonych na badania (WorkProgram): - projekty małej i średniej skali (np mln euro, partnerów, lata) - projekty duŝej skali (np mln euro, partnerów,, 3-53 lat) Sieci doskonałości (NoE - Networks of Excellence) wsparcie wspólnego programu działań, wdraŝanego przez wiele organizacji badawczych łączących swoje działania w danej dziedzinie. Działania koordynacyjne i wspierające (CSA( CSA-CA, CSA-SA Coordination/ Support Actions) wsparcie dla działań mających na celu koordynację i wspomaganie działań i polityk badawczych (tworzenie sieci, wymiany, międzynarodowy dostęp do infrastruktur badawczych, prace studyjne, konferencje itd.).

8 Wysokość dofinansowania KE Wysokość dofinansowania KE liczona jest procentowo od całkowitych poniesionych kosztów kwalifikowanych, do których podobnie jak w 6PR nie jest zaliczany VAT. Dofinansowanie jest zróŝnicowane w zaleŝności od rodzaju instytucji, typu projektu oraz o rodzaju działania wykonywanego w projekcie: Działania badawczo-rozwojowe - do 50% (ale w przypadku organów publicznych o charakterze niezarobkowym, szkół średnich i uczelni wyŝszych, organizacji badawczych oraz MŚP - do 75%) Działania demonstracyjne - do 50% Projekty typu akcje koordynacyjne i wspierające - do 100% Inne działania (m.in. w zakresie zarządzania, w tym uzyskiwania świadectw kontroli sprawozdań finansowych, działań szkoleniowych, koordynacji, sieci współpracy oraz rozpowszechniania) - do 100% Badania pionierskie (program Pomysły) - do 100% Akcje badawczo-szkoleniowe Marii Curie (program Ludzie) - do 100% Dla poszczególnych akcji określone są róŝne maksymalne stawki na zarządzanie projektem. RóŜne typy kosztów (np. wynagrodzenia, koszty podróŝy, koszty badań) są finansowane na zasadzie tzw. fixed amount, czyli stawek o ustalonej przez KE wysokości.

9 Wysokość dofinansowania KE Działania badawczo-rozwojowe lub innowacyjne (badania skierowane na zdobycie nowej wiedzy, która będzie wykorzystana w celu rozwoju nowych produktów, procesów lub usług lub teŝ doprowadzi do znaczącej poprawy istniejących produktów, procesów lub usług) do 50% (ale dla podmiotów publicznych o charakterze niezarobkowym, szkół średnich i wyŝszych, organizacji badawczych i MŚP do 75%) W przypadku badań związanych z kwestiami bezpieczeństwa (security related RTD activities) dofinansowanie moŝe osiągnąć do 75% w przypadku prac prowadzonych w dziedzinach skierowanych do rynku o bardzo ograniczonych rozmiarach i zagroŝonych niepowodzeniem rynkowym oraz w przypadku przyspieszonej pracy nad sprzętem w odpowiedzi na nowe zagroŝenie. Działania demonstracyjne (działania związane ze sprawdzeniem w badaniach przemysłowych nowych lub poprawionych produktów, procesów lub usług, włącznie z prototypami, jeśli nie mogą być one bezpośrednio skomercjalizowane) do 50%

10 Wysokość dofinansowania KE Inne działania do 100% obejmują między innymi działania: w zakresie zarządzania upowszechniania wiedzy (np. stworzenie strony internetowej, prezentacja projektu podczas konferencji, publikacje) koordynacji, sieci współpracy (np. organizacja spotkań, seminariów, koszty podróŝy dot. koordynacji i rozwoju współpracy) ochrona i zarządzanie prawami własności intelektualnej badania dot. społeczno-ekonomicznych oddziaływań wyników działania szkoleniowe UWAGA: Koordynacja naukowa zalicza się do działań RTD, w związku z tym jest finansowania przez KE w 50% lub 75%

11 NajbliŜszy konkurs w ICT w 7PR Otwarcie konkursu w ICT w listopadzie br.

12

13

14 Podstawowe dokumenty konkursu Work Programme General introduction Annual Work Programme 2008 Annex 1: List of International Co-operation operation Partner Countries (ICPC) Annex 2: Eligibility and Evaluation Criteria for Proposals Annex 3: Forms of Grant and Maximum Reimbursement Rates for Projects Funded Annex 4: General Activities Guide for Applicants Collaborative Projects Coordination and Support Actions (Coordination Type) Coordination and Support Actions (Support Type) Dodatkowe dokumenty Call Fiche Financial Guidelines Guide for Negotiations Link:

15 Struktura wniosku w ICT (7PR) Etap Etap 1 Etap Etap 2 Część A - część administracyjna projektu A1. Summary - Tytuł, akronim, streszczenie projektu A2. Participants - Informacje kontaktowe i charakterystyka partnerów A3. Budget - Zestawienie budŝetu projektu Formularze on-line (EPSS) Etap Etap 1 Etap Etap 2 Część B - część merytoryczna projektu B1. Scientific and/or technical quality - Naukowo-technologiczna jakość projektu i jego adekwatność do topiku i konkursu B2. Implementation - Informacje na temat partnerów i ich roli w projekcie B3. Impact - Informacja na temat korzyści będących wynikiem rezultatów projektu B4. Ethical Issues aspekty etyczne B5. Consideration of gender aspects aspekty płci B6. Partnersship and budget partnerzy i budŝet Lista tytułów rozdziałów (Guide for Applicants)

16 Kryteria oceny wniosków 1. Doskonałość naukowo-techniczna - trafność koncepcji i zgodność celu projektu z tematem w odpowiednim Programie Pracy; - nowa wiedza ponad state of the art ; - jakość i efektywność metodologii i towarzyszącego jej planu pracy 2. Jakość i efektywność wdraŝania i zarządzania konsorcjum - adekwatność struktury zarządzania; - jakość i efektywność metodologii i towarzyszącego jej planu pracy - uzasadnienie doboru środków (budŝet, grupa badawcza, wyposaŝenie) 3. Potencjalne korzyści - plan wykorzystania wyników; - wkład na poziomie europejskim; - zarządzanie własnością intelektualną

17 Przykład prac badawczych w ICT Technologie ICT w samochodach: Reflektory adaptacyjne system reflektorów adaptacyjnych moŝe zmieniać automatycznie kierunek wiązek światła, przesuwając kaŝdy z reflektorów w prawo, w lewo, w górę lub w dół w zaleŝności od kąta obrotu kierownicy, prędkości i ruchu pojazdu Telefon w razie niebezpieczeństwa (ecall( ecall) zgłoszenie poprzez system ecall moŝe być dokonane ręcznie przez pasaŝerów lub automatycznie za pomocą p znajdujących się w samochodzie czujników, które automatycznie włączają się po wypadku. System łączy się z odpowiednim punktem przyjmowania zgłoszeń przesyłając najwaŝniejsze dane czas i miejsce wypadku oraz opis strat. Adaptacyjna Regulacja Prędkości Jazdy technologia wspomagająca tradycyjny układ sterowania pojazdem dzięki automatycznemu dostosowaniu sowaniu prędkości samochodu i jego odległości względem pojazdu znajdującego się przed nim. Jest to moŝliwe dzięki zastosowaniu czujnika radarowego dalekiego zasięgu, układu przetwarzania sygnałów. W przypadku zmniejszenia prędkości przez pojazd znajdujący się z przodu lub wykrycia innego obiektu. Układ Ostrzegania przed Przeszkodami i Zderzeniami systemy ostrzegania pomagają kierowcom zapobiec lub zmniejszyć skutki wypadków dzięki wcześniejszemu wykryciu pojazdów lub innych przeszkód znajdujących ch się przed samochodem. Wykorzystują one informacje uzyskane z czujników radarowych, ostrzegając kierowcę za pomocą sygnałów wzrokowych i dźwiękowych. W przyszłości zastosowane będą czujniki radarowe dalekiego/bliskiego zasięgu lub czujniki wraz z przetwarzaniem obrazów o wideo.

18 Składanie wniosku system EPSS Obowiązki koordynatora Rejestracja w systemie EPSS (Electronic Proposal Submission System) swojej organizacji partnerów Po rejestracji mail z loginem i hasłem (inne dla koordynatora, inne dla partnerów) Podanie partnerom haseł dostępu do strony w systemie Po zalogowaniu, moŝna wypełniać część A (Part A) dane formalne projektu, poszczególnych partnerów, budŝet oraz część B (merytoryczny opis projektu) zgodnie z przewodnikiem (Guide( for Applicants) Wysłanie wniosku (Submission( of proposal) Brak konieczności wysyłki wniosku w formie papierowej

19 Poszukiwanie partnerów Własne kontakty Obecność na międzynarodowych imprezach (dniach in formacyjnych, warsztatach szkoleniowych) organizowanych w Brukseli Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Baza projektów CORDIS: Obecność w Europejskich Platformach Technologicznych Sieć Krajowych Punktów Kontaktowych w Europie Projekt: Idealist partner search project ist.net/

20 Zostań Ekspertem w 7PR KE stworzyła bazę ekspertów do której mogą wpisywać się osoby indywidualnie lub nominacja moŝe być dokonana przez instytucje macierzystą. KE wybiera ekspertów z poniŝszej bazy: https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm?fuseaction=wel.welcome doświadczenie zdobyte podczas oceny to zaoszczędzenie około 50% czasu poświęcanego na przygotowanie projektów do 7PR oraz ogromne zwiększenie szansy na odniesienie sukcesu czyli zaakceptowanie własnego projektu i otrzymanie funduszy unijnych; za "naukę" i wykonaną pracę ekspert otrzymuje wynagrodzenie od KE: honorarium w wysokości 450 euro za kaŝdy dzień pracy, refundacje kosztów podróŝy oraz dietę dzienną w wysokości 149 euro; ze względu na róŝnorodność wniosków, tak badawczych, jak i wspierających w naukę ekspertem moŝe zostać kaŝda osoba działająca w sferze badawczo awczo-rozwojowej, a takŝe osoby zatrudnione w przemyśle i administracji; podstawowym wymogiem jest posiadana wiedza i doświadczenie w danej dziedzinie; oraz przyzwoita (ale nie koniecznie doskonała) znajomość języka angielskiego; udział w ocenie jest sprawą indywidualną kaŝdego zgłaszającego go się eksperta, oznacza to, Ŝe nie trzeba mieć "namaszczenia" swojego pracodawcy.

21 Wspólne Inicjatywy Technologiczne Wspólna Inicjatywa Technologiczna ARTEMIS (JTI ARTEMIS), dla komputerowych systemów wbudowanych/dedykowanych. ZałoŜycielami JTI Artemis są przedstawiciele sektora badań i rozwoju (przemysł i badacze), Wspólnota Europejska i kraje członkowskie. Wspólna Inicjatywa Technologiczna ENIAC dla nanoelektroniki dostarcza plan ramowy słuŝący koordynacji zasobów i funduszy z 7 PR, przemysłu, krajowych programów dla badań i rozwoju oraz programów międzyrządowych (np( np.. EUREKA). Inicjatywa Ambient Assisted Living (AAL) Informacje: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło /?lang=pl

22 Przydatne linki FP7/ICT Support projects Idealist partner search project ist.net/ Finance Helpdesk helpdesk.org IPR helpdesk helpdesk.org/index.html Legal documents generally applicable Decision on the Framework Programme Rules for Participation Rules for proposal submission, evaluation selection and award Contractual information Consortium agreement checklist Negotiation guidance notes Financial guidelines Model Grant agreement All the above at

23 Przydatne linki Model Grant Agreement: Guide to Financial Issues (draft): Frequently Asked Questions Wysyłanie zapytań do KE Europejskie Platformy Technologiczne

24 Program na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych COMPETITIVENESS AND INNOVATION FRAMEWORK PROGRAMME ICT POLICY SUPPORT PROGRAMME CIP ICT-PSP

25 WaŜne dokumenty Program Pracy (ICT( PSP Work Programme 2008) Call Fiche 2008 Przewodnik dla wnioskodawcy (Guide( for Applicants) inny dla kaŝdego typu projektów WaŜne! Przykładowa umowa o grant (Model( Grant Agreement) Przewodnik finansowy (Financial( Guidelines) ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp ict_psp/participating/ calls/call_proposals_08/ /call_proposals_08/index_en.htm

26 WaŜne dokumenty

27

28 Tematy konkursu

29 Tematy konkursu

30 Tematy konkursu

31 Aspekty formalne uczestnictwa w CIP ICT-PSP Konkurs jest otwarty dla : Podmiotów prawnych z krajów członkowskich, Podmiotów prawnych z krajów trzecich: - podmiotów prawnych powołanych w krajach EFTA, które są członkami European Economic Area (EEA), - z krajów kandydujących - z krajów stowarzyszonych z programem ICT PSP (np.: Chorwacja, Islandia, Norwegia, Lichtenstein) - z Bałkanów Zachodnich (np.: Montenegro i inne) - z innych krajów trzecich zgodnie z postanowieniami zawartymi w odpowiednich porozumieniach. Informacje na temat krajów stowarzyszonych z programem znajdują się na stronie: http//ec.europa.eu ec.europa.eu/ict_psp lub

32 Skład konsorcjum Kto moŝe być partnerem: Jednostki rządowe, administracji publicznej, które mają kompetencje i moc decyzyjną w podejmowaniu wiąŝących decyzji w danym temacie Jednostki ministerialne mające moc decyzyjną na szczeblu europejskim (np. Ministerstwa Zdrowia lub Przemysłu, Narodowe Centra, Ministerstwo Transportu, Infrastruktury i inne) Partnerzy z przemysłu i nauki PoŜądany Małe i Średnie Przedsiębiorstwa udział Eksperci od spraw etycznych (np. w przypadku projektów w tematach biometrycznych) Jednostki odpowiedzialne za budynki publiczne (reprezentanci jednostek lokalnych, miejskich i regionalnych) Jednostki odpowiedzialne za działanie słuŝb ratowniczych Jednostki odpowiedzialne za certyfikację i standaryzację

33 Skład konsorcjum cd. Kto moŝe być koordynatorem: Jednostki mogące wykazać doświadczenie w prowadzeniu europejskich projektów na duŝą skalę Organizacja wcześniej uczestnicząca w projektach jako partner Organizacja, która ma odpowiedniego menagera projektu (Project Manager) dobra znajomość języka angielskiego, odpowiednio zmotywowany, dobrze zorganizowany, systematyczny Organizacja mająca wiedzę w formalnych aspektach uczestnictwa w projektach Organizacja, która ma odpowiedni zespół wspierający menagera (w sprawach administracyjnych, finansowych i prawnych) Organizacja działająca od wielu lat Finansowo stabilna KE raczej nie przyznaje projektów organizacjom nie mającym doświadczenia w Programach Ramowych

34 Skład konsorcjum cd. Participation requirements Pilot A: The consortia must be comprised by relevant national administrations ions or a legal entity designated to act on their behalf from different EU Member States or ICT PSP Associated countries. If a national administration is represented in the consortium by a designated legal entity, then the national administration will need n to certify that the legal entity has been designated to act on its behalf for the purpose of the pilot (see Annex 4)*. * Guide for Applicants (Pilot A)

35 Struktura wniosku projektowego Część A Formularze A1, A2.1, A2.2, A3 Część B Część opisowa

36 Część A: Formularz A1, A2.1, A2.2

37 Część A: Formularz A3 (Pilot A)

38 Część A: Formularz A3 (Pilot B)

39 Część A: Formularz A3 (TN)

40 Część B strona początkowa

41 Część B: część opisowa B1. Project description and objectives B1.1. Project objectives B1.2 EU dimension B2. Impact B2.1. Target outcomes and expected impact B2.2. Long term impacts B2.3. Availability of results B3. Implementation B3.1a. Chosen approach B3.1b. Work plan O Work package list (use table 1 template); O Deliverables list (use table 2 template); O Work package description (use table 3 template ate); O Summary effort table (use table 4 template). B3.1c. Project management B3.2. Capability and commitment of the partnership B3.3. Resources to be committed B3.4. Security, privacy, inclusiveness, interoperability; standards and open-source

42 Aspekty finansowe ogólne zasady Projekty typu: Pilot A Wys. dofinansowania: 50% BudŜet projektu: mln.. Euro Koszty kwalifikowane: osobowe, koszty bezpośrednie, koszty podwykonawstwa (w uzasadnionych wypadkach) Projekty typu: Pilot B Wys. dofinansowania: 50% BudŜet projektu: mln.. Euro Koszty kwalifikowane: osobowe, koszty bezpośrednie, koszty podwykonawstwa (w uzasadnionych wypadkach) Projekty typu: Sieci tematyczne (Thematic( Networks) Wys. dofinansowania: 2 lub 3 tys. Euro/rok (w zaleŝności od liczby uczestników sieci) BudŜet projektu: tys. Euro Koszty kwalifikowane: podróŝe, koszty związane z implementacją siecis

43 Wysokość dofinansowania KE Sieci Tematyczne (TN)

44 Wysokość dofinansowania Sieci Tematyczne (TN) Przykład: Sieć tematyczna: 2 lata Liczba uczestników: 15 (razem z koordynatorem) Lump sums Coordination costs Lump sums Implementation Lump sum Attendance of meetings costs Total Coordinator [(10x3.000Euro)+ (5 x Euro)] x 2 lata = Euro X Euro x 2 lata = Euro Euro Other beneficiaries X (14 x Euro) x 2 lata = Euro Euro Total Euro Euro Euro Euro

45 Składanie wniosku system EPSS Obowiązki koordynatora Rejestracja w systemie EPSS (Electronic Proposal Submission System) swojej organizacji partnerów Po rejestracji mail z loginem i hasłem (inne dla koordynatora, inne dla partnerów) Podanie partnerom haseł dostępu do strony w systemie Po zalogowaniu, moŝna wypełniać część A (Part A) dane formalne projektu, poszczególnych partnerów, budŝet oraz część B (merytoryczny opis projektu) zgodnie z przewodnikiem (Guide( for Applicants) Wysłanie wniosku (Submission( of proposal) Brak konieczności wysyłki wniosku w formie papierowej

46

47 Składanie wniosku system EPSS cd. UŜywanie systemu przez koordynatora Rejestracja w systemie Wypełnienie części A1 i A3 Dodawanie/ usuwanie partnerów Ściągnięcie części B (Dokument w formacie Word) Skompletowanie i załadowanie części B do systemu Wysłanie kompletnego wniosku części A i B Najlepiej przećwiczyć składanie wniosku juŝ wcześniej!!!

48 Składanie wniosku system EPSS cd. UŜywanie systemu przez partnera: Wypełnianie formularza A2 (informacje o partnerze) Pomoc koordynatorowi przy uzupełnianiu części B Tylko koordynator moŝe załadować ostateczną wersję projektu do systemu!!!

49 Składanie wniosku termin

50 Składanie wniosku system EPSS Termin zamknięcia konkursu nie moŝe być przekroczony (godzina jest takŝe waŝna) Procent nie złoŝonych wniosków = +/- 1% Najczęstsze błędy: składanie na ostatnią chwilę problemy techniczne przeładowanie sieci panika złoŝone po czasie!!! EPSS Helpdesk

51 Kryteria oceny wniosków Oceny dokonują niezaleŝni eksperci według następujących kryteriów: Relevance (zgodność projektu z opisami tematów konkursu, z wytycznymi KE zapisanymi w Programie Pracy) Impact (wpływ projektu/znaczenie projektu) Implementation (realizacja załoŝeń projektu, skład konsorcjum, zarządzanie)

52 Kryteria oceny wniosków (Pilot A)

53 Kryteria oceny wniosków - TN

54 Przykład Praktyczny - PilotaŜ Typ B Konsorcjum A Innowacyjne MŚP Projekt badawczy finansowany z 6 Programu Ramowego Rezultaty: Koncepcja rozwiązania wspomagającego osoby niedowidzące w poruszaniu się w przestrzeni publicznej i korzystaniu z usług w niej oferowanych, opierająca się na zastosowaniu: zindywidualizowanych terminali głosowych systemu nawigacji satelitarnej, baz danych, Infrastruktury wspierającej Rezultaty: adaptacja wyników wcześniejszych badań, opracowanie dedykowanych rozwiązań technicznych, przygotowanie katalogu usług specyficznych dla danej lokalizacji, połączenie prototypowych komponentów systemu i przetestowanie ich współdziałania wdroŝenie dwuletnich programów pilotaŝowych na terenie gmin w UE - członków konsorcjum Funkcjonowanie poszczególnych komponentów oraz moŝliwość ich współdziałania została sprawdzona w ograniczonym zakresie Konsorcjum B Innowacyjne MŚP Samorządy zrzeszenia osób niedowidzących

55 Przykład pilotaŝu typ A: Projekt PEPPOL Celem projektu PEPPOL jest stworzenie ułatwień w dostępie do zamówień publicznych (eprocurement) dla europejskich podmiotów gospodarczych, w szczególności MŚP, niezaleŝnie od kraju UE w którym są zarejestrowane i niezaleŝnie od tego w którym kraju UE został ogłoszony przetarg. Cel ten ma być osiągnięty poprzez wdroŝenie w pełni interoperacyjnych rozwiązań. Interoperacyjny serwis powstały w ramach projektu PEPPOL bazować będzie na specyfikacjach funkcyjnych i składał się będzie z szeregu operacyjnych modułów dedykowanych dla konkretnych potrzeb biznesowych związanych z międzynarodowym wykorzystaniem epodpisu, Wirtualnego Dossier Firmy, ekatalogoów, ezamówień, efakturowania. Konsorcjum PEPPOL składa się z 14 członków i z szeregu podwykonawców z 9 róŝnych krajów reprezentujących 7 narodowych administracji.

56 Przykład pilotaŝu typ B: Projekt ECRN Projekt ECRN polega na wdroŝeniu pilotaŝowego systemu pozwalającego na bezpieczne przesyłanie i jednoznaczną identyfikację dokumentów znajdujących się w posiadaniu instytucji publicznych pomiędzy rejestrami krajowymi krajów członkowskich. Wypracowanie rozwiązania pozwalającego na współpracę między słuŝbami administracyjnymi krajów UE w tym zakresie stało się konieczne ze względu na rosnącą liczbę obywateli UE którzy mieszkają w kraju innym niŝ ten w którym się urodzili. Celem projektu jest wzmocnienie zdolności słuŝb administracyjnych do wykorzystania nowych technologii, docelowo przyczyniającej się do poprawy wydajności i oszczędności kosztów związanych z usługami administracyjnymi w kontekście europejskim.

57 Przykład Sieci tematycznej PEP NET Proponowany 3 letni projekt ma na celu ustanowienie powiązań pomiędzy doświadczonymi i ugruntowanymi w środowisku eintegracji podmiotami i sieciami, dzięki czemu mogłyby się one stać repozytorium i promotorem dobrych praktyk i doświadczeń stanowiąc widoczne źródło tej wiedzy dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. W ramach projektu PEP-NET prowadzone będą regularne spotkania projektowe i warsztaty, otwarta społeczność na stronie epractice.eu oraz e-participation.net, weblog nt. eintegracji, newsletter, ogólnodostępne konsultacje online oraz zgłoszenia do konferencji nt eintegracji. Konsorcjum załoŝycielskie PEP-NET s składa się z 20 członków z 12 krajów członkowskich UE, reprezentujących wszystkie istotne grupy interesariuszy eintegracji: administrację publiczną, trzeci sektor (NGOs) oraz zrzeszenia społeczne, providerzy, konsultanci, naukowcy i badacze.

58 RóŜnice CIP ICT-PSP i ICT w 7PR (Cooperation( Cooperation) Główne róŝnice: CIP ICT-PSP ICT w 7PR (Cooperation( Cooperation) Mniej projektów jest finansowanych Projekty wdroŝeniowe Mniejszy budŝet konkursów 1 konkurs na rok Projekty wymagające często decyzji administracji publicznej Finansowane duŝe projekty Wymagane oświadczenia woli Stosunkowo duŝo projektów finansowanych w kaŝdym temacie Głównie projekty badawcze Stosunkowo duŝy budŝet konkursów Zazwyczaj 2 konkursy w ciągu roku Większość projektów nie wymaga zgody administracji publicznej MoŜliwe małe projekty (np( np.. STREP, SSA) Oświadczenia woli nie są obligatoryjne

59 Kilka złotych rad dla obu Programów Nie przygotowujemy projektu na ostatnią chwilę Nie bierzmy się za przygotowanie projektu (jako koordynator) jeśli nie mamy w tym doświadczenia Szukajmy partnerów wśród swoich dotychczasowych kooperantów Nie składajmy projektu w ostatniej chwili mogą wystąpić problemy techniczne Dostosuj swój projekt do kryteriów oceny Piszmy krótko i na temat ale nie zbyt krótko Czytajmy dokładnie dokumenty konkursu i odpowiednie przewodniki Upewnij się, Ŝe wysyłasz ostatnią wersję projektu

60 Zaproszenie zostań Ekspertem KE Zaproszenie do wyraŝenia zainteresowania kierowane do osób fizycznych, znych, wspomagających słuŝby Komisji w zadaniach związanych z programem na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych (TIK) Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji Cel zaproszenia: stworzenie bazy danych niezaleŝnych ekspertów zewnętrznych, uczestniczących w ocenie wniosków, przeglądach projektów i prowadzenie innych zadań związanych z realizacją programu na rzecz wspierania a TIK. Zgłoszenia naleŝy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej: Informacje o zaproszeniu (PL): eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:c:2007:123:0003:01:pl:html

61 Przydatne linki ICT helpdesk Infso-ict Wskazówki KE, dokumenty: ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp ict_psp Poszukiwanie partnerów ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp ict_psp/participating/ index_en.htm Informacje o pracy jako Ekspert KE ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp ict_psp/participating/ index_en.htm

62 Dziękuję za uwagę Małgorzata Gliniecka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Osoby do kontaktu: Andrzej Galik Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Łukasz Nikitin Stowarzyszenie Miasta w Internecie tel. kom Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. świrki i Wigury Warszawa tel: fax:

Jak przygotować wniosek do Programu CIP- ICTPSP * Struktura wniosku projektowego. Proces oceny wniosków kryteria i procedury oceny wniosków

Jak przygotować wniosek do Programu CIP- ICTPSP * Struktura wniosku projektowego. Proces oceny wniosków kryteria i procedury oceny wniosków Dzień Informacyjny dla Programu CIP ICT-PSP Warszawa, 7 maja 2008 Jak przygotować wniosek do Programu CIP- ICTPSP * Struktura wniosku projektowego * Proces oceny wniosków kryteria i procedury oceny wniosków

Bardziej szczegółowo

- Zasady udziału w 7 PR. - Rodzaje projektów. - Sposób aplikowania do 7 PR. - Kalkulacja kosztów uczestnictwa.

- Zasady udziału w 7 PR. - Rodzaje projektów. - Sposób aplikowania do 7 PR. - Kalkulacja kosztów uczestnictwa. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE - Zasady udziału w 7 PR. - Rodzaje projektów. - Sposób aplikowania do 7 PR. - Kalkulacja kosztów uczestnictwa. 19 listopada 2012 r. Regionalny Punkt

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA SKŁADAJĄCYCH PROJEKTY DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO BADAŃ, ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO I WDROŻEŃ WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007 2013)

PRZEWODNIK DLA SKŁADAJĄCYCH PROJEKTY DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO BADAŃ, ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO I WDROŻEŃ WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007 2013) PRZEWODNIK DLA SKŁADAJĄCYCH PROJEKTY DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO BADAŃ, ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO I WDROŻEŃ WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007 2013) Kazimiera Zacharska Joanna Czekalska Spis treści Wprowadzenie 4

Bardziej szczegółowo

Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej

Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej Halina Kocek, PK, IChPW, Zabrze Barbara Trammer, KPK, Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Warszawa, 2008, wydanie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE. Finansowanie projektów w 7. PR UE

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE. Finansowanie projektów w 7. PR UE Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Finansowanie projektów w 7. PR UE Dokumenty na stronach KE (także e w polskiej wersji językowej) j - Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i

Bardziej szczegółowo

12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna

12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna 12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna Finansowanie B+R w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach na HORYZONCIE Toruń, 12 maja 2014 r., EEN " European

Bardziej szczegółowo

Nauka i Przemysł -w poszukiwaniu synergii.

Nauka i Przemysł -w poszukiwaniu synergii. Warszawa, 21.06.2012 Nauka i Przemysł -w poszukiwaniu synergii. Jak sfinansować wspólne projekty Katarzyna Sobótka-Demianowska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Alicja Jędrzejczyk (Grzyb), Katarzyna Mikuła, Jakub Namięta, Teresa Pasterz, Ireneusz Salamon, Alicja Siwiec, Grzegorz Tabisz

Autorzy: Alicja Jędrzejczyk (Grzyb), Katarzyna Mikuła, Jakub Namięta, Teresa Pasterz, Ireneusz Salamon, Alicja Siwiec, Grzegorz Tabisz WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Koncepcja rozwoju systemu komunikowania się i wymiany informacji między przedsiębiorcami, naukowcami i instytucjami pośredniczącymi we wprowadzaniu innowacji Zadanie nr 7 realizowanego

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Zasady uczestnictwa

HORYZONT 2020 Zasady uczestnictwa Warszawa, 19 lutego 2015 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego HORYZONT 2020 Zasady uczestnictwa Prelegent: Renata Rycerz Andrzej Galik W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione

Bardziej szczegółowo

Nauki medyczne w 7PR oferta dla instytucji naukowych

Nauki medyczne w 7PR oferta dla instytucji naukowych Jak ugryźć 10 milionów cz. II - Finansowanie aplikacyjnych badań naukowych Warszawa, 28 luty 2012 Nauki medyczne w 7PR oferta dla instytucji naukowych Ewa Szkiłądź Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej

Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej Halina Kocek, PK, IChPW, Zabrze Barbara Trammer, KPK, Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Warszawa, 2010, wydanie

Bardziej szczegółowo

Poznań, październik 2011. Nr 10(49)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, październik 2011. Nr 10(49)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 10(49)/2011 Poznań, październik 2011 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych

Bardziej szczegółowo

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 20.12.2011 Warsztaty Finansowanie projektów 7. PR UE, Poznań, 24 stycznia 2012 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE

Bardziej szczegółowo

Poznań, lipiec 2011. Nr 7(46)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, lipiec 2011. Nr 7(46)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 7(46)/2011 Poznań, lipiec 2011 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych

Bardziej szczegółowo

Industry Academia Partnerships and Pathways 2012

Industry Academia Partnerships and Pathways 2012 Industry Academia Partnerships and Pathways 2012 konkurs na 100% finansowanie współpracy pomiędzy sektorem nauki a szeroko rozumianym sektorem przemysłu Agnieszka Kwiatkowska Katarzyna Markiewicz-Śliwa

Bardziej szczegółowo

OBSZAR PRIORYTETOWY OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

OBSZAR PRIORYTETOWY OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO OBSZAR PRIORYTETOWY OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PROGRAM 17 PROMOWANIE RÓśNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO dla wykorzystania środków finansowych w

Bardziej szczegółowo

Zasady Przygotowania Wniosku Projektowego, kryteria oceny, wymogi KE

Zasady Przygotowania Wniosku Projektowego, kryteria oceny, wymogi KE Dzień Informacyjny ICT Warszawa, 19 grudnia 2007 Zasady Przygotowania Wniosku Projektowego, kryteria oceny, wymogi KE Krzysztof Trojanowski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Obszar Badawczy Przedsiębiorstwa i Innowacje Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Opracowanie Obszar Badawczy Przedsiębiorstwa i Innowacje Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Wykorzystanie koncepcji klastrów dla kształtowania polityki innowacyjnej i technologicznej państwa. Rekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w Polsce Opracowanie Obszar Badawczy Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WNIOSKODAWCÓW. - JAK WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNY FORMULARZ WNIOSKU (eform) 2011. PROGRAM KULTURA OBSZAR 1.2.1 i 1.1

INSTRUKCJE DLA WNIOSKODAWCÓW. - JAK WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNY FORMULARZ WNIOSKU (eform) 2011. PROGRAM KULTURA OBSZAR 1.2.1 i 1.1 INSTRUKCJE DLA WNIOSKODAWCÓW - JAK WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNY FORMULARZ WNIOSKU (eform) 2011 PROGRAM KULTURA OBSZAR 1.2.1 i 1.1 SPIS TREŚCI: Str. Rozdział 2. WSTĘP 3. JAK PRZYGOTOWAĆ DOKUMENTY DO APLIKACJI

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Dokument został opracowany przez konsorcjum projektu Pro@CTIS

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Nowe fundusze. lepsze zasady. Przewodnik dla początkujących. Wydanie 2008

Nowe fundusze. lepsze zasady. Przewodnik dla początkujących. Wydanie 2008 Nowe fundusze lepsze zasady Przegląd nowych zasad finansowych i możliwości finansowania na lata 2007 2013 Przewodnik dla początkujących Wydanie 2008 i Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych. Warszawa, 28 marca 2014r.

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych. Warszawa, 28 marca 2014r. Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych Warszawa, 28 marca 2014r. 2007 Jean Monnet Tempus Młodzież w działaniu Erasmus Mundus, Alfa, Edulink + U c z e n i e s i ę p

Bardziej szczegółowo

Konkurs w dziedzinie Europejskich Platform Innowacji

Konkurs w dziedzinie Europejskich Platform Innowacji Konkurs w dziedzinie Europejskich Platform Innowacji EuropeINNOVA-ENT-CIP-09-C-N01S00 Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe Ŝycie (LLP) Przewodnik 2010 Część I: Przepisy ogólne

Program Uczenie się przez całe Ŝycie (LLP) Przewodnik 2010 Część I: Przepisy ogólne Program Uczenie się przez całe Ŝycie (LLP) Przewodnik 2010 Część I: Przepisy ogólne http://ec.europa.eu/llp 1 Spis treści LLP GUIDE 2010 PART I 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w województwie pomorskim

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w województwie pomorskim Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w województwie pomorskim Publikacja przygotowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Wojewódzki Urząd Pracy, Pomorski Urząd

Bardziej szczegółowo