Działania nauczyciela wobec ucznia ze zdiagnozowanymi specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działania nauczyciela wobec ucznia ze zdiagnozowanymi specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania."

Transkrypt

1 Działania nauczyciela wobec ucznia ze zdiagnozowanymi specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 r., nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej lub na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej jak również na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo nauczania indywidualnego, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. Uczniowie ci mają również prawo przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do ich dysfunkcji. Przepis ten już wcześniej budził szereg kontrowersji, dlatego też MENiS 30 maja 2003 roku przedstawił jego wykładnię. Warto przytoczyć ją w całości : 1) Opinia poradni psychologiczno pedagogicznej zobowiązuje nauczyciela do dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub/i specyficzne trudności w uczeniu się, 2) ustalając wymagania edukacyjne nauczyciel winien kierować się zaleceniami zawartymi w opinii poradni oraz potrzebami edukacyjnymi ucznia rozpoznanymi przez nauczycieli uczących go. Wymagania edukacyjne należy ustalić na takim poziomie, by uczeń mógł im sprostać i by skłaniały ucznia do odpowiedniego wysiłku edukacyjnego oraz zapewniały mu otrzymywanie ocen motywujących do go wytężonej pracy, wykorzystując w tym celu pełną skalę ocen. Ten aspekt został podkreślony w opinii poradni udostępnionej szkole. Wymagania te powinny zapewniać realizację celów edukacyjnych wynikających z podstawy programowej w takim stopniu, w jakim jest to możliwe z uwagi na występujące u ucznia trudności w uczeniu się, 3) z przywołanego przepisu wynika także, że nauczyciel realizując przyjęty w szkole zestaw programów nauczania winien dostosować wynikające z nich wymagania edukacyjne, do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych konkretnego ucznia, 4) o ustalonych przez siebie wymaganiach dla ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców dziecka

2 Dostosowanie wymagań do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z dysleksją - prawa i obowiązki ucznia. Dostosowanie wymagań do możliwości ucznia w systemie oceniania wewnątrzszkolnego nie powinno oznaczać ich obniżania, lecz powinno być równoznaczne z określeniem, w jakich zakresach wymagania te powinny być zmniejszone ( np. w odniesieniu do ortografii, głośnego czytania, konkretnych ćwiczeń podczas zajęć z wychowania fizycznego ), a w jakich powinny być podwyższone ( np. wykonywanie dodatkowych zadań, ćwiczeń korekcyjno kompensacyjnych, wykazywanie się znajomością zasad ortografii, systematyczna poprawa błędów w zeszytach ). W jednym z udzielonych wywiadów tak pisze o tym prof. Marta Bogdanowicz, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dyslektycznego : kiedy rodzic otrzymuje opinię i przynosi ją do szkoły, wtedy powinno dojść do kontraktu między rodzicami, wychowawcą i dzieckiem. Na tej podstawie nauczyciel nie powinien oceniać ilościowo ale jakościowo. A więc nie postawi którejś z rzędu jedynki za błędy w dyktandzie, ale napisze : zrobiłeś błędy takich a takich rodzajów. Dziecko otrzyma potem od nauczyciela partię ćwiczeń, które mają te błędy eliminować. I wtedy rodzice i dziecko na podstawie tego kontraktu powinni się czuć odpowiedzialni za wykonanie tego zadania. Wówczas widać, że dziecko pracuje nad konkretnymi ami, a nie jest jakimś uprzywilejowanym uczniem w klasie. Koledzy nie będą zazdrościć dyslektykowi tego, że zamiast złej oceny dostał przydział pracy, który ma wykonać w tym tygodniu. Będzie sprawdzany i odpytywany. Jest to więc rozwiązanie pożądane i sprawiedliwe. Może się jednak zdarzyć i tak, że rodzicom i dziecku nie będzie się chciało pracować. W tej sytuacji nauczyciel powinien odłożyć opinię i powiedzieć, że będzie ją honorował dopiero wtedy, gdy stwierdzi, że kontrakt będzie realizowany. Wymagania wobec ucznia nie mają być obniżane, ale dostosowane do jego możliwości. To bardzo istotna różnica. Trudno nie zgodzić się z powyższą opinią. Zdiagnozowanie u ucznia specyficznych trudności w nauce czytania i pisania nakłada obowiązek podjęcia szczególnych działań nie tylko przez nauczyciela, ale w co najmniej równym stopniu na rodziców dziecka i na niego samego. Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą kontynuować naukę w szkołach masowych, lecz potrzebują pomocy pedagogicznej w formie: 1. zindywidualizowanego programu w zakresie treści programowych (sprowadza się to do jego rozszerzenia, gdyż do podstaw programowych powinno się dodać ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne,

3 eliminujące zaburzenia i wspierające rozwój funkcji uczestniczących w czytaniu i pisaniu; z drugiej strony konieczne jest też ograniczenie, np. możliwość rezygnacji uczenia się drugiego języka obcego, zgodnie z rozporządzeniem MENiS z 2002r. Ponadto indywidualizacja może polegać na: - realizacji dodatkowych ćwiczeń w czasie lekcji i w domu (przy współpracy z rodzicami), -częstszym odpytywaniu i bazowaniu przy ocenianiu na jego ustnych wypowiedziach, -wydłużaniu czasu na prace pisemne (w trakcie sprawdzianów, klasówek), -zezwalaniu na przygotowanie prac pisemnych z pomocą komputera( w przypadku dysgrafii) -stopień za ortografię powinna zastąpić opisowa ocena samodzielnej pracy ucznia wniesionej w poprawę błędowi pracę nad ortografią 2. zindywidualizowanego systemu wymagań i oceniania (obejmuje on obniżenie wymagań w zakresie poziomu ortografii) - Prace pisemne nauczyciel ocenia przede wszystkim pod względem poprawności treści i kompozycji, nie obniża oceny z powodu błędów ortograficznych. Docenia walory bogatego słownictwa, ciekawe przemyślenia, poprawną budowę stylistyczną, poprawność toku myślenia i wnioskowania itp. - W przypadku przedmiotów ścisłych ocena poprawności rozumowania, trafność interpretacji zagadnienia jest przedkładana nad ocenę szczegółowej poprawności zapisu symboli i znaków graficznych, braku dokładnych obliczeń, mylenia stron równania itp. - W przypadku nauki języków obcych trzeba liczyć się ze szczególnymi trudnościami w zapamiętywaniu pisowni i wymowy; nauczyciel powinien zwracać uwagę głównie na poprawną wymowę i konwersację. - W ocenie wiedzy ucznia dyslektycznego powinny dominować odpowiedzi ustne i testowa forma sprawdzianów. - Wobec ucznia dyslektycznego nauczyciel nie stosuje (o ile to możliwe) presji

4 czasowej. 3. metod nauczania dostosowanych do możliwości uczenia się tych dzieci (szczególnie skuteczne są tu metody polisensorycznego, czyli wielozmysłowego, uczenia się, angażujące jednocześnie wiele zmysłów: wzrok, słuch, dotyk, kinestezję- odczuwanie ruchu, węch. Inne efektywne sposoby uczenia włączają metody interaktywne, np. technika czytania w parach oraz metody nawiązujące do stylu uczenia się danego dziecka, bazujące za dobrze rozwiniętych funkcjach- mocnych stronach rozwoju. 4. odmiennych rozwiązań organizacyjnych -to prowadzenie terapii w formie grupowej, gier towarzyskich, przyznanie uczniowi dłuższego czasu na opanowanie materiału, a także dostosowanie warunków zdawania egzaminów zewnętrznych: sprawdzianu po szkole podstawowej, egzaminu gimnazjalnego i matury do specjalnych potrzeb tych uczniów przez wydłużenie czasu pisania egzaminu, głośne odczytanie tekstu zadań przez nauczyciela. ZASADY OCENIANIA UCZNIA Z DYSLEKSJĄ, DYSORTOGRAFIĄ, DYSGRAFIĄ NA ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH JĘZYKA POLSKIEGO czytanie: -przekręcanie słów polegające na przestawianiu sylab; opuszczanie wyrazów; wolne tempo czytania; statyczne odwracanie liter i kierunków: n- u, k-t, n-m (inwersja statyczna); mylenie liter o podobnym wyglądzie, np. h-u; rozpoznawanie napisów po cechach przypadkowych, po pierwszej sylabie; zmiana kolejności liter, sylab w wyrazie (inwersja dynamiczna); opuszczanie liter i sylab, zmiana ich kolejności; trudności w poznawaniu liter, w wyszukiwaniu poznanych liter, sylab, wyrazów, niedokładne odczytywanie; Ocenianie/ postępowanie czytanie: dostosowanie wymagań w zakresie czytania i równoczesne zachęcania do pracy samodzielnej, dodatkowe pytania naprowadzające przy czytaniu ze zrozumieniem, czytanie tekstów małymi partiami, czytanie tekstów w obecności samego nauczyciela, - unikanie czytania na forum klasy, liberalizacja oceniania ; pisanie: dyktando z komentarzem, nieocenianie dyktanda, ale zaznaczanie błędów i ich poprawa lub inne formy, np. sprawdzian z zasad, dyktanda nie powinny mieć zdań złożonych, aby nie sprawiać ów interpunkcyjnych;

5 przeskakiwanie linijek; gubienie końcówek wyrazów; trudności w rozpoznawaniu rymów; trudności w przechodzeniu do automatyczności czytania, wysiłek włożony w czytanie utrudnia rozumienie tekstu; trudności w wyrażaniu jasno myśli o przeczytanym tekście; trudności wynikające z niedokładnego rozumienia wyrazów; mylenie znaczeń wyrazów o podobnym brzmieniu; tekst nie stanowi logicznej całości jest zestawem wyrazów; trudności w rozumieniu struktur gramatyczno logicznych; trudności w rozumieniu tekstów, w których zachodzą stosunki przestrzenne; 5. pisanie: - mylenie znaków graficznych różniących się jedynie położeniem: n-u; może wystąpić pismo lustrzane: zwłaszcza przy lateralizacji skrzyżowanej; trudności związane z techniką pisma, głownie u dzieci z przestawiona ręką; zły wybór linijek; mylenie kierunków zapisu; wolne tempo pracy; mała precyzja ruchu rąk i palców; pismo brzydkie, często nieczytelne: litery drżące, za małe, za duże, za wąskie, za szerokie, nierówne, nie mieszczące się w liniaturze, małe lub zbyt duże odstępy między literami; brak połączeń międzyliterowych liter; trudności w zespoleniu pojedynczych aktów ruchowych w jedną harmonijną całość (zaburzenie melodii kinetycznej); trudności w korzystaniu z własnych notatek; zeszyty brzydkie, niestaranne przy bardzo dużym wysiłku; duża męczliwość ręki przy dłuższym pisaniu obniża poziom graficzny; wypowiadanie się; trudności z wypowiadaniem się -mały zasób słów; częste wady wymowy; przekręcanie słów rzadko używanych; kłopoty w wypowiedziach wynikające z trudności z wnioskowaniem lub uogólnianiem; trudności w rozumieniu przedstawionych nieocenianie prac pisemnych pod kątem ortografii, ale zaznaczanie błędów i zachęcanie ucznia do samodzielnej pracy nad ich poprawą; uwzględnianie rozbieżności między wymowa a pismem; stworzenie możliwości korzystania podczas zajęć ze słownika ortograficznego lub słownika języka angielskiego; pismo: zachęcanie uczniów do pisania i ćwiczenia w zakresie dysgrafii z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy, np. metodą P. Dennisona, możliwość pisania na komputerze lub literami drukowanymi, nieocenianie prac pod kątem estetyki i czytelności pisma; ocenianie na podstawie ustnych odpowiedzi; indywidualne traktowanie dziecka leworęcznego i motywowanie do kształtnego pisma oraz właściwe usadzenie w ławce: wymowa: posadzenie ucznia blisko nauczyciela, aby móc obserwować go i pomóc mu; zwracanie uwagi na poprawność, ale nie ocenianie tego aspektu; pamięć, koncentracja, myślenie: stosowanie dodatkowych ćwiczeń: domino z trudnymi wyrazami w celu zapamiętania, gry, zapisywanie dużymi literami trudnych wyrazów, pytanie z małej partii materiału; wydłużony czas na przygotowanie, powtórzenie materiału.

6 na obrazkach treści; trudności w wypowiadaniu się na temat umiejscowienia przedmiotów na obrazku, ich położeniu względem siebie; trudności w operowaniu pojęciami stosunków przestrzennych: nad, obok, wzdłuż, wszerz itp. ZASADY OCENIANIA UCZNIA Z DYSLEKSJĄ, DYSORTOGRAFIĄ, DYSGRAFIĄ NA ZAJĘCIACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO ocenianie/ postępowanie czytanie: -przekręcanie słów polegające na przestawianiu sylab; opuszczanie wyrazów; wolne tempo czytania; statyczne odwracanie liter i kierunków: n- u, k-t, n-m (inwersja statyczna); mylenie liter o podobnym wyglądzie, np. h-u; rozpoznawanie napisów po cechach przypadkowych, po pierwszej sylabie; zmiana kolejności liter, sylab w wyrazie (inwersja dynamiczna); opuszczanie liter i sylab, zmiana ich kolejności; trudności w poznawaniu liter, w wyszukiwaniu poznanych liter, sylab, wyrazów, niedokładne odczytywanie; przeskakiwanie linijek; gubienie końcówek wyrazów; trudności w rozpoznawaniu rymów; trudności w przechodzeniu do automatyczności czytania, wysiłek włożony w czytanie utrudnia rozumienie tekstu; trudności w wyrażaniu jasno myśli o przeczytanym tekście; trudności wynikające z niedokładnego rozumienia wyrazów; mylenie znaczeń wyrazów o podobnym brzmieniu; tekst nie stanowi logicznej całości jest zestawem wyrazów; trudności w rozumieniu struktur gramatyczno logicznych; trudności w rozumieniu tekstów, w których zachodzą stosunki przestrzenne; czytanie: dostosowanie wymagań w zakresie czytania i równoczesne zachęcania do pracy samodzielnej, dodatkowe pytania naprowadzające przy czytaniu ze zrozumieniem, czytanie tekstów małymi partiami, czytanie tekstów w obecności samego nauczyciela, - unikanie czytania na forum klasy, liberalizacja oceniania ; pisanie: dyktando z komentarzem, nieocenianie dyktanda, ale zaznaczanie błędów i ich poprawa lub inne formy, np. sprawdzian z zasad, dyktanda nie powinny mieć zdań złożonych, aby nie sprawiać ów interpunkcyjnych; nie ocenianie prac pisemnych pod kątem ortografii, ale zaznaczanie błędów i zachęcanie ucznia do samodzielnej pracy nad ich poprawą; uwzględnianie rozbieżności między wymowa a pismem; stworzenie możliwości korzystania podczas zajęć ze słownika ortograficznego lub słownika języka angielskiego; pismo: zachęcanie uczniów do pisania i ćwiczenia w zakresie dysgrafii z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy, np. metodą P. Dennisona, możliwość pisania na komputerze lub literami drukowanymi, nieocenianie prac pod kątem estetyki i czytelności pisma; ocenianie na podstawie ustnych odpowiedzi;

7 pisanie: - mylenie znaków graficznych różniących się jedynie położeniem: n-u; może wystąpić pismo lustrzane: zwłaszcza przy lateralizacji skrzyżowanej; trudności związane z techniką pisma, głownie u dzieci z przestawiona ręką; zły wybór linijek; mylenie kierunków zapisu; wolne tempo pracy; mała precyzja ruchu rąk i palców; pismo brzydkie, często nieczytelne: litery drżące, za małe, za duże, za wąskie, za szerokie, nierówne, nie mieszczące się w liniaturze, małe lub zbyt duże odstępy między literami; brak połączeń międzyliterowych liter; trudności w zespoleniu pojedynczych aktów ruchowych w jedną harmonijną całość (zaburzenie melodii kinetycznej); trudności w korzystaniu z własnych notatek; zeszyty brzydkie, niestaranne przy bardzo dużym wysiłku; duża męczliwość ręki przy dłuższym pisaniu obniża poziom graficzny; wypowiadanie się; trudności z wypowiadaniem się -mały zasób słów; częste wady wymowy; przekręcanie słów rzadko używanych; kłopoty w wypowiedziach wynikające z trudności z wnioskowaniem lub uogólnianiem; trudności w rozumieniu przedstawionych na obrazkach treści; trudności w wypowiadaniu się na temat umiejscowienia przedmiotów na obrazku, ich położeniu względem siebie; trudności w operowaniu pojęciami stosunków przestrzennych: nad, obok, wzdłuż, wszerz itp. indywidualne traktowanie dziecka leworęcznego i motywowanie do kształtnego pisma oraz właściwe usadzenie w ławce: wymowa: posadzenie ucznia blisko nauczyciela, aby móc obserwować go i pomóc mu; zwracanie uwagi na poprawność, ale nie ocenianie tego aspektu; pamięć, koncentracja, myślenie: stosowanie dodatkowych ćwiczeń: domino z trudnymi wyrazami w celu zapamiętania, gry, zapisywanie dużymi literami trudnych wyrazów, pytanie z małej partii materiału; wydłużony czas na przygotowanie, powtórzenie materiału.

8 ZASADY OCENIANIA UCZNIA Z DYSLEKSJĄ, DYSORTOGRAFIĄ, DYSGRAFIĄ NA ZAJĘCIACH HISTORII ocenianie/ postępowanie mylenie wydarzeń; trudności z ich chronologicznym odtworzeniem wydarzeń; trudności z chronologicznym odtworzeniem dat; trudności z przypisaniem wydarzeń datom; trudności z bezbłędnym zaznaczeniem dat na osi czasu; trudności ze zrozumieniem tekstów, w których zachodzą stosunki przestrzenne; trudności w odczytywaniu danych z map; uznawanie faktu przekręcenia nazwy historycznego wydarzenia, pojęcia; dopuszcza się możliwość korzystania z tablic chronologicznych, pomocy typu słowniki; uznaje się błędy w zapisie dat związana z przestawieniem cyfr 9 i 6 lub błędnym zapisem cyfry 3; uznaje się błędy w zaznaczeniu na osi czasu, ale tylko o charakterze dyslektycznym; sprawdzanie znajomości faktów, dat, pojęć nie za pomocą zwykłego odpytywania, a przy pomocy np. puzzli, gier dydaktycznych; podczas sprawdzania ustnego lub pisemnego zadawanie dodatkowych pytań pozostałe zasady jak na języku polskim.

9 ZASADY OCENIANIA UCZNIA Z DYSLEKSJĄ, DYSORTOGRAFIĄ, DYSGRAFIĄ NA ZAJĘCIACH MATEMATYKI ocenianie/ postępowanie pomyłki w zadaniach wynikające z błędnego odczytania treści zadań tekstowych; błędne przepisywanie słupków; słabe rozumienie pojęć geometrycznych: bryła, kąt, obwód, wysokość; trudności z wnioskowaniem, uogólnianiem; trudności w zrozumieniu treści zadań tekstowych; trudności w nauce tabliczki mnożenia i zapamiętania wzorów bądź definicji; kłopoty ze zrozumieniem instrukcji i objaśnień; y z prawidłowym odczytywaniem danych z wykresów, diagramów, tabelek; szybkie oderwanie od konkretów utrudnia rozumienie pojęć matematycznych; trudności z odwzorowaniem figur, zwłaszcza przy lateralizacji skrzyżowanej; nieprecyzyjne wykonywanie tabelek; y z estetycznym i starannym wykonaniem modeli brył; zmiana kierunku w rysunkach geometrycznych; uznawanie faktu mylenia cyfr: 6 i 9; 3 i 8; uznawanie trudności związanych z tym, iż uczeń nie potrafi umiejscowić danych na osi liczbowej; na lekcjach z geometrii uczeń może korzystać z modeli brył; na zajęciach uczeń mający trudności z opanowaniem tabliczki mnożenia i zapamiętaniem wzorów, może korzystać ze ściągi ; zaliczanie jeśli uczeń potrafi wytłumaczyć definicję (często przy pomocy nauczyciela), nazwać elementy; podczas oceniania zadań praktycznych liberalne ocenianie (zwłaszcza staranność i dokładność) i niebranie pod uwagę estetyki wykonania; zaliczanie zadanie, jeśli figura odwzorowana jest w odbiciu lustrzanym; zaliczamy zadanie, jeśli poprawny jest tok rozumowania, choć występują nieprawidłowości w liczeniu i uzyskaniu wyniku ostatecznego (błąd wynika np. z zamiany cyfr); pozostałe zasady jak na języku polskim.

10 ZASADY OCENIANIA UCZNIA Z DYSLEKSJĄ, DYSORTOGRAFIĄ, DYSGRAFIĄ NA ZAJĘCIACH PRZYRODNICZYCH ocenianie/ postępowanie mylenie kierunków świata; trudności z ich wskazaniem i zapamiętaniem; trudności z orientacją na mapie; mylenie pojęć przyswajanych słownie; trudności w określaniu stron ciała; mylenie znaków topograficznych; trudności z odczytaniem danych z tabelek, wykresów; trudności w rozumieniu instrukcji, objaśnień; trudności w wyrażeniu jasnych wypowiedzi na temat przeczytanego tekstu; trudności z zapamiętaniem dni tygodni, pór roku, nazw miesięcy, nazw planet itp. uznawanie pomyłek związanych z orientacją przestrzenną: mylenie kierunków na mapie, współrzędnych geograficznych i stref czasowych uczeń przy pomocy nauczyciela wskazuje wymienione elementy, wskazuje na mapie wybrane punkty i odczytuje dane; przy sprawdzaniu pojęć, definicji wskazane jest stosowanie dodatkowych pytań, skojarzeń lub zadań typu puzzle; uznawanie trudności z chronologicznym powtarzaniem dni tygodnia i nazw miesięcy; w przypadku trudności związanych z pisaniem prac, ocenianie na podstawie wypowiedzi ustnych; pozostałe zasady jak na języku polskim.

11 ZASADY OCENIANIA UCZNIA Z DYSLEKSJĄ, DYSORTOGRAFIĄ, DYSGRAFIĄ NA ZAJĘCIACH PLASTYKI/TECHNIKI ocenianie/ postępowanie trudności w odwzorowaniu prostych figur; mylenie kierunków w rysunkach; rysunki są ubogie w treść (mało elementów); rysunki brzydkie, kanciaste, prymitywne; zbyt mały lub zbyt silny nacisk ołówka; przeważają linie proste; zakłócenie stosunków przestrzennych, proporcji elementów; trudności w rozplanowaniu i właściwym umieszczeniu na kartce elementów rysunku; trudności w robótkach ręcznych, kreśleniu, lepieniu, malowaniu; trudności w wykonaniu modeli; brak umiejętności zaplanowania własnej pracy; obniżony poziom graficzny pisma technicznego; wykonywanie zapisu liter lub rysunków jak w odbiciu lustrzanym; uznawanie, jeśli uczeń ma trudności z estetyką, kształtem wykonywanych robótek ręcznych, kreśleniem, lepieniem; uznawanie trudności w wykonaniu modeli; uznawanie faktu, iż uczeń ma trudności z właściwą organizacją i planowaniem swej pracy; liberalnie traktowanie ucznia, który ma y z estetyka pisma, podczas oceny zadania związanego z pismem technicznym; zaliczanie pracy, jeśli uczeń odwzorował rysunek w odbiciu lustrzanym; liberalizacja oceniania pod kątem estetyki prac; pozostałe zasady jak na języku polskim.

12 ZASADY OCENIANIA UCZNIA Z DYSLEKSJĄ, DYSORTOGRAFIĄ, DYSGRAFIĄ NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ocenianie/ postępowanie niski poziom ćwiczeń; z orientacją przestrzenną; trudności z rozumieniem poleceń; mała sprawność i koordynacja podczas zabaw ruchowych. stosowanie dodatkowych instrukcji wobec uczniów z zaburzeniami orientacji przestrzennej; prowadzenie zajęć metodą naśladowczo ruchową; częste powtarzanie zaleconych ćwiczeń, m. in. na podstawie opinii poradni; uznawanie trudności z określaniem stron ciała i określaniem kierunków oraz stosunków przestrzennych; uznawanie trudności związanych z zaburzeniami koordynacji wzrokowo ruchowej; ocenianie wkładu pracy ucznia w wykonanie ćwiczeń a nie tylko wysiłku końcowego; pozostałe zasady jak na języku polskim. Beata Rafińska pedagog wspierający

Załącznik do Planu Działań Wspierających dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Załącznik do Planu Działań Wspierających dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów z dysleksją oraz o inteligencji niższej niż przeciętna w zakresie różnych przedmiotów nauczania. Załącznik do Planu

Bardziej szczegółowo

MAŁGORZATA ROŻYŃSKA Warszawa 2010r.

MAŁGORZATA ROŻYŃSKA Warszawa 2010r. Akademi a Pedagogiki Specj alnej im. Marii Grzegorzewskiej Metody rozpoznawania ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wspomaganie rozwoju dziecka dla zapobiegania specyficznym

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania został opracowany na podstawie:

Szkolny system oceniania został opracowany na podstawie: Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej Gdańsk, ul. Żabi Kruk 5 Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna Szkolny system oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Jak rozumieć opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej?

Jak rozumieć opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej? Jak rozumieć opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej? W opiniach wydawanych przez poradnię znajdują się określenia, które czasem mogą być niezrozumiałe. Poniżej przedstawiam definicje oraz wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym Kurs (IV.1) dla: zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i liceum z klasami o profilu zawodowym zgodny z nową podstawą

Bardziej szczegółowo

Dzieci z zespołem Downa Niesłyszący Dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi. Specyficzne trudności W nauce czytania i pisania

Dzieci z zespołem Downa Niesłyszący Dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi. Specyficzne trudności W nauce czytania i pisania Dzieci uzdolnione Dzieci przewlekle chore Dzieci z zespołem Downa Niesłyszący Dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi Mutyzm FAS Autyzm Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych Dziecięce porażenie mózgowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w klasach I VI. w Publicznej Szkole Podstawowej. im. Marszałka J. Piłsudskiego.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w klasach I VI. w Publicznej Szkole Podstawowej. im. Marszałka J. Piłsudskiego. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach I VI w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Jedlni-Letnisku PODSTAWA PRAWNA Przedmiotowy system oceniania z języków

Bardziej szczegółowo

78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT

78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA 78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ MORSKA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO ZOSTAŁY OPRACOWANE NA PODSTAWIE NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO ZOSTAŁY OPRACOWANE NA PODSTAWIE NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO ZOSTAŁY OPRACOWANE NA PODSTAWIE NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki Kierunek: Terapia zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu Agnieszka Felchner Praca z dzieckiem dyslektycznym Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem: dr Teresy

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA W ŚWIETLE NOWEGO ROZPORZĄDZENIA MEN O POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA W ŚWIETLE NOWEGO ROZPORZĄDZENIA MEN O POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA W ŚWIETLE NOWEGO ROZPORZĄDZENIA MEN O POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Z PRAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52 IM. MAŁEGO POWSTAŃCA W CZĘSTOCHOWIE Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego

Bardziej szczegółowo

PAPIEROPLASTYKA. Program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Autor: Barbara Turska-Paprzycka

PAPIEROPLASTYKA. Program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Autor: Barbara Turska-Paprzycka Program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum PAPIEROPLASTYKA Autor: Barbara Turska-Paprzycka 1 Spis treści: 1. WSTĘP...3 2. CELE EDUKACYJNE...3 2.1. CELE KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...4 2.2. CELE KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

WYBRANE METODY I FORMY PRACY Z DZIEĆMI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubartowie

WYBRANE METODY I FORMY PRACY Z DZIEĆMI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubartowie WYBRANE METODY I FORMY PRACY Z DZIEĆMI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubartowie odnoszą się zarówno do grupy uczniów którzy nie mogą podołać wymaganiom powszechnie

Bardziej szczegółowo

Moje dziecko i dysleksja

Moje dziecko i dysleksja Moje dziecko i dysleksja Poradnik dla polskich rodziców mieszkających w Wielkiej Brytanii Magdalena Ziemnicka www.dyslang.eu Moje dziecko i dysleksja Poradnik dla polskich rodziców mieszkających w Wielkiej

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

Terapię zaburzeń grafomotorycznych prowadzę w trzech etapach:

Terapię zaburzeń grafomotorycznych prowadzę w trzech etapach: ABY ŁADNIE PISAŁY Jakże często powtarzamy swoim uczniom: Pisz ładnie!". Spełnienie jednak tej prośby nie zawsze jest łatwe. Przyczyny brzydkiego pisania mogą być różne. Wystarczy, że dziecku zmęczy się

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI Jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu 1.Uczeń

Bardziej szczegółowo

JAK POMÓC DZIECKU ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W NAUCE? Część I - Terminologia

JAK POMÓC DZIECKU ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W NAUCE? Część I - Terminologia JAK POMÓC DZIECKU ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W NAUCE? Część I - Terminologia Nabycie umiejętności sprawnego czytania, pisania i liczenia w pierwszych latach nauki szkolnej jest warunkiem koniecznym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI, (wymaga ćwiczeń) (wymaga ćwiczeń) E-nieopanowane EDUKACJA POLONISTYCZNA W KLASIE I Wypowiadanie się i słuchanie Uczeń stosuje wielozdaniowe, logiczne, ciekawe

Bardziej szczegółowo

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Przewodnik dla nauczyciela Marta Bogdanowicz Aleksandra Bućko Renata Czabaj Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Modelowy system profilaktyki i pomocy

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Kurs kontynuacyjny (III.1) dla klas 1-3 gimnazjum zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2012 roku III etap edukacyjny maj 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa nr 118 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV 1 Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w kl. IV Opracowany

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej Sylwia Rapacka Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową określoną w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach

Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach WSTĘP Podstawą konstruowania niniejszego programu jest analiza wyników sprawdzianu dla klas szóstych w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA i PROMOWANIA Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących CONRADINUM Opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. (Dz.U. nr 83

Bardziej szczegółowo