Mienie od wszystkich ryzyk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mienie od wszystkich ryzyk"

Transkrypt

1 wykaz klauzul : Załącznik nr 9 do SIWZ Mienie od wszystkich ryzyk Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych środków trwałych limit 20% sumy ubezpieczenia środków trwałych przyjętych do ubezpieczenia, Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień określonych w OWU ustala się, Ŝe: 1. Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte środki trwałe lub środki trwałe, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonanych inwestycji, z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tych środków. Wartość środków trwałych objętych automatyczną ochroną nie moŝe przekroczyć 20% łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych określonej w dokumencie ubezpieczenia. 2. Zwiększenie sumy ubezpieczenia ponad limit określony powyŝej, Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić do Ubezpieczyciela bezpośrednio przed wprowadzeniu zmiany w celu akceptacji. 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu, o którym mowa powyŝej, w razie niedopełnienia obowiązku zgłoszenia w podanym terminie. W razie przekroczenia limitu ustalonego dla potrzeb niniejszej klauzuli odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do sumy ubezpieczenia powiększonej o ustalony limit. 4. Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić do Ubezpieczyciela w terminie 14 dni po zakończeniu półrocznego/kwartalnego okresu ubezpieczenia aktualną wartość środków trwałych. 5. Składka z tytułu zmiany sumy ubezpieczenia naliczana będzie przez Ubezpieczyciela półrocznie/kwartalnie przy zastosowaniu następujących stawek: 1) za dane półrocze/za dany kwartał - przy zastosowaniu połowy stawki przypadającej na to półrocze/kwartał, ustalonej w umowie ubezpieczenia, 2) za dalszy okres ubezpieczenia - przy zastosowaniu pełnej stawki ustalonej w umowie ubezpieczenia przypadającej na to półrocze/kwartał. Składka za udzielenie ochrony i składka za utratę ochrony zostaną rozliczone przez potrącenie, a róŝnica zapłacona/zwrócona zgodnie ze stosownym aneksem do umowy ubezpieczenia. 6. W razie nieopłacenia składki we wskazanym terminie, odpowiedzialność Ubezpieczyciela ogranicza się do sumy, za którą została opłacona składka. 7. Okres rozliczenia niniejszej klauzuli określony zostaje w dokumencie ubezpieczenia rozliczana półrocznie. Klauzula reprezentantów Ŝe Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek raŝącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego, przy czym za Ubezpieczającego uwaŝa się: 1) w przypadku przedsiębiorstw państwowych dyrektora, jego zastępców i innych pełnomocników uprawnionych do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Ubezpieczającego, 2) w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych członków zarządu, prokurentów i pełnomocników uprawnionych do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Ubezpieczającego, 3) w przypadku spółek jawnych i komandytowych wspólników, prokurentów i pełnomocników uprawnionych do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Ubezpieczającego, 4) w przypadku spółek cywilnych wspólników oraz umocowane przez nich osoby trzecie, 5) w przypadku osób fizycznych pełnomocników. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego. Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlano montaŝowych Limit ,00 PLN. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień określonych w OWU ustala się, Ŝe: Strona 1 z 13

2 1. Za opłatą dodatkowej składki Ubezpieczyciel rozszerza wybrany przez Ubezpieczającego zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano-montaŝowych: 1) w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia 2) w mieniu będącym przedmiotem drobnych robót budowlano-montaŝowych, do limitu odpowiedzialności określonego dla niniejszej klauzuli w dokumencie ubezpieczenia, który obejmuje wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót oraz koszt ich wykonania w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem, Ŝe : a) prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) realizacja robót nie wiąŝe się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu, c) roboty prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do uŝytkowania / eksploatacji, w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia, d) obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi wymogami. 2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 1) powstałe wskutek katastrofy budowlanej, 2) spowodowane montaŝem elementów wyposaŝenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy, 3) w mieniu otaczającym, które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót. 3. W przypadku, gdy łączna wartość robót w okresie ubezpieczenia przekracza limit odpowiedzialności o którym mowa w ust.1 pkt 2) klauzuli, Ubezpieczający obowiązany jest zgłosić ten fakt do Ubezpieczyciela przed rozpoczęciem takich robót, a Ubezpieczyciel moŝe odpowiednio podwyŝszyć składkę. 4. Składka z tytułu niniejszej klauzuli określona zostaje w dokumencie ubezpieczenia. Klauzula automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia suma ubezpieczenia po szkodzie ulega automatycznemu odtworzeniu. Klauzula stempla pocztowego - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe jeŝeli zapłata składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę opłacenia składki uznaje się datę stempla bankowego lub pocztowego na przelewie bankowym lub pocztowym Ubezpieczającego potwierdzającą przekazanie środków pienięŝnych na rachunek Ubezpieczyciela., pod warunkiem, Ŝe na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca dla wykonania operacji ilość środków pienięŝnych. Klauzula przepięć Ŝe Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek przepięcia zaistniałego w wyniku przyczyn nie związanych z wyładowaniem atmosferycznym. Limit odpowiedzialności: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. KradzieŜ zwykła z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieŝy zwykłej rozumianej jako zabór ubezpieczonego mienia w lokalizacjach wskazanych we wniosku o ubezpieczenie zabezpieczonych zgodnie z OWU, bez śladów włamania. Warunkiem udzielenia ochrony w ramach niniejszej klauzuli jest zawiadomienie przez Ubezpieczający o fakcie kradzieŝy Policji bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieŝą. Klauzula nie ma zastosowania do ubezpieczenia gotówki i wartości pienięŝnych oraz mienia składowanego w halach namiotowych. Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Strona 2 z 13

3 Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych lokalizacji z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową wszystkie nowo powstałe lokalizacje Ubezpieczającego związane z prowadzoną działalnością na terenie RP do limitu zł na wszystkie lokalizacje, spełniające minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciwpoŝarowych i przeciwkradzieŝowych określonych w stosownych warunkach, o ile adresy tych lokalizacji wraz z wartością mienia zostaną podane Ubezpieczycielowi przez Ubezpieczającego nie później niŝ w ciągu 30 dni od daty podjęcia działalności w nowych lokalizacjach. Klauzula leeway 120% Ŝe dla mienia ubezpieczonego w wartościach księgowych brutto nie ma zastosowania zasada proporcji, o ile suma ubezpieczenia odpowiada wartości księgowej brutto. Klauzula dodatkowych kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie / zapobieŝenia z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wymienione poniŝej koszty: 1) uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki, demontaŝu części niezdatnych do uŝytku, 2) pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy do wysokości nie przekraczającej ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia pod warunkiem, Ŝe zostały poniesione w związku ze szkodą w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności (ponad sumę ubezpieczenia): zł na jedno i wszystkie zdarzenia w odniesieniu do wymienionych powyŝej kosztów łącznie. Klauzula terminu dokonania oględzin z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe Ubezpieczający ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba, Ŝe zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie, zmniejszenia szkody lubgdy grozi to zatrzymaniem procesu produkcyjnego lub zakłóceniem pracy przedsiębiorstwa. Ubezpieczyciel nie moŝe się powoływać na to postanowienie, jeŝeli nie dokonało oględzin w terminie 4 dni od daty zawiadomienia go o szkodzie. Ubezpieczający moŝe wcześniej przystąpić do usunięcia szkody za zgodą Ubezpieczyciela Klauzula płatności rat z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe w przypadku wypłaty odszkodowania Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącania z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. Klauzula czasu ochrony z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe brak wpłaty przez Ubezpieczającego którejkolwiek z rat składki w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje automatycznego wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel zobowiązana jest przesłać Ubezpieczającemu wezwanie do zapłaty z określeniem nowego terminu opłacenia wymaganej naleŝności. W razie braku opłaty składki w nowym terminie wskazanym w wezwaniu, Ubezpieczyciel moŝe wypowiedzieć umowę w trybie wskazanym w obowiązujących przepisach prawa lub w ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia. Klauzula 48 godzin z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach Strona 3 z 13

4 ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe wszystkie zdarzenia szkodowe powstałe na terenie działania Ubezpieczającego w czasie następujących po sobie 48 godzin na skutek jednego rodzaju zdarzenia losowego o charakterze katastroficznym powstałym w wyniku działania sił przyrody m.in.: huraganu, deszczu nawalnego i powodzi objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia, traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy określonej w umowie ubezpieczenia. Klauzula arbitraŝowa z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać rozstrzygnięciu w sądzie polubownym. Przy braku zapisu o sądzie polubownym, właściwym będzie sąd dla siedziby Ubezpieczającego. Klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia w przypadku niedoszacowania sumy ubezpieczenia mienia, prewencyjna suma ubezpieczenia będzie miała zastosowanie do tych pozycji mienia, w których po szkodzie stwierdzono niedoubezpieczenie (dotyczy ubezpieczenia w systemie sum stałych i zmiennych). Dodatkowa prewencyjna suma ubezpieczenia: ,00 zł Klauzula proporcjonalności płatności składki z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe w przypadku doubezpieczeń lub ubezpieczeń krótkoterminowych zawieranych na warunkach niniejszej umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel będzie pobierać składkę proporcjonalnie do okresu udzielanej ochrony, zgodnie z zasadą: liczba dni x stawka / 365 dni. Składka minimalna nie ma zastosowania jedynie w przypadku doubezpieczeń. Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadków uregulowanych w art. 816 Kodeksu Cywilnego. Klauzula wypłaty odszkodowania z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe Ubezpieczyciel nie będzie uzaleŝniać wypłaty odszkodowania od dostarczenia postanowienia prokuratury o umorzeniu postępowania w sprawie, jeŝeli odpowiedzialność Ubezpieczyciela będzie bezsporna, o ile postępowanie nie jest prowadzone przeciwko Ubezpieczającemu / reprezentantowi Ubezpieczającego. Klauzula wypłaty odszkodowania przy szkodach całkowitych z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe w przypadku zaistnienia szkody, w następstwie której przedmiot ubezpieczenia uległ całkowitemu zniszczeniu lub jest nie do naprawienia, podstawą wyliczenia wysokości naleŝnego zgodnie z umową odszkodowania będzie pełna wartość wymiany zniszczonego przedmiotu. Pełna wartość wymiany oznacza koszty, które naleŝałoby ponieść w chwili bezpośrednio poprzedzającej zaistnienie szkody, zastępując przedmiot uszkodzony lub zniszczony nowym przedmiotem takiego samego typu, rodzaju, mocy i jakości, bez potrącania zuŝycia technicznego dla sprzętu, którego wiek nie przekracza 5 lat - w takim wypadku odszkodowanie wypłacane będzie tak jakby nastąpiła naprawa, zakup bądź odbudowa mienia, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, na podstawie przewidywanych kosztów takich działań. Dla sprzętu powyŝej 5 lat wypłata odszkodowania będzie dokonywana z zachowaniem potrąceń wynikających ze zuŝycia technicznego jeŝeli taki sprzęt nie zostanie przez Klienta odbudowany (odtworzony). Klauzula nie dotyczy mienia ubezpieczonego według wartości rzeczywistej. Klauzula dodatkowych kosztów działalności. Limit ,00 PLN. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, Ŝe: 1. Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione ekonomicznie, dodatkowe koszty działalności, poniesione przez Ubezpieczającego, związane z zastosowaniem rozwiązań mających na celu uniknięcie lub zmniejszenie zakłóceń w prowadzonej działalności, powstałych lub mogących powstać w wyniku szkody w ubezpieczonym mieniu, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w ramach zawartej umowy ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych. Strona 4 z 13

5 2. Ubezpieczenie nie obejmuje : 1) kosztów, które nie są związane z prowadzoną przez Ubezpieczającego działalnością gospodarczą np. związane z inwestycjami, spekulacji giełdowych, handlu nieruchomościami, 2) kosztów poniesionych w związku z ustaleniem szkody, kosztów poniesionych na zakup nowego mienia, kosztów związanych z ograniczeniem zatrudnienia, 3) kosztów, które pozostają w bezpośrednim związku z usunięciem szkody w mieniu, 4) kosztów związanych z decyzją właściwych organów państwowych i samorządowych, które uniemoŝliwiają lub opóźniają dalsze prowadzenie działalności gospodarczej Ubezpieczającego, 5) kosztów, które wynikają z braku środków kapitałowych Ubezpieczającego niezbędnych do odtworzenia zniszczonego mienia. 3. Ubezpieczyciel nie odpowiada za dodatkowe koszty działalności, jeśli szkoda w mieniu powstała poza miejscem ubezpieczenia lub w czasie innym niŝ okres ubezpieczenia mienia oraz w sytuacji, gdy Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w mieniu. 4. Brak wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia, ze względu na wysokość zastosowanej franszyzy, nie ma wpływu na odpowiedzialność za szkody objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli. 5. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za poniesione przez ubezpieczającego dodatkowe uzasadnione koszty działalności udokumentowane rachunkami powstałe w okresie niezbędnym do przywrócenia stanu technicznego sprzed szkody, nie dłuŝszym niŝ 3 miesiące od daty powstania szkody. 6. O ile nie umówiono się inaczej, limit odpowiedzialności określony w dokumencie ubezpieczenia w odniesieniu do niniejszej klauzuli stanowi górna granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 7. Do szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli ma zastosowanie franszyza redukcyjna określona w dokumencie ubezpieczenia. Franszyza ustalana jest w dniach, które zostają przeliczone na kwotę w złotych polskich poprzez przemnoŝenie średnich dziennych kosztów poniesionych w ramach niniejszej klauzuli przez liczbę dni. 8. Składka z tytułu niniejszej klauzuli zostaje określona w dokumencie ubezpieczenia. Klauzula rzeczoznawcy -. Limit ,00 PLN. Ubezpieczyciel pokrywa koszty powołania wyznaczonego wspólnie przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela neutralnego rzeczoznawcy. O ile nie umówiono się inaczej, limit odpowiedzialności z tytułu udziału Ubezpieczyciela w kosztach związanych ze szkodą powstałą w okresie ubezpieczenia zostaje określony w dokumencie ubezpieczenia. Klauzula sprzętu elektronicznego akceptacja treści: z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe zakresem ochrony zgodnym z zawartą umową ubezpieczenia objęty jest sprzęt elektroniczny nie zgłoszony do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na bazie odrębnej umowy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Klauzula uznania Ŝe Ubezpieczyciel uznaje, Ŝe przy zawieraniu umowy ubezpieczenia znane jej były wszelkie okoliczności, które są istotne z punktu widzenia oceny ryzyka. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, kiedy okoliczności, o które zapytywał Ubezpieczyciel przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostały podane niezgodnie z prawdą. Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadków uregulowanych w art. 816 Kodeksu Cywilnego. Klauzula istniejących zabezpieczeń przeciwpoŝarowych i przeciwkradzieŝowych Ŝe Ubezpieczyciel. przyjmuje istniejące systemy zabezpieczeń przeciwpoŝarowych, pod warunkiem Ŝe spełniają one wymogi określone przepisami prawa, oraz przeciwkradzieŝowych za wystarczające pod warunkiem ich stosowania oraz utrzymywania ich sprawności w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczyciel moŝe w kaŝdym czasie dokonać lustracji i wydać Ubezpieczającemu stosowne Strona 5 z 13

6 zalecenia. Brak realizacji zaleceń skutkować będzie odmową albo ograniczeniem wypłaty odszkodowania, o ile przyczyni się do powstania szkody lub będzie mieć wpływ na jej rozmiar. Sprzęt elektroniczny Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowego sprzętu limit 20% sumy ubezpieczenia środków trwałych przyjętych do ubezpieczenia, Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyty sprzęt elektroniczny lub sprzęt, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonanych inwestycji, z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego sprzętu. Wartość mienia objętego automatyczną ochroną nie moŝe przekroczyć 20% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia. Składka z tytułu zwiększenia naliczana będzie przez Ubezpieczyciela wg stawki ustalonej w umowie systemem pro rata temporis półrocznie.ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić do Ubezpieczyciela w terminie 14 dni po zakończeniu kaŝdego półrocza okresu ubezpieczenia aktualną wartość sprzętu elektronicznego wraz z jego wykazem.. W razie nieopłacenia składki we wskazanym terminie odpowiedzialność Ubezpieczyciela ogranicza się do sumy, za którą została opłacona składka. Zwiększenie sumy ubezpieczenia ponad limit określony powyŝej, Ubezpieczający obowiązany jest zgłosić do Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od daty przejścia na ryzyko Ubezpieczającego. Nowo nabyty stacjonarny sprzęt elektroniczny moŝe być objęty ubezpieczeniem po pozytywnym zakończeniu prób eksploatacyjnych. Włączenie do ubezpieczenie lamp elektronowych Niniejszą klauzulą włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej lampy elektronowe. Odszkodowanie zostanie wypłacone do wartości rzeczywistej pozycji ustalonej na dzień wystąpienia szkody zgodnie z pkt. 1-7 niniejszej klauzuli z uwzględnieniem kosztów zwykłego frachtu, montaŝu, ceł i opłat, jeŝeli mają zastosowanie. 1. Wartość rzeczywista: 1) lamp rentgenowskich ze stacjonarną anodą w zestawie z pojedynczym kołpakiem oraz lamp rentgenowskich z wirującą anodą bez liczników ekspozycji dla sprzętu diagnostycznego; 2) lamp elektronowych i rentgenowskich do radioterapii powierzchniowej i kontaktowej; 3) lamp wzmacniacza video. Wiek (miesiące) Wartość rzeczywista w % wartości nowej < < < < < mniej niŝ < > więcej niŝ < < < < < > Wartość rzeczywista lamp elektronowych dla sprzętu diagnostycznego. Wiek (miesiące) Wartość rzeczywista w % wartości nowej < < < < < < < < < < > Wartość rzeczywista lamp rentgenowskich z wirującą anodą i ołowiowym uszczelnieniem liczników ekspozycji dla sprzętu diagnostycznego. Strona 6 z 13

7 Liczba ekspozycji Wartość rzeczywista w % wartości nowej < < < < < < < < < < > Wartość rzeczywista lamp rentgenowskich i innych elektronowych do głębokiej terapii. Okres uźytkowania1) Wiek1) Wartość rzeczywista (godziny) (miesiące) w % wartości nowej < 400 < < 500 < < 600 < < 700 < < 800 < < 900 < < < < < < < < < > > Wartość rzeczywista lamp rentgenowskich dla sprzętu do badań materiałowych. Okres uŝytkowania wiek Wartość rzeczywista (godziny) (miesiące) w % wartości nowej < 300 < < 380 < 8 90 < 460 < < 540 < < 620 < < 700 < < 780 < < 860 < > 860 > ) Wartość rzeczywista określana jest na podstawie okresu uŝytkowania ( w godzinach) lub wieku (w miesiącach) - w przypadku ustalenia obu wielkości naleŝy przyjąć niŝszą wartość rzeczywistą. 6. Wartość rzeczywista kineskopów i lamp analizujących dla sprzętu TV. Po upływie 12 miesięcy UŜytkowania wartość rzeczywistą kineskopów i lamp analizujących zmniejsza się o 3% miesięcznie do minimum 20% wartości nowej. 7. Wartość rzeczywista pozostałych typów lamp elektronowych. Dla pozostałych typów lamp elektronowych wartość rzeczywistą w dniu wystąpienia szkody określa się na podstawie danych dostarczonych przez dostawcę. Włączenie do zakresu ochrony ryzyka kradzieŝy zwykłej 1. Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieŝy zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się one w miejscu ubezpieczenia, jednak pod warunkiem, Ŝe Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieŝą. KradzieŜ zwykła rozumiana jest jako zabór mienia w celu przywłaszczenia. Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Strona 7 z 13

8 Ubezpieczenie sprzętu ruchomego i przenośnego poza miejscem ubezpieczenia 1. Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres pokrycia ubezpieczeniowego o szkody powstałe w sprzęcie ruchomym i/lub przenośnym w czasie, kiedy znajduje się on poza miejscem ubezpieczenia określonym w dokumencie ubezpieczenia. W ramach niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel nie jest odpowiedzialny za: 1) szkody spowodowane zaginięciem, zagubieniem lub pozostawieniem sprzętu bez dozoru z wyjątkiem pozostawienia go w bagaŝniku lub niewidocznym miejscu w odpowiednio zabezpieczonym pojeździe z włączonym alarmem, 2) straty lub uszkodzenia z jakiejkolwiek przyczyny w czasie, kiedy wymieniony wyŝej sprzęt jest zainstalowany lub przewoŝony w/na statku powietrznym lub sprzęcie pływającym. ZastrzeŜenia dotyczące urządzeń klimatyzacyjnych Niniejszą klauzulą wprowadza się następujące zastrzeŝenie: Ubezpieczyciel moŝe odmówić wypłaty odszkodowania za zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, nośników danych i danych na nich zawartych oraz poniesione w związku ze szkodą koszty dodatkowe będące następstwem awarii urządzeń klimatyzacyjnych, jeŝeli te urządzenia nie zostały zainstalowane i poddane konserwacji zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń klimatyzacyjnych. Oznacza to, Ŝe urządzenia klimatyzacyjne. - oraz urządzenia alarmowe i wyłączniki są konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta. - są wyposaŝone w niezaleŝne czujniki do pomiaru temperatury i wilgotności, do wykrywania dymu i uruchamiania alarmu optycznego i akustycznego. - są nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, który jest w stanie zastosować w razie uruchomienia alarmu wszelkie potrzebne środki w celu zapobieŝenia szkodzie, - są wyposaŝone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające wymaganiom producenta sprzętu elektronicznego. ZastrzeŜenie dotyczące urządzeń zabezpieczających przed wyładowaniami i przepięciami Niniejszą klauzulą wprowadza się następujące zastrzeŝenie: Ubezpieczyciel moŝe odmówić wypłaty odszkodowania za zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, nośników danych i danych na nich zawartych oraz poniesione w związku ze szkodą koszty dodatkowe, będące następstwem wyładowań atmosferycznych, przepięć, jeŝeli ubezpieczony sprzęt elektroniczny nie został wyposaŝony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami. Urządzenia te powinny być zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych. Oznacza to, Ŝe urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami powinny być: 1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta. 2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposaŝone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego. ZastrzeŜenie umowy o konserwacje Niniejszą klauzulą wprowadza obowiązek nakładający na Ubezpieczającego posiadania umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, pozostającą w mocy w okresie waŝności dokumentu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Klauzula automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia suma ubezpieczenia po szkodzie ulega automatycznemu odtworzeniu. Klauzula Cyber risk / Klauzula IT W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. Strona 8 z 13

9 W tym znaczeniu za szkodę rzeczowa nie uwaŝa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 1. szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a takŝe powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności 2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, uŝytkowania lub dostępności do nich, jak równieŝ powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata zysku, a takŝe powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności JednakŜe mimo wprowadzenia powyŝszych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeŝeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną. Klauzula reprezentantów Ŝe Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek raŝącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego, przy czym za Ubezpieczającego uwaŝa się: 6) w przypadku przedsiębiorstw państwowych dyrektora, jego zastępców i innych pełnomocników uprawnionych do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Ubezpieczającego, 7) w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych członków zarządu, prokurentów i pełnomocników uprawnionych do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Ubezpieczającego, 8) w przypadku spółek jawnych i komandytowych wspólników, prokurentów i pełnomocników uprawnionych do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Ubezpieczającego, 9) w przypadku spółek cywilnych wspólników oraz umocowane przez nich osoby trzecie, 10) w przypadku osób fizycznych pełnomocników. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego. Klauzula stempla pocztowego - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe jeŝeli zapłata składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę opłacenia składki uznaje się datę stempla bankowego lub pocztowego na przelewie bankowym lub pocztowym Ubezpieczającego potwierdzającą przekazanie środków pienięŝnych na rachunek Ubezpieczyciela., pod warunkiem, Ŝe na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca dla wykonania operacji ilość środków pienięŝnych. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych lokalizacji z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową wszystkie nowo powstałe lokalizacje Ubezpieczającego związane z prowadzoną działalnością na terenie RP do limitu 20% sumy ubezpieceznia na wszystkie lokalizacje, spełniające minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciwpoŝarowych i przeciwkradzieŝowych określonych w stosownych warunkach, o ile adresy tych lokalizacji wraz z wartością mienia zostaną podane Ubepieczycielowi przez Ubezpieczającego nie później niŝ w ciągu 30 dni od daty podjęcia działalności w nowych lokalizacjach. Klauzula leeway 120% Ŝe dla mienia ubezpieczonego w wartościach odtworzeniowych nie ma zastosowania zasada proporcji w przypadku, gdy wartość mienia, która powinna być zgłoszona do ubezpieczenia nie przekroczy 120% wartości tego mienia zgłoszonej do ubezpieczenia, liczona oddzielnie dla kaŝdego z przedmiotów ubezpieczenia. Strona 9 z 13

10 Klauzula terminu dokonania oględzin z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe Ubezpieczający ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba, Ŝe zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie, zmniejszenia szkody lubgdy grozi to zatrzymaniem procesu produkcyjnego lub zakłóceniem pracy przedsiębiorstwa. Ubezpieczyciel nie moŝe się powoływać na to postanowienie, jeŝeli nie dokonało oględzin w terminie 4 dni od daty zawiadomienia go o szkodzie. Ubezpieczający moŝe wcześniej przystąpić do usunięcia szkody za zgodą Ubezpieczyciela Klauzula płatności rat z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe w przypadku wypłaty odszkodowania Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącania z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. Klauzula czasu ochrony z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe brak wpłaty przez Ubezpieczającego którejkolwiek z rat składki w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje automatycznego wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel zobowiązana jest przesłać Ubezpieczającemu wezwanie do zapłaty z określeniem nowego terminu opłacenia wymaganej naleŝności. W razie braku opłaty składki w nowym terminie wskazanym w wezwaniu, Ubezpieczyciel moŝe wypowiedzieć umowę w trybie wskazanym w obowiązujących przepisach prawa lub w ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia. Klauzula 48 godzin z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe wszystkie zdarzenia szkodowe powstałe na terenie działania Ubezpieczającego w czasie następujących po sobie 48 godzin na skutek jednego rodzaju zdarzenia losowego o charakterze katastroficznym powstałym w wyniku działania sił przyrody m.in.: huraganu, deszczu nawalnego i powodzi objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia, traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy określonej w umowie ubezpieczenia. Klauzula arbitraŝowa z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać rozstrzygnięciu w sądzie polubownym. Przy braku zapisu o sądzie polubownym, właściwym będzie sąd dla siedziby Ubezpieczającego. Klauzula proporcjonalności płatności składki z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe w przypadku doubezpieczeń lub ubezpieczeń krótkoterminowych zawieranych na warunkach niniejszej umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel będzie pobierać składkę proporcjonalnie do okresu udzielanej ochrony, zgodnie z zasadą: liczba dni x stawka / 365 dni. Składka minimalna nie ma zastosowania jedynie w przypadku doubezpieczeń. Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadków uregulowanych w art. 816 Kodeksu Cywilnego. Klauzula wypłaty odszkodowania z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe Ubezpieczyciel. nie będzie uzaleŝniać wypłaty odszkodowania od dostarczenia postanowienia prokuratury o umorzeniu postępowania w sprawie, jeŝeli odpowiedzialność Ubezpieczyciela będzie bezsporna, o ile postępowanie nie jest prowadzone przeciwko Ubezpieczającemu / reprezentantowi Ubezpieczającego. Klauzula wypłaty odszkodowania przy szkodach całkowitych z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i Strona 10 z 13

11 ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe w przypadku zaistnienia szkody, w następstwie której przedmiot ubezpieczenia uległ całkowitemu zniszczeniu lub jest nie do naprawienia, podstawą wyliczenia wysokości naleŝnego zgodnie z umową odszkodowania będzie pełna wartość wymiany zniszczonego przedmiotu. Pełna wartość wymiany oznacza koszty, które naleŝałoby ponieść w chwili bezpośrednio poprzedzającej zaistnienie szkody, zastępując przedmiot uszkodzony lub zniszczony nowym przedmiotem takiego samego typu, rodzaju, mocy i jakości, bez potrącania zuŝycia technicznego dla sprzętu, którego wiek nie przekracza 5 lat - w takim wypadku odszkodowanie wypłacane będzie tak jakby nastąpiła naprawa, zakup bądź odbudowa mienia, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, na podstawie przewidywanych kosztów takich działań. Klauzula nie dotyczy sprzętu starszego niŝ 5 lat. Klauzula nie dotyczy mienia ubezpieczonego według wartości rzeczywistej. Klauzula uznania Ŝe Ubezpieczyciel uznaje, Ŝe przy zawieraniu umowy ubezpieczenia znane jej były wszelkie okoliczności, które są istotne z punktu widzenia oceny ryzyka. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, kiedy okoliczności, o które zapytywał Ubezpieczyciel przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostały podane niezgodnie z prawdą. Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadków uregulowanych w art. 816 Kodeksu Cywilnego. Klauzula istniejących zabezpieczeń przeciwpoŝarowych i przeciwkradzieŝowych Ŝe Ubezpieczyciel. przyjmuje istniejące systemy zabezpieczeń przeciwpoŝarowych, pod warunkiem Ŝe spełniają one wymogi określone przepisami prawa, oraz przeciwkradzieŝowych za wystarczające pod warunkiem ich stosowania oraz utrzymywania ich sprawności w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczyciel moŝe w kaŝdym czasie dokonać lustracji i wydać Ubezpieczającemu stosowne zalecenia. Brak realizacji zaleceń skutkować będzie odmową albo ograniczeniem wypłaty odszkodowania, o ile przyczyni się do powstania szkody lub będzie mieć wpływ na jej rozmiar. Odpowiedzialność Cywilna: Klauzula arbitraŝowa z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać rozstrzygnięciu w sądzie polubownym. Przy braku zapisu o sądzie polubownym, właściwym będzie sąd dla siedziby Ubezpieczającego. Klauzula czasu ochrony z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe brak wpłaty przez Ubezpieczającego którejkolwiek z rat składki w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje automatycznego wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel zobowiązana jest przesłać Ubezpieczającemu wezwanie do zapłaty z określeniem nowego terminu opłacenia wymaganej naleŝności. W razie braku opłaty składki w nowym terminie wskazanym w wezwaniu, Ubezpieczyciel moŝe wypowiedzieć umowę w trybie wskazanym w obowiązujących przepisach prawa lub w ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia. Klauzula stempla pocztowego - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe jeŝeli zapłata składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę opłacenia składki uznaje się datę stempla bankowego lub pocztowego na przelewie bankowym lub pocztowym Ubezpieczającego potwierdzającą przekazanie środków pienięŝnych na rachunek Ubezpieczyciela., pod warunkiem, Ŝe na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca dla wykonania operacji ilość środków pienięŝnych. Strona 11 z 13

12 Czystych strat majątkowych 1. Ochroną ubezpieczeniową obejmuje się odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego za czyste szkody majątkowe. 2. Ochrona nie obejmuje jednakŝe odpowiedzialności cywilnej za szkody: 1) spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczającego lub teŝ wykonane przez Ubezpieczającego usługi, 2) spowodowane niedotrzymaniem terminów lub przekroczeniem kosztorysów, 3) spowodowane przez stałe immisje (np. hałasy, zapachy, wstrząsy), 4) spowodowane działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, kierowania budową lub montaŝem, kontroli i opiniowania, 5) spowodowane działalnością związaną z transakcjami pienięŝnymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, nieruchomościami, leasingiem lub podobnymi transakcjami, z tytułu wszelkiego rodzaju płatności, prowadzenia kasy, naduŝycia zaufania i sprzeniewierzenia, 6) spowodowane naruszeniem prawa własności intelektualnej w tym praw autorskich, naruszeniem prawa antymonopolowego i prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 7) związane z reklamą, 8) powstałych w związku z utratą gotówki, dokumentów i papierów wartościowych, 9) związane ze stosunkiem pracy, 10) spowodowane utratą danych niezaleŝnie od rodzaju nośnika danych, 11) powstałe w związku z udzielaniem licencji, 12) spowodowane w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej. Postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia w zakresie nie uregulowanym niniejszą klauzulą pozostają bez zmian. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: ,00 PLN, Franszyza redukcyjna: 10% naleŝnego odszkodowania nie mniej niŝ 1.000,00 PLN KradzieŜ z włamaniem i rabunek KradzieŜ zwykła z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieŝy zwykłej rozumianej jako zabór ubezpieczonego mienia w lokalizacjach wskazanych we wniosku o ubezpieczenie zabezpieczonych zgodnie z OWU, bez śladów włamania. Warunkiem udzielenia ochrony w ramach niniejszej klauzuli jest zawiadomienie przez Ubezpieczający o fakcie kradzieŝy Policji bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieŝą. Klauzula nie ma zastosowania do ubezpieczenia gotówki i wartości pienięŝnych oraz mienia składowanego w halach namiotowych. Klauzula stempla pocztowego - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe jeŝeli zapłata składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę opłacenia składki uznaje się datę stempla bankowego lub pocztowego na przelewie bankowym lub pocztowym Ubezpieczającego potwierdzającą przekazanie środków pienięŝnych na rachunek Ubezpieczyciela., pod warunkiem, Ŝe na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca dla wykonania operacji ilość środków pienięŝnych. Klauzula terminu dokonania oględzin z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe Ubezpieczający ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba, Ŝe zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie, zmniejszenia szkody lubgdy grozi to zatrzymaniem procesu produkcyjnego lub zakłóceniem pracy przedsiębiorstwa. Ubezpieczyciel nie moŝe się powoływać na to postanowienie, jeŝeli nie dokonało oględzin w terminie 4 Strona 12 z 13

13 dni od daty zawiadomienia go o szkodzie. Ubezpieczający moŝe wcześniej przystąpić do usunięcia szkody za zgodą Ubezpieczyciela Klauzula płatności rat z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe w przypadku wypłaty odszkodowania Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącania z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. Klauzula czasu ochrony z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe brak wpłaty przez Ubezpieczającego którejkolwiek z rat składki w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje automatycznego wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel zobowiązana jest przesłać Ubezpieczającemu wezwanie do zapłaty z określeniem nowego terminu opłacenia wymaganej naleŝności. W razie braku opłaty składki w nowym terminie wskazanym w wezwaniu, Ubezpieczyciel moŝe wypowiedzieć umowę w trybie wskazanym w obowiązujących przepisach prawa lub w ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia. Klauzula arbitraŝowa z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać rozstrzygnięciu w sądzie polubownym. Przy braku zapisu o sądzie polubownym, właściwym będzie sąd dla siedziby Ubezpieczającego. Klauzula proporcjonalności płatności składki z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe w przypadku doubezpieczeń lub ubezpieczeń krótkoterminowych zawieranych na warunkach niniejszej umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel będzie pobierać składkę proporcjonalnie do okresu udzielanej ochrony, zgodnie z zasadą: liczba dni x stawka / 365 dni. Składka minimalna nie ma zastosowania jedynie w przypadku doubezpieczeń. Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadków uregulowanych w art. 816 Kodeksu Cywilnego. Klauzula wypłaty odszkodowania z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe Ubezpieczyciel. nie będzie uzaleŝniać wypłaty odszkodowania od dostarczenia postanowienia prokuratury o umorzeniu postępowania w sprawie, jeŝeli odpowiedzialność Ubezpieczyciela będzie bezsporna, o ile postępowanie nie jest prowadzone przeciwko Ubezpieczającemu / reprezentantowi Ubezpieczającego. Klauzula uznania Ŝe Ubezpieczyciel uznaje, Ŝe przy zawieraniu umowy ubezpieczenia znane jej były wszelkie okoliczności, które są istotne z punktu widzenia oceny ryzyka. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, kiedy okoliczności, o które zapytywał Ubezpieczyciel przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostały podane niezgodnie z prawdą. Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadków uregulowanych w art. 816 Kodeksu Cywilnego. Klauzula istniejących zabezpieczeń przeciwpoŝarowych i przeciwkradzieŝowych Ŝe Ubezpieczyciel. przyjmuje istniejące systemy zabezpieczeń przeciwpoŝarowych, pod warunkiem Ŝe spełniają one wymogi określone przepisami prawa, oraz przeciwkradzieŝowych za wystarczające pod warunkiem ich stosowania oraz utrzymywania ich sprawności w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczyciel moŝe w kaŝdym czasie dokonać lustracji i wydać Ubezpieczającemu stosowne zalecenia. Brak realizacji zaleceń skutkować będzie odmową albo ograniczeniem wypłaty odszkodowania, o ile przyczyni się do powstania szkody lub będzie mieć wpływ na jej rozmiar. Strona 13 z 13

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE . Załącznik nr 2 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Istotne postanowienia umowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Nr klauzuli Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli 1 Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,

Bardziej szczegółowo

Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Załącznik nr 3 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1. Klauzula stempla

Bardziej szczegółowo

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Klauzula reprezentantów ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Budynki i budowle (w tym ogrodzenie terenu)

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Budynki i budowle (w tym ogrodzenie terenu) Ubezpieczenie mienia Przedmiot Zakres Okres ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Budynki i budowle (w tym ogrodzenie terenu) Załącznik nr 3 do SIWZ WyposaŜenie (w tym mienie naleŝące do osób trzecich) Sprzęt elektroniczny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Prosimy o podanie listy jednostek, dla których będą wystawiane odrębne polisy.

Pytanie 1: Prosimy o podanie listy jednostek, dla których będą wystawiane odrębne polisy. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. Świętokrzyskie Regon 000302391, NIP 866-14-55-641 tel. (015) 864-85 -39, fax. (015) 864-36

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu. Solidarnie na.

Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu. Solidarnie na. PAKIET 1 Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Pierwszy roczny okres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyk Montażowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyk Montażowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyk Montażowych KLAUZULE WSPÓLNE Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD

Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD 2011 I. INFORMACJE OGÓLNE I.1. Dane Zamawiającego: 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Ziębicka 34-38, 50-507 Wrocław jest wojewódzką samorządową osobą prawną nadzorowaną

Bardziej szczegółowo

MPK Rzeszów. Załącznik B do SIWZ Klauzule dodatkowe. Klauzule obligatoryjne do Części 01:

MPK Rzeszów. Załącznik B do SIWZ Klauzule dodatkowe. Klauzule obligatoryjne do Części 01: Klauzule obligatoryjne do Części 01: 1. Klauzula reprezentantów Na podstawie niniejszej klauzuli, strony ustaliły, iż rozszerza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek winy umyślnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I, II i III zamówienia Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zakład Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Sprzętu Elektronicznego

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Sprzętu Elektronicznego Ogólne Warunki Ubezpieczenia Sprzętu Elektronicznego KLAUZULE WSPÓLNE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 2 Przedmiot ubezpieczenia 2 Zakres ubezpieczenia 2 Wyłączenia odpowiedzialności 3 Suma ubezpieczenia 5 Składka 5 Zwrot składki 6

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Spis treści Strona POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Definicje 3 3 Możliwe przedmioty ubezpieczenia i zakres terytorialny

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - szczegółowe warunki, wymagania ogólne przedmiotem zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ.

Opis przedmiotu zamówienia - szczegółowe warunki, wymagania ogólne przedmiotem zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie majątku stanowiącego własność i będącego w posiadaniu Zamawiającego, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone Uchwałą Nr UZ/432/2007 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z dnia 26 lipca 2007 roku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce Spółka Akcyjna ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia UBEZPIECZENIA OBJĘTE ZAMÓWIENIEM W zakres niniejszego zamówienia wchodzą następujące ubezpieczenia: Ubezpieczenie mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr.6 WYKAZ KLAUZUL BROKERSKICH WŁĄCZONYCH DO UMOWY UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD RYZYK WSZYSTKICH

Załącznik Nr.6 WYKAZ KLAUZUL BROKERSKICH WŁĄCZONYCH DO UMOWY UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD RYZYK WSZYSTKICH Załącznik Nr.6 WYKAZ KLAUZUL BROKERSKICH WŁĄCZONYCH DO UMOWY UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD RYZYK WSZYSTKICH KLAUZULA STEMPLA w brzmieniu: Jeżeli zapłata składki albo raty składki dokonywana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji... pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:...... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...... 3. Oferujemy ubezpieczenie w terminie wskazanym

Bardziej szczegółowo