Mienie od wszystkich ryzyk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mienie od wszystkich ryzyk"

Transkrypt

1 wykaz klauzul : Załącznik nr 9 do SIWZ Mienie od wszystkich ryzyk Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych środków trwałych limit 20% sumy ubezpieczenia środków trwałych przyjętych do ubezpieczenia, Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień określonych w OWU ustala się, Ŝe: 1. Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte środki trwałe lub środki trwałe, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonanych inwestycji, z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tych środków. Wartość środków trwałych objętych automatyczną ochroną nie moŝe przekroczyć 20% łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych określonej w dokumencie ubezpieczenia. 2. Zwiększenie sumy ubezpieczenia ponad limit określony powyŝej, Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić do Ubezpieczyciela bezpośrednio przed wprowadzeniu zmiany w celu akceptacji. 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu, o którym mowa powyŝej, w razie niedopełnienia obowiązku zgłoszenia w podanym terminie. W razie przekroczenia limitu ustalonego dla potrzeb niniejszej klauzuli odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do sumy ubezpieczenia powiększonej o ustalony limit. 4. Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić do Ubezpieczyciela w terminie 14 dni po zakończeniu półrocznego/kwartalnego okresu ubezpieczenia aktualną wartość środków trwałych. 5. Składka z tytułu zmiany sumy ubezpieczenia naliczana będzie przez Ubezpieczyciela półrocznie/kwartalnie przy zastosowaniu następujących stawek: 1) za dane półrocze/za dany kwartał - przy zastosowaniu połowy stawki przypadającej na to półrocze/kwartał, ustalonej w umowie ubezpieczenia, 2) za dalszy okres ubezpieczenia - przy zastosowaniu pełnej stawki ustalonej w umowie ubezpieczenia przypadającej na to półrocze/kwartał. Składka za udzielenie ochrony i składka za utratę ochrony zostaną rozliczone przez potrącenie, a róŝnica zapłacona/zwrócona zgodnie ze stosownym aneksem do umowy ubezpieczenia. 6. W razie nieopłacenia składki we wskazanym terminie, odpowiedzialność Ubezpieczyciela ogranicza się do sumy, za którą została opłacona składka. 7. Okres rozliczenia niniejszej klauzuli określony zostaje w dokumencie ubezpieczenia rozliczana półrocznie. Klauzula reprezentantów Ŝe Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek raŝącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego, przy czym za Ubezpieczającego uwaŝa się: 1) w przypadku przedsiębiorstw państwowych dyrektora, jego zastępców i innych pełnomocników uprawnionych do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Ubezpieczającego, 2) w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych członków zarządu, prokurentów i pełnomocników uprawnionych do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Ubezpieczającego, 3) w przypadku spółek jawnych i komandytowych wspólników, prokurentów i pełnomocników uprawnionych do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Ubezpieczającego, 4) w przypadku spółek cywilnych wspólników oraz umocowane przez nich osoby trzecie, 5) w przypadku osób fizycznych pełnomocników. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego. Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlano montaŝowych Limit ,00 PLN. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień określonych w OWU ustala się, Ŝe: Strona 1 z 13

2 1. Za opłatą dodatkowej składki Ubezpieczyciel rozszerza wybrany przez Ubezpieczającego zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano-montaŝowych: 1) w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia 2) w mieniu będącym przedmiotem drobnych robót budowlano-montaŝowych, do limitu odpowiedzialności określonego dla niniejszej klauzuli w dokumencie ubezpieczenia, który obejmuje wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót oraz koszt ich wykonania w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem, Ŝe : a) prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) realizacja robót nie wiąŝe się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu, c) roboty prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do uŝytkowania / eksploatacji, w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia, d) obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi wymogami. 2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 1) powstałe wskutek katastrofy budowlanej, 2) spowodowane montaŝem elementów wyposaŝenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy, 3) w mieniu otaczającym, które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót. 3. W przypadku, gdy łączna wartość robót w okresie ubezpieczenia przekracza limit odpowiedzialności o którym mowa w ust.1 pkt 2) klauzuli, Ubezpieczający obowiązany jest zgłosić ten fakt do Ubezpieczyciela przed rozpoczęciem takich robót, a Ubezpieczyciel moŝe odpowiednio podwyŝszyć składkę. 4. Składka z tytułu niniejszej klauzuli określona zostaje w dokumencie ubezpieczenia. Klauzula automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia suma ubezpieczenia po szkodzie ulega automatycznemu odtworzeniu. Klauzula stempla pocztowego - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe jeŝeli zapłata składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę opłacenia składki uznaje się datę stempla bankowego lub pocztowego na przelewie bankowym lub pocztowym Ubezpieczającego potwierdzającą przekazanie środków pienięŝnych na rachunek Ubezpieczyciela., pod warunkiem, Ŝe na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca dla wykonania operacji ilość środków pienięŝnych. Klauzula przepięć Ŝe Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek przepięcia zaistniałego w wyniku przyczyn nie związanych z wyładowaniem atmosferycznym. Limit odpowiedzialności: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. KradzieŜ zwykła z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieŝy zwykłej rozumianej jako zabór ubezpieczonego mienia w lokalizacjach wskazanych we wniosku o ubezpieczenie zabezpieczonych zgodnie z OWU, bez śladów włamania. Warunkiem udzielenia ochrony w ramach niniejszej klauzuli jest zawiadomienie przez Ubezpieczający o fakcie kradzieŝy Policji bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieŝą. Klauzula nie ma zastosowania do ubezpieczenia gotówki i wartości pienięŝnych oraz mienia składowanego w halach namiotowych. Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Strona 2 z 13

3 Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych lokalizacji z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową wszystkie nowo powstałe lokalizacje Ubezpieczającego związane z prowadzoną działalnością na terenie RP do limitu zł na wszystkie lokalizacje, spełniające minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciwpoŝarowych i przeciwkradzieŝowych określonych w stosownych warunkach, o ile adresy tych lokalizacji wraz z wartością mienia zostaną podane Ubezpieczycielowi przez Ubezpieczającego nie później niŝ w ciągu 30 dni od daty podjęcia działalności w nowych lokalizacjach. Klauzula leeway 120% Ŝe dla mienia ubezpieczonego w wartościach księgowych brutto nie ma zastosowania zasada proporcji, o ile suma ubezpieczenia odpowiada wartości księgowej brutto. Klauzula dodatkowych kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie / zapobieŝenia z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wymienione poniŝej koszty: 1) uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki, demontaŝu części niezdatnych do uŝytku, 2) pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy do wysokości nie przekraczającej ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia pod warunkiem, Ŝe zostały poniesione w związku ze szkodą w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności (ponad sumę ubezpieczenia): zł na jedno i wszystkie zdarzenia w odniesieniu do wymienionych powyŝej kosztów łącznie. Klauzula terminu dokonania oględzin z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe Ubezpieczający ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba, Ŝe zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie, zmniejszenia szkody lubgdy grozi to zatrzymaniem procesu produkcyjnego lub zakłóceniem pracy przedsiębiorstwa. Ubezpieczyciel nie moŝe się powoływać na to postanowienie, jeŝeli nie dokonało oględzin w terminie 4 dni od daty zawiadomienia go o szkodzie. Ubezpieczający moŝe wcześniej przystąpić do usunięcia szkody za zgodą Ubezpieczyciela Klauzula płatności rat z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe w przypadku wypłaty odszkodowania Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącania z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. Klauzula czasu ochrony z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe brak wpłaty przez Ubezpieczającego którejkolwiek z rat składki w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje automatycznego wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel zobowiązana jest przesłać Ubezpieczającemu wezwanie do zapłaty z określeniem nowego terminu opłacenia wymaganej naleŝności. W razie braku opłaty składki w nowym terminie wskazanym w wezwaniu, Ubezpieczyciel moŝe wypowiedzieć umowę w trybie wskazanym w obowiązujących przepisach prawa lub w ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia. Klauzula 48 godzin z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach Strona 3 z 13

4 ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe wszystkie zdarzenia szkodowe powstałe na terenie działania Ubezpieczającego w czasie następujących po sobie 48 godzin na skutek jednego rodzaju zdarzenia losowego o charakterze katastroficznym powstałym w wyniku działania sił przyrody m.in.: huraganu, deszczu nawalnego i powodzi objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia, traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy określonej w umowie ubezpieczenia. Klauzula arbitraŝowa z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać rozstrzygnięciu w sądzie polubownym. Przy braku zapisu o sądzie polubownym, właściwym będzie sąd dla siedziby Ubezpieczającego. Klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia w przypadku niedoszacowania sumy ubezpieczenia mienia, prewencyjna suma ubezpieczenia będzie miała zastosowanie do tych pozycji mienia, w których po szkodzie stwierdzono niedoubezpieczenie (dotyczy ubezpieczenia w systemie sum stałych i zmiennych). Dodatkowa prewencyjna suma ubezpieczenia: ,00 zł Klauzula proporcjonalności płatności składki z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe w przypadku doubezpieczeń lub ubezpieczeń krótkoterminowych zawieranych na warunkach niniejszej umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel będzie pobierać składkę proporcjonalnie do okresu udzielanej ochrony, zgodnie z zasadą: liczba dni x stawka / 365 dni. Składka minimalna nie ma zastosowania jedynie w przypadku doubezpieczeń. Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadków uregulowanych w art. 816 Kodeksu Cywilnego. Klauzula wypłaty odszkodowania z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe Ubezpieczyciel nie będzie uzaleŝniać wypłaty odszkodowania od dostarczenia postanowienia prokuratury o umorzeniu postępowania w sprawie, jeŝeli odpowiedzialność Ubezpieczyciela będzie bezsporna, o ile postępowanie nie jest prowadzone przeciwko Ubezpieczającemu / reprezentantowi Ubezpieczającego. Klauzula wypłaty odszkodowania przy szkodach całkowitych z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe w przypadku zaistnienia szkody, w następstwie której przedmiot ubezpieczenia uległ całkowitemu zniszczeniu lub jest nie do naprawienia, podstawą wyliczenia wysokości naleŝnego zgodnie z umową odszkodowania będzie pełna wartość wymiany zniszczonego przedmiotu. Pełna wartość wymiany oznacza koszty, które naleŝałoby ponieść w chwili bezpośrednio poprzedzającej zaistnienie szkody, zastępując przedmiot uszkodzony lub zniszczony nowym przedmiotem takiego samego typu, rodzaju, mocy i jakości, bez potrącania zuŝycia technicznego dla sprzętu, którego wiek nie przekracza 5 lat - w takim wypadku odszkodowanie wypłacane będzie tak jakby nastąpiła naprawa, zakup bądź odbudowa mienia, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, na podstawie przewidywanych kosztów takich działań. Dla sprzętu powyŝej 5 lat wypłata odszkodowania będzie dokonywana z zachowaniem potrąceń wynikających ze zuŝycia technicznego jeŝeli taki sprzęt nie zostanie przez Klienta odbudowany (odtworzony). Klauzula nie dotyczy mienia ubezpieczonego według wartości rzeczywistej. Klauzula dodatkowych kosztów działalności. Limit ,00 PLN. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, Ŝe: 1. Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione ekonomicznie, dodatkowe koszty działalności, poniesione przez Ubezpieczającego, związane z zastosowaniem rozwiązań mających na celu uniknięcie lub zmniejszenie zakłóceń w prowadzonej działalności, powstałych lub mogących powstać w wyniku szkody w ubezpieczonym mieniu, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w ramach zawartej umowy ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych. Strona 4 z 13

5 2. Ubezpieczenie nie obejmuje : 1) kosztów, które nie są związane z prowadzoną przez Ubezpieczającego działalnością gospodarczą np. związane z inwestycjami, spekulacji giełdowych, handlu nieruchomościami, 2) kosztów poniesionych w związku z ustaleniem szkody, kosztów poniesionych na zakup nowego mienia, kosztów związanych z ograniczeniem zatrudnienia, 3) kosztów, które pozostają w bezpośrednim związku z usunięciem szkody w mieniu, 4) kosztów związanych z decyzją właściwych organów państwowych i samorządowych, które uniemoŝliwiają lub opóźniają dalsze prowadzenie działalności gospodarczej Ubezpieczającego, 5) kosztów, które wynikają z braku środków kapitałowych Ubezpieczającego niezbędnych do odtworzenia zniszczonego mienia. 3. Ubezpieczyciel nie odpowiada za dodatkowe koszty działalności, jeśli szkoda w mieniu powstała poza miejscem ubezpieczenia lub w czasie innym niŝ okres ubezpieczenia mienia oraz w sytuacji, gdy Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w mieniu. 4. Brak wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia, ze względu na wysokość zastosowanej franszyzy, nie ma wpływu na odpowiedzialność za szkody objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli. 5. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za poniesione przez ubezpieczającego dodatkowe uzasadnione koszty działalności udokumentowane rachunkami powstałe w okresie niezbędnym do przywrócenia stanu technicznego sprzed szkody, nie dłuŝszym niŝ 3 miesiące od daty powstania szkody. 6. O ile nie umówiono się inaczej, limit odpowiedzialności określony w dokumencie ubezpieczenia w odniesieniu do niniejszej klauzuli stanowi górna granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 7. Do szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli ma zastosowanie franszyza redukcyjna określona w dokumencie ubezpieczenia. Franszyza ustalana jest w dniach, które zostają przeliczone na kwotę w złotych polskich poprzez przemnoŝenie średnich dziennych kosztów poniesionych w ramach niniejszej klauzuli przez liczbę dni. 8. Składka z tytułu niniejszej klauzuli zostaje określona w dokumencie ubezpieczenia. Klauzula rzeczoznawcy -. Limit ,00 PLN. Ubezpieczyciel pokrywa koszty powołania wyznaczonego wspólnie przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela neutralnego rzeczoznawcy. O ile nie umówiono się inaczej, limit odpowiedzialności z tytułu udziału Ubezpieczyciela w kosztach związanych ze szkodą powstałą w okresie ubezpieczenia zostaje określony w dokumencie ubezpieczenia. Klauzula sprzętu elektronicznego akceptacja treści: z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe zakresem ochrony zgodnym z zawartą umową ubezpieczenia objęty jest sprzęt elektroniczny nie zgłoszony do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na bazie odrębnej umowy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Klauzula uznania Ŝe Ubezpieczyciel uznaje, Ŝe przy zawieraniu umowy ubezpieczenia znane jej były wszelkie okoliczności, które są istotne z punktu widzenia oceny ryzyka. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, kiedy okoliczności, o które zapytywał Ubezpieczyciel przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostały podane niezgodnie z prawdą. Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadków uregulowanych w art. 816 Kodeksu Cywilnego. Klauzula istniejących zabezpieczeń przeciwpoŝarowych i przeciwkradzieŝowych Ŝe Ubezpieczyciel. przyjmuje istniejące systemy zabezpieczeń przeciwpoŝarowych, pod warunkiem Ŝe spełniają one wymogi określone przepisami prawa, oraz przeciwkradzieŝowych za wystarczające pod warunkiem ich stosowania oraz utrzymywania ich sprawności w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczyciel moŝe w kaŝdym czasie dokonać lustracji i wydać Ubezpieczającemu stosowne Strona 5 z 13

6 zalecenia. Brak realizacji zaleceń skutkować będzie odmową albo ograniczeniem wypłaty odszkodowania, o ile przyczyni się do powstania szkody lub będzie mieć wpływ na jej rozmiar. Sprzęt elektroniczny Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowego sprzętu limit 20% sumy ubezpieczenia środków trwałych przyjętych do ubezpieczenia, Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyty sprzęt elektroniczny lub sprzęt, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonanych inwestycji, z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego sprzętu. Wartość mienia objętego automatyczną ochroną nie moŝe przekroczyć 20% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia. Składka z tytułu zwiększenia naliczana będzie przez Ubezpieczyciela wg stawki ustalonej w umowie systemem pro rata temporis półrocznie.ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić do Ubezpieczyciela w terminie 14 dni po zakończeniu kaŝdego półrocza okresu ubezpieczenia aktualną wartość sprzętu elektronicznego wraz z jego wykazem.. W razie nieopłacenia składki we wskazanym terminie odpowiedzialność Ubezpieczyciela ogranicza się do sumy, za którą została opłacona składka. Zwiększenie sumy ubezpieczenia ponad limit określony powyŝej, Ubezpieczający obowiązany jest zgłosić do Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od daty przejścia na ryzyko Ubezpieczającego. Nowo nabyty stacjonarny sprzęt elektroniczny moŝe być objęty ubezpieczeniem po pozytywnym zakończeniu prób eksploatacyjnych. Włączenie do ubezpieczenie lamp elektronowych Niniejszą klauzulą włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej lampy elektronowe. Odszkodowanie zostanie wypłacone do wartości rzeczywistej pozycji ustalonej na dzień wystąpienia szkody zgodnie z pkt. 1-7 niniejszej klauzuli z uwzględnieniem kosztów zwykłego frachtu, montaŝu, ceł i opłat, jeŝeli mają zastosowanie. 1. Wartość rzeczywista: 1) lamp rentgenowskich ze stacjonarną anodą w zestawie z pojedynczym kołpakiem oraz lamp rentgenowskich z wirującą anodą bez liczników ekspozycji dla sprzętu diagnostycznego; 2) lamp elektronowych i rentgenowskich do radioterapii powierzchniowej i kontaktowej; 3) lamp wzmacniacza video. Wiek (miesiące) Wartość rzeczywista w % wartości nowej < < < < < mniej niŝ < > więcej niŝ < < < < < > Wartość rzeczywista lamp elektronowych dla sprzętu diagnostycznego. Wiek (miesiące) Wartość rzeczywista w % wartości nowej < < < < < < < < < < > Wartość rzeczywista lamp rentgenowskich z wirującą anodą i ołowiowym uszczelnieniem liczników ekspozycji dla sprzętu diagnostycznego. Strona 6 z 13

7 Liczba ekspozycji Wartość rzeczywista w % wartości nowej < < < < < < < < < < > Wartość rzeczywista lamp rentgenowskich i innych elektronowych do głębokiej terapii. Okres uźytkowania1) Wiek1) Wartość rzeczywista (godziny) (miesiące) w % wartości nowej < 400 < < 500 < < 600 < < 700 < < 800 < < 900 < < < < < < < < < > > Wartość rzeczywista lamp rentgenowskich dla sprzętu do badań materiałowych. Okres uŝytkowania wiek Wartość rzeczywista (godziny) (miesiące) w % wartości nowej < 300 < < 380 < 8 90 < 460 < < 540 < < 620 < < 700 < < 780 < < 860 < > 860 > ) Wartość rzeczywista określana jest na podstawie okresu uŝytkowania ( w godzinach) lub wieku (w miesiącach) - w przypadku ustalenia obu wielkości naleŝy przyjąć niŝszą wartość rzeczywistą. 6. Wartość rzeczywista kineskopów i lamp analizujących dla sprzętu TV. Po upływie 12 miesięcy UŜytkowania wartość rzeczywistą kineskopów i lamp analizujących zmniejsza się o 3% miesięcznie do minimum 20% wartości nowej. 7. Wartość rzeczywista pozostałych typów lamp elektronowych. Dla pozostałych typów lamp elektronowych wartość rzeczywistą w dniu wystąpienia szkody określa się na podstawie danych dostarczonych przez dostawcę. Włączenie do zakresu ochrony ryzyka kradzieŝy zwykłej 1. Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieŝy zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się one w miejscu ubezpieczenia, jednak pod warunkiem, Ŝe Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieŝą. KradzieŜ zwykła rozumiana jest jako zabór mienia w celu przywłaszczenia. Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Strona 7 z 13

8 Ubezpieczenie sprzętu ruchomego i przenośnego poza miejscem ubezpieczenia 1. Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres pokrycia ubezpieczeniowego o szkody powstałe w sprzęcie ruchomym i/lub przenośnym w czasie, kiedy znajduje się on poza miejscem ubezpieczenia określonym w dokumencie ubezpieczenia. W ramach niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel nie jest odpowiedzialny za: 1) szkody spowodowane zaginięciem, zagubieniem lub pozostawieniem sprzętu bez dozoru z wyjątkiem pozostawienia go w bagaŝniku lub niewidocznym miejscu w odpowiednio zabezpieczonym pojeździe z włączonym alarmem, 2) straty lub uszkodzenia z jakiejkolwiek przyczyny w czasie, kiedy wymieniony wyŝej sprzęt jest zainstalowany lub przewoŝony w/na statku powietrznym lub sprzęcie pływającym. ZastrzeŜenia dotyczące urządzeń klimatyzacyjnych Niniejszą klauzulą wprowadza się następujące zastrzeŝenie: Ubezpieczyciel moŝe odmówić wypłaty odszkodowania za zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, nośników danych i danych na nich zawartych oraz poniesione w związku ze szkodą koszty dodatkowe będące następstwem awarii urządzeń klimatyzacyjnych, jeŝeli te urządzenia nie zostały zainstalowane i poddane konserwacji zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń klimatyzacyjnych. Oznacza to, Ŝe urządzenia klimatyzacyjne. - oraz urządzenia alarmowe i wyłączniki są konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta. - są wyposaŝone w niezaleŝne czujniki do pomiaru temperatury i wilgotności, do wykrywania dymu i uruchamiania alarmu optycznego i akustycznego. - są nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, który jest w stanie zastosować w razie uruchomienia alarmu wszelkie potrzebne środki w celu zapobieŝenia szkodzie, - są wyposaŝone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające wymaganiom producenta sprzętu elektronicznego. ZastrzeŜenie dotyczące urządzeń zabezpieczających przed wyładowaniami i przepięciami Niniejszą klauzulą wprowadza się następujące zastrzeŝenie: Ubezpieczyciel moŝe odmówić wypłaty odszkodowania za zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, nośników danych i danych na nich zawartych oraz poniesione w związku ze szkodą koszty dodatkowe, będące następstwem wyładowań atmosferycznych, przepięć, jeŝeli ubezpieczony sprzęt elektroniczny nie został wyposaŝony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami. Urządzenia te powinny być zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych. Oznacza to, Ŝe urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami powinny być: 1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta. 2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposaŝone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego. ZastrzeŜenie umowy o konserwacje Niniejszą klauzulą wprowadza obowiązek nakładający na Ubezpieczającego posiadania umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, pozostającą w mocy w okresie waŝności dokumentu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Klauzula automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia suma ubezpieczenia po szkodzie ulega automatycznemu odtworzeniu. Klauzula Cyber risk / Klauzula IT W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. Strona 8 z 13

9 W tym znaczeniu za szkodę rzeczowa nie uwaŝa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 1. szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a takŝe powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności 2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, uŝytkowania lub dostępności do nich, jak równieŝ powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata zysku, a takŝe powstałe w ich następstwie szkody związane z utrata zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności JednakŜe mimo wprowadzenia powyŝszych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeŝeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną. Klauzula reprezentantów Ŝe Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek raŝącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego, przy czym za Ubezpieczającego uwaŝa się: 6) w przypadku przedsiębiorstw państwowych dyrektora, jego zastępców i innych pełnomocników uprawnionych do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Ubezpieczającego, 7) w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych członków zarządu, prokurentów i pełnomocników uprawnionych do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Ubezpieczającego, 8) w przypadku spółek jawnych i komandytowych wspólników, prokurentów i pełnomocników uprawnionych do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Ubezpieczającego, 9) w przypadku spółek cywilnych wspólników oraz umocowane przez nich osoby trzecie, 10) w przypadku osób fizycznych pełnomocników. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego. Klauzula stempla pocztowego - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe jeŝeli zapłata składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę opłacenia składki uznaje się datę stempla bankowego lub pocztowego na przelewie bankowym lub pocztowym Ubezpieczającego potwierdzającą przekazanie środków pienięŝnych na rachunek Ubezpieczyciela., pod warunkiem, Ŝe na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca dla wykonania operacji ilość środków pienięŝnych. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych lokalizacji z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową wszystkie nowo powstałe lokalizacje Ubezpieczającego związane z prowadzoną działalnością na terenie RP do limitu 20% sumy ubezpieceznia na wszystkie lokalizacje, spełniające minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciwpoŝarowych i przeciwkradzieŝowych określonych w stosownych warunkach, o ile adresy tych lokalizacji wraz z wartością mienia zostaną podane Ubepieczycielowi przez Ubezpieczającego nie później niŝ w ciągu 30 dni od daty podjęcia działalności w nowych lokalizacjach. Klauzula leeway 120% Ŝe dla mienia ubezpieczonego w wartościach odtworzeniowych nie ma zastosowania zasada proporcji w przypadku, gdy wartość mienia, która powinna być zgłoszona do ubezpieczenia nie przekroczy 120% wartości tego mienia zgłoszonej do ubezpieczenia, liczona oddzielnie dla kaŝdego z przedmiotów ubezpieczenia. Strona 9 z 13

10 Klauzula terminu dokonania oględzin z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe Ubezpieczający ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba, Ŝe zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie, zmniejszenia szkody lubgdy grozi to zatrzymaniem procesu produkcyjnego lub zakłóceniem pracy przedsiębiorstwa. Ubezpieczyciel nie moŝe się powoływać na to postanowienie, jeŝeli nie dokonało oględzin w terminie 4 dni od daty zawiadomienia go o szkodzie. Ubezpieczający moŝe wcześniej przystąpić do usunięcia szkody za zgodą Ubezpieczyciela Klauzula płatności rat z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe w przypadku wypłaty odszkodowania Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącania z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. Klauzula czasu ochrony z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe brak wpłaty przez Ubezpieczającego którejkolwiek z rat składki w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje automatycznego wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel zobowiązana jest przesłać Ubezpieczającemu wezwanie do zapłaty z określeniem nowego terminu opłacenia wymaganej naleŝności. W razie braku opłaty składki w nowym terminie wskazanym w wezwaniu, Ubezpieczyciel moŝe wypowiedzieć umowę w trybie wskazanym w obowiązujących przepisach prawa lub w ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia. Klauzula 48 godzin z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe wszystkie zdarzenia szkodowe powstałe na terenie działania Ubezpieczającego w czasie następujących po sobie 48 godzin na skutek jednego rodzaju zdarzenia losowego o charakterze katastroficznym powstałym w wyniku działania sił przyrody m.in.: huraganu, deszczu nawalnego i powodzi objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia, traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy określonej w umowie ubezpieczenia. Klauzula arbitraŝowa z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać rozstrzygnięciu w sądzie polubownym. Przy braku zapisu o sądzie polubownym, właściwym będzie sąd dla siedziby Ubezpieczającego. Klauzula proporcjonalności płatności składki z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe w przypadku doubezpieczeń lub ubezpieczeń krótkoterminowych zawieranych na warunkach niniejszej umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel będzie pobierać składkę proporcjonalnie do okresu udzielanej ochrony, zgodnie z zasadą: liczba dni x stawka / 365 dni. Składka minimalna nie ma zastosowania jedynie w przypadku doubezpieczeń. Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadków uregulowanych w art. 816 Kodeksu Cywilnego. Klauzula wypłaty odszkodowania z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe Ubezpieczyciel. nie będzie uzaleŝniać wypłaty odszkodowania od dostarczenia postanowienia prokuratury o umorzeniu postępowania w sprawie, jeŝeli odpowiedzialność Ubezpieczyciela będzie bezsporna, o ile postępowanie nie jest prowadzone przeciwko Ubezpieczającemu / reprezentantowi Ubezpieczającego. Klauzula wypłaty odszkodowania przy szkodach całkowitych z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i Strona 10 z 13

11 ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe w przypadku zaistnienia szkody, w następstwie której przedmiot ubezpieczenia uległ całkowitemu zniszczeniu lub jest nie do naprawienia, podstawą wyliczenia wysokości naleŝnego zgodnie z umową odszkodowania będzie pełna wartość wymiany zniszczonego przedmiotu. Pełna wartość wymiany oznacza koszty, które naleŝałoby ponieść w chwili bezpośrednio poprzedzającej zaistnienie szkody, zastępując przedmiot uszkodzony lub zniszczony nowym przedmiotem takiego samego typu, rodzaju, mocy i jakości, bez potrącania zuŝycia technicznego dla sprzętu, którego wiek nie przekracza 5 lat - w takim wypadku odszkodowanie wypłacane będzie tak jakby nastąpiła naprawa, zakup bądź odbudowa mienia, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, na podstawie przewidywanych kosztów takich działań. Klauzula nie dotyczy sprzętu starszego niŝ 5 lat. Klauzula nie dotyczy mienia ubezpieczonego według wartości rzeczywistej. Klauzula uznania Ŝe Ubezpieczyciel uznaje, Ŝe przy zawieraniu umowy ubezpieczenia znane jej były wszelkie okoliczności, które są istotne z punktu widzenia oceny ryzyka. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, kiedy okoliczności, o które zapytywał Ubezpieczyciel przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostały podane niezgodnie z prawdą. Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadków uregulowanych w art. 816 Kodeksu Cywilnego. Klauzula istniejących zabezpieczeń przeciwpoŝarowych i przeciwkradzieŝowych Ŝe Ubezpieczyciel. przyjmuje istniejące systemy zabezpieczeń przeciwpoŝarowych, pod warunkiem Ŝe spełniają one wymogi określone przepisami prawa, oraz przeciwkradzieŝowych za wystarczające pod warunkiem ich stosowania oraz utrzymywania ich sprawności w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczyciel moŝe w kaŝdym czasie dokonać lustracji i wydać Ubezpieczającemu stosowne zalecenia. Brak realizacji zaleceń skutkować będzie odmową albo ograniczeniem wypłaty odszkodowania, o ile przyczyni się do powstania szkody lub będzie mieć wpływ na jej rozmiar. Odpowiedzialność Cywilna: Klauzula arbitraŝowa z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać rozstrzygnięciu w sądzie polubownym. Przy braku zapisu o sądzie polubownym, właściwym będzie sąd dla siedziby Ubezpieczającego. Klauzula czasu ochrony z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe brak wpłaty przez Ubezpieczającego którejkolwiek z rat składki w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje automatycznego wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel zobowiązana jest przesłać Ubezpieczającemu wezwanie do zapłaty z określeniem nowego terminu opłacenia wymaganej naleŝności. W razie braku opłaty składki w nowym terminie wskazanym w wezwaniu, Ubezpieczyciel moŝe wypowiedzieć umowę w trybie wskazanym w obowiązujących przepisach prawa lub w ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia. Klauzula stempla pocztowego - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe jeŝeli zapłata składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę opłacenia składki uznaje się datę stempla bankowego lub pocztowego na przelewie bankowym lub pocztowym Ubezpieczającego potwierdzającą przekazanie środków pienięŝnych na rachunek Ubezpieczyciela., pod warunkiem, Ŝe na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca dla wykonania operacji ilość środków pienięŝnych. Strona 11 z 13

12 Czystych strat majątkowych 1. Ochroną ubezpieczeniową obejmuje się odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego za czyste szkody majątkowe. 2. Ochrona nie obejmuje jednakŝe odpowiedzialności cywilnej za szkody: 1) spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczającego lub teŝ wykonane przez Ubezpieczającego usługi, 2) spowodowane niedotrzymaniem terminów lub przekroczeniem kosztorysów, 3) spowodowane przez stałe immisje (np. hałasy, zapachy, wstrząsy), 4) spowodowane działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, kierowania budową lub montaŝem, kontroli i opiniowania, 5) spowodowane działalnością związaną z transakcjami pienięŝnymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, nieruchomościami, leasingiem lub podobnymi transakcjami, z tytułu wszelkiego rodzaju płatności, prowadzenia kasy, naduŝycia zaufania i sprzeniewierzenia, 6) spowodowane naruszeniem prawa własności intelektualnej w tym praw autorskich, naruszeniem prawa antymonopolowego i prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 7) związane z reklamą, 8) powstałych w związku z utratą gotówki, dokumentów i papierów wartościowych, 9) związane ze stosunkiem pracy, 10) spowodowane utratą danych niezaleŝnie od rodzaju nośnika danych, 11) powstałe w związku z udzielaniem licencji, 12) spowodowane w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej. Postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia w zakresie nie uregulowanym niniejszą klauzulą pozostają bez zmian. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: ,00 PLN, Franszyza redukcyjna: 10% naleŝnego odszkodowania nie mniej niŝ 1.000,00 PLN KradzieŜ z włamaniem i rabunek KradzieŜ zwykła z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieŝy zwykłej rozumianej jako zabór ubezpieczonego mienia w lokalizacjach wskazanych we wniosku o ubezpieczenie zabezpieczonych zgodnie z OWU, bez śladów włamania. Warunkiem udzielenia ochrony w ramach niniejszej klauzuli jest zawiadomienie przez Ubezpieczający o fakcie kradzieŝy Policji bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieŝą. Klauzula nie ma zastosowania do ubezpieczenia gotówki i wartości pienięŝnych oraz mienia składowanego w halach namiotowych. Klauzula stempla pocztowego - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe jeŝeli zapłata składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę opłacenia składki uznaje się datę stempla bankowego lub pocztowego na przelewie bankowym lub pocztowym Ubezpieczającego potwierdzającą przekazanie środków pienięŝnych na rachunek Ubezpieczyciela., pod warunkiem, Ŝe na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca dla wykonania operacji ilość środków pienięŝnych. Klauzula terminu dokonania oględzin z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe Ubezpieczający ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba, Ŝe zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie, zmniejszenia szkody lubgdy grozi to zatrzymaniem procesu produkcyjnego lub zakłóceniem pracy przedsiębiorstwa. Ubezpieczyciel nie moŝe się powoływać na to postanowienie, jeŝeli nie dokonało oględzin w terminie 4 Strona 12 z 13

13 dni od daty zawiadomienia go o szkodzie. Ubezpieczający moŝe wcześniej przystąpić do usunięcia szkody za zgodą Ubezpieczyciela Klauzula płatności rat z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe w przypadku wypłaty odszkodowania Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącania z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. Klauzula czasu ochrony z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe brak wpłaty przez Ubezpieczającego którejkolwiek z rat składki w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje automatycznego wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel zobowiązana jest przesłać Ubezpieczającemu wezwanie do zapłaty z określeniem nowego terminu opłacenia wymaganej naleŝności. W razie braku opłaty składki w nowym terminie wskazanym w wezwaniu, Ubezpieczyciel moŝe wypowiedzieć umowę w trybie wskazanym w obowiązujących przepisach prawa lub w ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia. Klauzula arbitraŝowa z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać rozstrzygnięciu w sądzie polubownym. Przy braku zapisu o sądzie polubownym, właściwym będzie sąd dla siedziby Ubezpieczającego. Klauzula proporcjonalności płatności składki z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe w przypadku doubezpieczeń lub ubezpieczeń krótkoterminowych zawieranych na warunkach niniejszej umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel będzie pobierać składkę proporcjonalnie do okresu udzielanej ochrony, zgodnie z zasadą: liczba dni x stawka / 365 dni. Składka minimalna nie ma zastosowania jedynie w przypadku doubezpieczeń. Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadków uregulowanych w art. 816 Kodeksu Cywilnego. Klauzula wypłaty odszkodowania z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe Ubezpieczyciel. nie będzie uzaleŝniać wypłaty odszkodowania od dostarczenia postanowienia prokuratury o umorzeniu postępowania w sprawie, jeŝeli odpowiedzialność Ubezpieczyciela będzie bezsporna, o ile postępowanie nie jest prowadzone przeciwko Ubezpieczającemu / reprezentantowi Ubezpieczającego. Klauzula uznania Ŝe Ubezpieczyciel uznaje, Ŝe przy zawieraniu umowy ubezpieczenia znane jej były wszelkie okoliczności, które są istotne z punktu widzenia oceny ryzyka. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, kiedy okoliczności, o które zapytywał Ubezpieczyciel przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostały podane niezgodnie z prawdą. Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadków uregulowanych w art. 816 Kodeksu Cywilnego. Klauzula istniejących zabezpieczeń przeciwpoŝarowych i przeciwkradzieŝowych Ŝe Ubezpieczyciel. przyjmuje istniejące systemy zabezpieczeń przeciwpoŝarowych, pod warunkiem Ŝe spełniają one wymogi określone przepisami prawa, oraz przeciwkradzieŝowych za wystarczające pod warunkiem ich stosowania oraz utrzymywania ich sprawności w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczyciel moŝe w kaŝdym czasie dokonać lustracji i wydać Ubezpieczającemu stosowne zalecenia. Brak realizacji zaleceń skutkować będzie odmową albo ograniczeniem wypłaty odszkodowania, o ile przyczyni się do powstania szkody lub będzie mieć wpływ na jej rozmiar. Strona 13 z 13

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ. Wykaz klauzul. Mienie od wszystkich ryzyk

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ. Wykaz klauzul. Mienie od wszystkich ryzyk Wykaz klauzul ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ Mienie od wszystkich ryzyk Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych środków trwałych limit 20% sumy ubezpieczenia środków trwałych przyjętych do ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Klauzula reprezentantów ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak: PO-II-370/ZZP-3/28/09 Szczecin, dnia 28.10.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ 1. Ubezpieczenie mienia 1.1. Przedmiot 1.1.1. Mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego na podstawie tytułu

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 3 do specyfikacji Wersja: 1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 3 do specyfikacji Wersja: 1. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w kaŝdej szkodzie

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w kaŝdej szkodzie Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniŝej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

ZP Załącznik B do umowy Nr ZP z dnia..

ZP Załącznik B do umowy Nr ZP z dnia.. Załącznik B do umowy Nr ZP.272.1.2014 z dnia.. Klauzula reprezentantów Na podstawie niniejszej klauzuli, strony ustaliły, iŝ rozszerza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek winy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami:

Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami: Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2010 r. RI.SD.3431-14/10. Uczestnicy postępowania wszyscy

Gryfino, dnia 17 września 2010 r. RI.SD.3431-14/10. Uczestnicy postępowania wszyscy RI.SD.3431-14/10 Gryfino, dnia 17 września 2010 r. Uczestnicy postępowania wszyscy Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

KRS 0000374033, REGON 142733356, NIP 7010273950 Bank Pekao S.A. 07 1240 5918 1111 0010 3717 0456

KRS 0000374033, REGON 142733356, NIP 7010273950 Bank Pekao S.A. 07 1240 5918 1111 0010 3717 0456 CENTRALNY OŚRODEK SPORTU 00 449 Warszawa ul. Łazienkowska 6a KRS 0000374033, REGON 142733356, NIP 7010273950 Bank Pekao S.A. 07 1240 5918 1111 0010 3717 0456 Dyrektor Piotr Marszałek tel. +48 22 529 87

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dodatkowe klauzule dodatkowe do ubezpieczenia majątku, sprzętu elektronicznego oraz szyb

Postanowienia dodatkowe klauzule dodatkowe do ubezpieczenia majątku, sprzętu elektronicznego oraz szyb Postanowienia dodatkowe klauzule dodatkowe do ubezpieczenia majątku, sprzętu elektronicznego oraz szyb Załącznik nr 12 KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWEGO MIENIA (Automatyczne ubezpieczenie nowych

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/109/02/2010 Warszawa, dnia 16.02.2010 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska

SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY ŚRODA ŚLĄSKA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Załącznik nr 2 SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):...

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 11-03-2014r. INFORMACJA NR 6 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Załącznik nr 3 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1. Klauzula stempla

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 19 listopada 2013 r. D.ZP-2820/9/13 WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej: 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 1. zakres ubezpieczenia: pełny (podstawowy rozszerzony

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU.

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU. UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU. zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10, REGON 000599824,

Bardziej szczegółowo

ZADANIE B. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEśY Z WŁAMANIEM, RABUNKU i DEWASTACJI UBEZPIECZENIE SZYB OD STŁUCZENIA

ZADANIE B. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEśY Z WŁAMANIEM, RABUNKU i DEWASTACJI UBEZPIECZENIE SZYB OD STŁUCZENIA ZADA B UBEZPIECZE MIENIA OD KRADZIEśY Z WŁAMAM, RABUNKU i DEWASTACJI UBEZPIECZE SZYB OD STŁUCZENIA WNIOSEK UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEśY str. 1 Ubezpieczający GMINA TARNÓW OPOLSKI 46-050 Tarnów Op.

Bardziej szczegółowo

UZ = (0,5 OD/SK) SK 0,5

UZ = (0,5 OD/SK) SK 0,5 Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania, porysowania mienia. Limit odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

Treść klauzul rozszerzających zakres ubezpieczenia - obligatoryjnych

Treść klauzul rozszerzających zakres ubezpieczenia - obligatoryjnych rozszerzających zakres ubezpieczenia - obligatoryjnych 1. Klauzula reprezentantów Ubezpieczyciel nie odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone umyślnie przez reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Wrocław, r. WZP ZP/PO/189/WOU/05/3738/2012

Wykonawcy. Wrocław, r. WZP ZP/PO/189/WOU/05/3738/2012 Wykonawcy WZP.271.1.134.2012 ZP/PO/189/WOU/05/3738/2012 Wrocław, 12.11. 2012r. Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Dane ogólne 1. Ubezpieczenia komunikacyjne będą zawarte w formie umowy flotowej - umowy generalnej, natomiast do kaŝdego pojazdu zostanie wystawiony certyfikat. 2. Okresy

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w każdej szkodzie

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w każdej szkodzie Załącznik Nr 6 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia Strona 1 z 6 Wrocław, 08.09.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpitala Powiatowego im. Bł.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Informacja o pytaniach do treści siwz wraz z wyjaśnieniami

Informacja o pytaniach do treści siwz wraz z wyjaśnieniami OR-12.3410-106/06 Kraków, 6 września 2006 r. Dotyczy: zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne.

Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne. Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne. Pytania i odpowiedzi część II: Wodzisław Śląski 14.11.2013r. 1. Prosimy o informację

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 tel. (0-74) 887-71-83 tel/fax (0-74) 887-71-03 e-mail: sekretariat@szpital.walbrzych.pl www:szpital.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 3 ubezpieczenia osobowe. Część A Ubezpieczenia osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do siwz WYKAZ KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE

Załącznik nr 4b do siwz WYKAZ KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE Załącznik nr 4b do siwz WYKAZ KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu Klauzula

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna - dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia. Dodatek do SIWZ I. Określenie przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest wykonanie usługi polegającej na ubezpieczeniu mienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 13/PN/2012

OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 13/PN/2012 OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 13/PN/2012 Zapewnienie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej dla mienia oraz działalności Zamawiającego (łącznie z ubezpieczeniem OC, AC i NW pojazdów).

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 5 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ I - mienie od wszystkich ryzyk I PRZEDSZKOLA 1. Budynki wraz z infrastrukturą techniczną ALR SS O 33 011

Bardziej szczegółowo

Wandalizm zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia w związku z usiłowaniem lub dokonaniem kradzieży z włamaniem albo rabunku

Wandalizm zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia w związku z usiłowaniem lub dokonaniem kradzieży z włamaniem albo rabunku Wykaz klauzul i definicji Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony ubezpieczeniowej). Franszyza redukcyjna kwotowy

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do WZP-05 Warunki wymagane definicje pojęć i wymagana treść klauzul dodatkowych

Załącznik nr 2 do WZP-05 Warunki wymagane definicje pojęć i wymagana treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 2 do WZP-05 Warunki wymagane definicje pojęć i wymagana treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna - dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:...

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI PAKIET I 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rozboju mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do siwz

Załącznik nr 8 do siwz Ubezpieczenia 1. Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w niniejszym załączniku, ubezpieczy na własny koszt i zapewni ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Obowią zkowe ube zpie czenie od powied zia ln oś ci cy wi lnej rze czoznawcy d o s pra w zabe zpieczeń przeci wpożarowy ch

Obowią zkowe ube zpie czenie od powied zia ln oś ci cy wi lnej rze czoznawcy d o s pra w zabe zpieczeń przeci wpożarowy ch Oferta skierowana do podmiotów i osób współpracujących i wskazanych bezpośrednio przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy I. Obowią

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

(TEKST JEDNOLITY) SEKCJA I - SZKODY RZECZOWE PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

(TEKST JEDNOLITY) SEKCJA I - SZKODY RZECZOWE PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr /07 Prezesa Zarządu TUiR WARTA S.A. z dnia... 2007 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK z dnia 21 czerwca 1999 r. zmienione aneksem

Bardziej szczegółowo

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu, odpowiada na pytania do w/w zamówienia publicznego:

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu, odpowiada na pytania do w/w zamówienia publicznego: ZP/p/2375-32-264/10 Poznań, dnia 23 listopada 2010 r. Do wszystkich Wykonawców Nr post. ZP/p/32/10 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Celestynów, 08.04.2013r. FZP.271.11.2013 INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Nr ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE DO UMÓW 1.1. W skład zamówienia wchodzą następujące umowy ubezpieczenia: 1.1.1. Umowa Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych; 1.1.2. Umowa Ubezpieczenia sprzętu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr.6 WYKAZ KLAUZUL BROKERSKICH WŁĄCZONYCH DO UMOWY UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD RYZYK WSZYSTKICH

Załącznik Nr.6 WYKAZ KLAUZUL BROKERSKICH WŁĄCZONYCH DO UMOWY UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD RYZYK WSZYSTKICH Załącznik Nr.6 WYKAZ KLAUZUL BROKERSKICH WŁĄCZONYCH DO UMOWY UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD RYZYK WSZYSTKICH KLAUZULA STEMPLA w brzmieniu: Jeżeli zapłata składki albo raty składki dokonywana

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE SIWZ NR 136/2017/N/Tarnów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE SIWZ NR 136/2017/N/Tarnów Załącznik nr 1 Lp. 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE SIWZ NR 136/2017/N/Tarnów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena

Bardziej szczegółowo

Kalisz, dnia 01 grudnia 2016 r. Oznaczenie sprawy: KPT/NZ/02/2016

Kalisz, dnia 01 grudnia 2016 r. Oznaczenie sprawy: KPT/NZ/02/2016 Kalisz, dnia 01 grudnia 2016 r. Oznaczenie sprawy: KPT/NZ/02/2016 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie Kodeksu Cywilnego na usługę Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SIWZ NR 94/2014/N/Biała Podlaska

SIWZ NR 94/2014/N/Biała Podlaska Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA BIALSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WOD-KAN SP. Z O.O. SIWZ NR 94/2014/N/Biała Podlaska 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo