Postanowienia dodatkowe klauzule dodatkowe do ubezpieczenia majątku, sprzętu elektronicznego oraz szyb

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postanowienia dodatkowe klauzule dodatkowe do ubezpieczenia majątku, sprzętu elektronicznego oraz szyb"

Transkrypt

1 Postanowienia dodatkowe klauzule dodatkowe do ubezpieczenia majątku, sprzętu elektronicznego oraz szyb Załącznik nr 12 KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWEGO MIENIA (Automatyczne ubezpieczenie nowych inwestycji, klauzula inwestycyjna) 1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych : a) nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia, b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji, zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montaŝowych (w tym prób i testów). 2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia. 3. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20% sumy ubezpieczenia mienia. 4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 5. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie (półrocznym, rocznym) i 50% wysokości stawki rocznej. 6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5. Wprowadza się limit do kwoty PLN. KLAUZULA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NOWYCH LOKALIZACJI (Klauzula miejsca ubezpieczenia) : 1) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia oraz / lub umowy ubezpieczenia znajdujące się we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na terenie RP, których uŝytkowanie na podstawie tytułu prawnego Ubezpieczający lub Ubezpieczony 1

2 rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia w którym przyjęto do uŝytkowania przedmiot ubezpieczenia w nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, Ŝe adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do wiadomości ubezpieczyciela w ciągu 45 dni od momentu przyjęcia ich do uŝytku. 2) Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlano-montaŝowych (w tym podczas prób i testów). 3) Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpoŝarowych oraz przeciwkradzieŝowych.* 4) Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na pojedynczą lokalizację wynosi: 20% sumy ubezpieczenia mienia nie więcej niŝ zł 5) JeŜeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 4) kwotę, lokalizacja ta moŝe zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz / lub w umowie ubezpieczenia. 6) Składka będzie naliczana systemem pro rata za kaŝdy dzień proporcjonalnie do składki rocznej; składka podlegać moŝe rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie kaŝdego półrocznego okresu ubezpieczenia. KLAUZULA REPREZENTANTÓW warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, Ŝe ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciela nie są objęte szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub raŝącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym za winę umyślną lub raŝące niedbalstwo osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną naleŝy rozumieć winę: 1) w przedsiębiorstwach państwowych dyrektora, jego zastępców; 2) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych członków zarządu, prokurentów; 3) w spółkach komandytowych i komandytowo akcyjnych komplementariuszy, prokurentów; 4) w spółkach jawnych wspólników, prokurentów; 5) w spółkach partnerskich partnerów, członków zarządu, prokurentów; 6) w spółkach cywilnych wspólników; 7) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach członków zarządu, lub innych osób wskazanych w postanowieniach dodatkowych do ogólnych warunków ubezpieczenia. KLAUZULA NIE ZAWIADOMIENIA W TERMINIE O SZKODZIE warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe w razie niedotrzymania przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego z winy umyślnej lub raŝącego niedbalstwa obowiązku powiadomienia ubezpieczyciela o zajściu zdarzenia losowego w wyznaczonym terminie, zapisane w umowie ubezpieczenia lub owu skutki nie zawiadomienia, mają zastosowanie tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy nie zawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenie wysokości odszkodowania. 2

3 KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW USUNIĘCIA POZOSTAŁOŚCI PO SZKODZIE Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie poniesione w związku z zaistniałą szkodą objętą umową ubezpieczenia. Łącznie z ww. kosztami Ubezpieczyciel pokrywa takŝe koszty rozbiórki / demontaŝu części niezdatnych do uŝytku oraz koszty związane z ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje równieŝ koszty demontaŝu i ponownego montaŝu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeŝeli czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą. PowyŜsze koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niŝ ,00 zł w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniŝenia sumy ubezpieczenia mienia. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyŝkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. KLAUZULA OGRANICZENIA ZASADY PROPORCJI (wg formuły sumy ubezpieczenia) wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 120 %*sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. KLAUZULA OGRANICZENIA ZASADY PROPORCJI (wg formuły szkody) wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia. KLAUZULA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO Zakresem ochrony zgodnym z polisą objęty jest sprzęt elektroniczny, nie zgłoszony do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na bazie ryzyk wszystkich. KLAUZULA TERMINU DOKONANIA OGLĘDZIN W przypadku zajścia szkody zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do dokonania oględzin niezwłocznie, w terminie nie dłuŝszym niŝ 5 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody. KLAUZULA WYPŁATY ZALICZKI NA POCZET ODSZKODOWANIA 3

4 Ubezpieczyciel w przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową wypłaci poszkodowanemu zaliczkę w terminie 14 dni od daty złoŝenia przez niego stosownego wniosku wraz z kosztorysami, w wysokości max. 50% szacowanej bezspornej części szkody. KLAUZULA WYPŁATY ODSZKODOWANIA Zakład ubezpieczeń nie będzie uzaleŝniał wypłaty odszkodowania od otrzymanej decyzji o umorzeniu postępowania przez prokuraturę. o ile wynik nie będzie miał wpływu na odpowiedzialność Ubezpieczyciela. KLAUZULA PROLONGACYJNA warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, Ŝe jeŝeli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, to brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub jej pierwszej raty w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie moŝe być podstawą do wypowiedzenia przez Ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji opisanej powyŝej, Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki lub jej pierwszej raty. W przypadku nie dokonania wpłaty składki lub jej pierwszej raty w wyŝej wymienionym terminie, Ubezpieczyciel moŝe wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia: a) prac ziemnych b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeŝeniem, Ŝe ich realizacja nie wiąŝe się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu, Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla: a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych do limitu zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna 2.000zł. KLAUZULA STEMPLA POCZTOWEGO Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, Ŝe za datę opłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje się datę stempla bankowego lub pocztowego uwidocznioną na przelewie bankowym lub pocztowym ma zastosowanie do wszystkich ubezpieczeń zawartych na mocy niniejszej klauzuli, o ile są środki na koncie w wysokości zapewniającej jego realizację. 4

5 KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU PRZEPIĘCIA : 1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezaleŝnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych oraz szkody następcze. 2) Przez przepięcie naleŝy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. 3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagroŝenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry). 4) z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciąŝenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne. 5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk* - dla szkód wskutek bezpośredniego uderzenia pioruna w sieć zasilającą lub linię przesyłającą energie elektryczną : do pełnych sum ubezpieczenia - dla szkód wskutek innych zewnętrznych i niezaleŝnych od Ubezpieczonego przyczyn : zł 6) Franszyza redukcyjna : 10% szkody. KLAUZULA FORMY FAKSOWEJ Strony umowy zgodnie potwierdzają, Ŝe wszelkie oświadczenia woli dotyczące umowy ubezpieczenia, składane przez Ubezpieczonego, jego pełnomocnika lub zakład ubezpieczeń, mogą być przekazywane równieŝ w formie faksowej, w postaci przesłanego dokumentu z odciśniętym podpisem osoby uprawnionej. Forma ta wymaga niezwłocznego potwierdzenia w formie pisemnej. KLAUZULA WYRÓWNANIA SUM UBEZPIECZENIA warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się Ŝe w przypadku, gdy suma ubezpieczenia którejkolwiek z kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych w dniu szkody jest wyŝsza niŝ ich wartość (nadubezpieczenie), w przypadku szkody nadwyŝka ta zostanie rozłoŝona na te pozycje, co do których występuje niedoubezpieczenie lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Wyrównanie sum ubezpieczenia dotyczy wyłącznie przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie sum stałych w ramach pojedynczego miejsca ubezpieczenia. 5

6 KLAUZULA 72 GODZIN warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się Ŝe wszystkie szkody powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek ciągłego oddziaływania tego samego pojedynczego zdarzenia losowego (np. huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi) traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej określonych w umowie ubezpieczenia. KLAUZULA INFLACYJNA suma ubezpieczenia środków trwałych określona w wartości odtworzeniowej/rzeczywistej*, będzie w przypadku szkody aktualizowana wg wskaźnika inflacji podawanego przez Główny Urząd Statystyczny maksymalnie do 5 % w skali roku. Indeksacja sumy ubezpieczenia będzie następowała wg wskaźnika inflacji aktualnego na dzień szkody, liczonego w stosunku do początku okresu ubezpieczenia. Górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za ubezpieczenie budynków, budowli, maszyn, urządzeń i wyposaŝenia stanowiących środki trwałe, stanowi zindeksowana suma ubezpieczenia ustalana odrębnie dla kaŝdej pozycji ujętej w ewidencji środków trwałych zgodnie z postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia. KLAUZULA SĄDU POLUBOWNEGO spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy ubezpieczenia strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. KLAUZULA UZNANIA warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel uznaje, Ŝe przy zawieraniu umowy ubezpieczenia znane mu były wszelkie okoliczności, które są istotne z punktu widzenia oceny ryzyka. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, kiedy okoliczności, o które zapytywał Ubezpieczyciel przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostały podane niezgodnie z prawdą. Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego. KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA KONSUMPCJI SUMY UBEZPIECZENIA warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe w razie redukcji po wypłacie odszkodowania sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel automatycznie odtworzy taką sumę ubezpieczenia lub limit odpowiedzialności do pierwotnej wysokości. Ubezpieczający zobowiązany będzie do dopłaty stosownej składki, wynikającej z automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia w terminach i na zasadach ustalonych w umowie ubezpieczenia. Limit zł dla mienia na pierwsze ryzyko. KLAUZULA RATALNA Ustala się z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, Ŝe w razie rozłoŝenia płatności składki ubezpieczeniowej 6

7 na raty, w przypadku uznania roszczenia Ubezpieczającego oraz wypłaty odszkodowania z tytułu niniejszej polisy, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z odszkodowania kwoty rat jeszcze nie opłaconych, ani Ŝądania od Ubezpieczającego wcześniejszego opłacenia pozostałej do zapłacenia części składki. KLAUZULA PROPORCJONALNEJ PŁATNOŚCI SKŁADKI Z zachowaniem pozostałych OWU, w przypadku doubezpieczeń lub ubezpieczeń krótkoterminowych na warunkach niniejszej umowy ubezpieczenia (takŝe w ramach klauzuli automatycznego pokrycia), Ubezpieczyciel będzie pobiera składkę proporcjonalnie do okresu udzielanej ochrony, zgodnie z zasadą: liczba dni x stawka / 365 dni. Nie będzie miała takŝe zastosowania składka minimalna. KLAUZULA DODATKOWYCH KOSZTÓW W RYZYKU KRADZIEśY Zakład ubezpieczeń pokryje dodatkowe koszty napraw zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń lokalu, łącznie z kosztami usunięcia uszkodzeń stropów, ścian, podłóg, drzwi, zamków, okien, szyb, Ŝaluzji i innych elementów uszkodzonych wskutek dokonanej lub usiłowanej kradzieŝy z włamaniem. Limit PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. KLAUZULA UBEZPIECZENIA PRZEZORNEJ SUMY UBEZPIECZENIA warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się Ŝe ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których wystąpiło niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: złotych. KLAUZULA LIKWIDACYJNA DOTYCZĄCA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 1. Jako wysokość szkody przyjmuje się: 1) przy ubezpieczeniu według wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto: a) dla budynków, budowli i nakładów adaptacyjnych wartość kosztów odbudowy albo remontu mienia (jeŝeli wartości te są róŝne wysokość szkody ustala się według wartości niŝszej), potwierdzonej kosztorysem przedłoŝonym przez Ubezpieczonego, określonej zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen robót budowlanych stosowanymi w budownictwie - przy uwzględnieniu dotychczasowej technologii, konstrukcji, wymiarów i standardu wykończenia, takich samych lub najbardziej zbliŝonych materiałów, wraz z kosztami opracowania wymaganej dokumentacji, kosztami transportu (z wyłączeniem transportu ekspresowego), demontaŝu, montaŝu i nadzoru oraz wszelkimi innymi niezbędnymi kosztami, których poniesienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia, b) dla maszyn, urządzeń i wyposaŝenia wynikającą z faktury lub rachunku, wartość kosztów zakupu albo naprawy mienia tego samego rodzaju, typu i o tych samych lub najbardziej zbliŝonych parametrach, w tym mocy produkcyjnej (jeŝeli wartości te są róŝne wysokość szkody ustala się według wartości niŝszej), wraz z kosztami opracowania wymaganej dokumentacji, kosztami transportu (z wyłączeniem transportu ekspresowego), montaŝu i nadzoru oraz wszelkimi innymi niezbędnymi kosztami (w tym rozbiórki i 7

8 demontaŝu części niezdatnych do uŝytku), których poniesienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia; 2) przy ubezpieczeniu według wartości rzeczywistej wartość kosztów określonych w pkt 1, pomniejszoną o faktyczny stopień zuŝycia technicznego zniszczonego, utraconego lub uszkodzonego mienia, na dzień przed powstaniem szkody. oraz dodatkowe uregulowania z owu w tym dot. proporcjonalnej redukcji odszkodowania z tytułu niedoubezpieczenia. KLAUZULA BEZZWŁOCZNEJ NAPRAWY SZKODY w przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości produkcji lub świadczenia usług dopuszcza się moŝliwość bezzwłocznego dokonania napraw, tj. bezpośrednio po szkodzie przez odpowiednio przeszkolone ekipy naprawcze Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego zlecenie. W przypadku tego rodzaju szkód, poza dokumentami wymaganymi zgodnie z warunkami ubezpieczenia, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest do sporządzenia i przedłoŝenia ubezpieczycielowi dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji ubezpieczyciela elementów uszkodzonych podlegających wymianie. KLAUZULA KOSZTÓW EWAKUACJI Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji mieszkańców, poniesione w wyniku zagroŝenia, pod warunkiem, iŝ niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne. Za koszty ewakuacji uwaŝa się poniesione i udokumentowane koszty związane z : 1) transportem mieszkańców, 2) pobytem ewakuowanych mieszkańców w lokalach zastępczych. Ubezpieczyciel pokrywa powyŝsze koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, StraŜy PoŜarnej, StraŜy Miejskiej lub innych organów administracji państwowej lub samorządowej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. słuŝb. Limit odpowiedzialności na kaŝdą lokalizację na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi PLN. Klauzula kradzieŝy zwykłej m.in. mienia pracowniczego, sprzętu elektronicznego limit 5.000PLN KLAUZULA ZALANIOWA Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane zalaniami przez nieszczelny dach, nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, nieszczelna stolarkę okienną. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia PLN. 8

9 KLAUZULA DEWASTACJI / WANDALIZMU ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uwaŝa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuŝszy niŝ 30 dni. Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z podlimitem: zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti). KLAUZULA WARUNKÓW I TARYF warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyŝszania sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie ubezpieczenia w dniu dokonywania zmiany. Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego. KLAUZULA WYNAGRADZANIA EKSPERTÓW 1. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wynagrodzenia naleŝne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inŝynierom, konsultantom, które Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą Ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyŝszych warunków, pod warunkiem, Ŝe zatrudnienie eksperta było uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela. 2. Z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego./ Niniejsza klauzula obejmuje ochroną ubezpieczeniową takŝe koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego, do wysokości 50% wartości poniesionych z tego tytułu kosztów, jednak nie więcej niŝ zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 3. Z tytułu ubezpieczenia powyŝszych kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie obowiązujących stawek rynkowych. 4. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniŝenia sumy ubezpieczenia mienia. Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia KLAUZULA PRZENIESIENIA MIENIA Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu równieŝ w przypadku jego przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontaŝowych/ budowlano-montaŝowych (w tym podczas 9

10 prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia. Maksymalny limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi zł sumy ubezpieczenia w danej lokalizacji KALUZULA ODBUDOWY W INNEJ LOKALIZACJI Ubezpieczyciel zezwala, aby uszkodzone lub zniszczone mienie mogło być przywrócone do poprzedniego stanu w dowolnym miejscu na terenie RP, według uznania Ubezpieczonego oraz w sposób odpowiadający wymogom Ubezpieczonego, z zastrzeŝeniem, Ŝe wysokość odszkodowania w Ŝadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić, gdyby uszkodzone lub zniszczone mienie było przywrócone do poprzedniego stanu w dotychczasowej lokalizacji. KLAUZULA MIEJSCA ROZSTRZYGANIA SPORÓW Z zastrzeŝeniem OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, Ŝe spory wynikającez umowy ubezpieczenia rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Ubezpieczającego KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wymienione koszty zakładu (lokalizacji), limit odpowiedzialności: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia, w tym wynagrodzenia straŝy poŝarnej tylko na podstawie otrzymanych i opłaconych przez ubezpieczającego rachunków, koszty zabezpieczenia przed szkodą ubezpieczonego mienia w przypadku jego bezpośredniego zagroŝenia działaniem zaistniałego zdarzenia losowego koszty koniecznych, udokumentowanych i uzasadnionych kosztów ekspertyz rzeczoznawców, związanych z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody, jakie ponosi ubezpieczający do wysokości nie przekraczającej ,00 zł; powołanie rzeczoznawcy wymaga kaŝdorazowo akceptacji Ubezpieczyciela; dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego (z wyłączeniem frachru lotniczego) pod warunkiem, Ŝe takie koszty są poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonych przedmiotach podlegających odszkodowaniu, do wysokości nie przekraczającej ,00 PLN. Postanowienia dodatkowe OC: Klauzula prolongacyjna warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, Ŝe jeŝeli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej 10

11 raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, to brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub jej pierwszej raty w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie moŝe być podstawą do wypowiedzenia przez Ubezpieczyciel umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji opisanej powyŝej, Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki lub jej pierwszej raty. W przypadku nie dokonania wpłaty składki lub jej pierwszej raty w wyŝej wymienionym terminie, Ubezpieczyciel moŝe wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Klauzula stempla pocztowego Strony zgodnie postanawiają, Ŝe za dzień zapłaty składki uznany zostaje dzień złoŝenia przez ubezpieczającego polecenia przelewu/ datę stempla uwidocznioną na przelewie bankowym/ pocztowym/ datę przelewu elektronicznego przy załoŝeniu, Ŝe na koncie ubezpieczającego jest kwota pozwalająca na realizację zlecenia/ przelewu, Klauzula formy faksowej Strony umowy zgodnie potwierdzają, Ŝe wszelkie oświadczenia woli dotyczące umowy ubezpieczenia, składane przez Ubezpieczonego, jego pełnomocnika lub zakład ubezpieczeń, mogą być przekazywane równieŝ w formie faksowej, w postaci przesłanego dokumentu z odciśniętym podpisem osoby uprawnionej. Wymaga jednoczesnego wysłania w formie tradycyjnej Klauzula ratalna Ustala się z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, Ŝe w razie rozłoŝenia płatności składki ubezpieczeniowej na raty, w przypadku uznania roszczenia Ubezpieczającego oraz wypłaty odszkodowania z tytułu niniejszej polisy, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z odszkodowania kwoty rat jeszcze nie opłaconych, ani Ŝądania od Ubezpieczającego wcześniejszego opłacenia pozostałej do zapłacenia części składki. Klauzule dodatkowe komunikacja: Klauzula wyrównanie okresu ubezpieczenia w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy generalnej wprowadza się następujące postanowienia: 1. Firma ubezpieczeniowa udziela ochrony ubezpieczeniowej w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych od chwili zgłoszenia pojazdów do ubezpieczenia na okres 12 miesięcy. 2. W przypadku decyzji Ubezpieczającego o kontynuacji ubezpieczenia pojazdów w ramach umowy generalnej, wszystkie indywidualne umowy ubezpieczenia OC pojazdów ubezpieczonych na warunkach umowy generalnej zostaną, zgodnie z art. 353 kodeksu cywilnego, na mocy porozumienia stron, rozwiązane ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania umowy generalnej. 3. Składka za niewykorzystany okres ochrony zostanie zaliczona, indywidualnie dla kaŝdego pojazdu, na poczet składki naleŝnej za kolejny roczny okres ubezpieczenia OC. Od operacji tej nie będą pobierane opłaty manipulacyjne. 11

12 Klauzula zapłaty składki Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy generalnej wprowadza się następujące postanowienia: 1. JeŜeli zapłata składki albo raty składki za ryzyka ubezpieczone w ramach umowy generalnej dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za datę zapłaty uwaŝa się datę, w której Ubezpieczający złoŝył w banku zlecenie przelewu składki na konto firmy ubezpieczeniowej, pod warunkiem, Ŝe przelew ten został w następnym dniu roboczym zrealizowany przez bank, w którym Ubezpieczający złoŝył zlecenie. Klauzula potrącania rat składek Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy generalnej wprowadza się następujące postanowienia: JeŜeli składka za ubezpieczenie AC była płatna w ratach, a zaszła szkoda z tytułu, której firma ubezpieczeniowa. jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania, wówczas: 1) w przypadku szkody częściowej firma ubezpieczeniowa nie będzie dokonywała potrącenia kolejnych, naleŝnych rat składki; 2) raty składki będą opłacane zgodnie z terminami określonymi w umowie ubezpieczenia; 3) w przypadku szkody całkowitej lub kradzieŝowej naleŝne odszkodowanie zostanie pomniejszone o sumę nieopłaconych do chwili dokonania wypłaty odszkodowania naleŝnych rat składki.- Klauzula aktualności ochrony ubezpieczeniowej Brak wpłaty przez Ubezpieczającego, którejkolwiek z rat składki w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Zakład Ubezpieczeń zobowiązany jest przesłać Ubezpieczającemu wezwanie do zapłaty z określeniem nowego terminu opłacenia wymaganej naleŝności. Klauzula waŝności dokumentów Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy generalnej wprowadza się następujące postanowienia: 1. Firma ubezpieczeniowa rozszerza odpowiedzialność w ubezpieczeniu AC o szkody spowodowane przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub inną osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu, jeśli spowodowała ona szkodę kierując pojazdem i nie posiadała w chwili powstania szkody wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem. 2. NiezaleŜnie od postanowień ust. 1 firma ubezpieczeniowa nie odpowiada za szkody wyrządzone przez kierującego: 1) Który w ogóle nie posiadł uprawnień do kierowania pojazdem; 2) Który posiadał uprawnienia do kierowania pojazdem, ale ich waŝność skończyła się więcej niŝ 30 dni przed datą spowodowania szkody; 3) Której uprawnienia do prowadzenia pojazdu zostały przed spowodowaniem szkody cofnięte przez Policję lub inną uprawnioną do tego jednostkę administracji państwowej. Klauzula automatycznego objęcia ochroną ubezpieczeniową 12

13 Ustala się, z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, Ŝe pojazdy nabywane w trakcie trwania umowy generalnej zostaną objęte automatycznie ochroną ubezpieczeniową od dnia rejestracji pod warunkiem pisemnego zgłoszenia do ubezpieczenia oraz podania wszelkich danych niezbędnych do identyfikacji pojazdu najpóźniej w dniu rejestracji oraz spełnienia wymogów dotyczących zabezpieczeń pojazdów przed kradzieŝą- Klauzula niezmienności stawek Ustala się, z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, Ŝe: 1) warunki ubezpieczenia oraz stawki przedstawione w ofercie będą miały zastosowanie do wszystkich pojazdów, które znajdować się będą w posiadaniu Ubezpieczającego w trakcie trwania umowy ubezpieczenia (umowy generalnej), zawartej na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, niezaleŝnie od zmiany przez Zakład Ubezpieczeń taryf lub ogólnych warunków ubezpieczenia 2) kaŝdy pojazd znajdujący się w posiadaniu Ubezpieczającego oraz zgłoszony do ubezpieczenia w ramach umowy generalnej z początkiem odpowiedzialności w okresie jej trwania będzie ubezpieczony z zastosowaniem warunków ubezpieczenia oraz stawek wynikających z tej umowy,- Klauzula uznania dotychczasowych zabezpieczeń przeciwkradzieŝowych Ustala się, z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, Ŝe Zakład Ubezpieczeń uznaje za wystarczające zainstalowane w ubezpieczonym pojeździe zabezpieczenia przeciwkradzieŝowe, jeŝeli był dotychczas ubezpieczony- Klauzula nieprawidłowo zamocowanego ładunku Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody powstałe wskutek niewłaściwego załadowania i przewoŝenia ładunku, bagaŝu w pojazdach (nie dotyczy bagaŝu lub towaru przewoŝonego w kabinie pasaŝerskiej pojazdu oraz szkód w samym ładunku ). 13

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Klauzula reprezentantów ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Nr klauzuli Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli 1 Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,

Bardziej szczegółowo

Mienie od wszystkich ryzyk

Mienie od wszystkich ryzyk wykaz klauzul : Załącznik nr 9 do SIWZ Mienie od wszystkich ryzyk Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych środków trwałych limit 20% sumy ubezpieczenia środków trwałych przyjętych do ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Załącznik nr 3 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1. Klauzula stempla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Poznań, 17 stycznia 2014 r. Do wszystkich Wykonawców postępowania przetargowego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenia majątku oraz interesu majątkowego JAROCIŃSKICH

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia oraz zmiana treści zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia oraz zmiana treści zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia Numer sprawy: BZ/ZP.01/07/02/13 Włocławek 04.03.2013 r. Wyjaśnienia oraz zmiana treści zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr BZ/ZP.01/07/02/13. na: Objęcie

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE . Załącznik nr 2 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Istotne postanowienia umowy

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...

FORMULARZ OFERTOWY. 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji... pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:...... nr telefonu/ faxu /e-mail... 2. Adres do korespondencji...... 3. Oferujemy ubezpieczenie w terminie wskazanym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu. Solidarnie na.

Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu. Solidarnie na. PAKIET 1 Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Pierwszy roczny okres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 11 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce- Zdroju

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ im. prof. Ignacego Mościckiego

INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ im. prof. Ignacego Mościckiego INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ im. prof. Ignacego Mościckiego Rok zał. 1922 ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa; Tel.: (0-22) 568 20 00, Fax: (0-22) 568 23 90 e-mail: ichp@ichp.pl; www.ichp.pl Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

6,00 32 780,00 losowych 2007 P0 OC klienta korporacyjnego 4,00 3 372,00 2008 P0 OC klienta korporacyjnego 2,00 2 005,00

6,00 32 780,00 losowych 2007 P0 OC klienta korporacyjnego 4,00 3 372,00 2008 P0 OC klienta korporacyjnego 2,00 2 005,00 Strona 1 z 7 Wrocław, dnia 08.12.2008 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Szprotawa ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 118/04/12/2008/NO/Szprotawa Działając

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr.6 WYKAZ KLAUZUL BROKERSKICH WŁĄCZONYCH DO UMOWY UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD RYZYK WSZYSTKICH

Załącznik Nr.6 WYKAZ KLAUZUL BROKERSKICH WŁĄCZONYCH DO UMOWY UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD RYZYK WSZYSTKICH Załącznik Nr.6 WYKAZ KLAUZUL BROKERSKICH WŁĄCZONYCH DO UMOWY UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD RYZYK WSZYSTKICH KLAUZULA STEMPLA w brzmieniu: Jeżeli zapłata składki albo raty składki dokonywana

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia 337727-2010 z dnia 25.11.2010r.

Nr ogłoszenia 337727-2010 z dnia 25.11.2010r. Kowanówko, 29.11.2010 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ I MODYFIKACJA SIWZ NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I SAMOCHODU CIĘŻAROWEFO (NW, OC) SZPITALA REHABILITACYJNO KARDIOLOGICZNEGO W KOWANÓWKU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ W OKRESIE OD 01.03.2014 r. DO 28.02.2015 r. ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ W OKRESIE OD 01.03.2014 r. DO 28.02.2015 r. ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej Ul. Grażyńskiego 10 43-300 Bielsko-Biała na usługi ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD

Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD 2011 I. INFORMACJE OGÓLNE I.1. Dane Zamawiającego: 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Ziębicka 34-38, 50-507 Wrocław jest wojewódzką samorządową osobą prawną nadzorowaną

Bardziej szczegółowo

III. Opis przedmiotu zamówienia:

III. Opis przedmiotu zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia UBEZPIECZENIA OBJĘTE ZAMÓWIENIEM W zakres niniejszego zamówienia wchodzą następujące ubezpieczenia: Ubezpieczenie mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach.

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach. Dodatek nr 3 Program Ubezpieczenia W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Budynki i budowle (w tym ogrodzenie terenu)

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Budynki i budowle (w tym ogrodzenie terenu) Ubezpieczenie mienia Przedmiot Zakres Okres ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Budynki i budowle (w tym ogrodzenie terenu) Załącznik nr 3 do SIWZ WyposaŜenie (w tym mienie naleŝące do osób trzecich) Sprzęt elektroniczny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo