Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia."

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1. Klauzula stempla bankowego. Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę obciąŝenia rachunku bankowego ubezpieczającego. 2. Klauzula zgłaszania szkód. W przypadku szkód objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia Ubezpieczający ma obowiązek dokonać zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela niezwłocznie lecz nie później niŝ w ciągu 7 dni roboczych od daty powstania szkody lub podjęcia wiadomości o niej. Zapis ten nie dotyczy zgłaszania szkód kradzieŝowych oraz szkód powstałych w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, Ŝe popełniono przestępstwo. 3. Klauzula rozstrzygania sporów Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy, strony mogą podać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. W przypadku braku zapisu na sąd polubowny właściwym będzie sąd siedziby Ubezpieczonego. 4. W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieŝy z włamaniem, rabunku i dewastacji, ubezpieczeniu szyb od stłuczenia oraz maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych zniesione zostają udziały własne w szkodach, franszyzy integralne i redukcyjne. 5. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk materialnych zniesione zostają franszyzy integralne i redukcyjne, ustanowiony zostaje udział własny - w szkodzie w wysokości: - sprzęt elektroniczny stacjonarny 200,00 PLN - sprzęt elektroniczny przenośny 10% kaŝdej szkody nie mniej niŝ 200,00 PLN i nie więcej niŝ 1.000,00 PLN - sprzęt elektroniczny montowany na stałe oraz zamiennie na samochodach 5% kaŝdej szkody i nie więcej niŝ 1.000,00 PLN 6. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zniesione zostają franszyzy integralne i redukcyjne, ustanowiony zostaje udział własny w szkodzie: - OC deliktowe brak - OC kontraktowe 500,00 PLN - OC pracodawcy brak - OC z tytułu szkód zalaniowych brak - OC pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu 300,00 PLN - OC za produkt brak

2 - OC w środowisku brak - OC w podziemnych instalacjach i urządzeniach brak 7. We wszystkich rodzajach ubezpieczeń, z wyjątkiem ubezpieczenia od kradzieŝy z włamaniem, rabunku i dewastacji przy wyłączeniach odpowiedzialności Ubezpieczyciela związanych z winą umyślną lub raŝącym niedbalstwem Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel włącza klauzulę reprezentantów, przy czym za reprezentantów uwaŝa się Prezesa Zarządu, jego zastępców oraz kierowników jednostek organizacyjnych. 8. W ubezpieczeniach mienia wprowadza się klauzulę automatycznego pokrycia dla nowych środków trwałych z limitem 25% łącznej sumy ubezpieczenia, okres rozliczenia co 6 miesięcy. 9. W ubezpieczeniach mienia wprowadza się klauzulę wyłączającą stosowanie zasady proporcjonalnego odszkodowania. Zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania nie ma zastosowania w przypadkach gdy suma ubezpieczenia określona w umowie zawartej w systemie sum stałych jest niŝsza od wartości przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody, nie więcej jednak niŝ 25%, a w okresie ubezpieczenia nastąpił wzrost wartości przedmiotu nie wynikający z nabycia nowych składników mienia lub z poniesienia nakładów inwestycyjnych. 10. W ubezpieczeniach mienia od ognia i innych zdarzeń losowych sprzętu elektronicznego na zasadach all risks oraz od kradzieŝy z włamaniem, rozboju i dewastacji odszkodowania wypłacane będą bez uwzględnienia stopnia zuŝycia technicznego, moralnego, ani odpisów amortyzacyjnych jako sumę ubezpieczenia przyjmuje się wartość początkową brutto księgową danego środka trwałego, przy czym za wartość księgową rozumie się wartość początkową środków trwałych z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań. 11. W ubezpieczeniach mienia od kradzieŝy z włamaniem, rabunku i dewastacji sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk materialnych oraz od ognia i innych zdarzeń losowych wprowadza się klauzulę zmiany miejsca uŝytkowania mienia - mienie ubezpieczone w ramach polis ubezpieczeniowych moŝe zmienić miejsce uŝytkowania poza adres obiektu; pomiędzy obiektami Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji bez konieczności odrębnego zawiadamiania Ubezpieczyciela. 12. Odszkodowanie za kradzieŝ z włamaniem, rabunek i dewastacje oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk materialnych uwzględnia koszt uszkodzonych, zniszczonych elementów zabezpieczenia (drzwi, okna, zamki, kraty, systemy, alarmowe, itp.) w łącznej kwocie odszkodowania, w granicach łącznej sumy ubezpieczenia, z zastrzeŝeniem, Ŝe wypłacone za nie odszkodowanie powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia. 13. Klauzula lokalizacji - Ubezpieczyciel przyjmuje do wiadomości i stosowania, Ŝe ochroną ubezpieczeniową objęte są równieŝ środki trwałe znajdujące się poza główną siedzibą PWIK (, ul. Powstańców 13), a zamontowane na terenie działalności PWiK (ujęcia wody, hydrofornie, przepompownie itp.) w/w grupa środków trwałych dotyczy grupy KŚT 2, 3, 4, 5, 6 i 8. Pozostałe grupy z KŚT bez zmian. Klauzulę stosuje się przy ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, oraz przy ubezpieczeniu mienia od kradzieŝy z rozbojem i dewastacji, oraz ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego na zasadach all risks. 14. W odróŝnieniu od postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Ubezpieczyciel zrekompensuje szkody powstałe wskutek przepięć

3 spowodowanych gwałtowną zmianą napięcia w sieci elektrycznej lub elektronicznej powodującą wystąpienie napięcia znacznie przekraczającego wartości dopuszczalne, w tym równieŝ zrekompensuje szkody powstałe wskutek przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi oraz związane z tym szkody następcze powstałe w ubezpieczonym mieniu. 15. Wypłata odszkodowania - Ubezpieczyciel obowiązany jest do wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Ubezpieczający przesyła w celu likwidacji szkody dokumenty, których rodzaj określi Ubezpieczyciel najpóźniej w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zawiadomienia o szkodzie. JeŜeli w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia szkody wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okazało się niemoŝliwe odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności, jednakŝe bezsporną część odszkodowania Ubezpieczyciel wypłaca w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. W przypadkach, gdy do likwidacji szkody niezbędne będą dodatkowe dokumenty, Ubezpieczyciel poinformuje o tym Ubezpieczającego w terminie 3 dni roboczych od momentu otrzymania niewystarczających wg jego oceny dokumentów. W przypadku, gdy dodatkowe dokumenty okazały się niewystarczające Ubezpieczyciel moŝe w terminie 3 dni roboczych od momentu ich nadesłania zwrócić się ostatni raz o ich uzupełnienie. Dotyczy wszystkich ryzyk. 16. Klauzula wypłaty kwoty bezspornej odszkodowania - Ubezpieczyciel w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę, wypłaca bezsporną kwotę w formie zaliczki w ciągi 14 dni roboczych od zawiadomienia o szkodzie. Dotyczy wszystkich ryzyk. Zgodnie z kodeksem cywilnym. 17. Klauzula automatycznego wyrównania sum ubezpieczenia - suma ubezpieczenia zostaje automatycznie przywrócona po wypłacie jakiegokolwiek odszkodowania wynikającego z zakresu ubezpieczenia bez naliczania dodatkowej składki. Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. 18. Klauzula składowania - z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe w przypadku szkód powstałych w wyniku zalania od podłoŝa, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność takŝe za mienie składowane minimum 15 cm od podłogi jeŝeli składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości. Nie ma zastosowania w ubezpieczeniu od kradzieŝy z włamaniem i rabunku. 19. Klauzula czasu ochrony - brak wpłaty przez ubezpieczającego składki bądź którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia, ani zawieszenia udzielonej ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel zobowiązany jest przesłać pismo do Ubezpieczającego wyznaczając dodatkowy 14 dniowy termin zapłaty składki. W przypadku nie dokonania wpłaty na konto Ubezpieczyciela w wyznaczonym terminie Ubezpieczyciel zawiesza ochronę ubezpieczeniową do momentu opłacenia brakującej składki. Dotyczy wszystkich ryzyk, zgodnie z kodeksem cywilnym. 20. Klauzula zabezpieczeń przeciwpoŝarowych - Ubezpieczyciel oświadcza, Ŝe stan zabezpieczeń przeciwpoŝarowych i przeciw kradzieŝowych uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji w ubezpieczonych lokalach. JeŜeli w wyniku przeprowadzonej inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczającemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niŝ 30 dni. JeŜeli w terminie 30 dni nie zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia,

4 Ubezpieczyciel moŝe uchylić się od odpowiedzialności, jeŝeli brak przedmiotowych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar. Po przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 21. Klauzula ochrony mienia nie przygotowanego do pracy - ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana mimo Ŝe, ubezpieczający nie przygotował środka trwałego w tym sprzętu elektronicznego do pracy (np. sprzęt nie został rozpakowany) oraz w sytuacji przenoszenia środka lub sprzętu elektronicznego z jednego miejsca na inne w obrębie miejsca ubezpieczenia. Ochroną objęty jest równieŝ sprzęt, który przez dłuŝszy okres znajduje się w lokalizacji objętej ochroną, jednak nie jest eksploatowany. 22. Klauzula kosztów ewakuacji - z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową poniesione koszty ewakuacji bez względu na przyczynę limit do wyczerpania ,00 PLN. Za koszty ewakuacji uwaŝa się koszty związane z: a) transportem pracowników PWiK oraz osób trzecich przebywających na terenie PWiK, b) transportem sprzętu biurowego mienia do pomieszczeń zastępczych na terenie danej lokalizacji, c) magazynowaniem sprzętu - mienia w okresie maksymalnie do jednej doby od momentu rozpoczęcia czynności ewakuacyjnych. 23. Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych - z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia: a) prac ziemnych, b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeŝeniem, Ŝe ich realizacja nie wiąŝe się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla: a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych do limitu ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia. 24. Klauzula 72 godzin - Ubezpieczyciel potwierdza, iŝ szkody powstałe w przedziale 72 godzin będą traktowane jako jedno zdarzenie szkodowe i w związku z tym ustanowiona kwota udziału własnego zostanie odjęta od kwoty kaŝdej uzgodnionej całkowitej wartości ubezpieczonej szkody tylko jeden raz. 25. Klauzula dewastacji (wandalizmu) - (włącznie z graffiti itp.), z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, ustala się: a) niniejszą klauzulą jest objęty budynek, budowla, lokal i znajdujące się w nim mienie (z wyłączeniem wartości pienięŝnych) od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek dewastacji, b) przez dewastację rozumie się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, c) odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku dewastacji ograniczona jest

5 do limitu na jedno i wszystkie zdarzenia, podanego w polisie, d) ubezpieczeniem nie są objęte szkody w obiektach opuszczonych i niewykorzystanych przez okres dłuŝszy niŝ 30 dni, e) limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli, f) Ubezpieczający moŝe uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności opłacając składkę uzupełniającą. Limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi ,00 PLN. Limit Graffiti ,00 PLN. 26 Klauzula lokalizacji - ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie umowy ubezpieczenia rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne lokalizacje na terenie Polski, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie naleŝące do Ubezpieczającego lub znajdujące się na podstawie umowy pod jego kontrolą. 27 Klauzula rozliczenia składek - wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia (wynikające w szczególności z konieczności dopłaty składek, zwrotu składek oraz innych rozliczeń) dokonywane będą w systemie pro rata za kaŝdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. 28 Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia - z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się Ŝe ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których wystąpiło niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: ,00 PLN dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. 29 Klauzula poszukiwania wycieków - z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty poszukiwania wycieków z instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz usunięcia skutków takich poszukiwań maksymalnie do wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ( nie dotyczy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych). 30 Klauzula uznania - z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel uznaje, Ŝe przy zawieraniu umowy ubezpieczenia znane mu były wszelkie okoliczności, które są istotne z punktu widzenia oceny ryzyka. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, kiedy okoliczności, o które zapytywał Ubezpieczyciel przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostały podane niezgodnie z prawdą. Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadków uregulowanych w art. 816 kodeksu cywilnego.

6 31 Katastrofa budowlana - niezamierzone i gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w rozumieniu prawa budowlanego. Limit ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 32 Akt terroru - nielegalne działanie lub akcja organizowana z pobudek ideologicznych, religijnych, politycznych lub społecznych. Indywidualna lub grupowa, prowadzona przez osoby działające samodzielnie lub na rzecz bądź z ramienia jakiejkolwiek organizacji, skierowana przeciwko osobom, obiektom lub społeczeństwu, mająca na celu wywarcie wpływu na rząd, wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację Ŝycia publicznego przy uŝyciu przemocy bądź groźby uŝycia przemocy. Limit ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 33. Klauzula przeoczenia - z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, jeŝeli Ubezpieczony na skutek błędu lub przeoczenia nie przekaŝe Ubezpieczycielowi lub brokerowi istotnych informacji mających związek z umową ubezpieczenia, a działanie takie nie będzie skutkiem winy umyślnej lub raŝącego niedbalstwa, to fakt nie przekazania informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty odszkodowania ani jego redukcji, pod warunkiem niezwłocznego uzupełnienia danych. 34 W razie wprowadzenia do umów ubezpieczenia postanowień dodatkowych lub odmiennych od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie o tyle, o ile postanowienia dodatkowe lub odmienne od ogólnych warunków ubezpieczenia nie stanowią inaczej. 35 Klauzule dodatkowe w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego do wszystkich ryzyk materialnych na zasadach all risks. KLAUZULA 1 Ubezpieczenie od kradzieŝy z włamaniem i rabunku. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym, powstałe wskutek: a) kradzieŝy z włamaniem przez co rozumie się dokonanie albo usiłowanie dokonania zaboru sprzętu z zabezpieczonych pomieszczeń po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczeń lub otworzeniu wejścia przy uŝyciu narzędzi, albo podrobionego lub dopasowanego klucza, bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub w wyniku rabunku. b) rabunku przez co rozumie się zabór mienia będący następstwem popełnienia przestępstwa w rozumieniu art.210 k.k. KLAUZULA 2 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na stałe zainstalowanego w pojazdach samochodowych. Z zastrzeŝeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, Ŝe na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w sprzęcie elektronicznym na stałe zainstalowanym w pojazdach samochodowych.

7 Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieŝy z włamaniem z pojazdu pod warunkiem, Ŝe pojazd ten posiada twardy dach (jednolitą twardą konstrukcję), a w chwili kradzieŝy był prawidłowo zamknięty na klucz, zaparkowany na parkingu strzeŝonym ( bazie transportowej ) i wyposaŝony w aktywne urządzenie antywłamaniowe ( np. wywołujące alarm), albo znajdował się w zamkniętym garaŝu. Wymóg zaparkowania na parkingu, garaŝu lub bazy nie dotyczy wypadków gdy pojazd był w trakcie wykonywania pracy w terenie. Miejscem ubezpieczenia jest pojazd i poza pojazdem, zgodnie z jego opisem w umowie ubezpieczenia. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: - powstałe l wskutek wypadku środka transportu spowodowanego złym stanem technicznym - objęte ubezpieczeniem auto casco pojazdu albo odpowiedzialności cywilnej jego posiadacza. KLAUZULA 3 Odszkodowanie w poszczególnych umowach będzie wypłacone wg wartości księgowej początkowej brutto. KLAUZULA 4 - Lokalizacji Sprzęt elektroniczny ubezpieczony jest na terenie całego kraju, równieŝ podczas pracy na zlecenie innych podmiotów. Ubezpieczony sprzęt pracuje w systemie trójzmianowym ( 24/24) OCHRONA UBEZPIECZENIOWA CAŁODOBOWA. KLAUZULA 5 przerwa w eksploatacji. Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia uzgadnia się, Ŝe na podstawie niniejszej klauzuli ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w sprzęcie elektronicznym będącym we wcześniejszej eksploatacji, a powstałe w czasie tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji miejscu objętym ubezpieczeniem, określonym w umowie ubezpieczenia. KLAUZULA 6 z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia uzgadnia się, Ŝe na podstawie niniejszej klauzuli ubezpieczycie ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym sprzęcie będące konsekwencją strajków, zamieszek, rozruchów, lokautu. ROZRUCHY, ZAMIESZKI: gwałtowne demonstracje, nielegalne wrogie działania wymierzone przeciwko władzy w celu zmiany istniejącego porządku prawnego. KLAUZULA 7 z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia uzgadnia się, Ŝe na podstawie niniejszej klauzuli ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym sprzęcie będące konsekwencją aktów terroryzmu i sabotaŝu. Terroryzm: nielegalne działania i akcje organizowane z pobudek ideologicznych, politycznych lub społecznych, indywidualne lub grupowe, prowadzone przez

8 osoby działające samodzielnie lub na rzecz bądź z ramienia jakiejkolwiek organizacji lub rządu, skierowane przeciwko osobom, obiektom lub społeczeństwu mające na celu wywarcie wpływu na rząd, wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności i dezorganizację Ŝycia publicznego przy uŝyciu przemocy lub groźby uŝycia przemocy. SabotaŜ: nielegalne działania i akcje organizowane z pobudek ideologicznych lub politycznych, indywidualne lub grupowe, skierowane przeciwko osobom lub obiektom, mające na celu wywołanie zakłóceń pracy przedsiębiorstwa. dnia..20 r.... (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia UBEZPIECZENIA OBJĘTE ZAMÓWIENIEM W zakres niniejszego zamówienia wchodzą następujące ubezpieczenia: Ubezpieczenie mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE . Załącznik nr 2 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Istotne postanowienia umowy

Bardziej szczegółowo

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach.

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach. Dodatek nr 3 Program Ubezpieczenia W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA SPOSÓB PŁATNOSCI SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ 1. Ubezpieczenia komunikacyjne: Załącznik A 1) Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401 Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401 ogłasza przetarg nieograniczony na ochronę ubezpieczeniową Powiatu Grudziądzkiego 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Program Ubezpieczenia

Program Ubezpieczenia Załącznik nr 3 A do SIWZ Program Ubezpieczenia System i zakres ubezpieczenia: 1) Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych System ubezpieczenia: na sumy stałe (ubezpieczenie w wartości księgowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA Wymagane szczególne warunki w tym zakres i sumy ubezpieczenia ZADANIE I OBEJMUJE: A) Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lutocin w okresie od 11.09.2009 do 10.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Klauzula reprezentantów ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PR.IV.0341-1-06/08 Zamawiający: Gmina Włoszczowa Ul. Partyzantów 14 29-100 Włoszczowa ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07

ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07 ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Nędza 2 3 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY zgodnie z art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) na ubezpieczenie mienia Izby Celnej

Bardziej szczegółowo