KRS , REGON , NIP Bank Pekao S.A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRS 0000374033, REGON 142733356, NIP 7010273950 Bank Pekao S.A. 07 1240 5918 1111 0010 3717 0456"

Transkrypt

1 CENTRALNY OŚRODEK SPORTU Warszawa ul. Łazienkowska 6a KRS , REGON , NIP Bank Pekao S.A Dyrektor Piotr Marszałek tel , fax: Zastępca Dyrektora d/s Programowo-Sportowych Anna Skrzypczyk tel , fax: NZ/P/10/12/2012/RP Warszawa, r. Wykonawcy, zainteresowani uczestniczeniem W przetargu nieograniczonym nr sprawy NZ/P/10/12/2012 dotyczy: postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty euro, przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Centralnego Ośrodka Sportu. Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie działając jako Zamawiający w w/w postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 204 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami) oraz zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) niniejszym zawiadamia o tym, Ŝe w dniu 17 grudnia 2012 roku Wykonawca zainteresowany udziałem w prowadzonym postępowaniu, zwrócił się do Zamawiającego z zapytaniami dotyczącymi zapisów zawartych w SIWZ. PoniŜej przedstawiamy treść zadanych pytań oraz udzielonych odpowiedzi: Pytanie nr 1: Czy definicja wandalizmu róŝni się od definicji dewastacji, jeśli tak to prosimy o podanie definicji wandalizmu, jeśli nie to prosimy o wprowadzenie wspólnego limitu dla obu ryzyk w wysokości zł? Odpowiedź nr 1: Zamawiający wyraŝa zgodę na proponowany limit. Klauzula numer 34 zmienia nazwę na klauzulę dewastacji i wandalizmu. Pytanie nr 2: Prosimy o wprowadzenie treści klauzuli kradzieŝy zwykłej: Klauzula kradzieŝy zwykłej - niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieŝy zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się one w miejscu ubezpieczenia w pomieszczeniu zabezpieczonym, jednak pod warunkiem, Ŝe Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieŝą. Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzieŝ zwykła rozumiana jest jako zabór mienia w celu przywłaszczenia. Limit PLN. Odpowiedź nr 2: Zamawiający modyfikuje ww. klauzulę. Nowa wg treści. Pytanie nr 3: JeŜeli kradzieŝ mienia na zewnątrz budynku jest toŝsama z kradzieŝą zwykłą, to prosimy o wprowadzenie jedni limitu wspólnego zł. COS-OPO Cetniewo we Władysławowie, Władysławowo ul. śeromskiego 52 tel.: COS-OPO w GiŜycku, GiŜycko ul. Moniuszki 22 tel.: COS-OPO w Spale, Inowłódz, Spała Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6 tel.: COS-OPO w Szczyrku, Szczyrk ul. PlaŜowa 8 tel.: COS-OPO w Wałczu, Wałcz Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99 tel.: COS-OPO w Zakopanem, Zakopane ul. Bronisława Czecha 1 tel.: Ośrodek Sportowo-Szkoleniowy w Warszawie, Warszawa ul. Łazienkowska 6a tel.:

2 Odpowiedź nr 3: KradzieŜ mienia na zewnątrz budynku nie jest toŝsama z kradzieŝą zwykłą, poniewaŝ kradzieŝ zwykła obejmuje pozostałe mienie, nie tylko mienie na zewnątrz budynku, ale Zamawiający wyraŝa zgodę na wspólny limit. Pytanie nr 4: Czy zawarty w ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk limit dla ryzyka transportu pomiędzy lokalizacjami jest toŝsamy z klauzulą Nr 30 Klauzula ubezpieczenia mienia przewoŝonego w pojazdach. JeŜeli nie to prosimy o wprowadzenie limitu zł. Odpowiedź nr 4: Transport między lokalizacjami nie jest toŝsamy z klauzulą nr 30, ale Zamawiający wyraŝa zgodę na proponowany limit? Pytanie nr 5: Wnosimy o wyłączenie z ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk szkód powstałych wskutek zakłóceń lub przerwy w dostawie mediów lub ustalenie limitu ( zł). Odpowiedź nr 5: Zamawiający wyraŝa zgodę na proponowany limit zł. Pytanie nr 6: Wnioskujemy o doprecyzowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, Ŝe chodzi o ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych i wprowadzenie limitu dla ryzyka w wysokości zł. Odpowiedź nr 6: Pytanie nr 7: Wnioskujemy o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk limitu dla ryzyka katastrofy budowlanej zł. Odpowiedź nr 7: Pytanie nr 8: Prosimy o udostępnienie wykazu sprzętu elektronicznego stacjonarnego oraz przenośnego (dot. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich). Odpowiedź nr 8: Odpowiedź stanowi Załącznik nr 1niniejszego pisma. Pytanie nr 9: Prosimy o doprecyzowanie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, szkód wynikłych w następstwie kradzieŝy z pojazdu na: pod warunkiem, kiedy sprzęt pozostawiony był w bagaŝniku lub innym niewidocznym miejscu w odpowiednio zabezpieczonym pojeździe. Odpowiedź nr 9: Pytanie nr 10: Wnioskujemy o skorygowanie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia kosztów instalacji i ponownego uruchomienia do wysokości sum ubezpieczenia. Odpowiedź nr 10: Pytanie nr 11: Czy suma ubezpieczenia maszyn i urządzeń w ubezpieczeniu maszyn i urządzeń od awarii jest ujęta w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk? Odpowiedź nr 11: Tak Pytanie nr 12: Wnioskujemy o wprowadzenie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej limitu dla odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania drobnych prac budowlano-montaŝowych w wysokości zł. 2

3 Odpowiedź nr 12: Pytanie nr 13: Wnioskujemy o wyłącznie w Klauzuli Reprezentantów (Nr 1) zapisu o szkody powstałe wskutek raŝącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego. Odpowiedź nr 13: Pytanie nr 14: Wnioskujemy o wprowadzenie limitu dla Klauzuli miejsca ubezpieczenia (Nr 2) do wysokości zł. Odpowiedź nr 14: Pytanie nr 15: Wnioskujemy o wprowadzenie limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia (Nr 3) do wysokości zł lub 20% łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych określonych w dokumencie ubezpieczenia. Odpowiedź nr 15: Pytanie nr 16: Jaka wartość sprzętu elektronicznego ma powyŝej 5 lat? Odpowiedź nr ,61 zł, w tym: ,02 zł sprzęt elektroniczny stacjonarny, ,59 zł sprzęt elektroniczny przenośny Pytanie nr 17: Wnioskujemy o dodanie na końcu treści Klauzuli przeszacowania ( Nr 8): za dodatkową składką. Odpowiedź nr 17: Pytanie nr 18: Wnioskujemy o dodanie na końcu treści Klauzuli zabezpieczeń ( Nr 9): o ile są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Odpowiedź nr 18: Pytanie nr 19: Prosimy o potwierdzenie, Ŝe klauzula limitów i braku konsumpcji (Nr 14) nie ma zastosowania do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Odpowiedź nr 19: Pytanie nr 20: Z uwagi na brak określonej definicji czystych szkód majątkowych poprośmy o zaakceptowanie niniejszej treści klauzuli csm: Klauzula czystych szkód majątkowych: Ochroną ubezpieczeniową obejmuje się odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego za czyste szkody majątkowe. 1. Ochrona nie obejmuje jednakŝe odpowiedzialności cywilnej za szkody: 1) spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczającego (lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność) jak teŝ wykonane przez Ubezpieczającego (lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność) prace lub usługi, 2) spowodowane w wyniku fizycznej utraty rzeczy, w tym pieniędzy, ksiąŝeczek oszczędnościowych, dokumentów i papierów wartościowych, 3) spowodowane niedotrzymaniem terminów lub przekroczeniem kosztorysów, 4) spowodowane przez stałe immisje (np. hałasy, zapachy, wstrząsy), 5) spowodowane działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, kierowania budową lub montaŝem, kontroli i opiniowania, 3

4 6) powstałych w wyniku udzielenia rad, zaleceń lub poleceń dla powiązanych kapitałowo przedsiębiorstw, jak równieŝ w związku ze sprawowaniem nadzoru nad takimi przedsiębiorstwami, 7) spowodowane działalnością związaną z transakcjami pienięŝnymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, nieruchomościami, leasingiem lub podobnymi transakcjami, z tytułu wszelkiego rodzaju płatności, prowadzenia kasy, naduŝycia zaufania i sprzeniewierzenia, 8) spowodowane naruszeniem prawa własności intelektualnej w tym praw autorskich, naruszeniem prawa antymonopolowego i prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 9) związane z reklamą, 10) związane ze stosunkiem pracy, 11) spowodowane utratą danych niezaleŝnie od rodzaju nośnika danych, 12) powstałe w związku z udzielaniem licencji, 13) powstałe w związku z pośrednictwem lub organizacją podróŝy, 14) spowodowane w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej. 2. Wypadkiem ubezpieczeniowym, w odniesieniu do szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli, jest zdarzenie bezpośrednio powodujące powstanie czystej szkody majątkowej. Odpowiedź nr 20: Pytanie nr 21: Poprośmy o wyjaśnienie jaka wysokość limitu ubezpieczenia będzie miała zastosowanie dla klauzuli czystych szkód majątkowych? JeŜeli brak jest określonego podlimitu wnosimy o jego wprowadzenie. Odpowiedź nr 21: Zamawiający wprowadza limit w wysokości zł. Pytanie nr 22: Poprośmy o doprecyzowanie Ŝe klauzula warunków i taryf będzie miała zastosowania wyłączenie za zgoda Ubezpieczyciela na wniosek Zamawiającego Odpowiedź nr 22: Pytanie nr 23: Wnioskujemy o wprowadzenie limitu dla kosztów powołania ekspertów, rzeczoznawców i konsulatów w ramach Klauzuli kosztów dodatkowych (Nr 21) do wysokości zł. Odpowiedź nr 23: Pytanie nr 24: Prosimy o podanie wieku budynków zgłoszonych do ubezpieczenia. Odpowiedź nr 24: Hala Widowiskowo-Sportowa (Torwar I), ul. Łazienkowska 6a, Warszawa rok budowy 1953 (remont, przebudowa i rozbudowa 1999 r.) Sztuczne mroŝone lodowisko (Torwar II), ul. Łazienkowska 6a, Warszawa rok budowy 1996 Hala magazynowa, ul. Łazienkowska 6a, Warszawa rok budowy 2007 Maszynownia chłodnicza, ul. Łazienkowska 6a rok budowy 2001 Budynek biurowo-magazynowy, budynek mieszkalny, budynek magazynowy, budynek kotłowni ul. Hallera 9, OŜarów Mazowiecki rok budowy lata 50-te XX w. Budynek biurowo-mieszkalny z kompleksem rehabilitacyjno-zdrowotnym, ul. Kościuszki 5, Michałowice rok budowy budynku biurowo mieszkalnego lata 50-te XX w. (remon i rozbudowa o kompleks rehabilitacyjno-zdrowotny 2004r.) Pytanie nr 25: Wnioskujemy o wyłączenie z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia (Nr 29) Odpowiedź nr 25: Pytanie nr 26: Wnioskujemy o wprowadzenie limitu dla Klauzuli ubezpieczenia mienia przewoŝonego w pojazdach (Nr 30) do wysokości zł. Odpowiedź nr 26: 4

5 Pytanie nr 27: Czy zamawiający posiada aktualne (waŝne) protokoły lub inne równowaŝne dokumenty potwierdzające sprawność i zgodność z przepisami i normami zabezpieczeń przeciwpoŝarowych? Odpowiedź nr 27: Tak Pytanie nr 28: Czy w ubezpieczanych obiektach w bieŝącym roku organizowane będą imprezy masowe lub inne imprezy, podczas których moŝliwe jest uŝycie lub składowanie/przechowywanie materiałów wybuchowych lub niebezpiecznych poŝarowo? Odpowiedź nr 28: Nie Pytanie nr 29: Jakie rodzaju imprezy (charakter, liczba uczestników, czas trwania) planowane są lub mogą się odbyć w ubezpieczanych obiektach w bieŝącym roku? Odpowiedź nr 29: Zawody sportowe, koncerty, przedstawienia 2-4 godzin Targi 1-3 dni Maksymalna dopuszczalna ilość widzów ok uczestników (w przypadku koncertu lub przedstawienia), ok (w przypadku zawodów sportowych) Pytanie nr 30: Jakie są plany inwestycyjne ubezpieczającego w okresie ubezpieczenia, tj. takich prac budowlanych, na prowadzenie których wymagane jest pozwolenie na budowę (zakres i wartość prac, orientacyjny termin lub okres realizacji)? Odpowiedź nr 30: Nie planujemy w okresie ubezpieczenia prac budowlanych, na prowadzenie których wymagane jest pozwolenie na budowę. Ponadto Zamawiający informuje, iŝ ulega zmianie dotychczasowy termin składania i otwarcia ofert, wyznaczony odpowiednio na r. godz. 10:00 oraz r. godz. 10:30. Nowy termin składania ofert: r. godz. 10:00 Nowy termin otwarcia ofert: r. godz. 10:30 PowyŜsze odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez WYKONAWCÓW w trakcie przygotowywania dokumentów do złoŝenia ofert w postępowaniu. KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO 5

Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ

Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ Szydłowiec, dnia 26.02.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia do treści SIWZ dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR II

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR II Bank państwowy założony w 1924 roku Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa REGON: 0000 17 319 Tel/fax (22) 52 29 164 / (22) 627 04 79 Warszawa, dnia 2.06.2011 r. Numer

Bardziej szczegółowo

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Kazimierza Wielka, 30.09.2014 r. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź nr 6: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian.

Odpowiedź nr 6: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian. Dotyczy: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nysa wraz z jednostkami organizacyjnymi, o wartości szacunkowej nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia oraz zmiana treści zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia oraz zmiana treści zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia Numer sprawy: BZ/ZP.01/07/02/13 Włocławek 04.03.2013 r. Wyjaśnienia oraz zmiana treści zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr BZ/ZP.01/07/02/13. na: Objęcie

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Prosimy o podanie listy jednostek, dla których będą wystawiane odrębne polisy.

Pytanie 1: Prosimy o podanie listy jednostek, dla których będą wystawiane odrębne polisy. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. Świętokrzyskie Regon 000302391, NIP 866-14-55-641 tel. (015) 864-85 -39, fax. (015) 864-36

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I wyjaśnień do SIWZ oraz odpowiedzi na pytania. Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

CZĘŚĆ I wyjaśnień do SIWZ oraz odpowiedzi na pytania. Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu Sosnowiec 18.08.2014r. CZĘŚĆ I wyjaśnień do SIWZ oraz odpowiedzi na pytania Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu Dotyczy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego

Bardziej szczegółowo

DM-MR- 3483-2012 Koszalin, dnia 28.09.2012 r.

DM-MR- 3483-2012 Koszalin, dnia 28.09.2012 r. DM-MR- 3483-2012 Koszalin, dnia 28.09.2012 r. Do wszystkich zainteresowanych udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Świadczenie usługi ubezpieczenia Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Bolesławiec, dnia 10 grudnia 2013r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i posiadanego

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika)

Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika) nr pisma: BZP.2421.19.211.EH Wrocław, dnia 26.8.211r. Wykonawcy (informacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłana wykonawcom wg rozdzielnika) Dotyczy: postępowania nr BZP.2421.19.211.EH

Bardziej szczegółowo

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1.

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytanie 1 Informacje wymienione w pytaniu zostały uzupełnione zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

Odpowiedź na pytanie 1 Informacje wymienione w pytaniu zostały uzupełnione zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych wyjaśnień. Grójec, dn. 21.07.2014 r. Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu przetargowym. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013

PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Gmina Mszana ul. 1 Maja 81 44-325 Mszana www.mszana.ug.gov.pl Telefon: 47 597 45, 47 597 55, 47 597 57 Fax: 47 597 60 pi@mszana.ug.gov.pl PI.271.0034.2013 Mszana, 26.11.2013 r. PI.KW.0481.2013 Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w GiŜycku, 11-500 GiŜycko, ul. Moniuszki 22

Zamawiający: Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w GiŜycku, 11-500 GiŜycko, ul. Moniuszki 22 Zamawiający : Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich Ul. Moniuszki 22, 11-500 GiŜycko Tel./ fax. 87 428 23 35 www.gizycko.cos.pl Zamawiający: Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 21.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Załącznik nr 3 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1. Klauzula stempla

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Poznań, 17 stycznia 2014 r. Do wszystkich Wykonawców postępowania przetargowego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenia majątku oraz interesu majątkowego JAROCIŃSKICH

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Budynki i budowle (w tym ogrodzenie terenu)

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Budynki i budowle (w tym ogrodzenie terenu) Ubezpieczenie mienia Przedmiot Zakres Okres ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Budynki i budowle (w tym ogrodzenie terenu) Załącznik nr 3 do SIWZ WyposaŜenie (w tym mienie naleŝące do osób trzecich) Sprzęt elektroniczny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PRZETARGOWA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej ZADANIE A - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZADANIE B - UBEZPIECZENIA MIENIA w tym: Ubezpieczenie mienia od

Bardziej szczegółowo

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW

Część nr 2. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY BRWINÓW Brwinów, dnia 21.05.2013 r. ZP.271.41.2013 INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW Dot. postępowania o zamówienie publiczne pn.: Część nr 1. ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA GMINY BRWINÓW Część nr 2. ZAKUP USŁUG

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: ZGM/DZ/121/2012/DK Bielsko-Biała, dnia: 22. 11. 2012r.

Nasz znak: ZGM/DZ/121/2012/DK Bielsko-Biała, dnia: 22. 11. 2012r. Z a k ł a d G o s p o d a r k i M i e s z k a n i o w e j 4 3 3 0 0 B i e l s k o B i a ł a u l. L i p n i c k a 2 6 Tel. (33) 499-06-00, Fax (33) 499-06-11, www.bip.zgm.eu, e-mail: zgm@zgm.eu Nasz znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O.

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O. DOTYCZY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O. 2014/2016 1. Pytanie Wykonawcy Zadanie 1 Zakres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r.

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r.

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 1 I. Informacje o Zamawiającym. Nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie Adres: 86-200 Chełmno, ul. Plac Rydygiera 1 NIP: 875-135-04-14 Regon: 000310025 Faks: (0 56) 677 26 07 Tel.: (0 56) 677 27 10

Bardziej szczegółowo