Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2013/Z Prezesa ARR z dnia 11 lutego 2013 r. Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/ Warszawa

2 SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie 3 2. Uczestnicy mechanizmu 3 3. Podstawy prawne Akty prawne UE Akty prawne krajowe 5 4. Zasady uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie 5 potencjałem produkcyjnym winorośli i wina 4.1 Wpis do ewidencji producentów i przedsiębiorców 5 wyrabiających wino z winogron pochodzących z upraw winorośli znajdujących się na terenie Polski, z przeznaczeniem do obrotu 4.2 Skreślenie z ewidencji Deklaracje składane przez producentów i przedsiębiorców 8 wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Prezesa ARR 4.4 Deklaracje składane przez Przedsiębiorców wykonujących 9 działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust 1 i 2 ustawy o organizacji rynku wina 4.5 Deklaracje składane przez osoby dostarczające winogrona lub 10 moszcz winogronowy przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ustawy o organizacji rynku wina, wpisanemu do ewidencji, prowadzonej przez Prezesa ARR 4.6 Informacje składane przez przedsiębiorców prowadzących 11 handel hurtowy 4.7 Weryfikacja formalno prawna deklaracji i informacji Kontrole Sankcje Informacje dotyczące całości warunków Formy składania dokumentów w ARR Zobowiązania uczestników mechanizmu Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina 8. Weryfikacja zgodności z prawodawstwem Podsumowanie Słownik pojęć i adresy Skróty Definicje Adresy Formularze i załączniki

3 1. Wprowadzenie Celem mechanizmu Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina jest monitorowanie rynku wina w Polsce poprzez: 1. Prowadzenie ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczonego do wprowadzenia do obrotu, oraz 2. Ustalenie areału upraw winorośli na terytorium Polski i odmian uprawianych na nim winorośli, szacunków zbiorów winogron i produkcji wina, wielkości zbiorów winogron zebranych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wielkości produkcji wina wyrobionego z produktów krajowych oraz produktów wwiezionych do Polski z krajów UE i krajów trzecich, ilości wina wprowadzonego do obrotu w okresie danego roku gospodarczego, wielkości zapasów wina i moszczy winogronowych na dzień 31 lipca posiadanych przez: przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wyrobu produktów winiarskich i podmioty posiadające zezwolenie na obrót hurtowy, przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy, producentów wyrabiających wino z winogron pochodzących z upraw własnych. Wykaz i definicje produktów objętych wspólną organizacją rynku wina określone są w załączniku I część XII rozporządzenia Rady Nr 1234/ Uczestnicy mechanizmu Mechanizmem Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina objęci są: 1. producenci albo przedsiębiorcy niebędący producentami wyrabiający wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Polski, 3

4 przeznaczone do wprowadzenia do obrotu, wpisani do ewidencji decyzją Prezesa Agencji Rynku Rolnego, 2. przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 120, poz. 690, z późn. zm.), 3. osoby dostarczające winogrona lub moszcz gronowy, przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 120, poz. 690, z późn. zm), wpisanemu do ewidencji decyzja Prezesa ARR, 4. przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na obrót hurtowy, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r, Nr 70, poz. 473, z późn. zm.). Przed złożeniem do ARR pierwszego wniosku producent albo przedsiębiorca niebedący producentem wyrabiający wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczone do wprowadzenia do obrotu, ubiegający się o wpis do ewidencji, zobowiązany jest zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców w ARR (szczegółowe zasady rejestracji w ARR są dostępne na stronie internetowej 3. Podstawy prawne 3.1 Akty prawne UE 1. (RR_1234/2007) rozporządzenie Rady (WE) z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku wina) (Dz. U. UE L 299 z , str. 1, z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem Rady 1234/ (RK_436/2009) rozporządzenie Komisji (WE) nr 436/2009 z dnia 26 maja 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do rejestru winnic, obowiązkowych deklaracji i sporządzania informacji na potrzeby monitorowania rynku, dokumentów towarzyszących 4

5 przewozowi produktów i rejestrów prowadzonych w sektorze wina (Dz. U. UE L 128 z , str. 15, z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem nr 436/ (RK_555/2008) rozporządzenie Komisji (WE) nr 555/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do programów wsparcia, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego oraz kontroli w sektorze wina (Dz. U. UE L 170 z , str. 1, z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem nr 555/ Akty prawne krajowe: 1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 633, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 120, poz. 690, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o organizacji rynku wina 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji składanych przez producentów wyrobów winiarskich i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobu i rozlewu tych wyrobów oraz wprowadzających te wyroby do obrotu + (Dz. U. z 2012 r., poz. 20) 4. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o podatku akcyzowym 4. Zasady uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina 4.1 Wpis do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pochodzących z upraw winorośli znajdujących się na terenie Polski, z przeznaczeniem do obrotu Producent albo przedsiębiorca niebędący producentem wyrabiający wino gronowe z winogron pochodzących z upraw winorośli położonych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczone do wprowadzenia do obrotu, winien uzyskać wpis do ewidencji prowadzonej przez Prezesa ARR. 5

6 W celu uzyskania wpisu do ewidencji, producent albo przedsiębiorca niebędący producentem powinien złożyć w ARR Wniosek o wpis do ewidencji, na formularzu (Ppw_P1_f1) stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszych Warunków, nie później niż do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok gospodarczy, którego dotyczy wniosek. Wpisu do ewidencji dokonuje się na wniosek producenta albo przedsiębiorcy niebędącego producentem, na każdy rok gospodarczy, w którym będzie wyrabiane wino. Wniosek o wpis do ewidencji (Ppw_P1_f1) zawiera: 1. dane wnioskodawcy, tj. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, siedzibę i adres, 2. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, siedzibę i adres właściciela uprawy winorośli - w przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada uprawy winorośli, z której winogron wyrabia się wino przeznaczone do wprowadzenia do obrotu, 3. określenie miejsca wyrobu wina, 4. informację o lokalizacji działek, na których prowadzona jest uprawa winorośli, z której winogron wyrabia się wino przeznaczone do wprowadzenia do obrotu wraz z podaniem nazw odmian winorośli tam uprawianych oraz całkowitej powierzchni tej uprawy, 5. informację o całkowitej powierzchni upraw winorośli innych, niż określone w pkt. 4 Jeżeli producent albo przedsiębiorca niebędący producentem został wpisany do ewidencji w poprzednim roku gospodarczym, a informacje, o których mowa powyżej podane we wniosku o wpis do ewidencji (Ppw_P1_f1) na poprzedni rok gospodarczy nie uległy zmianie, wówczas składa w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok gospodarczy, którego wniosek dotyczy Skrócony wniosek o wpis do ewidencji na formularzu (Ppw_P1_f1a) stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszych Warunków. Ponadto producent oświadcza we wniosku, że: 1. nie był karany za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów, a w przypadku przedsiębiorcy będącego: 6

7 a) osobą prawną której żaden z członków zarządu nie był karany za przestępstwo przeciwko mieniu lub wiarygodności dokumentów, b) spółką jawną której żaden ze wspólników nie był karany za przestępstwa, o których mowa w lit. a, a w przypadku wspólników będących osobą prawną żaden z członków zarządu nie był karany za te przestępstwa, c) spółką komandytową albo spółką komandytowo-akcyjną której żaden z komplementariuszy nie był karany za przestępstwa, o których mowa w lit. a; 2. posiada tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których jest prowadzony wyrób wina gronowego lub moszczu gronowego. ARR dokonuje formalno prawnej weryfikacji złożonego wniosku. Wniosek spełnia wymogi formalno prawne, jeśli: - został złożony we właściwym terminie, - jest czytelny i kompletny, - został podpisany przez uprawnioną do tego osobę, - producent albo przedsiębiorca niebędący producentem składający wniosek jest zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców ARR i jego dane znajdujące się w CRP zgadzają się z danymi zawartymi we wniosku. Złożony wniosek podlega weryfikacji. Producentom i przedsiębiorcom, którzy złożyli w terminie wnioski o wpis do ewidencji spełniające wymogi formalno-prawne, wydawana jest decyzja Prezesa ARR w sprawie wpisu do ewidencji. 4.2 Skreślenie z ewidencji Skreślenie, decyzją Prezesa ARR, z ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino gronowe z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następuje w przypadku, gdy: producent albo przedsiębiorca niebędący producentem wpisany do ewidencji na dany rok gospodarczy nie złoży wniosku o wpis do ewidencji na następny rok gospodarczy; 7

8 producent albo przedsiębiorca niebędący producentem w trakcie trwania roku gospodarczego, na który wydano decyzję w sprawie wpisu do ewidencji do ewidencji złoży Wniosek o skreślenie z ewidencji, na formularzu (Ppw_P1_f2) stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszych Warunków. Jednakże jeśli wnioskodawca złoży pisemny wniosek o skreślenie z ewidencji inny niż na formularzu, o którym mowa powyżej, a zawierać on będzie wszystkie wymagane dane, wówczas będzie uznany za poprawny; ARR otrzyma od Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa informację o wydaniu ostatecznej decyzji, o której mowa w art. 27 ust. 3 ustawy o organizacji rynku wina; w wyniku przeprowadzonych kontroli okaże się, że producent albo przedsiębiorca niebędący producentem wpisany do ewidencji nie spełnia warunków określonych w art. 24 ust. 2 ustawy o organizacji rynku wina. W przypadku skreślenia z ewidencji producent albo przedsiębiorca niebędący producentem wyrabiający wino z winogron pochodzących z upraw winorośli położonych na terytorium Polski może wprowadzić do obrotu wino w ilości nieprzekraczającej ilości podanej w deklaracji o produkcji i deklaracji o zapasach, o których mowa w pkt 4.3 złożonych za dany rok gospodarczy. 4.3 Deklaracje składane przez producentów i przedsiębiorców wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Prezesa ARR Producenci albo przedsiębiorcy niebędący producentami wyrabiający wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zostali wpisani do ewidencji, o której mowa w pkt. 4.1, zobowiązani są złożyć w ARR, w terminie: a) do 15 sierpnia: Deklarację o ilości usuniętych w poprzednim roku gospodarczym produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina lub moszczu winogronowego, w przypadku powstania obowiązku wycofania tych produktów, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia nr 555/2008, tj. jeśli produkcja wina lub moszczu winogronowego przekracza 25 hl rocznie; 8

9 b) do 31 sierpnia: Deklarację o ilości win białych lub czerwonych wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku gospodarczym wyrobionych z winogron, moszczów winogronowych lub win, Deklarację o szacowanej ilości wina, jaka będzie wyrobiona w danym roku gospodarczym, Deklarację o zapasach, o których mowa w art. 11 rozporządzenia nr 436/2009, na dzień 31 lipca poprzedniego roku gospodarczego; c) do 30 października: Deklarację o szacowanej ilości winogron lub moszczu winogronowego planowanych do zakupu oraz ich szacunkowym wykorzystaniu do wyrobu wina w danym roku gospodarczym; d) do 15 stycznia: Deklarację o zbiorach winogron, o których mowa w art. 8 rozporządzenia nr 436/2009, Deklarację o produkcji, o której mowa w art. 9 rozporządzenia nr 436/2009, na formularzach, których wzory określone zostały rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji składanych przez producentów wyrobów winiarskich i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobu i rozlewu tych wyrobów oraz wprowadzających te wyroby do obrotu (Dz. U. z 2012 r., poz. 20). Deklaracje, o których mowa w pkt a d podlegają weryfikacji formalno-prawnej określonej w pkt Deklaracje składane przez Przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 i ust. 2 ustawy o organizacji rynku wina Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust 1 i 2 ustawy o organizacji rynku wina zobowiązani są złożyć w Agencji Rynku Rolnego, w terminie: 9

10 a) do 15 sierpnia: Deklarację o ilości usuniętych w poprzednim roku gospodarczym produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina, w przypadku powstania obowiązku wycofania tych produktów, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia nr 555/2008, tj. jeśli produkcja wina lub moszczu gronowego przekracza 25 hl rocznie, b) do 31 sierpnia: Deklarację o ilości win białych lub czerwonych wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku gospodarczym, wyrobionych z winogron, moszczów winogronowych lub win ze wskazaniem państwa ich pochodzenia, Deklarację o zapasach, o których mowa w art. 11 rozporządzenia nr 436/2009, na dzień 31 lipca poprzedniego roku gospodarczego Deklarację o szacowanej ilości wina, jaka będzie wyrobiona w danym roku gospodarczym; c) do 15 stycznia: Deklarację o zbiorach winogron, o których mowa w art. 8 rozporządzenia nr 436/2009, Deklarację o produkcji, o której mowa w art. 9 rozporządzenia nr 436/2009, na formularzach, których wzory określone zostały rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji składanych przez producentów wyrobów winiarskich i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobu i rozlewu tych wyrobów oraz wprowadzających te wyroby do obrotu (Dz. U. z 2012 r., poz. 20) Deklaracje, o których mowa w pkt. a c podlegają weryfikacji formalno-prawnej określonej w pkt Deklaracje składane przez osoby dostarczające winogrona lub moszcz winogronowy przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ustawy o organizacji rynku wina, wpisanemu do ewidencji, prowadzonej przez Prezesa ARR 10

11 Osoba, która dostarcza winogrona lub moszcz winogronowy przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ustawy o organizacji rynku wina wpisanemu do ewidencji, prowadzonej przez Prezesa ARR, na zasadach określonych w pkt. 4.1 niniejszych Warunków, zobowiązana jest do złożenia Prezesowi ARR, w terminie: a) do 30 października każdego roku: Deklarację o ilości winogron lub moszczu winogronowego dostarczonych przedsiębiorcom wyrabiającym wino w danym roku gospodarczym, b) do 15 stycznia każdego roku: Deklarację o zbiorach winogron, o których mowa w art. 8 rozporządzenia nr 436/2009, na formularzach, których wzory określone zostały rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji składanych przez producentów wyrobów winiarskich i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobu i rozlewu tych wyrobów oraz wprowadzających te wyroby do obrotu (Dz. U. z 2012 r., poz. 20). Deklaracje, o których mowa w pkt a b podlegają weryfikacji formalno-prawnej określonej w pkt Informacje składane przez przedsiębiorców prowadzących handel hurtowy Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na obrót hurtowy, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zobowiązani są do złożenia Prezesowi ARR, w terminie do 31 sierpnia każdego roku: Deklarację o zapasach, o których mowa w art. 11 rozporządzenia nr 436/2009, na dzień 31 lipca poprzedniego roku gospodarczego, na formularzu, którego wzór określony został rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji składanych przez producentów wyrobów winiarskich i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobu i rozlewu tych wyrobów oraz wprowadzających te wyroby do obrotu (Dz. U. z 2012 r., poz. 20). Deklaracja, o której mowa powyżej podlega weryfikacji formalno-prawnej określonej w pkt

12 4.7 Weryfikacja formalno prawna deklaracji i informacji ARR dokonuje formalno prawnej weryfikacji wszystkich złożonych deklaracji, o których mowa w pkt Deklaracje spełniają wymogi formalno prawne, jeśli: - zostały złożone we właściwym terminie, - są czytelne i kompletne, - zostały podpisane przez uprawnioną do tego osobę. Jeżeli składający deklarację uzupełni stwierdzone braki w wyznaczonym terminie, uważa się, że termin jej złożenia został zachowany. 5. Kontrole Prezes ARR kontroluje spełnianie wymagań określonych w art. 24 ust. 2 ustawy o organizacji rynku wina w trybie i na zasadach określonych dla czynności sprawdzających w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 633, z późn. zm.). W trakcie roku gospodarczego: producent albo przedsiębiorca niebędący producentem wyrabiającym wino z winogron pochodzących z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem do wprowadzenia do obrotu, wpisany do ewidencji prowadzonej przez Prezesa ARR, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu wina gronowego, o której mowa w art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o organizacji rynku wina, przedsiębiorca posiadający zezwolenie na obrót hurtowy, oraz osoba dostarczająca winogrona lub moszcz winogronowy przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ustawy o organizacji rynku wina wpisanemu do ewidencji prowadzonej przez Prezesa ARR, która złożyła wniosek i deklaracje, o których mowa w pkt. 4.1 oraz niniejszych Warunków podlega niezapowiedzianej wyrywkowej kontroli. 12

13 6. Sankcje Jeżeli w trakcie kontroli okaże się, że: producent określony w art. 17 ust. 3, który na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym nie podlega obowiązkowi produkcji wina w składzie podatkowym, wyrabiający wino gronowe lub moszcz gronowy z winogron pochodzących z upraw winorośli znajdujących się na terytorium Polski, wpisany do ewidencji prowadzonej przez Prezesa ARR nie spełnia warunków określonych w art. 24 ust. 2 ustawy o organizacji rynku wina wówczas, decyzją Prezesa ARR, zostaje skreślony z tej ewidencji. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków, o których mowa powyżej są: Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, Dokument potwierdzający tytuł prawny składającego deklarację do obiektów budowlanych, w których jest prowadzony wyrób wina gronowego lub moszczu gronowego (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego, bądź organ, który dany dokument wydał); Jeżeli uczestnik mechanizmu Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina będąc do tego zobowiązanym, nie składa w terminie deklaracji, o których mowa w pkt , lub składa te deklaracje niezgodnie ze stanem faktycznym wówczas podlega sankcjom, o których mowa w art. 86 pkt 9 wg trybu określonego w art. 87 ustawy o organizacji rynku wina. 7. Informacje dotyczące całości warunków 7.1 Formy składania dokumentów w ARR Wniosek o wpis do ewidencji, o którym mowa w pkt. 4.1 oraz deklaracje, o których mowa w pkt mogą być złożone w następujący sposób: osobiście w Kancelarii Ogólnej w Centrali ARR, listownie na adres Centrali ARR w Warszawie, faksem, w tym przypadku oryginał zgłoszenia/deklaracji/informacji powinien zostać dostarczony do ARR w sposób wskazany powyżej. W przypadku, gdy termin składania (przesyłania) dokumentu upływa w dniu wolnym od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień roboczy. 13

14 Termin uważa się za zachowany, jeżeli zgłoszenie/informacje/deklaracje zostaną dostarczone do ARR do ostatniego dnia wyznaczonego terminu. W przypadku przesyłek listowych termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem zgłoszenie/informację/deklarację nadano w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego lub w inny sposób, o którym mowa w art K.P.A 7.2 Zobowiązania uczestników mechanizmu Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina Wszyscy uczestnicy mechanizmu Administrowania potencjałem produkcyjnym winorośli i wina zobowiązani są do: a) przestrzegania przepisów rozporządzenia Komisji 436/2009 i rozporządzenia Komisji 555/2008 oraz ustawy o organizacji rynku wina, b) prowadzenia szczegółowych rejestrów dotyczących produktów objętych mechanizmem administrowania potencjałem produkcyjnym winorośli i wina. Podmioty uczestniczące w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina zobowiązane są poddać się wszelkim kontrolom i czynnościom sprawdzającym przeprowadzanym przez komórki organizacyjne pionu kontrolnego ARR oraz inne upoważnione instytucje, w celu dokonania oceny należytego przestrzegania Warunków realizacji mechanizmu Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina oraz przepisów krajowych i UE. 8. Weryfikacja zgodności z prawodawstwem Weryfikację zgodności przestrzegania z prawodawstwem unijnym i krajowym w zakresie objętym niniejszymi Warunkami przeprowadza ARR. ARR przeprowadza działania weryfikacyjne i kontrolne mające na celu potwierdzenie, czy uczestnicy mechanizmu Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina przestrzegają Warunków uczestnictwa w w/w mechanizmie w zakresie przekazywania wymaganych informacji. Dlatego uczestnicy w/w mechanizmu muszą zapewnić pracownikom ARR wstęp na teren nieruchomości, obiektu, lokalu, plantacji winorośli lub ich części służących do prowadzenia przez nich działalności oraz do zasobów w celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych obowiązującym prawodawstwem. 14

15 9. Podsumowanie Powyższe Warunki będą obowiązywać do odwołania, z możliwością wprowadzenia zmian przez Komisję Europejską bądź przez prawodawstwo krajowe. Uczestnicy mechanizmu WPR Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina zobowiązani są do przechowywania dokumentów związanych z w/w mechanizmem przez okres 5 lat, licząc od końca roku gospodarczego, którego dotyczą. 10. Słownik pojęć i adresy 10.1 Skróty ARR Agencja Rynku Rolnego CRP Centralny Rejestr Przedsiębiorców KE Komisja Europejska MRiRW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi UE Unia Europejska WPR Wspólna Polityka Rolna 10.2 Definicje Centralny Rejestr Przedsiębiorców (CRP) baza danych przedsiębiorców uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez ARR; Hektolitr jednostka objętości (pojemności) równa 100 litrom; Osoba uprawniona do reprezentowania osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy, zgodnie z odpisem z KRS lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a także ich pełnomocnicy; Producent osoba fizyczna lub prawna, która wyrabia lub rozlewa wino z winogron pochodzących z upraw własnych w celu wprowadzenia go do obrotu; Przedsiębiorca niebędący producentem (w rozumieniu ustawy o organizacji rynku wina) przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, o którym mowa w art. 17, ust. 1 i ust. 2 ustawy o organizacji rynku wina; Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na obrót hurtowy - podmiot, który uzyskał zezwolenie na obrót hurtowy w kraju, wyrobami winiarskimi, wydane przez marszałka województwa właściwego dla siedziby tego podmiotu; 15

16 Rok gospodarczy - rok produkcji dla produktów objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1234/2007 w zał. I część XII. Rozpoczyna się w dniu 1 sierpnia każdego roku i kończy w dniu 31 lipca roku następnego; Wino - jest to produkt otrzymywany wyłącznie na drodze częściowej lub całkowitej fermentacji alkoholu ze świeżych winogron (miażdżonych lub nie) lub z moszczu winogronowego; Winogrona - (świeże winogrona) są to owoce winorośli używane do produkcji wina, dojrzałe lub częściowo osuszone, które mogą być rozgniatane lub tłoczone przy użyciu zwykłych metod stosowanych w produkcji wina i które mogą spontanicznie wywoływać fermentacje alkoholu Adresy Wszystkie wnioski/deklaracje/informacje i dokumenty dotyczące realizacji mechanizmu Administrowania potencjałem produkcyjnym winorośli należy kierować na adres: Agencja Rynku Rolnego Biuro Produktów Roślinnych Dział Tytoniu i Innych Rynków ul. Nowy Świat 6/ Warszawa tel. (022) , (022) fax. (022) Telefoniczny punkt informacyjny Tel. (022) Formularze i załączniki 1) Wniosek o wpis do ewidencji (Ppw_P1_f1), 2) Skrócony wniosek o wpis do ewidencji (Ppw_P1_f1a) 3) Wniosek o skreślenie z ewidencji (Ppw_P1_f2) 16

Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina

Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina Załącznik do Zarządzenia Nr 184/2015/Z Prezesa ARR z dnia 5 listopada 2015 r. Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina Agencja Rynku Rolnego ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina

Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2013/Z Prezesa ARR z dnia 11 lutego 2013 r. Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat

Bardziej szczegółowo

Zadania Agencji Rynku Rolnego dotyczące organizacji rynku wina w Polsce

Zadania Agencji Rynku Rolnego dotyczące organizacji rynku wina w Polsce Zadania Agencji Rynku Rolnego dotyczące organizacji rynku wina w Polsce www.arr.gov.pl Zadania ARR dotyczące organizacji rynku wina w Polsce W ramach unijnej polityki rolnej Agencja Rynku Rolnego realizuje

Bardziej szczegółowo

Zadania Agencji Rynku Rolnego w ramach organizacji rynku wina w Polsce

Zadania Agencji Rynku Rolnego w ramach organizacji rynku wina w Polsce Zadania Agencji Rynku Rolnego w ramach organizacji rynku wina w Polsce 15 W ramach unijnej Wspólnej Polityki Rolnej Agencja Rynku Rolnego administruje potencjałem produkcyjnym winorośli i wina gronowego

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina

Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina Załącznik do Zarządzenia Nr 38/2014/Z Prezesa ARR z dnia 14 kwietnia 2014 r. Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy

Bardziej szczegółowo

Organizacja rynku wina w Polsce

Organizacja rynku wina w Polsce 2014 Organizacja rynku wina w Polsce Produkcja wina odgrywa w Unii Europejskiej znaczącą rolę i wynosi średnio około 165 mln hektolitrów rocznie. W niektórych regionach uprawa winorośli zajmuje nawet ponad

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 4 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 4 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 1080 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 października 2017 r. Poz. 1968

Warszawa, dnia 23 października 2017 r. Poz. 1968 Warszawa, dnia 23 października 2017 r. Poz. 1968 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji w zakresie zbioru winogron oraz wyrobu,

Bardziej szczegółowo

RYNEK 2016 ORGANIZACJA PRODUKCJI WINOROŚLI I WINA W POLSCE

RYNEK 2016 ORGANIZACJA PRODUKCJI WINOROŚLI I WINA W POLSCE RYNEK 06 ORGANIZACJA PRODUKCJI WINOROŚLI I WINA W POLSCE Organizacja produkcji winorośli i wina w Polsce Produkcja wina odgrywa w Unii Europejskiej znaczącą rolę i wynosi średnio rocznie ok. 6 mln hektolitrów.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 23

Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 23 Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 23 USTAWA z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku

Bardziej szczegółowo

Ppw_P1_f1. 8. Zaznaczyć właściwe pole określające czy przedsiębiorca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) TAK NIE

Ppw_P1_f1. 8. Zaznaczyć właściwe pole określające czy przedsiębiorca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) TAK NIE Załącznik nr 1 do Warunków uczestnictwa w mechanizmie wprowadzonych Zarządzeniem Nr 7/2014/Z Prezesa ARR dnia 28.01.2014 Wniosek o wpis do ewidencji Strona 1 z 5 1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 stycznia 2012 r. Pozycja 20

Warszawa, dnia 9 stycznia 2012 r. Pozycja 20 Warszawa, dnia 9 stycznia 2012 r. Pozycja 20 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji składanych przez producentów wyrobów winiarskich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 stycznia 2012 r. Pozycja 20. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi1) z dnia 9 grudnia 2011 r.

Warszawa, dnia 9 stycznia 2012 r. Pozycja 20. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi1) z dnia 9 grudnia 2011 r. Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.01.09 16:27:11 +01'00' DZIENNIK USTAW w. rcl.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2012 r. Pozycja 20 Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Winiarze muszą złożyć deklaracje o zbiorach!

Winiarze muszą złożyć deklaracje o zbiorach! Winiarze muszą złożyć deklaracje o zbiorach! Autor: Ewa Ploplis Data: 9 stycznia 2017 Producenci i przedsiębiorcy wyrabiający wino muszą do 15 stycznia 2017 r. złożyć, w Centrali Agencji Rynku Rolnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2014/Z Prezesa ARR z dnia 6 lutego 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2014/Z Prezesa ARR z dnia 6 lutego 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2014/Z Prezesa ARR z dnia 6 lutego 2014 r. Warunki uczestnictwa organizacji charytatywnych, innych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych w mechanizmie administrowania

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego

Warunki uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego Załącznik do Zarządzenia Nr 110/2005/Z Prezesa ARR z dnia 13 kwietnia 2005 r. Warunki uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 92/2015/Z Prezesa ARR z dnia 23 czerwca 2015 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁATY KRAJOWEJ DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Agencja Rynku Rolnego ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wprowadzenie Uczestnik mechanizmu Akty prawne 3.1 Akty prawne UE 3.2 Akty prawne krajowe

SPIS TREŚCI Wprowadzenie Uczestnik mechanizmu Akty prawne 3.1 Akty prawne UE 3.2 Akty prawne krajowe Załącznik 4 do Zarządzenia Nr 55/2015/Z Prezesa ARR z dnia 2 kwietnia 2015 r. Warunki uczestnictwa organizacji charytatywnych, innych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych w mechanizmie administrowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 156/2015/Z Prezesa ARR z dnia 7 października 2015 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 156/2015/Z Prezesa ARR z dnia 7 października 2015 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 156/2015/Z Prezesa ARR z dnia 7 października 2015 r. Warunki uczestnictwa organizacji charytatywnych, innych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych w mechanizmie administrowania

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 178/2015/Z Prezesa ARR z dnia 2 listopada 2015 r. TRYB UDZIELANIA DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W PRZEDSZKOLACH I GIMNAZJACH

Bardziej szczegółowo

Warunki zatwierdzania podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych

Warunki zatwierdzania podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych Załącznik do Zarządzenia 107/2007/Z Prezesa ARR z dnia 9 marca 2007 r. Warunki zatwierdzania podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Wprowadzenie 1.1. Podstawy prawne. str. 4 str. 4. 2. Podmioty uprawnione do ubiegania się o zezwolenie na

SPIS TREŚCI. 1. Wprowadzenie 1.1. Podstawy prawne. str. 4 str. 4. 2. Podmioty uprawnione do ubiegania się o zezwolenie na 1. Wprowadzenie 1.1. Podstawy prawne SPIS TREŚCI str. 4 str. 4 2. Podmioty uprawnione do ubiegania się o zezwolenie na str. 6 wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 245/2009/Z Prezesa ARR z dnia 1 grudnia 2009 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁATY KRAJOWEJ DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Agencja Rynku Rolnego Ul.

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania pomocy z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka

Warunki udzielania pomocy z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka Załącznik do Zarządzenia Nr 114/2017/Z Prezesa ARR z dnia 6 lipca 2017 r. Warunki udzielania pomocy z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka Agencja Rynku Rolnego ul. Karolkowa 30 01-207 Warszawa www.arr.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Warunki przyznania pomocy na ograniczenie produkcji mleka

Warunki przyznania pomocy na ograniczenie produkcji mleka Załącznik do Zarządzenia Nr 183/2016/Z Prezesa ARR z dnia 15 września 2016 r. Warunki przyznania pomocy na ograniczenie produkcji mleka Agencja Rynku Rolnego ul. Karolkowa 30 01-207 Warszawa www.arr.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 165/2009/Z Prezesa ARR z dnia 31 lipca 2009 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁATY KRAJOWEJ DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Agencja Rynku Rolnego Ul.

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2009/2010 Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/ Warszawa

Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2009/2010 Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/ Warszawa Załącznik do Zarządzenia Nr 175/2009/Z Prezesa ARR z dnia 17.08.2009 r. Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2009/2010 Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa

Bardziej szczegółowo

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 9 stycznia 2012 r. Pozycja 20. z dnia 9 grudnia 2011 r.

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 9 stycznia 2012 r. Pozycja 20. z dnia 9 grudnia 2011 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2012 r. Pozycja 20 1) z dnia 9 grudnia 2011 r. Na podstawie art. 35 ust. 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina Projekt U S T AWA z dnia o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina Art. 1. W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Wniosek o udzielenie pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. Wniosek o udzielenie pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń Strona 1 z 4 Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny CRP* Numer identyfikacyjny EP** Pieczątka kancelarii KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARiMR.

Bardziej szczegółowo

wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego

wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego Biogaz rolniczy Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo energetyczne 1 od 1 stycznia 2011 roku działalność gospodarcza w zakresie: wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Agencja Rynku Rolnego (ARR), w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), rozpoczęła działania w ramach mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie wsparcia producentom świń

Wniosek o udzielenie wsparcia producentom świń Strona 1 z 6 1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR * Pieczątka kancelarii wpływu KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARR.... UWAGA! Warunkiem uczestnictwa w mechanizmach administrowanych przez

Bardziej szczegółowo

Warunki stwierdzenia nabycia prawa do uzyskania płatności związanej oraz przeniesienia tego prawa

Warunki stwierdzenia nabycia prawa do uzyskania płatności związanej oraz przeniesienia tego prawa Warunki stwierdzenia nabycia prawa do uzyskania płatności związanej oraz przeniesienia tego prawa Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Wprowadzono w życie Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny Strona 1 z 6 1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR * Pieczątka kancelarii Data wpływu KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARR.... UWAGA! Warunkiem uczestnictwa w mechanizmach administrowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o wpis do ewidencji PPW_P1_f1 wypełnionego za pomocą portalu ewnioski.

Instrukcja wypełniania wniosku o wpis do ewidencji PPW_P1_f1 wypełnionego za pomocą portalu ewnioski. Wersja 1.1 Data: 2015.03.26 Instrukcja wypełniania wniosku o wpis do ewidencji PPW_P1_f1 wypełnionego za pomocą portalu ewnioski. Sporządził: Sprawdziła: Burkot Piotr Chimowicz Damian Emilia Jezierska

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO (oznaczenie przedsiębiorcy - nazwa).. (miejscowość, data)... Starostwo Powiatowe (ADRES I SIEDIBA ALBO MIEJSCE ZAMIESZKANIA) (adres

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania wpisu do rejestru rolników oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem

Warunki uzyskania wpisu do rejestru rolników oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2014/Z Prezesa ARR z dnia 5 maja 2014 r. Warunki uzyskania wpisu do rejestru rolników oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat

Bardziej szczegółowo

Rynek produkcji oraz obrotu winem regulowany jest prawodawstwem Unii Europejskiej oraz ustawodawstwem krajowym.

Rynek produkcji oraz obrotu winem regulowany jest prawodawstwem Unii Europejskiej oraz ustawodawstwem krajowym. Rynek produkcji oraz obrotu winem regulowany jest prawodawstwem Unii Europejskiej oraz ustawodawstwem krajowym. Aktualnie prawo Unii Europejskiej w zakresie wina obejmuje: - Rozporządzenie Rady (WE) nr

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania wpisu do rejestru rolników oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem

Warunki uzyskania wpisu do rejestru rolników oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem Załącznik do Zarządzenia Nr 141/2015/Z Prezesa ARR z dnia 9 września 2015 r. Warunki uzyskania wpisu do rejestru rolników oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem Agencja Rynku Rolnego ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.

- o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 709 Warszawa, 27 czerwca 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku, Zgodnie

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYDANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE PUNTKU APTECZNEGO

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYDANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE PUNTKU APTECZNEGO POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYDANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE PUNTKU APTECZNEGO Podstawy prawne ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2211 z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

Warunki wypłaty pomocy restrukturyzacyjnej przez ARR dla plantatorów buraków cukrowych

Warunki wypłaty pomocy restrukturyzacyjnej przez ARR dla plantatorów buraków cukrowych Załącznik do Zarządzenia Nr 111/2011/Z z dnia 29 sierpnia 2011 r. Warunki wypłaty pomocy restrukturyzacyjnej przez ARR dla plantatorów buraków cukrowych Wprowadzono w życie Zarządzeniem Nr 111/2011/Z Prezesa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina 1)

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina 1) 690 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje: 1) zasady wyrobu fermentowanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 544.XL.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 24 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 544.XL.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 24 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR 544.XL.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/44 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 120, poz. 690, Nr 171, poz. 1016. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO (oznaczenie przedsiębiorcy - nazwa).. ()... Starostwo Powiatowe (ADRES I SIEDZIBA ALBO MIEJSCE ZAMIESZKANIA) (adres siedziby) (informacja

Bardziej szczegółowo

5. Wpisać krzyżyk, jeżeli formularz składany jest przez osobę fizyczną, która nie zaznaczyła pola 4

5. Wpisać krzyżyk, jeżeli formularz składany jest przez osobę fizyczną, która nie zaznaczyła pola 4 Strona 1 z 5 1. Tu proszę nakleić nalepkę identyfikacyjną /Jeżeli przedsiębiorca nie posiada nalepki identyfikacyjnej proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny w CRP otrzymany w ARR * Pieczątka kancelarii

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY

GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia W związku z e-mailem Pana Grzegorza Ignaczewskiego w sprawie rejestracji gospodarstw rolnych prowadzących produkcję roślinną,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy...

WZÓR UMOWA. Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy... Załącznik do Warunków uczestnictwa Producentów w mechanizmie Dopłaty do prywatnego składowania wina stołowego i moszczy gronowych WZÓR UMOWA Nr../PRdt- -../20 Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy.......

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYDANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYDANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYDANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ Podstawy prawne ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2211 z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

Ochrona osób i mienia

Ochrona osób i mienia Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/sprawy-obywatelskie/26,ochrona-osob-i-mienia.html Wygenerowano: Piątek, 12 sierpnia 2016, 09:34 Ochrona osób i mienia INFORMACJA dotycząca ubiegania się o rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Tryb udzielania dofinansowania z Funduszu Promocji Mleczarstwa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

Tryb udzielania dofinansowania z Funduszu Promocji Mleczarstwa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych 2007/2008 Tryb udzielania dofinansowania z Funduszu Promocji Mleczarstwa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych I. Wprowadzenie Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w II kwartale 2015 r.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w II kwartale 2015 r. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w II kwartale 2015 r. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z/s w Zielonej Górze w II kwartale 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny

Warunki udzielania pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny Załącznik do Zarządzenia Nr 35/2014/Z Prezesa ARR z dnia 9 kwietnia 2014 r. Warunki udzielania pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina

Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina Załącznik do Zarządzenia Nr 184/2015/Z Prezesa ARR z dnia 5 listopada 2015 r. Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina Agencja Rynku Rolnego ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w rolnictwie Dopłaty są udzielane do powierzchni gruntów ornych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja biurowa Realizacji Mechanizmu WPR Interwencyjny zakup i sprzedaż OMP

Instrukcja biurowa Realizacji Mechanizmu WPR Interwencyjny zakup i sprzedaż OMP Instrukcja biurowa Realizacji Mechanizmu WPR Interwencyjny zakup i sprzedaż OMP Instrukcja dla przedsiębiorstw prowadzących magazyny autoryzowane Iomp_I3 WERSJA: 2.0 Data wydania: Numer egzemplarza: Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o w

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o w Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina [1] ) Rozdział

Bardziej szczegółowo

- o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina z projektami aktów wykonawczych.

- o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-170-10 Druk nr 3788 Warszawa, 5 stycznia 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Opracowano na podstwie: Dz. z 2002 r. Nr 167, poz. 1372; Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych 1)

o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 19 lutego 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych 1) r. Nr 62, poz. 572, z 2005 r. Nr 10, poz. 64. Art.

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 68/2014/Z Prezesa ARR z dnia 7 lipca 2014 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁAT DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych

Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych Załącznik do Zarządzenia Nr 115/2017/Z Prezesa ARR z dnia 6 lipca 2017 r. Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych Agencja Rynku Rolnego ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Podstawa prawna: Art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 stycznia 2004 r. o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 stycznia 2004 r. o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 22 stycznia 2004 r. o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 34, poz. 291. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

WŁASNE NAPOJE ALKOHOLOWE W SPRZEDAŻY OKAZJONALNEJ

WŁASNE NAPOJE ALKOHOLOWE W SPRZEDAŻY OKAZJONALNEJ WŁASNE NAPOJE ALKOHOLOWE Przysiek 2012 Podstawowe przepisy regulujące zagadnienia produkcji, opodatkowania akcyzą, obrotu i zasad sprzedaży napojów alkoholowych 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie zezwolenia/zmianę zezwolenia/wypisu zezwolenia* na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Wniosek o udzielenie zezwolenia/zmianę zezwolenia/wypisu zezwolenia* na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Wniosek o udzielenie zezwolenia/zmianę zezwolenia/wypisu zezwolenia* na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.. 1. Oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko/nazwa firmy/adres i siedziba albo miejsce

Bardziej szczegółowo

Dokumenty konieczne do poprawnej weryfikacji tożsamości osób podpisujących umowę i danych wpisywanych do kwalifikowanego certyfikatu

Dokumenty konieczne do poprawnej weryfikacji tożsamości osób podpisujących umowę i danych wpisywanych do kwalifikowanego certyfikatu Dokumenty konieczne do poprawnej weryfikacji tożsamości osób podpisujących umowę i danych wpisywanych do kwalifikowanego certyfikatu STATUS PRAWNY ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE ZAMAWIAJĄCEGO 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 kwietnia 2015 r. Poz. 2359 UCHWAŁA NR 58/VI/2015 RADY GMINY KOSZĘCIN z dnia 13 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Załącznik nr I.7. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu loszek hodowlanych lub knurów hodowlanych w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej

Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu loszek hodowlanych lub knurów hodowlanych w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej Załącznik do Zarządzenia Nr 57/2017/Z Prezesa ARR z dnia 13 marca 2017 r. Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu loszek hodowlanych lub knurów hodowlanych w ramach nadzwyczajnej pomocy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania zatwierdzenia pierwszego przetwórcy surowca tytoniowego

Warunki uzyskania zatwierdzenia pierwszego przetwórcy surowca tytoniowego Załącznik do Zarządzenia Nr 66//2013/Z Prezesa ARR z dnia 17 czerwca 2013 r. Warunki uzyskania zatwierdzenia pierwszego przetwórcy surowca tytoniowego Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Warunki przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości objętego PROW 2014-2020

Warunki przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości objętego PROW 2014-2020 Warunki przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości objętego PROW 2014-2020 1. W ramach poddziałania pomoc przyznawana jest rolnikowi aktywnemu zawodowo,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2015 r. Poz. 727 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie składania wniosków za pomocą formularza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących

Bardziej szczegółowo

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w II kwartale 2016 r.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w II kwartale 2016 r. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w II kwartale 2016 r. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z/s w Zielonej Górze w II kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2016-03-02 08:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalparkitka.com.pl Częstochowa: DOSTAWA GENERATORA MOLIBDENOWO- TECHNETOWEGO

Bardziej szczegółowo

ul. Płocka 39, Płońsk NIP :... WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

ul. Płocka 39, Płońsk NIP :... WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO ...... (imię i nazwisko/nazwa firmy)... Starostwo Powiatowe w Płońsku... Wydział Transportu i Komunikacji (adres) ul. Płocka 39, 09 100 Płońsk NIP :... WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU

Bardziej szczegółowo

Autoryzacja zakładów produkcyjnych (przetwórczych) i zakładów konfekcjonujących

Autoryzacja zakładów produkcyjnych (przetwórczych) i zakładów konfekcjonujących Załącznik nr 2 Autoryzacja zakładów produkcyjnych (przetwórczych) i zakładów konfekcjonujących 1. Autoryzację w ramach niniejszego mechanizmu muszą posiadać następujące zakłady produkcyjne/przetwórcze:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 282 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 282 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 282 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego

Warunki uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego Załącznik do Zarządzenia Nr 45/2014/Z Prezesa ARR z dnia 5 maja 2014 r. Warunki uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego Agencja Rynku

Bardziej szczegółowo

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w I kwartale 2015 r.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w I kwartale 2015 r. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w I kwartale 2015 r. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z/s w Zielonej Górze w I kwartale 2015 r. przeprowadził

Bardziej szczegółowo

Warunki przetargu zamkniętego na wybór magazynów autoryzowanych świadczących usługę przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku na rzecz ARR

Warunki przetargu zamkniętego na wybór magazynów autoryzowanych świadczących usługę przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku na rzecz ARR Załącznik do Zarządzenia Nr 18/2009/Z Prezesa ARR z dnia 26 stycznia 2009r. Warunki przetargu zamkniętego na wybór magazynów autoryzowanych świadczących usługę przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/ Warszawa

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/ Warszawa Załącznik do Zarządzenia Nr 109/2011/Z Prezesa ARR z dnia 19 sierpnia 2011 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁAT DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy

Bardziej szczegółowo

..., dnia: (Miejscowość, data)

..., dnia: (Miejscowość, data) ZARZĄD WZÓR REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SOSNOWIEC S.A. ul. Ostrogórska 43 sprawę prowadzi: Jednostka Realizująca Projekt telefon (032) 292 55 90 92; (032) 364 43 00; wewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY FORMALNEJ PROGRAM BON NA INNOWACJE EDYCJA 2011

ARKUSZ OCENY FORMALNEJ PROGRAM BON NA INNOWACJE EDYCJA 2011 ARKUSZ OCENY FORMALNEJ PROGRAM BON NA INNOWACJE EDYCJA 2011 Numer wniosku: Nazwa wnioskodawcy: Lp Kryterium Tak Nie 1. Wniosek złożony w terminie określonym w dokumentacji programowej 2. Wniosek złożony

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYBÓR LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) DO REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR) 1

WNIOSEK O WYBÓR LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) DO REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR) 1 WNIOSEK O WYBÓR LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) DO REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR) 1 znak sprawy I. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD 1.1 Numer identyfikacyjny 1.2 Rodzaj LGD.. pieczęć, data przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Minimalne ilości materiału siewnego na 1 ha Kto może ubiegać się o dopłaty?

Minimalne ilości materiału siewnego na 1 ha Kto może ubiegać się o dopłaty? Komunikat Agencja Rynku Rolnego informuje, że 15 kwietnia 2008 roku rozpoczyna nabór wniosków na dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne ą Ó ł Ż łą ę ą ł Liczba stron : 1 Data : 2011-03-08 Nazwa pliku : 0535-99A.NK 1 Projekt USTAWA z dnia 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina 1)

Bardziej szczegółowo

Starosta Grodziski miejsce składania wniosku: Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11a 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Starosta Grodziski miejsce składania wniosku: Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11a 05-825 Grodzisk Mazowiecki Grodzisk Mazowiecki, dnia WK.7250. Starosta Grodziski miejsce składania wniosku: Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11a 05-825 Grodzisk Mazowiecki WNIOSEK o wydanie zezwolenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PRZED WYPEŁNIENIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ!

WNIOSEK PRZED WYPEŁNIENIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ! WNIOSEK PRZED WYPEŁNIENIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ! Symbol komórki odpowiedzialnej SPO URZĄD MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH Pasaż Karola Rudowskiego 10 tel. 44-732 77

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/ Warszawa

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/ Warszawa Załącznik do Zarządzenia Nr 177/2009/Z Prezesa ARR z dnia 19 sierpnia 2009 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁAT DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Ustawa z dnia 8 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 21 poz. 105) dostosowuje

Bardziej szczegółowo

Usługi ochrony osób i mienia

Usługi ochrony osób i mienia Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Wtorek, 28 kwietnia 2015, 09:17 Usługi ochrony osób i mienia INFORMACJA dotycząca ubiegania się, rozszerzenia lub zmiany koncesji w zakresie regulowanym ustawą

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ¹ ZEZWOLENIA NR... NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB/RZECZY¹. 1. Oznaczenie przedsiębiorcy...

WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ¹ ZEZWOLENIA NR... NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB/RZECZY¹. 1. Oznaczenie przedsiębiorcy... ZPD PREZYDENT MIASTA RZESZOWA (pieczęć wpływu i znak sprawy) WNIOSEK O UDZIELENIE/ZMIANĘ¹ ZEZWOLENIA NR... NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB/RZECZY¹ 1. Oznaczenie przedsiębiorcy... (imię

Bardziej szczegółowo