Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/ Warszawa

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 165/2009/Z Prezesa ARR z dnia 31 lipca 2009 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁATY KRAJOWEJ DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/ Warszawa

2 SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie 3 II. Akty prawne 3 III. Definicje 4 IV. Postanowienia ogólne 4 V. Udzielanie dopłaty krajowej 8 VI. Kontrole 12 VII. Formularze 14 2

3 I. Wprowadzenie Celem udzielania dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych jest promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach oraz kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania wśród dzieci i młodzieży. Program ma zarówno żywieniowy jak i edukacyjny charakter oraz przyczynia się do zwalczania otyłości i zapewnienia niezbędnych składników dla rozwoju i zdrowia dzieci. Ponadto, program przyczynia się do zwiększenia udziału uczniów i placówek oświatowych uczestniczących w mechanizmie WPR Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych, a tym samym do pozyskania większych środków z budżetu UE. Prawidłowa realizacja procesu przez ARR polega na udzieleniu dopłaty krajowej do mleka i przetworów mlecznych spożywanych w szkołach podstawowych na terenie Polski, zgodnie z regulacjami prawnymi krajowymi i UE. Spożycie mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych dofinansowywane jest z przychodów Agencji Rynku Rolnego pochodzących z dotacji budżetowej. II. Akty prawne Akty prawne UE: Zgodnie z pkt II Warunków udzielania dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych. Akty prawne krajowe: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 65). 2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702). 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłacania dopłaty krajowej oraz szczegółowego zakresu kontroli wykorzystania tej dopłaty (Dz. U. Nr 147, poz. 1039). 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.). 5. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256 poz z późn. zm.). 3

4 III. Definicje 1. Dopłata krajowa w rozumieniu niniejszych Warunków oznacza dofinansowanie do mleka i przetworów mlecznych spożywanych w szkołach podstawowych ze środków pochodzących z budżetu krajowego. 2. Szkoły podstawowe - szkoły podstawowe określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256 poz. 2572). 3. Okres stosowania dopłaty krajowej w rozumieniu niniejszych Warunków jest to okres od września do czerwca, tj. od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno wychowawczych do dnia ich zakończenia w danym roku szkolnym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) z wyłączeniem ferii i przerw świątecznych. 4. Okres rozliczeniowy w rozumieniu niniejszych Warunków jest to okres przyjęty do dokonywania rozliczenia dopłat obejmujący dwa kolejne miesiące okresu stosowania dopłat. Przyjmuje się, że w roku szkolnym jest pięć okresów rozliczeniowych. 5. Ceny maksymalne w rozumieniu niniejszych Warunków są to najwyższe ceny, które mają być płacone przez uczniów za poszczególne rodzaje mleka i przetworów mlecznych i ogłoszone na dany rok szkolny w rozporządzeniu Rady Ministrów. 6. Wnioskodawcą w rozumieniu niniejszych Warunków jest podmiot, który posiada zatwierdzenie uczestnictwa w mechanizmie WPR Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych (wpis do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty), organizuje dostawy mleka i przetworów mlecznych do szkół podstawowych oraz ubiega się o dopłaty w ramach ww. mechanizmu. 7. Właściwy OT ARR w rozumieniu niniejszych Warunków jest to Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego właściwy ze względu na miejsce siedziby Wnioskodawcy. IV. Postanowienia ogólne 8. Warunki udzielania dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych zwane dalej Warunkami określają szczegółowe zasady udzielania dopłaty krajowej przez Agencję Rynku Rolnego. 9. Przedmiotem dopłat w rozumieniu niniejszych Warunków są kategorie mleka i przetworów mlecznych wymienione w załączniku I Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 657/2008, dla których na dany rok szkolny, ustalono ceny maksymalne w rozporządzeniu Rady Ministrów. 4

5 10. Mleko lub przetwory mleczne, które będą dostarczane do szkół podstawowych powinny spełniać wymagania określone w pkt III.2 i zostać wykorzystane zgodnie z pkt III. 16 i 17 Warunków udzielania dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych. 11. Dopłata krajowa przysługuje maksymalnie do 0,25 l mleka lub przetworu mlecznego 1 spożytego na terenie placówki oświatowej w ciągu jednego dnia nauki szkolnej, przez jedno dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej. 12. Uczniowie szkół podstawowych w ramach programu mają możliwość bezpłatnego spożywania mleka poddanego obróbce cieplnej o zawartości tłuszczu min. 1%. 13. Uczniowie szkół podstawowych, którzy w ramach programu będą spożywali inne przetwory mleczne (np.. mleko smakowe o zawartości wagowo min. 90% mleka, jogurt naturalny, sery świeże i przetworzone, naturalne o zawartości tłuszczu, co najmniej 40% w suchej masie) zapłacą nie więcej niż różnica pomiędzy ceną maksymalną dostarczonego produktu, a ceną maksymalną mleka bez dodatków smakowych w opakowaniu o pojemności mniejszej niż 0,23l, ale nie mniejszej niż 0,20l. 14. Dopłata krajowa do 1 litra mleka i przetworów mlecznych spożytych w szkołach podstawowych nie może przewyższać 100% maksymalnej ceny mleka o zawartości, co najmniej 1% tłuszczu poddanego obróbce cieplnej w opakowaniach o pojemności mniejszej niż 0,23l, ale nie mniejszej niż 0,20l, ustalonej zgodnie z przepisami ogłoszonymi na dany rok szkolny w rozporządzeniu Rady Ministrów na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 65). 15. Dopłata krajowa do 1 litra mleka lub przetworu mlecznego dostarczonego do szkoły podstawowej nie może przewyższać ceny maksymalnej danego produktu. 16. Cena produktu jest to cena według ewidencji księgowej pomniejszona o dopłatę unijną. 17. Cena produktu (mleka lub przetworu mlecznego) nie może być wyższa niż: a) cena maksymalna mleka lub przetworu mlecznego ustalona w rozporządzeniu Rady Ministrów, b) cena brutto z faktury zakupu mleka i przetworów mlecznych - w przypadku Wnioskodawców, którzy są dostawcami, ale nie produkują mleka i przetworów mlecznych na potrzeby mechanizmu, 1 Dla produktów kategorii II, III i V do przeliczenia kilogramów na ekwiwalent mleka należy zastosować następujące przeliczniki (RK 657/2008 art.5 ust 2): a) kategoria II: 100 kg = 90 kg mleka, b) kategoria III: 100 kg = 300 kg mleka, c) kategoria V: 100 kg = 765 kg mleka.

6 c) cena sprzedaży mleka i przetworów mlecznych wskazana w oświadczeniu o średniej cenie sprzedaży w przypadku Wnioskodawców, którzy produkują mleko i przetwory mleczne na potrzeby mechanizmu. 18. W przypadku, gdy cena produktu jest niższa niż ustalona w rozporządzeniu Rady Ministrów maksymalna cena mleka lub przetworu mlecznego: a) jeżeli mleko lub przetwory mleczne są dostarczane uczniom odpłatnie Wnioskodawca zobowiązany jest odpowiednio obniżyć cenę płaconą przez uczniów, b) jeżeli mleko lub przetwory mleczne dostarczane są uczniom bezpłatnie stawka dopłaty krajowej zostanie obniżona do wysokości ceny produktu z zastrzeżeniem pkt Wnioskodawcy ubiegający się o dopłatę krajową do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych, udzielaną przez ARR, zobowiązani są do: a) zapewnienia, że mleko i przetwory mleczne dostarczane są do szkół podstawowych bezpłatnie lub w cenie nie wyższej niż różnica pomiędzy ceną maksymalną dostarczonego produktu a ceną maksymalną określoną dla mleka, o którym mowa w pkt 14, b) wypełniania zobowiązań określonych w niniejszych Warunkach oraz w Warunkach udzielania dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych dla mechanizmu WPR administrowanego przez ARR, a w szczególności zawarcia umów na dany semestr roku szkolnego ze szkołą podstawową, do której organizowane będą dostawy mleka i przetworów mlecznych (dotyczy Wnioskodawców, którzy są dostawcami/ organizacjami). Ww. umowa powinna zawierać, co najmniej następujące informacje: a) nazwa, adres stron umowy, b) czas obowiązywania umowy (tj. semestr danego roku szkolnego), c) liczbę uczniów uczęszczających do placówki oświatowej, d) liczbę uczniów, którzy złożyli deklarację korzystania z programu, e) rodzaje mleka i przetworów mlecznych (m.in. zawartość tłuszczu), które będą dostarczane do placówki oświatowej w ramach mechanizmu dopłat, f) częstotliwość dostaw mleka i przetworów mlecznych do placówki oświatowej, g) zobowiązanie placówki oświatowej do : codziennego wydawania i spożycia mleka/przetworów mlecznych przez uczniów na terenie placówek oświatowych podczas zajęć szkolnych, 6

7 spożycia mleka/przetworów mlecznych przez uprawnionych beneficjentów programu, tj. uczniów uczęszczających do danej placówki, przechowywania dokumentacji zawiązanej z programem dopłat, umieszczenia plakatu, o którym mowa w pkt 19, - poddania się wszelkim kontrolom i czynnościom sprawdzającym przeprowadzanym przez komórki organizacyjne pionu kontrolnego ARR oraz inne upoważnione instytucje, w celu dokonania oceny należytego przestrzegania zasad realizacji mechanizmu dopłat oraz przepisów krajowych i UE, h) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania stron umowy, W przypadku, gdy Wnioskodawca (dotyczy Wnioskodawców, którzy są dostawcami/organizacjami) będzie ubiegał się o dopłatę krajową do mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych kserokopię umowy zawartą ze szkołą podstawową na dany semestr roku szkolnego 2009/2010 powinien złożyć we właściwym OT ARR w terminie: - do dnia 15 września 2009 r. - w przypadku umowy obowiązującej w pierwszym semestrze, - przed rozpoczęciem drugiego semestru zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) - w przypadku umowy obowiązującej w drugim semestrze. Dopuszcza się wprowadzanie zmian do ww. umowy w formie aneksu. Zmiana dotycząca zwiększenia liczby uczniów, którzy złożyli deklarację korzystania z programu (zgłoszona w formie umowy lub aneksu do umowy) będzie obowiązywać od następnego semestru. c) przechowywania dokumentacji związanej z dopłatami krajowymi udzielanymi przez ARR przez okres minimum 5 lat od dnia złożenia wniosku o dopłatę krajową, d) przesyłania (np. faksem bądź em) do właściwego OT ARR informacji dotyczącej ilości poszczególnych rodzajów mleka i przetworów mlecznych (z uwzględnieniem pojemności opakowań) dostarczonych do szkół podstawowych w danym okresie. Informacje należy przesyłać w układzie dekadowym, (tj. I dekada 1-10 dzień miesiąca, II dekada dzień miesiąca, III dekada - 21-ostatni dzień miesiąca) w terminie do następnego dnia roboczego po zakończeniu dekady, której dotyczy informacja. 20. O dopłatę krajową mogą ubiegać się Wnioskodawcy, którzy: 7

8 a) posiadają zatwierdzenie do uczestnictwa w mechanizmie WPR Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych (wpis do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty) i spełniają wymagania programu określone w przepisach UE, b) organizują dostawy mleka i przetworów mlecznych do szkół podstawowych bezpłatnie lub w cenie nie wyższej niż różnica pomiędzy ceną maksymalną dostarczonego produktu a ceną maksymalną określoną dla mleka, o którym mowa w pkt 14, c) ubiegają się o dopłaty do mleka i przetworów mlecznych dostarczonych do szkół podstawowych w ramach mechanizmu WPR Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych. V. Udzielanie dopłaty krajowej 21. W celu uzyskania dopłaty krajowej, Wnioskodawca powinien przesłać do OT ARR poprawnie sporządzony wniosek o dopłatę krajową do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych (Ksml_P1_f1) wraz z wnioskiem o zapłatę kwoty należnej z tytułu dopłaty do mleka i przetworów mlecznych dostarczonych do placówek oświatowych (Dsml_P3_f1) oraz dokumentami potwierdzającymi dostawy mleka i przetworów mlecznych do szkół podstawowych bezpłatnie lub w cenie nie wyższej niż różnica pomiędzy ceną maksymalną dostarczonego produktu, a ceną maksymalną mleka bez dodatków smakowych w opakowaniu o pojemności mniejszej niż 0,23l, ale nie mniejszej niż 0,20l, z zastrzeżeniem pkt 18, stanowiącymi załączniki do wniosku (Dsml_P3_f1), tj. potwierdzeniami dostaw (Dsml_P3_f2/Dsml_P3_f2A), oświadczeniem o ilości mleka i przetworów mlecznych dostarczonych bezpłatnie do przedszkoli, szkół podstawowych lub gimnazjów (Dsml_P3_f7), fakturami lub zbiorczym zestawieniem faktur za mleko i przetwory mleczne, oświadczeniem o średniej cenie sprzedaży mleka i przetworów mlecznych innym odbiorcom (w przypadku Wnioskodawców, którzy produkują mleko i przetwory mleczne na potrzeby mechanizmu). 22. W ramach jednego okresu rozliczeniowego Wnioskodawca może złożyć kilka wniosków o dopłatę krajową do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych (Ksml_P1_f1). Wnioski powinny dotyczyć tych samych placówek, co wniosek (Dsml_P3_f1). Wnioski mogą być składane po zakończeniu miesiąca w danym okresie rozliczeniowym. 23. Wnioski powinny zostać: 8

9 a) złożone bezpośrednio lub b) przesłane listem w formie papierowej lub c) złożone drogą elektroniczną. 24. Wniosek o dopłatę krajową do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych (Ksml_P1_f1) powinien zostać złożony: a) za dostawy zrealizowane w danym okresie rozliczeniowym lub w drugim miesiącu okresu rozliczeniowego - w terminie do ostatniego dnia czwartego miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego, b) za dostawy zrealizowane w pierwszym miesiącu okresu rozliczeniowego - w terminie do ostatniego dnia czwartego miesiąca po zakończeniu pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. 25. Dyrektor właściwego OT ARR udzieli dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych, gdy: a) wpłynął wniosek o zapłatę kwoty należnej z tytułu dopłaty do mleka i przetworów mlecznych dostarczonych do placówek oświatowych (Dsml_P3_f1) wraz z wymaganymi załącznikami i został on pozytywnie rozpatrzony, b) wniosek został złożony przez zatwierdzonego Wnioskodawcę (wpisanego do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłatę w ramach mechanizmu WPR), c) wniosek został złożony w dopuszczalnych terminach do składania wniosków określonych w pkt. 24, d) wniosek jest poprawnie sporządzony, tj. zawiera wszystkie wymagane informacje, e) dane zawarte we wniosku są zgodne z danymi zawartymi w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR, f) wniosek został podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy, g) z wniosku (Ksml_P1_f1) oraz z potwierdzeń dostaw (Dsml_P3_f2/ Dsml_P3_f2A) 2 wynika, że uczniowie otrzymali mleko i przetwory mleczne bezpłatnie lub w cenie nie wyższej niż różnica pomiędzy ceną maksymalną dostarczonego produktu a ceną maksymalną określoną dla mleka bez dodatków smakowych w opakowaniu o pojemności mniejszej niż 0,23l, ale nie mniejszej niż 0,20l, h) ceny płacone przez uczniów za poszczególne rodzaje mleka i przetworów mlecznych wskazane we wniosku (Ksml_P1_f1) są zgodne z cenami w potwierdzeniach dostaw szkół podstawowych (Dsml_P3_f2 /Dsml_P3_f2A) 2, 2 W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest placówka oświatowa sprawdzane są ceny płacone przez ucznia podane we wniosku o dopłatę krajową (Ksml_P1_f1) i ceny płacone przez ucznia podane we wniosku o dopłatę. 9

10 i) ceny produktów wskazane we wniosku (Ksml_P1_f1) są nie wyższe niż: odpowiednie ceny maksymalne mleka lub przetworów mlecznych ustalone w rozporządzeniu Rady Ministrów, ceny brutto z faktur zakupu mleka i przetworów mlecznych od producenta - w przypadku Wnioskodawców, którzy są dostawcami, ale nie produkują mleka i przetworów mlecznych na potrzeby mechanizmu, ceny sprzedaży mleka i przetworów mlecznych wskazane w oświadczeniu o średniej cenie sprzedaży w przypadku Wnioskodawców, którzy produkują mleko i przetwory mleczne na potrzeby mechanizmu. j) cena za mleko i przetwory mleczne płacona przez uczniów została odpowiednio obniżona tj. z wniosku (Ksml_P1_f1) oraz z potwierdzeń dostaw wystawionych przez szkoły podstawowe (Dsml_P3_f2/Dsml_P3_f2A) 2 wynika, że uczniowie otrzymali mleko i przetwory mleczne w cenie równej lub niższej niż różnica pomiędzy ceną produktu a ceną maksymalną określoną dla mleka bez dodatków smakowych w opakowaniu o pojemności mniejszej niż 0,23l, ale nie mniejszej niż 0,20l, k) Wnioskodawca (dotyczy Wnioskodawców, którzy są dostawcami/organizacjami) złożył we właściwym OT ARR w wymaganym terminie kserokopię umowy, o której mowa w pkt 19 lit. b), l) ilości poszczególnych rodzajów mleka i przetworów mlecznych podane we wniosku o dopłatę krajową (Ksml_P1_f1) są równe lub mniejsze od ilości odpowiednich rodzajów mleka i przetworów mlecznych zawartych we wniosku/ach o dopłatę (Dsml_P3_f1) złożonego/ych za dany okres rozliczeniowy, m) ilości mleka i przetworów mlecznych wskazane we wniosku są zgodne z ilościami wskazanymi w potwierdzeniach dostaw mleka i przetworów mlecznych wystawionych przez szkoły podstawowe (Dsml_P3_f2 /Dsml_P3_f2A), będących załącznikami do wniosku o zapłatę kwoty należnej z tytułu dopłaty do mleka i przetworów mlecznych dostarczonych do placówek oświatowych (Dsml_P3_f1), n) ilości mleka i przetworów mlecznych wskazane we wniosku nie przekraczają maksymalnej ilości mleka i przetworów mlecznych przysługującej uczniom (tj. 0,25l na jednego ucznia w ciągu jednego dnia nauki szkolnej), którzy złożyli deklarację korzystania z programu na dany semestr roku szkolnego (dotyczy Wnioskodawców, którzy są dostawcami/organizacjami). 26. Wysokość należnej dopłaty krajowej Agencja Rynku Rolnego określi na podstawie wskazanych we wniosku o dopłatę krajową (Ksml_P1_f1) i w dokumentach potwierdzających dostawy mleka i przetworów mlecznych informacji o: ilościach 10

11 mleka i przetworów mlecznych dostarczonych do szkół podstawowych, rodzajach opakowań, w których dostarczono mleko i przetwory mleczne, cenach dostarczonego mleka i przetworów mlecznych do szkół podstawowych, a także na podstawie obowiązujących cen maksymalnych. 27. W przypadku, gdy wniosek spełnia wymagania określone w pkt 25 właściwy SI OT ARR sporządza i przesyła do Wnioskodawcy Notę księgową Informację o dopłacie krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych (Ksml_P1_f3) w terminie 30 dni od daty otrzymania kompletnych i prawidłowo wypełnionych dokumentów, o których mowa w pkt Wnioskodawca po otrzymaniu Noty księgowej Informacji o dopłacie krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych (Ksml_P1_f3) ma możliwość złożenia wniosku o wyjaśnienie zastrzeżeń dotyczących wyliczenia kwoty dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania noty. 29. ARR dokona wypłaty kwoty dopłaty krajowej w terminie 30 dni od daty wystawienia Noty księgowej Informacji o dopłacie krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych (Ksml_P1_f3), jednak nie później niż 60 dni od daty otrzymania kompletnych i prawidłowo wypełnionych dokumentów, o których mowa w pkt 21. W przypadku, gdy wniosek o dopłatę krajową do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych (Ksml_P1_f1) nie spełnia wymagań, o których mowa w pkt 25 ppkt b,c,g, to Dyrektor OT ARR wyda decyzję o odmowie wypłacenia dopłaty krajowej. Decyzja zostanie wydana w terminie do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku o dopłatę krajową (Ksml_P1_f1). Od decyzji o odmowie wypłaty dopłaty krajowej wydanej przez Dyrektora OT ARR przysługuje odwołanie do Prezesa ARR. Odwołanie wnosi się do Prezesa ARR za pośrednictwem Dyrektora OT ARR, który wydał zaskarżaną decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie. 30. W przypadku, gdy wniosek o dopłatę krajową do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych (Ksml_P1_f1) nie spełnia wymagań, o których mowa w pkt 25 ppkt a, ponieważ odpowiedni Wniosek o dopłatę [Dsml_P3_f1] został pozostawiony bez rozpoznania właściwy OT ARR prześle do Wnioskodawcy Zawiadomienie o pozostawieniu wniosku o dopłatę krajową bez rozpoznania. 11

12 W przypadku, gdy wniosek o dopłatę krajową do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych (Ksml_P1_f1) nie spełnia wymagań, o których mowa w pkt 25 ppkt d-f, h-n, właściwy OT ARR prześle do Wnioskodawcy informację o brakach formalnych. 31. Poprawnie wypełniony formularz wniosku o dopłatę krajową do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych (Ksml_P1_f1) należy złożyć w terminie wskazanym w informacji, jednakże nie później niż 21 dni od daty jej wystawienia. Wniosek należy przekazać do OT ARR wraz z zaznaczeniem, że jest to wniosek uzupełniający do wniosku złożonego wcześniej w OT ARR i zweryfikowanego negatywnie (w przypadku, gdy wniosek uzupełniany został oznaczony jako XX, to wniosek składany w ramach uzupełnienia braków formalnych powinien być oznaczony w następujący sposób: XX /U). W przypadku pozostawienia wniosku bez rozpoznania Wnioskodawca ma prawo do ponownego złożenia wniosku w terminie określonym w pkt 24. VI. Kontrole 32. Wnioskodawcy zobowiązani są do: a) przechowywania dokumentacji związanej z dopłatami udzielanymi przez Agencję Rynku Rolnego przez 5 lat od dnia złożenia wniosku o dopłatę krajową (Ksml_P1_f1); b) poddania się kontrolom i czynnościom sprawdzającym przeprowadzanym przez Agencję oraz upoważnione jednostki organizacyjne, w zakresie dokonania oceny należytego przestrzegania warunków udzielania dopłaty krajowej. 33. Dyrektorzy szkół podstawowych, do których Wnioskodawca dostarcza mleko i przetwory mleczne zobowiązani są do przechowywania dokumentacji związanej z dopłatą krajową przez okres 5 lat od dnia złożenia wniosku o dopłatę krajową oraz umożliwienia kontrolerom Agencji Rynku Rolnego oraz upoważnionym jednostkom organizacyjnym przeprowadzania kontroli. 34. Kontrola w ramach mechanizmu Dopłata krajowa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych przeprowadzana będzie łącznie z kontrolą w ramach mechanizmu WPR: Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych. 35. Kontrola przeprowadzana będzie u Wnioskodawców i w szkołach podstawowych niebędących Wnioskodawcami. Podczas kontroli będzie sprawdzane m.in.: a) dokumentacja dotycząca dopłaty krajowej (w tym także dokumentacji dotyczącej rozliczenia dopłaty krajowej w przypadku Wnioskodawców), 12

13 b) prawidłowość wykorzystania mleka i przetworów mlecznych w ramach mechanizmu dopłata krajowa, c) spełnienie wymagań określonych w Warunkach udzielania dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych. 36. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzone zostanie, że Wnioskodawca: a) uzyskał dopłatę krajową do większej ilości mleka i przetworów mlecznych niż wynikało to z dokumentów, o których mowa w pkt 21, b) dostarczał mleko i przetwory mleczne do szkół podstawowych w cenie wyższej niż różnica pomiędzy ceną maksymalną dostarczonego produktu a ceną maksymalną określoną dla mleka, o którym mowa w pkt 14, obowiązany jest do zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranej kwoty dopłat łącznie z odsetkami ustawowymi. 37. W przypadku, gdy wyniki przeprowadzonej kontroli Wnioskodawcy/szkoły podstawowej niebędącej Wnioskodawcą wykażą, że Wnioskodawca/szkoła podstawowa nie zapewnia prawidłowej realizacji mechanizmu dopłaty krajowej, Dyrektor OT ARR może udzielić pisemnego upomnienia. 38. Po zakończeniu kontroli u Wnioskodawców i w szkołach podstawowych osoba dokonująca kontroli zobowiązana jest do sporządzenia pisemnego raportu z kontroli wg wzoru określonego przez ARR. 39. Raporty z kontroli, o których mowa w pkt 38 powinny być podpisane przez osobę przeprowadzającą kontrolę oraz przez: a) Wnioskodawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy - jeżeli kontrola dotyczy Wnioskodawcy, b) osobę uprawnioną do reprezentowania szkoły podstawowej - w przypadku, gdy kontrola przeprowadzana jest w szkole podstawowej. Raporty sporządzane są w dwóch egzemplarzach: po jednym dla jednostki kontrolowanej i właściwego OT ARR. 40. Formularz Wniosku o dopłatę krajową do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych (Ksml_P1_f1) oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Oddziałach Terenowych ARR oraz na stronie internetowej Dokumenty, które są składane w ARR w innej formie niż na obowiązującej wersji formularzy (np. wnioski, potwierdzenia dostaw, oświadczenie), ale zawierają wszystkie wymagane informacje, uznaje się za ważne, z wyłączeniem dokumentów składanych w formie elektronicznej. 13

14 42. Wnioskodawcy nie przysługują względem ARR roszczenia związane z poniesieniem kosztów i zobowiązań wynikających z przygotowania do uczestnictwa w mechanizmie dopłat. VII. Formularze Ksml_P1_f1 Wniosek o dopłatę krajową do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych 14

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 245/2009/Z Prezesa ARR z dnia 1 grudnia 2009 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁATY KRAJOWEJ DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Agencja Rynku Rolnego Ul.

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 92/2015/Z Prezesa ARR z dnia 23 czerwca 2015 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁATY KRAJOWEJ DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Agencja Rynku Rolnego ul.

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 178/2015/Z Prezesa ARR z dnia 2 listopada 2015 r. TRYB UDZIELANIA DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W PRZEDSZKOLACH I GIMNAZJACH

Bardziej szczegółowo

Tryb udzielania dofinansowania z Funduszu Promocji Mleczarstwa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

Tryb udzielania dofinansowania z Funduszu Promocji Mleczarstwa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych 2007/2008 Tryb udzielania dofinansowania z Funduszu Promocji Mleczarstwa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych I. Wprowadzenie Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych 2007.08.10 KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych Agencji Rynku Rolnego zachęca do korzystania z unijnego programu Dopłaty do spożycia mleka i przetworów

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 68/2014/Z Prezesa ARR z dnia 7 lipca 2014 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁAT DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/ Warszawa

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/ Warszawa Załącznik do Zarządzenia Nr 109/2011/Z Prezesa ARR z dnia 19 sierpnia 2011 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁAT DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/ Warszawa

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/ Warszawa Załącznik do Zarządzenia Nr 177/2009/Z Prezesa ARR z dnia 19 sierpnia 2009 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁAT DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

Warunki udzielania dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych Załącznik do Zarządzenia Nr 259/2007/Z Prezesa ARR z dnia 7 sierpnia 2007 r. Warunki udzielania dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych (obowiązują od roku szkolnego 2007/2008)

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2009/2010 Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/ Warszawa

Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2009/2010 Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/ Warszawa Załącznik do Zarządzenia Nr 175/2009/Z Prezesa ARR z dnia 17.08.2009 r. Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2009/2010 Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/ Warszawa

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/ Warszawa Załącznik do Zarządzenia Nr 352/2008/Z Prezesa ARR z dnia 31 grudnia 2008 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁAT DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH (obowiązują dla dostaw realizowanych

Bardziej szczegółowo

Numer wniosku Dsml_P3_f1 Część A 1. Nazwa placówki oświatowej

Numer wniosku Dsml_P3_f1 Część A 1. Nazwa placówki oświatowej 1 z 5 Numer wniosku Dsml_P3_f1 Część A 1. Nazwa placówki oświatowej 2. NIP 3. REGON 4. Adres placówki oświatowej 5. Ogólna liczba dzieci/uczniów w zespole szkolnym w tym: w przedszkolu w szkole podstawowej

Bardziej szczegółowo

Programy prozdrowotne Agencji Rynku Rolnego jako element edukacji żywieniowej dzieci

Programy prozdrowotne Agencji Rynku Rolnego jako element edukacji żywieniowej dzieci Programy prozdrowotne Agencji Rynku Rolnego jako element edukacji żywieniowej dzieci Mleko w szkole Cele programu Mleko w szkole promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2010/2011 Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/ Warszawa

Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2010/2011 Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/ Warszawa Załącznik do Zarządzenia Nr 115/2010/Z Prezesa ARR z dnia 28 lipca 2010 r. Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2010/2011 Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Warunki przyznania pomocy na ograniczenie produkcji mleka

Warunki przyznania pomocy na ograniczenie produkcji mleka Załącznik do Zarządzenia Nr 183/2016/Z Prezesa ARR z dnia 15 września 2016 r. Warunki przyznania pomocy na ograniczenie produkcji mleka Agencja Rynku Rolnego ul. Karolkowa 30 01-207 Warszawa www.arr.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2012/2013

Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2012/2013 Załącznik do Zarządzenia Nr 122/2012/Z Prezesa ARR z dnia 23 sierpnia 2012 r. Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2012/2013 Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w programie Owoce i warzywa w szkole w roku szkolnym 2015/2016

Warunki uczestnictwa w programie Owoce i warzywa w szkole w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik do Zarządzenia Nr 90/2015/Z Prezesa ARR z dnia 19 czerwca 2015 r. Warunki uczestnictwa w programie Owoce i warzywa w szkole w roku szkolnym 2015/2016 Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania pomocy z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka

Warunki udzielania pomocy z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka Załącznik do Zarządzenia Nr 114/2017/Z Prezesa ARR z dnia 6 lipca 2017 r. Warunki udzielania pomocy z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka Agencja Rynku Rolnego ul. Karolkowa 30 01-207 Warszawa www.arr.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2011/2012

Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2011/2012 Załącznik do Zarządzenia Nr 107/2011/Z Prezesa ARR z dnia 17 sierpnia 2011 r. Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2011/2012 Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 stycznia 2014 r. Poz. 210 UCHWAŁA NR XXX/193/13 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 14 stycznia 2014 r. Poz. 210 UCHWAŁA NR XXX/193/13 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ. z dnia 30 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 stycznia 2014 r. Poz. 210 UCHWAŁA NR XXX/193/13 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Warunki zatwierdzania podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych

Warunki zatwierdzania podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych Załącznik do Zarządzenia 107/2007/Z Prezesa ARR z dnia 9 marca 2007 r. Warunki zatwierdzania podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/82/2015 RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO. z dnia 30 października 2015 r.

Poznań, dnia 17 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/82/2015 RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO. z dnia 30 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 6928 UCHWAŁA NR IX/82/2015 RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO z dnia 30 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r.

Uchwała Nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. Uchwała Nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 4342 UCHWAŁA NR VIII/48/2015 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO. z dnia 26 października 2015 r.

Gdańsk, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 4342 UCHWAŁA NR VIII/48/2015 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO. z dnia 26 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 4342 UCHWAŁA NR VIII/48/2015 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. o zmianie uchwały Nr XXXVIII /266/2014

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 3849. UCHWAŁA Nr II/5/14 RADY GMINY RYPIN. z dnia 17 grudnia 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 3849. UCHWAŁA Nr II/5/14 RADY GMINY RYPIN. z dnia 17 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 3849 UCHWAŁA Nr II/5/14 RADY GMINY RYPIN z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/133/2017 RADY GMINY SOKOŁY. z dnia 23 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XX/133/2017 RADY GMINY SOKOŁY. z dnia 23 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XX/133/2017 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 października 2015 r.

Uchwała nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 października 2015 r. Uchwała nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/62/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ. z dnia 29 października 2015 r.

Wrocław, dnia 12 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/62/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 listopada 2015 r. Poz. 4699 UCHWAŁA NR X/62/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/115/2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 15 lutego 2016 r.

Poznań, dnia 22 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/115/2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 15 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 lutego 2016 r. Poz. 1477 UCHWAŁA NR XVIII/115/2016 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/262/09 RADY GMINY ZIELONA GÓRA. z dnia 26 sierpnia 2009r.

UCHWAŁA NR XXXIII/262/09 RADY GMINY ZIELONA GÓRA. z dnia 26 sierpnia 2009r. UCHWAŁA NR XXXIII/262/09 RADY GMINY ZIELONA GÓRA z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../... NA SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2017/ (nazwa i adres szkoły podstawowej)......

UMOWA Nr.../... NA SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2017/ (nazwa i adres szkoły podstawowej)...... 1 z 6 UMOWA Nr.../... NA SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 1 zawarta w... w dniu... 20... r. pomiędzy:... (nazwa i adres szkoły podstawowej). posiadającą NIP 2..., REGON..., reprezentowaną przez:..., (imię

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 16 stycznia 2018 r. Poz. 692 UCHWAŁA NR XXXVII/263/2018 RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO. z dnia 11 stycznia 2018 r.

Poznań, dnia 16 stycznia 2018 r. Poz. 692 UCHWAŁA NR XXXVII/263/2018 RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO. z dnia 11 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 stycznia 2018 r. Poz. 692 UCHWAŁA NR XXXVII/263/2018 RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/118/16 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 13 września 2016 r.

Wrocław, dnia 14 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/118/16 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 13 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 września 2016 r. Poz. 4213 UCHWAŁA NR XX/118/16 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia... 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4652 UCHWAŁA NR XIV/121/15 RADY MIASTA DZIAŁDOWO. z dnia 30 listopada 2015 r.

Olsztyn, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4652 UCHWAŁA NR XIV/121/15 RADY MIASTA DZIAŁDOWO. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4652 UCHWAŁA NR XIV/121/15 RADY MIASTA DZIAŁDOWO z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 27 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 27 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Agencja Rynku Rolnego (ARR), w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), rozpoczęła działania w ramach mechanizmu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/332/09 RADY MIASTA W MYSZKOWIE z dnia 29 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/332/09 RADY MIASTA W MYSZKOWIE z dnia 29 grudnia 2009 r. UCHWAŁA NR XXXVII/332/09 RADY MIASTA W MYSZKOWIE w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/290/2017 RADA GMINY ZBUCZYN. z dnia 29 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/290/2017 RADA GMINY ZBUCZYN. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz. 4083 UCHWAŁA NR XXXIII/290/2017 RADA GMINY ZBUCZYN z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014, JAK W LATACH POPRZEDNICH, UCZESTNICZYMY W AKCJI,,SZKLANKA MLEKA I,,OWOCE W SZKOLE

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014, JAK W LATACH POPRZEDNICH, UCZESTNICZYMY W AKCJI,,SZKLANKA MLEKA I,,OWOCE W SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014, JAK W LATACH POPRZEDNICH, UCZESTNICZYMY W AKCJI,,SZKLANKA MLEKA I,,OWOCE W SZKOLE Program Szklanka Mleka Celem programu Szklanka mleka jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 5 lutego 2018 r. Poz. 632 UCHWAŁA NR XLVIII/673/2018 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY. z dnia 25 stycznia 2018 r.

Olsztyn, dnia 5 lutego 2018 r. Poz. 632 UCHWAŁA NR XLVIII/673/2018 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY. z dnia 25 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 5 lutego 2018 r. Poz. 632 UCHWAŁA NR XLVIII/673/2018 RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

pomiędzy: a... (nazwa podmiotu) ... (adres podmiotu) NIP..., REGON., Numer w CRP... (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: 1...

pomiędzy: a... (nazwa podmiotu) ... (adres podmiotu) NIP..., REGON., Numer w CRP... (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: 1... UMOWA nr.. na realizację projektu wdrożenia programu badawczego w ramach mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich realizowanego w sezonie 2007/2008 zawarta w dniu. 200 r. pomiędzy: Agencją Rynku

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/263/2016 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 22 grudnia 2016 r.

Wrocław, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/263/2016 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 22 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 6052 UCHWAŁA NR XXXVI/263/2016 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 3976 UCHWAŁA NR VIII/55/15 RADY GMINY GARBÓW. z dnia 18 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 3976 UCHWAŁA NR VIII/55/15 RADY GMINY GARBÓW. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 3976 UCHWAŁA NR VIII/55/15 RADY GMINY GARBÓW z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 3813 UCHWAŁA NR X/60/15 RADY GMINY KRYPNO. z dnia 13 listopada 2015 r.

Białystok, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 3813 UCHWAŁA NR X/60/15 RADY GMINY KRYPNO. z dnia 13 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 3813 UCHWAŁA NR X/60/15 RADY GMINY KRYPNO z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego

Warunki uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego Załącznik do Zarządzenia Nr 110/2005/Z Prezesa ARR z dnia 13 kwietnia 2005 r. Warunki uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wyrzysk przyznanych szkołom, przedszkolom i innym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/240/2009 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ. z dnia 25 września 2009r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/240/2009 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ. z dnia 25 września 2009r. UCHWAŁA Nr XXXIX/240/2009 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 25 września 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/357/2009 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI. z dnia 28 września 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/357/2009 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI. z dnia 28 września 2009 r. Województwa Lubelskiego Nr 125 11104 Poz. 2707 2707 UCHWAŁA NR XXXIII/357/2009 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI z dnia 28 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 6738 UCHWAŁA NR III/19/2014 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/502/2016 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/502/2016 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 30 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/502/2016 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Mikołów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia.

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia. Uchwała Nr Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lutego 2014 r. Poz. 1027

Warszawa, dnia 3 lutego 2014 r. Poz. 1027 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 lutego 2014 r. Poz. 1027 UCHWAŁA NR XL.373.2013 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 996 UCHWAŁA NR XXXXVIII/426/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH. z dnia 30 stycznia 2014 roku

Kraków, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 996 UCHWAŁA NR XXXXVIII/426/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH. z dnia 30 stycznia 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 996 UCHWAŁA NR XXXXVIII/426/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU. z dnia 15 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU. z dnia 15 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz. 11490 UCHWAŁA NR XXIII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 grudnia 2013 r. Poz. 7072 UCHWAŁA NR XL/366/2013 RADY MIEJSKIEJ W KOLE. z dnia 27 listopada 2013 r.

Poznań, dnia 9 grudnia 2013 r. Poz. 7072 UCHWAŁA NR XL/366/2013 RADY MIEJSKIEJ W KOLE. z dnia 27 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 grudnia 2013 r. Poz. 7072 UCHWAŁA NR XL/366/2013 RADY MIEJSKIEJ W KOLE z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 9 lutego 2016 r. Poz. 476 UCHWAŁA NR IX/92/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Gdańsk, dnia 9 lutego 2016 r. Poz. 476 UCHWAŁA NR IX/92/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 9 lutego 2016 r. Poz. 476 UCHWAŁA NR IX/92/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 55/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 55/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 55/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłowa dla szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ 115 /2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 15 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/ 115 /2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 15 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/ 115 /2016 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w programie Owoce i warzywa w szkole w roku szkolnym 2016/2017

Warunki uczestnictwa w programie Owoce i warzywa w szkole w roku szkolnym 2016/2017 Załącznik do Zarządzenia Nr 175/2016/Z Prezesa ARR z dnia 13 września 2016 r. Warunki uczestnictwa w programie Owoce i warzywa w szkole w roku szkolnym 2016/2017 Agencja Rynku Rolnego ul. Karolkowa 30

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz. 1158 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 lutego 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/461/18 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 25 stycznia 2018 r.

Poznań, dnia 5 lutego 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/461/18 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 25 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 lutego 2018 r. Poz. 1191 UCHWAŁA NR XLI/461/18 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 16 stycznia 2017 r. Poz. 252 UCHWAŁA NR XXXIX/297/2016 RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / /2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia. grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR / /2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia. grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR / /2016 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia. grudnia 2016 r. Projekt w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oraz trybu i zakresu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz. 5606 UCHWAŁA NR XXXVI/183/13 RADY GMINY WITONIA w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 1308 UCHWAŁA NR 55/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 1308 UCHWAŁA NR 55/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 1308 UCHWAŁA NR 55/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2014 r. OrS.4431.9.2014.BB P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia... 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2015 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2015 r. PROJEKT w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2015/2016 Na podstawie art. 45b ust. 3

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2015 roku

Uchwała Nr Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2015 roku Projekt Uchwała Nr Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/1064/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach. z dnia 10 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr XXXV/1064/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach. z dnia 10 czerwca 2010 r. Uchwała Nr XXXV/1064/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 2537 UCHWAŁA NR 125/XVI/2016 RADY MIEJSKIEJ W KALETACH z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII..2015 RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII..2015 RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 10 września 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR VIII..2015 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom, przedszkolom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA NR / / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia.. 2015 r. Projekt z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR / / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia.. 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Miasto Koszalin dotacji dla niepublicznych szkół

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 6 marca 2017 r. Poz. 853 UCHWAŁA NR XXXIX/397/2017 RADY MIEJSKIEJ JASŁA. z dnia 23 stycznia 2017 r.

Rzeszów, dnia 6 marca 2017 r. Poz. 853 UCHWAŁA NR XXXIX/397/2017 RADY MIEJSKIEJ JASŁA. z dnia 23 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 6 marca 2017 r. Poz. 853 UCHWAŁA NR XXXIX/397/2017 RADY MIEJSKIEJ JASŁA z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Autoryzacja zakładów produkcyjnych (przetwórczych) i zakładów konfekcjonujących

Autoryzacja zakładów produkcyjnych (przetwórczych) i zakładów konfekcjonujących Załącznik nr 2 Autoryzacja zakładów produkcyjnych (przetwórczych) i zakładów konfekcjonujących 1. Autoryzację w ramach niniejszego mechanizmu muszą posiadać następujące zakłady produkcyjne/przetwórcze:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/128/2015 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU. z dnia 29 października 2015 r.

Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/128/2015 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz. 9446 UCHWAŁA NR XV/128/2015 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/248/17 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 31 stycznia 2017 r.

Warszawa, dnia 20 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/248/17 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 31 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 20 lutego 2017 r. Poz. 1654 UCHWAŁA NR XXII/248/17 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 391 UCHWAŁA NR XIII/107/2015 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 391 UCHWAŁA NR XIII/107/2015 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 391 UCHWAŁA NR XIII/107/2015 RADY MIEJSKIEJ W RACIĄŻU z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/160/2016 RADY GMINY RADZIEJOWICE. z dnia 20 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/160/2016 RADY GMINY RADZIEJOWICE. z dnia 20 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 r. Poz. 11823 UCHWAŁA NR XXXIII/160/2016 RADY GMINY RADZIEJOWICE z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO z dnia... 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych szkół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 30 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 30 czerwca 2014 r. Projekt z dnia... Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz. 9448 UCHWAŁA NR 117/XIII/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 29 października 2015 r.

Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz. 9448 UCHWAŁA NR 117/XIII/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz. 9448 UCHWAŁA NR 117/XIII/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji e-szklanka

Instrukcja obsługi aplikacji e-szklanka Instrukcja obsługi aplikacji e-szklanka dla Wnioskodawców niebędących placówkami oświatowymi (dostawcy organizacje, władze działające w imieniu placówek oświatowych) Wybrane pojęcia Należy zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI/297/2013 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 31 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr XXXI/297/2013 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 31 stycznia 2013 r. Uchwała Nr XXXI/297/2013 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 grudnia 2016 r. Poz. 5767 UCHWAŁA NR XXVII/132/16 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2015 r. Poz. 10870 UCHWAŁA NR XVI.111.2015 RADY GMINY KOTUŃ. z dnia 30 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2015 r. Poz. 10870 UCHWAŁA NR XVI.111.2015 RADY GMINY KOTUŃ. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 grudnia 2015 r. Poz. 10870 UCHWAŁA NR XVI.111.2015 RADY GMINY KOTUŃ z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA... PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU Z DNIA... w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/124/15 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU. z dnia 30 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/124/15 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU. z dnia 30 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 8523 UCHWAŁA NR XVII/124/15 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 16 stycznia 2018 r. Poz. 385 UCHWAŁA NR 533/2018 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina

Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina Załącznik do Zarządzenia Nr 184/2015/Z Prezesa ARR z dnia 5 listopada 2015 r. Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina Agencja Rynku Rolnego ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI /244/ 2014 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 3 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI /244/ 2014 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 3 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVI /244/ 2014 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1065. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 10 września 2013 r.

Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1065. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 10 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1065 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 10 września 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 687/XLIV/2018 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 18 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR 687/XLIV/2018 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 18 stycznia 2018 r. UCHWAŁA NR 687/XLIV/2018 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia PROJEKT DRUK Nr 375 UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV.86.15 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV.86.15 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV.86.15 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 30 grudnia 2015 r. sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli pobrania i wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/249/2017 RADY MIASTA PIONKI. z dnia 1 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 9 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/249/2017 RADY MIASTA PIONKI. z dnia 1 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 lutego 2017 r. Poz. 1270 UCHWAŁA NR XXXVII/249/2017 RADY MIASTA PIONKI z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/358/2017 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 11 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/358/2017 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 11 grudnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 grudnia 2017 r. Poz. 12106 UCHWAŁA NR XXVIII/358/2017 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia... 2014 r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły, przedszkola

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 292 UCHWAŁA NR XXVI/294/2016 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/57/15 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 10 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/57/15 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 10 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/57/15 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty

Bardziej szczegółowo