Warunki stwierdzenia nabycia prawa do uzyskania płatności związanej oraz przeniesienia tego prawa

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki stwierdzenia nabycia prawa do uzyskania płatności związanej oraz przeniesienia tego prawa"

Transkrypt

1 Warunki stwierdzenia nabycia prawa do uzyskania płatności związanej oraz przeniesienia tego prawa Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/ Warszawa Wprowadzono w życie Zarządzeniem Nr 130/2009/Z Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia 1 lipca 2009 r.

2 Spis treści 1. WPROWADZENIE 3 2. UCZESTNICY MECHANIZMU 3 3. AKTY PRAWNE 3 4. NABYCIE PRAWA DO UZYSKANIA PŁATNOŚCI ZWIĄZANEJ Czynności niezbędne do nabycia prawa do uzyskania płatności związanej Wydanie decyzji o stwierdzeniu nabycia prawa do uzyskania płatności związanej / o odmowie stwierdzenia prawa do uzyskania płatności związanej 8 5. PRZENIESIENIE PRAWA DO UZYSKANIA PŁATNOŚCI ZWIĄZANEJ Szczegółowe uwarunkowania przeniesienia prawa do uzyskania płatności związanej Czynności niezbędne do przeniesienia prawa do uzyskania płatności związanej Wydanie decyzji o wpisie do rejestru producentów nabywcy prawa do uzyskania płatności związanej / o odmowie wpisu do rejestru producentów nabywcy prawa do uzyskania płatności związanej i/lub o skreśleniu z rejestru producentów zbywcy prawa do uzyskania płatności związanej ODWOŁANIA OD DECYZJI REJESTR PRODUCENTÓW SUROWCA TYTONIOWEGO KONTROLE i CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE PODSUMOWANIE SŁOWNIK POJĘĆ I ADRESY Skróty Definicje Adresy FORMULARZE 18 2

3 1.WPROWADZENIE Wpis do rejestru producentów surowca tytoniowego uprawnia do ubiegania się o płatność związaną z produkcją, do dostarczonego pierwszemu przetwórcy, w ramach zawartych umów na uprawę tytoniu, surowca tytoniowego z danego roku zbioru. Producenci surowca tytoniowego, którzy w latach posiadali limit produkcji surowca tytoniowego i/lub kwotę produkcji surowca tytoniowego i na podstawie posiadanego limitu i/lub posiadanej kwoty zawarli umowy kontraktacji lub umowy na uprawę tytoniu z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego i/lub umowy kontraktacji z grupą producentów surowca tytoniowego, mogą ubiegać się o stwierdzenie nabycia prawa do uzyskania płatności związanej. O stwierdzenie nabycia prawa do uzyskania płatności związanej mogą ubiegać się producenci surowca tytoniowego, po uprzednim zarejestrowaniu się w CRP, na podstawie wniosku złożonego na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Rynku Rolnego. 2. UCZESTNICY MECHANIZMU W mechanizmie Kontraktacja, odbiór i przetwórstwo surowca tytoniowego mogą uczestniczyć zarówno producenci indywidualni jak i producenci należący do grupy producentów surowca tytoniowego. Producent indywidualny producent rolny (producent surowca tytoniowego) niebędący członkiem grupy producentów. Grupa producentów osoba prawna, wpisana przez Marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce siedziby grupy producentów do rejestru grup producentów, zrzeszająca producentów surowca tytoniowego, nazywanych członkami grupy producentów. 3. AKTY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych 3

4 (Dz. U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1702, z póżn. zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 luty 2008 r. w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. Nr 30, poz. 181). 3. Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. z 2008 r., Nr 11, poz. 70, z późn. zm.). 4. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.). 5. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz.76, z późn. zm.). 6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie rejonów uprawy tytoniu (Dz. U. Nr 209, poz. 1547). 7. Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z późn. zm.). 8. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz z późn. zm.). 9. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 4. NABYCIE PRAWA DO UZYSKANIA PŁATNOŚCI ZWIĄZANEJ Prawo do uzyskania płatności związanej nabywa osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która: 1) w 2003 r. posiadała limit produkcji surowca tytoniowego, w tym również limit przyznany z rezerwy limitu krajowego produkcji surowca tytoniowego, i w ramach tego limitu zawarła umowę kontraktacji z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego lub 4

5 2) nie będąc grupą producentów tytoniu, posiadała w 2004 r. lub 2005 r. kwotę produkcji surowca tytoniowego i w ramach tej kwoty zawarła w danym roku umowę na uprawę tytoniu z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego, lub 3) będąc członkiem grupy producentów tytoniu, była objęta podziałem kwoty produkcji surowca tytoniowego wynikającym z decyzji o przyznaniu kwoty produkcji surowca tytoniowego tej grupie na 2004 r. lub 2005 r. i zawarła w danym roku umowę kontraktacji z tą grupą. Warunek zawarcia umowy na uprawę, o którym mowa w pkt 2), oraz warunek zawarcia umowy kontraktacji, o którym mowa w pkt 3), nie dotyczy producentów surowca tytoniowego, którzy nie posiadali limitu produkcji surowca tytoniowego w 2003 r. i kwoty produkcji surowca tytoniowego w 2004 r. Prawo do uzyskiwania płatności związanej nie przysługuje osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, które w latach przeniosły własność gospodarstwa rolnego lub jego części na inne osoby albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli w związku z tym przeniesieniem zbywcy przestali być posiadaczami limitu produkcji surowca tytoniowego lub kwoty produkcji surowca tytoniowego, chyba że posiadały kwotę produkcji surowca tytoniowego na 2005 r. i zawarły, w ramach tej kwoty, umowę na uprawę tytoniu z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego lub umowę kontraktacji z grupą producentów tytoniu, a zobowiązania i wierzytelności wynikające z tych umów nie zostały przeniesione na inny podmiot Czynności niezbędne do nabycia prawa do uzyskania płatności związanej 1. O stwierdzenie nabycia prawa do uzyskania płatności związanej mogą ubiegać osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w pkt 4 niniejszych warunków, przez złożenie wniosku w OT ARR. 2. Przed złożeniem wniosku o stwierdzenie nabycia prawa do uzyskania płatności związanej wnioskodawca zobowiązany jest zarejestrować się w CRP 5

6 prowadzonym przez ARR (Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców). W przypadku, gdy producent surowca tytoniowego nie zarejestrował się w CRP przed złożeniem wniosku, wraz z wnioskiem o stwierdzenie nabycia prawa do uzyskania płatności związanej powinien złożyć wniosek o wpis do Centralnego Rejestru Przedsiębiorców (WPR_P1_f1). 3. Formularz wniosku o stwierdzenie nabycia prawa do uzyskania płatności związanej (Kty_P3_f1) można uzyskać w OT ARR, Centrali ARR lub poprzez jego wydruk ze strony internetowej ARR 4. Poprawnie wypełniony formularz wniosku o stwierdzenie nabycia prawa do uzyskania płatności związanej należy dostarczyć osobiście lub przesyłką poleconą do właściwego OT ARR: członkowie grup producentów do OT ARR właściwego ze względu na siedzibę grupy, producenci indywidualni do OT ARR właściwego ze względu miejsce położenia plantacji, na której uprawiany jest tytoń, w dowolnym terminie. Jednakże, gdy producent surowca tytoniowego zamierza ubiegać się o płatność związaną za surowiec tytoniowy z danego roku zbioru, wniosek o stwierdzenie nabycia prawa do uzyskania płatności oraz o wpis do rejestru producentów powinien być złożony najpóźniej na 60 dni przed ostatecznym terminem przewidzianym na zawieranie umów na uprawę tytoniu dla danego roku zbioru. 5. Jeżeli wniosek o stwierdzenie nabycia prawa do uzyskania płatności związanej wpłynie po terminie wymaganym do jego złożenia dla danego roku zbioru, a spełnia pozostałe wymogi formalno prawne i niezbędne warunki do nabycia prawa do uzyskania płatności związanej, Dyrektor OT ARR wydaje decyzję o stwierdzeniu nabycia prawa do uzyskania płatności związanej, ze wskazaniem roku zbioru, począwszy, od którego producent nabywa prawo do uzyskania płatności związanej. 6

7 6. W przypadku, gdy złożony wniosek o stwierdzenie nabycia prawa do uzyskania płatności związanej: został złożony przez producenta surowca tytoniowego, który nie jest zarejestrowany w CRP i/lub dane producenta podane we wniosku i załączonych do niego dokumentach nie są zgodne z danymi zawartymi w CRP, jest nieczytelny i nie zostały wypełnione wszystkie wymagane pola, jest niekompletny, tj. gdy do wniosku nie są załączone wszystkie wymagane załączniki i nie są one odpowiednio potwierdzone, nie został podpisany przez producenta lub osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania producenta, wnioskodawca zostaje wezwany do usunięcia stwierdzonych braków we wniosku, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania. 7. Jeżeli wnioskodawca uzupełni stwierdzone braki we wniosku z zachowaniem 7 dniowego terminu do jego uzupełnienia, jego wniosek uważa się za złożony w pierwotnej dacie wpływu do ARR. 8. W przypadku, gdy wnioskodawca nie uzupełni stwierdzonych braków z zachowaniem 7 dniowego terminu do jego uzupełnienia, bądź ponownie prześle źle wypełniony wniosek, to jego wniosek pozostaje bez rozpoznania. Wnioskodawca w formie pisemnej zostaje zawiadomiony o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania Wydanie decyzji o stwierdzeniu nabycia prawa do uzyskania płatności związanej / o odmowie stwierdzenia nabycia prawa do uzyskania płatności związanej 1. Jeżeli wniosek o stwierdzenie nabycia prawa do uzyskania płatności związanej spełnia wymogi formalno-prawne oraz po sprawdzeniu, na podstawie posiadanej przez ARR dokumentacji, czy producent spełnia niezbędne warunki do nabycia prawa do uzyskania płatności związanej, określone w pkt 4 niniejszych warunków, 7

8 Dyrektor OT ARR wydaje decyzję o stwierdzeniu nabycia prawa do uzyskania płatności związanej. 2. W przypadku stwierdzenia, iż producent nie spełnia niezbędnych warunków do nabycia prawa do uzyskania płatności związanej, określonych w pkt 4 niniejszych warunków, Dyrektor OT ARR wydaje decyzję o odmowie stwierdzenia nabycia prawa do uzyskania płatności związanej. 3. Decyzja o stwierdzeniu nabycia prawa do uzyskania płatności związanej /decyzja o odmowie stwierdzenia nabycia prawa do uzyskania płatności związanej przesyłana jest do wnioskodawcy przesyłką poleconą. 5. PRZENIESIENIE I DZIEDZICZENIE PRAWA DO UZYSKANIA PŁATNOŚCI ZWIĄZANEJ. 5.1 Szczegółowe uwarunkowania przeniesienia prawa do uzyskania płatności związanej. 1. Prawo do uzyskania płatności związanej jest niepodzielne, może być zbywane i podlega dziedziczeniu. 2. Przeniesienia prawa do uzyskania płatności związanej w drodze czynności prawnej dokonuje się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 3. W przypadku nabycia prawa do uzyskania płatności związanej przez podmiot, któremu już przysługuje prawo do uzyskania płatności związanej, uznaje się, że podmiot ten dysponuje jednym prawem do uzyskania płatności związanej. 4. W przypadku, gdy prawo do uzyskania płatności zwiazanej przysługuje łącznie kilku podmiotom, nabycie takiego prawa przez jeden z tych podmiotów skutkuje wygaśnięciem jego uprawnień w zakresie łącznego prawa do uzyskania płatności zwiazanej. 5. W przypadku, gdy podmiotowi przysługuje prawo do uzyskania płatności zwiazanej, nabycie takiego prawa łącznie z innymi podmiotami w zakresie dotyczącym tego podmiotu uznaje się za bezskuteczne. 6. Jeżeli prawo do uzyskania płatności związanej przysługuje łącznie kilku podmiotom to: 8

9 a) rozporządzanie tym prawem, w zakresie określanym w pkt.1, wymaga zgody wszystkich podmiotów, którym to prawo przysługuje, wyrażonej, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej; b) w przypadku śmierci osoby fizycznej albo rozwiązania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, jej uprawnienia wynikające z łącznego prawa do uzyskania płatności związanej wygasają; c) płatność związaną przyznaje się podmiotowi wskazanemu, w formie pisemnej z notarialnie poświadczonymi podpisami, przez pozostałe podmioty, którym przysługuje prawo do uzyskania płatności zwiazanej. 7. Jeżeli zgoda, o której mowa w pkt 6 lit. a), nie została wyrażona, każdy z podmiotów, którym łącznie przysługuje prawo do uzyskania płatności związanej, może żądać rozstrzygnięcia przez sąd. Sąd orzeka, uwzględniając interesy wszystkich podmiotów. 8. W sprawach, o których mowa w pkt.7 stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym. 5.2 Czynności niezbędne do przeniesienia prawa do uzyskania płatności związanej. 1. O przeniesienie prawa do uzyskania płatności związanej mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które nabyły takie prawo od producenta surowca tytoniowego wpisanego do rejestru producentów. 9

10 2. Przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru producentów wnioskodawca zobowiązany jest zarejestrować się w CRP prowadzonym przez ARR (Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców). W przypadku, gdy producent surowca tytoniowego nie zarejestrował się w CRP przed złożeniem wniosku, wraz z wnioskiem o wpis do rejestru producentów powinien złożyć wniosek o wpis do Centralnego Rejestru Przedsiębiorców (WPR_P1_f1). 3. Formularz wniosku o wpis do rejestru producentów (Kty_P4_f1) można uzyskać w OT ARR, Centrali ARR lub poprzez jego wydruk ze strony internetowej ARR 4. Poprawnie wypełniony formularz wniosku o wpis do rejestru producentów należy dostarczyć osobiście lub przesyłką poleconą do właściwego OT ARR: członkowie grup producentów do OT ARR właściwego ze względu na siedzibę grupy, producenci indywidualni do OT ARR właściwego ze względu miejsce położenia plantacji, na której uprawiany jest tytoń. 5. Wniosek o wpis do rejestru producentów należy złożyć w terminie 14 dni od dnia nabycia prawa do uzyskania płatności związanej. 6. Do wniosku należy dołączyć: 1) W przypadku przeniesienia prawa do uzyskania płatności związanej w drodze czynności prawnej kopię dokumentu potwierdzającego przeniesienie prawa do uzyskania płatności związanej. 2) W przypadku przeniesienia prawa do uzyskania płatności związanej w drodze dziedziczenia prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku Jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, producent surowca tytoniowego do wniosku dołącza: a) zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo b) kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku: 10

11 potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji. Po zakończeniu postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca składa prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia. 7. Jeśli prawo do uzyskania płatności związanej przysługuje łącznie kilku podmiotom, wniosek o wpis do rejestru producentów składa podmiot wskazany przez pozostałe podmioty, którym przysługuje prawo do uzyskania płatności zwiazanej. W takim przypadku do wniosku, oprócz dokumentu potwierdzającego nabycie prawa do uzyskania płatności związanej, należy dołączyć oświadczenia pozostałych podmiotów, z notarialnie poświadczonymi podpisami, wskazujące podmiot uprawniony do rozporządzania tym prawem oraz do uzyskania płatności związanej. 8. Jeżeli wniosek o wpis do rejestru producentów wpłynie po terminie wymaganym do jego złożenia, Dyrektor OT ARR wydaje decyzję o odmowie wpisu do rejestru producentów nabywcy prawa do uzyskania płatności związanej. 9. W przypadku, gdy złożony wniosek o wpis do rejestru producentów: został złożony przez producenta surowca tytoniowego, który nie jest zarejestrowany w CRP i/lub dane producenta podane we wniosku i załączonych do niego dokumentach nie są zgodne z danymi zawartymi w CRP, jest nieczytelny i nie zostały wypełnione wszystkie wymagane pola, jest niekompletny, tj. gdy do wniosku nie są załączone wszystkie wymagane załączniki i nie są one odpowiednio potwierdzone, 11

12 nie został podpisany przez producenta lub osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania producenta, wnioskodawca zostaje wezwany do usunięcia stwierdzonych braków we wniosku, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania. 10. Jeżeli wnioskodawca uzupełni stwierdzone braki we wniosku z zachowaniem 7 dniowego terminu do jego uzupełnienia, jego wniosek uważa się za złożony w pierwotnej dacie wpływu do ARR. 11. W przypadku, gdy wnioskodawca nie uzupełni stwierdzonych braków z zachowaniem 7 dniowego terminu do jego uzupełnienia, bądź ponownie prześle źle wypełniony wniosek, to jego wniosek pozostaje bez rozpoznania. Wnioskodawca w formie pisemnej zostaje zawiadomiony o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania Wydanie decyzji o wpisie do rejestru producentów nabywcy prawa do uzyskania płatności związanej/ o odmowie wpisu do rejestru producentów nabywcy prawa do uzyskania płatności związanej i/lub o skreśleniu z rejestru producentów zbywcy prawa do uzyskania płatności związanej. 1. Jeżeli wniosek o wpis do rejestru producentów spełnia wymogi formalno-prawne oraz po sprawdzeniu, na podstawie posiadanej przez ARR dokumentacji, czy producent spełnia niezbędne warunki uzyskania wpisu do rejestru producentów, określone w pkt 5.1 niniejszych warunków, Dyrektor OT ARR wydaje decyzje: a) w przypadku, gdy nabycie prawa nastąpiło w drodze czynności prawnej: decyzję o wpisie do rejestru producentów nabywcy prawa do uzyskania płatności związanej, decyzję o skreśleniu z rejestru producentów zbywcy prawa do uzyskania płatności związanej, b) w przypadku, gdy przeniesienie tego prawa nastąpiło w drodze dziedziczenia: decyzję o wpisie do rejestru producentów nabywcy prawa do uzyskania płatności związanej. 12

13 2. W przypadku przeniesienia prawa do uzyskania płatności związanej w drodze dziedziczenia, jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, decyzję o wpisie do rejestru producentów nabywcy prawa do uzyskania płatności związanej wydaje się po złożeniu przez spadkobiercę prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku; 3. W przypadku stwierdzenia, że zbywca prawa nie jest wpisany do rejestru producentów surowca tytoniowego, a tym samym nie posiada prawa do uzyskania płatności związanej i/lub producent (nabywca) nie spełnia niezbędnych warunków uzyskania wpisu do rejestru producentów, Dyrektor OT ARR wydaje decyzję o odmowie wpisu do rejestru producentów nabywcy prawa do uzyskania płatności związanej. 6. ODWOŁANIA OD DECYZJI 1. Od decyzji wydanych w ramach mechanizmu Kontraktacja, odbiór i przetwórstwo surowca tytoniowego wymienionych w rozdziale 4 i 5 niniejszych Warunków, stronie przysługuje odwołanie do Prezesa Agencji Rynku Rolnego wniesione za pośrednictwem Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 2. Po wyczerpaniu środków odwoławczych strona może wnieść skargę na decyzję z powodu jej niezgodności z prawem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu decyzji (art. 52 i art i art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz z późn. zm.). 7. REJESTR PRODUCENTÓW SUROWCA TYTONIOWEGO 1. Dyrektor OT ARR prowadzi rejestr producentów surowca tytoniowego posiadających prawo do uzyskania płatności związanej. 2. Rejestr producentów prowadzony jest w formie papierowej i w wersji elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji. Rejestr producentów jest jawny i zawiera dane: 13

14 1) imię i nazwisko oraz adres miejsce zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wnioskodawcy, 2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy, 3) numer REGON jeżeli wnioskodawca jest osobą prawną, 4) numer identyfikacyjny wnioskodawcy, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności jeżeli został nadany, 5) informację o zdarzeniu prawnym, na podstawie którego podmiot posiadający prawo do uzyskania płatności związanej nabył to prawo, dodatkowo 6) Nr w rejestrze producentów. 3. Producent surowca tytoniowego wpisany do rejestru producentów, zobowiązany jest powiadomić Dyrektora OT ARR, właściwego ze względu na: siedzibę grupy członkowie grup producentów, dokonanie wpisu do rejestru producentów producenci indywidualni. o zmianie danych, o których mowa w pkt 7 ppkt 2 niniejszych warunków, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zaistnienia. 4. Powiadomienie o zmianach powinno być dokonane na formularzu informacji o zmianie danych (Kty_P3_f6). 5. Wraz z informacją należy złożyć dokumenty potwierdzające zmianę. 8. KONTROLE I CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE Producent surowca tytoniowego uczestniczący w mechanizmie Kontraktacja, odbiór i przetwórstwo surowca tytoniowego zobowiązany jest poddać się wszelkim kontrolom i czynnościom sprawdzającym przeprowadzanym przez komórki organizacyjne pionu kontrolnego Centrali ARR, SKT OT ARR oraz inne upoważnione instytucje, w celu należytego przestrzegania zasad realizacji mechanizmu Kontraktacja, odbiór i przetwórstwo surowca tytoniowego oraz przepisów prawa krajowego i wspólnotowego. 14

15 9. PODSUMOWANIE Powyższe zasady będą obowiązywać do odwołania chyba, że postanowi się inaczej z zastrzeżeniem możliwości dokonywania zmian w niniejszych dokumentach, w przypadku stwierdzenia występowania oczywistych pomyłek pisarskich, bądź zmian wprowadzonych w legislacji Wspólnoty lub krajowej. 10. SŁOWNIK POJĘĆ I ADRESY 10.1 Skróty ARR CRP MRiRW OT ARR SI OT ARR - Agencja Rynku Rolnego - Centralny Rejestr Producentów - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego - Sekcja Interwencji w OT ARR Definicje Centralny Rejestr Przedsiębiorców baza danych podmiotów uczestniczących w mechanizmach administrowanych przez ARR. Dostawa wszelkie czynności mające miejsce określonego dnia, które obejmują przekazanie surowca tytoniowego przez producenta zakładowi pierwszego przetwarzania, odbywające się na podstawie zawartych umów na uprawę w punkcie odbioru surowca tytoniowego. Dziedziczenie nabycie spadku przez jedną lub więcej osób fizycznych lub prawnych w wyniku śmierci osoby fizycznej. Gospodarstwo rolne grunty orne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą oraz z prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa. Grupa producentów osoba prawna, wpisana przez Marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce siedziby grupy producentów do rejestru grup producentów, zrzeszająca producentów surowca tytoniowego, nazywanych członkami grupy producentów. 15

16 Nabywca osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na podstawie stosownego dokumentu nabyła prawo do uzyskania płatności. Osoba uprawniona do reprezentowania osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczeniem o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, a także pełnomocnicy osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Płatność uzupełniająca płatność składająca się z części płatności związanej z produkcją oraz części płatności niezwiązanej z produkcją. Płatność związana część płatności uzupełniającej związana z produkcją, przyznawana przez Dyrektora OT ARR w drodze decyzji administracyjnej na wniosek producenta surowca tytoniowego, na podstawie art. 33e ust.1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70, z późn. zm.). Producent surowca tytoniowego producent rolny, w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, produkujący surowiec tytoniowy. Producent indywidualny producent rolny (producent surowca tytoniowego) niebędący członkiem grupy producentów. Rejestr producentów jawny spis producentów surowca tytoniowego posiadających prawo do uzyskania płatności związanej, zawierający ważne (z prawnego punktu widzenia) dane dotyczące tych producentów, prowadzony przez Agencję Rynku Rolnego. Surowiec tytoniowy wysuszone liście tytoniu, Umowa kontraktacji umowa zawarta pomiędzy członkiem grupy a grupą producentów, w ramach umowy na uprawę tytoniu zawartej przez grupę producentów tytoniu z pierwszym przetwórcą. Umowa na uprawę tytoniu umowa zawarta pomiędzy producentem surowca tytoniowego niebędącym członkiem grupy producentów tytoniu, wpisanym do rejestru producentów lub grupą producentów tytoniu w imieniu swoich członków, wpisanych do rejestru producentów a pierwszym przetwórcą surowca tytoniowego, w której producent surowca tytoniowego zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć do 16

17 pierwszego przetwórcy ilość surowca tytoniowego określoną w umowie, a pierwszy przetwórca zobowiązuje się odebrać surowiec tytoniowy w umówionym terminie i zapłacić za niego ustaloną cenę oraz spełnić określone świadczenia dodatkowe, jeżeli umowa lub przepisy szczególne przewidują obowiązek spełnienia takiego świadczenia. Właściwy OT ARR OT ARR, na którego obszarze działania znajduje się plantacja producenta surowca tytoniowego, siedziba grupy producentów, punkt odbioru surowca tytoniowego lub siedziba pierwszego przetwórcy/zakład pierwszego przetwarzania surowca tytoniowego. Zbycie przeniesienie prawa na inną osobę za pomocą czynności prawnej Adresy Wszystkie dokumenty dotyczące realizacji mechanizmu Kontraktacja, odbiór i przetwórstwo surowca tytoniowego należy kierować do: OT ARR właściwego ze względu na miejsce położenia plantacji, na której uprawiany jest tytoń, w przypadku producentów indywidualnych, OT ARR właściwego ze względu na siedzibę grupy, w przypadku grup producentów. OT ARR Białystok Białystok, ul. Kombatantów 4 tel. (0 85) , fax (0 85) OT ARR Bydgoszcz Bydgoszcz, ul. Kasztanowa 57 tel. (0 52) , fax (0 52) OT ARR Gdynia Gdynia, ul. Kołłątaja 1 tel. (0 58) , fax (0 58) OT ARR Gorzów Wielkopolski Gorzów Wlkp., ul. Gen. W. Sikorskiego 20 C tel. (0 95) , fax (0 95) OT ARR Katowice Katowice, ul. Plac pod Lipami 5 tel. (0 32) , fax (0 32) OT ARR Łódź Łódź, ul. Wróblewskiego 18 tel. (0 42) , fax (0 42) OT ARR Olsztyn Olsztyn, ul. Partyzantów 1/2 tel. (0 89) , fax (0 89) OT ARR Opole Opole, ul. Horoszkiewicza 6 tel. (0 77) , fax (0 77) OT ARR Poznań Poznań, ul. Marcelińska 90 tel. (0 61) , fax (0 61) OT ARR Rzeszów Rzeszów, ul. J. Piłsudskiego 32 tel. (0 17) , fax (0 17)

18 OT ARR Kielce Kielce, ul. Piaskowa 18 tel. (0 41) , fax (0 41) OT ARR Kraków Kraków ul. Mogilska 104 tel. (0 12) , fax (0 12) OT ARR Lublin Lublin, ul. Unicka 4 tel. (0 81) , fax (0 81) OT ARR Szczecin Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 21 tel. (0 91) , fax (0 91) OT ARR Warszawa Warszawa, ul. Jerzego Waszyngtona 146 tel. (0 22) , fax (0 22) OT ARR Wrocław Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 28/30 tel. (0 71) , fax (0 71) Agencja Rynku Rolnego Nowy Świat 6/ Warszawa Telefoniczny punkt informacyjny tel FORMULARZE Kty_P3_f1 Wniosek o stwierdzenie nabycia prawa do uzyskania płatności związanej, Kty_P3_f6 Informacja o zmianie danych, Kty_P4_f1 Wniosek o wpis do rejestru producentów. 18

Warunki uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego

Warunki uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego Załącznik do Zarządzenia Nr 110/2005/Z Prezesa ARR z dnia 13 kwietnia 2005 r. Warunki uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Wprowadzenie 1.1. Podstawy prawne. str. 4 str. 4. 2. Podmioty uprawnione do ubiegania się o zezwolenie na

SPIS TREŚCI. 1. Wprowadzenie 1.1. Podstawy prawne. str. 4 str. 4. 2. Podmioty uprawnione do ubiegania się o zezwolenie na 1. Wprowadzenie 1.1. Podstawy prawne SPIS TREŚCI str. 4 str. 4 2. Podmioty uprawnione do ubiegania się o zezwolenie na str. 6 wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca

Bardziej szczegółowo

Warunki przyznania płatności niezwiązanej sektor skrobi ziemniaczanej

Warunki przyznania płatności niezwiązanej sektor skrobi ziemniaczanej Załącznik do Zarządzenia Nr 258/2009/Z Prezesa ARR z dnia 22 grudnia 2009 r. Warunki przyznania płatności niezwiązanej sektor skrobi ziemniaczanej Data wydania: Strona 2 z 11 Spis treści 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Zadania Agencji Rynku Rolnego dotyczące organizacji rynku wina w Polsce

Zadania Agencji Rynku Rolnego dotyczące organizacji rynku wina w Polsce Zadania Agencji Rynku Rolnego dotyczące organizacji rynku wina w Polsce www.arr.gov.pl Zadania ARR dotyczące organizacji rynku wina w Polsce W ramach unijnej polityki rolnej Agencja Rynku Rolnego realizuje

Bardziej szczegółowo

wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego

wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego Biogaz rolniczy Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo energetyczne 1 od 1 stycznia 2011 roku działalność gospodarcza w zakresie: wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania pomocy z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka

Warunki udzielania pomocy z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka Załącznik do Zarządzenia Nr 114/2017/Z Prezesa ARR z dnia 6 lipca 2017 r. Warunki udzielania pomocy z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka Agencja Rynku Rolnego ul. Karolkowa 30 01-207 Warszawa www.arr.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12

Bardziej szczegółowo

Warunki zatwierdzania podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych

Warunki zatwierdzania podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych Załącznik do Zarządzenia 107/2007/Z Prezesa ARR z dnia 9 marca 2007 r. Warunki zatwierdzania podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 282 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 282 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 282 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 314/2008/Z Prezesa ARR z dnia 18 listopada 2008r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 314/2008/Z Prezesa ARR z dnia 18 listopada 2008r. Załącznik do Zarządzenia Nr 314/2008/Z Prezesa ARR z dnia 18 listopada 2008r. Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Warunki przyznania pomocy na ograniczenie produkcji mleka

Warunki przyznania pomocy na ograniczenie produkcji mleka Załącznik do Zarządzenia Nr 183/2016/Z Prezesa ARR z dnia 15 września 2016 r. Warunki przyznania pomocy na ograniczenie produkcji mleka Agencja Rynku Rolnego ul. Karolkowa 30 01-207 Warszawa www.arr.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania zatwierdzenia pierwszego przetwórcy surowca tytoniowego

Warunki uzyskania zatwierdzenia pierwszego przetwórcy surowca tytoniowego Załącznik do Zarządzenia Nr 66//2013/Z Prezesa ARR z dnia 17 czerwca 2013 r. Warunki uzyskania zatwierdzenia pierwszego przetwórcy surowca tytoniowego Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 92/2015/Z Prezesa ARR z dnia 23 czerwca 2015 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁATY KRAJOWEJ DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Agencja Rynku Rolnego ul.

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny

Warunki udzielania pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny Załącznik do Zarządzenia Nr 35/2014/Z Prezesa ARR z dnia 9 kwietnia 2014 r. Warunki udzielania pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy

Bardziej szczegółowo

Warunki uznawania grup producentów rolnych Agencja Rynku Rolnego Ul. Karolkowa Warszawa

Warunki uznawania grup producentów rolnych Agencja Rynku Rolnego Ul. Karolkowa Warszawa Warunki uznawania grup producentów rolnych Agencja Rynku Rolnego Ul. Karolkowa 30 01-207 Warszawa Załącznik do Zarządzenia Nr 50/2016/Z Prezesa ARR z dnia 1 marca 2016 r. SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2.

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina

Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina Załącznik do Zarządzenia Nr 184/2015/Z Prezesa ARR z dnia 5 listopada 2015 r. Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina Agencja Rynku Rolnego ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 209/2010/Z Prezesa ARR z dnia 27 grudnia 2010 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 209/2010/Z Prezesa ARR z dnia 27 grudnia 2010 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 209/2010/Z Prezesa ARR z dnia 27 grudnia 2010 r. Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w rolnictwie w 2012 r. Agencja Rynku Rolnego udziela w ramach

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 178/2015/Z Prezesa ARR z dnia 2 listopada 2015 r. TRYB UDZIELANIA DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W PRZEDSZKOLACH I GIMNAZJACH

Bardziej szczegółowo

Dopłaty do materiału siewnego

Dopłaty do materiału siewnego Dopłaty do materiału siewnego Agencja Rynku Rolnego udziela w ramach pomocy de minimis w rolnictwie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 364 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

W sekcji II - pole 01 Numer identyfikacyjny,

W sekcji II - pole 01 Numer identyfikacyjny, INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Wniosku o przyznanie niewypłaconych z powodu śmierci producenta rolnego środków finansowych z tytułu pomocy w ramach działania Wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętego planem

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie wsparcia producentom świń

Wniosek o udzielenie wsparcia producentom świń Strona 1 z 6 1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR * Pieczątka kancelarii wpływu KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARR.... UWAGA! Warunkiem uczestnictwa w mechanizmach administrowanych przez

Bardziej szczegółowo

Ppw_P1_f1. 8. Zaznaczyć właściwe pole określające czy przedsiębiorca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) TAK NIE

Ppw_P1_f1. 8. Zaznaczyć właściwe pole określające czy przedsiębiorca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) TAK NIE Załącznik nr 1 do Warunków uczestnictwa w mechanizmie wprowadzonych Zarządzeniem Nr 7/2014/Z Prezesa ARR dnia 28.01.2014 Wniosek o wpis do ewidencji Strona 1 z 5 1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 153/2009/Z Prezesa ARR z dnia 20 lipca 2009r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 153/2009/Z Prezesa ARR z dnia 20 lipca 2009r. Załącznik do Zarządzenia Nr 153/2009/Z Prezesa ARR z dnia 20 lipca 2009r. Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producentów

Bardziej szczegółowo

Organizacja rynku wina w Polsce

Organizacja rynku wina w Polsce 2014 Organizacja rynku wina w Polsce Produkcja wina odgrywa w Unii Europejskiej znaczącą rolę i wynosi średnio około 165 mln hektolitrów rocznie. W niektórych regionach uprawa winorośli zajmuje nawet ponad

Bardziej szczegółowo

Warunki wypłaty pomocy restrukturyzacyjnej przez ARR dla plantatorów buraków cukrowych

Warunki wypłaty pomocy restrukturyzacyjnej przez ARR dla plantatorów buraków cukrowych Załącznik do Zarządzenia Nr 111/2011/Z z dnia 29 sierpnia 2011 r. Warunki wypłaty pomocy restrukturyzacyjnej przez ARR dla plantatorów buraków cukrowych Wprowadzono w życie Zarządzeniem Nr 111/2011/Z Prezesa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE WSTĘPNE WAŻNIEJSZE POJĘCIA. Symbol formularza: IW-2/141

INFORMACJE WSTĘPNE WAŻNIEJSZE POJĘCIA. Symbol formularza: IW-2/141 Symbol formularza: IW-2/141 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ w ramach działania Grupy producentów rolnych objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (symbol formularza wniosku

Bardziej szczegółowo

Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca)

Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca) Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca) Płatność ta jest w 100% finansowana z budżetu krajowego. Płatność uzupełniająca

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 152/2009/Z Prezesa ARR z dnia 20 lipca 2009r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 152/2009/Z Prezesa ARR z dnia 20 lipca 2009r. Załącznik do Zarządzenia Nr 152/2009/Z Prezesa ARR z dnia 20 lipca 2009r. Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny Strona 1 z 6 1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR * Pieczątka kancelarii Data wpływu KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARR.... UWAGA! Warunkiem uczestnictwa w mechanizmach administrowanych

Bardziej szczegółowo

RYNEK 2016 ORGANIZACJA PRODUKCJI WINOROŚLI I WINA W POLSCE

RYNEK 2016 ORGANIZACJA PRODUKCJI WINOROŚLI I WINA W POLSCE RYNEK 06 ORGANIZACJA PRODUKCJI WINOROŚLI I WINA W POLSCE Organizacja produkcji winorośli i wina w Polsce Produkcja wina odgrywa w Unii Europejskiej znaczącą rolę i wynosi średnio rocznie ok. 6 mln hektolitrów.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 156/2015/Z Prezesa ARR z dnia 7 października 2015 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 156/2015/Z Prezesa ARR z dnia 7 października 2015 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 156/2015/Z Prezesa ARR z dnia 7 października 2015 r. Warunki uczestnictwa organizacji charytatywnych, innych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych w mechanizmie administrowania

Bardziej szczegółowo

Warunki uznawania organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń oraz ponadnarodowych organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń

Warunki uznawania organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń oraz ponadnarodowych organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń Warunki uznawania organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń oraz ponadnarodowych organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń Agencja Rynku Rolnego ul. Karolkowa 30 01-207 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina

Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2013/Z Prezesa ARR z dnia 11 lutego 2013 r. Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat

Bardziej szczegółowo

wniosek o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pierwszej płatności rolnośrodowiskowej (PROW )

wniosek o wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania pierwszej płatności rolnośrodowiskowej (PROW ) INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WSTĄPIENIE DO TOCZĄCEGO SIĘ POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZYZNANIA PIERWSZEJ PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWEJ (PROW 2007-2013) O WSTĄPIENIE DO TOCZĄCEGO SIĘ POSTĘPOWANIA W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wprowadzenie Uczestnik mechanizmu Akty prawne 3.1 Akty prawne UE 3.2 Akty prawne krajowe

SPIS TREŚCI Wprowadzenie Uczestnik mechanizmu Akty prawne 3.1 Akty prawne UE 3.2 Akty prawne krajowe Załącznik 4 do Zarządzenia Nr 55/2015/Z Prezesa ARR z dnia 2 kwietnia 2015 r. Warunki uczestnictwa organizacji charytatywnych, innych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych w mechanizmie administrowania

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zuz ytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego

Dopłaty z tytułu zuz ytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego Dopłaty z tytułu zuz ytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie w 2013 r. Agencja Rynku Rolnego udziela w ramach

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Wniosek o udzielenie pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. Wniosek o udzielenie pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń Strona 1 z 4 Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny CRP* Numer identyfikacyjny EP** Pieczątka kancelarii KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARiMR.

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw ( druk nr 3781).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw ( druk nr 3781). SEJM Druk nr 3820 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu loszek hodowlanych lub knurów hodowlanych w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej

Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu loszek hodowlanych lub knurów hodowlanych w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej Załącznik do Zarządzenia Nr 57/2017/Z Prezesa ARR z dnia 13 marca 2017 r. Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu loszek hodowlanych lub knurów hodowlanych w ramach nadzwyczajnej pomocy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 352 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2009/2010 Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/ Warszawa

Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2009/2010 Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/ Warszawa Załącznik do Zarządzenia Nr 175/2009/Z Prezesa ARR z dnia 17.08.2009 r. Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2009/2010 Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych

Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych Załącznik do Zarządzenia Nr 115/2017/Z Prezesa ARR z dnia 6 lipca 2017 r. Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych Agencja Rynku Rolnego ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 245/2009/Z Prezesa ARR z dnia 1 grudnia 2009 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁATY KRAJOWEJ DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Agencja Rynku Rolnego Ul.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 692

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 692 Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 692 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Zasady przyznawania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w przypadku śmierci rolnika, następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów lub stada zwierząt ras lokalnych Definicje rolnik - osoba

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2014/Z Prezesa ARR z dnia 6 lutego 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2014/Z Prezesa ARR z dnia 6 lutego 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2014/Z Prezesa ARR z dnia 6 lutego 2014 r. Warunki uczestnictwa organizacji charytatywnych, innych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych w mechanizmie administrowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 marca 2012 r. Pozycja 243 USTAWA. z dnia 27 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 6 marca 2012 r. Pozycja 243 USTAWA. z dnia 27 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 marca 2012 r. Pozycja 243 USTAWA z dnia 27 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania wpisu do rejestru rolników oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem

Warunki uzyskania wpisu do rejestru rolników oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem Załącznik do Zarządzenia Nr 141/2015/Z Prezesa ARR z dnia 9 września 2015 r. Warunki uzyskania wpisu do rejestru rolników oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem Agencja Rynku Rolnego ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE OBOWIĄZKU ZAWIERANIA UMÓW NA DOSTARCZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH. 8 grudnia 2017 r.

MONITOROWANIE OBOWIĄZKU ZAWIERANIA UMÓW NA DOSTARCZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH. 8 grudnia 2017 r. MONITOROWANIE OBOWIĄZKU ZAWIERANIA UMÓW NA DOSTARCZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH 8 grudnia 2017 r. Cel regulacji Wzmocnienie pozycji producenta rolnego Wzrost konkurencyjności małych producentów rolnych Poprawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o wypłatę środków z tytułu pomocy dla grupy producentów rolnych (symbol formularza wniosku W-2/29)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o wypłatę środków z tytułu pomocy dla grupy producentów rolnych (symbol formularza wniosku W-2/29) Symbol formularza: P-6/29 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o wypłatę środków z tytułu pomocy dla grupy producentów rolnych (symbol formularza wniosku W-2/29) INFORMACJE WSTĘPNE Formularz wniosku jest uniwersalny.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 lutego 2016 r. Poz. 141 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych

Bardziej szczegółowo

dochodzenia grupy producentów i warzyww

dochodzenia grupy producentów i warzyww Warunki zatwierdzania zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyww za organizację producentóww owocóww i warzyww Agencja Rynku Rolnego ul. Karolkowaa

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w rolnictwie Dopłaty są udzielane do powierzchni gruntów ornych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 2082)

o rządowym projekcie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 2082) SEJM Druk nr 2197 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI o rządowym projekcie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych oraz o zmianie

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania płatności ekologicznej w przypadku śmierci rolnika, następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów

Zasady przyznawania płatności ekologicznej w przypadku śmierci rolnika, następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów Zasady przyznawania płatności ekologicznej w przypadku śmierci rolnika, następstwa prawnego lub przeniesienia posiadania gruntów Definicje rolnik - osoba fizyczna, osoba prawna, grupa osób fizycznych lub

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Działanie Rolnictwo ekologiczne - wykaz załączników jakie należy dołączyd do wniosku transferowego - w ramach działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020 Przeniesienie posiadania gruntów w okresie od

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ Symbol formularza: IW-1/141 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ w ramach działania Grupy producentów rolnych objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 A.

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego producentom mleka w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej

Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego producentom mleka w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej Załącznik do Zarządzenia Nr 54 /2017/Z Prezesa ARR z dnia 13 marca 2017 r. Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego producentom mleka w ramach nadzwyczajnej

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania wpisu do rejestru rolników oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem

Warunki uzyskania wpisu do rejestru rolników oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2014/Z Prezesa ARR z dnia 5 maja 2014 r. Warunki uzyskania wpisu do rejestru rolników oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz. 598

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz. 598 Warszawa, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz. 598 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy

Bardziej szczegółowo

SKARGA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

SKARGA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-704474-I/12/KM 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ul. Jasna 2/4

Bardziej szczegółowo

..., dnia: (Miejscowość, data)

..., dnia: (Miejscowość, data) ZARZĄD WZÓR REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SOSNOWIEC S.A. ul. Ostrogórska 43 sprawę prowadzi: Jednostka Realizująca Projekt telefon (032) 292 55 90 92; (032) 364 43 00; wewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Symbol formularza: P-5/29 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (symbol formularza wniosku W-1/29)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI

REGULAMIN. obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRACODAWCY LUB PRZEDSIĘBIORCY DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI

Bardziej szczegółowo

Autoryzacja zakładów produkcyjnych (przetwórczych) i zakładów konfekcjonujących

Autoryzacja zakładów produkcyjnych (przetwórczych) i zakładów konfekcjonujących Załącznik nr 2 Autoryzacja zakładów produkcyjnych (przetwórczych) i zakładów konfekcjonujących 1. Autoryzację w ramach niniejszego mechanizmu muszą posiadać następujące zakłady produkcyjne/przetwórcze:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH DEPONENTOM BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOWIE PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH DEPONENTOM BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOWIE PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY Załącznik nr 3 do uchwały nr 342/DGD/2019 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 18 lipca 2019 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH DEPONENTOM BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOWIE

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 165/2009/Z Prezesa ARR z dnia 31 lipca 2009 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁATY KRAJOWEJ DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Agencja Rynku Rolnego Ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Strona 1 z 5 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejsze szczegółowe warunki postępowania w sprawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb Priorytet 1. Dostosowanie nakładu połowowego do zasobów. Działanie 1.1 Złomowanie statków rybackich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH (tekst jednolity) Obowiązuje od dnia 15 grudnia 2014 roku Warszawa grudzień 2014 Postanowienia ogólne 1 Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 listopada 2017 r. Poz. 2216

Warszawa, dnia 30 listopada 2017 r. Poz. 2216 Warszawa, dnia 30 listopada 2017 r. Poz. 2216 USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych Art. 1. W ustawie z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 3 do uchwały nr 308/DGD/2016 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 28 października 2016 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

Bardziej szczegółowo

o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych 1)

o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 19 lutego 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych 1) r. Nr 62, poz. 572, z 2005 r. Nr 10, poz. 64. Art.

Bardziej szczegółowo

Minimalne ilości materiału siewnego na 1 ha Kto może ubiegać się o dopłaty?

Minimalne ilości materiału siewnego na 1 ha Kto może ubiegać się o dopłaty? Komunikat Agencja Rynku Rolnego informuje, że 15 kwietnia 2008 roku rozpoczyna nabór wniosków na dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 193/2012/Z Prezesa ARR z dnia 31 grudnia 2012 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 193/2012/Z Prezesa ARR z dnia 31 grudnia 2012 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 193/2012/Z Prezesa ARR z dnia 31 grudnia 2012 r. Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM TWOJEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM TWOJEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY Załącznik nr 3 do uchwały nr 446/DGD/2017 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 16 maja 2017 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM TWOJEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż

Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż Agencja Rynku Rolnego (ARR) jako unijna agencja płatnicza prowadzi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na rynku zbóż działania związane z interwencyjnym ich zakupem i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. z dnia... 2) po 2 dodaje się 2a w brzmieniu:

PROJEKT. z dnia... 2) po 2 dodaje się 2a w brzmieniu: R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W PROJEKT z dnia... zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy

Bardziej szczegółowo

Warunki uznawania organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń oraz ponadnarodowych organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń

Warunki uznawania organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń oraz ponadnarodowych organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń Warunki uznawania organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń oraz ponadnarodowych organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń Agencja Rynku Rolnego ul. Karolkowa 30 01-207 Warszawa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 lipca 2017 r. Poz. 1328 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 (miejscowość, data) Warszawa

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 (miejscowość, data) Warszawa Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 (miejscowość, data) 00-400 Warszawa W związku z art. 33h ustęp 1 pkt 1) lit. e) ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 897. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 897. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 897 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 3 do uchwały nr 87/DGD/2015 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 listopada 2015 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2011/Z Prezesa ARR z dnia 17 stycznia 2011 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2011/Z Prezesa ARR z dnia 17 stycznia 2011 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2011/Z Prezesa ARR z dnia 17 stycznia 2011 r. Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany dla

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą Urząd Skarbowy w Jaworze K-042/1 Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność Obowiązuje od 18.04.2011 r. I. Kogo dotyczy Osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Agencja Rynku Rolnego (ARR), w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), rozpoczęła działania w ramach mechanizmu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru 1)

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40,

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina

Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina Załącznik do Zarządzenia Nr 38/2014/Z Prezesa ARR z dnia 14 kwietnia 2014 r. Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 1 października 2007 r. Tekst

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 5/ Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 5/ Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 5/2017 - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia. ZAŁĄCZNIKI OBLIGATORYJNE OBOWIĄZKOWE: OSOBA FIZYCZNA 1.

Bardziej szczegółowo

Ochrona osób i mienia

Ochrona osób i mienia Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/sprawy-obywatelskie/26,ochrona-osob-i-mienia.html Wygenerowano: Piątek, 12 sierpnia 2016, 09:34 Ochrona osób i mienia INFORMACJA dotycząca ubiegania się o rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2015 r. Poz. 727 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie składania wniosków za pomocą formularza

Bardziej szczegółowo

Regulamin. przenoszenia przydzielonego numeru. przy zmianie operatora

Regulamin. przenoszenia przydzielonego numeru. przy zmianie operatora Załącznik do uchwały nr 48/14 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia 14.05.2014 r. Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru przy zmianie operatora maj 2014 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo