Warunki uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 110/2005/Z Prezesa ARR z dnia 13 kwietnia 2005 r. Warunki uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/ Warszawa Wprowadzono w życie Zarządzeniem Nr 110/2005/Z Prezesa Agencji Rynku Rolnego z dnia 13 kwietnia 2005 r.

2 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 1.1. Podstawy prawne str. 3 str Podmioty uprawnione do ubiegania się o zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego 3. Czynności niezbędne do uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego 4. Informacje przekazywane przez przetwórców, którym wydano zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego 5. Kontrola przetwórców, którym wydano zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego 6. Cofnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego str. 4 str. 5 str. 8 str. 9 str Weryfikacja zgodności z rozporządzeniami str Podsumowanie str Słownik pojęć i adresy 9.1. Skróty 9.2. Definicje 9.3. Adresy str. 11 str. 11 str. 11 str Załączniki str. 13

3 1. Wprowadzenie Zgodnie z regulacją zawartą w dwóch podstawowych aktach prawnych dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w sektorze surowca tytoniowego oraz aktami prawa krajowego, umowa na uprawę tytoniu zawierana jest pomiędzy przetwórcą z jednej strony, a producentem z drugiej strony. Przetwórcy zainteresowani uczestnictwem w mechanizmie Kwotowania produkcji surowca tytoniowego i tym samym posiadaniem uprawnienia do zawierania umów na uprawę tytoniu na terenie UE muszą uzyskać zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego. Zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej przez Dyrektora OT ARR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę przetwórcy Podstawy prawne Akty prawne krajowe 1) Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz z późn. zm.); 2) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386 z późn. zm.); 3) Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz z późn. zm.); 4) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz z późn. zm.) 5) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. Nr 102, poz. 1080). Akty prawne UE 1) (RR_2075/1992) Rozporządzenie Rady Nr 2075/92 z 30 czerwca 1992 r. dotyczące wspólnej organizacji rynku w sektorze tytoniu surowego wraz z późniejszymi zmianami. 2) (RK_2848/1998) Rozporządzenie Komisji Nr 2848/98 z 22 grudnia 1998 r. określające szczegółowe zasady stosowania Rozporządzenia Rady Nr 2075

4 w sprawie programu przyznania premii, określania kwoty produkcyjnych i przyznania specjalnej pomocy finansowej grupom producentów w sektorze tytoniu surowego wraz z późniejszymi zmianami. 3. (RK_604/2004) Rozporządzenie Komisji Nr 604/2004 z 29 marca 2004 r. w sprawie przekazania informacji dotyczących tytoniu począwszy od zbiorów w 2000 r. 2. Podmioty uprawnione do ubiegania się o zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego Uprawnionym do uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego jest przetwórca, który zawodowo, w imieniu własnym i na własny rachunek: prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego w zakładzie odpowiednio w tym celu wyposażonym; lub zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego w zakładzie odpowiednio w tym celu wyposażonym, i uzyskał już w tej sprawie odpowiedni wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji działalności gospodarczej. Wymóg uzyskania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji działalności gospodarczej wynika z faktu, że zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej wydawane są jedynie podmiotom, którzy są przedsiębiorcami. Podmioty, które działają już jako przedsiębiorcy zobowiązane są jedynie do dostosowania przedmiotu działalności swojego przedsiębiorstwa, w celu objęcia jego zakresem działalności w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego. Zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego nie udziela się grupom producentów tytoniu i ich związkom utworzonym na podstawie przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.

5 3. Czynności niezbędne do uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego Przetwórca zainteresowany uzyskaniem zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego powinien złożyć do Dyrektora OT ARR, właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania albo miejsce swojej siedziby, wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego, zwany w dalszej części warunków wnioskiem o wydanie zezwolenia (Kty_P7_f1), stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszych warunków. Wniosek o wydanie zezwolenia przetwórca obowiązany jest złożyć na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Rynku Rolnego. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania przetwórcy, wniosek o wydanie zezwolenia należy złożyć: a) bezpośrednio w Kancelarii właściwego OT ARR; b) poprzez przesłanie na adres właściwego OT ARR przesyłką pocztową W przypadku, gdy przetwórca nie jest zarejestrowany w CRP ARR (Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców ARR), wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia powinien złożyć wniosek o wpis do Centralnego Rejestru Przedsiębiorców ARR (WPR_P1_f1) Formularz wniosku o: wydanie zezwolenia; o wpis do Centralnego Rejestru Przedsiębiorców ARR można uzyskać: w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego, Centrali Agencji Rynku Rolnego oraz na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego: Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera w szczególności: 1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres przetwórcy;

6 2) informację o zdolnościach produkcyjnych w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego; 3) informacje o urządzeniach technicznych i ich rozmieszczeniu w pomieszczeniach służących do: a) odbioru i klasyfikacji surowca tytoniowego, jeżeli przetwórca zamierza prowadzić odbiór i klasyfikację tego surowca w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, b) wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się 1 : 1) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 2 ; 2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości, w których ma być prowadzona zamierzona działalność; 3) zaświadczenie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, że obiekty przeznaczone do prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej; 4) zaświadczenie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, że obiekty przeznaczone do prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej spełniają wymagania określone w przepisach sanitarnych; 5) zaświadczenie wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, że obiekty przeznaczone do prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska; 6) schemat przedstawiający urządzenia techniczne i ich rozmieszczenie w pomieszczeniach służących do odbioru i klasyfikacji surowca tytoniowego (wymagany w sytuacji, gdy wnioskodawca zamierza prowadzić odbiór i klasyfikację surowca tytoniowego w ramach wykonywanej działalności gospodarczej), 1 W formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem dotyczy ppkt 1) 5). Dodatkowo dokumenty wyszczególnione w ppkt 1) oraz 3) 5) powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku. 2 Jeżeli przetwórca złożył w ARR odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej wraz z innym wnioskiem, a dokumenty te są nadal aktualne, wnioskodawca nie ma obowiązku składania go ponownie. Powinien natomiast złożyć pisemne oświadczenie: Oświadczam, że w dniu.złożyłem w ARR odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Dokument ten był załącznikiem do.. Oświadczam, że dane podane w tym dokumencie są aktualne w dniu składania niniejszego wniosku.

7 7) plan sytuacyjny zakładu z opisem budynków oraz schemat przedstawiający urządzenia techniczne i ich rozmieszczenie w pomieszczeniach służących do wstępnego przetwarzania i przechowywania surowca tytoniowego (schemat linii technologicznej zakładu) Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia nie spełnia wymogów formalno prawnych, Dyrektor OT ARR zawiadamia wnioskodawcę na piśmie o stwierdzonych brakach formalno prawnych z jednoczesnym wezwaniem wnioskodawcy do uzupełnienia ich w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia. Jeżeli przetwórca uzupełni stwierdzone braki formalno prawne jego wniosek o wydanie zezwolenia uważa się za złożony w terminie jego pierwotnego wpłynięcia do Kancelarii OT ARR. Jeżeli wnioskodawca: nie uzupełni, w terminie, stwierdzonych braków formalno prawnych, albo ponownie prześle źle wypełniony lub niekompletny wniosek o wydanie zezwolenia, Dyrektor OT ARR podpisuje zawiadomienie o pozostawieniu wniosku o wydanie zezwolenia bez rozpoznania Po uznaniu wniosku o wydanie zezwolenia za poprawny, Dyrektor OT ARR zleca Sekcji Kontroli Technicznych OT ARR przeprowadzenie kontroli przetwórcy. Zakres czynności kontrolnych obejmuje sprawdzenie czy zakład przetwórczy, którego dotyczy złożony wniosek o wydanie zezwolenia, dysponuje pomieszczeniami i urządzeniami technicznymi zapewniającymi uzyskanie stabilnego produktu nadającego się do przechowywania i dalszego przetwarzania W przypadku pozytywnych wyników kontroli, Dyrektor OT ARR w drodze decyzji administracyjnej wydaje zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego, w której określa datę, od której wydane zezwolenie będzie obowiązywać. Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego

8 powinna zostać wydana nie później niż w terminie 60 dni od daty złożenia wniosku o wydanie zezwolenia. Zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego wydawane jest na czas nieokreślony W przypadku negatywnych wyników z kontroli, Dyrektor OT ARR w drodze decyzji administracyjnej odmawia wydania zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego z podaniem przyczyn tej odmowy. Decyzja w sprawie odmowy wydania zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego powinna zostać wydana nie później niż w terminie 60 dni od daty złożenia wniosku o wydanie zezwolenia Od decyzji wydanych zgodnie z punktem 3.8. i 3.9. przysługuje przetwórcy odwołanie do Prezesa ARR, wniesione za pośrednictwem Dyrektora OT ARR, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia decyzji. 4. Informacje przekazywane przez przetwórców, którym wydano zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego. Przetwórcy, którym wydano zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego obowiązani są przekazywać do Prezesa Agencji Rynku Rolnego m.in., następujące informacje dotyczące: 1) maksymalnych i minimalnych cen za kilogram surowca tytoniowego, z wyłączeniem podatków i innych opłat, uzgodnionych w umowach na uprawę tytoniu (Kty_P9_f5), stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszych warunków. Informacje te przetwórca obowiązany jest przekazać do dnia 30 czerwca roku zbioru; 2) wielkości dostaw surowca tytoniowego w poszczególnych miesiącach danego roku zbioru (Kty_P9_f6), stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszych warunków. Informacje te przetwórca obowiązany jest przekazać za miniony miesiąc do 15 dnia następnego miesiąca;

9 3) szacowanej wielkości surowca tytoniowego pozostałej do dostarczenia z danego roku zbioru (Kty_P9_f6), stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszych warunków. Informacje te przetwórca obowiązany jest przekazać za miniony miesiąc do 15 dnia następnego miesiąca; 4) średniej cenie ważonej za kilogram surowca tytoniowego płaconej przez przetwórców (Kty_P9_f6), stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszych warunków. Informacje te przetwórca obowiązany jest przekazać za miniony miesiąc do 15 dnia następnego miesiąca; 5) przepływu zapasów surowca tytoniowego będącego w dyspozycji przetwórców (Kty_P9_f7), stanowiące Załącznik Nr 4 do niniejszych warunków. Informacje te przetwórca obowiązany jest przekazać do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału. W przypadku nie przekazania wymaganych informacji na przetwórcę nałożona zostanie kara grzywny. Przetwórcy, którym wydano zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego obowiązani są również przekazać, do właściwego Dyrektora OT ARR, informację o zmianie informacji podanych we wniosku o wydanie zezwolenia. Informacje te przetwórca powinien przekazać najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia zmiany. Powiadomienie o zmianach powinno być dokonane na formularzu wniosku o wydanie zezwolenia (Kty_P7_f1), na którym przetwórca zaznacza, że jest to aktualizacja danych. 5. Kontrola przetwórców, którym wydano zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego Na system kontroli przeprowadzanych u pierwszych przetwórców składa się: 1) Kontrola administracyjna Kontrola administracyjna obejmuje 100 % przetwórców, którym wydano zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego

10 przetwarzania surowca tytoniowego i dotyczy ona terminowości przekazywania przez przetwórców informacji, o których mowa w pkt 4 niniejszych warunków. 2) Kontrola fizyczna (kontrola na miejscu) przetwórcy. Niezapowiedziane kontrole obejmują, co najmniej 5 % przetwórców, którym wydano zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego i dotyczą sprawdzenia: a) spełniania warunków na podstawie, których wydano zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego; b) terminowości dokonywania wypłat producentom surowca tytoniowego za surowiec tytoniowy dostarczony do przetwórcy w ramach zawartych umów na uprawę; c) dostaw surowca tytoniowego; d) wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego oraz przygotowania do obrotu; e) prawidłowości zawartych umów na uprawę. Kontrola prawidłowości zawartych umów na uprawę, dotyczy losowo wybranych umów. 6. Cofnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego Dyrektor OT ARR cofa w drodze decyzji administracyjnej zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego, w przypadku: a) przekroczenia terminu wypłacenia przez przetwórcę, producentowi surowca tytoniowego, ceny zakupu zgodnie z klasą jakości. Jeżeli termin wypłacenia producentowi surowca tytoniowego ceny zakupu zgodnie z klasą jakości zostanie przekroczony o 30 dni zezwolenie należy wycofać na okres jednego roku. Cofnięcie zezwolenia musi być uzasadnione ustaleniami stwierdzonymi w trakcie odpowiednich czynności kontrolnych. Zezwolenie należy wycofać na okres kolejnego roku, a maksymalnie na okres do trzech lat, za każde dodatkowe 30 dni zwłoki. b) stwierdzenia podczas kontroli, że przetwórca nie przestrzega przynajmniej jednego z warunków niezbędnych do uzyskania zezwolenia na wykonywanie

11 działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego. Cofnięcie zezwolenia następuje, ze skutkiem od następnych zbiorów, określonych od daty, kiedy to przynajmniej jeden z warunków przestał być przestrzegany. W przypadku cofnięcia zezwolenia, ponowne jego uzyskanie wymaga złożenia nowego wniosku o wydanie zezwolenia. Od decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego służy przetwórcy odwołanie do Prezesa ARR, wniesione za pośrednictwem Dyrektora OT ARR, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 7. Weryfikacja zgodności z rozporządzeniami Weryfikację zgodności z Rozporządzeniami (RR_2075/1992; RK_2848/1998, RK 604/2004) przeprowadza ARR. Przetwórca zobowiązany jest zapewnić ARR dostęp do zasobów w celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w w/w Rozporządzeniach. 8. Podsumowanie Powyższe zasady będą obowiązywać do odwołania. 9. Słownik pojęć i adresy 9.1. Skróty ARR Agencja Rynku Rolnego KRS Krajowy Rejestr Sądowy OT ARR Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego 9.2. Definicje dostawa wszelkie czynności mające miejsce określonego dnia, które obejmują przekazanie surowca tytoniowego przez producenta zakładowi wstępnego przetwarzania, odbywające się w ramach umowy na uprawę.

12 grupa producentów osoba prawna ustanowiona z własnej inicjatywy i wpisana przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce siedziby grupy producentów do rejestru grup producentów, zrzeszająca producentów nazwanych członkami grupy producentów. osoba uprawniona do reprezentowania osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy zgodnie z odpisem Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a także ich pełnomocnicy. producent indywidualni producenci, którzy nie są członkami grupy producentów i producenci, którzy są członkami grupy producentów dostarczający surowiec tytoniowy do przetwórcy w ramach umowy na uprawę. przetwórca osoba fizyczna, prawna lub nieposiadająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo w imieniu własnym i na własny rachunek prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego w zakładzie odpowiednio w tym celu wyposażonym. surowiec tytoniowy wysuszone liście tytoniu, które nie zostały poddane procesom wstępnego przetwarzania i uzdatniania. umowa na uprawę tytoniu każda umowa zawarta pomiędzy producentem a przetwórcą surowca tytoniowego, w której producent zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć do przetwórcy ilość surowca tytoniowego określoną w umowie a przetwórca zobowiązuje się odebrać surowiec tytoniowy w umówionym terminie i zapłacić za niego ustaloną cenę oraz spełnić określone świadczenia dodatkowe, jeżeli umowa lub przepisy szczególne przewidują obowiązek spełnienia takiego świadczenia. właściwy OT ARR OT ARR, na którego obszarze działania znajduje się plantacja producenta surowca tytoniowego, punkt odbioru surowca tytoniowego, przetwórca/zakład wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego. wstępne przetwarzanie surowca tytoniowego przetwarzanie surowca tytoniowego dostarczonego przez producenta na stabilny, nadający się do przechowywania produkt, ułożony w jednolitych belach lub kartonach o jakości spełniającej wymagania końcowego użytkownika (wytwórcy).

13 9.3. Adresy Wszystkie dokumenty dotyczące uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego należy składać lub kierować do siedziby Oddziału Terenowego ARR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę przetwórcy. Wykaz adresów wszystkich OT ARR dostępny jest na stronie internetowej Dokumenty dotyczące przekazywania informacji określonych w pkt 4 ppkt 1 5 niniejszych warunków należy kierować na adres: Agencja Rynku Rolnego Biuro Produktów Roślinnych Dział Tytoniu i Innych Rynków ul. Nowy Świat 6/ Warszawa tel. (22) ; fax (22) Załączniki Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 4 Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego; Informacja o minimalnych i maksymalnych cenach za kilogram surowca tytoniowego; Miesięczna informacja o wielkości dostaw surowca tytoniowego, szacowanej wielkości pozostałej do dostarczenia oraz średniej cenie ważonej; Informacja dotycząca przepływu zapasów surowca tytoniowego.

SPIS TREŚCI. 1. Wprowadzenie 1.1. Podstawy prawne. str. 4 str. 4. 2. Podmioty uprawnione do ubiegania się o zezwolenie na

SPIS TREŚCI. 1. Wprowadzenie 1.1. Podstawy prawne. str. 4 str. 4. 2. Podmioty uprawnione do ubiegania się o zezwolenie na 1. Wprowadzenie 1.1. Podstawy prawne SPIS TREŚCI str. 4 str. 4 2. Podmioty uprawnione do ubiegania się o zezwolenie na str. 6 wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca

Bardziej szczegółowo

Warunki stwierdzenia nabycia prawa do uzyskania płatności związanej oraz przeniesienia tego prawa

Warunki stwierdzenia nabycia prawa do uzyskania płatności związanej oraz przeniesienia tego prawa Warunki stwierdzenia nabycia prawa do uzyskania płatności związanej oraz przeniesienia tego prawa Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Wprowadzono w życie Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania zatwierdzenia pierwszego przetwórcy surowca tytoniowego

Warunki uzyskania zatwierdzenia pierwszego przetwórcy surowca tytoniowego Załącznik do Zarządzenia Nr 66//2013/Z Prezesa ARR z dnia 17 czerwca 2013 r. Warunki uzyskania zatwierdzenia pierwszego przetwórcy surowca tytoniowego Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Warunki zatwierdzania podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych

Warunki zatwierdzania podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych Załącznik do Zarządzenia 107/2007/Z Prezesa ARR z dnia 9 marca 2007 r. Warunki zatwierdzania podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina

Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina Załącznik do Zarządzenia Nr 184/2015/Z Prezesa ARR z dnia 5 listopada 2015 r. Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina Agencja Rynku Rolnego ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina

Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2013/Z Prezesa ARR z dnia 11 lutego 2013 r. Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny

Warunki udzielania pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny Załącznik do Zarządzenia Nr 35/2014/Z Prezesa ARR z dnia 9 kwietnia 2014 r. Warunki udzielania pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2014/Z Prezesa ARR z dnia 6 lutego 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2014/Z Prezesa ARR z dnia 6 lutego 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2014/Z Prezesa ARR z dnia 6 lutego 2014 r. Warunki uczestnictwa organizacji charytatywnych, innych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych w mechanizmie administrowania

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 178/2015/Z Prezesa ARR z dnia 2 listopada 2015 r. TRYB UDZIELANIA DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W PRZEDSZKOLACH I GIMNAZJACH

Bardziej szczegółowo

Warunki wypłaty pomocy restrukturyzacyjnej przez ARR dla plantatorów buraków cukrowych

Warunki wypłaty pomocy restrukturyzacyjnej przez ARR dla plantatorów buraków cukrowych Załącznik do Zarządzenia Nr 111/2011/Z z dnia 29 sierpnia 2011 r. Warunki wypłaty pomocy restrukturyzacyjnej przez ARR dla plantatorów buraków cukrowych Wprowadzono w życie Zarządzeniem Nr 111/2011/Z Prezesa

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 92/2015/Z Prezesa ARR z dnia 23 czerwca 2015 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁATY KRAJOWEJ DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Agencja Rynku Rolnego ul.

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania pomocy z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka

Warunki udzielania pomocy z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka Załącznik do Zarządzenia Nr 114/2017/Z Prezesa ARR z dnia 6 lipca 2017 r. Warunki udzielania pomocy z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka Agencja Rynku Rolnego ul. Karolkowa 30 01-207 Warszawa www.arr.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 245/2009/Z Prezesa ARR z dnia 1 grudnia 2009 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁATY KRAJOWEJ DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Agencja Rynku Rolnego Ul.

Bardziej szczegółowo

Warunki przyznania pomocy na ograniczenie produkcji mleka

Warunki przyznania pomocy na ograniczenie produkcji mleka Załącznik do Zarządzenia Nr 183/2016/Z Prezesa ARR z dnia 15 września 2016 r. Warunki przyznania pomocy na ograniczenie produkcji mleka Agencja Rynku Rolnego ul. Karolkowa 30 01-207 Warszawa www.arr.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 156/2015/Z Prezesa ARR z dnia 7 października 2015 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 156/2015/Z Prezesa ARR z dnia 7 października 2015 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 156/2015/Z Prezesa ARR z dnia 7 października 2015 r. Warunki uczestnictwa organizacji charytatywnych, innych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych w mechanizmie administrowania

Bardziej szczegółowo

Autoryzacja zakładów produkcyjnych (przetwórczych) i zakładów konfekcjonujących

Autoryzacja zakładów produkcyjnych (przetwórczych) i zakładów konfekcjonujących Załącznik nr 2 Autoryzacja zakładów produkcyjnych (przetwórczych) i zakładów konfekcjonujących 1. Autoryzację w ramach niniejszego mechanizmu muszą posiadać następujące zakłady produkcyjne/przetwórcze:

Bardziej szczegółowo

o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych 1)

o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 19 lutego 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych 1) r. Nr 62, poz. 572, z 2005 r. Nr 10, poz. 64. Art.

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 165/2009/Z Prezesa ARR z dnia 31 lipca 2009 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁATY KRAJOWEJ DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Agencja Rynku Rolnego Ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wprowadzenie Uczestnik mechanizmu Akty prawne 3.1 Akty prawne UE 3.2 Akty prawne krajowe

SPIS TREŚCI Wprowadzenie Uczestnik mechanizmu Akty prawne 3.1 Akty prawne UE 3.2 Akty prawne krajowe Załącznik 4 do Zarządzenia Nr 55/2015/Z Prezesa ARR z dnia 2 kwietnia 2015 r. Warunki uczestnictwa organizacji charytatywnych, innych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych w mechanizmie administrowania

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania wpisu do rejestru rolników oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem

Warunki uzyskania wpisu do rejestru rolników oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem Załącznik do Zarządzenia Nr 141/2015/Z Prezesa ARR z dnia 9 września 2015 r. Warunki uzyskania wpisu do rejestru rolników oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem Agencja Rynku Rolnego ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

Tryb udzielania dofinansowania z Funduszu Promocji Mleczarstwa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

Tryb udzielania dofinansowania z Funduszu Promocji Mleczarstwa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych 2007/2008 Tryb udzielania dofinansowania z Funduszu Promocji Mleczarstwa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych I. Wprowadzenie Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania wpisu do rejestru rolników oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem

Warunki uzyskania wpisu do rejestru rolników oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2014/Z Prezesa ARR z dnia 5 maja 2014 r. Warunki uzyskania wpisu do rejestru rolników oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI

REGULAMIN. obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRACODAWCY LUB PRZEDSIĘBIORCY DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI

Bardziej szczegółowo

Wydawanie i poświadczanie dokumentów T5

Wydawanie i poświadczanie dokumentów T5 Załącznik nr 3 do Warunków sprzedaży masła z zapasów interwencyjnych z przeznaczeniem do wykorzystania w produkcji ciast, lodów i innych artykułów spożywczych Wydawanie i poświadczanie dokumentów T5 A.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru 1)

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40,

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2009/2010 Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/ Warszawa

Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2009/2010 Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/ Warszawa Załącznik do Zarządzenia Nr 175/2009/Z Prezesa ARR z dnia 17.08.2009 r. Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2009/2010 Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 (miejscowość, data) Warszawa

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 (miejscowość, data) Warszawa Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 (miejscowość, data) 00-400 Warszawa W związku z art. 33h ustęp 1 pkt 1) lit. e) ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu,

Bardziej szczegółowo

2. Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Gminy Morzeszczyn ul. Kwiatowa Morzeszczyn

2. Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Gminy Morzeszczyn ul. Kwiatowa Morzeszczyn Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie

Bardziej szczegółowo

wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego

wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego Biogaz rolniczy Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo energetyczne 1 od 1 stycznia 2011 roku działalność gospodarcza w zakresie: wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu

Bardziej szczegółowo

Ppw_P1_f1. 8. Zaznaczyć właściwe pole określające czy przedsiębiorca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) TAK NIE

Ppw_P1_f1. 8. Zaznaczyć właściwe pole określające czy przedsiębiorca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) TAK NIE Załącznik nr 1 do Warunków uczestnictwa w mechanizmie wprowadzonych Zarządzeniem Nr 7/2014/Z Prezesa ARR dnia 28.01.2014 Wniosek o wpis do ewidencji Strona 1 z 5 1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina

Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2013/Z Prezesa ARR z dnia 11 lutego 2013 r. Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat

Bardziej szczegółowo

Warunki przyznania płatności niezwiązanej sektor skrobi ziemniaczanej

Warunki przyznania płatności niezwiązanej sektor skrobi ziemniaczanej Załącznik do Zarządzenia Nr 258/2009/Z Prezesa ARR z dnia 22 grudnia 2009 r. Warunki przyznania płatności niezwiązanej sektor skrobi ziemniaczanej Data wydania: Strona 2 z 11 Spis treści 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny Strona 1 z 6 1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR * Pieczątka kancelarii Data wpływu KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARR.... UWAGA! Warunkiem uczestnictwa w mechanizmach administrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE WSTĘPNE WAŻNIEJSZE POJĘCIA. Symbol formularza: IW-2/141

INFORMACJE WSTĘPNE WAŻNIEJSZE POJĘCIA. Symbol formularza: IW-2/141 Symbol formularza: IW-2/141 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ w ramach działania Grupy producentów rolnych objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (symbol formularza wniosku

Bardziej szczegółowo

Zadania Agencji Rynku Rolnego dotyczące organizacji rynku wina w Polsce

Zadania Agencji Rynku Rolnego dotyczące organizacji rynku wina w Polsce Zadania Agencji Rynku Rolnego dotyczące organizacji rynku wina w Polsce www.arr.gov.pl Zadania ARR dotyczące organizacji rynku wina w Polsce W ramach unijnej polityki rolnej Agencja Rynku Rolnego realizuje

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 2082)

o rządowym projekcie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 2082) SEJM Druk nr 2197 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI o rządowym projekcie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych oraz o zmianie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz USTAWA. z dnia 10 października 2012 r.

Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz USTAWA. z dnia 10 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1258 USTAWA z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu loszek hodowlanych lub knurów hodowlanych w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej

Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu loszek hodowlanych lub knurów hodowlanych w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej Załącznik do Zarządzenia Nr 57/2017/Z Prezesa ARR z dnia 13 marca 2017 r. Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu loszek hodowlanych lub knurów hodowlanych w ramach nadzwyczajnej pomocy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja biurowa Realizacji Mechanizmu WPR Interwencyjny zakup i sprzedaż OMP

Instrukcja biurowa Realizacji Mechanizmu WPR Interwencyjny zakup i sprzedaż OMP Instrukcja biurowa Realizacji Mechanizmu WPR Interwencyjny zakup i sprzedaż OMP Instrukcja dla przedsiębiorstw prowadzących magazyny autoryzowane Iomp_I3 WERSJA: 2.0 Data wydania: Numer egzemplarza: Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt USTAWA z dnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zadania i właściwość

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina

Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina Załącznik do Zarządzenia Nr 38/2014/Z Prezesa ARR z dnia 14 kwietnia 2014 r. Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA POWRACAJĄCEGO NA RYNEK PRACY PO PRZERWIE ZWIĄZANEJ Z WYCHOWYWANIEM

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych

W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych Mława, dnia...... pieczęć wnioskodawcy Starosta Mławski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych Na zasadach określonych w art. 51 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice.. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA za zatrudnienie skierowanego

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w rolnictwie Dopłaty są udzielane do powierzchni gruntów ornych

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU =============================================================== ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ

Bardziej szczegółowo

5. Opłaty 6. Termin i sposób załatwienia sprawy: Gmina Czastary Tryb odwoławczy: 8. Dodatkowe informacje:

5. Opłaty 6. Termin i sposób załatwienia sprawy: Gmina Czastary Tryb odwoławczy: 8. Dodatkowe informacje: Gmina Czastary Urząd Gminy w Czastarach 98-410 Czastary, ul. Wolności 29, woj. łódzkie Telefon: 627843111, Fax: 627843191 www.czastary.pl, e-mail: ug@czastary.pl 1. Nazwa procedury: PROCEDURA ZAŁATWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU =============================================================== ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 68/2014/Z Prezesa ARR z dnia 7 lipca 2014 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁAT DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat

Bardziej szczegółowo

Zadania Agencji Rynku Rolnego w ramach organizacji rynku wina w Polsce

Zadania Agencji Rynku Rolnego w ramach organizacji rynku wina w Polsce Zadania Agencji Rynku Rolnego w ramach organizacji rynku wina w Polsce 15 W ramach unijnej Wspólnej Polityki Rolnej Agencja Rynku Rolnego administruje potencjałem produkcyjnym winorośli i wina gronowego

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

W N I O S E K o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia POWIATOWY URZĄD PRACY w STRZELINIE Kamienna 10, 57-100 Strzelin tel. 71/39-21-981, e-mail: wrst@praca.gov.pl, www.pupstrzelin.pl infolinia dla klientów urzędów pracy tel. 19524 W N I O S E K o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 DZIAŁANIE: 19 WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER W-1_19.1 Potwierdzenie przyjęcia przez UM /pieczęć/

Bardziej szczegółowo

..., dnia: (Miejscowość, data)

..., dnia: (Miejscowość, data) ZARZĄD WZÓR REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SOSNOWIEC S.A. ul. Ostrogórska 43 sprawę prowadzi: Jednostka Realizująca Projekt telefon (032) 292 55 90 92; (032) 364 43 00; wewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

A.DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY. 1. Pełna nazwa pracodawcy... ...

A.DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY. 1. Pełna nazwa pracodawcy... ... POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 47 400 Racibórz, ul. Klasztorna 6 tel.:+48 32 415 45 50 faks: +48 32 414 04 98 e-mail: kara@praca.gov.pl; sekretariat@pup-raciborz.pl www.pup-raciborz.pl;

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2016 Dyrektora PUP z dnia 04 stycznia 2016 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2016 Dyrektora PUP z dnia 04 stycznia 2016 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2016 Dyrektora PUP z dnia 04 stycznia 2016 r. ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice.. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA,

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego

Warunki uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego Załącznik do Zarządzenia Nr 45/2014/Z Prezesa ARR z dnia 5 maja 2014 r. Warunki uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego Agencja Rynku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych. Stan prawny na r.

USTAWA. z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych. Stan prawny na r. USTAWA z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych. Stan prawny na 07.03.2012r. (Dz.U.2001.31.353 ze zm.) Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki podejmowania

Bardziej szczegółowo

miejsce załatwienia sprawy

miejsce załatwienia sprawy Udzielenie lub zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz spalarni i grzebowisk zwłok zwierzęcych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU =============================================================== ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE NALEŻNE OD PRACODAWCY ZA ZATRUDNIENIE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 983, z 2003 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Procedura dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego

Procedura dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego Procedura dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego Podstawy prawne - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne /tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA ZBIERANIE ODPADÓW

ZEZWOLENIE NA ZBIERANIE ODPADÓW ZEZWOLENIE NA ZBIERANIE ODPADÓW Podstawa prawna: art. 41 ust. 2, ust. 3 pkt 2, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) I. WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie wsparcia producentom świń

Wniosek o udzielenie wsparcia producentom świń Strona 1 z 6 1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR * Pieczątka kancelarii wpływu KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARR.... UWAGA! Warunkiem uczestnictwa w mechanizmach administrowanych przez

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 stycznia 2004 r. o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 stycznia 2004 r. o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 22 stycznia 2004 r. o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 34, poz. 291. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

PL-Łódź: Ubezpieczenia inne niż na życie 2008/S 34-047468 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE. Usługi

PL-Łódź: Ubezpieczenia inne niż na życie 2008/S 34-047468 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE. Usługi 1/6 PL-Łódź: Ubezpieczenia inne niż na życie 2008/S 34-047468 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Usługi SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Zakład Energetyczny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Wniosek o udzielenie pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. Wniosek o udzielenie pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń Strona 1 z 4 Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny CRP* Numer identyfikacyjny EP** Pieczątka kancelarii KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARiMR.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kalisz: Określenie wartości rynkowych nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza Numer ogłoszenia w BZP: 55321-2008; data zamieszczenia w BPZ: 18.03.2008 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o wypłatę środków z tytułu pomocy dla grupy producentów rolnych (symbol formularza wniosku W-2/29)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o wypłatę środków z tytułu pomocy dla grupy producentów rolnych (symbol formularza wniosku W-2/29) Symbol formularza: P-6/29 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o wypłatę środków z tytułu pomocy dla grupy producentów rolnych (symbol formularza wniosku W-2/29) INFORMACJE WSTĘPNE Formularz wniosku jest uniwersalny.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 15 stycznia 2001 r. Druk nr 558

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 15 stycznia 2001 r. Druk nr 558 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 15 stycznia 2001 r. Druk nr 558 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pani Alicja GRZEŚKOWIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

pomiędzy: a... (nazwa podmiotu) ... (adres podmiotu) NIP..., REGON., Numer w CRP... (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: 1...

pomiędzy: a... (nazwa podmiotu) ... (adres podmiotu) NIP..., REGON., Numer w CRP... (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: 1... UMOWA nr.. na realizację projektu wdrożenia programu badawczego w ramach mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich realizowanego w sezonie 2007/2008 zawarta w dniu. 200 r. pomiędzy: Agencją Rynku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU 1) z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU 1) z dnia 17 sierpnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 sierpnia 2016 r. Poz. 1346 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU 1) z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na nabywanie,

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność 1. Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika 2. Dowody zapłaty kopie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 983, z 2003 r. Nr

Bardziej szczegółowo

1. Dane o przedsiębiorcy (wnioskodawcy) 1) Nazwa (lub imię i nazwisko):... 2) Siedziba przedsiębiorcy:... 3) Adres zamieszkania:...

1. Dane o przedsiębiorcy (wnioskodawcy) 1) Nazwa (lub imię i nazwisko):... 2) Siedziba przedsiębiorcy:... 3) Adres zamieszkania:... ... dnia,... WÓJT GMINY NOWE MIASTO WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZIENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE: prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich

Bardziej szczegółowo

opłata skarbowa w wysokości - 107,00 zł

opłata skarbowa w wysokości - 107,00 zł INFORMACJA dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie Wójta Gminy Bodzechów na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 57/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 2 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 57/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 2 października 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 57/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 2 października 2013 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ŁOW NFZ,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 września 2000 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 września 2000 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2000 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o organizowanie robót publicznych

W N I O S E K o organizowanie robót publicznych Mława, dnia...... pieczęć organizatora Starosta Mławski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie W N I O S E K o organizowanie robót publicznych Na zasadach określonych w art. 57 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Świadczenie usług pocztowych w obrocie

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY STOSOWANIA OPŁATY SKARBOWEJ

NOWE ZASADY STOSOWANIA OPŁATY SKARBOWEJ NOWE ZASADY STOSOWANIA OPŁATY SKARBOWEJ Z dniem 1 stycznia 2007 r. weszła w życie nowa ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.), która zmienia zakres

Bardziej szczegółowo

ZASADY REFUNDACJI PRACODAWCY KOSZTÓW PONIESIONYCH NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE NALEŻNE OD PRACODAWCY ZA

ZASADY REFUNDACJI PRACODAWCY KOSZTÓW PONIESIONYCH NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE NALEŻNE OD PRACODAWCY ZA ZASADY REFUNDACJI PRACODAWCY KOSZTÓW PONIESIONYCH NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE NALEŻNE OD PRACODAWCY ZA SKIEROWANYCH DO PRACY BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA, KTÓRZY PODEJMUJĄ ZATRUDNIENIE PO RAZ

Bardziej szczegółowo

Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w granicach powiatu (WKT- 2)

Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w granicach powiatu (WKT- 2) Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Cieszynie https://bip.powiat.cieszyn.pl/sprawa-do-zalatwienia/5920/wydanie-zezwolenia-na-wykonyanie-regularnych-i-regularnych-specjalnych-przewozow-osob-w-granicach-powiatu-wkt-2

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych

Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych Załącznik do Zarządzenia Nr 115/2017/Z Prezesa ARR z dnia 6 lipca 2017 r. Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych Agencja Rynku Rolnego ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ Symbol formularza: IW-1/141 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ w ramach działania Grupy producentów rolnych objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 A.

Bardziej szczegółowo

Ochrona osób i mienia

Ochrona osób i mienia Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/sprawy-obywatelskie/26,ochrona-osob-i-mienia.html Wygenerowano: Piątek, 12 sierpnia 2016, 09:34 Ochrona osób i mienia INFORMACJA dotycząca ubiegania się o rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-153 WROCŁAW PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 nfsekr@duw.pl www.wif.wroclaw.

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-153 WROCŁAW PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 nfsekr@duw.pl www.wif.wroclaw. PROCEDURA dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego PODSTAWY PRAWNE 1) ustawa z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne /t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

1. do 4,5 % zawartości alkoholu 2. powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 3. powyżej 18 % alkoholu

1. do 4,5 % zawartości alkoholu 2. powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 3. powyżej 18 % alkoholu Przedsiębiorca zainteresowany prowadzeniem działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych ma obowiązek uzyskania stosownego zezwolenia. Możliwe jest uzyskanie następujących rodzajów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W WĘGROWIE STAN PRAWNY STYCZEŃ 2015r. 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Usługi detektywistyczne

Usługi detektywistyczne Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 17 września 2015, 15:14 Usługi detektywistyczne INFORMACJA sprawy dotyczące wpisu, zmiany wpisu lub wykreślenia wpisu z rejestru działalności regulowanej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących

Bardziej szczegółowo

Pan Michał Rutkowski Wójt Gminy Andrzejewo

Pan Michał Rutkowski Wójt Gminy Andrzejewo Warszawa, 31 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.20.2016 Pan Michał Rutkowski Wójt Gminy Andrzejewo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice.. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO za zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 1 października 2007 r. Tekst

Bardziej szczegółowo