Warunki zatwierdzania podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki zatwierdzania podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia 107/2007/Z Prezesa ARR z dnia 9 marca 2007 r. Warunki zatwierdzania podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/ Warszawa

2 2 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Akty prawne 4 3. Podstawowe skróty 4 4. Uczestnicy mechanizmu 5 5. Rejestracja w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców ARR 5 6. Wymagania stawiane podmiotom skupującym i pierwszym 5 jednostkom przetwórczy ubiegającym się o zatwierdzenie 7. Opłata skarbowa 8 8. Składanie wniosków o dokonanie zatwierdzenia 8 9. Kontrola zatwierdzenia Wydanie decyzji Zobowiązania podmiotów skupujących i pierwszych 10 jednostek przetwórczych po uzyskaniu zatwierdzenia 12. Aktualizacja danych zawartych we wniosku o dokonaniu 12 zatwierdzenia 13. Formularze i załączniki 13

3 3 1. Wprowadzenie 1.1 Warunki zatwierdzania podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych, zwane dalej Warunkami, określają zasady zatwierdzenia podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych biorących udział w procesie przetwarzania roślin energetycznych pochodzących z areałów objętych płatnościami z tytułu ich uprawy. Realizowany przez ARR proces zatwierdzania podmiotów skupujących, pierwszych jednostek przetwórczych i jednostek przetwórczych jest częścią mechanizmu dopłat do upraw roślin energetycznych, administrowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 1.2 Warunki opracowane zostały w oparciu o projekty rozporządzeń: 1) rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków zatwierdzenia podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych oraz warunków jakie powinny spełniać te podmioty i jednostki po uzyskaniu zatwierdzenia; 2) rozporządzenia MRiRW w sprawie dodatkowych informacji, które powinien zawierać wniosek o dokonanie zatwierdzenia podmiotu skupującego oraz pierwszej jednostki przetwórczej. 1.3 W przypadku dokonania zmian w projektach rozporządzeń, o których mowa w pkt 1.2, przez organ wydający przedmiotowe rozporządzenia, Warunki mogą ulec zmianie. 1.4 Zmiana Warunków wynikająca z okoliczności, o których mowa w pkt 1.3 dokonana zostanie w formie Zarządzenia Prezesa ARR. 1.5 Jeżeli w wyniku zmiany rozporządzeń ministra właściwego ds. rynków rolnych, o których mowa w pkt 1.2, nałożone zostaną na podmioty skupujące i pierwsze jednostki przetwórcze dodatkowe obowiązki nie wymienione w Warunkach, Agencja zastrzega sobie prawo żądania uzupełnienia, w trybie postępowania administracyjnego, od podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych, danych i dokumentów mających istotny wpływ na wydanie decyzji o dokonaniu zatwierdzenia. 1.6 Jednym z podstawowych warunków wypłacenia wnioskodawcy (rolnikowi) płatności jest zawarcie do 15 maja 2007 r. umów na dostawę roślin energetycznych (surowców) z zatwierdzonymi podmiotami skupującymi lub

4 4 pierwszymi jednostkami przetwórczymi oraz dostarczenie do tych podmiotów całej ilości roślin energetycznych (surowców) zebranych z areałów objętych dopłatami, przy czym ilość ta powinna odpowiadać co najmniej plonowi reprezentatywnemu. 2. Akty prawne 2.1 Przepisy UE RR_1782/2003 RK_1973/2004 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników (wraz z późn. zm.); Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 roku ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców (wraz z późn. zm.). 2.2 Krajowe akty prawne 1) Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz. U. Nr 35, poz. 217); 2) Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków zatwierdzenia podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych oraz warunków jakie powinny spełniać te podmioty i jednostki po uzyskaniu zatwierdzenia; 3) Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie dodatkowych informacji, które powinien zawierać wniosek o dokonanie zatwierdzenia podmiotu skupującego oraz pierwszej jednostki przetwórczej. 3. Podstawowe skróty ARR Agencja Rynku Rolnego, ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa MRiRW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

5 5 4. Uczestnicy mechanizmu Podmiot skupujący przedsiębiorca, który na podstawie umów zawartych z rolnikami nabywa na własny rachunek rośliny energetyczne (surowce), a następnie sprzedaje je z przeznaczeniem na cele energetyczne do zatwierdzonych pierwszych jednostek przetwórczych. Pierwsza jednostka przetwórcza przedsiębiorca, który prowadzi pierwszy proces przetwórstwa roślin energetycznych (surowców) z zamiarem pozyskania jednego lub więcej końcowych produktów energetycznych, przy czym nie istnieje wymóg, aby pierwsza jednostka przetwórcza wytwarzała końcowy produkt energetyczny. Pierwsza jednostka przetwórcza może pozyskiwać rośliny energetyczne (surowce) od: rolników na podstawie zawartych z nimi umów na dostawę roślin energetycznych (surowców), zatwierdzonych przez ARR podmiotów skupujących. 5. Rejestracja w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców ARR Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem zatwierdzenia ARR są zobowiązani do zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP) prowadzonym przez ARR. Formularz rejestracyjny WPR_P1_f1 oraz szczegółowe zasady rejestracji zamieszczone są na stronie internetowej ARR pod adresem: Przedsiębiorcy, którzy mają już nadany numer rejestracyjny ARR nie muszą składać ponownie wniosku rejestracyjnego. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada numeru rejestracyjnego ARR, może złożyć formularz rejestracyjny WPR_P1_f1 wraz z wnioskiem o dokonanie zatwierdzenia. 6. Wymagania stawiane podmiotom skupującym i pierwszym jednostkom przetwórczym ubiegającym się o zatwierdzenie 6.1 Podmiot skupujący ubiegający się o zatwierdzenie jest zobowiązany: 1) posiadać zawartą w formie pisemnej co najmniej jedną umowę z zatwierdzoną pierwszą jednostką przetwórczą, z której wynika zobowiązanie do dostawy roślin energetycznych (surowców), obowiązującą w dniu złożenia wniosku o

6 6 dokonanie zatwierdzenia. Ponadto umowa ta powinna zawierać następującą klauzulę: Niniejsza umowa wiąże strony od dnia uzyskania przez nie zatwierdzenia, jako podmiot skupujący lub pierwszą jednostkę przetwórczą, przez właściwego Dyrektora OT ARR, lub, posiadać dokumenty potwierdzające wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie skupu produktów rolnych przez co najmniej sześć miesięcy w okresie nieprzekraczającym pięciu lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie zatwierdzenia licząc od tego dnia (np. faktury dokumentujące zakup i sprzedaż produktów rolnych), 2) posiadać tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będą przechowywane rośliny energetyczne (surowce), 3) zapewnić: prowadzenie rejestru zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1973/2004 oraz z przepisami dotyczącymi szczegółowych wymagań dla rejestrów prowadzonych przez podmioty skupujące lub jednostki przetwórcze, prowadzenie dokumentacji magazynowej, produkcyjnej oraz księgowej, w szczególności poprzez powierzenie jej prowadzenia osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje, powierzchnię magazynową spełniającą odpowiednie wymagania techniczne, ustalenie masy lub objętości przyjmowanych i wydawanych roślin energetycznych (surowców), ustalenie stopnia zanieczyszczenia lub wilgotności dostarczonych roślin energetycznych (surowców), 5) posiadać urządzenia biurowe niezbędne do prowadzenia rejestru i dokumentacji, o których mowa w ppkt 3 tiret pierwsze i drugie; 6.2 Podmiot skupujący spełniający wymagania określone w pkt 6.1, w celu uzyskania zatwierdzenia, składa Wniosek o dokonanie zatwierdzenia na formularzu Kre_P1_f1, który stanowi załącznik do niniejszych warunków. 6.3 Do wniosku, o którym mowa w pkt. 6.2, podmiot skupujący dołącza:

7 7 1) kopie wszystkich umów zawartych z zatwierdzonymi pierwszymi jednostkami przetwórczymi lub kopie dokumentów, o których mowa w pkt 6.1 ppkt 1, 2) kopie dokumentów potwierdzających tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będą przechowywane rośliny energetyczne (surowce), 3) dowód uiszczenia opłaty skarbowej, 4) formularz rejestracyjny WPR_P1_f1 w przypadku, gdy podmiot w chwili składania wniosku nie posiada nadanego przez ARR numeru rejestracyjnego. 6.4 Pierwsza jednostka przetwórcza ubiegająca się o zatwierdzenie jest zobowiązana spełniać następujące warunki: 1) posiadać tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będą przetwarzane rośliny energetyczne (surowce), 2) zapewnić: prowadzenie rejestru zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1973/2004 oraz z przepisami dotyczącymi szczegółowych wymagań dla rejestrów prowadzonych przez podmioty skupujące lub jednostki przetwórcze, prowadzenie dokumentacji magazynowej, produkcyjnej oraz księgowej, w szczególności poprzez powierzenie jej prowadzenia osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie, powierzchnię magazynową spełniającą odpowiednie wymagania techniczne, ustalenie masy lub objętości przyjmowanych i wydawanych roślin energetycznych (surowców), ustalenie stopnia zanieczyszczenia lub wilgotności dostarczonych roślin energetycznych (surowców). 3) posiadać urządzenia biurowe niezbędne do prowadzenia rejestru i dokumentacji, o których mowa w ppkt 2 tiret pierwsze i drugie; 4) posiadać urządzenia służące do pierwszego przetwarzania roślin energetycznych (surowców). 6.5 Pierwsza jednostka przetwórcza spełniająca wymagania określone w pkt 6.4, w celu uzyskania zatwierdzenia, składa Wniosek o dokonanie zatwierdzenia na formularzu Kre_P1_f2, który stanowi załącznik do niniejszych warunków: 6.6 Do wniosku, o którym mowa w pkt 6.5, pierwsza jednostka przetwórcza dołącza:

8 8 1) kopie dokumentów potwierdzających tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będą przetwarzane rośliny energetyczne (surowce), 2) dowód uiszczenia opłaty skarbowej, 3) formularz rejestracyjny WPR_P1_f1 w przypadku, gdy przetwórca w chwili składania wniosku nie posiada nadanego przez ARR numeru rejestracyjnego 6.7 Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 6.3 ppkt. 1) i 2) oraz w pkt 6.6 ppkt 1) powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu skupującego lub pierwszej jednostki przetwórczej lub przez notariusza, adwokata, radcę prawnego. 7. Opłata skarbowa 7.1. Opłatę skarbową w wysokości 10 zł, za wydanie decyzji o dokonaniu zatwierdzenia, należy wpłacić do organów podatkowych właściwych dla siedziby OT ARR. Lista organów podatkowych właściwych do pobrania opłaty oraz numery ich rachunków bankowych znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszych warunków W przypadku uiszczenia opłaty skarbowej w formie gotówkowej przedsiębiorca powinien dołączyć do wniosku oryginał dowodu wpłaty. W innych przypadkach (forma bezgotówkowa np. przelew) przedsiębiorca dołącza oświadczenie sporządzone i podpisane przez uprawnionego przedstawiciela banku realizującego zlecenie lub wydruk potwierdzenia przelewu podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy Przedsiębiorca, w formie pisemnego podania, może żądać od ARR zwrotu oryginału dowodu zapłaty opłaty skarbowej Jeżeli przedsiębiorca dokona nadpłaty opłaty skarbowej lub mimo jej zapłaty OT ARR nie wyda decyzji o dokonaniu zatwierdzenia, na podstawie art. 9 ust 1 ustawy o opłacie skarbowej, we wniosku skierowanym do właściwego organu podatkowego, przedsiębiorca może zażądać zwrotu opłaty skarbowej. 8. Składanie wniosków o dokonanie zatwierdzenia 8.1 Formularze wniosków Kre_P1_f1 lub Kre_P1_f2 można uzyskać poprzez: Obowiązek uiszczania opłaty skarbowej istnieje do czasu wejścia w życie ustawy nowelizującej art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej w zakresie zwolnienia beneficjentów ARR z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej od czynności urzędowych dokonywanych przez ARR.

9 9 - bezpośredni odbiór z OT ARR, - wydruk ze strony internetowej ARR. 8.2 Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Oddziale Terenowym ARR właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu skupującego lub pierwszej jednostki przetwórczej lub przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w terminie do 23 marca 2007 r. 8.3 W przypadku stwierdzenia w złożonym wniosku braków formalno-prawnych OT ARR niezwłocznie przesyła do przedsiębiorcy, za potwierdzeniem odbioru, wezwanie do uzupełnienia braków we wniosku. Braki we wniosku powinny zostać uzupełnione w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania. 8.4 W przypadku, gdy przedsiębiorca nie uzupełni stwierdzonych braków formalno prawnych z zachowaniem 7-dniowego terminu bądź wniosek nadal nie spełnia tych wymogów, ARR pozostawi wniosek bez rozpoznania. 8.5 W przypadku, gdy przedsiębiorca uzupełni w wyznaczonym terminie stwierdzone braki formalno-prawne za termin złożenia wniosku o dokonanie zatwierdzenia uznaje się termin wpływu uzupełnionego wniosku. 9. Kontrola zatwierdzająca 9.1 Przed wydaniem decyzji o dokonaniu zatwierdzenia podmiotu skupującego /pierwszej jednostki przetwórczej OT ARR przeprowadzi obligatoryjną kontrolę mającą na celu sprawdzenie czy przedsiębiorca spełnia warunki uzyskania zatwierdzenia. 9.2 Zakres czynności kontrolnych będzie dotyczył sprawdzenia zgodności danych podanych we wniosku o dokonanie zatwierdzenia ze stanem faktycznym. 9.3 W trakcie przeprowadzania kontroli, kontroler ARR sporządzi raport, który po zakończeniu kontroli powinien zostać podpisany przez osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę. 9.4 W przypadku negatywnego wyniku kontroli, podmiot skupujący / pierwsza jednostka po usunięciu nieprawidłowości ma prawo do ponownego złożenia wniosku o dokonanie zatwierdzenia, w terminie o którym mowa w pkt. 8.2 niniejszych warunków.

10 Wydanie decyzji 10.1 W przypadku pozytywnego wyniku kontroli, o której mowa w pkt 9, Dyrektor OT ARR w drodze decyzji zatwierdza podmiot skupujący/pierwszą jednostkę przetwórczą ARR, w terminie, do najpóźniej do 15 kwietnia 2007 r. ogłosi w Dzienniku Urzędowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz na stronach internetowych ARR Listę zatwierdzonych podmiotów skupujących i zatwierdzonych pierwszych jednostek przetwórczych W przypadku negatywnego wyniku kontroli, o której mowa w pkt. 9, Dyrektor OT ARR w drodze decyzji odmawia zatwierdzenia. 11. Zobowiązania podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych po uzyskaniu zatwierdzenia 11.1 Zatwierdzony przez ARR podmiot skupujący zobowiązany jest do: 1) przekazywania właściwemu Dyrektorowi OT ARR kopii umów zawartych z wnioskodawcami, 2) przyjęcia wszystkich ilości surowców, na które zostały zawarte umowy z wnioskodawcami na warunkach określonych w umowach, 3) dostarczenia do zatwierdzonej pierwszej jednostki przetwórczej wszystkich roślin energetycznych (surowców) zakupionych od wnioskodawców, 4) prowadzenia rejestru, o którym mowa w pkt. 6.1 ppkt. 3 tiret pierwsze, niniejszych warunków, 5) prowadzenia dokumentacji, o której mowa w pkt. 6.2 ppkt. 3 tiret drugie niniejszych warunków, 6) informowania, w wymaganych terminach, właściwego dyrektora OT ARR o: ilościach roślin energetycznych (surowców) odebranych od wnioskodawców w ramach zawartych umów, ilościach roślin energetycznych (surowców) dostarczonych do zatwierdzonych jednostek przetwórczych, które zostały zakupione od wnioskodawców w ramach zawartych umów, zmianie lub rozwiązaniu umów zawartych z wnioskodawcami, zmianie końcowego przeznaczenia roślin energetycznych (surowców), zmianie danych zawartych we wniosku o dokonanie zatwierdzenia,

11 11 sprzedaży pierwszej jednostce przetwórczej ekwiwalentu ilościowego roślin energetycznych (surowców), 7) zagwarantowania, że ekwiwalentna ilość roślin energetycznych (surowców) dostarczonych przez wnioskodawców zostanie wykorzystana w obrębie UE do produkcji jednego lub kilku produktów energetycznych, 8) dołączania do roślin energetycznych (surowców) formularza T5 lub dokumentów zastępujących ten formularz, w przypadku wysłania surowców w celu przetworzenia do innego państwa członkowskiego UE, 9) poddawania się wszelkim kontrolom i czynnościom sprawdzającym przeprowadzanym przez służby kontrolne ARR Zatwierdzona przez ARR pierwsza jednostka przetwórcza zobowiązana jest do: 1) przekazywania właściwemu Dyrektorowi OT ARR kopii umów zawartych z wnioskodawcami, 2) przyjęcia wszystkich ilości surowców, na które zostały zawarte umowy z wnioskodawcami lub zatwierdzonymi podmiotami skupującymi na warunkach określonych w tych umowach, 3) prowadzenia rejestru, o którym mowa w pkt. 6.4 ppkt 2 tiret pierwsze niniejszych warunków, 4) prowadzenia dokumentacji, o której mowa w pkt. 6.4 ppkt. 2 tiret drugie, 5) informowania, w wymaganych terminach, właściwego dyrektora OT ARR o: ilościach roślin energetycznych (surowców) odebranych od wnioskodawców w ramach zawartych umów, zmianie lub rozwiązaniu umów zawartych z wnioskodawcami, zmianie końcowego przeznaczenia roślin energetycznych (surowców), ilościach i wartościach wyrażonych w złotych: a) wytworzonych przez siebie produktów energetycznych, pośrednich i ubocznych, b) produktów pośrednich i ubocznych dostarczonych kolejnym jednostkom przetwórczym, c) produktów energetycznych, pośrednich i ubocznych uzyskanych przez ostatnią jednostkę przetwórczą,

12 12 prowadzonym procesie przetwórczym, z uwzględnieniem zastosowanej metody, udziału poszczególnych składników i technicznego przebiegu procesu, każdej zmianie danych zawartych we wniosku o dokonanie zatwierdzenia, wykorzystaniu ekwiwalentu ilościowego produktów pośrednich bądź ubocznych do produkcji jednego lub więcej produktów energetycznych, pod warunkiem faktycznego odbioru roślin energetycznych (surowców) do produkcji produktu pośredniego lub ubocznego, 6) przetworzenia wszystkich ilości roślin energetycznych (surowców), dostarczonych przez wnioskodawców lub zatwierdzone podmioty skupujące, na produkty energetyczne, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, do 31 lipca drugiego roku następującego po roku zbiorów, 7) zagwarantowania, że wartość ekonomiczna produktów energetycznych uzyskanych w drodze przetworzenia surowców jest wyższa od wartości ekonomicznej wszystkich innych produktów uzyskanych w procesie przetworzenia, 8) zagwarantowania, że ekwiwalentna ilość roślin energetycznych (surowców) dostarczonych przez wnioskodawców zostanie wykorzystana w obrębie UE do produkcji jednego lub kilku produktów energetycznych, 9) dołączania do produktów energetycznych formularza T5 lub dokumentów zastępujących ten formularz, w przypadku wysłania produktów w celu dalszego przetworzenia do innego państwa członkowskiego UE, 10) poddawania się wszelkim kontrolom i czynnościom sprawdzającym przeprowadzanym przez służby kontrolne ARR. 12. Aktualizacja danych zawartych we wniosku o dokonaniu zatwierdzenia 12.1 Podmioty skupujące / pierwsze jednostki przetwórcze, które zostały zatwierdzone przez Dyrektora OT ARR są zobowiązane do informowania właściwego OT ARR o każdej zmianie danych zawartych we wniosku o dokonanie zatwierdzenia Informacja o zmianie danych powinna zostać przesłana do właściwego OT ARR w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zmiany tych danych, na formularzu wniosku o dokonanie zatwierdzenia (Kre_P1_f1 lub Kre_P1_f2) z zaznaczeniem, że jest to aktualizacja danych. Do wniosku należy dołączyć

13 13 dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości i na zasadach określonych w pkt 7 niniejszych warunków Na podstawie zgłoszonej zmiany danych zawartych we wniosku, dyrektor OT ARR wyda decyzję o zmianie decyzji o dokonaniu zatwierdzenia Aktualne dane podmiotu skupującego / pierwszej jednostki przetwórczej zostaną uwzględnione przy tworzeniu Listy zatwierdzonych podmiotów skupujących i zatwierdzonych pierwszych jednostek przetwórczych, w odniesieniu do płatności związanych z uprawą roślin energetycznych na kolejny rok. 13. Formularze i załączniki Kre_P1_f1 - Wniosek o dokonanie zatwierdzenia podmiotu skupującego, Kre_P1_f2 Wniosek o dokonanie zatwierdzenia pierwszej jednostki przetwórczej, Załącznik nr 1 Organy podatkowe właściwe dla OT ARR

Warunki uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego

Warunki uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego Załącznik do Zarządzenia Nr 110/2005/Z Prezesa ARR z dnia 13 kwietnia 2005 r. Warunki uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego

Bardziej szczegółowo

Wydawanie i poświadczanie dokumentów T5

Wydawanie i poświadczanie dokumentów T5 Załącznik nr 3 do Warunków sprzedaży masła z zapasów interwencyjnych z przeznaczeniem do wykorzystania w produkcji ciast, lodów i innych artykułów spożywczych Wydawanie i poświadczanie dokumentów T5 A.

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego

Warunki uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego Załącznik do Zarządzenia Nr 45/2014/Z Prezesa ARR z dnia 5 maja 2014 r. Warunki uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego Agencja Rynku

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania pomocy z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka

Warunki udzielania pomocy z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka Załącznik do Zarządzenia Nr 114/2017/Z Prezesa ARR z dnia 6 lipca 2017 r. Warunki udzielania pomocy z tytułu zmniejszenia sprzedaży mleka Agencja Rynku Rolnego ul. Karolkowa 30 01-207 Warszawa www.arr.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 92/2015/Z Prezesa ARR z dnia 23 czerwca 2015 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁATY KRAJOWEJ DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Agencja Rynku Rolnego ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Wprowadzenie 1.1. Podstawy prawne. str. 4 str. 4. 2. Podmioty uprawnione do ubiegania się o zezwolenie na

SPIS TREŚCI. 1. Wprowadzenie 1.1. Podstawy prawne. str. 4 str. 4. 2. Podmioty uprawnione do ubiegania się o zezwolenie na 1. Wprowadzenie 1.1. Podstawy prawne SPIS TREŚCI str. 4 str. 4 2. Podmioty uprawnione do ubiegania się o zezwolenie na str. 6 wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca

Bardziej szczegółowo

Warunki przyznania pomocy na ograniczenie produkcji mleka

Warunki przyznania pomocy na ograniczenie produkcji mleka Załącznik do Zarządzenia Nr 183/2016/Z Prezesa ARR z dnia 15 września 2016 r. Warunki przyznania pomocy na ograniczenie produkcji mleka Agencja Rynku Rolnego ul. Karolkowa 30 01-207 Warszawa www.arr.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania zatwierdzenia pierwszego przetwórcy surowca tytoniowego

Warunki uzyskania zatwierdzenia pierwszego przetwórcy surowca tytoniowego Załącznik do Zarządzenia Nr 66//2013/Z Prezesa ARR z dnia 17 czerwca 2013 r. Warunki uzyskania zatwierdzenia pierwszego przetwórcy surowca tytoniowego Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 178/2015/Z Prezesa ARR z dnia 2 listopada 2015 r. TRYB UDZIELANIA DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W PRZEDSZKOLACH I GIMNAZJACH

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2009/2010 Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/ Warszawa

Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2009/2010 Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/ Warszawa Załącznik do Zarządzenia Nr 175/2009/Z Prezesa ARR z dnia 17.08.2009 r. Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2009/2010 Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Agencja Rynku Rolnego (ARR), w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), rozpoczęła działania w ramach mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Warunki stwierdzenia nabycia prawa do uzyskania płatności związanej oraz przeniesienia tego prawa

Warunki stwierdzenia nabycia prawa do uzyskania płatności związanej oraz przeniesienia tego prawa Warunki stwierdzenia nabycia prawa do uzyskania płatności związanej oraz przeniesienia tego prawa Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Wprowadzono w życie Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 245/2009/Z Prezesa ARR z dnia 1 grudnia 2009 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁATY KRAJOWEJ DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Agencja Rynku Rolnego Ul.

Bardziej szczegółowo

wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego

wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego Biogaz rolniczy Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo energetyczne 1 od 1 stycznia 2011 roku działalność gospodarcza w zakresie: wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu loszek hodowlanych lub knurów hodowlanych w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej

Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu loszek hodowlanych lub knurów hodowlanych w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej Załącznik do Zarządzenia Nr 57/2017/Z Prezesa ARR z dnia 13 marca 2017 r. Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu loszek hodowlanych lub knurów hodowlanych w ramach nadzwyczajnej pomocy

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina

Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina Załącznik do Zarządzenia Nr 184/2015/Z Prezesa ARR z dnia 5 listopada 2015 r. Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina Agencja Rynku Rolnego ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania wpisu do rejestru wytwórców i rejestru rolników

Warunki uzyskania wpisu do rejestru wytwórców i rejestru rolników Załącznik do Zarządzenia Nr 82/2009/Z Prezesa ARR z dnia 22 kwietnia 2009 r. Warunki uzyskania wpisu do rejestru wytwórców i rejestru rolników Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie wsparcia producentom świń

Wniosek o udzielenie wsparcia producentom świń Strona 1 z 6 1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR * Pieczątka kancelarii wpływu KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARR.... UWAGA! Warunkiem uczestnictwa w mechanizmach administrowanych przez

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina

Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2013/Z Prezesa ARR z dnia 11 lutego 2013 r. Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania wpisu do rejestru rolników oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem

Warunki uzyskania wpisu do rejestru rolników oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2014/Z Prezesa ARR z dnia 5 maja 2014 r. Warunki uzyskania wpisu do rejestru rolników oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczenia przez producentów cukru opłat produkcyjnych za lata gospodarcze 2004/2005 i 2005/2006

Zasady rozliczenia przez producentów cukru opłat produkcyjnych za lata gospodarcze 2004/2005 i 2005/2006 do Zarządzenia Nr 54/2014/Z z dnia 16 maja 2014 r. Zasady rozliczenia przez producentów cukru opłat produkcyjnych za lata gospodarcze 2004/2005 i 2005/2006 Agencja Rynku Rolnego Biuro Cukru i Biopaliw

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 165/2009/Z Prezesa ARR z dnia 31 lipca 2009 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁATY KRAJOWEJ DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Agencja Rynku Rolnego Ul.

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego

Warunki uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego Załącznik do Zarządzenia Nr 111/2015/Z Prezesa ARR z dnia 27 lipca 2015 r. Warunki uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego Agencja Rynku Rolnego Biuro Cukru i Biopaliw ul. Karolkowa 30

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania wpisu do rejestru rolników oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem

Warunki uzyskania wpisu do rejestru rolników oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem Załącznik do Zarządzenia Nr 141/2015/Z Prezesa ARR z dnia 9 września 2015 r. Warunki uzyskania wpisu do rejestru rolników oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem Agencja Rynku Rolnego ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych

Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych Załącznik do Zarządzenia Nr 115/2017/Z Prezesa ARR z dnia 6 lipca 2017 r. Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych Agencja Rynku Rolnego ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

pomiędzy: a... (nazwa podmiotu) ... (adres podmiotu) NIP..., REGON., Numer w CRP... (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: 1...

pomiędzy: a... (nazwa podmiotu) ... (adres podmiotu) NIP..., REGON., Numer w CRP... (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: 1... UMOWA nr.. na realizację projektu wdrożenia programu badawczego w ramach mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich realizowanego w sezonie 2007/2008 zawarta w dniu. 200 r. pomiędzy: Agencją Rynku

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w rolnictwie Dopłaty są udzielane do powierzchni gruntów ornych

Bardziej szczegółowo

Ppw_P1_f1. 8. Zaznaczyć właściwe pole określające czy przedsiębiorca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) TAK NIE

Ppw_P1_f1. 8. Zaznaczyć właściwe pole określające czy przedsiębiorca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) TAK NIE Załącznik nr 1 do Warunków uczestnictwa w mechanizmie wprowadzonych Zarządzeniem Nr 7/2014/Z Prezesa ARR dnia 28.01.2014 Wniosek o wpis do ewidencji Strona 1 z 5 1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

Warunki przetargu zamkniętego na wybór magazynów autoryzowanych świadczących usługę przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku na rzecz ARR

Warunki przetargu zamkniętego na wybór magazynów autoryzowanych świadczących usługę przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku na rzecz ARR Załącznik do Zarządzenia Nr 18/2009/Z Prezesa ARR z dnia 26 stycznia 2009r. Warunki przetargu zamkniętego na wybór magazynów autoryzowanych świadczących usługę przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 156/2015/Z Prezesa ARR z dnia 7 października 2015 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 156/2015/Z Prezesa ARR z dnia 7 października 2015 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 156/2015/Z Prezesa ARR z dnia 7 października 2015 r. Warunki uczestnictwa organizacji charytatywnych, innych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych w mechanizmie administrowania

Bardziej szczegółowo

Zadania Agencji Rynku Rolnego dotyczące organizacji rynku wina w Polsce

Zadania Agencji Rynku Rolnego dotyczące organizacji rynku wina w Polsce Zadania Agencji Rynku Rolnego dotyczące organizacji rynku wina w Polsce www.arr.gov.pl Zadania ARR dotyczące organizacji rynku wina w Polsce W ramach unijnej polityki rolnej Agencja Rynku Rolnego realizuje

Bardziej szczegółowo

Warunki wypłaty pomocy restrukturyzacyjnej przez ARR dla plantatorów buraków cukrowych

Warunki wypłaty pomocy restrukturyzacyjnej przez ARR dla plantatorów buraków cukrowych Załącznik do Zarządzenia Nr 111/2011/Z z dnia 29 sierpnia 2011 r. Warunki wypłaty pomocy restrukturyzacyjnej przez ARR dla plantatorów buraków cukrowych Wprowadzono w życie Zarządzeniem Nr 111/2011/Z Prezesa

Bardziej szczegółowo

Autoryzacja zakładów produkcyjnych (przetwórczych) i zakładów konfekcjonujących

Autoryzacja zakładów produkcyjnych (przetwórczych) i zakładów konfekcjonujących Załącznik nr 2 Autoryzacja zakładów produkcyjnych (przetwórczych) i zakładów konfekcjonujących 1. Autoryzację w ramach niniejszego mechanizmu muszą posiadać następujące zakłady produkcyjne/przetwórcze:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

Minimalne ilości materiału siewnego na 1 ha Kto może ubiegać się o dopłaty?

Minimalne ilości materiału siewnego na 1 ha Kto może ubiegać się o dopłaty? Komunikat Agencja Rynku Rolnego informuje, że 15 kwietnia 2008 roku rozpoczyna nabór wniosków na dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny Strona 1 z 6 1. Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR * Pieczątka kancelarii Data wpływu KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARR.... UWAGA! Warunkiem uczestnictwa w mechanizmach administrowanych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wprowadzenie Uczestnik mechanizmu Akty prawne 3.1 Akty prawne UE 3.2 Akty prawne krajowe

SPIS TREŚCI Wprowadzenie Uczestnik mechanizmu Akty prawne 3.1 Akty prawne UE 3.2 Akty prawne krajowe Załącznik 4 do Zarządzenia Nr 55/2015/Z Prezesa ARR z dnia 2 kwietnia 2015 r. Warunki uczestnictwa organizacji charytatywnych, innych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych w mechanizmie administrowania

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny

Warunki udzielania pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny Załącznik do Zarządzenia Nr 35/2014/Z Prezesa ARR z dnia 9 kwietnia 2014 r. Warunki udzielania pomocy finansowej w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 stycznia 2004 r. o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 stycznia 2004 r. o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 22 stycznia 2004 r. o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 34, poz. 291. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2014/Z Prezesa ARR z dnia 6 lutego 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2014/Z Prezesa ARR z dnia 6 lutego 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2014/Z Prezesa ARR z dnia 6 lutego 2014 r. Warunki uczestnictwa organizacji charytatywnych, innych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych w mechanizmie administrowania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY Informacja dotycząca wsparcia rynku produktów pszczelich w sezonie 2007/2008

KOMUNIKAT PRASOWY Informacja dotycząca wsparcia rynku produktów pszczelich w sezonie 2007/2008 2007.10.08 KOMUNIKAT PRASOWY Informacja dotycząca wsparcia rynku produktów pszczelich w sezonie 2007/2008 Agencja Rynku Rolnego (ARR), w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Zadania Agencji Rynku Rolnego w ramach organizacji rynku wina w Polsce

Zadania Agencji Rynku Rolnego w ramach organizacji rynku wina w Polsce Zadania Agencji Rynku Rolnego w ramach organizacji rynku wina w Polsce 15 W ramach unijnej Wspólnej Polityki Rolnej Agencja Rynku Rolnego administruje potencjałem produkcyjnym winorośli i wina gronowego

Bardziej szczegółowo

PRZYŁĄCZANIE DO SIECI PRZESYŁOWEJ PRZEWODNIK

PRZYŁĄCZANIE DO SIECI PRZESYŁOWEJ PRZEWODNIK PRZYŁĄCZANIE DO SIECI PRZESYŁOWEJ PRZEWODNIK Przewodnik skierowany jest do podmiotów, które są zainteresowane przyłączeniem urządzeń, instalacji lub sieci do sieci przesyłowej. Celem jego jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Informacja dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Informacja dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Informacja dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Działanie Ułatwianie startu młodym rolnikom Spis treści

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń z przeznaczeniem do uboju w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej

Warunki udzielania pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń z przeznaczeniem do uboju w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej Załącznik do Zarządzenia Nr 56/2017/Z Prezesa ARR z dnia 13 marca 2017 r. Warunki udzielania pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń z przeznaczeniem do uboju w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego producentom mleka w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej

Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego producentom mleka w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej Załącznik do Zarządzenia Nr 54 /2017/Z Prezesa ARR z dnia 13 marca 2017 r. Warunki udzielania pomocy w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego producentom mleka w ramach nadzwyczajnej

Bardziej szczegółowo

o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych 1)

o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 19 lutego 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych 1) r. Nr 62, poz. 572, z 2005 r. Nr 10, poz. 64. Art.

Bardziej szczegółowo

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków UMOWA Nr na sprzedaż pszenicy z zapasów interwencyjnych ARR na rynek Wspólnoty zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Agencją Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY STOSOWANIA OPŁATY SKARBOWEJ

NOWE ZASADY STOSOWANIA OPŁATY SKARBOWEJ NOWE ZASADY STOSOWANIA OPŁATY SKARBOWEJ Z dniem 1 stycznia 2007 r. weszła w życie nowa ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.), która zmienia zakres

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w mechanizmie Dopłaty do przetwórstwa słomy lnianej i konopnej na włókno

Warunki uczestnictwa w mechanizmie Dopłaty do przetwórstwa słomy lnianej i konopnej na włókno Załącznik do Zarządzenia Nr 104/2011/Z Prezesa ARR z dnia 10 sierpnia 2011 r. Warunki uczestnictwa w mechanizmie Dopłaty do przetwórstwa słomy lnianej Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w mechanizmie Dopłaty do przetwórstwa słomy lnianej i konopnej na włókno

Warunki uczestnictwa w mechanizmie Dopłaty do przetwórstwa słomy lnianej i konopnej na włókno Warunki uczestnictwa w mechanizmie Dopłaty do przetwórstwa słomy lnianej i Strona 2 z 30 Spis treści 1. Wprowadzenie str. 4 1.1. Podstawy prawne str. 5 2. Ogólna charakterystyka mechanizmu Str. 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2011/2012

Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2011/2012 Załącznik do Zarządzenia Nr 107/2011/Z Prezesa ARR z dnia 17 sierpnia 2011 r. Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2011/2012 Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 68/2014/Z Prezesa ARR z dnia 7 lipca 2014 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁAT DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat

Bardziej szczegółowo

..., dnia: (Miejscowość, data)

..., dnia: (Miejscowość, data) ZARZĄD WZÓR REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SOSNOWIEC S.A. ul. Ostrogórska 43 sprawę prowadzi: Jednostka Realizująca Projekt telefon (032) 292 55 90 92; (032) 364 43 00; wewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących

Bardziej szczegółowo

miejsce załatwienia sprawy

miejsce załatwienia sprawy Udzielenie lub zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz spalarni i grzebowisk zwłok zwierzęcych

Bardziej szczegółowo

Jak uzyskać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii - zmiany w 2004 r.

Jak uzyskać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii - zmiany w 2004 r. Jak uzyskać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii - zmiany w 2004 r. (Urząd Regulacji Energetyki) Kto powinien posiadać koncesję? Obowiązujący dotychczas art. 32

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2010/2011 Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/ Warszawa

Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2010/2011 Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/ Warszawa Załącznik do Zarządzenia Nr 115/2010/Z Prezesa ARR z dnia 28 lipca 2010 r. Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2010/2011 Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Informacja o przetwórstwie roślin energetycznych przez wnioskodawcę Kre_P5_f7

Informacja o przetwórstwie roślin energetycznych przez wnioskodawcę Kre_P5_f7 Strona 1 z 6 K R E 0 5 0 7 V 1 Tu proszę nakleić nalepkę identyfikacyjną /Jeżeli przedsiębiorca nie posiada nalepki identyfikacyjnej proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny otrzymany w ARR/ * Pieczątka

Bardziej szczegółowo

PRZYŁĄCZANIE DO SIECI PRZESYŁOWEJ

PRZYŁĄCZANIE DO SIECI PRZESYŁOWEJ PRZYŁĄCZANIE DO SIECI PRZESYŁOWEJ Przewodnik Departament Rozwoju Systemu, Konstancin - Jeziorna, czerwiec 2014 r. Przewodnik skierowany jest do podmiotów, które są zainteresowane przyłączeniem urządzeń,

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/ Warszawa

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/ Warszawa Załącznik do Zarządzenia Nr 177/2009/Z Prezesa ARR z dnia 19 sierpnia 2009 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁAT DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2926/09 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 26 stycznia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 2926/09 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 26 stycznia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 2926/09 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie określenia Procedury rozliczania i kontroli inkasentów opłaty skarbowej. Na podstawie art.47 ust.3 ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

5. Wpisać krzyżyk, jeżeli formularz składany jest przez osobę fizyczną, która nie zaznaczyła pola 4

5. Wpisać krzyżyk, jeżeli formularz składany jest przez osobę fizyczną, która nie zaznaczyła pola 4 Strona 1 z 5 1. Tu proszę nakleić nalepkę identyfikacyjną /Jeżeli przedsiębiorca nie posiada nalepki identyfikacyjnej proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny w CRP otrzymany w ARR * Pieczątka kancelarii

Bardziej szczegółowo

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków UMOWA Nr na sprzedaż pszenicy z zapasów interwencyjnych ARR na rynek Wspólnoty zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Agencją Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/ Warszawa

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/ Warszawa Załącznik do Zarządzenia Nr 109/2011/Z Prezesa ARR z dnia 19 sierpnia 2011 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁAT DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Warunków uzyskania dopłaty wprowadzonych Zarządzeniem Nr 254/2009/Z Prezesa ARR z dnia 17 grudnia 2009r.

Załącznik Nr 1 do Warunków uzyskania dopłaty wprowadzonych Zarządzeniem Nr 254/2009/Z Prezesa ARR z dnia 17 grudnia 2009r. Załącznik Nr 1 do Warunków uzyskania dopłaty wprowadzonych Zarządzeniem Nr 254/2009/Z Prezesa ARR z dnia 17 grudnia 2009r. Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału

Bardziej szczegółowo

Warunki przetargu zamkniętego na wybór magazynów świadczących usługę przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku na rzecz ARR

Warunki przetargu zamkniętego na wybór magazynów świadczących usługę przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku na rzecz ARR Załącznik do Zarządzenia Nr 197/2015/Z Prezesa ARR z dnia 14 grudnia 2015 r. Warunki przetargu zamkniętego na wybór magazynów świadczących usługę przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku na rzecz

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 2082)

o rządowym projekcie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 2082) SEJM Druk nr 2197 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI o rządowym projekcie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych oraz o zmianie

Bardziej szczegółowo

Warunki przetargu zamkniętego na wybór Przedsiębiorców świadczących usługi przechowywania oraz usługi transportowe cukru na rzecz ARR

Warunki przetargu zamkniętego na wybór Przedsiębiorców świadczących usługi przechowywania oraz usługi transportowe cukru na rzecz ARR Załącznik do Zarządzenia Nr 201/2006/Z Prezesa ARR z dnia 25 lipca 2006 r. Warunki przetargu zamkniętego na wybór Przedsiębiorców świadczących usługi przechowywania oraz usługi transportowe cukru na rzecz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Rok 2013 o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Rok 2011 o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja biurowa Realizacji Mechanizmu WPR Interwencyjny zakup i sprzedaż OMP

Instrukcja biurowa Realizacji Mechanizmu WPR Interwencyjny zakup i sprzedaż OMP Instrukcja biurowa Realizacji Mechanizmu WPR Interwencyjny zakup i sprzedaż OMP Instrukcja dla przedsiębiorstw prowadzących magazyny autoryzowane Iomp_I3 WERSJA: 2.0 Data wydania: Numer egzemplarza: Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2018 r. Poz. 12

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2018 r. Poz. 12 Warszawa, dnia 10 kwietnia 2018 r. Poz. 12 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 12 M I N I S T R A C Y F R Y Z A C J I z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania, rozliczania i kontroli wykonania dotacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru 1)

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Rok 2012 o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie

Bardziej szczegółowo

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, duplikatów świadectw oraz pobierania opłat za te czynności w Zespole Szkół w Lędzinach

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, duplikatów świadectw oraz pobierania opłat za te czynności w Zespole Szkół w Lędzinach Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, duplikatów świadectw oraz pobierania opłat za te czynności w Zespole Szkół w Lędzinach Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia 67/2011/Z z dnia 11 maja 2011 r.

Załącznik do Zarządzenia 67/2011/Z z dnia 11 maja 2011 r. Załącznik do Zarządzenia 67/2011/Z z dnia 11 maja 2011 r. REALIZACJA MECHANIZMU WPR DYWERSYFIKACJA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO Warunki przyznania i wypłaty pomocy dla działania Modernizacja gospodarstw rolnych

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2012/2013

Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2012/2013 Załącznik do Zarządzenia Nr 122/2012/Z Prezesa ARR z dnia 23 sierpnia 2012 r. Warunki uczestnictwa w programie Owoce w szkole w roku szkolnym 2012/2013 Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Wniosek o udzielenie pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. Wniosek o udzielenie pomocy z tytułu wyrównania ceny sprzedaży świń Strona 1 z 4 Proszę wpisać poniżej numer rejestracyjny CRP* Numer identyfikacyjny EP** Pieczątka kancelarii KANCELARYJNY NR WPŁYWU ARiMR.

Bardziej szczegółowo

Procedura. w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach

Procedura. w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 16/2013/14 z dnia 21 marca 2014 r. Procedura wydawania duplikatów świadectw i duplikatów legitymacji szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany Kto może ubiegać się o dopłaty? O dopłaty mogą ubiegać się producenci rolni w rozumieniu ustawy z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej 1)

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej 1) Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 35, poz. 217 Art. 1. Ustawa określa: 1)

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych 2007.08.10 KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych Agencji Rynku Rolnego zachęca do korzystania z unijnego programu Dopłaty do spożycia mleka i przetworów

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Komunikacji Zaświadczenie na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne (osób, rzeczy) - wydanie 1. Co powinienem wiedzieć? O wydanie zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno - spożywczych. FPZ_z1

Instrukcja wypełniania deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno - spożywczych. FPZ_z1 Strona 1 z 4 UWAGA! WAŻNE! Przeczytać przed wypełnianiem deklaracji FPZ_f1! Agencja Rynku Rolnego zwraca uwagę, iż w przypadku podania w deklaracji FPZ_f1 fałszywych danych, zatajenia prawdy albo podania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 sierpnia 2016 r. Poz. 1191 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Warunki uznawania grup producentów rolnych Agencja Rynku Rolnego Ul. Karolkowa Warszawa

Warunki uznawania grup producentów rolnych Agencja Rynku Rolnego Ul. Karolkowa Warszawa Warunki uznawania grup producentów rolnych Agencja Rynku Rolnego Ul. Karolkowa 30 01-207 Warszawa Załącznik do Zarządzenia Nr 50/2016/Z Prezesa ARR z dnia 1 marca 2016 r. SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2.

Bardziej szczegółowo

PŁATNOŚĆ DO UPRAW ROŚLIN ENERGETYCZNYCH

PŁATNOŚĆ DO UPRAW ROŚLIN ENERGETYCZNYCH PŁATNOŚĆ DO UPRAW ROŚLIN ENERGETYCZNYCH Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2012/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) Nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Komunikacji Zaświadczenia z ewidencji pojazdów 1. Co powinienem wiedzieć? Zaświadczenie jest potwierdzeniem faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej

Bardziej szczegółowo

6. Wpisać krzyżyk, jeśli formularz składany jest przez osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

6. Wpisać krzyżyk, jeśli formularz składany jest przez osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej Załącznik nr 1 do Warunków uzyskania dopłaty wprowadzonych Zarządzeniem Nr 193/2012/Z Prezesa ARR z dnia 31 grudnia 2012 r. Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 35, poz. 217, Nr 99, poz. 666, z 2008 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 30.000 euro.

Instrukcja dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 30.000 euro. ODDZIAŁ TERENOWY W OPOLU OPOLE@ANR.GOV.PL Opole, dn. 21.01.2015 r. Instrukcja dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej 30.000 euro. 1. Przedmiot zamówienia.

Bardziej szczegółowo

Prace nad rozporządzeniem określającym zasady zrównoważonego pozyskania biomasy oraz jej dokumentowania na potrzeby systemu wsparcia

Prace nad rozporządzeniem określającym zasady zrównoważonego pozyskania biomasy oraz jej dokumentowania na potrzeby systemu wsparcia Prace nad rozporządzeniem określającym zasady zrównoważonego pozyskania biomasy oraz jej dokumentowania na potrzeby systemu wsparcia Jarosław Wiśniewski Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią

Bardziej szczegółowo

II. Zasady ogólne 1. AP jest podmiotem odpowiedzialnym za koordynację przepływu informacji w obszarze zadań delegowanych przez AP, w szczególności za

II. Zasady ogólne 1. AP jest podmiotem odpowiedzialnym za koordynację przepływu informacji w obszarze zadań delegowanych przez AP, w szczególności za Zasady przepływu informacji dotyczące szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zatwierdzania pomocy finansowej oraz stosowania procedur w zakresie zadań delegowanych przez Agencję płatniczą do podmiotów

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

Warunki udzielania dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych Załącznik do Zarządzenia Nr 259/2007/Z Prezesa ARR z dnia 7 sierpnia 2007 r. Warunki udzielania dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych (obowiązują od roku szkolnego 2007/2008)

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób powinno zostać zorganizowane naliczanie, pobieranie i przekazywanie wpłat na Fundusz Promocji Ryb?

W jaki sposób powinno zostać zorganizowane naliczanie, pobieranie i przekazywanie wpłat na Fundusz Promocji Ryb? W jaki sposób powinno zostać zorganizowane naliczanie, pobieranie i przekazywanie wpłat na Fundusz Promocji Ryb? W przypadku Funduszu Promocji Ryb są trzy grupy podmiotów zobowiązanych do naliczania, pobierania

Bardziej szczegółowo

Dotacje na przetwórstwo 2017 do 300 tys. zł - nabór wniosków

Dotacje na przetwórstwo 2017 do 300 tys. zł - nabór wniosków https://www. Dotacje na przetwórstwo 2017 do 300 tys. zł - nabór wniosków Autor: Ewa Ploplis Data: 27 czerwca 2017 Od 5 lipca do 3 sierpnia rolnicy będą mogli składać wnioski o dotacje na przetwórstwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie Dms_P1_f2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK)

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) Warszawa, styczeń 2011 roku I. DEFINICJE 1. BIK Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 2. BOK

Bardziej szczegółowo