Warunki uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 45/2014/Z Prezesa ARR z dnia 5 maja 2014 r. Warunki uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego Agencja Rynku Rolnego Biuro Cukru i Biopaliw ul. Nowy Świat 6/ Warszawa

2 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Akty prawne 3 3. Podstawowe skróty i definicje 3 4. Uczestnicy mechanizmu 4 5. Rejestracja w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców ARR 4 6. Złożenie wniosku o wpis do rejestru 5 7. Odmowa wpisu do rejestru 7 8. Wpis do rejestru 8 9. Obowiązki przedsiębiorstw energetycznych Aktualizacja danych zawartych w rejestrze Kontrole Zakaz wykonywania działalności gospodarczej Wykreślenie wpisu w rejestrze Kary pieniężne Sprawozdawczość ARR Podsumowanie Załączniki 14 2

3 1. Wprowadzenie Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego stanowi działalność regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wymagającą wpisu do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego. Organem rejestrowym odpowiedzialnym za prowadzenie powyższego rejestru jest Prezes Agencji Rynku Rolnego. Wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji 1 przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także sprzedaż tej energii przez tę osobę, nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu tej ustawy i nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego prowadzonego przez Prezesa ARR. 2. Akty prawne Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.); Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1164, z późn. zm.); Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 457); Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.); Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 633, z późn. zm.); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267); Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.); Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1282, z późn. zm.); 3. Podstawowe skróty i definicje ARR Agencja Rynku Rolnego; 1 mikroinstalacja - odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kw, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kv lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 120 kw. 3

4 CRP Centralny Rejestr Przedsiębiorców; OT ARR Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego; SKT OT ARR Sekcja Kontroli Technicznych w Oddziale Terenowym ARR. Biogaz rolniczy paliwo gazowe otrzymywane w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, z wyłączeniem gazu pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów. Działalność gospodarcza działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego. Przedsiębiorstwo energetyczne - przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego, wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezesa ARR. Rejestr rejestr przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego. Wniosek wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego. 4. Uczestnicy mechanizmu Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego. 5. Rejestracja w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców ARR Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych przedsiębiorcy, którzy zamierzają uczestniczyć w mechanizmach administrowanych przez ARR, są zobowiązani do wcześniejszego zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (CRP). 4

5 Formularz rejestracyjny WPR_P1_f1 oraz szczegółowe zasady rejestracji zostały zamieszczone na stronie internetowej ARR w dziale: Pozostałe działania Rejestracja przedsiębiorców. 6. Złożenie wniosku o wpis do rejestru 6.1. O wpis do rejestru może ubiegać się przedsiębiorca, który spełnia następujące warunki: 1) jest zarejestrowany w CRP, 2) posiada tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza, 3) dysponuje odpowiednimi urządzeniami technicznymi i obiektami budowlanymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska, umożliwiającymi prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej Wpis do rejestru może uzyskać przedsiębiorca, który nie był karany za przestępstwo skarbowe, przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, a także przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz obrotowi gospodarczemu, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną którego odpowiednio członkowie zarządu albo osoby uprawnione do jego reprezentowania nie były karane za te przestępstwa Przedsiębiorca spełniający wymagania określone w pkt 6.1. i 6.2., w celu uzyskania wpisu do rejestru, jest zobowiązany do złożenia poprawnie wypełnionego wniosku, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych warunków Do wniosku należy dołączyć: 1. Oświadczenie przedsiębiorstwa energetycznego stanowiące załącznik nr 2 do niniejszych warunków. 2. Oświadczenie o niekaralności przedsiębiorstwa energetycznego stanowiące załącznik nr 3 do niniejszych warunków. 3. dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej, zgodnie z pkt 6.5. W przypadku wniesienia opłaty skarbowej w formie gotówkowej przedsiębiorca powinien dodatkowo dołączyć do wniosku oryginał dowodu wpłaty. W innych przypadkach (forma bezgotówkowa np. przelew) przedsiębiorca powinien 5

6 dołączyć do wniosku oświadczenie sporządzone i podpisane przez uprawnionego przedstawiciela banku realizującego zlecenie lub wydruk potwierdzenia przelewu Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, dokonywanie na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego czynności urzędowych związanych z prowadzeniem rejestru, podlega opłacie skarbowej w następującej wysokości 2 : Czynność urzędowa podlegająca opłacie skarbowej Dokonanie wpisu do rejestru Zmiana wpisu w rejestrze, jeżeli dotyczy ona rozszerzenia zakresu wykonywanej działalności regulowanej Zmiana wpisu w rejestrze, jeżeli nie dotyczy ona rozszerzenia zakresu wykonywanej działalności regulowanej, za wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych np. nazwy, adresu Wykreślenie na wniosek wpisu z rejestru Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii Stawka opłaty skarbowej 616 zł 308 zł 10 zł 10 zł 17 zł Opłatę skarbową należy wnieść do kasy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Śródmieście Wydział Budżetowo Księgowy, ul. Nowogrodzka 43, Warszawa albo na jego rachunek bankowy nr z dopiskiem określającym czynność urzędową np. Opłata skarbowa: Wpis do rejestru biogazowni rolniczych. Przedsiębiorca, w formie pisemnego podania, może żądać od ARR zwrotu oryginału dowodu zapłaty opłaty skarbowej. Jeżeli przedsiębiorca dokona nadpłaty opłaty skarbowej lub mimo jej wniesienia Prezes ARR nie dokona czynności urzędowej, wówczas na podstawie wniosku skierowanego do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Śródmieście Wydział Budżetowo-Księgowy, może zażądać zwrotu opłaty skarbowej w całości, bądź części Formularz wniosku oraz formularze oświadczeń, o których mowa w pkt 6.4. można uzyskać poprzez: 1) bezpośredni odbiór w Centrali ARR lub OT ARR, 2) wydruk ze strony internetowej ARR: - dział: Pozostałe działania Biogaz rolniczy. 2 Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii o łącznej mocy elektrycznej nieprzekraczającej 5 MW lub wytwarzaniem biogazu rolniczego i wprowadzaniem go do sieci dystrybucyjnej gazowej jest zwolnione z ponoszenia opłat skarbowych za czynności urzędowe związane z prowadzeniem rejestru przez Prezesa ARR. 6

7 6.7. Wypełniony wniosek wraz z oświadczeniami oraz dowodem wniesienia opłaty skarbowej, o których mowa w pkt 6.4., należy złożyć bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Centrali ARR w Warszawie lub przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres ARR: ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa ARR dokonuje weryfikacji formalno-prawnej złożonego wniosku. Sprawdzana jest zgodność złożonego wniosku z wymaganiami określonymi w pkt 6.3., 6.4. i W przypadku stwierdzenia w złożonym wniosku lub oświadczeniach, o których mowa w pkt 6.4., braków formalno-prawnych lub w przypadku gdy do wniosku nie dołączono ww. oświadczeń, ARR niezwłocznie przesyła do przedsiębiorcy wezwanie do ich uzupełnienia, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powyższe dokumenty powinny zostać uzupełnione w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania W przypadku, gdy: przedsiębiorca nie uzupełni braków formalno-prawnych stwierdzonych we wniosku lub w oświadczeniach, o których mowa w pkt 6.4., z zachowaniem 7-dniowego terminu, lub mimo terminowego uzupełniania braków formalno-prawnych, wniosek lub oświadczenia, o których mowa w pkt 6.4., nadal nie spełniają wymogów, lub przedsiębiorca nie dołączy oświadczeń, o których mowa w pkt 6.4., Prezes ARR pozostawia wniosek bez rozpoznania. 7. Odmowa wpisu do rejestru 7.1. Prezes ARR, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia wpisu do rejestru w przypadku, gdy: 1) w stosunku do przedsiębiorcy wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego, 2) w stosunku do przedsiębiorstwa energetycznego Prezes ARR wydał decyzję o zakazie wykonywania działalności gospodarczej w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku, z powodu: a) nieusunięcia naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej w wyznaczonym przez Prezesa ARR terminie, tj.: nieposiadania tytułu prawnego do obiektów budowlanych, w których jest wykonywana działalność gospodarcza, 7

8 nieposiadania odpowiednich urządzeń technicznych i obiektów budowlanych, spełniających wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska, umożliwiających prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej, b) złożenia niezgodnego ze stanem faktycznym: oświadczenia, że w chwili składania wniosku nie zalegał z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne, oświadczenia przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w pkt 6.4. ppkt 1., oświadczenia o niekaralności przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w pkt 6.4. ppkt 2., c) ukarania przedsiębiorstwa energetycznego za przestępstwo skarbowe, przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, a także przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz obrotowi gospodarczemu, a w przypadku przedsiębiorstwa energetycznego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną którego odpowiednio członkowie zarządu albo osoby uprawnione do reprezentowania zostały ukarane za te przestępstwa Decyzja, o której mowa w pkt 7.1. zostanie wydana w terminie 7 dni od dnia wpływu do Kancelarii Ogólnej Centrali ARR poprawnego wniosku wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt Wpis do rejestru 8.1. W przypadku, gdy wniosek oraz oświadczenia, o których mowa w pkt 6.4. spełniają wymogi, o których mowa w pkt 6.3. i 6.4., Prezes ARR wydaje przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do rejestru Zaświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1. zostanie wydane w terminie 7 dni od dnia wpływu do Kancelarii Ogólnej Centrali ARR poprawnego wniosku wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt Do rejestru wpisywane są następujące dane: 1) oznaczenie firmy przedsiębiorstwa energetycznego, jej siedziby, adresu oraz inne dane teleadresowe, 8

9 2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorstwa energetycznego oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, 3) określenie: a) rodzaju i zakresu wykonywanej działalności gospodarczej, b) miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej, c) rodzaju i rocznej wydajności instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego Rejestr jest jawny, z wyłączeniem innych danych teleadresowych Przedsiębiorstwo energetyczne jest uprawnione w zakresie określonym w zaświadczeniu o wpisie do rejestru, do wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego. 9. Obowiązki przedsiębiorstw energetycznych Przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane do: 1) wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego wyłącznie z następujących substratów: a) surowców rolniczych, b) produktów ubocznych rolnictwa, c) płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, d) produktów ubocznych lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego, e) biomasy leśnej; 2) prowadzenia dokumentacji dotyczącej: a) ilości i rodzajów surowców (substratów) wykorzystanych do wytworzenia biogazu rolniczego lub do wytworzenia energii elektrycznej z biogazu rolniczego, b) ilości wytworzonego biogazu rolniczego, z wyszczególnieniem ilości biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej, wykorzystanego do wytworzenia energii elektrycznej w układzie rozdzielonym lub kogeneracyjnym lub wykorzystanego w inny sposób, c) ilości ciepła i energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego w układzie rozdzielonym lub kogeneracyjnym; 9

10 3) przekazywania Prezesowi ARR, w terminie 45 dni po zakończeniu kwartału, sprawozdań kwartalnych, na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszych warunków (sprawozdanie należy złożyć bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Centrali ARR w Warszawie lub przesłać na jej adres: ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa); 4) informowania Prezesa ARR o każdej zmianie danych zawartych w rejestrze, zgodnie z pkt 10.; 5) poddawania się wszelkim kontrolom i czynnościom sprawdzającym przeprowadzanym przez służby kontrolne ARR, w zakresie określonym w pkt Aktualizacja danych zawartych w rejestrze Przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane do informowania Prezesa ARR o każdej zmianie danych zawartych w tym rejestrze, w szczególności o zakończeniu lub zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego Informacja o zmianie danych powinna zostać przesłana do Prezesa ARR w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych, pod rygorem wykreślenia z rejestru. Informację należy złożyć zgodnie z pkt z zaznaczeniem na wniosku, że jest to aktualizacja danych W zależności od zakresu zgłaszanych zmian danych w rejestrze, przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane do uiszczenia opłaty skarbowej, na zasadach określonych w pkt 6.5., z zastrzeżeniem pkt Dokument potwierdzający wpłatę opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku aktualizującego wpis w rejestrze Opłata skarbowa nie jest wymagana w przypadku, gdy przedsiębiorstwo energetyczne zgłasza wyłącznie zmianę danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, lub nazwy przedsiębiorstwa energetycznego, NIP-u, REGON-u, adresu siedziby, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji lub zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej Do wniosku aktualizującego wpis w rejestrze stosuje się odpowiednio przepisy pkt

11 10.6. W przypadku, gdy wniosek aktualizujący wpis w rejestrze oraz oświadczenia, o których mowa w pkt 6.4. spełniają wymogi, o których mowa w pkt 6.3. i 6.4., Prezes ARR wydaje: zaświadczenie o zmianie wpisu w rejestrze, w przypadku gdy zmiana dotyczy miejsca wykonywania działalności gospodarczej, zakresu lub rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej, rodzaju lub rocznej wydajności instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego, albo pismo informujące o uwzględnieniu w rejestrze zgłoszonych zmian, w przypadku gdy zmiana dotyczy danych osobowych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy przedsiębiorstwa energetycznego, NIP-u, REGON-u, adresu siedziby, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji lub zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej Zaświadczenie o zmianie wpisu w rejestrze albo pismo, o których mowa w pkt 10.6., zostanie wydane w terminie 7 dni od dnia wpływu do Kancelarii Ogólnej Centrali ARR poprawnego wniosku aktualizującego wpis w rejestrze wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt Kontrole Prezes ARR jest uprawniony do przeprowadzania kontroli prowadzonej przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego ARR zawiadamia przedsiębiorstwo energetyczne o zamiarze wszczęcia kontroli i jej zakresie. Wszczęcie kontroli może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu energetycznemu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli Kontrole są przeprowadzane przez pracowników SKT OT ARR na podstawie pisemnego upoważnienia oraz po okazaniu legitymacji służbowej Pracownicy, o których mowa w pkt są uprawnieni do: 1) wstępu na teren nieruchomości, obiektów, lokali lub ich części, gdzie jest wykonywana działalność gospodarcza, o której mowa w pkt ) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz udostępniania danych mających związek z przedmiotem kontroli. 11

12 11.5. Kontrole będą przeprowadzane w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej Z przeprowadzonej kontroli pracownicy, o których mowa w pkt 11.3., sporządzają protokół z kontroli zawierający m.in. wnioski i zalecenia oraz informację o sposobie złożenia zastrzeżeń co do jego treści. Protokół sporządzany jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostaje u kontrolowanego Kontrolowane przedsiębiorstwo energetyczne w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu ma prawo wniesienia zastrzeżeń co do jego treści. Zastrzeżenia wnosi się do Dyrektora OT ARR nadzorującego przeprowadzenie kontroli, właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorstwa energetycznego (adresy OT ARR dostępne są na stronie internetowej ARR: Zakaz wykonywania działalności gospodarczej W przypadku, gdy przedsiębiorstwo energetyczne: 1) nie usunie naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, o których mowa w pkt 6.1. ppkt 2. lub ppkt 3., w terminie określonym w wezwaniu do usunięcia naruszeń, 2) złożyło niezgodne ze stanem faktycznym: a) oświadczenie, że w chwili składania wniosku nie zalegało z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne, b) oświadczenie przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w pkt 6.4. ppkt 1., c) oświadczenie o niekaralności przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w pkt 6.4. ppkt 2., 3) przestało spełniać warunek, o którym mowa w pkt 6.2., Prezes ARR zakazuje, w drodze decyzji administracyjnej, wykonywania działalności gospodarczej, o której mowa w pkt Po wydaniu powyższej decyzji Prezes ARR, w drodze decyzji administracyjnej, wykreśla z urzędu wpis przedsiębiorstwa energetycznego w rejestrze W okresie 3 lat od dnia wydania ww. decyzji Prezes ARR jest zobowiązany odmówić przedsiębiorstwu energetycznemu dokonania ponownego wpisu do rejestru. 12

13 13. Wykreślenie wpisu w rejestrze Wpis w rejestrze może zostać wykreślony: 1) na pisemny wniosek przedsiębiorstwa energetycznego, 2) z urzędu w przypadku, gdy przedsiębiorstwo energetyczne nie przestrzega przepisów ustawy W przypadku, gdy przedsiębiorstwo energetyczne złoży w Centrali ARR pisemny wniosek o wykreślenie wpisu w rejestrze, Prezes ARR niezwłocznie wyda decyzję o wykreśleniu wpisu w rejestrze. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii o łącznej mocy elektrycznej przekraczającej 5 MW, do wniosku o wykreślenie powinno dołączyć dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej na zasadach opisanych w pkt Prezes ARR w drodze decyzji administracyjnej, dokonuje z urzędu wykreślenia wpisu w rejestrze w przypadku, gdy przedsiębiorstwo energetyczne nie poinformowało Prezesa ARR o zmianie danych zawartych w rejestrze lub zrobiło to po upływie terminu 14 dni od dnia ich zmiany. 14. Kary pieniężne W przypadku, gdy przedsiębiorstwo energetyczne: 1) nie złożyło w terminie sprawozdania kwartalnego lub podało w nim nieprawdziwe dane kara pieniężna wynosi zł, 2) wytwarza biogaz rolniczy lub wytwarza energię elektryczną z biogazu rolniczego bez wpisu do rejestru kara pieniężna wynosi zł, 3) utrudnia czynności kontrolne pracownikom SKT OT ARR kara pieniężna wynosi zł Prezes ARR wymierza przedsiębiorcy karę pieniężną w drodze decyzji administracyjnej Przedsiębiorca jest zobowiązany wpłacić karę pieniężną na rachunek ARR wskazany w decyzji o jej wymierzeniu, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna Wpływy z tytułu kar pieniężnych są przekazywane przez ARR na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kary pieniężne nieuiszczone w terminie, o którym mowa w pkt 14.3., podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 13

14 15. Sprawozdawczość ARR Prezes ARR niezwłocznie przekazuje Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki informacje o: 1) wszelkich zmianach dokonywanych w rejestrze, 2) przedsiębiorstwie energetycznym, które w sprawozdaniu kwartalnym wykazało wykorzystanie substratów innych niż wymienione w pkt 9. ppkt 1., 3) wynikach kontroli, w przypadku gdy kontrola wykaże stosowanie substratów innych niż wymienione w pkt 9. ppkt Na podstawie danych zawartych w rejestrze oraz sprawozdań kwartalnych, o których mowa w pkt 9. ppkt 3., Prezes ARR sporządza zbiorczy raport roczny zawierający: 1) wykaz przedsiębiorstw energetycznych wpisanych do rejestru, 2) informacje, o których mowa w pkt 9. ppkt Zbiorczy raport roczny jest przekazywany do dnia 15 marca następnego roku ministrom właściwym do spraw: gospodarki, rynków rolnych i środowiska oraz Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki. 16. Podsumowanie Warunki nie stanowią przepisów prawa i mają charakter wyłącznie informacyjny. W przypadku zmian w przepisach krajowych ARR zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszych warunków. W sprawach związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego nieuregulowanych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 17. Załączniki Załącznik nr 1 Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego, Załącznik nr 2 Oświadczenie przedsiębiorstwa energetycznego, Załącznik nr 3 Oświadczenie o niekaralności przedsiębiorstwa energetycznego, Załącznik nr 4 Sprawozdanie kwartalne przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem biogazu rolniczego. 14

Warunki uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego

Warunki uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego Załącznik do Zarządzenia Nr 111/2015/Z Prezesa ARR z dnia 27 lipca 2015 r. Warunki uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego Agencja Rynku Rolnego Biuro Cukru i Biopaliw ul. Karolkowa 30

Bardziej szczegółowo

wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego

wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego Biogaz rolniczy Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo energetyczne 1 od 1 stycznia 2011 roku działalność gospodarcza w zakresie: wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania wpisu do rejestru rolników oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem

Warunki uzyskania wpisu do rejestru rolników oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2014/Z Prezesa ARR z dnia 5 maja 2014 r. Warunki uzyskania wpisu do rejestru rolników oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania wpisu do rejestru rolników oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem

Warunki uzyskania wpisu do rejestru rolników oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem Załącznik do Zarządzenia Nr 141/2015/Z Prezesa ARR z dnia 9 września 2015 r. Warunki uzyskania wpisu do rejestru rolników oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem Agencja Rynku Rolnego ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających biokomponenty oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem

Warunki uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających biokomponenty oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem Załącznik do Zarządzenia Nr 106/2015/Z Prezesa ARR z dnia 27 lipca 2015 r. Warunki uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających biokomponenty oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania wpisu do rejestru wytwórców i rejestru rolników

Warunki uzyskania wpisu do rejestru wytwórców i rejestru rolników Załącznik do Zarządzenia Nr 82/2009/Z Prezesa ARR z dnia 22 kwietnia 2009 r. Warunki uzyskania wpisu do rejestru wytwórców i rejestru rolników Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Warunki zatwierdzania podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych

Warunki zatwierdzania podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych Załącznik do Zarządzenia 107/2007/Z Prezesa ARR z dnia 9 marca 2007 r. Warunki zatwierdzania podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających biokomponenty oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem

Warunki uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających biokomponenty oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem Załącznik do Zarządzenia Nr 139/2015/Z Prezesa ARR z dnia 9 września 2015 r. Warunki uzyskania wpisu do rejestru podmiotów sprowadzających biokomponenty oraz zasady wykonywania działalności objętej wpisem

Bardziej szczegółowo

Zasady wpisu do rejestru biogazowni rolniczych oraz prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości

Zasady wpisu do rejestru biogazowni rolniczych oraz prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości Konferencja Wykorzystanie biomasy rolniczej do celów energetycznych. Biogazownie rolnicze szansą na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego gospodarstwa rolnego oraz dywersyfikację źródeł przychodów

Bardziej szczegółowo

Usługi detektywistyczne

Usługi detektywistyczne Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 17 września 2015, 15:14 Usługi detektywistyczne INFORMACJA sprawy dotyczące wpisu, zmiany wpisu lub wykreślenia wpisu z rejestru działalności regulowanej

Bardziej szczegółowo

Nowe zapisy w Prawie Energetycznym dotyczące biogazu rolniczego

Nowe zapisy w Prawie Energetycznym dotyczące biogazu rolniczego Nowe zapisy w Prawie Energetycznym dotyczące biogazu rolniczego Ewa Gańko Instytut Paliw i Energii Odnawialnej Warszawa, 22.04.2010 r. Plan prezentacji Definicja biogazu Odbiór biogazu przez operatora

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 478 USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Art. 1. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 lutego 2015 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 lutego 2015 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/200 USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2015 r. poz. 478, 2365. 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY STOSOWANIA OPŁATY SKARBOWEJ

NOWE ZASADY STOSOWANIA OPŁATY SKARBOWEJ NOWE ZASADY STOSOWANIA OPŁATY SKARBOWEJ Z dniem 1 stycznia 2007 r. weszła w życie nowa ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.), która zmienia zakres

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/93. Dz.U. 2015 poz. 478. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Rozdział 1.

Kancelaria Sejmu s. 1/93. Dz.U. 2015 poz. 478. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 2015 poz. 478 USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Art. 1. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) zasady i warunki wykonywania

Bardziej szczegółowo

Ochrona osób i mienia

Ochrona osób i mienia Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/sprawy-obywatelskie/26,ochrona-osob-i-mienia.html Wygenerowano: Piątek, 12 sierpnia 2016, 09:34 Ochrona osób i mienia INFORMACJA dotycząca ubiegania się o rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA DG-17 OR.0143.4.2014 MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA DG-17 OR.0143.4.2014 MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel.: (+48) 68 45 64 100 faks: (+48) 68 45 64 155 e-mail: UrzadMiasta@um.zielona-gora.pl DG-17 OR.0143.4.2014 UZYSKANIE

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 16 stycznia 2015 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 16 stycznia 2015 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 16 stycznia 2015 r. 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady

Bardziej szczegółowo

Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej

Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Kancelaria Sejmu s. 1/5 Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Art. 7. (utracił moc) Art. 7a-7i tracą

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 16 stycznia 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 16 stycznia 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 16 stycznia 2015 r. 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady

Bardziej szczegółowo

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki Zachodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Poznaniu Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów zgromadzonych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

LICENCJA NA KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY Uwaga: standardowe procedury nie wyczerpują katalogu wszystkich możliwych do zaistnienia przypadków - każda

LICENCJA NA KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY Uwaga: standardowe procedury nie wyczerpują katalogu wszystkich możliwych do zaistnienia przypadków - każda LICENCJA NA KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY Uwaga: standardowe procedury nie wyczerpują katalogu wszystkich możliwych do zaistnienia przypadków - każda sprawa rozpatrywana jest odrębnie i w indywidualnych przypadkach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej

Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych *** Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.)

USTAWA. z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.) Art. 1-6. (1) (uchylone). Art. 7. (2) (uchylony). Art. 7a. (3) 1. Ewidencję działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY SCHEMAT PROCEDUR KONTROLI

OGÓLNY SCHEMAT PROCEDUR KONTROLI OGÓLNY SCHEMAT PROCEDUR KONTROLI Kontrola bieżąca Kontrola doraźna Krok 1 Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa art. 47 ust. 1 upp Krok 1 Przypadki określone w art. 47 ust. 2 upp. Krok 2 Zawiadomienie

Bardziej szczegółowo

Wpis/ zmiana zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wpis/ zmiana zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie. Siennica Karta informacyjna Urząd Gminy w Siennicy Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i drogownictwa I piętro pok. nr 1, tel. (25) 757-20-20 (wew.

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Świnoujście

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Świnoujście Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świnoujście http://bip.um.swinoujscie.pl/sprawa-do-zalatwienia/24843/rejestr-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresi e-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-na-terenie-gmny-miasto-swinoujscie

Bardziej szczegółowo

Jak uzyskać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii - zmiany w 2004 r.

Jak uzyskać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii - zmiany w 2004 r. Jak uzyskać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii - zmiany w 2004 r. (Urząd Regulacji Energetyki) Kto powinien posiadać koncesję? Obowiązujący dotychczas art. 32

Bardziej szczegółowo

... Wójt Gminy Kamionka ul. Lubartowska 1 21-132 Kamionka

... Wójt Gminy Kamionka ul. Lubartowska 1 21-132 Kamionka (Pieczęć wnioskodawcy)... (Miejscowość i data) Wójt Gminy Kamionka ul. Lubartowska 1 21-132 Kamionka WNIOSEK O WPIS/ZMIANĘ ZAKRESU WPISU* DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej

USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Art. 7a, art. 7b ust. 1 9, art. 7ba, art. 7c, art. 7d, art. 7e, art. 7f, art. 7g i art. 7h tracą moc z dn. 31 grudnia 2011 r. Art. 7a.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii. Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt ustawy z dnia 12.11.2013r. Wersja 4.0. USTAWA z dnia... 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Komunikacji Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym - wydanie 1. Co powinienem wiedzieć? 1.

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego

Warunki uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego Załącznik do Zarządzenia Nr 110/2005/Z Prezesa ARR z dnia 13 kwietnia 2005 r. Warunki uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 478

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 478 Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 478 USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Art. 1. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) zasady i warunki wykonywania działalności

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/42

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/42 KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/42 UDZIELENIE I ZMIANA LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PPRZEWOZU OSÓB POJAZEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU 7 I NIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Wprowadzenie 1.1. Podstawy prawne. str. 4 str. 4. 2. Podmioty uprawnione do ubiegania się o zezwolenie na

SPIS TREŚCI. 1. Wprowadzenie 1.1. Podstawy prawne. str. 4 str. 4. 2. Podmioty uprawnione do ubiegania się o zezwolenie na 1. Wprowadzenie 1.1. Podstawy prawne SPIS TREŚCI str. 4 str. 4 2. Podmioty uprawnione do ubiegania się o zezwolenie na str. 6 wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wstępnego przetwarzania surowca

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnawialne źródła energii. Dz.U.2015.478 z dnia 2015.04.03 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 lipca 2016 r. do: 30 sierpnia 2016 r. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 1

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnawialne źródła energii. Dz.U.2015.478 z dnia 2015.04.03 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 7 października 2016 r. do: 29 listopada 2016 r. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Bardziej szczegółowo

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą Instrukcja postępowania w przypadku składania wniosku o wpis zmian do księgi rejestrowej lub złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru. KOMUNIKAT DLA

Bardziej szczegółowo

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.

STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo. Edycja A wg stanu na dzień 10 05 2010 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Wydawanie

Bardziej szczegółowo

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego 2) Dziennik Ustaw Nr 159 12116 Poz. 1071 1071 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego 2) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

- o odnawialnych źródłach energii z projektami aktów wykonawczych.

- o odnawialnych źródłach energii z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-33-14 Druk nr 2604 cz.i Warszawa, 7 lipca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

UZYSKIWANIE WPISU DO REJESTRU PRZECHOWAWCÓW AKT OSOBOWYCH I PŁACOWYCH

UZYSKIWANIE WPISU DO REJESTRU PRZECHOWAWCÓW AKT OSOBOWYCH I PŁACOWYCH UZYSKIWANIE WPISU DO REJESTRU PRZECHOWAWCÓW AKT OSOBOWYCH I PŁACOWYCH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2016.1506 t.j.), 2. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii. Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt ustawy z dnia 12.11.2013r. Wersja 4.0. USTAWA z dnia... 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności

Bardziej szczegółowo

Systemy wsparcia wytwarzania biogazu rolniczego i energii elektrycznej w źródłach odnawialnych i kogeneracji w Polsce

Systemy wsparcia wytwarzania biogazu rolniczego i energii elektrycznej w źródłach odnawialnych i kogeneracji w Polsce Systemy wsparcia wytwarzania biogazu rolniczego i energii elektrycznej w źródłach odnawialnych i kogeneracji w Polsce Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa 2011 Zawartość prezentacji 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia. Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA Projekt z dnia o odnawialnych źródłach energii 1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na podstawie art. 64 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn.

Bardziej szczegółowo

Art Art. 19a.

Art Art. 19a. Stan prawny: 2010-05-18 Art. 19. 1. Kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów mogą prowadzić: 1) podmioty uprawnione do prowadzenia odpowiednio stażu podyplomowego, specjalizacji lub szkolenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie/zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym

WNIOSEK o udzielenie/zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym ... Sępólno Kraj., dnia.. Oznaczenie przedsiębiorcy... Telefon kontaktowy STAROSTA SĘPOLEŃSKI ul. Kościuszki 11 89-400 Sępólno Krajeńskie WNIOSEK o udzielenie/zmianę licencji na wykonywanie transportu

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina

Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina Załącznik do Zarządzenia Nr 184/2015/Z Prezesa ARR z dnia 5 listopada 2015 r. Warunki uczestnictwa w mechanizmie Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina Agencja Rynku Rolnego ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

Wymogi proceduralne dla uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznej

Wymogi proceduralne dla uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznej Wymogi proceduralne dla uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznej Urząd Regulacji Energetyki Starszy Specjalista Waldemar Kozłowski Konferencja Europejskie Słoneczne

Bardziej szczegółowo

Usługi ochrony osób i mienia

Usługi ochrony osób i mienia Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Wtorek, 28 kwietnia 2015, 09:17 Usługi ochrony osób i mienia INFORMACJA dotycząca ubiegania się, rozszerzenia lub zmiany koncesji w zakresie regulowanym ustawą

Bardziej szczegółowo

ST~ft)TA Ja1fwWźak. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców

ST~ft)TA Ja1fwWźak. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców Zarządzenie Nr 58/2014 Starosty Krośnieńskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców prowadzących na terenie Powiatu Krośnieńskiego stacje kontroli

Bardziej szczegółowo

Małoskalowe technologie odnawialnych źródeł energii systemy wsparcia i promocji w ustawie OZE

Małoskalowe technologie odnawialnych źródeł energii systemy wsparcia i promocji w ustawie OZE Małoskalowe technologie odnawialnych źródeł energii systemy wsparcia i promocji w ustawie OZE VI Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej 13-14.05.2013 r., Toruń 2 Małoskalowe technologie odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów zgromadzonych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

2. W przypadku Wytwórców, którzy wytworzą energię elektryczną po raz pierwszy po dniu zamknięcia aukcji (tzw. instalacje nowe ):

2. W przypadku Wytwórców, którzy wytworzą energię elektryczną po raz pierwszy po dniu zamknięcia aukcji (tzw. instalacje nowe ): Warszawa, 16 stycznia 2017 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 8/2017 dotycząca obowiązków wytwórców energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 135/2015/Z Prezesa ARR z dnia 1 września 2015 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 135/2015/Z Prezesa ARR z dnia 1 września 2015 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 135/2015/Z Prezesa ARR z dnia 1 września 2015 r. Informacja o wytwórcy energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji Strona 1 z 1 Podstawa prawna: Termin

Bardziej szczegółowo

Kontrola sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi

Kontrola sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi Projekt pn. Bliżej śmieci dalej od nieporządku Seminarium ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI W GMINIE GDZIE JESTEŚMY? Kontrola sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi mgr Jadwiga Zonenberg RCEE w Płocku,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Udzielanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wydawanie dodatkowych wypisów z zezwolenia.

KARTA INFORMACYJNA. Udzielanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wydawanie dodatkowych wypisów z zezwolenia. Wydanie A wg stanu na dzień 19-08-2013 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 1 października 2007 r. Tekst

Bardziej szczegółowo

Kontrole KOWR, URE i inne u podmiotów z branży biopaliwowej. Wrocław, 19 kwietnia 2018 r.

Kontrole KOWR, URE i inne u podmiotów z branży biopaliwowej. Wrocław, 19 kwietnia 2018 r. Kontrole KOWR, URE i inne u podmiotów z branży biopaliwowej Wrocław, 19 kwietnia 2018 r. AGENDA Pakiet paliwowy - ZMIANY dot. VAT - deklaracje i rozliczenie KONTROLE KOWR, URE I INNE U PODMIOTÓW Z BRANŻY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KONCESJI (LUB PROMESY KONCESJI)

WNIOSEK O UDZIELENIE KONCESJI (LUB PROMESY KONCESJI) WNIOSEK O UDZIELENIE KONCESJI (LUB PROMESY KONCESJI) Zakres wniosku i załą łączników Marek Kulesa Towarzystwo Obrotu Energią Sesja warsztatowa pt.: Zasady koncesjonowania działalno alności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/219 U S T AWA z dnia 20 lutego 2015 r. 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Opracowano na podstawie Dz. U. z 2015 r. poz. 478, 2365, z 2016 r. poz. 925. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/218 U S T AWA z dnia 20 lutego 2015 r. 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Opracowano na podstawie Dz. U. z 2015 r. poz. 478, 2365, z 2016 r. poz. 925, 1579. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5003/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2010 roku

Zarządzenie Nr 5003/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 5003/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli podatkowej w zakresie: podatku od nieruchomości, podatku rolnego,

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U poz z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/181 Dz.U. 2015 poz. 478 U S T AWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, 1213, 1593. z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U poz z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/184 Dz.U. 2015 poz. 478 U S T AWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1148. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

5k?J)ovy rj:l~ ;/{~c,

5k?J)ovy rj:l~ ;/{~c, MINISTER GOSPOOARKI Materiał do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r. DE0-1-41 O l 0-1 /27/14 Warszawa, 28 marca 2014 r. DE0/363114 KA CELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Departament

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia prawne procesu inwestycyjnego w projektach biogazowych

Zagadnienia prawne procesu inwestycyjnego w projektach biogazowych Zagadnienia prawne procesu inwestycyjnego w projektach biogazowych Dzięki uprzejmości organizatorów i prelegentów Konferencji Zielona Energia. Biogaz- aspekty prawne, finansowe i techniczne przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

miejsce załatwienia sprawy

miejsce załatwienia sprawy Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej, polegającej na świadczeniu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie gminy Tułowice.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH (tekst jednolity) Obowiązuje od dnia 15 grudnia 2014 roku Warszawa grudzień 2014 Postanowienia ogólne 1 Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/32

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/32 KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/32 UDZIELENIE I ZMIANA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO ORAZ WYDAWANIE DODATKOWYCH WYPISÓW Z ZEZWOLENIA Czynność: Organ właściwy: Podstawa prawna: Udzielanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414, z 2009 r. Nr 42, poz. 337,

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 178/2015/Z Prezesa ARR z dnia 2 listopada 2015 r. TRYB UDZIELANIA DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W PRZEDSZKOLACH I GIMNAZJACH

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia... Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 31.12.2013 r. Wersja 4.1. USTAWA z dnia... 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U poz z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/182 Dz.U. 2015 poz. 478 U S T AWA z dnia 20 lutego 2015 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, 1213, 1593, z 2018 r. poz. 9, 650, 1000. o odnawialnych źródłach

Bardziej szczegółowo

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób Wydział/Jednostka prowadząca Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Trzebnicy Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o wydanie licencji na

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Komunikacji Wykreślenie ośrodka szkolenia kierowców z rejestru działalności regulowanej Usługa możliwa do zrealizowania w pełni elektronicznie więcej informacji

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować się do kontroli. dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału Higieny Pracy

Jak przygotować się do kontroli. dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału Higieny Pracy Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału Higieny Pracy 1 ZAKRES KONTROLI ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY: 2 PODSTAWOWE DOKUMENTY PODLEGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. DSW 461 5(1)/2014/AKr Panie/Panowie Prezesi Przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 1 października 2007 r. Tekst

Bardziej szczegółowo

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów oraz uprawnionymi diagnostami - sprawowany przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Ogólny schemat

Bardziej szczegółowo

PRZYŁĄCZANIE DO SIECI PRZESYŁOWEJ PRZEWODNIK

PRZYŁĄCZANIE DO SIECI PRZESYŁOWEJ PRZEWODNIK PRZYŁĄCZANIE DO SIECI PRZESYŁOWEJ PRZEWODNIK Przewodnik skierowany jest do podmiotów, które są zainteresowane przyłączeniem urządzeń, instalacji lub sieci do sieci przesyłowej. Celem jego jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1414,

Bardziej szczegółowo

Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa. USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa. USTAWA. z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa. Dz.U.2005.169.1414 z dnia 2005.09.06 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 19 maja 2016 r. USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w

Bardziej szczegółowo

W załączeniu przedkładam następujące wymagane przepisami prawa dokumenty:

W załączeniu przedkładam następujące wymagane przepisami prawa dokumenty: TRANSPORT DROGOWY OSÓB WNIOSEK o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym DATOWNIK pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie

Bardziej szczegółowo

pomiędzy: a... (nazwa podmiotu) ... (adres podmiotu) NIP..., REGON., Numer w CRP... (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: 1...

pomiędzy: a... (nazwa podmiotu) ... (adres podmiotu) NIP..., REGON., Numer w CRP... (dalej zwanym podmiotem uprawnionym) reprezentowanym przez: 1... UMOWA nr.. na realizację projektu wdrożenia programu badawczego w ramach mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich realizowanego w sezonie 2007/2008 zawarta w dniu. 200 r. pomiędzy: Agencją Rynku

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/8

Kancelaria Sejmu s. 1/8 Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Wydział Komunikacji

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Wydział Komunikacji Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Wydział Komunikacji Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców i innymi podmiotami prowadzącymi szkolenie oraz instruktorami i wykładowcami - sprawowany przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI I N F O R M A T O R. dla przedsiębiorców ubiegających się o wpis

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI I N F O R M A T O R. dla przedsiębiorców ubiegających się o wpis RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI I N F O R M A T O R dla przedsiębiorców ubiegających się o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt ustawy z dnia 09.10.2012r. Wersja 2.0.2. USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności w

Bardziej szczegółowo

PRZYŁĄCZANIE DO SIECI PRZESYŁOWEJ

PRZYŁĄCZANIE DO SIECI PRZESYŁOWEJ PRZYŁĄCZANIE DO SIECI PRZESYŁOWEJ Przewodnik Departament Rozwoju Systemu, Konstancin - Jeziorna, czerwiec 2014 r. Przewodnik skierowany jest do podmiotów, które są zainteresowane przyłączeniem urządzeń,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 205 12095 Poz. 1208 1208 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 875. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Pani Ewa KOPACZ Marszałek Sejmu RP

Pani Ewa KOPACZ Marszałek Sejmu RP Warszawa, 12 grudnia 2012 r. Grupa posłów KP SLD Pani Ewa KOPACZ Marszałek Sejmu RP Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu, niżej podpisani

Bardziej szczegółowo