SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NACZELNIKA ZHP I GŁÓWNEJ KWATERY ZHP ZA OKRES STYCZEŃ GRUDZIEŃ 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NACZELNIKA ZHP I GŁÓWNEJ KWATERY ZHP ZA OKRES STYCZEŃ GRUDZIEŃ 2010 r."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NACZELNIKA ZHP I GŁÓWNEJ KWATERY ZHP ZA OKRES STYCZEŃ GRUDZIEŃ 2010 r. Główna Kwatera ZHP Maj 2011

2 2 SPIS TREŚCI: I) DZIAŁALNOŚĆ NACZELNIKA ZHP I GŁÓWNEJ KWATERY ZHP 1. Skład Głównej Kwatery ZHP i podstawowe informacje 2. Honorowy patronat Premiera RP 3. Porozumienie z MEN 4. Naczelnik ZHP Osobowością Polskiej Edukacji 5. Ruch Przyjaciół Harcerstwa 6. List Pochwalny Naczelnika ZHP 7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 8. Polska Rada Organizacji Młodzieżowych 9. Rada Działalności Pożytku Publicznego 10. Ustawa o harcerstwie II) PRACA Z KADRĄ 1. Przeorganizowanie i zmiany w składach zespołów Wydziału Pracy z Kadrą 2. Posiedzenia KSI przy GK ZHP 3. Współpraca KSI z Komendami Chorągwi 4. Kursy i szkolenia 5. Konferencja Systemu Pracy z Kadrą 6. Przygotowania do Zlotu Kadry w 2011 r. 7. Praca nad dokumentami III) PROGRAM 1. Propozycje na 100-lecie harcerstwa 2. Wspieranie drużynowych 3. Wspieranie drużynowych NS 4. Wspieranie instruktorów ZHP nauczycieli 5. Inne działania w obszarze program 6. Ruchy programowo-metodyczne IV) WIZERUNEK 1. Serwisy www 2. Współpraca z partnerami 3. Kampania 1% 4. Sytuacje kryzysowe (żałoba narodowa, powódź, krzyż pod Pałacem Prezydenckim, lokalne) 5. Betlejemskie Światło Pokoju 6. Uroczystości państwowe 7. Apolityczność ZHP wobec wyborów 8. Inne jednostki i zespoły podległe (Muzeum Harcerstwa, Czuwaj, zespół mundurowy) V) ZARZĄDZANIE 1. Zbiórki Komend Chorągwi 2. Spotkanie szefów biur 3. Zjazdy Chorągwi ZHP 4. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa 5. Działania WNT 6. Działalność kontrolna VI) ZAGRANICA 1. ZHP a WOSM 2. Współpraca ZHP z ISGF oraz z ICCS i ICCG 3. Przygotowania do 22. Światowego Jamboree Skautowego w Szwecji 4. Spotkania pełnomocników komendantów chorągwi ds. zagranicznych 5. Współpraca z polskim harcerstwem za granicą 6. Polsko-węgierskie spotkanie mniejszości 7. Współpraca z organizacjami Europy Wschodniej i Kaukazu 8. Działania wspierające współpracę skautową

3 3 9. Program Harcerska Natura Konferencja niemieckojęzycznych organizacji skautowych w Warszawie 11. Udział ZHP w międzynarodowych konferencjach skautowych 12. Udział ZHP w międzynarodowych zlotach skautowych 13. Zagranica na Zlocie ZHP w Krakowie 14. JOTI 15. Reakcja świata skautowego na katastrofę 10 kwietnia 2010 r. 16. Betlejemskie Światło Pokoju VII) STRATEGIA ZHP 1. Podsumowanie poprzedniej strategii ZHP oraz chorągwi 2. Opracowanie planu wdrażania strategii 3. Badanie skutków wdrożenia strategii w chorągwiach 4. Konferencja strategiczna na zlocie w Krakowie 5. Strona internetowa strategii i dyskusja na forum 6. Konferencja zorganizowana przez Chorągiew Łódzką VIII) ROZWÓJ LICZEBNY 1. Ewidencja ZHP 2. Działania Wydziału Badań i Analiz 3. Inne działania związane z rozwojem liczebnym IX) WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI HARCERSKIMI 1. Współdziałanie w okresie tragedii smoleńskiej 2. ZHP na Zjeździe ZHR 3. Współdziałanie w sprawie krzyża pod Pałacem Prezydenckim 4. Komisarz zagraniczny ZHP jako delegat WOSM na zbiórce Rady Naczelnej ZHR 5. Podsumowanie X) FINANSE 1. Rachunkowość 2. Budżetowanie 3. Pozyskiwanie 4. Nadzór właścicielski 5. Podsumowanie XI) WYKAZ DOKUMENTÓW 1. Decyzje Naczelnika ZHP i Skarbnika ZHP 2. Rozkazy Naczelnika ZHP 3. Uchwały Głównej Kwatery ZHP 4. Komunikaty Głównej Kwatery ZHP

4 4 I) DZIAŁALNOŚĆ NACZELNIKA ZHP I GŁÓWNEJ KWATERY ZHP 1. Skład Głównej Kwatery ZHP i podstawowe informacje Główna Kwatera ZHP w okresie sprawozdawczym, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. działała w następującym składzie, wybranym przez XXXVI Zjazd ZHP 5 grudnia 2009 r.: hm. Małgorzata Sinica naczelnik ZHP hm. Krzysztof Budziński zastępca naczelnika ZHP hm. Lucjan Brudzyński skarbnik ZHP hm. Grzegorz Woźniak członek GK ZHP ds. współpracy z chorągwiami hm. Emilia Kulczyk-Prus członkini GK ZHP ds. programu hm. Monika Jurecka członkini ZHP hm. Rafał Bednarczyk członek GK ZHP r. z mandatu członka GK ZHP zrezygnowała hm. Monika Jurecka. Obowiązki w GK ZHP zostały podzielone w sposób następujący: Zakres obowiązków członków Głównej Kwatery do r. 1. Naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica: 1) kierowanie pracą Głównej Kwatery ZHP, 2) kierowanie bieżącą działalnością ZHP, 3) reprezentowanie ZHP w kraju i poza granicami, 4) nadzór nad Radcą Prawnym i zespołem obsługi prawnej, 5) nadzorowanie i koordynowanie pracy z kadrą ZHP, 6) nadzorowanie i koordynowanie kształcenia kadry, w tym pracy Centralnej Szkoły Instruktorskiej, 7) koordynowanie współpracy z instytucjami zewnętrznymi, samorządem terytorialnym, władzami państwowymi, NGOS, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi 8) kreowanie wizerunku ZHP, w tym dbanie o wizerunek zewnętrzny i wewnętrzny ZHP, 9) promocja ZHP w społeczeństwie oraz promocja ważnych inicjatyw wewnątrz ZHP. 2. Zastępca Naczelnika ZHP - hm. Krzysztof Budziński: 1) zarządzanie strukturą, w tym procedury, dokumenty, akty prawne, system informacji w ZHP, 2) wspieranie, koordynowanie i nadzorowanie pracy komendantów i komend chorągwi w zakresie organizacji i zarządzania, 3) nadzorowanie funkcjonowania Biura GK, w tym koordynowanie obsługi i współpracy władz naczelnych, 4) nadzorowanie i koordynowanie funkcjonowania WNiK, w tym w zakresie przestrzegania zgodności działania komendantów i jednostek organizacyjnych ZHP z przepisami prawa zewnętrznego i wewnętrznego ZHP oraz legalności uchwał i decyzji odpowiednich władz, 5) nadzorowanie przygotowań i przebiegu zjazdów hufców oraz chorągwi, a także wyboru delegatów i władz, 6) nadzorowanie prowadzenia spraw pracowniczych, 7) nadzorowanie Archiwum GK ZHP, 8) nadzorowanie działalności Muzeum Harcerstwa, 9) nadzorowanie wykorzystania Internetu i nowoczesnych technologii w ZHP. 3. Skarbnik ZHP hm. Lucjan Brudzyński: 1) nadzorowanie działalności finansowej ZHP i realizacji budżetu GK ZHP, 2) pozyskiwanie środków na działalność ZHP, 3) zarządzanie działalnością statutową ZHP odpłatną i nieodpłatną oraz gospodarczą/zarobkową,

5 5 4) zarządzanie majątkiem ZHP, 5) pełnienie nadzoru właścicielskiego nad zakładami działalności gospodarczej, ośrodkami, spółkami, fundacjami ZHP. 4. Członkini GK ZHP hm. Monika Jurecka: 1) nadzorowanie procesu przygotowań, przebiegu i podsumowania HAZ i HAL, 2) zarządzanie strukturą, w tym procedury, dokumenty, akty prawne, system informacji w ZHP w szczególności: praca nad spójnością dokumentów, praca na instrukcją kancelaryjną, monitoring korespondencji, 3) wspieranie, koordynowanie i nadzorowanie pracy komendantów i Komend Chorągwi w zakresie organizacji i zarządzania w zakresie nadzór nad sprawozdawczością KCH, 4) prowadzenie dokumentów GK (uchwały, protokoły, zarządzenia, wiadomości urzędowe) 5. Członkini GK ZHP hm. Emilia Kulczyk Prus: 1) kierowanie programem i działaniami metodycznymi w ZHP, 2) nadzorowanie prac wydziałów i zespołów programowych oraz metodycznych GK ZHP, 3) współpraca z programowcami działającymi na poziomie chorągwi, 4) inicjowanie i nadzorowanie realizacji projektów o charakterze programowym i metodycznym realizowanych na poziomie GK ZHP, 5) wspieranie seniorów i starszyzny. 6. Członek GK ZHP hm. Rafał Bednarczyk: 1) nadzorowanie i koordynowanie działań wynikających z wdrażania i realizacji Strategii Rozwoju ZHP, 2) kierowanie pracami nad nową Strategią Rozwoju ZHP, 3) współpraca zagraniczna i nadzór nad pracą Wydziału Zagranicznego, 4) współpraca z innymi organizacjami harcerskimi, 5) nadzór nad rozwojem liczebnym ZHP, 6) koordynowanie badań i analiz w ZHP. 7. Członek GK ds. kontaktów z komendami chorągwi hm. Grzegorz Woźniak: 1) współpraca z komendantami i z komendami chorągwi, 2) rzecznictwo spraw chorągwi na forum GK ZHP. Zakresy obowiązków członków Głównej Kwatery uległy zmianie od do r. (po rezygnacji hm. Moniki Jureckiej) 1. Naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica: 1) kierowanie pracą Głównej Kwatery ZHP, 2) kierowanie bieżącą działalnością ZHP, 3) reprezentowanie ZHP w kraju i poza granicami, 4) nadzór nad Radcą Prawnym i zespołem obsługi prawnej, 5) nadzorowanie i koordynowanie pracy z kadrą ZHP, 6) nadzorowanie i koordynowanie kształcenia kadry, w tym pracy Centralnej Szkoły Instruktorskiej, 7) koordynowanie współpracy z instytucjami zewnętrznymi, samorządem terytorialnym, władzami państwowymi, NGOS, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi. 2. Zastępca Naczelnika ZHP - hm. Krzysztof Budziński: 1) zarządzanie strukturą, w tym procedury, dokumenty, akty prawne, system informacji w ZHP, 2) nadzorowanie funkcjonowania Biura GK, w tym koordynowanie obsługi i współpracy władz naczelnych, 3) nadzorowanie i koordynowanie funkcjonowania WNiK, w tym w zakresie przestrzegania zgodności działania komendantów i jednostek organizacyjnych ZHP z przepisami prawa zewnętrznego i wewnętrznego ZHP oraz legalności uchwał i decyzji odpowiednich władz,

6 6 4) nadzorowanie przygotowań i przebiegu zjazdów hufców oraz chorągwi, a także wyboru delegatów i władz, 5) nadzorowanie prowadzenia spraw pracowniczych, 6) nadzorowanie Archiwum GK ZHP, 7) nadzorowanie działalności Muzeum Harcerstwa, 8) nadzorowanie wykorzystania Internetu i nowoczesnych technologii w ZHP, 9) kreowanie wizerunku ZHP, w tym dbanie o wizerunek zewnętrzny i wewnętrzny ZHP, 10) promocja ZHP w społeczeństwie oraz promocja ważnych inicjatyw wewnątrz ZHP. 3. Skarbnik ZHP hm. Lucjan Brudzyński: 1) nadzorowanie działalności finansowej ZHP i realizacji budżetu GK ZHP, 2) pozyskiwanie środków na działalność ZHP, 3) zarządzanie działalnością statutową ZHP odpłatną i nieodpłatną oraz gospodarczą/zarobkową, 4) zarządzanie majątkiem ZHP, 5) pełnienie nadzoru właścicielskiego nad zakładami działalności gospodarczej, ośrodkami, spółkami, fundacjami ZHP. 8. Członkini GK ZHP hm. Emilia Kulczyk Prus: 1) kierowanie programem i działaniami metodycznymi w ZHP, 2) nadzorowanie prac wydziałów i zespołów programowych oraz metodycznych GK ZHP, 3) współpraca z programowcami działającymi na poziomie chorągwi, 4) inicjowanie i nadzorowanie realizacji projektów o charakterze programowym i metodycznym realizowanych na poziomie GK ZHP, 5) wspieranie seniorów i starszyzny. 9. Członek GK ZHP hm. Rafał Bednarczyk: 1) nadzorowanie i koordynowanie działań wynikających z wdrażania i realizacji Strategii Rozwoju ZHP, 2) kierowanie pracami nad nową Strategią Rozwoju ZHP, 3) współpraca zagraniczna i nadzór nad pracą Wydziału Zagranicznego, 4) współpraca z innymi organizacjami harcerskimi, 5) nadzór nad rozwojem liczebnym ZHP, 6) koordynowanie badań i analiz w ZHP. 10. Członek GK ds. kontaktów z komendami chorągwi hm. Grzegorz Woźniak: 1) wspieranie, koordynowanie i nadzorowanie pracy komendantów i komend chorągwi w zakresie organizacji i zarządzania, 2) współpraca z komendantami i z komendami chorągwi, 3) rzecznictwo spraw chorągwi na forum GK ZHP, 4) nadzorowanie procesu przygotowań, przebiegu i podsumowania HAZ i HAL. Naczelnik ZHP i Główna Kwatera ZHP realizowali cele i zadania wynikające ze Statutu ZHP, Strategii rozwoju ZHP, uchwał XXXVI Zjazdu ZHP oraz decyzji i uchwał innych władz naczelnych Związku. W okresie sprawozdawczym Główna Kwatera ZHP podjęła 40 uchwał. Naczelnik ZHP podjął 12 decyzji, w tym 8 stanowi wspólne decyzje naczelnika ZHP i skarbnika ZHP. W omawianym okresie Naczelnik ZHP wydał 19 rozkazów, w tym 5 specjalnych. Szczegółowy wykaz ww. uchwał, decyzji i rozkazów został zamieszczony w pkt. VIII.2 niniejszego sprawozdania. Informacje o działaniach Naczelnika i GK ZHP były przekazywane jednostkom i członkom władz naczelnych ZHP: w Komunikatach GK ZHP publikowanych na i przesyłanych pocztą elektroniczną. W okresie styczeń grudzień 2010 r. ukazało się 15 komunikatów. poprzez wysyłkę na listy mailingowe; w Wiadomościach Urzędowych ZHP ; poprzez serwis

7 7 w formie informacji zamieszczonych na stronach internetowych (na stronie głównej oraz w poszczególnych serwisach); podczas zbiórek komendantów chorągwi. W okresie sprawozdawczym Naczelnik ZHP i członkowie GK ZHP uczestniczyli w posiedzeniach Konwentu, komisji i Rady Naczelnej ZHP. Podczas spotkań Rady Naczelnej prezentowane były okresowe informacje z działalności Naczelnika ZHP i Głównej Kwatery ZHP. Naczelnik ZHP i członkowie GK ZHP brali również udział w posiedzeniach prezydium Centralnej Komisji Rewizyjnej oraz posiedzeniach CKR, podczas których przedstawiana była bieżąca sytuacja Związku, dyskutowano na nich również nad zagadnieniami związanymi z zarządzaniem Organizacją we wszystkich jej obszarach. Członkowie GK ZHP uczestniczyli także w posiedzeniach Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP. 2. Honorowy patronat Premiera RP Prezes Rady Ministrów przewodniczy Komitetowi Honorowemu Stulecia Harcerstwa, jego pełny skład można znaleźć na stronie Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasz Arabski przesłał 11 czerwca 2010 r. na ręce naczelnika ZHP hm. Małgorzaty Sinicy list, w którym czytamy: Sto lat tradycji i doświadczeń to powód do dumy nie tylko kadry i władz Związku Harcerstwa Polskiego, ale także wszystkich, którzy tworzyli tę wielką harcerską rodzinę. W imieniu Prezesa Rady Ministrów oraz własnym pragnę przekazać wyrazy szczerego uznania dla prowadzonej przez Państwa działalności. 3. Porozumienie z MEN Od listopada 2009 r. nasiliła się współpraca Ministerstwa Edukacji Narodowej i Związku Harcerstwa Polskiego dotycząca nowelizacji porozumienia. W dniu 21 stycznia 2010 r. podczas spotkania przedstawicieli ZHP z minister Katarzyną Hall ustalono tryb przygotowywania nowego Porozumienia między MEN a ZHP. W lutym 2010 r. stało się ono przedmiotem dyskusji w Departamencie Komunikacji Społecznej MEN. W marcu Departament Prawny MEN przekazał ZHP projekt porozumienia do konsultacji. W efekcie 23 maja 2010 r. w Tczewie, w czasie apelu XXVI Rajdu Rodło, minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall i naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica podpisały porozumienie między Ministerstwem Edukacji Narodowej a Związkiem Harcerstwa Polskiego. Został otwarty nowy etap we współpracy organizacji, która prawie od stu lat wychowuje polskie dzieci i młodzież, z władzą administracyjną, która może wspomóc w rozwoju ruchu harcerskiego w kraju. Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu uznaje ZHP za ważnego partnera szkół i placówek oświatowych w wychowaniu dzieci i młodzieży, wzbogacającego proces wychowawczy polskiej szkoły. Niezbędne jest jednak tworzenie właściwej atmosfery i wspierania przez dyrektorów szkół działalności naszej organizacji w każdej placówce. Praca Związku jest możliwa wówczas, gdy dysponuje on dostatecznie dużą liczbą wykształconej kadrą instruktorskiej. W przypadku szkół na wsi i w małych miastach w większości instruktorami są nauczyciele. Dlatego ważny jest zapis porozumienia: Minister Edukacji Narodowej pozytywnie ocenia pracę nauczycieli-instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego. Stwierdzenie to przypomnieć może dyrektorom szkół, iż działalność ich nauczycieli, prowadzących drużyny harcerskie, doskonale wpisuje się w realizację zadań wychowawczych podejmowanych poza obowiązkowym pensum w ramach tzw. godzin z Karty Nauczyciela. W porozumieniu Minister Edukacji Narodowej deklaruje: 1) współpracę przy promowaniu dobrych praktyk harcerskich, dotyczących działalności wychowawczej i kształcenia kadry harcerskich wychowawców; 2) zachęcanie do tworzenia środowisk harcerskich w szkołach i placówkach oświatowych;

8 8 3) patronowanie inicjatywom Związku Harcerstwa Polskiego dotyczącym wychowania dzieci i młodzieży; 4) konsultowanie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego projektów aktów prawnych z zakresu oświaty i wychowania dzieci i młodzieży. Docenienie działalności ZHP przez minister Edukacji Narodowej Katarzynę Hall to ważny bodziec tak dla polskiej szkoły, jak i dla ZHP w intensyfikacji działań na rzecz organizowania nowych drużyn, wspólnego kształcenia kadry, rozwijania współpracy na wszystkich szczeblach samorządu. 4. Naczelnik ZHP Osobowością Polskiej Edukacji 16 września 2010 r. podczas Gali XII Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli został rozstrzygnięty konkurs na Osobowość Polskiej Edukacji, zorganizowany przez redakcję miesięcznika Dyrektor Szkoły. Laureatem konkursu została naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica. Do tytułu Osobowości każdego roku pretendują nauczyciele i dyrektorzy, działacze organizacji pozarządowych i związkowych, dziennikarze i ludzie mediów promujący edukację, politycy i decydenci, urzędnicy oświatowi, nauczyciele akademiccy szkolący nauczycieli, autorzy programów, podręczników i książek o tematyce edukacyjnej, wydawcy, prawnicy - znawcy przepisów oświatowych, każdy, kto zajmuje się edukacją. Druhnę Naczelnik zgłosił do konkursu dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych dr hab. Michał Federowicz. W uzasadnieniu nominacji dr hab. Michał Federowicz napisał: Harcmistrz Małgorzata Sinica jest jedną z osób, które mogą służyć przykładem ogarniania zmieniającej się rzeczywistości społecznej i przekładania jej na konkretne działania, struktury organizacyjne, metody pracy i wymierne efekty. Więcej informacji o konkursie i Gali na stronach internetowych konkursu Osobowość Polskiej Edukacji i XII KKDS. 5. Ruch Przyjaciół Harcerstwa Naczelnik ZHP i Główna Kwatera ZHP współpracują z dwoma parlamentarnymi zespołami przyjaciół harcerstwa: Parlamentarnym zespołem ds. Harcerstwa w Polsce i poza granicami Kraju; Przewodniczącym tego zespołu jest senator Kazimierz Wiatr, a jednym z wiceprzewodniczących Przewodniczący ZHP senator Adam Massalski. Parlamentarnym zespołem ds. Harcerstwa; Przewodniczącą zespołu jest posłanka Joanna Fabisiak. Ruch Przyjaciół Harcerstwa działa jednak przede wszystkim w Chorągwiach i Hufcach naszego Związku. Rady Przyjaciół Harcerstwa działają przy Chorągwi Gdańskiej, Wielkopolskiej, Kieleckiej, Ziemi Lubuskiej, Zachodniopomorskiej, Dolnośląskiej. Ponadto przy Chorągwi Krakowskiej i Kujawsko-Pomorskiej działają Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa. Chorągiew Białostocka i Śląska podjęły działania w celu stworzenia Rad Przyjaciół Harcerstwa. Natomiast w Chorągwi Łódzkiej, przy okazji spotkań, imprez lub różnych zjazdów, są powoływane komitety Ruchu Przyjaciół Harcerstwa. Nie mają one jednak trwałego charakteru. W przypadku wielu Chorągwi Rady Przyjaciół Harcerstwa funkcjonują przy Hufcach. Tak jest w Chorągwi Podkarpackiej, gdzie ruch działa przy 5 Hufcach: Krosno, Lesko, Stary Dzików, Tarnobrzeg, Ziemi Przemyskiej. W Chorągwi Dolnośląskiej najprężniej działające RPH znajdują się przy 9 Hufcach: Dzierżoniów, Kąty Wrocławskie, Legnica, Lubin, Oleśnica, Polkowice, Świdnica, Wałbrzych oraz Ząbkowice. Rady Przyjaciół Harcerstwa działają przy 3 Hufcach Chorągwi Stołecznej: Praga-Południe, Legionowo, Tłuszcz, w Chorągwi Zachodniopomorskiej przy Hufcu Szczecin i Sławno, w Chorągwi Białostockiej przy Hufcu Białystok oraz w Chorągwi Śląskiej przy

9 9 Hufcach Chorzów, Cieszyn, Częstochowa i Jastrzębie Zdrój. W Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa działają przy Hufcu Warmińskim i Hufcu Węgorzewo, a Kręgi Przyjaciół Harcerstwa - przy Hufcu Działdowo, Hufcu Gołdap, Hufcu Lidzbark Welski. Natomiast w Chorągwi Opolskiej, przy Hufcu Opole-Miasto działa Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa. Dzięki współpracy z Ruchem Przyjaciół Harcerstwa Chorągwie i Hufce są w stanie zrealizować wiele zadań statutowych. Ruch wspomaga działalność ZHP poprzez m.in. pozyskiwanie środków finansowych, sprzętu i wyposażenia. Członkowie Ruchu wspierają również Związek przy organizacji różnego rodzaju imprez, spotkań i wystaw. Niezwykle cenna jest możliwość korzystania z doświadczenia i wiedzy wspierających RPH osób oraz ich działalność lobbystyczna na rzecz harcerstwa w lokalnych społecznościach. Naczelnik ZHP, na wniosek komendantów hufców i chorągwi, przyznaje działaczom Ruchu Przyjaciół Harcerstwa, osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla rozwoju ZHP, honorowe odznaki Ruchu Przyjaciół Harcerstwa. Wyróżnienie to ma charakter dwustopniowy (odznaka srebrna i złota) i jest przyznawane w dwóch kategoriach - indywidualnej i zbiorowej. W 2010 r. rozkazem Naczelnika ZHP zostało przyznanych 46 RPH: - 22 złote indywidualne, - 3 złote zbiorowe, - 21 srebrnych zbiorowych. Corocznie Naczelnik ZHP, 22 lutego - z okazji Dnia Myśli Braterskiej, przyznaje Honorowe Wyróżnienie Niezawodnemu Przyjacielowi osobom wybitnie zasłużonym dla harcerstwa. Wyróżnienie to jest wyrazem uznania Związku Harcerstwa Polskiego dla osób, które nie będąc członkami ZHP, wniosły istotny wkład w rozwój harcerstwa i dały swoją działalnością dowód poparcia dla idei i wartości harcerskich. Naczelnik ZHP rozkazem L. 2/2010 przyznał Honorowe Wyróżnienie Niezawodnemu Przyjacielowi: 1. Lechowi KACZYŃSKIEMU prezydentowi RP na wniosek GK ZHP 2. Czesławowi PIĄTASOWI sekretarzowi stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej na wniosek GK ZHP 3. Krzysztofowi JURGIELOWI posłowi na Sejm RP na wniosek GK ZHP 4. Tadeuszowi KOWALSKIEMU burmistrzowi miasta Tuchola - na wniosek Chorągwi Kujawsko- Pomorskiej 5. Piotrowi MÓWIŃSKIEMU staroście Tucholskiemu - na wniosek Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej 6. Michałowi ZALESKIEMU - prezydentowi miasta Torunia - na wniosek Chorągwi Kujawsko- Pomorskiej 7. ks. kard. Stanisławowi DZIWISZOWI - metropolicie krakowskiemu - na wniosek Chorągwi Krakowskiej 8. ks. abp Władysławowi ZIÓŁEK metropolicie łódzkiemu - na wniosek Chorągwi Łódzkiej 9. ks. bp Romanowi MARCINKOWSKIEMU biskupowi pomocniczemu Diecezji Płockiej - na wniosek Chorągwi Mazowieckiej 10. Pawłowi ŻÓŁTOWSKIEMU właścicielowi firmy HYDROPOL sp. z o. o. w Gostyninie - na wniosek Chorągwi Mazowieckiej 11. Mirosławowi KARAPYTA wojewodzie podkarpackiemu - na wniosek Chorągwi Podkarpackiej 12. Gabrielowi LENARTOWICZOWI prezesowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - na wniosek Chorągwi Śląskiej 13. Ryszardowi MACH staroście zawierciańskiemu - na wniosek Chorągwi Śląskiej 14. Markowi PASEK - członkowi Ruchu Przyjaciół Harcerstwa przy KCH Śląskiej - na wniosek Chorągwi Śląskiej 15. Ryszardowi GROBELNEMU prezydentowi miasta Poznania - na wniosek Chorągwi Wielkopolskiej 16. Markowi WOŹNIAK marszałkowi województwa wielkopolskiego - na wniosek Chorągwi Wielkopolskiej 17. Leszkowi KURSADOWICZOWI członkowi prezydium Rady Przyjaciół Harcerstwa przy KH Szczecinek - na wniosek Chorągwi Zachodniopomorskiej

10 10 6. List Pochwalny Naczelnika ZHP W roku 2010 z okazji Dnia Myśli Braterskiej Naczelnik ZHP wyróżnił Listem Pochwalnym (Rozkaz Naczelnika ZHP L. 2/2010 z dnia r.) najlepszych ddrużynowych wytypowanych przez Komendy Chorągwi ZHP. List Pochwalny otrzymali drużynowi z następujących Chorągwi: Chorągiew Białostocka 7 drużynowych Chorągiew Dolnośląska 25 drużynowych Chorągiew Gdańska - 10 drużynowych Chorągiew Kielecka 8 drużynowych Chorągiew Krakowska 48 drużynowych Chorągiew Kujawsko Pomorska - 2 drużynowych Chorągiew Lubelska 15 drużynowych Chorągiew Łódzka 20 drużynowych Chorągiew Mazowiecka 33 drużynowych Chorągiew Opolska -16 drużynowych Chorągiew Podkarpacka 14 drużynowych Chorągiew Stołeczna 16 drużynowych Chorągiew Śląska 35 drużynowych Chorągiew Warmińsko- Mazurska 10 drużynowych Chorągiew Wielkopolska 19 drużynowych Chorągiew Zachodniopomorska 8 drużynowych Chorągiew Ziemi Lubuskiej 3 drużynowych 7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. Członkowie oraz instruktorzy Głównej Kwatery od wielu lat aktywnie uczestniczą w życiu III sektora. Związek Harcerstwa Polskiego poprzez udział w pracach organizacji zrzeszających NGO, w komitetach i organach pełniących funkcje doradcze i opiniodawcze wobec administracji rządowej, uczestnicząc w konsultacjach społecznych aktów prawnych staje się ważnym partnerem dla organizacji pozarządowych i instytucji państwowych. Z ramienia ZHP od 2009 r. wiceprezesem Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych jest hm. Dariusz Supeł - wiceprzewodniczący ZHP. OFOP to ponadbranżowe zrzeszenie NGO, skupiające ponad 90 organizacji z całej Polski, niezależnie od ich zasięgu działania, wielkości i przedmiotu działalności. Stanowi niezależną platformę dyskusji, konsultowania i upowszechniania stanowisk szerokiego grona organizacji pozarządowych. Warto podkreślić, iż współpracując z innymi organizacjami pozarządowymi mamy szansę stanowić znaczącą siłę w walce o interesy III sektora, a więc i interesy ZHP. Związek Harcerstwa Polskiego jest członkiem założycielem Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych. W pracach nad jej powołaniem uczestniczyły naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica, hm. Beata Matyjaszczyk i phm. Olga Wesołowska. Członkowie i instruktorzy GK ZHP biorą również udział w pracach komitetów monitorujących, które pełnią funkcję doradczo-opiniodawczą wobec Instytucji Zarządzających Programami Operacyjnymi. Z ramienia ZHP członkiem Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia jest hm. Krzysztof Budziński, a Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko phm. Aleksandra Joniec-Kur. Członkostwo w komitetach monitorujących daje nam możliwość uczestnictwa w pracach nad kryteriami wyboru projektów. Jest to szczególnie istotne zważywszy na fakt, iż niejednokrotnie ich zapisy dyskryminują organizacje lub uniemożliwiają im aplikowanie o środki, także w tych obszarach, które są ich naturalnym polem działania. Do zadań komitetów należy ponadto: Obserwowanie postępów we wdrażaniu programów operacyjnych; Analiza rezultatów wdrażania programów operacyjnych; Analiza i zatwierdzanie rocznych i końcowych raportów z wdrażania;

11 11 Zapoznawanie się z rocznymi raportami z kontroli programów; Proponowanie zmian w programach operacyjnych, które maja ułatwić realizację zadań polityki spójności. Czynny udział w pracach komitetów i współdziałanie na tym polu z innymi organizacjami pozarządowymi daje realną możliwość wpływu na kształtowanie programów operacyjnych w kierunku ich maksymalnej przyjazności i dostępności dla organizacji we wszystkich działaniach i poddziałaniach, w których mogą one być rzetelnymi i efektywnymi projektodawcami. Członkowie GK ZHP uczestniczą również w posiedzeniach komisji sejmowych, w szczególności Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Podkomisji stałej ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Daje to nie tylko możliwość zapoznania się z ważnymi dla nas projektami aktów prawnych, śledzenia na bieżąco zmian w ustawodawstwie, ale także poprzez udział w konsultacjach, wpływu na jego kształtowanie. 8. Polska Rada Organizacji Młodzieżowych Polska jest jednym z dwóch - obok Bułgarii - krajów Unii Europejskiej, który nie miał narodowej rady młodzieży i w związku z tym nie jest reprezentowana w Europejskim Forum Młodzieży. EFM powstało z inicjatywy Rady Europy. Zrzesza około 100 narodowych rad młodzieży i międzynarodowych młodzieżowych organizacji pozarządowych. Za cel stawia sobie m.in. aktywizację młodych ludzi do działania oraz reprezentowanie interesów młodzieży na forum międzynarodowym. Prace nad powołaniem polskiej reprezentacji organizacji młodzieżowych trwają od wielu lat. W 2003 r. powołane zostało stowarzyszenie pod nazwą Polska Rada Młodzieży. W zamierzeniach założycieli, Stowarzyszenie miało przekształcić się związek stowarzyszeń, aby zapewnić jak najszerszy udział w pracach tego ciała różnym grupom młodzieży. Z przyczyn prawnych było to niemożliwe. Kolejną próbę podjęto przygotowując projekt ustawy, która regulowałaby sposób powołania i funkcjonowania reprezentacji młodzieży w Polsce. W trakcie prac okazało się, że ten zakres tematyczny nie może być uregulowany w sposób ustawowy. Powołanie polskiej reprezentacji organizacji młodzieżowych stało się kwestią szczególnie aktualną w związku z potrzebą udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych, konsultacji aktów prawnych dotyczących młodzieży oraz obchodami Europejskiego Roku Wolontariatu Propagującego Aktywność Obywatelską w 2011 r. 18 marca 2010 r. w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej spotkało się około 70 osób, przedstawicieli organizacji młodzieżowych, zainteresowanych powstaniem polskiej rady młodzieżowej. Związek Harcerstwa Polskiego reprezentowała hm. Beata Matyjaszczyk, która przedstawiła zebranym koncepcję zasad działania przyszłej organizacji. Konsultacje rozpoczął dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej MEN Jarosław Jankowski, który podkreślił znaczenie współpracy przedstawicielstwa młodzieży z administracją publiczną. Dyrektor Narodowej Agencji Programu Młodzież w działaniu" Tomasz Bratek zaprezentował główne założenia Rezolucji Rady Unii Europejskiej z 27 listopada 2009 r. w sprawie odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży ( ), zakładającej aktywne włączanie młodzieży w życie społeczne i polityczne. Przedstawiciel Europejskiego Forum Młodzieży Drazen Puljic zaprezentował zgromadzonym działalność Forum oraz przedstawił kryteria członkostwa dla narodowych rad młodzieży. 30 kwietnia w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie z podsekretarzem stanu Mirosławem Sielatyckim na temat powołania polskiej reprezentacji organizacji młodzieżowych. Reprezentowane były: ZHP, Stowarzyszenie Polska Rada Młodzieży, SHK Zawisza FSE oraz Fundacja Świat na tak. Ze strony ZHP w spotkaniu wzięły udział naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica oraz hm. Beata Matyjaszczyk. Celem spotkania było przedstawienie nowo powołanemu Podsekretarzowi Stanu, odpowiedzialnemu za obszar Otwartość na świat, sprawozdania z przebiegu dotychczasowych prac oraz ustalenie dalszych działań, zmierzających do powołania polskiej rady młodzieży. Podjęto wówczas decyzje o powołaniu grupy inicjatywnej, która będzie kontynuować prace w tym zakresie. Ministerstwo zadeklarowało pełną pomoc organizacyjną i merytoryczną.

12 12 W maju pięć organizacji młodzieżowych i pracujących z młodzieżą, w tym ZHP, opracowało i podpisało list - zaproszenie do zainteresowanych związków młodzieży i organizacji, które mogą zgłosić się do pracy w grupie inicjatywnej. W dniach maja w Sulejówku odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej, w którym uczestniczyli przedstawiciele 27 organizacji skupiających młodzież i działających na rzecz młodzieży. Współorganizatorem spotkania był Związek Harcerstwa Polskiego. Podczas spotkania wypracowano cele działania polskiej reprezentacji organizacji młodzieżowych oraz przyjęto założenia do dalszej pracy: polska rada młodzieży będzie działała w formie związku stowarzyszeń. Na podstawie tej decyzji jej członkami będą podmioty posiadające osobowość prawną. Podstawę dalszej pracy stanowić miał wypracowany po konsultacjach w roku 2009 projekt statutu polskiej rady młodzieży. Ustalono, że młodzieżowe rady miasta, których przedstawiciel uczestniczył w spotkaniu, zostaną zaproszone do prac jako obserwatorzy. Przyszła polska rada młodzieży będzie reprezentowała organizacje członkowskie a działać będzie w interesie całej polskiej młodzieży. Podczas spotkania został przyjęty kalendarz dalszych prac. W dniach 5-7 lipca odbyła się pierwsza Europejska Konferencja na temat historii pracy z młodzieżą i polityki młodzieżowej, a 7-10 lipca pierwsza Europejska Konwencji dotyczącej pracy z młodzieżą w Gandawie w Belgii. W obu ZHP oraz nowo tworzącą się polską radę młodzieży reprezentowała phm. Olga Wesołowska. W dniach października na Głodówce ZHP było organizatorem tzw. dni networkingowych, mających na celu nawiązanie kontaktów pomiędzy organizacjami młodzieżowymi tworzącymi polską radę młodzieży. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kilkunastu organizacji młodzieżowych z Polski, a także goście z Litewskiej Rady Młodzieży (LIOT). Dni networkingowe odbyły się pod patronatem Europejskiego Forum Młodzieży uczestniczyli w nich przedstawiciele władz oraz trenerzy Forum. ZHP reprezentowały hm. Beata Matyjaszczyk i phm. Olga Wesołowska. Zgodnie z harmonogramem przyjętym podczas spotkania w Sulejówku, na początku stycznia 2011r., po długich dyskusjach z przedstawicielami 40 podmiotów skupiających i pracujących z młodzieżą (organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, młodzieżowych rad miast), Grupa Inicjatywna przedstawiła projekt statutu Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych. 17 stycznia 2011 r. ZHP po konsultacjach naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica z hm. Beatą Matyjaszczyk, hm. Dariuszem Supłem, hm. Dariuszem Brzuską przedstawiono uwagi do projektu statutu. W dniu r. została przedstawiona ostateczna wersja statutu, a 5 lutego 2011 r. odbyło się spotkanie, na którym zatwierdzono wypracowany statut. 4 kwietnia 18 organizacji, w tym ZHP, oficjalnie powołało Polską Radę Organizacji Młodzieżowych. W spotkaniu założycielskim wzięły udział: naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica, hm. Beata Matyjaszczyk, phm. Olga Wesołowska i pwd. Justyna Sikorska. 9. Rada Działalności Pożytku Publicznego Decyzją Minister Pracy i Polityki Społecznej, Pani Jolanty Fedak, w dniu 29 kwietnia 2009 r. powołana została Rada Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. Wśród reprezentantów strony pozarządowej jest naczelnik ZHP, hm. Małgorzata Sinica. RDPP jest organem opiniodawczo-doradczym oraz pomocniczym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Członkostwo w RDPP daje naczelnikowi ZHP możliwość prezentowania stanowiska ZHP w kwestii rządowych projektów aktów prawnych dotyczących działalności pożytku publicznego i wolontariatu oraz w sprawach dotyczących stosowania Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. Udział w pracach RDPP pozwala także na skuteczne rzecznictwo spraw harcerskich w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W 2010 r. odbyło się pięć posiedzeń RDPP: 28 stycznia, na pierwszym posiedzeniu w 2010 roku, członkowie RDPP rozmawiali m.in.: o dziewięciu nowych strategiach rozwoju, stanie przygotowań do Europejskiego Roku

13 13 Wolontariatu oraz o kwestii wdrażania nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 17 czerwca zdominowały sprawy charytatywnych sms-ów, problemy pojawiające się przy wdrażaniu nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także rozporządzenia do tej ustawy. Głównym tematem posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 14 lipca było rozporządzenie dotyczące wymiany danych OPP, a także procedury wyrażania opinii przez Radę w ramach realizowanych zadań ustawowych. Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego, które odbyło się 8 września, zdominowały: prezentacja zarysu strategii Sprawne Państwo , rozporządzenia do nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zmiany w PO FIO na 2011 r. Tematyka posiedzenia RDPP w dniu 24 listopada obejmowała: nowelizację Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projekt rozporządzeń do tej ustawy, kwestię sposobów konsultowania dokumentów i aktów prawnych przez Radę oraz problem zniesienia lub ograniczenia barier podatkowych związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych. 10. Ustawa o harcerstwie W 2010 r. trwały prace nad projektem ustawy o harcerstwie. Ustawa składać się będzie z następujących części: Prowadzenie działalności harcerskiej przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych oraz współpracy organów administracji publicznej z organizacjami harcerskimi; definicji organizacji harcerskiej; nie może to być ustawa jedynie o ZHP, w związku z czym przewidziano w niej dwie kategorie organizacji harcerskich organizacje małe i organizacje ogólnopolskie i co za tym idzie dwa rodzaje uprawnień; problem jest w zdefiniowaniu organizacji harcerskiej; definicja musi być jednoznaczna, ale nie może odnosić się do jednej organizacji; w założeniach organizacja harcerska musi być stowarzyszeniem posiadającym status organizacji pożytku publicznego. Uzyskiwanie przez organizacje pozarządowe statusu organizacji harcerskich oraz funkcjonowania organizacji harcerskich; status nadawać będzie sąd właściwy dla Miasta St. Warszawy nie zależnie od miejsca siedziby stowarzyszenia, wzorem są rozwiązania przyjęte w ustawie o dialogu społecznym. Sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem działalności harcerskiej; właściwy będzie sąd rejestrowy. Zakresu uprawnień, sposobu finansowania wynikającego z faktu posiadania statusu organizacji harcerskiej; w pierwszym zakresie wzorowano się na innych ustawach przyznających specjalne uprawnienia organizacjom; drugie zagadnienie jest trudniejsze i jest w fazie projektu. Sposobu ochrony nazewnictwa harcerz, harcerski, zuch, zuchowy, itp. II) PRACA Z KADRĄ- hm. Małgorzata Sinica 1. Przeorganizowanie i zmiany w składach zespołów Wydziału Pracy z Kadrą W związku z rozpoczęciem nowej kadencji, na początku 2010 roku dokonano zmian w nazwie i strukturze wydziału oraz składach poszczególnych zespołów. Struktura Wydziału Pracy z Kadrą: - Centralna Szkoła Instruktorska ZHP - Zespół Harcmistrzowski

14 14 - KSI przy GK ZHP - Zespół ds. wdrożenia systemu pracy z kadrą - Miesięcznik Czuwaj Centralna Szkoła Instruktorska ZHP Komendant CSI ZHP hm. Ryszard Polaszewski, hm. Eliza Gilewska i hm. Wiesław Laskowski zastępcy komendanta CSI ZHP, instruktorzy CSI ZHP: hm. Lucyna Czechowska, hm. Diana Cichocka, hm. Jakub Cichocki, hm. Hanna Radziszewska, hm. Ewa Sidor, hm. Anna Poraj, hm. Jana Świnarska. Zespół Harcmistrzowski Szefowa Zespołu hm. Dorota Całka, członkowie zespołu: hm. Andrzej Starski, hm. Piotr Niwiński, hm. Michał Wojtyczka, hm. Ewa Gąsiorowska hm. Rafał Klepacz, hm Andrzej Grabowski. KSI przy GK ZHP Przewodnicząca - hm. Anna Peterko, wiceprzewodnicząca: hm. Hanna Radziszewska, członkowie KSI - hm. Krzysztof Manista, hm. Piotr Żywicki, hm. Wojciech Grzesik, hm. Piotr Prokop, hm. Andrzej Grabowski, hm. Grzegorz Całek, hm. Jana Świnarska. Zespół ds. wdrożenia systemu pracy z kadrą Przewodnicząca - hm. Jolanta Kreczmańska, członkowie zespołu: hm. Marta Brulikowska-Polit, hm. Artur Ośko, hm. Dariusz Supeł, phm. Tomasz Kaczorowski. Miesięcznik Czuwaj Redaktor naczelny - hm. Grzegorz Całek, hm. Halina Jankowska zastępczyni redaktora, członkowie kolegium redakcyjnego: hm. Adam Czetwertyński, hm. Monika Jurecka, hm. Emilia Kulczyk-Prus, hm. Ewa Lachiewicz, hm. Ryszard Polaszewski. 2. Posiedzenia KSI przy GK ZHP W dniu r. odbyło się pierwsze posiedzenie KSI przy GK ZHP. Podczas spotkania członkowie KSI przy GK ZHP ustalili zasady realizacji prób na stopnie instruktorskie instruktorów działających w ZHP na Litwie oraz omówili zasady współpracy w tym zakresie. Zapoznali się z dokumentacją uzupełniającą przesłaną przez KSI chorągwi: Stołecznej, Mazowieckiej, Opolskiej i Krakowskiej. Określono także zasady przekazywania dokumentacji realizowanych prób harcmistrzowskich przez KSI z chorągwi, którym uprawnienia wygasły. Gościem KSI przy GK ZHP był phm. Paweł Zabiełowicz - naczelnik ZHP na Litwie r. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich przy Głównej Kwaterze ZHP. KSI rozpatrzyła wnioski o nabycie uprawnień do prowadzenia prób harcmistrzowskich KSI z następujących Chorągwi: Krakowskiej, Opolskiej, Białostockiej, Stołecznej, Mazowieckiej, Kujawsko-Pomorskiej, Ziemi Lubuskiej. Odbyło się także spotkanie z przedstawicielami Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi Mazowieckiej oraz pozytywnie zaopiniowano próbę harcmistrzowską phm. Pawła Zabiełowicza - naczelnika Organizacji Harcerzy ZHP na Litwie. Opiekunem próby jest hm. Rafał Bednarczyk. W dniu r. miało miejsce trzecie posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich przy Głównej Kwaterze ZHP. KSI rozpatrzyła wnioski o nabycie uprawnień do prowadzenia prób harcmistrzowskich KSI z następujących Chorągwi: Stołecznej, Białostockiej, Ziemi Lubuskiej, Kujawsko Pomorskiej oraz sprawozdanie KSI Chorągwi Kieleckiej. Odbyło się także spotkanie naczelnikiem ZHP hm. Małgorzatą Sinicą. Członkowie KSI rozpatrzyli wniosek o otwarcie próby harcmistrzowskiej druhny Janiny Zaczek Pelplińskiej z Chorągwi Stołecznej. W trakcie spotkania omówiono także tematykę artykułów do miesięcznika Czuwaj. 19 czerwca 2010 r. w GK ZHP odbyło się kolejne posiedzenie KSI przy GK ZHP. Członkowie KSI przy GK ZHP podczas spotkania rozpatrzyli wnioski o otwarcie prób z Chorągwi Kieleckiej, Stołecznej i Lubelskiej. Przewodnicząca KSI hm. Anna Peterko przekazała informacje ze spotkania z chorągwianymi komisjami stopni w Białymstoku i Lublinie. KSI przy GK przyjęła

15 15 rezygnację z członkostwa w komisji złożone przez hm. Elizę Gilewską i hm. Dorotę Rzońcę. Komisja podjęła pracę na dokumentem Standardy szkolenia opiekunów prób harcmistrzowskich i podharcmistrzowskich. W spotkaniu KSI przy GK ZHP uczestniczyła hm. Jolanta Kreczmańska - kierownik Wydziału Pracy z Kadrą powołana na tę funkcję rozkazem Naczelnika ZHP L. 4 z dnia 26 kwietnia 2010 r. Podczas spotkania zapoznała komisję ze strukturą i organizacją Wydziału i omówiła zadania poszczególnych zespołów Wydziału na najbliższy rok harcerski. 16 listopada 2010 r. w Józefowie odbyło się ostatnie w 2010 r. posiedzenie KSI przy GK ZHP. W spotkaniu uczestniczyła hm. Jolanta Kreczmańska kierowniczka Wydziału Pracy z Kadrą. Druhna Jolanta pozytywnie oceniła bieżącą pracę komisji, wspólnie omówiono problemy w pracy KSI przy GK ZHP. Podczas spotkania omówiono wniosek komendanta Chorągwi Kieleckiej ZHP o przedłużenie uprawnień do prowadzenia prób harcmistrzowskich przez CHKSI. Do wniosku zostały dołączone wymagane dokumenty. Komisja podjęła decyzję o przedłużeniu uprawnień do prowadzenia prób harcmistrzowskich dla KSI Chorągwi Kieleckiej do 31 sierpnia 2011 r. Ustalono harmonogram działań i szkoleń na 2011 r. Dokonano oceny jakości pracy CHKSI uwzględniając opinie podczas omawiania wniosków o nadanie uprawnień do prowadzenia prób harcmistrzowskich poszczególnym komisjom chorągwianym. Przygotowano schemat oceny: terminowość złożenia dokumentów, ocena pracy na podstawie sprawozdania i innych dokumentów, decyzja w sprawie nadania uprawnień, ewentualne zalecenia lub działania naprawcze podjęte przez CHKSI i komendantów chorągwi. Omówiono projekt standardu kursu dla członków CHKSI przygotowanego na zlecenie CSI ZHP przez Szkołę Instruktorską Chorągwi Łódzkiej ZHP. Zgłoszone uwagi naniesiono na projekt. Projekt został poddany ogólnozwiązkowej dyskusji przed złożeniem pakietu standardów do zatwierdzenia przez GK ZHP. 3. Współpraca KSI z Komendami Chorągwi - Spotkanie z CHKSI w Białymstoku W dniu r. naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica oraz zespół złożony z członków KSI przy GK ZHP, w składzie hm. Anna Peterko przewodnicząca oraz hm. Hanna Radziszewska wiceprzewodnicząca, spotkał się z członkami KSI Chorągwi Białostockiej w Białymstoku. Tematem spotkania było przedłużenie uprawnień do prowadzenia prób harcmistrzowskich chorągwianej KSI. - Spotkanie z KSI przy GK ZHP z KCH Lubelskiej 8 maja 2010 r. w Lublinie, w siedzibie Komendy Chorągwi Lubelskiej odbyło się spotkanie KSI przy GK. Podczas rozmowy z komendantem i członkami CHKSI mówiono o możliwości powołania nowej CHKSI. W trakcie spotkania odbyły się także warsztaty dla członków hufcowych i przyszłych członków chorągwianej KSI. Warsztaty dotyczyły spraw regulaminowych, układania prób na stopień harcmistrza oraz roli opiekuna w prowadzeniu prób na stopień harcmistrza. Na koniec spotkania odbyło się posiedzenie CHKSI, podczas którego został zmieniony opiekun jednej próby i konsultacja 4 prób harcmistrzowskich. - Spotkanie z Komendą Chorągwi Lubelskiej ZHP 9 czerwca 2010 r. komendant CSI ZHP hm. Ryszard Polaszewski spotkał się z Komendą Chorągwi Lubelskiej ZHP. Przedyskutowano sytuację kształceniową w chorągwi, ustalono wspólne działania w zakresie powołania zespołu kadry kształcącej i przeprowadzenia szkolenia dla komend hufców Chorągwi Lubelskiej (w tym KSI). - Spotkanie szefów ChZKK i ChKSI września 2010 r. w Józefowie odbyło się spotkanie szefów ChZKK i ChKSI. Zbiórka była poświęcona tworzeniu planu wdrożenia systemu. System pracy z kadrą. Podczas zbiórki uczestnicy zajmowali się: opracowaniem propozycji planu wdrożenia systemu pracy z kadrą w całej organizacji, opracowaniem propozycji do planu kształcenia na rok 2011, analizą dokumentów Kształcenie kadry w ZHP oraz Systemu Stopni Instruktorskich pod kątem systemu pracy z kadrą, opracowaniem propozycji do standardów kursów.

16 16 Uczestnicy wzięli udział w jednym z warsztatów - do wyboru - dotyczących systemu pracy z kadrą lub skierowanych do członków KSI: pozyskiwanie kadry dorosłej do organizacji, budowanie próby harcmistrzowskiej, program i organizacja szkolenia dla hufcowych KSI. W zbiórce uczestniczyło 39 instruktorów z Chorągwi: Białostockiej, Łódzkiej, Gdańskiej, Wielkopolskiej, Zachodniopomorskiej, Podkarpackiej, Stołecznej, Ziemi Lubuskiej, Warmińsko- Mazurskiej i Kujawsko-Pomorskiej. 4. Kursy i szkolenia - Kurs harcmistrzowski W dniach stycznia w Krakowie odbył się drugi biwak Kursu Harcmistrzowskiego "COGITO" pod hasłem przewodnim, Czym jest mistrzostwo?". Podczas trzech dni zajęć kursowych harcmistrzowie dyskutowali o etosie stopnia harcmistrza wczoraj i dziś, charyzmie, realizacji prób harcmistrzowskich, opisach funkcji w ZHP, odpowiedzialności harcmistrzów za Związek Harcerstwa Polskiego oraz o tym czy finanse da się lubić? W biwaku uczestniczyło 22 instruktorów z 6 Chorągwi: Stołecznej, Wielkopolskiej, Kujawsko-Pomorskiej, Krakowskiej, Łódzkiej, Lubelskiej. W dniach marca 2010 r. w Warszawie odbył się trzeci i ostatni biwak kursu harcmistrzowskiego Cogito, którego mottem była Moja droga do mistrzostwa?. Podczas biwaku instruktorzy zastanawiali się, jak wytyczyć swoją drogę do instruktorskiego i życiowego mistrzostwa, poznawali narzędzia i techniki efektywnej realizacji celów, pracowali nad propozycjami do programu realizacji strategii ZHP oraz dyskutowali o działaniach harcerskich środowisk realizujących misję ZHP. Gośćmi biwaku byli: naczelnik ZHP hm Małgorzata Sinica, z którą uczestnicy rozmawiali o aktualnych problemach i zadaniach stojących przed Związkiem, oraz klimatolog - przedstawiciel organizacji ekologicznej WWF Monika Marks. Wszystkie zajęcia prowadzone były przez "mistrzów" w swoich dziedzinach, również specjalistów spoza organizacji. W biwaku uczestniczyło 28 instruktorów z 11 chorągwi: Białostockiej, Dolnośląskiej, Gdańskiej, Krakowskiej, Lubelskiej, Łódzkiej, Mazowieckiej, Podkarpackiej, Stołecznej, Wielkopolskiej i Zachodniopomorskiej. Komendantką Kursu Harcmistrzowskiego "COGITO" była hm. Dorota Całka, członkami komendy: hm. Ewa Gąsiorowska, hm. Andrzej Grabowski. - Kurs Kadry Kształcącej W dniach 6-12 września 2010 r. w bazie Hufca Poznań Nowe Miasto w Imiołkach odbył się kurs kadry kształcącej. Celem kursu było przygotowanie instruktorów do kierowania formami kształceniowymi, motywowanie instruktorów do działania w ZHP, a przede wszystkim do kształcenia kadry. Wszyscy uczestnicy ukończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym, bardzo dobrze oceniając całość formy. W kursie wzięli udział instruktorzy z Chorągwi Wielkopolskiej, Lubelskiej, Opolskiej i Stołecznej. Komendantem kursu był hm. Jakub Cichocki. - Kurs podharcmistrzowski W dniach 6-12 września 2010 w bazie Hufca Poznań Nowe Miasto w Imiołkach odbył się kurs podharcmistrzowski organizowany we współpracy z wielkopolską Szkołą Wodzów. Celem kursu było wsparcie instruktora na drodze do wychowawczego mistrzostwa (doskonalenie umiejętności prowadzenia drużyny i szczepu) oraz przygotowanie do bycia świadomym instruktorem w stopniu podharcmistrza. Kurs podharcmistrzowski równocześnie otwiera drogę do pełnienia funkcji instruktorskich na poziomie hufca - związanych z pracą w zespołach instruktorskich. Po ukończeniu Woodbadge a instruktorzy będą przygotowywać się do pełnienia konkretnych funkcji na kursach szczepowych, namiestników, kadry kształcącej itp. W kursie udział wzięło 17 instruktorów z Chorągwi Wielkopolskiej, Gdańskiej, Mazowieckiej, Łódzkiej i Stołecznej. Kadrą kursu byli: hm. Monika Jurecka, hm. Ryszard Polaszewski. - Szkolenie z promocji w zakresie podstawowym r. w Warszawie odbyło się szkolenie z promocji w zakresie podstawowym, którego uczestnikami były osoby zajmujące się promocją w chorągwiach i hufcach oraz rzecznicy prasowi. Poszczególne bloki warsztatów poprowadzone były przez doświadczonych specjalistów zawodowo

17 17 zajmujących się promocją i zagadnieniami PR. W trakcie warsztatów uczestnicy wypracowali propozycję podstawowego przekazu dotyczącego ZHP i wskazówki do korzystania z niego oraz roboczą wersję materiałów dla rodziców, dzieci i mediów. Wzięli udział w ćwiczeniach pozwalających im na doskonalenie umiejętności praktyczny. W szkoleniu uczestniczyło 19 uczestników z Chorągwi Wielkopolskiej, Łódzkiej, Stołecznej, Warmińsko-Mazurskiej, Kujawsko- Pomorskiej, Gdańskiej i Białostockiej. Komendantką szkolenia była hm. Monika Jurecka członkini GK ZHP. - Warsztaty doskonalące dla kadry hufców W dniach października 2010 r. w Józefowie odbyły się warsztaty doskonalące dla kadry hufców. W piątek odbył się kominek z udziałem naczelnika ZHP hm. Małgorzaty Sinicy na temat roli harcerskich komend w rozwiązywaniu problemów ZHP. W trakcie warsztatów uczestnicy pracowali w 3 grupach tematycznych: umiejętności lidera, zarządzanie projektami oraz zasady planowania strategicznego i pracy ze strategią rozwoju. W warsztatach wzięło udział 20 instruktorów z Chorągwi Stołecznej, Łódzkiej, Zachodniopomorskiej i Dolnośląskiej. Komendantem warsztatów był hm. Wiesław Laskowski. Poszczególne warsztaty prowadziły: Anna Filipow, hm. Anna Poraj, hm. Katarzyna Krawczyk. - Rajd komend hufców W okolicach Jury Krakowsko-Częstochowskiej od 8 do 10 października 2010 r. odbywał się 3. Rajd Komend Hufców Tylko dla orłów. Zgłosiło się 16 komend. Celem rajdu było wdrażanie systemu pracy z kadrą, przeżycie instruktorskiej przygody i inspiracja do działań w hufcu. Wyniki Rajdu: I miejsce zdobyła Komenda Hufca Poznań Siódemka Śródmieście, II miejsce zdobyła Komenda Hufca Łódź-Polesie, III miejsce zdobyła Komenda Hufca Warszawa Mokotów. W rajdzie uczestniczyły również komendy hufców: Bytom, Inowrocław, Kędzierzyn-Koźle, Koźmin Wielkopolski, Łowicz, Łagiewniki, Łódź Śródmieście, Warszawa Praga Południe, Piastów, Piast Poznań Stare Miasto, Warszawa Ursynów, Ziemi Gliwickiej, Ziemi Nadnarwiański z Łomży. Nagrody wręczyła naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica. - Seminarium dla kadry kształcącej 6-7 listopada 2010 r. w Józefowie odbyło się organizowane przez CSI ZHP seminarium dla kadry kształcącej, którego celem było wypracowanie nowych wzorców w prowadzeniu szkoleń w ZHP. W czasie trwania seminarium uczestnicy mieli okazję wymienić się swoimi doświadczeniami podczas zajęć dotyczących atrakcyjnych form w kształceniu oraz wypracować nowe wzorce w prowadzeniu szkoleń w ZHP. W seminarium wzięło udział 17 instruktorów z Chorągwi Stołecznej, Łódzkiej, Zachodniopomorskiej, Opolskiej, Kujawsko-Pomorskiej i Dolnośląskiej. Komendantką seminarium była hm. Eliza Gilewska, warsztaty Atrakcyjne formy w kształceniu prowadziła hm. Jolanta Kreczmańska. Gośćmi seminarium byli: PGS Pracownia Gier Szkoleniowych Sp. z o.o. oraz instruktor ZHR hm. Tomasz Maracewicz Marabut. - III Kurs Harcmistrzowski listopada 2010 r. w Józefowie odbył się pierwszy biwak trzeciego kursu harcmistrzowskiego organizowanego przez Wydział Pracy z Kadrą. Celem kursu było inspirowanie instruktorów do osiągania życiowego mistrzostwa i rozwoju instruktorskiego. Udział w kursie jest okazją do spotkania z osobowościami, specjalistami i inspirującymi ludźmi, a także okazją do wymiany doświadczeń z innymi instruktorami. Kursem Harcmistrzowskim kontynuujemy realizację programu Harce Mistrzowskie, skierowanego do harcmistrzów i podharcmistrzów, którego celem jest wzmacnianie środowiska harcmistrzowskiego w ZHP. W biwaku wzięło udział 24 instruktorów z Chorągwi: Stołecznej, Wielkopolskiej, Kujawsko-Pomorskiej, Krakowskiej, Łódzkiej, i Lubelskiej. Komendantką Kursu była hm. Dorota Całka, członkowie komendy: hm. Ewa Gąsiorowska, hm. Andrzej Grabowski.

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO SPRAWOZDANIE NACZELNIKA I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO za okres od grudnia 2009 r. do grudnia 2013 r. Spis treści List Naczelnika ZHP... 3 Działalność Głównej Kwatery ZHP... 7 Kalendarium

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NACZELNIKA ZHP i GŁÓWNEJ KWATERY ZHP

SPRAWOZDANIE NACZELNIKA ZHP i GŁÓWNEJ KWATERY ZHP SPRAWOZDANIE NACZELNIKA ZHP i GŁÓWNEJ KWATERY ZHP Za rok 2014 Sprawozdanie Naczelnika ZHP i Głównej Kwatery ZHP 2014 r. 2/101 Spis treści Kalendarium... 7 Styczeń 2014 r.... 7 Luty 2014 r.... 7 Marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA I KOMENDY CHORĄGWI

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA I KOMENDY CHORĄGWI SPRAWOZDANIE KOMENDANTA I KOMENDY CHORĄGWI STAN ZORGANIZOWANIA CHORĄGWI Chorągiew Wielkopolska ZHP im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 to terytorialna wspólnota 43 hufców, utworzona z jednostek harcerskich

Bardziej szczegółowo

nr 2 (312) luty 2014 Już po gali znamy foto: M. Suchan niezwyczajnych luty 2014 1

nr 2 (312) luty 2014 Już po gali znamy foto: M. Suchan niezwyczajnych luty 2014 1 nr 2 (312) luty 2014 Już po gali znamy foto: M. Suchan niezwyczajnych luty 2014 1 FOTKI MIESIĄCA Niezwyczajni 2013 (foto: Magdalena Suchan) Opis Twojego zdjęcia (foto: Twoje imię i nazwisko) W tym miejscu

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego organizacja pożytku publicznego

Związek Harcerstwa Polskiego organizacja pożytku publicznego Związek Harcerstwa Polskiego organizacja pożytku publicznego SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES 01.01.200 31.12.200 r. Warszawa, marzec 2008 I. DANE STOWARZYSZENIA 1. 1. Nazwa: Związek Harcerstwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komendanta i Komendy Hufca ZHP w Białymstoku. za okres od 01 października 2011 roku do 08 czerwca 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Komendanta i Komendy Hufca ZHP w Białymstoku. za okres od 01 października 2011 roku do 08 czerwca 2013 roku Sprawozdanie z działalności Komendanta i Komendy Hufca ZHP w Białymstoku za okres od 01 października 2011 roku do 08 czerwca 2013 roku Spis treści Wypełnianie obowiązków komendanta i komendy hufca określonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ ZA ROK 2007 Warszawa 2008 rok 1 Spis treści WŁADZE FRDL...4 Rada Fundatorów...4 WSTĘP...5 CZYM JEST FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ...6 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Razem bezpieczniej. z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. w 2010 roku. Warszawa, 2011 rok

SPRAWOZDANIE. Razem bezpieczniej. z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. w 2010 roku. Warszawa, 2011 rok SPRAWOZDANIE z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej w 2010 roku Warszawa, 2011 rok Spis treści Rozdział Podrozdział Nazwa rozdziału Strona

Bardziej szczegółowo

Merytoryczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego za okres od 01.01.2009 31.12.2009 r.

Merytoryczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego za okres od 01.01.2009 31.12.2009 r. ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA Merytoryczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego za okres od 01.01.2009 31.12.2009 r. 1 I. Dane o stowarzyszeniu: 1. Nazwa: Związek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXVI (53) Nr 1 styczeń/luty 2005 r.

WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXVI (53) Nr 1 styczeń/luty 2005 r. WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXVI (53) Nr 1 styczeń/luty 2005 r. TREŚĆ 1. Decyzja Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP z dnia 20 lutego 2005 r. w sprawie trybu prac nad analizą bilansu zbiorczego i sytuacji finansowo-gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Aldona Wiktorska-Święcka. Ku dialogowi obywatelskiemu w Polsce... Rada Działalności Pożytku Publicznego. lat doświadczeń

Aldona Wiktorska-Święcka. Ku dialogowi obywatelskiemu w Polsce... Rada Działalności Pożytku Publicznego. lat doświadczeń Aldona Wiktorska-Święcka Ku dialogowi obywatelskiemu w Polsce... Rada Działalności Pożytku Publicznego 10 lat doświadczeń Książka z serii: biblioteka pożytku publicznego dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU W A R S Z A W A 2 0 1 4 PROJEKT II Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Najwyższej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODSTAWOWE

INFORMACJE PODSTAWOWE 2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OŚRODEK WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W BIAŁYMSTOKU INFORMACJE PODSTAWOWE O NAS Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ROK XXVII (54) Nr 7-9 Wiadomości Urzędowe ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ROK XXVII (54) Nr 7-9 lipiec-wrzesień 2006 TREŚĆ 1. Uchwała nr 5/XXXIII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 19 maja 2006 r. w

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXIV (51) Nr 2 marzec 2003 r. TREŚĆ

WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXIV (51) Nr 2 marzec 2003 r. TREŚĆ WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXIV (51) Nr 2 marzec 2003 r. TREŚĆ 1. Uchwała nr 24/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 1 marca 2003 r. w sprawie opisu metodyk poszczególnych grup... 2. Uchwała nr 25/XXXII Rady Naczelnej

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

I.WŁADZE STATUTOWE CHORĄGWI GDAŃSKIEJ ZHP. Komenda Chorągwi Gdańskiej ZHP

I.WŁADZE STATUTOWE CHORĄGWI GDAŃSKIEJ ZHP. Komenda Chorągwi Gdańskiej ZHP I.WŁADZE STATUTOWE CHORĄGWI GDAŃSKIEJ ZHP Komenda Chorągwi Gdańskiej ZHP hm. Hanna PIOTROWSKA - Komendant Chorągwi hm. Bogdan MIERZEJEWSKI - Zastępca Komendanta, Skarbnik Chorągwi phm. Karolina MAZERSKA

Bardziej szczegółowo

XIV KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

XIV KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA XIV KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA SPRAWOZDANIA: Krajowej Rady PIIB Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Zeszyt nr 3 Monograficzna seria wydawnicza Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym KG OHP, Warszawa 2007 1 D 1746 Zeszyt nr 3. Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KANDYDATÓW DO PODLASKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 2013-2015. Anna Moskwa

PREZENTACJA KANDYDATÓW DO PODLASKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 2013-2015. Anna Moskwa PREZENTACJA KANDYDATÓW DO PODLASKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 2013-2015 1 Anna Moskwa Opis dokonań kandydata w ciągu ostatnich 2 latach w sferze pożytku publicznego: Od 2006 r. pracuję przy

Bardziej szczegółowo

Poradnik. dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców

Poradnik. dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców 2 Poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ W 2013 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ W 2013 ROKU DZIAŁALNOŚĆ POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ W 203 ROKU POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA DZIAŁALNOŚĆ POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ W 203 ROKU Warszawa 204 Opracowanie koncepcji i redakcja publikacji Barbara

Bardziej szczegółowo

Krajoznawca Biuletyn Informacyjny KK ZG PTTK

Krajoznawca Biuletyn Informacyjny KK ZG PTTK POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE ZARZĄD GŁÓWNY KOMISJA KRAJOZNAWCZA Krajoznawca Biuletyn Informacyjny KK ZG PTTK Nr 15 2014 STYCZEŃ 1 Spis treści: Str. 2 Wprowadzenie Str. 6 Krajowa Konferencja

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Harcerstwo to nie jest coś co się umie, ale to coś czym się jest Kazimierz Lutosławski Radomsko, 9 stycznia 2010 rok S P R A W O Z D A N I E Wstęp Druhny i druhowie! Komendanta i Komendy Hufca ZHP w Radomsku

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Raport roczny. Narodowego Instytutu Dziedzictwa Raport roczny Narodowego Instytutu Dziedzictwa 2012 2012 1 2 Szanowni Państwo Rok 2012 był dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa rokiem jubileuszowym, bo choć instytucja o tej nazwie działa zaledwie od

Bardziej szczegółowo

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2014 WYDAWCA Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 33-300 Nowy Sącz ul.

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI DZIAŁANIA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO CHORAGWI KIELECKIEJ W 2012 ROKU

KIERUNKI DZIAŁANIA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO CHORAGWI KIELECKIEJ W 2012 ROKU Załącznik Nr. 1 do Uchwały Komendy ZHP Ch. Kieleckiej Nr. 10/11 z dnia 29.12.2011 r. KIERUNKI DZIAŁANIA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO CHORAGWI KIELECKIEJ W 2012 ROKU Założenia wprowadzające Związek Harcerstwa

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo