Warunki świadczenia usług helpdesku/servicedesku, ubezpieczenia, gwarancji jakości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki świadczenia usług helpdesku/servicedesku, ubezpieczenia, gwarancji jakości"

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 do SIWZ Warunki świadczenia usług helpdesku/servicedesku, ubezpieczenia, gwarancji jakości Rozdział I Helpdesk / Servicedesk 1. Wykonawca ma za zadanie stworzenie jednolitego, pojedynczego punktu przyjmowania telefonicznych, faksowych i elektronicznych ( ) zgłoszeń awarii kierowanych przez Beneficjentów Ostatecznych (BO) oraz Zamawiającego. 2. Wykonawca musi posiadać certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych dokument naleŝy dołączyć do oferty. 3. Telefoniczne odbieranie zgłoszeń musi odbywać się poprzez personel przygotowany do świadczenia pomocy, takŝe osobom niewidomym i niedowidzącym. Niedopuszczalne jest do tego celu uŝywanie automatów zgłoszeniowych. Połączenie z konsultantem musi zostać nawiązane w ciągu 30 sekund od momentu wybrania numeru infolinii. 4. Nie ma ograniczeń, co do ilości podejmowanych przez Wykonawcę zgłoszeń i świadczenia usługi helpdesku/serwisu w ciągu całego okresu świadczenia usługi. 5. Przyjmowanie zgłoszeń odbywać się będzie minimum w godzinach od 9 do 17 ( , telefon, faks) przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, przez cały okres trwania umowy. 6. W usłudze Helpdesk / Servicedesk zawarte jest: 1) Przyjmowanie zgłoszeń o: a) awariach sprzętu komputerowego dostarczonego przez Wykonawcę, b) awariach sprzętu specjalistycznego i wszelkich pozostałych peryferii dostarczonych przez Wykonawcę, c) awariach łączy internetowych zainstalowanych w lokalach mieszkalnych Beneficjentów Ostatecznych, d) kradzieŝy lub zagubieniu sprzętów, w celu ich zdalnego zablokowania przy uŝyciu zainstalowanej usługi antykradzieŝowej, e) prośbach dotyczących porad na temat obsługi sprzętów i oprogramowania dostarczonych Beneficjentom Ostatecznym w ramach realizacji zamówienia. 2) Podejmowanie czynności serwisowych polegających na: 1

2 a) wstępnym weryfikowaniu przyczyny awarii, na podstawie informacji dostarczonych przez Beneficjenta oraz poprzez aplikację do zdalnego połączenia, b) udzielaniu porad i wyjaśnień Beneficjentom dotyczących sprzętów i oprogramowania dostarczonego przez Wykonawcę, w tym zdalną pomoc w samodzielnym przywróceniu przez Beneficjenta stanu początkowego systemu operacyjnego z partycji Recovery, c) usuwaniu usterek i awarii sprzętu komputerowego i specjalistycznego, nie objętych serwisem gwarancyjnym, d) wyjazdach serwisowych do Beneficjentów, związanych z usuwaniem usterek sprzętu, e) przekazywaniu zgłoszeń o kradzieŝy i zaginięciu sprzętu do Zamawiającego. Zdalne blokowanie i odblokowywanie sprzętów komputerowych Beneficjentów Ostatecznych za pośrednictwem usługi antykradzieŝowej będzie odbywać się w uzgodnieniu z Zamawiającym. Dostęp do panelu usługi antykradzieŝowej będzie posiadał zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca, f) przekazywaniu informacji o zgłoszeniach awarii łącz internetowych do punktu serwisowego odpowiedzialnego za ich naprawę, g) administrowaniu i obsłudze usługi antykradzieŝowej oraz programu do zdalnej pomocy i zarządzania, h) przekazywaniu informacji o awariach i koordynowaniu czynności gwarancyjnych pomiędzy BO a podmiotem odpowiedzialnym za świadczenie gwarancji. 7. Usługa serwisowa, poza czynnościami wymienionymi w pkt. 6 polegać ma równieŝ na optymalizacji i konserwacji sprzętu oraz raportowaniu pracy, w tym: a) re-instalacji systemu i oprogramowania wyspecyfikowanego w załączniku nr 5 do SIWZ dla Beneficjentów Ostatecznych naleŝących do grupy osób niepełnosprawnych (w tym niewidomych i niedowidzących), na podstawie złoŝonego przez nich telefonicznie/elektronicznie/faksowo zgłoszenia, b) dokonywaniu dodatkowych instalacji oprogramowania na wniosek Zamawiającego, c) konsultacjach telefonicznych dla BO oraz przedstawicieli Zamawiającego, d) ewidencjonowaniu zgłoszeń awarii i konsultacji telefonicznych oraz ich statusów oraz udostępnianie tych informacji Zamawiającemu na bieŝąco do wglądu za pośrednictwem strony www. Strona ta musi posiadać moŝliwość generowania raportów i filtrowania listy zawartości. 8. Czas reakcji serwisanta na podjęcie czynności serwisowych dotyczących sprzętu wynosi 24h, liczonych od chwili przyjęcia zgłoszenia usterki. Czas usunięcia usterki wynosi 5 dni roboczych, liczonych od momentu przyjęcia zgłoszenia. Usunięcie usterki powinno odbywać się w systemie on-site. 9. Po zakończeniu naprawy Wykonawca jest zobowiązany do kontroli poprawności działania komputera, oprogramowania i/lub specjalistycznego urządzenia peryferyjnego. 10. Wszelkie koszty związane z naprawą, transportem i wymianą sprzętu ponosi Wykonawca. 2

3 11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonania zadań serwisowych Zamawiający ma prawo do reklamacji usługi i nieodpłatnego wykonania ponownego serwisu w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia przez upowaŝnionego przedstawiciela Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu usługi serwisu. 12. Wykonawca zobowiązany jest do przeinstalowania sprzętu pod nowy adres wskazany przez Zamawiającego, w przypadkach konieczności wprowadzenia zmian składu osobowego Beneficjentów Ostatecznych. 13. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy powstałych błędów w funkcjonowaniu oprogramowania, w tym do ewentualnej re-instalacji oprogramowania. 14. Zamawiający zastrzega, Ŝe przez opiekę serwisową rozumie się takŝe wszelką inną obsługę techniczną dla Beneficjentów Ostatecznych projektu wykraczającą poza obowiązki wynikające z gwarancji. 15. Wykonawca zobowiązany jest w ostatnim tygodniu kaŝdego roku kalendarzowego trwania umowy do wykonania i dostarczenia do Zamawiającego raportów rocznych o zgłoszonych przez Beneficjentów lub Zamawiającego awariach i usterkach oraz o przeprowadzonych naprawach i wymianach sprzętu. 16. Okres związania umową serwisową wynosi 24 miesiące. Rozdział II Ubezpieczenie Sprzętu i Oprogramowania 1. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. a) Zakres ubezpieczenia: Odpowiedzialność za wszelkie szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek własnej, jak i nieprzewidzianej i niezaleŝnej od Ubezpieczającego / Zamawiającego przyczyny, a w szczególności spowodowane przez: działanie człowieka (w tym niewłaściwe uŝytkowanie, nieostroŝność, zaniedbanie, błędy w obsłudze czy zniszczenie przez osoby trzecie); kradzieŝ z włamaniem i rabunek; działanie ognia ( w tym równieŝ działanie dymu i sadzy) - polegające na osmaleniu, przypaleniu, a takŝe będące wynikiem wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego uderzenia pioruna, upadku pojazdu powietrznego oraz czynności dokonywanych w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz); działanie wody, tj. zalanie wodą z urządzeń wodno kanalizacyjnych, burzy, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu i śniegu; działanie wiatru, lawiny, osunięcie się 3

4 ziemi; katastrofę budowlaną, wybuch instalacji gazowej; wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe; zwarcia, spięcia, przepięcia, uszkodzenia izolacji, w tym w skutek niewłaściwych parametrów prądu zasilania, zbyt niskie lub zbyt wysokie napięcie w sieci instalacji elektrycznej; bezpośrednie i pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, jak indukcja, działanie pola elektromagnetycznego itp.; akcję ratowniczą (gaszenie, rozbiórka, ewakuacja) prowadzoną w związku z jakimikolwiek zdarzeniami objętymi ochroną ubezpieczeniową. b) Dodatkowo ustala się, iŝ w przypadku kradzieŝy z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Wykonawca / Ubezpieczyciel odpowiada wtedy, gdy: pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), w trakcie postoju lub podczas transportu, gdy pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy (jeŝeli pojazd został wyposaŝony w taki system), kradzieŝ z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeŝonym lub w zamkniętym garaŝu), sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz lub jego widoczność jest znacznie ograniczona, np. w bagaŝniku. 2. Suma ubezpieczenia i wysokość odszkodowania: 1) Sumę ubezpieczenia stanowi wartość odtworzeniowa sprzętu objętego ubezpieczeniem. 2) Jako wysokość odszkodowania przyjmuje się: a) przy szkodzie częściowej wartość niezbędnych kosztów naprawy uszkodzonego przedmiotu z uwzględnieniem kosztów demontaŝu, transportu, montaŝu oraz innych tego typu opłat; b) przy szkodzie całkowitej wartość kosztów nabycia i zainstalowania nowego przedmiotu tego samego rodzaju; c) w przypadku, gdy naprawa uszkodzonego przedmiotu albo jego wymiana nie jest moŝliwa wartość kosztów w wysokości wartości odtworzeniowej przedmiotu na dzień powstania szkody. 3. Okres związania umową ubezpieczeniową wynosi 24 miesiące. 4

5 Rozdział III Gwarancja sprzętu i oprogramowania 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na cały sprzęt wraz z oprogramowaniem, wyspecyfikowany w załączniku nr 5 do SIWZ, gwarancji na okres 84 miesięcy, liczonych od dnia aktywacji usługi dostępu do sieci Internet. 2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na nośniki oprogramowania, o których mowa w załączniku nr 5 do SIWZ na okres 84 miesięcy liczonych od dnia aktywacji usługi dostępu do sieci Internet. 3. Serwis gwarancyjny urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzającego, Ŝe serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta. Podmiot świadczący serwis gwarancyjny musi ponadto posiadać certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych stosowne dokumenty: oświadczenie Producenta, dokument potwierdzający autoryzację oraz certyfikat naleŝy dołączyć do oferty. 4. Wymagane jest oświadczenie Producenta komputerów oraz pozostałych Producentów dostarczanych sprzętów, Ŝe w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym oświadczenia załączyć do dokumentacji. 5. Przedmiot zamówienia wskazany w dziale I i II OPZ (Załącznik nr 4 do SIWZ) w okresie realizacji i trwałości projektu musi być sprawny technicznie, dlatego Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania go w sprawności funkcjonalnej na zasadach wynikających z przyjętych w zawartej umowie gwarancyjnej zobowiązań, w szczególności poprzez: 1) naprawy gwarancyjne sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych, bądź w przypadku stwierdzenia powaŝnej wady wymianę sprzętu na nowy, wolny od wad, o tych samych lub lepszych parametrach technicznych, 2) konfigurowanie i aktualizację oprogramowania systemowego i podstawowego. 6. Podmiot świadczący usługę serwisu gwarancyjnego jest zobowiązany w trakcie trwania gwarancji do wykonywania gwarancyjnych usług serwisowych polegających w szczególności na: 1) diagnozowaniu i usuwaniu wszystkich awarii, usterek, bądź wad i innych nieprawidłowości dostarczonego sprzętu, 5

6 2) w razie konieczności, na wymianie, udostępnieniu, dostarczeniu i uruchomieniu sprzętu zastępczego lub nowego, wolnego od wad. 7. Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów napraw gwarancyjnych, w szczególności kosztów odinstalowania, transportu, instalacji i uruchomienia Sprzętu wraz z oprogramowaniem. 8. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług serwisu gwarancyjnego w miejscu uŝytkowania Sprzętu, w dni robocze, w godzinach od 09:00 do 17:00, z moŝliwością naprawy w punkcie serwisowym, jeŝeli naprawa u uŝytkownika Sprzętu okaŝe się niemoŝliwa. 9. Wykonawca zapewnia moŝliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 10. W przypadku awarii dysku twardego dysk zostaje przekazany Zamawiającemu. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przenoszenia Sprzętu wraz z oprogramowaniem do nowych lokalizacji, informując o tym pisemnie Wykonawcę. 12. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii, wady lub usterki Sprzętu lub dostarczenia Sprzętu zastępczego, w terminie nie dłuŝszym niŝ 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia do Wykonawcy awarii, wady lub usterki telefonicznie, pocztą elektroniczną na wskazany adres lub faxem, zawierającego informację o charakterze uszkodzeń lub niesprawności Sprzętu. 13. W sytuacji, gdy naprawa potrwa dłuŝej niŝ 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uŝytkownikowi sprzęt zastępczy. 14. W przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego, Strony uzgadniają Ŝe termin usunięcia wady, awarii, bądź usterki nie moŝe być dłuŝszy niŝ 10 dni roboczych od ww. zgłoszenia. 15. W razie niewykonania naprawy w terminie, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego sprzętu i/lub oprogramowania na nowy, wolny od wad, w terminie 15 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii, wady, bądź usterki. 16. W przypadku wystąpienia czwartej awarii, wady bądź usterki Sprzętu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany niesprawnego sprzętu na nowy, wolny od wad, w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia awarii, wady bądź usterki. 17. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowiązków wynikających z pkt. 5-8: a) Zamawiający ma prawo wypoŝyczyć na koszt Wykonawcy w dowolnej firmie sprzęt zastępczy, zachowując jednocześnie prawo do kary umownej i odszkodowania, b) Zamawiający ma prawo zlecić dowolnemu podmiotowi naprawę sprzętu, a kosztami naprawy obciąŝyć Wykonawcę, zachowując jednocześnie prawo do kary umownej i 6

7 odszkodowania, nie tracąc gwarancji Wykonawcy. 18. Wykonawca oświadcza, Ŝe udzielona gwarancja nie ogranicza w szczególności praw Zamawiającego do: a) powierzania sprzętu wraz z oprogramowaniem, stanowiących przedmiot zamówienia osobom trzecim, celem ich instalacji i konserwacji w miejscu eksploatacji, b) przenoszenia dostarczanego sprzętu do innych lokalizacji, c) instalowania i wymiany, w zakupionym sprzęcie kart i urządzeń (np. sterowników sieci, dysków), zgodnie z zasadami sztuki informatycznej przez wykwalifikowany personel. 19. Zamawiający moŝe wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzętu lub/i oprogramowania niezaleŝnie od wynikających z gwarancji jakości. 7

Warunki świadczenia usług helpdesku/servicedesku, ubezpieczenia, gwarancji jakości

Warunki świadczenia usług helpdesku/servicedesku, ubezpieczenia, gwarancji jakości Załącznik nr 10 do SIWZ Warunki świadczenia usług helpdesku/servicedesku, ubezpieczenia, gwarancji jakości Rozdział I Helpdesk / Servicedesk 1. Wykonawca ma za zadanie stworzenie jednolitego, pojedynczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia UBEZPIECZENIA OBJĘTE ZAMÓWIENIEM W zakres niniejszego zamówienia wchodzą następujące ubezpieczenia: Ubezpieczenie mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Piła,14.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Usługa Opracowanie i administracja strony internetowej projektu, e-help desk, przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń Zamawiający: Stowarzyszenie Gmin i

Bardziej szczegółowo

Projekt. UMOWA Nr... zawarta w dniu... r. w...

Projekt. UMOWA Nr... zawarta w dniu... r. w... Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Projekt UMOWA Nr... zawarta w dniu... r. w... pomiędzy: Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Nadnoteckich mającym swoją siedzibę w Pile przy ul. Grunwaldzkiej 2,64-920

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. CZĘŚĆ I Przedmiotem części I zamówienia

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Prosimy o podanie listy jednostek, dla których będą wystawiane odrębne polisy.

Pytanie 1: Prosimy o podanie listy jednostek, dla których będą wystawiane odrębne polisy. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. Świętokrzyskie Regon 000302391, NIP 866-14-55-641 tel. (015) 864-85 -39, fax. (015) 864-36

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZOZ w Busku Zdroju.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZOZ w Busku Zdroju. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak ZOZ/DO/OM/ZP/16/13 Nazwa przedmiotu zamówienia: UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są Usługi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach obejmujące ryzyka zaistniałe u Zamawiającego w okresie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w GiŜycku, 11-500 GiŜycko, ul. Moniuszki 22

Zamawiający: Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w GiŜycku, 11-500 GiŜycko, ul. Moniuszki 22 Zamawiający : Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich Ul. Moniuszki 22, 11-500 GiŜycko Tel./ fax. 87 428 23 35 www.gizycko.cos.pl Zamawiający: Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia 337727-2010 z dnia 25.11.2010r.

Nr ogłoszenia 337727-2010 z dnia 25.11.2010r. Kowanówko, 29.11.2010 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ I MODYFIKACJA SIWZ NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I SAMOCHODU CIĘŻAROWEFO (NW, OC) SZPITALA REHABILITACYJNO KARDIOLOGICZNEGO W KOWANÓWKU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości poniżej 207.000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości poniżej 207.000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości poniżej 207.000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Pro-Medica w Ełku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług z zakresu ubezpieczenia komunikacyjnego, ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - szczegółowe warunki, wymagania ogólne przedmiotem zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ.

Opis przedmiotu zamówienia - szczegółowe warunki, wymagania ogólne przedmiotem zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie majątku stanowiącego własność i będącego w posiadaniu Zamawiającego, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 390000-LG-253-140/07/ZP Izba Celna w Poznaniu Ul. Krańcowa 28 61-037 Poznań zwana dalej Zamawiającym", zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F 005-01 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SUPRA BROKERS F 005-01 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 39 F 005-01 Wrocław, dnia 04.12.2008.r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niŝszych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty, oraz dopuszcza się

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-64, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do siwz i umowy A. INFORMACJE O ZAMWIAJĄCYM: 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis prowadzonej działalności: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administruje budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,

Bardziej szczegółowo