Program Wychowawczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Wychowawczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie"

Transkrypt

1 Program Wychowawczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie Opracowali: Anna Dziuda-Smak Izabella Antczak Dorota Szefler Renata Raczykowska Adam Stelmaszyk St r o n a 1

2 Spis treści I. Podstawy prawne szkolnego programu wychowawczego... 3 Konstytucja RP... 3 Ustawa o działach administracji rządowej... 4 Ustawa o systemie oświaty... 5 Ustawa Karta Nauczyciela... 6 II. Szkolny program nauczania i szkolny program wychowania wizytówką szkoły... 8 Szkolny program nauczania... 8 Program wychowawczy szkoły... 9 Szkolny program profilaktyki... 9 III. Zadania wychowawcze szkoły Cele priorytetowe szkoły Zadania wychowawcy klasowego Wizerunek ucznia szkoły Powinności pedagoga szkolnego Współpraca z rodzicami IV. Formy i sposoby realizacji Programu Wychowawczego V. Harmonogram spotkań z rodzicami VI. Punktowy system oceniania Kryterium punktowe ocen zachowania Waga pozytywnych zachowań Waga negatywnych zachowań uczniów VII. Działania wychowawcze realizowane na lata Sfera dydaktyczna Sfera wychowawcza Sfera opiekuńcza Współpraca z rodzicami Współpraca ze środowiskiem lokalnym Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli Poprawa bazy dydaktycznej St r o n a 2

3 I. Podstawy prawne szkolnego programu wychowawczego Konstytucja RP Art. 48 ust. 1 określa prawo rodziców do wychowania. Z tego stwierdzenia wynika, że nauczyciele w zakresie wychowania mają funkcję wspomagającą i uzupełniającą w stosunku do rodziców. Oznacza to, że program wychowawczy szkoły powinien cieszyć się ogólną akceptacją rodziców oraz służyć rozwojowi uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej specyfiki w zakresie poziomu dojrzałości, wolności sumienia i wyznawanych przekonań. Nie ma wychowania bez kształtowania przekonań moralnych i postaw. Przez pojęcie przekonań rozumie się podstawowe treści światopoglądowe i religijne ucznia oraz kierunek jego własnych moralnych i światopoglądowych poszukiwań; szacunek dla nich oznacza równocześnie szacunek dla godności ucznia jako osoby. I takie podejście wyznaczałoby płaszczyznę wychowania, potwierdzoną w art. 4 Ustawy o systemie oświaty. "Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania." Art. 54 ust. 3 Konstytucji stanowi istotne uzupełnienie i klucz do rozumienia art. 53 ust. 3 oraz zawiera postanowienie istotne dla wychowania szkolnego. Wynika z niego bowiem, że rodzice, posiadając prawo do wychowania, nauczania moralnego i religijnego, mogą część swoich uprawnień przekazać szkole w formie akceptacji szkolnego programu wychowawczego. "Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowaniai nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio." Art. 53 ust. 4 Konstytucji określa możliwość prowadzenia przez szkoły lekcji religii. Sprawy te reguluje Ustawa o systemie oświaty oraz Rozporządzenie MEN. "Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób." St r o n a 3

4 Art. 70, ust. 1 Konstytucji przewiduje wydłużenie w Polsce obowiązku szkolnego do 18 roku życia. Realizacji tego postanowienia służy nowy ustrój szkolny wprowadzany w ramach reformy edukacji. Zmiana ustroju pociąga zaś za sobą zmiany w zakresie zadań wychowawczych. "Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa." Ust. 4 art. 70 Konstytucji daje obywatelom prawo do powszechnego i równego dostępu do wykształcenia. Powszechność równy dostęp stanowią kolejne dwa nadrzędne cele reformy ustroju szkolnego w Polsce. Z wychowaniem wiąże się konstytucyjny nakaz indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla studentów i uczniów. "Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia. W tym celu tworzą i wspierają systemy indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla uczniów studentów. Warunki udzielania pomocy określa ustawa." Art. 72 ust. 1 Konstytucji nakłada na państwo obowiązek obrony praw dziecka oraz jego ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Obowiązek ten obejmuje wszystkie władze państwowe, w tym także Ministerstwo Edukacji Narodowej, a zatem i szkoły publiczne. Równocześnie zobowiązanie to można najlepiej i najskuteczniej zrealizować na drodze właściwego wychowania młodzieży. Wychowanie - ujmowane z tego punktu widzenia - polega zarówno na ochronie przed złem, jak i budowaniu dobra. Trudno więc wyobrazić sobie zgodność działalności z konstytucyjnymi zapisami takiej szkoły, która nie ma programu wychowawczego. "Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją." Ustawa o działach administracji rządowej Ustawa o działach administracji rządowej z dnia 4 września 1997 roku przewiduje w artykule 20 utworzenie działu "oświata i wychowanie", który: St r o n a 4

5 "obejmuje sprawy kształcenia, nauczania i wychowania dzieci i młodzieży, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów administracji publicznej." Ustawa o systemie oświaty Doniosłe znaczenie dla spraw wychowania szkolnego ma Preambuła Ustawy o systemie oświaty. Przedstawia ona cele ogólne edukacji i formułuje je w kategoriach wychowawczych; równocześnie określa podstawy i ramy wychowania szkolnego. Oświata w Rzeczpospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Ustawa o systemie oświaty, ilekroć mówi o obowiązkach szkoły, z reguły wymienia łącznie kształcenie, wychowanie i opiekę (m.in. art. 1, ust. 9, 10; art. 5, ust. 7; art. 22, ust. 5; art. 33, ust. 1 i 3; art. 34a, ust.4; art. 40, ust. 1 i 2; i inne). W taki sam sposób określone są zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego, przez które należy "rozumieć zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki." (art. 3, ust. 14). Ustawodawca obowiązek wychowania podkreśla tym bardziej, im niższy jest etap kształcenia (por. art. 6, ust. 1), co wydaje się być rzeczą oczywistą. Ust. 1, 2 i 3 Art. 1 Ustawy wymieniają wprost niektóre zadania wychowawcze: St r o n a 5

6 System oświaty zapewnia w szczególności: realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju, wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych i specjalnych form pracy dydaktycznej Art. 3, ust. 13 podaje definicję Podstawy Programowej. Wprowadzenie wychowania do tego dokumentu jest logiczną konsekwencją licznych postanowień Ustawy o systemie oświaty. Projekt jej nowelizacji zawiera zapis, zgodnie z którym przez Podstawę Programową należy rozumieć: "obowiązkowe, na danym etapie kształcenia, zestawy treści nauczania, umiejętności oraz zadania wychowawcze, które są uwzględnione odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego i w programach nauczania oraz umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych." Dla spraw wychowania istotne znaczenie ma - wprowadzony w ramach nowelizacji Ustawy z 25 lipca - art. 4, wyraźnie nawiązujący do zapisów Konstytucji RP. Obowiązek ten jest określony podmiotowo i dotyczy każdego nauczyciela. "Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia." Ustawa wyraźnie mówi tutaj o obowiązkach kształcenia, wychowania i opieki jako wymiarach pracy nauczyciela. Ustawa Karta Nauczyciela Karta Nauczyciela, podobnie jak Ustawa o systemie oświaty, stosunkowo często wymienia obowiązek wychowania szkolnego. Szczególnie znamienny pod tym względem jest art. 6, który w następujący sposób określa powinności edukacyjne nauczycieli: "Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczyciel obowiązany jest St r o n a 6

7 kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. St r o n a 7

8 II. Szkolny program nauczania i szkolny program wychowania wizytówką szkoły Nasza placówka realizuje na bieżąco treści zawarte w szkolnym programie nauczania i szkolnym programie wychowania. W ciągłej pracy nad nimi kierujemy się postanowieniami Podstawy Programowej, która zawiera następujący zapis: Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 1. Szkolny Zestaw Programów Nauczania, który - uwzględniając wymiar wychowawczy - obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego, 2. Program Wychowawczy Szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli, 3. Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Powyższe programy określane są mianem szyldu programowego szkoły, dostępne przede wszystkim dla organu prowadzącego oraz rodziców i uczniów. Programy te stanowią narzędzie promocji szkoły. Szkolny program nauczania Każdy nauczyciel naszej szkoły może - w oparciu o Podstawę Programową - wybrać program z własnego przedmiotu, dokonać jego modyfikacji lub, zgodnie z odrębnymi przepisami, napisać własny. Programy te mają odzwierciedlać szczególnie potrzeby uczniów, możliwości kadrowe i organizacyjne szkoły. Wszystkie programy nauczania stanowią przyjęty przez szkołę Szkolny Zestaw Programów Nauczania. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych St r o n a 8

9 zobowiązuje nas - autorów programów nauczania, nie tylko do przestrzegania postanowień Podstawy Programowej. Programy te mają za zadanie wskazać szczegółowe cele edukacyjne kształcenia i wychowania. Program wychowawczy szkoły Program Wychowawczy Szkoły zawiera opis zadań o charakterze wychowawczym, do których realizacji zobowiązana jest szkoła. Program ten obejmuje w szczególności: 1) powinności wychowawcze będące odzwierciedleniem pracy edukacyjnej nauczyciela, określone w ramach zadań ogólnych szkoły, 2) wizerunek ucznia szkoły, 3) powinności wychowawców klasowych, 4) treści wychowawcze godzin do dyspozycji wychowawcy klasy, 5) zasady motywowania ucznia do pracy, 6) punktowy system oceniania, 7) treści wychowawcze programu przygotowania do życia w rodzinie, 8) zasady udzielania uczniom pomocy materialnej, 9) zasady współpracy wychowawczej z rodzicami, 10) zasady współpracy wychowawczej ze środowiskiem lokalnym. Szkolny program profilaktyki Szkolny program profilaktyki stanowi odpowiedź na realne problemy oraz zagrożenia pojawiające się w środowisku szkolnym i lokalnym. Treści programu formułowane w oparciu o aktualizowane wyniki badań diagnostycznych, wyznaczają kierunek działań naprawczych i gwarantują systematyczną i uporządkowaną pracę szkoły. Nadrzędnym celem Szkolnego Programu Profilaktycznego jest zwiększenie ilości i spotęgowanie jakości oddziaływań profilaktycznych, w szczególności tych z zakresu ochrony zdrowia i redukcji antyspołecznych zachowań młodzieży. St r o n a 9

10 III. Zadania wychowawcze szkoły Cele priorytetowe szkoły 1. Kształtowanie poczucia świadomości w zakresie systematycznego i wszechstronnego rozwoju intelektualnego, psychicznego, zdrowotnego i estetycznego. 2. Dbanie o wypracowane tradycje szkoły, stworzenie nowych oraz wzmacnianie poczucia przynależności do społeczności szkolnej. 3. Kształtowanie kultury osobistej, motywowanie do poznania innych kultur w duchu poszanowania ich odrębności w kontekście obowiązujących praw człowieka. 4. Dążenie na drodze rzetelnej pracy do osiągania wytyczonych celów życiowych. 5. Praca nad doskonaleniem poprawnej komunikacji interpersonalnej. 6. Dokonywanie właściwych wyborów etyczno-moralnych oraz światopoglądowych. 7. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności uczniowskiej, lokalnej, narodowej i międzynarodowej. 8. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. 9. Wyrabianie nawyku właściwego korzystania z dóbr kultury i nauki. 10. Wspieranie uczniów z trudnościami edukacyjnymi. 11. Kształtowanie świadomości potrzeby samodoskonalenia poprzez udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych oraz zajęciach pozalekcyjnych. 12. Przygotowanie absolwentów do kontynuowania nauki na kolejnych etapach kształcenia. 13. Stosowanie punktowego systemu oceniania. Zadania wychowawcy klasowego Wychowawca klasy to najbliższy towarzysz rozwoju ucznia w szkole, dojrzały przyjaciel, niezawodny przewodnik i mądry opiekun. Dobry nauczyciel w roli wychowawcy skupia w sobie wartościowe cechy osobowości oraz pełni szereg istotnych, z wychowawczego i opiekuńczego punktu widzenia funkcji. W naszej placówce wychowawca nierzadko bywa rzecznikiem interesów swoich podopiecznych, animatorem życia społecznego, kulturowego i naukowego, doradcą oraz arbitrem w sprawach uczniowskich. Wspierający wychowawczą funkcję rodziny dobry St r o n a 10

11 wychowawca przekazuje pożądane wartości, wzorce postępowania i promuje zachowania ułatwiające dokonywanie słusznych wyborów. 1. Zapoznaje uczniów z podstawową dokumentacją szkoły (Statut Szkoły, WSO, Szkolny Program Profilaktyki). 2. Posiada rzetelną wiedzę na temat sytuacji wychowawczej podopiecznych i współpracuje z nauczycielami w szczególnie trudnych przypadkach. 3. Planuje działanie w oparciu o skonstruowany Plan Pracy Wychowawcy Klasy. 4. Integruje klasę i dba o dobrą atmosferę wśród uczniów. 5. Dąży do poznania zainteresowań, uzdolnień oraz predyspozycji swoich wychowanków. 6. Dba o prawidłowy rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny uczniów. 7. Współpracuje z rodzicami wychowanków. 8. W procesie dydaktyczno-wychowawczym współdziała z pedagogiem szkolnym. 9. Prawidłowo prowadzi dokumentację klasy. Wizerunek ucznia szkoły Celem naszych działań wychowawczych jest wychowanie ucznia, który: 1) jest przygotowany do pełnienia obowiązków obywatelskich w oparciu o zasady solidaryzmu, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości, wolności praw człowieka, 2) docenia wartości tradycji i szanuje symbole szkoły, 3) zna historię swojej szkoły, miasta i regionu, 4) posiada wiedzę i umiejętności przydatne do wyboru dalszej drogi kształcenia i kariery zawodowej, 5) korzysta z różnych źródeł informacji, zdobyczy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, 6) jest samodzielny w swoich działaniach, 7) potrafi pracować w zespole, jest przedsiębiorczy w swoich działaniach, 8) zna i przestrzega akceptowane wzorce zachowania, 9) jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi, chętnie angażuje się w pomoc potrzebującym. St r o n a 11

12 Powinności pedagoga szkolnego Pedagog szkolny jest rzecznikiem ucznia oraz doradcą nauczycieli i rodziców w sprawach wychowawczych. Zadania, które wykonuje, odzwierciedlają specyfikę szkoły i potrzeby środowiska. Koordynuje działania i współtworzy środowisko szkolne poprzez: 1) diagnozę indywidualnych trudności ucznia, 2) diagnozę sytuacji wychowawczej w klasie, 3) inicjowanie działań wychowawczych i profilaktycznych z Programu Wychowawczego Szkoły oraz Szkolnego Programu Profilaktyki, 4) współpracę z rodzicami, 5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, 6) działalność mediacyjną w sytuacjach konfliktowych na terenie szkoły, 7) współpracę z instytucjami wspierającymi, 8) współpracę z samorządem klasy oraz samorządem szkoły. Współpraca z rodzicami 1. Organizowanie przez szkołę zebrań z rodzicami/opiekunami prawnymi zgodnie z przyjętym harmonogramem. 2. Dziania kadry pedagogicznej o charakterze informacyjno-doradczym. 3. Udział rodziców w badaniach ankietowych mających na celu określenie jakości pracy szkoły. 4. Pedagogizacja rodziców. St r o n a 12

13 IV. Formy i sposoby realizacji Programu Wychowawczego 1. Godziny wychowawcze. 2. Uroczyste akademie, apele szkolne. 3. Wykłady, pogadanki i prelekcje. 4. Seanse filmowe, spektakle teatralne, wyjścia do muzeum. 5. Imprezy sportowe, rozgrywki międzyklasowe. 6. Olimpiady, konkursy przedmiotowe i zawodowe. 7. Spektakle profilaktyczne, zajęcia warsztatowe. 8. Spotkania z podmiotami zajmującymi się świadczeniem pomocy w zakresie opieki i wychowania (psycholog, profilaktyk, doradca zawodowy, pracownik socjalny, pracownicy służb mundurowych). 9. Spotkania z rodzicami. St r o n a 13

14 V. Harmonogram spotkań z rodzicami obowiązujący w roku szkolnym 2013 / 2014 SPOTKANIA Z RODZICAMI ZAPLANOWANE ZOSTAŁY NA PONIEDZIAŁKI NA GODZ r. Zebranie organizacyjno-informacyjne r. Konsultacje z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów omówienie bieżącej sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasach Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej r. Zebranie z informacją o zagrożeniach oceną niedostateczną oraz propozycjach ocen na I semestr bieżącego roku szkolnego dla wszystkich klas Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej r. Zebranie podsumowujące I semestr nauki w szkole dla młodzieży r. Zebranie z informacją o zagrożeniach oceną niedostateczną oraz propozycjach ocen końcoworocznych dla klas maturalnych: 4Te, IV Ti r. Konsultacje z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów omówienie bieżącej sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasach Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej r. Zebranie z informacją o zagrożeniach oceną niedostateczną oraz propozycjach ocen końcoworocznych dla klasy 3A Zasadniczej Szkoły Zawodowej r. Zebranie z informacją o zagrożeniach oceną niedostateczną oraz propozycjach ocen końcoworocznych dla klas Technikum: 1Ts, 2 Tsi 3Ti, 3Ts, 4Ti, 4Te oraz klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej: 1Az, 2Az. St r o n a 14

15 VI. Punktowy system oceniania 1. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, uwzględniając w szczególności: 1) funkcjonowanie ucznia w środowisku, 2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. 2. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę klasy jest ostateczna. 3. Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje kredyt 150 punktów, który jest równowartością oceny dobrej. W ciągu semestru może go zwiększyć bądź zmniejszyć, co odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie z zachowania. 4. Zwiększenie liczby punktów lub ich utratę potwierdza się za pomocą wpisów w zeszycie uwag i pochwał. 5. Wychowawcy klas na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych o zasadach oceniania zachowania. 6. Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń po uzyskaniu co najmniej 200 punktów oraz dopuszczalnych maksymalnie 3 godzin nieusprawiedliwionych i 3 spóźnień. 7. Uczniów obowiązuje jednotygodniowy okres na usprawiedliwienie nieobecności. 8. Konkretnemu zachowaniu pozytywnemu lub negatywnemu przypisana jest odpowiednia liczba punktów. Kryterium punktowe ocen zachowania ZACHOWANIE PUNKTY wzorowe 200 i więcej bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie 1-49 naganne 0-48 St r o n a 15

16 Waga pozytywnych zachowań Lp. Pożądane zachowania uczniów Waga (pkt) A. Funkcjonowanie w środowisku szkolnym 1. Praca na rzecz klasy (przygotowanie gazetki ściennej, prowadzenie kroniki klasowej, wystrój klasy). 2. Praca na rzecz szkoły (udział w przedstawieniach, apelach szkolnych). 3. Inne pożądane zachowania np. pomoc w pracach biblioteki szkolnej. 5 pkt. za każdorazową czynność 5 pkt. każdorazowo za aktywność 5 pkt. 4. Redagowanie gazetki szkolnej. 10 pkt. każdorazowo za nowe wydanie gazetki 5. Udział w konkursie szkolnym. 10 pkt. 6. Aktywne pełnienie funkcji w szkole (poczet sztandarowy, samorząd uczniowski, wolontariat). 10 pkt. każdorazowo za aktywność 7. Aktywne pełnienie funkcji w klasie. 15 pkt. na semestr 8. Udział w konkursach lub zawodach sportowych na szczeblu powiatowym. 9. Systematyczny udział w działalności szkolnych kół zainteresowań. 15 pkt. 10. Zwycięstwo w konkursie szkolnym. 20 pkt. 15 pkt. na semestr za każde koło zainteresowań 11. Punktualność (brak spóźnień). 20 pkt. na semestr 12. Inne pozytywne zachowania uczniów. 1 do 30 pkt. 13. Zwycięstwo w konkursie lub zawodach sportowych na szczeblu powiatowym. 30 pkt. 14. Brak godzin nieusprawiedliwionych. 30 pkt. na semestr % frekwencja w szkole. 40 pkt. na semestr 16. Udział w olimpiadzie przedmiotowej lub w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i powyżej. 50 pkt. B. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego oraz obowiązujących norm etycznych 1. Wysoka kultura osobista (wzorowe maniery). 15 pkt. na semestr 2. Szacunek dla innych. 20 pkt. 3. Pochwała wychowawcy klasy. 20 pkt 4. Pochwała dyrektora szkoły. 50 pkt. St r o n a 16

17 Waga negatywnych zachowań uczniów Lp. Niepożądane zachowania uczniów Waga (pkt) A. Funkcjonowanie w środowisku szkolnym 1. Każdorazowe spóźnianie się na lekcyjne. - 2 pkt. 2. Każda opuszczona, nieusprawiedliwiona godzina lekcyjna. - 5 pkt. 3. Nie stosowanie się do poleceń nauczyciela pkt. 4. Dezorganizacja zajęć lekcyjnych pkt. 5. Niszczenie mienia szkoły pkt. B. Brak przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz obowiązujących norm etycznych 1. Niekulturalne zachowanie w miejscach publicznych pkt. 2. Korzystanie z telefonu komórkowego w czasie lekcji pkt. 3. Palenie papierosów na terenie szkoły pkt. 4. Aroganckie zachowanie w stosunku do pracowników szkoły pkt. 5. Zaśmiecanie otoczenia pkt. 6. Przemoc słowna, wulgaryzmy pkt. 7. Niewywiązywanie się z powierzonych zadań pkt. 8. Nagana wychowawcy klasy pkt. 9. Przemoc fizyczna pkt. 10. Kradzież pkt. 11. Wandalizm pkt. 12. Inne wykroczenia ucznia. - 1 do 30 pkt. 13. Przebywanie w szkole pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych - 40 pkt. 14. Wyłudzanie pieniędzy pkt. 15. Fałszowanie dokumentów(wpisy do dziennika), usprawiedliwień pkt. 16. Nagana dyrektora szkoły - 50 pkt. St r o n a 17

18 VII. Działania wychowawcze realizowane na lata Sfera dydaktyczna ZADANIA DZIAŁANIA ZAŁĄCZNIKI DO PROGRAMU Efektywne nauczanie z uwzględnieniem treści zawartych w podstawie programowej i standardach wymagań egzaminów zewnętrznych Podniesienie poziomu atrakcyjności i efektywności zajęć Motywowanie uczniów do nauki. Praca z uczniem zdolnym i słabym. 1. Ustalenie szkolnego zestawu programów nauczania zgodnych z podstawą programową, gwarantujących osiągnięcie standardów wymagań egzaminów zewnętrznych. 2. Zatwierdzenie zastawu programów. 3. Dokonanie analizy wyników egzaminów maturalnych, zawodowych, klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej jako wskaźnik efektów nauczania. 4. Udział uczniów w prezentacjach, spotkaniach i wykładach organizowanych przez uczelnie wyższe oraz inne instytucje w ramach preorientacji zawodowej/poradnictwa zawodowego. 1. Stosowanie aktywnych metod nauczania, nowoczesnych, ułatwiających zapamiętywanie materiału. 2. Wykorzystanie w pracy technologii komunikacyjnej i informacyjnej. 3. Opracowanie przedmiotowych planów naprawczych lub doskonalących pracę z uczniem na podstawie przeprowadzonej diagnozy kształcenia. 4. Modyfikacja metod i form pracy. 1. Organizowanie dla uczniów zdolnych oraz zainteresowanych przedmiotem: konkursów, olimpiad, turniejów itp. 2. Zachęcanie do udziału w zajęciach kół zainteresowań. 3. Opracowanie regulaminu Program nauczania Podstawa programowa Ewaluacja wyników matur Przedmiotowe plany naprawcze Harmonogram imprez szkolnych Regulamin nagradzania ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ Dyrektor szkoły, nauczyciele nauczyciele nauczyciele przedmiotów maturalnych Nauczyciele, zespoły przedmiotowe Nauczyciele, wychowawcy klasopracowni Pedagog szkolny CZAS REALIZACJI St r o n a 18

19 nagradzania zespołów klasowych w kategorii: najwyższa średnia ocen w szkole. uczniów Wspomaganie uczniów o specjalnych potrzebach egzaminacyjnych. 1. Objęcie pomocą specjalistyczną uczniów posiadających opinie i orzeczenia wydane przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną. 2. Uwzględnienie w pracy dydaktyczno-wychowawczej zaleceń poradni. Opinie specjalistyczne uczniów z poszczególnych klas Arkusz dostosowań wymagań do potrzeb ucznia Wychowawcy klas Nauczyciele Pedagog szkolny Organizacja zajęć przygotowujących młodzież do egzaminów zewnętrznych. 1. Zapoznanie uczniów z zasadami przeprowadzania egzaminów maturalnych. 2. Wykorzystanie zbiorów zadań i testów standaryzowanych sprawdzających wiadomości i umiejętności z poszczególnych przedmiotów. 3. Przeprowadzenie próbnych egzaminów maturalnych z wybranych przedmiotów. 4. Analiza wyników przeprowadzonych egzaminów próbnych. Opracowana analiza wyników egzaminów próbnych Wychowawcy klas Nauczyciele, zespoły przedmiotowe Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. 1. Prezentacja osiągnięć uczniów podczas uroczystości szkolnych. 2. Odznaczanie i promowanie uczniów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz w innych dziedzinach życia szkolnego nagrodami przewidzianymi Statutem Szkoły. Dyplomy, wpisy na świadectwach Dyrekcja, nauczyciele, Zakończenie roku szkolnego Informowanie rodziców o zasadach funkcjonowania szkoły. 1. Zaplanowanie harmonogramu spotkań z rodzicami. 2. Zapoznanie rodziców z dokumentami szkoły (Statut Szkoły, WSO). Harmonogram spotkań z rodzicami Statut Szkoły, WSO Zespół ds. Programu Wychowawczego, Wychowawcy klas Wrzesień Badanie efektów kształcenia. 1. Ewaluacja wyników nauczania zgodnie z planem pracy zespołów przedmiotowych oraz opracowanie wyników końcowych. Ankieta ewaluacyjna, opracowane wyniki nauczania Nauczyciele przedmiotów, przewodniczący zespołów przedmiotowych Koniec roku szkolnego Przygotowanie uczniów do podjęcia dalszej nauki. 1. Pomoc doradcy zawodowego w planowaniu kariery edukacyjnej Plan pracy doradcy zawodowego Doradca zawodowy, St r o n a 19

20 i zawodowej. 2. Przeprowadzenie Testów Preferencji Zawodowych przez pracownika Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. 3. Zapoznanie młodzieży z ofertą edukacyjną w ramach spotkań z przedstawicielami szkół wyższych oraz Targów Edukacyjnych Szkół Wyższych. Harmonogram spotkań z przedstawicielam i szkolnictwa wyższego pedagog szkolny, wychowawcy klas szkolny St r o n a 20

21 Sfera wychowawcza ZADANIA DZIAŁANIA ZAŁĄCZNIKI DO PROGRAMU Zapobieganie demoralizacji oraz przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu młodzieży (agresja, wandalizm uzależnienia) Wychowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Kształtowanie postaw obywatelskich oraz samorządności uczniowskiej. 1. Zapoznanie uczniów oraz rodziców z obowiązującym systemem nagród i kar ujętym w Statucie Szkoły. 2. Angażowanie rodziców do działań profilaktycznych. 3. Objęcie uczniów pomocą specjalistyczną (pedagog, psycholog, instytucje pomocowe). 4. Reagowanie na przejawy niedostosowania uczniów zgodnie z opracowanymi procedurami. 5. Analiza szczególnie trudnych przypadków wychowawczych w ramach posiedzenia Rady Pedagogicznej lub Komisji Wychowawczej. 6. Opracowanie regulaminu/procedur nagradzania zespołów klasowych w kategorii zachowanie. 1. Stwarzanie sytuacji wychowawczych kształtujących pożądane komponenty jednostki społecznej tj.: odpowiedzialność, obowiązkowość, punktualność, solidarność i tolerancja. 2. Integrowanie uczniów na poziomie życia klasy, szkoły i społeczności lokalnej (wycieczki, warsztaty integracyjne, uroczystości szkolne, imprezy lokalne). 1. Współudział młodzieży w kreowaniu Wizji Szkoły poprzez aktywną współpracę z Zespołem ds. Projektów. 2. Rozwijanie patriotyzmu poprzez poznawanie i poszanowanie zdobyczy kultury regionu i państwa. 3. Udział w pracach Samorządu Uczniowskiego (inicjowanie Statut Szkoły, Program Wychowawczy Szkoły, Program Profilaktyki Szkoły, Protokół z Rady Pedagogicznej, Notatka służbowa z posiedzenia Komisji Wychowawczej Regulamin nagradzania uczniów Program Wychowawczy Szkoły, Wykaz imprez w dzienniku lekcyjnym Program Wychowawczy Szkoły, Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego, ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ Dyrekcja, Wychowawcy klas, Pedagog szkolny, Zespół ds. Regulaminu Nauczyciele, Wychowawcy klas, Pedagog szkolny Nauczyciele, Pedagog szkolny, Opiekun samorządu, CZAS REALIZACJI St r o n a 21

22 działań sprzyjających rozwojowi demokracji szkolnej). 4. Organizowanie spotkań z przedstawicielami życia społecznego, kulturalnego i politycznego. 5. Kształtowanie postaw prospołecznych młodzieży w ramach służby wolontariackiej. Plan pracy Szkolnego Klubu Wolontariusza Opiekunowie klubu wolontariusza Dbanie o realizacją obowiązku szkolnego. 1. Usprawiedliwianie nieobecności uczniów w szkole w oparciu o obowiązujące zasady. 2. Wdrożenie systemu kontroli frekwencji. 3. Poddanie analizie wyników frekwencji uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 4. Nawiązanie współpracy z instytucjami pomagającymi/zobligowanymi do egzekwowania obowiązku szkolnego (Urząd Miasta, Sąd Rodzinny i Nieletnich). Statut Szkolny, Analiza semestralna sytuacji wychowawczej, Wykaz uczniów uchylających się od realizacji obowiązku szkolnego Wychowawcy klas, Pedagog szkolny, Urząd Miasta, Sąd Rodzinny i Nieletnich Na bieżąco St r o n a 22

23 Sfera opiekuńcza ZADANIA DZIAŁANIA ZAŁĄCZNIKI DO PROGRAMU Objęcie opieką uczniów pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. Kształtowanie prozdrowotnych postaw wśród młodzieży. Zapewnienie opieki zdrowotnej. 1. Diagnozowanie sytuacji rodzinnej ucznia (rozpoznanie zagrożeń). 2. Współpraca z instytucjami wspomagającymi działania opiekuńczo-wychowawcze (Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sąd Rodzinny oraz Policja). 3. Wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz kształtowanie pożądanych postaw poprzez zachęcanie uczniów do aktywnego udziału w życiu klasy i szkoły. 4. Pomoc materialna uczniom (możliwość zwolnienia z opłat składki ubezpieczeniowej). 5. Pozyskanie informacji dotyczących możliwości uzyskania wsparcia finansowego oraz udostępnianie ich zainteresowanym rodzicom. 1. Inicjowanie działań promujących zdrowy styl życia (konkursy, spotkania z profilaktykami, gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów zawierających treści prozdrowotne). 2. Zachęcanie do aktywności fizycznej poprzez korzystanie z proponowanych przez szkołę form aktywnego spędzania czasu szkolnego. 1. Zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie szkoły. 2. Współpraca z pielęgniarką szkolną. 3. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom Ankieta informacyjna wychowawcy klasy, Wykaz uczniów korzystających z pomocy materialnej Wykaz działań promujących zdrowy styl życia Plan pracy koordynatora ds. bezpieczeństwa w szkole ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ Wychowawcy klas, Pedagog szkolny, Nauczyciele Wychowawcy klas, Nauczyciele wychowania fizycznego, Nauczyciel biologii, Pielęgniarka szkolna, Pedagog szkolny Koordynator ds. bezpieczeństwa, Pielęgniarka szkolna, Nauczyciele CZAS REALIZACJI St r o n a 23

24 podczas obecności w szkole. Kształtowanie zachowań i postaw proekologicznych 1. Udział uczniów w akcjach ekologicznych: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi itp. 2. Organizowanie wycieczek edukacyjnych, rekreacyjnoturystycznych. 3. Organizacja konkursów ekologicznych, udział w konkursach pozaszkolnych. 4. Eksponowanie gazetek, plakatów na temat degradacji środowiska i sposobów zapobiegania jej. Sprawozdania z przeprowadzony ch akcji, Regulamin konkursu Opiekun samorządu uczniowskiego, Nauczyciel biologii, Nauczyciel geografii, Wychowawcy klas St r o n a 24

25 Współpraca z rodzicami ZADANIA DZIAŁANIA ZAŁĄCZNIKI DO PROGRAMU Aktywny udział rodziców w działaniach na rzecz szkoły. Pedagogizacja rodziców. Poprawa frekwencji rodziców na zebraniach. 1. Działalność Rady Rodziców. 2. Pomoc rodziców przy organizacji imprez i uroczystości szkolnych. 1. Organizowanie prelekcji, szkoleń oraz zajęć warsztatowych dla rodziców poświęconych aktualnej problematyce pracy wychowawczej, profilaktycznej i dydaktycznej. 1. Opracowanie ciekawych scenariuszy spotkań z rodzicami. 2. Dbanie o miłą atmosferę zebrań. 3. Opracowanie strategii powiadamiania rodziców o planowanych zebraniach w oparciu o przeprowadzoną diagnozę. 4. Ewaluacja frekwencji rodziców/analiza obecności rodziców na zebraniach. Wykaz imprez współorganizowa nych przez rodziców Informacja w dzienniku o tematyce spotkań z rodzicami, Sprawozdania roczne, Wykaz frekwencji rodziców na zebraniach ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ Dyrekcja szkoły, Wychowawcy klas Wychowawcy klas, Pedagog szkolny, Zaproszeni profilaktycy Wychowawcy klas CZAS REALIZACJI Na bieżąco Według potrzeb Wrzesień, Koniec roku szkolnego St r o n a 25

26 Współpraca ze środowiskiem lokalnym ZADANIA DZIAŁANIA ZAŁĄCZNIKI DO PROGRAMU Promowanie szkoły w środowisku lokalnym. 1. Prezentowanie dokonań szkoły. 2. Zorganizowanie wspólnego przedsięwzięcia integrującego szkołę ze środowiskiem lokalnym. 3. Udział młodzieży w turniejach sportowych, konkursach oraz olimpiadach przedmiotowych. 4. Przekazywanie informacji dotyczącej działalności i życia szkoły do prasy lokalnej, na stronę internetową szkoły oraz w formie ulotek i broszur. 5. Współpraca z młodzieżą i kadrą pedagogiczną powiatu nowosolskiego w ramach Dni Otwartych Szkoły. Harmonogram imprez ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ Dyrekcja szkoły, Nauczyciele CZAS REALIZACJI szkolny St r o n a 26

27 Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli ZADANIA DZIAŁANIA ZAŁĄCZNIKI DO PROGRAMU Doskonalenie kwalifikacji zawodowych 1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w proponowanych formach kształcenia zawodowego nauczycieli. 2. Udział kadry pedagogicznej w szkoleniach w ramach WDN. 3. Motywowanie nauczycieli do zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego. 4. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach zajęć otwartych oraz lekcji koleżeńskich. 5. Dbanie o wysoki poziom pracy zespołów przedmiotowych i zadaniowych. Zaświadczenia o ukończonych kursach Raporty z pracy zespołów przedmiotowych i zadaniowych ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ Nauczyciele Dyrektor Przewodniczący zespołów CZAS REALIZACJI szkolny St r o n a 27

28 Poprawa bazy dydaktycznej ZADANIA DZIAŁANIA ZAŁĄCZNIKI DO PROGRAMU Wzbogacanie zasobów dydaktycznych placówki. Dbałość o wystrój szkoły. 1. Doposażenie pracowni przedmiotowych. 2. Zakupienie przydatnych pomocy naukowych. 3. Doposażenie w sprzęt audiowizualny klasopracowni. 4. Systematyczne wzbogacanie księgozbioru bibliotecznego. 1. Eksponowanie osiągnięć uczniów naszej placówki (dyplomy, puchary itp.). 2. Opieka nauczycieli i uczniów nad szkolnymi gablotami tematycznymi. ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ Dyrektor, Nauczyciele, Nauczyciel bibliotekarz Nauczyciele, Uczniowie CZAS REALIZACJI Według potrzeb szkolny. Plan działań wychowawczych dla poszczególnych klas wychowawcy opracowują w oparciu o Program Wychowawczy Szkoły. Plan wychowawczy klasy znajduję się do wglądu w teczce wychowawcy. St r o n a 28

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA 1. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, uwzględniając w szczególności: a) funkcjonowanie ucznia w środowisku, b) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie

Bardziej szczegółowo

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora załącznik 1 1. Organizuje pracę szkoły/placówki zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły w roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Płotach zatwierdzona do realizacji dnia 16.09.2013r. 1 Obszar pracy Zarządzanie i organizacja Zadanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata 2017 2022 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

PRAWA DZIECI A OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI. w świetle przepisów prawa

PRAWA DZIECI A OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI. w świetle przepisów prawa PRAWA DZIECI A OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI w świetle przepisów prawa Zależności Konwencja o prawach dziecka 1. Prawo do wychowania w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Koncepcja pracy uwzględnia cele i zadania funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Błoniu,wnioski sformułowane przez Radę Pedagogiczną, wnioski

Bardziej szczegółowo

I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku

I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku Załącznik do uchwały nr 7/2004 z dnia 12.02.2014 r. Rady Pedagogicznej I LO w Słupsku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku Wstęp Preambuła Ustawy o Systemie Oświaty z 2013 roku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY II Liceum Ogólnokształcącego w Kartuzach 2015/2016

PROGRAM WYCHOWAWCZY II Liceum Ogólnokształcącego w Kartuzach 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY II Liceum Ogólnokształcącego w Kartuzach 2015/2016 Program tworzono w oparciu o oczekiwania uczniów, rodziców, nauczycieli i środowiska oraz Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, Karty

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 im. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W BRATOSZEWICACH na rok szkolny 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 im. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W BRATOSZEWICACH na rok szkolny 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 im. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W BRATOSZEWICACH na rok szkolny 2015/2016 Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach 95-011 Bratoszewice, Plac

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE Podstawy prawne Programu Wychowawczego szkoły: 1. Konstytucja RP, art.48 ust. 1, art. 53 ust 3, art. 72 ust 1 (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, pozycja 483 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach jest programem ściśle zintegrowanym z programem

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY I. DYDAKTYKA Priorytet MEN 1. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE- ZROJU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA Zadania na lata 2013-2015 Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ROK SZKOLNY 2016/2017 Szkoła Podstawowa Nr 1 realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr 1 ze szczególną

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Wychowawczego

Zadania Zespołu Wychowawczego Zał. Nr 2 do Regulaminu Zespołów Nauczycielskich Zadania Zespołu Wychowawczego 1. Opracowywanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań w szkolnym programie wychowawczoprofilaktycznym

Harmonogram działań w szkolnym programie wychowawczoprofilaktycznym INTELEKTUALNA SFERA Harmonogram działań w szkolnym programie wychowawczoprofilaktycznym rok szkolny 2017/2018 Zadania Forma realizacji Osoby odpowiedzialne Termin Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Liceum Ogólnokształcące Animator Program został uchwalony przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony do realizacji od II semestru roku szkolnego w dniu 12.01.2016 roku. Uchwała

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ. rok szkolny 2013 / 2014

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ. rok szkolny 2013 / 2014 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : 1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju uczniów. 2. Kształtowanie nawyków

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5 SPECJALNA W BYDGOSZCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY. Rok szkolny 2012/2013

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5 SPECJALNA W BYDGOSZCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY. Rok szkolny 2012/2013 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5 SPECJALNA W BYDGOSZCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY Rok szkolny 2012/2013 MISJA SZKOŁY "Zaspokajać naturalną u młodzieży potrzebę wiedzy i doskonalenia poprzez zorganizowane przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy dla XCVII LO i Technikum nr 12 Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie ul. Siennicka 15 na lata

Program wychowawczy dla XCVII LO i Technikum nr 12 Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie ul. Siennicka 15 na lata Program wychowawczy dla XCVII LO i Technikum nr 12 Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie ul. Siennicka 15 na lata 2016-2019 (do realizacji w roku szkolnym 2016/2017) Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej w roku szkolnym 2015/2016 Dydaktyka Cel strategiczny: - szkoła zapewnia wysoki standard nauczania.

Bardziej szczegółowo

ADRES Ulica Wiejska Nr 2 Kod pocztowy Podniesienie jakości kształcenia z wykorzystaniem wyników egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych

ADRES Ulica Wiejska Nr 2 Kod pocztowy Podniesienie jakości kształcenia z wykorzystaniem wyników egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych Nazwa, numer GIMNAZJUM W PIŁAWIE GÓRNEJ Rok szkolny: 2006/2007 ADRES Ulica Wiejska Nr 2 Kod pocztowy 5 8-2 4 0 Miejscowość Piława Górna Województwo dolnośląskie Data 2 6-0 9-2 0 0 6 ZADANIE I: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO DLA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEMIĄTKOWIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO DLA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEMIĄTKOWIE REGULAMIN Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr.... Dyrektora Zespołu Szkół w Siemiątkowie PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO DLA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ W SIEMIĄTKOWIE I. PODSTAWA PRAWNA Regulamin przyznawania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoła Podstawowa Nr l realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr l ze

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 CELE : Szkoła zapewnia wysoki standard nauczania poprzez: Podniesienie efektów kształcenia Stwarzanie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 8 IM. STANISŁAWA LIGONIA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 8 IM. STANISŁAWA LIGONIA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 8 IM. STANISŁAWA LIGONIA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Program uchwalony przez Radę Rodziców po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną. Opracowany w oparciu o Konstytucję RP, ustawę

Bardziej szczegółowo

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE NA LATA 2010-2015 Cele ogólne: 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowanie do życia w społeczeństwie i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2010 2015 Tworzenie programu profilaktyki, to nic innego, jak planowanie pewnego specyficznego

Bardziej szczegółowo

Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji)

Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji) PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY NA ROK SZKOLNY 20. /20. Klasa Wychowawca.. Lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji) Termin Odpowiedzial ny 1. Integrowanie

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Wstęp Program wychowawczy szkoły jest opracowany zgodnie z: Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 WSTĘP Gimnazjum realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego oraz

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Koninie na rok szkolny 2011/12

Plan pracy Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Koninie na rok szkolny 2011/12 Plan pracy Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Koninie na rok szkolny 2011/12 Cele Działania Sposób realizacji Wykonawcy Termin I. Dostosowanie oferty zajęć dodatkowych do oczekiwań i potrzeb uczniów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO KLAS IV - VI w roku szkolnym 2013/2014. L.p. Tematyka spotkań Zadania do realizacji Termin Odpowiedzialni

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO KLAS IV - VI w roku szkolnym 2013/2014. L.p. Tematyka spotkań Zadania do realizacji Termin Odpowiedzialni PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO KLAS IV - VI w roku szkolnym 2013/2014 L.p. Tematyka spotkań Zadania do realizacji Termin Odpowiedzialni 1. Organizacja pracy zespołu - Zaplanowanie zdań zespołu przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie.

Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie. Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie. Program Profilaktyki powstał w oparciu o dotychczasowe działania profilaktyczne, obserwacje uczniów w różnych

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Oslo Rok szkolny 2017/2018

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Oslo Rok szkolny 2017/2018 Program wychowawczo-profilaktyczny Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Oslo Rok szkolny 2017/2018 Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.

Bardziej szczegółowo

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZADANIA DO REALIZACJI Motywowanie uczniów do nauki i przeciwdziałanie niepowodzeniom m FORMY REALIZACJI A/

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Katolickiego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kartuzach - rok szkolny 2015/2016

Program wychowawczy Katolickiego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kartuzach - rok szkolny 2015/2016 Kartuzy, 14.09.2015 r. Program wychowawczy Katolickiego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kartuzach - rok szkolny 2015/2016 I. Misja : Podstawowym celem szkoły jest kształcenie i wychowanie uczniów, w oparciu

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

2. Promocja zdrowia i rozwijanie umiejętności zdrowego stylu życia. 3. Kształtowanie i rozwijanie umiejętności współżycia społecznego.

2. Promocja zdrowia i rozwijanie umiejętności zdrowego stylu życia. 3. Kształtowanie i rozwijanie umiejętności współżycia społecznego. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie Szkolny program profilaktyki dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie na lata 2014-2017

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH w SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH GIMNAZJUM NR 1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Stan prawny na dzień 14.03.2005 r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH GIMNAZJUM NR 1 I. Szkolny

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły rok szkolny 2007/2008

Program Wychowawczy Szkoły rok szkolny 2007/2008 Program Wychowawczy Szkoły rok szkolny 2007/2008 Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach Program Wychowawczy Szkoły na rok szkolny 2007/2008 stanowi istotny element Planu Pracy Szkoły na dany

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA NAUCZYCIELI W ZESPOLE PLACÓWEK SPECJALNYCH W LEGNICY

KRYTERIA OCENIANIA NAUCZYCIELI W ZESPOLE PLACÓWEK SPECJALNYCH W LEGNICY KRYTERIA OCENIANIA NAUCZYCIELI W ZESPOLE PLACÓWEK SPECJALNYCH W LEGNICY PODSTAWA PRAWNA: Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982 r. z póź. zm. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy na rok szkolny 2015/2016

Program wychowawczy na rok szkolny 2015/2016 Program wychowawczy na rok szkolny 2015/2016 I. Główne cele pracy wychowawczej: 1. Zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i psychofizycznego w warunkach poszanowania godności oraz

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO KLAS I. Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne

ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO KLAS I. Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO KLAS I Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Integracja zespołu klasowego i rozpoznanie środowiska klasowego, rodzinnego. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA PRACY NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLE NR 15 W KOSZALINIE

REGULAMIN OCENIANIA PRACY NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLE NR 15 W KOSZALINIE REGULAMIN OCENIANIA PRACY NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLE NR 15 W KOSZALINIE 1. Praca nauczyciela podlega ocenie. 2. Oceny pracy nauczyciela dokonuje się na podstawie art. 6a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016

Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016 Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016 Lp. Zadanie główne Zadania szczegółowe. Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5 SPECJALNA W BYDGOSZCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY. Rok szkolny 2015 / 2016

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5 SPECJALNA W BYDGOSZCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY. Rok szkolny 2015 / 2016 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5 SPECJALNA W BYDGOSZCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY Rok szkolny 2015 / 2016 MISJA SZKOŁY Przez przeszłość i teraźniejszość dążymy ku przyszłości. Uczymy w atmosferze przyjaźni, życzliwości,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Cele do zrealizowania: stwarzanie warunków sprzyjających uczeniu się, przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 1 Główne szkolnego programu profilaktyki: promowanie zdrowego stylu życia; wypracowanie efektywnych sposobów zapewnienia uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły; kształtowanie

Bardziej szczegółowo

TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K.

TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2016/2017 I. DYDAKTYKA Priorytet MEN 1. Upowszechnienie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. 2. Rozwijanie kompetencji informatycznych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Zajączkowie z dnia 30.08.2016r. SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE 1.PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kruzel nauczyciel kontraktowy matematyki i informatyki Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim Gmina Grudziądz PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Magdalena Kruzel nauczyciel kontraktowy matematyki i informatyki Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim Gmina Grudziądz PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Magdalena Kruzel nauczyciel kontraktowy matematyki i informatyki Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim Gmina Grudziądz PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania 7

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M R O Z W O J U N A L A T A 2 0 1 0-2015

P R O G R A M R O Z W O J U N A L A T A 2 0 1 0-2015 Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku Program rozwoju zespołu 2010-2014 Wizja szkoły P R O G R A M R O Z W O J U S A M O R Z A D O W E G O Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł W B O B R K U N A L A T A 2 0 1 0-2015 strategiczne

Bardziej szczegółowo

Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia. w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze

Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia. w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia 1. Zasady ogólne w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania zachowania uczniów w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym

Zasady oceniania zachowania uczniów w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym Zasady oceniania zachowania uczniów w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym I. Postanowienia ogólne 1. W Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM im. ORŁA BIAŁEGO w roku szkolnym 2013/2014

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM im. ORŁA BIAŁEGO w roku szkolnym 2013/2014 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM im. ORŁA BIAŁEGO w roku szkolnym 2013/2014 Szkoła to nasz wspólny dom Źle zbudowany dom można rozebrać i zbudować od nowa, ale Źle wychowanego człowieka nie da się

Bardziej szczegółowo

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów.

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów. Str. Spis treści. Wprowadzenie.... Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów..... Poradnictwo i pomoc psychologiczna..... Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W ZIELONEJ GÓRZE Imię i nazwisko: mgr Ryszard Dużyja Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 1. Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły. 1. Poznawanie historii szkoły i promowanie jej osiągnięć. akademie i uroczystości szkolne. Informowanie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY "W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem, o to ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ Załącznik Nr 1 do Statutu G12 PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH na rok szkolny 2016/2017 Głównym założeniem programu profilaktyki jest szeroko rozumiana działalność Szkoły na rzecz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483, późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE : 1. Konstytucji Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017 I. Plan pracy w głównych obszarach działalności Zarządzanie i organizacja Przydział obowiązków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2. w PUŁAWACH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2. w PUŁAWACH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2 w PUŁAWACH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU III. POTRZEBY PROFILAKTYCZNE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY.WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 07/5/13/14 z dnia r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 07/5/13/14 z dnia r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA 1. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, uwzględniając w szczególności: a. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym b. respektowanie zasad współżycia

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017. I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły

Plan pracy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017. I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły Plan pracy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017 I. Plan pracy w głównych obszarach działalności Zadania Zarządzanie i organizacja Przydział obowiązków służbowych wszystkim

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W KOPNICY

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W KOPNICY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W KOPNICY SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Nie dla szkoły się uczymy, lecz dla życia Seneka KOPNICA 1 STRUKTURA PROGRAMU: 1. Podstawa prawna 2. Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego.

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 60

Program Wychowawczy Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 60 Program Wychowawczy Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 60 Motto: Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie. Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego Stanisława Staszica Pogram wychowawczy

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy

Szkolny Program Profilaktyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy Szkolny Program Profilaktyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy Cel: Kształtowanie odpowiedzialności uczniów za podejmowane decyzje w sytuacjach ryzykownych współczesnej cywilizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI. REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. Wł. JAGIEŁŁY W STARYCH SKOSZEWACH 2015/2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI. REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. Wł. JAGIEŁŁY W STARYCH SKOSZEWACH 2015/2016 PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. Wł. JAGIEŁŁY W STARYCH SKOSZEWACH 2015/2016 Program współpracy z rodzicami jest integralną częścią programu wychowawczego szkoły i programu

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy. Zespołu Szkół. W Świątnikach Górnych

Program wychowawczy. Zespołu Szkół. W Świątnikach Górnych ,, Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie uczę się, aby być. Program wychowawczy Zespołu Szkół W Świątnikach Górnych Świątniki Górne, wrzesień 2013 1 Cele Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU 2015-2020 Spis treści 1.Wstęp 2. Procedury tworzenia i modyfikowania koncepcji pracy szkoły 3. Cele 4. Wizja szkoły 5. Misja szkoły 6. Model absolwenta 7. Plan działań:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy CELE PROFILAKTYKI 1. Ochrona ucznia przed różnymi zakłóceniami jego rozwoju. 2. Dostarczenie odpowiednio do potrzeb i okresu rozwojowego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w Ogólnokształcących Szkołach Sportowych

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w Ogólnokształcących Szkołach Sportowych SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI w Ogólnokształcących Szkołach Sportowych 1 ZACHOWANIE PROBLEMOWE UCZNIÓW: AGRESJA OBSZAR ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZATORZY DOWODY REALIZACJI 1. Uświadamianie uczniom

Bardziej szczegółowo

LP. DZIAŁANIA TERMIN OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie nowych sal lekcyjnych, sal świetlicowych.

LP. DZIAŁANIA TERMIN OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie nowych sal lekcyjnych, sal świetlicowych. PROGRAM ROZWOJU - KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 225 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Nadrzędnym celem pracy szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów, osiąganie sukcesów w konkursach, opanowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/2016. Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie

Rok szkolny 2015/2016. Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie Szkolny Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie powstał zgodnie z zasadami i zadaniami

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie

Program profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie Program profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie Wstęp Niniejszy program jest uzupełnieniem Programu Wychowawczego szkoły. Obejmuje on wszelkie treści i działania o charakterze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Nr 1 w Legionowie

Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Nr 1 w Legionowie Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/2013 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie z dnia 12 września 2013 r. Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Nr 1 w Legionowie Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Społecznych Szkół Ponadgimnazjalnych w Łebie w roku szkolnym 2013/2014

Plan pracy Zespołu Społecznych Szkół Ponadgimnazjalnych w Łebie w roku szkolnym 2013/2014 Plan pracy Zespołu Społecznych Szkół Ponadgimnazjalnych w Łebie w roku szkolnym 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony do realizacji: 11 września 2013 roku 2 KIERUNKI PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO ORGANIZACYJNA. Data rozpoczęcia stażu 1 września 2001 rok Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy

SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO ORGANIZACYJNA. Data rozpoczęcia stażu 1 września 2001 rok Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Plan rozwoju zawodowego mgr Agnieszki Mirońskiej nauczyciela mianowanego, Publicznego Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo