Program Wychowawczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Wychowawczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie"

Transkrypt

1 Program Wychowawczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie Opracowali: Anna Dziuda-Smak Izabella Antczak Dorota Szefler Renata Raczykowska Adam Stelmaszyk St r o n a 1

2 Spis treści I. Podstawy prawne szkolnego programu wychowawczego... 3 Konstytucja RP... 3 Ustawa o działach administracji rządowej... 4 Ustawa o systemie oświaty... 5 Ustawa Karta Nauczyciela... 6 II. Szkolny program nauczania i szkolny program wychowania wizytówką szkoły... 8 Szkolny program nauczania... 8 Program wychowawczy szkoły... 9 Szkolny program profilaktyki... 9 III. Zadania wychowawcze szkoły Cele priorytetowe szkoły Zadania wychowawcy klasowego Wizerunek ucznia szkoły Powinności pedagoga szkolnego Współpraca z rodzicami IV. Formy i sposoby realizacji Programu Wychowawczego V. Harmonogram spotkań z rodzicami VI. Punktowy system oceniania Kryterium punktowe ocen zachowania Waga pozytywnych zachowań Waga negatywnych zachowań uczniów VII. Działania wychowawcze realizowane na lata Sfera dydaktyczna Sfera wychowawcza Sfera opiekuńcza Współpraca z rodzicami Współpraca ze środowiskiem lokalnym Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli Poprawa bazy dydaktycznej St r o n a 2

3 I. Podstawy prawne szkolnego programu wychowawczego Konstytucja RP Art. 48 ust. 1 określa prawo rodziców do wychowania. Z tego stwierdzenia wynika, że nauczyciele w zakresie wychowania mają funkcję wspomagającą i uzupełniającą w stosunku do rodziców. Oznacza to, że program wychowawczy szkoły powinien cieszyć się ogólną akceptacją rodziców oraz służyć rozwojowi uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej specyfiki w zakresie poziomu dojrzałości, wolności sumienia i wyznawanych przekonań. Nie ma wychowania bez kształtowania przekonań moralnych i postaw. Przez pojęcie przekonań rozumie się podstawowe treści światopoglądowe i religijne ucznia oraz kierunek jego własnych moralnych i światopoglądowych poszukiwań; szacunek dla nich oznacza równocześnie szacunek dla godności ucznia jako osoby. I takie podejście wyznaczałoby płaszczyznę wychowania, potwierdzoną w art. 4 Ustawy o systemie oświaty. "Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania." Art. 54 ust. 3 Konstytucji stanowi istotne uzupełnienie i klucz do rozumienia art. 53 ust. 3 oraz zawiera postanowienie istotne dla wychowania szkolnego. Wynika z niego bowiem, że rodzice, posiadając prawo do wychowania, nauczania moralnego i religijnego, mogą część swoich uprawnień przekazać szkole w formie akceptacji szkolnego programu wychowawczego. "Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowaniai nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się odpowiednio." Art. 53 ust. 4 Konstytucji określa możliwość prowadzenia przez szkoły lekcji religii. Sprawy te reguluje Ustawa o systemie oświaty oraz Rozporządzenie MEN. "Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób." St r o n a 3

4 Art. 70, ust. 1 Konstytucji przewiduje wydłużenie w Polsce obowiązku szkolnego do 18 roku życia. Realizacji tego postanowienia służy nowy ustrój szkolny wprowadzany w ramach reformy edukacji. Zmiana ustroju pociąga zaś za sobą zmiany w zakresie zadań wychowawczych. "Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa." Ust. 4 art. 70 Konstytucji daje obywatelom prawo do powszechnego i równego dostępu do wykształcenia. Powszechność równy dostęp stanowią kolejne dwa nadrzędne cele reformy ustroju szkolnego w Polsce. Z wychowaniem wiąże się konstytucyjny nakaz indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla studentów i uczniów. "Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia. W tym celu tworzą i wspierają systemy indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla uczniów studentów. Warunki udzielania pomocy określa ustawa." Art. 72 ust. 1 Konstytucji nakłada na państwo obowiązek obrony praw dziecka oraz jego ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Obowiązek ten obejmuje wszystkie władze państwowe, w tym także Ministerstwo Edukacji Narodowej, a zatem i szkoły publiczne. Równocześnie zobowiązanie to można najlepiej i najskuteczniej zrealizować na drodze właściwego wychowania młodzieży. Wychowanie - ujmowane z tego punktu widzenia - polega zarówno na ochronie przed złem, jak i budowaniu dobra. Trudno więc wyobrazić sobie zgodność działalności z konstytucyjnymi zapisami takiej szkoły, która nie ma programu wychowawczego. "Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją." Ustawa o działach administracji rządowej Ustawa o działach administracji rządowej z dnia 4 września 1997 roku przewiduje w artykule 20 utworzenie działu "oświata i wychowanie", który: St r o n a 4

5 "obejmuje sprawy kształcenia, nauczania i wychowania dzieci i młodzieży, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów administracji publicznej." Ustawa o systemie oświaty Doniosłe znaczenie dla spraw wychowania szkolnego ma Preambuła Ustawy o systemie oświaty. Przedstawia ona cele ogólne edukacji i formułuje je w kategoriach wychowawczych; równocześnie określa podstawy i ramy wychowania szkolnego. Oświata w Rzeczpospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Ustawa o systemie oświaty, ilekroć mówi o obowiązkach szkoły, z reguły wymienia łącznie kształcenie, wychowanie i opiekę (m.in. art. 1, ust. 9, 10; art. 5, ust. 7; art. 22, ust. 5; art. 33, ust. 1 i 3; art. 34a, ust.4; art. 40, ust. 1 i 2; i inne). W taki sam sposób określone są zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego, przez które należy "rozumieć zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki." (art. 3, ust. 14). Ustawodawca obowiązek wychowania podkreśla tym bardziej, im niższy jest etap kształcenia (por. art. 6, ust. 1), co wydaje się być rzeczą oczywistą. Ust. 1, 2 i 3 Art. 1 Ustawy wymieniają wprost niektóre zadania wychowawcze: St r o n a 5

6 System oświaty zapewnia w szczególności: realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju, wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych i specjalnych form pracy dydaktycznej Art. 3, ust. 13 podaje definicję Podstawy Programowej. Wprowadzenie wychowania do tego dokumentu jest logiczną konsekwencją licznych postanowień Ustawy o systemie oświaty. Projekt jej nowelizacji zawiera zapis, zgodnie z którym przez Podstawę Programową należy rozumieć: "obowiązkowe, na danym etapie kształcenia, zestawy treści nauczania, umiejętności oraz zadania wychowawcze, które są uwzględnione odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego i w programach nauczania oraz umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych." Dla spraw wychowania istotne znaczenie ma - wprowadzony w ramach nowelizacji Ustawy z 25 lipca - art. 4, wyraźnie nawiązujący do zapisów Konstytucji RP. Obowiązek ten jest określony podmiotowo i dotyczy każdego nauczyciela. "Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia." Ustawa wyraźnie mówi tutaj o obowiązkach kształcenia, wychowania i opieki jako wymiarach pracy nauczyciela. Ustawa Karta Nauczyciela Karta Nauczyciela, podobnie jak Ustawa o systemie oświaty, stosunkowo często wymienia obowiązek wychowania szkolnego. Szczególnie znamienny pod tym względem jest art. 6, który w następujący sposób określa powinności edukacyjne nauczycieli: "Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczyciel obowiązany jest St r o n a 6

7 kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. St r o n a 7

8 II. Szkolny program nauczania i szkolny program wychowania wizytówką szkoły Nasza placówka realizuje na bieżąco treści zawarte w szkolnym programie nauczania i szkolnym programie wychowania. W ciągłej pracy nad nimi kierujemy się postanowieniami Podstawy Programowej, która zawiera następujący zapis: Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 1. Szkolny Zestaw Programów Nauczania, który - uwzględniając wymiar wychowawczy - obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego, 2. Program Wychowawczy Szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli, 3. Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Powyższe programy określane są mianem szyldu programowego szkoły, dostępne przede wszystkim dla organu prowadzącego oraz rodziców i uczniów. Programy te stanowią narzędzie promocji szkoły. Szkolny program nauczania Każdy nauczyciel naszej szkoły może - w oparciu o Podstawę Programową - wybrać program z własnego przedmiotu, dokonać jego modyfikacji lub, zgodnie z odrębnymi przepisami, napisać własny. Programy te mają odzwierciedlać szczególnie potrzeby uczniów, możliwości kadrowe i organizacyjne szkoły. Wszystkie programy nauczania stanowią przyjęty przez szkołę Szkolny Zestaw Programów Nauczania. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych St r o n a 8

9 zobowiązuje nas - autorów programów nauczania, nie tylko do przestrzegania postanowień Podstawy Programowej. Programy te mają za zadanie wskazać szczegółowe cele edukacyjne kształcenia i wychowania. Program wychowawczy szkoły Program Wychowawczy Szkoły zawiera opis zadań o charakterze wychowawczym, do których realizacji zobowiązana jest szkoła. Program ten obejmuje w szczególności: 1) powinności wychowawcze będące odzwierciedleniem pracy edukacyjnej nauczyciela, określone w ramach zadań ogólnych szkoły, 2) wizerunek ucznia szkoły, 3) powinności wychowawców klasowych, 4) treści wychowawcze godzin do dyspozycji wychowawcy klasy, 5) zasady motywowania ucznia do pracy, 6) punktowy system oceniania, 7) treści wychowawcze programu przygotowania do życia w rodzinie, 8) zasady udzielania uczniom pomocy materialnej, 9) zasady współpracy wychowawczej z rodzicami, 10) zasady współpracy wychowawczej ze środowiskiem lokalnym. Szkolny program profilaktyki Szkolny program profilaktyki stanowi odpowiedź na realne problemy oraz zagrożenia pojawiające się w środowisku szkolnym i lokalnym. Treści programu formułowane w oparciu o aktualizowane wyniki badań diagnostycznych, wyznaczają kierunek działań naprawczych i gwarantują systematyczną i uporządkowaną pracę szkoły. Nadrzędnym celem Szkolnego Programu Profilaktycznego jest zwiększenie ilości i spotęgowanie jakości oddziaływań profilaktycznych, w szczególności tych z zakresu ochrony zdrowia i redukcji antyspołecznych zachowań młodzieży. St r o n a 9

10 III. Zadania wychowawcze szkoły Cele priorytetowe szkoły 1. Kształtowanie poczucia świadomości w zakresie systematycznego i wszechstronnego rozwoju intelektualnego, psychicznego, zdrowotnego i estetycznego. 2. Dbanie o wypracowane tradycje szkoły, stworzenie nowych oraz wzmacnianie poczucia przynależności do społeczności szkolnej. 3. Kształtowanie kultury osobistej, motywowanie do poznania innych kultur w duchu poszanowania ich odrębności w kontekście obowiązujących praw człowieka. 4. Dążenie na drodze rzetelnej pracy do osiągania wytyczonych celów życiowych. 5. Praca nad doskonaleniem poprawnej komunikacji interpersonalnej. 6. Dokonywanie właściwych wyborów etyczno-moralnych oraz światopoglądowych. 7. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności uczniowskiej, lokalnej, narodowej i międzynarodowej. 8. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. 9. Wyrabianie nawyku właściwego korzystania z dóbr kultury i nauki. 10. Wspieranie uczniów z trudnościami edukacyjnymi. 11. Kształtowanie świadomości potrzeby samodoskonalenia poprzez udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych oraz zajęciach pozalekcyjnych. 12. Przygotowanie absolwentów do kontynuowania nauki na kolejnych etapach kształcenia. 13. Stosowanie punktowego systemu oceniania. Zadania wychowawcy klasowego Wychowawca klasy to najbliższy towarzysz rozwoju ucznia w szkole, dojrzały przyjaciel, niezawodny przewodnik i mądry opiekun. Dobry nauczyciel w roli wychowawcy skupia w sobie wartościowe cechy osobowości oraz pełni szereg istotnych, z wychowawczego i opiekuńczego punktu widzenia funkcji. W naszej placówce wychowawca nierzadko bywa rzecznikiem interesów swoich podopiecznych, animatorem życia społecznego, kulturowego i naukowego, doradcą oraz arbitrem w sprawach uczniowskich. Wspierający wychowawczą funkcję rodziny dobry St r o n a 10

11 wychowawca przekazuje pożądane wartości, wzorce postępowania i promuje zachowania ułatwiające dokonywanie słusznych wyborów. 1. Zapoznaje uczniów z podstawową dokumentacją szkoły (Statut Szkoły, WSO, Szkolny Program Profilaktyki). 2. Posiada rzetelną wiedzę na temat sytuacji wychowawczej podopiecznych i współpracuje z nauczycielami w szczególnie trudnych przypadkach. 3. Planuje działanie w oparciu o skonstruowany Plan Pracy Wychowawcy Klasy. 4. Integruje klasę i dba o dobrą atmosferę wśród uczniów. 5. Dąży do poznania zainteresowań, uzdolnień oraz predyspozycji swoich wychowanków. 6. Dba o prawidłowy rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny uczniów. 7. Współpracuje z rodzicami wychowanków. 8. W procesie dydaktyczno-wychowawczym współdziała z pedagogiem szkolnym. 9. Prawidłowo prowadzi dokumentację klasy. Wizerunek ucznia szkoły Celem naszych działań wychowawczych jest wychowanie ucznia, który: 1) jest przygotowany do pełnienia obowiązków obywatelskich w oparciu o zasady solidaryzmu, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości, wolności praw człowieka, 2) docenia wartości tradycji i szanuje symbole szkoły, 3) zna historię swojej szkoły, miasta i regionu, 4) posiada wiedzę i umiejętności przydatne do wyboru dalszej drogi kształcenia i kariery zawodowej, 5) korzysta z różnych źródeł informacji, zdobyczy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, 6) jest samodzielny w swoich działaniach, 7) potrafi pracować w zespole, jest przedsiębiorczy w swoich działaniach, 8) zna i przestrzega akceptowane wzorce zachowania, 9) jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi, chętnie angażuje się w pomoc potrzebującym. St r o n a 11

12 Powinności pedagoga szkolnego Pedagog szkolny jest rzecznikiem ucznia oraz doradcą nauczycieli i rodziców w sprawach wychowawczych. Zadania, które wykonuje, odzwierciedlają specyfikę szkoły i potrzeby środowiska. Koordynuje działania i współtworzy środowisko szkolne poprzez: 1) diagnozę indywidualnych trudności ucznia, 2) diagnozę sytuacji wychowawczej w klasie, 3) inicjowanie działań wychowawczych i profilaktycznych z Programu Wychowawczego Szkoły oraz Szkolnego Programu Profilaktyki, 4) współpracę z rodzicami, 5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, 6) działalność mediacyjną w sytuacjach konfliktowych na terenie szkoły, 7) współpracę z instytucjami wspierającymi, 8) współpracę z samorządem klasy oraz samorządem szkoły. Współpraca z rodzicami 1. Organizowanie przez szkołę zebrań z rodzicami/opiekunami prawnymi zgodnie z przyjętym harmonogramem. 2. Dziania kadry pedagogicznej o charakterze informacyjno-doradczym. 3. Udział rodziców w badaniach ankietowych mających na celu określenie jakości pracy szkoły. 4. Pedagogizacja rodziców. St r o n a 12

13 IV. Formy i sposoby realizacji Programu Wychowawczego 1. Godziny wychowawcze. 2. Uroczyste akademie, apele szkolne. 3. Wykłady, pogadanki i prelekcje. 4. Seanse filmowe, spektakle teatralne, wyjścia do muzeum. 5. Imprezy sportowe, rozgrywki międzyklasowe. 6. Olimpiady, konkursy przedmiotowe i zawodowe. 7. Spektakle profilaktyczne, zajęcia warsztatowe. 8. Spotkania z podmiotami zajmującymi się świadczeniem pomocy w zakresie opieki i wychowania (psycholog, profilaktyk, doradca zawodowy, pracownik socjalny, pracownicy służb mundurowych). 9. Spotkania z rodzicami. St r o n a 13

14 V. Harmonogram spotkań z rodzicami obowiązujący w roku szkolnym 2013 / 2014 SPOTKANIA Z RODZICAMI ZAPLANOWANE ZOSTAŁY NA PONIEDZIAŁKI NA GODZ r. Zebranie organizacyjno-informacyjne r. Konsultacje z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów omówienie bieżącej sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasach Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej r. Zebranie z informacją o zagrożeniach oceną niedostateczną oraz propozycjach ocen na I semestr bieżącego roku szkolnego dla wszystkich klas Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej r. Zebranie podsumowujące I semestr nauki w szkole dla młodzieży r. Zebranie z informacją o zagrożeniach oceną niedostateczną oraz propozycjach ocen końcoworocznych dla klas maturalnych: 4Te, IV Ti r. Konsultacje z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów omówienie bieżącej sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasach Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej r. Zebranie z informacją o zagrożeniach oceną niedostateczną oraz propozycjach ocen końcoworocznych dla klasy 3A Zasadniczej Szkoły Zawodowej r. Zebranie z informacją o zagrożeniach oceną niedostateczną oraz propozycjach ocen końcoworocznych dla klas Technikum: 1Ts, 2 Tsi 3Ti, 3Ts, 4Ti, 4Te oraz klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej: 1Az, 2Az. St r o n a 14

15 VI. Punktowy system oceniania 1. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, uwzględniając w szczególności: 1) funkcjonowanie ucznia w środowisku, 2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. 2. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę klasy jest ostateczna. 3. Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje kredyt 150 punktów, który jest równowartością oceny dobrej. W ciągu semestru może go zwiększyć bądź zmniejszyć, co odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie z zachowania. 4. Zwiększenie liczby punktów lub ich utratę potwierdza się za pomocą wpisów w zeszycie uwag i pochwał. 5. Wychowawcy klas na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych o zasadach oceniania zachowania. 6. Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń po uzyskaniu co najmniej 200 punktów oraz dopuszczalnych maksymalnie 3 godzin nieusprawiedliwionych i 3 spóźnień. 7. Uczniów obowiązuje jednotygodniowy okres na usprawiedliwienie nieobecności. 8. Konkretnemu zachowaniu pozytywnemu lub negatywnemu przypisana jest odpowiednia liczba punktów. Kryterium punktowe ocen zachowania ZACHOWANIE PUNKTY wzorowe 200 i więcej bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie 1-49 naganne 0-48 St r o n a 15

16 Waga pozytywnych zachowań Lp. Pożądane zachowania uczniów Waga (pkt) A. Funkcjonowanie w środowisku szkolnym 1. Praca na rzecz klasy (przygotowanie gazetki ściennej, prowadzenie kroniki klasowej, wystrój klasy). 2. Praca na rzecz szkoły (udział w przedstawieniach, apelach szkolnych). 3. Inne pożądane zachowania np. pomoc w pracach biblioteki szkolnej. 5 pkt. za każdorazową czynność 5 pkt. każdorazowo za aktywność 5 pkt. 4. Redagowanie gazetki szkolnej. 10 pkt. każdorazowo za nowe wydanie gazetki 5. Udział w konkursie szkolnym. 10 pkt. 6. Aktywne pełnienie funkcji w szkole (poczet sztandarowy, samorząd uczniowski, wolontariat). 10 pkt. każdorazowo za aktywność 7. Aktywne pełnienie funkcji w klasie. 15 pkt. na semestr 8. Udział w konkursach lub zawodach sportowych na szczeblu powiatowym. 9. Systematyczny udział w działalności szkolnych kół zainteresowań. 15 pkt. 10. Zwycięstwo w konkursie szkolnym. 20 pkt. 15 pkt. na semestr za każde koło zainteresowań 11. Punktualność (brak spóźnień). 20 pkt. na semestr 12. Inne pozytywne zachowania uczniów. 1 do 30 pkt. 13. Zwycięstwo w konkursie lub zawodach sportowych na szczeblu powiatowym. 30 pkt. 14. Brak godzin nieusprawiedliwionych. 30 pkt. na semestr % frekwencja w szkole. 40 pkt. na semestr 16. Udział w olimpiadzie przedmiotowej lub w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i powyżej. 50 pkt. B. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego oraz obowiązujących norm etycznych 1. Wysoka kultura osobista (wzorowe maniery). 15 pkt. na semestr 2. Szacunek dla innych. 20 pkt. 3. Pochwała wychowawcy klasy. 20 pkt 4. Pochwała dyrektora szkoły. 50 pkt. St r o n a 16

17 Waga negatywnych zachowań uczniów Lp. Niepożądane zachowania uczniów Waga (pkt) A. Funkcjonowanie w środowisku szkolnym 1. Każdorazowe spóźnianie się na lekcyjne. - 2 pkt. 2. Każda opuszczona, nieusprawiedliwiona godzina lekcyjna. - 5 pkt. 3. Nie stosowanie się do poleceń nauczyciela pkt. 4. Dezorganizacja zajęć lekcyjnych pkt. 5. Niszczenie mienia szkoły pkt. B. Brak przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz obowiązujących norm etycznych 1. Niekulturalne zachowanie w miejscach publicznych pkt. 2. Korzystanie z telefonu komórkowego w czasie lekcji pkt. 3. Palenie papierosów na terenie szkoły pkt. 4. Aroganckie zachowanie w stosunku do pracowników szkoły pkt. 5. Zaśmiecanie otoczenia pkt. 6. Przemoc słowna, wulgaryzmy pkt. 7. Niewywiązywanie się z powierzonych zadań pkt. 8. Nagana wychowawcy klasy pkt. 9. Przemoc fizyczna pkt. 10. Kradzież pkt. 11. Wandalizm pkt. 12. Inne wykroczenia ucznia. - 1 do 30 pkt. 13. Przebywanie w szkole pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych - 40 pkt. 14. Wyłudzanie pieniędzy pkt. 15. Fałszowanie dokumentów(wpisy do dziennika), usprawiedliwień pkt. 16. Nagana dyrektora szkoły - 50 pkt. St r o n a 17

18 VII. Działania wychowawcze realizowane na lata Sfera dydaktyczna ZADANIA DZIAŁANIA ZAŁĄCZNIKI DO PROGRAMU Efektywne nauczanie z uwzględnieniem treści zawartych w podstawie programowej i standardach wymagań egzaminów zewnętrznych Podniesienie poziomu atrakcyjności i efektywności zajęć Motywowanie uczniów do nauki. Praca z uczniem zdolnym i słabym. 1. Ustalenie szkolnego zestawu programów nauczania zgodnych z podstawą programową, gwarantujących osiągnięcie standardów wymagań egzaminów zewnętrznych. 2. Zatwierdzenie zastawu programów. 3. Dokonanie analizy wyników egzaminów maturalnych, zawodowych, klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej jako wskaźnik efektów nauczania. 4. Udział uczniów w prezentacjach, spotkaniach i wykładach organizowanych przez uczelnie wyższe oraz inne instytucje w ramach preorientacji zawodowej/poradnictwa zawodowego. 1. Stosowanie aktywnych metod nauczania, nowoczesnych, ułatwiających zapamiętywanie materiału. 2. Wykorzystanie w pracy technologii komunikacyjnej i informacyjnej. 3. Opracowanie przedmiotowych planów naprawczych lub doskonalących pracę z uczniem na podstawie przeprowadzonej diagnozy kształcenia. 4. Modyfikacja metod i form pracy. 1. Organizowanie dla uczniów zdolnych oraz zainteresowanych przedmiotem: konkursów, olimpiad, turniejów itp. 2. Zachęcanie do udziału w zajęciach kół zainteresowań. 3. Opracowanie regulaminu Program nauczania Podstawa programowa Ewaluacja wyników matur Przedmiotowe plany naprawcze Harmonogram imprez szkolnych Regulamin nagradzania ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ Dyrektor szkoły, nauczyciele nauczyciele nauczyciele przedmiotów maturalnych Nauczyciele, zespoły przedmiotowe Nauczyciele, wychowawcy klasopracowni Pedagog szkolny CZAS REALIZACJI St r o n a 18

19 nagradzania zespołów klasowych w kategorii: najwyższa średnia ocen w szkole. uczniów Wspomaganie uczniów o specjalnych potrzebach egzaminacyjnych. 1. Objęcie pomocą specjalistyczną uczniów posiadających opinie i orzeczenia wydane przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną. 2. Uwzględnienie w pracy dydaktyczno-wychowawczej zaleceń poradni. Opinie specjalistyczne uczniów z poszczególnych klas Arkusz dostosowań wymagań do potrzeb ucznia Wychowawcy klas Nauczyciele Pedagog szkolny Organizacja zajęć przygotowujących młodzież do egzaminów zewnętrznych. 1. Zapoznanie uczniów z zasadami przeprowadzania egzaminów maturalnych. 2. Wykorzystanie zbiorów zadań i testów standaryzowanych sprawdzających wiadomości i umiejętności z poszczególnych przedmiotów. 3. Przeprowadzenie próbnych egzaminów maturalnych z wybranych przedmiotów. 4. Analiza wyników przeprowadzonych egzaminów próbnych. Opracowana analiza wyników egzaminów próbnych Wychowawcy klas Nauczyciele, zespoły przedmiotowe Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. 1. Prezentacja osiągnięć uczniów podczas uroczystości szkolnych. 2. Odznaczanie i promowanie uczniów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz w innych dziedzinach życia szkolnego nagrodami przewidzianymi Statutem Szkoły. Dyplomy, wpisy na świadectwach Dyrekcja, nauczyciele, Zakończenie roku szkolnego Informowanie rodziców o zasadach funkcjonowania szkoły. 1. Zaplanowanie harmonogramu spotkań z rodzicami. 2. Zapoznanie rodziców z dokumentami szkoły (Statut Szkoły, WSO). Harmonogram spotkań z rodzicami Statut Szkoły, WSO Zespół ds. Programu Wychowawczego, Wychowawcy klas Wrzesień Badanie efektów kształcenia. 1. Ewaluacja wyników nauczania zgodnie z planem pracy zespołów przedmiotowych oraz opracowanie wyników końcowych. Ankieta ewaluacyjna, opracowane wyniki nauczania Nauczyciele przedmiotów, przewodniczący zespołów przedmiotowych Koniec roku szkolnego Przygotowanie uczniów do podjęcia dalszej nauki. 1. Pomoc doradcy zawodowego w planowaniu kariery edukacyjnej Plan pracy doradcy zawodowego Doradca zawodowy, St r o n a 19

20 i zawodowej. 2. Przeprowadzenie Testów Preferencji Zawodowych przez pracownika Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. 3. Zapoznanie młodzieży z ofertą edukacyjną w ramach spotkań z przedstawicielami szkół wyższych oraz Targów Edukacyjnych Szkół Wyższych. Harmonogram spotkań z przedstawicielam i szkolnictwa wyższego pedagog szkolny, wychowawcy klas szkolny St r o n a 20

21 Sfera wychowawcza ZADANIA DZIAŁANIA ZAŁĄCZNIKI DO PROGRAMU Zapobieganie demoralizacji oraz przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu młodzieży (agresja, wandalizm uzależnienia) Wychowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Kształtowanie postaw obywatelskich oraz samorządności uczniowskiej. 1. Zapoznanie uczniów oraz rodziców z obowiązującym systemem nagród i kar ujętym w Statucie Szkoły. 2. Angażowanie rodziców do działań profilaktycznych. 3. Objęcie uczniów pomocą specjalistyczną (pedagog, psycholog, instytucje pomocowe). 4. Reagowanie na przejawy niedostosowania uczniów zgodnie z opracowanymi procedurami. 5. Analiza szczególnie trudnych przypadków wychowawczych w ramach posiedzenia Rady Pedagogicznej lub Komisji Wychowawczej. 6. Opracowanie regulaminu/procedur nagradzania zespołów klasowych w kategorii zachowanie. 1. Stwarzanie sytuacji wychowawczych kształtujących pożądane komponenty jednostki społecznej tj.: odpowiedzialność, obowiązkowość, punktualność, solidarność i tolerancja. 2. Integrowanie uczniów na poziomie życia klasy, szkoły i społeczności lokalnej (wycieczki, warsztaty integracyjne, uroczystości szkolne, imprezy lokalne). 1. Współudział młodzieży w kreowaniu Wizji Szkoły poprzez aktywną współpracę z Zespołem ds. Projektów. 2. Rozwijanie patriotyzmu poprzez poznawanie i poszanowanie zdobyczy kultury regionu i państwa. 3. Udział w pracach Samorządu Uczniowskiego (inicjowanie Statut Szkoły, Program Wychowawczy Szkoły, Program Profilaktyki Szkoły, Protokół z Rady Pedagogicznej, Notatka służbowa z posiedzenia Komisji Wychowawczej Regulamin nagradzania uczniów Program Wychowawczy Szkoły, Wykaz imprez w dzienniku lekcyjnym Program Wychowawczy Szkoły, Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego, ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ Dyrekcja, Wychowawcy klas, Pedagog szkolny, Zespół ds. Regulaminu Nauczyciele, Wychowawcy klas, Pedagog szkolny Nauczyciele, Pedagog szkolny, Opiekun samorządu, CZAS REALIZACJI St r o n a 21

22 działań sprzyjających rozwojowi demokracji szkolnej). 4. Organizowanie spotkań z przedstawicielami życia społecznego, kulturalnego i politycznego. 5. Kształtowanie postaw prospołecznych młodzieży w ramach służby wolontariackiej. Plan pracy Szkolnego Klubu Wolontariusza Opiekunowie klubu wolontariusza Dbanie o realizacją obowiązku szkolnego. 1. Usprawiedliwianie nieobecności uczniów w szkole w oparciu o obowiązujące zasady. 2. Wdrożenie systemu kontroli frekwencji. 3. Poddanie analizie wyników frekwencji uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 4. Nawiązanie współpracy z instytucjami pomagającymi/zobligowanymi do egzekwowania obowiązku szkolnego (Urząd Miasta, Sąd Rodzinny i Nieletnich). Statut Szkolny, Analiza semestralna sytuacji wychowawczej, Wykaz uczniów uchylających się od realizacji obowiązku szkolnego Wychowawcy klas, Pedagog szkolny, Urząd Miasta, Sąd Rodzinny i Nieletnich Na bieżąco St r o n a 22

23 Sfera opiekuńcza ZADANIA DZIAŁANIA ZAŁĄCZNIKI DO PROGRAMU Objęcie opieką uczniów pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. Kształtowanie prozdrowotnych postaw wśród młodzieży. Zapewnienie opieki zdrowotnej. 1. Diagnozowanie sytuacji rodzinnej ucznia (rozpoznanie zagrożeń). 2. Współpraca z instytucjami wspomagającymi działania opiekuńczo-wychowawcze (Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sąd Rodzinny oraz Policja). 3. Wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz kształtowanie pożądanych postaw poprzez zachęcanie uczniów do aktywnego udziału w życiu klasy i szkoły. 4. Pomoc materialna uczniom (możliwość zwolnienia z opłat składki ubezpieczeniowej). 5. Pozyskanie informacji dotyczących możliwości uzyskania wsparcia finansowego oraz udostępnianie ich zainteresowanym rodzicom. 1. Inicjowanie działań promujących zdrowy styl życia (konkursy, spotkania z profilaktykami, gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów zawierających treści prozdrowotne). 2. Zachęcanie do aktywności fizycznej poprzez korzystanie z proponowanych przez szkołę form aktywnego spędzania czasu szkolnego. 1. Zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie szkoły. 2. Współpraca z pielęgniarką szkolną. 3. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom Ankieta informacyjna wychowawcy klasy, Wykaz uczniów korzystających z pomocy materialnej Wykaz działań promujących zdrowy styl życia Plan pracy koordynatora ds. bezpieczeństwa w szkole ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ Wychowawcy klas, Pedagog szkolny, Nauczyciele Wychowawcy klas, Nauczyciele wychowania fizycznego, Nauczyciel biologii, Pielęgniarka szkolna, Pedagog szkolny Koordynator ds. bezpieczeństwa, Pielęgniarka szkolna, Nauczyciele CZAS REALIZACJI St r o n a 23

24 podczas obecności w szkole. Kształtowanie zachowań i postaw proekologicznych 1. Udział uczniów w akcjach ekologicznych: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi itp. 2. Organizowanie wycieczek edukacyjnych, rekreacyjnoturystycznych. 3. Organizacja konkursów ekologicznych, udział w konkursach pozaszkolnych. 4. Eksponowanie gazetek, plakatów na temat degradacji środowiska i sposobów zapobiegania jej. Sprawozdania z przeprowadzony ch akcji, Regulamin konkursu Opiekun samorządu uczniowskiego, Nauczyciel biologii, Nauczyciel geografii, Wychowawcy klas St r o n a 24

25 Współpraca z rodzicami ZADANIA DZIAŁANIA ZAŁĄCZNIKI DO PROGRAMU Aktywny udział rodziców w działaniach na rzecz szkoły. Pedagogizacja rodziców. Poprawa frekwencji rodziców na zebraniach. 1. Działalność Rady Rodziców. 2. Pomoc rodziców przy organizacji imprez i uroczystości szkolnych. 1. Organizowanie prelekcji, szkoleń oraz zajęć warsztatowych dla rodziców poświęconych aktualnej problematyce pracy wychowawczej, profilaktycznej i dydaktycznej. 1. Opracowanie ciekawych scenariuszy spotkań z rodzicami. 2. Dbanie o miłą atmosferę zebrań. 3. Opracowanie strategii powiadamiania rodziców o planowanych zebraniach w oparciu o przeprowadzoną diagnozę. 4. Ewaluacja frekwencji rodziców/analiza obecności rodziców na zebraniach. Wykaz imprez współorganizowa nych przez rodziców Informacja w dzienniku o tematyce spotkań z rodzicami, Sprawozdania roczne, Wykaz frekwencji rodziców na zebraniach ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ Dyrekcja szkoły, Wychowawcy klas Wychowawcy klas, Pedagog szkolny, Zaproszeni profilaktycy Wychowawcy klas CZAS REALIZACJI Na bieżąco Według potrzeb Wrzesień, Koniec roku szkolnego St r o n a 25

26 Współpraca ze środowiskiem lokalnym ZADANIA DZIAŁANIA ZAŁĄCZNIKI DO PROGRAMU Promowanie szkoły w środowisku lokalnym. 1. Prezentowanie dokonań szkoły. 2. Zorganizowanie wspólnego przedsięwzięcia integrującego szkołę ze środowiskiem lokalnym. 3. Udział młodzieży w turniejach sportowych, konkursach oraz olimpiadach przedmiotowych. 4. Przekazywanie informacji dotyczącej działalności i życia szkoły do prasy lokalnej, na stronę internetową szkoły oraz w formie ulotek i broszur. 5. Współpraca z młodzieżą i kadrą pedagogiczną powiatu nowosolskiego w ramach Dni Otwartych Szkoły. Harmonogram imprez ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ Dyrekcja szkoły, Nauczyciele CZAS REALIZACJI szkolny St r o n a 26

27 Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli ZADANIA DZIAŁANIA ZAŁĄCZNIKI DO PROGRAMU Doskonalenie kwalifikacji zawodowych 1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w proponowanych formach kształcenia zawodowego nauczycieli. 2. Udział kadry pedagogicznej w szkoleniach w ramach WDN. 3. Motywowanie nauczycieli do zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego. 4. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach zajęć otwartych oraz lekcji koleżeńskich. 5. Dbanie o wysoki poziom pracy zespołów przedmiotowych i zadaniowych. Zaświadczenia o ukończonych kursach Raporty z pracy zespołów przedmiotowych i zadaniowych ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ Nauczyciele Dyrektor Przewodniczący zespołów CZAS REALIZACJI szkolny St r o n a 27

28 Poprawa bazy dydaktycznej ZADANIA DZIAŁANIA ZAŁĄCZNIKI DO PROGRAMU Wzbogacanie zasobów dydaktycznych placówki. Dbałość o wystrój szkoły. 1. Doposażenie pracowni przedmiotowych. 2. Zakupienie przydatnych pomocy naukowych. 3. Doposażenie w sprzęt audiowizualny klasopracowni. 4. Systematyczne wzbogacanie księgozbioru bibliotecznego. 1. Eksponowanie osiągnięć uczniów naszej placówki (dyplomy, puchary itp.). 2. Opieka nauczycieli i uczniów nad szkolnymi gablotami tematycznymi. ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ Dyrektor, Nauczyciele, Nauczyciel bibliotekarz Nauczyciele, Uczniowie CZAS REALIZACJI Według potrzeb szkolny. Plan działań wychowawczych dla poszczególnych klas wychowawcy opracowują w oparciu o Program Wychowawczy Szkoły. Plan wychowawczy klasy znajduję się do wglądu w teczce wychowawcy. St r o n a 28

PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU

PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU PROGRAM WYCHOWAWCZY CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WYRZYSKU WYRZYSK 2013 PROGRAM WYCHOWAWCZY Podstawa prawna: 1. Konstytucja RP, 2. Ustawa o systemie oświaty z 7.IX.1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

STATUT IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE

STATUT IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE STATUT IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE Rozdział I Podstawowe informacje o szkole Spis Treści: Rozdział II Cele i zadania szkoły Rozdział III Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Statut. Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II z siedzibą w Niepołomicach, Plac Kazimierza Wielkiego 1

Statut. Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II z siedzibą w Niepołomicach, Plac Kazimierza Wielkiego 1 Statut Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II z siedzibą w Niepołomicach, Spis treści I. Ogólne informacje o szkole... 2 II. Cele i zadania szkoły... 3 III. Organy szkoły... 8 IV. Organizacja szkoły...

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Rozdział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Osobą prowadzącą dla Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu jest Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA z siedzibą we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N I E ul. 11 Listopada 2

S T A T U T. G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N I E ul. 11 Listopada 2 GIMNAZJUM NR 1 IM.MJR. STEFANA WALTERA UL. 11 LISTOPADA 2 05-250 RADZYMIN NIP 125-10-94-401 REGON 016068801 G.1.01205/13/14 S T A T U T G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N

Bardziej szczegółowo

STATUT. III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu

STATUT. III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu STATUT III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu 1 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE stan prawny na dzień 1 września 2015r. 1 PODSTAWA PRAWNA: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Tekst ujednolicony tj.: (Dz.

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku 1 Spis treści: 1. Rozdział I Nazwa szkoły 2. Rozdział II Informacje o szkole 3. Rozdział III Cele i zadania szkoły 4. Rozdział

Bardziej szczegółowo

NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa

NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa G I M N A Z J U M NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa TEKST UJEDNOLICONY Uchwalony, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Zespół Szkół Nr 1 w Łysomicach (zwany dalej Szkołą ) jest szkołą publiczną. 2. Zespół Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT. IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE

STATUT. IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE STATUT IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 17.09.1991r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001r.

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W OZORKOWIE. Podstawa prawna:

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W OZORKOWIE. Podstawa prawna: STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W OZORKOWIE Podstawa prawna: - Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. z późn. zm. - Rozporządzenie MENiS z dnia 09.02.2007 r. (Dz. U. z dnia 27.02.2007 r.) Znowelizowany

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU

S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU S T A T U T ZESPOŁU S ZK Ó Ł O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCYCH N R 1 2 W P O ZNANIU 1 S T A T U T I I L I C E U M O G Ó L N O K S ZTAŁCĄCEGO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej W P O ZNANIU 1 3

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej

Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Oleśnicy Ul. Juliusza Słowackiego 4 56-400 Oleśnica STATUT GIMNAZJUM NR 2 IM. ARMII KRAJOWEJ W OLEŚNICY Stan prawny dokumentu na dzień 12.11.2014 Strona 1 z 94 Spis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce rok szkolny: 2013/2014 2014/2015 2015/2016 1 SPIS TREŚCI Założenia programowe.. 3 Misja, wizja i zadania szkoły.. 3 1. Cele pracy wychowawczej...

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej

Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Oleśnicy Ul. Juliusza Słowackiego 4 56-400 Oleśnica STATUT GIMNAZJUM NR 2 IM. ARMII KRAJOWEJ W OLEŚNICY Stan prawny dokumentu na dzień 01.09.2015 Strona 1 z 97 Spis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY... 3 2. MOTTO I LO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU... 4 3.

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo