CAD-PROFI Sp. z o.o Radom, ul. Struga 26/28, tel./fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CAD-PROFI Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Struga 26/28, tel./fax 048 3629705 e-mail: biuro@cad-profi.com.pl, http://www.cad-profi.com."

Transkrypt

1 CAD-PROFI Sp. z o.o Radom, ul. Struga 26/28, tel./fax Nowe i zmienione rozdziały oznaczono żółtym tłem!!! CP-System Podręcznik użytkownika Copyright 2007 CAD-Profi Sp. z o.o.

2

3 Spis treści Wsst tęępp 55 O programie 5 Ważne informacje dotyczące pracy w CP-System 6 IInnsst I taal llaacc jjaa j 1100 Instalacja programu 10 Instalacja dodatkowych komponentów 10 Dopasowanie CP-System do programu CAD 11 Rejestracja i aktywacja programu 14 NNaasst taawyy ii iiinnt i teerrf feej jj ss pprroogg rraamuu CCPP- -SSyysst teem 1155 Menu i paski narzędzi 15 Powtarzanie poleceń - CPX 18 CAD-Profi - Opcje 18 IInnsst I taal llaacc jjee j rruu rroow ee,,, weennt tyyl llaaccyyj jjnnee ii i eel ll eekkt trryycczznnee 2233 Edycja schematów 23 Multisymbole 23 Symbole 28 Symbole kątowe i krzyżowe 33 Oznaczenia 34 Usuwanie symboli i armatury 36 Odwracanie symboli i armatury 37 Przewody 38 Przewody schematyczne 38 Przewody w rysunkach izometrycznych 41 Warstwy przewodów 43 Definiowanie i edycja przewodów lub instalacji użytkownika 43 Biblioteki typowych schematów 44 Przybory sanitarne - rozwinięcia 45 Rzuty i przekroje 46 Obiekty 47 Obiekty parametryczne 49 Inne polecenia do wstawiania obiektów 52 Przewody i kształtki 54 Wstawianie przewodów i kształtek 2D 54 Rysowanie ciągu przewodów 2D 63 Połączenia przewodów 2D 66 Edycja przewodów i kształtek 71 Podział przewodów 2D 75

4 Wstęp: O programie Schematy elektryczne 77 Przewody oraz trasy kablowe 79 Oświetlenie i inne obiekty 80 Oświetlenie 80 Rozdzielnice 80 AArr cchhi iit teekkt tuurraa 8811 Ściany 81 Definiowanie i edycja ścian użytkownika 83 Stolarka budowlana, obiekty parametryczne 85 Meble, wyposażenie 86 Symbole i oznaczenia 86 M eecchhaanni iikkaa 8877 Normalia 87 Kształtowniki stalowe i profile 89 Symbole i oznaczenia 92 PPool lleecc eenni iiaa ooggóól llnnee 9933 Biblioteki producentów 93 Polecenie 2D/3D 94 Atrybuty i opisy 95 Definiowanie i używanie dodatkowych parametrów 98 Ramki i tabelki rysunkowe 99 Numerowanie obiektów 100 Zestawienia 104 Wykorzystanie parametrów dodatkowych 104 Opcje zestawień 105 Wydruk danych 108 Warstwy w CP-System 109 Pokaż warstwy 2D/3D, Pokaż wszystkie warstwy 111 Zablokuj grupy warstw, Odblokuj grupy warstw 111 RRoozz sszz eerrzz aanni iiee zzaawaarrt toośścci ii pprrooggrraamuu Rozszerzanie baz danych programu 112 Dodawanie bloków do biblioteki 113 Edycja danych bibliotek 116 KKaat taal lloogg kksszz taał t łłt teekk 22DD Kształtki o przekroju prostokątnym 121 Kształtki o przekroju kołowym 129 Przewody elastyczne - Flex 137 4

5 Wstęp: O programie Wsttęp O pprrooggrraami iee W skład oprogramowania CAD-Profi wchodzą programy CP-Producenci, CP-Symbols oraz CP-System. CP-Producenci program ten pełni rolę elektronicznych katalogów zawierających biblioteki bloków znanych producentów. CP-Producenci jest rozpowszechniany przez producentów urządzeń. Wszystkie katalogi CP- Producenci znajdują się w programie CP-System. CP-Symbols program zawierający kompletne biblioteki symboli dla różnych branż oraz podstawowe polecenia wspomagające edycję schematów. Dostępne są moduły: Instalacje rurowe i wentylacyjne, Instalacje elektryczne, Mechanika i Architektura. CP-System kompleksowy program wspomagający komputerowe projektowanie instalacji. Dostępne są dwa podstawowe moduły Instalacje rurowe i wentylacyjne oraz Instalacje elektryczne, w których możliwe jest tworzenie dowolnych schematów, rzutów, przekrojów i rozwinięć instalacji. Dodatkowo dostępne są moduły: Architektura zawiera elementy wspomagające tworzenie projektów architektonicznych lub podkładów budowlanych, Mechanika zawierający obszerny zestaw elementów znormalizowanych stosowanych w projektach mechanicznych. Programy CAD-Profi mogą pracować jako nakładki na różne programy CAD. W związku z tym we wszystkich opisach jako program CAD należy rozumieć program AutoCAD lub IntelliCAD. Działanie wielu poleceń w wymienionych programach jest zbliżone. W przypadku występowania istotnych różnic jest to szczegółowo opisane. Programy CAD-Profi mogą współpracować z następującymi programami CAD: AutoCAD od wersji 2000 AutoCAD LT od wersji 2000 * Większość dystrybucji IntelliCAD od wersji 4.0. *) W AutoCAD LT niezbędne jest zainstalowanie dodatkowego programu LTX lub LT-Extender 5

6 Wstęp: Ważne informacje dotyczące pracy w CP-System Waażżnnee innf i foorrmaaccj jee ddoot tyycczząąccee pprraaccyy w CP-Syysst teem Praca w CP-System jest zgodna z ogólnymi zasadami pracy w programach AutoCAD / IntelliCAD. Najważniejszą korzyścią programu CP-System jest to, że program automatyzuje większość czynności związanych z rysowaniem oraz dostarcza obszerną bazę obiektów i rozwiązań gotowych do użycia w tworzonych projektach. Polecenia CP-System zostały przygotowane w taki sposób, aby możliwa była praca w sposób intuicyjny nawet w przypadku, gdy użytkownik nie zapozna się z niniejszym podręcznikiem. Zachęcamy jednak do przeczytania podręcznika, dzięki czemu możliwe będzie skorzystanie z pełnego potencjału i możliwości programu. Aby wygodnie pracować w CP-System niezbędne jest zapoznanie się z najważniejszymi założeniami programu: Zgodność z formatem dwg, dxf Projekty tworzone w CP-System są zwykłymi rysunkami, które są zapisywane w formacie dwg lub dxf. Rysunki te mogą być edytowane w programach CAD nawet bez wczytania nakładki CP-System. Rysunek standardowy Do wszystkich nowych rysunków CP-System wstawia definicje warstw, stylów tekstów, stylów wymiarowania oraz rodzajów linii zapisanych w pliku szablonowym. Dla AutoCADa plikiem szablonowym jest plik normal.dwg, a dla IntelliCADa normal_ic.dwg. Pliki te znajdują się w podfolderze..\block\general\. Przez zmianę plików szablonowych użytkownik może zmienić lub rozszerzać standardowe definicje wczytywanych stylów. Skala rysunku Wszystkie projekty należy wykonywać w przestrzeni modelu w skali 1:1 w wybranej jednostce projektowania (mm, cm, m). Docelową skalę rysunków należy określić dopiero podczas drukowania lub podczas komponowania wydruków w arkuszach (w przestrzeni papieru). W niektórych poleceniach niezbędne jest podanie skali. Skala ta jest najczęściej wykorzystywana do określenia poprawnej wielkości tekstów. Skala rodzaju linii (gęstość linii) W CP-System można projektować w różnych jednostkach (mm, cm, m). Aby dopasować gęstość wzorów linii, np. gęstość linii przerywanej CP-System automatycznie zmienia globalny współczynnik gęstości linii. Domyślna skala gęstości linii wynosi 99.9 przy projektowaniu w mm, 9.99 w cm oraz m. Domyślna skala rodzaju linii jest odpowiednia dla projektów budowlanych oraz projektów instalacji. W przypadku projektów mechanicznych najczęściej istnieje potrzeba zmiany skali rodzaju linii. Jeśli w zapisanym rysunku gęstość linii wynosi 1.0 to przy otwieraniu takiego rysunku CP-System zmieni skalę rodzaju linii na jedną z wielkości domyślnych. Aby CP-System nie zmieniał skali gęstości linii należy samodzielnie ustawić dowolną skalę rodzaju linii, różną od 1.0 i od wartości domyślnych. 6

7 Wstęp: Ważne informacje dotyczące pracy w CP-System Do zmiany skali rodzaju linii służy polecenie RLSKALA (ang. _LTSCALE). Po uruchomieniu polecenia należy podać żądaną wartość, np. 5. Wartość ta będzie poprawna np. dla większości rysunków mechanicznych wykonywanych w jednostce mm. Przykład zmiany skali rodzaju linii: Polecenie: rlskala Podaj nowy współczynnik skali rodzaju linii < >: 5 Przy uruchamianiu niektórych poleceń (w module mechanicznym) CP-System proponuje wyłączenie automatycznego dopasowania skali rodzaju linii. Automatyczne dopasowywanie skali linii do jednostki może być w dowolnym momencie włączone w oknie dialogowym CAD-Profi Opcje. Brak okien dialogowych (np. w poleceniu Zapisz) Niektóre polecenia w CP-System blokują wyświetlanie standardowych okien dialogowych AutoCADa / IntelliCADa. Po normalnym zakończeniu takich poleceń CP-System przywraca wyświetlanie okien dialogowych. Czasami zdarza się, że użytkownik przerwie działanie polecenia CP-System, np. przez wciśnięcie przycisku Esc. W takich przypadkach CP-System może nie przywrócić wyświetlania okien dialogowych. Aby przywrócić wyświetlanie standardowych okien dialogowych należy ustawić zmienne FILEDIA i CMDDIA na 1. W tym celu należy w linii poleceń wpisać nazwę zmiennej oraz określić jej wartość na 1. Polecenie: filedia Podaj nową wartość FILEDIA <0>: 1 Polecenie: cmddia Podaj nową wartość CMDDIA <0>: 1 Okna dialogowe mogą być także przywrócone za pomocą polecenia CAD-Profi Opcje. Układ współrzędnych Większość poleceń programu CP-System można wykorzystywać w lokalnych układach współrzędnych (LUW). Niektóre polecenia wymagają jednak włączenia globalnego układu współrzędnych (GUW), który jest domyślnym układem w programach AutoCAD / IntelliCAD. Warstwy W nastawach CP-System można wyłączyć automatyczne zarządzanie warstwami. Nie jest to jednak zalecane, gdyż niektóre właściwości obiektów zależą od warstw. Dla przykładu, przy tworzeniu zestawień możliwy jest automatyczny wybór obiektów z określonego modułu (np. symbole instalacji elektrycznych). Jeśli zostanie wyłączone automatyczne zarządzanie warstwami nie będzie możliwe rozpoznanie symboli z danego modułu. Do CP-System są dołączone style wydruku, określające optymalne grubości linii na wydruku. Style te są dopasowane do automatycznej struktury warstw. 7

8 Wstęp: Ważne informacje dotyczące pracy w CP-System Paski narzędzi i palety narzędzi W programach AutoCAD / IntelliCAD możliwa jest adaptacja menu oraz pasków narzędzi. Za pomocą programu CAD-Profi Konfiguracja nakładka CP- System może być dołączana i odłączana od programu CAD. Podczas dołączania nakładki wczytywane jest standardowe menu i paski narzędzi CP- System. Przy tym wszelkie zmiany dokonane w paskach narzędzi i menu zostaną nadpisane. W programach AutoCAD od wersji 2004 dostępne są dodatkowe palety narzędzi. Z takich samych powodów nie zaleca się adaptowania palet narzędzi programu CP-System. Można natomiast dodawać własne lub adaptować oryginalne palety narzędzi programu AutoCAD. Zestawienia podgląd wydruku. W CP-System możliwe jest tworzenie zestawień i profesjonalnych wydruków. Podgląd wydruku może być zapisywany w plikach pdf lub we własnym formacie w plikach o rozszerzeniu LL. Do przeglądania plików LL służy program LLview11.exe, który znajduje się na dysku w głównym folderze CP- System (np. C:\CadProfi). Program LLview11.exe może być bezpłatnie kopiowany i rozpowszechniany. Działa on w kilkunastu językach, ma bardzo mały rozmiar oraz bardzo małe wymagania sprzętowe. Z tego względu możliwe jest tworzenie plików w formacie LL i udostępnianie tych plików razem z przeglądarką. Całość można dołączać do wiadomości i przesyłać między kooperującymi firmami z dowolnych krajów. Z otworzeniem i wydrukowaniem plików LL nikt nie powinien mieć problemu. Linia poleceń W AutoCAD 2006, 2007 i w programie IntelliCAD istnieje możliwość wyłączenia linii poleceń. W linii poleceń programy AutoCAD / IntelliCAD oraz nakładka CP-System wyświetlają ważne informacje. Z tego względu należy mieć włączoną linię poleceń z przynajmniej dwoma widocznymi wierszami. Linia poleceń w programie AutoCAD W AutoCAD 2006, 2007 można włączyć dynamiczną linię poleceń. Dynamiczna linia wyświetla tylko jeden wiersz, a ponadto może spowalniać działanie nakładki (np. przy jednoczesnej edycji wielu obiektów). Z tego względu wiele poleceń CP-System wyłącza dynamiczną linię. Dynamiczna poleceń w programie AutoCAD 2006, 2007 W AutoCAD 2006, 2007 szczególnie niekorzystne jest wyłączenie zarówno klasycznej, jak i dynamicznej linii poleceń. W takim przypadku użytkownik w ogóle nie będzie informowany o stanie wykonywania aktualnych poleceń. 8

9 Wstęp: Ważne informacje dotyczące pracy w CP-System Rozszerzanie bibliotek oraz katalogów producentów W CP-System możliwe jest rozszerzanie bibliotek symboli i obiektów. Po zainstalowaniu programu możliwe jest także doinstalowywanie nowych bibliotek producentów, np. takich, które zostały opracowane już po zakupie CP-System. Biblioteki użytkownika oraz biblioteki producentów są zapisywane w folderze Producers. Folder ten znajduje się w głównym folderze programu (np. C:\CadProfi). Aby zachować wszelkie zmiany dokonane w bibliotekach producentów i własnych bibliotekach symboli i obiektów należy archiwizować wszystkie lub tylko wybrane biblioteki z folderu Producers. Po ewentualnym przeinstalowaniu programu CP-System lub przy przeniesieniu go na inny komputer można przenieść zawartość folderu Producers do nowej instalacji. Możliwe jest także kopiowanie bibliotek w ramach jednego zespołu projektantów (w jednej firmie). Bazy danych użytkownika folder UserData W CP-System użytkownik może definiować różne parametry lub rozszerzać standardowe bazy danych. Możliwe jest np. określanie dodatkowych rodzajów instalacji, dodatkowych rodzajów przewodów, definiowanie dodatkowych parametrów dla obiektów (np. cena, waluta, kolor itd.). W CP-System standardowe bazy danych zostały rozdzielone od baz danych użytkownika. Dzięki temu możliwa jest aktualizacja programu bez utraty danych zapisanych przez użytkownika. Przy aktualizacji dane standardowe są nadpisywane lub umieszczane w innym folderze, natomiast nienaruszone dane użytkownika zostają automatycznie dołączone do każdej nowej wersji CP-System. Wszelkie dane użytkownika są zapisywane w folderze UserData. Folder ten znajduje się w głównym folderze programu (np. C:\CadProfi). Aby zachować wszelkie zmiany w bazach danych użytkownika należy zarchiwizować cały folder UserData. Po ewentualnym przeinstalowaniu programu CP-System lub przy przeniesieniu go na inny komputer można skopiować zawartość folderu UserData do nowej instalacji. Możliwe jest także kopiowanie danych UserData w ramach jednego zespołu projektantów (w jednej firmie). 9

10 Instalacja: Instalacja programu IInsttallacjja Aby zainstalować program CP-System, niezbędne są uprawnienia zaawansowanego użytkownika lub administratora. Po instalacji program może być używany przez użytkownika z ograniczeniami. Warunkiem niezbędnym jest, aby użytkownik miał uprawnienia zapisu w folderze, w którym jest zainstalowany program. Innsst I taal laaccj jaa pprrooggrraamuu Po włożeniu płyty z programem do napędu CD-ROM pojawi się okno startowe, w którym można uruchomić instalatora lub wybrać inne opcje (np. uruchomienie samouczka zawierającego prezentacje działania niektórych poleceń programu). Jeśli okno startowe się nie pojawia oznacza to, że dla napędu CD-ROM została wyłączona funkcja automatycznego odtwarzania. W takim przypadku należy uruchomić program setup.exe, który znajduje się w folderze CADProfi na dysku CD-ROM. Po uruchomieniu programu instalacyjnego należy postępować zgodnie z komunikatami pojawiającymi się na ekranie. Wybór instalowanych komponentów Na płycie CD-ROM umieszczone są wszystkie moduły programu CP-System. Przy instalacji programu możliwe jest zainstalowanie wszystkich dostępnych komponentów, lecz użytkownik musi mieć świadomość, że przy aktywacji programu otrzyma kody licencyjne tylko dla zakupionych modułów. Moduły, które nie zostaną aktywowane, po upływie 30 dni od pierwszego uruchomienia zostaną zablokowane. Innsst I taal laaccj jaa ddooddaat tkkoow yycchh kkoomppoonneennt tóów Programy CAD-Profi są ciągle rozwijane. Po otrzymaniu kolejnego wydania programu można dodać dodatkowe komponenty. W celu dodania nowych lub zaktualizowanych komponentów należy uruchomić program instalacyjny. Po uruchomieniu Instalatora program wykryje poprzednią wersję i zainstaluje nowe komponenty w tym samym katalogu na dysku twardym. 10

11 Instalacja: Dopasowanie CP-System do programu CAD Dooppaassoow aanni iee CP-Syysst teem ddoo pprrooggrraamuu CAD Dopasowanie nastaw programu CAD Po instalacji należy uruchomić program CAD-Profi Konfiguracja w celu dopasowania nastaw AutoCADa / IntelliCADa. W oknie głównym programu konfiguracyjnego wybierz żądaną wersję programu CAD a następnie wciśnij przycisk Dopasuj CAD. Program konfiguracyjny dokona odpowiednich zmian. W przypadku wykorzystywania AutoCADa wszelkie zmiany dokonywane są w aktualnym profilu AutoCADa. Możliwe jest stworzenie w programie AutoCAD nowego profilu, a następnie wykonanie dopasowania za pomocą programu CAD-Profi Konfiguracja. Konieczność taka może wystąpić, np. przy używaniu kilku różnych nakładek. Dokładniejsze informacje o pracy z profilami znajdują się w podręczniku użytkownika programu AutoCAD. Po wykonaniu dopasowania można uruchomić AutoCADa / IntelliCADa (za pomocą jego ikony lub skrótu). W programie CAD uaktywnione zostanie dodatkowe menu górne i dodatkowe paski narzędzi. Program CP-System jest rozwijany jako aplikacja dla programu AutoCAD oraz innych rozwiązań firmy bazujących na IntelliCAD / AutoCAD (Architectural Desktop, AutoCAD Mechanical i inne). Doświadczenia pokazały jednak, że po zainstalowaniu dodatkowych programów innych firm (LTX for CP-System lub LT-Extender) program CP-System może być używany razem z AutoCAD LT. Przywrócenie nastaw programu CAD Do przywrócenia nastaw programu CAD służy przycisk Przywróć CAD. Po przywróceniu nastaw zalecane jest uruchomienie programu CAD. 11

12 Instalacja: Dopasowanie CP-System do programu CAD Dopasowanie i przywracanie nastaw należy przeprowadzać TYLKO przy wyłączonym programie CAD. W przeciwnym wypadku zmiana nastaw może nie przynieść oczekiwanego efektu. Uwagi dotyczące programu IntelliCAD Przy dopasowywaniu CP-System do IntelliCADa zalecane jest wykorzystanie programu CAD-Profi Konfiguracja, który automatycznie wyszukuje najbardziej popularne dystrybucje IntelliCADa. W przypadku wykorzystywania nietypowych dystrybucji należy w pliku C:\CadProfi\xx\cpabout.ini w sekcji [Setting] dodać linię: RegICADKey=NazwaICAD Jako NazwaICAD należy wpisać główną nazwę klucza programu IntelliCAD, która jest używana w gałęzi HKEY_CURRENT_USER\Software. Nazwę klucza w rejestrze można uzyskać u dystrybutora programu IntelliCAD. Przykładowy wpis dla różnych wersji IntelliCAD: BricsCAD IntelliCAD - RegICADKey=Bricscad Intersoft IntelliCAD - RegICADKey=Intersoft ProgeCAD IntelliCAD - RegICADKey=Progecad AlfaCAD IntelliCAD - RegICADKey=I.Media CADopia IntelliCAD - RegICADKey=Cadopia Po dodaniu powyższej linii program CAD-Profi Konfiguracja wyszuka daną wersję IntelliCADa i dokona odpowiedniej konfiguracji. Niektóre dystrybucje programu IntelliCAD nie są kompatybilne z głównym jądrem IntelliCADa. W takich dystrybucjach mogą występować problemy przy automatycznym dopasowaniu programu CP-System do IntelliCAD i niezbędna jest ręczna konfiguracja. Istnieje także możliwość samodzielnego określenia nastaw w programie Intelli- CAD. W tym celu należy: Z górnego menu Narzędzia (Tools) wybrać polecenie Opcje (Options), a następnie uaktywnić zakładkę Ścieżki/Pliki (Paths/Files). W pozycji Menu (Menus) należy dodać ścieżkę C:\CadProfi\xx (lub inną w zależności od folderu, w którym zainstalowano program CP-System). 12

13 Instalacja: Dopasowanie CP-System do programu CAD Jeśli w katalogu, w którym zainstalowano IntelliCAD znajduje się plik icad.lsp należy zmienić jego nazwę na icad_org.lsp. Plik ten będzie automatycznie ładowany przez aplikację CP-System. Po określeniu powyższych nastaw należy zamknąć program IntelliCAD. Przy kolejnym uruchomieniu IntelliCADa zostanie automatycznie wczytany program CP-System. Uwagi dotyczące używania Asystenta w programie AutoCAD LT W przypadku wykorzystywania programu CAD-Profi w środowisku programu AutoCAD LT zalecane jest wyłączenie Asystenta. Okno Asystenta jest domyślnie uruchamiane przy startowaniu AutoCADa LT. Istnieje możliwość zmiany nastaw Asystenta. W tym celu należy z menu kontekstowego (prawy klawisz myszki) wybrać polecenie Ustawienia, a następnie w oknie dialogowym należy wyłączyć opcje uaktywniania Asystenta. Po zamknięciu okna dialogowego Asystent programu AutoCAD LT jest w dalszym ciągu aktywny, a jego ikona znajduje się w polu systemowym na pasku zadań Windows (obok zegarka). W celu całkowitego wyłączenia Asystenta należy wyświetlić menu kontekstowe (prawy klawisz myszki) i wybrać opcję Wyjście. 13

14 Instalacja: Rejestracja i aktywacja programu Reej jeesst trraaccj jaa i aakkt tyyw aaccj jaa pprrooggrraamuu Przy uruchomieniu programu CAD-Profi zostaje wyświetlone okno Rejestracja aplikacji. Użytkownik może od razu dokonać aktywacji programu lub wcisnąć przycisk Zamknij i uruchomić program. Okno Rejestracja aplikacji jest wyświetlane dopóki nie zostanie wprowadzony kod aktywacyjny. Jeśli kod aktywacyjny nie zostanie wprowadzony w ciągu 30 dni uruchomienie programu będzie możliwe dopiero po wprowadzeniu kodu. Jeśli użytkownik posiada połączenie z Internetem najwygodniej jest dokonać automatycznej aktywacji za pomocą przycisku Aktywuj przez Internet. Jeśli nie jest możliwa bezpośrednia aktywacja przez Internet należy wcisnąć przycisk Inna metoda aktywacji. W tym wypadku zostanie wyświetlony formularz, który należy przesłać za pomocą poczty . Możliwe jest także wydrukowanie formularza i przesłanie go faksem lub na adres korespondencyjny. W odpowiedzi przesyłane są do użytkownika kody aktywacyjne, które należy wprowadzić w odpowiednie pola w oknie dialogowym. Uwagi: Przy zaznaczeniu opcji zarejestrowania użytkownika, przesyłane są tylko informacje podane w oknie dialogowym. Zachęcamy do rejestracji, ponieważ tylko zarejestrowani użytkownicy są informowani o nowych wersjach programów CAD-Profi oraz mogą otrzymać dostęp do aktualizacji lub pobierania przez Internet dodatkowych komponentów. Kody autoryzacyjne są właściwe tylko dla jednego komputera. W przypadku konieczności przeniesienia licencji na inny komputer należy ponownie aktywować program. 14

15 Nastawy i interfejs programu CP-System: Menu i paski narzędzi Nasttawy ii iintterrffejjs prrogrramu CP--Systtem Meennuu i ppaasskki i nnaarrzzęęddzzi i Po uruchomieniu programu CAD pojawiają się dodatkowe paski narzędzi oraz dodatkowe menu górne CP-System. Główny pasek narzędzi Biblioteki produktów Poprzednia biblioteka Obiekty 2D/3D Atrybuty i opisy Numerowanie Tabelki/Ramki Zestawienia Dodaj obiekty do biblioteki Biblioteka obiektów użytkownika Biblioteka symboli użytkownika CAD-Profi - Opcje O programie Pomoc Pasek Edycja CP-System Usuń symbole Odwróć symbole Połącz przewody / kanały / korytka 2D Podziel przewody / kanały / korytka 2D 2D informacja i edycja Polecenia z paska narzędzi Edycja CP- System służą do edycji obiektów, które zostały utworzone za pomocą wszystkich modułów. 15

16 Nastawy i interfejs programu CP-System: Menu i paski narzędzi Pasek Instalacje sanitarne (rurowe) Polecenia: Instalacje sanitarne Multisymbole Symbole Symbole krzyżowe Oznaczenia Przewody Schematy Przybory sanitarne rozwinięcia Przybory sanitarne rzuty Grzejniki (rzut i rozwinięcia) Obiekty Zbiorniki i obiekty parametryczne Armatura i urządzenia parametryczne Przewody 2D i kształtki Rysuj ciąg przewodów 2D Pasek Wentylacja Multisymbole Symbole Oznaczenia Przewody schematyczne Obiekty i wyposażenie Nawiewniki / wywiewniki Centrale wentylacyjne Kanały 2D i kształtki Rysuj ciąg przewodów 2D Pasek Architektura Polecenia: Architektura Ściany Elementy budowlane Meble, wyposażenie Symbole i oznaczenia 16

17 Nastawy i interfejs programu CP-System: Menu i paski narzędzi Pasek Instalacje elektryczne Polecenia: Instalacje elektryczne Multisymbole Symbole schematy Symbole rzuty Symbole mapy, linie słupy Oznaczenia Symbole krzyżowe Obiekty i oświetlenie Przewody, trasy kablowe (schematyczne) Trasy kablowe (korytka, kanały, drabinki kablowe) Rysuj ciąg tras kablowych Pasek Mechanika Polecenia: Mechanika Normalia elementy złączne itp. Kształtowniki Symbole, oznaczenia W nowszych wersjach programów AutoCAD, AutoCAD LT dostępne są dodatkowe palety narzędzi, w których znajdują się najważniejsze polecenia CP-System. Uwagi: Przy samodzielnej adaptacji pasków narzędzi lub palet narzędzi nie zaleca się dokonywania zmian w paskach i paletach programu CP-System. Wszelkie nastawy mogą być utracone po użyciu programu CAD-Profi Konfiguracja (patrz Dopasowanie CP- System do programu CAD). Jeśli użytkownik nie chce wykorzystywać palet narzędzi CP-System należy usunąć lub zmienić nazwę katalogu: C:\CadProfi\xx\Common\ToolPalette. (C:\CadProfi\xx domyślny folder programu). 17

18 Nastawy i interfejs programu CP-System: Powtarzanie poleceń - CPX Poowt taarrzzaanni iee ppool leecceeńń - CPX W programie AutoCAD lub IntelliCAD do powtarzania ostatniego polecenia służy klawisz ENTER lub prawy klawisz myszki. Bardzo często istnieje potrzeba naprzemiennego wykorzystywania poleceń programu CAD (np. kopiuj) oraz poleceń CP-System (np. wstawianie symboli). Z tego względu wprowadzona została komenda: CPX, która powtarza ostatnie polecenie nakładki CP-System. W celu wykorzystania tej komendy należy w linii poleceń AutoCADa lub IntelliCADa wpisać CPX i wcisnąć klawisz ENTER. CAD-Prroof fii - Oppccj jee Polecenie CAD-Profi Opcje służy do określania podstawowych parametrów pracy programu CP-System. Jednostki W programach CAD zalecane jest tworzenie rysunków w wielkości 1:1. Skala rysunku jest natomiast określana dopiero podczas drukowania. Przykład: Wstawiane urządzenie posiada rzeczywiste wymiary 600 mm x 400 mm Jeśli jednostka jest określona jako: mm wstawiony zostanie obiekt o wymiarach 600 x 400 (w jednostce rysunku) cm wstawiony zostanie obiekt o wymiarach 60 x 40 (w jednostce rysunku) m wstawiony zostanie blok o wymiarach 0.6 x 0.4 (w jednostce rysunku). Przy tworzeniu projektów na podkładach budowlanych należy upewnić się w jakiej jednostce został utworzony rysunek źródłowy. Najlepszym sposobem jest 18

19 Nastawy i interfejs programu CP-System: CAD-Profi - Opcje wykorzystanie polecenia Odległość ODLEG (_DIST), w celu zmierzenia odległości pomiędzy dwoma punktami, np. szerokość drzwi. W zależności od uzyskanej odległości należy ustawić jednostkę projektowania dla programu CP- System. Istnieje także możliwość przeskalowania całego podkładu budowlanego w taki sposób, aby dopasować wielkość rysunku do żądanej skali. Dla przykładu, jeśli rysunek został narysowany w cm można powiększyć go 10 razy, dzięki czemu będzie można używać jednostki mm przy pracy w CP-System. Czasami zdarza się, że podkład budowlany jest wykonany w skali, np. 1:50. Program CP-System nie ma możliwości pracy w skali, dlatego konieczne będzie przeskalowanie takich rysunków do jednostki standardowej: mm, cm lub m. Opcja Dopasuj gęstość rodzaju linii do jednostki uaktywnia automatyczne ustawianie gęstości wzorów linii przerywanych itp. W CP-System gęstość linii jest odpowiednia dla projektów instalacji, rysunków budowlanych itp. W przypadku projektów mechanicznych zalecane jest samodzielne określenie optymalnej skali rodzaju linii, np. za pomocą polecenia RLSKALA (_LTSCALE). Warstwy W programie CP-System możliwe jest wykorzystywanie automatycznego zarządzania warstwami z wykorzystaniem wewnętrznej struktury warstw. Właściwość ta jest bardzo wygodna, gdyż zwalnia to użytkownika z tworzenia warstw i umieszczania obiektów na poszczególnych warstwach. Struktura warstw programu CP-System jest wykorzystywana przy automatycznym tworzeniu zestawień, numerowaniu oraz w poleceniach umożliwiających szybkie wyłączanie lub włączanie grup warstw (np. szybkie ukrycie wszystkich obiektów należących do instalacji c.o.). Wymienione polecenia rozpoznają obiekty między innymi według warstw. Z tego względu zaleca się wykorzystywanie systemu automatycznego zarządzania warstwami. Przy włączonej opcji Rozszerzona struktura warstw program CP-System będzie tworzył oddzielne warstwy dla obiektów należących do różnych instalacji. Przykład: symbole instalacji rurowych są standardowo wstawiane na warstwie 2DH_SYM. Po włączeniu opcji Rozszerzona struktura warstw symbole wstawiane w przewody Zasilanie, Powrót itp. będą na warstwach 2DH_SYM_Z, 2DH_SYM_P itd. Rozszerzona struktura warstw jest niezbędna w przypadku konieczności tworzenia oddzielnych zestawień dla poszczególnych rodzajów instalacji (np. Nawiew, Wywiew, Zasilanie, Powrót). Przy stosowaniu rozszerzonej struktury warstw należy jednak liczyć się z tym, że w rysunku będzie tworzona duża ilość warstw. W CP-System można wyłączyć automatyczne zarządzanie warstwami. Przy aktywnej opcji Warstwa aktualna wszystkie obiekty będą wstawiane na warstwie aktualnej, która może być zmieniana przez użytkownika. Przy włączonej opcji Warstwa stała wszystkie obiekty będą wstawiane na stałą warstwę, której nazwa jest określona w oknie dialogowym. Kolor, rodzaj linii i inne cechy warstwy stałej mogą być określone za pomocą odpowiednich poleceń programu CAD. Uwaga: Rodzaj przewodów jest przez CP-System identyfikowany za pomocą warstw. Z tego względu przewody schematyczne oraz przewody 2D i kształtki są zawsze wstawiane na warstwach automatycznych. Dodatkowe informacje o warstwach znajdują się na stronie

20 Nastawy i interfejs programu CP-System: CAD-Profi - Opcje Styl izometrii CP-System pozwala na tworzenie rysunków izometrycznych. Możliwe jest tworzenie izometrii prostokątnych oraz dimetrii pod dowolnym kątem. Przy wstawianiu symboli do rysunków aksonometrycznych CP-System automatycznie dopasowuje kąt pochylenia symboli zgodnie z kątem określonym w oknie dialogowym CAD-Profi Opcje. Najczęściej stosowany jest kąt 30 dla izometrii oraz kąt 45 dla dimetrii ukośnej. W zastosowaniach specjalnych możliwe jest określenie innego kąta w przedziale od 5 do 85. W przypadku tworzenia izometrii program AutoCAD (lub IntelliCAD) udostępnia specjalny tryb skoku i siatki, w którym kursor graficzny jest dopasowany do górnej, prawej lub lewej płaszczyzny izometrycznej. Dla innych rodzajów rysunku aksonometrycznego program CP-System pozwala automatycznie przełączać kąt nachylenia kursora graficznego zgodnie z obowiązującym kątem izometrii. Miniatury W niektórych oknach dialogowych stosowany jest widok miniatur dla symboli lub obiektów. Użytkownik może zmieniać wielkość miniatur i ich styl. Miniatury z etykietami, styl wypukły, wielkość 70 Miniatury bez etykiet, styl płaski, wielkość 80 Opcja - Udostępnij bloki 3D W programie IntelliCAD znajduje się dodatkowa opcja - Udostępnij bloki 3D. Opcję tę należy włączyć tylko przy pracy w wersjach IntelliCADa, w których możliwa jest edycja brył 3D. Opcja - Wysoki poziom ostrzeżeń Wiele komunikatów i ostrzeżeń program CP-System wyświetla w linii poleceń. Dotyczy to komunikatów informacyjnych, które nie są krytyczne i nie wymagają interwencji użytkownika. Po włączeniu wysokiego poziomu ostrzeżeń niektóre komunikaty będą dodatkowo wyświetlane w oknie dialogowym z wymuszeniem interwencji użytkownika. 20

21 Nastawy i interfejs programu CP-System: CAD-Profi - Opcje Aktualizacja on-line W programie CP-System na bieżąco aktualizowane są biblioteki producentów, rozszerzana jest także zawartość merytoryczna oraz wprowadzane są nowe funkcje ułatwiające pracę. W celu szybkiego udostępniania użytkownikom wszelkich nowości wprowadzono system automatycznej aktualizacji programu przez Internet, który działa w sposób podobny jak aktualizacje Windows. Po włączeniu opcji Proponuj sprawdzanie aktualizacji on-line CP-System będzie w wybranych odstępach czasu wyświetlał przypomnienia o możliwości aktualizacji on-line. Jeśli w danym momencie komputer jest podłączony do Internetu możliwe jest włączenie programu aktualizacyjnego umożliwiającego sprawdzenie dostępnych aktualizacji oraz pobranie i instalację wybranych aktualizacji. Przycisk Aktualizuj teraz umożliwia włączenie programu aktualizacyjnego w dowolnym momencie. Aktualizacja programu przebiega w kilku krokach: 1. Sprawdzenie aktualizacji w kroku tym program nawiązuje połączenie z serwerem CAD-Profi, sprawdza i wyświetla wszystkie aktualizacje, które mogą być pobrane dla danego komputera. 2. Wybór aktualizacji użytkownik może zdecydować, które aktualizacje chce pobrać w danym momencie. Jeśli wybrana aktualizacja nie zostanie wybrana możliwe będzie pobranie i instalacja tej aktualizacji w przyszłości. Pod listą dostępnych aktualizacji wyświetlana jest łączna wielkość plików, które będą pobierane z serwera. 21

22 Nastawy i interfejs programu CP-System: CAD-Profi - Opcje 3. Pobieranie plików w kroku tym program pobiera wszystkie dostępne aktualizacje. Program aktualizacyjny posiada opcję wznawiania transferu. W przypadku zerwania połączenia z serwerem pobieranie plików aktualizacyjnych jest wznawiane od miejsca przerwania połączenia. Przy pobieraniu dużych aktualizacji program może działać w tle, a użytkownik może kontynuować pracę w programie CAD. 4. Instalacja po pobraniu plików należy je zainstalować. Przy instalacji niezbędne jest zamknięcie programu CAD. Po prawidłowej instalacji może nastąpić uruchomienie programu CAD-Profi Konfiguracja, który dokonuje dopasowania CP-System do używanego programu CAD z uwzględnieniem wszelkich zmian pobranych w aktualizacjach. Przy instalacji aktualizacji możliwe jest włączenie opcji Twórz kopię aktualizowanych komponentów dzięki czemu zachowane zostaną kopie wszystkich aktualizowanych plików, które mogą być użyte do przywracania poprzedniej wersji programu za pomocą przycisku Przywróć poprzednią wersję. Uwagi: Po przywróceniu poprzedniej wersji programu zalecane jest uruchomienie CAD-Profi Konfiguracja w celu dopasowania CP-System do programu CAD z uwzględnieniem parametrów wcześniejszej wersji. Program CAD-Profi Aktualizacja on-line wymaga ustanowienia połączenia z Internetem, w którym wykorzystywany jest protokół http. W przypadku sieci korporacyjnych administratorzy często wprowadzają ograniczenia w dostępie do Internetu. W takich przypadkach program aktualizacyjny nie będzie mógł nawiązać połączenia z serwerem CAD- Profi. Polityka zachowania prywatności użytkowników w aktualizacji on-line W celu ochrony prywatności program aktualizacyjny nie przesyła i nie gromadzi żadnych danych użytkownika. Przesyłane są tylko: numer seryjny i identyfikacyjny programu CAD-Profi informacje o zainstalowanych komponentach programu CAD-Profi Dane te są niezbędne do określenia dostępności aktualizacji dla komputera oraz sprawdzenia prawa do pobierania aktualizacji w ramach subskrypcji programu z podanym numerem seryjnym. 22

23 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Edycja schematów IInsttallacjje rrurrowe,, wenttyllacyjjne ii ellekttrryczne Eddyyccj jaa sscchheemaat tóów W programie CP-System można tworzyć dowolne schematy instalacji. Przy tworzeniu schematów dostępne są inteligentne symbole, przewody oraz funkcje służące do opisywania rysunków i tworzenia zestawień. Wszystkie symbole zawarte w CP-System posiadają określone właściwości, dzięki czemu zachowują się w sposób inteligentny, np. automatycznie dopasowują kąt wstawienia do przewodu i dokonują automatycznego przerwania przewodu w punktach podłączeń. Symbole mogą być automatycznie opisywane oraz wykorzystywane do automatycznego tworzenia zestawień. Do wstawiania symboli do rysunku służą polecenia Multisymbole, Symbole i Oznaczenia. Muul llt ti iissyymbbool llee Polecenie Multisymbole umożliwia wybranie wielu symboli, które zostaną jednocześnie wstawione do rysunku. Symbole są pogrupowane w kategorie ułatwiające szybkie wybieranie symboli wykorzystywanych przy projektowaniu określonego rodzaju instalacji. 23

24 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Edycja schematów W oknie dialogowym należy wybrać kategorię symboli, a następnie wskazać (kliknąć) miniatury żądanych symboli. Wskazane symbole zostaną dodane do listy wstawianych symboli. Lista ta może być w bardzo łatwy sposób porządkowana np. przez przeciąganie lub za pomocą przycisków: (Przesuń w dół, Usuń, Kopiuj, Przesuń w górę). Innym sposobem wyboru symboli jest wykorzystanie opcji Wskaż symbole, Poprzednio wybrane lub Znajdź: Opcja Wskaż symbole umożliwia wybór symboli z aktualnego rysunku. Na moment wskazywania symboli okno dialogowe jest ukrywane. Wskazywanie symboli bezpośrednio na rysunku przyspiesza projektowanie oraz pozwala na inteligentne kopiowanie symboli z możliwością zmiany ich kolejności, wielkości, kąta lub rozstawu. Opcja Poprzednio wybrane symbole umożliwia wybór tych symboli, które były użyte przy ostatnim wykorzystywaniu polecenia Multisymbole. Opcja Znajdź powoduje wyświetlenie dodatkowego okna dialogowego, w którym można wyszukiwać symbole według podanych słów. Opcje multisymboli Rodzaj przewodu / Warstwa przy wstawianiu kilku symboli CP-System rysuje odcinki przewodów pomiędzy poszczególnymi symbolami. W przypadku wstawiania do rysunku pojedynczego symbolu przewód nie jest rysowany, lecz jeśli stosowana jest rozszerzona struktura warstw, wybrany przewód określa warstwę, na której zostanie wstawiony symbol. Dla przykładu dla przewodu Zasilanie symbol zostanie wstawiony na warstwie 2DH_SYM_Z, dla przewodu Powrót symbol zostanie wstawiony na warstwie 2DH_SYM_P. Jeśli zostanie wyłączona opcja Rodzaj przewodu / Warstwa lub jeśli nie jest stosowana rozszerzona struktura warstw symbole będą wstawiane na warstwie 2DH_SYM. 24

25 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Edycja schematów Rozstaw między symbolami przy wstawianiu kilku symboli są one wstawiane z określonym rozstawem. Rozstaw pomiędzy symbolami może określać długość odcinków przewodu rysowanego między symbolami lub odległość między punktami bazowymi poszczególnych symboli. Jeśli wielkość rozstawu zostanie ustawiona na 0, to symbole będą rysowane jeden bezpośrednio za drugim. Opcja ta stosowana jest między innymi przy wstawianiu kilku symboli przedstawiających sekcje rozdzielaczy. Skala symboli określenie wielkości wstawianych symboli. Przy tworzeniu schematów rozmiary symboli nie muszą odpowiadać rzeczywistym wymiarom. W celu uzyskania czytelnych i dobrze wyglądających rysunków należy zachować odpowiednie proporcje symboli względem innych symboli lub obiektów. W programie CP-System znajdują się przykładowe schematy, w których były stosowane symbole o skali wynoszącej 200. Jest to zalecana skala symboli przy jednostce ustawionej na mm. Dla jednostki cm zalecana skala wynosi 20 natomiast dla jednostki m 0.2. Kąt / Obracaj możliwość określenia stałego kąta wstawienia symboli lub włączenie opcji obrót, przy której kąt symbolu jest określany przez obracanie podczas wstawiania. Przy wstawianiu symboli w przewody kąt wstawienia symboli jest uzależniony od kąta przewodu (ignorowany jest kąt określony w oknie dialogowym). Przy wstawianiu symboli w przewody możliwe jest wykorzystanie opcji Obracaj do dynamicznego określenia obrotu symbolu względem przewodu. Opcja ta jest bardzo wygodna przy wstawianiu symboli pomp, zaworów zwrotnych itp. 25

26 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Edycja schematów Wstawianie symboli Do wstawiania symboli można wykorzystywać następujące opcje: Wstaw symbole jest to opcja domyślna, w której można wstawiać symbole w przewody lub w dowolnych punktach. Przy wstawianiu symbolu w przewód następuje automatyczne przerwanie przewodu w punktach podłączeń. We wskazanym punkcie możliwość wstawienia symbolu w dowolnym punkcie. Wskazanie punktu leżącego na przewodzie nie powoduje przerwania przewodu. Opcja ta jest wykorzystywana np. przy wstawianiu czujników itp. Na przedłużeniu opcja ta umożliwia precyzyjne określenie punktu wstawienia symboli względem innych obiektów znajdujących się w rysunku. Przykład stosowania opcji na przedłużeniu : wstawienie symbolu w przewód w punkcie wyznaczonym na podstawie innego symbolu. 1. Po wybraniu polecenia należy wskazać przewód, w który zostanie wstawiony symbol (P1). 2. CP-System wyznacza koniec przewodu, który jest punktem odniesienia dla wyznaczenia odległości (P1 ). 3. W następnym kroku istnieje możliwość wpisania odległości lub wskazanie punktu (P2), który wyznaczyć nowy punkt odniesienia (P2 ). Punkt P2 jest wyznaczany jako prostopadła projekcja punktu P2. 4. Po wyznaczeniu punktu P2 należy wcisnąć klawisz ENTER. 26

27 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Edycja schematów W wiele przewodów możliwość szybkiego wstawienia wybranego symbolu w wiele przewodów. Po wybraniu tej opcji należy wskazać punkty P1 i P2, które wyznaczą linię przecinającą żądane przewody. Opcja w wiele przewodów jest aktywna, jeśli wybrany jest tylko jeden symbol. Inteligentne kopiowanie symboli W celu przyspieszenia pracy program CP-System pozwala na inteligentne kopiowanie symboli z aktualnego rysunku. Aby skopiować symbole należy uruchomić polecenie Multisymbole, a następnie wybrać opcję Wskaż symbole. Program ukryje okno dialogowe i umożliwi wybór kopiowanych symboli (P1, P2, P3). Symbole zostaną skopiowane w takiej kolejności, w jakiej były wskazane na rysunku. Możliwe jest wielokrotne wskazanie tego samego symbolu. W celu zakończenia wyboru symboli należy wcisnąć ENTER (lub prawy klawisz myszki). Po wybraniu symboli ponownie wyświetlane jest okno dialogowe Multisymbole, w którym można dowolnie określić wszystkie opcje wstawiania kopiowanych symboli. Wstawianie symboli przebiega tak samo jak dla symboli wybranych z bibliotek programu (np. wstawienie w punkcie lub w przewód P4, P5). Uwaga: Jeśli podczas wskazywania symboli zostanie wybrany obiekt, który nie jest zgodny z poleceniem Multisymbole nie zostanie on dodany do listy kopiowanych symboli. Niedopuszczalne jest także jednoczesne kopiowanie symboli z różnych modułów, np. symboli instalacji rurowych i elektrycznych. 27

28 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Edycja schematów SS yymbbool llee Polecenie umożliwia wstawianie pojedynczych symboli. Po uruchomieniu polecenia pojawia się okno dialogowe z biblioteką symboli. Dla ułatwienia przy wyszukiwaniu symboli, w poleceniu Symbole znajdują się także symbole, które są dostępne w poleceniu Multisymbole. W oknie dialogowym wszystkie symbole są pogrupowane w kategorie. Po wybraniu żądanej kategorii wyświetlane są miniatury wszystkich symboli z danej kategorii. Po najechaniu myszką nad miniaturę symbolu wyświetlana jest jego pełna nazwa. Po zaznaczeniu opcji Sortuj elementy zostanie posortowana lista kategorii i symboli. Opcje symboli Skala określenie wielkości wstawianych symboli (patrz str. 25). Dla niektórych symboli, których wielkość musi być stała blokowana jest możliwość zmiany skali. W tym przypadku ustawiana jest skala domyślna. Przykładem takich symboli są widoki przyborów sanitarnych stosowanych na rozwinięciach. Na wydrukach musi być zachowana skala odpowiadająca pionowym wymiarom urządzeń. Z tego względu program automatycznie ustawia odpowiednią wielkość symboli i blokuje możliwość zmiany tej wielkości. 28

29 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Edycja schematów Kąt obrotu jeśli aktywna jest opcja Kąt symbol zostanie wstawiony z określonym kątem. Jeśli aktywna jest opcja Obrót możliwe będzie obracanie symbolu podczas wstawiania go do rysunku (patrz str. 25). Dla wielu symboli program automatycznie przełącza opcje Kąt i Obrót. Na przykład: dla symbolu przedstawiającego pompę ustawiana jest opcja Obrót. Dzięki temu podczas wstawiania symbolu możliwe jest określenie kierunku tłoczenia pompy. Lustro opcja umożliwia wstawianie odbicia lustrzanego symbolu. Po zaznaczeniu opcji Lustro X lub Y na bieżąco aktualizowany jest podgląd wybranego symbolu. Po włączeniu lustra X lub Y może się zdarzyć, że teksty na podglądzie są pokazywane wspak lub do góry nogami. Mimo takiego podglądu podczas wstawiania do rysunku teksty są automatycznie korygowane (patrz dodatkowe informacje o atrybutach na str. 32). Izometria przy tworzeniu rysunków aksonometrycznych CP-System dokonuje odpowiedniego przekształcenia wstawianych symboli. Dla symboli nadawane jest pochylenie, które odpowiada aktualnemu kątowi izometrii. Po zaznaczeniu opcji Izometria zmienia się znaczenie pozostałych opcji dotyczących obrotu i odbicia lustrzanego. Domyślnym kątem wstawienia symboli jest kąt izometrii, który jest określony w oknie dialogowym Opcje (str. 20). Opcja Odwróć symbol umożliwia wstawienie symbolu odwrotnego, tj. skierowanego w przeciwnym kierunku. Opcja Orientacja symbolu umożliwia wstawienie symbolu, który jest obrócony względem wybranej osi izometrii. Orientacja symbolu może być różna w poszczególnych osiach izometrii. Oznacza to, że przy tych samych ustawieniach dany symbol wstawiany w prawą oś może mieć orientację poziomą, natomiast wstawiony w lewą oś może mieć orientację pionową. Z tego względu sprawne tworzenie rysunków aksonometrycznych będzie wymagało od użytkownika zdobycia doświadczenia przy pracy z CP-System. Widoki izometryczne dla symboli są generowane dynamicznie. Niektóre symbole nie były przewidziane do wykorzystania w rysunkach aksonometrycznych. Z tego względu dla niewielkiej części symboli widoki izometryczne mogą być wygenerowane w sposób niepoprawny. Użytkownik może we własnym zakresie dodawać do CP-System nowe symbole (patrz str. 112). Symbole te mogą być wykorzystywane także w rysunkach aksonometrycznych. Do programu wystarczy dodać zwykłe symbole, natomiast widoki izometryczne będą przez program tworzone automatycznie. Przy defi- 29

30 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Edycja schematów niowaniu własnych bloków należy unikać stosowania złożonych obiektów, jak: bryły, multilinie, splajny, bloki zagnieżdżone, kreskowania itp. Dodatkowe informacje o tworzeniu rysunków izometrycznych dostępne są w rozdziałach Przewody (str. 38) oraz Atrybuty i opisy (str. 95). Wstawianie symboli Symbole mogą być wstawiane w dowolnym punkcie lub w istniejące przewody. Po wybraniu symbolu i określeniu jego opcji należy wcisnąć przycisk Wstaw Symbol w celu wstawienia symbolu do rysunku. Możliwe jest także wielokrotne wstawienie wybranego symbolu. W tym celu należy rozwinąć opcje dostępne pod przyciskiem i wybrać Wstaw wielokrotnie. Aby zakończyć wielokrotne wstawianie symbolu należy wcisnąć klawisz Esc. Wszystkie symbole znajdujące się w bibliotece posiadają określone właściwości ułatwiające tworzenie rysunków. Przykłady: symbol zaworu odcinającego może być wstawiany w przewód z automatycznym dopasowaniem kąta i przerwaniem przewodu; symbol przylgowego czujnika temperatury może być wstawiany w przewód, ale nie powoduje przerwania przewodu; niektóre symbole nie mają możliwości dopasowywania się do przewodów; symbole, w których znajdują się widoczne teksty (atrybuty) wyświetlają dodatkowe okno dialogowe służące do edycji atrybutów. Wstawianie symboli w przewody W celu wstawienia symbolu w przewód należy wskazać punkt P1, leżący na przewodzie (lub dowolnej linii). Jeśli aktywna jest opcja Obrót należy wskazać drugi punkt P2 określający kąt obrotu wstawianego symbolu. Kąt wstawienia symbolu jest zawsze dopasowany do kąta przewodu. 30

31 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Edycja schematów Uwaga: Przy wstawianiu symboli w przewody może być stosowana rozszerzona struktura warstw, w której warstwa symbolu zależy od nazwy warstwy przewodu. Dodatkowe informacje są dostępne w rozdziale Warstwy w CP-System na stronie 109. Wstawianie symboli w dowolnym punkcie W celu wstawienia symbolu należy wskazać punkt P1. Jeśli aktywna jest opcja Kąt symbol zostanie wstawiony pod kątem określonym w oknie dialogowym. Jeśli aktywna jest opcja Obrót należy wskazać drugi punkt P2 określający kąt obrotu wstawianego symbolu. Wykorzystanie symboli wstawianych ze stałym kątem Dla zachowania poprawności projektu niektóre symbole są wstawiane pod stałym kątem. Przykładem mogą być liczniki energii elektrycznej, odmulacze, separatory itp. Symbole te należy wstawiać z kątem 0. W CP-System wiele symboli ma wymuszony kąt wstawienia. Przy wstawianiu takich symboli w przewody poziome lub pionowe następuje automatyczne przerwanie przewodów. W innych przypadkach przewody nie są przerywane. Uwagi: Dla symboli posiadających stały kąt wstawienia, ignorowane są opcje Kąt i Obrót z okna dialogowego. Punkty podłączeń dla symboli posiadających stały kąt wstawienia są dopasowane do przewodów pionowych i poziomych. 31

32 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Edycja schematów Wykorzystanie symboli wielowariantowych Wygląd niektórych symboli powinien różnić się w zależności od kąta wstawienia. W CP-System symbole takie mają przygotowane różne warianty. Przy wstawianiu takich symboli pod różnymi kątami program automatycznie wybiera odpowiedni wariant symbolu. Przykład: Przy wstawianiu symbolu termometru w przewód pionowy (kąt 90 ) lub w przewód poziomy (kąt 0 ) wybierane są różne warianty symbolu. Uwaga: Podczas wstawiania widoczny jest podstawowy wariant symbolu. Po określeniu kąta automatycznie dobierany jest odpowiedni wariant symbolu. Symbole zawierające teksty (widoczne atrybuty) Dla większości symboli, w których znajdują się teksty (widoczne atrybuty) program CP-System automatycznie ustawia kąt napisów. Dzięki temu unika się sytuacji, w których teksty byłyby wstawiane do góry nogami lub wspak. Możliwe są następujące sposoby dopasowania tekstów: Bez dopasowania w tym przypadku teksty mogą być pod dowolnym kątem. Stały kąt 0. Kąt 0 lub 90. Jeśli symbol jest wstawiony pod kątem 90 to tekst jest również obrócony pod kątem 90. W innych przypadkach kąt tekstu wynosi 0. Kąt automatyczny od -30 do W tych przedziałach kąta obrotu tekstu jest on dostatecznie czytelny (nie ma się wrażenia, że jest do góry nogami). 32

33 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Edycja schematów SS yymbbool llee kkąąt toowee ii i kkrrzzyyżżoowee Polecenie Symbole kątowe i krzyżowe służy do wstawiania symboli w skrzyżowania dwóch przewodów. Po wybraniu symbolu i określeniu jego wielkości (skali) należy wcisnąć przycisk OK. Następnie należy wskazać przewód główny (P1) oraz przewód będący odgałęzieniem (P2). Symbol zostanie automatycznie wstawiony w punkcie przecięcia wskazanych przewodów. Uwagi: Automatyczne dopasowanie i przecięcie przewodów następuje, jeśli wskazane przewody przecinają się pod katem prostym. 33

34 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Edycja schematów O zz nnaacczz eenni iiaa Polecenie umożliwia wstawianie różnych oznaczeń stosowanych przy projektowaniu instalacji. Przy wstawianiu niektórych oznaczeń pojawia się lista zawierająca wartości właściwe dla danego symbolu, np. dla symbolu oznaczenia przewodów pojawia się lista zawierająca znormalizowane wielkości przewodów. Oznaczenie przewodu Oznaczenie pionu Do zmiany tekstów zawartych w symbolach oznaczeń należy stosować polecenie AutoCADa/IntelliCADa: Edycja atrybutów - ODATR (_DDATTE) lub polecenie programu CP-System: Atrybuty i opisy (patrz str. 95). 34

35 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Edycja schematów Oznaczenia automatyczne W CP-System znajdują się symbole, które mogą być automatycznie wypełniane. Symbole te pobierają dane z opisywanych obiektów, dlatego przy wstawianiu automatycznych oznaczeń należy wskazać opisywany obiekt, a następnie określić punkt umieszczenia oznaczenia. Dla niektórych symboli możliwe jest włączenie opcji służącej do wstawiania symboli razem z liniami odnośnikowymi. Do opisywania różnych obiektów należy stosować odpowiednie symbole. Przykład: symbol Oznaczenie kanału prostokątnego służy do opisywania wielkości przekroju kanałów wentylacyjnych. W przypadku użycia tego symbolu dla oznaczenia innych obiektów, CP-System nie będzie mógł odczytać oczekiwanych danych. W tym przypadku symbol zostanie opisany w sposób niepoprawny. Przy konieczności oznaczenia wielu obiektów (np. opis przekroju kanałów wentylacyjnych) najwygodniej wybrać opcję Wstaw wielokrotnie. W tym celu należy rozwinąć opcje dostępne pod przyciskiem Wstaw symbol. Przykładowe automatyczne oznaczenia: Przekrój kanałów wentylacyjnych, Rodzaj przewodów (symbole oznaczeń wstawiane w przewody), Wielkość armatury (symbole oznaczeń z automatyczną linią odnośnikową), Wielkość nominalna przewodów rurowych 35

36 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Edycja schematów UUssuuw aanni iiee ss yymbbool lli ii ii i aarrmaat tuurryy Polecenie Usuń symbole służy do automatycznego usuwania symboli i widoków armatury. Jeśli usuwane symbole były wstawione w przewody, CP-System łączy przewody. Podczas usuwania ponumerowanych symboli usuwane są także numery. Przy usuwaniu można wskazać wiele obiektów, lecz CP-System usunie tylko symbole i obiekty, które są traktowane jak armatura (widoki zaworów, pomp wstawionych w przewody 2D itp.). Aby usunąć symbole należy uruchomić polecenie, a następnie wskazać kolejne symbole (P1, P2, P3 ). Program jest w trybie usuwania symboli aż do wciśnięcia klawisza Enter lub Esc. W linii poleceń wyświetlane są dodatkowe opcje umożliwiające włączenie trybu szybkiego usuwania wielu symboli lub cofanie (przywracanie symboli). Wskaż symbol do usunięcia lub [Wiele/Cofaj]: Po wybraniu opcji Wiele (klawisz W), należy wybrać żądane symbole (P5-P6) i wcisnąć klawisz Enter. Przy wyborze można wybrać inne obiekty (np. przewody, linie itd.). Wszystkie elementy, które nie są symbolami lub armaturą nie są usuwane. 36

37 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Edycja schematów O ddw rraaccaanni iiee ss yymbbool lli ii ii i aarrmaat tuurryy Przy edycji schematów lub rzutów bardzo często występuje potrzeba odwrócenia kierunku wstawienia symboli. Za pomocą polecenia Odwróć symbol możliwe jest błyskawiczne odwracanie symboli i obiektów. Po uruchomieniu polecenia należy wskazać żądany symbol. W pobliżu symbolu zostaną wyświetlone markery, które wskazują kierunki odwracania. Aby odwrócić symbol należy kliknąć w odpowiedni marker. Po odwróceniu jednego symbolu można wskazać kolejny symbol. Program jest w trybie odwracania symboli aż do wciśnięcia klawisza Enter lub Esc. Polecenie Odwróć symbol może być stosowane tylko dla symboli i obiektów (np. armatury) utworzonych za pomocą CP-System. W przypadku wybrania innych elementów markery odwracania nie są wyświetlane. Przykład: Przy wykorzystywaniu polecenia Multisymbole możliwe jest jednoczesne wstawienie do rysunku wielu symboli. W takim przypadku może się zdarzyć, że niektóre symbole zostaną wstawione w odwrotny sposób. Aby dokonać korekty najwygodniej wykorzystać polecenie Odwróć symbol. Odwracanie armatury Odwracanie symboli izometrycznych 37

38 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Edycja schematów PPrrzzeewooddyy PPrrzz eew ooddyy sscchheem aat tyycczznnee W programie znajdują się różne rodzaje przewodów. Każdy przewód ma określony kolor, rodzaj linii oraz grubość na wydrukach. Parametry te odpowiadają zaleceniom norm. Podczas rysowania przewodów są one automatycznie umieszczane na oddzielnych warstwach. Możliwe jest rysowanie pojedynczego przewodu lub jednoczesne rysowanie wielu przewodów. Rysowane są te przewody, które znajdują się na liście wybranych przewodów w prawej części okna dialogowego. Aby dodać przewód do tej listy należy wybrać żądany przewód z listy wszystkich przewodów, a następnie kliknąć przycisk Dodaj element do listy. Przewody mogą być także dodawane do listy poprzez podwójne kliknięcie lub wybranie opcji Dodaj do listy z menu kontekstowego (prawy klawisz myszki). W przypadku wybrania kilku przewodów są one rysowane z zadanym rozstawem w określonej kolejności. Z tego względu lista wybranych przewodów może być porządkowana za pomocą przycisków Do góry, W dół, Usuń oraz Kopiuj. Po wciśnięciu przycisku OK należy określić punkty, pomiędzy którymi program narysuje kolejne odcinki przewodów. Sposób rysowania jest analogiczny do rysowania zwykłych linii za pomocą programu CAD. Przykład - rysowanie przewodów odsuniętych od ściany - Do listy wybranych przewodów należy dodać Zasilanie i Powrót - Określić wielkość odsunięcia od ściany oraz rozstawu przewodów. - Wybrać rysowanie po lewej krawędzi. Po kliknięciu przycisku OK należy wskazać kolejne punkty leżące na krawędzi ściany (P1, P2, P3, P4). Przewody zostaną automatycznie narysowane w zadanej odległości od ściany. Odsunięcie Rozstaw 38

39 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Edycja schematów W CP-System użytkownik może samodzielnie dodawać nowe definicje przewodów lub instalacji. Możliwe jest także tworzenie zestawów składających się z kilku przewodów. Dodaj nowe przewody. Użytkownik może dodawać własne rodzaje przewodów lub dodatkowe rodzaje instalacji. W pojawiającym się oknie dialogowym należy określić rodzaj linii, kolor oraz grubość linii, za pomocą których będzie rysowany dany przewód. Nowe przewody są automatycznie dodawane do kategorii *Użytkownika*. Kopiuj przewody. Skopiowanie wybranego przewodu do kategorii *Użytkownika*. Edytuj styl przewodów. Zmiana koloru, rodzaju linii i innych parametrów przewodów. Usuń przewody. Usuwanie wybranych definicji przewodów użytkownika. Przypadkowo skasowany przewód można odzyskać. W tym celu bezpośrednio po usunięciu przewodu należy z menu kontekstowego wybrać opcję Przywróć usunięte. Dodaj do ulubionych. Skopiowanie przewodu do kategorii *Ulubione*. Dzięki temu można utworzyć listę najczęściej stosowanych przewodów. Uwaga: Usuwane i edytowane mogą być tylko przewody, które zostały zdefiniowane przez projektanta i znajdują się w kategorii *Użytkownika* lub *Ulubione*. 39

40 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Edycja schematów Dodaj element do listy. Dodanie podświetlonego przewodu lub zestawu przewodów do listy rysowanych przewodów. Zapisz jako zestaw przewodów. Podczas projektowania często zachodzi potrzeba rysowania określonych przewodów obok siebie. W CP-System istnieje możliwość zapisywania takich przewodów jako zestawy. Przy dodawaniu zestawu do listy wybranych przewodów z listy usuwane są wszystkie przewody, które były wybrane wcześniej. Krawędź rysowania, odsunięcie Przy rysowaniu kilku przewodów zajmują one określoną szerokość. Z tego względu możliwe jest rysowanie trasy przewodów po osi bądź po prawej lub lewej krawędzi. Krawędź prawa i lewa jest wyznaczana patrząc w kierunku rysowania przewodów (punkty P1, P2 ). Przy rysowaniu po lewej lub prawej krawędzi możliwe jest określenie odsunięcia od rysowanych punktów. Dzięki temu możliwe jest rysowanie przewodów wzdłuż ścian na projektach budowlanych. P1 Oś trasy - kierunek rysowania P2 P1 Odsunięcie Lewa krawędź trasy przewodów P2 P1 Odsunięcie Prawa krawędź trasy przewodów P2 40

41 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Edycja schematów Skala rodzaju linii Poszczególne przewody są rysowane różnymi wzorami linii, np. przewód Powrót jest rysowany linią przerywaną (DASHED). Gęstość wzoru linii jest ustawiana za pomocą polecenia CAD: RLSKALA (_LTSCALE). Domyślnie w nowych rysunkach globalny współczynnik skali rodzaju linii jest ustawiany na Zbyt mała lub zbyt duża wartość tego współczynnika powoduje, że wzór linii może nie być widoczny i wszystkie przewody wyglądają jak narysowane linią ciągłą. W programie CP-System można projektować z jednostkami ustawionymi na milimetry, centymetry lub metry. Z tego względu przy rysowaniu schematów zawsze należy dostosować współczynnik skali linii do edytowanego schematu. Dla przykładu przy rysowaniu schematów z jednostką milimetry z wielkością symboli 200 należy ustalić współczynnik rodzaju linii w przedziałach 50 do 200. RLSKALA = 200 RLSKALA = 50 PPrrzzeewooddyy w rryyssuunnkkaacchh iizz i oomeet trryycczznnyycchh W sekcji Ustawienia rysunkowe istnieje możliwość wybrania optymalnych nastaw CAD dla wygodnego tworzenia zwykłych rysunków (2D) lub różnych typów rysunków aksonometrycznych. Tryb rysowania w izometrii jest dostępny, jeśli wybrany jest tylko jeden przewód. Izometria - w programie AutoCAD (lub IntelliCAD) dostępny jest specjalny tryb skoku i siatki, w którym kursor graficzny jest dostosowany do tworzenia izometrii, w której osie są ustawione pod kątem 30, 150 i 270. Aby włączyć ten tryb należy wybrać opcję Izometria z aktywowaniem płaszczyzny lewej, górnej lub prawej. W izometrii przewody należy rysować przy włączonym trybie ORTO. Aby w trakcie rysowania przewodów szybko przełączać się na kolejne płaszczyzny należy wciskać klawisz F5. 41

42 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Edycja schematów Dimetria w programie AutoCAD dostępne jest śledzenie biegunowe, w którym ułatwione jest rysowanie pod określonymi kątami. Po wybraniu opcji Skok prostokątny i Dodatkowe kąty dla dimetrii aktywowany jest tryb śledzenia biegunowego, który dostosowany jest tworzenia rysunków w dimetrii ukośnej. W tym trybie wyłączane jest rysowanie ORTO. Dimetria w programie IntelliCAD nie jest dostępne śledzenie biegunowe, dlatego podczas rysowania w linii poleceń dostępna jest opcja pochyl Kursor, która służy do zmiany kąta nachylenia kursora graficznego zgodnie z aktualnym kątem dimetrii. Kąt dimetrii określany jest w oknie dialogowym CAD-Profi Opcje (str. 20). Przy rysowaniu przewodów w dimetrii w programie IntelliCAD należy stosować tryb ORTO, który można włączać i wyłączać klawiszem F8. Podczas rysowania przewodu należy wskazywać kolejne punkty. W linii poleceń dostępna jest opcja pochyl Kursor. Aby wybrać opcję w linii poleceń należy wpisać literę k i wcisnąć Enter. Kursor zmieni kąt nachylenia. Aby wrócić do normalnego ustawienia kursora należy ponownie wybrać opcję pochyl Kursor. Przykładowy tekst w linii poleceń przy określaniu kolejnych punktów przewodu: Określ pierwszy punkt przewodu lub [pochyl Kursor]: Określ następny punkt lub [Cofaj/pochyl Kursor]: Określ następny punkt lub [Zamknij/Cofaj/pochyl Kursor]: Uwaga dotycząca pracy w linii poleceń: W celu wybrania opcji w linii poleceń należy wpisać literę lub kilka liter, które w nazwie opcji są napisane dużymi literami. W powyższym przykładzie aby wybrać opcję Cofaj w linii poleceń należy wpisać literę c, a następnie wcisnąć Enter. Zamiast klawisza Enter można wcisnąć prawy klawisz myszki lub klawisz spacji. 42

43 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Edycja schematów Waarrsst twyy pprrzzeewooddóów Każdy rodzaj przewodu jest rysowany na innej warstwie. W celu łatwego zarządzania warstwami w górnym menu programu znajdują się dodatkowe polecenia umożliwiające szybkie ukrywanie lub pokazywanie wszystkich warstw należących do instalacji centralnego ogrzewania, wod.-kan. itd. W katalogu C:\CadProfi\xx\PlotStyle znajdują się style wydruków, które są dopasowane do struktury warstw programu. Do wyboru są pliki do wydruków monochromatycznych (CadProfi Mono.ctb) oraz do wydruków kolorowych (CadProfi Color.ctb). Pliki *.ctb należy skopiować do odpowiednich folderów programu AutoCAD lub AutoCAD LT. Dla programu IntelliCAD style wydruku są zdefiniowane w plikach *.pcp. Więcej informacji o warstwach i stylach wydruku znajduje się w rozdziale Warstwy w CP-System na stronie 109. DDeef fi iinni iioow aanni iiee ii i eeddyyccj jjaa pprrzz eew ooddóów lluubb l iinnsst i taal llaaccj jji ii uużżyyt tkkoownni iikkaa Użytkownik może określać dodatkowe rodzaje przewodów lub instalacji. Dodawane instalacje są zapisywane w folderze UserData (patrz także str. 9 i 112). Po wciśnięciu przycisku Dodaj pojawia się okno dialogowe, w którym należy określić nazwę oraz styl dodawanej instalacji. W stylu instalacji zawarta jest definicja kolorów, rodzajów linii oraz grubość linii dla przewodów schematycznych (jednokreskowych) oraz dla przewodów 2D (w rysunkach dokładnych). W programie CP-System kolor wpływa na grubość linii na wydruku. Z tego względu po zmianie koloru program proponuje odpowiednią szerokość linii. Inną szerokość linii można wybrać jeśli przy wydruku nie będą wykorzystywane style wydruku (pliki *.ctb) programu CP-System (parz także informacje na str. 109). Oznaczenie tekstowe - wykorzystywane jest przy tworzeniu nazwy warstwy dla przewodów. Powinno być unikalne dla wszystkich przewodów. Dodaj do listy często używanych instalacji uwzględnienie dodanego elementu w skróconej liście instalacji w poleceniu Przewody 2D. 43

44 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Edycja schematów BBi iibbl lli iioot teekki ii t yyppoow yycchh sscchh eemaat tóów Za pomocą polecenia Gotowe układy można wstawiać do rysunku typowe fragmenty schematów, takich jak: układ podłączenia zasobników, różne układy rozdzielaczy, układy zasilania obwodów grzewczych, typowe schematy kotłowni, schematy węzłów cieplnych itp. Przy wstawianiu schematu jest on najczęściej rozbijany na elementy składowe (bloki przedstawiające urządzenia nie są rozbijane). Dzięki temu istnieje możliwość edycji rysunku, dodania opisów itd. Użytkownik może dodawać do programu własne najczęściej wykorzystywane układy. W celu dodania do programu własnego schematu należy: zapisać żądany schemat za pomocą polecenia PISZBLOK (_WBLOCK). Blok powinien być zapisany w katalogu: C:\CadProfi\UserData\Components\Sanit\Block_schem za pomocą polecenia WSLAJD (_MSLIDE) należy utworzyć slajd (plik zawierający podgląd schematu). Plik slajdu należy zapisać w katalogu: C:\CadProfi\UserData\Components\Sanit\Slides dodać wpis w pliku C:\CadProfi\UserData\Components\Sanit\Schem_hs.uuc, który zawiera definicje dostępnych schematów. Szczegóły dotyczące sposobu edycji pliku są opisane na początku tego pliku. Uwagi: Do edycji plików *.uuc należy stosować systemowy Notatnik lub inny edytor tekstu. Podany powyżej katalog C:\CadProfi jest domyślnym katalogiem instalacji programu CP-System. Wiele gotowych schematów znajduje się także w bibliotekach producentów, które są integralną częścią programu CP-System. 44

45 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Edycja schematów PPrrzz yybboorr yy ssaann iit itaarrnnee - rroozzwi iinni iięęcci iiaa Specjalnymi rodzajami symboli są przybory sanitarne wykorzystywane na rozwinięciach instalacji wod.-kan. W rysunkach rozwinięć instalacji niezbędne jest zachowanie pionowej skali na wydrukach. W związku z tym symbole przyborów sanitarnych są wstawiane w standardowej wielkości. Wielkość ta zależy tylko od jednostki projektowania (mm, cm, m) dlatego zablokowana jest opcja zmiany skali symboli. Przybory sanitarne mogą być wstawiane z prawej lub lewej strony pionów. Dla niektórych symboli niezbędne jest włączenie opcji Lustro X. Symbole przyborów sanitarnych należy wstawiać z kątem 0. Wstawianie symboli na rozwinięciu Dla wszystkich przyborów sanitarnych punkt wstawienia jest zdefiniowany na poziomie posadzki. Z tego względu przed wstawieniem pierwszego symbolu należy narysować przekrój stropów. Przy wstawianiu symboli przyborów sanitarnych na rozwinięciu należy zawsze wskazywać punkt leżący na górnej krawędzi podłogi (P1). 45

46 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Rzuty i przekroje Rzzuut tyy i pprrzzeekkrrooj jee W programie CP-System można tworzyć dowolne rzuty i przekroje instalacji. Przy tworzeniu rzutów można wykorzystywać obiekty oraz przewody i kształtki 2D. W CP-System znajdują się różne rodzaje obiektów: Grzejniki dostępne w poleceniu Grzejniki. Możliwe jest wykorzystywanie grzejników na rzutach i rozwinięciach. Zwykłe obiekty dostępne w poleceniu Obiekty instalacji. Zwykłe obiekty w bardzo ogólny sposób przedstawiają widoki urządzeń (np. widoki zgodne z normami lub widoki uproszczone). Dla zwykłych obiektów możliwe jest określanie tylko gabarytów zewnętrznych - długość, szerokość i wysokość. Obiekty parametryczne dostępne w poleceniu Obiekty parametryczne. Obiekty te przedstawiają rzeczywiste widoki urządzeń, takich jak: kotły, zbiorniki, pompy blokowe itp. Dla obiektów parametrycznych możliwe jest określanie wielu wymiarów. Armatura parametryczna dostępna w poleceniu Armatura parametryczna. Armatura, podobnie jak obiekty parametryczne, przedstawia rzeczywiste widoki urządzeń (armatura, wyposażenie przewodów, kołnierze, pompy w układzie inline itd.). Główną cechą tych obiektów jest możliwość wstawiania ich w przewody 2D. Obiekty z bibliotek producentów dostępne w poleceniu Biblioteka produktów oraz Poprzednia biblioteka. Biblioteki produktów były tworzone wspólnie z producentami urządzeń, dlatego zawierają bardzo obszerne i aktualne źródło obiektów (bloków) wykorzystywanych przy projektowaniu. Biblioteki produktów są ciągle aktualizowane i udostępniane przez producentów między innymi w Internecie. Po zainstalowaniu programu CP-System istnieje możliwość doinstalowania nowych bibliotek, które automatycznie zostaną dodane do struktury programu. W CP-System często się zdarza, że podobne urządzenia znajdują się w różnych bibliotekach lub poleceniach. Dla przykładu pompy znajdują się w poleceniach Obiekty instalacji, Obiekty parametryczne, Armatura parametryczna i Biblioteki produktów. Przy konieczności wstawienia do projektu widoku urządzeń należy kierować się zasadami, które zostaną przedstawione na przykładzie różnych pomp: Pompa Wilo Stratos 40/1-8. W bibliotekach producentów znajduje się katalog Wilo, więc pompy należy szukać w bibliotekach producentów. Pompa firmy X, która może być zabudowywana na rurociągach. Jeśli firmy X nie ma w bibliotekach producentów należy szukać pompy w poleceniu Armatura parametryczna, w którym obok armatury znajdują się różne obiekty do zabudowy na przewodach (np. pompy in-line ). Pompa blokowa firmy X. Jeśli firmy nie ma w bibliotekach producentów należy szukać pompy w poleceniu Obiekty parametryczne, gdyż w tym poleceniu są obiekty, które nie są wstawiane w przewody (np. pompy blokowe, lub pompy z płytą fundamentową). Bardzo ogólny widok pompy blokowej znajduje się także w poleceniu Obiekty instalacji. Przy edycji schematów symbole pomp dostępne są w poleceniach Symbole oraz Multisymbole. 46

47 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Rzuty i przekroje Obbi iieekkt tyy Polecenie służy do wstawiania do rysunków różnych urządzeń. Dostępne są kotły, zbiorniki, podgrzewacze i inne. Widok urządzeń jest zgodny z oznaczeniami zawartymi w odpowiednich normach. Każde urządzenie może mieć zdefiniowany widok z góry (2D), z przodu, z tyłu, z boków oraz widok trójwymiarowy (3D). Poszczególne widoki są używane przy tworzeniu rzutów, przekrojów, rozwinięć i modeli 3D instalacji. Obiekty wstawiane do rysunku muszą mieć wymiary odpowiadające rzeczywistym wymiarom odpowiednich urządzeń. Z tego względu w programie znajdują się bazy danych zawierające typowe wymiary. Użytkownik ma możliwość samodzielnego dodawania do baz danych najczęściej wykorzystywanych przez siebie urządzeń. Istnieje także możliwość bezpośredniego określenia gabarytów obiektów przed ich wstawieniem do rysunku. Po wybraniu elementu pojawia się podgląd urządzenia wraz z jego pełną nazwą. Punkt bazowy bloków jest zaznaczany na podglądzie za pomocą krzyżyka. Wymiary wstawianych urządzeń W polach z wymiarami należy wpisać rzeczywiste wymiary wstawianych urządzeń. Niektóre obiekty posiadają bazy danych wymiarów opracowane na podstawie norm lub produktów różnych producentów. Przykładem takich obiektów są przybory sanitarne, grzejniki, wentylatory itp. Przycisk Typy - baza danych umożliwia wybór urządzenia z bazy danych produktów. Wymiary należy podawać w aktualnej jednostce (m, cm lub mm). Aktualną jednostkę można zmienić w oknie dialogowym CAD-Profi Opcje (str. 20). 47

48 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Rzuty i przekroje Wstawianie obiektów Po wybraniu obiektu z biblioteki należy wskazać punkt wstawienia bloku (P1) i drugi punkt określający kąt wstawienia (P2). Alternatywnie, zamiast wskazywania drugiego punktu można w linii poleceń wpisać wielkość kąta. Wstawienie bloku 2D P1 P2 Wstawienie bloku 2D i 3D (widok ISO) Uwagi: Wszystkie bloki (z wyjątkiem 3D) są zawsze wstawiane na poziomie 0. Bloki 3D są zawsze wstawiane na poziomie określonym w oknie dialogowym. Dla bloków 3D istnieje możliwość późniejszej zmiany wysokości usytuowania za pomocą polecenia 2D/3D (patrz str. 94). Przy trybie wstawiania 2D/3D zostanie wstawiony blok 2D i blok 3D. Dane techniczne, opisy Przycisk Dane techniczne umożliwia wyświetlenie parametrów danego urządzenia. Wszelkie informacje z baz danych są dołączane do bloków podczas wstawiania ich do rysunku. Dzięki temu są one następnie wykorzystywane przy tworzeniu zestawień lub przy wstawianiu tekstów za pomocą polecenia Opisz blok. Przycisk Opis służy do wyświetlenia opisu lub karty katalogowej danego urządzenia. Karty katalogowe oraz dane techniczne są dołączone do wielu obiektów w bibliotekach producentów (polecenie Biblioteka produktów). Widoki Podczas projektowania można wykorzystywać bloki przedstawiające różne widoki lub modele 3D urządzeń. Wybór widoków odbywa się w sekcji Widok. Podstawowymi widokami są 2D (rzut widok z góry). Dodatkowo mogą być dostępne widoki z boku, tyłu, oznaczenie schematyczne, przekrój, widok na rozwinięciu, 3D (model trójwymiarowy) itp. Przeszukiwanie bibliotek W każdym oknie zawierającym dużą ilość elementów znajduje się polecenie Szukaj, dzięki czemu bardzo łatwo można odnaleźć żądany element. W oknie dialogowym Znajdź wyświetlana jest posortowana lista z wszystkimi dostępnymi w danej chwili obiektami lub symbolami. Możliwe jest przeszukiwanie listy według dowolnej części nazwy, początku nazwy lub całej nazwy z uwzględnieniem lub bez uwzględniania wielkości liter. Podczas przeszukiwania na bieżąco wyświetlany jest podgląd wybranego elementu. 48

49 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Rzuty i przekroje Obbi iieekkt tyy ppaarraameet trryycczznnee W poleceniach Obiekty parametryczne, Armatura parametryczna, Rozdzielnie, Profile stalowe i w innych dostępne są obiekty, dla których możliwe jest określenie wielu wymiarów. Przykładem obiektu parametrycznego jest zawór kołnierzowy, dla którego należy określić zarówno długość, szerokość, wysokość, jak i wymiary kołnierzy, wielkość pokrętła itp. Dla wszystkich obiektów parametrycznych dostępne są bazy danych zawierające elementy znormalizowane oraz elementy opracowane na podstawie typoszeregów niektórych producentów. Przy wstawianiu obiektów parametrycznych możliwe jest ręczne wpisanie wymiarów, dlatego obiekty parametryczne mogą być stosowane dla dowolnych urządzeń, nawet dla takich, których brak w standardowych bazach danych programu CP- System. Podaj wszystkie wymiary Opcje obiektów parametrycznych Warstwy - Dla obiektów parametrycznych można określić dokładność ich odwzorowania poprzez wyeliminowanie warstw zawierających osie, detale, ukrycia itp. Styl obiektu - Obiekty parametryczne mogą być wstawione jako bloki zawierające atrybuty, dzięki czemu możliwa jest edycja parametrów technicznych, wstawianie opisów oraz automatyczne tworzenie zestawień. Obiekty parametryczne mogą być wstawiane bez atrybutów lub jako obiekt rozbity. 49

50 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Rzuty i przekroje Wymiary obiektów Po wybraniu widoku urządzenia pojawia się lista zawierająca wielkości urządzeń. Wszystkie wymiary są wyświetlane w aktualnej jednostce. W celu wstawienia urządzenia o żądanej wielkości należy zaznaczyć dany typ na liście. Dla niektórych obiektów, np. dla rozdzielaczy dostępne są bazy danych określające wszystkie wymiary z wyjątkiem długości króćców (za każdym razem może być inna długość króćca). Przy wstawianiu takich obiektów należy samodzielnie określić niezbędne wymiary. W przypadku konieczności wstawienia urządzenia, którego brak w bazach danych programu należy wybrać obiekt parametryczny, który najbardziej przypomina wstawiane urządzenie oraz zaznaczyć opcję Podaj wszystkie wymiary. Po wciśnięciu przycisku OK program zażąda podania odpowiednich wymiarów. Wymiary należy podawać w aktualnej jednostce (m, cm lub mm). Uwaga: Przy określaniu wymiarów nie ma możliwości sprawdzenia ich poprawności. Po podaniu niewłaściwych danych wstawiany obiekt może być znacząco skażony - rozjechany. Możliwe jest także, że obiekt w ogólne nie zostanie wstawiony do rysunku. Przykład wstawienia obiektu ze zbyt grubym kołnierzem Przed wstawieniem obiektu możliwe jest obejrzenie podglądu obiektu w powiększeniu. W tym celu należy kliknąć prawym klawiszem myszki w miniaturę obiektu. Prawy klawisz myszki powiększenie miniatury 50

51 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Rzuty i przekroje Wstawianie obiektów parametrycznych Wstawienie obiektu w dowolnym punkcie W celu wstawienia obiektu należy wskazać punkt P1, a następnie drugi punkt P2 określający kąt obrotu. Zamiast wskazywani punktu P2 możliwe jest wpisanie w linii poleceń wartości kąta. Wstawienie obiektu w przewód 2D W celu wstawienia obiektu w przewód należy wskazać punkt P1, który leży w pobliżu końca przewodu 2D. CP- System automatycznie wyznaczy koniec przewodu P1, który jest punktem odniesienia. Następnie należy określić punkt wstawienia obiektu. Możliwe jest wpisanie w linii poleceń odległości od punktu odniesienia (od początku przewodu) lub wskazanie punktu P2 (punkt wstawienia jest prostopadłą projekcją punktu P2). Dla wielu obiektów można dodatkowo wskazać punkt P3, który określi sposób wstawienia obiektu, np. położenie rączki zaworu. 51

52 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Rzuty i przekroje Przykłady obiektów parametrycznych wstawionych z własnymi wymiarami IInnnnee I ppool lleecceenn iiaa i ddoo wsst taawi iiaanni iiaa oobbi iiee kkt tóów W programie CP-System znajdują się dodatkowe polecenia umożliwiające wstawianie obiektów: Przybory sanitarne - rzut, Grzejniki, Obiekty wentylacyjne itp. Dodatkowe polecenia zostały wprowadzone w celu umożliwienia szybszego odnalezienia żądanych obiektów. Uwzględniają one specyfikę i sposób wykorzystywania różnych obiektów. Przykład: Obiekty wentylacyjne mogą być wstawiane w kanały 2D, od których przejmują właściwości dotyczące systemu (nawiew, wywiew itp.). Układ okien dialogowych może być nieco inny niż dla poleceń opisanych wcześniej. Ma to na celu ułatwienie sposobu obsługi programu w taki sposób, aby jak najszybciej wybrać i wstawić żądane urządzenie. 52

53 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Rzuty i przekroje Grzejniki W poleceniu Grzejniki w głównym oknie dialogowym wyświetlone są bazy danych z katalogami grzejników. Wymiary grzejników można samodzielnie podać tylko dla pierwszego elementu z listy. Pozostałe grzejniki mają określony typ, dlatego ich wymiar nie powinien być zmieniany. Przybory sanitarne W głównym oknie dialogowym znajdują się miniatury, dzięki czemu szybko można wybrać żądany widok obiektu. 53

54 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Przewody i kształtki Prrzzeew ooddyy i kksszzt taał łtkki i W CP-System można tworzyć rzuty i przekroje przewodów instalacji rurowych, kanałów wentylacyjnych i korytek elektrycznych. Przy rysowaniu instalacji dostępne są przewody oraz kształtki (kolanka, redukcje, trójniki itd.). Każda kształtka jest parametrycznym obiektem, który jest na bieżąco rysowany za pomocą odpowiednich procedur programu. Dzięki temu możliwe jest rysowanie dowolnych kształtek według określonych wymiarów. Dla przewodów i kształtek dostępne są bazy danych, zawierające definicje elementów znormalizowanych oraz elementy wybranych producentów. Przewody i kształtki są dostępne w następujących poleceniach: Przewody i kształtki rurowe polecenie zawiera typowe przewody i złączki wykorzystywane przy projektowaniu instalacji rurowych. Kanały i kształtki wentylacyjne polecenie zawiera przewody i kształtki o przekroju kołowym i prostokątnym wykorzystywane przy projektowaniu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Trasy kablowe (korytka i kanały elektryczne) polecenie zawiera elementy korytek i kanałów stosowanych w projektach elektrycznych. Rysuj ciąg przewodów polecenie umożliwia rysowanie wielu odcinków przewodów z automatycznym wstawianiem kolanek. Połącz przewody polecenie służy do wygodnego łączenia przewodów z automatycznym wstawieniem odpowiednich złączek. We wszystkich wymienionych poleceniach stosowane jest okno dialogowe z listą służącą do określania parametrów dla poszczególnych złączek. Zestaw dostępnych parametrów zależy od rodzaju wybranej złączki. Dzięki zastosowaniu listy z właściwościami uniknięto w programie oddzielnych poleceń dla poszczególnych kształtek. Przyczynia się to do łatwiejszej obsługi oraz do szybszego opanowania wszystkich możliwości programu. Znaczenie poszczególnych parametrów jest podobne dla wielu kształtek, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z wyjaśnieniami zawartymi w tym rozdziale. Wsst taawi iiaanni iiee pprrzz eew ooddóów ii i kksszzt taał łłt teekk 22DD Polecenia Przewody i kształtki rurowe oraz Kanały i kształtki wentylacyjne umożliwiają wstawianie do rysunku pojedynczych złączek lub przewodów. Po uruchomieniu polecenia należy wybrać żądaną złączkę lub przewód. Pod listą dostępnych złączek znajduje się miniatura, na której pokazane są wszystkie wymiary dla wybranej złączki. W celu powiększenia miniatury należy kliknąć prawym klawiszem myszki w obrębie obrazka. Z prawej strony znajduje się lista z parametrami wybranej złączki. Lista parametrów składa się z kilku sekcji, w których dane mogą być wyświetlane wielopoziomowo. Do zwijania i rozwijania sekcji służą znaki [+] lub [-]. W dolnej części listy parametrów znajduje się opis, który szczegółowo wyjaśnia znaczenie aktywnego parametru. Okienko z opisem może być włączane lub wyłączane za pomocą opcji Opis. 54

55 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Przewody i kształtki Parametry mogą być wybierane z baz danych lub z list rozwijalnych: - możliwość wyboru parametru z bazy danych. - możliwość wyboru parametrów z rozwijalnej listy. Powiększenie - prawy klawisz myszki. Przykładowe okno dialogowe dla łuku prostokątnego Przejmowanie wymiarów Podczas rysowania bardzo często istnieje potrzeba wstawienia elementów podobnych do elementów, które znajdują się już w rysunku. W takim przypadku wygodnym sposobem określenia złączki jest przejęcie wymiarów od innej złączki. Po wciśnięciu przycisku Przejmij wymiary wystarczy wskazać żądaną złączkę. Należy przy tym unikać wskazywania złączek, które mają całkowicie inne parametry niż element wybrany aktualnie w oknie dialogowym. W takich przypadkach może wystąpić niejednoznaczność przy interpretacji danych. Dla przykładu: jeśli w oknie dialogowym zostanie wybrane kolanko, a przy przejmowaniu wymiarów użytkownik wskaże redukcję to CP-System nie będzie mógł określić promienia gięcia oraz kąta kolanka, gdyż takich parametrów redukcja nie posiada. 55

56 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Przewody i kształtki Parametry przewodów i złączek Instalacja i sposób rysowania Instalacja wybór instalacji lub systemu. Instalacja może określać przepływający czynnik (np. olej opałowy, gaz) lub system (zasilanie, powrót, nawiew, wywiew itd.). W liście rozwijalnej pojawiają się najczęściej używane typy instalacji. W przypadku konieczności wyboru innego typu instalacji należy wybrać pozycję Inny/Edytuj, dzięki czemu zostanie wyświetlone okno dialogowe z wszystkimi zdefiniowanymi rodzajami instalacji. Użytkownik może określać dodatkowe rodzaje przewodów lub instalacji. Po wciśnięciu przycisku Dodaj pojawia się okno dialogowe, w którym należy określić nazwę oraz styl dodawanej instalacji. W stylu instalacji zawarta jest definicja kolorów, rodzajów linii oraz grubość linii. Definiowanie instalacji jest opisane na stronie

57 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Przewody i kształtki Rodzaj dla niektórych złączek wielowariantowych możliwy jest wybór rodzaju. Na podglądzie pokazany jest aktualnie wybrany rodzaj złączki ze szczegółowym określeniem dostępnych wymiarów. Przykłady złączek wielowariantowych: Łuki prostokątne: Łuk prostokątny, Łuk TYP2, Łuk TYP3 i Łuk TYP4. Kolanka kołowe: Kolano, Kolano dwusegmentowe, Kolano segmentowe i Kolano z klapą rewizyjną. 57

58 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Przewody i kształtki Producent i typ Producent, Typoszereg, Typ wybór elementów z norm lub baz danych producentów. Po wybraniu określonego producenta lub normy pojawia się okno dialogowe z dostępnymi wielkościami złączek lub przewodów. Program CP-System rysuje złączki i przewody 2D, których wymiary mogą być określone na dwa sposoby: Rysowanie na podstawie norm lub baz danych producentów. W celu aktywowania tego trybu należy wybrać żądanego producenta (lub normę). Po wybraniu producenta blokowana jest możliwość wpisywania własnych wymiarów. Rysowanie na podstawie dowolnych wymiarów określonych przez użytkownika. W celu włączenia tego trybu w polu Producent należy wybrać '. Po wybraniu producenta (normy) wyświetlana jest baza danych z dostępnymi elementami. Przy wejściu do okna bazy danych pokazywane są tylko elementy, które mają odpowiednie główne wymiary, np. średnicę przewodu. Możliwe jest wyłączenie filtrowania lub wyszukiwanie elementów według własnych kryteriów filtrowania: Aby wyłączyć filtrowanie należy wyłączyć opcje Filtruj Aby określić własne kryteria filtrowania należy wcisnąć przycisk Ustaw filtr 58

59 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Przewody i kształtki Wymiary W CP-System możliwe jest rysowanie złączek o dowolnych wymiarach. W tym celu należy w polu Producent należy wybrać opcję '. Przy rysowaniu na podstawie dowolnych wymiarów aktywne są pola, w których można wpisywać żądane wymiary. Możliwy jest także wybór wymiarów typowych. Wszystkie wymiary są widoczne na miniaturach poszczególnych elementów. Z tego względu opisane zostaną tylko przykładowe wymiary i opcje. Przekrój poprzeczny dla złączek Dla złączek kołowych należy określić wymiar średnicy D, D2 lub inne. W przypadku złączek lub kanałów prostokątnych należy określić szerokość (A, A2 ) oraz wysokość (B, B2 ). Mimo, że CP-System tworzy rysunki płaskie należy poprawnie określać wysokość kanałów i złączek. Jest to niezbędne w celu uzyskiwania poprawnych danych przy sporządzaniu zestawień elementów. Jeśli po aktywacji parametru z prawej strony pojawia się przycisk to istnieje możliwość wyboru typowego wymiaru dla danego rodzaju instalacji. Wymiary typowe Długości trójników, redukcji i innych złączek. Długości złączek są określane automatycznie. Po wyłączeniu opcji Długości automatycznie możliwe jest podanie dowolnych długości. Kąty kolanek, trójników i innych złączek. Kąty kolanek i trójników mogą być wartościami dodatnimi lub ujemnymi. W przypadku kątów ujemnych wstawiane jest odbicie lustrzane złączek. Dla kolanek redukcyjnych dopuszczalne są tylko kąty 90 i -90. Dla pozostałych kolanek kąty muszą być różne od 0. Maksymalny kąt kolanek wynosi 180. Dla trójników minimalna wartość kąta wynosi 5, a maksymalna

60 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Przewody i kształtki Wstawianie przewodów i złączek Przewody 2D Przy wstawianiu przewodów należy określić punkt wyznaczający początek przewodu (P1), a następnie drugi punkt wyznaczający koniec i kąt wstawienia przewodu (P2). Złączki Większość złączek może być wstawianych z automatycznym dołączeniem do przewodów lub w dowolnym punkcie Aby złączka automatycznie została dołączona do przewodu należy podczas wstawiania wskazać istniejący przewód (P1). a) Złączki takie jak: kolanka, trójniki, czwórniki, redukcje i inne są automatycznie przyłączane do bliższego końca przewodu. Dla niektórych złączek, np. dla kolanek i trójników należy określić punkt (P3) wyznaczający kierunek wstawienia. b) Króćce i nasadki są dołączane do boku wskazanego przewodu. 60

61 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Przewody i kształtki Przy wstawianiu złączek należy określić punkt wyznaczający początek złączki (P1), a następnie drugi punkt wyznaczający kąt wstawienia złączki (P2). Dla niektórych złączek, np. dla kolanek i trójników należy określić punkt (P3) wyznaczający kierunek wstawienia lub odbicie lustrzane złączki. Przewód i złączki Z+/Z- Przewody Z+/Z- przedstawiają pionowe odcinki przewodów (wzdłuż osi Z). Na rzutach dla takich przewodów widoczny jest tylko symbol przekroju. Z tego względu długość przewodów Z+/Z- należy określić w oknie dialogowym przed wstawieniem przewodów do rysunku. Dla przewodów i złączek Z+/Z- można dodatkowo określić rodzaj symbolu przekroju (Z+, Z- lub bez symbolu) oraz punkt wstawienia (początek, oś, koniec). 61

62 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Przewody i kształtki Definiowanie własnych złączek Przy projektowaniu instalacji może istnieć potrzeba wykorzystywania nietypowych złączek. W takim przypadku należy zdefiniować własne złączki, które CP-System uwzględni przy numerowaniu oraz przy tworzeniu zestawień. Aby zdefiniować dodatkową złączkę należy ją narysować i uruchomić polecenie Przewody i kształtki rurowe lub Kanały i kształtki wentylacyjne. Następnie należy wybrać pozycję Definiowanie złączki użytkownika. Dla nowej złączki niezbędne jest określenie nazwy. Opcjonalnie można także podać nazwę producenta, typoszereg i typ. Po kliknięciu przycisku OK należy wybrać obiekty, z których składa się nowa złączka oraz określić punkt bazowy. W przypadku, gdy dana złączka jest często wykorzystywana można ją dodać do bibliotek programu za pomocą polecenia Dodaj bloki do biblioteki (patrz str. 112). Przykład definiowania trójnika prostokątnego (rozgałęzienia) Definiowana złączka składa się z odcinka kanału prostokątnego i łuku. Do narysowania nowej złączki najwygodniej wykorzystać polecenie Kanały i kształtki wentylacyjne, za pomocą którego należy wstawić kanał prostokątny oraz łuk prostokątny o kącie 90. W celu wykorzystywania nowej złączki w różnych instalacjach z zachowaniem kolorów i innych cech należy wszystkie elementy przenieść na warstwę 0. Jest to niezbędne aby kolor złączki odpowiadał kolorowi instalacji (nawiew, wywiew). Następnie należy uruchomić polecenie Kanały i kształtki wentylacyjne i wybrać pozycje Definiowanie złączki użytkownika. W polu Nazwa należy wpisać, np. Trójnik prostokątny TYP X. Należy także ustawić żądaną instalację (np. nawiew). Następnie należy wybrać elementy należące do definiowanej złączki (P1-P2) oraz określić punkt bazowy złączki (P3). W trakcie definiowania złączka jest automatycznie wstawiana na warstwie należącej do wybranej instalacji. 62

63 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Przewody i kształtki RR yyssoow aanni iiee cci iiąągguu pprrzzeewooddóów 22DD Polecenie Rysuj ciąg przewodów umożliwia rysowanie wielu odcinków przewodów z automatycznym wstawianiem kolanek. Przy pierwszym uruchomieniu polecenia wyświetlane jest okno dialogowe, w którym można określić wszystkie parametry rysowanego ciągu przewodów. Przy kolejnych uruchomieniach można od razu rozpocząć rysowanie z aktualnymi nastawami lub wybrać opcję Nastawy, która wyświetla okno dialogowe analogiczne jak przy pierwszym uruchomieniu. Aby wybrać opcję nastawy należy w linii poleceń wpisać N i wcisnąć Enter 63

64 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Przewody i kształtki Parametry przewodu należy określić w prawej części okna dialogowego. Znaczenie wszystkich parametrów jest identyczne, jak w poleceniach Przewody i kształtki rurowe, Kanały i kształtki wentylacyjne lub Trasy kablowe korytka i kanały. Dla łuków i kolanek parametry określane są w lewej części okna dialogowego, przy czym część parametrów (np. instalacja, producent, typoszereg) jest dziedziczona od przewodów. Krawędź odniesienia i odsunięcie Ciąg przewodów może być rysowany po osi bądź po prawej lub lewej krawędzi. Parametr Odsunięcie określa odległość przewodu od wskazywanych punktów. Rysowanie z odsunięciem znacznie ułatwia rysowanie przewodów wzdłuż ścian lub innych obiektów. Odsunięcie jest liczone do osi lub wybranej krawędzi odniesienia. Sposób rysowania Przy rysowaniu należy określać kolejne punkty (P1, P2 itd.). W przypadku rysowania po osi i bez odsunięcia kolejne odcinki przewodów oraz odpowiednie kolanka są wstawiane wzdłuż kolejnych punktów. Przewody kołowe Przewody flex Przewody prostokątne z kolanami Przewody prostokątne z łukami 64

65 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Przewody i kształtki Przy rysowaniu z odsunięciem ciąg przewodów jest rysowany w określonej odległości od wskazywanych punktów. Odsunięcie = 300 mm Kierunek rysowania Ściana Lewa krawędź Krawędź prawa i lewa jest wyznaczana w kierunku rysowania przewodów. Krawędź lewa Kierunek rysowania Krawędź prawa Przykład rysowania przewodów po krawędzi z odsunięciem od ścian: Kierunek rysowania (P1 P4) Krawędź: Prawa Odsunięcie: 300 Kierunek rysowania (P5 P6) Krawędź: Lewa Odsunięcie: 300 Po narysowaniu przewodów dokonano połączenia za pomocą trójnika wykorzystując polecenie Połącz przewody (punkty P7 i P8). 65

66 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Przewody i kształtki PPooł łłąącczz eenni iiaa pprrzzeewooddóów 22DD Najszybsza i najwygodniejsza metoda tworzenia instalacji 2D, tj. instalacji wentylacyjnych, rurowych lub korytek kablowych polega na rysowaniu samych przewodów lub ciągów przewodów instalacji, które są potem automatycznie łączone za pomocą uniwersalnego polecenia Połącz przewody. Podczas wykonywania połączeń CP-System w inteligentny sposób wydłuża lub skraca łączone przewody oraz automatycznie wstawia optymalne złączki. Po uruchomieniu polecenia Połącz przewody należy wskazać kolejne łączone przewody. Na podstawie wzajemnego położenia i wielkości wskazanych przewodów CP-System zaproponuje odpowiednią złączkę. Układ okna dialogowego jest identyczny, jak w poleceniach Przewody i kształtki rurowe oraz Kanały i kształtki wentylacyjne. Przy wykonywaniu połączeń niektóre parametry i wymiary są zablokowane. Dla przykładu, przy połączeniach z wykorzystaniem redukcji zablokowana jest możliwość określenia średnicy redukcji. Dzieje się tak, ponieważ średnica redukcji musi odpowiadać średnicy łączonych przewodów. Dopuszczalna jest natomiast zmiana długości całkowitej wstawianej redukcji. Przykład: W pierwszym etapie narysowane zostały przewody. W drugim etapie przewody zostały połączone z automatycznym wstawieniem odpowiednich złączek. 66

67 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Przewody i kształtki Zasady wykonywania połączeń. Jeden przewód: Wstawienie zaślepki, kołnierza, mufy lub nypla z możliwością wydłużenia lub skrócenia przewodu. Dwa, trzy lub cztery współosiowe przewody o jednakowym przekroju: Połączenie bez złączki. Dwa współosiowe przewody o różnym przekroju wstawione pod jednakowym kątem: Połączenie za pomocą redukcji symetrycznej. W przypadku łączenia przewodów wentylacyjnych wstawiane są złączki kołowe, prostokątne lub kołowo-prostokątne. Redukcja jest wstawiana w taki sposób, aby nie zmieniała się długość przewodu wskazanego jako pierwszy (P1). 67

68 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Przewody i kształtki Dwa niewspółosiowe przewody o różnym przekroju wstawione pod jednakowym kątem: Połączenie za pomocą redukcji asymetrycznej. Połączenie za pomocą odsadzki. Dwa przewody o jednakowym przekroju wstawione pod różnymi kątami: Połączenie za pomocą kolanka lub trójnika. Przy połączeniu za pomocą trójnika jako pierwszy należy wskazać przewód główny, a następnie przewód, który jest odgałęzieniem. Dwa przewody o różnych przekrojach wstawione pod kątem 90 względem siebie: Połączenie za pomocą kolanka redukcyjnego lub trójnika. 68

69 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Przewody i kształtki Przy połączeniu za pomocą trójnika jako pierwszy należy wskazać przewód główny, a następnie przewód, który jest odgałęzieniem. Dwa przewody o różnych przekrojach wstawione pod kątem różnym od 90 względem siebie: Połączenie za pomocą trójnika. Jako pierwszy należy wskazać przewód główny. Dwa przewody o różnej formie wstawione pod różnymi kątami względem siebie: Połączenie za pomocą trójnika kołowo-prostokątnego lub trójnika prostokątnokołowego. Jako pierwszy należy wskazać przewód główny. Połączenie współosiowych przewodów flex z przewodami kołowymi: Jednakowa średnica dołączenie przewodów bez złączki. 69

70 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Przewody i kształtki Połączenie przewodu flex z przewodem kołowym wstawionych z jednakowym kątem: Połączenie z wstawieniem redukcji kołowej. Połączenie przewodu flex z przewodem prostokątnym wstawionych z jednakowym kątem: Połączenie z wstawieniem redukcji kołowo-prostokątnej. Trzy przewody kołowe o różnych przekrojach, z których dwa są współosiowe, a trzeci leży pod innym kątem: Połączenie z wstawieniem trójnika z redukcją. Przy połączeniach przewodów flex z innymi przewodami wstawionymi pod różnymi kątami stosowane są takie zasady, jak dla przewodów kołowych. Niektóre połączenia nie mogą być zrealizowane ze względu na brak odpowiednich złączek, np. nie istnieją trójniki flex. Program nie dopuszcza automatycznego łączenia przewodów instalacji rurowych z kanałami wentylacyjnymi. Jeśli takie połączenie jest konieczne należy wykonać przez ręczne wstawianie niezbędnych złączek. Połączenie elementów wyposażenia kanałów wentylacyjnych z kanałami: Połączenie z wstawieniem zwężki. 70

71 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Przewody i kształtki EEdd yyccj jjaa pprrzzeewooddóów ii i kksszzt taał łłt teekk Polecenie 2D Informacja i edycja służy do uzyskiwania informacji o przewodach i kształtkach 2D wstawionych do rysunku. Po uruchomieniu polecenia i wskazaniu żądanej kształtki zostaje wyświetlone okno dialogowe, w którym pokazane są wszystkie parametry i wymiary wybranego elementu. W przypadku wskazania przewodu, kanału wentylacyjnego lub korytka elektrycznego CP-System umożliwia bezpośrednią zmianę długości tego elementu. Bezpośrednia zmiana długości przewodu Aby zmienić długość przewodu wskaż koniec żądanego przewodu (P1), a następnie określ nowy punkt zakończenia przewodu (P2). Wydłużenie lub skrócenie przewodu Oprócz bezpośredniej zmiany długości możliwe wydłużanie lub skracanie przewodów. W odróżnieniu od bezpośredniej zmiany długości przy wydłużaniu lub skracaniu zmienia się tylko długość przewodu bez zmiany jego kąta wstawienia. Przy wydłużaniu lub skracaniu możliwe jest: - wyznaczenie długości przez wskazanie punktu (P2) - określenie nowej całkowitej długości przewodu, - określenie zmiany długości w procentach - określenie przyrostu długości Po wybraniu polecenia wskaż edytowany przewód. Aby określić nową długość należy w linii poleceń wybrać opcję zmień Długość, a następnie wpisać żądaną nową długość całkowitą. Nowa długość całkowita może zostać wyznaczona także poprzez wskazanie dowolnego punktu (P2). Komunikaty i opcje wyświetlane w linii poleceń: Wskaż złączkę 2D CAD-Profi: Wskaż punkt lub [zmień Długość/Edytuj]: D Wskaż punkt lub podaj nową długość lub [przyrost/procent]: 5000 Opcja przyrost umożliwia określenie zmiany długości przewodu. W przypadku podania wartości ujemnej przewód zostanie skrócony. 71

72 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Przewody i kształtki Opcja Procent umożliwia podanie nowej długości wyrażonej w procentach względem długości aktualnej. Wpisanie wydłużenia równego 200% będzie oznaczało dwukrotne wydłużenie przewodu. Wpisanie wydłużenia równego 50% oznacza skrócenie przewodu o połowę. Opcja Edytuj umożliwia zmianę przekroju poprzecznego i innych parametrów. Po wybraniu opcji Edytuj wyświetlane jest okno dialogowe z wszystkimi aktualnymi parametrami przewodu. Przykład zmiany przekroju przewodu Uwagi: W celu wybrania opcji w linii poleceń należy wpisać literę wyróżnioną jako duża litera w nazwie danej opcji. Edycja kształtek Aby dokonać edycji kształtek należy uruchomić polecenie 2D informacje i edycja, wskazać edytowaną kształtkę, a następnie w oknie dialogowym zmienić żądane wymiary lub parametry. Wszystkie elementy okna dialogowego służącego do edycji są analogiczne, jak w poleceniu służącym do wstawiania kształtek. Istotną różnicą jest to, że w poleceniu do wstawiania kształtek domyślnie włączone są opcje służące do automatycznego wyznaczania wymiarów (np. długość trójnika). W poleceniu edycyjnym opcje te są domyślnie wyłączone, dzięki czemu możliwe jest swobodne określanie wszystkich wymiarów. Przy edycji można określać poszczególne wymiary kształtek lub wybierać typowe kształtki z baz danych producentów lub norm. Dla niektórych złączek można zmieniać rodzaj kształtki, np. przy edycji kolanek możliwa jest zamiana kolanka gładkiego na segmentowe, dwusegmentowe lub kolanko z klapą rewizyjną. Przykład zmiany rodzaju złączki Przy edycji wymiarów kształtek dostępna jest opcja Przejmij wymiary >, dzięki której można w wygodny sposób pobrać wymiary od innych elementów znajdujących się w rysunku. 72

73 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Przewody i kształtki Przykład edycji rozgałęzienia: Przewody były połączone za pomocą rozgałęzienia z rozstawem osi wynoszącym 200 mm. Podczas projektowania niezbędne było przesunięcie jednego z przewodów o 100 mm w taki sposób, że rozstaw osi tego przewodu do przewodu głównego wynosi 300 mm. Aby skorygować rysunek wykorzystano polecenie do edycji złączek, w którym podano nowy rozstaw osi: XY2 = 300 Okno do edycji kształtek 73

74 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Przewody i kształtki Zmiana systemu dla przewodów i kształtek 2D W programie CP-System wszystkie elementy należące do danego systemu lub instalacji są automatycznie umieszczane na określonej warstwie. Aby zmienić system dla wybranych elementów wystarczy przenieść je na inną warstwę. W programie AutoCAD / IntelliCAD istnieje wiele sposobów na zmianę warstwy obiektów. Bardzo wygodnym sposobem jest wykorzystanie uniwersalnego polecenia do kopiowania cech: Przyciski Uzgodnij cechy na standardowym pasku narzędzi Auto- CADa i Kopiuj formatowanie obiektu w programie IntelliCAD. Przykład: Aby zmienić system (np. w instalacjach wentylacyjnych z instalacji nawiewnej na wywiewną) należy uruchomić polecenie Uzgodnij cechy, wskazać obiekt źródłowy, a następnie wybrać wszystkie obiekty, dla których ma być zmieniona warstwa na warstwę instalacji nawiewnej. Uwaga: Przewody kołowe, prostokątne i flex należące do tego samego systemu leżą na różnych warstwach. Dla instalacji wentylacyjnych: - przewody kołowe leżą na warstwie 2DL_PRO_xxx - przewody prostokątne na warstwie 2DL_PRE_xxx - przewody flex leżą na warstwie 2DL_PFX_xxx Początek nazwy warstwy (2DL) oznacza instalacje wentylacyjne, kolejna część nazwy (PRO, PRE lub PFX) oznacza formę przewodu, natomiast końcówka (xxx) oznacza system lub instalację. Wywiew Nawiew Prostokątne 2DL_PRE_w 2DL_PRE_n Kołowe 2DL_PRO_w 2DL_PRO_n Flex 2DL_PFX_w 2DL_PFX_n Uwaga: W CP-System istnieje możliwość wyłączenia automatycznej struktury warstw dla symboli i obiektów. W przypadku przewodów i kształtek warstwy określają system lub instalację i z tego względu elementy te są umieszczane na różnych warstwach nawet po wyłączeniu automatycznej struktury warstw. 74

75 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Przewody i kształtki PPooddzz iiaał i łł pprrzzeewooddóów 22DD Podczas początkowego etapu projektowania instalacji najwygodniej rysować przewody rurowe lub kanały bez zwracania szczególnej uwagi na długości odcinków jednostkowych. W końcowej fazie tworzenia projektu możliwy jest podział długich przewodów na odcinki jednostkowe, które będą zamawiane przy realizacji inwestycji, np. podział kanałów prostokątnych na odcinki o długości 1500 mm. Polecenie Podziel przewody / kanały 2D umożliwia dzielenie przewodów 2D na odcinki. Możliwy jest błyskawiczny podział wielu przewodów na równe odcinki lub dynamiczny podział jednego wybranego przewodu na dowolne odcinki. Po wybraniu polecenia w linii poleceń można wybrać różne opcje: Wybierz przewód lub [Warstwa/WSzystkie/wYbierz/jakPrzewód]: Jeśli zostanie wskazany przewód to CP-System uaktywni tryb podziału pojedynczego przewodu, a w linii poleceń pojawi się komunikat z opcjami: Wskaż punkt, podaj odległość lub [długość Odcinka/Dynamicznie]: Możliwe jest bezpośrednie wskazanie punktu podziału (P2) lub podanie odległości podziału odcinka, mierzonej od początku wskazanego przewodu (P1). Opcja Dynamicznie pozwala podzielić odcinek na kilka odcinków o różnych długościach. W opcji tej należy wskazywać kolejne punkty podziału. Opcja długość Odcinka służy do podziału całego wybranego przewodu na odcinki o równej długości. Po wybraniu tej opcji należy podać długość odcinków. CP-System dzieli przewód zaczynając od końca, który leży bliżej od wskazanego punktu (P1). Przykład wykorzystania opcji długość Odcinka: Wskaż punkt, podaj odległość lub [długość Odcinka/Dynamicznie]:O Określ długość odcinka < >: 1000 Uwaga: Przy dzieleniu ponumerowanych przewodów, numery są usuwane. Z tego względu zaleca się numerować przewody po zakończeniu edycji instalacji. 75

76 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Przewody i kształtki Podział wielu przewodów Polecenie Podziel przewody / kanały 2D umożliwia dzielenie wielu przewodów na odcinki. Po uruchomieniu polecenia należy wybrać opcję: Warstwa, WSzystkie, wybierz, jakprzewód. Opcje te oznaczają sposób wyboru przewodów, które mają być podzielone na odcinki. Wybierz przewód lub [Warstwa/WSzystkie/wYbierz/jakPrzewód]: Opcja Warstwa służy do podziału wszystkich przewodów lezących na danej warstwie. Po wybraniu opcji należy wskazać przewód lezący na żądanej warstwie, a następnie określić długość odcinków. Ze względu na to, że przewody należące do danego systemu lub instalacji leżą na określonej warstwie, opcja Warstwa może być używana do szybkiego podziału przewodów 2D z danej instalacji (np. podział kanałów prostokątnych instalacji nawiewnych leżących na warstwie 2DL_PRE_n). Opcja WSzystkie służy do podziału wszystkich przewodów 2D w całym rysunku. Po wybraniu opcji należy określić długość odcinków. W opcji WSzystkie dzielone są wszystkie przewody, również te, które nie są widoczne na ekranie. Przy bardzo dużej ilości przewodów operacja może być długotrwała, dlatego w linii poleceń wyświetlany jest status wykonania polecenia, np: Wykonano: 70%. Opcja wybierz umożliwia wybór wielu przewodów, które zostaną podzielone na odcinki. Możliwy jest wybór przewodów za pomocą wszelkich opcji programu AutoCAD/IntelliCAD (wskazywanie, wybór za pomocą okna itp.). Po dokonaniu wyboru należy określić długość odcinków, na które zostaną podzielone przewody. Opcja jakprzewód umożliwia inteligentny wybór przewodów. Po wybraniu opcji jakprzewód należy wskazać przewód należący do danego systemu, a następnie za pomocą okna wyboru wybrać pozostałe przewody. Przy wyborze CP-System bierze pod uwagę tylko te przewody, które są zgodne z wybranym pierwotnie. Przykład użycia opcji jakprzewód: Wybierz przewód lub [Warstwa/WSzystkie/wYbierz/jakPrzewód]:P Wskaż przewód 2D: (należy wskazać przewód z żądanego systemu) Wybierz przewody 2D: (należy wybrać pozostałe przewody) Określ długość odcinka < >:

77 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Schematy elektryczne Scchheemaat tyy eel leekkt trryycczznnee Schematy instalacji elektrycznych są tworzone w sposób analogiczny do schematów instalacji rurowych i wentylacyjnych. Dostępne są inteligentne symbole, przewody oraz funkcje służące do opisywania rysunków. W module elektrycznym jest bardzo duża ilość symboli. Aby przyspieszyć wyświetlanie okien dialogowych z symbolami zostały one podzielone na dwie podstawowe biblioteki: symbole stosowane przy tworzeniu schematów oraz symbole stosowane na rzutach budowlanych. Podział ten jest tylko umowny, ponieważ wiele symboli może być stosowanych zarówno na rzutach, jak i na schematach. Do momentu poznania struktury bibliotek początkujący użytkownicy mogą mieć problemy w znalezieniu niezbędnych symboli. Z tego względu w górnym menu programu dostępne jest polecenie CP-System -> Instalacje elektryczne -> Symbole wszystkie. W celu odnalezienia symbolu zalecamy stosowanie funkcji przeszukiwania. Po wciśnięci przycisku Szukaj pojawia się okno dialogowe, w którym można łatwo odnaleźć żądany symbol. Poszczególne symbole są pogrupowane w tematyczne kategorie. Istnieje możliwość sortowania zawartości bibliotek oraz wyświetlanie ich według norm. Oprócz wspomnianych bibliotek symbole są dostępne w poleceniach Multisymbole, Oznaczenia, Symbole krzyżowe. Polecenia te umożliwiają jednoczesne wstawianie wielu symboli, automatyczne wstawianie symboli w skrzyżowania przewodów oraz wstawianie symboli zawierających oznaczenia. Niektóre symbole oznaczeń są automatycznie wypełniane na podstawie właściwości opisywanych obiektów. 77

78 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Schematy elektryczne Wszystkie właściwości symboli oraz wszystkie opcje poszczególnych poleceń zostały szczegółowo opisane w poprzednich rozdziałach: Multisymbole (str. 23). Polecamy zapoznać się z właściwościami symboli, sposobami wstawiania wielu symboli, wstawianiem symboli w przewody, wstawianiem symbolu w wiele przewodów oraz z możliwością inteligentnego kopiowania symboli. Symbole (str. 28). W rozdziale opisane są opcje symboli, wstawianie symboli, wstawianie symboli w przewody, wielokrotne wstawianie symboli. Wyjaśnione są także specyficzne właściwości symboli posiadających stały kąt wstawienia, symboli wielowariantowych oraz symboli zawierających teksty. Symbole kątowe i krzyżowe (str. 33). Automatyczne wstawianie symboli w punktach skrzyżowań przewodów. Za pomocą tej opcji można bardzo wygodnie wstawiać tyrystory, tranzystory, rozgałęźniki, przełączniki itp. Oznaczenia (str. 34). Wykorzystywanie specjalnych symboli służących do opisywania i oznaczania rysunków. Opisane są oznaczenia automatyczne oraz symbole, dla których można wybrać parametry z odpowiednich baz danych. Poniżej przedstawiony jest przykład automatycznego oznaczania wielkości korytek kablowych, narysowanych w sposób schematyczny. 78 wybór symbolu automatyczne oznaczanie korytek Usuwanie symboli (str. 36). Możliwość usuwania pojedynczych lub wielu symboli. Odwracanie symboli (str. 37). Wygodne polecenie ułatwiające odwracanie symboli wstawionych w przewody. Polecenie może być także stosowane do innych obiektów programu CP-System.

79 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Przewody oraz trasy kablowe Prrzzeew ooddyy oorraazz trraassyy t kkaabbl loowee Polecenie Przewody, trasy kablowe służy do rysowania przewodów (patrz szczegółowy opis na str. 38). Wprowadzone zostały także schematyczne trasy kablowe: korytka elektryczne, drabinki kablowe, kanały podłogowe i rurki ochronne. Trasy o różnym przekroju są rysowane za pomocą linii posiadających identyczny kolor, leżą jednak na różnych warstwach. Aby zmienić rodzaj trasy kablowej wystarczy więc zmienić warstwę wybranych linii. Trasy kablowe mogą być automatycznie opisywane za pomocą specjalnych symboli oznaczeń. Polecenie Przewody umożliwia definiowanie dowolnej ilości nowych rodzajów przewodów lub tras kablowych. Nowe przewody są dodawane do kategorii *Użytkownika*. Istnieje możliwość kopiowania oraz edycji stylu nowych przewodów. Nie można edytować stylu oryginalnych przewodów. Jeśli jednak zaistnieje potrzeba zmiany definicji tych przewodów, proponujemy skopiowanie ich do kategorii *Użytkownika*, w której edycja stylu jest dopuszczalna. Polecenia Trasy kablowe korytka i kanały oraz Rysuj ciąg korytek 2D umożliwiają dokładne rysowanie korytek oraz kanałów kablowych. Rysowanie tras kablowych 2D jest bardzo podobne do rysowania kanałów wentylacyjnych (patrz str. 54). Istnieje możliwość określenia dowolnych wymiarów rysowanych korytek lub wyboru wielkości z baz danych opracowanych na podstawie katalogów renomowanych producentów. Uwaga: Mimo, że na rzutach korytka i kanały kablowe wyglądają podobnie to nie jest możliwe automatyczne łączenie elementów różnych systemów. 79

80 Instalacje rurowe, wentylacyjne i elektryczne: Oświetlenie i inne obiekty Ośświ ieet tleenni iee i innnnee i oobbi ieekkt tyy Ośświ iieet tl lleenni iiee Polecenie Oświetlenie umożliwia wybór i wstawianie do projektów opraw oświetleniowych. Katalogi opraw zostały przygotowane według oferty znanych producentów. W programie są także oprawy ogólne, dla których można określić dowolne wymiary. Po wstawieniu do projektu użytkownik może określić ich parametry (producent, typ itp.). Dane te zostaną uwzględnione przy tworzeniu zestawień. W CP-System oprawy oświetleniowe są wykorzystywane tak samo jak inne obiekty, które zostały szczegółowo opisane na str. 47. RRoozz ddzz iieel i llnni iiccee W CP-System znajduje się wiele typów szaf i rozdzielni. Istnieje także możliwość określania własnych wymiarów szaf i ich typów. W CP-System rozdzielnice są wykorzystywane tak samo jak inne obiekty parametryczne. Szczegółowy opis obiektów parametrycznych znajduje się na str

81 Arrchiittektturra Architektura: Ściany CP-System Architektura przeznaczony jest dla projektantów instalacji branżowych. Moduł ten jest wystarczającym uzupełnieniem, dzięki czemu znacznie szybciej można stworzyć lub edytować podkłady budowlane. Architekci mogą traktować podstawowy program ułatwiający tworzenie dokumentacji budowlanej z wykorzystaniem ścian oraz zestawu gotowych elementów. Domyślną jednostką po zainstalowaniu programu CP- System są mm. Projekty architektoniczne są najczęściej tworzone w cm. Aby przełączyć jednostkę należy uruchomić polecenie CAD-Profi Opcje i zaznaczyć opcję centymetry. Ścci iaannyy W programie CP-System możliwe jest rysowanie ścian jedno lub wielowarstwowych. Ze względu na bardzo dużą różnorodność materiałów stosowanych w budownictwie przy rozpoczynaniu pracy z CP-System niezbędne jest zdefiniowanie żądanych materiałów lub elementów konstrukcyjnych ścian. Użytkownik może także zapisywać definicje ścian wielowarstwowych, które będzie wykorzystywał w swoich projektach. Przed rozpoczęciem rysowania ścian niezbędne jest określenie warstw ściany lub wybór zapisanej wcześniej definicji ściany wielowarstwowej. 81

82 Architektura: Ściany Wybór warstw ściany Aby dodać pojedynczą warstwę (materiał) do listy zawierającej definicję rysowanej ściany należy podświetlić żądany element w prawej części okna dialogowego, a następnie kliknąć przycisk Dodaj element do listy. Warstwy ściany mogą być także dodawane do listy poprzez podwójne kliknięcie lub wybranie opcji Dodaj do listy z menu kontekstowego (prawy klawisz myszki). Dodawany element wstawiany jest na końcu listy z domyślną grubością. Możliwa jest zmiana grubości każdej warstwy ściany. Kolejność elementów dodanych do listy może być porządkowana za pomocą przycisków Do góry, W dół, Usuń oraz Kopiuj. Przycisk Zapisz jako ścianę wielowarstwową umożliwia zapisanie całej definicji ściany. Możliwe jest także zapisywanie ścian składających się z pojedynczych warstw. Jest to wykorzystywane w celu zapamiętania różnych grubości dla ścian określonego typu, np. ściana nośna 18 cm, ściana nośna 24 cm itp. W przypadku dodawania do listy ścian wielowarstwowych cała lista warstw jest zastępowana elementami z dodawanej ściany. Rysowanie ścian Po wybraniu warstw rysowanej ściany i wciśnięciu przycisku OK należy określić punkty, pomiędzy którymi program narysuje kolejne odcinki ściany. Sposób rysowania jest analogiczny do rysowania zwykłych linii za pomocą programu CAD. Podczas rysowania możliwe jest stosowanie różnych opcji w linii poleceń: Określ pierwszy punkt ściany: Określ następny punkt lub [Cofaj]: Określ następny punkt lub [Zamknij/Cofaj]: Opcja zamknij umożliwia automatyczne zamknięcie obwiedni budynku bądź pomieszczeń. Opcja cofaj umożliwia cofnięcie do poprzedniego punktu, dzięki temu możliwe jest korygowanie tworzonych ścian bez przerywania rysowania. Ściany mogą być rysowane po osi bądź po prawej lub lewej krawędzi. Krawędź prawa i lewa jest wyznaczana patrząc w kierunku rysowania (punkty P1, P2 ). Przy rysowaniu po lewej lub prawej krawędzi możliwe jest określenie odsunięcia od rysowanych punktów. Dzięki temu możliwe jest rysowanie ścian w żądanej odległości od innych elementów znajdujących się na rysunku. Rysowanie z odsunięciem jest najczęściej stosowane przy rysowaniu ścian działowych. Oś ściany - kierunek rysowania Lewa krawędź ściany 82 Prawa krawędź ściany

83 Przykład rysowania ściany działowej Aby narysować poniższą ściankę działową należy: W oknie dialogowym wybrać lewą krawędź rysowania. Określić odsunięcie, które odpowiada szerokości pomieszczenia (np. 360 cm). Podczas rysowania wskazać punkty P1 i P2 leżące na bocznej ścianie budynku. Architektura: Ściany Odsunięcie (od lewej krawędzi) Rysowana ściana DDeef fi iinni iioow aanni iiee ii i eeddyyccj jjaa śścci iiaann uużżyyt tkkoownni iikkaa Po zainstalowaniu programu dostępne są wstępnie zdefiniowane przykładowe materiały i ściany wielowarstwowe. Elementy te nie mogą być zmieniane ani usuwane przez użytkownika. Na podstawie elementów przykładowych możliwe jest definiowanie własnych elementów ścian. Definiowane elementy są zapisywane w folderze UserData (patrz także str. 9 i 112). Po wciśnięciu przycisku Dodaj pojawia się okno dialogowe, w którym należy określić nazwę oraz styl dodawanego materiału lub typu ściany. W stylu należy określić kolor, rodzaj linii, grubość linii oraz domyślną grubość ściany. W programie CP-System kolor wpływa na grubość linii na wydruku. Z tego względu po zmianie koloru program proponuje odpowiednią szerokość linii. Inną niż sugerowaną szerokość linii można wybrać jeśli przy wydruku nie będą wykorzystywane style wydruku (pliki *.ctb) programu CP-System (parz także informacje na str. 109). Oznaczenie tekstowe - wykorzystywane jest dla nazwy warstwy rysunkowej, na której będzie umieszczona ściana. 83

84 Architektura: Ściany Elementy zdefiniowane przez użytkownika mogą być kopiowane, usuwane i edytowane za pomocą odpowiednich przycisków lub menu kontekstowego wyświetlanego za pomocą prawego klawisza myszki. Kopiuj. Skopiowanie wybranego elementu do kategorii *Użytkownika*. Edytuj. Zmiana koloru, rodzaju linii i innych parametrów ściany. Usuń. Usuwanie wybranych elementów. Przypadkowo skasowany element można odzyskać. W tym celu bezpośrednio po usunięciu definicji ściany należy z menu kontekstowego wybrać opcję Przywróć usunięte. Dodaj do ulubionych. Skopiowanie elementu do kategorii *Ulubione*. Dzięki temu można utworzyć listę najczęściej stosowanych materiałów lub typów ścian. Uwaga: Usuwane i edytowane mogą być tylko te ściany, które zostały zdefiniowane przez projektanta i znajdują się w kategorii *Użytkownika* lub *Ulubione*. 84

85 Architektura: Stolarka budowlana, obiekty parametryczne Stool laarrkkaa bbuuddoow laannaa, l, oobbi ieekkt tyy ppaarraameet trryycczznnee W CP-System znajdują się typowe okna i drzwi. Istnieje możliwość wstawiania elementów na rzutach (przekrojach poziomych) oraz w widokach elewacji lub przekrojach pionowych. W przypadku wstawiania okien na rzutach istnieje możliwość określenia grubości ściany. Dzięki temu okna są dopasowywane do grubości ścian. Po wstawieniu okien lub drzwi w ściany niezbędne jest ręczne wycięcie zbędnych odcinków ścian za pomocą polecenia UTNIJ (_TRIM). W kolejnych wersjach CP-System ściany będą korygowane automatycznie. Okna i drzwi są obiektami parametrycznymi, dla których możliwe jest określenie wielu wymiarów. Dla okien i drzwi dostępne są bazy danych zawierające elementy typowe opracowane na podstawie norm i produktów renomowanych producentów. Przy wstawianiu obiektów parametrycznych możliwe jest ręczne wpisanie wymiarów. W tym celu przed wciśnięciem przycisku OK należy zaznaczyć opcję Podaj wszystkie wymiary. Podczas wstawiania okna należy określić punkt wstawienia (P1 - środek okna) oraz punkt wyznaczający kąt wstawienia (P2). Po wstawieniu okna lub drzwi niezbędne jest wycięcie ściany za pomocą polecenia UTNIJ. Widok po wstawieniu okna Widok po wycięciu ściany 85

86 Architektura: Meble, wyposażenie Meebbl lee,, w yyppoossaażżeenni iee Polecenie Meble, wyposażenie umożliwia wybór i wstawianie do projektów mebli, przyborów sanitarnych, przepustów itp. Dla większości obiektów można określić dowolne wymiary lub wybrać typy z dostępnych baz danych. Po wstawieniu obiektów do projektu można określić ich parametry (producent, typ itp.). Dane te zostaną uwzględnione przy tworzeniu zestawień. Obszerny opis dotyczący pracy z obiektami jest opisany na str. 47. SS yymbbool llee ii i oozz nnaacczz eenni iiaa Polecenie umożliwia opisywanie projektów. Dostępne są koty wysokościowe, oznaczenia stolarki budowlanej oraz metki pomieszczeń. Polecenie Oznaczenia jest dokładnie wyjaśnione w rozdziałach dotyczących edycji schematów instalacji na stronie 34. W module architektonicznym działanie tego polecenia jest analogiczne. Za pomocą polecenia Dodaj bloki do biblioteki możliwe jest tworzenie własnych bibliotek. Symbole użytkownika są automatycznie dodawane do specjalnej biblioteki Folder roboczy symbole (patrz str. 112). 86

87 Mechanika: Normalia Mechaniika CP-System Mechanika może być stosowany przez konstruktorów oraz innych projektantów przy tworzeniu szczegółowych rysunków różnych detali. W programie znajduje się obszerny zestaw elementów znormalizowanych, niezbędny dla każdego projektanta. Większość modułów CP-System przeznaczona jest do tworzenia projektów w budownictwie. Z tego względu domyślna gęstość wzorów linii dopasowana jest do projektów budowlanych. W projektach mechanicznych niezbędna jest zmiana globalnego współczynnika gęstości linii. W CP-System domyślna skala gęstości linii wynosi 99.9 przy projektowaniu w mm, 9.99 w cm oraz m. Jeśli w zapisanym rysunku gęstość linii wynosi 1.0 to przy otwieraniu takiego rysunku CP-System zmieni skalę rodzaju linii na jedną z wielkości domyślnych. Aby CP-System nie zmieniał skali gęstości linii należy samodzielnie ustawić dowolną skalę rodzaju linii, różną od 1.0 i od wartości domyślnych. Do zmiany skali rodzaju linii służy polecenie RLSKALA (ang. _LTSCALE). Po uruchomieniu polecenia należy podać żądaną wartość: Polecenie: rlskala Podaj nowy współczynnik skali rodzaju linii < >: 5 Noorrmaal liaa W CP-System znajduje się obszerny zbiór elementów znormalizowanych, dla których dostępne są różne widoki. W przypadku konieczności użycia elementu z niestandardowymi wymiarami wystarczy zaznaczyć opcje Podaj wszystkie wymiary, a następnie w oknie dialogowym należy określić żądane wymiary. 87

88 Mechanika: Normalia Przy samodzielnym określaniu wymiarów program nie sprawdza ich poprawności. Z tego względu może się zdarzyć, że zostanie wstawiony błędny obiekt. Zawartość katalogu może być przeglądana według rodzajów elementów lub według norm. Wiele obiektów z polecenia Normalia wymaga ręcznego określenia jednego lub większej ilości wymiarów. W tym przypadku wyświetlane jest okno dialogowe, w którym należy wpisać niezbędne wymiary. Podczas wstawiania niektórych obiektów, np. połączeń śrubowych należy określić dwa punkty. Pierwszy punkt to punkt bazowy wstawianego bloku, natomiast drugi punkt służy do automatycznego wyznaczenia długości połączenia (tj. odległość od punktu bazowego do nakrętki). Dla połączeń śrubowych CP-System kontroluje minimalną i maksymalną długość połączenia dla wybranego typu śrub. Przykład połączenia śrubowego Aby wstawić połączenie śrubowe (tj. jednoczesne wstawienie śruby i nakrętki) należy w oknie dialogowym wybrać odpowiedni typ połączenia oraz żądaną wielkość śruby. Następnie należy na rysunku wskazać punkt wstawienia (P1) oraz grubość połączenia (P2). Uwaga: W oknie dialogowym niezbędne jest wybranie śruby o odpowiedniej długości. Błędem będzie np. wybór śruby o długości 30 mm dla połączenia o grubości 40 mm. Śruba za krótka Poprawna długość śruby Śruba ze zbyt krótkim gwintem 88

89 Ksszzt taał łtoow nni ikki i sst taal loowee i pprroof filee Mechanika: Kształtowniki stalowe i profile Sposób działania polecenia jest taki sam jak polecenia Normalia. Przy wstawianiu kształtowników stalowych w widoku 2D niezbędne jest określenie długości rysowanego kształtownika. Podobnie jak dla innych obiektów użytkownik może określać własne wymiary, dzięki czemu ma nieograniczone możliwości stosowania nawet bardzo nietypowych rozwiązań. Przykład rysowania profili stalowych Po wybraniu profilu należy określić punkt początkowy P1 oraz długość i kąt wstawienia rysowanego elementu (P2). 400 mm 0.70 kg 500 mm 0.88 kg P1 P2 Profi zamknięty o długości 400 mm. Zmiana długości profilu na 500 mm, tj. zmiana skali X =

90 Mechanika: Kształtowniki stalowe i profile W programie CP-System profile stalowe są wstawiane jako bloki. Skala X dla widoków z boku odpowiada długości profili. W przypadku przekrojów długość profilu odpowiada skali Z bloku. Dzięki temu przez zmianę skali X lub Z w oknie cechy obiektu istnieje możliwość prostej zmiany długości profili po wstawieniu ich do rysunku. Aby w programie AutoCAD wyświetlić okno Cechy należy wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl + 1 lub wybrać odpowiednie polecenie z górnego menu AutoCADa. W programie IntelliCAD polecenie Cechy znajduje się w górnym menu Zmiana. Okno cechy jest także wyświetlane po podwójnym kliknięciu w żądany obiekt. Okno Cechy (właściwości obiektu) w IntelliCAD Okno Cechy w AutoCAD Kształtowniki mają zdefiniowaną masę jednostkową. Dzięki temu możliwe jest uzyskiwanie informacji o długości i masie elementów wstawionych do rysunku. Możliwe jest także automatyczne uzyskiwanie pełnych zestawień stali (lub innych metali). Większość kształtowników w CP-System to elementy stalowe opracowane według określonych norm. Dzięki możliwości podawania dowolnych wymiarów możliwe jest wstawianie profili nietypowych, profili aluminiowych, miedzianych i innych. Jeśli wstawiane są profile nietypowe niezbędne jest skorygowanie typu, rodzaju materiału oraz masy jednostkowej lub masy całkowitej wstawionych elementów. Parametry te najwygodniej skorygować za pomocą polecenia Atrybuty i opisy. Polecenie umożliwia jednoczesną zmianę danych dla wielu wybranych obiektów (patrz opis str. 95). 90

91 Mechanika: Kształtowniki stalowe i profile Przykłady oznaczania masy kształtowników: Masa 1.76/m oznacza masę jednostkową 1,76 kg na jeden metr długości danego kształtownika. Przy tworzeniu zestawień program oblicza masę elementu z uwzględnieniem jego długości. Masa 3.4 oznacza całkowitą masę danego elementu. Zamiana parametrów z profilu stalowego na aluminiowy Zestawienie kształtowników można uzyskać za pomocą polecenia Zestawienia. Jako typ zestawienia należy wybrać Mechanika profile. Możliwe jest utworzenie zestawienia zbiorczego lub pełnego wykazu elementów. Więcej informacji o tworzeniu zestawień znajduje się w rozdziale Zestawienia na str

92 Mechanika: Symbole i oznaczenia Syymbbool lee i oozznnaacczzeenni iaa W CP-System znajdują się typowe oznaczenia chropowatości powierzchni. Po wybraniu symbolu z wartością liczbową pojawia się okno, w którym znajdują się typowe wartości. Polecenie Oznaczenia jest dokładnie wyjaśnione w rozdziałach dotyczących edycji schematów instalacji na stronie 34. Za pomocą polecenia Dodaj bloki do biblioteki użytkownik może dodawać do programu własne symbole i oznaczenia. Symbole użytkownika są automatycznie dodawane do specjalnej biblioteki Folder roboczy (patrz str. 112). 92

93 Polecenia ogólne: Biblioteki producentów Polleceniia ogóllne Oprócz poleceń i obiektów stosowanych bezpośrednio przy projektowaniu instalacji, dostępne są dodatkowe polecenia i funkcje wspomagające projektowanie instalacji. Bibbl lioot teekki i pprroodduucceennt tóów Obiekty z bibliotek producentów CP-System jest kontynuacją programu CP- Biblioteki producentów. W związku z tym oprócz obiektów ogólnych i obiektów parametrycznych dostępne są konkretne urządzenia znanych producentów. Wszystkie obiekty z bibliotek producentów posiadają widoki, które szczegółowo odwzorowują konkretne urządzenia. Większość urządzeń posiada dołączone dokładne dane techniczne oraz karty katalogowe. Biblioteki producentów mogą zajmować dużo miejsca na twardym dysku, dlatego podczas instalacji programu użytkownik może wybrać tylko niektóre biblioteki. Możliwa jest także instalacja wybranych bibliotek producentów bez kopiowania danych na twardy dysk (przy wykorzystywaniu obiektów z bibliotek producentów będą one wstawiane bezpośrednio z dysku CD-ROM). Biblioteki są także rozpowszechniane we własnym zakresie przez producentów posiadających licencję na program CP-Producenci. Z tego względu w dowolnym czasie możliwe jest rozszerzanie katalogów programu CP-System poprzez instalację kolejnych bibliotek uzyskanych od producentów. W programie może być dostępnych wiele bibliotek producentów. Polecenie Biblioteka produktów umożliwia wybór aktywnej biblioteki. Po wywołaniu polecenia pojawia się okno dialogowe, w którym należy wybrać żądaną bibliotekę. Po wybraniu biblioteki pojawia się okno dialogowe, w którym można przeglądać urządzenia lub schematy wybranego producenta. Struktura biblioteki CAD może być odmienna dla każdego producenta. Z tego względu okna dialogowe służące do wyboru elementów z bibliotek mogą się znacznie od siebie różnić. We wszystkich bibliotekach produktów znajdują się takie same opcje, jak w poleceniach Obiekty instalacji i Obiekty parametryczne. 93

94 Polecenia ogólne: Polecenie 2D/3D Biblioteka Folder roboczy jest przeznaczona do opracowywania nowych bibliotek CAD i do rozszerzania zawartości programu przez użytkownika (patrz opis na stronie 112). Pool leecceenni iee 22D/ /33D Zwiększenie wydajności projektowania można uzyskać dzięki stosowaniu rysunku trójwymiarowego. Bardzo wygodna jest technologia umożliwiająca tworzenie modelu trójwymiarowego obiektów (3D) na podstawie rzutów (2D). Model 3D jest następnie wykorzystywany do uzyskiwania przekrojów oraz widoków perspektywicznych i izometrycznych. Technologia trójwymiarowa przyczynia się także do zapewnienia poprawności dokumentacji. Model 3D może być także łatwiej poddany analizie w celu wykrycia ewentualnych kolizji. Polecenie 2D/3D generuje model 3D na podstawie obiektu 2D. Możliwa jest także operacja odwrotna, czyli wstawianie bloków 2D na podstawie modelu 3D. Polecenie może być wykorzystywane tylko dla urządzeń, które mają w bibliotekach zdefiniowane bloki 2D i 3D. Po uruchomieniu polecenia należy wybrać sposób działania. W linii poleceń pojawia się następujący tekst: Podaj poziom lub [Warstwa/Punkt] <1300>: W linii poleceń należy podać poziom wstawienia obiektu 3D lub wybrać opcję Warstwa. Wybranie opcji Warstwa powoduje automatyczne wykonanie polecenia dla wszystkich obiektów z danej warstwy. Wybranie opcji Punkt umożliwia wskazanie punktu 3D, który będzie określał poziom wstawienia obiektu 3D Dla dwóch i większej ilości wybranych obiektów bloki 3D są wstawiane na poziomach domyślnych lub na poziomach zdefiniowanych wcześniej przez użytkownika. Jeśli zostanie wybrany tylko jeden blok, polecenie umożliwia zmianę wysokości usytuowania modelu 3D. Uwagi: Polecenie 2D/3D nie jest dostępne w programie IntelliCAD. 94

95 Polecenia ogólne: Atrybuty i opisy Atrr yybbuut tyy i ooppi issyy Przy wstawianiu symboli i obiektów program CP-System dodaje do nich opisy, parametry techniczne itd. Dane te są przechowywane jako atrybuty. Polecenie Atrybuty i opisy umożliwia edycję atrybutów i umieszczenie ich w rysunku jako zwykłego tekstu. Atrybuty są także wykorzystywane przy tworzeniu zestawień. Możliwa jest edycja obiektów utworzonych tylko za pomocą CP-System. Po wybraniu polecenia i wskazaniu żądanego obiektu pojawia się okno dialogowe. W oknie tym można dokonać edycji atrybutów. Przycisk Zapisz atrybuty zapisuje dane i kończy działanie polecenia. Przycisk Wstaw tekst również zapisuje dane oraz dodatkowo umożliwia wstawienie do rysunku wybranych tekstów. Aby wstawić jedną linię tekstu należy wybrać (podświetlić) żądany atrybut. Aby wstawić kilka linii tekstu należy wybrać wszystkie żądane atrybuty. Przy wyborze należy klikać w nazwy atrybutów z przytrzymanym klawiszem Shift lub Ctrl. Tekst jest wstawiany w takiej kolejności, jaka jest w oknie dialogowym (z pominięciem wierszy pustych). Dlatego przyciski W górę, W dół umożliwiają uporządkowanie listy. Porządkowanie listy nie zmienia kolejności atrybutów zapisanych w danym obiekcie. Z tego względu przy ponownej edycji danych wybranego obiektu kolejność atrybutów nie zostanie zmieniona. Kliknięcie w wartość atrybutu (w kolumnie dane) umożliwia bezpośrednią edycję wybranego atrybutu. Przycisk Wyczyść umożliwia szybkie skasowanie danych dla zaznaczonych atrybutów. 95

96 Polecenia ogólne: Atrybuty i opisy Globalna edycja atrybutów Polecenie Atrybuty i opisy umożliwia jednoczesną edycję atrybutów dla wielu obiektów. Po uruchomieniu polecenia w linii komend wyświetlany jest tekst: Wskaż obiekt CAD-Profi lub [Wiele]: Opcji Wiele (litera W) umożliwia włączenie wyboru dowolnej ilości obiektów. Po wybraniu obiektów pojawia się okno dialogowe, w którym dostępne będą wszystkie atrybuty z wybranych bloków. Jeśli wartości atrybutów są różne, w oknie dialogowym pojawi się tekst **Różne**. Jeśli tekst ten nie zostanie zmieniony to dany atrybut nie zostanie zmieniony dla żadnego obiektu (atrybut jest pomijany przy zapisie danych). Pozostałe dane są zapisywane we wszystkich obiektach. Wstawianie tekstów W oknie dialogowym należy określić wielkość tekstu na wydruku (w mm) oraz docelową skalę wydruku rysunku. Po wciśnięciu przycisku Wstaw tekst należy wskazać punkt określający początek pierwszej linii tekstu (P1) oraz punkt określający kąt tekstu (P2). Zamiast drugiego punktu można podać wielkość kąta (np. "0" lub "90"). W celu szybszego wstawiania tekstów można wyłączyć opcję Obracaj tekst. W tym przypadku tekst będzie wstawiany poziomo. Styl wstawianego tekstu zależy od aktualnego stylu w programie CAD. Wstawiany tekst można później edytować za pomocą odpowiednich poleceń programu CAD. Istnieje możliwość wstawiania obramowanych tekstów. W tym celu należy zaznaczyć opcję Rysuj ramkę. Dodatkowo do ramki może zostać dołączona linia odnośnikowa. 96

97 Polecenia ogólne: Atrybuty i opisy Uwagi: Przycisk Opis służy do wyświetlania opisów lub kart katalogowych dla wskazanego obiektu (jeśli opis jest w bazie danych). Karty katalogowe są najczęściej dołączone do obiektów z bibliotek producentów. Opisy w rysunkach aksonometrycznych Polecenie Opisz blok umożliwia wstawianie tekstów w rysunkach aksonometrycznych. Aby wstawić tekst w izometrii lub dimetrii należy wybrać opcję Styl tekstu Izometryczny lub Izometryczny odwrócony. Przy wstawianiu tekstu w izometrii CP-System uaktywnia izometryczny tryb kursora graficznego, dzięki czemu ułatwione jest określenie pozycji i kąta wstawienia tekstu wzdłuż żądanej osi (w izometrii osie są pod kątem 30, 150 i 270 ). Kursor izometryczny jest automatycznie ustawiany tylko w przypadku, gdy aktualny kąt izometrii jest ustawiony na 30. Przy wstawianiu tekstu w dimetrii najwygodniej jest wpisać kąt wstawienia tekstu w linii poleceń. Kąt ten powinien być zgodny z kątem aksonometrii określonym w oknie dialogowym CAD-Profi Opcje (str. 20). Jeśli ustawiony kąt jest różny od 30 to CP-System przyjmuje, że będzie tworzona dimetria. Z tego względu kursor graficzny jest przełączany w tryb zwykły (prostokątny skok i siatka). 97

98 Polecenia ogólne: Atrybuty i opisy DDeef fi iinni iioow aanni iiee ii i uużżyywaanni iiee ddooddaat t kkoow yycchh ppaarr aameet trróów Większość obiektów posiada standardowe atrybuty, w których można określać podstawowe parametry. Jeśli do pełnego opisu obiektów niezbędne są dodatkowe parametry możliwe jest ich zdefiniowanie. W tym celu należy wybrać przycisk. Następnie w oknie dialogowym należy określić nazwy dodatkowych parametrów. Po zdefiniowaniu dodatkowych parametrów będą one dostępne dla wszystkich obiektów CP-System. Dane zawarte w parametrach dodatkowych mogą być wykorzystywane przy tworzeniu zestawień lub opisów tekstowych. Uwagi: Dodatkowe parametry nie są zapisywane w atrybutach, dlatego nie są widoczne w standardowych poleceniach AutoCADa / IntelliCADa służących do edycji atrybutów. Jeśli dla obiektów CP-System były wypełnione parametry dodatkowe to dane te są zachowywane nawet w przypadku usunięcia definicji tych parametrów. Dane te nie będą jednak mogły być uwzględnione przy tworzeniu zestawień. Przy definiowaniu parametrów CP-System nadaje im automatyczne identyfikatory. Po usunięciu danego parametru i ponownym dodaniu go do programu zostanie nadany inny identyfikator. Z tego względu należy unikać zbędnych operacji usuwania i dodawania parametrów. Definicje usuniętych parametrów mogą być w dowolnym czasie odzyskane. Jeśli obiekt posiada parametry, których brak na liście to aktywny jest przycisk Odzyskaj parametry. Po wciśnięciu tego przycisku pojawią się identyfikatory odzyskanych parametrów. W miejscu identyfikatorów należy wpisać żądane nazwy parametrów. 98

99 Polecenia ogólne: Ramki i tabelki rysunkowe Raamkki i i ttaabeel lkki i rryyssunkkowee Ważnym elementem każdego rysunku jest ramka i tabelka. Polecenie Ramki, tabelki rysunkowe oferuje użytkownikowi wygodny sposób wstawienia standardowych ramek i tabelek. Dostępne są ramki rysunkowe w układzie pionowym i poziomym oraz różne tabelki pogrupowane w kategorie. Tabelki należy wypełniać przez edycję ich atrybutów za pomocą polecenia ODATR (_DDATTE). Kategorie tabelek: Tabelki standardowe tabelki rysunkowe. Specyfikacje tabelki stosowane do tworzenia specyfikacji w rysunku. Legendy standardowe legendy, zawierające zalecane warstwy przewodów dla instalacji c.o., wod.-kan. i wentylacji. Użytkownika puste tabelki, które mogą być zdefiniowane przez użytkownika. Tabelki użytkownika należy stworzyć w plikach Tab_user1.dwg do Tab_user5.dwg. Pliki tabelek użytkownika znajdują się w katalogu C:\CadProfi\xx\Bloki\Tabelki (C:\CadProfi\xx\ to domyślny katalog instalacji programu CP-System). Po stworzeniu tabelek należy także utworzyć slajdy, przedstawiające wygląd tabelek. Slajdy należy zapisać w plikach Tab_user1.sld do Tab_user5.sld w katalogu C:\CadProfi\xx\Slajdy. Do tworzenia slajdów służy polecenie CAD: WSLAJD (_MSLIDE). P1 punkt wstawienia ramki i tabelki rysunkowej. P2 punkt wstawienia nagłówka specyfikacji. P3 punkt wstawienia legendy. 99

100 Polecenia ogólne: Numerowanie obiektów Numeerrowaani iee obieekkttów System numerowania umożliwia nadawanie numerów symbolom i obiektom utworzonym za pomocą programu CP-System. Dane o obiektach wraz z numerami są wykorzystywane przy tworzeniu opisów i zestawień. Przy automatycznym numerowaniu w CP-System stosowane jest oddzielne numerowanie dla różnych instalacji i różnych obiektów. Przykłady oddzielnych ciągów automatycznego numerowania: Numerowanie przewodów i złączek instalacji rurowych oddzielne numerowanie dla instalacji: zasilanie, powrót, gaz, kanalizacja itd. Numerowanie kanałów, kształtek i obiektów instalacji wentylacyjnych oddzielne numerowanie dla poszczególnych systemów: nawiew, wywiew, powietrze usuwane itd. Numerowanie symboli, obiektów i armatury instalacji rurowych stosowane jest wspólne numerowanie dla wszystkich urządzeń. W przypadku wykorzystywania dodatkowych bibliotek symboli stosowane jest oddzielne numerowanie dla poszczególnych modułów: - CAD-Profi Edytor schematów instalacji elektrycznych - CAD-Profi Parametryczna biblioteka architektoniczna - CAD-Profi Parametryczna biblioteka mechaniczna. Po uruchomieniu polecenia Numerowanie należy wskazać obiekt lub symbol, który został utworzony w programie CP-System. Jeśli wskazany obiekt nie posiada jeszcze numeru zostanie wyświetlone okno dialogowe z opcjami numerowania. Jeśli wskazany obiekt posiada już przypisany numer możliwe jest przełączenie programu w tryb usuwania numerów. Przypisywanie numerów W oknie dialogowym należy określić sposób numerowania oraz wielkość i wygląd wstawianych numerów. Sposób numerowania Numer może składać się z trzech części: - Właściwy numer może być tylko liczbą całkowitą od 0 do Przedrostek dowolny tekst. Przedrostek jest najczęściej wykorzystywany jako oznaczenie instalacji lub systemu, np. W4 może oznaczać czwarty system nawiewny. Do automatycznego nadawania przedrostków na podstawie nazw systemów służy opcja Przedrostek z nazwy systemu. - Końcówka dowolny tekst. W przypadku stosowania numerowania wielopoziomowego możliwe jest automatyczne numerowanie końcówki. W celu włączenia tego sposobu numerowania należy zaznaczyć opcje Stały numer oraz Numeruj końcówkę. CP-System będzie wtedy automatycznie numerował ostatni człon w całym numerze. Przykłady numerowania wielopoziomowego: W4-7-1, W4-7-2 W4-7-3 W , W W ,

101 Polecenia ogólne: Numerowanie obiektów Przy numerowaniu możliwe jest automatyczne nadawanie kolejnych wolnych numerów. Po wyłączeniu opcji Automatycznie nadawaj wolne numery możliwe jest numerowanie obiektów rozpoczynając od dowolnie podanego numeru. Jednocześnie wbudowany jest mechanizm kontrolujący, by nie dopuszczać do powtarzania numerów w danym ciągu numerów (np. dla instalacji nawiewnej). Jeśli zostanie włączona opcja Dopuszczaj powtórzenia numerów możliwe będzie powtarzanie numerów w danym ciągu. Podczas numerowania obiektów wstawiane są teksty numerów wraz z linią odniesienia. Punkt wstawienia kolejnych numerów jest określany przez użytkownika. Możliwe jest włączenie opcji Pozycja automatyczna, w której teksty numerów będą wstawiane bezpośrednio na numerowanych obiektach. Wielkość tekstów numerów zależy od podanej wysokości, docelowej skali wydruku i jednostki projektowania. Po określeniu nastaw numerowania należy wskazywać kolejne obiekty oraz pozycję tekstów z numerami. W celu zakończenia numerowania należy wcisnąć klawisz ENTER lub Esc. Po uruchomieniu numerowania możliwe jest numerowanie obiektów, które mogą być przypisane do danego ciągu numerowania. Oznacza to, że jeśli użytkownik rozpocznie numerowanie na przykład instalacji nawiewnej to do zakończenia polecenia możliwe będzie numerowanie tylko przewodów, kształtek i obiektów instalacji nawiewnej. W celu numerowania innych instalacji należy ponownie uruchomić polecenie Numerowanie. W przypadku wskazania obiektu, który nie należy do danego ciągu numerowania lub wskazany obiekt posiada już numer to w linii poleceń wyświetlany jest odpowiedni komunikat, np: > Obiekt niezgodny z pierwotnie wybranym obiektem > Ten obiekt ma już numer: 1 101

102 Polecenia ogólne: Numerowanie obiektów Przykład różnych ciągów numerów w jednym rysunku Usuwanie numerów Podczas numerowania obiektom są przyporządkowywane numery. Dodatkowo wstawiane są teksty numerów z ewentualną linią odniesienia. Przypisany numer jest zapamiętywany bezpośrednio w danym obiekcie. Usunięcie samego tekstu z numerem nie powoduje usunięcia numeru z obiektu. Z tego względu do usuwania numerów z obiektów należy wykorzystywać polecenie Numerowanie. Aby usunąć numery należy uruchomić polecenie Numerowanie, a następnie wskazać obiekt, który posiada numer (P1). Można także wskazać tekst z numerem. CP-System zaproponuje włączenie trybu usuwania numerów. Po uaktywnieniu trybu usuwania numerów należy wybrać żądane obiekty lub numery (P2-P3). Dla wybranych obiektów usuwane są przypisania numerów. Automatycznie usuwane są także teksty numerów i linie odniesienia. 102

103 Polecenia ogólne: Numerowanie obiektów Kopiowanie obiektów z numerami Przy kopiowaniu ponumerowanych obiektów elementy docelowe są traktowane jak obiekty bez numerów! W przypadku konieczności skopiowane obiekty należy od nowa ponumerować. Jeśli przy kopiowaniu skopiowane zostaną teksty numerów to kopie numerów są tylko obiektami graficznymi, które straciły swoją ważność. Nieważne teksty numerów należy usunąć z rysunku!!! Do usuwania nieważnych tekstów numerów można wykorzystać tryb usuwania numerów w poleceniu Numerowanie. Po uruchomieniu polecenia wskaż nieważny tekst, a następnie za pomocą okna wyboru wybierz usuwane teksty. W oknie wyboru mogą znajdować się również inne obiekty gdyż polecenie i tak usunie tylko numery. Edycja ponumerowanych przewodów Wszystkie polecenia, które powodują podział przewodu na dwa odcinki powodują usunięcie numeru. Numery są usuwane przy: - wstawianiu w przewód armatury lub wyposażenia instalacji wentylacyjnych; - niektórych połączeniach, np. przy łączeniu za pomocą trójników; - w poleceniu Podziel przewód; - przy usuwaniu symboli za pomocą polecenia Usuń symbole. 103

104 Polecenia ogólne: Zestawienia Zeessttaawi ieeni iaa Polecenie Zestawienia umożliwia uzyskiwanie różnorodnych wydruków i wyciągów danych. Najłatwiejszym i najszybszym sposobem uzyskania zestawienia jest wybór jednego z gotowych szablonów i bezpośredni wydruk. W przypadku tworzenia zestawień w programie AutoCAD 2007 lub nowszym program działa z kodowaniem znaków w Unicode, dzięki czemu możliwe jest uzyskiwanie wydruków wielojęzycznych (np. na jednym zestawieniu mogą być umieszczane teksty w j. rosyjskim, polskim, niemieckim itd.). We wcześniejszych wydaniach programu AutoCAD oraz w programie IntelliCAD zestawienia tworzone są w stronie kodowej zgodnej z aktualnym językiem programu CP-System lub zgodnej z nastawami językowymi systemu operacyjnego. Po uruchomieniu polecenia wyświetlane jest okno dialogowe, w którym należy wybrać rodzaj tworzonego zestawienia. Do wyboru jest kilkanaście gotowych szablonów służących do uzyskiwania różnych zestawień. Szablony umożliwiają tworzenie oddzielnych lub łącznych zestawień dla symboli obiektów oraz przewodów i złączek instalacji rurowych i wentylacyjnych. Dostępne są także szablony służące do tworzenia zestawień na podstawie elementów dodatkowych modułów CAD-Profi (instalacje elektryczne, architektura, mechanika). Przykłady szablonów: CAD-Profi - wybrane obiekty, symbole i przewody - tworzenie zbiorczego zestawienia z wszystkich rodzajów elementów wstawianych przez CP- System. W trakcie tworzenia zestawienia użytkownik ma możliwość wybrania obiektów z aktualnego rysunku. CAD-Profi wszystkie symbole automatyczne tworzenie zestawienia z wszystkich symboli wstawionych przez CP-System. W trakcie tworzenia zestawienia użytkownik nie musi wybierać symboli z rysunku. CAD-Profi wszystkie symbole podsumowanie automatyczne tworzenie zestawienia z sumowaniem ilości dla jednakowych symboli. Wybrane obiekty CAD bardzo uniwersalny szablon, który umożliwia tworzenie zestawień dla dowolnych obiektów. W zestawieniu brane są pod uwagę także zwykłe obiekty CAD, jak: linie, łuki, okręgi itd. Wentylacja kanały i złączki szablon do tworzenia zestawień elementów instalacji wentylacyjnych. Każdy szablon udostępnia różne dane, które mogą być drukowane w układach tabelarycznych. Wszystkie dostępne dane znajdują się w lewym panelu okna dialogowego. Kolumny, które zostaną wydrukowane znajdują się w prawym panelu okna dialogowego. Istnieje możliwość przenoszenia dodatkowych danych do prawego panelu, a także porządkowanie kolejności drukowanych kolumn. Zestawienia mogą być drukowane w układzie pionowym lub poziomym. Dla układu poziomego można wybrać większą liczbę kolumn. W yykkoo rrzz yysst taanni ii ee ppaarr aameet t rróów ddooddaat tkkoowyycchh Jeśli przy opisywaniu obiektów użytkownik zdefiniował dodatkowe parametry są one dostępne w lewym panelu okna dialogowego. Parametry te mogą być dodawane do prawego panelu. Dzięki temu parametry dodatkowe 104

105 Polecenia ogólne: Zestawienia zostaną uwzględnione w tworzonym zestawieniu. Definiowanie dodatkowych parametrów jest opisane na stronie 98. Oppccj jjee zz eesst taawi iieeńń Zaznaczenie opcji Podsumowanie umożliwia tworzenie zestawień zbiorczych z podsumowaniem ilości jednakowych obiektów. W podsumowaniach mogą być także uwzględnione długości przewodów, powierzchnie kanałów i kształtek wentylacyjnych itp. Opcja Sortuj służy do wstępnego sortowania danych na wydrukach. Dane mogą być także sortowane w kolejnym oknie dialogowym, zawierającym wstępny podgląd wydruku. Opcja Pomiń symbole specjalne powoduje, że w zestawieniach nie są uwzględniane bloki, które nie posiadają atrybutu NAME lub atrybut NAME nie posiada wartości. W zestawieniach nie są także uwzględniane bloki stosowane do opisywania rysunku (symbole spadku przewodów, oznaczenie ilości żył przewodów elektrycznych itp.). Kolumna z liczbą porządkową dodanie kolumny z liczbą porządkową. Nagłówek firmowy opcja umożliwia wydruk nagłówka firmowego na pierwszej stronie zestawienia. Dane do nagłówka oraz logo firmy są określane w kolejnym oknie dialogowym zawierającym wstępny podgląd wydruku. 105

106 Polecenia ogólne: Zestawienia Zestawienia zbiorcze Oprócz uzyskiwania zestawień z aktualnego rysunku możliwe jest tworzenie zestawień dla projektów składających się z kilku rysunków. W celu utworzenia zestawienia z kilku rysunków należy utworzyć tymczasowy plik, w którym zostaną zapisane dane z wszystkich rysunków. Plik ten może być następnie wydrukowany jako zestawienie zbiorcze. Do utworzenia pliku z danymi tymczasowymi służy przycisk Zapisz dane. Po wciśnięciu przycisku należy określić plik, w którym mają być zapisane dane. Jeśli zostanie określony istniejący plik dane zostaną dołączone do danych istniejących. Aby utworzyć zestawienie zbiorcze należy w każdym rysunku uruchomić polecenie Zestawienia, wybrać taki sam szablon oraz zapisać dane do wspólnego pliku. Do drukowania danych z pliku tymczasowego służy przycisk Otwórz dane. Plik tymczasowy posiada strukturę zgodną z formatem csv, dlatego plik ten może być wykorzystywany do eksportu danych do arkuszy kalkulacyjnych lub własnych baz danych, np. MS Access. Dane z programu CP-System mogą być eksportowane do plików o różnych formatach (xls, pdf, rtf ). Sposób eksportu opisany jest w dalszej części tego rozdziału. Wybór obiektów do zestawienia Po wciśnięciu przycisku Dalej > należy wybrać obiekty, które mają być uwzględnione w zestawieniu. Do wyboru obiektów można stosować wszystkie metody programu CAD. W zależności od użytego szablonu CP-System dokonuje filtrowania wybranych obiektów. Dla przykładu przy tworzeniu zestawień dla symboli CP-System wybiera tylko symbole. Po wybraniu obiektów wyświetlane jest okno zawierające uzyskane dane. 106

107 Polecenia ogólne: Zestawienia Okno danych W oknie możliwe jest sortowanie danych, ustawienie szerokości kolumn na wydruku oraz ewentualne usunięcie wybranych wierszy lub ukrycie zbędnych kolumn. W celu posortowania danych należy kliknąć tytuł żądanej kolumny. Ponowne kliknięcie powoduje odwrócenie porządku sortowania. Możliwe jest sortowanie wielu kolumn. W takim przypadku należy w pierwszej kolejności sortować kolumny o najmniejszym priorytecie sortowania. W celu usunięcia całych wierszy danych należy zaznaczyć żądane wiersze i wcisnąć przycisk Delete. Aby określić szerokość kolumn, w nagłówkach kolumn należy ustawić kursor między kolumnami. Kursor zmieni się na dwukierunkową strzałkę pozwalającą na zmianę szerokości przez przeciągnięcie. W ten sposób można całkowicie ukryć wybrane kolumny. Możliwość ta jest przydatna do ukrywania kolumn pustych lub kolumn, które nie są potrzebne na wydruku, a były niezbędne przy sortowaniu danych. W oknie podglądu danych należy określić tytuł wydruku. Możliwe jest także zdefiniowanie nagłówka wydruku: danych adresowych oraz logo firmy. 107

108 Polecenia ogólne: Zestawienia Wyyddrruukk ddaannyycchh Po wciśnięciu przycisku Drukuj wyświetlane jest okno z opcjami wydruku. Możliwy jest bezpośredni wydruk na wybranej drukarce lub eksport danych do różnych formatów (xls, txt, rtf, pdf, html, xml i wielu innych). Przy bezpośrednim wydruku wygodnie jest wyświetlić końcowy podgląd, dzięki czemu możliwe będzie dokonanie ewentualnych korekt. Ciekawą opcją przy wydruku jest możliwość skierowania pierwszej strony zestawienia na inną drukarkę niż pozostałe strony. Opcja ta może być wykorzystywana do wydruku pierwszej strony zawierającej logo firmowe na drukarce kolorowej, natomiast pozostałych stron na drukarce monochromatycznej. Przy eksporcie danych możliwe jest szczegółowe określeniem parametrów eksportu, np. eksport samych danych lub eksport danych z zachowaniem formatowania. Program do wyświetlania plików LL Podgląd wydruku może być zapisywany w plikach o rozszerzeniu LL. Do przeglądania plików LL służy program LLview11.exe, który znajduje się na dysku w głównym folderze CP-System (np. C:\CadProfi\xx). 108

109 Polecenia ogólne: Warstwy w CP-System Przykłady: Eksport danych do formatu xls (Excel) z zachowaniem formatowania. W opcjach wydruku należy wybrać wydruk do formatu Microsoft Excel. Dodatkowo należy określić opcje modułu eksportu danych. W celu eksportu z zachowaniem formatowania należy wyłączyć opcję Eksportuj tyko dane z obiektów tabeli. Eksport danych do formatu xls bez zachowania formatowania. W opcjach wydruku należy wybrać wydruk do formatu Microsoft Excel. Dodatkowo należy określić opcje modułu eksportu danych. W celu eksportu samych danych bez zachowania formatowania należy zaznaczyć opcję Eksportuj tyko dane z obiektów tabeli. Waarrssttwyy w CP--Syysstteem Podczas pracy w programie CP-System automatycznie tworzone są warstwy AutoCADa. W celu ułatwienia zarządzania tymi warstwami dostępnych jest szereg poleceń w górnym menu programu. Za pomocą polecenia CAD-Profi Opcje można określić, na jakich warstwach program ma umieszczać różne elementy. Zalecamy włączenie automatycznego zarządzania warstwami. Możliwe jest także wstawianie wszystkich elementów na warstwie aktualnej (ręczne zarządzanie 109

110 Polecenia ogólne: Warstwy w CP-System warstwami przez użytkownika) lub na warstwie o stałej nazwie. Przy automatycznym zarządzaniu warstwami łatwiej utrzymać odpowiednią organizację tworzonych rysunków. W celu otrzymania właściwych kolorów i grubości linii na wydrukach rysunków tworzonych w programie CP-System należy stosować style wydruku "CadProfi Color.ctb" i "CadProfi Mono.ctb". Pliki z tymi stylami wydruku należy skopiować z katalogu programu np. C:\CadProfi\xx\PlotStyle do katalogu AutoCADa np.: C:\Program Files\AutoCAD\Plot Styles. W programie IntelliCAD są wykorzystywane pliki *.pcp. C:\CadProfi\xx to domyślny katalog instalacyjny programu CP-System. Struktura warstw Nazwa tworzonych warstw składa się z kilku członów (człony są oddzielane znakiem "_"). Przedrostek nazwy warstwy określa branżę projektowania i rodzaj tworzonego rysunku: 2D, 3D, izometria itp. Drugi człon określa rodzaj obiektu, np. symbol, przewód, kanał itp. Kolejne człony nazwy warstw określają przynależność do konkretnej instalacji, rodzaj materiału, rodzaj przewodu itp. (np. Z - zasilanie, P- powrót, N nawiew). Człony te są tworzone przy zaznaczeniu opcji Rozszerzona struktura warstw w oknie dialogowym CAD-Profi Opcje (str. 20). Istnieją także warstwy specjalne, które określają poziom uszczegółowienia rysunku (detale, osie, ukrycia). Na warstwach specjalnych umieszczone są także obiekty oznaczające np. punkty podłączenia przewodów, teksty tabelek itd. Kolory warstw Kolory automatycznej struktury warstw w programie CP-System są przystosowane do czarnego tła ekranu graficznego AutoCADa. Dla zachowania ergonomii stosowane są tylko niektóre kolory w zakresie od 10 do 249. Jeśli norma określa kolory należy stosować kolor zgodnie z normą, np. przewód zasilania w c.o. powinien mieć kolor czerwony (lub jego odcień). Dla obiektów, których kolor nie zależy od norm należy stosować kolory, które umożliwią wygodne przyporządkowanie grubości na wydrukach. 110

111 Polecenia ogólne: Warstwy w CP-System Style wydruku "CadProfi Color" i "CadProfi Mono" mają zdefiniowane 4 grubości linii. Poniżej przedstawiono tabelę kolorów dla poszczególnych grubości linii. Kolor wydruku 0.15 mm 0.35 mm 0.5 mm 0.7 mm szer. obiektu czarne 13, , , , , kolor 16, , , , , Kolory 18, , nie mają zdefiniowanej szerokości wydruku (tj. mają ustawioną szerokość obiektu) i nie są stosowane w programie CP-System. Z tego względu użytkownik może je wykorzystywać bez obawy o konflikt ze strukturą warstw (kolorów) programu. PPookkaażż w aarrsst twyy 22DD/ //33DD,,, PPookkaażż wsszzyysst tkki iiee waarrsst twyy Polecenia umożliwiają szybkie wyświetlanie lub ukrywanie warstw 2D lub 3D. Polecenie Pokaż wszystkie warstwy włącza widoczność wszystkich warstw w rysunku. Uwaga: Polecenia działają poprawnie w rysunkach, w których stosowana jest struktura warstw programu CP-System. ZZaabbl llookkuuj jj ggrruuppyy waarrsst tw,,, Oddbbl llookkuuj jj ggrruuppyy waarrsst tw Polecenia Zablokuj grupy warstw, Odblokuj grupy warstw umożliwiają szybkie zablokowanie lub odblokowanie wszystkich warstw danej branży, np. instalacji wentylacyjnych, sanitarnych lub elektrycznych. Uwaga: Polecenia działają poprawnie w rysunkach, w których stosowana jest struktura warstw programu CP-System. 111

112 Rozszerzanie zawartości programu: Rozszerzanie baz danych programu Rozszerrzaniie zawarrttościi prrogrramu Program posiada otwartą strukturę, dzięki czemu użytkownik może we własnym zakresie dodawać nowe elementy oraz rozszerzać bazy danych dostępne w programie. Możliwe jest dodawanie do programu własnych typów przewodów, symboli, obiektów, urządzeń parametrycznych, tabelek rysunkowych itd. Przy rozszerzaniu zawartości programu bardzo przydatne jest polecenie Dodaj bloki do biblioteki, które automatycznie dodaje bloki do folderu roboczego. Roozzsszzeerrzzaanni iee bbaazz ddaannyycchh pprrooggrraamuu W wielu oknach dialogowych dostępne są przyciski umożliwiające rozszerzanie i edycję baz danych programu: Dodaj. Przycisk umożliwia dodanie nowego elementu do baz danych. Nowy element najczęściej jest dodawany do kategorii *Użytkownika*. Kopiuj. Kopiowanie wybranego elementu do kategorii *Użytkownika*. Za pomocą kopiowania można np. utworzyć podkategorię Ulubione, w której zostaną umieszczone najczęściej wykorzystywane elementy. Edytuj. Przycisk umożliwia zmianę wybranych elementów. Usuń. Usuwanie wybranych elementów z baz danych użytkownika. Uwaga: Usuwane i edytowane mogą być tylko te elementy, które były dodane przez użytkownika. Dane dodane przez użytkownika są zapisywane w folderze UserData. Folder ten znajduje się w głównym folderze programu (np. C:\CadProfi\xx). Poszczególne dane są zapisywane w plikach *.uuc. Pliki te mają strukturę podobną do plików csv. Z tego względu zaawansowani użytkownicy mogą je edytować w arkuszu kalkulacyjnym lub w dowolnym edytorze tekstów np. w systemowym notatniku. Użytkownicy mniej zaawansowani powinni ograniczyć się do rozszerzania baz danych tylko za pomocą odpowiednich poleceń programu CP-System. Aby zachować zmiany dokonane w plikach użytkownika należy zarchiwizować cały folder UserData. Dzięki temu możliwe będzie szybkie odtworzenie danych po ewentualnym przeinstalowaniu programu CP-System lub przy przeniesieniu go na inny komputer. Przy aktualizacjach dane użytkownika zostają automatycznie dołączone do każdej nowej wersji programu CP-System. 112

113 Rozszerzanie zawartości programu: Dodawanie bloków do biblioteki Dooddaaw aanni iee bbl lookkóów ddoo bbi ibbl lioot teekki i Każda biblioteka w CP-System składa się z bloków CAD oraz bazy danych, w której są zdefiniowane nazwy i inne parametry. Bloki są zapisywane w plikach *.dwg, które muszą mieć odpowiednią strukturę. Przy dodawaniu nowych bloków są także tworzone pliki slajdów *.sld, w których znajdują się miniatury (podgląd), wyświetlane w oknach dialogowych. Polecenie Dodaj bloki do biblioteki automatyzuje proces przygotowania wszystkich plików składających się na bibliotekę CAD i umieszcza je w specjalnej bibliotece Folder roboczy obiekty lub w bibliotece Folder roboczy symbole. Aby do CP-System dodać bloki, które są zapisane w oddzielnych plikach dwg lub dxf, należy polecenie Dodaj bloki do biblioteki uruchomić w czystym rysunku, a następnie określić folder źródłowy. Przycisk umożliwia wybór folderu na dysku. Jeśli aktualny rysunek nie jest pusty możliwe jest dodanie bloku utworzonego z elementów znajdujących się w rysunku. Dla tworzonego bloku należy określić nazwę pliku, w którym blok zostanie zapisany. Domyślnie bloki są dodawane do biblioteki Folder roboczy obiekty (na dysku jest to katalog Working_folder). Jeśli zostanie zaznaczona opcja Dodaj do folderu symboli bloki zostaną dodane do biblioteki Folder roboczy symbole (na dysku jest to katalog Working_symbols). Nazwy folderów docelowych mogą być zmieniane tylko w specjalnej wersji programu, przeznaczonej do tworzenia katalogów producentów. 113

I. Instalacja programu. Dopasowanie CADprofi do programu CAD

I. Instalacja programu. Dopasowanie CADprofi do programu CAD I. Instalacja programu Pliki instalacyjne można pobrać z internetu lub z płyty MULTIMEDIA CD. Na płycie znajduje się folder Program do współpracy z AUTOCAD. W folderze jest plik lamel-cad (wersja) który

Bardziej szczegółowo

Chemowent-CAD to aplikacja wspomagająca projektowanie chemoodpornych instalacji wentylacyjnych z wykorzystaniem produktów Chemowent, w tym:

Chemowent-CAD to aplikacja wspomagająca projektowanie chemoodpornych instalacji wentylacyjnych z wykorzystaniem produktów Chemowent, w tym: powered by CADprofi Opis programu Chemowent-CAD to aplikacja wspomagająca projektowanie chemoodpornych instalacji wentylacyjnych z wykorzystaniem produktów Chemowent, w tym: kanałów i kształtek o przekroju

Bardziej szczegółowo

ABB-CAD. Podręcznik użytkownika

ABB-CAD. Podręcznik użytkownika ABB-CAD Podręcznik użytkownika Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym podręczniku były kompletne i rzetelne. Jeżeli jednak zauważysz jakikolwiek błąd daj nam znać. Będziemy także wdzięczni

Bardziej szczegółowo

CAD-Profi System - wspomaganie projektowania instalacji

CAD-Profi System - wspomaganie projektowania instalacji CAD-Profi System - wspomaganie projektowania instalacji CAD-Profi System jest kompleksową aplikacją wspomagającą i znacznie przyspieszającą projektowanie instalacji c.o., wod.-kan., wentylacyjnych, technologicznych,

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku.

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku. 1 Spis treści Ćwiczenie 1...3 Tworzenie nowego rysunku...3 Ustawienia Siatki i Skoku...4 Tworzenie rysunku płaskiego...5 Tworzenie modeli 3D...6 Zmiana Układu Współrzędnych...7 Tworzenie rysunku płaskiego...8

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Operacje na gotowych projektach.

Operacje na gotowych projektach. 1 Operacje na gotowych projektach. I. Informacje wstępne. -Wiele firm udostępnia swoje produkty w postaci katalogów wykonanych w środowisku projektowania AutoCad. Podstawowym rozszerzeniem projektów stworzonych

Bardziej szczegółowo

Wykaz stali z projektu.

Wykaz stali z projektu. Wykaz stali z projektu. Program służy do wykonywania wykazu stali z wielu rysunków. Może być również wykorzystywany do sprawdzania poprawności opisu stali na wykonywanym rysunku. Aby korzystać z programu

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Adam Pinkowski

mgr inż. Adam Pinkowski mgr inż. Adam Pinkowski Tel. 058 661 78 50 tel. kom. (0) 502 180 637 Adres domowy: 81-342 Gdynia, ul. Waszyngtona 18/23 e-mail: pinkowski@geoprogram.eu INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PROGRAMU PROFILGEO (v.7.1.235)

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA BLOKÓW JABLOTRON 100 SYSTEM

BIBLIOTEKA BLOKÓW JABLOTRON 100 SYSTEM BIBLIOTEKA BLOKÓW JABLOTRON 100 SYSTEM Zawartość INORMACJE OGÓLNE... 3 WSTAWIANIE BLOKÓW W PROGRAMIE AutoCAD... 3 UWAGI DOTYCZĄCE WSTAWIANIA I DRUKOWANIA BLOKÓW... 4 Przykład... 5 ZESTAWIENIE BLOKÓW...

Bardziej szczegółowo

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku...

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku... Wstęp... 5 Pierwsze kroki... 7 Pierwszy rysunek... 15 Podstawowe obiekty... 23 Współrzędne punktów... 49 Oglądanie rysunku... 69 Punkty charakterystyczne... 83 System pomocy... 95 Modyfikacje obiektów...

Bardziej szczegółowo

Dokładny opis instalacji programów RFD można znaleźć w pliku PDF udostępnionym na stronie w zakładce Downland > AutoCAD > Instalacja

Dokładny opis instalacji programów RFD można znaleźć w pliku PDF udostępnionym na stronie  w zakładce Downland > AutoCAD > Instalacja Kratka Dokładny opis instalacji programów RFD można znaleźć w pliku PDF udostępnionym na stronie www.rfd.pl w zakładce Downland > AutoCAD > Instalacja Menu programu wywołujemy poleceniem. Command: kkm

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

E-geoportal Podręcznik użytkownika.

E-geoportal Podręcznik użytkownika. PROCAD SA E-geoportal Podręcznik użytkownika. gis@procad.pl 2 Spis treści 1. Wstęp.... 3 2. Ikony narzędziowe.... 4 2.1. Ikony narzędziowe przesuwanie obszaru mapy.... 5 2.2. Ikony narzędziowe informacja

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012. Przygotowanie do druku

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012. Przygotowanie do druku Przygotowanie do druku Polecenie: Narysować dołączony do ćwiczenia rysunek (na ostatniej stronie!) zgodnie z wytycznymi. Przygotować rysunek do wydruku tak, aby przypominał przedstawiony na rysunku poniżej.

Bardziej szczegółowo

CADprofi. Podręcznik użytkownika

CADprofi. Podręcznik użytkownika CADprofi Podręcznik użytkownika Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym podręczniku były kompletne i rzetelne. Jeżeli jednak zauważysz jakikolwiek błąd daj nam znać. Będziemy także wdzięczni

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

CADprofi. Podręcznik użytkownika

CADprofi. Podręcznik użytkownika CADprofi Podręcznik użytkownika Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym podręczniku były kompletne i rzetelne. Jeżeli jednak zauważysz jakikolwiek błąd daj nam znać. Będziemy także wdzięczni

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Inventor 2016 co nowego?

Inventor 2016 co nowego? Inventor 2016 co nowego? OGÓLNE 1. Udoskonalenia wizualizacji, grafiki i programu Studio Nowa obsługa oświetlenia opartego na obrazie (IBL, Image Based Lighting) Wszystkie style oświetlenia w programie

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D Wprowadzenie do rysowania w 3D 13 Praca w środowisku 3D Pierwszym krokiem niezbędnym do rozpoczęcia pracy w środowisku 3D programu AutoCad 2010 jest wybór odpowiedniego obszaru roboczego. Można tego dokonać

Bardziej szczegółowo

Baza wiedzy instrukcja

Baza wiedzy instrukcja Strona 1 z 12 Baza wiedzy instrukcja 1 Korzystanie z publikacji... 2 1.1 Interaktywny spis treści... 2 1.2 Przeglądanie publikacji... 3 1.3 Przejście do wybranej strony... 3 1.4 Przeglądanie stron za pomocą

Bardziej szczegółowo

1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU RCAD STAL - PROJEKT HALI

1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU RCAD STAL - PROJEKT HALI RCAD Stal wersja 7.1 - Przykłady strona: 1 1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU RCAD STAL - PROJEKT HALI W poniższym przykładzie przedstawiono zastosowanie programu RCAD - Stal do wykonania projektu hali

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

ArCADia INSTALACJE KANALIZACYJNE PODSTAWY - Wersja 2.0

ArCADia INSTALACJE KANALIZACYJNE PODSTAWY - Wersja 2.0 ArCADia INSTALACJE KANALIZACYJNE - Wersja 2.0 Luty 2015 1 ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE to moduł branżowy systemu ArCADia. który pozwala na stworzenie profesjonalnej dokumentacji technicznej wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie i teksty. Polecenie:

Wymiarowanie i teksty. Polecenie: 11 Wymiarowanie i teksty Polecenie: a) Utwórz nowy rysunek z pięcioma warstwami, dla każdej warstwy przyjmij inny, dowolny kolor oraz grubość linii. Następnie narysuj pokazaną na rysunku łamaną warstwie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS AA/DGP-ASA1-Wö 06/2012 Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, Instalacja

Bardziej szczegółowo

CADprofi. Podręcznik użytkownika

CADprofi. Podręcznik użytkownika CADprofi Podręcznik użytkownika Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym podręczniku były kompletne i rzetelne. Jeżeli jednak zauważysz jakikolwiek błąd daj nam znać. Będziemy także wdzięczni

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL CAD 2D. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności, jakie musi opanować

Bardziej szczegółowo

b) Dorysuj na warstwie pierwszej (1) ramkę oraz tabelkę (bez wymiarów) na warstwie piątej (5) według podanego poniżej wzoru:

b) Dorysuj na warstwie pierwszej (1) ramkę oraz tabelkę (bez wymiarów) na warstwie piątej (5) według podanego poniżej wzoru: Wymiarowanie i teksty 11 Polecenie: a) Utwórz nowy rysunek z pięcioma warstwami, dla każdej warstwy przyjmij inny, dowolny kolor oraz grubość linii. Następnie narysuj pokazaną na rysunku łamaną na warstwie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2.0 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Narzędzia do nawigacji znajdują się w lewym górnym rogu okna mapy. Przesuń w górę, dół, w lewo, w prawo- strzałki kierunkowe pozwalają przesuwać mapę w wybranym

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2 podręcznik użytkownika

Content Manager 2 podręcznik użytkownika Content Manager 2 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

CADprofi. Podręcznik użytkownika

CADprofi. Podręcznik użytkownika CADprofi Podręcznik użytkownika Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym podręczniku były kompletne i rzetelne. Jeżeli jednak zauważysz jakikolwiek błąd daj nam znać. Będziemy także wdzięczni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Opis funkcji modułu Konwerter 3D

Opis funkcji modułu Konwerter 3D Opis funkcji modułu Konwerter 3D www.cadprojekt.com.pl Kliknij na tytuł rozdziału, aby przejść do wybranego zagadnienia MODUŁ KONWERTER 3D...3 Wygląd i funkcje okna modułu Konwerter 3D...3 Konwertowanie

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak uruchomić program Optivum dla wybranej licencji w przypadku, gdy jednostka posiada dwie licencje na używanie programu?

Problemy techniczne. Jak uruchomić program Optivum dla wybranej licencji w przypadku, gdy jednostka posiada dwie licencje na używanie programu? Problemy techniczne Jak uruchomić program Optivum dla wybranej licencji w przypadku, gdy jednostka posiada dwie licencje na używanie programu? Korzystanie z zainstalowanego na komputerze programu Optivum

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

WSCAD. Wykład 5 Szafy sterownicze

WSCAD. Wykład 5 Szafy sterownicze WSCAD Wykład 5 Szafy sterownicze MenedŜer szaf sterowniczych MenedŜer szaf sterowniczych w wersji Professional oferuje pomoc przy tworzeniu zabudowy szafy sterowniczej. Pokazuje wszystkie uŝyte w schematach

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI TcpMDT ver. 7 Aplitop, 2014 C/ Sumatra, 9 E-29190 MÁLAGA (SPAIN) web: www.aplitop.com e-mail: support@aplitop.com Spis treści Instalacja MDT ver. 7... 3 Wymagania systemowe... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

SolidWorks 2012 odpowiedzi na często zadawane pytania Jerzy Domański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jdom@uwm.edu.pl

SolidWorks 2012 odpowiedzi na często zadawane pytania Jerzy Domański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jdom@uwm.edu.pl Materiały pomocnicze dla studentów z zakresu zastosowania programu SolidWorks 2012 Autor Jerzy Domański jdom@uwm.edu.pl Wydział Nauk Technicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Materiały przeznaczone

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Pobieranie komunikatów GIF

Pobieranie komunikatów GIF Spis treści Wstęp... 2 1. Ustawienia harmonogramu zadań... 3 1.1. Tryby pracy AswPlan... 3 2. System KS-EWD... 4 2.1. Instalacja KS-EWD... 5 3. Inauguracja OSOZ... 6 3.1. Zdefiniowanie zadania pobierania

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Usługi Informatyczne "SZANSA" - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, Bielsko-Biała

Usługi Informatyczne SZANSA - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, Bielsko-Biała Usługi Informatyczne "SZANSA" - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, 43-305 Bielsko-Biała NIP 937-22-97-52 tel. +48 33 488 89 39 zwcad@zwcad.pl www.zwcad.pl Aplikacja do rysowania wykresów i oznaczania

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Skalowanie i ustawianie arkuszy/układów wydruku w AutoCAD autor: M. Motylewicz, 2012

Skalowanie i ustawianie arkuszy/układów wydruku w AutoCAD autor: M. Motylewicz, 2012 1 z 72 Rysunek rysujemy w skali rzeczywistej tzn. jeżeli pas ruchu ma szerokość 3,5m to wpisujemy w AutoCAD: 3,5 jednostki (mapa oczywiście również musi być wstawiona w skali 1:1). Opisany w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z DRABINĄ I KOMINEM W 2D

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z DRABINĄ I KOMINEM W 2D Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zakład Informacji Przestrzennej Inżynieria Środowiska INSTRUKCJA KOMPUTEROWA z Rysunku technicznego i geometrii wykreślnej RYSUNEK TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Opis ikon OPIS IKON. Ikony w pionowym pasku narzędzi: Ikony te używane są przy edycji mapy. ta ikona otwiera szereg kolejnych ikon, które pozwalają na

Opis ikon OPIS IKON. Ikony w pionowym pasku narzędzi: Ikony te używane są przy edycji mapy. ta ikona otwiera szereg kolejnych ikon, które pozwalają na OPIS IKON Poniższa instrukcja opisuje ikony w programie Agrinavia Map. Funkcje związane z poszczególnymi ikonami, można również uruchomić korzystając z paska narzędzi. Ikony w pionowym pasku narzędzi:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Przeglądanie, drukowanie i eksportowanie raportów.

Przeglądanie, drukowanie i eksportowanie raportów. Przeglądanie, drukowanie i eksportowanie raportów. Wstążka: Podgląd listy raportów wraz z menu kontekstowym: Podgląd aktualnego raportu wraz z menu kontekstowym: Przeglądanie bieżącego raportu. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Archiwum DG 2016 PL-SOFT

Archiwum DG 2016 PL-SOFT 2 1 to kompleksowe narzędzie ochrony Twoich danych genealogicznych utworzonych w programie Drzewo genealogiczne. Aplikacja nie wymaga instalacji na komputerze i jest uruchamiana bezpośrednio z dysku USB.

Bardziej szczegółowo

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym 2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 17 kwietnia 2017 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja systemu Integra 7

1. Instalacja systemu Integra 7 1. Instalacja systemu Integra 7 Wersja instalacyjna programu Integra 7 znajduje się na płycie CD-ROM. NaleŜy ją umieścić w odpowiednim napędzie, po czym nastąpi automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego.

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012 Rysowanie precyzyjne 7 W ćwiczeniu tym pokazane zostaną wybrane techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2012, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Narysować

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby zainstalować program z płyty

Bardziej szczegółowo

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 3 1. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD dla Subiekt GT

Kurier DPD dla Subiekt GT Dane aktualne na dzień: 20-01-2018 12:11 Link do produktu: http://www.strefalicencji.pl/kurier-dpd-dla-subiekt-gt-p-123.html Kurier DPD dla Subiekt GT Cena Dostępność 199,00 zł Dostępny Numer katalogowy

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Informacje ogólne Korzystanie z ćwiczeń Podczas rysowania w AutoCADzie, praca ta zwykle odbywa się w przestrzeni modelu. Przed wydrukowaniem rysunku,

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo