1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU RCAD STAL - PROJEKT HALI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU RCAD STAL - PROJEKT HALI"

Transkrypt

1 RCAD Stal wersja Przykłady strona: 1 1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU RCAD STAL - PROJEKT HALI W poniższym przykładzie przedstawiono zastosowanie programu RCAD - Stal do wykonania projektu hali stalowej wraz z rysunkami wykonawczymi elementów. Pokazano krok po kroku sposób definicji modelu konstrukcji (siatka projektowa, profile itp.) oraz generacji rysunków. Poniżej na rysunku przedstawiono widok 3D definiowanej hali. Podczas definiowania zbrojenia wykorzystywane będą następujące zasady: prezentacja dowolnej ikony oznacza naciśnięcie tej ikony lewym klawiszem myszki {x} oznacza wybór opcji x z okna dialogowego d oznacza wpisanie tekstu d w linii komend programu i naciśnięcie klawisza Enter LKM i PKM - skróty używane do oznaczenia kliknięcia odpowiednio lewym lub prawym klawiszem myszki. Aby rozpocząć pracę w programie RCAD Stal, należy nacisnąć ikonę znajdującą się na pulpicie lub wybrać komendę RCAD - Stal z menu START. Po chwili zostanie uruchomiony program AutoCAD poszerzony o opcje umożliwiające wykonywanie rysunków elementów konstrukcji stalowych (rozszerzone menu, dodatkowy pasek narzędziowy, okno dialogowe Inspektor obiektów itp.). Robobat

2 strona: 2 RCAD Stal wersja Przykłady 1.1. Konfiguracja Preferencje WYKONYWANA OPERACJA OPIS Otwarcie okna dialogowego Preferencje, w którym przyjęte mogą zostać podstawowe parametry stosowane w programie RCAD. LKM na zakładce RBCS Po wybraniu opcji Ustawienia regionalne wskazanie polskiego języka na liście Język: Definicja języka pracy. LKM w opcję Parametry wyświetlania w drzewku wyboru Na zakładce Parametry wyświetlania włącz opcje (pojawi się symbol ) i zdefiniuj wartości jak na rysunku poniżej Wybór opcji umożliwiających wyświetlenie następujących elementów w edytorze graficznym: Robobat

3 RCAD Stal wersja Przykłady strona: 3 LKM w opcję Profile w drzewku wyboru Na zakładce Profile włącz opcje (pojawią się symbole, ) jak pokazano na rysunku poniżej Wybór opcji umożliwiających wyświetlenie następujących elementów w edytorze graficznym: LKM w opcję Blachy w drzewku wyboru Robobat

4 strona: 4 Na zakładce Blachy włącz opcje (pojawi się symbol ) jak pokazano na rysunku poniżej RCAD Stal wersja Przykłady Wybór opcji umożliwiających wyświetlenie następujących elementów w edytorze graficznym: LKM w opcję Siatki projektowe w drzewku wyboru Na zakładce Siatki projektowe włączyć opcje (pojawi się symbol ) i przyjąć ustawienia jak na rysunku poniżej Wybór opcji umożliwiającej wyświetlenie opisów linii siatek projektowych. Robobat

5 RCAD Stal wersja Przykłady strona: 5 LKM w opcję Połączenia w drzewku wyboru Włącz opcję W jednostkach bezwzględnych (pojawi się symbol ) W polu Rozmiar wpisać: 150 Po włączeniu tej opcji, rozmiar symboli definiowanych połączeń (sfer) jest wyrażony w jednostkach używanych w programie AutoCAD Określenie wielkości symbolu połączenia. LKM w opcję Śruby i spoiny w drzewku wyboru Na zakładce Śruby i spoiny włącz opcje (pojawi się symbol ) jak pokazano na rysunku poniżej Wybór sposobu prezentacji śrub i spoin - uproszczony lub dokładny. Robobat

6 strona: 6 RCAD Stal wersja Przykłady OK Zamknięcie okna dialogowego Preferencje Preferencje projektu WYKONYWANA OPERACJA OPIS Otwarcie okna dialogowego Preferencje projektu, w którym użytkownik może ustawić podstawowe parametry stosowane w programie RCAD (parametry te są zapisywane w pliku DWG). Na zakładce Ogólne włączyć opcje (pojawią się symbole ; ) i przyjąć ustawienia jak na rysunku poniżej Robobat

7 RCAD Stal wersja Przykłady strona: 7 Na zakładce Materiały przyjąć ustawienia jak na rysunku poniżej Na zakładce Profile przyjąć ustawienia jak na rysunku poniżej Na zakładce Style przyjąć ustawienia jak na rysunku poniżej Robobat

8 strona: 8 RCAD Stal wersja Przykłady Na zakładce Łączniki włączyć opcje (pojawią się symbole ) i przyjąć ustawienia jak na rysunku poniżej Na zakładce Normy przyjąć ustawienia jak na rysunku poniżej Robobat

9 RCAD Stal wersja Przykłady strona: 9 Na zakładce Projekt - informacje wprowadzić dane o projekcie jak pokazano na przykładzie poniżej OK Zamknięcie okna dialogowego Preferencje zadania Definicja siatki projektowej WYKONYWANA OPERACJA OPIS Wybór aksonometrycznego widoku konstrukcji (widok izometryczny SW) (Utwórz siatkę projektową) Otwarcie okna dialogowego Siatka projektowa, które umożliwia zdefiniowanie siatki projektowej ułatwiającej definicję trójwymiarowego modelu konstrukcji. Wybór siatki projektowej (prostopadłościan), zmiana wyglądu okna dialogowego. Wpisać: Siatka projektowa w polu Nazwa Na zakładce Rozmiar/Podział wpisać: 6000 / 2 w polu Szerokość 9000 / 2 w polu Długość 4000 / 1 w polu Wysokość Włączyć opcję Nieregularny obok pola Długość (pojawia się symbol ) Definicja nazwy siatki projektowej Definicja parametrów siatki projektowej. Wybór opcji umożliwiającej definicję nieregularnego rozkładu osi na długości siatki projektowej (porównaj rysunek poniżej). Robobat

10 strona: 10 RCAD Stal wersja Przykłady Otwarcie okna dialogowego Rozkład osi (długość). W kolumnie Współrzędna wprowadzić następujące wartości: 0; 5000; 4000; Definicja pozycji kolejnych osi. Uwaga: Wprowadzenie współrzędnej (rozstawu) i przejście kursorem do jakiegokolwiek pola edycyjnego (lub naciśnięcie OK) spowoduje automatyczne obliczenie wartości rozstawu (współrzędnej). OK LKM w zakładkę Opisy osi Dla Długości zdefiniować następujące parametry: Przedrostek - to pole pozostawić puste Wartość początkowa - 1 Krok - 1 Dla Szerokości zdefiniować następujące parametry: Przedrostek - to pole pozostawić puste Wartość początkowa - A Krok - 1 Dla Wysokości włączyć opcję Użytkownika (pojawia się symbol ) Definicja rozkładu osi (na długości), zamknięcie okna Rozkład osi (długość). Definicja parametrów opisu długości siatki. Definicja parametrów opisu szerokości siatki. Wybór opcji umożliwiającej definicję opisu nieregularnego rozkładu osi wzdłuż wysokości siatki. Robobat

11 RCAD Stal wersja Przykłady strona: 11 Otwarcie okna dialogowego Rozkład osi (wysokość). Wprowadzić następujące wartości: + 0; ; OK Definicja parametrów opisu wysokości siatki. zamknięcie okna dialogowego. 0,0 w linii komend Definicja punktu wstawienia. Rozpoczęcie definicji punktu wstawienia siatki projektowej, zamknięcie okna dialogowego Siatka projektowa. F8 Za pomocą kursora ustaw kierunek jako równoległy do osi X globalnego układu współrzędnych. Włączenie trybu ortogonalnego (ten klawisz należy wcisnąć tylko, jeśli tryb ortogonalny jest wyłączony). Wstawienie siatki (patrz rysunek poniżej), otwarcie okna dialogowego Siatka projektowa. Robobat

12 strona: 12 RCAD Stal wersja Przykłady Wybór typu siatki projektowej (klin), zmiana wyglądu okna dialogowego. Wpisać: Dach w polu Nazwa Na zakładce Rozmiar/podział wpisać: 6000 / 2 w polu Szerokość, 9000 / 2 w polu Długość 1000 / 1 w polu Wysokość 3000 w polu Kalenica Włączyć opcję Bez opisu Definicja nazwy siatki projektowej. Definicja parametrów siatki projektowej. Osie definiowanej siatki projektowej będą rysowane bez opisu. Rozpoczęcie definicji punktu wstawienia siatki projektowej, zamknięcie okna dialogowego Siatka projektowa. Robobat

13 RCAD Stal wersja Przykłady strona: 13 F3 Za pomocą funkcji OSNAP zdefiniować punkt początkowy siatki projektowej będący punktem przecięcia następujących osi: A; 1; Analogicznie zdefiniować punkt położony na przecięciu następujących osi: C; 1; Zamknij Włączenie funkcji OSNAP umożliwiającej automatyczną lokalizację punktów charakterystycznych (ten klawisz należy wcisnąć tylko, jeśli funkcja jest wyłączona). Definicja punktu wstawienia siatki. Wstawienie siatki (patrz rysunek poniżej), otwarcie okna dialogowego Siatka projektowa. Zamknięcie okna dialogowego Siatka projektowa Definicja profili Otwarcie okna dialogowego Profile. Otwarcie okna dialogowego Lista profili umożliwiającego dodanie do listy profili z dostępnych baz danych. W polu Baza danych wybrać opcję RPOL W polu Typ wybrać IPE Wybór bazy Katalog polskich profili walcowych. Wybór typu profilu, zmiana wyglądu lewego panela. Robobat

14 strona: 14 Z lewego panela wybrać profil: IPE200, Dodaj Analogicznie dodać następujące profile: PO 20, HEB 120 RCAD Stal wersja Przykłady Dodanie profilu IPE 200 do listy wybranych profili. Dodanie profili do listy. Zamknij Zakończenie definicji profilu, zamknięcie okna dialogowego Lista profili Definicja słupa W oknie dialogowym Profile wybrać: Profil - IPE 200; Materiał - STAL; Rodzina - Słup; Wybór parametrów przekroju. (Wstaw za pomocą linii) LKM w pionową linie na przecięciu następujących osi: A; 1;+ 0 A, 1,+4000 Wybór sposobu definiowania pręta, zamknięcie okna dialogowego Profile. Definicja linii wstawienia pręta. Robobat

15 RCAD Stal wersja Przykłady strona: 15 Powiększyć oknem zdefiniowany słup. LKM w zdefiniowany pręt PKM Modyfikacja Wybór słupa. Otwarcie menu kontekstowego. Otwarcie okna dialogowego Właściwości profili. W polu Obrót wybrać kąt 90 Zastosuj, OK Wybór wartości kąta, o który wybrany element zostanie obrócony. Obrót wybranego pręta o zdefiniowany kąt, zamknięcie okna dialogowego Właściwości profili. Powiększyć oknem dolną część zdefiniowanego słupa. (Stopa słupa - utwierdzenie) LKM w zdefiniowany słup Wybór opcji umożliwiającej definicję utwierdzonej stopy słupa. Otwarcie okna dialogowego Połączenia - Utwierdzenie słupa. Robobat

16 strona: 16 RCAD Stal wersja Przykłady Przesunąć okno dialogowe w taki sposób, aby dolna część słupa była również widoczna na ekranie. Na zakładce Blacha czołowa stopy wprowadzić wartości jak pokazano na rysunku powyżej, Zastosuj LKM w zakładkę Żebra Definicja wymiarów blachy czołowej stopy. Uwaga: Po naciśnięciu klawisza Zastosuj zdefiniowana blacha czołowa stopy zostanie wyświetlona na rysunku (w obszarze modelu). Na zakładce Żebra zdefiniować wartości jak na rysunku powyżej, Zastosuj LKM w zakładkę Śruby kotwiące Na zakładce Śruby kotwiące zdefiniować wartości jak na rysunku poniżej, Zastosuj Definicja geometrii żeber. Definicja parametrów śrub kotwiących. Robobat

17 RCAD Stal wersja Przykłady strona: 17 LKM w zakładkę Spoiny Na zakładce Spoiny wprowadzić wartości jak na rysunku poniżej Definicja spoin łączących słup ze stopą fundamentową. Zastosuj, OK Zamknięcie okna dialogowego Połączenia - Utwierdzenie słupa. Zdefiniowane połączenie i jego symbol (kolorowe okręgi) zostają wyświetlone na ekranie. Powiększyć maksymalnie widok tak, aby obejmował całą konstrukcję, wszystkie elementy rysunku zostaną wyświetlone na ekranie przy użyciu możliwie największej skali. LKM w zdefiniowany wcześniej słup i stopę fundamentową Wybór słupa wraz ze stopą fundamentową. Wybór opcji umożliwiającej kopiowanie wyselekcjonowanych elementów. Robobat

18 strona: 18 LKM w punkt położony na przecięciu następujących osi: A; 1; + 0 LKM w punkt położony na przecięciu następujących osi: C; 1; + 0 Wskazanie punktu bazowego. RCAD Stal wersja Przykłady Wskazanie punktu docelowego, skopiowanie wybranych elementów Definicja belki Otwarcie okna dialogowego Profile. W oknie dialogowym Profile wybrać: Profil - IPE 200; Materiał - STAL; Rodzina - Belka Wybór parametrów profilu. (Wstaw za pomocą 2 punktów) LKM w punkty przecięcia następujących osi: A; 1; B; 1; i: B; 1; C; 1; Wybór sposobu definiowania pręta, zamknięcie okna dialogowego Profile. Definicja belek. Ustawienie widoku z przodu. Uwaga: Użytkownik powinien sprawdzić, czy kąt wstawienia belki jest poprawny i, jeśli będzie to konieczne, poprawić go w sposób przedstawiony powyżej. Wybór aksonometrycznego widoku konstrukcji (widok izometryczny SW). Otwarcie okna dialogowego Profile. W oknie dialogowym Profile wybrać: Profil - HEB 120; Materiał - STAL; Rodzina - Belka Wybór parametrów przekroju (patrz rysunek poniżej). Robobat

19 RCAD Stal wersja Przykłady strona: 19 (Wstaw za pomocą 2 punktów) LKM w punkty przecięcia następujących osi: A; 1; A; 2; i: A; 2; A; 3; Analogicznie zdefiniować belki na osi C Wybór sposobu definiowania pręta, zamknięcie okna dialogowego Profile. Definicja belek. Definicja belek Połączenia Definicja połączenia słup-belka Ustawienie widoku z przodu. (Blacha czołowa- belka/półka słupa) LKM w słup po lewej stronie na rysunku LKM w belkę dochodzącą do wcześniej wybranego słupa Na zakładce Blacha czołowa ustawić parametry jak na rysunku poniżej, Zastosuj Rozpoczęcie definicji połączenia słupa z belką, w linii komend pojawia się komunikat: Wybierz słup. Wybór słupa, w linii komend pojawia się komunikat: Wybierz belkę. Wybór belki, otwarcie okna dialogowego Połączenia - Blacha czołowa belka/półka słupa. Wybór parametrów blachy czołowej, zmiana wyglądu połączenia na rysunku w obszarze modelu. Robobat

20 strona: 20 RCAD Stal wersja Przykłady LKM w zakładkę Żebra Na zakładce Żebra ustawić parametry jak na rysunku powyżej, Zastosuj LKM w zakładkę Otwory / Śruby Wybór parametrów określających geometrię żeber, zmiana wyglądu połączenia na rysunku. Robobat

21 RCAD Stal wersja Przykłady strona: 21 Na zakładce Otwory / Śruby ustawić parametry jak na rysunku powyżej, Zastosuj LKM w zakładkę Spoiny Na zakładce Spoiny zdefiniować parametry jak na rysunku poniżej, Zastosuj Wybór parametrów śrub. Definicja parametrów spoiny (pachwinowej) łączącej belkę z blachą czołową. OK Definicja połączenia i zamknięcie okna dialogowego. Zdefiniowane połączenie zostaje wyświetlone w obszarze modelu. Powiększ oknem część rysunku zawierającą słup po lewej stronie i belkę dochodzącą do niego (porównaj rysunek poniżej). Robobat

22 strona: 22 RCAD Stal wersja Przykłady Analogicznie zdefiniować połączenie słupa z belką na osi C Definicja połączenia belek Przy pomocy okna powiększ część rysunku zawierającą środkową część belki. (Blacha czołowa wierzchołek) LKM w belkę po lewej stronie ramy LKM w belkę po prawej stronie ramy Na zakładce Blacha czołowa ustawić parametry jak na rysunku poniżej Wyświetlenie komunikatu: Wybierz belkę główną w linii komend. Wybór belki głównej, wyświetlenie komunikatu: Wybierz belkę podrzędną w linii komend. Wybór belki podrzędnej, otwarcie okna dialogowego Połączenia - Blacha czołowa: wierzchołek. Wybór parametrów blachy czołowej. Robobat

23 RCAD Stal wersja Przykłady strona: 23 LKM w zakładkę Żebra Na zakładce włączyć opcje jak pokazano poniżej Wybór parametrów żeber. LKM w zakładkę Otwory / Śruby Na zakładce włączyć opcje jak pokazano poniżej Wybór parametrów śrub. Robobat

24 strona: 24 RCAD Stal wersja Przykłady LKM w zakładkę Spoiny Na zakładce włączyć opcje jak pokazano poniżej Wybór parametrów spoin. OK Zamknięcie okna dialogowego. Zdefiniowane połączenie zostaje wyświetlone na rysunku. Powiększ oknem część rysunku zawierającą zdefiniowane połączenie (porównaj rysunek poniżej). Robobat

25 RCAD Stal wersja Przykłady strona: Kopiowanie ramy Wybór aksonometrycznego widoku konstrukcji (widok izometryczny SW). Przy pomocy okna wybrać zdefiniowaną ramę konstrukcji Wybór wszystkich elementów ramy z połączeniami. Wybór opcji umożliwiającej kopiowanie wyselekcjonowanych elementów, typ W (Wiele). LKM w punkt położony na przecięciu następujących osi: B; 1; + 0 LKM w punkt położony na przecięciu następujących osi: B; 2; + 0 B; 3; + 0 Wskazanie punktu bazowego. Wskazanie punktów docelowych, skopiowanie wybranych elementów. Zdefiniowaną konstrukcję przedstawiono na rysunku poniżej. Robobat

26 strona: 26 RCAD Stal wersja Przykłady 1.6. Definicja i kopiowanie połączenia (Blacha czołowa: belka/środnik słupa) LKM w słup położony na punktach przecięcia następujących osi: A; 1; + 0 LKM w belkę dochodzącą do wcześniej wybranego słupa Na zakładce Blacha czołowa ustawić parametry jak na rysunku poniżej, Zastosuj Rozpoczęcie definicji połączenia słupa z belką, wyświetlenie komunikatu: Wybierz słup w linii komend. Wybór słupa, wyświetlenie komunikatu: Wybierz belkę w linii komend. Wybór belki, otwarcie okna dialogowego Połączenia - Blacha czołowa belka/środnik słupa. Wybór parametrów blachy czołowej, zmiana wyglądu połączenia na rysunku w obszarze modelu. Robobat

27 RCAD Stal wersja Przykłady strona: 27 LKM w zakładkę Dopasowanie Na zakładce Dopasowanie ustawić parametry jak na rysunku powyżej, Zastosuj LKM w zakładkę Otwory / Śruby Wybór parametrów określających geometrię dopasowania, zmiana wyglądu połączenia na rysunku. Robobat

28 strona: 28 RCAD Stal wersja Przykłady Na zakładce Otwory / Śruby ustawić parametry jak na rysunku powyżej, Zastosuj LKM w zakładkę Spoiny Na zakładce Spoiny zdefiniować parametry jak na rysunku poniżej, Zastosuj Wybór parametrów śrub. Definicja parametrów spoiny (pachwinowej) łączącej belkę z blachą czołową. OK, Definicja połączenia i zamknięcie okna dialogowego. Zdefiniowane połączenie zostaje wyświetlone w obszarze modelu. Przy użyciu widoku z lewej strony i okna -powiększ część rysunku zawierającą słup i belkę dochodzącą do niego (porównaj rysunek poniżej). Robobat

29 RCAD Stal wersja Przykłady strona: 29, (Kopiuj połączenie) LKM we wcześniej zdefiniowane połączenie belki ze środnikiem słupa (sfera w punkcie położonym na przecięciu osi A;1;+4000) Wybierz oknem całą konstrukcję, Enter Wybór aksonometrycznego widoku konstrukcji (widok izometryczny SW),powiększyć maksymalnie widok tak aby obejmował całą konstrukcję, wszystkie elementy rysunku zostaną wyświetlone na ekranie przy użyciu możliwie największej skali. Wybór opcji umożliwiającej kopiowanie wyselekcjonowanych połączeń. w linii komend pojawia się komunikat: Wybierz połączenie. Wybór połączenia słupa z belką, w linii komend pojawia się komunikat: Wskaż obiekt. Wskazanie profili, którym nadane zostanie wybrane połączenie (jeżeli wskazane zostaną wszystkie profile w modelu konstrukcji, to znalezione zostaną wszystkie profile którym może zostać nadane wybrane połączenie), zamknięcie okna dialogowego skopiowane połączenia zostają wyświetlone w obszarze modelu Definicja stężeń Wybór aksonometrycznego widoku konstrukcji (widok izometryczny SW). Rysowanie pomocniczej linii stężenia (przy użyciu opcji Rysuj / Linię dostępnej w menu programu AutoCAD ) jak przedstawiono na rysunku poniżej. Robobat

30 strona: 30 RCAD Stal wersja Przykłady Wyświetlenie komunikatu: Wybierz pierwszą pomocniczą linię stężenia w linii komend. LKM w linię pomocniczą stężenia PKM LKM w słup położony na przecięciu następujących osi: A; 1; + 0 LKM w słup położony na przecięciu następujących osi: A; 2; + 0 LKM we wszystkie górne i dolne ograniczenia stężenia (np. linie siatki projektowej) Wskazanie osi pierwszego stężenia, wyświetlenie komunikatu: Wybierz drugą pomocniczą linię stężenia w linii komend. Jeżeli tylko jedna linia pomocnicza stężenia zostanie zdefiniowana, to drugi krzyżulec stężenia będzie stanowić odbicie symetryczne krzyżulca zdefiniowanego przez pierwszą linię pomocniczą stężenia, wyświetlenie komunikatu: Wybierz pierwszy słup w linii komend. Wskazanie pierwszego słupa połączonego ze stężeniem, wyświetlenie komunikatu: Wybierz drugi słup w linii komend. Wskazanie drugiego słupa połączonego ze stężeniem, wyświetlenie komunikatu: Ograniczenia w linii komend. Definicja ograniczeń stężenia. PKM, PKM Otwarcie okna dialogowego Konstrukcje typowe - stężenia. LKM w zakładkę Blachy Na zakładce włączyć opcje jak pokazano poniżej Wybór parametrów blach. Robobat

31 RCAD Stal wersja Przykłady strona: 31 LKM w zakładkę Krzyżulce Na zakładce włączyć opcje jak pokazano poniżej Wybór parametrów krzyżulców. Robobat

32 strona: 32 LKM w zakładkę Śruby/Spoiny Na zakładce włączyć opcje jak pokazano poniżej Wybór parametrów śrub i spoin. RCAD Stal wersja Przykłady LKM w zakładkę Ofsety Na zakładce włączyć opcje jak pokazano poniżej Wybór parametrów prętów. Robobat

33 RCAD Stal wersja Przykłady strona: 33 LKM w zakładkę Pręty Na zakładce włączyć opcje jak pokazano poniżej Wybór parametrów prętów. Robobat

34 strona: 34 LKM w zakładkę Śruba rzymska Na zakładce włączyć opcje jak pokazano poniżej Wybór parametrów śruby rzymskiej. RCAD Stal wersja Przykłady Zastosuj, OK Zamknięcie okna dialogowego. Zdefiniowane stężenia zostają wyświetlone na rysunku (porównaj rysunek poniżej). Analogicznie zdefiniować stężenia na osi C Zdefiniowane stężenia zostają wyświetlone na rysunku (porównaj rysunek poniżej). Usunięcie linii pomocniczych stężenia (przy użyciu opcji Usuń dostępnej w programie AutoCAD ). Robobat

35 RCAD Stal wersja Przykłady strona: Definicja elementów warsztatowych T(ak) (Elementy warsztatowe) Wybór tej opcji umożliwia tworzenie elementów warsztatowych, w linii komend pojawia się komunikat: Czy chcesz usunąć dotychczas zdefiniowane elementy warsztatowe. Definicja elementów warsztatowych Pozycjonowanie elementów i grup Wybór widoku aksonometrycznego konstrukcji. (Grupy) - ikona znajduje się w oknie dialogowym Inspektor obiektów, na zakładce Model) PKM (w oknie dialogowym Inspektora obiektów, na zakładce Model), Zaznacz wszystko Wyświetlenie elementów warsztatowych na liście elementów modelu w oknie dialogowym Inspektor obiektów. Wybór całej konstrukcji. (Uruchom automatyczne) pozycjonowanie Wybór tej opcji umożliwia nadanie pozycji w sposób automatyczny. Otwarcie okna dialogowego Automatyczne pozycjonowanie. LKM w zakładkę Ogólne Robobat

36 strona: 36 W polu Poziom pozycjonowania wybrać opcję Obydwa typy W polu Przedrostek włączyć opcję wg rodziny. Wszystkie pozostałe parametry ustawić jak pokazano na rysunku poniżej RCAD Stal wersja Przykłady Wybór tych opcji umożliwia pozycjonowanie pojedynczych części i elementów warsztatowych oraz przyjęcie stosownie do rodziny ciągu znaków określającego przedrostek nadany wszystkim pozycjom. Przyjęcie parametrów pozycjonowania automatycznego. Uruchom Rozpoczęcie automatycznego pozycjonowania Przygotowanie wydruku Wydruki krok-po-kroku LKM na zakładkę Pozycje w oknie Inspektora obiektów LKM w dowolną pozycję np. S1 - słup położony na przecięciu następujących osi: A; 1; + 0) PKM Dołącz dokument Element warsztatowy 1:10, OK Zmiana wyglądu okna dialogowego, na liście dostępnych pozycji powinny być pokazane pozycje zdefiniowane przez użytkownika. Wybór pozycji. Otwarcie menu kontekstowego. Otwarcie okna dialogowego Wybierz szablon. Wybór szablonu. Na zakładce edycja pokazany zostaje rysunek wybranego elementu warsztatowego w różnych rzutach (odpowiednio do wybranego szablonu). W oknie Inspektora obiektów dodatkowe opcje (drzewko) zostają wyświetlone obok wybranej pozycji. Uwaga: Aktywny rysunek zostaje podświetlony na żółto i jest widoczny na zakładce Pozycje po rozwinięciu dostępnych opcji. Robobat

37 RCAD Stal wersja Przykłady strona: 37 LKM w zakładkę Arkusz edycyjny LKM w lewy górny widok (Dostosuj styl) Wyłączyć opcję Ukryte otwory Przejście do arkusza edycyjnego. Uaktywnienie widoku Otwarcie okna dialogowego Ustawienie styli wymiarowania - Element warsztatowy, które umożliwia modyfikację stylu wymiarowania. Zmiany w stylu wymiarowania (wyłączenie wymiarowania otworów ukrytych) porównaj rysunek poniżej. OK Ustawić kursor na zakładce Arkusz edycyjny, PKM Z szablonu Otwórz A2 RoboBAT 048 OK w otwartym oknie dialogowym Wstaw arkusze LKM w zakładkę A2 RoboBAT Zamknięcie okna dialogowego. Otwarcie menu kontekstowego. Otwarcie okna dialogowego Wybierz szablon z pliku umożliwiającego wybór szablonu. Wybór szablonu z listy dostępnych szablonów, zamknięcie okna dialogowego Wybierz szablon z pliku. Zamknięcie okna dialogowego. Na pasku u dołu ekranu pojawia się dodatkowa zakładka (A2 RoboBAT). Przejście do arkusza wydruku. Robobat

38 strona: 38 RCAD Stal wersja Przykłady Przejść na zakładkę Pozycje w oknie Inspektor obiektów i wybrać: S1 / S1_rysunek / Widok z góry LKM w zakładkę A2 RoboBAT PKM Dodaj do aktualnego wydruku LKM w miejscu docelowym dla wydruku Wybór widoku. Przejście do arkusza wydruku. Otwarcie podmenu kontekstowego. Wybór tej opcji powoduje wyświetlenie widoku w obszarze szablonu. Umiejscowienie widoku w obrębie szablonu A2 RoboBAT. Uwaga: Kliknięcie w ramkę dodanego widoku umożliwia zmianę jej rozmiarów. Postąpić analogicznie z innymi pozycjami utworzonymi w trakcie automatycznego generowania pozycji LKM w zakładkę Arkusz edycyjny LKM w lewy górny widok (Edytuj widok na pełnym ekranie) (Dodaj przekrój) LKM nad słupem w pobliżu blachy węzłowej LKM poniżej słupa PKM LKM po prawej stronie przekroju Przejście do arkusza edycji. Uruchomienie widoku Maksymalne zwiększenie widoku w celu jego edycji. Wybór tej opcji umożliwia wykonanie nowego przekroju przez element, w linii komend pojawia się komunikat: Wskaż pierwszy punkt przekroju. Definicja pierwszego punktu przekroju, w linii komend pojawia się komunikat: Wskaż kolejny punkt przekroju. Definicja drugiego punktu przekroju, w linii komend pojawia się komunikat: Wskaż kolejny punkt przekroju. W linii komend pojawia się komunikat: Wskaż zakres. Definicja zakresu przekroju, w linii komend pojawia się komunikat: Proszę podać nazwę przekroju. 1 Definicja nazwy przekroju. (Wyłącz tryb pełnoekranowy) Zamknięcie pełnoekranowego okna edycji, prezentacja czterech widoków z nowym przekrojem w prawej dolnej części. Umiejscowić nowy widok przekroju w obrębie szablonu A2 RoboBAT analogicznie jak pokazano powyżej. Robobat

39 RCAD Stal wersja Przykłady strona: 39 LKM w zakładkę Model i wybrać całą konstrukcję Na zakładce Model w oknie Inspektor obiektów kliknąć PKM i wybrać: Grupy Enter Główna Enter LKM na zakładkę Pozycje w oknie Inspektora obiektów LKM w pozycję: Główna PKM Dołącz dokument Grupa-izometria 1:50 OK W obszarze szablonu A2 RoboBAT przejść na zakładkę Pozycje w oknie Inspektor obiektów i wybrać: Główna / Główna_Rysunek / Izometria SW 1:50 PKM Dodaj do aktualnego wydruku LKM w miejscu docelowym dla wydruku LKM w widok Konstrukcja 3D Izometria SW (Zmień skalę widoku) Rozpoczęcie tworzenia widoku izometrycznego całej konstrukcji Definicja grupy elementów, w linii komend pojawia się komunikat: Typ grupy [Element warsztatowy/standard] <Standard>. Wybór standardowego typu grupy, w linii komend pojawia się komunikat: Podaj nazwę grupy: Definicja nazwy grupy, w linii komend pojawia się komunikat: Wskaż główną część, aby ustawić...[guw]: Definicja układu współrzędnych grupy. Zmiana wyglądu okna dialogowego, na liście dostępnych pozycji powinny być pokazane pozycje zdefiniowane przez użytkownika. Wybór pozycji. Otwarcie menu kontekstowego. Otwarcie okna dialogowego Wybierz szablon. Wybór szablonu. Na zakładce edycja pokazany zostaje rysunek wybranego elementu warsztatowego w różnych rzutach (odpowiednio do wybranego szablonu). W oknie Inspektora obiektów dodatkowe opcje (drzewko) zostają wyświetlone obok wybranej pozycji. Uwaga: Aktywny rysunek zostaje podświetlony na żółto i jest widoczny na zakładce Pozycje po rozwinięciu dostępnych opcji. Wybór widoku. Otwarcie podmenu kontekstowego. Wybór tej opcji powoduje wyświetlenie widoku w obszarze szablonu. Umiejscowienie widoku w obrębie szablonu A2 RoboBAT. Uwaga: Kliknięcie w ramkę dodanego widoku umożliwia zmianę jej rozmiarów. Uaktywnienie widoku W linii komend pojawia się komunikat: Podaj skalę widoku <50>: Typ: 150 Zmiana skali widoku na 1:150 Robobat

40 strona: 40 RCAD Stal wersja Przykłady Umiejscowienie widoku w obrębie szablonu A2 RoboBAT. Uwaga: Kliknięcie w ramkę dodanego widoku umożliwia zmianę jej rozmiarów. Enter (Zestawienie stali) LKM w miejscu docelowym dla tabeli Wybór tej opcji umożliwia wstawienie w obszarze wydruku tabeli zawierającej zestawienie stali, w linii komend pojawia się komunikat: Zakres tabeli. Przyjęcie zakresu tabeli: Wszystko. W linii komend pojawia się tekst: Podaj punkt wstawienia tabeli. Wstawienie tabeli z zestawieniem dla stali we wskazanym miejscu (porównaj poniższy rysunek). W analogiczny sposób można tworzyć i komponować na wydruku rysunki pozostałych pozycji Automatyczne wydruki LKM na zakładkę Pozycje w oknie Inspektora obiektów LKM w dowolną pozycję np. S4 - słup położony na przecięciu następujących osi: C; 2; + 0) Zmiana wyglądu okna dialogowego, na liście dostępnych pozycji powinny być pokazane pozycje zdefiniowane przez użytkownika. Wybór pozycji. Robobat

41 RCAD Stal wersja Przykłady strona: 41 PKM Automatyczne wydruki LKM w zakładkę Szablony Na zakładce włączyć opcje jak pokazano poniżej Otwarcie menu kontekstowego. Otwarcie okna dialogowego Automatyczna generacja rysunków. Wybór parametrów szablonów. LKM w zakładkę Formaty i skale Na zakładce Typ części wybrać Pojedyncze profile i zdefiniować skale oraz formaty jak pokazano na rysunku poniżej Definiuje formaty i skale dla pojedynczych profili. Robobat

42 strona: 42 Na zakładce Typ części zdefiniować analogicznie skale i formaty dla Pojedynczych blach i Elementów warsztatowych jak na rysunku powyżej LKM w zakładkę Zestawienie stali Na zakładce włączyć opcje jak pokazano poniżej RCAD Stal wersja Przykłady Definiuje formaty i skale dla pojedynczych blach elementów warsztatowych. Wybór parametrów zestawienia stali. i Generuj Rozpoczęcie generowania rysunku, zmiana wyglądu okna dialogowego. Zamknij Zamknięcie okna dialogowego, utworzony rysunek zostaje wyświetlony na ekranie (porównaj poniższy rysunek). Robobat

43 RCAD Stal wersja Przykłady strona: 43 Uwaga: Podwójne kliknięcie w którykolwiek element rysunku umożliwia zmianę jego właściwości (otwarte zostaje okno umożliwiające ich edycję) Edycja tabeli wydruku Powrót na zakładkę Model (Dynamiczny LUW) LKM w słup położony po lewej stronie pierwszej ramy LKM w punkt położony na przecięciu następujących osi: A; 1; + 0 Wybór opcji umożliwiającej ustawienie układu współrzędnych w sposób dynamiczny, wyświetlenie komunikatu: Wybierz element w linii komend. Wybór elementu, względem którego ustalony zostanie lokalny układ współrzędnych. Pojawienie się na ekranie znacznika umożliwiającego definicję układu współrzędnych, w linii komend pojawia się komunikat: Wskaż początek. Definicja początku dynamicznego układu współrzędnych, zmiana wyglądu znacznika, w linii komend pojawia się komunikat: Wskaż kierunek lub. Robobat

44 strona: 44 T(ył) N(ie) (Włączenie płaszczyzny tnącej) Pozostawić domyślne wartości wskazujące pozycję płaszczyzn tnących RCAD Stal wersja Przykłady Wybór kierunku lokalnego układu współrzędnych. W linii komend pojawia się komunikat: Czy chcesz dostosować widok do płaszczyzny LUW? Uwaga: Kierunek lokalnego układu współrzędnych może zostać zmieniony graficznie za pomocą myszki. Ruch myszą powoduje zmianę wyglądu znacznika i dostępnych opcji definiujących kierunek. Wybór tej opcji pozostawia widok używany dotychczas. Wybór tej opcji umożliwia definicję płaszczyzny tnącej. Elementy znajdujące się w zdefiniowanej płaszczyźnie tnącej pozostają widoczne na ekranie. Uwaga: Pozycja i orientacja płaszczyzny tnącej są określone przez zdefiniowany LUW (lokalny układ współrzędnych). Ustawienie widoku z przodu. Selekcja (Menedżer wydruku tabeli) Przy pomocy kursora wybrać wszystkie elementy kratownicy. Enter Automatyczne dopasowanie Zapis tabeli w formacie.xls lub.csv W polu Nazwa pliku wpisać: TABELA 1, Zapisz Zamknij Otwarcie okna dialogowego Menedżer wydruku tabeli, który umożliwia definicję (modyfikację) wyglądu zestawienia stali na wydruku. Zamknięcie okna dialogowego Menedżer wydruku tabeli, zmiana trybu pracy kursora (selekcja). Wybór elementów, dla których przygotowana zostanie tabela, powrót do okna Menedżer wydruku tabeli. Dostosowanie szerokości kolumn tabeli do nazw kolumn tabeli. Otwarcie okna dialogowego Zapisz jako, który umożliwia zapisanie tabeli w formacie arkusza. Zapis pliku, zamknięcie okna dialogowego Zapisz jako. Zamknięcie okna dialogowego Menedżer wydruku tabeli. Robobat

1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU RCAD RYSUNKI SZALUNKOWE - PROJEKT BUDYNKU

1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU RCAD RYSUNKI SZALUNKOWE - PROJEKT BUDYNKU RCAD Rysunki szalunkowe wersja 7.1 - Przykłady strona: 1 1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU RCAD RYSUNKI SZALUNKOWE - PROJEKT BUDYNKU W poniższym przykładzie przedstawiono zastosowanie programu RCAD Rysunki

Bardziej szczegółowo

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 3 1. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta

Bardziej szczegółowo

1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU

1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady strona: 1 1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU W poniższym przykładzie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU RCAD - ŻELBET

1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU RCAD - ŻELBET RCAD Żelbet wersja 7.1 - Przykłady strona: 1 1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU RCAD - ŻELBET W poniższym przykładzie przedstawiono zastosowanie programu RCAD - Żelbet do wykonania rysunków zbrojenia

Bardziej szczegółowo

1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - ŻELBET

1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - ŻELBET AutoCAD Structural Detailing - Żelbet - Przykłady strona: 1 1. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - ŻELBET W poniższym przykładzie przedstawiono zastosowanie programu AutoCAD

Bardziej szczegółowo

1.2. Przykład projektowania konstrukcji prętowej bez wykorzystania ekranów systemu ROBOT Millennium

1.2. Przykład projektowania konstrukcji prętowej bez wykorzystania ekranów systemu ROBOT Millennium ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 13 1.2. Przykład projektowania konstrukcji prętowej bez wykorzystania ekranów systemu ROBOT Millennium Ten przykład przedstawia

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29

ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29 ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29 1.3. Płyta żelbetowa Ten przykład przedstawia definicję i analizę prostej płyty żelbetowej z otworem. Jednostki danych: (m)

Bardziej szczegółowo

Spis treści NOWOŚCI... 5 ULEPSZENIA... 9

Spis treści NOWOŚCI... 5 ULEPSZENIA... 9 Co nowego 2018 Spis treści NOWOŚCI... 5 Zakrzywiona płyta czołowa... 5 Belka oparta na słupie... 5 Płatew Omega... 6 Płatew prostokątna... 6 Połączenie rur... 7 Edycja wielu połączeń... 7 Kreator Konstrukcji

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012. Przygotowanie do druku

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012. Przygotowanie do druku Przygotowanie do druku Polecenie: Narysować dołączony do ćwiczenia rysunek (na ostatniej stronie!) zgodnie z wytycznymi. Przygotować rysunek do wydruku tak, aby przypominał przedstawiony na rysunku poniżej.

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 1 SPIS TREŚCI 1. PRZYKŁADY... 3 1.1. PRZYKŁAD PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI PRĘTOWEJ Z WYKORZYSTANIEM EKRANÓW SYSTEMU ROBOT MILLENNIUM...

Bardziej szczegółowo

AutoCAD Structural Detailing - Stal - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

AutoCAD Structural Detailing - Stal - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI AutoCAD Structural Detailing - Stal - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. OPIS PROGRAMU... 6 1.1. OGÓLNY OPIS PROGRAMU... 6 1.2. ETAPY PRACY NAD RYSUNKAMI PROJEKTU KONSTRUKCJI... 7 1.3. OPCJE

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Aplikacja ArcMap nadaje się do edycji danych równie dobrze jak do opracowywania map. W tym ćwiczeniu rozbudujesz drogę prowadzacą do lotniska łącząc jej przedłużenie z istniejącymi

Bardziej szczegółowo

AutoCAD Structural Detailing 2010. Pierwsze kroki z programem AutoCAD Structural Detailing, moduł Stal

AutoCAD Structural Detailing 2010. Pierwsze kroki z programem AutoCAD Structural Detailing, moduł Stal AutoCAD Structural Detailing 2010 Pierwsze kroki z programem AutoCAD Structural Detailing, moduł Stal Copyright 2009 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone Ta publikacja, ani żadna jej część, nie może

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku.

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku. 1 Spis treści Ćwiczenie 1...3 Tworzenie nowego rysunku...3 Ustawienia Siatki i Skoku...4 Tworzenie rysunku płaskiego...5 Tworzenie modeli 3D...6 Zmiana Układu Współrzędnych...7 Tworzenie rysunku płaskiego...8

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku...

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku... Wstęp... 5 Pierwsze kroki... 7 Pierwszy rysunek... 15 Podstawowe obiekty... 23 Współrzędne punktów... 49 Oglądanie rysunku... 69 Punkty charakterystyczne... 83 System pomocy... 95 Modyfikacje obiektów...

Bardziej szczegółowo

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 305 9. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta konstrukcji:

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5: Style tekstu

Rozdział 5: Style tekstu 5. STYLE TEKSTU Posługując się edytorem MS Word trudno nie korzystać z możliwości jaką daje szybkie formatowanie z użyciem stylów. Stylem określa się zestaw parametrów formatowych, któremu nadano określoną

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i obliczenia statyczne kratownicy w AxisVM Krok po kroku

Modelowanie i obliczenia statyczne kratownicy w AxisVM Krok po kroku Modelowanie i obliczenia statyczne kratownicy w AxisVM Krok po kroku Nowe zadanie Oś Z jest domyślną osią działania grawitacji. W ustawieniach programu można przypisać dowolny kierunek działania grawitacji.

Bardziej szczegółowo

Szablon rysunku zawiera zawsze Wrzynajmniej jeden arkusz formatowy oraz Woszczególne Warametry

Szablon rysunku zawiera zawsze Wrzynajmniej jeden arkusz formatowy oraz Woszczególne Warametry WstWW Szablony mogą rewrezentować znaczną czwść Wrojektu. Istnieje duża różnica miwdzy Szablonem Projektu i Szablonem Rysunku. ProszW zawoznać siw z tymi terminami, Wonieważ są one Wodstawowe Wrzy Wracy

Bardziej szczegółowo

Auto CAD 14 5-1. Punkt przecięcia się obiektów

Auto CAD 14 5-1. Punkt przecięcia się obiektów Auto CAD 14 5-1 5. Punkty charakterystyczne obiektów. 5.1 Wstęp Obiekty AutoCAD-a mają punkty charakterystyczne. Rodzaj punktów charakterystycznych zależy od typu obiektu. Przykładowo punktami charakterystycznymi

Bardziej szczegółowo

Rysowanie istniejącego profilu

Rysowanie istniejącego profilu BeStCAD - Moduł STAL 1 Rysowanie istniejącego profilu Rysuje przekrój poprzeczny lub widoki boczne pozycji istniejącej na rysunku. Ikona: Polecenie: STI Menu: Stal Rysuj istniejący Polecenie służy do rysowania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie i teksty. Polecenie:

Wymiarowanie i teksty. Polecenie: 11 Wymiarowanie i teksty Polecenie: a) Utwórz nowy rysunek z pięcioma warstwami, dla każdej warstwy przyjmij inny, dowolny kolor oraz grubość linii. Następnie narysuj pokazaną na rysunku łamaną warstwie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku.

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku. ĆWICZENIE 1 - Podstawy modelowania 3D Rozdział zawiera podstawowe informacje i przykłady dotyczące tworzenia trójwymiarowych modeli w programie SolidWorks. Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale są podstawą

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Lokalizacja... 5 Zgodność z AutoCAD Nowe punkty lokalizacji... 5 Pale z obiektów ACIS... 5

SPIS TREŚCI. Lokalizacja... 5 Zgodność z AutoCAD Nowe punkty lokalizacji... 5 Pale z obiektów ACIS... 5 Co nowego w Advance Concrete 2015 Co nowego w Autodesk Advance Concrete 2015 SPIS TREŚCI ZMIANA MARKI... 5 POZOSTAŁE... 5 Lokalizacja... 5 Zgodność z AutoCAD 2015... 5 MODEL... 5 Nowe punkty lokalizacji...

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012 Rysowanie precyzyjne 7 W ćwiczeniu tym pokazane zostaną wybrane techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2012, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Narysować

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE ARKUSZY Z PRZEKROJAMI POPRZECZNYMI

TWORZENIE ARKUSZY Z PRZEKROJAMI POPRZECZNYMI GIS i infrastruktura TWORZENIE ARKUSZY Z PRZEKROJAMI POPRZECZNYMI 1. Przygotowanie szablonu. 1. W AutoCAD Civil 3D 2011 wybierz polecenie Otwórz (polecenie otwierające rysunek). 2. W oknie dialogowym Wybierz

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych stylów. Włączanie okna stylów. 1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować

Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych stylów. Włączanie okna stylów. 1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować Style Bardzo często w edytorze podczas pisania tekstu zachodzi potrzeba wielokrotnego powtórzenia czynności związanych z formatowaniem. Aby zapobiec stałemu otwieraniu okien dialogowych i wybierania stale

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D Wprowadzenie do rysowania w 3D 13 Praca w środowisku 3D Pierwszym krokiem niezbędnym do rozpoczęcia pracy w środowisku 3D programu AutoCad 2010 jest wybór odpowiedniego obszaru roboczego. Można tego dokonać

Bardziej szczegółowo

SolidWorks 2012 odpowiedzi na często zadawane pytania Jerzy Domański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jdom@uwm.edu.pl

SolidWorks 2012 odpowiedzi na często zadawane pytania Jerzy Domański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jdom@uwm.edu.pl Materiały pomocnicze dla studentów z zakresu zastosowania programu SolidWorks 2012 Autor Jerzy Domański jdom@uwm.edu.pl Wydział Nauk Technicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Materiały przeznaczone

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RAMY PRZESTRZENNEJ W SYSTEMIE ROBOT. Adam Wosatko Tomasz Żebro

ANALIZA RAMY PRZESTRZENNEJ W SYSTEMIE ROBOT. Adam Wosatko Tomasz Żebro ANALIZA RAMY PRZESTRZENNEJ W SYSTEMIE ROBOT Adam Wosatko Tomasz Żebro v. 0.1, marzec 2009 2 1. Typ zadania i materiał Typ zadania. Spośród możliwych zadań(patrz rys. 1(a)) wybieramy statykę ramy przestrzennej

Bardziej szczegółowo

b) Dorysuj na warstwie pierwszej (1) ramkę oraz tabelkę (bez wymiarów) na warstwie piątej (5) według podanego poniżej wzoru:

b) Dorysuj na warstwie pierwszej (1) ramkę oraz tabelkę (bez wymiarów) na warstwie piątej (5) według podanego poniżej wzoru: Wymiarowanie i teksty 11 Polecenie: a) Utwórz nowy rysunek z pięcioma warstwami, dla każdej warstwy przyjmij inny, dowolny kolor oraz grubość linii. Następnie narysuj pokazaną na rysunku łamaną na warstwie

Bardziej szczegółowo

Opis ikon OPIS IKON. Ikony w pionowym pasku narzędzi: Ikony te używane są przy edycji mapy. ta ikona otwiera szereg kolejnych ikon, które pozwalają na

Opis ikon OPIS IKON. Ikony w pionowym pasku narzędzi: Ikony te używane są przy edycji mapy. ta ikona otwiera szereg kolejnych ikon, które pozwalają na OPIS IKON Poniższa instrukcja opisuje ikony w programie Agrinavia Map. Funkcje związane z poszczególnymi ikonami, można również uruchomić korzystając z paska narzędzi. Ikony w pionowym pasku narzędzi:

Bardziej szczegółowo

ESOP - Podręcznik do tworzenia modułów strona: 1 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ESOP... 2 2. KRÓTKI OPIS PROGRAMU ESOP...

ESOP - Podręcznik do tworzenia modułów strona: 1 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ESOP... 2 2. KRÓTKI OPIS PROGRAMU ESOP... ESOP - Podręcznik do tworzenia modułów strona: 1 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ESOP... 2 2. KRÓTKI OPIS PROGRAMU ESOP... 2 3. PODSTAWOWE OPERACJE WYKONYWANE PODCZAS TWORZENIA MODUŁU... 3 3.1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zgodność z AutoCAD 2015... 5. Usprawnione linie pomocnicze... 6 Wymiary... 6 Ręcznych wymiarów... 6. Eksport do Autodesk Navisworks...

Spis treści. Zgodność z AutoCAD 2015... 5. Usprawnione linie pomocnicze... 6 Wymiary... 6 Ręcznych wymiarów... 6. Eksport do Autodesk Navisworks... Co nowego w Advance Steel 2015 Co nowego w Autodesk Advance Steel 2015 Spis treści ZMIANA MARKI... 5 INNE... 5 Zgodność z AutoCAD 2015... 5 ADVANCE STEEL NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA... 5 ZESTAWIENIA... 5 RYSUNKI...

Bardziej szczegółowo

BeStCAD - Moduł STAL 1. Po uruchomieniu polecenia pojawi się następujący komunikat:

BeStCAD - Moduł STAL 1. Po uruchomieniu polecenia pojawi się następujący komunikat: BeStCAD - Moduł STAL 1 Edycja profili Edytuje numer, profil oraz długość pozycji. Ikona: Polecenie: STE Menu: Stal Edycja profilu Edytuj profil Polecenie służy do modyfikacji wyglądu lub informacji dopisanej

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 2 - Rysowanie precyzyjne

Ćwiczenie nr 2 - Rysowanie precyzyjne Ćwiczenie nr 2 - Rysowanie precyzyjne Materiały do kursu Skrypt CAD AutoCAD 2D strony: 37-46. Wprowadzenie Projektowanie wymaga budowania modelu geometrycznego zgodnie z określonymi wymiarami, a to narzuca

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. I. Wymiarowanie

Ćwiczenie 3. I. Wymiarowanie Ćwiczenie 3 I. Wymiarowanie AutoCAD oferuje duże możliwości wymiarowania rysunków, poniżej zostaną przedstawione podstawowe sposoby wymiarowania rysunku za pomocą różnych narzędzi. 1. WYMIAROWANIE LINIOWE

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 291 7. BAZY PROFILI PRĘTÓW W programie Robot Millennium użytkownik może wykorzystywać kilka baz profili prętów. Wszystkie dane dotyczące geometrii

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH Czym są pliki i foldery? krótkie przypomnienie Wszelkie operacje można przedstawić w postaci cyfrowej. Do tego celu wykorzystywane są bity - ciągi zer i jedynek. Zapisany

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

ArCADia INSTALACJE KANALIZACYJNE PODSTAWY - Wersja 2.0

ArCADia INSTALACJE KANALIZACYJNE PODSTAWY - Wersja 2.0 ArCADia INSTALACJE KANALIZACYJNE - Wersja 2.0 Luty 2015 1 ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE to moduł branżowy systemu ArCADia. który pozwala na stworzenie profesjonalnej dokumentacji technicznej wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z DRABINĄ I KOMINEM W 2D

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z DRABINĄ I KOMINEM W 2D Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zakład Informacji Przestrzennej Inżynieria Środowiska INSTRUKCJA KOMPUTEROWA z Rysunku technicznego i geometrii wykreślnej RYSUNEK TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Rysowanie precyzyjne. Polecenie:

Rysowanie precyzyjne. Polecenie: 7 Rysowanie precyzyjne W ćwiczeniu tym pokazane zostaną różne techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2010, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Z uwagi na

Bardziej szczegółowo

Menu Narzędzia w Edytorze symboli i Edytorze Widoku aparatów

Menu Narzędzia w Edytorze symboli i Edytorze Widoku aparatów Menu Narzędzia w Edytorze symboli i Edytorze Widoku aparatów Wyświetlanie właściwości elementów Polecenie umożliwia wyświetlenie właściwości elementu. Narzędzia > Status > Elementu Menu kontekstowe: Status

Bardziej szczegółowo

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika strona: 357 7. BAZY PROFILI PRĘTÓW W programie ROBOT Millennium użytkownik może wykorzystywać kilka baz profili prętów. Wszystkie dane dotyczące geometrii

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 wałek MegaCAD 2005 2D przykład 1 Jest to prosty rysunek wałka z wymiarowaniem. Założenia: 1) Rysunek z branży mechanicznej; 2) Opracowanie w odpowiednim systemie warstw i grup; Wykonanie 1)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentacji 2D

Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji technicznej 2D dotyczy określonej części (detalu), uprzednio wykonanej w przestrzeni trójwymiarowej. Tworzenie rysunku 2D rozpoczynamy wybierając z menu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Projekt przykładowy pozwoli nabyć pewne doświadczenie W używaniu SEE Building LT.

Projekt przykładowy pozwoli nabyć pewne doświadczenie W używaniu SEE Building LT. WproWadzenie Projekt przykładowy pozwoli nabyć pewne doświadczenie W używaniu SEE Building LT. Ten projekt jest to przykład projektu składającego się z dwóch schematów zasadniczych. PierWszy schemat zawiera

Bardziej szczegółowo

Połączenie AutoCad'a z bazą danych

Połączenie AutoCad'a z bazą danych Połączenie AutoCad'a z bazą danych Założenie bazy danych z pojedynczą tablicą Samochody, za pomocą aplikacji MS Access 1. Na dysku C: założyć katalog: C:\TKM\GR1x 2. Do tego katalogu przekopiować plik:

Bardziej szczegółowo

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Narzędzia do nawigacji znajdują się w lewym górnym rogu okna mapy. Przesuń w górę, dół, w lewo, w prawo- strzałki kierunkowe pozwalają przesuwać mapę w wybranym

Bardziej szczegółowo

I. Instalacja programu. Dopasowanie CADprofi do programu CAD

I. Instalacja programu. Dopasowanie CADprofi do programu CAD I. Instalacja programu Pliki instalacyjne można pobrać z internetu lub z płyty MULTIMEDIA CD. Na płycie znajduje się folder Program do współpracy z AUTOCAD. W folderze jest plik lamel-cad (wersja) który

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA REDAKTORÓW Modułu ANKIETY v 3.0 WWW.CONCEPTINTERMEDIA.PL 1 1. WPROWADZENIE Rys. 1 Widok modułu ankiet od strony Internauty (pytanie) Rys.

Bardziej szczegółowo

Przedszkolaki Przygotowanie organizacyjne

Przedszkolaki Przygotowanie organizacyjne Celem poniższego ćwiczenia jest nauczenie rozwiązywania zadań maturalnych z wykorzystaniem bazy danych. Jako przykład wykorzystano zadanie maturalne o przedszkolakach z matury w 2015 roku. Przedszkolaki

Bardziej szczegółowo

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2.

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją... 2 1.1 Układ strony... 2 strona 1 z 7 1 Podstawy pracy z aplikacją InDesign jest następcą starzejącego się PageMakera. Pod wieloma względami jest do niego bardzo

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Usługi Informatyczne "SZANSA" - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, Bielsko-Biała

Usługi Informatyczne SZANSA - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, Bielsko-Biała Usługi Informatyczne "SZANSA" - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, 43-305 Bielsko-Biała NIP 937-22-97-52 tel. +48 33 488 89 39 zwcad@zwcad.pl www.zwcad.pl Aplikacja do rysowania wykresów i oznaczania

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

BeStCAD - Moduł ŻELBET 1. Przed przystąpieniem do tworzenia pręta zbrojeniowego narysuj polilinią kształt pręta.

BeStCAD - Moduł ŻELBET 1. Przed przystąpieniem do tworzenia pręta zbrojeniowego narysuj polilinią kształt pręta. BeStCAD - Moduł ŻELBET 1 Twórz pręt Tworzy pręty zbrojeniowe z polilinii. Ikona: Polecenie: ZBT Menu: Żelbet Twórz pręt Polecenie służy do zamiany polilinii i specjalnych bloków na pręty zbrojeniowe. Zasada

Bardziej szczegółowo

DesignCAD 3D Max 24.0 PL

DesignCAD 3D Max 24.0 PL DesignCAD 3D Max 24.0 PL Październik 2014 DesignCAD 3D Max 24.0 PL zawiera następujące ulepszenia i poprawki: Nowe funkcje: Tryb RedSDK jest teraz dostępny w widoku 3D i jest w pełni obsługiwany przez

Bardziej szczegółowo

62. Redagowanie rzutów 2D na podstawie modelu 3D

62. Redagowanie rzutów 2D na podstawie modelu 3D 62 62. Redagowanie rzutów 2D na podstawie modelu 3D Możliwość redagowania zespolonych z modelami 3D rzutów klasycznej dokumentacji 2D pojawiła się w wersji 2012 programu AutoCAD. Dopiero jednak w wersji

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH Joanna Bartnicka Joanna.Bartnicka@polsl.pl Treści kształcenia 1. Prace inżynierskie w cyklu życia produktu: stadia cyklu życia produktu, typy życia produktu.

Bardziej szczegółowo

Przypisy i przypisy końcowe

Przypisy i przypisy końcowe - 1 - Przypisy i przypisy końcowe Przypisami nazywamy pewne teksty służące do podawania wyjaśnień, komentarzy, odsyłaczy do tekstu, do bibliografii itp. Edytor WORD rozróżnia dwa rodzaje przypisów: przypisy

Bardziej szczegółowo

AutoCAD laboratorium 6

AutoCAD laboratorium 6 AutoCAD laboratorium 6 Spis treści 1 SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Z POPRZEDNICH ZAJĘĆ... 4 Zad. 1. Wczytaj 3 dowolne rodzaje linii, aby były widoczne w pasku rozwijalnym.... 4 Zad. 2. Utwórz dwie warstwy o nazwach

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

AUTOCAD MIERZENIE I PODZIAŁ

AUTOCAD MIERZENIE I PODZIAŁ AUTOCAD MIERZENIE I PODZIAŁ Czasami konieczne jest rozmieszczenie na obiekcie punktów lub bloków, w równych odstępach. Na przykład, moŝe zachodzić konieczność zlokalizowania na obiekcie punktów oddalonych

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE

OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE R 3 OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE PROJEKTOWANIE Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU Solid Edge Cz. I Part 14 A 1,5 15 R 2,5 OO6 R 4,5 12,72 29 7 A 1,55 1,89 1,7 O33 SECTION A-A OPRACOWANIE: mgr inż. Marcin Bąkała Uruchom

Bardziej szczegółowo

Obszar pierwszy to pasek narzędzi (rys. 1) zawierający skróty do najczęściej uŝywanych funkcji. Rys. 1 Pasek Narzędzi

Obszar pierwszy to pasek narzędzi (rys. 1) zawierający skróty do najczęściej uŝywanych funkcji. Rys. 1 Pasek Narzędzi Do najwaŝniejszych zmian w CERTO v4.0 naleŝy: MoŜliwość wczytywania do programu plików graficznych zawierających rzuty lub przekroje budynku i zaznaczania na nich elementów wprowadzanych do programu CERTO.

Bardziej szczegółowo

dla gastronomii i hoteli S4H W PRAKTYCE DOPASUJ NASZE PROGRAMY DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY S4H POS MODYFIKACJE EKRANU BONOWANIA

dla gastronomii i hoteli S4H W PRAKTYCE DOPASUJ NASZE PROGRAMY DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY S4H POS MODYFIKACJE EKRANU BONOWANIA OPROGRAMOWANIE dla gastronomii i hoteli S4H W PRAKTYCE DOPASUJ NASZE PROGRAMY DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY S4H POS MODYFIKACJE EKRANU BONOWANIA 1 S4H w praktyce Spis treści 2... 3 1 Automatyczne rozmieszczenie

Bardziej szczegółowo

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Informacje ogólne Korzystanie z ćwiczeń Podczas rysowania w AutoCADzie, praca ta zwykle odbywa się w przestrzeni modelu. Przed wydrukowaniem rysunku,

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Virtual Steel. Version Przewodnik startowy

Virtual Steel. Version Przewodnik startowy Virtual Steel Version 7.00 Przewodnik startowy Marzec 2016 Spis treści Wstęp... 4 Zasady pracy programu...4 Interface użytkownika... 6 Modelowanie konstrukcji...7 Pręty... 7 Fundamenty... 9 Punkty pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo