SPIS TRE CI OD WYDAWCY... LIII I. CECHY (ZASADY) VAT... 1 II. CZYNNO CI NIEOPODATKOWANE VAT... 20

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TRE CI OD WYDAWCY... LIII I. CECHY (ZASADY) VAT... 1 II. CZYNNO CI NIEOPODATKOWANE VAT... 20"

Transkrypt

1 SPIS TRE CI OD WYDAWCY... LIII I. CECHY (ZASADY) VAT Podstawowe cechy podatku od towarów i us ug jako odmiany podatku od warto ci dodanej Powszechno VAT Wielofazowo i proporcjonalno VAT Potr calno VAT Zasada neutralno ci VAT Nowa Dyrektywa VAT zast puj ca od 1 stycznia 2007 roku I i VI Dyrektyw Obowi zek przestrzegania wymogów Dyrektyw Bezpo rednia skuteczno dyrektyw, czyli mo liwo stosowania ich przez podatników Po rednia skuteczno Dyrektywy unijnej VAT, czyli wyk adnia ustawy o VAT w zgodzie z t Dyrektyw Zasady ogólne prawa Unii Europejskiej znajduj ce zastosowanie przy wyk adni przepisów VAT Zasada pierwsze stwa prawa unijnego Do stosowania prawa unijnego obowi zane s tak e organy podatkowe Minister Finansów ma obowi zek wyda pisemn interpretacj w zakresie przepisów Dyrektywy 2006/112/WE Kompetencje Trybuna u Konstytucyjnego do kontroli zgodno ci z konstytucj aktów stanowionych przez organy Unii Europejskiej II. CZYNNO CI NIEOPODATKOWANE VAT Czynno ci wy czone z opodatkowania Zbycie przedsi biorstwa lub zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa Aport przedsi biorstwa lub zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa do spó ki Zbycie ca o ci lub cz ci przedsi biorstwa powinno by rozumiane funkcjonalnie i jednolicie w ca ej Unii Europejskiej Aport przedsi biorstwa z wy czeniem nieruchomo ci Przedsi biorstwo a outsourcing obs ugi kadrowej, informatycznej i finansowej Dzia alno w zakresie gier losowych, zak adów wzajemnych i gier na automatach Czynno ci, które nie mog by przedmiotem prawnie skutecznej umowy Sprzeda przemyconych p yt kompaktowych powinna podlega VAT Niedobór a VAT Us ugi na potrzeby przedsi biorstwa podatnika Przekazanie towaru do w asnego sklepu (zak adu) V

2 13. Przeznaczenie zakupionych towarów na wyposa enie biura Nieodp atne przesuni cie rodków trwa ych Przesuni cie towarów mi dzy zak adami podatnika Us ugi wykonywane poza terytorium Polski Dokumentowanie czynno ci niepodlegaj cych opodatkowaniu Czynno ci wykonywane w ramach r kojmi i gwarancji niepodlegaj ce opodatkowaniu i opodatkowane Przekazanie drukowanych materia ów reklamowych i informacyjnych, prezentów o ma ej warto ci oraz próbek nie podlega VAT Warto prezentów, których przekazanie nie podlega opodatkowaniu Nieodp atne przekazanie materia ów ekspozycyjnych kontrahentom przekazaniem próbki niepodlegaj cym opodatkowaniu Poj cie próbki i prezentu o ma ej warto ci w wyroku ETS Nabywanie i zbywanie akcji lub udzia ów a VAT Sprzeda udzia ów w spó ce z o.o Odszkodowanie za wadliwy towar Jednorazowa sprzeda udzia u w niezabudowanej nieruchomo ci nie podlega VAT, lecz PCC Nielegalny pobór energii i gazu w orzecznictwie s dów administracyjnych Kradzie nie jest czynno ci opodatkowan Kradzie samochodu i wyp ata odszkodowania Wydanie specyfikacji przetargowej a VAT Przekszta cenie prawa u ytkowania wieczystego w prawo w asno ci rodki otrzymane z funduszu urz du pracy, tzw. de minimis, nie s opodatkowane VAT Sprzeda talonów towarowych Wydawanie za odp atno ci kart identyfikacyjnych b d cych przepustkami Wydanie gruntu w oparciu o umow zbycia po dniu 30 kwietnia 2004 roku w sytuacji zap aty ceny przed 1 maja 2004 roku Wspólne dzia ania marketingowe dwóch podmiotów gospodarczych nie s wzajemnym wiadczeniem us ug Nieodp atne udost pnienie maszyn w ramach umowy kooperacyjnej Nieodp atne przekazanie infrastruktury drogowej na rzecz gminy Premia pieni na jedynie z tytu u osi gni cia satysfakcjonuj cej dostawc wielko ci obrotów Kiedy napiwek nie podlega opodatkowaniu? Prawnicze porady pro bono Us ugi w zakresie gospodarki komunalnej samorz dowego zak adu bud etowego na rzecz jednostki samorz du terytorialnego nie podlegaj VAT Sprzeda gruntu dotychczasowym u ytkownikom wieczystym nie podlega VAT VI III. CZYNNO CI OPODATKOWANE VAT A. Zagadnienia ogólne Wzorzec czyli jak przedmiot opodatkowania unormowany zosta w dyrektywie VAT Okre lenie zakresu opodatkowania w polskiej ustawie o VAT Dostawa towarów i wiadczenie us ug na terytorium kraju Zasada terytorialno ci Odp atno dostawy towarów oraz wiadczenia us ug Brak zachowania warunków oraz form okre lonych prawem a opodatkowanie czynno ci Towary i us ugi w ustawie o VAT a klasyfikacje statystyczne... 70

3 8. Przyj cie przy identyfikowaniu towarów i us ug dla potrzeb obrotów krajowych PKWiU z 2008 roku w miejsce PKWiU z 1997 roku Zakres rzeczowy PKWiU B. Dostawa towarów Dostawa towarów o charakterze odp atnym Dostawa towarów o charakterze nieodp atnym C. wiadczenie us ug Poj cie us ugi w ustawie o VAT Opodatkowanie odp atnego wiadczenia us ug Opodatkowanie nieodp atnego wiadczenia us ug D. Likwidacja lub zaprzestanie dzia alno ci gospodarczej Opodatkowanie likwidacji lub zaprzestania dzia alno ci gospodarczej IV. DAROWIZNY I NIEODP ATNE PRZEKAZANIA Darowizna (przekazanie) towarów podatnika dostaw Zu ycie artyku ów spo ywczych w ramach dzia alno ci gospodarczej podatnika Darmowe bilety promocyjne na spektakl teatralny bez VAT Nieodp atne przekazanie towarów, których zakup nie uprawnia do odliczenia VAT nieopodatkowane Przy czenie urz dzenia wybudowanego przez podatnika do sieci przedsi biorstwa energetycznego Nieodp atne przekazanie infrastruktury drogowej na rzecz gminy a opodatkowanie Darowizna podstawa opodatkowania i dokumentowanie Darowizna produktów spo ywczych zwolniona od podatku Stawka podatku przy darowi nie Darmowy upominek przy sprzeda y premiowej Darowizna us ug, czyli nieodp atne wiadczenie us ug na cele zwi zane z dzia alno ci gospodarcz podatnika nie podlega VAT Opodatkowanie gratisowego kompletu kosmetycznego, który spe nia definicj ma ego prezentu Przekazanie kilku prezentów do 10 z bez VAT Przekazanie nagród w konkursach i programach lojalno ciowych a VAT Przekazanie samochodu na z omowanie Przekazanie firmy najbli szej rodzinie w formie darowizny Przekazywanie urz dze do u ywania sprzedawcom w ramach umów u yczenia oraz umów nienazwanych Do adowanie telefonu w promocji nie jest opodatkowane VAT Nieodp atne przej cie przebudowanej sieci energetycznej V. DEKLARACJE VAT Wzory deklaracji Kto ma obowi zek, a kto nie ma obowi zku sk adania deklaracji? Terminy sk adania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D W a ciwo miejscowa naczelnika urz du skarbowego wed ug ustawy o VAT Wzór deklaracji kwartalnej VAT-7D Deklaracje kwartalne VAT-7D dla wszystkich podatników Deklaracje sk adane przez podatników, którzy utracili prawo do stosowania metody kasowej lub z metody tej zrezygnowali VII

4 8. Nieopodatkowane transakcje dokonywane poza terytorium kraju w deklaracji VAT Podatnicy sk adaj cy deklaracj VAT Podatnicy sk adaj cy deklaracj VAT-9M Podatnicy sk adaj cy deklaracj VAT Podatnicy sk adaj cy deklaracj VAT Zasada samoobliczenia (zadeklarowania) podatku Odroczenie terminu z o enia deklaracji Podpisywanie deklaracji VAT przez pe nomocnika Korekta deklaracji VAT-7 zasady ogólne Korekta deklaracji dokonana przez organ podatkowy Wezwanie do dokonania korekty deklaracji Korekta deklaracji VAT-7, gdy podatnik pomyli si na niekorzy fiskusa Korekta deklaracji polegaj ca na zwi kszeniu podatku naliczonego Zawieszenie prawa do korekty deklaracji Skutki korekty deklaracji Korekta deklaracji mo liwa podczas czynno ci sprawdzaj cych Korekta deklaracji z o ona w trakcie kontroli podatkowej Deklaracja, w której sprzedawca uwzgl dnia faktur koryguj c podwy szaj c podatek nale ny Wprowadzenie przez dostawc towaru w b d po rednika co do stawki podatku a okres korekty deklaracji Deklaracja, w której sprzedawca dokonuje obni enia podatku nale nego z faktury koryguj cej Rozliczenie faktur koryguj cych w deklaracji sprzedawcy w interpretcji organu podatkowego Deklaracja, w której nabywca obni a podatek naliczony z tytu u otrzymanej faktury koryguj cej zawy ony podatek nale ny Uchybienie terminowi do z o enia deklaracji a prawo do odliczenia podatku naliczonego Organ podatkowy obowi zany do uwzgl dnienia z urz du podatku naliczonego Liczenie 60-dniowego terminu zwrotu podatku w przypadku korekty deklaracji Termin i zasady rozliczenia podatku za okresy miesi czne Termin i zasady rozliczenia podatku za okresy kwartalne Zaliczki na poczet podatku rozliczane przez podatników sk adaj cych deklaracje kwartalne VAT-7D Zaliczki za pierwszy kwarta, za który ma by z o ona deklaracja VAT-7D, gdy podatnik w poprzednim kwartale rozlicza si miesi cznie Wybór formy wp acania zaliczek na poczet rozliczenia kwartalnego w wysoko ci faktycznego rozliczenia za miesi c Odsetki od wadliwie wyliczonych lub niewp aconych zaliczek na poczet podatku kwartalnego Nadp ata z tytu u uiszczonych zaliczek na poczet rozliczenia kwartalnego i jej oprocentowanie Sk adanie deklaracji przez podatników VAT zawieszaj cych dzia alno Zawieszenie dzia alno ci gospodarczej a sk adanie deklaracji przez podatników VAT UE VI. DOSTAWA TOWARÓW Dostawa towarów o charakterze odp atnym Dostawa towarów w a cuchu podatników Definicja towaru Przeniesienie prawa do rozporz dzania towarami jak w a ciciel Sprzeda jako czynno opodatkowana Barter, czyli zamiana wiadcze Leasing, dzier awa, najem oraz sprzeda z zastrze eniem prawa w asno ci dostaw towarów przy spe nieniu okre lonych warunków VIII

5 8. Wydanie towarów w ramach umowy komisu dostaw towarów Stanowienie i przenoszenie spó dzielczych praw do lokali na rzecz cz onków spó dzielni Ustanowienie i zbycie prawa wieczystego u ytkowania gruntów Sprzeda spó dzielczego w asno ciowego prawa do lokalu Przeniesienie w asno ci nieruchomo ci w zamian za zwolnienie z d ugu Przeniesienie w asno ci gruntu Wyw aszczenie nieruchomo ci i przymusowa sprzeda nieruchomo ci za odszkodowaniem opodatkowane VAT jako dostawa towarów Przew aszczenie rzeczy na zabezpieczenie kiedy staje si dostaw? Sprzeda rzeczy na aukcjach charytatywnych Druk ksi ek z materia ów w asnych dostaw Dzia alno reprograficzna (kserograficzna) dostaw towarów Sprzeda udzia u gruntu oraz we wspó w asno ci budynków dostaw towarów Zatrzymanie po zako czeniu dzier awy ulepsze o cechach towaru dostaw Sprzeda w przyczepach i na stoiskach gastronomicznych kie basek, frytek i innych gotowych produktów oraz popcornu i nachos dostaw towarów Dostawa czy us uga kryteria rozstrzygaj ce w orzeczeniu ETS na tle transakcji obejmuj cej dostaw i u o enie kabla wiat owodowego VII. DOTACJE Dotacja jako element podstawy opodatkowania Dotacje przekazywane w celu sfinansowania dostawy konkretnych towarów lub wiadczenia konkretnych us ug Dofinansowanie unijne (dotacja) o charakterze zakupowym Przyk ady dotacji, które nie podlegaj VAT Stawka podatku przy opodatkowaniu dotacji przedmiotowej oraz sposób wyliczenia podatku Udokumentowanie otrzymania dotacji (dop aty) Rozliczanie refundacji otrzymywanych przez apteki z NFZ Dop aty do przejazdów rodkami publicznego transportu zbiorowego opodatkowane stawk 8% 162 VIII. EKSPORT TOWARÓW Poj cie eksportu towarów Wywóz towaru poza terytorium Unii do magazynu (sklepu) lub sk adu celnego nie jest eksportem Wywóz towaru poza terytorium UE w oparciu o umow u yczenia Darowizna towaru za granic Nieodp atny eksport towarów Wywóz towarów na Wyspy Kanaryjskie. Poj cie terytorium Unii Europejskiej Moment powstania obowi zku podatkowego w eksporcie towarów Eksport bezpo redni czyli wywóz dokonany przez dostawc a stawka 0% Eksport po redni czyli wywóz dokonany przez nabywc a stawka 0% Eksport detaliczny odmian eksportu po redniego Moment powstania obowi zku podatkowego przy zaliczce w eksporcie towarów Zaliczka a brak eksportu towarów w okresie 6 miesi cy Us ugi bezpo rednio zwi zane z organizacj eksportu towarów Us ugi bezpo rednio zwi zane z eksportem towarów Forma potwierdzenia wywozu towaru poza terytorium Unii Europejskiej Poj cie urz du celnego w przepisach celnych Formy potwierdzenia wywozu towarów poza terytorium Unii dla potrzeb podatku od towarów i us ug 177 IX

6 17.1. System ESC ESC a potwierdzenie wywozu Mo liwo skorzystania ze stawki 0% Eksport po redni Informacja Ministra Finansów dotycz ca potwierdzania wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej dla potrzeb VAT Kserokopia dokumentu SAD 3 jako dowód potwierdzaj cy eksport Korekta podatku nale nego w przypadku otrzymania potwierdzenia wywozu towaru poza terytorium Unii Europejskiej po 2 miesi cach Brak rozpocz cia procedury celnej wywozu w Polsce stanowi, e nie dokonano eksportu z Polski Potwierdzeniem eksportu po redniego mo e by kopia komunikatu IE-599 bez po wiadczenia zgodno ci z orygina em Brak zap aty za wyeksportowane towary Stawka 0% w eksporcie a status kontrahenta pozaunijnego Stawka 0% a eksport do podmiotu, który okaza si nieznanym Zasada proporcjonalno ci przy pozbawianiu podatnika prawa do stawki 0% z tytu u eksportu Kurs waluty przy eksporcie towarów Czy komitent mo e stosowa stawk 0% przy eksporcie towarów? Powrót do kraju wyeksportowanych towarów Eksport towarów a kasa fiskalna Sprzeda towarów ze sk adu celnego do krajów pozaunijnych nie podlega VAT X IX. EWIDENCJA VAT Ewidencja VAT u podatnika zwolnionego podmiotowo od podatku Sankcja za niewywi zanie si przez podatnika zwolnionego podmiotowo z obowi zku prowadzenia dziennej ewidencji obrotów Ewidencja VAT u podatnika zwolnionego przedmiotowo od podatku Ewidencja sprzeda y u podatników zwolnionych podmiotowo od VAT, wykonuj cych jedynie czynno ci zwolnione przedmiotowo Ewidencja u podatników VAT czynnych Ewidencja otrzymywanych i wysy anych towarów do uszlachetniania Ewidencja warto ci nabycia towarów niestanowi cego wewn trzwspólnotowego nabycia towarów Ewidencja nieuznawanego za WNT przemieszczania towarów Ewidencja nieuznawanego za WDT przemieszczania towarów Obowi zki ewidencyjne podatników wiadcz cych us ugi, których miejscem wiadczenia nie jest terytorium Polski Terminy przechowywania dokumentów X. FAKTURA VAT Obowi zek wystawiania faktur w ustawie o VAT Obowi zek zap aty podatku wykazanego na fakturze Okre lenie szczegó owych zasad wystawiania faktur oraz danych w nich zawartych Podatnicy zobowi zani do wystawiania faktur VAT Dane na fakturze VAT Faktura: elementy zasadnicze w art. 106 ustawy Kiedy nie ma obowi zku zamieszczania numeru NIP na fakturze? Dane sprzedawcy i nabywcy na fakturze Faktura VAT bez ceny jednostkowej netto

7 10. Adres miejsca prowadzenia dzia alno ci gospodarczej a nie zamieszkania podatnika b d cego osob fizyczn Umieszczanie symbolu PKWiU na fakturach Faktura przy ró nych stawkach VAT Faktura VAT warto poszczególnych towarów Faktura dokumentuj ca sprzeda paliw silnikowych benzynowych Numeracja faktur Data sprzeda y Sprzeda towarów o charakterze ci g ym Data wystawienia faktury Kiedy faktur VAT wystawia si nie pó niej ni z chwil powstania obowi zku podatkowego? Moment powstania obowi zku podatkowego a fakturowanie w przypadku robót budowlano-monta owych Rabat na fakturze Brak obowi zku podpisu sprzedawcy i odbiorcy na fakturze Jak zaokr gla na fakturze? Wymóg wykazywania podatku w z otych Sposób przeliczania kwot wykazywanych na fakturach, w sytuacji, gdy kwoty te wykazywane s w walutach obcych Kurs waluty na fakturze koryguj cej Piecz tka sprzedawcy na fakturze S owa orygina -kopia nie s konieczne na fakturze VAT Adnotacje na fakturze Faktura przy zaliczce Czy po wystawieniu faktury VAT z tytu u otrzymania 100% zaliczki wystawia si faktur ko cow dokumentuj c dostaw lub us ug? Wystawienie faktury przy zaliczce z tytu u WDT a obowi zek podatkowy Kiedy faktura nie musi zawiera wyszczególnionych kwot podatku? Dokumentowanie sprzeda y na rzecz osób fizycznych nieprowadz cych dzia alno ci gospodarczej Jaka faktura u podatnika zwolnionego od VAT? Fakturowanie us ug przez operatorów telekomunikacyjnych Ceny urz dowe w fakturach VAT Faktury VAT przy stosowaniu cen sprzeda y brutto Faktury podatnika wiadcz cego us ugi turystyczne Faktury przy opodatkowaniu mar y w przypadku procedury uproszczonej w zakresie dostawy towarów u ywanych, dzie sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków Faktura przy wewn trzwspólnotowej dostawie towarów Faktura w przypadku wewn trzwspólnotowej dostawy nowych rodków transportu Faktura przy dostawie wyrobu akcyzowego Faktury wystawiane przez podmioty zagraniczne, gdy podatnikiem jest krajowy nabywca us ugi lub towaru Wystawienie faktury na rzecz zagranicznego us ugobiorcy gdy miejscem opodatkowania transakcji nie jest Polska Faktury wystawiane przez nabywc towarów i us ug Forma zatwierdzenia przez dostawc faktury wystawionej przez nabywc Brak akceptacji faktur wystawianych przez nabywców Faktury wewn trzne Dane na fakturze wewn trznej XI

8 51. Do faktury wewn trznej nie stosuje si art. 108 ust. 1 ustawy o VAT wiadczenie us ug oraz darowizny na rzecz w asnych pracowników Bilet jednorazowy faktur VAT Bilet nabyty przez Internet nie jest faktur VAT Dokumenty dotycz ce us ug bankowych i ubezpieczeniowych fakturami VAT Dowody zap aty za przejazdy autostradami p atnymi Nota koryguj ca faktur Zmiana wszystkich danych nabywcy na fakturze VAT not koryguj c Korekta b dnej daty sprzeda y na fakturze Faktura koryguj ca Zbiorcza korekta faktur dla jednego odbiorcy Potwierdzenie odbioru faktury koryguj cej jako forma potwierdzenia odbioru faktury koryguj cej Korekta rachunków i zast pienie ich fakturami VAT Czas przechowywania faktur i zwi zane z tym obowi zki Kopie faktur papierowych mo na przechowywa w systemie komputerowym bez wydruku Dokumentowanie wymiany towaru wadliwego na niewadliwy Adwokat wystawia faktur klientowi z tytu u wynagrodzenia za wygran spraw Faktury wystawiane przez przedstawiciela podatkowego Wystawienie i dor czenie faktury na rzecz kilku nabywców tej samej czynno ci opodatkowanej Anulowanie faktury, gdy jej odbiorca odmówi jej przyj cia i zwróci wystawcy Faktury elektroniczne Co to znaczy,,natychmiastowy, pe ny i ci g y dost p drog elektroniczn do faktur elektronicznych? Data otrzymania elektronicznej faktury Moment wystawienia i odebrania faktury i faktury koryguj cej w formie elektronicznej E-faktura dla osoby fizycznej Brak obowi zku stosowania formy elektronicznej dla wszystkich faktur przesy anych do danego kontrahenta XII XI. IMPORT TOWARÓW Poj cie importu towarów Czynno ci w nast pstwie których dochodzi do importu towarów Obowi zek podatkowy w imporcie towarów w ustawie o VAT Zwolnienie od podatku importu towarów wywiezionych poza Uni w celu ich naprawy w ramach gwarancji Miejsce opodatkowania importu w ustawie o VAT Kto jest podatnikiem z tytu u importu towarów? Podstawa opodatkowania w imporcie towarów Us ugi zwi zane bezpo rednio z importem towarów Koszty transportu, roz adunku i za adunku a podstawa opodatkowania w imporcie towarów Koszty transportu importowanych towarów do innego ni pierwsze miejsce przeznaczenia Formy rozliczenia podatku nale nego z tytu u importu towarów Wst p Obowi zek wyliczenia podatku nale nego z tytu u importu towarów w zg oszeniu celnym Termin zap aty podatku obliczonego w zg oszeniu celnym z tytu u importu towarów Rozliczanie podatku nale nego od importu towarów w deklaracji VAT Obj cie towaru procedur uproszczon przez przedstawiciela po redniego a rozliczenie podatku w deklaracji podatnika Rozliczenie podatku nale nego z tytu u importu towarów w deklaracji importowej

9 12. Zasady wymiaru i poboru podatku przez organ z tytu u importu towarów Zasady poboru odsetek od niezap aconego podatku z tytu u importu towarów Organ podatkowy w a ciwy z tytu u importu towarów Pobór przez operatora publicznego podatku z tytu u importu towarów dor czanych w formie przesy ek Termin z art. 37 ust. 1 ustawy nie jest terminem p atno ci podatku w rozumieniu Ordynacji podatkowej Drobny przedsi biorca zwolniony od VAT nie podlega zwolnieniu z tytu u importu towarów Przedawnienie prawa do wymiaru nale no ci celnych a prawo do wymiaru VAT Co stanowi kwot podatku naliczonego w imporcie towarów Odliczenie podatku naliczonego na podstawie dokumentu celnego (SAD) Odliczenie podatku naliczonego na podstawie deklaracji importowej Odliczenie podatku naliczonego, gdy kwota podatku nale nego z tytu u importu towarów zosta a wykazana w deklaracji VAT Odliczenie podatku naliczonego, gdy kwota podatku nale nego wpisana zosta a do rejestru Odliczenie podatku naliczonego, gdy kwota podatku nale nego wynika z decyzji organu podatkowego Odliczenie podatku VAT z tytu u importu, gdy importer nie jest nabywc towarów Pobranie elektronicznego potwierdzenia zg oszenia celnego w imporcie przez Agencj Celn a prawo do odliczenia podatku przez podatnika Powrotny przywóz towarów Odpowiednie stosowanie przepisów celnych Import towarów zwolniony od VAT Zwolnienie od podatku importu towarów, gdy miejscem przeznaczenia tych towarów nie jest Polska Towar zakupiony od firmy francuskiej, a sprowadzony z Chin Dostawa towarów wprowadzonych do sk adu celnego Przywóz towarów niewspólnotowych do sk adu celnego na terytorium Polski nie stanowi importu towarów Powiadomienie d u nika o kwocie nale no ci celnych XII. IMPORT US UG Poj cie importu us ug Us ugobiorca krajowy jako podatnik w imporcie us ug Us ugi wiadczone przez sta e oddzia y zagranicznych firm nie s importem us ug Okre lenie sta ego miejsca prowadzenia dzia alno ci us ugodawcy Us ugobiorca, który jest zawsze podatnikiem zobowi zanym do rozliczenia podatku z tytu u importu us ug Us ugobiorca us ug zwi zanych z nieruchomo ci nieb d cy podatnikiem zobowi zanym do rozliczenia VAT Us ugi podmiotów zagranicznych b d ce importem us ug podlegaj cym opodatkowaniu w Polsce Moment powstania obowi zku podatkowego z tytu u importu us ug Obowi zek podatkowy w imporcie us ug, gdy podatnikiem jest zawsze us ugobiorca Zaliczka w imporcie us ug Obowi zek podatkowy z tytu u importu us ug, wiadczonych w sposób ci g y Deklaracja VAT-9M przy imporcie us ug Podstawa opodatkowania w imporcie us ug Import us ug niepodlegaj cy opodatkowaniu Us uga zwi kszaj ca warto celn importowanego towaru nie podlega VAT z tytu u importu us ug Us ugi licencyjne z importu zwi kszaj ce warto celn importowanego towaru XIII

10 17. Obowi zki dokumentacyjne podatnika-us ugobiorcy, gdy krajem opodatkowania jest na podstawie art. 28b ustawy Polska, jako kraj us ugobiorcy Obowi zki dokumentacyjne podatnika-us ugobiorcy, gdy krajem opodatkowania jest Polska, lecz nie na podstawie art. 28b ustawy, lecz innych przepisów, np. art. 28e, art. 28j ustawy Us ugi opodatkowane w ramach WNT nie podlegaj opodatkowaniu z tytu u importu us ug Kurs waluty przy okre laniu podatku nale nego w imporcie us ug Kurs waluty w przypadku wystawienia faktury koryguj cej w imporcie us ug Import us ug budowlanych Import us ug najmu, dzier awy, leasingu ruchomo ci a obowi zek podatkowy Import us ug licencji i sublicencji Dokumentowanie, ewidencjonowanie i wykazywanie w deklaracji podatku z tytu u importu us ug Odliczenie podatku z tytu u importu us ug Likwidacja zakazu odliczenia podatku naliczonego w przypadku importu us ug z tzw. rajów podatkowych Nieodp atny import us ug licencyjnych nie podlega opodatkowaniu VAT Import us ug a zwolnienie podmiotowe od VAT Opodatkowanie importu us ug przez podatnika zwolnionego przedmiotowo z VAT Import us ug ubezpieczeniowych zwolnionych przedmiotowo od VAT Us uga zagranicznego po rednika na rzecz polskiego us ugobiorcy wiadcz cego us ugi reklamowe i doradcze Po rednictwo w us ugach zwi zanych z nieruchomo ciami wiadczonych na rzecz podatników Nabycie licencji od kontrahenta z Francji przez polskiego podatnika Zakup us ug niematerialnych (reklamowych) od zagranicznych firm unijnych i pozaunijnych Us ugi uszlachetniania towarów wiadczone przez podmiot z kraju unijnego, innego ni Polska na rzecz polskiego us ugobiorcy Us ugi serwisowe wiadczone w Niemczech dla podatnika z Polski Spedycja na rzecz kontrahenta unijnego Uzyskanie po yczki od kontrahenta unijnego zwolnionym od VAT importem us ug Remont drogi w Polsce przez firm czesk importem us ug Rozliczenie dzier awy nieruchomo ci na otwie Jakie konsekwencje ze strony organu podatkowego w przypadku nieopodatkowania importu us ug? 316 XIV XIII. INFORMACJE PODSUMOWUJ CE ORAZ VIES Obowi zki sprawozdawcze Podmioty obowi zane do sk adania informacji podsumowuj cych Terminy sk adania informacji podsumowuj cych Miejsce sk adania informacji podsumowuj cych Co powinna zawiera informacja podsumowuj ca VIES system wymiany informacji o VAT XIV. INTRASTAT INTRASTAT i jego zg oszenia statystyczne Jaki obrót towarowy podlega zg oszeniu do systemu INTRASTAT? Podmioty obowi zane do sk adania deklaracji statystycznych w systemie INTRASTAT Tryb, sposób i terminy dokonywania zg osze INTRASTAT Gdzie, w jakim terminie i formie sk ada si zg oszenia INTRASTAT? XV. KASY REJESTRUJ CE Przepisy normuj ce zagadnienia dotycz ce kas rejestruj cych w 2012 roku Przepisy normuj ce obowi zek ewidencjonowania obrotów za pomoc kas rejestruj cych

11 3. Zwolnienie podmiotowe z uwagi na obroty Obroty, do których nie maj zastosowania zwolnienia od obowi zku ewidencjonowania Zwolnienia przedmiotowe dotycz ce sprzeda y w zakresie czynno ci wymienionych w za czniku do rozporz dzenia Us ugi wy czone po 30 kwietnia 2011 roku ze zwolnienia od ewidencjonowania, które do tego czasu ze zwolnienia korzysta y Instalowanie kas rejestruj cych roz o one w czasie Obowi zek rejestrowania obrotów za pomoc kas rejestruj cych w przypadku osób wynajmuj cych mieszkania Nazwa towaru na paragonie fiskalnym Dzia alno spó dzielni mieszkaniowej a ewidencjonowanie za pomoc kasy rejestruj cej Sankcja z tytu u naruszenia obowi zku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestruj cych Zasady rekompensowania wydatków na nabycie kas rejestruj cych Dofinansowanie nabycia kas zg oszonych na dzie rozpocz cia ewidencjonowania Warunki skorzystania z odliczenia wydatków na zakup kas Przes anki zwrotu odliczonych kwot Wydanie towaru po rednikowi w celu sprzeda y osobie fizycznej Awaria kasy rejestruj cej. Kasa rezerwowa Skutki braku o wiadczenia o ilo ci kas rejestruj cych Sprzeda towaru na rzecz pracownika Ewidencjonowanie u po rednika rozliczaj cego si z prowizji lub mar y Prawo do odliczenia VAT z paragonu za przejazd autostrad Ewidencja opakowa zwrotnych przy zastosowaniu kasy rejestruj cej Czy przy zakupie kolejnej kasy z powodu kradzie y poprzedniej, przys uguje ulga? Ewidencjonowanie sprzeda y nieruchomo ci w kasie rejestruj cej Ewidencjonowanie us ugi pogrzebowej Przechowywanie kopii dokumentów sporz dzanych przez kas Us uga budowlana dla osoby fizycznej a obowi zek ewidencjonowania obrotu na kasie Jedna kasa dla dwóch gabinetów lekarskich Kiedy powstaje obowi zek ewidencyjny przy sprzeda y w systemie mar y Ewidencja zaliczki wp aconej na rachunek bankowy na prze omie miesi cy Us ugi pomocy prawnej wiadczonej przez adwokata z urz du Najcz ciej zadawane pytania, aktualne problemy wyja nienia z broszury Ministerstwa Finansów Warunki techniczne stosowania kas rejestruj cych od 1 wrze nia 2011 roku Obowi zki ewidencyjne podatników u ytkuj cych kasy rejestruj ce Kasy stosowane do ewidencjonowania od 1 wrze nia 2011 roku Potwierdzenia Prezesa G ównego Urz du Miar Prerogatywy Prezesa G ównego Urz du Miar Obowi zki producentów kas w kraju i dostawców tych kas z zagranicy Sankcje wobec podmiotów wprowadzaj cych kasy do obrotu za ich nierzetelno Podmiot dokonuj cy sprzeda y kasy XVI. LEASING Leasing, w okre lonych warunkach dostaw towarów Rodzaje umów leasingu, które mog spe nia kryteria dostawy towarów Wyk adnia poj cia: umowa przewiduje, e w nast pstwie normalnych zdarze przewidzianych t umow lub z chwil zap aty ostatniej raty prawo w asno ci zostanie przeniesione Leasing operacyjny us ug XV

12 5. Moment powstania obowi zku podatkowego oraz podstawa opodatkowania w leasingu b d cym dostaw Moment powstania obowi zku podatkowego oraz podstawa opodatkowania w leasingu nieb d cym dostaw Prawo finansuj cego do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu przedmiotu leasingu Zasady odliczania podatku naliczonego od wydatków zwi zanych z leasingiem samochodów w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku Leasingodawca samochody osobowe i inne pojazdy samochodowe w latach Leasingobiorca odliczanie podatku naliczonego z tytu u leasingu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych w latach Kiedy leasingobiorcy przys uguje w latach w ca o ci prawo odliczenia podatku naliczonego z tytu u leasingu pojazdu samochodowego o masie ca kowitej nieprzekraczaj cej 3,5 tony? Zakaz odliczania w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku podatku naliczonego od zakupu paliw silnikowych, równie do samochodów leasingowanych Leasing operacyjny rzeczy ruchomych jako wewn trzwspólnotowa us uga transgraniczna Us ugi leasingu rzeczy ruchomych wiadczone na rzecz podatników unijnych oraz pozaunijnych (art. 28b) Us ugi leasingu wiadczone na rzecz podmiotów z kraju unijnego nieb d cych podatnikami (art. 28c) Us ugi leasingu wiadczone na rzecz podmiotów z kraju trzeciego nieb d cych podatnikami (art. 28l) Import us ug leasingu (najmu, dzier awy) a obowi zek podatkowy Leasing finansowy rodka transportu jako WDT lub WNT Leasing maszyn b d cy us ug a WDT i WNT Leasing finansowy a odliczenie podatku Odliczenie podatku naliczonego z faktury powypadkowej naprawy leasingowanego samochodu Ustalanie proporcji przez leasingodawc leasingu finansowego przy sprzeda y mieszanej Ubezpieczenie przedmiotu leasingu wiadczeniem pomocniczym umowy leasingu w czonym do jego podstawy opodatkowania Odliczenie VAT od leasingu samochodu osobowego, w sytuacji gdy warto ubezpieczenia zwi ksza rat leasingow Okres, za który nast puje odliczenie VAT z faktury dokumentuj cej leasing Odliczenie VAT z faktury zakupu samochodu osobowego po leasingu Sprzeda samochodu wykupionego z leasingu Us uga zarz dzania flot towarzysz ca umowie leasingu a ograniczenie prawa odliczenia XVII. MAGAZYN KONSYGNACYJNY Magazyn konsygnacyjny i prowadz cy magazyn konsygnacyjny Przemieszczenie towaru przez unijnego podatnika VAT do magazynu konsygnacyjnego w Polsce WNT u polskiego podatnika prowadz cego magazyn Warunki formalne jakie musi spe nia prowadz cy magazyn konsygnacyjny dla rozpoznania WNT Moment powstania obowi zku podatkowego z tytu u WNT u prowadz cego magazyn konsygnacyjny Podstawa opodatkowania WNT w przypadkach domniema co do powstania obowi zku podatkowego w stosunku do towarów w magazynie konsygnacyjnym Przemieszczenie towaru z Polski do magazynu konsygnacyjnego w innym kraju Unii Podstawa opodatkowania w przypadku przemieszczenia towarów z Polski do magazynu konsygnacyjnego w innym kraju Unii XVI

13 XVIII. MA Y PODATNIK Poj cie ma ego podatnika Przekroczenie limitu obrotów w 2011 roku a status ma ego podatnika w 2012 roku Uproszczone zasady rozlicze VAT dla ma ych podatników Poj cie metody kasowej rozlicze VAT Zasady obowi zuj ce przy metodzie kasowej Obowi zkowy okres stosowania metody kasowej i mo liwo rezygnacji Utrata prawa do rozliczania podatku metod kasow Zasady dokumentowania sprzeda y przy metodzie kasowej Rozliczanie podatku naliczonego przy metodzie kasowej Przypadki kiedy mimo wyboru metody kasowej podatnik rozlicza VAT na zasadach ogólnych Korekta deklaracji dokonywana przez ma ych podatników stosuj cych metod kasow lub rozliczenia kwartalne Ocena rozliczania podatku metod kasow Ma y podatnik niestosuj cy metody kasowej rozlicze VAT VAT od otrzymanych zaliczek u ma ego podatnika rozliczaj cego si metod kasow Moment odliczania podatku naliczonego z faktur VAT-MP przez kontrahentów ma ych podatników 406 XIX. MIEJSCE WIADCZENIA (OPODATKOWANIA) DOSTAW TOWARÓW Okre lenie miejsca wiadczenia Miejsce wiadczenia (opodatkowania) przy dostawie towarów Miejsce opodatkowania dostawy towarów wysy anych lub transportowanych Dostawa towarów z Austrii i Polski do Francji miejsce opodatkowania Miejsce opodatkowania dostawy towarów niewysy anych lub nietransportowanych Dostawa nieruchomo ci po o onych w Polsce i we Francji na rzecz nabywcy z Finlandii Miejsce opodatkowania dostaw towarów, które s instalowane lub montowane Dostawa urz dzenia z Polski, z instalacj w Niemczech, dla firmy angielskiej Miejsce opodatkowania dostaw towarów na pok adach statków, samolotów lub poci gów Miejsce opodatkowania dostawy towarów przez importera Dostawa towarów dla polskiego nabywcy, który jest ich importerem Us uga po rednictwa polskiego podatnika przy dostawie dokonywanej przez kontrahenta unijnego na terytorium Polski Ustalanie miejsca wiadczenia w przypadku transakcji a cuchowych Miejsce wiadczenia transakcji ruchomych Miejsce wiadczenia transakcji nieruchomych Miejsce opodatkowania transakcji a cuchowych Podmiot dokonuj cy transportu a zasady rozliczania transakcji a cuchowych Dostawa a cuchowa w wyroku ETS Warunki transportu a miejsce opodatkowania w transakcjach a cuchowych Dostawa gazu lub energii elektrycznej na rzecz po rednika Dostawa gazu lub energii elektrycznej na rzecz podmiotu nieb d cego po rednikiem XX. MIEJSCE WIADCZENIA (OPODATKOWANIA) US UG Miejsce wiadczenia (opodatkowania) us ug wst p Zmiana od 1 stycznia 2010 roku zasady okre lania miejsca wiadczenia (opodatkowania) us ug Definicja podatnika dla celów ustalenia miejsca wiadczenia us ug Miejsce wiadczenia us ug mi dzy podatnikami Weryfikacja statusu us ugobiorcy przez us ugodawc XVII

14 6. Us uga nabyta do celów dzia alno ci gospodarczej czy celów prywatnych miejsce opodatkowania Siedziba dzia alno ci gospodarczej podatnika Sta e miejsce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej Sta e miejsce zamieszkania Zwyk e miejsce pobytu Miejsce siedziby us ugobiorcy prowadz cego dzia alno w jednym pa stwie Miejsce siedziby us ugobiorcy prowadz cego dzia alno w wi cej ni jednym pa stwie Obowi zek weryfikacji przez us ugodawc dla potrzeb jakiego miejsca dzia alno ci gospodarczej us ugobiorcy us uga jest wykonywana Miejsce wiadczenia us ug na rzecz podatników zestawienie Miejsce opodatkowania us ug poligraficznych wiadczonych dla kontrahenta unijnego Obowi zki dokumentacyjne w przypadku zastosowania art. 28b przy okre laniu miejsca opodatkowania us ug (kraj podatnika-us ugobiorcy) Obowi zki dokumentacyjne w przypadku zastosowania innych ni art. 28b przepisów (np. art. 28e, 28j) przy okre laniu miejsca opodatkowania us ug Miejsce opodatkowania us ug wiadczonych na rzecz podatników katalog wyj tków od zasady Miejsce opodatkowania us ug wiadczonych na rzecz podatników zwi zanych z nieruchomo ciami Wycena przez polsk spó k nieruchomo ci podatnika niemieckiego na terytorium Niemiec udokumentowanie us ugi Us ugi projektowe inwestycji na Bia orusi na zlecenie firmy otewskiej Kiedy krajowy us ugobiorca us ug zwi zanych z nieruchomo ci nie jest podatnikiem zobowi zanym do rozliczenia podatku? Po rednictwo w us ugach zwi zanych z nieruchomo ciami wiadczonych na rzecz podatników Po rednictwo w us ugach niezwi zanych z nieruchomo ciami wiadczonych na rzecz podatników Us ugi logistyczne (magazynowe) Us ugi spawalnicze w Belgii Wewn trzwspólnotowa us uga transportu towarów Miejsce opodatkowania us ug transportowych wiadczonych na rzecz podatników Us ugi transportu towarów Us ugi transportu towarów, gdy transport wykonywany jest w ca o ci poza terytorium UE Transport towarów wykonywany w ca o ci w Polsce na rzecz podatnika z pa stwa trzeciego Us ugi transportu pasa erów Miejsce opodatkowania us ug turystyki wiadczonych na rzecz podatników i podmiotów nieb d cych podatnikami Miejsce opodatkowania us ug restauracyjnych i cateringowych wiadczonych na rzecz podatników i podmiotów nieb d cych podatnikami Poj cie us ug restauracyjnych i cateringowych Us ugi restauracyjne i cateringowe na pok adach statków, samolotów lub w poci gach Us ugi gastronomiczne poza granicami Polski Miejsce opodatkowania us ug krótkoterminowego wynajmu rodków transportu Miejsce faktycznego oddania rodka transportu Poj cie rodków transportu dla okre lenia miejsca wiadczenia Jak nale y rozumie okres ci g ego posiadania rodka transportu? Miejsce opodatkowania us ug wynajmu, dzier awy, leasingu rzeczy ruchomych wiadczonych na rzecz podatników Miejsce opodatkowania wynajmu przez podatnika niemieckiego cz ci jego statku podatnikowi polskiemu na dzia alno gastronomiczn Miejsce opodatkowania us ug w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki, itp XVIII

15 41. Miejsce opodatkowania us ug w zakresie organizowania targów i wystaw Miejsce opodatkowania us ug wst pu do weso ego miasteczka Kursy j zykowe zwolnione od VAT wiadczone w Polsce dla pracowników unijnych podatników Us ugi wyceny rzeczowego maj tku ruchomego oraz na rzeczowym maj tku ruchomym wiadczone na rzecz podatników Us ugi uszlachetniania towarów wiadczone na terytorium Polski dla us ugobiorców z krajów Unii Europejskiej Us ugi uszlachetniania towarów wiadczone przez podmiot z kraju unijnego, innego ni Polska na rzecz polskiego us ugobiorcy Us ugi serwisowe wiadczone w Polsce dla producenta towarów z Francji Miejsce wiadczenia us ug dla osób nieb d cych podatnikami us uga opodatkowana w miejscu siedziby us ugodawcy (zasada ogólna) Miejsce opodatkowania us ug wiadczonych na rzecz osób nieb d cych podatnikami odst pstwa od zasady ogólnej Miejsce wiadczenia us ug na rzecz osób nieb d cych podatnikami (konsumentów) zestawienie Miejsce opodatkowania us ug wiadczonych przez po redników na rzecz osób nieb d cych podatnikami Miejsce opodatkowania us ug zwi zanych z nieruchomo ciami wiadczonych na rzecz osób nieb d cych podatnikami Miejsce opodatkowania us ug transportowych wiadczonych na rzecz osób nieb d cych podatnikami Us ugi transportu pasa erów Us ugi transportu towarów Miejsce opodatkowania us ug pomocniczych do us ug transportowych wiadczonych na rzecz osób nieb d cych podatnikami (za adunek, roz adunek, prze adunek lub podobne us ugi) Miejsce opodatkowania us ug wyceny rzeczowego maj tku ruchomego oraz na rzeczowym maj tku ruchomym wiadczonych na rzecz osób nieb d cych podatnikami Miejsce opodatkowania us ug niematerialnych Katalog us ug uznawanych za niematerialne Us ugi niematerialne wiadczone na rzecz podmiotów z kraju trzeciego nieb d cych podatnikami (art. 28l) Us ugi niematerialne wiadczone na rzecz podmiotów z kraju unijnego nieb d cych podatnikami (art. 28c) Us ugi niematerialne wiadczone na rzecz podatników unijnych oraz pozaunijnych (art. 28b) Miejsce opodatkowania us ug elektronicznych Miejsce opodatkowania us ug telekomunikacyjnych lub us ug nadawczych radiowych i telewizyjnych Miejsce opodatkowania nabycia licencji Us ugi doradcze polskiego podatnika na rzecz podatnika unijnego Opodatkowanie us ugi prawniczej Us ugi pomi dzy central a jej oddzia em nie podlegaj opodatkowaniu Obowi zki ewidencyjne podatników wiadcz cych us ugi, których miejscem wiadczenia nie jest terytorium Polski XXI. NIERUCHOMO CI A VAT Grunt jako towar podlegaj cy opodatkowaniu Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie stanowi podstawy do okre lania przeznaczenia terenu Sprzeda gruntów przez osob fizyczn w wyroku ETS Sprzeda gruntów okazjonalnie nie czyni sprzedawc podatnikiem VAT. Brak skorzystania z uprawnienia przewidzianego w art. 12 ust. 1 Dyrektywy VAT XIX

16 5. Kryteria oceny, czy sprzeda gruntu przez osob fizyczn stanowi dzia alno gospodarcz Sprzeda dzia ek niemieszcz ca si w zakresie zarz du maj tkiem prywatnym Sprzeda dzia ek mieszcz ca si w zakresie zarz du maj tkiem prywatnym Sprzeda przez rolnika rycza towego dzia ek wchodz cych w sk ad gospodarstwa rolnego na cele budowlane Obowi zek podatkowy przy dostawie lokali i budynków Podstawa opodatkowania dostaw budynków lub budowli zwi zanych trwale z gruntem Podstawa opodatkowania dostawy budynku wraz z czynno ci oddania w u ytkowanie wieczyste gruntu Podstawa opodatkowania i obowi zek podatkowy z tytu u oddania gruntu w u ytkowanie wieczyste po 1 maja 2004 roku Zbycie prawa u ytkowania wieczystego gruntów wraz z budynkiem Obowi zek podatkowy przy sprzeda y prawa u ytkowania wieczystego gruntu Op aty z tytu u u ytkowania wieczystego ustanowionego do 31 grudnia 2010 roku w 2012 roku opodatkowane stawk 22% Czynno przeniesienia prawa u ytkowania wieczystego gruntu poprzedzona przedp at 100% ceny dokonan przed 1 maja 2004 roku Dostawa terenów niezabudowanych oraz zabudowanych a stawka VAT Zbycie gruntu wraz z budynkiem, czyli terenu zabudowanego Zwolniona od podatku dostawa obiektów budowlanych wraz z gruntami Sprzeda gruntu wraz z budynkami o ró nym przeznaczeniu Post powanie przy ustalaniu warto ci prawa wieczystego u ytkowania gruntu je eli wraz z tym prawem zbywane s obiekty podlegaj ce opodatkowaniu i zwolnione od podatku Wyw aszczenie z prawa u ytkowania wieczystego za odszkodowaniem dostaw Sprzeda nieruchomo ci z gruntami o ró nym przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego Dostaw gruntu z budynkami wraz z ich rozbiórk nale y traktowa jako dostaw gruntu niezabudowanego Sprzeda rozpocz tej inwestycji budowlanej Zamiana nieruchomo ci gruntowych niezabudowanych Zamiana dzia ek osób fizycznych z gmin Zbycie (zwrot) nak adów ulepszaj cych na nieruchomo Dostawa nieruchomo ci niezabudowanej po o onej na terenie o przeznaczeniu w cz ci rolnym, a w cz ci pod zabudow mieszkaln Nowe poj cie pierwszego zasiedlenia Cesja praw do lokalu mieszkalnego oraz jego pierwsze zasiedlenie Lokal u ytkowy przekazany na cele osobiste Czy i jak opodatkowa dostaw ca ego budynku w sytuacji, gdy wcze niej pierwszemu zasiedleniu podlega a tylko jego cz? Odst pienie od umowy sprzeda y nieruchomo ci Odliczenie podatku VAT od wydatków zwi zanych z nieruchomo ci wykorzystywan zarówno do celów prowadzonej dzia alno ci gospodarczej, jak i do celów prywatnych podatnika Dostawa gara u wybudowanego w obiekcie budownictwa mieszkaniowego Sprzeda miejsca postojowego w gara u wielostanowiskowym XX XXII. OBOWI ZEK PODATKOWY Poj cie obowi zku podatkowego Obowi zek podatkowy w VAT zasada ogólna

17 3. Dostawa towaru obowi zek podatkowy z chwil wydania towaru Kiedy dostawa towaru jest dokonana Wykonanie us ugi Sprzeda towarów przez po rednika (agenta) Wystawienie faktury za dostaw lub us ug Faktura za us ugi wystawiona przed ich wykonaniem w ca o ci, nie rodzi obowi zku podatkowego Dostawa lokali i budynków Wydanie lokali jeszcze przed ich wyodr bnieniem i przeniesieniem w asno ci w formie aktu notarialnego Faktura dokumentuj ca zaliczk na dostaw budynku nie przesuwa momentu powstania obowi zku podatkowego Stanowienie i przenoszenie spó dzielczych praw do lokali na rzecz cz onków spó dzielni Czynno ci wykonywane przez spó dzielni mieszkaniow na rzecz cz onków spó dzielni Up yw terminu p atno ci wyznacznikiem powstania obowi zku podatkowego Dostawa energii elektrycznej Us ugi komunalne wymienione w poz , 174 i 175 za cznika nr 3 do ustawy Okre lenie terminu zap aty a obowi zek podatkowy Us ugi komunikacji miejskiej Us ugi budowlane i budowlano-monta owe Fakturowanie robót budowlano-monta owych a obowi zek podatkowy Obowi zek podatkowy z tytu u us ug budowlanych ma charakter lex specialis Kompensata przy robotach budowlanych Liczenie terminu powstania obowi zku podatkowego przy robotach budowlanych Dostawy gazet, magazynów, czasopism oraz ksi ek Najem, dzier awa, leasing Us ugi ochrony, dozoru, po rednictwa ubezpieczeniowego, sta ej obs ugi prawnej i biurowej Wynajem lokali Refakturowanie kosztów tzw. mediów przy umowach najmu (dzier awy) Us ugi ci g e Import us ug Zakup maszyny wraz z monta em od zagranicznej firmy Dostawa (sprzeda ) wysy kowa Czynno ci drukowania Zaliczka, przedp ata, zadatek, rata a obowi zek podatkowy Zaliczka, która nie wywo uje obowi zku podatkowego Zaliczka w euro Zaliczka przedwcze nie udokumentowana Zaliczka na poczet dostawy towarów z monta em Cz ciowa zap ata (ceny) Nieodp atne dostawy towarów i nieodp atne us ugi Sprzeda ratalna Eksport towarów Import towarów Sprzeda z zastrze eniem prawa w asno ci i na prób Us uga obejmuj ca zamieszczanie og osze Po yczka i kredyt Najem rozliczony podatkowo przed powstaniem obowi zku podatkowego Dotacje, subwencje i inne dop aty Refundacja otrzymana przez aptek za leki z NFZ XXI

18 50. Us uga elektryczna kiedy rozliczy faktur Oddanie gruntu w u ytkowanie wieczyste Komis Sprzeda towarów przez Internet Us ugi wiadczone na zlecenie s dów i prokuratur Przew aszczenie na zabezpieczenie Wp ata na rachunek powierniczy (kaucja) nie rodzi obowi zku podatkowego Zestaw towarów (komplet wydawniczy) Obrót odpadami oraz prawami do emisji gazów cieplarnianych Obowi zek zap aty podatku wykazanego na fakturze Anulowanie faktury niewprowadzonej do obrotu prawnego Faktura wewn trzna a art. 108 ust. 1 ustawy o VAT XXII XXIII. PODATEK NALICZONY ODLICZANIE CZ CIOWE I KOREKTA Zasady ustalenia kwoty podatku do odliczenia przy jednoczesnym realizowaniu czynno ci daj cych oraz niedaj cych prawa do odliczenia Wst pne okre lenie proporcji w trakcie roku podatkowego Okre lenie warto ci licznika ustalanej proporcji (u amka) Okre lenie warto ci mianownika ustalanej proporcji Warto czynno ci w zwi zku z którymi podatnikowi nie przys uguje prawo do odliczenia podatku Czynno ci niepodlegaj ce opodatkowaniu w tzw. strukturze sprzeda y, w orzecznictwie ETS Czynno ci niepodlegaj ce opodatkowaniu w tzw. strukturze sprzeda y, w uchwale NSA Sporadyczne transakcje finansowe Proporcja wyliczona szacunkowo Proporcje pozwalaj ce na odliczenie podatku w ca o ci lub w ogóle Kiedy proporcja pozwala na odliczenie podatku w ca o ci Sprzeda przez leasingodawc wyleasingowanych rodków trwa ych wlicza si do obrotu Korekta rozliczenia podatku po zako czeniu roku odno nie towarów i us ug niezaliczanych do rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych Korekta rozliczenia podatku naliczonego z tytu u zakupów rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych po zako czeniu roku podatkowego Korekta podatku naliczonego z tytu u nabycia prawa wieczystego u ytkowania gruntu oraz oddania gruntu w u ytkowanie wieczyste Korekta rozliczenia podatku naliczonego z tytu u nabycia rodka trwa ego w przypadku jego sprzeda y w okresie 5 lat Czy podatnik odliczaj cy podatek w 100% jest obowi zany do korekty po zako czeniu roku? Wp yw daty przekazania rodka trwa ego do u ytkowania na dokonywanie korekty Inwestycja w obcym rodku trwa ym a okres korekty podatku naliczonego Korekta podatku naliczonego, gdy nast pi o zako czenie dzia alno ci gospodarczej Korekta podatku naliczonego w zwi zku z nabyciem rodków trwa ych w wyja nieniach Ministerstwa Finansów Korekta odliczonej kwoty podatku naliczonego w przypadku zbycia rodka trwa ego przed ko cem up ywu okresu korekty w wyja nieniach Ministerstwa Finansów Korekta odliczenia podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia towaru (us ugi), aport Korekta rozliczenia podatku naliczonego z tytu u zmiany przeznaczenia dobra inwestycyjnego o warto ci przekraczaj cej z Korekta rozliczenia podatku naliczonego z tytu u zmiany przeznaczenia dobra inwestycyjnego o warto ci nieprzekraczaj cej z oraz wyposa enia

19 18. Korekta rozliczenia podatku naliczonego z tytu u zmiany przeznaczenia towarów handlowych lub surowców i materia ów Korekta podatku naliczonego w przypadku zbycia przedsi biorstwa lub zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa obci a nabywc Korekta podatku naliczonego gdy dobro inwestycyjne pierwotnie by o przeznaczone na dzia alno zwolnion od podatku Przedsi biorstwo wniesione w formie aportu do spó ki a korekta podatku naliczonego Korekta podatku naliczonego przy dostawie samochodów zwolnionych z opodatkowania Zaniechanie inwestycji czy zachodzi konieczno korekty podatku odliczonego? Czy zachodzi konieczno korekt podatku odliczonego z tytu u nabycia towarów handlowych, utraconych nast pnie w wyniku zdarze losowych, np. powodzi, po aru, kradzie y, niedoboru? Przekwalifikowanie samochodu z ci arowego na osobowy nie skutkuje korekt VAT Korekta podatku od nabycia b d wytworzenia nieruchomo ci, która jest u ywana na cele dzia alno ci gospodarczej i prywatne XXIV. PODATEK NALICZONY ODLICZENIA I ZWROTY A. Zagadnienia ogólne Prawo do odliczenia podatku jako efekt zasady neutralno ci VAT Odliczenie podatku naliczonego w ustawie o VAT Podatnicy wy czeni z uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego Podatek naliczony i ród a jego powstania Zwi zek podatku naliczonego z czynno ciami opodatkowanymi Klub sportowy realizuj c czynno ci statutowe nie odzyska VAT Zakup tomografu przez NZOZ nie daje prawa do odliczenia VAT Bezpo redni zwi zek podatku naliczonego i transakcji opodatkowanej w orzecznictwie ETS Sprzeda akcji sama w sobie nie stanowi dzia alno ci gospodarczej daj cej prawo do odliczenia Odliczenie proporcjonalne VAT od wydatków z tytu u emisji akcji podatnika Wydatki zwi zane z publiczn emisj i wprowadzeniem akcji spó ki do obrotu na GPW Warunkowo realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT naliczony od zakupów inwestycyjnych, które maj s u y przysz ej sprzeda y opodatkowanej Odliczenie podatku w przypadku inwestycji zaniechanych w wietle orzecznictwa ETS Odliczenie podatku od wydatków zwi zanych z nieruchomo ci wykorzystywan zarówno do celów prowadzonej dzia alno ci gospodarczej, jak i do celów prywatnych podatnika Nak ady budowlane na cudzym gruncie a odliczenie podatku naliczonego Rejestracja podatnika a prawo do odliczenia podatku Brak rejestracji na skutek b dnego przekonania podatnika o zwolnieniu z VAT a prawo do odliczenia przez niego podatku Zaprzestanie dzia alno ci a prawo do odliczenia podatku Wyrejestrowanie si podatnika a prawo do odliczenia podatku Zwrot VAT po wykre leniu podatnika z rejestru Likwidacja spó ki osobowej a mo liwo ubiegania si o zwrot podatku przez by ego wspólnika Odliczenie podatku przy zakupie towaru na wspó w asno Wspólna inwestycja mi dzygminna a prawo do odliczenia VAT Podatek naliczony od zakupu odzie y ochronnej i obuwia ochronnego dla pracowników Odliczenie podatku z tytu u sprzeda y dokonanej przez komornika w post powaniu egzekucyjnym Odliczenie podatku naliczonego zwi zanego z czynno ciami realizowanymi poza terytorium Polski Odliczenie podatku naliczonego z tytu u nabycia towarów, które pos u y y do wyprodukowania darowanych produktów spo ywczych XXIII

20 29. Odliczenie podatku naliczonego zwi zanego z transakcjami finansowymi opodatkowanymi na terytorium pa stwa trzeciego Podatek naliczony z tytu u zakupu towarów subwencjonowanych podlega odliczeniu w ca o ci Odliczenie podatku naliczonego z faktury za us ugi taksówek osobowych opodatkowane rycza tem 4% Podatek naliczony od kosztów ogólnych post powania upad o ciowego a odliczenie VAT Cena towaru (us ugi) ni sza od warto ci rynkowej a odliczenie podatku przez nabywc XXIV B. Terminy obni enia podatku nale nego o podatek naliczony Wst p Moment odliczenia podatku w przypadku nabycia towarów i us ug w kraju oraz przedp at Moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego w unijnej dyrektywie oraz w ustawie o VAT Termin realizacji prawa odliczenia podatku na gruncie VI Dyrektywy na tle orzeczenia ETS co do przedwczesnego odliczenia podatku Ocena zgodno ci art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT z art. 17(1) VI Dyrektywy dokonana przez s d Moment odliczenia podatku naliczonego z tytu u dostaw i us ug tzw. powszechnych (dostawa energii, gazu, us ugi telekomunikacyjne, komunalne, itp.) Termin odliczenia podatku z faktury telekomunikacji Termin odliczenia podatku naliczonego z tytu u importu towarów Termin odliczenia podatku, gdy dokument celny w imieniu podatnika odbiera agent celny Termin odliczenia podatku naliczonego z tytu u importu us ug, wewn trzwspólnotowego nabycia towarów oraz dostawy i us ugi, przy której nabywca jest podatnikiem Moment dokonania odliczenia podatku naliczonego w oparciu o spis z natury Kiedy nast puje uzyskanie prawa do rozporz dzania towarem jak w a ciciel jako warunek odliczenia podatku? Zakaz odliczenia podatku naliczonego z faktury przed nabyciem prawa do rozporz dzania towarem lub wykonaniem us ugi Zawy ona stawka VAT na fakturze nie pozbawia prawa do odliczenia podatku naliczonego Przypadki, kiedy odliczenie podatku naliczonego z faktury jest mo liwe przed nabyciem prawa do rozporz dzania towarem lub wykonaniem us ugi Termin odliczenia podatku naliczonego z przedwcze nie wystawionej faktury Termin odliczenia podatku z faktury zaliczkowej wystawionej i otrzymanej przed uiszczeniem zaliczki Mo liwo odliczenia niezadeklarowanego w terminie pocz tkowym podatku naliczonego poprzez korekt deklaracji czyli czas, przez który mo na dokonywa odlicze Odliczenie podatku naliczonego u ma ego podatnika Odliczenie podatku w przypadku niewykonania czynno ci opodatkowanej w okresie rozliczeniowym Obowi zek organu podatkowego udowodnienia innego terminu otrzymania faktury, ni deklarowany przez podatnika Termin odliczania podatku przez kontrahentów ma ych podatników z faktur VAT-MP Termin odliczenia VAT z faktury otrzymanej przez pracownika Skutki przedwczesnego odliczenia VAT obowi zki organu podatkowego Okres rozliczeniowy, za który nale y obni y podatek naliczony z korekty faktury Korekta faktury wewn trznej a prawo do odliczenia VAT Obci enie podatnika przez organ podatkiem nale nym nie mo e pozbawia podatnika prawa do odliczenia podatku nawet po up ywie terminu do odliczenia Up yw terminu przedawnienia zwrotu VAT w sytuacji zmiany oceny co do opodatkowania danej czynno ci i dania jego zwrotu przez kontrahenta C. Faktura a prawo do odliczenia podatku Faktura dotkni ta wadliwo ci formaln a prawo do odliczenia podatku

Spis tre ci OD WYDAWCY... 44

Spis tre ci OD WYDAWCY... 44 OD WYDAWCY... 44 I. CECHY (ZASADY) VAT... 47 1. Podstawowe cechy podatku od towarów i us ug jako odmiany podatku od warto ci dodanej... 47 2. Powszechno VAT... 48 3. Wielofazowo i proporcjonalno VAT...

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci OD WYDAWCY... LIII

Spis tre ci OD WYDAWCY... LIII OD WYDAWCY... LIII I. CECHY (ZASADY) VAT... 1 1. Podstawowe cechy podatku od towarów i us ug jako odmiany podatku od warto ci dodanej... 1 2. Powszechno VAT... 2 3. Wielofazowo i proporcjonalno VAT...

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci OD WYDAWCY... 41

Spis tre ci OD WYDAWCY... 41 OD WYDAWCY... 41 I. CECHY (ZASADY) VAT... 43 1. Podstawowe cechy podatku od towarów i us ug jako odmiany podatku od warto ci dodanej... 43 2. Powszechno VAT... 44 3. Wielofazowo i proporcjonalno VAT...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci OD WYDAWCY... LIII

Spis tre ci OD WYDAWCY... LIII OD WYDAWCY... LIII I. CECHY (ZASADY) VAT... 1 1. Podstawowe cechy podatku od towarów i us ug jako odmiany podatku od warto ci dodanej... 1 2. Powszechno VAT... 2 3. Wielofazowo i proporcjonalno VAT...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE 27

Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE 27 Spis tre ci Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE 27 ROZDZIA I. Eksport towarów... 29 1. Poj cie eksportu towarów... 29 2. Definicja eksportu towarów od dnia 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47 Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 27

Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 27 Spis tre ci Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 27 ROZDZIA I. Eksport towarów... 29 1. Poj cie eksportu towarów... 29 2. Definicja eksportu towarów od dnia 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania Zespó Instrumentów Inwestycyjnych Zespó Instrumentów Doradczych Dzia ania 2.3 i 2.1 Warszawa, dnia 7 wrze nia 2005r. Statystyka na dzie 31.08.2005r. Ilo onych

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Przedmowa...XXIII Wykaz skrótów...xxv

Spis tre ci. Przedmowa...XXIII Wykaz skrótów...xxv Spis tre ci Przedmowa...XXIII Wykaz skrótów...xxv DZIA I. PRZEPISY OGÓLNE... 3 Art. 1. Zakres przedmiotowy... 5 I. Charakter podatku od towarów i us ug... 5 II. Rys historyczny... 6 III. Znaczenie przepisów

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

UCHWA A intencyjna nr.../2014

UCHWA A intencyjna nr.../2014 UCHWA A intencyjna nr.../2014 podj ta w dniu... na zebraniu w cicieli lokali tworz cych Wspólnot Mieszkaniow nr..., której nieruchomo po ona jest w Tychach przy ul.... w sprawie: wyra enia woli przyst

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us ug oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us ug oraz niektórych innych ustaw USTAWA z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us ug oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatkach 2014

Zmiany w podatkach 2014 Zmiany w podatkach 2014 VAT 2014 Obowi zek podatkowy zasady ogólne Obowi zek podatkowy powstaje z chwil dokonania dostawy towaru lub wykonania us ugi. Dla cz ci us ug, dla których okre lono zap at z chwil

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22 Spis Treści WSTĘP.. 15 ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 1.ZAKRES OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 2.PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR VAT.. 19 2.1.Obowiązek wystawiania faktur VAT.

Bardziej szczegółowo

SPEDIMEX SP. Z O.O. EUROPARTNER W OBS UDZE LOGISTYCZNO SPEDYCYJNEJ

SPEDIMEX SP. Z O.O. EUROPARTNER W OBS UDZE LOGISTYCZNO SPEDYCYJNEJ SPEDIMEX SP. Z O.O. EUROPARTNER W OBS UDZE LOGISTYCZNO SPEDYCYJNEJ Spedimex Sp.z o.o. Rok za o enia: 1993r. Otwarcie pierwszego Terminalu Tekstylnego: 1999r. Otwarcie drugiego Terminalu Tekstynego: 2005r.

Bardziej szczegółowo

Znaczenie projektów w kluczowych

Znaczenie projektów w kluczowych Znaczenie projektów w kluczowych 7 op PO Innowacyjna Gospodarka Budowa i rozwój j spo ecze ecze stwa informacyjnego dla ma ej i redniej przedsi biorczo biorczo cici Agnieszka Suska-Bu awa Departament Informatyzacji

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe Dziennik Ustaw Nr 293 17086 Poz. 1726 1726 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe Na podstawie art. 306j ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

2) ró nice kursowe, 3) otrzymane kary umowne, 4) odsetki od rodków na rachunkach bankowych utrzymywanych

2) ró nice kursowe, 3) otrzymane kary umowne, 4) odsetki od rodków na rachunkach bankowych utrzymywanych 2) ró nice kursowe, 3) otrzymane kary umowne, 4) odsetki od rodków na rachunkach bankowych utrzymywanych w zwi zku z wykonywan dzia alno ci, 5) warto umorzonych lub przedawnionych zobowi za, w tym z tytu

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 VII.13 Dzia anie Tworzenie grup producentów Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Definicje i skróty... 11

Wstęp... 9. Definicje i skróty... 11 Wstęp........................................ 9 Definicje i skróty................................. 11 Rozdział I. Aspekty cywilnoprawne............................. 13 1. Pojęcie i zakres umowy komisu.....................

Bardziej szczegółowo

CZ II. Zadanie 51. Zadanie 52. Zadanie 53. Zadanie 54.

CZ II. Zadanie 51. Zadanie 52. Zadanie 53. Zadanie 54. Zadanie 51. Do dóbr konsumpcyjnych nie zalicza si A. ywno ci. B. odzie y. C. sprz tu RTV. D. maszyn produkcyjnych. CZ II Zadanie 52. Podstawowym zadaniem banków komercyjnych jest A. udost pnianie sejfów

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy art. 5

Zakres przedmiotowy art. 5 Zakres przedmiotowy art. 5 Opodatkowaniu podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowenabycie towarów za wynagrodzeniem

Bardziej szczegółowo

XLII. US UGI BUDOWLANE... 60

XLII. US UGI BUDOWLANE... 60 XLI. US UGI... 25 1. Poj cie us ugi w ustawie o VAT [art. 8 ust. 1]... 25 2. Opodatkowanie odp atnego wiadczenia us ug [art. 8 ust. 1]... 25 3. Przeniesienie praw do warto ci niematerialnych i prawnych

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE Spis treści Wstęp...9 Rozdział I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE...13 1.1. Podstawa prawna podatku od towarów i usług...13 1.2. Podatek VAT w świetle 112 Dyrektywy Unii Europejskiej...16 1.3.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych Dziennik Ustaw Nr 293 17136 Poz. 1731 1731 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 udnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Podatek Vat. Maria Chołuj

Podatek Vat. Maria Chołuj 1 Podatek Vat Maria Chołuj 2 Podstawy prawne Ustawa z 1 1 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DU 54 poz.535) Ustawa o zmianie ustawy o podatku vat z 23.10.2009 r. (DU 195 poz.1504) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Aneta Kaźmierczyk Opracowanie stanowi wyczerpujące przedstawienie zasadniczych kwestii dotyczących podatku VAT. W książce, w sposób przystępny i zrozumiały, omówione zostały

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zmian w VAT 2013/2014

Harmonogram zmian w VAT 2013/2014 Harmonogram zmian w VAT 2013/2014 Zmiany od 1 stycznia 2013 Zmiany od 1 stycznia 2014 pi rkzoyrgzoytsutaj 2 HARMONOGRAM ZMIAN W VAT Harmonogram zmian w VAT W trakcie prac r ządowych i sejmowych nad zmianami

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XVII Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Przedmowa... XVII Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Spis treści Przedmowa... XVII Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Rozdział I. Jednostki sektora finansów publicznych podatnikiem podatku VAT (Michał Samborski)... 1 1. Definicja podatnika VAT... 1 1.1. Ogólna

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2011-02-23

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2011-02-23 Page 1 of 5 Zielona Góra: Przetarg nieograniczony na organizacj szkole w ramach projektu Lubuski Przedsi biorca, realizowanego w ramach Dzia ania 6.2 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Numer og oszenia:

Bardziej szczegółowo

Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów

Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szko y podstawowej, realizowanie w Szko ach Podstawowych w Gminie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH. Ustawa. z dnia. 2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH. Ustawa. z dnia. 2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Ustawa z dnia. 2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych W ustawie z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2007 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) PROJEKT z dnia... 2007 r. w sprawie wysoko ci i sposobu pobierania op at zwi zanych z identyfikacj i rejestracj konia, wydaniem i dor czeniem paszportu

Bardziej szczegółowo

Aport Barter Budowlane usługi

Aport Barter Budowlane usługi Wykaz skrótów......................................................... XXXV Wstęp................................................................. XXXIX Aport.................................................................

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr 165/5/XVII/08

Uchwa a Nr 165/5/XVII/08 Uchwa a Nr 165/5/XVII/08 Rady Miejskiej w I owej z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad najmu lokali u ytkowych nale cych do zasobu gminy na okres co najmniej jednomiesi czny Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI WYKAZ SKRÓTÓW... 17

SPIS TRE CI WYKAZ SKRÓTÓW... 17 SPIS TRE CI WYKAZ SKRÓTÓW... 17 ROZDZIA I. WST P (co to jest faktura, rodzaje faktur, zadania jakie spe nia faktura w rozliczeniach podatkowych z US oraz w obrocie gospodarczym)... 23 1. Rewolucja w poj

Bardziej szczegółowo

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach projektu wiadomy podatnik realizowanego przez PKPP Lewiatan na mocy umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.02.01.02-00-002/10

Bardziej szczegółowo

33. Autograf Mazurka Fryderyka Chopina zakupiony na aukcji w Londynie... 82 34. Towar zakupiony w procedurze mar y a WNT [art. 10 ust. 1 pkt 4]...

33. Autograf Mazurka Fryderyka Chopina zakupiony na aukcji w Londynie... 82 34. Towar zakupiony w procedurze mar y a WNT [art. 10 ust. 1 pkt 4]... XXXVIII. WIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW... 31 1. Towary przekazane (zu yte) pracownikom na cele zwi zane z prowadzeniem przedsi biorstwa [art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2]... 31 2. Posi ki i napoje podczas

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Obowiązek podatkowy. w VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK 2013-12-28

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Obowiązek podatkowy. w VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK 2013-12-28 KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Obowiązek podatkowy w VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK 2013-12-28 Wybór zmian dotyczących powstawania obowiązku podatkowego w podatku VAT w roku 2014.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR

ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR 1. DEFINICJA FAKTURY I FAKTURY ELEKTRONICZNEJ 2. PODMIOTY OBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR 2.1. Obowiązek wystawienia faktur przez podatników

Bardziej szczegółowo

Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21

Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21 Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21 1. DEFINICJA FAKTURY I FAKTURY ELEKTRONICZNEJ... 21 2. PODMIOTY OBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR. 22 2.1.Obowiązek wystawienia faktur przez podatników

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotycz ce:

Zapytanie ofertowe dotycz ce: Zapytanie ofertowe dotycz ce: wiadczenia us ugi dostawy symetrycznego cza internetowego w technologii wiat owodowej o przepustowo ci min. 100Mbps/100Mbps do siedziby Instytutu Wzornictwa Przemys owego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKOŁ W KOSTKOWIE. I. Postanowienia ogólne. II. Zadania Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKOŁ W KOSTKOWIE. I. Postanowienia ogólne. II. Zadania Rady Rodziców REGULAMIN RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKOŁ W KOSTKOWIE Podstawa prawna: art. 53.4. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim

Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin okre la warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

II. PIT. zasady ustalania współczynnika sprzedaży, obrót wyłączony z obliczania współczynnika. 22. Korekta podatku naliczonego.

II. PIT. zasady ustalania współczynnika sprzedaży, obrót wyłączony z obliczania współczynnika. 22. Korekta podatku naliczonego. PROGRAM SZKOLENIA Akademia Podatków. I. VAT 1. Systematyka aktów prawnych w zakresie VAT - praktyczne wykorzystanie w pracy zawodowej: źródła prawa krajowego oraz prawa unijnego, indywidualne interpretacje

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ W ZWI ZKU Z PROWADZENIEM DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ LUB POSIADANIEM RZECZY

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ W ZWI ZKU Z PROWADZENIEM DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ LUB POSIADANIEM RZECZY 1) Dane Ubezpieczaj cego: Nazwa / Imi i nazwisko: WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ W ZWI ZKU Z PROWADZENIEM DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ LUB POSIADANIEM RZECZY Siedziba i

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug. (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 780) DZIA l.

USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug. (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 780) DZIA l. USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 780) DZIA l Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji] 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Page 1 of 5 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=187619&rok=20... Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni Projekt: UCHWA A nr 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Przedmowa...13 Wykaz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi ganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi ganych przez osoby fizyczne. USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi ganych przez osoby fizyczne (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 131, poz. 764) Poka wszystkie zmiany

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skre li ) wnioskodawcy ORD-IN Podstawa prawna: 2. Nr dokumentu 3. Status WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Art. 14b 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia: Prawo zamówie publicznych

Program szkolenia: Prawo zamówie publicznych Program szkolenia: Prawo zamówie publicznych Cz.1 Prawo zamówie publicznych po nowelizacji od strony zamawiaj cego Celem szkolenia jest przedstawienie prawid owych sposobów udzielania zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania dochodów / K- 012 /1 przychodów osób fizycznych z tytułu najmu Obowi zuje od 10.01.2011 r.

Wybór formy opodatkowania dochodów / K- 012 /1 przychodów osób fizycznych z tytułu najmu Obowi zuje od 10.01.2011 r. URZ D SKARBOWY W TRZEBNICY ul.prusicka 2, 55-100 Trzebnica Wybór formy opodatkowania dochodów / K- 012 /1 przychodów osób fizycznych z tytułu najmu Obowi zuje od 10.01.2011 r. I. Kogo dotyczy : Osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Plan zebrania w dniu 28.03.2012

Plan zebrania w dniu 28.03.2012 Plan zebrania w dniu 28.03.2012 1 ) rozpocz cie zebrania 2) informacja na temat ukonstytuowania si nowych w adz stowarzyszenia po wyborach z dnia 4 stycznia 2012 3) przedstawienie informacji zarz du na

Bardziej szczegółowo

Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków. Funduszu Por cze Unijnych. Warszawa, 2006 rok

Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków. Funduszu Por cze Unijnych. Warszawa, 2006 rok Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków Funduszu Por cze Unijnych Warszawa, 2006 rok Podstawy prawne funkcjonowania Ustawa o Funduszu Por cze Unijnych z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 1262

Bardziej szczegółowo

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ KURATORÓW S DOWYCH PREZENTACJA WST PNYCH OFERT 27 STYCZNIA 2014 odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh Za enia wst pne programu Ubezpieczaj cy: Ubezpieczeni: FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2007 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2007 r. projekt z dnia 10.12.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych wymaga w zakresie jako ci handlowej wyrobów kakaowych i

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r. Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy zasada ogólna Z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w podatku VAT będzie powstawał w dacie sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Uwaga: ubiegaj cy si o dofinansowanie projektu nie wype nia pól ciemnych. Data z o enia wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

1. Faktura w świetle obowiązują cych przepisów - prawa i obowią. obowiązki podatnika VAT w zakresie dokumentowania

1. Faktura w świetle obowiązują cych przepisów - prawa i obowią. obowiązki podatnika VAT w zakresie dokumentowania Faktura w świetle obowiązują cych przepisów prawa i obowiązki podatnika VAT w zakresie dokumentowania Opis Omówienie obecnych regulacji oraz planowanych zmian w przepisach dotyczą cych faktur VAT od 1

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013

III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013 III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013 SYSTEMY ZALICZKOWE DLA PRZEDSI BIORSTW W PO IG i RPO Na podstawie zestawienia informacji o systemach zaliczkowych w PO IG i RPO w schematach wsparcia

Bardziej szczegółowo

Praktyczny leksykon VAT 2015 r.

Praktyczny leksykon VAT 2015 r. rekomenduje BIULETYN VAT Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2007 r.

ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2007 r. ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..... 2007 r. projekt w sprawie wysoko ci dop at do sk adek z tytu u ubezpieczenia upraw rolnych i zwierz t gospodarskich w 2008 r. Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

VAT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

VAT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS VAT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Limit dla VAT: 50.000 zł obrotu Przekroczenie tej kwoty obrotu powoduje konieczność rejestracji dla celów VAT, wystawiania faktur z VAT oraz składania deklaracji (konieczna

Bardziej szczegółowo

CZ I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH... 19

CZ I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH... 19 Spis tre ci CZ I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH... 19 ROZDZIA I. ZALICZENIE DO W A CIWEGO RÓD A PRZYCHODÓW... 21 A. Odp atne zbycie jako ród o przychodów... 21 1. Identyfikacja ród a

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. Faktury w 2015 r. Dorota Kosacka-Olszewska, Bogdan Olszewski

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. Faktury w 2015 r. Dorota Kosacka-Olszewska, Bogdan Olszewski DK Wydawnictwo Sp. z o.o. Faktury w 2015 r. Dorota Kosacka-Olszewska, Bogdan Olszewski Projekt okładki: Agnieszka Puczkielewicz Copyright by DK Wydawnictwo Spółka z o.o., Białystok 2015 ISBN 978-83-64227-11-0

Bardziej szczegółowo

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Funkcje Izby Wspieranie stosunków w handlowych mi dzy przedsi biorstwami w Polsce i w Niemczech Reprezentowanie - polskiej gospodarki w niemieckiej

Bardziej szczegółowo

11/28/2012. Podatek VAT 2013/2014. Omówienie najważniejszych zmian w VAT

11/28/2012. Podatek VAT 2013/2014. Omówienie najważniejszych zmian w VAT Podatek VAT 2013/2014 Omówienie najważniejszych zmian w VAT VAT 2013 1 Ułatwienia dla małych podatników Mały podatnik rozliczający się kasowo będzie rozliczał VAT : 1) przy sprzedaży na rzecz podatnika

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego dr Artur J. Ko uch Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego UR w Krakowie Ka de zorganizowane dzia

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH US UGI PODSTAWOWE Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60. obowi zuje od 05.03.2007 r. www.netia.pl SPIS TRE CI OP ATY AKTYWACYJNE (JEDNORAZOWE)... 3 2. OP ATY ABONAMENTOWE (MIESI

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Podstawowa zasada dotycząca zasad wystawiania faktur VAT, tj.: Podatnicy ( ) są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą

Bardziej szczegółowo

Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r.

Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r. Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r. ZASADY udzielania i umarzania po yczek, udzielania dotacji oraz dop at do oprocentowania kredytów i po yczek

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T o dofinansowanie ze rodków PFRON w ramach programu pn. Program wyrównywania ró nic mi dzy regionami OBSZAR C

P R O J E K T o dofinansowanie ze rodków PFRON w ramach programu pn. Program wyrównywania ró nic mi dzy regionami OBSZAR C Wniosek z ono Nr sprawy: w dniu... P R O J E K T o dofinansowanie ze rodków PFRON w ramach programu pn. Program wyrównywania ró nic mi dzy regionami OBSZAR C Cz 1 PROJEKTU: Dane i informacje o Projektodawcy

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUS Z ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU ELASTYCZNA PRACA- TELEMARKETER. Data i miejsce urodzenia... PESEL... NIP... Wiek...

KWESTIONARIUS Z ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU ELASTYCZNA PRACA- TELEMARKETER. Data i miejsce urodzenia... PESEL... NIP... Wiek... KWESTIONARIUS Z ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU ELASTYCZNA PRACA- TELEMARKETER Nazwisko...Imi... P e : K M Data i miejsce urodzenia... PESEL... NIP... Wiek... Adres zameldowania: Ulica... Nr domu...nr lokalu...

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW w ramach projektu w asnego Instytucji Wdra aj cej pt. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla studentów województwa lubuskiego w ramach Dzia

Bardziej szczegółowo

Maria Chołuj - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. Opis: Rodzaje faktur vat Kategoria: prezentacja multimedialna

Maria Chołuj - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. Opis: Rodzaje faktur vat Kategoria: prezentacja multimedialna Maria Chołuj - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. Opis: Rodzaje faktur vat Kategoria: prezentacja multimedialna 1 Rodzaje faktur vat Faktura vat Faktura vat MP Faktura vat marża Faktura vat wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 wrze nia 2000 r. o podatku od czynno ci cywilnoprawnych 1) (tekst jednolity) Rozdzia 1. Przedmiot opodatkowania

USTAWA. z dnia 9 wrze nia 2000 r. o podatku od czynno ci cywilnoprawnych 1) (tekst jednolity) Rozdzia 1. Przedmiot opodatkowania Dz.U.07.68.450 2009.10.21 zm. Dz.U.2009.165.1316 art. 9 USTAWA z dnia 9 wrze nia 2000 r. o podatku od czynno ci cywilnoprawnych 1) (tekst jednolity) Rozdzia 1 Przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Podatkowi

Bardziej szczegółowo

Aport Barter Budowlane usługi

Aport Barter Budowlane usługi S pis treści Wykaz skrótów XLVII Wstęp LI Aport 1 I Pojęcie aportu 1 II Aport na gruncie VAT 1 1 Aport przedsiębiorstwa bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa 2 III Rozliczanie aportu 3 1 Miejsce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju

REGULAMIN. wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju BS Bank Spó dzielczy W Czarnym Dunajcu REGULAMIN wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju Czarny Dunajec 2007 1 SPIS TRE CI Rozdzia I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie o wiaty z dnia 7 wrze nia 1991r. 2. Rozporz dzenie Rady Ministrów dnia 14

Bardziej szczegółowo

Plan kont NIP: 657-280-08-51. Numer konta Skrót konta Nazwa konta Typ konta. Krótkoterminowe Inwestycje w jednostkach powi zanych.

Plan kont NIP: 657-280-08-51. Numer konta Skrót konta Nazwa konta Typ konta. Krótkoterminowe Inwestycje w jednostkach powi zanych. 010 rodki trwa e rodki trwa e 010-1 Grunty i prawa u ytkow. Grunty i prawa u ytkowania wieczystego gruntów 010-2 Budynki i lokale 010-3 Urz. tech. i maszyny 010-4 010-5 011 rodki trwa e w budowie rodki

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ZARZ DZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZARZ DZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie zmiany zarz dzenia nr 31 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie ódzkim. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie ódzkim. I. Postanowienia ogólne. za cznik do uchwa y nr 384 Senatu Uniwersytetu ódzkiego z dnia 19 wrze nia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie ódzkim Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Postanowienia ogólne, prawa i obowi zki u ytkowników lokali wyposa onych w instalacj CO

Regulamin. I. Postanowienia ogólne, prawa i obowi zki u ytkowników lokali wyposa onych w instalacj CO Regulamin zasad naliczania, wnoszenia i rozliczania op at za centralne ogrzewanie w budynkach zarz dzanych przez Spó dzielni Mieszkaniow PROJEKTANT w Rzeszowie. I. Postanowienia ogólne, prawa i obowi zki

Bardziej szczegółowo