Spis tre ci OD WYDAWCY... LIII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis tre ci OD WYDAWCY... LIII"

Transkrypt

1 OD WYDAWCY... LIII I. CECHY (ZASADY) VAT Podstawowe cechy podatku od towarów i us ug jako odmiany podatku od warto ci dodanej Powszechno VAT Wielofazowo i proporcjonalno VAT Potr calno VAT Zasada neutralno ci VAT Nowa dyrektywa VAT zast puj ca od 1 stycznia 2007 roku I i VI dyrektyw Obowi zek przestrzegania wymogów dyrektyw Bezpo rednia skuteczno dyrektyw, czyli mo liwo stosowania ich przez podatników Po rednia skuteczno dyrektywy unijnej VAT, czyli wyk adnia ustawy o VAT w zgodzie z t dyrektyw Zasady ogólne prawa Unii Europejskiej znajduj ce zastosowanie przy wyk adni przepisów VAT Zasada pierwsze stwa prawa unijnego Do stosowania prawa unijnego obowi zane s tak e organy podatkowe Minister Finansów ma obowi zek wyda pisemn interpretacj w zakresie przepisów dyrektywy 2006/112/WE Kompetencje Trybuna u Konstytucyjnego do kontroli zgodno ci z konstytucj aktów stanowionych przez organy Unii Europejskiej II. CZYNNO CI NIEOPODATKOWANE VAT Czynno ci wy czone z opodatkowania Zbycie przedsi biorstwa lub zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa Aport przedsi biorstwa lub zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa do spó ki Zbycie ca o ci lub cz ci przedsi biorstwa powinno by rozumiane funkcjonalnie i jednolicie w ca ej Unii Europejskiej Aport przedsi biorstwa z wy czeniem nieruchomo ci Przedsi biorstwo a outsourcing obs ugi kadrowej, informatycznej i finansowej Dzia alno w zakresie gier losowych, zak adów wzajemnych i gier na automatach Czynno ci, które nie mog by przedmiotem prawnie skutecznej umowy Sprzeda przemyconych p yt kompaktowych powinna podlega VAT Niedobór a VAT Us ugi na potrzeby przedsi biorstwa podatnika Przekazanie towaru do w asnego sklepu (zak adu) Przeznaczenie zakupionych towarów na wyposa enie biura Nieodp atne przesuni cie rodków trwa ych Przesuni cie towarów mi dzy zak adami podatnika Us ugi wykonywane poza terytorium Polski Dokumentowanie czynno ci niepodlegaj cych opodatkowaniu Czynno ci wykonywane w ramach r kojmi i gwarancji niepodlegaj ce opodatkowaniu i opodatkowane Przekazanie prezentów o ma ej warto ci oraz próbek nie podlega VAT V

2 20. Warto prezentów, których przekazanie nie podlega opodatkowaniu Nieodp atne przekazanie materia ów ekspozycyjnych kontrahentom przekazaniem próbki niepodlegaj cym opodatkowaniu Poj cie próbki i prezentu o ma ej warto ci w wyroku ETS Nabywanie i zbywanie akcji lub udzia ów a VAT Sprzeda udzia ów w spó ce z o.o Odszkodowanie za wadliwy towar Jednorazowa sprzeda udzia u w niezabudowanej nieruchomo ci nie podlega VAT, lecz PCC Nielegalny pobór energii i gazu w orzecznictwie s dów administracyjnych Kradzie nie jest czynno ci opodatkowan Kradzie samochodu i wyp ata odszkodowania Wydanie specyfikacji przetargowej a VAT Przekszta cenie prawa u ytkowania wieczystego w prawo w asno ci rodki otrzymane z Funduszu Urz du Pracy, tzw. de minimis, nie s opodatkowane VAT Sprzeda talonów towarowych Wydawanie za odp atno ci kart identyfikacyjnych b d cych przepustkami Umorzenie udzia ów w spó ce Wspólne dzia ania marketingowe dwóch podmiotów gospodarczych nie s wzajemnym wiadczeniem us ug Nieodp atne udost pnienie maszyn w ramach umowy kooperacyjnej Nieodp atne przekazanie infrastruktury drogowej na rzecz gminy Kiedy napiwek nie podlega opodatkowaniu? Prawnicze porady pro bono Us ugi w zakresie gospodarki komunalnej samorz dowego zak adu bud etowego na rzecz jednostki samorz du terytorialnego nie podlegaj VAT Sprzeda gruntu dotychczasowym u ytkownikom wieczystym nie podlega VAT Nieodp atne przej cie przebudowanej sieci energetycznej III. CZYNNO CI OPODATKOWANE VAT A. Zagadnienia ogólne Wzorzec czyli jak przedmiot opodatkowania unormowany zosta w dyrektywie VAT Okre lenie zakresu opodatkowania w polskiej ustawie o VAT Dostawa towarów i wiadczenie us ug na terytorium kraju Zasada terytorialno ci Odp atno dostawy towarów oraz wiadczenia us ug Brak zachowania warunków oraz form okre lonych prawem a opodatkowanie czynno ci Towary i us ugi w ustawie o VAT a klasyfikacje statystyczne Przyj cie przy identyfikowaniu towarów i us ug dla potrzeb obrotów krajowych PKWiU z 2008 roku w miejsce PKWiU z 1997 roku Zakres rzeczowy PKWiU B. Dostawa towarów Dostawa towarów o charakterze odp atnym Dostawa towarów o charakterze nieodp atnym C. wiadczenie us ug Poj cie us ugi w ustawie o VAT Opodatkowanie odp atnego wiadczenia us ug Opodatkowanie nieodp atnego wiadczenia us ug VI

3 D. Likwidacja lub zaprzestanie dzia alno ci gospodarczej Opodatkowanie likwidacji lub zaprzestania dzia alno ci gospodarczej IV. DAROWIZNY I NIEODP ATNE PRZEKAZANIA Darowizna (przekazanie) towarów podatnika dostaw Zu ycie artyku ów spo ywczych w ramach dzia alno ci gospodarczej podatnika Darmowe bilety promocyjne na spektakl teatralny bez VAT Nieodp atne przekazanie towarów, których zakup nie uprawnia do odliczenia VAT nieopodatkowane Przy czenie urz dzenia wybudowanego przez podatnika do sieci przedsi biorstwa energetycznego Nieodp atne przekazanie infrastruktury drogowej na rzecz gminy a opodatkowanie Darowizna podstawa opodatkowania i dokumentowanie Darowizna produktów spo ywczych zwolniona od podatku Stawka podatku przy darowi nie Darmowy upominek przy sprzeda y premiowej Darowizna us ug, czyli nieodp atne wiadczenie us ug na cele zwi zane z dzia alno ci gospodarcz podatnika nie podlega VAT Opodatkowanie gratisowego kompletu kosmetycznego, który spe nia definicj ma ego prezentu Przekazanie kilku prezentów do 10 z bez VAT Przekazanie nagród w konkursach i programach lojalno ciowych a VAT Przekazanie samochodu na z omowanie Przekazanie firmy najbli szej rodzinie w formie darowizny Przekazywanie urz dze do u ywania sprzedawcom w ramach umów u yczenia oraz umów nienazwanych Do adowanie telefonu w promocji nie jest opodatkowane VAT Od 1 kwietnia 2013 roku kalendarz firmowy bez ewidencjonowania tylko do 10 z V. DEKLARACJE VAT Wzory deklaracji Kto ma obowi zek, a kto nie ma obowi zku sk adania deklaracji? Terminy sk adania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D W a ciwo miejscowa naczelnika urz du skarbowego wed ug ustawy o VAT Wzór deklaracji kwartalnej VAT-7D Deklaracje kwartalne VAT-7D dla wszystkich podatników Deklaracje sk adane przez podatników, którzy utracili prawo do stosowania metody kasowej lub z metody tej zrezygnowali Nieopodatkowane transakcje dokonywane poza terytorium kraju w deklaracji VAT Podatnicy sk adaj cy deklaracj VAT Podatnicy sk adaj cy deklaracj VAT-9M Podatnicy sk adaj cy deklaracj VAT Podatnicy sk adaj cy deklaracj VAT Zasada samoobliczenia (zadeklarowania) podatku Odroczenie terminu z o enia deklaracji Podpisywanie deklaracji VAT przez pe nomocnika Korekta deklaracji VAT-7 zasady ogólne Korekta deklaracji dokonana przez organ podatkowy Wezwanie do dokonania korekty deklaracji Korekta deklaracji VAT-7, gdy podatnik pomyli si na niekorzy fiskusa Korekta deklaracji polegaj ca na zwi kszeniu podatku naliczonego Zawieszenie prawa do korekty deklaracji VII

4 22. Skutki korekty deklaracji Korekta deklaracji mo liwa podczas czynno ci sprawdzaj cych Korekta deklaracji z o ona w trakcie kontroli podatkowej Deklaracja, w której sprzedawca uwzgl dnia faktur koryguj c podwy szaj c podatek nale ny Wprowadzenie przez dostawc towaru w b d po rednika co do stawki podatku a okres korekty deklaracji Deklaracja, w której sprzedawca dokonuje obni enia podatku nale nego z faktury koryguj cej Rozliczenie faktur koryguj cych w deklaracji sprzedawcy w interpretcji organu podatkowego Podwy szenie ceny w wyniku nowej kalkulacji kosztów produkcji Deklaracja, w której nabywca obni a podatek naliczony z tytu u otrzymanej faktury koryguj cej zawy ony podatek nale ny Uchybienie terminowi do z o enia deklaracji a prawo do odliczenia podatku naliczonego Organ podatkowy obowi zany do uwzgl dnienia z urz du podatku naliczonego Liczenie 60-dniowego terminu zwrotu podatku w przypadku korekty deklaracji Termin i zasady rozliczenia podatku za okresy miesi czne Termin i zasady rozliczenia podatku za okresy kwartalne Zaliczki na poczet podatku rozliczane przez podatników sk adaj cych deklaracje kwartalne VAT-7D Zaliczki za pierwszy kwarta, za który ma by z o ona deklaracja VAT-7D, gdy podatnik w poprzednim kwartale rozlicza si miesi cznie Wybór formy wp acania zaliczek na poczet rozliczenia kwartalnego w wysoko ci faktycznego rozliczenia za miesi c Odsetki od wadliwie wyliczonych lub niewp aconych zaliczek na poczet podatku kwartalnego Nadp ata z tytu u uiszczonych zaliczek na poczet rozliczenia kwartalnego i jej oprocentowanie Sk adanie deklaracji przez podatników VAT zawieszaj cych dzia alno Zawieszenie dzia alno ci gospodarczej a sk adanie deklaracji przez podatników VAT UE Zmiana rozporz dzenia w sprawie wzorów deklaracji podatkowych VAT-7 w zwi zku z ulg na z e d ugi E-deklaracje VAT-7 bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego VI. DOSTAWA TOWARÓW Dostawa towarów o charakterze odp atnym Dostawa towarów w a cuchu podatników Definicja towaru Przeniesienie prawa do rozporz dzania towarami jak w a ciciel Sprzeda jako czynno opodatkowana Barter, czyli zamiana wiadcze Leasing, dzier awa, najem oraz sprzeda z zastrze eniem prawa w asno ci dostaw towarów przy spe nieniu okre lonych warunków Wydanie towarów w ramach umowy komisu dostaw towarów Stanowienie i przenoszenie spó dzielczych praw do lokali na rzecz cz onków spó dzielni Ustanowienie i zbycie prawa wieczystego u ytkowania gruntów Sprzeda spó dzielczego w asno ciowego prawa do lokalu Przeniesienie w asno ci nieruchomo ci w zamian za zwolnienie z d ugu Przeniesienie w asno ci gruntu Wyw aszczenie nieruchomo ci i przymusowa sprzeda nieruchomo ci za odszkodowaniem opodatkowane VAT jako dostawa towarów Przew aszczenie rzeczy na zabezpieczenie kiedy staje si dostaw? Sprzeda rzeczy na aukcjach charytatywnych Druk ksi ek z materia ów w asnych dostaw Dzia alno reprograficzna (kserograficzna) dostaw towarów Sprzeda udzia u gruntu oraz we wspó w asno ci budynków dostaw towarów VIII

5 20. Zatrzymanie po zako czeniu dzier awy ulepsze o cechach towaru dostaw Sprzeda w przyczepach i na stoiskach gastronomicznych kie basek, frytek i innych gotowych produktów oraz popcornu i nachos dostaw towarów Dostawa czy us uga kryteria rozstrzygaj ce w orzeczeniu ETS na tle transakcji obejmuj cej dostaw i u o enie kabla wiat owodowego Odp atne zniesienie wspó w asno ci VII. DOTACJE Dotacja jako element podstawy opodatkowania Dotacje przekazywane w celu sfinansowania dostawy konkretnych towarów lub wiadczenia konkretnych us ug Dofinansowanie unijne (dotacja) o charakterze zakupowym Przyk ady dotacji, które nie podlegaj VAT Stawka podatku przy opodatkowaniu dotacji przedmiotowej oraz sposób wyliczenia podatku Udokumentowanie otrzymania dotacji (dop aty) Rozliczanie refundacji otrzymywanych przez apteki z NFZ Dop aty do przejazdów rodkami publicznego transportu zbiorowego opodatkowane stawk 8% 170 VIII. EKSPORT TOWARÓW Poj cie eksportu towarów Wywóz towaru poza terytorium Unii do magazynu (sklepu) lub sk adu celnego nie jest eksportem Wywóz towaru poza terytorium UE w oparciu o umow u yczenia Darowizna towaru za granic Nieodp atny eksport towarów Wywóz towarów na Wyspy Kanaryjskie. Poj cie terytorium Unii Europejskiej Moment powstania obowi zku podatkowego w eksporcie towarów Eksport bezpo redni czyli wywóz dokonany przez dostawc a stawka 0% Eksport po redni czyli wywóz dokonany przez nabywc a stawka 0% Eksport detaliczny odmian eksportu po redniego Moment powstania obowi zku podatkowego przy zaliczce w eksporcie towarów Zaliczka a brak eksportu towarów w okresie 6 miesi cy Zaliczka na poczet eksportu towarów po 6 miesi cach Us ugi bezpo rednio zwi zane z organizacj eksportu towarów Us ugi bezpo rednio zwi zane z eksportem towarów Forma potwierdzenia wywozu towaru poza terytorium Unii Europejskiej Poj cie urz du celnego w przepisach celnych Formy potwierdzenia wywozu towarów poza terytorium Unii dla potrzeb podatku od towarów i us ug System ESC ESC a potwierdzenie wywozu Mo liwo skorzystania ze stawki 0% Eksport po redni Informacja Ministra Finansów dotycz ca potwierdzania wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej dla potrzeb VAT Kserokopia dokumentu SAD 3 jako dowód potwierdzaj cy eksport Korekta podatku nale nego w przypadku otrzymania potwierdzenia wywozu towaru poza terytorium Unii Europejskiej po 2 miesi cach Miejsce rozpocz cia procedury celnej wywozu nie decyduje o miejscu eksportu w VAT Potwierdzeniem eksportu po redniego mo e by kopia komunikatu IE-599 bez po wiadczenia zgodno ci z orygina em Brak zap aty za wyeksportowane towary IX

6 25. Stawka 0% w eksporcie a status kontrahenta pozaunijnego Stawka 0% a eksport do podmiotu, który okaza si nieznanym Zasada proporcjonalno ci przy pozbawianiu podatnika prawa do stawki 0% z tytu u eksportu Kurs waluty przy eksporcie towarów Czy komitent mo e stosowa stawk 0% przy eksporcie towarów? Powrót do kraju wyeksportowanych towarów Eksport towarów a kasa fiskalna Sprzeda towarów ze sk adu celnego do krajów pozaunijnych nie podlega VAT Rozliczenia faktury koryguj cej eksport towarów IX. EWIDENCJA VAT Ewidencja VAT u podatnika zwolnionego podmiotowo od podatku Sankcja za niewywi zanie si przez podatnika zwolnionego podmiotowo z obowi zku prowadzenia dziennej ewidencji obrotów Ewidencja VAT u podatnika zwolnionego przedmiotowo od podatku Ewidencja sprzeda y u podatników zwolnionych podmiotowo od VAT, wykonuj cych jedynie czynno ci zwolnione przedmiotowo Ewidencja u podatników VAT czynnych Ewidencja otrzymywanych i wysy anych towarów do uszlachetniania Ewidencja warto ci nabycia towarów niestanowi cego wewn trzwspólnotowego nabycia towarów Ewidencja nieuznawanego za WNT przemieszczania towarów Ewidencja nieuznawanego za WDT przemieszczania towarów Obowi zki ewidencyjne podatników wiadcz cych us ugi, których miejscem wiadczenia nie jest terytorium Polski Terminy przechowywania dokumentów X. FAKTURA Obowi zek wystawiania faktur w ustawie o VAT Obowi zek zap aty podatku wykazanego na fakturze Okre lenie szczegó owych zasad wystawiania faktur w 2013 roku Podatnicy zobowi zani do wystawiania faktur Obowi zkowe dane na fakturze Szczególne dane, które powinna zawiera fakutra Faktura: elementy zasadnicze w art. 106 ustawy Kiedy nie ma obowi zku zamieszczania numeru nabywcy na fakturze? Dane sprzedawcy i nabywcy na fakturze Adres miejsca prowadzenia dzia alno ci gospodarczej a nie zamieszkania podatnika b d cego osob fizyczn Nie ma obowi zku umieszczania symbolu PKWiU na fakturach Faktura przy ró nych stawkach VAT Faktury uproszczone Faktura dokumentuj ca sprzeda paliw do pojazdu samochodowego Numeracja faktur Data sprzeda y Sprzeda towarów o charakterze ci g ym Data wystawienia faktury zasada Data wystawienia faktury odst pstwa od zasady Faktura zbiorcza Kiedy faktur wystawia si nie pó niej ni z chwil powstania obowi zku podatkowego? X

7 22. Moment powstania obowi zku podatkowego a fakturowanie w przypadku robót budowlano-monta owych Rabat na fakturze Brak obowi zku podpisu sprzedawcy i odbiorcy na fakturze Jak zaokr gla na fakturze? Wymóg wykazywania podatku w z otych Sposób przeliczania kwot wykazywanych na fakturach, w sytuacji, gdy kwoty te wykazywane s w walutach obcych Kurs waluty na fakturze koryguj cej Piecz tka sprzedawcy na fakturze Ilo wystawianych egzemplarzy faktur Adnotacje na fakturze Faktura przy zaliczce Czy po wystawieniu faktury z tytu u otrzymania 100% zaliczki wystawia si faktur ko cow dokumentuj c dostaw lub us ug? Zaliczka z tytu u WDT Dokumentowanie sprzeda y na rzecz osób fizycznych nieprowadz cych dzia alno ci gospodarczej Jaka faktura u podatnika zwolnionego od VAT? Fakturowanie us ug przez operatorów telekomunikacyjnych Obliczanie kwoty podatku od kwoty wiadczenia brutto Faktury podatnika wiadcz cego us ugi turystyczne Faktura w przypadku dostawy towarów u ywanych, dzie sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstaw opodatkowania stanowi mar a Faktura przy wewn trzwspólnotowej dostawie towarów Faktura w przypadku wewn trzwspólnotowej dostawy nowych rodków transportu Faktury wystawiane przez podmioty zagraniczne, gdy podatnikiem jest krajowy nabywca us ugi lub towaru Wystawienie faktury na rzecz zagranicznego odbiorcy towaru lub us ugobiorcy gdy miejscem opodatkowania transakcji nie jest Polska Faktury wystawiane przez nabywc towarów i us ug Faktura wewn trzna dokumentem fakultatywnym Dane na fakturze wewn trznej Do faktury wewn trznej nie stosuje si art. 108 ust. 1 ustawy wiadczenie us ug oraz darowizny na rzecz w asnych pracowników Bilet jednorazowy faktur Dokumenty dotycz ce us ug bankowych i ubezpieczeniowych fakturami Dowody zap aty za przejazdy autostradami p atnymi Nota koryguj ca faktur Zmiana wszystkich danych nabywcy na fakturze not koryguj c Korekta b dnej daty sprzeda y na fakturze Faktura koryguj ca Zbiorcza korekta faktur dla jednego odbiorcy Potwierdzenie odbioru faktury koryguj cej Korekta rachunków i zast pienie ich fakturami Czas przechowywania faktur i zwi zane z tym obowi zki Kopie faktur papierowych mo na przechowywa w systemie komputerowym bez wydruku Dokumentowanie wymiany towaru wadliwego na niewadliwy Adwokat wystawia faktur klientowi z tytu u wynagrodzenia za wygran spraw Anulowanie faktury, gdy jej odbiorca odmówi jej przyj cia i zwróci wystawcy Faktury elektroniczne XI

8 66. Kontrole biznesowe dla zapewnienia autentyczno ci pochodzenia i integralno tre ci faktury Kontrole biznesowe w wyja nieniach Komisji Europejskiej Co to znaczy,,natychmiastowy, pe ny i ci g y dost p drog elektroniczn do faktur elektronicznych? Data otrzymania elektronicznej faktury Moment wystawienia i odebrania faktury i faktury koryguj cej w formie elektronicznej XI. IMPORT TOWARÓW Poj cie importu towarów Czynno ci w nast pstwie których dochodzi do importu towarów Obowi zek podatkowy w imporcie towarów Zwolnienie od podatku importu towarów wywiezionych poza Uni w celu ich naprawy w ramach gwarancji Miejsce wiadczenia przy imporcie towarów Kto jest podatnikiem z tytu u importu towarów? Podstawa opodatkowania w imporcie towarów Us ugi zwi zane bezpo rednio z importem towarów Koszty transportu, roz adunku i za adunku a podstawa opodatkowania w imporcie towarów Koszty transportu importowanych towarów do innego ni pierwsze miejsce przeznaczenia Formy rozliczenia podatku nale nego z tytu u importu towarów Wst p Obowi zek wyliczenia podatku nale nego z tytu u importu towarów w zg oszeniu celnym Termin zap aty podatku obliczonego w zg oszeniu celnym z tytu u importu towarów Rozliczanie podatku nale nego od importu towarów w deklaracji VAT Obj cie towaru procedur uproszczon przez przedstawiciela po redniego a rozliczenie podatku w deklaracji podatnika Rozliczenie podatku nale nego z tytu u importu towarów w deklaracji importowej Zasady wymiaru i poboru podatku przez organ z tytu u importu towarów Zasady poboru odsetek od niezap aconego podatku z tytu u importu towarów Organ podatkowy w a ciwy z tytu u importu towarów Pobór przez wyznaczonego operatora podatku z tytu u importu towarów dor czanych w formie przesy ek Termin z art. 37 ust. 1 ustawy nie jest terminem p atno ci podatku w rozumieniu Ordynacji podatkowej Drobny przedsi biorca zwolniony od VAT nie podlega zwolnieniu z tytu u importu towarów Przedawnienie prawa do wymiaru nale no ci celnych a prawo do wymiaru VAT Co stanowi kwot podatku naliczonego w imporcie towarów Odliczenie podatku naliczonego na podstawie dokumentu celnego (SAD) Odliczenie podatku naliczonego na podstawie deklaracji importowej Odliczenie podatku naliczonego, gdy kwota podatku nale nego z tytu u importu towarów zosta a wykazana w deklaracji VAT Odliczenie podatku naliczonego, gdy kwota podatku nale nego wpisana zosta a do rejestru Odliczenie podatku naliczonego, gdy kwota podatku nale nego wynika z decyzji organu podatkowego Odliczenie podatku VAT z tytu u importu, gdy importer nie jest nabywc towarów Pobranie elektronicznego potwierdzenia zg oszenia celnego w imporcie przez agencj celn a prawo do odliczenia podatku przez podatnika Powrotny przywóz towarów Odpowiednie stosowanie przepisów celnych Import towarów zwolniony od VAT Zwolnienie od podatku importu towarów, gdy miejscem przeznaczenia tych towarów nie jest Polska Towar zakupiony od firmy francuskiej, a sprowadzony z Chin Dostawa towarów wprowadzonych do sk adu celnego XII

9 33. Przywóz towarów niewspólnotowych do sk adu celnego na terytorium Polski nie stanowi importu towarów Powiadomienie d u nika o kwocie nale no ci celnych Skorygowanie podatku nale nego z tytu u importu towarów XII. IMPORT US UG Poj cie importu us ug Us ugobiorca krajowy jako podatnik w imporcie us ug Us ugodawca w imporcie us ug Us ugi wiadczone przez sta e oddzia y zagranicznych firm nie s importem us ug Okre lenie sta ego miejsca prowadzenia dzia alno ci us ugodawcy Us ugobiorca, który jest zawsze podatnikiem zobowi zanym do rozliczenia podatku z tytu u importu us ug Us ugobiorca us ug zwi zanych z nieruchomo ci nieb d cy podatnikiem zobowi zanym do rozliczenia VAT Us ugi podmiotów zagranicznych b d ce importem us ug podlegaj cym opodatkowaniu w Polsce Moment powstania obowi zku podatkowego z tytu u importu us ug Obowi zek podatkowy w imporcie us ug, gdy podatnikiem jest zawsze us ugobiorca Zaliczka w imporcie us ug Obowi zek podatkowy z tytu u importu us ug, wiadczonych w sposób ci g y Deklaracja VAT-9M przy imporcie us ug Podstawa opodatkowania w imporcie us ug Import us ug niepodlegaj cy opodatkowaniu Us uga zwi kszaj ca warto celn importowanego towaru nie podlega VAT z tytu u importu us ug Us ugi licencyjne z importu zwi kszaj ce warto celn importowanego towaru Obowi zki dokumentacyjne podatnika-us ugobiorcy, gdy krajem opodatkowania jest na podstawie art. 28b ustawy Polska, jako kraj us ugobiorcy Obowi zki dokumentacyjne podatnika-us ugobiorcy, gdy krajem opodatkowania jest Polska, lecz nie na podstawie art. 28b ustawy, lecz innych przepisów, np. art. 28e, art. 28j ustawy Us ugi opodatkowane w ramach WNT nie podlegaj opodatkowaniu z tytu u importu us ug Kurs waluty przy okre laniu podatku nale nego w imporcie us ug Kurs waluty w przypadku wystawienia faktury koryguj cej w imporcie us ug Import us ug budowlanych Import us ug najmu, dzier awy, leasingu ruchomo ci a obowi zek podatkowy Import us ug licencji i sublicencji Dokumentowanie, ewidencjonowanie i wykazywanie w deklaracji podatku z tytu u importu us ug Odliczenie podatku z tytu u importu us ug Likwidacja zakazu odliczenia podatku naliczonego w przypadku importu us ug z tzw. rajów podatkowych Nieodp atny import us ug licencyjnych nie podlega opodatkowaniu VAT Import us ug a zwolnienie podmiotowe od VAT Opodatkowanie importu us ug przez podatnika zwolnionego przedmiotowo z VAT Import us ug ubezpieczeniowych zwolnionych przedmiotowo od VAT Us uga zagranicznego po rednika na rzecz polskiego us ugobiorcy wiadcz cego us ugi reklamowe i doradcze Po rednictwo w us ugach zwi zanych z nieruchomo ciami wiadczonych na rzecz podatników Nabycie licencji od kontrahenta z Francji przez polskiego podatnika Zakup us ug niematerialnych (reklamowych) od zagranicznych firm unijnych i pozaunijnych Us ugi uszlachetniania towarów wiadczone przez podmiot z kraju unijnego, innego ni Polska na rzecz polskiego us ugobiorcy Us ugi serwisowe wiadczone w Niemczech dla podatnika z Polski XIII

10 39. Spedycja na rzecz kontrahenta unijnego Uzyskanie po yczki od kontrahenta unijnego zwolnionym od VAT importem us ug Remont drogi w Polsce przez firm czesk importem us ug Rozliczenie dzier awy nieruchomo ci na otwie Jakie konsekwencje ze strony organu podatkowego w przypadku nieopodatkowania importu us ug? XIII. INFORMACJE PODSUMOWUJ CE ORAZ VIES Obowi zki sprawozdawcze Podmioty obowi zane do sk adania informacji podsumowuj cych Terminy sk adania informacji podsumowuj cych Miejsce sk adania informacji podsumowuj cych Co powinna zawiera informacja podsumowuj ca VIES System wymiany informacji o VAT XIV. INTRASTAT INTRASTAT i jego zg oszenia statystyczne Jaki obrót towarowy podlega zg oszeniu do systemu INTRASTAT? Podmioty obowi zane do sk adania deklaracji statystycznych w systemie INTRASTAT Tryb, sposób i terminy dokonywania zg osze INTRASTAT Gdzie, w jakim terminie i formie sk ada si zg oszenia INTRASTAT? XV. KASY REJESTRUJ CE Przepisy normuj ce zagadnienia dotycz ce kas rejestruj cych w 2013 roku Przepisy normuj ce obowi zek ewidencjonowania obrotów za pomoc kas rejestruj cych Zwolnienie podmiotowe z uwagi na obroty Obroty, do których nie maj zastosowania zwolnienia od obowi zku ewidencjonowania Sprzeda wysy kowa p yt DVD wy czona ze zwolnienia od ewidencjonowania Zwolnienia przedmiotowe dotycz ce sprzeda y w zakresie czynno ci wymienionych w za czniku do rozporz dzenia Wy czenie oke lonych czynno ci ze zwolnienia przedmiotowego od ewidencjonowania Zwolnienia uwarunkowane dokumentowaniem us ug w ca o ci faktur Utrata zwolnienia z dniem 1 marca 2013 roku Us ugi wiadczone przez szko y nauki jazdy obj te obowi zkiem ewidencyjnym Instalowanie kas rejestruj cych roz o one w czasie Nazwa towaru na paragonie fiskalnym Dzia alno spó dzielni mieszkaniowej a ewidencjonowanie za pomoc kasy rejestruj cej Sankcja z tytu u naruszenia obowi zku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestruj cych Zasady rekompensowania wydatków na nabycie kas rejestruj cych Dofinansowanie nabycia kas zg oszonych na dzie rozpocz cia ewidencjonowania Warunki skorzystania z odliczenia wydatków na zakup kas Przes anki zwrotu odliczonych kwot Wydanie towaru po rednikowi w celu sprzeda y osobie fizycznej Awaria kasy rejestruj cej. Kasa rezerwowa Skutki braku o wiadczenia o ilo ci kas rejestruj cych Sprzeda towaru na rzecz pracownika Ewidencjonowanie u po rednika rozliczaj cego si z prowizji lub mar y Ewidencja opakowa zwrotnych przy zastosowaniu kasy rejestruj cej Czy przy zakupie kolejnej kasy z powodu kradzie y poprzedniej, przys uguje ulga? Ewidencjonowanie sprzeda y nieruchomo ci w kasie rejestruj cej Ewidencjonowanie us ugi pogrzebowej XIV

11 28. Przechowywanie kopii dokumentów sporz dzanych przez kas Us uga budowlana dla osoby fizycznej a obowi zek ewidencjonowania obrotu na kasie Jedna kasa dla dwóch gabinetów lekarskich Kiedy powstaje obowi zek ewidencyjny przy sprzeda y w systemie mar y Ewidencja zaliczki wp aconej na rachunek bankowy na prze omie miesi cy Us ugi pomocy prawnej wiadczonej przez adwokata z urz du Najcz ciej zadawane pytania, aktualne problemy wyja nienia z broszury Ministerstwa Finansów Warunki techniczne stosowania kas rejestruj cych od 1 wrze nia 2011 roku Obowi zki ewidencyjne podatników u ytkuj cych kasy rejestruj ce Kasy stosowane do ewidencjonowania od 1 wrze nia 2011 roku Potwierdzenia Prezesa G ównego Urz du Miar Prerogatywy Prezesa G ównego Urz du Miar Obowi zki producentów kas w kraju i dostawców tych kas z zagranicy Sankcje wobec podmiotów wprowadzaj cych kasy do obrotu za ich nierzetelno Podmiot dokonuj cy sprzeda y kasy XVI. LEASING Leasing, w okre lonych warunkach dostaw towarów Rodzaje umów leasingu, które mog spe nia kryteria dostawy towarów Wyk adnia poj cia: umowa przewiduje, e w nast pstwie normalnych zdarze przewidzianych t umow lub z chwil zap aty ostatniej raty prawo w asno ci zostanie przeniesione Leasing operacyjny us ug Moment powstania obowi zku podatkowego oraz podstawa opodatkowania w leasingu b d cym dostaw Moment powstania obowi zku podatkowego oraz podstawa opodatkowania w leasingu nieb d cym dostaw Prawo finansuj cego do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu przedmiotu leasingu Zasady odliczania podatku naliczonego od wydatków zwi zanych z leasingiem samochodów w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku Leasingodawca samochody osobowe i inne pojazdy samochodowe w latach Leasingobiorca odliczanie podatku naliczonego z tytu u leasingu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych w latach Kiedy leasingobiorcy przys uguje w latach w ca o ci prawo odliczenia podatku naliczonego z tytu u leasingu pojazdu samochodowego o masie ca kowitej nieprzekraczaj cej 3,5 tony? Zakaz odliczania w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku podatku naliczonego od zakupu paliw silnikowych, równie do samochodów leasingowanych Leasing operacyjny rzeczy ruchomych jako wewn trzwspólnotowa us uga transgraniczna Us ugi leasingu rzeczy ruchomych wiadczone na rzecz podatników unijnych oraz pozaunijnych (art. 28b) Us ugi leasingu wiadczone na rzecz podmiotów z kraju unijnego nieb d cych podatnikami (art. 28c) Us ugi leasingu wiadczone na rzecz podmiotów z kraju trzeciego nieb d cych podatnikami (art. 28l) Import us ug leasingu (najmu, dzier awy) a obowi zek podatkowy Leasing finansowy rodka transportu jako WDT lub WNT Leasing maszyn b d cy us ug a WDT i WNT Leasing finansowy a odliczenie podatku Odliczenie podatku naliczonego z faktury powypadkowej naprawy leasingowanego samochodu Ustalanie proporcji przez leasingodawc leasingu finansowego przy sprzeda y mieszanej Ubezpieczenie przedmiotu leasingu jest us ug odr bn od us ugi leasingu i nie podlega w czeniu do jego podstawy opodatkowania XV

12 21. Odliczenie VAT od leasingu samochodu osobowego, w sytuacji gdy warto ubezpieczenia zwi ksza rat leasingow Okres, za który nast puje odliczenie VAT z faktury dokumentuj cej leasing Odliczenie VAT z faktury zakupu samochodu osobowego po leasingu Sprzeda samochodu wykupionego z leasingu Us uga zarz dzania flot towarzysz ca umowie leasingu a ograniczenie prawa odliczenia XVII. MAGAZYN KONSYGNACYJNY Magazyn konsygnacyjny i prowadz cy magazyn konsygnacyjny Przemieszczenie towaru przez unijnego podatnika VAT do magazynu konsygnacyjnego w Polsce WNT u polskiego podatnika prowadz cego magazyn Warunki formalne jakie musi spe nia prowadz cy magazyn konsygnacyjny dla rozpoznania WNT Moment powstania obowi zku podatkowego z tytu u WNT u prowadz cego magazyn konsygnacyjny Podstawa opodatkowania WNT w przypadkach domniema co do powstania obowi zku podatkowego w stosunku do towarów w magazynie konsygnacyjnym Przemieszczenie towaru z Polski do magazynu konsygnacyjnego w innym kraju Unii Podstawa opodatkowania w przypadku przemieszczenia towarów z Polski do magazynu konsygnacyjnego w innym kraju Unii XVIII. MA Y PODATNIK Poj cie ma ego podatnika Przekroczenie limitu obrotów w 2012 roku a status ma ego podatnika w 2013 roku Uproszczone zasady rozlicze VAT dla ma ych podatników Metoda kasowa rozlicze VAT od 2013 roku Okres stosowania metody kasowej Zasady obowi zuj ce przy metodzie kasowej Obowi zkowy okres stosowania metody kasowej i mo liwo rezygnacji Utrata prawa do rozliczania podatku metod kasow Zasady dokumentowania sprzeda y przy metodzie kasowej Rozliczanie podatku naliczonego przy metodzie kasowej Przypadki kiedy mimo wyboru metody kasowej podatnik rozlicza VAT na zasadach ogólnych Korekta deklaracji dokonywana przez ma ych podatników stosuj cych metod kasow lub rozliczenia kwartalne Ma y podatnik niestosuj cy metody kasowej rozlicze VAT VAT od otrzymanych zaliczek u ma ego podatnika rozliczaj cego si metod kasow Moment odliczania podatku naliczonego przez kontrahentów ma ych podatników stosuj cych metod kasow Przepisy przej ciowe dotycz ce metody kasowej w 2013 roku XIX. MIEJSCE WIADCZENIA (OPODATKOWANIA) DOSTAW TOWARÓW Okre lenie miejsca wiadczenia Miejsce wiadczenia (opodatkowania) przy dostawie towarów Miejsce opodatkowania dostawy towarów wysy anych lub transportowanych Dostawa towarów z Austrii i Polski do Francji miejsce opodatkowania Miejsce opodatkowania dostawy towarów niewysy anych lub nietransportowanych Dostawa nieruchomo ci po o onych w Polsce i we Francji na rzecz nabywcy z Finlandii Miejsce opodatkowania dostaw towarów, które s instalowane lub montowane Dostawa urz dzenia z Polski, z instalacj w Niemczech, dla firmy angielskiej Miejsce opodatkowania dostaw towarów na pok adach statków, samolotów lub poci gów Miejsce opodatkowania dostawy towarów przez importera XVI

13 11. Dostawa towarów dla polskiego nabywcy, który jest ich importerem Us uga po rednictwa polskiego podatnika przy dostawie dokonywanej przez kontrahenta unijnego na terytorium Polski Miejsce opodatkowania transakcji a cuchowej od 1 kwietnia 2013 roku Ustalanie miejsca wiadczenia w przypadku transakcji a cuchowych Miejsce wiadczenia transakcji ruchomych Miejsce wiadczenia transakcji nieruchomych Miejsce opodatkowania transakcji a cuchowych Podmiot dokonuj cy transportu a zasady rozliczania transakcji a cuchowych Dostawa a cuchowa w wyroku ETS Warunki transportu a miejsce opodatkowania w transakcjach a cuchowych Dostawa gazu lub energii elektrycznej na rzecz po rednika Dostawa gazu lub energii elektrycznej na rzecz podmiotu nieb d cego po rednikiem XX. MIEJSCE WIADCZENIA (OPODATKOWANIA) US UG Miejsce wiadczenia (opodatkowania) us ug wst p Zmiana od 1 stycznia 2010 roku zasady okre lania miejsca wiadczenia (opodatkowania) us ug Definicja podatnika dla celów ustalenia miejsca wiadczenia us ug Miejsce wiadczenia us ug mi dzy podatnikami Weryfikacja statusu us ugobiorcy przez us ugodawc Us uga nabyta do celów dzia alno ci gospodarczej czy celów prywatnych miejsce opodatkowania Siedziba dzia alno ci gospodarczej podatnika Sta e miejsce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej Sta e miejsce zamieszkania Zwyk e miejsce pobytu Miejsce siedziby us ugobiorcy prowadz cego dzia alno w jednym pa stwie Miejsce siedziby us ugobiorcy prowadz cego dzia alno w wi cej ni jednym pa stwie Obowi zek weryfikacji przez us ugodawc dla potrzeb jakiego miejsca dzia alno ci gospodarczej us ugobiorcy us uga jest wykonywana Miejsce wiadczenia us ug na rzecz podatników zestawienie Miejsce opodatkowania us ug poligraficznych wiadczonych dla kontrahenta unijnego Obowi zki dokumentacyjne w przypadku zastosowania art. 28b przy okre laniu miejsca opodatkowania us ug (kraj podatnika-us ugobiorcy) Obowi zki dokumentacyjne w przypadku zastosowania innych ni art. 28b przepisów (np. art. 28e, 28j) przy okre laniu miejsca opodatkowania us ug Termin wystawienia faktury gdy miejsce wiadczenia okre la art. 28b ustawy Miejsce opodatkowania us ug wiadczonych na rzecz podatników katalog wyj tków od zasady Miejsce opodatkowania us ug wiadczonych na rzecz podatników zwi zanych z nieruchomo ciami Wycena przez polsk spó k nieruchomo ci podatnika niemieckiego na terytorium Niemiec udokumentowanie us ugi Us ugi projektowe inwestycji na Bia orusi na zlecenie firmy otewskiej Kiedy krajowy us ugobiorca us ug zwi zanych z nieruchomo ci nie jest podatnikiem zobowi zanym do rozliczenia podatku? Po rednictwo w us ugach zwi zanych z nieruchomo ciami wiadczonych na rzecz podatników Po rednictwo w us ugach niezwi zanych z nieruchomo ciami wiadczonych na rzecz podatników Us ugi logistyczne (magazynowe) Us ugi spawalnicze w Belgii Wewn trzwspólnotowa us uga transportu towarów Miejsce opodatkowania us ug transportowych wiadczonych na rzecz podatników Us ugi transportu towarów Us ugi transportu towarów, gdy transport wykonywany jest w ca o ci poza terytorium UE XVII

14 29.3. Transport towarów wykonywany w ca o ci w Polsce na rzecz podatnika z pa stwa trzeciego Us ugi transportu pasa erów Nabycie us ug reklamowych wiadczonych przez Internet Miejsce opodatkowania us ug turystyki wiadczonych na rzecz podatników i podmiotów nieb d cych podatnikami Miejsce opodatkowania us ug restauracyjnych i kateringowych wiadczonych na rzecz podatników i podmiotów nieb d cych podatnikami Poj cie us ug restauracyjnych i kateringowych Us ugi restauracyjne i kateringowe na pok adach statków, samolotów lub w poci gach Us ugi gastronomiczne poza granicami Polski Miejsce opodatkowania us ug krótkoterminowego wynajmu rodków transportu Miejsce faktycznego oddania rodka transportu Poj cie rodków transportu dla okre lenia miejsca wiadczenia Jak nale y rozumie okres ci g ego posiadania rodka transportu? Miejsce opodatkowania us ug wynajmu, dzier awy, leasingu rzeczy ruchomych wiadczonych na rzecz podatników Miejsce opodatkowania wynajmu przez podatnika niemieckiego cz ci jego statku podatnikowi polskiemu na dzia alno gastronomiczn Miejsce opodatkowania us ug w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki, itp Miejsce opodatkowania us ug w zakresie organizowania targów i wystaw Miejsce opodatkowania us ug wst pu do weso ego miasteczka Kursy j zykowe zwolnione od VAT wiadczone w Polsce dla pracowników unijnych podatników Us ugi wyceny rzeczowego maj tku ruchomego oraz na rzeczowym maj tku ruchomym wiadczone na rzecz podatników Us ugi uszlachetniania towarów wiadczone na terytorium Polski dla us ugobiorców z krajów Unii Europejskiej Us ugi uszlachetniania towarów wiadczone przez podmiot z kraju unijnego, innego ni Polska na rzecz polskiego us ugobiorcy Us ugi serwisowe wiadczone w Polsce dla producenta towarów z Francji Miejsce wiadczenia us ug dla osób nieb d cych podatnikami us uga opodatkowana w miejscu siedziby us ugodawcy (zasada ogólna) Miejsce opodatkowania us ug wiadczonych na rzecz osób nieb d cych podatnikami odst pstwa od zasady ogólnej Miejsce wiadczenia us ug na rzecz osób nieb d cych podatnikami (konsumentów) zestawienie Miejsce opodatkowania us ug wiadczonych przez po redników na rzecz osób nieb d cych podatnikami Miejsce opodatkowania us ug zwi zanych z nieruchomo ciami wiadczonych na rzecz osób nieb d cych podatnikami Miejsce opodatkowania us ug transportowych wiadczonych na rzecz osób nieb d cych podatnikami Us ugi transportu pasa erów Us ugi transportu towarów Miejsce opodatkowania us ug pomocniczych do us ug transportowych wiadczonych na rzecz osób nieb d cych podatnikami (za adunek, roz adunek, prze adunek lub podobne us ugi) Miejsce opodatkowania us ug wyceny rzeczowego maj tku ruchomego oraz na rzeczowym maj tku ruchomym wiadczonych na rzecz osób nieb d cych podatnikami Miejsce opodatkowania us ug niematerialnych Katalog us ug uznawanych za niematerialne Us ugi niematerialne wiadczone na rzecz podmiotów z kraju trzeciego nieb d cych podatnikami (art. 28l) Us ugi niematerialne wiadczone na rzecz podmiotów z kraju unijnego nieb d cych podatnikami (art. 28c) XVIII

15 58.4. Us ugi niematerialne wiadczone na rzecz podatników unijnych oraz pozaunijnych (art. 28b) Miejsce opodatkowania us ug elektronicznych Miejsce opodatkowania us ug telekomunikacyjnych lub us ug nadawczych radiowych i telewizyjnych Miejsce opodatkowania nabycia licencji Us ugi doradcze polskiego podatnika na rzecz podatnika unijnego Opodatkowanie us ugi prawniczej Us ugi pomi dzy central a jej oddzia em nie podlegaj opodatkowaniu Obowi zki ewidencyjne podatników wiadcz cych us ugi, których miejscem wiadczenia nie jest terytorium Polski XXI. NIERUCHOMO CI A VAT Grunt jako towar podlegaj cy opodatkowaniu Tereny budowlane (art. 2 pkt 33) Sprzeda gruntów przez osob fizyczn w wyroku ETS Sprzeda gruntów okazjonalnie nie czyni sprzedawc podatnikiem VAT. Brak skorzystania z uprawnienia przewidzianego w art. 12 ust. 1 dyrektywy VAT Kryteria oceny, czy sprzeda gruntu przez osob fizyczn stanowi dzia alno gospodarcz Sprzeda dzia ek niemieszcz ca si w zakresie zarz du maj tkiem prywatnym Sprzeda dzia ek mieszcz ca si w zakresie zarz du maj tkiem prywatnym Sprzeda przez rolnika rycza towego dzia ek wchodz cych w sk ad gospodarstwa rolnego na cele budowlane Obowi zek podatkowy przy dostawie lokali i budynków Podstawa opodatkowania dostaw budynków lub budowli zwi zanych trwale z gruntem Podstawa opodatkowania dostawy budynku wraz z czynno ci oddania w u ytkowanie wieczyste gruntu Zbycie prawa u ytkowania wieczystego gruntów wraz z budynkiem Obowi zek podatkowy przy sprzeda y prawa u ytkowania wieczystego gruntu Op aty z tytu u u ytkowania wieczystego ustanowionego do 31 grudnia 2010 roku w 2013 roku opodatkowane stawk 22% Dostawa terenów niezabudowanych oraz zabudowanych a stawka VAT Zbycie gruntu wraz z budynkiem, czyli terenu zabudowanego Zwolniona od podatku dostawa obiektów budowlanych wraz z gruntami Sprzeda gruntu wraz z budynkami o ró nym przeznaczeniu Post powanie przy ustalaniu warto ci prawa wieczystego u ytkowania gruntu je eli wraz z tym prawem zbywane s obiekty podlegaj ce opodatkowaniu i zwolnione od podatku Wyw aszczenie z prawa u ytkowania wieczystego za odszkodowaniem dostaw Sprzeda nieruchomo ci z gruntami o ró nym przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego Dostaw gruntu z budynkami wraz z ich rozbiórk nale y traktowa jako dostaw gruntu niezabudowanego Sprzeda rozpocz tej inwestycji budowlanej Zamiana nieruchomo ci gruntowych niezabudowanych Zamiana dzia ek osób fizycznych z gmin Zbycie (zwrot) nak adów ulepszaj cych na nieruchomo Dostawa nieruchomo ci niezabudowanej po o onej na terenie o przeznaczeniu w cz ci rolnym, a w cz ci pod zabudow mieszkaln Nowe poj cie pierwszego zasiedlenia Cesja praw do lokalu mieszkalnego oraz jego pierwsze zasiedlenie Lokal u ytkowy przekazany na cele osobiste Moment rezygnacji ze zwolnienia od podatku dostawy nieruchomo ci przy zaliczce (zadatku) Odst pienie od umowy sprzeda y nieruchomo ci XIX

16 33. Odliczenie podatku VAT od wydatków zwi zanych z nieruchomo ci wykorzystywan zarówno do celów prowadzonej dzia alno ci gospodarczej, jak i do celów prywatnych podatnika Dostawa gara u wybudowanego w obiekcie budownictwa mieszkaniowego Sprzeda miejsca postojowego w gara u wielostanowiskowym Nabycie budynków w celu ich rozbiórki i wzniesienia nowych daje prawo do odliczenia VAT XXII. OBOWI ZEK PODATKOWY Poj cie obowi zku podatkowego Obowi zek podatkowy w VAT zasada ogólna Dostawa towaru obowi zek podatkowy z chwil wydania towaru Kiedy dostawa towaru jest dokonana Wykonanie us ugi Sprzeda towarów przez po rednika (agenta) Wystawienie faktury za dostaw lub us ug Faktura za us ugi wystawiona przed ich wykonaniem w ca o ci, nie rodzi obowi zku podatkowego Dostawa lokali i budynków Wydanie lokali jeszcze przed ich wyodr bnieniem i przeniesieniem w asno ci w formie aktu notarialnego Faktura dokumentuj ca zaliczk na dostaw budynku nie przesuwa momentu powstania obowi zku podatkowego Stanowienie i przenoszenie spó dzielczych praw do lokali na rzecz cz onków spó dzielni Czynno ci wykonywane przez spó dzielni mieszkaniow na rzecz cz onków spó dzielni Up yw terminu p atno ci wyznacznikiem powstania obowi zku podatkowego Dostawa energii elektrycznej Dostawa gazu p ynnego, jak dostawa gazu przewodowego Us ugi komunalne wymienione w poz , 174 i 175 za cznika nr 3 do ustawy Okre lenie terminu zap aty a obowi zek podatkowy Us ugi komunikacji miejskiej Us ugi budowlane i budowlano-monta owe Fakturowanie robót budowlano-monta owych a obowi zek podatkowy Obowi zek podatkowy z tytu u us ug budowlanych ma charakter lex specialis Kompensata przy robotach budowlanych Liczenie terminu powstania obowi zku podatkowego przy robotach budowlanych Dostawy gazet, magazynów, czasopism oraz ksi ek Najem, dzier awa, leasing Us ugi ochrony, dozoru, po rednictwa ubezpieczeniowego, sta ej obs ugi prawnej i biurowej Wynajem lokali Refakturowanie kosztów tzw. mediów przy umowach najmu (dzier awy) Us ugi ci g e Import us ug Zakup maszyny wraz z monta em od zagranicznej firmy Dostawa (sprzeda ) wysy kowa Czynno ci drukowania Zaliczka, przedp ata, zadatek, rata a obowi zek podatkowy Zaliczka, która nie wywo uje obowi zku podatkowego Zaliczka w euro Zaliczka przedwcze nie udokumentowana Zaliczka na poczet dostawy towarów z monta em Zaliczka wiadczona w naturze a obowi zek podatkowy Zaliczenie wadium na poczet ceny rodzi obowi zek podatkowy jak zap ata zadatku Cz ciowa zap ata (ceny) XX

17 43. Nieodp atne dostawy towarów i nieodp atne us ugi Sprzeda ratalna Eksport towarów Import towarów Sprzeda z zastrze eniem prawa w asno ci i na prób Wp ata na rachunek powierniczy nie rodzi obowi zku podatkowego Us uga obejmuj ca zamieszczanie og osze Po yczka i kredyt Najem rozliczony podatkowo przed powstaniem obowi zku podatkowego Dotacje, subwencje i inne dop aty Refundacja otrzymana przez aptek za leki z NFZ Us uga elektryczna kiedy rozliczy faktur Oddanie gruntu w u ytkowanie wieczyste Komis Sprzeda towarów przez Internet Us ugi wiadczone na zlecenie s dów i prokuratur Przew aszczenie na zabezpieczenie Wp ata na rachunek powierniczy (kaucja) nie rodzi obowi zku podatkowego Zestaw towarów (komplet wydawniczy) Obrót odpadami oraz prawami do emisji gazów cieplarnianych Obowi zek zap aty podatku wykazanego na fakturze Anulowanie faktury niewprowadzonej do obrotu prawnego Faktura wewn trzna a art. 108 ust. 1 ustawy o VAT XXIII. PODATEK NALICZONY ODLICZANIE CZ CIOWE I KOREKTA Zasady ustalenia kwoty podatku do odliczenia przy jednoczesnym realizowaniu czynno ci daj cych oraz niedaj cych prawa do odliczenia Wst pne okre lenie proporcji w trakcie roku podatkowego Okre lenie warto ci licznika ustalanej proporcji (u amka) Okre lenie warto ci mianownika ustalanej proporcji Warto czynno ci w zwi zku z którymi podatnikowi nie przys uguje prawo do odliczenia podatku Czynno ci niepodlegaj ce opodatkowaniu w tzw. strukturze sprzeda y, w orzecznictwie ETS Czynno ci niepodlegaj ce opodatkowaniu w tzw. strukturze sprzeda y, w uchwale NSA Sporadyczne transakcje finansowe Proporcja wyliczona szacunkowo Proporcje pozwalaj ce na odliczenie podatku w ca o ci lub w ogóle Kiedy proporcja pozwala na odliczenie podatku w ca o ci Sprzeda przez leasingodawc wyleasingowanych rodków trwa ych wlicza si do obrotu Korekta rozliczenia podatku po zako czeniu roku odno nie towarów i us ug niezaliczanych do rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych Korekta rozliczenia podatku naliczonego z tytu u zakupów rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych po zako czeniu roku podatkowego Korekta podatku naliczonego z tytu u nabycia prawa wieczystego u ytkowania gruntu oraz oddania gruntu w u ytkowanie wieczyste Korekta rozliczenia podatku naliczonego z tytu u nabycia rodka trwa ego w przypadku jego sprzeda y w okresie 5 lat Czy podatnik odliczaj cy podatek w 100% jest obowi zany do korekty po zako czeniu roku? Wp yw daty przekazania rodka trwa ego do u ytkowania na dokonywanie korekty Inwestycja w obcym rodku trwa ym a okres korekty podatku naliczonego Korekta podatku naliczonego, gdy nast pi o zako czenie dzia alno ci gospodarczej XXI

18 13. Korekta podatku naliczonego w zwi zku z nabyciem rodków trwa ych w wyja nieniach Ministerstwa Finansów Korekta odliczonej kwoty podatku naliczonego w przypadku zbycia rodka trwa ego przed ko cem up ywu okresu korekty w wyja nieniach Ministerstwa Finansów Korekta z tytu u zbycia spó dzielczego w asno ciowego prawa do lokalu mieszkalnego Korekta odliczenia podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia towaru (us ugi), aport Korekta rozliczenia podatku naliczonego z tytu u zmiany przeznaczenia dobra inwestycyjnego o warto ci przekraczaj cej z Korekta rozliczenia podatku naliczonego z tytu u zmiany przeznaczenia dobra inwestycyjnego o warto ci nieprzekraczaj cej z oraz wyposa enia Korekta rozliczenia podatku naliczonego z tytu u zmiany przeznaczenia towarów handlowych lub surowców i materia ów Korekta podatku naliczonego w przypadku zbycia przedsi biorstwa lub zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa obci a nabywc Korekta podatku naliczonego gdy dobro inwestycyjne pierwotnie by o przeznaczone na dzia alno zwolnion od podatku Przedsi biorstwo wniesione w formie aportu do spó ki a korekta podatku naliczonego Korekta podatku naliczonego przy dostawie samochodów zwolnionych z opodatkowania Zaniechanie inwestycji czy zachodzi konieczno korekty podatku odliczonego? Recykling towarów po okresie ich przydatno ci do stosowania Czy zachodzi konieczno korekt podatku odliczonego z tytu u nabycia towarów handlowych, utraconych nast pnie w wyniku zdarze losowych, np. powodzi, po aru, kradzie y, niedoboru? Przekwalifikowanie samochodu z ci arowego na osobowy nie skutkuje korekt VAT Brak prawa do korekty podatku przy sprzeda y zwolnionej Korekta podatku od nabycia b d wytworzenia nieruchomo ci, która jest u ywana na cele dzia alno ci gospodarczej, i prywatne XXIV. PODATEK NALICZONY ODLICZENIA I ZWROTY A. Zagadnienia ogólne Prawo do odliczenia podatku jako efekt zasady neutralno ci VAT Odliczenie podatku naliczonego w ustawie o VAT Podatnicy wy czeni z uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego Podatek naliczony i ród a jego powstania Zwi zek podatku naliczonego z czynno ciami opodatkowanymi Klub sportowy realizuj c czynno ci statutowe nie odzyska VAT Zakup tomografu przez NZOZ nie daje prawa do odliczenia VAT Bezpo redni zwi zek podatku naliczonego i transakcji opodatkowanej w orzecznictwie ETS Sprzeda akcji sama w sobie nie stanowi dzia alno ci gospodarczej daj cej prawo do odliczenia Odliczenie proporcjonalne VAT od wydatków z tytu u emisji akcji podatnika Wydatki zwi zane z publiczn emisj i wprowadzeniem akcji spó ki do obrotu na GPW Warunkowo realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT naliczony od zakupów inwestycyjnych, które maj s u y przysz ej sprzeda y opodatkowanej Odliczenie podatku w przypadku inwestycji zaniechanych w wietle orzecznictwa ETS Odliczenie podatku od wydatków zwi zanych z nieruchomo ci wykorzystywan zarówno do celów prowadzonej dzia alno ci gospodarczej, jak i do celów prywatnych podatnika Nak ady budowlane na cudzym gruncie a odliczenie podatku naliczonego Rejestracja podatnika a prawo do odliczenia podatku Brak rejestracji na skutek b dnego przekonania podatnika o zwolnieniu z VAT a prawo do odliczenia przez niego podatku XXII

19 19. Zaprzestanie dzia alno ci a prawo do odliczenia podatku Wyrejestrowanie si podatnika a prawo do odliczenia podatku Zwrot VAT po wykre leniu podatnika z rejestru Likwidacja spó ki osobowej a mo liwo ubiegania si o zwrot podatku przez by ego wspólnika Odliczenie podatku przy zakupie towaru na wspó w asno Wspólna inwestycja mi dzygminna a prawo do odliczenia VAT Podatek naliczony od zakupu odzie y ochronnej i obuwia ochronnego dla pracowników Odliczenie podatku z tytu u sprzeda y dokonanej przez komornika w post powaniu egzekucyjnym Odliczenie podatku naliczonego zwi zanego z czynno ciami realizowanymi poza terytorium Polski Odliczenie podatku naliczonego z tytu u nabycia towarów, które pos u y y do wyprodukowania darowanych produktów spo ywczych Odliczenie podatku naliczonego zwi zanego z transakcjami finansowymi opodatkowanymi na terytorium pa stwa trzeciego Podatek naliczony z tytu u zakupu towarów subwencjonowanych podlega odliczeniu w ca o ci Odliczenie podatku naliczonego z faktury za us ugi taksówek osobowych opodatkowane rycza tem 4% Podatek naliczony od kosztów ogólnych post powania upad o ciowego a odliczenie VAT Cena towaru (us ugi) ni sza od warto ci rynkowej a odliczenie podatku przez nabywc B. Terminy obni enia podatku nale nego o podatek naliczony Wst p Moment odliczenia podatku w przypadku nabycia towarów i us ug w kraju oraz przedp at Moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego w unijnej dyrektywie oraz w ustawie o VAT Termin realizacji prawa odliczenia podatku na gruncie VI dyrektywy na tle orzeczenia ETS co do przedwczesnego odliczenia podatku Ocena zgodno ci art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT z art. 17(1) VI dyrektywy dokonana przez s d Moment odliczenia podatku naliczonego z tytu u dostaw i us ug tzw. powszechnych (dostawa energii, gazu, us ugi telekomunikacyjne, komunalne, itp.) Termin odliczenia podatku z faktury telekomunikacji Termin odliczenia podatku naliczonego z tytu u importu towarów Termin odliczenia podatku, gdy dokument celny w imieniu podatnika odbiera agent celny Termin odliczenia podatku naliczonego z tytu u importu us ug, wewn trzwspólnotowego nabycia towarów oraz dostawy i us ugi, przy której nabywca jest podatnikiem Moment dokonania odliczenia podatku naliczonego w oparciu o spis z natury Kiedy nast puje uzyskanie prawa do rozporz dzania towarem jak w a ciciel jako warunek odliczenia podatku? Zakaz odliczenia podatku naliczonego z faktury przed nabyciem prawa do rozporz dzania towarem lub wykonaniem us ugi Zawy ona stawka VAT na fakturze nie pozbawia prawa do odliczenia podatku naliczonego Przypadki, kiedy odliczenie podatku naliczonego z faktury jest mo liwe przed nabyciem prawa do rozporz dzania towarem lub wykonaniem us ugi Termin odliczenia podatku naliczonego z przedwcze nie wystawionej faktury Termin odliczenia podatku z faktury zaliczkowej wystawionej i otrzymanej przed uiszczeniem zaliczki Mo liwo odliczenia niezadeklarowanego w terminie pocz tkowym podatku naliczonego poprzez korekt deklaracji czyli czas, przez który mo na dokonywa odlicze Odliczenie podatku naliczonego u ma ego podatnika Odliczenie podatku w przypadku niewykonania czynno ci opodatkowanej w okresie rozliczeniowym Obowi zek organu podatkowego udowodnienia innego terminu otrzymania faktury, ni deklarowany przez podatnika XXIII

20 55. Termin odliczania podatku przez kontrahentów ma ych podatników z faktur metoda kasowa Termin odliczenia VAT z faktury otrzymanej przez pracownika Skutki przedwczesnego odliczenia VAT obowi zki organu podatkowego Okres rozliczeniowy, za który nale y obni y podatek naliczony z korekty faktury Korekta faktury wewn trznej a prawo do odliczenia VAT Obci enie podatnika przez organ podatkiem nale nym nie mo e pozbawia podatnika prawa do odliczenia podatku nawet po up ywie terminu do odliczenia Up yw terminu przedawnienia zwrotu VAT w sytuacji zmiany oceny co do opodatkowania danej czynno ci i dania jego zwrotu przez kontrahenta C. Faktura a prawo do odliczenia podatku Faktura dotkni ta wadliwo ci formaln a prawo do odliczenia podatku Braki formalne faktury a odliczenie podatku z faktury wystawionej na obydwoje ma onków w wyroku ETS Neutralno VAT wa niejsza ni poprawno formalna faktury ETS w sprawie Polski Trawertyn Prawo do odliczenia podatku z faktury wystawionej po terminie Faktura wystawiona przed powstaniem obowi zku podatkowego a prawo do odliczenia podatku naliczonego Odliczenie podatku z faktury wystawionej przez sprzedawc zgodnie z prawem przed powstaniem obowi zku podatkowego Przypadki, w których faktura nie daje prawa do odliczenia podatku naliczonego Zakaz odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentuj cych czynno ci zwolnione i nieopodatkowane Kiedy faktura wystawiona przez podatnika niezarejestrowanego daje prawo do odliczenia podatku? Odliczenie podatku naliczonego przez podatnika, który utraci prawo do zwolnienia podmiotowego Odliczenie podatku z faktury dokumentuj cej sprzeda, z zastrze eniem prawa w asno ci Faktura zaliczkowa a prawo do odliczenia podatku naliczonego Odliczenie VAT z faktury zawieraj cej b dn stawk VAT Zawy ona stawka VAT na fakturze nie pozbawia prawa do odliczenia podatku naliczonego Duplikat faktury podstaw odliczenia podatku naliczonego Uchybienie formalnym obowi zkom w zakresie faktur i deklaracji a odliczenie podatku Odliczenie podatku z faktur wystawionych na spó k przej t przez spó k przejmuj c przy sukcesji podatkowej Odliczenie VAT z faktury otrzymanej em w formie pliku PDF Paragon jako dowód zap aty za przejazd autostrad a odliczenie VAT D. Odliczenie podatku z tytu u importu us ug, wewn trzwspólnotowego nabycia towarów oraz dostawy towarów i us ug w kraju, dla których podatnikiem jest nabywca Odliczenie podatku z tytu u importu us ug Nieodliczenie podatku naliczonego z tytu u importu us ug w okre lonym terminie Likwidacja zakazu odliczenia podatku naliczonego w przypadku importu us ug z tzw. rajów podatkowych Brak faktury a mo liwo odliczenia VAT w imporcie us ug Odliczenie podatku przy WNT Odliczenie podatku naliczonego z tytu u WNT, dostawy towarów oraz wiadczenia us ug, dla których podatnikiem jest nabywca towarów lub us ug w 2013 roku Odliczenie podatku naliczonego z tytu u dostawy i us ugi w kraju, przy której nabywca jest podatnikiem Organ podatkowy obowi zany do uwzgl dnienia z urz du podatku naliczonego XXIV

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług 1.1. Cechy charakterystyczne podatku VAT 1.2. Prounijna wykładnia

Bardziej szczegółowo

C. Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w świetle uregulowań podatku VAT:

C. Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w świetle uregulowań podatku VAT: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 763311 Temat: Podatek VAT w 2012 roku - warsztaty praktyczne 24-25 Styczeń Wrocław, Centrum miasta, Kod szkolenia: 763311 Koszt szkolenia: 1150.00 + 23% VAT

Bardziej szczegółowo

zki podatnika w zakresie dokumentowania w 2011r.

zki podatnika w zakresie dokumentowania w 2011r. Prawa i obowią zki podatnika w zakresie dokumentowania w świetle nowelizacji ustawy o VAT obowiązują cych od stycznia 2011r. Cele szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważ niejszymi

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ II. Zakres stosowania (tytuł I dyrektywy 2006/112/WE)... 17

Spis treści. ROZDZIAŁ II. Zakres stosowania (tytuł I dyrektywy 2006/112/WE)... 17 Spis treści Wstęp... XI Preambuła... 3 ROZDZIAŁ I. Przedmiot... 13 Artykuł 1. Przedmiot... 15 ROZDZIAŁ II. Zakres stosowania (tytuł I dyrektywy 2006/112/WE)... 17 Artykuł 2. Wyłączenia z transakcji wewnątrzwspólnotowych...

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci OD WYDAWCY... 44

Spis tre ci OD WYDAWCY... 44 OD WYDAWCY... 44 I. CECHY (ZASADY) VAT... 47 1. Podstawowe cechy podatku od towarów i us ug jako odmiany podatku od warto ci dodanej... 47 2. Powszechno VAT... 48 3. Wielofazowo i proporcjonalno VAT...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci OD WYDAWCY... 45

Spis tre ci OD WYDAWCY... 45 OD WYDAWCY... 45 I. CECHY (ZASADY) VAT... 49 1. Podstawowe cechy podatku od towarów i us ug jako odmiany podatku od warto ci dodanej... 49 2. Powszechno VAT... 50 3. Wielofazowo i proporcjonalno VAT...

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci OD WYDAWCY... LIII

Spis tre ci OD WYDAWCY... LIII OD WYDAWCY... LIII I. CECHY (ZASADY) VAT... 1 1. Podstawowe cechy podatku od towarów i us ug jako odmiany podatku od warto ci dodanej... 1 2. Powszechno VAT... 2 3. Wielofazowo i proporcjonalno VAT...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci OD WYDAWCY... 41

Spis tre ci OD WYDAWCY... 41 OD WYDAWCY... 41 I. CECHY (ZASADY) VAT... 43 1. Podstawowe cechy podatku od towarów i us ug jako odmiany podatku od warto ci dodanej... 43 2. Powszechno VAT... 44 3. Wielofazowo i proporcjonalno VAT...

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI OD WYDAWCY... LIII I. CECHY (ZASADY) VAT... 1 II. CZYNNO CI NIEOPODATKOWANE VAT... 20

SPIS TRE CI OD WYDAWCY... LIII I. CECHY (ZASADY) VAT... 1 II. CZYNNO CI NIEOPODATKOWANE VAT... 20 SPIS TRE CI OD WYDAWCY... LIII I. CECHY (ZASADY) VAT... 1 1. Podstawowe cechy podatku od towarów i us ug jako odmiany podatku od warto ci dodanej... 1 2. Powszechno VAT... 2 3. Wielofazowo i proporcjonalno

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 198013 Temat: Przegląd podatkowy 2013 - VAT i CIT - nowelizacja ustaw i konsekwencje ich wprowadzenia 23-24 Maj Gdańsk, Centrum miasta, Kod szkolenia: 198013

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

IV ZWOLNIENIA OD KAS REJESTRUJĄCYCH

IV ZWOLNIENIA OD KAS REJESTRUJĄCYCH Wstęp 9 I STAWKI VAT 17 1. Stawka VAT 8% dla budownictwa mieszkaniowego 17 1.1. PKOB 11 obiekty budownictwa mieszkaniowego 19 2. Wykaz usług ze stawką VAT 8% 25 2.1 Przykłady opodatkowania 8% VAT wg kodów

Bardziej szczegółowo

Spis treści Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Spis treści Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Przedmowa... Wykazskrótów... XI XIII Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Preambuła... 3 Tytuł I. Przedmiot i zakres stosowania...

Bardziej szczegółowo

Spis treści WPROWADZENIE

Spis treści WPROWADZENIE Spis treści WPROWADZENIE I. ZAKRES OPODATKOWANIA 1. Co podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? 2. Wyłączenia z zakresu opodatkowania 3. Komis - jakie czynności podlegają opodatkowaniu? 4. Nieodpłatne przekazanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 526216 Temat: Przegląd podatkowy 2016 - VAT i CIT. Problemy praktyczne oraz planowane kierunki zmian. 30-31 Maj Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia: 526216

Bardziej szczegółowo

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług.

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług. Jakie problemy podatkowe występują w przypadku przepisów ustawy o VAT? W trakcie audytów podatkowych audytorzy szczególną uwagę zwracają na rozliczenie przez podatników faktur wystawionych przez zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Jak wykazać usługi udostępnienia pracowników budowlanych

Jak wykazać usługi udostępnienia pracowników budowlanych Jak wykazać usługi udostępnienia pracowników budowlanych Autor: Marcin Szymankiewicz Przedmiotem działalności ABC sp. z o.o. (podatnik VAT czynny) z siedzibą we Wrocławiu jest m.in. świadczenie usług oddelegowania

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zaliczka jako forma finansowania Projektów 1 Ogólna zasady zaliczkowania Dzia anie 8.2 Zaliczka przekazywana jest jednokrotnie na podstawie wniosku o p atno zaliczkow. Wysoko zaliczki nie mo e by wy sza

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA FAKTUR VAT I PROWADZENIA EWIDENCJI I REJESTRÓW SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG W DLA CELÓW ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

Spis treœci ezdmowa Wykaz skrótów Komentarz Ustawa o podatku od towarów i us³ug Dzia³ I. Przepisy ogólne Dzia³ II. Zakres opodatkowania

Spis treœci ezdmowa Wykaz skrótów Komentarz Ustawa o podatku od towarów i us³ug Dzia³ I. Przepisy ogólne Dzia³ II. Zakres opodatkowania Prezdmowa. Spis treœci... XIII Wykaz skrótów... XV Komentarz... 1 Ustawa o podatku od towarów i us³ug z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535) Dzia³ I. Przepisy ogólne... 5 Art. 1. Przedmiot ustawy...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nasielsk: Dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku 1szt. sprzętu medycznego - aparatu ultrasonograficznego. Numer ogłoszenia: 325940-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY. I. Wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów. Przykład 1

PRZYKŁADY. I. Wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów. Przykład 1 PRZYKŁADY I. Wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów Przykład 1 Firma A. nabyła towar z Niemiec od niemieckiej firmy Z. Firma Z. przy sprzedaży towaru zastosowała metodę opodatkowania marży i informację o

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Leasing Leasing regulacje -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Przepisy dotyczące ewidencji księgowej: -UoR, art. 3, ust. 4, pkt. 1-7 oraz ust. 5

Bardziej szczegółowo

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) ... Pieczęć nagłówkowa podatnika Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 2 do uchwały Nr L/523/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47 Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik do Zarządzenia nr 41/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 15.12.2014r. PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Faktura VAT. Dane umieszczane na fakturze. Artykuł 106 ustawy VAT wymienia obligatoryjne dane, które muszą być ujęte na fakturze, a więc,

Faktura VAT. Dane umieszczane na fakturze. Artykuł 106 ustawy VAT wymienia obligatoryjne dane, które muszą być ujęte na fakturze, a więc, Faktura VAT Faktura to jeden z najważniejszych dokumentów w obrocie gospodarczym, rodzaj rachunku zawierającego dokładne dane o dokonywanej transakcji. Szczególnym jej rodzajem jest faktura VAT, będąca

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów. Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r.

Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów. Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r. Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r. Od dnia 1 grudnia 2008 r. obowiązuj zują przepisy ustawy o podatku od towarów w i usług ug art. 33a

Bardziej szczegółowo

- pozycja 29 i 30 - sprzedaży krajowej towarów i usług opodatkowanych stawką 22%

- pozycja 29 i 30 - sprzedaży krajowej towarów i usług opodatkowanych stawką 22% Sporządzanie deklaracji VAT-7 Druk deklaracji VAT-7 składa się z 9 części (A, B, C, D, E, F, G, H, I). W części A należy wpisać urząd skarbowy, do którego kierowana jest deklaracja oraz zaznaczyć właściwy

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. Nr 175, poz. 1459, z późn. zm.) stan na 9 października 2011 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r.

(Dz. U. Nr 175, poz. 1459, z późn. zm.) stan na 9 października 2011 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Art. 1. 1. Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW

ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW Załącznik do broszury informacyjnej z dnia 17 lutego 2016 r. ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) Wyciąg zmian wprowadzonych do projektu z dnia 7 stycznia 2014 r. U S T A W A Projekt z dnia 9 stycznia 2014 r. z dnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK 1.Numer ewidencyjny EPN Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/69/11 Rady z dnia 20 grudnia 2011 r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Organ podatkowy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl 1 2015-07-09 12:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36. Kolno: Leasing finansowy zestawu artroskopowego z wiertarką dla Szpitala Ogólnego w Kolnie. Numer ogłoszenia: 50888-2013; data zamieszczenia: 06.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl 1 z 5 2015-11-10 08:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa i wdrożenie oprogramowania wspomagającego

Bardziej szczegółowo

Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 27

Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 27 Spis tre ci Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 27 ROZDZIA I. Eksport towarów... 29 1. Poj cie eksportu towarów... 29 2. Definicja eksportu towarów... 30 3. Terytorium

Bardziej szczegółowo

Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE 27

Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE 27 Spis tre ci Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE 27 ROZDZIA I. Eksport towarów... 29 1. Poj cie eksportu towarów... 29 2. Definicja eksportu towarów od dnia 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU

REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16-09-1982 r., Prawo

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej KARTA INFORMACYJNA K/021 Wydanie 04 Data wydania 31.01.2014 URZĄD SKARBOWY w Chrzanowie; 32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 9 Centrala: 32 625 71 00,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Lublin: Dostawa mebli dla warsztatów szkolnych na terenie Schroniska dla Nieletnich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip 1 z 5 2012-06-13 15:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Świadczenie usług rezerwacji, zakupu i dostarczania

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov. 1 z 5 2015-10-22 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.pl/ Warszawa: Wykonanie usługi modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomo ści Miasta w 2015 roku

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomo ści Miasta w 2015 roku Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomo ści Miasta w 2015 roku Maj ątkiem nieruchomym miasta Katowice gospodaruje Prezydent Miasta w oparciu o zasady okre ślone Uchwa łą Nr XXXI V/725/08

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 9. Wstęp... 11

Spis treści. Wykaz skrótów... 9. Wstęp... 11 Spis treści Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 1. Nieruchomość jako przedmiot praw rzeczowych... 13 1.1. Definicja nieruchomości... 13 1.1.1. Nieruchomości gruntowe... 13 1.1.1.1. Części składowe nieruchomości...

Bardziej szczegółowo

PODATEK VAT OD PODSTAW

PODATEK VAT OD PODSTAW PODATEK VAT OD PODSTAW Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/02/8058/10134 Cena netto 934,15 zł Cena brutto 934,15 zł Cena netto za godzinę 66,72 zł Cena brutto za godzinę 66,72 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 182/2015 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 182/2015 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 182/2015 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Nowe Miasto Lubawskie i jej jednostkach budżetowych

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl 1 z 6 2014-03-07 07:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Dostawa odzieży roboczej i obuwia roboczego

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Małkinia Górna, dn. 24.09.2015 r. Znak sprawy: 4/2015/D/ZP Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania: Dostawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl Chorzów: Wykonanie usług w zakresie wywozu i utylizacji odpadów medycznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/120/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 1 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/120/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 1 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XII/120/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i wzoru informacji o gruntach w sprawie podatku rolnego Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm Kraków: Obsługa systemu wystawienniczego stanowiącego własność Województwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO KOSZALIN / SKARBU PAŃSTWA * ZABUDOWANEJ BUDYNKAMI MIESZKALNYMI LUB GARAŻAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ N-07-02 PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/155/2015 RADY MIEJSKIEJ JASŁA. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/155/2015 RADY MIEJSKIEJ JASŁA. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/155/2015 RADY MIEJSKIEJ JASŁA z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/156/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.Identyfikator podatkowy *... NIP/PESEL ** Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Szczytno Nr XV/112/2015 z dnia 30 listopada 2015r. DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na 2. Rok... Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa artykułów reklamowych Numer ogłoszenia: 156983-2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa artykułów reklamowych Numer ogłoszenia: 156983-2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: Dostawa artykułów reklamowych Numer ogłoszenia: 156983-2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy

Bardziej szczegółowo

Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 27

Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 27 Spis tre ci Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 27 ROZDZIA I. Eksport towarów... 29 1. Poj cie eksportu towarów... 29 2. Definicja eksportu towarów od dnia 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 113 5999 Poz. 720 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujàcych

Dziennik Ustaw Nr 113 5999 Poz. 720 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujàcych Dziennik Ustaw Nr 113 5999 Poz. 720 720 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujàcych Na podstawie art. 111 ust. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22 Spis Treści WSTĘP.. 15 ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 1.ZAKRES OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 2.PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR VAT.. 19 2.1.Obowiązek wystawiania faktur VAT.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 27.11.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/33USM/11/2014 o wartości poniżej 207 000 EURO na Dostosowanie istniejących izolatoriów w związku

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 466942-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 466942-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.pila.sr.gov.pl/ Piła: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywlinej i następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania Zespó Instrumentów Inwestycyjnych Zespó Instrumentów Doradczych Dzia ania 2.3 i 2.1 Warszawa, dnia 7 wrze nia 2005r. Statystyka na dzie 31.08.2005r. Ilo onych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppnt.pl Gdynia: Przetarg nieograniczony poniżej 200 000 euro na wykonanie usługi

Bardziej szczegółowo

29.10.2014 - Podatkowe zamknięcie roku - przegląd wybranych zagadnień podatkowych: podatek dochodowy, podatek od towarów i usług:

29.10.2014 - Podatkowe zamknięcie roku - przegląd wybranych zagadnień podatkowych: podatek dochodowy, podatek od towarów i usług: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 427714 Temat: Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2014 29-30 Październik Gdańsk, Centrum miasta, Kod szkolenia: 427714 Koszt szkolenia: 950.00

Bardziej szczegółowo