Wst p CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 27"

Transkrypt

1 Spis tre ci Wst p CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE ROZDZIA I. Eksport towarów Poj cie eksportu towarów Definicja eksportu towarów od dnia 1 kwietnia 2013 r Terytorium Unii Europejskiej Pa stwa cz onkowskie UE Obowi zek podatkowy Eksport bezpo redni i eksport po redni Podmiot dokonuj cy wywozu a eksport towarów Termin otrzymania dokumentów celnych w celu wykazania stawki 0% Stawka VAT w eksporcie bezpo rednim Opó nienie w otrzymaniu dokumentu celnego Komis a stawka 0% Fa szywy kontrahent a prawo do zastosowania stawki 0% Brak mo liwo ci zidentyfikowania odbiorcy towaru a prawo do stawki 0% Fa szywy kontrahent a prawo do zastosowania stawki 0% w wyja nieniach organów podatkowych Zaliczka w eksporcie towarów Mo liwo zastosowania d u szego okresu wywozu a stawka 0% do zaliczki w eksporcie towarów Dokumentowanie eksportu towarów Dokumenty potwierdzaj ce prawo do stawki 0% w eksporcie towarów Dokumentowanie eksportu po redniego od dnia 1 kwietnia 2013 r Typowa dokumentacja w eksporcie towarów Papierowa forma dokumentowania eksportu towarów Dokument SAD Dokumenty potwierdzaj ce wwóz towarów do kraju trzeciego To samo towaru w przypadku eksportu po redniego Za wiadczenie z urz du celnego w przypadku zagubienia dokumentu SAD Elektroniczna forma dokumentowania eksportu towarów Elektroniczne potwierdzenie wywozu towarów poza granice Unii Europejskiej Komunikat IE-599 w wyja nieniach Ministerstwa Finansów System ECS Komunikaty elektroniczne a stawka 0% Utrata komunikatu IE Eksport po redni a komunikaty elektroniczne Poj cie kopia elektronicznego dokumentu celnego Dokumentowanie eksportu towaru zagadnienia wspólne Potwierdzenie wywozu cz ci towaru a stawka 0% Urz d celny wywozu i urz d celny wyjazdu Urz d celny potwierdzaj cy wywóz towaru poza Uni Europejsk w przypadku zagini cia dokumentu celnego... 62

2 Inne dokumenty potwierdzaj ce wywóz towaru poza UE a prawo do stawki 0% Brak dokumentu celnego a inne dokumenty potwierdzaj ce bezspornie wywóz towaru poza UE B dy w dokumentach celnych a prawo do zastosowania stawki 0% Wysy ka towarów do USA poczt Podstawa opodatkowania Sprzeda towaru do oddzia u firmy Sprzeda towaru dla podmiotu krajowego z przeznaczeniem na eksport Metody liczenia podatku nale nego w przypadku braku dokumentu celnego Zastosowanie nieprawid owej metody liczenia VAT Sprzeda towarów znajduj cych si w magazynie po o onym za granic Sprzeda towaru na targach w USA Rozpocz cie eksportu w innym kraju Unii Europejskiej Rozpocz cie wywozu w innym kraju a eksport towarów Wywóz towaru przez zagraniczne przej cie graniczne poza Polsk Rozpocz cie procedury wywozu w innym kraju UE do dnia 31 marca 2011 r Reklamacje w eksporcie towarów Obni enie ceny Wymiana towaru na niewadliwy Naprawa towarów Zwrot wyeksportowanego towaru Braki i nadwy ki w dostawie Reklamacja w eksporcie towarów a brak przywozu towarów do Polski Nieodp atna dostawa towarów a eksport towarów Wywóz próbek i prezentów o niewielkiej warto ci Nabycie i sprzeda towaru poza granicami UE Sprzeda towarów do firmy z UE i wywóz poza UE Faktura dla niemieckiej firmy, towar poza UE Sprzeda towarów z monta em poza granice UE Faktura eksportowa w maju, wywóz w czerwcu Zastosowanie stawki VAT 0% w przypadku magazynowania towarów w toku eksportu towarów Us ugi zwi zane bezpo rednio z eksportem towarów Podstawa zastosowania stawki 0% do us ug zwi zanych z eksportem towarów Us ugi polegaj ce na wype nianiu dokumentów eksportowych Koszty transportu dotycz ce eksportu towarów Eksport towaru a kurs waluty Wysoko zwrotu VAT w terminie 60 dni a eksport towarów Dotacja z agencji rynku rolnego zwi zana z eksportem towarów Zg oszenie do eksportu dokonane przez podmiot trzeci Uzyskanie przez podatnika potwierdzenia dokonania eksportu po zako czeniu dzia alno ci ROZDZIA II. Wewn trzwspólnotowa dostawa towarów Rozró nienie pomi dzy eksportem towarów, wewn trzwspólnotow dostaw towarów i sprzeda wysy kow Zasady ustalania miejsca opodatkowania dostawy towarów Wewn trzwspólnotowa dostawa towarów poj cie Czynno ci zrównane z wewn trzwspólnotow dostaw towarów i zasady ich opodatkowania Czynno ci zrównane z wewn trzwspólnotow dostaw towarów Przemieszczenia towarów pomi dzy oddzia ami firmy w ró nych krajach Wy czenia z wewn trzwspólnotowej dostawy towarów... 97

3 4.4. Moment powstania obowi zku podatkowego w przypadku przemieszczania towaru pomi dzy magazynami podatnika Wywóz do konkretnego lub nieokre lonego odbiorcy Warunki zastosowania stawki 0% w wewn trzwspólnotowej dostawie towarów Zmiana warunków stosowania stawki 0% w wewn trzwspólnotowej dostawie towarów od dnia 1 kwietnia 2013 r Weryfikacja kontrahenta a stawka 0% Weryfikacja numeru VAT-UE Stawka 0% a niezidentyfikowanie kontrahenta w systemie VIES Stawka 0% a oszustwo dokonane przez kontrahenta Dokumentowanie wewn trzwspólnotowej dostawy towarów Dowody potwierdzaj ce wywóz poza granice RP w przypadku, gdy wywozu dokonuje firma transportowa Dowody potwierdzaj ce wywóz poza granice RP w przypadku, gdy wywozu dokonuje nabywca lub dostawca Dokumenty dodatkowe Brak dokumentów potwierdzaj cych wewn trzwspólnotow dostaw towarów a obowi zek uj cia dostawy w deklaracji Dokumentowanie wewn trzwspólnotowej dostawy towarów uchwa a NSA Dokumenty pomocnicze a prawo do stawki 0% Brak niektórych dokumentów uprawniaj cych do zastosowania stawki 0% Dokumenty potwierdzaj ce wywóz nowych rodków transportu Poj cie dokumentów przewozowych Dokumenty w WDT razem czy osobno Potwierdzenie odbioru towaru w Polsce przez zagranicznego kontrahenta a prawo do stawki 0% Odbiór towaru przez dostawc Transport do wielu odbiorców Faktura VAT w wewn trzwspólnotowej dostawie towarów Termin wystawiania faktur w wewn trzwspólnotowej dostawie towarów Cz stkowe fakturowanie elementów sk adowych ceny w wewn trzwspólnotowej dostawie towarów Faktura koryguj ca w wewn trzwspólnotowej dostawie towarów Dokumenty otrzymane po terminie a stawka 0% w wewn trzwspólnotowej dostawie towarów Obowi zek podatkowy w wewn trzwspólnotowej dostawie towarów Zmiana momentu powstania obowi zku podatkowego w wewn trzwspólnotowej dostawie towarów od dnia 1 stycznia 2013 r Data dokonania dostawy Wewn trzwspólnotowa dostawa nowych rodków transportu Odliczenie VAT przy wewn trzwspólnotowej dostawie nowych rodków transportu Definicja nowego rodka transportu Zaliczka w wewn trzwspólnotowej dostawie towarów od dnia 1 stycznia 2013 r Stawka 0% w wewn trzwspólnotowej dostawie towarów Uj cie WDT u podatników rozliczaj cych si metod miesi czn Uj cie WDT u podatników rozliczaj cych si metod kwartaln Zasady dokonania przesuni cia wewn trzwspólnotowej dostawy towarów Termin otrzymania dokumentów uprawniaj cych do zastosowania stawki 0% Zasady korekty deklaracji VAT w przypadku opó nienia w otrzymaniu dokumentów uprawniaj cych do zastosowania stawki 0% Komis a wewn trzwspólnotowa dostawa towarów

4 8 18. Komis w WDT Podstawa opodatkowania Zasady okre lania podstawy opodatkowania w wewn trzwspólnotowej dostawie towarów Rycza t sk adnicowy a podstawa opodatkowania Metody liczenia podatku nale nego w przypadku braku dokumentów uprawniaj cych do zastosowania stawki 0% Brak dokumentów potwierdzaj cych wewn trzwspólnotow dostaw towarów a stawka VAT na prze omie lat 2010 i Zasady rozliczenia wewn trzwspólnotowej dostawy towarów przy braku wymaganych dokumentów Sprzeda towarów znajduj cych si w magazynie po o onym w innym kraju UE a wewn trzwspólnotowa dostawa towarów Reklamacje w wewn trzwspólnotowej dostawie towarów Obni enie ceny Wymiana towaru na niewadliwy Naprawa towarów Zwrot towaru wywiezionego w ramach wewn trzwspólnotowej dostawy towarów Braki w dostawie wewn trzwspólnotowej Nadwy ki w wewn trzwspólnotowej dostawie towarów Kradzie towaru poza terytorium Polski a prawo do zastosowania stawki 0% Nieodp atna dostawa towarów a wewn trzwspólnotowa dostawa towarów Nieodp atna dostawa towarów a wewn trzwspólnotowa dostawa towarów wg organów skarbowych Wywóz próbek i prezentów o niewielkiej warto ci Sprzeda towarów z monta em do innego kraju UE Dostawa wyrobów stolarskich z monta em w Niemczech Us ugi zwi zane bezpo rednio z wewn trzwspólnotow dostaw towarów Sprzeda towaru zagranicznej firmie do przerobu na terytorium Polski Stawka VAT do dostawy towarów do przerobu Moment powstania obowi zku podatkowego Przerób uszlachetniaj cy stawka 0% Faktura dla podmiotu spoza UE, a towar do kraju UE Towar do Niemiec, faktura do firmy szwajcarskiej Brak potwierdzenia rejestracji kontrahenta przez biuro wymiany informacji o VAT Wywóz towaru do innego kraju UE w celu jego dalszego eksportu Wewn trzwspólnotowa dostawa towarów a metoda opodatkowania mar y Sprzeda towarów na zagranicznych targach Zakup towaru z Niemiec i sprzeda na Ukrain z tranzytem przez Polsk Wywóz towarów po d u szym okresie ich sk adowania w Polsce przez kontrahenta Zastosowanie stawki VAT 0% w przypadku magazynowania towarów w toku eksportu towarów Wysoko zwrotu VAT w terminie 60 dni Sprzeda towaru dla zagranicznego kontrahenta do przerobu w Polsce Obowi zek rejestracji jako podatnika VAT UE przez podmioty dokonuj ce wewn trzwspólnotowej dostawy towarów Wewn trzwspólnotowa dostawa towarów a rejestracja jako podatnika VAT UE od dnia 1 kwietnia 2013 r Rejestracja jako podatnika VAT UE a brak obowi zku wp acania kaucji Rejestracja jako podatnika VAT UE a aktualizacja zg oszenia rejestracyjnego Brak zg oszenia rejestracyjnego VAR-R/UE a stawka 0% Brak aktualizacji zg oszenia rejestracyjnego VAT-R/UE a stawka 0% w wewn trzwspólnotowej dostawie towarów...166

5 47. Brak zg oszenia rejestracyjnego VAT-R/UE, je eli podatnik powiadomi organ o WDT, nie pozbawia prawa do zastosowania stawki 0% Dostawa towarów wykonanych w cz ci z materia ów powierzonych ROZDZIA III. Sprzeda wysy kowa z terytorium kraju Poj cie sprzeda y wysy kowej z terytorium kraju Miejsce opodatkowania sprzeda y wysy kowej z terytorium kraju Przekroczenie limitu sprzeda y wysy kowej Sprzeda nowego rodka transportu dla osoby fizycznej z innego kraju UE Sprzeda towarów z monta em dla osoby fizycznej z innego kraju UE Sprzeda wyrobów akcyzowych Sprzeda towarów u ywanych, przedmiotów kolekcjonerskich i dzie sztuki do innego kraju UE Zawiadomienie organu podatkowego o wyborze miejsca opodatkowania sprzeda y wysy kowej Limity sprzeda y wysy kowej w poszczególnych krajach Dokumentowanie sprzeda y wysy kowej z terytorium kraju Termin wystawienia faktury w przypadku sprzeda y wysy kowej z terytorium kraju Sprzeda wysy kowa ksi ek z terytorium Polski Termin otrzymania dokumentów a pomini cie sprzeda y wysy kowej Mo liwo odliczenia VAT naliczonego od zakupów s u cych czynno ciom wykonywanym poza terytorium kraju ROZDZIA IV. Zwrot turystyczny VAT Zasady ogólne Zmiany w zakresie zwrotu VAT dla podró nych od dnia 1 kwietnia 2011 r Forma dokonywania zwrotu Podmioty dokonuj ce zwrotu Dokument Tax Free od dnia 1 kwietnia 2011 r Warunki stosowania stawki 0% w przypadku zwrotu VAT dla podró nych w innej formie ni gotówkowa Otrzymanie dokumentu Tax Free w pó niejszym okresie Minimalna czna warto zakupów od dnia 1 kwietnia 2011 r Warunki nabycia prawa do otrzymania zwrotu podatku Podró ny spoza UE posiadaj cy paszport UE Osoba maj ca podwójne obywatelstwo a zwrot VAT dla podró nych Wywóz w baga u osobistym Poj cie baga osobisty Sprzeda towarów o charakterze handlowym a Tax Free Piecz tki potwierdzaj ce wywóz towaru poza granice UE Podmioty dokonuj ce zwrotu Prawo do dokonywania samodzielnie zwrotu a wysoko obrotów podatnika Brak prawa do dokonywania zwrotu VAT w ramach Tax Free w pierwszym roku dzia alno ci Przekroczenie obrotu z a dokonywanie zwrotu Tax Free w pierwszym roku dzia alno ci Dokonywanie zwrotu podró nym Obowi zki sprzedawców Zasady stosowania stawki 0% Termin otrzymania dokumentów Tax Free Zasady wystawiania dokumentu Zwrot VAT dla podró nych i skutki b dów Braki w dokumencie Tax Free a prawo do stawki 0% Sfa szowanie dokumentu Tax Free przez nabywc

6 Brak obowi zku legitymowania podró nych Zagubienie dokumentów Tax Free przez podró nego Mo liwo sprawdzania przez organy podatkowe autentyczno ci danych zamieszczonych na Tax Free ROZDZIA V. Import towarów Poj cie importu towarów Zmiana definicji importu towarów od dnia 1 kwietnia 2013 r Miejsce opodatkowania importu towarów od dnia 1 kwietnia 2013 r Podatnik VAT w imporcie towarów Obowi zek podatkowy Zmiany obowi zku podatkowego w imporcie towarów od dnia 1 stycznia 2014 r Podstawa opodatkowania Zasady ogólne Uszlachetnianie bierne Odprawa czasowa z cz ciowym zwolnieniem od c a oraz procedura przetwarzania pod kontrol celn Import towarów a us uga transportowa Koszty transportu importowanych towarów do innego ni pierwsze miejsce przeznaczenia C o antydumpingowe a podstawa opodatkowania VAT Prowizja agenta a warto celna towaru Podstawa opodatkowania VAT a decyzja okre laj ca warto celn towaru Import towarów a stawka VAT na prze omie lat 2010 i Import us ug transportowych a import towarów Odliczanie VAT naliczonego z tytu u importu towarów Termin odliczenia VAT naliczonego z dokumentów celnych Procedura uproszczona w imporcie a termin odliczenia VAT naliczonego Odliczenie VAT naliczonego gdy kwota podatku nale nego wynika z decyzji organy podatkowego Otrzymanie a dor czenie zg oszenia celnego Rozliczanie VAT od importu towarów w deklaracji VAT (art. 33a ustawy) a VAT naliczony Rozliczanie VAT od importu towarów, z tzw. deklaracji importowej (art. 33b ustawy VAT) a VAT naliczony Procedura uproszczona polegaj ca na wpisie do rejestru a VAT naliczony Termin odliczenia podatku VAT od importu towarów w ramach procedury uproszczonej Decyzje celne uzupe niaj ce Dokumenty uprawniaj ce do odliczenia Dokument celny jako podstawa odliczenia VAT naliczonego PZC wydrukowany z systemu elektronicznego zg oszenia celnego VAT od towarów nabytych nieodp atnie Zasady pozosta e dotycz ce odliczania VAT naliczonego w imporcie towarów Pobranie elektronicznego potwierdzenia zg oszenia celnego przez Agencj Celn a odliczenie VAT naliczonego Zaliczki w imporcie towarów Wi ca interpretacja taryfowa a stawka VAT Przeliczanie warto ci importu towarów Aport z zagranicy Komis w imporcie towarów Zaliczka u komisanta realizuj cego import towarów Ró nice kursowe...226

7 18. Darowizna z zagranicy Odliczenie VAT z b dnego dokumentu celnego do czasu jego korekty B dy formalne B dy merytoryczne Zani enie podatku VAT Zawy enie podatku VAT Import towaru w ramach umowy u yczenia Rozliczenie VAT nale nego z tytu u importu towarów Zasady poboru VAT w imporcie towarów Rozliczanie VAT od importu towarów w deklaracji VAT Mo liwo rozliczenia VAT z tytu u importu towarów w deklaracji VAT Obj cie towaru procedur uproszczon przez przedstawiciela po redniego Zabezpieczenie kwoty VAT z tytu u importu towarów Obowi zek przed o enia deklaracji VAT w urz dzie celnym w procedurze uproszczonej Deklaracje importowe Import towarów dor czanych w formie przesy ek pocztowych Zg oszenie celne dokonywane przed przedstawiciela podatkowego od dnia 1 kwietnia 2013 r Nadp ata w imporcie towarów Organ podatkowy w a ciwy w sprawach VAT z tytu u importu towarów Reklamacje w imporcie towarów Rabaty otrzymane od kontrahentów zagranicznych Wymiana towaru Naprawa towarów w zwi zku z reklamacj Zwrot importowanego towaru Nadwy ki i niedobory Przywóz towaru spoza UE tranzytem przez inny kraj UE Towar z USA wieziony przez Austri Towar zakupiony od firmy niemieckiej, sprowadzony z Chin Nabycie towaru z Rosji wraz z monta em Zwolnienia z tytu u importu towarów Zwolnienie z VAT importu towarów do 22 euro Import towarów, dla którego miejscem przeznaczenia jest terytorium innego kraju Zaliczka w imporcie towarów Dostawa zaimportowanych wcze niej towarów Dostawa towarów pochodz cych z importu Obrót towarem poza granicami kraju przed importem bez VAT Zwolnienie z VAT towarów przywo onych w baga u osobistym Kradzie towaru wiezionego pod os on karnetu TIR Zani enie kwoty VAT z tytu u importu towarów w deklaracji VAT lub deklaracji importowej Zasady liczenia odsetek w przypadku decyzji dotycz cych VAT w imporcie towarów Weryfikacja wysoko ci VAT z tytu u importu towarów a przedawnienie nale no ci celnych ROZDZIA VI. Wewn trzwspólnotowe nabycie towarów Poj cie wewn trzwspólnotowego nabycia towarów Zmiana definicji wewn trzwspólnotowego nabycia towarów Metoda opodatkowania mar y a wewn trzwspólnotowe nabycie towarów Wy czenia z wewn trzwspólnotowego nabycia towarów Zawiadomienie o rezygnacji z wy czenia z rozliczania nabycia wewn trzwspólnotowego

8 12 6. Podatnik zwolniony na podstawie art. 113 ustawy VAT a rejestracja jako podatnik VAT UE Rolnik rycza towy a nabycie wewn trzwspólnotowe Wewn trzwspólnotowe nabycie towarów u podatnika zwolnionego z VAT Miejsce opodatkowania wewn trzwspólnotowego nabycia towarów Zasady rozliczania czynno ci zrównanych z nabyciem wewn trzwspólnotowym Czynno ci zrównane z nabyciem wewn trzwspólnotowym Wewn trzwspólnotowe nabycie towarów automatów do gier Moment powstania obowi zku podatkowego w przypadku przemieszczenia towaru pomi dzy magazynami podatnika Obowi zek podatkowy przy przemieszczaniu w asnego towaru Wy czenia z wewn trzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku przemieszczenia towarów pomi dzy krajami UE w ramach maj tku podatnika Wy czenia z wewn trzwspólnotowego nabycia towarów przemieszczonych w celu wykonania na nich us ugi Przemieszczenie w asnego towaru z Belgii do Polski i pó niejsza sprzeda towaru na terytorium kraju Nieodp atna dostawa z innego kraju UE Darowizna z kraju UE a wewn trzwspólnotowe nabycie towarów Nieodp atne otrzymanie towarów z zagranicy Otrzymanie nieodp atnie z zagranicy katalogów w celu rozdania klientom Rozliczenia wewn trzwspólnotowego nabycia towarów Obowi zek podatkowy w wewn trzwspólnotowym nabyciu towarów Zmiana momentu powstania obowi zku podatkowego w wewn trzwspólnotowym nabyciu towarów od dnia 1 stycznia 2013 r Zmiana zasad powstania obowi zku podatkowego w wewnatrzwspólnotym nabyciu towarów a przepisy przej ciowe Zaliczka w wewn trzwspólnotowym nabyciu towarów Faktura pro-forma a obowi zek rozliczenia WNT Podstawa opodatkowania w wewn trzwspólnotowym nabyciu towarów Zasady ustalania podstawy opodatkowania w wewn trzwspólnotowym nabyciu towarów Wewn trzwspólnotowe nabycie towarów a us uga transportowa Wewn trzwspólnotowe nabycie towarów podstawa opodatkowania a koszty transportu Koszty transportu a podstawa opodatkowania w wewn trzwspólnotowym nabyciu towarów WNT a VAT zap acony za granic Rabaty a podstawa opodatkowania w wewn trzwspólnotowym nabyciu towarów Upust za zap at gotówk a podstawa opodatkowania Skonto od kontrahenta zagranicznego Termin uwzgl dnienia skonta Brak faktury od kontrahenta zagranicznego a podstawa opodatkowania Odsetki od kredytu kupieckiego Podstawa opodatkowania w przypadku czynno ci zrównanych z wewn trzwspólnotowym nabyciem towarów Import us ug transportowych a WNT Likwidacja faktur wewn trznych a sposób dokumentowania wewn trzwspólnotowego nabycia towarów Puste faktury wewn trzne dokumentuj ce wewn trzwspólnotowe nabycie towaru Rejestr wewn trzwspólnotowego nabycia towarów Reklamacje w wewn trzwspólnotowym nabyciu towarów Rabaty otrzymane od kontrahentów zagranicznych Wymiana towaru Naprawa towarów w zwi zku z reklamacj

9 23.4. Zwrot towaru Nadwy ki Niedobory Zwrot w ramach reklamacji do WNT Nieuwzgl dnienie reklamacji przez kontrahenta zagranicznego Faktury koryguj ce w wewn trzwspólnotowym nabyciu towarów Obowi zek podatkowy w VAT i akcyzie Nabycie towarów od osoby fizycznej nieb d cej podatnikiem Wewn trzwspólnotowe nabycie nowych rodków transportu Nabycie towarów z monta em Przeliczanie faktur w walucie obcej Zasady przeliczenia kwot wyra onych w walucie obcej w WNT Przeliczenie kwot wykazanych na fakturze w euro Kurs walut w przypadku faktury koryguj cej dotycz cej wewn trzwspólnotowego nabycia towarów Koszty transportu kurs waluty Brak NIP UE na fakturze od kontrahenta zagranicznego VAT zap acony w innym kraju UE Faktura z USA, towar z Niemiec Faktura z Szwajcarii, towar z Niemiec Wewn trzwspólnotowe nabycie towarów termin odliczenia VAT naliczonego Termin odliczenia VAT naliczonego w wewn trzwspólnotowym nabyciu towarów Nieotrzymanie faktury dokumentuj cej wewn trzwspólnotowe nabycie towarów w terminie 3 miesi cy Odliczenie VAT naliczonego a obowi zek wykazania VAT nale nego w deklaracji za w a ciwy okres rozliczeniowy Nabycie wewn trzwspólnotowe w innym kraju a brak prawa do odliczenia VAT naliczonego Nowy zakaz odliczania VAT naliczonego w wewn trzwspólnotowym nabyciu towarów, a zniszczenie towarów w innym kraju UE Odliczenia VAT z tytu u WNT, a brak NIP na fakturze Pó niejsze otrzymanie towaru ni faktury a termin odliczenia VAT naliczonego w wewn trzwspólnotowym nabyciu towarów Brak rejestracji podatnika VAT UE a nabycie towaru w Niemczech Paliwo tankowane za granic do samochodów Nabycie od zagranicznej firmy towarów znajduj cych si w Polsce Wewn trzwspólnotowe nabycie towarów zaimportowanych z innego kraju UE Przywóz towaru spoza UE tranzytem przez inny kraj UE Wykazywanie w deklaracji nabycia wewn trzwspólnotowego towarów importowanych wcze- niej do innego kraju UE WNT udokumentowane paragonem a obowi zki polskiego nabywcy Wewn trzwspólnotowe nabycie towarów a stawka VAT na prze omie lat ROZDZIA VII. Sprzeda wysy kowa na terytorium kraju Zasady opodatkowania sprzeda y wysy kowej na terytorium kraju Sprzeda nowego rodka transportu dla osoby fizycznej z Polski Sprzeda towarów z monta em dla osoby fizycznej z innego kraju UE Sprzeda wyrobów akcyzowych Zawiadomienie organu podatkowego o wyborze terytorium Polski jako miejsca opodatkowania sprzeda y wysy kowej na terytorium kraju Limit sprzeda y wysy kowej na terytorium Polski od dnia 1 stycznia 2008 r

10 14 ROZDZIA VIII. Magazyny konsygnacyjne Magazyny konsygnacyjne a rozliczenie VAT Definicja magazynów konsygnacyjnych Warunki rozliczania WNT przez prowadz cego magazyn konsygnacyjny Obowi zek podatkowy w przypadku towarów pobranych z magazynu konsygnacyjnego Przemieszczenie towaru do magazynu konsygnacyjnego w innym kraju Podstawa opodatkowania w przypadku dostawy do magazynów konsygnacyjnych w innych krajach Podstawa opodatkowania w przypadku towarów dostarczanych do magazynów konsygnacyjnych w Polsce Magazyn, z którego towar pobiera wielu odbiorców ROZDZIA IX Transakcje wielostronne Szczególna procedura dla transakcji trójstronnych Szczególne i ogólne zasady rozliczania transakcji trójstronnych Zasady opodatkowania transakcji trójstronnych Dokumentowanie transakcji trójstronnej przez pierwszy w kolejno ci podmiot Dokumentowanie transakcji trójstronnej przez drugi w kolejno ci podmiot Rozliczenie VAT przez drugiego w kolejno ci podatnika w transakcji trójstronnej Dokumentowanie transakcji trójstronnej przez trzeci w kolejno ci podmiot Ewidencje VAT w transakcjach trójstronnych Zmiany w zakresie transakcji trójstronnych od dnia 1 grudnia 2008 r Sprzeda towaru do firmy z W. Brytanii i wysy ka do Francji Zasady rozliczania wybranych transakcji a cuchowych Transakcje dokonywane na terytorium UE Miejsce opodatkowania transakcji a cuchowych Zmiana zasad okre lania dokonania dostawy w przypadku transakcji a cuchowych od dnia 1 kwietnia 2013 r Dostawa towarów w a cuszku Polska Francja Niemcy Dostawa towarów w a cuszku Niemcy Francja Polska z zastosowaniem procedury przewidzianej dla transakcji trójstronnych Dostawa towarów w a cuszku Niemcy Francja Polska bez zastosowania procedury przewidzianej dla transakcji trójstronnych Dostawa towarów w a cuszku Francja Polska Niemcy z zastosowaniem procedury przewidzianej dla transakcji trójstronnych Dostawa towarów w a cuszku Francja Polska Niemcy bez zastosowania procedury przewidzianej dla transakcji trójstronnych Transakcje trójstronne, gdy jednym z podmiotów jest firma spoza UE Dostawa towarów w a cuszku Rosja Polska Litwa Dostawa towarów w a cuszku Litwa Polska Rosja Dostawa towarów w a cuszku Polska Niemcy Rosja Dostawa towarów w a cuszku Polska Rosja Niemcy Dostawa towarów w a cuszku Rosja Niemcy Polska Dostawa towarów w a cuszku Niemcy Rosja Polska Dostawa towarów w a cuszku Chiny Rosja Polska Dostawa towarów w a cuszku Polska Chiny Rosja Dostawa towarów w a cuszku Chiny Polska Rosja Podmiot dokonuj cy transportu a zasady rozliczania transakcji a cuchowych Warunki transportu a miejsce opodatkowania w transakcjach a cuchowych Dostawa a cuchowa w wyroku ETS Towar z Danii, faktura ze Szwajcarii Towar nabyty w Wietnamie i sprzedany do Czech...359

11 ROZDZIA X. Transakcje wewn trzwspólnotowe dotycz ce rodków transportu Poj cie nowego rodka transportu Warunki zaliczenia pojazdu do nowych rodków transportu Uszkodzony samochód jako nowy rodek transportu Transakcje wewn trzwspólnotowe dotycz ce nowych rodków transportu Wewn trzwspólnotowe nabycie nowych rodków transportu Wewn trzwspólnotowe nabycie rodków transportu przez podatników VAT czynnych Rozliczenie wewn trzwspólnotowego nabycia nowych rodków transportu przez podatników VAT czynnych Zakup u ywanych samochodów z innego kraju UE Nabycie samochodu do odsprzeda y a pó niejsza rejestracja Nabycie rodka transportu rozliczenie VAT w deklaracji a pó niejsza rejestracja Wewn trzwspólnotowe nabycie samochodu u ywanego Nabycie samochodu a rozliczenie VAT zap aconego do urz du skarbowego Nabycie z Niemiec u ywanych towarów Wewn trzwspólnotowe nabycie wózka wid owego a VAT Podatek nale ny z tytu u wewn trzwspólnotowego nabycia rodków transportu podatkiem naliczonym WNT rodków transportu a VAT naliczony Wewn trzwspólnotowe nabycie rodków transportu przez osoby fizyczne Wewn trzwspólnotowe nabycie samochodu przez osob fizyczn Sprowadzenie samochodu z Niemiec przez osob fizyczn Wewn trzwspólnotowa dostawa nowych rodków transportu Okazjonalna wewn trzwspólnotowa dostawa nowych rodków transportu a podatnik VAT Rozliczenie wewn trzwspólnotowej dostawy nowych rodków transportu przez podatników VAT czynnych Rozliczanie wewn trzwspólnotowej dostawy towarów przez osoby fizyczne nieb d ce podatnikami VAT Zasady dokumentowania wewn trzwspólnotowej dostawy nowych rodków transportu Za wiadczenia niezb dne do rejestracji rodków transportu Podatek akcyzowy a metoda opodatkowania mar y Wprowadzenie do ewidencji rodków trwa ych samochodu nabytego wcze niej prywatnie z innego kraju UE Podatek od pojazdów, bezpo rednio zwi zany z dostaw a podstawa opodatkowania VAT Podstawa opodatkowania wewn trzwspólnotowego nabycia rodków transportu ROZDZIA XI. Obowi zki podatników dokonuj cych transakcji wewn trzwspólnotowych Informacje podsumowuj ce Obowi zek sk adania informacji podsumowuj cych Us ugi, które nale y wykaza w informacji podsumowuj cej Podmioty zobowi zane do sk adania informacji podsumowuj cych Termin sk adania informacji podsumowuj cej Przekroczenie limitów uprawniaj cych do sk adania informacji podsumowuj cych za okresy kwartalne Termin sk adania elektronicznych informacji podsumowuj cych Dane zawarte w informacji podsumowuj cej Brak numerów NIP UE kontrahentów a obowi zek z o enia informacji podsumowuj cej Zerowa informacja podsumowuj ca Brak dokumentów potwierdzaj cych wewn trzwspólnotow dostaw towarów a informacja podsumowuj ca

12 16 2. Ewidencja towarów otrzymanych do przerobu uszlachetniaj cego Ewidencja towarów wywiezionych do przerobu Ewidencja czasowo przemieszczonych towarów Rejestr towarów nabytych z UE przez podmioty zwolnione z rozliczania wewn trzwspólnotowego nabycia towarów Dodatkowe wymogi dotycz ce rejestrów VAT w przypadku wiadczenia us ug zagranicznych Rejestracja jako podatnik VAT UE Podmioty zobowi zane do rejestracji jako podatnik VAT UE Nabywanie us ug zagranicznych a obowi zek rejestracji jako podatnik VAT UE wiadczenie us ug dla podmiotów zagranicznych a obowi zek rejestracji jako podatnik VAT UE Termin zg oszenia rejestracyjnego jako podatnika VAT UE Zawiadomienie o rezygnacji z wy czenia z rozliczenia nabycia wewn trzwspólnotowego Baza podatników VAT UE Identyfikacja kontrahenta w systemie VIES Potwierdzenie w systemie VIES a utrata przez kontrahenta NIP UE Rola rozporz dze i dyrektyw UE ROZDZIA XII. Dostawa towarów w ró nych krajach zagadnienia pozosta e Wybrane przypadki przemieszczenia towaru Dostawa na pok adach statków, samolotów lub poci gów Miejsce zatrzymania statku Import towarów przeznaczonych do konsumpcji w samolotach Zakup i sprzeda towaru na terytorium Rosji Nabycie od zagranicznej firmy towaru znajduj cego si w Polsce od dnia 1 kwietnia 2013 r Zakup towaru w Polsce od firmy szwajcarskiej Faktura od zagranicznego dostawcy z polskim VAT Sprzeda formy, która pozosta a w Polsce Sprzeda nieruchomo ci po o onej w Hiszpanii U o enie kabla na terytorium kilku krajów Dostawa, dla której podatnikiem jest nabywca Poj cie dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca Obowi zek podatkowy w dostawie, dla której podatnikiem jest nabywca Przeliczanie faktur wystawionych w walucie obcej Wystawienie faktury w walucie obcej przeliczanie w podatku VAT Zasady ogólne przeliczania kwot wyra onych w walucie obcej dla celów podatku VAT Mo liwo przeliczania kwot w walucie po kursie Europejskiego Banku Centralnego Zasady przeliczania faktur wystawionych przed powstaniem obowi zku podatkowego Przeliczanie faktur koryguj cych Zasady przeliczania wewn trzwspólnotowego nabycia towarów, importu us ug i dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca Faktury eksportowe zasady przeliczania Sk ad celny a podatek VAT Sprzeda towarów w sk adzie celnym Wprowadzenie towaru do sk adu celnego z innego kraju UE Poj cie sk adu celnego Dostawa towarów w sk adzie celnym w wyroku Trybuna u Sprawiedliwo ci Kradzie towarów obj tych procedur sk adu celnego Wywóz zagranic towaru sprowadzonego do sk adu celnego Sprzeda towaru ze sk adu celnego a eksport towarów

13 15. Status Gibraltaru dla celów podatku VAT Druk ksi ek w Finlandii dostawa towarów czy wiadczenie us ug ROZDZIA XIII. Us ugi zagraniczne Zasady opodatkowania us ug zagranicznych Miejsce opodatkowania us ug od dnia 1 stycznia 2010 r Podstawowe poj cia istotne dla okre lania miejsca opodatkowania us ug Sposób okre lania miejsca wiadczenia us ug Poj cie podatnika dla celów okre lania miejsca opodatkowania us ug Zasady weryfikacji statusu podmiotu w wietle rozporz dzenia UE Poj cie siedziby i sta ego miejsca prowadzenia dzia alno ci Poj cie sta ego miejsca zamieszkania i zwyk ego miejsca pobytu Zasady okre lania sta ego miejsca prowadzenia dzia alno ci gospodarczej us ugobiorcy Sta e miejsce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej Identyfikacja statusu kontrahenta oraz natury wiadczenia Us ugi wiadczone na rzecz podatników Zasada podstawowa okre lania miejsca wiadczenia us ug na rzecz podatników Szczególne zasady okre lania miejsca opodatkowania us ug wiadczonych na rzecz podatników Us ugi zwi zane z nieruchomo ciami wiadczone na rzecz podatników Transport osób wiadczony na rzecz podatników Transport towarów wiadczony w ca o ci na terytorium Polski na rzecz podmiotów spoza UE Transport towarów wiadczony w ca o ci poza terytorium UE na rzecz polskich podmiotów Us ugi w dziedzinie kultury wiadczone na rzecz podatników Us ugi restauracyjne i cateringowe na rzecz podatników Us ugi krótkotrwa ego wynajmu rodków transportu na rzecz podatników Us ugi turystyki opodatkowane VAT mar a na rzecz podatników Miejsce wiadczenia us ug na rzecz podatników zestawienie Us ugi wiadczone na rzecz podmiotów nieb d cych podatnikami Zasada podstawowa okre lania miejsca opodatkowania us ug na rzecz podmiotów nieb d cych podatnikami Us ugi wiadczone dla podatników przeznaczone na cele osobiste podatnika lub jego pracowników Charakter w jakim dzia a us ugobiorca Szczególne zasady okre lania miejsca opodatkowania us ug na rzecz podmiotów nieb d cych podatnikami Us ugi po redników wiadczone na rzecz podmiotów nieb d cych podatnikami Us ugi zwi zane z nieruchomo ciami wiadczone na rzecz podmiotów nieb d cych podatnikami Transport osób wiadczony na rzecz podmiotów nieb d cych podatnikami Transport towarów wiadczony na rzecz podmiotów nieb d cych podatnikami Us ugi w dziedzinie kultury wiadczone na rzecz podmiotów nieb d cych podatnikami Us ugi pomocnicze do us ug transportowych na rzecz podmiotów nieb d cych podatnikami Wycena rzeczowego maj tku ruchomego oraz us ugi na rzeczowym maj tku ruchomym na rzecz podmiotów nieb d cych podatnikami Us ugi restauracyjne i cateringowe na rzecz podmiotów nieb d cych podatnikami Us ugi krótkotrwa ego wynajmu rodków transportu na rzecz podmiotów nieb d cych podatnikami

14 Miejsce opodatkowania us ug d ugoterminowego wynajmu rodków transportu na rzecz niepodatników od dnia 1 stycznia 2013 r Us ugi elektroniczne na rzecz podmiotów nieb d cych podatnikami Us ugi niematerialne wiadczone na rzecz podmiotów nieb d cych podatnikami spoza UE Us ugi telekomunikacyjne oraz us ugi nadawcze i telewizyjne na rzecz osób nieb d cych podatnikami Us ugi turystyki opodatkowane,,vat mar a na rzecz osób nieb d cych podatnikami Miejsce wiadczenia us ug na rzecz osób nieb d cych podatnikami zestawienie Moment powstania obowi zku podatkowego Moment powstania obowi zku podatkowego w imporcie us ug od dnia 1 stycznia 2014 r Zaliczki a moment powstania obowi zku podatkowego w imporcie us ug Moment wykazania w ewidencji us ug wiadczonych dla kontrahentów zagranicznych Opó nienie faktury od kontrahenta a rozliczenie importu us ug Import us ug Poj cie importu us ug Podatnik VAT w imporcie us ug od dnia 1 kwietnia 2013 r Odliczenie VAT z tytu u importu us ug Obowi zek wykazania VAT nale nego we w a ciwej deklaracji jako warunek odliczenia VAT naliczonego w imporcie us ug Import us ug z rajów podatkowych w wyroku ETS Obliczanie VAT od importu us ug Import us ug a zwolnienie podmiotowe Reklamacje w imporcie us ug Faktura wewn trzna w imporcie us ug Faktura za pr d zu yty podczas targów Podmiot wiadcz cy wy cznie nieodp atne us ugi Refakturowanie zagranicznych us ug Fakturowanie us ug zagranicznych Zasady okre lania sposobu fakturowania us ug zagranicznych Faktury wystawiane dla podmiotów z Unii Europejskiej Faktury wystawiane dla podmiotów spoza Unii Europejskiej Stawka np na fakturze dokumentuj cej us ugi zagraniczne Termin wystawiania faktur dla kontrahentów zagranicznych ROZDZIA XIV. Zasady opodatkowania wybranych rodzajów us ug zagranicznych Us ugi zwi zane z nieruchomo ciami Miejsce opodatkowania us ug zwi zanych z nieruchomo ciami Zakres us ug zwi zanych z nieruchomo ciami Us ugi budowlane wykonywane za granic Wynajem lokalu po o onego w Polsce od osoby fizycznej zamieszka ej w Niemczech Poj cie us ug zwi zanych z nieruchomo ciami Cesja praw do po owu Us ugi budowlane wiadczone na terenie Niemiec Najem magazynu w Niemczech Monitoring sytemu alarmowego Us ugi magazynowania nie s us ugami zwi zanymi z nieruchomo ciami wiadczenie us ug w dziedzinie kultury, sportu, nauki Us ugi w dziedzinie kultury Us ugi w dziedzinie kultury wiadczone na rzecz podatników Us ugi w dziedzinie kultury wiadczone na rzecz podmiotów nieb d cych podatnikami

15 2.3. wiadczenie us ug szkoleniowych Poj cie us ug wst pu na imprezy kulturalne Poj cie us ugi pomocnicze zwi zane z wydarzeniami kulturalnymi Us ugi po rednictwa Us ugi po redników wiadczone na rzecz podatników Us ugi po redników wiadczone na rzecz podmiotów nieb d cych podatnikami Miejsce wiadczenia us ug po rednictwa na rzecz ostatecznych konsumentów w wyja nieniach Ministerstwa Finansów Us ugi po redników na rzecz osób nieb d cych podatnikami a warunek wiadczenia us ug w imieniu i na rzecz osób trzecich Po rednicy dzia aj cy na rzecz ludno ci w transakcjach transgranicznych Us ugi wynajmu Zasady opodatkowania us ug wynajmu Wynajem na rzecz podatników a zasady okre lania miejsca opodatkowania Us ugi wynajmu na rzecz podmiotów nieb d cych podatnikami Us ugi krótkoterminowego wynajmu rodków transportu Miejsce opodatkowania us ug d ugoterminowego wynajmu rodków transportu Poj cie rodków transportu w wyja nieniach Ministerstwa Finansów Definicja poj cia rodki transportu Wynajem przyczep i naczep Zasady okre lania okresu ci g ego posiadania rodka transportu Zasady okre lania okresu u ywania rodka transportu Import us ug wynajmu a moment powstania obowi zku podatkowego Zestawienie zasad opodatkowania us ug wynajmu Us ugi niematerialne Us ugi niematerialne na rzecz podatników Us ugi niematerialne wiadczone na rzecz podmiotów nieb d cych podatnikami spoza Unii Europejskiej Us ugi niematerialne wiadczone na rzecz podmiotów nieb d cych podatnikami z Unii Europejskiej Zagraniczna kampania reklamowa Og oszenia w prasie Prawo do odliczenia podatku VAT od niektórych us ug finansowych Po yczka od szwedzkiego kontrahenta Sprzeda oprogramowania na rzecz kontrahenta z Niemiec Us ugi ksi gowe dla firmy rosyjskiej Us ugi w zakresie t umacze wiadczenie us ug elektronicznych na terytorium UE przez podmioty zagraniczne osobom nieb d cym podatnikami szczególna procedura Us ugi na rzeczach ruchomych Us ugi na rzeczach ruchomych na rzecz podatników Wycena rzeczowego maj tku ruchomego oraz na rzeczowym maj tku ruchomym na rzecz podmiotów nieb d cych podatnikami Poj cie us ug na rzeczach ruchomych Dostawa towarów czy us uga na rzeczach ruchomych Wywóz towaru po wykonaniu us ugi do innego kraju ni kraj pochodzenia towarów Przerób uszlachetniaj cy Us uga przerobu stawka VAT Przerób uszlachetniaj cy a towar spoza UE Uszlachetnianie dokonywane przez podatnika, który sprowadzi towar do Polski Podwykonawstwo w uszlachetnianiu czynnym

16 Po rednictwo w przerobie uszlachetniaj cym Przerób uszlachetniaj cy w ramach kontraktów wielostronnych Opodatkowanie stawk 0% us ug uszlachetniania Us ugi transportowe Transport osób Transport towarów Transport towarów na rzecz podatników Transport towarów wiadczony w ca o ci na terytorium Polski na rzecz podatników spoza UE Transport towarów wiadczony w ca o ci poza terytorium UE na rzecz polskich podatników Transport towarów wiadczony na rzecz podmiotów nieb d cych podatnikami Miejsce rozpocz cia i zako czenia transportu Moment powstania obowi zku podatkowego w imporcie i wiadczeniu us ug transportowych Miejsce wiadczenia us ug mi dzynarodowych transportu morskiego i lotniczego Stawka 0% na nabywane przez biuro turystyczne us ugi transportu lotniczego i morskiego Import us ug transportowych a import towarów Import us ug transportowych a WNT Import us ugi transportowej a stawka VAT Brak transportu w dokumencie celnym a stawka VAT na transport towarów Stawka VAT dla us ug transportowych w przypadku braku dokumentu potwierdzaj cego w czenie transportu do podstawy opodatkowania Transport mi dzynarodowy Definicja transportu mi dzynarodowego towarów Transport mi dzynarodowy osób Dokumentowanie transportu mi dzynarodowego Pozosta e przypadki transportu obj te stawk 0% Rozliczanie VAT przez przewo ników zagranicznych wiadcz cych w Polsce okazjonalne przewozy osób Zmiany od dnia 1 stycznia 2012 r. dotycz ce rozliczania VAT w Polsce przez zagranicznych przewo ników Zasady ogólne rozliczania VAT w Polsce przez zagranicznych przewo ników Zasady uproszczone rozliczania VAT w Polsce przez zagranicznych przewo ników Nieodp atne przewozy osób pojazdami zarejestrowanymi za granic Zwolnienie z VAT us ug okazjonalnego przewozu osób przez zagranicznych przewo ników Stawka VAT dla us ug transportowych w ró nych krajach UE Us ugi pomocnicze do us ug transportowych Us ugi pomocnicze do us ug transportowych na rzecz podatników Us ugi pomocnicze do us ug transportowych na rzecz podmiotów nieb d cych podatnikami Us ugi restauracyjne i cateringowe Zasady okre lania miejsca opodatkowania us ug restauracyjnych i cateringowych Poj cie us ug restauracyjnych i cateringowych Us ugi restauracyjne i cateringowe na pok adach statków i poci gów Miejsce zatrzymania statku Definicja us ug restauracyjnych i cateringowych Us ugi gastronomiczne czy sprzeda towarów w orzecznictwie ETS Us ugi turystyczne a faktura VAT Zasady opodatkowania us ug turystycznych Us ugi turystyczne zmiana podstawy opodatkowania w metodzie VAT mar a od dnia 1 kwietnia 2013 r

17 11.3. Faktury VAT w przypadku us ug turystycznych Us ugi turystyczne podstawa opodatkowania Us ugi turystyczne w Turcji Poj cie podró ny w wyroku Trybuna u Sprawiedliwo ci UE Udzia w zagranicznych targach Kompleksowa us uga organizacji targów i wystaw Wynajm powierzchni wystawienniczej ROZDZIA XV. VAT w transakcjach zagranicznych zagadnienia pozosta e Termin z o enia deklaracji przez podatników zwolnionych z VAT, którzy dokonali wewn trzwspólnotowego nabycia towarów lub importu us ug Przedstawiciel podatkowy jako podatnik VAT od dnia 1 kwietnia 2013 r Nowe regulacje dotycz ce przedstawicieli podatkowych od dnia 1 kwietnia 2013 r Zwrot VAT zap aconego w innym kraju UE Zasady zwrotu VAT zap aconego za granic Zasady zwrotu VAT zap aconego w innym kraju w wyja nieniach Ministra Finansów Zwrot polskiego podatku VAT dla podmiotów z innych krajów Zakupy niedaj ce prawa do otrzymania zwrotu w krajach UE Zmiany w zakresie opodatkowania gazu, energii cieplnej oraz ch odniczej Mosty graniczne a terytorium Polski Stawki podatku VAT w poszczególnych krajach UE CZ II. ZAGADNIENIA POZOSTA E ROZDZIA XVI. Ró nice kursowe Ró nice kursowe zasady rozliczania Zmiany w zakresie ró nic kursowych od dnia 1 stycznia 2012 r Rozliczanie ró nic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowo ci Podmioty uprawnione do rozliczania ró nic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowo ci Zasady ustalania ró nic kursowych na podstawie przepisów ustawy o rachunkowo ci Zasady wyboru i termin stosowania rozliczania ró nic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowo ci Rezygnacja z ustalania ró nic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowo ci Przej cie z metody podatkowej ustalania ró nic kursowych na metod przewidzian w ustawie o rachunkowo ci Kurs waluty przy ustalaniu ró nic kursowych na podstawie przepisów ustawy o rachunkowo ci Ustalanie ró nic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowo ci w wyja nieniach organów podatkowych Ustalanie ró nic kursowych na podstawie przepisów podatkowych Podatkowa metoda ustalania ró nic kursowych Dodatnie ró nice kursowe Ujemne ró nice kursowe Przeszacowanie a ró nice kursowe Kurs walut stosowany w transakcjach walutowych Kurs waluty przy transakcjach bez przewalutowywania Kurs faktycznie zastosowany Kurs waluty do rozliczania operacji na rachunku walutowym Kurs waluty w przypadku braku zap aty w wyroku NSA

Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE 27

Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE 27 Spis tre ci Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE 27 ROZDZIA I. Eksport towarów... 29 1. Poj cie eksportu towarów... 29 2. Definicja eksportu towarów od dnia 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 27

Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 27 Spis tre ci Wst p... 25 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 27 ROZDZIA I. Eksport towarów... 29 1. Poj cie eksportu towarów... 29 2. Definicja eksportu towarów... 30 3. Terytorium

Bardziej szczegółowo

Wst p CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 29

Wst p CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 29 Spis tre ci Wst p... 27 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 29 ROZDZIA I. Eksport towarów... 31 1. Poj cie eksportu towarów... 31 2. Definicja eksportu towarów... 32 3. Terytorium

Bardziej szczegółowo

Wst p CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 29

Wst p CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 29 Spis tre ci Wst p... 27 CZ I. VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWN TRZWSPÓLNOTOWE... 29 ROZDZIA I. Eksport towarów... 31 1. Poj cie eksportu towarów... 31 2. Definicja eksportu towarów... 32 3. Terytorium

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min PROGRAM Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min MODUŁ 1 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Uczymy się prawidłowego rozliczania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ II. Zakres stosowania (tytuł I dyrektywy 2006/112/WE)... 17

Spis treści. ROZDZIAŁ II. Zakres stosowania (tytuł I dyrektywy 2006/112/WE)... 17 Spis treści Wstęp... XI Preambuła... 3 ROZDZIAŁ I. Przedmiot... 13 Artykuł 1. Przedmiot... 15 ROZDZIAŁ II. Zakres stosowania (tytuł I dyrektywy 2006/112/WE)... 17 Artykuł 2. Wyłączenia z transakcji wewnątrzwspólnotowych...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług 1.1. Cechy charakterystyczne podatku VAT 1.2. Prounijna wykładnia

Bardziej szczegółowo

C. Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w świetle uregulowań podatku VAT:

C. Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w świetle uregulowań podatku VAT: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 763311 Temat: Podatek VAT w 2012 roku - warsztaty praktyczne 24-25 Styczeń Wrocław, Centrum miasta, Kod szkolenia: 763311 Koszt szkolenia: 1150.00 + 23% VAT

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Spis treœci

Spis treœci. Spis treœci Spis treœci Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII Rozdzia³ I. Istota podatku od wartoœci dodanej (Rados³aw uk)... 1 1. Podatek od wartoœci dodanej... 1 2. Implementacja przepisów wspólnotowych dotycz¹cych

Bardziej szczegółowo

zki podatnika w zakresie dokumentowania w 2011r.

zki podatnika w zakresie dokumentowania w 2011r. Prawa i obowią zki podatnika w zakresie dokumentowania w świetle nowelizacji ustawy o VAT obowiązują cych od stycznia 2011r. Cele szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważ niejszymi

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 27

Spis treści WSTĘP... 27 Spis treści WSTĘP... 27 CZĘŚĆ I VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNO- TOWE... 29 ROZDZIAŁ I EKSPORT TOWARÓW... 31 1. Pojęcie eksportu towarów... 31 2. Definicja eksportu towarów... 32 3.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNO- TOWE 29

CZĘŚĆ I - VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNO- TOWE 29 Spis treści WSTĘP 27 CZĘŚĆ I - VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNO- TOWE 29 ROZDZIAŁ I-EKSPORT TOWARÓW 31 1. Pojęcie eksportu towarów 31 2. Definicja eksportu towarów 32 3. Terytorium Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 27

Spis treści WSTĘP... 27 Spis treści WSTĘP... 27 CZĘŚĆ I VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNO- TOWE... 29 ROZDZIAŁ I EKSPORT TOWARÓW... 31 1. Pojęcie eksportu towarów... 31 2. Definicja eksportu towarów... 32 3.

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego po zmianach w 2013 r.

Podatek VAT SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego po zmianach w 2013 r. Podatek VAT SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego po zmianach w 2013 r. CEL: Celem kursu jest kompleksowe omówienie zagadnień z dziedziny handlu wewnątrzwspólnotowego, przyswojenie uczestnikom praktycznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Spis treści Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Przedmowa... Wykazskrótów... XI XIII Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Preambuła... 3 Tytuł I. Przedmiot i zakres stosowania...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNO- TOWE 29

CZĘŚĆ I - VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNO- TOWE 29 Spis treści WSTĘP 27 CZĘŚĆ I - VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNO- TOWE 29 ROZDZIAŁ I-EKSPORT TO WARÓW 31 1. Pojęcie eksportu towarów 31 2. Definicja eksportu towarów 32 3. Terytorium Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY. I. Wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów. Przykład 1

PRZYKŁADY. I. Wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów. Przykład 1 PRZYKŁADY I. Wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów Przykład 1 Firma A. nabyła towar z Niemiec od niemieckiej firmy Z. Firma Z. przy sprzedaży towaru zastosowała metodę opodatkowania marży i informację o

Bardziej szczegółowo

9. Wywóz towarów z Polski nieb d cy WDT (art. 13 ust. 4 pkt 4, 6 i 7 oraz ust. 6) Zmiana definicji dzia alno ci gospodarczej (art. 15 ust. 2

9. Wywóz towarów z Polski nieb d cy WDT (art. 13 ust. 4 pkt 4, 6 i 7 oraz ust. 6) Zmiana definicji dzia alno ci gospodarczej (art. 15 ust. 2 SPIS TRE CI I. NOWO CI OBOWI ZUJ CE OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU... 11 1. Wst p... 11 2. Obowi zek podatkowy z tytu u WDT (art. 20 ust. 1 i ust. 1a)... 12 3. Otrzymanie zaliczki nie rodzi obowi zku podatkowego

Bardziej szczegółowo

Spis treœci ezdmowa Wykaz skrótów Komentarz Ustawa o podatku od towarów i us³ug Dzia³ I. Przepisy ogólne Dzia³ II. Zakres opodatkowania

Spis treœci ezdmowa Wykaz skrótów Komentarz Ustawa o podatku od towarów i us³ug Dzia³ I. Przepisy ogólne Dzia³ II. Zakres opodatkowania Prezdmowa. Spis treœci... XIII Wykaz skrótów... XV Komentarz... 1 Ustawa o podatku od towarów i us³ug z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535) Dzia³ I. Przepisy ogólne... 5 Art. 1. Przedmiot ustawy...

Bardziej szczegółowo

Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów. Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r.

Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów. Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r. Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r. Od dnia 1 grudnia 2008 r. obowiązuj zują przepisy ustawy o podatku od towarów w i usług ug art. 33a

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług.

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług. Jakie problemy podatkowe występują w przypadku przepisów ustawy o VAT? W trakcie audytów podatkowych audytorzy szczególną uwagę zwracają na rozliczenie przez podatników faktur wystawionych przez zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Jak wykazać usługi udostępnienia pracowników budowlanych

Jak wykazać usługi udostępnienia pracowników budowlanych Jak wykazać usługi udostępnienia pracowników budowlanych Autor: Marcin Szymankiewicz Przedmiotem działalności ABC sp. z o.o. (podatnik VAT czynny) z siedzibą we Wrocławiu jest m.in. świadczenie usług oddelegowania

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 198013 Temat: Przegląd podatkowy 2013 - VAT i CIT - nowelizacja ustaw i konsekwencje ich wprowadzenia 23-24 Maj Gdańsk, Centrum miasta, Kod szkolenia: 198013

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Podstawy wiedzy o polskim system podatkowym. Autor: Stanisław Dolata

Podstawy wiedzy o polskim system podatkowym. Autor: Stanisław Dolata Podstawy wiedzy o polskim system podatkowym Autor: Stanisław Dolata CZĘŚĆ I. PODSTAWY WIEDZY Z TEORII PODATKU Rozdział 1. Podatek i system podatkowy 1. Pojęcie podatku 2. Pojęcie systemu podatkowego 3.

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2016 r.

Podatek VAT SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2016 r. Podatek VAT SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2016 r. (4 dniowy kurs weekendowy lub dzienny) CEL: Celem kursu jest kompleksowe omówienie zagadnień z dziedziny handlu wewnątrzwspólnotowego,

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47 Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

Spis treğci Rozdziaá 1. RozpoczĊcie dziaáalnoğci gospodarczej Rozdziaá 2. Prowadzenie ksiċgi. Uwagi wstċpne

Spis treğci Rozdziaá 1. RozpoczĊcie dziaáalnoğci gospodarczej Rozdziaá 2. Prowadzenie ksiċgi. Uwagi wstċpne Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

Spis treści WPROWADZENIE

Spis treści WPROWADZENIE Spis treści WPROWADZENIE I. ZAKRES OPODATKOWANIA 1. Co podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? 2. Wyłączenia z zakresu opodatkowania 3. Komis - jakie czynności podlegają opodatkowaniu? 4. Nieodpłatne przekazanie

Bardziej szczegółowo

29.10.2014 - Podatkowe zamknięcie roku - przegląd wybranych zagadnień podatkowych: podatek dochodowy, podatek od towarów i usług:

29.10.2014 - Podatkowe zamknięcie roku - przegląd wybranych zagadnień podatkowych: podatek dochodowy, podatek od towarów i usług: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 427714 Temat: Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2014 29-30 Październik Gdańsk, Centrum miasta, Kod szkolenia: 427714 Koszt szkolenia: 950.00

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNO- TOWE... 27

CZĘŚĆ I VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNO- TOWE... 27 Spis treści WSTĘP... 25 CZĘŚĆ I VAT A EKSPORT, IMPORT I TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNO- TOWE... 27 ROZDZIAŁ I EKSPORT TOWARÓW... 29 1. Pojęcie eksportu towarów...29 2. Nowa definicja eksportu towarów... 3.

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe zaprasza na VI edycję kursu:

Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe zaprasza na VI edycję kursu: W i e l k o p o l s k i e S t o w a r z y s z e n i e P o d a t k o w e Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe zaprasza na VI edycję kursu: SPECJALISTA DS. HANDLU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO W TRANSAKCJACH ZAGRANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

VAT w obrocie międzynarodowym w 2014 r. Kluczowe kwestie podatkowe

VAT w obrocie międzynarodowym w 2014 r. Kluczowe kwestie podatkowe VAT w obrocie międzynarodowym w 2014 r. Kluczowe kwestie podatkowe Title of the presentation 14 maja Date 2014 # r. 2 Agenda Zasady opodatkowania w VAT obrotu z zagranicą Eksport i import w VAT z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22 Spis Treści WSTĘP.. 15 ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 1.ZAKRES OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 2.PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR VAT.. 19 2.1.Obowiązek wystawiania faktur VAT.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2296. Rozporządzenie ministra finansów 1) z dnia 17 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2296. Rozporządzenie ministra finansów 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2296 Rozporządzenie ministra finansów 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji

Bardziej szczegółowo

Faktura VAT. Dane umieszczane na fakturze. Artykuł 106 ustawy VAT wymienia obligatoryjne dane, które muszą być ujęte na fakturze, a więc,

Faktura VAT. Dane umieszczane na fakturze. Artykuł 106 ustawy VAT wymienia obligatoryjne dane, które muszą być ujęte na fakturze, a więc, Faktura VAT Faktura to jeden z najważniejszych dokumentów w obrocie gospodarczym, rodzaj rachunku zawierającego dokładne dane o dokonywanej transakcji. Szczególnym jej rodzajem jest faktura VAT, będąca

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17 ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 1.NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z ULGI NA ZŁE DŁUGI U WIERZYCIELA I DŁUŻNIKA 19 2.ULGA NA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 512214 Temat: Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego - kurs weekendowy 25 Kwiecień - 4 Lipiec Wrocław, BDO Wrocław, Kod szkolenia: 512214 Koszt

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Dział I. Przepisy ogólne Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Art. 2 [Słowniczek pojęć] Art. 2a [Mosty graniczne i wspólne odcinki dróg] Art. 3 [Właściwość miejscowa organów

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 517114 Temat: WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług. Aktualne problemy i projektowane zmiany na 2015 10 Grudzień Kraków, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej KARTA INFORMACYJNA K/021 Wydanie 04 Data wydania 31.01.2014 URZĄD SKARBOWY w Chrzanowie; 32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 9 Centrala: 32 625 71 00,

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 526216 Temat: Przegląd podatkowy 2016 - VAT i CIT. Problemy praktyczne oraz planowane kierunki zmian. 30-31 Maj Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia: 526216

Bardziej szczegółowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/12/8058/7959 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 990,00 zł Cena netto za godzinę 66,00 zł Cena brutto za godzinę 66,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Przedmowa...XXIII Wykaz skrótów...xxv

Spis tre ci. Przedmowa...XXIII Wykaz skrótów...xxv Spis tre ci Przedmowa...XXIII Wykaz skrótów...xxv DZIA I. PRZEPISY OGÓLNE... 3 Art. 1. Zakres przedmiotowy... 5 I. Charakter podatku od towarów i us ug... 5 II. Rys historyczny... 6 III. Znaczenie przepisów

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci OD WYDAWCY... 44

Spis tre ci OD WYDAWCY... 44 OD WYDAWCY... 44 I. CECHY (ZASADY) VAT... 47 1. Podstawowe cechy podatku od towarów i us ug jako odmiany podatku od warto ci dodanej... 47 2. Powszechno VAT... 48 3. Wielofazowo i proporcjonalno VAT...

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

Jak zaksięgować i zaprezentować w sprawozdaniu finansowym fakturę korygującą wystawioną w roku bieżącym, a dotyczącą sprzedaży za rok ubiegły?

Jak zaksięgować i zaprezentować w sprawozdaniu finansowym fakturę korygującą wystawioną w roku bieżącym, a dotyczącą sprzedaży za rok ubiegły? Jak zaksięgować i zaprezentować w sprawozdaniu finansowym fakturę korygującą wystawioną w roku bieżącym, a dotyczącą sprzedaży za rok ubiegły? Pytanie W styczniu 2009 r. wystawiliśmy fakturę korygującą

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r.

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r. OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r. o przyjęciu i wprowadzeniu do stosowania zmian w Regulaminie Przewozu Przesyłek Towarowych (RPT) PKP CARGO S.A. 1. Zarząd PKP CARGO S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

System podatkowy w Polsce

System podatkowy w Polsce System podatkowy w Polsce Robert Wolański 2. wydanie zx Oficyna a Wolters Kluwer business seria akademicka SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...9 Wstęp : :...:..ll Część I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PODATKU I PRAWA

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci OD WYDAWCY... 45

Spis tre ci OD WYDAWCY... 45 OD WYDAWCY... 45 I. CECHY (ZASADY) VAT... 49 1. Podstawowe cechy podatku od towarów i us ug jako odmiany podatku od warto ci dodanej... 49 2. Powszechno VAT... 50 3. Wielofazowo i proporcjonalno VAT...

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Oceny Technologii Medycznych, ul. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5667200, faks 22 5667202.

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Oceny Technologii Medycznych, ul. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5667200, faks 22 5667202. Warszawa: Świadczenie usług hostingu oraz stałego dostępu do sieci internet na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych Numer ogłoszenia: 156297-2012; data zamieszczenia: 18.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Warszawa: Ochrona osób i mienia w obiektach Urzędu m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

DK Doradztwo - Szkolenia - Wydawnictwo Vademecum I 2014 r.

DK Doradztwo - Szkolenia - Wydawnictwo Vademecum I 2014 r. 1.Bieżące problemy związane z nowymi przepisami VAT obowiązującymi od 1 stycznia 2014 r. Wśród najważniejszych bieżących problemów związanych ze stosowaniem nowych przepisów ustawy VAT obowiązujących od

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 182/2015 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 182/2015 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 182/2015 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Nowe Miasto Lubawskie i jej jednostkach budżetowych

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

XXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

XXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Znak:F.310.1.2013 Sobków, 17.07.2013 r. XXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Wójt Gminy Sobków działając na podstawie art. 14 j 1 i 3, w zw. z art.14 k 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Przedmowa...13 Wykaz

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ ( W Z Ó R )

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ ( W Z Ó R ) UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ ( W Z Ó R ) zawarta w dniu roku w pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej w przy ul. dla której w Sądzie Rejonowym w założona jest księga wieczysta

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR

ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR 1. DEFINICJA FAKTURY I FAKTURY ELEKTRONICZNEJ 2. PODMIOTY OBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR 2.1. Obowiązek wystawienia faktur przez podatników

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) Wyciąg zmian wprowadzonych do projektu z dnia 7 stycznia 2014 r. U S T A W A Projekt z dnia 9 stycznia 2014 r. z dnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK 1.Numer ewidencyjny EPN Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/69/11 Rady z dnia 20 grudnia 2011 r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Organ podatkowy:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. - Anna Kubala Prof. dr hab. Witold Modzelewski - Bartosz Banach - Małgorzata Dzedzej Doradca podatkowy - Anna Rózga Nr wpisu 00001

INSTRUKCJA. - Anna Kubala Prof. dr hab. Witold Modzelewski - Bartosz Banach - Małgorzata Dzedzej Doradca podatkowy - Anna Rózga Nr wpisu 00001 INSTRUKCJA dotycząca dokumentowania, ewidencjonowania i rozliczania podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług transportu osób i towarów na terenie kraju, transportu wewnątrzwspólnotowego, a

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatkach 2014

Zmiany w podatkach 2014 Zmiany w podatkach 2014 VAT 2014 Obowi zek podatkowy zasady ogólne Obowi zek podatkowy powstaje z chwil dokonania dostawy towaru lub wykonania us ugi. Dla cz ci us ug, dla których okre lono zap at z chwil

Bardziej szczegółowo

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) ... Pieczęć nagłówkowa podatnika Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 2 do uchwały Nr L/523/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia

Bardziej szczegółowo

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin ogłasza rozpoczęcie przetargu w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie przewozu pracowników z terenu stoczni

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-01-08 09:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2014 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Przedmowa...11 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Zasady odliczania VAT naliczonego od nabycia samochodu i paliwa

Zasady odliczania VAT naliczonego od nabycia samochodu i paliwa Zasady odliczania VAT naliczonego od nabycia samochodu i paliwa Co do zasady podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w

Bardziej szczegółowo

Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21

Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21 Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21 1. DEFINICJA FAKTURY I FAKTURY ELEKTRONICZNEJ... 21 2. PODMIOTY OBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR. 22 2.1.Obowiązek wystawienia faktur przez podatników

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania Zespó Instrumentów Inwestycyjnych Zespó Instrumentów Doradczych Dzia ania 2.3 i 2.1 Warszawa, dnia 7 wrze nia 2005r. Statystyka na dzie 31.08.2005r. Ilo onych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arr.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arr.gov.pl Warszawa: Dostawa materiałów promocyjnych - bidonów Numer ogłoszenia: 108724-2016;

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Wyzwania prawne nowoczesnego e-commerce - w UE i poza UE

Wyzwania prawne nowoczesnego e-commerce - w UE i poza UE Wyzwania prawne nowoczesnego e-commerce - w UE i poza UE Rafał Malujda radca prawny, LL.M. (Rostock) Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo