SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie na rok szkolny 2015/2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie na rok szkolny 2015/2016"

Transkrypt

1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie na rok szkolny 2015/2016 Opracowały Monika Grzywacz Marzena Madej Irena Rudawska

2 PODSTAWY PRAWNE 1. Podstawa prawna programu profilaktyki są następujące akty prawne: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 2 Kwietnia 1997 r." Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Konwencja o Prawach Dziecka Polska Deklaracja w Sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z grudnia 1995 roku Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. nr. 179, poz z późniejszymi zmianami). Europejski Plan Działao Dotyczących Alkoholu opracowany przez Światową Organizację Zdrowia na lata Rozporządzenie MENiS 31 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2002r. nr4, poz 31 z późn. zmianami) Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziedmi i młodzieżą Narodowy Program Zdrowia 2. Dokumenty wewnętrzne: Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie. Program Wychowawczy Szkoły

3 l. WSTĘP Działalnośd edukacyjna szkoły jest określona przez szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska. Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie młodzieży przed zagrożeniami poprzez działania wychowawczo - profilaktyczne, a także reagowanie w sytuacjach rozpoznania pierwszych prób podejmowania ryzykownych zachowao. Szkolny program profilaktyki obejmuje profilaktykę skoordynowaną z działaniami wychowawczymi. Obiektem działao jest całe środowisko szkolne. Program jest opracowany na podstawie diagnozy obszarów problemowych szkoły i dotyczy części aspektów szkolnego programu wychowawczego między innymi działao prozdrowotnych, współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. II. DIAGNOZA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH Przy tworzeniu szkolnego programu profilaktyki uwzględnione zostały dotychczasowe działania podejmowane przez szkołę, spostrzeżenia pedagoga, rozmowy z nauczycielami i rodzicami, obserwacje zachowao uczniów. Przeprowadzona diagnoza zachowao problemowych obejmująca uczniów oraz całe środowisko wychowawcze wskazuje na pewne obszary problemowe istotne dla podejmowania działao profilaktyczno - wychowawczych. - brak zdyscyplinowania, - niska kultura osobista, - brak motywacji do nauki, - agresja słowna, - nieumiejętnośd rozwiązywania konfliktów - zaburzenia w komunikacji, w relacji uczeo-uczeo, uczeo osoba dorosła. III. CELE SZKOLNEJ PROFILAKTYKI Ochrona ucznia przed zakłóceniami jego rozwoju. 1. Przeciwdziałanie uzależnieniom: alkohol, nikotyna, narkotyki, dopalacze, komputer. 2. Przeciwdziałanie agresji słownej i fizycznej.

4 3. Bezpieczeostwo w ruchu drogowym. 4. Kształtowanie nawyków z zakresu zdrowego stylu życia. 5.Przeciwdziałanie zagrożeniom powstania pożaru. 6. Stymulowanie rozwoju uczniów ułatwiającego im podjęcia ważnych życiowych decyzji dotyczących dalszego kształcenia i wyboru zawodu. IV. REALIZATORZY SZKOLNYCH DZIAŁAO PROFILAKTYCZNYCH Realizatorami działao profilaktycznych na terenie szkoły jest dyrektor, nauczyciele, wychowawcy, przy współpracy z rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecka, uczniowie. 1. Dyrektor/Wicedyrektor szkoły, jako realizator działao profilaktycznych: a) dba o doskonalenie nauczycieli w zakresie działao profilaktycznych i wychowawczych. 2.Naczyciel- wychowawca jako realizator działao profilaktycznych: a) podejmuje systematyczne działania profilaktyczne w odniesieniu do uczniów i rodziców. b) jest wzorem konstruktywnych zachowao. 3. Pedagog szkolny jako realizator działao profilaktycznych: a) aktywnie współpracuje z rodzicami. b) podejmuje systematyczne działania profilaktyczne w odniesieniu uczniów. 4. Rodzice/ opiekunowie jako realizatorzy działao profilaktycznych: a) aktywnie współpracują ze szkołą,. b) uczestniczą w spotkaniach przewidzianych w Szkolnym Programie Profilaktyki. Szkoła współpracuje w zakresie realizacji działao profilaktycznych z Policją, Kuratorem Sądowym, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, lekarzem rodzinnym oraz pielęgniarką szkolną i innymi w zależności od potrzeb.

5 V. OCZEKIWANE EFEKTY 1. Zwiększenie osobistego zaangażowania i motywacji do abstynencji i powściągliwości. 2. Zwiększenie zrozumienia, że przyjmowanie środków uzależniających nie jest w zgodzie z wartościowym stylem życia. 3. Zwiększenie świadomości osobistego i społecznego zagrożenia, konsekwencjami picia i nadużywania środków psychoaktywnych. 4. Nabycie zdolności samodzielnego dokonywania wyboru zachowao właściwych dla zdrowia własnego i innych. 5. Zwiększenie bezpieczeostwa uczniów w szkole, w drodze do szkoły i poza szkołą. 6. Nabycie umiejętności bezpiecznego zachowania się na przerwach podniesienie poziomu kultury osobistej. 7. Nabycie umiejętności bezpiecznego radzenia sobie z agresją oraz rozwiązywania konfliktów i problemów. 8. Nabycie umiejętności i wiadomości z zakresu zdrowego stylu życia 9. Nabycie umiejętności i wiadomości zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem VI. EWALUACJA 1. Rozmowy z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami, uczniami. 2. Obserwacja zachowao uczniów w szkole. 3. Konkursy.

6 PLAN DZIAŁAO PROFILAKTYCZNYCH OBSZAR DZIAŁAO: UCZNIOWIE CELE: 1. Upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród uczniów. 2. Kształtowanie i rozwój poczucia odpowiedzialności za siebie, własne życie i za innych. 3. Budowanie poczucia własnej wartości i stymulowanie rozwoju emocjonalnego. 4. Dostarczenie rzetelnej wiedzy o środkach psychoaktywnych i mechanizmie ich działania we wszystkich sferach życia. 5. Kształtowanie postaw asertywnych. ZADANIE: PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM: ALKOHOL, NIKOTYNA, NARKOTYKI, LEKI, DOPALACZE FORMY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE DOKUMENTACJA Gromadzenie i udostępnianie materiałów na temat dopalaczy. Warsztaty kształtujące umiejętnośd mówienia NIE - dla uczniów gimnazjum. Gazetki informacyjne. Przeprowadzenie cyklu lekcji wychowawczych poświęconych problematyce uzależnieo. Eksponowanie materiałów na temat narkomanii. Obejrzenie filmów edukacyjnych dotyczących uzależnieo. Pogadanka dotycząca zagadnieo poruszanych w filmach. Gminny konkurs profilaktyczny kl. I III gimnazjum Procedury postępowania w sytuacji podejrzenia o palenie papierosów. Zapoznanie uczniów z dostępną w bibliotece lekturą dotyczącą poruszanych problemów. wychowawcy klas, nauczyciele uczący w danej klasie. wychowawcy klas, pedagog szkolny wychowawcy klas, pedagog szkolny Edyta Miernik, pedagog szkolny wychowawcy klas, pedagog szkolny wychowawcy klas, nauczyciel, bibliotekarz Zapis tematów w dziennikach lekcyjnych. Ankiety przeprowadzone wśród uczniów Zapis w dzienniku lekcyjnym Zapis w dzienniku lekcyjnym Regulamin oceniania zachowania Zapis tematu w dzienniku

7 OBSZAR DZIAŁAO: RODZICE CELE: 1. Dostarczenie rodzicom informacji dotyczącego problemu korzystania ze środków uzależniających (narkotyki, środki psychoaktywne) przez uczniów naszej szkoły. 2. Dostarczenie rodzicom wiedzy dot. uzależnieo, środków psychoaktywnych i mechanizmów ich działania. 3. Poinformowanie rodziców o instytucjach udzielających pomocy w zakresie uzależnieo. 4. Rozwój współpracy rodziców ze szkołą. ZADANIE: PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM: ALKOHOL, NIKOTYNA, NARKOTYKI, LEKI, DOPALACZE. FORMY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE DOKUMENTACJA Zebranie z rodzicami i omówienie realizacji tematyki uzależnieo z rodzicami. Pedagogizacja rodziców dotycząca narkotyków i dopalaczy. Zapoznanie rodziców z procedurami postępowania w sytuacjach podejrzenia ucznia o palenie papierosów. Zapoznanie rodziców z dostępną w bibliotece lekturą dotyczącą poszczególnych problemów. Wychowawcy klas Pedagog szkolny, Pracownik Szpitala Specjalistycznego w Radomiu p. M. Grzeszczyk. Wychowawcy klas Wychowawcy klas, Nauczyciele, Bibliotekarz Adnotacja w dzienniku Wpis do dziennika, Dokumentacja zebrao z rodzicami prowadzona przez wychowawców. Dokumentacja zebrao z rodzicami prowadzona przez wychowawców

8 OBSZAR DZIAŁAO : NAUCZYCIELE CELE: 1. Poznawanie uczniów i ich stosunku do środków psychoaktywnych. 2. Uaktualnienie informacji na temat używania środków uzależniających przez uczniów naszej szkoły. 3. Aktualizacja wiedzy dotyczącej narkotyków, środków psychoaktywnych i mechanizmów ich działania oraz możliwości pomocy uczniom. ZADANIE: PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM: ALKOHOL, NIKOTYNA, NARKOTYKI, LEKI, DOPALACZE. FORMA REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE DOKUMENTACJA Pedagogizacja nauczycieli dotycząca narkotyków i dopalaczy. Zapoznania ze sprawozdaniami z realizacji programów profilaktycznych wśród uczniów. Udział nauczycieli i wychowawców we wszystkich działaniach organizowanych dla uczniów. Promowanie postaw prozdrowotnych: wykazanie negatywnych skutków zażywania używek; kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie Pedagog szkolny, Pracownik Szpitala Specjalistycznego w Radomiu p. M. Grzeszczyk. Dyrekcja, Nauczyciele Wychowawcy, Pedagog szkolny Wpis do dziennika, Protokół z posiedzenia rady Wpisy w dziennikach lekcyjnych Wpis do dziennika lekcyjnego

9 OBSZAR DZIAŁAO: UCZNIOWIE CELE: 1. Kształtowanie osobowości uczniów. 2. Kształtowanie umiejętności komunikacji interpersonalnej 3. Kształtowanie i rozwój poczucia odpowiedzialności za siebie, własne życie i za innych. 4. Dostarczanie uczniom informacji czym jest zachowanie agresywne. 5. Nabywanie przez uczniów umiejętności radzenia sobie ze stresem i złością. 6. Nauka współpracy. 7. Nauka rozwiązywania konfliktów metodą negocjacji. ZADANIE: PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI FIZYCZNEJ I SŁOWNEJ, W TYM CYBERPRZEMOCY FORMA REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE DOKUMENTACJA Zajęcia dotyczące komunikacji interpersonalnej Zapoznanie uczniów z zasadami panującymi w szkole. Nauka obrony swoich praw. Wychowawcy, Zapis w dzienniku lekcyjnym, 1.Eliminacja i zapobieganie zjawiskom przemocy i agresji poprzez: - prowadzenie lekcji wychowawczych poruszających problematykę zachowao agresywnych i sposobów radzenia sobie z nimi; - organizowanie spotkao na temat agresji i przemocy z pracownikami PPP, pedagogiem i psychologiem PPP; - udział młodzieży w spektaklu na terenie szkoły; - nauka świadomego przeciwstawiania się przemocy i agresji; - edukacja prawna; - zwrócenie uwagi na zagrożenia wpływające ze świata wirtualnego pogadanki na lekcjach wychowawczych. - konkurs plastyczny pt. Cyberprzemoc 2.Współpraca z kuratorem sądowym, Sądem Rodzinnym i innymi odpowiednimi Instytucjami wspomagających rodziców i uczniów zagrożonych niedostosowaniem. Wychowawcy, Pedagog szkolny Nauczyciel informatyki Magdalena Krzemioska Pedagog szkolny, M.Krzemioska, A. Stankowska Wychowawcy, Pedagog szkolny Pedagog szkolny Zapis w dzienniku lekcyjnym

10 3. Indywidualna pomoc rodzicom uczniów szczególnie agresywnych. 4. Indywidualne spotkania z pedagogiem szkolnym. 5. Założenie kart obserwacji i monitorowanie zachowania uczniów przejawiających agresję. Dzieo Życzliwości- 21. XI.: -apel (Samorząd Uczniowski), -przedstawienie kl. VIa -łaocuch życzliwości wszystkie klasy -drzewko życzliwości ((kl.0-iii,iv- VI,I-IIIgim). - konkurs literacki (wiersze) (kl.iv- VI, I-III Gim). - Order Życzliwości dla wybranej osoby z każdej klasy Organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego: Pozalekcyjne zajęcia sportowe (treningi, turnieje, zawody miedzy szkolne); Kółka zainteresowao Aktywny udział uczniów w wycieczkach, rajdach. Współpraca z PPP Procedury postępowania z uczniem Agresywnym wobec kolegów i pracowników szkoły, Nie szanującym mienia szkoły. Zapoznanie uczniów z dostępną w bibliotece lekturą dotyczącą poruszanych problemów. Wychowawcy, Nauczyciele j. polskiego, Pedagog szkolny, Nauczyciel plastyki, Lidia Walczyk Nauczyciele Nauczyciele, Wychowawcy, Wychowawcy Wychowawcy, Nauczyciel, Bibliotekarz Karty indywidualne uczniów Zapis w dziennikach lekcyjnych Sprawozdania w protokołach posiedzeo rad pedagogicznych, Zapisy w dziennikach zajęd pozalekcyjnych, Karty wycieczek. Zapis w dzienniku Dokumentacja w dziennikach szkolnych, Regulamin oceniania zachowania Zapis tematów w dziennikach lekcyjnych, Wystawa publikacji, kącik nowości

11 OBSZAR DZIAŁAO: RODZICE CELE: 1. Informowanie rodziców na temat przejawów agresji w naszej szkole. 2. Doskonalenie przez rodziców umiejętności wychowawczych. 3. Wzajemna pomoc w radzeniu sobie z przejawami agresji wśród uczniów. 4. Działania na rzecz bezpieczeostwa w szkole i poza nią. ZADANIE: PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI FIZYCZNEJ I SŁOWNEJ, W TYM CYBERPRZEMOCY FORMA REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE DOKUMENTACJA Psychoedukacja rodziców podczas zebrao z rodzicami. Dostarczanie informacji rodzicom na temat różnych przejawów agresji wśród młodzieży i jej przyczyn Wymiana doświadczeo rodziców w zakresie rozwiązywania problemów agresji u dzieci oraz sposobów radzenia sobie z nią. Spotkanie z psychologiem lub pedagogiem Zapoznanie rodziców z procedurami postępowania z uczniem: Agresywnym wobec kolegów i pracowników szkoły; Nie szanującym mienia szkoły Wychowawcy Wychowawcy Wychowawcy Zapis w dziennikach lekcyjnych Dokumentacja pracy wychowawczej Zapis w dziennikach lekcyjnych, Korespondencja z rodzicami. Rozmowy indywidualne w czasie zebrao klasowych, dni otwarte Ścisła współpraca wychowawców, dyrekcji z rodzicami. Zapoznanie rodziców z dostępną w bibliotece lekturą dotyczącą poruszanych problemów. Wychowawcy, Pedagog szkolny Wychowawcy, Dyrekcja, Wychowawcy, Nauczyciele, Bibliotekarz Dokumentacja wychowawcy klasy. Notatki z rozmów Kącik nowości w gablotce informacyjnej.

12 OBSZAR DZIAŁAO: NAUCZYCIELE CELE: 1. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi uczniów, 2. Zapoznanie nauczycieli z aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne. ZADANIE: PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI FIZYCZNEJ I SŁOWNEJ, W TYM CYBERPRZEMOCY FORMA REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE DOKUMENTACJA Udział nauczycieli w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych na temat przeciwdziałania agresji wśród dzieci i młodzieży. Projekcja filmów video. Wszyscy nauczyciele nauczyciele Protokół rady pedagogicznej

13 OBSZAR DZIAŁAO: UCZNIOWIE CELE: 1. Promowanie zdrowego stylu życia. 2. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie, własne życie i za innych. 3. Kształtowanie potrzeby wartościowego spędzania czasu wolnego. ZADANIE: KSZTAŁTOWANIE NAWYKU ZDROWEGO STYLU ŻYCIA I DBANIA O WŁASNE BEZPIECZEOSTWO FORMA REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE DOKUMENTACJA Poznanie zasad dotyczących higieny osobistej, zdrowego żywienia i higieny pracy ucznia. Prowadzenie działao promujących zdrowe żywienie- udział w akcjach, Owoce w szkole, Szklanka mleka Wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie. Uczestnictwo w nadzorowanym szczotkowaniu zębów. Wychowawcy, Krystyna Stachurska, Zofia Lipiec Wychowawcy, Pielęgniarka Zapis w dzienniku lekcyjnym, Zapis w dzienniku lekcyjnym 1. Cykl lekcji wychowawczych poświęconych dbałości o zdrowie, stresowi i radzeniu sobie z nimi, oraz higienie osobistej. 2. Organizowanie spotkao z pielęgniarką na temat zdrowia, higieny osobistej i problemów związanych z okresem dojrzewania dziewcząt. 3. Prowadzenie lekcji wychowawczych na temat bezpieczeostwa w ruchu drogowym, przepisów Kodeksu Drogowego oraz z zakresu stosowania pierwszej pomocy. 4. Poruszanie na lekcjach wychowawczych i przedmiotowych tematyki o konieczności ochrony środowisko i ekologii. 5. Włączenie uczniów do akcji o charakterze ekologicznym: Sprzątanie świata, Dzieo Ziemi 6. Współpraca z pielęgniarką szkolną. 7. Spotkanie z ratownikiem medycznym oraz szkolenie pierwszej pomocy dla uczniów gimnazjum. 8. Działania wynikające z programu szkolnego PCK: -akcje charytatywne, - współpraca z Krwiodawstwem; Wychowawcy,pedagog szkolny Wychowawcy, pedagog szkolny Wychowawcy Nauczyciel przyrody Jacek Płaza Szkolne koło PCK Zapis w dziennikach lekcyjnych

14 - promowanie zdrowego stylu życia (akcja po hasłem Kanapka dla zapominalskie, Maraton Zdrowie). OBSZAR DZIAŁAO: RODZICE CELE: 1. Systematyczne zaznajamianie z zasadami fair play w życiu i w sporcie. 2.Propagowanie pozytywnych postaw (wzorce moralne). 3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. ZADANIE: KSZTAŁTOWANIE NAWYKU ZDROWEGO STYLU ŻYCIAI DBANIA O WŁASNE BEZPIECZEOSTWO FORMA REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE DOKUMENTACJA Zajęcia, programy i projekty o charakterze edukacyjnym, wychowawczym i profilaktycznym. Wychowawcy, Dokumentacja szkolna Spotkania z policjantem, pielęgniarką szkolną, przedstawicielami Straży Pożarnej Przedstawienia profilaktycznoedukacyjne Stworzyd warunki do nauki i zabawy(dzieo Dziecka Dzieo sportu) Uczenie wykorzystania czasu wolnego. Wychowawcy Wychowawcy Wychowawcy, nauczyciele W-f Zapis w dziennikach lekcyjnych Zapis w dziennikach lekcyjnych, Dokumentacja wychowawcy

15 OBSZAR DZIAŁAO: NAUCZYCIELE CELE: 1. Kształtowanie nawyku czynnego wypoczynku. 2. Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. 3. Stały monitoring i kontrolowanie stanu umiejętności i wiadomości na temat zdrowego stylu życia. ZADANIE: KSZTAŁTOWANIE NAWYKU ZDROWEGO STYLU ŻYCIA I DBANIA O WŁASNE BEZPIECZEOSTWO FORMA REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE DOKUMENTACJA Gry i zabawy rekreacyjne. Wychowawcy Nauczyciele Dokumentacja wychowawcy Wycieczki piesze, rowerowe, autokarowe, wycieczki krajoznawcze. Udział w działaniach profilaktycznych, przedstawieniach, szkoleniach. Szkolenie z pierwszej pomocy Wychowawcy Nauczyciele Jacek Płaza. Zapis w dziennikach lekcyjnych, Zapisy w dokumentach

16 OBSZAR DZIAŁAO: UCZNIOWIE CELE: 1. Poznanie siebie i swoich możliwości, umiejętności, zainteresowao, cech usposobienia, wartości i innych czynników związanych z wyborem zawodu i miejsca pracy. ZADANIE: PLANOWANIE KARIERY EDUKACYJNO ZAWODOWEJ UCZNIA FORMA REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE DOKUMENTACJA Poznajemy swoje słabe i mocne strony - przeprowadzenie ankiety skłonności zawodowych Poznajemy samego siebiewarsztaty Pedagog szkolny Pedagog szkolny, Wychowawca klasy I -III gim Zapis w dzienniku lekcyjnym, ankieta Zapis w dziennikach lekcyjnych, Moja przyszłośd kim chce byd? Przeprowadzenie lekcji wychowawczych Poznajemy zawody prezentacja multimedialna Jaki zawód uważam za najbardziej interesujący> - spotkanie z doradcą zawodowym Możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego dni otwarte w szkołach, targi szkół. Autoprezentacja i rozmowa kwalifikacyjna Konkurs pt. Zawód przyszłości prezentacje multimedialne, plakaty. Pedagog szkolny, Wychowawca klasy I -III gim Pedagog szkolny kl. I-III gim Wychowawca klasy kl. IIIgim Wychowawca klasy III gim Pedagog szkolny Pedagog szkolny Zapisy w dziennikach lekcyjnych Zapis w dzienniku lekcyjnym, Płyta CD Zapis w dzienniku lekcyjnym Zapis w dzienniku Zzienniku.apis w d

17 OBSZAR DZIAŁAO: RODZICE CELE: 1. Dostarczanie informacji na temat oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu radomskiego. 2. Przekazanie informacji dotyczących dalszego kształcenia i wyboru zawodu. ZADANIE: PLANOWANIE KARIERY EDUKACYJNO ZAWODOWEJ UCZNIA FORMA REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE DOKUMENTACJA Ścieżki kształcenia po gimnazjum prezentacja multimedialna, mini wykłada. Spotkanie z doradcą zawodowym. Wychowawca klasy IIIgim Pedagog szkolny, Doradca zawodowy Zapis w dzienniku lekcyjnym Zapis w dzienniku lekcyjnym

18 OBSZAR DZIAŁAO: NAUCZYCIELE CELE: 1. Stymulowanie rozwoju uczniów ułatwiającego im podjęcie ważnych życiowych decyzji dotyczących dalszego kształcenia i wyboru zawodu. ZADANIE: PLANOWANIE KARIERY EDUKACYJNO ZAWODOWEJ UCZNIA FORMA REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE DOKUMENTACJA Moje lęki i obawy związane z przyszłością prelekcja kl. III lekcja wychowawcza Zainteresowania i skłonności.- lekcje wychowawcze Wartości, a wybór zawodu. lekcje wychowawcze. Mój zawód czy na całe życie?- lekcje wychowawcze i lekcja WOS - u Wychowawcy Pedagog szkolny, Wychowawca Wychowawca Pedagog szkolny, Wychowawcy, Nauczyciel WOS-u Zapis w dzienniku lekcyjnym, A Zapis w dziennikach lekcyjnych, Zapisy w dziennikach lekcyjnych Zapis w dzienniku lekcyjnym, Przygotowanie dokumentów: podanie, życiorys (CV), list motywacyjny. lekcje języka polskiego. Możliwości dalszego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji. lekcje wychowawcze i lekcje WOS u 10 powodów dla których warto studiowad lekcje wychowawcze w kl. III Nauczyciele j. polskiego Wychowawca, Nauczycielb WOS - u Wychowawca, Pedagog szkolny, Nauczyciel przedmiotów Zapis w dzienniku lekcyjnym Zapis w dzienniku lekcyjnym Zapis w dzienniku lekcyjnym

19 PLANOWANIE PROCEDURY POSTĘPOWANIA 1. UCZEO PALI PAPIEROSY W przypadku stwierdzenia, że uczeo palił papierosy należy: 1.Poinformowad wychowawcę; 2. Wpisad powyższą informację w zeszycie uwag; 3. Wychowawca zobowiązany jest poinformowad o zdarzeniu rodziców lub opiekunów prawnych ucznia i otrzymad podpis pod informacją. 4. Gdy sytuacja się powtarza, uczniowi obniżana jest ocena zachowania. 2. UCZEO PIŁ ALKOHOL W przypadku stwierdzenia, że uczeo jest pod wpływem alkoholu należy: 1. Natychmiast poinformowad wychowawcę i dyrektora szkoły, 2.0pisad całe zdarzenie w zeszycie uwag, 3. Wezwad rodziców w celu odebrania ze szkoły swojego dziecka. Przy odbiorze dziecka opiekunowie muszą koniecznie dokonad podpisu pod uwagą w zeszycie uwag. W żadnym wypadku nauczyciel nie może dopuścid, aby uczeo pod wpływem alkoholu sam opuścił szkołę! 4. Na drugi dzieo należy skierowad ucznia na rozmowę z pedagogiem. 5. Uczeo powinien otrzymad zadanie przygotowania na godzinę wychowawczą referatu w swojej klasie na temat szkodliwości nadużywania alkoholu. 6. Uczniowi obniżana jest ocena zachowania.

20 3. UCZEO ZNAJDUJE SIĘ POD WPŁ YWEM ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH 1. Uczeo, u którego stwierdzimy używanie środków odurzających, powinien zostad natychmiast zaprowadzony do lekarza w celu stwierdzenia, czy jego życie nie jest zagrożone. 2. Następnie należy ucznia zaprowadzid do Dyrektora szkoły, który wezwie policję i rodziców lub prawnych opiekunów ucznia. 3. Koniecznie należy pamiętad o podpisie rodziców lub prawnych opiekunów pod uwagą opisującą całe wydarzenie. 4. Na drugi dzieo należy ucznia skierowad do pedagoga, który po rozmowie z uczniem powinien porozmawiad z rodzicami na temat ich dziecka. W razie potrzeby udzielid rodzicom pomocy, skierowad do miejsc, gdzie taką pomoc mogą otrzymad. Rodzice podpisują pisemne zobowiązanie do udzielenia właściwej pomocy dziecku. Jeśli sytuacja się powtarza sprawa zostaje skierowana do Sądu Rodzinnego. 5. Uczeo ma za zadanie przygotowad na godzinę wychowawczą referat na temat szkodliwości narkotyków. 4. JEST AGRESYWNY WOBEC KOLEGÓW I PRACOWNIKÓW SZKOŁY: W przypadku, kiedy uczeo stosuje przemoc: fizyczną ( kopie, popycha, pluje, szarpie itp.), psychiczną (poniża, przezywa, wyśmiewa się z kogoś) wobec swoich kolegów lub pracowników szkoły nauczyciel powinien : 1. Poinformowad o zaistniałym fakcie wychowawcę; w przypadku przemocy fizycznej poinformowad dyrektora szkoły; 2. Dokonad wpisu o zaistniałym zdarzeniu w zeszycie uwag; 3. Wezwad rodzica, który dokona podpisu pod powyższą uwagą. 4. Uczeo powinien zostad skierowany do pedagoga na rozmowę i wykonad zalecenia z niej wynikające.

21 5. W przypadku powtórzenia się tej sytuacji po raz kolejny uczeo ma obniżaną ocenę zachowania. 6. W przypadku wielokrotnego powtarzania się tej sytuacji szkoła informuje odpowiednie organy. 5. NIE SZANUJE MIENIA SZKOŁY: 1. W momencie, kiedy uczeo niszczy mienie szkoły / zostaje przyłapany na kradzieży, informacja o powyższym fakcie zostaje natychmiast zgłoszona do wychowawcy i dyrektora szkoły. 2. Cała sytuacja opisana w zeszycie uwag powinna byd podpisana przez rodziców bądź opiekunów prawnych. 3. W momencie, kiedy rodzica lub opiekuna prawnego nie stad na jej naprawienie, odkupienie lub uiszczenie odpowiedniej kwoty, sprawa rozpatrywana jest indywidualnie przez Dyrekcję. 4. Gdy uczeo wielokrotnie dopuszcza się ww. zachowania, obniżana jest ocena zachowania. 6. UCZEO NIE PRZESTRZEGA KUL TURY SŁOWA: Uczeo, który mimo upomnieo nauczyciela odnosi się wulgarnie do innych: 1. Otrzymuje uwagę do zeszytu uwag,. 2. Jeśli uczeo nagminnie używa wulgaryzmów jest pod stała kontrola pedagoga szkolnego. 3. W przypadku powtarzania się tej sytuacji uczniowi obniżana jest ocena zachowania zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 4. Uczeo otrzymuje zadanie przygotowania referatu na lekcję wychowawczą na temat kulturalnego porozumiewania się bądź zasad dobrego wychowania. 7. UCZEO OPUSZCZA ZAJĘCIA SZKOLNE 1. Spóźnia sie na lekcje:

22 * nauczyciel zaznacza spóźnienie w dzienniku i informuje wychowawcę klasy; *jeśli taka sytuacja powtórzy się dwa razy lub trzy razy w tygodniu, wychowawca wpisuje taką informację do zeszytu uwag; * wychowawca zobowiązany jest poinformowad o zdarzeniu rodziców lub opiekunów prawnych ucznia; * jeśli sytuacja powtarza się uczniowi obniżana jest ocena zachowania zgodnie z zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania; 2. Opuszcza samowolnie lekcje: * każdorazowe wagary ucznia są wpisywane do zeszytu uwag jako ucieczka; * wychowawca telefonicznie informuje rodzica o nieobecności ucznia w szkole; * jeśli sytuacja się powtarza, uczeo wraz z rodzicami kierowany jest do pedagoga na systematyczne spotkania; * uczniowi nagminnie wagarującemu obniżana jest ocena zachowania zgodnie z zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania; * rodzice ucznia informowani są o konsekwencjach wynikających z nieobecności dziecka na zajęciach: - możliwośd nieklasyfikowania (zgodnie z obowiązującymi przepisami), - możliwośd wszczęcia postępowania ukarania rodziców grzywną za niezrealizowanie obowiązku szkolnego przez dziecko (zgodnie z obowiązującymi przepisami). 3. Rodzice chcą zwolnid ucznia z zajęd: * rodzice zapisują w dzienniczku ucznia odpowiednią informację z datą zwolnienia,

23 * uczeo przedstawia wychowawcy powyższą informację od rodziców nie później niż w dzieo planowanego zwolnienia, * wychowawca po zapoznaniu się z pisemnym zwolnieniem; poświadcza je własnoręcznym podpisem, * wyjątkowe (np. pilne) sytuacje rozpatruje wychowawca. 4. Rodzice chcą usprawiedliwid nieobecnośd dziecka, w szkole: * rodzice zapisują w dzienniczku ucznia usprawiedliwienie, z terminem. usprawiedliwianej nieobecności dziecka w szkole, * uczeo przedstawia wychowawcy usprawiedliwienie, nie później niż siedem dni po powrocie do szkoły, * wychowawca usprawiedliwia nieobecnośd w dzienniku.

24 LEKTURY, ZALECANE DO UZUPEŁNIENIA, ZROZUMIENIA PORUSZANYCH PROBLEMÓW: 1. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM: ALKOHOL, NIKOTYNA, NARKOTYKI. DLA UCZNIÓW: Pamiętnik narkomanki ; Dzieci z Dworca ZOO ; Dpun DLA RODZICÓW: Nastolatki i alkohol. Kiedy nie wystarczy powiedzied nie Roger E. FogIer, Wayne R. Bartz; "Narkotyki i alkohol" Aleksander Markiewicz, Izabela Przybysz; Uwaga rodzice - narkomania! Stanisław Górski; Dylematy ucznia. Z doświadczeo dorastającej młodzieży Grażyna Klimowicz, Jadwiga Kościanek - Kukacka, Waldemar Kozłowski; "Wychowanie skuteczne. 10 przykazao dla rodziców" John S. Leite, J. Kip Parrish; Toksyczni rodzice Susan Howard; "Narkotyki" Philips Robson; "Kiedy rodzice się rozchodzą. Jak pomóc dzieciom?" AnneCharlish; DLA NAUCZYCIELI: Narkotyki przy tablicy Marzena Pasek; Umiejętności terapeutyczne nauczyciela Gail King;

25 Komunikacja w szkole. Scenariusze godzin wychowawczych Ewa Grzesiak, Renata Janicka - Szyszko, Magdalena Steblecka; Nauczyciel wychowawca GarryHomy, Eric Hall, Carol Hall; Dylematy ucznia. Z doświadczeo dorastającej młodzieży Grażyna Klimowicz, Jadwiga Kościanek - Kukacka, Waldemar Kozłowski; Kiedy rodzice się rozchodzą. Jak pomóc dzieciom? AnneCharlish; 2. PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI FIZYCZNEJ. DLA UCZNIÓW: Jak zostad przywódcą Robert B. Woyach; Jak nie stad się ofiarą czyli sposób na bandytę Genowefa Kydryoska, Wacław Mitoraj; Nastolatki i bon ton Maria Daokowska; Savoir vivre dzisiaj Francoise Le Folcalvez; To przecież proste. Towarzyskie umiejętności, które ułatwiają życie Savoir-vivre Lisa Gutowska Współczesny savoir -vivre dla nastolatków" M. Przewoźnik Jak zdobyd przyjaciół i zjednad sobie ludzi Dale Karnegie; DLA RODZICÓW: Jak mówid, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchad żeby dzieci do nas mówiły? Faber, Mazlish; Lęk, gniew, agresja Jeno Ranschburg; Mobbing w szkole. Jak zapobiegad przemocy grupowej" Karl E.Dambach;

26 Dlaczego? Samobójstwo i inne zagrożenia wieku dorastania T. Mitchel Anthony; Dzieciaki też mają uczucia H. Norman Wright, Gary J. Oliver; Kiedy pozwolid? Kiedy zabronid? Dzieciom od 2 do 16 lat Robert Mac Kenzie; Dylematy ucznia. Z doświadczeo dorastającej młodzieży Grażyna Klimowicz, Jadwiga Kościanek - Kukacka, Waldemar Kozłowski; Wychowanie skuteczne. 10 przykazao dla rodziców John S. Leite, J. Kip Parrish; Toksyczni rodzice Susan Howard; 10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców Kevin Steede; Mazzi Jak zepsud dziecko w dziesięciu ruchach Sztuka życia Janet G. Woititz, Alan Ganer; Kiedy rodzice się rozchodzą. Jak pomóc dzieciom? AnneCharlish;. DLA NAUCZYCIELI: Jak mówid, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchad żeby dzieci do nas mówiły? Faber, Mazlish; Lęk, gniew, agresja Jeno Ranschburg; Mobbing w szkole. Jak zapobiegad przemocy grupowej Karl E. Dambach; Dlaczego? Samobójstwo i inne zagrożenia wieku dorastania T. Mitchel Anthony; Umiejętności terapeutyczne nauczyciela Gail King; Komunikacja w szkole. Scenariusze godzin wychowawczych EwaGrzesiak, Renata Janicka - Szyszko, Magdalena Steblecka ;

27 Nauczyciel wychowawca GarryHomy, Eric Hall, Carol Hall; Dzieciaki też mają uczucia H. Norman Wright, Gary J. Oliver; Dylematy ucznia. Z doświadczeo dorastającej młodzieży Grażyna Klimowicz, Jadwiga Kościanek - Kukacka, Waldemar Kozłowski; Kiedy rodzice się rozchodzą. Jak pomóc dzieciom? AnneCharlish; 3. PRZECIWDZIAŁANIE NIEUZASADNIONEJ ABSENCJI NA ZAJĘCIACH SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW: Moja buda czyli jak przeżyd szkołę Barbara Borzykowska; Jak byd dorosłym. Poradnik dla nastolatków Zuzanna Celmer; Balsam dla duszy nastolatka J. Canfield DLA RODZICÓW: Jak nauczyd dzieci odpowiedzialności D. Scott Ridley, Bill Walther; Kiedy pozwolid? Kiedy zabronid? Dzieciom od 2 do 16 lat Robert Mac Kenzie; Dylematy ucznia. Z doświadczeo dorastającej młodzieży Grażyna Klimowicz, Jadwiga Kościanek - Kukacka,Waldemar Kozłowski; Wychowanie skuteczne. 10 przykazao dla rodziców John S. Leite, J. Kip Parrish; Toksyczni rodzice Susah Howard; 10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców Kelvin Steede; DLA NAUCZYCIELI:

28 Jak nauczyd dzieci odpowiedzialności D.ScottRidley, Bill Walther; Polubid szkole Mariola Chomczyoska - Miliszkiewicz, Dorota Pankowska; Umiejętności terapeutyczne nauczyciela Gail King; Komunikacja w szkole. Scenariusze godzin wychowawczych" Ewa Grzesiak, Renata Janicka - Szyszko, Magdalena Steblecka; Nauczyciel wychowawca GarryHomy, Eric Hall, Carol Hall; Dylematy ucznia. Z doświadczeo dorastającej młodzieży Grażyna Klimowicz, Jadwiga Kościanek - Kukacka, Waldemar Kozłowski.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. M. Skłodowskiej - Curie w Gliwicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń powodujących wzrost jego zdolności, do radzenia sobie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Legionowie / program realizowany w latach 2010-2014 / Koordynator programu : mgr Małgorzata Urbaniak - szkolny SZKOLNY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 12 im. Noblistów Polskich w Łodzi Aby stad się lepszym, nie musisz czekad na lepszy świat Phil Bosmans 2 TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO I. Podstawy prawne II.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JOSÉ MARTÍ W WARSZAWIE Rozdział 1 Diagnoza problemów Spośród wszystkich faz rozwojowych okres dojrzewania stanowi szczególną

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 I. Cel nadrzędny oddziaływań: Działanie w kierunku zachowania bezpieczeństwa w szkole. Cele główne 1. Przeciwdziałanie agresji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu na r. szk. 2014/2015 Program profilaktyki Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki jest ściśle powiązany z działaniami wychowawczymi i edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu ŁĄNK do Uchwały Nr 9.2013.2014 ady edagogicznej Szkoły odstawowej nr 77 w oznaniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie programu profilaktyki w Szkole odstawowej nr 77 w oznaniu załącznik nr 13_ do protokołu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM im. Powstańców Śląskich W STRUMIENIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM im. Powstańców Śląskich W STRUMIENIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM im. Powstańców Śląskich W STRUMIENIU Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 9/2002/2003 z dnia 27.11.2002r. Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 9/2006/2007

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI. na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE 1 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU III. SPOSOBY REALIZACJI IV. METODY

Bardziej szczegółowo

L.p. Pracownicy szkoły

L.p. Pracownicy szkoły Załącznik Nr 1 do Systemu działalności wychowawczej zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58 WE WROCŁAWIU 2014-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58 WE WROCŁAWIU 2014-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 58 WE WROCŁAWIU 2014-2017 Podstawa prawna Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZERNIKOWIE 2012-2014 PO TO BY BYĆ NIEPOSPOLITYM UCZONYM TRZEBA ZACZĄĆ OD POSPOLITEGO UCZENIA SIĘ /CHARLES DICKENS/ Program Wychowawczy Zespołu

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy:

Diagnozę oparto na: Program obejmuje główne działy: PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół nr 117 Gimnazjum Dwujęzyczne nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie Oparty na Rządowym

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu - Zdroju Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Rok szkolny 2012/ 2013 Spis treści 1. Podstawy prawne programu str. 3 2. Charakterystyka i cele

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku Program realizowany jest w oparciu o następujące podstawy prawne dla działań profilaktycznych w szkołach: 1.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Wychowanie otwiera ucznia na dobro, pomaga w osiąganiu dojrzałości emocjonalnej, hartuje

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż. Janusz Korczak

WSTĘP. Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie naucz. Jeśli nie wie wytłumacz. Jeśli nie może pomóż. Janusz Korczak PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 IM. ZYGMUNTA GLOGERA W BIAŁYMSTOKU Uchwalony przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 12 w Białymstoku w dniu.. września 2011 roku. 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek starał się coraz bardziej być człowiekiem o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, ( ) ażeby umiał bardziej być z nie tylko z drugimi, ale i dla drugich

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PROFILAKTYKI: CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA UCZNIOWSKIEGO:

ZAKRES PROFILAKTYKI: CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA UCZNIOWSKIEGO: ZAKRES PROFILAKTYKI: Dyrekcja i nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego podejmują działania mające na celu ochronę ucznia przed zagrożeniami i reagowanie na już zaistniałe. Szeroko pojęta profilaktyka

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny na rok szkolny 2010/2011

Program Profilaktyczny na rok szkolny 2010/2011 Program Profilaktyczny na rok szkolny 2010/2011 Zespół Szkół w Celestynowie Opracowała: Pedagog szkolny Teresa Sitek-Zdziarska 1 Analiza sytuacji wychowawczej szkoły wskazuje na realne problemy i zagrożenia:

Bardziej szczegółowo