SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie na rok szkolny 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie na rok szkolny 2015/2016"

Transkrypt

1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie na rok szkolny 2015/2016 Opracowały Monika Grzywacz Marzena Madej Irena Rudawska

2 PODSTAWY PRAWNE 1. Podstawa prawna programu profilaktyki są następujące akty prawne: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 2 Kwietnia 1997 r." Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Konwencja o Prawach Dziecka Polska Deklaracja w Sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z grudnia 1995 roku Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. nr. 179, poz z późniejszymi zmianami). Europejski Plan Działao Dotyczących Alkoholu opracowany przez Światową Organizację Zdrowia na lata Rozporządzenie MENiS 31 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2002r. nr4, poz 31 z późn. zmianami) Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziedmi i młodzieżą Narodowy Program Zdrowia 2. Dokumenty wewnętrzne: Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie. Program Wychowawczy Szkoły

3 l. WSTĘP Działalnośd edukacyjna szkoły jest określona przez szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska. Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie młodzieży przed zagrożeniami poprzez działania wychowawczo - profilaktyczne, a także reagowanie w sytuacjach rozpoznania pierwszych prób podejmowania ryzykownych zachowao. Szkolny program profilaktyki obejmuje profilaktykę skoordynowaną z działaniami wychowawczymi. Obiektem działao jest całe środowisko szkolne. Program jest opracowany na podstawie diagnozy obszarów problemowych szkoły i dotyczy części aspektów szkolnego programu wychowawczego między innymi działao prozdrowotnych, współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. II. DIAGNOZA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH Przy tworzeniu szkolnego programu profilaktyki uwzględnione zostały dotychczasowe działania podejmowane przez szkołę, spostrzeżenia pedagoga, rozmowy z nauczycielami i rodzicami, obserwacje zachowao uczniów. Przeprowadzona diagnoza zachowao problemowych obejmująca uczniów oraz całe środowisko wychowawcze wskazuje na pewne obszary problemowe istotne dla podejmowania działao profilaktyczno - wychowawczych. - brak zdyscyplinowania, - niska kultura osobista, - brak motywacji do nauki, - agresja słowna, - nieumiejętnośd rozwiązywania konfliktów - zaburzenia w komunikacji, w relacji uczeo-uczeo, uczeo osoba dorosła. III. CELE SZKOLNEJ PROFILAKTYKI Ochrona ucznia przed zakłóceniami jego rozwoju. 1. Przeciwdziałanie uzależnieniom: alkohol, nikotyna, narkotyki, dopalacze, komputer. 2. Przeciwdziałanie agresji słownej i fizycznej.

4 3. Bezpieczeostwo w ruchu drogowym. 4. Kształtowanie nawyków z zakresu zdrowego stylu życia. 5.Przeciwdziałanie zagrożeniom powstania pożaru. 6. Stymulowanie rozwoju uczniów ułatwiającego im podjęcia ważnych życiowych decyzji dotyczących dalszego kształcenia i wyboru zawodu. IV. REALIZATORZY SZKOLNYCH DZIAŁAO PROFILAKTYCZNYCH Realizatorami działao profilaktycznych na terenie szkoły jest dyrektor, nauczyciele, wychowawcy, przy współpracy z rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecka, uczniowie. 1. Dyrektor/Wicedyrektor szkoły, jako realizator działao profilaktycznych: a) dba o doskonalenie nauczycieli w zakresie działao profilaktycznych i wychowawczych. 2.Naczyciel- wychowawca jako realizator działao profilaktycznych: a) podejmuje systematyczne działania profilaktyczne w odniesieniu do uczniów i rodziców. b) jest wzorem konstruktywnych zachowao. 3. Pedagog szkolny jako realizator działao profilaktycznych: a) aktywnie współpracuje z rodzicami. b) podejmuje systematyczne działania profilaktyczne w odniesieniu uczniów. 4. Rodzice/ opiekunowie jako realizatorzy działao profilaktycznych: a) aktywnie współpracują ze szkołą,. b) uczestniczą w spotkaniach przewidzianych w Szkolnym Programie Profilaktyki. Szkoła współpracuje w zakresie realizacji działao profilaktycznych z Policją, Kuratorem Sądowym, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, lekarzem rodzinnym oraz pielęgniarką szkolną i innymi w zależności od potrzeb.

5 V. OCZEKIWANE EFEKTY 1. Zwiększenie osobistego zaangażowania i motywacji do abstynencji i powściągliwości. 2. Zwiększenie zrozumienia, że przyjmowanie środków uzależniających nie jest w zgodzie z wartościowym stylem życia. 3. Zwiększenie świadomości osobistego i społecznego zagrożenia, konsekwencjami picia i nadużywania środków psychoaktywnych. 4. Nabycie zdolności samodzielnego dokonywania wyboru zachowao właściwych dla zdrowia własnego i innych. 5. Zwiększenie bezpieczeostwa uczniów w szkole, w drodze do szkoły i poza szkołą. 6. Nabycie umiejętności bezpiecznego zachowania się na przerwach podniesienie poziomu kultury osobistej. 7. Nabycie umiejętności bezpiecznego radzenia sobie z agresją oraz rozwiązywania konfliktów i problemów. 8. Nabycie umiejętności i wiadomości z zakresu zdrowego stylu życia 9. Nabycie umiejętności i wiadomości zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem VI. EWALUACJA 1. Rozmowy z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami, uczniami. 2. Obserwacja zachowao uczniów w szkole. 3. Konkursy.

6 PLAN DZIAŁAO PROFILAKTYCZNYCH OBSZAR DZIAŁAO: UCZNIOWIE CELE: 1. Upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród uczniów. 2. Kształtowanie i rozwój poczucia odpowiedzialności za siebie, własne życie i za innych. 3. Budowanie poczucia własnej wartości i stymulowanie rozwoju emocjonalnego. 4. Dostarczenie rzetelnej wiedzy o środkach psychoaktywnych i mechanizmie ich działania we wszystkich sferach życia. 5. Kształtowanie postaw asertywnych. ZADANIE: PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM: ALKOHOL, NIKOTYNA, NARKOTYKI, LEKI, DOPALACZE FORMY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE DOKUMENTACJA Gromadzenie i udostępnianie materiałów na temat dopalaczy. Warsztaty kształtujące umiejętnośd mówienia NIE - dla uczniów gimnazjum. Gazetki informacyjne. Przeprowadzenie cyklu lekcji wychowawczych poświęconych problematyce uzależnieo. Eksponowanie materiałów na temat narkomanii. Obejrzenie filmów edukacyjnych dotyczących uzależnieo. Pogadanka dotycząca zagadnieo poruszanych w filmach. Gminny konkurs profilaktyczny kl. I III gimnazjum Procedury postępowania w sytuacji podejrzenia o palenie papierosów. Zapoznanie uczniów z dostępną w bibliotece lekturą dotyczącą poruszanych problemów. wychowawcy klas, nauczyciele uczący w danej klasie. wychowawcy klas, pedagog szkolny wychowawcy klas, pedagog szkolny Edyta Miernik, pedagog szkolny wychowawcy klas, pedagog szkolny wychowawcy klas, nauczyciel, bibliotekarz Zapis tematów w dziennikach lekcyjnych. Ankiety przeprowadzone wśród uczniów Zapis w dzienniku lekcyjnym Zapis w dzienniku lekcyjnym Regulamin oceniania zachowania Zapis tematu w dzienniku

7 OBSZAR DZIAŁAO: RODZICE CELE: 1. Dostarczenie rodzicom informacji dotyczącego problemu korzystania ze środków uzależniających (narkotyki, środki psychoaktywne) przez uczniów naszej szkoły. 2. Dostarczenie rodzicom wiedzy dot. uzależnieo, środków psychoaktywnych i mechanizmów ich działania. 3. Poinformowanie rodziców o instytucjach udzielających pomocy w zakresie uzależnieo. 4. Rozwój współpracy rodziców ze szkołą. ZADANIE: PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM: ALKOHOL, NIKOTYNA, NARKOTYKI, LEKI, DOPALACZE. FORMY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE DOKUMENTACJA Zebranie z rodzicami i omówienie realizacji tematyki uzależnieo z rodzicami. Pedagogizacja rodziców dotycząca narkotyków i dopalaczy. Zapoznanie rodziców z procedurami postępowania w sytuacjach podejrzenia ucznia o palenie papierosów. Zapoznanie rodziców z dostępną w bibliotece lekturą dotyczącą poszczególnych problemów. Wychowawcy klas Pedagog szkolny, Pracownik Szpitala Specjalistycznego w Radomiu p. M. Grzeszczyk. Wychowawcy klas Wychowawcy klas, Nauczyciele, Bibliotekarz Adnotacja w dzienniku Wpis do dziennika, Dokumentacja zebrao z rodzicami prowadzona przez wychowawców. Dokumentacja zebrao z rodzicami prowadzona przez wychowawców

8 OBSZAR DZIAŁAO : NAUCZYCIELE CELE: 1. Poznawanie uczniów i ich stosunku do środków psychoaktywnych. 2. Uaktualnienie informacji na temat używania środków uzależniających przez uczniów naszej szkoły. 3. Aktualizacja wiedzy dotyczącej narkotyków, środków psychoaktywnych i mechanizmów ich działania oraz możliwości pomocy uczniom. ZADANIE: PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM: ALKOHOL, NIKOTYNA, NARKOTYKI, LEKI, DOPALACZE. FORMA REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE DOKUMENTACJA Pedagogizacja nauczycieli dotycząca narkotyków i dopalaczy. Zapoznania ze sprawozdaniami z realizacji programów profilaktycznych wśród uczniów. Udział nauczycieli i wychowawców we wszystkich działaniach organizowanych dla uczniów. Promowanie postaw prozdrowotnych: wykazanie negatywnych skutków zażywania używek; kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie Pedagog szkolny, Pracownik Szpitala Specjalistycznego w Radomiu p. M. Grzeszczyk. Dyrekcja, Nauczyciele Wychowawcy, Pedagog szkolny Wpis do dziennika, Protokół z posiedzenia rady Wpisy w dziennikach lekcyjnych Wpis do dziennika lekcyjnego

9 OBSZAR DZIAŁAO: UCZNIOWIE CELE: 1. Kształtowanie osobowości uczniów. 2. Kształtowanie umiejętności komunikacji interpersonalnej 3. Kształtowanie i rozwój poczucia odpowiedzialności za siebie, własne życie i za innych. 4. Dostarczanie uczniom informacji czym jest zachowanie agresywne. 5. Nabywanie przez uczniów umiejętności radzenia sobie ze stresem i złością. 6. Nauka współpracy. 7. Nauka rozwiązywania konfliktów metodą negocjacji. ZADANIE: PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI FIZYCZNEJ I SŁOWNEJ, W TYM CYBERPRZEMOCY FORMA REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE DOKUMENTACJA Zajęcia dotyczące komunikacji interpersonalnej Zapoznanie uczniów z zasadami panującymi w szkole. Nauka obrony swoich praw. Wychowawcy, Zapis w dzienniku lekcyjnym, 1.Eliminacja i zapobieganie zjawiskom przemocy i agresji poprzez: - prowadzenie lekcji wychowawczych poruszających problematykę zachowao agresywnych i sposobów radzenia sobie z nimi; - organizowanie spotkao na temat agresji i przemocy z pracownikami PPP, pedagogiem i psychologiem PPP; - udział młodzieży w spektaklu na terenie szkoły; - nauka świadomego przeciwstawiania się przemocy i agresji; - edukacja prawna; - zwrócenie uwagi na zagrożenia wpływające ze świata wirtualnego pogadanki na lekcjach wychowawczych. - konkurs plastyczny pt. Cyberprzemoc 2.Współpraca z kuratorem sądowym, Sądem Rodzinnym i innymi odpowiednimi Instytucjami wspomagających rodziców i uczniów zagrożonych niedostosowaniem. Wychowawcy, Pedagog szkolny Nauczyciel informatyki Magdalena Krzemioska Pedagog szkolny, M.Krzemioska, A. Stankowska Wychowawcy, Pedagog szkolny Pedagog szkolny Zapis w dzienniku lekcyjnym

10 3. Indywidualna pomoc rodzicom uczniów szczególnie agresywnych. 4. Indywidualne spotkania z pedagogiem szkolnym. 5. Założenie kart obserwacji i monitorowanie zachowania uczniów przejawiających agresję. Dzieo Życzliwości- 21. XI.: -apel (Samorząd Uczniowski), -przedstawienie kl. VIa -łaocuch życzliwości wszystkie klasy -drzewko życzliwości ((kl.0-iii,iv- VI,I-IIIgim). - konkurs literacki (wiersze) (kl.iv- VI, I-III Gim). - Order Życzliwości dla wybranej osoby z każdej klasy Organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego: Pozalekcyjne zajęcia sportowe (treningi, turnieje, zawody miedzy szkolne); Kółka zainteresowao Aktywny udział uczniów w wycieczkach, rajdach. Współpraca z PPP Procedury postępowania z uczniem Agresywnym wobec kolegów i pracowników szkoły, Nie szanującym mienia szkoły. Zapoznanie uczniów z dostępną w bibliotece lekturą dotyczącą poruszanych problemów. Wychowawcy, Nauczyciele j. polskiego, Pedagog szkolny, Nauczyciel plastyki, Lidia Walczyk Nauczyciele Nauczyciele, Wychowawcy, Wychowawcy Wychowawcy, Nauczyciel, Bibliotekarz Karty indywidualne uczniów Zapis w dziennikach lekcyjnych Sprawozdania w protokołach posiedzeo rad pedagogicznych, Zapisy w dziennikach zajęd pozalekcyjnych, Karty wycieczek. Zapis w dzienniku Dokumentacja w dziennikach szkolnych, Regulamin oceniania zachowania Zapis tematów w dziennikach lekcyjnych, Wystawa publikacji, kącik nowości

11 OBSZAR DZIAŁAO: RODZICE CELE: 1. Informowanie rodziców na temat przejawów agresji w naszej szkole. 2. Doskonalenie przez rodziców umiejętności wychowawczych. 3. Wzajemna pomoc w radzeniu sobie z przejawami agresji wśród uczniów. 4. Działania na rzecz bezpieczeostwa w szkole i poza nią. ZADANIE: PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI FIZYCZNEJ I SŁOWNEJ, W TYM CYBERPRZEMOCY FORMA REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE DOKUMENTACJA Psychoedukacja rodziców podczas zebrao z rodzicami. Dostarczanie informacji rodzicom na temat różnych przejawów agresji wśród młodzieży i jej przyczyn Wymiana doświadczeo rodziców w zakresie rozwiązywania problemów agresji u dzieci oraz sposobów radzenia sobie z nią. Spotkanie z psychologiem lub pedagogiem Zapoznanie rodziców z procedurami postępowania z uczniem: Agresywnym wobec kolegów i pracowników szkoły; Nie szanującym mienia szkoły Wychowawcy Wychowawcy Wychowawcy Zapis w dziennikach lekcyjnych Dokumentacja pracy wychowawczej Zapis w dziennikach lekcyjnych, Korespondencja z rodzicami. Rozmowy indywidualne w czasie zebrao klasowych, dni otwarte Ścisła współpraca wychowawców, dyrekcji z rodzicami. Zapoznanie rodziców z dostępną w bibliotece lekturą dotyczącą poruszanych problemów. Wychowawcy, Pedagog szkolny Wychowawcy, Dyrekcja, Wychowawcy, Nauczyciele, Bibliotekarz Dokumentacja wychowawcy klasy. Notatki z rozmów Kącik nowości w gablotce informacyjnej.

12 OBSZAR DZIAŁAO: NAUCZYCIELE CELE: 1. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi uczniów, 2. Zapoznanie nauczycieli z aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne. ZADANIE: PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI FIZYCZNEJ I SŁOWNEJ, W TYM CYBERPRZEMOCY FORMA REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE DOKUMENTACJA Udział nauczycieli w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych na temat przeciwdziałania agresji wśród dzieci i młodzieży. Projekcja filmów video. Wszyscy nauczyciele nauczyciele Protokół rady pedagogicznej

13 OBSZAR DZIAŁAO: UCZNIOWIE CELE: 1. Promowanie zdrowego stylu życia. 2. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie, własne życie i za innych. 3. Kształtowanie potrzeby wartościowego spędzania czasu wolnego. ZADANIE: KSZTAŁTOWANIE NAWYKU ZDROWEGO STYLU ŻYCIA I DBANIA O WŁASNE BEZPIECZEOSTWO FORMA REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE DOKUMENTACJA Poznanie zasad dotyczących higieny osobistej, zdrowego żywienia i higieny pracy ucznia. Prowadzenie działao promujących zdrowe żywienie- udział w akcjach, Owoce w szkole, Szklanka mleka Wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie. Uczestnictwo w nadzorowanym szczotkowaniu zębów. Wychowawcy, Krystyna Stachurska, Zofia Lipiec Wychowawcy, Pielęgniarka Zapis w dzienniku lekcyjnym, Zapis w dzienniku lekcyjnym 1. Cykl lekcji wychowawczych poświęconych dbałości o zdrowie, stresowi i radzeniu sobie z nimi, oraz higienie osobistej. 2. Organizowanie spotkao z pielęgniarką na temat zdrowia, higieny osobistej i problemów związanych z okresem dojrzewania dziewcząt. 3. Prowadzenie lekcji wychowawczych na temat bezpieczeostwa w ruchu drogowym, przepisów Kodeksu Drogowego oraz z zakresu stosowania pierwszej pomocy. 4. Poruszanie na lekcjach wychowawczych i przedmiotowych tematyki o konieczności ochrony środowisko i ekologii. 5. Włączenie uczniów do akcji o charakterze ekologicznym: Sprzątanie świata, Dzieo Ziemi 6. Współpraca z pielęgniarką szkolną. 7. Spotkanie z ratownikiem medycznym oraz szkolenie pierwszej pomocy dla uczniów gimnazjum. 8. Działania wynikające z programu szkolnego PCK: -akcje charytatywne, - współpraca z Krwiodawstwem; Wychowawcy,pedagog szkolny Wychowawcy, pedagog szkolny Wychowawcy Nauczyciel przyrody Jacek Płaza Szkolne koło PCK Zapis w dziennikach lekcyjnych

14 - promowanie zdrowego stylu życia (akcja po hasłem Kanapka dla zapominalskie, Maraton Zdrowie). OBSZAR DZIAŁAO: RODZICE CELE: 1. Systematyczne zaznajamianie z zasadami fair play w życiu i w sporcie. 2.Propagowanie pozytywnych postaw (wzorce moralne). 3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. ZADANIE: KSZTAŁTOWANIE NAWYKU ZDROWEGO STYLU ŻYCIAI DBANIA O WŁASNE BEZPIECZEOSTWO FORMA REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE DOKUMENTACJA Zajęcia, programy i projekty o charakterze edukacyjnym, wychowawczym i profilaktycznym. Wychowawcy, Dokumentacja szkolna Spotkania z policjantem, pielęgniarką szkolną, przedstawicielami Straży Pożarnej Przedstawienia profilaktycznoedukacyjne Stworzyd warunki do nauki i zabawy(dzieo Dziecka Dzieo sportu) Uczenie wykorzystania czasu wolnego. Wychowawcy Wychowawcy Wychowawcy, nauczyciele W-f Zapis w dziennikach lekcyjnych Zapis w dziennikach lekcyjnych, Dokumentacja wychowawcy

15 OBSZAR DZIAŁAO: NAUCZYCIELE CELE: 1. Kształtowanie nawyku czynnego wypoczynku. 2. Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. 3. Stały monitoring i kontrolowanie stanu umiejętności i wiadomości na temat zdrowego stylu życia. ZADANIE: KSZTAŁTOWANIE NAWYKU ZDROWEGO STYLU ŻYCIA I DBANIA O WŁASNE BEZPIECZEOSTWO FORMA REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE DOKUMENTACJA Gry i zabawy rekreacyjne. Wychowawcy Nauczyciele Dokumentacja wychowawcy Wycieczki piesze, rowerowe, autokarowe, wycieczki krajoznawcze. Udział w działaniach profilaktycznych, przedstawieniach, szkoleniach. Szkolenie z pierwszej pomocy Wychowawcy Nauczyciele Jacek Płaza. Zapis w dziennikach lekcyjnych, Zapisy w dokumentach

16 OBSZAR DZIAŁAO: UCZNIOWIE CELE: 1. Poznanie siebie i swoich możliwości, umiejętności, zainteresowao, cech usposobienia, wartości i innych czynników związanych z wyborem zawodu i miejsca pracy. ZADANIE: PLANOWANIE KARIERY EDUKACYJNO ZAWODOWEJ UCZNIA FORMA REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE DOKUMENTACJA Poznajemy swoje słabe i mocne strony - przeprowadzenie ankiety skłonności zawodowych Poznajemy samego siebiewarsztaty Pedagog szkolny Pedagog szkolny, Wychowawca klasy I -III gim Zapis w dzienniku lekcyjnym, ankieta Zapis w dziennikach lekcyjnych, Moja przyszłośd kim chce byd? Przeprowadzenie lekcji wychowawczych Poznajemy zawody prezentacja multimedialna Jaki zawód uważam za najbardziej interesujący> - spotkanie z doradcą zawodowym Możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego dni otwarte w szkołach, targi szkół. Autoprezentacja i rozmowa kwalifikacyjna Konkurs pt. Zawód przyszłości prezentacje multimedialne, plakaty. Pedagog szkolny, Wychowawca klasy I -III gim Pedagog szkolny kl. I-III gim Wychowawca klasy kl. IIIgim Wychowawca klasy III gim Pedagog szkolny Pedagog szkolny Zapisy w dziennikach lekcyjnych Zapis w dzienniku lekcyjnym, Płyta CD Zapis w dzienniku lekcyjnym Zapis w dzienniku Zzienniku.apis w d

17 OBSZAR DZIAŁAO: RODZICE CELE: 1. Dostarczanie informacji na temat oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu radomskiego. 2. Przekazanie informacji dotyczących dalszego kształcenia i wyboru zawodu. ZADANIE: PLANOWANIE KARIERY EDUKACYJNO ZAWODOWEJ UCZNIA FORMA REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE DOKUMENTACJA Ścieżki kształcenia po gimnazjum prezentacja multimedialna, mini wykłada. Spotkanie z doradcą zawodowym. Wychowawca klasy IIIgim Pedagog szkolny, Doradca zawodowy Zapis w dzienniku lekcyjnym Zapis w dzienniku lekcyjnym

18 OBSZAR DZIAŁAO: NAUCZYCIELE CELE: 1. Stymulowanie rozwoju uczniów ułatwiającego im podjęcie ważnych życiowych decyzji dotyczących dalszego kształcenia i wyboru zawodu. ZADANIE: PLANOWANIE KARIERY EDUKACYJNO ZAWODOWEJ UCZNIA FORMA REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE DOKUMENTACJA Moje lęki i obawy związane z przyszłością prelekcja kl. III lekcja wychowawcza Zainteresowania i skłonności.- lekcje wychowawcze Wartości, a wybór zawodu. lekcje wychowawcze. Mój zawód czy na całe życie?- lekcje wychowawcze i lekcja WOS - u Wychowawcy Pedagog szkolny, Wychowawca Wychowawca Pedagog szkolny, Wychowawcy, Nauczyciel WOS-u Zapis w dzienniku lekcyjnym, A Zapis w dziennikach lekcyjnych, Zapisy w dziennikach lekcyjnych Zapis w dzienniku lekcyjnym, Przygotowanie dokumentów: podanie, życiorys (CV), list motywacyjny. lekcje języka polskiego. Możliwości dalszego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji. lekcje wychowawcze i lekcje WOS u 10 powodów dla których warto studiowad lekcje wychowawcze w kl. III Nauczyciele j. polskiego Wychowawca, Nauczycielb WOS - u Wychowawca, Pedagog szkolny, Nauczyciel przedmiotów Zapis w dzienniku lekcyjnym Zapis w dzienniku lekcyjnym Zapis w dzienniku lekcyjnym

19 PLANOWANIE PROCEDURY POSTĘPOWANIA 1. UCZEO PALI PAPIEROSY W przypadku stwierdzenia, że uczeo palił papierosy należy: 1.Poinformowad wychowawcę; 2. Wpisad powyższą informację w zeszycie uwag; 3. Wychowawca zobowiązany jest poinformowad o zdarzeniu rodziców lub opiekunów prawnych ucznia i otrzymad podpis pod informacją. 4. Gdy sytuacja się powtarza, uczniowi obniżana jest ocena zachowania. 2. UCZEO PIŁ ALKOHOL W przypadku stwierdzenia, że uczeo jest pod wpływem alkoholu należy: 1. Natychmiast poinformowad wychowawcę i dyrektora szkoły, 2.0pisad całe zdarzenie w zeszycie uwag, 3. Wezwad rodziców w celu odebrania ze szkoły swojego dziecka. Przy odbiorze dziecka opiekunowie muszą koniecznie dokonad podpisu pod uwagą w zeszycie uwag. W żadnym wypadku nauczyciel nie może dopuścid, aby uczeo pod wpływem alkoholu sam opuścił szkołę! 4. Na drugi dzieo należy skierowad ucznia na rozmowę z pedagogiem. 5. Uczeo powinien otrzymad zadanie przygotowania na godzinę wychowawczą referatu w swojej klasie na temat szkodliwości nadużywania alkoholu. 6. Uczniowi obniżana jest ocena zachowania.

20 3. UCZEO ZNAJDUJE SIĘ POD WPŁ YWEM ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH 1. Uczeo, u którego stwierdzimy używanie środków odurzających, powinien zostad natychmiast zaprowadzony do lekarza w celu stwierdzenia, czy jego życie nie jest zagrożone. 2. Następnie należy ucznia zaprowadzid do Dyrektora szkoły, który wezwie policję i rodziców lub prawnych opiekunów ucznia. 3. Koniecznie należy pamiętad o podpisie rodziców lub prawnych opiekunów pod uwagą opisującą całe wydarzenie. 4. Na drugi dzieo należy ucznia skierowad do pedagoga, który po rozmowie z uczniem powinien porozmawiad z rodzicami na temat ich dziecka. W razie potrzeby udzielid rodzicom pomocy, skierowad do miejsc, gdzie taką pomoc mogą otrzymad. Rodzice podpisują pisemne zobowiązanie do udzielenia właściwej pomocy dziecku. Jeśli sytuacja się powtarza sprawa zostaje skierowana do Sądu Rodzinnego. 5. Uczeo ma za zadanie przygotowad na godzinę wychowawczą referat na temat szkodliwości narkotyków. 4. JEST AGRESYWNY WOBEC KOLEGÓW I PRACOWNIKÓW SZKOŁY: W przypadku, kiedy uczeo stosuje przemoc: fizyczną ( kopie, popycha, pluje, szarpie itp.), psychiczną (poniża, przezywa, wyśmiewa się z kogoś) wobec swoich kolegów lub pracowników szkoły nauczyciel powinien : 1. Poinformowad o zaistniałym fakcie wychowawcę; w przypadku przemocy fizycznej poinformowad dyrektora szkoły; 2. Dokonad wpisu o zaistniałym zdarzeniu w zeszycie uwag; 3. Wezwad rodzica, który dokona podpisu pod powyższą uwagą. 4. Uczeo powinien zostad skierowany do pedagoga na rozmowę i wykonad zalecenia z niej wynikające.

21 5. W przypadku powtórzenia się tej sytuacji po raz kolejny uczeo ma obniżaną ocenę zachowania. 6. W przypadku wielokrotnego powtarzania się tej sytuacji szkoła informuje odpowiednie organy. 5. NIE SZANUJE MIENIA SZKOŁY: 1. W momencie, kiedy uczeo niszczy mienie szkoły / zostaje przyłapany na kradzieży, informacja o powyższym fakcie zostaje natychmiast zgłoszona do wychowawcy i dyrektora szkoły. 2. Cała sytuacja opisana w zeszycie uwag powinna byd podpisana przez rodziców bądź opiekunów prawnych. 3. W momencie, kiedy rodzica lub opiekuna prawnego nie stad na jej naprawienie, odkupienie lub uiszczenie odpowiedniej kwoty, sprawa rozpatrywana jest indywidualnie przez Dyrekcję. 4. Gdy uczeo wielokrotnie dopuszcza się ww. zachowania, obniżana jest ocena zachowania. 6. UCZEO NIE PRZESTRZEGA KUL TURY SŁOWA: Uczeo, który mimo upomnieo nauczyciela odnosi się wulgarnie do innych: 1. Otrzymuje uwagę do zeszytu uwag,. 2. Jeśli uczeo nagminnie używa wulgaryzmów jest pod stała kontrola pedagoga szkolnego. 3. W przypadku powtarzania się tej sytuacji uczniowi obniżana jest ocena zachowania zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 4. Uczeo otrzymuje zadanie przygotowania referatu na lekcję wychowawczą na temat kulturalnego porozumiewania się bądź zasad dobrego wychowania. 7. UCZEO OPUSZCZA ZAJĘCIA SZKOLNE 1. Spóźnia sie na lekcje:

22 * nauczyciel zaznacza spóźnienie w dzienniku i informuje wychowawcę klasy; *jeśli taka sytuacja powtórzy się dwa razy lub trzy razy w tygodniu, wychowawca wpisuje taką informację do zeszytu uwag; * wychowawca zobowiązany jest poinformowad o zdarzeniu rodziców lub opiekunów prawnych ucznia; * jeśli sytuacja powtarza się uczniowi obniżana jest ocena zachowania zgodnie z zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania; 2. Opuszcza samowolnie lekcje: * każdorazowe wagary ucznia są wpisywane do zeszytu uwag jako ucieczka; * wychowawca telefonicznie informuje rodzica o nieobecności ucznia w szkole; * jeśli sytuacja się powtarza, uczeo wraz z rodzicami kierowany jest do pedagoga na systematyczne spotkania; * uczniowi nagminnie wagarującemu obniżana jest ocena zachowania zgodnie z zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania; * rodzice ucznia informowani są o konsekwencjach wynikających z nieobecności dziecka na zajęciach: - możliwośd nieklasyfikowania (zgodnie z obowiązującymi przepisami), - możliwośd wszczęcia postępowania ukarania rodziców grzywną za niezrealizowanie obowiązku szkolnego przez dziecko (zgodnie z obowiązującymi przepisami). 3. Rodzice chcą zwolnid ucznia z zajęd: * rodzice zapisują w dzienniczku ucznia odpowiednią informację z datą zwolnienia,

23 * uczeo przedstawia wychowawcy powyższą informację od rodziców nie później niż w dzieo planowanego zwolnienia, * wychowawca po zapoznaniu się z pisemnym zwolnieniem; poświadcza je własnoręcznym podpisem, * wyjątkowe (np. pilne) sytuacje rozpatruje wychowawca. 4. Rodzice chcą usprawiedliwid nieobecnośd dziecka, w szkole: * rodzice zapisują w dzienniczku ucznia usprawiedliwienie, z terminem. usprawiedliwianej nieobecności dziecka w szkole, * uczeo przedstawia wychowawcy usprawiedliwienie, nie później niż siedem dni po powrocie do szkoły, * wychowawca usprawiedliwia nieobecnośd w dzienniku.

24 LEKTURY, ZALECANE DO UZUPEŁNIENIA, ZROZUMIENIA PORUSZANYCH PROBLEMÓW: 1. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM: ALKOHOL, NIKOTYNA, NARKOTYKI. DLA UCZNIÓW: Pamiętnik narkomanki ; Dzieci z Dworca ZOO ; Dpun DLA RODZICÓW: Nastolatki i alkohol. Kiedy nie wystarczy powiedzied nie Roger E. FogIer, Wayne R. Bartz; "Narkotyki i alkohol" Aleksander Markiewicz, Izabela Przybysz; Uwaga rodzice - narkomania! Stanisław Górski; Dylematy ucznia. Z doświadczeo dorastającej młodzieży Grażyna Klimowicz, Jadwiga Kościanek - Kukacka, Waldemar Kozłowski; "Wychowanie skuteczne. 10 przykazao dla rodziców" John S. Leite, J. Kip Parrish; Toksyczni rodzice Susan Howard; "Narkotyki" Philips Robson; "Kiedy rodzice się rozchodzą. Jak pomóc dzieciom?" AnneCharlish; DLA NAUCZYCIELI: Narkotyki przy tablicy Marzena Pasek; Umiejętności terapeutyczne nauczyciela Gail King;

25 Komunikacja w szkole. Scenariusze godzin wychowawczych Ewa Grzesiak, Renata Janicka - Szyszko, Magdalena Steblecka; Nauczyciel wychowawca GarryHomy, Eric Hall, Carol Hall; Dylematy ucznia. Z doświadczeo dorastającej młodzieży Grażyna Klimowicz, Jadwiga Kościanek - Kukacka, Waldemar Kozłowski; Kiedy rodzice się rozchodzą. Jak pomóc dzieciom? AnneCharlish; 2. PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI FIZYCZNEJ. DLA UCZNIÓW: Jak zostad przywódcą Robert B. Woyach; Jak nie stad się ofiarą czyli sposób na bandytę Genowefa Kydryoska, Wacław Mitoraj; Nastolatki i bon ton Maria Daokowska; Savoir vivre dzisiaj Francoise Le Folcalvez; To przecież proste. Towarzyskie umiejętności, które ułatwiają życie Savoir-vivre Lisa Gutowska Współczesny savoir -vivre dla nastolatków" M. Przewoźnik Jak zdobyd przyjaciół i zjednad sobie ludzi Dale Karnegie; DLA RODZICÓW: Jak mówid, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchad żeby dzieci do nas mówiły? Faber, Mazlish; Lęk, gniew, agresja Jeno Ranschburg; Mobbing w szkole. Jak zapobiegad przemocy grupowej" Karl E.Dambach;

26 Dlaczego? Samobójstwo i inne zagrożenia wieku dorastania T. Mitchel Anthony; Dzieciaki też mają uczucia H. Norman Wright, Gary J. Oliver; Kiedy pozwolid? Kiedy zabronid? Dzieciom od 2 do 16 lat Robert Mac Kenzie; Dylematy ucznia. Z doświadczeo dorastającej młodzieży Grażyna Klimowicz, Jadwiga Kościanek - Kukacka, Waldemar Kozłowski; Wychowanie skuteczne. 10 przykazao dla rodziców John S. Leite, J. Kip Parrish; Toksyczni rodzice Susan Howard; 10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców Kevin Steede; Mazzi Jak zepsud dziecko w dziesięciu ruchach Sztuka życia Janet G. Woititz, Alan Ganer; Kiedy rodzice się rozchodzą. Jak pomóc dzieciom? AnneCharlish;. DLA NAUCZYCIELI: Jak mówid, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchad żeby dzieci do nas mówiły? Faber, Mazlish; Lęk, gniew, agresja Jeno Ranschburg; Mobbing w szkole. Jak zapobiegad przemocy grupowej Karl E. Dambach; Dlaczego? Samobójstwo i inne zagrożenia wieku dorastania T. Mitchel Anthony; Umiejętności terapeutyczne nauczyciela Gail King; Komunikacja w szkole. Scenariusze godzin wychowawczych EwaGrzesiak, Renata Janicka - Szyszko, Magdalena Steblecka ;

27 Nauczyciel wychowawca GarryHomy, Eric Hall, Carol Hall; Dzieciaki też mają uczucia H. Norman Wright, Gary J. Oliver; Dylematy ucznia. Z doświadczeo dorastającej młodzieży Grażyna Klimowicz, Jadwiga Kościanek - Kukacka, Waldemar Kozłowski; Kiedy rodzice się rozchodzą. Jak pomóc dzieciom? AnneCharlish; 3. PRZECIWDZIAŁANIE NIEUZASADNIONEJ ABSENCJI NA ZAJĘCIACH SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW: Moja buda czyli jak przeżyd szkołę Barbara Borzykowska; Jak byd dorosłym. Poradnik dla nastolatków Zuzanna Celmer; Balsam dla duszy nastolatka J. Canfield DLA RODZICÓW: Jak nauczyd dzieci odpowiedzialności D. Scott Ridley, Bill Walther; Kiedy pozwolid? Kiedy zabronid? Dzieciom od 2 do 16 lat Robert Mac Kenzie; Dylematy ucznia. Z doświadczeo dorastającej młodzieży Grażyna Klimowicz, Jadwiga Kościanek - Kukacka,Waldemar Kozłowski; Wychowanie skuteczne. 10 przykazao dla rodziców John S. Leite, J. Kip Parrish; Toksyczni rodzice Susah Howard; 10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców Kelvin Steede; DLA NAUCZYCIELI:

28 Jak nauczyd dzieci odpowiedzialności D.ScottRidley, Bill Walther; Polubid szkole Mariola Chomczyoska - Miliszkiewicz, Dorota Pankowska; Umiejętności terapeutyczne nauczyciela Gail King; Komunikacja w szkole. Scenariusze godzin wychowawczych" Ewa Grzesiak, Renata Janicka - Szyszko, Magdalena Steblecka; Nauczyciel wychowawca GarryHomy, Eric Hall, Carol Hall; Dylematy ucznia. Z doświadczeo dorastającej młodzieży Grażyna Klimowicz, Jadwiga Kościanek - Kukacka, Waldemar Kozłowski.

Szkolny Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie na rok szkolny 2016/2017

Szkolny Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie na rok szkolny 2016/2017 Opracowały: Marzena Madej Irena Rudawska Lidia Walczyk Szkolny Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie na rok szkolny 2016/2017 Plan działao profilaktycznych cele zadania Forma

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNZAZJUM NR 5 IM.SEJMU POLSKIEGO W SŁUPSKU - 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNZAZJUM NR 5 IM.SEJMU POLSKIEGO W SŁUPSKU - 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNZAZJUM NR 5 IM.SEJMU POLSKIEGO W SŁUPSKU - 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dn.2 Kwietnia 1997 r. 2. Konwencja o Prawach Dziecka. 3.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Publicznego Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Goździe na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Biskupów Chełmińskich

Gimnazjum im. Biskupów Chełmińskich Gimnazjum im. Biskupów Chełmińskich SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki

Program profilaktyki Załącznik nr 4 do Uchwały nr 2/2011/2012 ZPO PG nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Piszczacu z dnia 07.09.2011r. Program profilaktyki Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Piszczacu na lata

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013-2016 Publiczne Gimnazjum nr 8 Z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Radomiu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013-2016 Publiczne Gimnazjum nr 8 Z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Radomiu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013-2016 Publiczne Gimnazjum nr 8 Z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Radomiu I. WSTĘP II. CHARAKTERYSTYKA OKRESU ROZWOJOWEGO III. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE NA LATA 2016-2019 1. Podstawa prawna. 2. Założenia teoretyczne. 3. Cele. 4. Zadania. 5. Struktura i sposób realizacji.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2014-2015 SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 I GIMNAZJUM DĘBINKA W POZNANIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2014-2015 SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 I GIMNAZJUM DĘBINKA W POZNANIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2014-2015 SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 I GIMNAZJUM DĘBINKA W POZNANIU I CELE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Ochrona ucznia przed zakłóceniami jego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI im. gen. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOJANOWIE. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Podstawę do szkolnego programu profilaktyki stanowią następujące akty prawne:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Sportowego Gimnazjum nr 5. im. Polskich Olimpijczyków. w Wołominie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Sportowego Gimnazjum nr 5. im. Polskich Olimpijczyków. w Wołominie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Sportowego Gimnazjum nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY Zdrowo i bezpiecznie żyć

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY Zdrowo i bezpiecznie żyć Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2013/2014 Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieczychach z dnia 30 września 2013 r. PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY Zdrowo i bezpiecznie żyć Tekst jednolity po

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014

Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014 Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI okres 2011-2014 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. Podstawa prawna do działań profilaktycznych szkole.... 3 2. Adresaci

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015 Opracowała: Maria Sobocińska Spis treści WSTĘP... 3 PODSTAWY PRAWNE... 3 CELE EDUKACYJNE... 3 FORMY REALIZACJI PROGRAMU... 4 TREŚCI NAUCZANIA...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 30 W POZNANIU Lp. Zadania główne Zadania Szczegółowe Sposoby realizacji Odpowiedzialne osoby Ewaluacja I. Organizowanie środowiska Angażowanie grona pedagogicznego w coroczne

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017 SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W roku szkolnym 2016/2017 1. Wstęp Szkolny program profilaktyki dostosowany jest do uczniów, lokalnego środowiska oraz aktualnych problemów wśród

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 STRUKTURA PROGRAMU I. Podstawa prawna warunkująca istnienie programu. II. Diagnoza.

Bardziej szczegółowo

V. PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

V. PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH V. PLAN DZAŁAŃ PROFLAKTYCZNYCH OBSZARY 1 - występowanie zjawiska wagarowania CELE -Zwiększenie motywacji do systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne -Podniesienie poziomu swoje zachowanie -Wykształcanie

Bardziej szczegółowo

Program Działań Profilaktycznych w Publicznym Gimnazjum w Pawłowiczkach. Program zatwierdzony uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 30.09.2015 r.

Program Działań Profilaktycznych w Publicznym Gimnazjum w Pawłowiczkach. Program zatwierdzony uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 30.09.2015 r. Program Działań Profilaktycznych w Publicznym Gimnazjum w Pawłowiczkach Program zatwierdzony uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 30.09.2015 r. Program zawiera działy: I. DIAGNOZA POTRZEB. II. WSTĘP. III.

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2015 z dnia 16.10.2015r. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych I. UCZEŃ PALI PAPIEROSY W przypadku stwierdzenia, że uczeń palił papierosy należy: 1. Poinformować

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH PRZEDMIOTEM PROFILAKTYKI MOŻE BYĆ KAŻDY PROBLEM, W ODNIESIENIU DO KTÓREGO ODCZUWAMY POTRZEBĘ UPRZEDZAJĄCEJ INTERWENCJI ORAZ WOBEC KTÓREGO MOŻNA ZASTOSOWAĆ ŚRODKI ZARADCZE Krzysztof Wojcieszek PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2010 2015 Tworzenie programu profilaktyki, to nic innego, jak planowanie pewnego specyficznego

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH na rok szkolny 2016/2017 Głównym założeniem programu profilaktyki jest szeroko rozumiana działalność Szkoły na rzecz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM w ŚWIERZNIE

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM w ŚWIERZNIE PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM w ŚWIERZNIE Profilaktyka szkolna ma na celu objęcie ochroną uczniów przed wpływem czynników destrukcyjnych, zakłócających prawidłowy rozwój oraz udzielanie wsparcia w trudnych

Bardziej szczegółowo

W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYROWIE

W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYROWIE CEL GŁÓWNY: Zainteresowanie młodzieży modelem bezpiecznego i kulturalnego życia 1. Program profilaktyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Przyrowie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 w Środzie Wlkp. ROK SZKOLNY 2014/15 Program profilaktyki opracowano zgodnie z diagnozą potrzeb rozwojowych uczniów. Program tworzy spójną całość z programem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH w SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH GIMNAZJUM NR 1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Stan prawny na dzień 14.03.2005 r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH GIMNAZJUM NR 1 I. Szkolny

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej. im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. w Bodzyniewie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej. im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. w Bodzyniewie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie 1 I. WSTĘP Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez szkolny zestaw programów nauczania, program

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie Szkolny program profilaktyki 2013-09-30 Wydanie 4 Podstawy prawne programu profilaktyki 1. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkolny Program Profilaktyczny Gimnazjum nr 1 im. Stefana Batorego w Gliwicach na lata od września 2015r. do sierpnia 2018r. stanowiący załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 45/14/15 z dnia 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach

Szkolny Program Profilaktyki. Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach Stojadła 2010 PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYCZNY Rozporządzenie MEN i Sportu z 26.02.2002r. w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ORŁA BIAŁEGO W BIERUNIU Rok szkolny 2015/2016 Szkolny Program Profilaktyki Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH na rok szkolny 2015/2016 I PODSTAWA PRAWNA Program profilaktyki w Publicznej Szkole Podstawowej w Sabniach kieruje się

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Szkolny program profilaktyki Wstęp W 2007 roku dokonano ewaluacji wdrażanego programu profilaktyki i na podstawie odpowiedzi uczniów zawartych w ankietach stwierdzono, że badani na ogół czują się bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej nr 1. im. J. Kusocińskiego. w Ożarowie Mazowieckim

Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej nr 1. im. J. Kusocińskiego. w Ożarowie Mazowieckim Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim Opracował Zespół w składzie: Joanna Koll Beata Wydrych Mariola Micuła Izabela Rokicka Joanna Jówko I. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r. 2. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W RĘDZINACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO ROK SZKOLNY 2016/17

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W RĘDZINACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO ROK SZKOLNY 2016/17 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W RĘDZINACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO ROK SZKOLNY 2016/17 Jednym z głównych celów działalności szkoły jest stworzenie bezpiecznych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W CHALINIE Chalin, wrzesień 2012r. KONCEPCJA PROGRAMU Program przewidziany jest do realizacji dla klas I III oraz IV VI. Założenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Program Profilaktyki dla Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie 1 PROGRAM PROFILAKTYKI dla Zespołu Szkół nr 1 w Krasnymstawie na lata 2015-2018 Strona 1 z 19 Program Profilaktyki dla

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach jest programem ściśle zintegrowanym z programem

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie Szkolny program profilaktyki 2012-09-18 Podstawy prawne programu profilaktyki 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH w roku szkolnym 2014/2015 Celem nadrzędnym profilaktyki w naszej szkole jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym, pomoc w radzeniu sobie z trudnościami występującymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ Jesteśmy razem ROK SZKOLNY 2014/2015 Celem Szkolnego Programu Profilaktyki jest wspieranie wszechstronnego i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA

PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHAŁOWIE NA LATA 2012-2017 1 I. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997r. Konwencja o Prawach Dziecka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2014/2015 Lp. Działania skierowane do uczniów Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 1 Integracja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Diagnozowanie zmian w obrębie środowiska wychowawczego - Konstruowanie narzędzi badawczychankiety -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W OSUCHOWIE GIMNAZJUM IM. KS.KAN.MARIANA LIPSKIEGO

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W OSUCHOWIE GIMNAZJUM IM. KS.KAN.MARIANA LIPSKIEGO PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W OSUCHOWIE GIMNAZJUM IM. KS.KAN.MARIANA LIPSKIEGO PROGRAM PROFILAKTYCZNY został opracowany przez Zespół Profilaktyczny w dniu 10.09.2015 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki dla Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Machowej na rok szkolny 2011/2012

Szkolny Program Profilaktyki dla Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Machowej na rok szkolny 2011/2012 Szkolny Program Profilaktyki dla Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Machowej na rok szkolny 2011/2012 Cele ogólne: 1. Promowanie zdrowego stylu życia, higieny oraz alternatywnych sposobów

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016 Lp. Działania skierowane do uczniów Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 1 Integracja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IMIENIA GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W GRABOWIE NAD PILICĄ

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IMIENIA GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W GRABOWIE NAD PILICĄ PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IMIENIA GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W GRABOWIE NAD PILICĄ Obecnie dzieci i młodzież są w dużym stopniu zagrożone wszelkiego rodzaju używkami prowadzącymi do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2015/16 Gimnazjum Nr l im. Prymasa Tysiąclecia w Raszynie PODSTAWA PRAWNA Szkolny Program Profilaktyki opracowano w oparciu o przepisy oświatowe zgodne ze Statutem Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SUCHOŻEBRACH ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SUCHOŻEBRACH ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SUCHOŻEBRACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Cel główny w roku szkolnym 2015/2016 Promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród uczniów. Profilaktyka uzależnień

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PASZOWICACH

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PASZOWICACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PASZOWICACH Rok szkolny 2015/2016 1 I. Podstawa prawna 1. Podstawę prawną dla opracowania i wdrożenia Programu Profilaktyki stanowią następujące dokumenty: ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 Profilaktykę należy rozumieć jako działania stwarzające człowiekowi okazję aktywnego gromadzenia różnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) 2. Ustawa z 26 października

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU na lata szkolne 2015/2017 1 Spis treści Cele programu profilaktycznego... 3 Efekty działań profilaktycznych... 4 1. Współpraca z rodzicami

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 19 W GDAŃSKU. Program opracował zespół ds. dokumentacji Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 19 w Gdańsku.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 19 W GDAŃSKU. Program opracował zespół ds. dokumentacji Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 19 w Gdańsku. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 19 W GDAŃSKU Program opracował zespół ds. dokumentacji Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 19 w Gdańsku.,,Zdrowo-bezpiecznie-kulturalnie PROFILAKTYKA- to chronienie

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Szkolny Program Profilaktyczny Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Wrocław 2008 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie

Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie Program profilaktyki Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - art.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie Zatwierdzony na posiedzeniu RP 12 września 2013r. Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. KRYSTYNY BOCHENEK W GLIWICACH

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. KRYSTYNY BOCHENEK W GLIWICACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. KRYSTYNY BOCHENEK W GLIWICACH Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 w sprawie zakresu form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W GRYFOWIE ŚLĄSKIM PROJEKT SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW KLAS I VI NA LATA 2014/2015-2016/2017 Gryfów Śląski, 2014 r. Podstawa prawna: Podstawy prawne działań profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. KS.T.JARMUNDOWICZA W SZCZEKOCINACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. KS.T.JARMUNDOWICZA W SZCZEKOCINACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. KS.T.JARMUNDOWICZA W SZCZEKOCINACH Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń powodujących

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM.KSIĘDZA WALENTEGO W JANKOWICACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Program profilaktyczny oparty jest na programie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM.KSIĘDZA WALENTEGO W JANKOWICACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Program profilaktyczny oparty jest na programie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM.KSIĘDZA WALENTEGO W JANKOWICACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Program profilaktyczny oparty jest na programie wychowawczym szkoły oraz wynikach ewaluacji wewnętrznej szkoły.

Bardziej szczegółowo

2. Promocja zdrowia i rozwijanie umiejętności zdrowego stylu życia. 3. Kształtowanie i rozwijanie umiejętności współżycia społecznego.

2. Promocja zdrowia i rozwijanie umiejętności zdrowego stylu życia. 3. Kształtowanie i rozwijanie umiejętności współżycia społecznego. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie Szkolny program profilaktyki dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie na lata 2014-2017

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 115 im. W. Turowskiej w Warszawie

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 115 im. W. Turowskiej w Warszawie Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 115 im. W. Turowskiej w Warszawie I. Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dn. 9.02.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Publicznego Gimnazjum w Osieku. Rok szkolny 2016/2017

Program profilaktyki Publicznego Gimnazjum w Osieku. Rok szkolny 2016/2017 Program profilaktyki Publicznego Gimnazjum w Osieku Rok szkolny 2016/2017 WSTĘP Profilaktyka szkolna obejmuje działania zmierzające do ochrony uczniów przed wpływem czynników destrukcyjnych, zakłócających

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY na lata 2011-2016 Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Cel: Uczeń czuje się w naszej szkole bezpiecznie, zna zagrożenia współczesnego świata, potrafi radzić sobie w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Szkolny program profilaktyki Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25 im. Cz. Niemema Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W TYCHACH NA LATA

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W TYCHACH NA LATA PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W TYCHACH NA LATA 2016-2019 Aneks na rok szkolny 2016 zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 13.09.2016 r. Wszechstronny rozwój osobowy ucznia w sprzyjającym

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie 2014-2015/2015-2016 1. Wstęp Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc potrzebną

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU Podstawa prawna: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Konwencja o Prawach Dziecka art.3, 19, 33 - Ustawa z

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art 72. 2. Konwencja o Prawach Dziecka Art 3, 19 i 33. 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U Nr 67

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce rok szkolny 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce rok szkolny 2014/2015 Podstawę prawną niniejszego Programu Profilaktyki stanowią następujące dokumenty: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W BRZEŹNIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W BRZEŹNIU Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń powodujących wzrost jego zdolności do radzenia sobie w potencjalnie trudnych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie /2015-2016/

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie /2015-2016/ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie /2015-2016/ Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2016/2017 1 Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W OSIEKU JASIELSKIM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W OSIEKU JASIELSKIM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W OSIEKU JASIELSKIM OSIEK JASIELSKI 2016/2017 1 Program został sporządzony na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Akcji V2 w Sarnakach na rok szkolny 2015/2016 Uchwalony przez: Radę Rodziców w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną w dniu 30.09.2015 Głównym zadaniem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ PODSTAWA PRAWNA Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 w roku szkolnym 2016/2017

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 w roku szkolnym 2016/2017 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 w roku szkolnym 2016/2017 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI został opracowany na podstawie diagnozy, w której uwzględniono potrzeby rozwojowe uczniów, wynikające

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKOLNEGO im. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W BISZCZY

PROGRAM PROFILAKTYKI SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKOLNEGO im. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W BISZCZY PROGRAM PROFILAKTYKI SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKOLNEGO im. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W BISZCZY Podstawa prawna Podstawą prawną do tworzenia Programu Profilaktyki stanowią podstawy prawne: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA. Rok szkolny 2013/2014

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA. Rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA Rok szkolny 2013/2014 1 1. Cel główny Prowadzenie dziecka ku dojrzałości i ochrona przed zagrożeniami,

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2015/2016

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH na rok szkolny 2015/2016 Opracowała: Małgorzata Gęsina I PODSTAWA PRAWNA Program profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sabniach

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w Ogólnokształcących Szkołach Sportowych

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w Ogólnokształcących Szkołach Sportowych SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI w Ogólnokształcących Szkołach Sportowych 1 ZACHOWANIE PROBLEMOWE UCZNIÓW: AGRESJA OBSZAR ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZATORZY DOWODY REALIZACJI 1. Uświadamianie uczniom

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2014-2017 1 CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w szkole Diagnoza zagrożeń w szkole Wczesna interwencja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie /2014-2015/

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie /2014-2015/ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie /2014-2015/ Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedlikowie

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedlikowie PROGRAM PROFILAKTYCZNY Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedlikowie WSTĘP PROFILAKTYKA to: wszelka działalność zapobiegająca zjawiskom szkodliwym: chorobom, wypadkom, przestępczości itp.,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU 2014-2017 1 I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY DLA GIMNAZJUM NR 3 W JAWORZNIE Na rok szkolny 2016 / 2017 PROFILAKTYKA

ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY DLA GIMNAZJUM NR 3 W JAWORZNIE Na rok szkolny 2016 / 2017 PROFILAKTYKA ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY DLA GIMNAZJUM NR 3 W JAWORZNIE Na rok szkolny 2016 / 2017 PROFILAKTYKA Podstawa prawna - Ustawa o systemie oświaty, - Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej nr 1. im. J. Kusocińskiego. w Ożarowie Mazowieckim

Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej nr 1. im. J. Kusocińskiego. w Ożarowie Mazowieckim Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim Opracował Zespół w składzie: Joanna Koll Beata Wydrych Mariola Micuła Izabela Rokicka Joanna Jówko I. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W BOGACICY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W BOGACICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W BOGACICY L Podstawa prawna: > Rozporządzenie MENiS z dnia 26 luty 2002r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo