Załącznik Nr 8 do SIWZ Część I - siedliska przyrodnicze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 8 do SIWZ Część I - siedliska przyrodnicze"

Transkrypt

1 BADANIA Załącznik Nr 8 do SIWZ Część I siedliska przyrodnicze OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnyni uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach w zakresie siedlisk przyrodniczych Niniejszy projekt będzie kontynuacją monitoringowych prac terenowych i kameralnych oraz innych prac (np. opracowanie raportu dla Komisji Europejskiej czy opracowanie i wydanie Biuletynu Monitoringu Przyrody) wykonywanych w latach w ramach poprzednich faz (pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej).monitoringir gatunków i siedlisk pityrodniczych ze ccególnynz zntzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w zakresie siedlisk przyrodniczych wyrnienionychwtabeli I wzal. I do OPZ. Spis treści ZASADY OGÓLNE 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ 3 ZADANIE L MONITORING SIEDLISK PRZYRODNICZYCH TERENOWE, OPRACOWANIE WYNIKÓW, ORGANIZACJA SZKOLENIA 3 ZADANIE IA. BADANIA TERENOWE 4 Organizacja proc monitoringowych terenowych i kameralnych 4 Harmono gram wykonywania badań 6 Zakres i sposób prowadzenia badań terenowych 7 ZADANIE lb. OPRAcoWANIE WYNIKÓW 11 Zadanie 181 Opracowanie wyników monitoringu dla pojedynczego siedliska badanego w ramach Projektu 11 Opis prac w ramach wykonaniu Zadaniu ZADANIE IC. ORGANIZACJA SZKOLENIA 13 ZADANIE 2. AKTUALIZACJA STRONY INTERNETOWEJ 14 ZADANIE 3. PILOTAŻOWE WDROŻENIE BAZY DANYCH 51 MGSP W ZAKRESIE RUTYNOWYCH PRAC MONITORINGOWYCH 16 ZADANIE 5. BIULETYN MONITORINGU PRZYRODY PUBLIKACJA 17 ZADANIE 6. WSKAZANIA DLA DALSZEGO MONITORINGU 19 ZADANIE 7. RAPORT KOŃCOWY 21 ZADANIE R. PROJEKT RAPORTU DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ 26 WYNIK 8 A. CZĘŚĆ I PROJEKTU RAPORTU DLA KE 27 WYNIK 8 B. CZĘŚĆ 11 PROJEKTU RAPORTU DLA KE 27 WYNIK 8 C CALOŚĆ PROJEKTU RAPORTU DLA KE 28 WYNIK 8 D. INFORMACJA DLA GUS 29 ZADANIE 9. TŁUMACZENIE METODYK 29 Załaczniki do Opisu przedmiotu zamówienia: Załącznik I. Lista siedlisk przyrodniczych, minimalna liczba stanowisk badawczych, częstotliwość badań, stanowiska uzupełniające Załącznik 2. Schemat opracowania sprawozdania z monitoringu dla pojedynczego typu siedliska przyrodniczego Załącznik 3. Opis zadania Pilotażowe wdrożenie bazy danych 51 MGSP w zakresie rutynowych prac monitoringowych

2 System Zasady ogólne 1. Odpowiedzialność za wykonanie zamówienia Za całość zamówienia tj. za zakres i prawidłowość jego wykonania, jest odpowiedzialny Wykonawca tj. ten, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu i podpisze umowę na jego wykonanie z Zamawiającym tj. Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska. Wykonawca zapewni wykonanie zadań opisanych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia w sposób w nim opisany, w tym zapewni wyniki prac zgodne z wymaganiami zawartymi w tym Opisie. Wszystkie bezosobowe sformulowania użyte w niniejszym dokumencie, np. dana praca zostanie wykonana odnoszą się do Wykonawcy. Pod wszystkimi pracami przekazanymi do odbioru będzie się podpisywał opiekun naukowy pełniący nadzór merytoryczny nad całością projektu. 2. Wyjaśnienie słów kluczowych Słowo MonitoriĄ, jeżeli nie jest napisane inaczej. należ rozumieć jako realizowany dotychczas oraz w ramach niniejszego zamówienia Monitorhzggatunkóu I siedlisk prm rocbżic:ych ze szczegóhn nz zntzglęclnienienz specjalnych obszarów ochrom siedlisk Natura 2000 w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska od 2006 r. w zakresie siedlisk przyrodniczych; Slowo ProiekC jeżeli niejest napisane inaczej, należy rozumieć jako Ainitoringgatzmkóit i siedlisk pr:jrodnkzych ze szczególm nz uwzględnieniem.pecjalm ch ohszaróit ochrony siecutyk Natura 2000 n latach ir zakresie siedlisk przyrodniczych realizowany w ramach niniejszego Zamówienia; Skrót OPZ oznacza Opis Przedmiot,, Zan,óit ienia:. Skrót upz upoważniony przedstawiciel Zamawiającego; Strona internetowa GłOŚ: strona GłOŚ poświęcona Monitoringowi gatuzzkóit i siedlisk przyrodniczych ze szczególny;;z znt zględnienienz specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 przedstrnriq/qca zakres i wyniki dotychczasowych prac. SI MGSP, Baza danych Sł MGSP. System Informatyczny Monitoringu Gatz,nkóit i Siedlisk Przyrodniczych; raporty roczne inaczej formularze terenowe, które są wypełniane wynikami monitoringu określane w przewodnikach metodycznych, o których mowa w dalszej części OPZ. 3. Forma ustaleń Wszelkie uzgodnienia, o których mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia będą ważne tylko wtedy, gdy będą prowadzone przynajmniej w formie zwyklej poczty elektronicznej. 4. Opiniowanie dokumentów Na wniosek iw terminie ustalonym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca zaopiniuje projekty aktów prawnych lub inne dokumenty odnoszące się do Monitoringu, raportu dla Komisji Europejskiej lub stanu przyrody czy działań mogących jego dotyczyć. 2

3 5. Przekazanie Wykonawcy wyników Monitoringu z lat Zamawiający niezwlocznie po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy wyniki z Monitoringu z lat w formie elektronicznej w formacie PDF, shp, Excel, Word lub innej. Przekazane dane mogą być wykorzystane tylko na potrzeby realizacji Projektu. 6. Przekazywanie Zamawiającemu danych na żądanie Wykonawca na prośbę upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, w terminie 7 dni kalendarzowych, chyba, że upoważniony przedstawiciel Zamawiającego, uzgodni inaczej w przypadku gdy będzie to wymagało więcej czasu, przygotuje i prześle do niego drogą elektroniczną żądane informacje dotyczące wyników i zakresu realizacji Projektu, atakże innych wyników Monitoringu w uzgodnionym z nim formacie (np. PDF, shp, Excel, Word, itp.). 7. Forma elektroniczna przekazywania wyników Formaty przekazywania wyników w wersji elektronicznej mogą ulec zmianie w stosunku do określonej iy OPZ, po uzgodnieniu tego z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego. 8. Udział w konferencjach i publikacje naukowe Na wniosek upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca na własny koszt (opłata konferencyjna, dojazd, noclegi, wyżywienie) weźmie udział w konferencjach i warsztatach krajowych i zagranicznych (w zależności od potrzeb wygłosi referat lub przygotuje i wygłosi prezentację, przedstawi poster, a także napisze artykuł w ramach materiałów pokonferencyjnych). 9. Propozycja przetłumaczenia na język angielski metodyk siedlisk przyrodniczych Wykonawca zaproponuje 3 siedliska przyrodnicze do przetłumaczenia na język angielski już opublikowanych w ramach Monitoringu metodyk, wraz z uzasadnieniem, w terminie do dnia I lutego 2016 r. Dokonując wyboru typu siedlisk, Wykonawca będzie mial na względzie użyteczność tłumaczenia. W tym celu przy wyborze zaproponuje typy siedlisk, które występują w znacznej powierzchni również w innych krajach UE lub występują w tych krajach i są szczególnie cenne. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ Zadanie 1. Monitoring siedlisk przyrodniczych badania terenowe, opracowanie wyników, organizacja szkolenia Cele zadania: zbadanie stanu ochrony, w tym trzech jego parametrów; powierzchni, specyflcznej struktury i hsnkcji, perspektyw ochrony, wybranych siedlisk przyrodniczych oraz jego porównanie z poprzednimi latami i opracowanie wniosków dotyczących ich ochrony; uzyskanie danych, które posłużą do oceny stanu ochrony na poziomie regionu biogeograficznego, w tym trzech jego parametrów: powierzchni, specyficznej struktury i funkcji, perspektyw ochrony; doskonalenie opracowanych metodyk badawczych; 3

4 spójność wyników Monitoringu %ykonywanego w ramach PMŚ z wynikami monitoringu wykonywanego na poziomie obszarów Natura 2000w ramach realizacji planów ochrony i zadań ochronnych obszarów Natura 2000 będących w gestii służb ochrony przyrody. Opis zadania: 1) 1A. Badania terenowe 2) IB. Opracowanie wyników 3) IC. Organizacja szkolenia Zadanie 1A. Badania terenowe W ramach zadania I A zostaną wykonane terenowe monitoringowe prace na stanowiskach, opracowane wyniki. w tym dokonane oceny wskaźników, aktualnych oddziaływań i przewidywanych zagrożeń, a na ich podstawie oceny parametrów. z kolei w oparciu o które zostaną dokonane oceny stanu ochrony na poziomie stanowisk. a jeżeli wybór i liczba stanowisk będą reprezentatywne dla obszarów Natura to również dla obszarów Natura Wyniki prac terenowych zostaną wpisane do formularzy z prac terenowych oraz przekazane w sposób umożliwiający ich umieszczenie w bazie danych (bezpośrednie wprowadzenie do bazy danych lub w innej formie uzgodnionej z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego. Organizacja prac monitoringowych terenowych i kameralnych Prace monitoringowe będą zorganizowane na czterech poziomach: 1) instytucja koordynująca, w tym 2) koordynatorzy główni. 3) koordynatorzy krajowi Monitoringu określonego siedliska oraz 4) eksperci lokalni. Poniżej przedstawiony jest minimalny zakres działań, które będą ykonywane na poszczególnych poziomach. Instytucja koordynująca będzie koordynowala calość Monitoringu siedlisk przyrodniczych i będzie odpowiedzialna za całość Monitoringu. w tym zakres i prawidlowość wykonywanych prac w ramach Projektu; powola koordynatorów glównych i przyporządkuje im określone siedliska przyrodnicze, powola koordynatorów krajowych do poszczególnych siedlisk przyrodniczych będących specjalistami od tych siedlisk przyrodniczych; powola ekspertów lokalnych w porozumieniu z koordynatorami krajowymi; będzie sprawowała bezpośredni nadzór m.in. nad prawidłowością opracowania wyników Monitoringu tj. sprawozdań i innych opracowań stanowiących wyniki Monitoringu; będzie sprawowała bezpośredni nadzór nad prawidłowością opracowania projektów raportów dla Komisji Europejskiej (Zadanie Nr 8); będzie gromadziła dane przesiane przez koordynatorów krajowych oraz sprawowała bezpośredni nadzór nad prawidlowością ich zapisu: w ramach Zadania I i 3 będzie sprawowała nadzór merytoryczny nad całym systemem Sł MGSP tj. obejmującym dane z monitoringu lat

5 Koordynator główny ds. siedlisk przyrodniczych leśnych będzie nadzorować prace koordynatorów krajowych, w zakresie siedlisk przyrodniczych leśnych; będzie weryfikować opracowania sporządzane w ramach wyników prac w zakresie siedlisk leśnych; będzie odpowiedzialny za prawidłowość i kompletność wypełnionych formularzy terenowych i będą je akceptować, jako drugi stopień kontroli w przypadku stanowisk, a pierwszy w przypadku obszarów Natura Koordynator główny ds. siedlisk przyrodniczych nieleśnych lądowych będzie nadzorować prace koordynatorów krajowych. w zakresie siedlisk nieleśnych lądowych, w tym przekazywanie danych w formularzach terenowych; będzie weryfikować opracowania sporządzane w ramach wyników prac w zakresie siedlisk nieleśnych lądowych; będzie odpowiedzialny za prawidlowość i kompletność wypełnionych formularzy terenowych i będą je akceptować, jako drugi stopień kontroli w przypadku stanowisk, a pierwszy w przypadku obszarów Natura Koordynator główny ds. siedłisk przyrodniczych wodnych nieobjętych przez pozostałych koordynatorów głównych będzie nadzorować prace koordynatorów krajowych w zakresie siedlisk nieleśnych wodnych, w tym przekazywanie danych w formularzach terenowych, będzie weryfikować opracowania sporządzane w ramach wyników prac w zakresie siedlisk nieleśnych wodnych; będzie odpowiedzialny za prawidłowość i kompletność wypełnionych formularzy terenowych i będą je akceptować, jako drugi stopień kontroli w przypadku stanowisk, a pierwszy w przypadku obszarów Natura 2000, jak to jest też wspomniane w opisie wyniku 1B2. Koordynatorzy krajowi będą odpowiedzialni za prawidłowość wykonywanych prac przez ekspertów lokalnych, w tym będą sprawować nadzór merytoryczny; zweryfikują dane przesłane od ekspertów lokalnych, dokonają oceny lub oszacują ocenę stanu ochrony oraz jego parametrów na poziomie regionu biogeograficznego, a także na poziomie specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, jeżeli liczba i dobór stanowisk badawczych będą dla nich reprezentatywne; zaproponują ewentualne propozycje koniecznych zmian w metodykach, w tym zmianę zapisów w przewodnikach metodycznych w formie do umieszczenia na stronie internetowej wraz z uzasadnieniem opierając się m.in. na uwagach ekspertów lokalnych w zależności od wypracowanych procedur w ramach Zadania 3 Monitoringu siedłisk przyrodniczych wykonywanego w ramach PMŚ, sprawdzą poprawność zmigrowania danych lub wprowadzą wyniki monitoringu do Sl MGSP w zakresie wyników w skali obszarów Natura 2000 dla koordynowanych przez nich typów siedlisk, jak to jest też wspomniane w opisie wyniku 1B2. Dopuszczalne jest, aby koordynator główny pełnii jednocześnie rolę koordynatora krajowego (dla maksimum 10 siedlisk) i eksperta lokalnego, jednak tylko w przypadku gdy danego roku będzie 5

6 monitorował jako ekspert lokalny maksimum S stanowisk tego samego typu siedliska przyrodniczego. Dopuszczalne jest również, aby koordynator krajowy pełnii rolę eksperta lokalnego, jednak tylko w przypadku gdy danego roku będzie monitorował jako ekspert lokalny maksimum 10 stanowisk tego samego typu siedliska przyrodniczego. Eksperci lokalni będą prowadzić badania monitoringowe zgodnie z zapisami w przewodnikach metodycznych z uwzględnieniem modyfikacji metodyk i zaleceń koordynatora krajowego i instytucji koordynującej; zaproponują ewentualne konieczne zmiany w metodyce; wypełnią formularze monitoringowe, przygotowane przez koordynatora krajowego w porozumieniu z instytucją koordynującą i prześlą je do koordynatorów krajowych oraz instytucji koordynującej; w zależności od wypracowanych procedur w ramach Zadnia 3 Monitoringu siedlisk przyrodniczych wykonywanego w ramach PM Ś. sprawdzą poprawność zmigrowania danych lub wprowadzą wyniki monitoringu do SI MGSP w zakresie monitorowanych przez nich stanowisk, jak to jest też wspomniane w opisie wyniku 1B2. Spotkania z ekspertami lokalnymi lub koordynatorami krajowymi W ramach prac koordynacyjnych, w razie takiej potrzeby, na koszt Wykonawcy zostaną zorganizowane spotkania wykonawców przedsięwzięcia w celu wymiany doświadczeń lub przeprowadzone szkolenia. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego będzie powiadamiany z min. tygodniowym wyprzedzeniem o terminach planowanych szkoleń i innych grupowych spotkaniach z ekspertami lokalnymi lubkoordynatorami krajowymi w sprawiewykonywania Monitoringu tak, aby móglwnich uczestniczyć. Powiadomienie wlaśeiwych podmiotów przed rozpoczęciem badań Wykonawca przed rozpoczęciem obserwacji obowiązany jest do pisemnego powiadomienia o nich zarządzających obszarem, w tym: wlaściwych slużb leśnych zarządzających obszarem, na którym będą one wykonywane oraz właściwe służby ochrony przyrody w tym; regionalnych dyrektorów lasów państwowych (ze wskazaniem nadleśnictw). regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, dyrektorów parków narodowych. W ramach sprawozdania z Monitoringu, Wykonawca prześle do Zamawiającego kserokopie ww. powiadomień oraz ich zestawienie. Harmonogram wykonywania badań Harmonogram wykonywania badań będzie w miarę możliwości zgodny z określonym w Zał. I do OPZ oraz do podanej tam częstotliwości badań. W przypadku braku możliwości zastosowania się do zaproponowanych terminów, Wykonawca poda uzasadnienie w Sprawozdaniu zbiorczym z badań terenowych. Metodyki badawcze 1) Wykonawca zastosuje metodyki badawcze opisane w niżej wymienionych publikacjach dostępnych na stronie internetowej GIOŚ metodyczne 6

7 a) Mróz W. (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik Metodyczny. Część pierwsza. Biblioteka Monitoringu Środowiska. GIOŚ, Warszawa b) Mróz W. (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik Metodyczny. Część druga. Biblioteka Monitoringu Środowiska. GIOŚ, Warszawa 2012, c) Mróz W. (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik Metodyczny. Część trzecia. Biblioteka Monitoringu Środowiska. GłOŚ, Warszawa d) Projektowana jest publikacja: Mróz W (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik Metodyczny. Część czwarta Biblioteka Monitoringu Środowiska. GłOŚ. Warszawa 2015 w formie papierowej i na stronie internetowej: oraz na stronie internetowej: w przypadku. gdy nie będzie ona jeszcze opublikowana na ww. stronie internetowej Lub w formie książkowej. przekażeją niezwiocznie Wykonawcy upz wraz z uwzględnieniem modyfikacji przedstawionych na tej stronie lub przekazanych niezwłocznie po podpisaniu umowy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Uwa2a: na opublikowanych książkowych wersjach przewodników brak jest wszystkich obowiązujących modyfikacji. 2) Oznaczenie lokalizacji Położenie stanowisk zostanie przedstawione: opisowo. na szkicu sytuacyjnym. zlokalizowane za pomocą odbiornika GPS stosownie do wymagań określonych w przewodniku metodycznym w postaci: o punktów, z opisem. wjakiej części stanowiska się znajdują, o linii (transektów) o obszarów tak, aby zapewnić porównywalność danych uzyskiwanych w kolejnych etapach Monitoringu poprzez zapewnienie tej samej lokalizacji badań. w tym miejsca badań poszczególnych wskaźników dla stanowiska, jeżeli są one różne: W przypadku konieczności aktualizacji pomiarów dokonanych przy użyciu GPS. wyniki tych pomiarów i inne zaktualizowane informacje dot. lokalizacji zostaną zapisane w formularzu badań terenowych. Zakres i sposób prowadzenia badań terenowych W ramach Projektu będzie monitorowanych minimum 67 typów siedlisk przyrodniczych na min stanowiskach, zgodnie z harmonogramem umieszczony w Zal. nr I do OPZ przy założeniu, że część tych samych typów siedlisk przyrodniczych może być monitorowana więcej niż w jednym roku. Lista typów siedlisk przyrodniczych (minimalny zakres), które będą monitorowane w poszczególnych latach wraz z minimalną liczbą stanowisk badawczych, na których będą monitorowane, określona jest w Za?. J do OPZ. W przypadku braku możliwości zastosowania się do nich, Wykonawca poda stosowne uzasadnienie w sprawozdaniu zbiorczym z danego roku badań jednak z zastrzeżeniem, że w latach rocznie zbada siedliska na min. 990 stanowiskach, a w roku 2015 na min. 210 stanowiskach. Dokładne lokalizacje stanowią część wyników prac, które Wykonawca otrzyma (przynajmniej w plikach shp) od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy. 7

8 Dopuszczalne jest niemonitorowanie do I % spośród stanowisk przeznaczonych do monitoringu zgodnie z umową jednak tylko z przyczyn losowych niezależnych od Wykonawcy i tylko pod warunkiem, że łączna minimalna liczba monitorowanych stanowisk badawczych siedlisk przyrodniczych w Proj ekcie nie będzie mniejsza niż o 10 stanowisk, a brak możliwości Monitoringu siedliska przyrodniczego na takim stanowisku w danym roku. Wykonawca uzasadni w sprawozdaniu z monitoringu. Lista siedlisk przyrodniczych (minimalny zakres), które będą monitorowane wraz z minimalną liczbą stanowisk, na których będą monitorowane siedliska określona jest w Tabeli I w Zal. I do OPZ. Zostaną sporządzone raporty tj. wypełnione formularze z prac terenowych zgodnie z metodykami wypracowanymi i opublikowanymi na stronie internetowej; z uwzględnieniem ewentualnych modyfikacji umieszczonych tam wprowadzonych po uzgodnieniu z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego. Na podstawie ww. formularzy z prac terenowych zostaną opracowane wyniki z prac terenowych Monitoringu glównie w formie sprawozdań. Obserwacje będą prowadzone na: 1) tych samych stanowiskach, na których Monitoring byl już prowadzony z wylączeniem stanowisk. którwch listę przekaże upoważniony przedstawiciel Zamawiającego niezwlocznie po podpisaniu umowy: dokladne lokalizacje (wspólrzędne geograficzne stanowisk) stanowią część wyników prac, które Wykonawca otrzyma od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego niezwiocznic po podpkaniu urnowy. 2) stanowiskach uzupelniąjących w lokalizacji orientacyjne określonej w Tabeli 2 w Zal. I do OPZ; Dokladna lokalizacja stanowisk uzupelniających dla siedlisk przyrodniczych będzie przez Wykonawcę tak wybrana, aby; lącznie wyniki ze wszystkich stanowisk dla danego siedliska przyrodniczego prezentowały region biogeograficzny, w miarę możliwości można było porównać stan siedlisk występujących w sieci Natura 2000 i poza nią, reprezentowane byly stanowiska zarówno z dobrze. jak i slabiej zachowanymi siedliskami. Wynikami Zadania JA będą następujące prace: Wynik lal. Sprawozdanie zbiorcze z przeprowadzonych badań terenowych, w którym będą zawarte informacje podsumowujące prace i ich wyniki zbiorowo dla wszystkich siedlisk przyrodniczych monitorowanych w danym roku, w następujących częściach: a) Zestawienie siedlisk przyrodniczych i liczby stanowisk monitorowanych w danym roku wraz z wynikami badań (oceny parametrów i stanu ochrony). 8

9 b) Trzy następujące zestawienia stanowisk wraz z ich lokalizacją i wynikami ocen, każde z podziałem na grupy siedlisk zgodnie z Dyrektywą Siedliskową. bi Zestawienie wszystkich badanych stanowisk dotychczas w Projekcie wraz z ich lokalizacją i ostatnimi wynikami ocen stanu ochrony,jego parametrów i wskaźników wersja rozszerzona: nr identyfikacyjny stanowiska, nr identyfikacyjny stanowiska, nazwa stanowiska, nazwa i powierzchnia obszaru Natura 2000, kraina geograficzna tylko wtedy, gdy stanowisko nie jest położone na obszarze Natura 2000 region biogeograficzny współrzędne geograficzne podane zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w przewodnikach metodycznych, umożliwiające powtórzenie badań na tym samym miejscu, polożenie administracyjne tj. województwo, powiat, gmina, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych (RDLP), nadleśnictwo lub park narodowy, park krajobrazowy, rezerwat przyrody, kategoria własności (Skarb PaństwaAyłasność prywatna) rok badań, kolumna z informacją o usunięciu stanowisk (wyróżnienie graficzne tych stanowisk); ostatnie wyniki Monitoringu w wersji podstawowej, ze wszystkich badanych dotychczas stanowisk tj. oceny stanu ochrony ijego parametrów dla ostatniego roku badań danego stanowiska, wyniki otrzymane w ramach Proj ektu wyróżnione graficznie, b2. Zestawienie stanowisk wraz z ich lokalizacją i ostatnimi wynikami ocen stanu ochrony, jego parametrów i wskaźników z Monitoringu ze wszystkich badanych dotychczas stanowisk wersja rozszerzona: jak w punktorach bi, ostatnie wyniki Monitoringu w wersji rozszerzonej, ze wszystkich badanych dotychczas stanowisk tj. oceny stanu ochrony ijego parametrów oraz wskaźników (z podaniem nazw tych wskaźników oraz ich numerów) dla ostatniego roku badań danego stanowiska, wyniki otrzymane w ramach Projektu wyróżnione graficznie; b3. Zestawienie stanowisk wraz z ich lokalizacją i wszystkimi dotychczasowymi wynikami ocen w ramach Monitoringu w wersji rozszerzonej, ze wszystkich badanych dotychczas stanowisk: jak w punktorach bi wszystkie dotychczasowe wyniki Monitoringu w wersji rozszerzonej, ze wszystkich badanych dotychczas stanowisk tj. oceny stanu ochrony i jego parametrów oraz wskaźników (z podaniem nazw tych wskaźników oraz numerów) ze wszystkich lat badań, wyniki otrzymane w ramach Projektu wyróżnione graficznie, kolumna z uwagami odnośnie porównywania ocen (np. informacja o zmianie waloryzacji czy innych zmianach w metodyce). c) Zestawienie liczby stanowisk badawczych dla danego siedliska monitorowanych wdanym roku z liczbą planowaną w umowie, z podzialem siedlisk na grupy zgodnie z Dyrektywą Siedliskową, wykazanie ewentualnych różnic z wyjaśnieniem ich przyczyn (np. będą monitorowane w dalszych latach trwania Proj ektu lub inne przyczyny); 9

10 d) Zestawienie wykonawców: wg typów siedlisk przyrodniczych (w osobnych rubrykach: koordynatorzy główni, koordynatorzy krajowi i eksperci lokalni) w kolejności wg podziału badanych siedlisk stosowanej w Dyrektywie Siedliskowej.; wg nazwisk z informacją.jaką rolę pełni dana osoba i wobecjakich typów siedlisk e) Informacja o ewentualnym wykorzystaniu wyników z irmych projektów, w tym: nazwa tego projektu. instytucji, jakie wyniki zostaly wykorzystane (np. dane dotyczące danego wskaźnika), czy otrzymano je bezpłatnie; wszystkie ww. informacje będą odniesione do każdego ze źródeł, O Informacja o przesłaniu do zarządzających terenem powiadomień o zamiarze przeprowadzania Monitoringu tj. informacja, ile osób wyslalo powiadomienia, w sprawie Monitoringu jakich siedlisk przyrodniczych i do jakich podmiotów wraz z kserokopiami powyższych pism. g) Informacjeo przeprowadzonych szkoleniach podwykonawców lub ich braku. Forma pizekćzzatiia JĘy,;ikzw JAJ Sprawozdanie zbiorcze z Monitoringu: wyniki lal a, cg z wjątkiem kserokopii powiadomień (dot. wyniku lafl ir dni/m w 2 eg:emplar:ach i ii iren]! elekironicnej ii fbrmacie Word na płycie CD/D yd ir 3 eg:ei;zpiarz ch kserokopie powiadomień (dot. wyniku I Al O tylko ii hery/i elekrronicnę/ w/brmacie PDF iw pli;ckź CD/D VD 1% 3 egeiiiphicacli, wynik lal, h) tylko ii nery/i elekironiciwj n formacie Excel mi płycie ( D/DVD ii 3 egzen ijia,ta eh Terminy przekazania Wyników lal do odbioru są przedstawione przy wyniku 1A2 Wynik l.a2 Wypelnione raporty roczne z badań terenowych dla siedliska zgodnie z formularzami (tzw. raportami rocznymi lub terenowymi) opisanymi w ww. przewodnikach metodycznych Uak napisano wyżej, dopuszczalne są drobne modyfikacje. ale tylko po uzgodnieniu z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego lub na jego wniosek) oraz instrukcjami udzielonymi przez koordynatorów do poszczególnych siedlisk przyrodniczych w porozumieniu z instytucją koordynującą tj. raporty roczne dla siedliska na stanowisku, raporty roczne dla siedliska na obszarze Natura 2000, oraz zdjęcia monitorowanych stanowisk i mapki sytuacyjne. inne potrzebne wg Wykonawcy załączniki. W raportach terenowych ze stanowisk i obszarów Natura 2000 będą również umieszczone opisy zaobserwowanych zmian w stosunku do poprzednich badań przedstawiające nie tylko informacje o ewentualnej zmianie ocen: wskaźników/parametrów/stanu ochrony/oddzialywań czy zagrożeń lecz również krótkie wyjaśnienie o stwierdzonych, w związku z tymi zmianami, zachodzących procesach przyrodniczych oraz innych zmianach, w tym opis zachodzących procesów przyrodniczych nawet jeżeli na tym etapie ekspert jeszcze nie zmienil ocen) 10

11 Forma przekazania Wyniku 1A2 Tylko u wersji elektronicznej iyfornzcwie PDF nap/wie CD11D VD w2 egzenzpknzach Terminami przekazania Wyników lal i 1A2 do odbioru będą: Rok Wynik lal i 1A2 (Prace terenowe: pliki i opracowanie) Rok Wynik lali 1A2 (Prace terenowe: pliki i opracowanie) Rok Wynik lal i 1A2 (Prace terenowe: pliki i opracowanie) Rok Wynik lal i 1A2 (Prace terenowe: pliki i opracowanie) Zadanie lb. Opracowanie wyników Wynikami Zadania IB będą: Zadanie ibl Opracowanie wyników monitoringu dla pojedynczego siedliska badanego w ramach Projektu Wynik ibl Sprawozdanie z monitoringu dla poszczególnych typów siedlisk przyrodniczych badanych w ramach Projektu Opis prac w ramach wykonania Zadania IBl Wykonawca opracuje Sprawozdanie z Monitoringu poszczególnych typów siedlisk przyrodniczych badanych w ramach Proj ektu skladające się z pojedynczych Sprcni ozdczń z monitoringu pojedynczego typu siedliska przyrodniczego badanego iy ramach Projektu na podstawie formularzy z prac terenowych aktualnych i z lat poprzednich. Przy czym lączne wyniki monitoringu dla danego typu siedliska ze wszystkich lat trwania Projektu opracuje w ostatnim roku kończącym badania monitoringowe danego gatunku w ramach Projektu. Dokladny obowiązujący zakres i sposób opracowania powyższych informacji określony jest w Zal. 2 do OPZ pn. Schemat spraityzdania z monitoringu dla pojedynczego typu siedliska przyrodniczego. Dopuszczalne są drobne modyfikacje ww. załącznika, jednak tylko pod warunkiem uzgodnienia ich przed ich zastosowaniem, z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego prace zgodnie z opisem wynikulb2c Wykorzystanie wyników innych prac prowadzonych poza Proj ektem W niektórych szczególnych przypadkach, gdy badania nad danym siedliskiem będzie prowadzil inny wykonawca stosując obowiązującą metodykę dla PMŚ, w celu niedublowania prac możliwy jest zakup danych w ramach niniejszego przedsięwzięcia lub, jeżeli to będzie możliwe, ich wykorzystanie bezplatne. Wykorzystanie wyników innych pracjest uwzględnione w sprawozdaniu (Zalącznik nr 2 do OPZ). Forna przekazania Wyniku J.B1 Wdruku iy 2 egzemplarzach i ir wersji elektronicznej wfonnacie Word na plycie w 3 egzemplarzach. Terminy przekazania wyników Zadania ibl są przestawione przy wyniku 1B2: 11

12 Zadanie 1B2 Przygotowanie i przekazanie wyników monitoringu siedlisk, które mają formę wyłącznie elektroniczną Wynik ibl Zestawienia i załączniki przygotowane w ramach monitoringu siedłisk przyrodniczych Wynik ł.b2 a. al) Uzupelnione o wyniki Projektu uzyskane w danym roku arkusze kalkulacyjne Excel zawierające wyniki badań z Monitoringu dki stanowisk i obszarów Natura 2000 (takiejak w formułarzu terenowym zgodnie z zapisami w ww. przewodnikach metodycznych wydanych przez łoś ewentualnie uaktualnione poprzez modyfikacje). Po zakończeniu monitoringu danego typu siedłiska. uzupelnienie obejmie również oszacowane oceny stanu ochrony siedliska na poziomie regionu biogeograficznego. Struktura i zawartość arkuszy kałkulacyjn\ch zostanie zaproponowana przez Wykonawcę również w ramach zadania 3 dot. bazy danych MGSP i uzgodniona z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego (może zaistnieć konieczność retrospektywnego przekształcenia danych porównawczych. np. dodanie nr kolumny z nr etapu), arkusze te będą przygotowane osobno dła poszczegółnych typów siedłisk i dostosowane do schematu określonego w.planie zarządzania bieżącymi wynikami monitoringu. Struktura i zawartość arkuszy kalkulacyjnych zostanie zaproponowana przez Wykonawcę również w ramach zadania 3 dot. Sł MGSP i uzgodniona z upoważnionym przedstawiciełem Zamawiającego (może zaistnieć konieczność retrospektywncgo przekształcenia danych porównawczych, np. dodanie nr kolumny z nr etapu). w tym będą arkusze przygotowane osobno dla poszczególnych gatunków i dostosowane do schematu określonego w..plunie :wtq±cmici bie±aei mi wynikami inonkoihigu a2) Zestawienie (uzgodnione z upz w trakcie trwania urnowy, przed jego wykonaniem) zawierające m.in. imiona i nazwiska poszczególnych osób biorących udzial w Projekcie w danym roku, adresy , nr tel.. przewidywany okres aktywności użytkowników w Sł MGSP. poziom uprawnień. koordynowane/monitorowane gatunki zwierząt oraz koordynowane/monitorowane stanowiska h. Relacyjna baza danych Access z wynikami Monitoringu uzupełniana o wyniki z danego roku. W trakcie trwania Projektu upz może uzgodnić zaprzestanie uzupełnianie danych o kolejne wyniki monitoringu. c. Wyniki monitoringu siedlisk przyrodniczych wprowadzone do Sł MGSP Zamawiającego w Projekcie uzupełnione o dane z ostatniego roku oraz zweryfikowane dane z łat poprzednich (w ramach weryfikacji danych z łat poprzednich, co jest opisane w Organizacji prac monitoringowych, terenowych i kameralnych): bezpośrednio przez ekspertów łokalnych w zakresie stanowisk i koordynatorów krajowych w zakresie obszarów Natura 2000 łub inne osoby w uzgodnieniu z upz w formie plików przygotowanych do importu (np. wzór formułarza csy/ xłs) zgodnie z uzgodnieniem z upz, co będzie związane z aktualnym funkcjonowaniem 51 MGSP d. Dane przestrzenne, jako warstwy shapeflle przedstawiające lokalizacje stanowisk badawczych typów siedlisk przyrodniczych wraz z oceną wskaźników, parametrów stanu ochrony i stanu ochrony (tzw. oceny ogółnej), współrzędnymi, w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych. ł992 (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r., poz. 821) przygotowane łącznie dla całego kraju oraz dla każdego parku narodowego i województwa 12

13 osobno obejmujące tylko ich obszar. Lokalizacja będzie podana w dwóch wersjach warstw przedstawiających poszczególne stanowisko dl jako punkt, d2 jako punkt i/lub transekt (co najmniej 3 punkty: początek środek i koniec) i/lub obszar (co najmniej 4 punkty) chyba, że upoważniony przedstawiciel Zamawiającego uzgodni inaczej przed rozpoczęciem prac (dot. pkt d2). e) Wszystkie pozostale pliki stanowiące wyniki prac monitoringowych (w tym zdjęcia i mapki sytuacyjne). Forma przekazania Wyniku 1B a tylko iy wersji elektronicznej naplycie CD/D VD w2 egz. wformacie Excel, l.b2 b tylko w wersji elektronicznej na płycie CD/D VD ii 2 egz. wjbrniacie Access,, 1.B2 c tylko it wersji elekironiczncj ir technologii Oracle ir fonii/e uzgodnionej z upoważnionym przedstmyicielem Zanzmi iajqcego (izp. jeśli zrzut, to u formie pliku eksportu lub narzędzia datadump) 1.82 d tylko iy wersji elektronicznej na płycie CD/D VD wfornzacie shp; będą opracoii ane: dla ca/ego kraju w 3 egzemplarzach, dla każdego parku narodoitego i województii a ograniczone cło ich obszaru po I płycie (16 woj PN = 39 płyt) oraz zebrcme razem na J płycie ( dla GIOŚ) w 3 egzemplarzach e tylko w wersji elektronicznej na płycie CD/D VD ii 2 egz. w odpmyiednhnjbnnacie np. PDF,jpg Terminami przekazania Wyników 181 i 182 do odbioru będą: Rok 2016 e Wynik 181 i 182 (Opracowanie wyników: pliki i opracowanie) Rok Wynik 181 i 182 (Opracowanie wyników: pliki i opracowanie) Rok 2018 f Wynik 181 i 182 (Opracowanie wyników: pliki i opracowanie) Rok2019 g Wynik IBl i 1B2 (Opracowanie wyników: pliki i opracowanie) Zadanie 1C. Organizacja szkolenia Zakres i Cel Zadania Przedstawienie metodyki Monitoringu gatunków roślin,zwierząt i siedlisk przyrodniczych w teorii i w praktyce oraz konsultacje i dyskusje dotyczące wykonywania Monitoringu w skali kraju i obszarów Natura Jest to niezbędne ze względu na potrzebę integracji Monitoringu na poziomie regionu biogeograficznego i obszaru Natura 2000, prawny obowiązek prowadzenia Monitoringu, opracowania zadań ochronnych i planów ochrony tych obszarów zgodnie z metodyką GIOŚ, a tym samym dla zapewnienia spójności wyników badań na obu poziomach. Wykonawca zapewni dostarczenie wydruku prezentacji wszystkim uczestnikom szkolenia przed ich rozpoczęciem lub przekaże prezentację do Wykonawcy w zakresie siedlisk przyrodniczych. Opis prac w ramach wykonania Zadania 1C Wykonawca na swój koszt zorganizuje 1,5 dniowe warsztaty dla ok. 30 do 50 osób, na których zostanie przedstawiona metodyka. 13

14 zwierząt. Opis Zadania 2K Wykonawca przygotuje wyniki Zadania 2 w zakresie prac wykonanych w ramach Projektu podsumuje wyniki wszystkich prac monitoringowych uwzględniając wyniki badań stosownie: w 2016 zł za rok 2015, w 2017 za rok 2016, w 2018 za rok 2017, a w ostatnim roku Wykonawca zapewni udział specjalistów w zakresie siedlisk przyrodniczych w szkoleniu na koszt Wykonawcy przez cały okres szkolenia. w tym przedstawienia przez nich prezentacji i przeprowadzenia szkolenia w terenie zm onitoringu siedlisk przyrodniczych. Wykonawca sfinansujew porozumieniu z Wykonawcami Monitoringu w zakresie roślin zwierząt (nocleg i wyżywienie) pełne uczestnictwo specjalistów w zakresie omawianych na szkoleniu gatunków roślin i zwierząt stosownie do zaakceptowanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego zakresem szkolenia. W ramach organizacji szkolenia, Wykonawca wyśle zaproszenia do RDOŚ i parków narodowych i innych zainteresowanych adresatów, po uzgodnieniu z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego uzyska nieautomatyczne zapewnienie, że zaproszenie zostalo odczytane, przekaże uczestnikom wydruk prezentacji na początku szkolenia, zorganizuje terenowe warsztaty monitoringowe, zapewni czas na dyskusję. min.l nocleg. 2 obiady, I kolacja. I śniadanie i przerwy kawowe z kawą. herbatą, napojami zimnymi i ciasteczka. Program, miejsce oraz dokladny termin szkolenia na min. 3 tygodnie, przed jego zorganizowaniem, zostanie uzgodniony z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego. Wynik l.c Sprawozdanie z warsztatów w zakresie siedlisk przyrodniczych zawierające m.in. prezentacje oraz informacje i wnioski z dyskusji również dostarczone do Wykonawcy monitoringu siedlisk przyrodniczych oraz wydruk obejmujący cale warsztaty (zakres roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych). Forma ptcka:ania U j nikn IC IJ yc/r,ęk ż ltcpsja (fk kirq)2icl?(? OdpOl% k (JIflO Hfofl?l(1k(c/, VorŁUPo%yrPainh/pItcszząki1t uł;1 di PDF na p!yek ( D/DyD W 3 egn?i;zpiacach. Terminem przekazania Wyników 1C do odbioru będzie: Rok Wynik IC (sprawozdanie z warsztatów) 2019 z roku W 2019 roku przygotuje również informację o wynikach raportu dla KE. 14 Zadanie 2. Aktualizacja strony internetowej Cel Zadania Poinformowanie slużb ochrony przyrody, innych służb gospodarujących i zarządzających obszarami przyrodniczymi, zainteresowane środowisko naukowe, organizacji pozarządowych oraz osób prywatnych o prowadzonych pracach i otrzymanych wynikach w zakresie Monitoringu siedlisk przyrodniczych, w tym popularyzacja wiedzy o stanie polskiej przyrody. Przedstawienie na stronie internetowej informacji przygotowanych przez Wykonawcę monitoringu siedlisk przyrodniczych oraz wykonawców monitoringu gatunków roślin oraz monitoringu gatunków

15 Przekazane pliki pozwolą na zaktualizowanie strony m.in. w zakresie informacji o zastosowanej metodyce, organizacji monitoringu, wykonanych pracach oraz uzyskanych wynikach Monitoringu i raportu dla Komisji Europejskiej. Język używany na stronie internetowej będzie przystępny dla szerokiego grona odbiorców niespecjalistów. Na stronie nie będą udostępniane informacje wrażliwe, których przekazanie może być zagrożeniem dla ochrony przyrody jak np. dokładny opis lokalizacji stanowisk unikalnych siedlisk pozwalający na ich identyfikację w terenie. Wykonawca na wlasny wniosek po uzgodnieniu z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego lub na jego wniosek. dokona także zmian. uzupełnień lub ewentualnych modyfikacji prezentacji calego Monitoringu (od 2006 roku) plików do umieszczenia na stronie. Na wniosek upoważnionego przedsta%\iciela Zamawiającego. Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu inne dane dotyczące Projektu do umieszczenia na stronie internetowej. Na każdej stronie dokumentów PDF. Wykonawca umieści znaczek copyright GłOŚ oraz źródlo finansowania NFOŚiGW. Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu wszystkie niezbędne pliki do aktualizacji calej strony internetowej w zakresie siedlisk przyrodniczych. Opis Zadania 2 B Wykonawcy monitoringu gatunków roślin oraz monitoringu gatunków zwierząt uzyskają akceptację strony internetowej przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. a następnie przekażą pliki Wykonawcy. Następnie Wykonawca przygotuje wszystkie pliki niezbędne do zaktualizowania strony internetowej (siedliska przyrodnicze. gatunki roślin i zwierząt, a także pliki obejmujące calość tj. dot. wszystkich tych elementów). Wykonawca zapewni dostęp upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego do strony internetowej Wykonawcy, gdzie zaprezentowana będzie aktualna strona internetowa obejmująca monitoring siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt tak, aby Zamawiający mógl się z nią zapoznać przed akceptacją. Wymagania informatyczne 1. Serwis WWW będzie wykonany w technologii PHPJMySQL (w wersji minimum: php 5.1.6, MySQL ) 2. Wykonawca dostosuje calą istniejqc stronę internetową dotyczącą monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych do wymogów Załącznika nr 4 (Wymagania Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0 dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych) Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram lnteroperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznychl) (Dz. U. z 2012 roku, Poz. 526) Wynikami Zadania 2 będą: Wynik 2A Pliki do zaktualizowania strony internetowej o wyniki Monitoringu w zakresie siedlisk przyrodniczych oraz zaprezentowana zaktualizowana strona internetowa w zakresie siedlisk przyrodniczych. Wynik 2B 15

16 w Niezbędne pliki do zaktualizowania calej strony internetowej o wyniki Monitoringu w tym w zakresie gatunków roślin i zwierząt. które przekaże upoważniony przedsiawiciel Zamawiającego oraz siedlisk przyrodniczych, oraz zaprezentowana zaktualizowana strona internetowa w zakresie gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych. Fonna pr:eka:cmia ijj niku 2 1J5 nik 2.4 Triku ii iicnji clcktro;zic:tzej izaplyck ( D/D I D 112 eg:c ;;zplai:adz P3 :nk 2B Tylko w weiwji eiekiruzw:zej na plrcie ( D/DVD w 2 eg:emphw:aeh, :apre:e;11o11 c07c1 :akiz,ali:oitcnm strona jntenwjowa na senrer:e Wykonawci do lrgiqdzi Terminami przekazania Wyników 2A i 2B do odbioru będą: Rok Wynik2A Pliki do zaktualizowania strony internetowej o wyniki Monitoringu dot. roku 2015w zakresie siedlisk przyrodniczych Wynik 28 Zaktualizowana cała strona internetowa dot. roku 2015, w tym w zakresie siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt Rok Wynik 2.4 Pliki do zaktualizowania strony internetowej o wyniki Monitoringu dol. roku 2016 w zakresie siedlisk przyrodniczych, Wynik 2B Zaktualizowana cala strona internetowa dot. roku 2016, w tym iy zakresie siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt Rok ,08 Wynik 2A Pliki do zaktualizowania strony internelowej dot. roku 2017 o wyniki Monitoringu w zakresie siedlisk przyrodniczych, Wynik 2B Zaktualizowana cala strona internetowa dot. roku 2017, w tym w zakresie siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt Rok Wynik 2A Pliki do zaktualizowania strony internetowej o wyniki Monitoringu w zakresie siedlisk przyrodniczych (podsumowanie wszystkich wyników z łat ), w tym o wyniki raportu dla Komisu Europeiskiej za lata Wynik 28 Zaktualizowana cala strona internetowa, w tym w zakresie siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt (podsumowanie wszystkich wyników z lat ), oraz o wyniki raportu dla Komisu Europeiskiei za lata Zadanie 3. Pilotażowe wdrożenie bazy danych St MGSP w zakresie rutynowych prac monitoringowych Opis Zadania Zal, 3 do OPZ 16

17 Zadanie 4. Opracowanie Biuletynu Monitoringu Przyrody Cel Zadania Popularyzacja wiedzy o prowadzonym Monitoringu w zakresie siedlisk przyrodniczych i jego wynikach. Opis Zadania Wykonawca zapewni opracowanie materiałów informujących głównie o wynikach monitoringu przeprowadzonego w ramach Projektu, a zwlaszcza o aktualnych: stanie ochrony, jego parametrów i czyimikach na to wpływających, w tym zwlaszcza wskaźników, a także o przewidywanych zagrożeniach i oddziaływaniach. Szczególny nacisk Wykonawca położy na opisie o zachodzących autentycznych zmianach w opisywanym wyżej zakresie w stosunku do poprzednich okresów badań, a także na zmianach w ocenie sytuacji i ich przyczynach. Przedstawi również zróżnicowanie stanu w tym zakresie na obszarze Polski. Informacje będą przekazane w języku zrozumiałym i przyjaznym dla niespecjalistów przedstawiającym informacje nie tylko o ocenach, ale i o zachodzących procesach przyrodniczych. W ramach opracowania Biuletynu Monitoringu Przyrody, Wykonawca opracuje również streszczenie w języku polskim i angielskim ewentualnie wspólnie z Wykonawcami monitoringu w zakresie gatunków roślin i zwierząt. Układ treści biuletynów, przed opracowaniem zostanie uzgodniony z Wykonawcą Projektu w zakresie siedlisk przyrodniczych i Wykonawcą Projektu w zakresie gatunków roślin, a następnie uzgodniony z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego na min. 14 dni przed terminem odbioru. Opracowanie całego Biuletynu, będzie koordynowal Wykonawca monitoringu siedlisk przyrodniczych. Wynikami Zadania 4 będą Wynik 4A i 4 B ti. materialy (teksty, wykresy, zdjęcia) do 2 numerów Biuletynów Monitoringu Przyrody. Każdy z numerów Biuletynu 4A i 4B: będzie opatrzony mm: 25 kolorowymi zdjęciami, min. 8 kolorowymi wykresami prezentującymi wyniki, min. 2 tabelami oraz mapą (patrz poprzednie Biuletyny na stronie internetowej pod adresem: Będzie obejmował streszczenie wjęzyku polskim i angielskim; będzie liczyć ok. 30 stron, z możliwością modyfikacji, pod warunkiem i w uzgodnieniu z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego, że w calości Biuletyn będzie liczył min. 80 stron, lub lącznie oba numery razem będą liczyć min. 160 stron. Forma przekazania Wyników 4A i 4 B W druku iw wersji elektronicznej wformacie Word na płycie CDYD VD w 2 egzemplarzach Terminami przekazania Wyników 4 do odbioru będą: Rok Wynik 4A opracowanie podsumowujące wyniki Monitoringu Rok Wynik4B opracowanie podsumowujące wyniki Monitoringu Zadanie 5. Biuletyn Monitoringu Przyrody publikacja Cel zadania Popularyzacja wiedzy o prowadzonych pracach i ich wynikach tj. stanie zachowania gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych, a także przekazanie jej głównym adresatom. 17

18 lilko Opis prac Wykonawca zapewni wykonanie niżej wymienionych prac: Wydanie dmkiem tekstów opracowanych w poprzednim zadaniu (Zadanie 4) oraz analogicznych tekstów w zakresie gatunków roślin i zwierząt wykonanych przez Wykonawców Monitoringu tych gatunków. Sporządzenie i przesianie do upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w celu uzgodnienia,2 razy w ciągu trwania Projektu, projektu listy odbiorców dla dwóch numerów Biuletynu. będących wynikiem realizacji zadania 4, wraz z liczbą przesylanych egzemplarzy obejmującą m.in. slużby ochrony przyrody, pracowników Lasów Państwowych, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. organizacje pozarządowe, wybrane biblioteki, instytuty naukowe, uczelnie, wydzialy i innych odbiorców. Rozeslanie publikacji w liczbie ok. I 000 egzemplarzy wg listy odbiorców przekazanej przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wraz z zapewnieniem zaniesienia ich do magazynów lub innych miejsc wskazanych przez przedstawicieli odbiorców w przypadku większej liczby niż 100 numerów pisma. oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego (GIOŚ) z wniesieniem do magazynu pozostałych ok. 500 egzemplarzy do miejsca wskazanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Listę odbiorców upoważniony przedstawiciel Zamawiającego przekaże za każdym razem publikowania tj. 2 razy w ciągu trwania Projektu, Wynikami Zadania 5 będą: Wynik SA Zatwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego projekt listy odbiorców publikacji wraz z liczbą egzemplarzy Forma przekazania prac; ii wers/i eleknoizie:ncj na ( DYD 1D %t 3 eg:emphzrwch Wynik 5B Opublikowane numery Biuletynu Monitoringu Przyrody. każdy w I 500 egzemplarzach rozeslane do odbiorców zgodnie z zatwierdzoną listą odbiorców, a pozosiale dostarczone i wniesione do siedziby GIOŚ na miejsce wskazane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego O następujących cechach: liczba egzemplarzy min. I 500, format format: 2l0x297mm kolory: 4+4. okładka: 4+0 papier środek: kreda blysk 130g papier okładka: kreda blysk 250g oprawa: szyta broszura folia blysk na okladkę publikacja w kolorze z min 25 zdjęciami, rysunkami i mapami z miękką okladką. wielkość pisma, papier takie same jak poprzednie numery Biuletynu publikowane od Nr 6 dostępne do wglądu w siedzibie GIOŚ w Departamentu Monitoringu i Informacji o Środowisku lub na stronie internetowej chyba. że upoważniony przedstawiciel Zamawiającego uzgodni inaczej; Wykonawca przedstawi potwierdzenia (dowody formalne) rozeslania 1000 publikacji do odbiorców zgodnie z zatwierdzoną ww. listą odbiorców. Forma przekazania prac: dowody formalne wyslania do odbiorców ok egz. y Uniku i wfhrmie elektronicznc w fonnacie PDF w 2 egz. publikacja w formie elektronicznej wfbnnacie PDF w 2 egz. 18

19 ok. 500 egz. publikacji wniesionych do magazynu GIOŚ Terminami przekazania wyników Zadania SA i 5 B do odbioru będą: Rok Wynik SA przesiany do uzgodnienia projekt listy odbiorców publikacji Wynik SB: o ok. 500 egz. publikacji BMP tj. w magazynie GIOŚ zgodnie z ww. listą odbiorców przekazaną przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego z dowodami formalnymi potwierdzającymi przekazanie ww. liczby przekazanych egzemplarzy, o dowody formalne przesłania ok egzemplarzy zgodnie z ww. listą odbiorców o publikacja w formie elektronicznej w formacie PDF Rok Wynik SA przesiany do uzgodnienia projekt listy odbiorców publikacji Wynik SB: o ok. 500 egz. publikacji BMP tj. w magazynie GłOŚ. zgodnie z ww. listą odbiorców przekazaną przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wraz z dowodami formalnymi potwierdzającymi przekazanie ww. liczby przekazanych egzemplarzy, o o dowody formalne przesłania ok egzemplarzy zgodnie z ww. listą odbiorców publikacja w formie elektronicznej w formacie PDF Zadanie 6. Wskazania dla dalszego Monitoringu Cel Zadania Zaplanowanie i opracowanie zakresu kolejnego okresu Monitoringu obejmującego minimum kolejnych 6 lat oraz sposobu działań. Opis Zadania Praca będzie przebiegać w 2 etapach. W pierwszym etapie zostanie opracowana pierwsza wersja, która w kolejnym etapie zostanie zweryfikowana. Wynikami Zadania 6 będą: Wynik 6 A Opracowanie prezentujące m.in.: analizę doświadczeń, propozycje zmian, wnioski i zalecenia oraz zakres prac na co najmniej dalszych 6 lat Monitoringu w okresie (lub w innym okresie, pod warunkiem, że uzgodni go upoważniony przedstawiciel Zamawiającego), które będzie obejmować m.in. następujące opracowania: a) Aktualna lista typów siedlisk przyrodniczych występujących w Polsce zarazem przeznaczonych do Monitoringu z podaniem dotychczasowych lat badań w ramach poszczególnych etapów (np. lata 2006 i 2007 umieszczone w rubryce Etap I ). b) Lista siedlisk i lata badań tj. lista siedlisk przyrodniczych planowanych do Monitoringu w poszczególnych latach w okresie wraz z podsumowaniem liczby siedlisk w każdym roku oraz podaniem liczby lat dzielącym go od poprzednich badań; c) Lista siedlisk i liczba stanowisk tj. lista siedlisk planowanych do Monitoringu w latach (lub w innym okresie, pod warunkiem, że uzgodni go upoważniony przedstawiciel Zamawiającego), wraz z 19

20 zgodnie z przypadającą im liczbą stanowisk dla wszystkich siedlisk, wraz z ich podsumowaniem, liczby siedlisk i liczby stanowisk dla roku, d) Ewentualne powiększenie liczby stanowisk tj. lista stanowisk, które proponuje się dodać w przypadku. gdy zajdzie konieczność wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem przybliżonego polożenia z podsumowaniem liczby tych stanowisk dla poszczególnych siedlisk, e) Ewentualne ograniczenie liczby stanowisk tj. zasadność ewentualnego ograniczenia prac, lista stanowisk, z których proponuje się zrezygnować lub ograniczyć prace wraz z informacją, na czym ma ona polegać oraz z uzasadnieniem i podsumowaniem tych stanowisk dla poszczególnych siedlisk, 1) Dokladna lokalizacja stanowisk tj. zestawienie lokalizacji wszystkich dotychczas monitorowanych stanowisk dla każdego siedliska w następujący sposób: ze sposobem i zakresem lokalizacji podawanej na stronie internetowej GIOŚ (w tym z podaniem danych: województwo. powiat. gmina. RDLP, nadleśnictwo lub park narodowy. park krajobrazowy, rezerwat) z dodaniem regionu biogeograficznego/morskiego Obszaru Baltyckiego oraz wspólrzędnych geograficznych w zakresie umożliwiającym na powtórzenie badań w tym samym miejscu. w tym wspólrzędne w zakresie zgodnym z przewodnikami metodycznymi do Monitoringu; w kolejności wg siedlisk, następnie obszarów siedliskowych Natura 2000 lub jeżeli nie są polożone są na obszarze Natura 2000 w kolejności wg województw, a następnie krain geograficznych, wyróżnieniem siedlisk planowanych do kolejnego etapu Monitoringu, z automatyczna numeracia stanowisk dla poszczególnych siedlisk tylko wforniic ckktroniczn4 g) Częstotliwość badań tj. proponowana minimalna i maksymalna częstotliwość badań dla poszczególnych siedlisk i ewentualna propozycja modyfikacji, li) Ocena metodyk badawczych tj. ocena wykonalności i skuteczności testowanych metodyk badawczych i propozycje zmian propozycja ewentualnych zmian zapisów w przewodnikach metodycznych wraz z uzasadnieniem, w tym propozycja dokładnych zapisów, i) Harmonizacja wskaźników tj. zharmonizowanie nazw wskaźników poprzez propozycję polączenia kilka użytych nazw oznaczających tę sama cechę/wskaźnik wjedną i zaproponowanie jednej nazwy, j) Projekt organizacji Monitoringu, w tym role poszczególnych grup wykonawców, z wyszczególnieniem proponowanych zmian w stosunku do organizacji funkcjonującej w poprzednich etapach Monitoringu wraz z uzasadnieniem, k) Opracowanie kosztochłonności Monitoringu, w tym: pracochlonność. podział siedlisk na grupy charakteryzujące się podobnymi kosztami prac badawczych z uzasadnieniem różnic, podzial siedlisk na grupy charakteryzujące się podobnymi kosztami koordynacji np. ze względu na liczbę stanowisk, z podaniem tych kosztów, 20

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim w formie opracowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU PROJEKT z 21 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU z dnia... w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Barłożnia Wolsztyńska PLH300028

Bardziej szczegółowo

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim III etap w formie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH z dnia lutego 2009 r.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH z dnia lutego 2009 r. ZARZĄDZENIE NR A~. DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH z dnia..9... lutego 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 43 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 kwietnia 2003 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach

Bardziej szczegółowo

Badania dotyczące umiejętności podstawowych uczniów CPV: , (usługa analizy ankiet)

Badania dotyczące umiejętności podstawowych uczniów CPV: , (usługa analizy ankiet) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego. Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Badania dotyczące umiejętności podstawowych uczniów CPV: 79311200-9, 79311300-0 (usługa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do SIWZ/ nr 3 do umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część A zamówienia

Załącznik nr 1A do SIWZ/ nr 3 do umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część A zamówienia BDG.V.2511.17.2016.MP Załącznik nr 1A do SIWZ/ nr 3 do umowy Nazwa przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część A zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP/IPN/18/2012 Zał. nr 1a do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie 1: Opracowanie graficzne i wydruk 2 zeszytów naukowych (z zakresu badań środowiskowych oraz chemii) z numerami ISBN zapewnionym przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZAD4/NIPR/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZAD4/NIPR/2015 Rzeszów, dnia 13.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZAD4/NIPR/2015 Wydruk prac konkursowych wraz z opracowaniem językowym, stylistycznym, edytorskim i graficznym. W związku z realizacją przez Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska

Przygotowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska Przygotowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska projekt nr POIS.05.03.00-00-275/10 współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Usługa: Skład, druk, kolportaż 10 wydań publikacji Opolskich Wiadomości Regionalnych

Usługa: Skład, druk, kolportaż 10 wydań publikacji Opolskich Wiadomości Regionalnych Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia: Usługa: Skład, druk, kolportaż 10 wydań publikacji Opolskich Wiadomości Regionalnych II. Istotne informacje i zasady współpracy

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło nr LF A/2014

Umowa o dzieło nr LF A/2014 Umowa o dzieło nr LF-081-1.3.10A/2014 Załącznik nr 3.1 SIWZ Zawarta w dniu. 2014 r. w Krościenku n.d. (zwana dalej umową ), pomiędzy: Pienińskim Parkiem Narodowym w Krościenku n.d. 34-450, ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na:

Opis przedmiotu zamówienia na: Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia na: Sporządzenie oceny w zakresie metodyki opracowania mapy zagrożenia dla zdrowia i życia ludności z uwagi na warunki meteorologiczne i społeczną wrażliwość

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa informacja przestrzenna na potrzeby OOŚ w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska stan i kierunki rozwoju do roku 2020

Cyfrowa informacja przestrzenna na potrzeby OOŚ w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska stan i kierunki rozwoju do roku 2020 Cyfrowa informacja przestrzenna na potrzeby OOŚ w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska stan i kierunki rozwoju do roku 2020 Jarosław Sadowski Starachowice 26 listopada 2015 Informacja przestrzenna w

Bardziej szczegółowo

Uspołecznienie procesu sporządzania Planu Zadań Ochronnych

Uspołecznienie procesu sporządzania Planu Zadań Ochronnych Uspołecznienie procesu sporządzania Planu Zadań Ochronnych projekt nr POIS.05.03.00-00-275/10 współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu

Bardziej szczegółowo

BA-83-123( )/08/w Warszawa, dnia czerwca, 2008 r.

BA-83-123( )/08/w Warszawa, dnia czerwca, 2008 r. BA-83-123( )/08/w Warszawa, dnia czerwca, 2008 r. dot.: odpowiedzi na pytania w postępowaniu na Przeprowadzenie badania i analiza potrzeb szkoleniowych oraz opracowanie planu działania (strategii szkoleniowej)

Bardziej szczegółowo

Opracowanie szaty graficznej i druk 2 poradników kulinarnych SPECYFIKACJA I HARMONOGRAM WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Opracowanie szaty graficznej i druk 2 poradników kulinarnych SPECYFIKACJA I HARMONOGRAM WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zał. 1 do OIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie szaty graficznej i druk 2 poradników kulinarnych SPECYFIKACJA I HARMONOGRAM WYKONANIA ZAMÓWIENIA I część poradnik dla rodziny z dziećmi

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1g DO UMOWY NR PGO z dnia.. r. Wynagrodzenie brutto. umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 1g DO UMOWY NR PGO z dnia.. r. Wynagrodzenie brutto. umowy) ZAŁĄCZNIK NR 1g DO UMOWY NR PGO z dnia.. r. Harmonogram rzeczowo-finansowy dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmującego teren jednostki osadniczej Pilchowice Etap

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM. Ustalenia ogólne: Etap I. Opracowanie koncepcji zmiany studium.

HARMONOGRAM. Ustalenia ogólne: Etap I. Opracowanie koncepcji zmiany studium. HARMONOGRAM prac związanych z wykonaniem projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia. Załącznik do umowy Nr../2016 z dnia 2016 r. Ustalenia ogólne:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Załącznik Nr 1 do Umowy o dzieło SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. do SIWZ Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie projektu Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego

Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie projektu Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie projektu Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego WSTĘP Opracowanie projektu Krajowego Planu Ochrony Błotniaka Łąkowego, zwanego dalej projektem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Główny cel projektu to podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności województwa zachodniopomorskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Główny cel projektu to podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności województwa zachodniopomorskiego. Szczecin dn. 21.03.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące opracowania publikacji podsumowującej projekt Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Nr./2015 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Opracowanie i wydanie broszur tematycznych oraz folderu informacyjnego, w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000032

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ittp://bzp. portal.uzp.goy.pl/rndex.phpogloszenle=showcyzpozycja...

SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ittp://bzp. portal.uzp.goy.pl/rndex.phpogloszenle=showcyzpozycja... Ittp://bzp portal.uzp.goy.pl/rndex.phpogloszenle=showcyzpozycja... Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gios.goy.pi/ bip/ przetargi.php

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAD. CZĘŚCIOWE NR 1 OPRACOWANIE PRZEWODNIKA O TEMATYCE PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNEJ WRAZ Z MAPĄ

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAD. CZĘŚCIOWE NR 1 OPRACOWANIE PRZEWODNIKA O TEMATYCE PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNEJ WRAZ Z MAPĄ RG.2.7.1.8.2014 Strzelce Krajeńskie, dnia 2 kwietnia 2014r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAD. CZĘŚCIOWE NR 1 OPRACOWANIE PRZEWODNIKA O TEMATYCE PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNEJ WRAZ Z MAPĄ ZAD. CZĘŚCIOWE NR

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Zaproszenia Załącznik nr 1 do Umowy Opis przedmiotu zamówienia Niniejsze zamówienie ma na celu opracowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z Wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: RF-II-WSI.052.6.2017.AA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na analizie projektów zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

Lwówek Śląski, 27 września 2011 r.

Lwówek Śląski, 27 września 2011 r. Lwówek Śląski, 27 września 2011 r. Sprawozdanie z II spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy związanego z opracowaniem projektu planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Panieńskie Skały PLH020009 W dniu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja PWŚK i PGW. Przemysław Gruszecki, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Aktualizacja PWŚK i PGW. Przemysław Gruszecki, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Aktualizacja PWŚK i PGW Przemysław Gruszecki, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Aktualizacja PWŚK i PGW Art. 11 RDW Każde Państwo Członkowskie zapewnia ustalenie programu działań, dla wszystkich obszarów

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA OPRACOWANIA

PROBLEMATYKA OPRACOWANIA Załącznik Nr 6 PROBLEMATYKA OPRACOWANIA dla opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina Łężyn: I. Dane podstawowe. 1. Podstawa opracowania: - ustawa z dnia 27 marca 2003

Bardziej szczegółowo

7. System baz danych i prezentacji informacji PMŚ

7. System baz danych i prezentacji informacji PMŚ 7. System baz danych i prezentacji informacji PMŚ System baz danych i prezentacji informacji PMŚ stanowi zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest rejestrowanie, przetwarzanie i udostępnianie

Bardziej szczegółowo

PR0GRAM OCENY ZGODNOŚCI URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH WG DYREKTYWY 2014/68/UE

PR0GRAM OCENY ZGODNOŚCI URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH WG DYREKTYWY 2014/68/UE Indeks: PCW-01/PED Edycja: 2017-03-13 Strona: 1/14 PR0GRAM OCENY ZGODNOŚCI URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH WG DYREKTYWY Opracował: Edmund Bastian Zatwierdził: Przemysław Gałka 1 PRZEDMIOT PROGRAMU Program określa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Nr.../2014 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonanie prac w ramach projektu nr POIŚ.05.03.00-00-186/09 pn. `Opracowanie planów zadań ochronnych dla

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług doradztwa w projekcie euczelnia Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług doradztwa w projekcie euczelnia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług doradztwa w projekcie euczelnia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi doradztwa technicznego,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Nasz znak: ITI.271.5.2013.EK Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Czchów 23.04.2013r. 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

wykonanie usługi pod nazwą: Opracowanie projektu graficznego, korekta językowa tekstu, skład, wydruk oraz dostarczenie do

wykonanie usługi pod nazwą: Opracowanie projektu graficznego, korekta językowa tekstu, skład, wydruk oraz dostarczenie do Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 336062-2012 z dnia 2012-09-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów wykonanie usługi pod nazwą: Opracowanie projektu graficznego, korekta językowa tekstu, skład, wydruk

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

Czy poprzez administrację publiczną naleŝy rozumieć wszystkie jednostki sektora publicznego, w tym takŝe publiczne uczelnie wyŝsze?

Czy poprzez administrację publiczną naleŝy rozumieć wszystkie jednostki sektora publicznego, w tym takŝe publiczne uczelnie wyŝsze? Znak pisma: ZZP/ZP/130/1068/12 WYKONAWCY Warszawa, dnia 16/11/2012 dotyczy: postępowania znak:zzp-130/12 NA: USŁUGĘ BIEśĄCEGO OPRACOWYWANIA NA RZECZ ZAMAWIAJĄCEGO WYNIKÓW ANKIET MONITORINGOWYCH DLA UCZESTNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I ZADANIE: DRUK 1. Przedmiotem zamówienia jest druk 4 numerów publikacji/magazynu w języku polskim, pod tytułem, Opolskie Smaki. L.p. Dla każdej

Bardziej szczegółowo

data publikacji informacji na stronie internetowej

data publikacji informacji na stronie internetowej Informacja o zamiarze przeprowadzenia ankiety dotyczącej dostawy samochodów wraz z zamontowanymi urządzeniami do kontroli sieci gazowej dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. 13 kwietnia 2015 r. data

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1. Organizatorem Konkursu ( Konkurs ) jest COMPAREX Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Równoległa 2,02-235 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OAK.KCB.2621/106/16 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... Zawarta w dniu. w Zawoi pomiędzy. Babiogórskim Parkiem Narodowym 1403; Zawoja reprezentowanym przez

Umowa nr... Zawarta w dniu. w Zawoi pomiędzy. Babiogórskim Parkiem Narodowym 1403; Zawoja reprezentowanym przez Umowa nr... Zawarta w dniu. w Zawoi pomiędzy Babiogórskim Parkiem Narodowym 1403; 34-222 Zawoja reprezentowanym przez a Firmą zwaną dalej Wykonawcą zwanym dalej Zamawiającym NIP, REGON zostaje zawarta

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji fazy wdrożenia

Regulamin rekrutacji fazy wdrożenia Regulamin rekrutacji fazy wdrożenia projektu innowacyjnego Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur I. Definicje Wnioskodawca Instytut Badawczo-Szkoleniowy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu p.n. Targi Aktywnych Form Pomocy Minister Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa drogi gminnej w m. Olchowo Załącznik nr 1 WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH r. Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Projekt interdyscyplinarny biologia-informatyka

Projekt interdyscyplinarny biologia-informatyka Projekt interdyscyplinarny biologia-informatyka DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO W ŚRODOWISKU LOKALNYM TWORZENIE BAZY DANYCH Podstawa programowa biologii zakres podstawowy 2. Różnorodność

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Zaproszenie. Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznań, 3 grudnia 2014 r. Zaproszenie Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert dotyczących Koordynacji przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Zawarta w dniu...

UMOWA NR... Zawarta w dniu... Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA NR... Zawarta w dniu... Pomiędzy DRAWIEŃSKIM PARKIEM NARODOWYM, ul. Leśników 2, 73-220 Drawno NIP: 594-16-00-692, reprezentowanym przez Dyrektora dr inż. Pawła Bilskiego

Bardziej szczegółowo

Mariusz Skwara Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Mariusz Skwara Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie Zarządzanie obszarami Natura 2000 z uwzględnieniem wykonywania planów ochrony, planu zadań ochronnych wykonywania czynnej ochrony i źródeł finansowania Mariusz Skwara Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Regulamin identyfikacji przedsięwzięć na ZACHODNIOPOMORSKĄ LISTĘ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ NA RZECZ PRZEDSIĘBIORSTW

Regulamin identyfikacji przedsięwzięć na ZACHODNIOPOMORSKĄ LISTĘ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ NA RZECZ PRZEDSIĘBIORSTW Załącznik nr 1 do uchwały.../2015 Regulamin identyfikacji przedsięwzięć na ZACHODNIOPOMORSKĄ LISTĘ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ NA RZECZ PRZEDSIĘBIORSTW Kwiecień 2015 r. Spis treści Skróty... 2 Wstęp... 3

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 16 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2016 r. Zarządzenie Nr 16 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu ewidencji publikacji pracowników SGGW Na podstawie 67 ust. 1 w związku z 76

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia MINISTERSTWO ADMINISTRACJI i CYFRYZACJI Warszawa, dnia 04 kwietnia 2014 r. DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. Wstęp Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 24 kwietnia 2013 r. SEO.271.6.5.2013

Gryfino, dnia 24 kwietnia 2013 r. SEO.271.6.5.2013 Gryfino, dnia 24 kwietnia 2013 r. SEO.271.6.5.2013 Dotyczy: zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Gryfino i jej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Część 2 zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Część 2 zamówienia I. Część 2 zamówienia składa się z dwóch Zadań. II. ZADANIE 1. 1. Przedmiotem Zadania 1. jest: 1) przeprowadzenie przez Wykonawcę badań napełnienia pojazdów (wielkości popytu na usługi transportu publicznego)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Informacje ogólne Przeprowadzenie badania społecznego na temat: Diagnoza systemu pieczy zastępczej w woj. podlaskim w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

RDOŚ-02-WOF-3231/4/ 11/10/jt Wrocław, dnia maja 2010 r.

RDOŚ-02-WOF-3231/4/ 11/10/jt Wrocław, dnia maja 2010 r. RDOŚ-02-WOF-3231/4/ 11/10/jt Wrocław, dnia maja 2010 r. Wg rozdzielnika Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska informuje, iż jeden z wykonawców Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych

Bardziej szczegółowo

Zawartość inwentaryzacji

Zawartość inwentaryzacji Załącznik nr 4 do SIWZ Zawartość inwentaryzacji Inwentaryzacja przyrodnicza powinna składać się z: 1) części opisowej; 2) części graficznej; 3) dokumentacji fotograficznej. Część opisowa powinna obejmować:

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin. 2 Definicje i skróty użyte w Regulaminie.

1 Regulamin. 2 Definicje i skróty użyte w Regulaminie. REGULAMIN PROWADZENIA NABORU I UDZIAŁU MSP W PROJEKCIE PI opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych 1 Regulamin. 1. Regulamin określa sposób i zasady

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje ekspertów, którzy opracują założenia merytoryczne oraz standardy pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje ekspertów, którzy opracują założenia merytoryczne oraz standardy pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych. Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje ekspertów, którzy opracują założenia merytoryczne oraz standardy pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych. Wyłonieni eksperci, podzieleni na 4 zespoły tematyczne,

Bardziej szczegółowo

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 Analiza wariantowajako przesłanka wskazania wariantu innego niż proponowany przez inwestora lub odmowy wydania decyzji środowiskowej r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 1 PLAN PREZENTACJI Podstawy prawne analizy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr... Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 sierpnia 2015 r. Regulamin budżetu obywatelskiego. Gminy Stary Sącz; na rok 2016

Załącznik do Zarządzenia nr... Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 sierpnia 2015 r. Regulamin budżetu obywatelskiego. Gminy Stary Sącz; na rok 2016 Załącznik do Zarządzenia nr... Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 sierpnia 2015 r Regulamin budżetu obywatelskiego Gminy Stary Sącz na rok 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl 1 z 8 2015-07-17 10:59 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Zakup usług polegających na: druku oraz dystrybucji

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA PILOTAŻOWYCH BADAŃ EFEKTYWNOŚCI WSPARCIA FINANSOWANEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) W ROKU 2014

ORGANIZACJA I REALIZACJA PILOTAŻOWYCH BADAŃ EFEKTYWNOŚCI WSPARCIA FINANSOWANEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) W ROKU 2014 MODYFIKACJA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ postępowania zarejestrowanego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA (PLH 200004);

WYKONANIE PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA (PLH 200004); WYKONANIE PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA (PLH 200004); SPRAWOZDANIE Z II FAZY PRAC IV KWARTAŁ 2011 R. Warszawa, grudzień 2011 2 Spis treści: I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-04-17 14:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzmiuw.wrotapodlasia.pl Białystok: Pełnienie nadzoru przyrodniczego podczas

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 czerwca 2016 r. Poz. 878 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i projektu umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i projektu umowy Załącznik nr 1 do SIWZ i projektu umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zadanie nr 1 1. Tytuł Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego wraz z Raportem za lata 2014-2015 z wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. Informacje szczegółowe i wymagania dotyczące zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. Informacje szczegółowe i wymagania dotyczące zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot i zakres zamówienia 1. Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług doradczych podczas przygotowania i realizacji czterech postępowań przetargowych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa opracowania projektów graficznych oraz składu, dokonania tłumaczeń tekstów z języka polskiego na angielski i norweski, angielskiego na polski wraz z redakcją

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji projektu innowacyjnego Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur. I.

Regulamin rekrutacji projektu innowacyjnego Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur. I. Regulamin rekrutacji projektu innowacyjnego Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur I. Definicje Wnioskodawca Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o. Podmiot

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR LUBL/2012/1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR LUBL/2012/1 31.10.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR LUBL/2012/1 Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie wskazówek metodycznych i formularzy w ramach projektu KIK/25 w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający określił przedmiot zamówienia jako: A. przeprowadzenie ośmiogodzinnych analiz potrzeb ekologicznych w 36 przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o oszacowanie wartości przedsięwzięcia

Zapytanie o oszacowanie wartości przedsięwzięcia Zapytanie o oszacowanie wartości przedsięwzięcia W związku z realizacją przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich projektu pn "Stworzenie bazy danych na temat projektów realizowanych w obszarach zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

(przygotowanie do druku) oraz druk czterech kolejnych (34, 35, 36, 37) numerów (nakład 1000

(przygotowanie do druku) oraz druk czterech kolejnych (34, 35, 36, 37) numerów (nakład 1000 Page 1 of 5 Katowice: Korekta, skład i opracowanie graficzne (przygotowanie do druku) oraz druk czterech kolejnych (34, 35, 36, 37) numerów (nakład 1000 egzemplarzy) czasopisma Komunikacja publiczna. Numer

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA: BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S12 NA ODCINKU PIOTRKÓW TRYBUNALSKI (A1) OPOCZNO (GR.WOJ. ŁÓDZKIEGO I MAZOWIECKIEGO) GMINA ALEKSANDRÓW CZĘŚĆ I Stadium dokumentacji:

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 27 lipca 2010 r. (28.07) (OR. en) 12629/10 ADD 1 TRANS 201

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 27 lipca 2010 r. (28.07) (OR. en) 12629/10 ADD 1 TRANS 201 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 27 lipca 2010 r. (28.07) (OR. en) 12629/10 ADD 1 TRANS 201 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 20 lipca 2010 r. Do: Sekretariat Generalny Rady Unii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU POZNAJ, DECYDUJ, DZIAŁAJ! - ROZWÓJ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ MAŁOPOLSKICH UCZNIÓW I.ORGANIZATOR PROJEKTU

REGULAMIN PROJEKTU POZNAJ, DECYDUJ, DZIAŁAJ! - ROZWÓJ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ MAŁOPOLSKICH UCZNIÓW I.ORGANIZATOR PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU POZNAJ, DECYDUJ, DZIAŁAJ! - ROZWÓJ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ MAŁOPOLSKICH UCZNIÓW I.ORGANIZATOR PROJEKTU 1. Organizatorem projektu Poznaj, decyduj, działaj! - rozwój aktywności obywatelskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014

Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej w roku 2014 Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie Nazwa przedsięwzięcia Nazwa Beneficjenta Instrukcja do Raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO 2 osiągniętej 1 1. Identyfikacja obiektu 1.1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z poważaniem. dr Maciej Dębski. Koordynator merytoryczny projektu DBAM O MÓJ Z@SIĘG

Szanowni Państwo, Z poważaniem. dr Maciej Dębski. Koordynator merytoryczny projektu DBAM O MÓJ Z@SIĘG Szanowni Państwo, cieszymy się, że wyrazili Państwo zainteresowanie wzięciem udziału w projekcie pt. DBAM O MÓJ Z@SIĘG. Zapraszamy Państwa do wspólnej realizacji poświęconych zjawisku uzależnienia od telefonu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ

PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ I. UCZESTNICY PROCESU Stanowisko ds. informacji publicznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi - właściciel procesu Stanowisko ds. promocji Pozostali

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Wirtualna szkoła dostępna szkoła jest realizowany przez na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Województwem Łódzkim,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INTERFEJSU UśYTKOWNIKA PROJEKT WERSJA

PROJEKT INTERFEJSU UśYTKOWNIKA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.5 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PROJEKT INTERFEJSU UśYTKOWNIKA PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA Załącznik nr 8 do SIWZ dla zamówienia publicznego na usługi pn.: Usługa sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym Święte. HARMONOGRAM REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 33/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 33/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie: zakresu zadań i obowiązków w zakresie przekazywania danych do systemu

Bardziej szczegółowo

Fakty i mity procesu oceny oddziaływania na środowisko w projektach drogowych. Analiza wybranych zagadnień prowadząca do wypracowania dobrych praktyk

Fakty i mity procesu oceny oddziaływania na środowisko w projektach drogowych. Analiza wybranych zagadnień prowadząca do wypracowania dobrych praktyk Fakty i mity procesu oceny oddziaływania na środowisko w projektach drogowych. Analiza wybranych zagadnień prowadząca do wypracowania dobrych praktyk 2-dniowe warsztaty dla beneficjentów projektów drogowych

Bardziej szczegółowo

I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia:

I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: PZR-II.7311.7.2015 Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu cywilnego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci projekty mobilności

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci projekty mobilności Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci projekty mobilności Sprawozdawczość Konkurs 2012 Kontrola i sprawozdawczość W trakcie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 8/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 8/2017 BRG/ZRiDK/Kw_1412/ASW/2017 Gdańsk, 22 sierpnia 2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 8/2017 Biuro Rozwoju Gdańska występuje z prośbą o złożenie oferty na: Przeprowadzenie warsztatów dla społeczności lokalnej w

Bardziej szczegółowo

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie w Warszawie Program prac związanych z opracowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Łyny i Węgorapy zgodnie z art. 88s ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo wodne. Zakres planowania w gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... w Pawłowiczkach pomiędzy Urzędem Gminy w Pawłowiczkach reprezentowanym przez : a... z siedzibą w...

UMOWA NR... zawarta w dniu... w Pawłowiczkach pomiędzy Urzędem Gminy w Pawłowiczkach reprezentowanym przez : a... z siedzibą w... UMOWA NR... Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... w Pawłowiczkach pomiędzy Urzędem Gminy w Pawłowiczkach reprezentowanym przez : 1. Wójta Gminy Pawłowiczki mgr inż. Jerzego Treffon zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Opracowały: Renata Gryt i Iwona Miler - konsultantki PODN Wodzisław Śląski, 28 lutego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z poważaniem. dr Maciej Dębski. Koordynator merytoryczny projektu DBAM O MÓJ Z@SIĘG

Szanowni Państwo, Z poważaniem. dr Maciej Dębski. Koordynator merytoryczny projektu DBAM O MÓJ Z@SIĘG Szanowni Państwo, cieszymy się, że wyrazili Państwo zainteresowanie wzięciem udziału w projekcie pt. DBAM O MÓJ Z@SIĘG. Zapraszamy Państwa do wspólnej realizacji badań poświęconych zjawisku uzależnienia

Bardziej szczegółowo