Załącznik Nr 8 do SIWZ Część I - siedliska przyrodnicze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 8 do SIWZ Część I - siedliska przyrodnicze"

Transkrypt

1 BADANIA Załącznik Nr 8 do SIWZ Część I siedliska przyrodnicze OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnyni uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach w zakresie siedlisk przyrodniczych Niniejszy projekt będzie kontynuacją monitoringowych prac terenowych i kameralnych oraz innych prac (np. opracowanie raportu dla Komisji Europejskiej czy opracowanie i wydanie Biuletynu Monitoringu Przyrody) wykonywanych w latach w ramach poprzednich faz (pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej).monitoringir gatunków i siedlisk pityrodniczych ze ccególnynz zntzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w zakresie siedlisk przyrodniczych wyrnienionychwtabeli I wzal. I do OPZ. Spis treści ZASADY OGÓLNE 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ 3 ZADANIE L MONITORING SIEDLISK PRZYRODNICZYCH TERENOWE, OPRACOWANIE WYNIKÓW, ORGANIZACJA SZKOLENIA 3 ZADANIE IA. BADANIA TERENOWE 4 Organizacja proc monitoringowych terenowych i kameralnych 4 Harmono gram wykonywania badań 6 Zakres i sposób prowadzenia badań terenowych 7 ZADANIE lb. OPRAcoWANIE WYNIKÓW 11 Zadanie 181 Opracowanie wyników monitoringu dla pojedynczego siedliska badanego w ramach Projektu 11 Opis prac w ramach wykonaniu Zadaniu ZADANIE IC. ORGANIZACJA SZKOLENIA 13 ZADANIE 2. AKTUALIZACJA STRONY INTERNETOWEJ 14 ZADANIE 3. PILOTAŻOWE WDROŻENIE BAZY DANYCH 51 MGSP W ZAKRESIE RUTYNOWYCH PRAC MONITORINGOWYCH 16 ZADANIE 5. BIULETYN MONITORINGU PRZYRODY PUBLIKACJA 17 ZADANIE 6. WSKAZANIA DLA DALSZEGO MONITORINGU 19 ZADANIE 7. RAPORT KOŃCOWY 21 ZADANIE R. PROJEKT RAPORTU DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ 26 WYNIK 8 A. CZĘŚĆ I PROJEKTU RAPORTU DLA KE 27 WYNIK 8 B. CZĘŚĆ 11 PROJEKTU RAPORTU DLA KE 27 WYNIK 8 C CALOŚĆ PROJEKTU RAPORTU DLA KE 28 WYNIK 8 D. INFORMACJA DLA GUS 29 ZADANIE 9. TŁUMACZENIE METODYK 29 Załaczniki do Opisu przedmiotu zamówienia: Załącznik I. Lista siedlisk przyrodniczych, minimalna liczba stanowisk badawczych, częstotliwość badań, stanowiska uzupełniające Załącznik 2. Schemat opracowania sprawozdania z monitoringu dla pojedynczego typu siedliska przyrodniczego Załącznik 3. Opis zadania Pilotażowe wdrożenie bazy danych 51 MGSP w zakresie rutynowych prac monitoringowych

2 System Zasady ogólne 1. Odpowiedzialność za wykonanie zamówienia Za całość zamówienia tj. za zakres i prawidłowość jego wykonania, jest odpowiedzialny Wykonawca tj. ten, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu i podpisze umowę na jego wykonanie z Zamawiającym tj. Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska. Wykonawca zapewni wykonanie zadań opisanych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia w sposób w nim opisany, w tym zapewni wyniki prac zgodne z wymaganiami zawartymi w tym Opisie. Wszystkie bezosobowe sformulowania użyte w niniejszym dokumencie, np. dana praca zostanie wykonana odnoszą się do Wykonawcy. Pod wszystkimi pracami przekazanymi do odbioru będzie się podpisywał opiekun naukowy pełniący nadzór merytoryczny nad całością projektu. 2. Wyjaśnienie słów kluczowych Słowo MonitoriĄ, jeżeli nie jest napisane inaczej. należ rozumieć jako realizowany dotychczas oraz w ramach niniejszego zamówienia Monitorhzggatunkóu I siedlisk prm rocbżic:ych ze szczegóhn nz zntzglęclnienienz specjalnych obszarów ochrom siedlisk Natura 2000 w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska od 2006 r. w zakresie siedlisk przyrodniczych; Slowo ProiekC jeżeli niejest napisane inaczej, należy rozumieć jako Ainitoringgatzmkóit i siedlisk pr:jrodnkzych ze szczególm nz uwzględnieniem.pecjalm ch ohszaróit ochrony siecutyk Natura 2000 n latach ir zakresie siedlisk przyrodniczych realizowany w ramach niniejszego Zamówienia; Skrót OPZ oznacza Opis Przedmiot,, Zan,óit ienia:. Skrót upz upoważniony przedstawiciel Zamawiającego; Strona internetowa GłOŚ: strona GłOŚ poświęcona Monitoringowi gatuzzkóit i siedlisk przyrodniczych ze szczególny;;z znt zględnienienz specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 przedstrnriq/qca zakres i wyniki dotychczasowych prac. SI MGSP, Baza danych Sł MGSP. System Informatyczny Monitoringu Gatz,nkóit i Siedlisk Przyrodniczych; raporty roczne inaczej formularze terenowe, które są wypełniane wynikami monitoringu określane w przewodnikach metodycznych, o których mowa w dalszej części OPZ. 3. Forma ustaleń Wszelkie uzgodnienia, o których mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia będą ważne tylko wtedy, gdy będą prowadzone przynajmniej w formie zwyklej poczty elektronicznej. 4. Opiniowanie dokumentów Na wniosek iw terminie ustalonym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca zaopiniuje projekty aktów prawnych lub inne dokumenty odnoszące się do Monitoringu, raportu dla Komisji Europejskiej lub stanu przyrody czy działań mogących jego dotyczyć. 2

3 5. Przekazanie Wykonawcy wyników Monitoringu z lat Zamawiający niezwlocznie po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy wyniki z Monitoringu z lat w formie elektronicznej w formacie PDF, shp, Excel, Word lub innej. Przekazane dane mogą być wykorzystane tylko na potrzeby realizacji Projektu. 6. Przekazywanie Zamawiającemu danych na żądanie Wykonawca na prośbę upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, w terminie 7 dni kalendarzowych, chyba, że upoważniony przedstawiciel Zamawiającego, uzgodni inaczej w przypadku gdy będzie to wymagało więcej czasu, przygotuje i prześle do niego drogą elektroniczną żądane informacje dotyczące wyników i zakresu realizacji Projektu, atakże innych wyników Monitoringu w uzgodnionym z nim formacie (np. PDF, shp, Excel, Word, itp.). 7. Forma elektroniczna przekazywania wyników Formaty przekazywania wyników w wersji elektronicznej mogą ulec zmianie w stosunku do określonej iy OPZ, po uzgodnieniu tego z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego. 8. Udział w konferencjach i publikacje naukowe Na wniosek upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca na własny koszt (opłata konferencyjna, dojazd, noclegi, wyżywienie) weźmie udział w konferencjach i warsztatach krajowych i zagranicznych (w zależności od potrzeb wygłosi referat lub przygotuje i wygłosi prezentację, przedstawi poster, a także napisze artykuł w ramach materiałów pokonferencyjnych). 9. Propozycja przetłumaczenia na język angielski metodyk siedlisk przyrodniczych Wykonawca zaproponuje 3 siedliska przyrodnicze do przetłumaczenia na język angielski już opublikowanych w ramach Monitoringu metodyk, wraz z uzasadnieniem, w terminie do dnia I lutego 2016 r. Dokonując wyboru typu siedlisk, Wykonawca będzie mial na względzie użyteczność tłumaczenia. W tym celu przy wyborze zaproponuje typy siedlisk, które występują w znacznej powierzchni również w innych krajach UE lub występują w tych krajach i są szczególnie cenne. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ Zadanie 1. Monitoring siedlisk przyrodniczych badania terenowe, opracowanie wyników, organizacja szkolenia Cele zadania: zbadanie stanu ochrony, w tym trzech jego parametrów; powierzchni, specyflcznej struktury i hsnkcji, perspektyw ochrony, wybranych siedlisk przyrodniczych oraz jego porównanie z poprzednimi latami i opracowanie wniosków dotyczących ich ochrony; uzyskanie danych, które posłużą do oceny stanu ochrony na poziomie regionu biogeograficznego, w tym trzech jego parametrów: powierzchni, specyficznej struktury i funkcji, perspektyw ochrony; doskonalenie opracowanych metodyk badawczych; 3

4 spójność wyników Monitoringu %ykonywanego w ramach PMŚ z wynikami monitoringu wykonywanego na poziomie obszarów Natura 2000w ramach realizacji planów ochrony i zadań ochronnych obszarów Natura 2000 będących w gestii służb ochrony przyrody. Opis zadania: 1) 1A. Badania terenowe 2) IB. Opracowanie wyników 3) IC. Organizacja szkolenia Zadanie 1A. Badania terenowe W ramach zadania I A zostaną wykonane terenowe monitoringowe prace na stanowiskach, opracowane wyniki. w tym dokonane oceny wskaźników, aktualnych oddziaływań i przewidywanych zagrożeń, a na ich podstawie oceny parametrów. z kolei w oparciu o które zostaną dokonane oceny stanu ochrony na poziomie stanowisk. a jeżeli wybór i liczba stanowisk będą reprezentatywne dla obszarów Natura to również dla obszarów Natura Wyniki prac terenowych zostaną wpisane do formularzy z prac terenowych oraz przekazane w sposób umożliwiający ich umieszczenie w bazie danych (bezpośrednie wprowadzenie do bazy danych lub w innej formie uzgodnionej z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego. Organizacja prac monitoringowych terenowych i kameralnych Prace monitoringowe będą zorganizowane na czterech poziomach: 1) instytucja koordynująca, w tym 2) koordynatorzy główni. 3) koordynatorzy krajowi Monitoringu określonego siedliska oraz 4) eksperci lokalni. Poniżej przedstawiony jest minimalny zakres działań, które będą ykonywane na poszczególnych poziomach. Instytucja koordynująca będzie koordynowala calość Monitoringu siedlisk przyrodniczych i będzie odpowiedzialna za całość Monitoringu. w tym zakres i prawidlowość wykonywanych prac w ramach Projektu; powola koordynatorów glównych i przyporządkuje im określone siedliska przyrodnicze, powola koordynatorów krajowych do poszczególnych siedlisk przyrodniczych będących specjalistami od tych siedlisk przyrodniczych; powola ekspertów lokalnych w porozumieniu z koordynatorami krajowymi; będzie sprawowała bezpośredni nadzór m.in. nad prawidłowością opracowania wyników Monitoringu tj. sprawozdań i innych opracowań stanowiących wyniki Monitoringu; będzie sprawowała bezpośredni nadzór nad prawidłowością opracowania projektów raportów dla Komisji Europejskiej (Zadanie Nr 8); będzie gromadziła dane przesiane przez koordynatorów krajowych oraz sprawowała bezpośredni nadzór nad prawidlowością ich zapisu: w ramach Zadania I i 3 będzie sprawowała nadzór merytoryczny nad całym systemem Sł MGSP tj. obejmującym dane z monitoringu lat

5 Koordynator główny ds. siedlisk przyrodniczych leśnych będzie nadzorować prace koordynatorów krajowych, w zakresie siedlisk przyrodniczych leśnych; będzie weryfikować opracowania sporządzane w ramach wyników prac w zakresie siedlisk leśnych; będzie odpowiedzialny za prawidłowość i kompletność wypełnionych formularzy terenowych i będą je akceptować, jako drugi stopień kontroli w przypadku stanowisk, a pierwszy w przypadku obszarów Natura Koordynator główny ds. siedlisk przyrodniczych nieleśnych lądowych będzie nadzorować prace koordynatorów krajowych. w zakresie siedlisk nieleśnych lądowych, w tym przekazywanie danych w formularzach terenowych; będzie weryfikować opracowania sporządzane w ramach wyników prac w zakresie siedlisk nieleśnych lądowych; będzie odpowiedzialny za prawidlowość i kompletność wypełnionych formularzy terenowych i będą je akceptować, jako drugi stopień kontroli w przypadku stanowisk, a pierwszy w przypadku obszarów Natura Koordynator główny ds. siedłisk przyrodniczych wodnych nieobjętych przez pozostałych koordynatorów głównych będzie nadzorować prace koordynatorów krajowych w zakresie siedlisk nieleśnych wodnych, w tym przekazywanie danych w formularzach terenowych, będzie weryfikować opracowania sporządzane w ramach wyników prac w zakresie siedlisk nieleśnych wodnych; będzie odpowiedzialny za prawidłowość i kompletność wypełnionych formularzy terenowych i będą je akceptować, jako drugi stopień kontroli w przypadku stanowisk, a pierwszy w przypadku obszarów Natura 2000, jak to jest też wspomniane w opisie wyniku 1B2. Koordynatorzy krajowi będą odpowiedzialni za prawidłowość wykonywanych prac przez ekspertów lokalnych, w tym będą sprawować nadzór merytoryczny; zweryfikują dane przesłane od ekspertów lokalnych, dokonają oceny lub oszacują ocenę stanu ochrony oraz jego parametrów na poziomie regionu biogeograficznego, a także na poziomie specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, jeżeli liczba i dobór stanowisk badawczych będą dla nich reprezentatywne; zaproponują ewentualne propozycje koniecznych zmian w metodykach, w tym zmianę zapisów w przewodnikach metodycznych w formie do umieszczenia na stronie internetowej wraz z uzasadnieniem opierając się m.in. na uwagach ekspertów lokalnych w zależności od wypracowanych procedur w ramach Zadania 3 Monitoringu siedłisk przyrodniczych wykonywanego w ramach PMŚ, sprawdzą poprawność zmigrowania danych lub wprowadzą wyniki monitoringu do Sl MGSP w zakresie wyników w skali obszarów Natura 2000 dla koordynowanych przez nich typów siedlisk, jak to jest też wspomniane w opisie wyniku 1B2. Dopuszczalne jest, aby koordynator główny pełnii jednocześnie rolę koordynatora krajowego (dla maksimum 10 siedlisk) i eksperta lokalnego, jednak tylko w przypadku gdy danego roku będzie 5

6 monitorował jako ekspert lokalny maksimum S stanowisk tego samego typu siedliska przyrodniczego. Dopuszczalne jest również, aby koordynator krajowy pełnii rolę eksperta lokalnego, jednak tylko w przypadku gdy danego roku będzie monitorował jako ekspert lokalny maksimum 10 stanowisk tego samego typu siedliska przyrodniczego. Eksperci lokalni będą prowadzić badania monitoringowe zgodnie z zapisami w przewodnikach metodycznych z uwzględnieniem modyfikacji metodyk i zaleceń koordynatora krajowego i instytucji koordynującej; zaproponują ewentualne konieczne zmiany w metodyce; wypełnią formularze monitoringowe, przygotowane przez koordynatora krajowego w porozumieniu z instytucją koordynującą i prześlą je do koordynatorów krajowych oraz instytucji koordynującej; w zależności od wypracowanych procedur w ramach Zadnia 3 Monitoringu siedlisk przyrodniczych wykonywanego w ramach PM Ś. sprawdzą poprawność zmigrowania danych lub wprowadzą wyniki monitoringu do SI MGSP w zakresie monitorowanych przez nich stanowisk, jak to jest też wspomniane w opisie wyniku 1B2. Spotkania z ekspertami lokalnymi lub koordynatorami krajowymi W ramach prac koordynacyjnych, w razie takiej potrzeby, na koszt Wykonawcy zostaną zorganizowane spotkania wykonawców przedsięwzięcia w celu wymiany doświadczeń lub przeprowadzone szkolenia. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego będzie powiadamiany z min. tygodniowym wyprzedzeniem o terminach planowanych szkoleń i innych grupowych spotkaniach z ekspertami lokalnymi lubkoordynatorami krajowymi w sprawiewykonywania Monitoringu tak, aby móglwnich uczestniczyć. Powiadomienie wlaśeiwych podmiotów przed rozpoczęciem badań Wykonawca przed rozpoczęciem obserwacji obowiązany jest do pisemnego powiadomienia o nich zarządzających obszarem, w tym: wlaściwych slużb leśnych zarządzających obszarem, na którym będą one wykonywane oraz właściwe służby ochrony przyrody w tym; regionalnych dyrektorów lasów państwowych (ze wskazaniem nadleśnictw). regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, dyrektorów parków narodowych. W ramach sprawozdania z Monitoringu, Wykonawca prześle do Zamawiającego kserokopie ww. powiadomień oraz ich zestawienie. Harmonogram wykonywania badań Harmonogram wykonywania badań będzie w miarę możliwości zgodny z określonym w Zał. I do OPZ oraz do podanej tam częstotliwości badań. W przypadku braku możliwości zastosowania się do zaproponowanych terminów, Wykonawca poda uzasadnienie w Sprawozdaniu zbiorczym z badań terenowych. Metodyki badawcze 1) Wykonawca zastosuje metodyki badawcze opisane w niżej wymienionych publikacjach dostępnych na stronie internetowej GIOŚ metodyczne 6

7 a) Mróz W. (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik Metodyczny. Część pierwsza. Biblioteka Monitoringu Środowiska. GIOŚ, Warszawa b) Mróz W. (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik Metodyczny. Część druga. Biblioteka Monitoringu Środowiska. GIOŚ, Warszawa 2012, c) Mróz W. (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik Metodyczny. Część trzecia. Biblioteka Monitoringu Środowiska. GłOŚ, Warszawa d) Projektowana jest publikacja: Mróz W (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik Metodyczny. Część czwarta Biblioteka Monitoringu Środowiska. GłOŚ. Warszawa 2015 w formie papierowej i na stronie internetowej: oraz na stronie internetowej: w przypadku. gdy nie będzie ona jeszcze opublikowana na ww. stronie internetowej Lub w formie książkowej. przekażeją niezwiocznie Wykonawcy upz wraz z uwzględnieniem modyfikacji przedstawionych na tej stronie lub przekazanych niezwłocznie po podpisaniu umowy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Uwa2a: na opublikowanych książkowych wersjach przewodników brak jest wszystkich obowiązujących modyfikacji. 2) Oznaczenie lokalizacji Położenie stanowisk zostanie przedstawione: opisowo. na szkicu sytuacyjnym. zlokalizowane za pomocą odbiornika GPS stosownie do wymagań określonych w przewodniku metodycznym w postaci: o punktów, z opisem. wjakiej części stanowiska się znajdują, o linii (transektów) o obszarów tak, aby zapewnić porównywalność danych uzyskiwanych w kolejnych etapach Monitoringu poprzez zapewnienie tej samej lokalizacji badań. w tym miejsca badań poszczególnych wskaźników dla stanowiska, jeżeli są one różne: W przypadku konieczności aktualizacji pomiarów dokonanych przy użyciu GPS. wyniki tych pomiarów i inne zaktualizowane informacje dot. lokalizacji zostaną zapisane w formularzu badań terenowych. Zakres i sposób prowadzenia badań terenowych W ramach Projektu będzie monitorowanych minimum 67 typów siedlisk przyrodniczych na min stanowiskach, zgodnie z harmonogramem umieszczony w Zal. nr I do OPZ przy założeniu, że część tych samych typów siedlisk przyrodniczych może być monitorowana więcej niż w jednym roku. Lista typów siedlisk przyrodniczych (minimalny zakres), które będą monitorowane w poszczególnych latach wraz z minimalną liczbą stanowisk badawczych, na których będą monitorowane, określona jest w Za?. J do OPZ. W przypadku braku możliwości zastosowania się do nich, Wykonawca poda stosowne uzasadnienie w sprawozdaniu zbiorczym z danego roku badań jednak z zastrzeżeniem, że w latach rocznie zbada siedliska na min. 990 stanowiskach, a w roku 2015 na min. 210 stanowiskach. Dokładne lokalizacje stanowią część wyników prac, które Wykonawca otrzyma (przynajmniej w plikach shp) od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy. 7

8 Dopuszczalne jest niemonitorowanie do I % spośród stanowisk przeznaczonych do monitoringu zgodnie z umową jednak tylko z przyczyn losowych niezależnych od Wykonawcy i tylko pod warunkiem, że łączna minimalna liczba monitorowanych stanowisk badawczych siedlisk przyrodniczych w Proj ekcie nie będzie mniejsza niż o 10 stanowisk, a brak możliwości Monitoringu siedliska przyrodniczego na takim stanowisku w danym roku. Wykonawca uzasadni w sprawozdaniu z monitoringu. Lista siedlisk przyrodniczych (minimalny zakres), które będą monitorowane wraz z minimalną liczbą stanowisk, na których będą monitorowane siedliska określona jest w Tabeli I w Zal. I do OPZ. Zostaną sporządzone raporty tj. wypełnione formularze z prac terenowych zgodnie z metodykami wypracowanymi i opublikowanymi na stronie internetowej; z uwzględnieniem ewentualnych modyfikacji umieszczonych tam wprowadzonych po uzgodnieniu z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego. Na podstawie ww. formularzy z prac terenowych zostaną opracowane wyniki z prac terenowych Monitoringu glównie w formie sprawozdań. Obserwacje będą prowadzone na: 1) tych samych stanowiskach, na których Monitoring byl już prowadzony z wylączeniem stanowisk. którwch listę przekaże upoważniony przedstawiciel Zamawiającego niezwlocznie po podpisaniu umowy: dokladne lokalizacje (wspólrzędne geograficzne stanowisk) stanowią część wyników prac, które Wykonawca otrzyma od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego niezwiocznic po podpkaniu urnowy. 2) stanowiskach uzupelniąjących w lokalizacji orientacyjne określonej w Tabeli 2 w Zal. I do OPZ; Dokladna lokalizacja stanowisk uzupelniających dla siedlisk przyrodniczych będzie przez Wykonawcę tak wybrana, aby; lącznie wyniki ze wszystkich stanowisk dla danego siedliska przyrodniczego prezentowały region biogeograficzny, w miarę możliwości można było porównać stan siedlisk występujących w sieci Natura 2000 i poza nią, reprezentowane byly stanowiska zarówno z dobrze. jak i slabiej zachowanymi siedliskami. Wynikami Zadania JA będą następujące prace: Wynik lal. Sprawozdanie zbiorcze z przeprowadzonych badań terenowych, w którym będą zawarte informacje podsumowujące prace i ich wyniki zbiorowo dla wszystkich siedlisk przyrodniczych monitorowanych w danym roku, w następujących częściach: a) Zestawienie siedlisk przyrodniczych i liczby stanowisk monitorowanych w danym roku wraz z wynikami badań (oceny parametrów i stanu ochrony). 8

9 b) Trzy następujące zestawienia stanowisk wraz z ich lokalizacją i wynikami ocen, każde z podziałem na grupy siedlisk zgodnie z Dyrektywą Siedliskową. bi Zestawienie wszystkich badanych stanowisk dotychczas w Projekcie wraz z ich lokalizacją i ostatnimi wynikami ocen stanu ochrony,jego parametrów i wskaźników wersja rozszerzona: nr identyfikacyjny stanowiska, nr identyfikacyjny stanowiska, nazwa stanowiska, nazwa i powierzchnia obszaru Natura 2000, kraina geograficzna tylko wtedy, gdy stanowisko nie jest położone na obszarze Natura 2000 region biogeograficzny współrzędne geograficzne podane zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w przewodnikach metodycznych, umożliwiające powtórzenie badań na tym samym miejscu, polożenie administracyjne tj. województwo, powiat, gmina, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych (RDLP), nadleśnictwo lub park narodowy, park krajobrazowy, rezerwat przyrody, kategoria własności (Skarb PaństwaAyłasność prywatna) rok badań, kolumna z informacją o usunięciu stanowisk (wyróżnienie graficzne tych stanowisk); ostatnie wyniki Monitoringu w wersji podstawowej, ze wszystkich badanych dotychczas stanowisk tj. oceny stanu ochrony ijego parametrów dla ostatniego roku badań danego stanowiska, wyniki otrzymane w ramach Proj ektu wyróżnione graficznie, b2. Zestawienie stanowisk wraz z ich lokalizacją i ostatnimi wynikami ocen stanu ochrony, jego parametrów i wskaźników z Monitoringu ze wszystkich badanych dotychczas stanowisk wersja rozszerzona: jak w punktorach bi, ostatnie wyniki Monitoringu w wersji rozszerzonej, ze wszystkich badanych dotychczas stanowisk tj. oceny stanu ochrony ijego parametrów oraz wskaźników (z podaniem nazw tych wskaźników oraz ich numerów) dla ostatniego roku badań danego stanowiska, wyniki otrzymane w ramach Projektu wyróżnione graficznie; b3. Zestawienie stanowisk wraz z ich lokalizacją i wszystkimi dotychczasowymi wynikami ocen w ramach Monitoringu w wersji rozszerzonej, ze wszystkich badanych dotychczas stanowisk: jak w punktorach bi wszystkie dotychczasowe wyniki Monitoringu w wersji rozszerzonej, ze wszystkich badanych dotychczas stanowisk tj. oceny stanu ochrony i jego parametrów oraz wskaźników (z podaniem nazw tych wskaźników oraz numerów) ze wszystkich lat badań, wyniki otrzymane w ramach Projektu wyróżnione graficznie, kolumna z uwagami odnośnie porównywania ocen (np. informacja o zmianie waloryzacji czy innych zmianach w metodyce). c) Zestawienie liczby stanowisk badawczych dla danego siedliska monitorowanych wdanym roku z liczbą planowaną w umowie, z podzialem siedlisk na grupy zgodnie z Dyrektywą Siedliskową, wykazanie ewentualnych różnic z wyjaśnieniem ich przyczyn (np. będą monitorowane w dalszych latach trwania Proj ektu lub inne przyczyny); 9

10 d) Zestawienie wykonawców: wg typów siedlisk przyrodniczych (w osobnych rubrykach: koordynatorzy główni, koordynatorzy krajowi i eksperci lokalni) w kolejności wg podziału badanych siedlisk stosowanej w Dyrektywie Siedliskowej.; wg nazwisk z informacją.jaką rolę pełni dana osoba i wobecjakich typów siedlisk e) Informacja o ewentualnym wykorzystaniu wyników z irmych projektów, w tym: nazwa tego projektu. instytucji, jakie wyniki zostaly wykorzystane (np. dane dotyczące danego wskaźnika), czy otrzymano je bezpłatnie; wszystkie ww. informacje będą odniesione do każdego ze źródeł, O Informacja o przesłaniu do zarządzających terenem powiadomień o zamiarze przeprowadzania Monitoringu tj. informacja, ile osób wyslalo powiadomienia, w sprawie Monitoringu jakich siedlisk przyrodniczych i do jakich podmiotów wraz z kserokopiami powyższych pism. g) Informacjeo przeprowadzonych szkoleniach podwykonawców lub ich braku. Forma pizekćzzatiia JĘy,;ikzw JAJ Sprawozdanie zbiorcze z Monitoringu: wyniki lal a, cg z wjątkiem kserokopii powiadomień (dot. wyniku lafl ir dni/m w 2 eg:emplar:ach i ii iren]! elekironicnej ii fbrmacie Word na płycie CD/D yd ir 3 eg:ei;zpiarz ch kserokopie powiadomień (dot. wyniku I Al O tylko ii hery/i elekrronicnę/ w/brmacie PDF iw pli;ckź CD/D VD 1% 3 egeiiiphicacli, wynik lal, h) tylko ii nery/i elekironiciwj n formacie Excel mi płycie ( D/DVD ii 3 egzen ijia,ta eh Terminy przekazania Wyników lal do odbioru są przedstawione przy wyniku 1A2 Wynik l.a2 Wypelnione raporty roczne z badań terenowych dla siedliska zgodnie z formularzami (tzw. raportami rocznymi lub terenowymi) opisanymi w ww. przewodnikach metodycznych Uak napisano wyżej, dopuszczalne są drobne modyfikacje. ale tylko po uzgodnieniu z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego lub na jego wniosek) oraz instrukcjami udzielonymi przez koordynatorów do poszczególnych siedlisk przyrodniczych w porozumieniu z instytucją koordynującą tj. raporty roczne dla siedliska na stanowisku, raporty roczne dla siedliska na obszarze Natura 2000, oraz zdjęcia monitorowanych stanowisk i mapki sytuacyjne. inne potrzebne wg Wykonawcy załączniki. W raportach terenowych ze stanowisk i obszarów Natura 2000 będą również umieszczone opisy zaobserwowanych zmian w stosunku do poprzednich badań przedstawiające nie tylko informacje o ewentualnej zmianie ocen: wskaźników/parametrów/stanu ochrony/oddzialywań czy zagrożeń lecz również krótkie wyjaśnienie o stwierdzonych, w związku z tymi zmianami, zachodzących procesach przyrodniczych oraz innych zmianach, w tym opis zachodzących procesów przyrodniczych nawet jeżeli na tym etapie ekspert jeszcze nie zmienil ocen) 10

11 Forma przekazania Wyniku 1A2 Tylko u wersji elektronicznej iyfornzcwie PDF nap/wie CD11D VD w2 egzenzpknzach Terminami przekazania Wyników lal i 1A2 do odbioru będą: Rok Wynik lal i 1A2 (Prace terenowe: pliki i opracowanie) Rok Wynik lali 1A2 (Prace terenowe: pliki i opracowanie) Rok Wynik lal i 1A2 (Prace terenowe: pliki i opracowanie) Rok Wynik lal i 1A2 (Prace terenowe: pliki i opracowanie) Zadanie lb. Opracowanie wyników Wynikami Zadania IB będą: Zadanie ibl Opracowanie wyników monitoringu dla pojedynczego siedliska badanego w ramach Projektu Wynik ibl Sprawozdanie z monitoringu dla poszczególnych typów siedlisk przyrodniczych badanych w ramach Projektu Opis prac w ramach wykonania Zadania IBl Wykonawca opracuje Sprawozdanie z Monitoringu poszczególnych typów siedlisk przyrodniczych badanych w ramach Proj ektu skladające się z pojedynczych Sprcni ozdczń z monitoringu pojedynczego typu siedliska przyrodniczego badanego iy ramach Projektu na podstawie formularzy z prac terenowych aktualnych i z lat poprzednich. Przy czym lączne wyniki monitoringu dla danego typu siedliska ze wszystkich lat trwania Projektu opracuje w ostatnim roku kończącym badania monitoringowe danego gatunku w ramach Projektu. Dokladny obowiązujący zakres i sposób opracowania powyższych informacji określony jest w Zal. 2 do OPZ pn. Schemat spraityzdania z monitoringu dla pojedynczego typu siedliska przyrodniczego. Dopuszczalne są drobne modyfikacje ww. załącznika, jednak tylko pod warunkiem uzgodnienia ich przed ich zastosowaniem, z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego prace zgodnie z opisem wynikulb2c Wykorzystanie wyników innych prac prowadzonych poza Proj ektem W niektórych szczególnych przypadkach, gdy badania nad danym siedliskiem będzie prowadzil inny wykonawca stosując obowiązującą metodykę dla PMŚ, w celu niedublowania prac możliwy jest zakup danych w ramach niniejszego przedsięwzięcia lub, jeżeli to będzie możliwe, ich wykorzystanie bezplatne. Wykorzystanie wyników innych pracjest uwzględnione w sprawozdaniu (Zalącznik nr 2 do OPZ). Forna przekazania Wyniku J.B1 Wdruku iy 2 egzemplarzach i ir wersji elektronicznej wfonnacie Word na plycie w 3 egzemplarzach. Terminy przekazania wyników Zadania ibl są przestawione przy wyniku 1B2: 11

12 Zadanie 1B2 Przygotowanie i przekazanie wyników monitoringu siedlisk, które mają formę wyłącznie elektroniczną Wynik ibl Zestawienia i załączniki przygotowane w ramach monitoringu siedłisk przyrodniczych Wynik ł.b2 a. al) Uzupelnione o wyniki Projektu uzyskane w danym roku arkusze kalkulacyjne Excel zawierające wyniki badań z Monitoringu dki stanowisk i obszarów Natura 2000 (takiejak w formułarzu terenowym zgodnie z zapisami w ww. przewodnikach metodycznych wydanych przez łoś ewentualnie uaktualnione poprzez modyfikacje). Po zakończeniu monitoringu danego typu siedłiska. uzupelnienie obejmie również oszacowane oceny stanu ochrony siedliska na poziomie regionu biogeograficznego. Struktura i zawartość arkuszy kałkulacyjn\ch zostanie zaproponowana przez Wykonawcę również w ramach zadania 3 dot. bazy danych MGSP i uzgodniona z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego (może zaistnieć konieczność retrospektywnego przekształcenia danych porównawczych. np. dodanie nr kolumny z nr etapu), arkusze te będą przygotowane osobno dła poszczegółnych typów siedłisk i dostosowane do schematu określonego w.planie zarządzania bieżącymi wynikami monitoringu. Struktura i zawartość arkuszy kalkulacyjnych zostanie zaproponowana przez Wykonawcę również w ramach zadania 3 dot. Sł MGSP i uzgodniona z upoważnionym przedstawiciełem Zamawiającego (może zaistnieć konieczność retrospektywncgo przekształcenia danych porównawczych, np. dodanie nr kolumny z nr etapu). w tym będą arkusze przygotowane osobno dla poszczególnych gatunków i dostosowane do schematu określonego w..plunie :wtq±cmici bie±aei mi wynikami inonkoihigu a2) Zestawienie (uzgodnione z upz w trakcie trwania urnowy, przed jego wykonaniem) zawierające m.in. imiona i nazwiska poszczególnych osób biorących udzial w Projekcie w danym roku, adresy , nr tel.. przewidywany okres aktywności użytkowników w Sł MGSP. poziom uprawnień. koordynowane/monitorowane gatunki zwierząt oraz koordynowane/monitorowane stanowiska h. Relacyjna baza danych Access z wynikami Monitoringu uzupełniana o wyniki z danego roku. W trakcie trwania Projektu upz może uzgodnić zaprzestanie uzupełnianie danych o kolejne wyniki monitoringu. c. Wyniki monitoringu siedlisk przyrodniczych wprowadzone do Sł MGSP Zamawiającego w Projekcie uzupełnione o dane z ostatniego roku oraz zweryfikowane dane z łat poprzednich (w ramach weryfikacji danych z łat poprzednich, co jest opisane w Organizacji prac monitoringowych, terenowych i kameralnych): bezpośrednio przez ekspertów łokalnych w zakresie stanowisk i koordynatorów krajowych w zakresie obszarów Natura 2000 łub inne osoby w uzgodnieniu z upz w formie plików przygotowanych do importu (np. wzór formułarza csy/ xłs) zgodnie z uzgodnieniem z upz, co będzie związane z aktualnym funkcjonowaniem 51 MGSP d. Dane przestrzenne, jako warstwy shapeflle przedstawiające lokalizacje stanowisk badawczych typów siedlisk przyrodniczych wraz z oceną wskaźników, parametrów stanu ochrony i stanu ochrony (tzw. oceny ogółnej), współrzędnymi, w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych. ł992 (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r., poz. 821) przygotowane łącznie dla całego kraju oraz dla każdego parku narodowego i województwa 12

13 osobno obejmujące tylko ich obszar. Lokalizacja będzie podana w dwóch wersjach warstw przedstawiających poszczególne stanowisko dl jako punkt, d2 jako punkt i/lub transekt (co najmniej 3 punkty: początek środek i koniec) i/lub obszar (co najmniej 4 punkty) chyba, że upoważniony przedstawiciel Zamawiającego uzgodni inaczej przed rozpoczęciem prac (dot. pkt d2). e) Wszystkie pozostale pliki stanowiące wyniki prac monitoringowych (w tym zdjęcia i mapki sytuacyjne). Forma przekazania Wyniku 1B a tylko iy wersji elektronicznej naplycie CD/D VD w2 egz. wformacie Excel, l.b2 b tylko w wersji elektronicznej na płycie CD/D VD ii 2 egz. wjbrniacie Access,, 1.B2 c tylko it wersji elekironiczncj ir technologii Oracle ir fonii/e uzgodnionej z upoważnionym przedstmyicielem Zanzmi iajqcego (izp. jeśli zrzut, to u formie pliku eksportu lub narzędzia datadump) 1.82 d tylko iy wersji elektronicznej na płycie CD/D VD wfornzacie shp; będą opracoii ane: dla ca/ego kraju w 3 egzemplarzach, dla każdego parku narodoitego i województii a ograniczone cło ich obszaru po I płycie (16 woj PN = 39 płyt) oraz zebrcme razem na J płycie ( dla GIOŚ) w 3 egzemplarzach e tylko w wersji elektronicznej na płycie CD/D VD ii 2 egz. w odpmyiednhnjbnnacie np. PDF,jpg Terminami przekazania Wyników 181 i 182 do odbioru będą: Rok 2016 e Wynik 181 i 182 (Opracowanie wyników: pliki i opracowanie) Rok Wynik 181 i 182 (Opracowanie wyników: pliki i opracowanie) Rok 2018 f Wynik 181 i 182 (Opracowanie wyników: pliki i opracowanie) Rok2019 g Wynik IBl i 1B2 (Opracowanie wyników: pliki i opracowanie) Zadanie 1C. Organizacja szkolenia Zakres i Cel Zadania Przedstawienie metodyki Monitoringu gatunków roślin,zwierząt i siedlisk przyrodniczych w teorii i w praktyce oraz konsultacje i dyskusje dotyczące wykonywania Monitoringu w skali kraju i obszarów Natura Jest to niezbędne ze względu na potrzebę integracji Monitoringu na poziomie regionu biogeograficznego i obszaru Natura 2000, prawny obowiązek prowadzenia Monitoringu, opracowania zadań ochronnych i planów ochrony tych obszarów zgodnie z metodyką GIOŚ, a tym samym dla zapewnienia spójności wyników badań na obu poziomach. Wykonawca zapewni dostarczenie wydruku prezentacji wszystkim uczestnikom szkolenia przed ich rozpoczęciem lub przekaże prezentację do Wykonawcy w zakresie siedlisk przyrodniczych. Opis prac w ramach wykonania Zadania 1C Wykonawca na swój koszt zorganizuje 1,5 dniowe warsztaty dla ok. 30 do 50 osób, na których zostanie przedstawiona metodyka. 13

14 zwierząt. Opis Zadania 2K Wykonawca przygotuje wyniki Zadania 2 w zakresie prac wykonanych w ramach Projektu podsumuje wyniki wszystkich prac monitoringowych uwzględniając wyniki badań stosownie: w 2016 zł za rok 2015, w 2017 za rok 2016, w 2018 za rok 2017, a w ostatnim roku Wykonawca zapewni udział specjalistów w zakresie siedlisk przyrodniczych w szkoleniu na koszt Wykonawcy przez cały okres szkolenia. w tym przedstawienia przez nich prezentacji i przeprowadzenia szkolenia w terenie zm onitoringu siedlisk przyrodniczych. Wykonawca sfinansujew porozumieniu z Wykonawcami Monitoringu w zakresie roślin zwierząt (nocleg i wyżywienie) pełne uczestnictwo specjalistów w zakresie omawianych na szkoleniu gatunków roślin i zwierząt stosownie do zaakceptowanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego zakresem szkolenia. W ramach organizacji szkolenia, Wykonawca wyśle zaproszenia do RDOŚ i parków narodowych i innych zainteresowanych adresatów, po uzgodnieniu z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego uzyska nieautomatyczne zapewnienie, że zaproszenie zostalo odczytane, przekaże uczestnikom wydruk prezentacji na początku szkolenia, zorganizuje terenowe warsztaty monitoringowe, zapewni czas na dyskusję. min.l nocleg. 2 obiady, I kolacja. I śniadanie i przerwy kawowe z kawą. herbatą, napojami zimnymi i ciasteczka. Program, miejsce oraz dokladny termin szkolenia na min. 3 tygodnie, przed jego zorganizowaniem, zostanie uzgodniony z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego. Wynik l.c Sprawozdanie z warsztatów w zakresie siedlisk przyrodniczych zawierające m.in. prezentacje oraz informacje i wnioski z dyskusji również dostarczone do Wykonawcy monitoringu siedlisk przyrodniczych oraz wydruk obejmujący cale warsztaty (zakres roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych). Forma ptcka:ania U j nikn IC IJ yc/r,ęk ż ltcpsja (fk kirq)2icl?(? OdpOl% k (JIflO Hfofl?l(1k(c/, VorŁUPo%yrPainh/pItcszząki1t uł;1 di PDF na p!yek ( D/DyD W 3 egn?i;zpiacach. Terminem przekazania Wyników 1C do odbioru będzie: Rok Wynik IC (sprawozdanie z warsztatów) 2019 z roku W 2019 roku przygotuje również informację o wynikach raportu dla KE. 14 Zadanie 2. Aktualizacja strony internetowej Cel Zadania Poinformowanie slużb ochrony przyrody, innych służb gospodarujących i zarządzających obszarami przyrodniczymi, zainteresowane środowisko naukowe, organizacji pozarządowych oraz osób prywatnych o prowadzonych pracach i otrzymanych wynikach w zakresie Monitoringu siedlisk przyrodniczych, w tym popularyzacja wiedzy o stanie polskiej przyrody. Przedstawienie na stronie internetowej informacji przygotowanych przez Wykonawcę monitoringu siedlisk przyrodniczych oraz wykonawców monitoringu gatunków roślin oraz monitoringu gatunków

15 Przekazane pliki pozwolą na zaktualizowanie strony m.in. w zakresie informacji o zastosowanej metodyce, organizacji monitoringu, wykonanych pracach oraz uzyskanych wynikach Monitoringu i raportu dla Komisji Europejskiej. Język używany na stronie internetowej będzie przystępny dla szerokiego grona odbiorców niespecjalistów. Na stronie nie będą udostępniane informacje wrażliwe, których przekazanie może być zagrożeniem dla ochrony przyrody jak np. dokładny opis lokalizacji stanowisk unikalnych siedlisk pozwalający na ich identyfikację w terenie. Wykonawca na wlasny wniosek po uzgodnieniu z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego lub na jego wniosek. dokona także zmian. uzupełnień lub ewentualnych modyfikacji prezentacji calego Monitoringu (od 2006 roku) plików do umieszczenia na stronie. Na wniosek upoważnionego przedsta%\iciela Zamawiającego. Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu inne dane dotyczące Projektu do umieszczenia na stronie internetowej. Na każdej stronie dokumentów PDF. Wykonawca umieści znaczek copyright GłOŚ oraz źródlo finansowania NFOŚiGW. Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu wszystkie niezbędne pliki do aktualizacji calej strony internetowej w zakresie siedlisk przyrodniczych. Opis Zadania 2 B Wykonawcy monitoringu gatunków roślin oraz monitoringu gatunków zwierząt uzyskają akceptację strony internetowej przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. a następnie przekażą pliki Wykonawcy. Następnie Wykonawca przygotuje wszystkie pliki niezbędne do zaktualizowania strony internetowej (siedliska przyrodnicze. gatunki roślin i zwierząt, a także pliki obejmujące calość tj. dot. wszystkich tych elementów). Wykonawca zapewni dostęp upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego do strony internetowej Wykonawcy, gdzie zaprezentowana będzie aktualna strona internetowa obejmująca monitoring siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt tak, aby Zamawiający mógl się z nią zapoznać przed akceptacją. Wymagania informatyczne 1. Serwis WWW będzie wykonany w technologii PHPJMySQL (w wersji minimum: php 5.1.6, MySQL ) 2. Wykonawca dostosuje calą istniejqc stronę internetową dotyczącą monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych do wymogów Załącznika nr 4 (Wymagania Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0 dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych) Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram lnteroperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznychl) (Dz. U. z 2012 roku, Poz. 526) Wynikami Zadania 2 będą: Wynik 2A Pliki do zaktualizowania strony internetowej o wyniki Monitoringu w zakresie siedlisk przyrodniczych oraz zaprezentowana zaktualizowana strona internetowa w zakresie siedlisk przyrodniczych. Wynik 2B 15

16 w Niezbędne pliki do zaktualizowania calej strony internetowej o wyniki Monitoringu w tym w zakresie gatunków roślin i zwierząt. które przekaże upoważniony przedsiawiciel Zamawiającego oraz siedlisk przyrodniczych, oraz zaprezentowana zaktualizowana strona internetowa w zakresie gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych. Fonna pr:eka:cmia ijj niku 2 1J5 nik 2.4 Triku ii iicnji clcktro;zic:tzej izaplyck ( D/D I D 112 eg:c ;;zplai:adz P3 :nk 2B Tylko w weiwji eiekiruzw:zej na plrcie ( D/DVD w 2 eg:emphw:aeh, :apre:e;11o11 c07c1 :akiz,ali:oitcnm strona jntenwjowa na senrer:e Wykonawci do lrgiqdzi Terminami przekazania Wyników 2A i 2B do odbioru będą: Rok Wynik2A Pliki do zaktualizowania strony internetowej o wyniki Monitoringu dot. roku 2015w zakresie siedlisk przyrodniczych Wynik 28 Zaktualizowana cała strona internetowa dot. roku 2015, w tym w zakresie siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt Rok Wynik 2.4 Pliki do zaktualizowania strony internetowej o wyniki Monitoringu dol. roku 2016 w zakresie siedlisk przyrodniczych, Wynik 2B Zaktualizowana cala strona internetowa dot. roku 2016, w tym iy zakresie siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt Rok ,08 Wynik 2A Pliki do zaktualizowania strony internelowej dot. roku 2017 o wyniki Monitoringu w zakresie siedlisk przyrodniczych, Wynik 2B Zaktualizowana cala strona internetowa dot. roku 2017, w tym w zakresie siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt Rok Wynik 2A Pliki do zaktualizowania strony internetowej o wyniki Monitoringu w zakresie siedlisk przyrodniczych (podsumowanie wszystkich wyników z łat ), w tym o wyniki raportu dla Komisu Europeiskiej za lata Wynik 28 Zaktualizowana cala strona internetowa, w tym w zakresie siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt (podsumowanie wszystkich wyników z lat ), oraz o wyniki raportu dla Komisu Europeiskiei za lata Zadanie 3. Pilotażowe wdrożenie bazy danych St MGSP w zakresie rutynowych prac monitoringowych Opis Zadania Zal, 3 do OPZ 16

17 Zadanie 4. Opracowanie Biuletynu Monitoringu Przyrody Cel Zadania Popularyzacja wiedzy o prowadzonym Monitoringu w zakresie siedlisk przyrodniczych i jego wynikach. Opis Zadania Wykonawca zapewni opracowanie materiałów informujących głównie o wynikach monitoringu przeprowadzonego w ramach Projektu, a zwlaszcza o aktualnych: stanie ochrony, jego parametrów i czyimikach na to wpływających, w tym zwlaszcza wskaźników, a także o przewidywanych zagrożeniach i oddziaływaniach. Szczególny nacisk Wykonawca położy na opisie o zachodzących autentycznych zmianach w opisywanym wyżej zakresie w stosunku do poprzednich okresów badań, a także na zmianach w ocenie sytuacji i ich przyczynach. Przedstawi również zróżnicowanie stanu w tym zakresie na obszarze Polski. Informacje będą przekazane w języku zrozumiałym i przyjaznym dla niespecjalistów przedstawiającym informacje nie tylko o ocenach, ale i o zachodzących procesach przyrodniczych. W ramach opracowania Biuletynu Monitoringu Przyrody, Wykonawca opracuje również streszczenie w języku polskim i angielskim ewentualnie wspólnie z Wykonawcami monitoringu w zakresie gatunków roślin i zwierząt. Układ treści biuletynów, przed opracowaniem zostanie uzgodniony z Wykonawcą Projektu w zakresie siedlisk przyrodniczych i Wykonawcą Projektu w zakresie gatunków roślin, a następnie uzgodniony z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego na min. 14 dni przed terminem odbioru. Opracowanie całego Biuletynu, będzie koordynowal Wykonawca monitoringu siedlisk przyrodniczych. Wynikami Zadania 4 będą Wynik 4A i 4 B ti. materialy (teksty, wykresy, zdjęcia) do 2 numerów Biuletynów Monitoringu Przyrody. Każdy z numerów Biuletynu 4A i 4B: będzie opatrzony mm: 25 kolorowymi zdjęciami, min. 8 kolorowymi wykresami prezentującymi wyniki, min. 2 tabelami oraz mapą (patrz poprzednie Biuletyny na stronie internetowej pod adresem: Będzie obejmował streszczenie wjęzyku polskim i angielskim; będzie liczyć ok. 30 stron, z możliwością modyfikacji, pod warunkiem i w uzgodnieniu z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego, że w calości Biuletyn będzie liczył min. 80 stron, lub lącznie oba numery razem będą liczyć min. 160 stron. Forma przekazania Wyników 4A i 4 B W druku iw wersji elektronicznej wformacie Word na płycie CDYD VD w 2 egzemplarzach Terminami przekazania Wyników 4 do odbioru będą: Rok Wynik 4A opracowanie podsumowujące wyniki Monitoringu Rok Wynik4B opracowanie podsumowujące wyniki Monitoringu Zadanie 5. Biuletyn Monitoringu Przyrody publikacja Cel zadania Popularyzacja wiedzy o prowadzonych pracach i ich wynikach tj. stanie zachowania gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych, a także przekazanie jej głównym adresatom. 17

18 lilko Opis prac Wykonawca zapewni wykonanie niżej wymienionych prac: Wydanie dmkiem tekstów opracowanych w poprzednim zadaniu (Zadanie 4) oraz analogicznych tekstów w zakresie gatunków roślin i zwierząt wykonanych przez Wykonawców Monitoringu tych gatunków. Sporządzenie i przesianie do upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w celu uzgodnienia,2 razy w ciągu trwania Projektu, projektu listy odbiorców dla dwóch numerów Biuletynu. będących wynikiem realizacji zadania 4, wraz z liczbą przesylanych egzemplarzy obejmującą m.in. slużby ochrony przyrody, pracowników Lasów Państwowych, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. organizacje pozarządowe, wybrane biblioteki, instytuty naukowe, uczelnie, wydzialy i innych odbiorców. Rozeslanie publikacji w liczbie ok. I 000 egzemplarzy wg listy odbiorców przekazanej przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wraz z zapewnieniem zaniesienia ich do magazynów lub innych miejsc wskazanych przez przedstawicieli odbiorców w przypadku większej liczby niż 100 numerów pisma. oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego (GIOŚ) z wniesieniem do magazynu pozostałych ok. 500 egzemplarzy do miejsca wskazanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Listę odbiorców upoważniony przedstawiciel Zamawiającego przekaże za każdym razem publikowania tj. 2 razy w ciągu trwania Projektu, Wynikami Zadania 5 będą: Wynik SA Zatwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego projekt listy odbiorców publikacji wraz z liczbą egzemplarzy Forma przekazania prac; ii wers/i eleknoizie:ncj na ( DYD 1D %t 3 eg:emphzrwch Wynik 5B Opublikowane numery Biuletynu Monitoringu Przyrody. każdy w I 500 egzemplarzach rozeslane do odbiorców zgodnie z zatwierdzoną listą odbiorców, a pozosiale dostarczone i wniesione do siedziby GIOŚ na miejsce wskazane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego O następujących cechach: liczba egzemplarzy min. I 500, format format: 2l0x297mm kolory: 4+4. okładka: 4+0 papier środek: kreda blysk 130g papier okładka: kreda blysk 250g oprawa: szyta broszura folia blysk na okladkę publikacja w kolorze z min 25 zdjęciami, rysunkami i mapami z miękką okladką. wielkość pisma, papier takie same jak poprzednie numery Biuletynu publikowane od Nr 6 dostępne do wglądu w siedzibie GIOŚ w Departamentu Monitoringu i Informacji o Środowisku lub na stronie internetowej chyba. że upoważniony przedstawiciel Zamawiającego uzgodni inaczej; Wykonawca przedstawi potwierdzenia (dowody formalne) rozeslania 1000 publikacji do odbiorców zgodnie z zatwierdzoną ww. listą odbiorców. Forma przekazania prac: dowody formalne wyslania do odbiorców ok egz. y Uniku i wfhrmie elektronicznc w fonnacie PDF w 2 egz. publikacja w formie elektronicznej wfbnnacie PDF w 2 egz. 18

19 ok. 500 egz. publikacji wniesionych do magazynu GIOŚ Terminami przekazania wyników Zadania SA i 5 B do odbioru będą: Rok Wynik SA przesiany do uzgodnienia projekt listy odbiorców publikacji Wynik SB: o ok. 500 egz. publikacji BMP tj. w magazynie GIOŚ zgodnie z ww. listą odbiorców przekazaną przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego z dowodami formalnymi potwierdzającymi przekazanie ww. liczby przekazanych egzemplarzy, o dowody formalne przesłania ok egzemplarzy zgodnie z ww. listą odbiorców o publikacja w formie elektronicznej w formacie PDF Rok Wynik SA przesiany do uzgodnienia projekt listy odbiorców publikacji Wynik SB: o ok. 500 egz. publikacji BMP tj. w magazynie GłOŚ. zgodnie z ww. listą odbiorców przekazaną przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wraz z dowodami formalnymi potwierdzającymi przekazanie ww. liczby przekazanych egzemplarzy, o o dowody formalne przesłania ok egzemplarzy zgodnie z ww. listą odbiorców publikacja w formie elektronicznej w formacie PDF Zadanie 6. Wskazania dla dalszego Monitoringu Cel Zadania Zaplanowanie i opracowanie zakresu kolejnego okresu Monitoringu obejmującego minimum kolejnych 6 lat oraz sposobu działań. Opis Zadania Praca będzie przebiegać w 2 etapach. W pierwszym etapie zostanie opracowana pierwsza wersja, która w kolejnym etapie zostanie zweryfikowana. Wynikami Zadania 6 będą: Wynik 6 A Opracowanie prezentujące m.in.: analizę doświadczeń, propozycje zmian, wnioski i zalecenia oraz zakres prac na co najmniej dalszych 6 lat Monitoringu w okresie (lub w innym okresie, pod warunkiem, że uzgodni go upoważniony przedstawiciel Zamawiającego), które będzie obejmować m.in. następujące opracowania: a) Aktualna lista typów siedlisk przyrodniczych występujących w Polsce zarazem przeznaczonych do Monitoringu z podaniem dotychczasowych lat badań w ramach poszczególnych etapów (np. lata 2006 i 2007 umieszczone w rubryce Etap I ). b) Lista siedlisk i lata badań tj. lista siedlisk przyrodniczych planowanych do Monitoringu w poszczególnych latach w okresie wraz z podsumowaniem liczby siedlisk w każdym roku oraz podaniem liczby lat dzielącym go od poprzednich badań; c) Lista siedlisk i liczba stanowisk tj. lista siedlisk planowanych do Monitoringu w latach (lub w innym okresie, pod warunkiem, że uzgodni go upoważniony przedstawiciel Zamawiającego), wraz z 19

20 zgodnie z przypadającą im liczbą stanowisk dla wszystkich siedlisk, wraz z ich podsumowaniem, liczby siedlisk i liczby stanowisk dla roku, d) Ewentualne powiększenie liczby stanowisk tj. lista stanowisk, które proponuje się dodać w przypadku. gdy zajdzie konieczność wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem przybliżonego polożenia z podsumowaniem liczby tych stanowisk dla poszczególnych siedlisk, e) Ewentualne ograniczenie liczby stanowisk tj. zasadność ewentualnego ograniczenia prac, lista stanowisk, z których proponuje się zrezygnować lub ograniczyć prace wraz z informacją, na czym ma ona polegać oraz z uzasadnieniem i podsumowaniem tych stanowisk dla poszczególnych siedlisk, 1) Dokladna lokalizacja stanowisk tj. zestawienie lokalizacji wszystkich dotychczas monitorowanych stanowisk dla każdego siedliska w następujący sposób: ze sposobem i zakresem lokalizacji podawanej na stronie internetowej GIOŚ (w tym z podaniem danych: województwo. powiat. gmina. RDLP, nadleśnictwo lub park narodowy. park krajobrazowy, rezerwat) z dodaniem regionu biogeograficznego/morskiego Obszaru Baltyckiego oraz wspólrzędnych geograficznych w zakresie umożliwiającym na powtórzenie badań w tym samym miejscu. w tym wspólrzędne w zakresie zgodnym z przewodnikami metodycznymi do Monitoringu; w kolejności wg siedlisk, następnie obszarów siedliskowych Natura 2000 lub jeżeli nie są polożone są na obszarze Natura 2000 w kolejności wg województw, a następnie krain geograficznych, wyróżnieniem siedlisk planowanych do kolejnego etapu Monitoringu, z automatyczna numeracia stanowisk dla poszczególnych siedlisk tylko wforniic ckktroniczn4 g) Częstotliwość badań tj. proponowana minimalna i maksymalna częstotliwość badań dla poszczególnych siedlisk i ewentualna propozycja modyfikacji, li) Ocena metodyk badawczych tj. ocena wykonalności i skuteczności testowanych metodyk badawczych i propozycje zmian propozycja ewentualnych zmian zapisów w przewodnikach metodycznych wraz z uzasadnieniem, w tym propozycja dokładnych zapisów, i) Harmonizacja wskaźników tj. zharmonizowanie nazw wskaźników poprzez propozycję polączenia kilka użytych nazw oznaczających tę sama cechę/wskaźnik wjedną i zaproponowanie jednej nazwy, j) Projekt organizacji Monitoringu, w tym role poszczególnych grup wykonawców, z wyszczególnieniem proponowanych zmian w stosunku do organizacji funkcjonującej w poprzednich etapach Monitoringu wraz z uzasadnieniem, k) Opracowanie kosztochłonności Monitoringu, w tym: pracochlonność. podział siedlisk na grupy charakteryzujące się podobnymi kosztami prac badawczych z uzasadnieniem różnic, podzial siedlisk na grupy charakteryzujące się podobnymi kosztami koordynacji np. ze względu na liczbę stanowisk, z podaniem tych kosztów, 20

Monitoring siedlisk przyrodniczych

Monitoring siedlisk przyrodniczych INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Monitoring siedlisk przyrodniczych Przewodnik metodyczny Część druga BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Monitoring siedlisk przyrodniczych Przewodnik metodyczny Część druga

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA W FORMIE DOTACJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMU LIFE Informacje ogólne Celem przygotowywanego przez Państwa Wniosku

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje ogólne dotyczące zamówienia... 3 Założenia realizacji zamówienia... 4 KOMPONENT 1 Wsparcie wdrożenia normy PN:ISO 9001:2009 w połączeniu z Systemem Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Analiza podmiotów oraz powiązań kooperacyjnych w sektorze rolno-spożywczym w kontekście zarządzania regionalnym łańcuchem dostaw żywności w ramach projektu pn. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dla rozwoju infrastruktury i środowiska ZP.271.3.3.2015.JW2 Biała Podlaska, dnia 10.02.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Prezydent miasta Biała Podlaska zaprasza do złożenia oferty na opracowanie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie tekstów przewodników metodycznych dla gatunków i siedlisk przyrodniczych Część trzecia

Opracowanie tekstów przewodników metodycznych dla gatunków i siedlisk przyrodniczych Część trzecia TOM 3/3 Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Praca zlecona przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Instytut Ochrony Przyrody PAN Opracowanie tekstów przewodników

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ Strona 1 I. Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiot Zamówienia obejmuje usługę zaprojektowania i wdrożenia systemów informatycznych wraz z dostawą wymaganej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Słownik definicji i skrótów Projekt wszystkie roboty, dostawy i usługi opisane w Decyzji Komisji Europejskiej/umowie o dofinansowanie dla projektu Program gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL Wersja sierpień 2011 r.

Instrukcja wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL Wersja sierpień 2011 r. Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 dla PO KL Instrukcja wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL Wersja sierpień 2011 r. 1 1. Czym jest PEFS 2007? PEFS 2007 (Podsystem Monitorowania

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U

O P I S P R Z E D M I O T U O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ III S P E C Y F I K A C J I I STOTNYCH W ARUNKÓW Z A M Ó W I E N I A NA USŁUGI pn. Rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Nowogrodziec Etap

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ III SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona: 1/27 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na przeprowadzenie szkoleń dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) I. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 3/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa. 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/58/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie i wdrożenie Systemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ta strona została celowo pozostawiona pusta. Strona 2 z 51 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia...

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J DE-WZP.321.1.39.2014.JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WYKONANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO I WYDANIE OPINII O ROCZNYM POŚWIADCZENIU

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J DE-WZP.321.1.39.2014.JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WYKONANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO I WYDANIE OPINII O ROCZNYM POŚWIADCZENIU

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Urząd Transportu Kolejowego al. Jerozolimskie 134 02 305 Warszawa Warszawa, dnia 1 czerwca 2015 r. Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DEFINICJE Umowa / Kontrakt oznacza podpisaną Umowę zawartą między Stronami na realizację Usług, łącznie z załącznikami stanowiącymi jej integralną część, a także wszelkie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 Aprobuję GÓWNY Ą INSPEKTOR frny RODOWIS Gyny Inspektor Ochrony Srodowiska Zatwierdzam MiiW!CIa Warszawa,

Bardziej szczegółowo