ZASADY WYBORU EKSPERTÓW OCENIAJĄCYCH PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY WYBORU EKSPERTÓW OCENIAJĄCYCH PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Nr 1358/172/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2012 r. ZASADY WYBORU EKSPERTÓW OCENIAJĄCYCH PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Wymagania wobec ekspertów 1. Eksperci są wybierani do oceny merytorycznej i strategicznej wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację projektów złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego , zwanego dalej RPO WM Ekspertem może zostać osoba, która spełnia jednocześnie następujące warunki: 1) uzyska pozytywną ocenę Komisji Kwalifikacyjnej; 2) korzysta z pełni praw publicznych; 3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe; 5) złożyła oświadczenie o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów; 6) wyraziła zgodę na zamieszczenie danych osobowych w bazach ekspertów oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez eksperta w procesie tworzenia i prowadzenia baz ekspertów 1 lub wyraziła zgodę na zamieszczenie danych osobowych w bazie danych oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez eksperta w procesie tworzenia i prowadzenia baz danych 2 ; 7) złożyła oświadczenie o zachowaniu poufności. 2. Sposób wyboru ekspertów Eksperci są wybierani w drodze: 1) przeprowadzenia naboru, 2) przekształcenia statusu osób wpisanych na Listę Asesorów RPO WM oraz ekspertów krajowych 3 - dotyczy osób, które kandydują o wpis do Bazy Ekspertów RPO WM , 1 Nie dotyczy osób, dokonujących oceny pod kątem kryteriów strategicznych. 2 Dotyczy wyłącznie osób, dokonujących oceny pod kątem kryteriów strategicznych. 3 Rekomendowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WM do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR), na podstawie procedury wyłaniania ekspertów powoływanych w celu rzetelniej bezstronnej oceny projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

2 3) zgłoszenia przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego dotyczy osób, które kandydują o wpis do Bazy danych osób prowadzących ocenę strategiczną projektów w ramach RPO WM , pełniących funkcję ekspertów. 3. Wybór ekspertów w drodze naboru 1. Zarząd Województwa Mazowieckiego zwany dalej Zarządem Województwa podejmuje decyzję o naborze ekspertów, poprzez zamieszczenie ogłoszenia w sprawie możliwości ubiegania się o wpis do Bazy Ekspertów RPO WM 2007: w prasie, w swojej siedzibie - w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej. 2. Ogłoszenia zawierają informację w jakich dziedzinach interwencji objętych RPO WM będą powoływani eksperci z zastrzeżeniem ust Ogłoszenie publikowane w prasie, o którym mowa w ust. 1 zawiera: 1) ogólne informacje o naborze; 2) informacje na temat terminu i sposobu składania wniosku. 4. Wzór ogłoszenia o naborze ekspertów RPO WM publikowanego w prasie, stanowi załącznik nr 2a do Zasad. 5. Ogłoszenie publikowane w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej zawiera: 1) informację o możliwości ubiegania się o wpis do Bazy Ekspertów RPO WM , zwanego dalej wnioskiem wraz z określeniem warunków, o których mowa w 1; 2) informacje na temat terminu i sposobu składania wniosku. 6. Wzór ogłoszenia o naborze ekspertów RPO WM , publikowanego w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej stanowi załącznik nr 2b do Zasad. 7. Nabór może być prowadzony w sposób ciągły poprzez stronę internetową Samorządu Województwa Mazowieckiego (www.mazovia.pl) tylko i wyłącznie w dziedzinach wskazanych przez Zarząd Województwa zgodnie z ust. 8. Ogłoszenie o naborze ciągłym jest publikowane tylko raz w prasie. Wzór ogłoszenia o naborze ciągłym ekspertów RPO WM publikowanego w prasie, stanowi załącznik nr 2c do Zasad. 8. Zarząd Województwa wyszczególnia dziedziny, w których może powstać zapotrzebowanie na ekspertów. Dziedziny te są publikowane na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego. 9. Wnioski o wpis do Bazy Ekspertów są odrzucane na etapie weryfikacji formalnej jeżeli wnioskowana dziedzina nie została wyszczególniona przez Zarząd Województwa zgodnie z ust Wniosek zawiera: 1) formularz kwestionariusza osobowego (wzór Kwestionariusza osobowego dla kandydata na eksperta stanowi załącznik nr 3 do Zasad); 2) oświadczenie kandydata na eksperta o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów, o których mowa w 1 ust. 2 pkt 5 (wzór Oświadczenia o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów stanowi załącznik nr 4 do Zasad); 3) oświadczenie kandydata na eksperta, dotyczące spełnienia warunków, o których mowa w 1 ust. 2 pkt 2-4 (wzór Oświadczenia o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz 2

3 korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, stanowi załącznik nr 5 do Zasad); 4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie danych osobowych w bazach ekspertów oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez eksperta w procesie tworzenia i prowadzenia baz ekspertów (wzór ww. Oświadczenia stanowi załącznik nr 6 a do Zasad) lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie danych osobowych w bazie danych oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez eksperta w procesie tworzenia i prowadzenia baz danych (wzór ww. Oświadczenia stanowi załącznik nr 6 b do Zasad). 5) oświadczenie o zachowaniu poufności (wzór ww. Oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do Zasad) 11. Do wniosku dołącza się kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w 7 ust. 6 pkt Na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej weryfikującej złożone wnioski, kandydat na eksperta przedstawia do wglądu oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w 7 ust. 6 pkt Ekspert ma obowiązek dostarczyć do Instytucji Zarządzającej RPO WM aktualizację składanych oświadczeń w przypadku zmiany stanu faktycznego. 14. Zarząd Województwa może wystosować pisma informujące o rozpoczęciu naboru ekspertów, skierowane bezpośrednio do instytucji zatrudniających specjalistów związanych m.in. z instytutami badawczymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.), z uczelniami wyższymi, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572), stowarzyszeniami, działającymi na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), w dziedzinach będących przedmiotem naboru. 4. Wybór ekspertów strategicznych w drodze zgłoszenia przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego 1. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego zgłasza pisemnie kandydatury osób, które kandydują o wpis do Bazy danych osób prowadzących ocenę strategiczną projektów w ramach RPO WM , pełniących funkcję ekspertów wraz z wypełnionymi wnioskami. 2. Zgłoszenie kandydatury może nastąpić w przypadku wcześniejszego odwołania eksperta wpisanego do Bazy danych osób prowadzących ocenę strategiczną projektów w ramach RPO WM , pełniących funkcję ekspertów lub na uzasadniony wniosek Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 3. Wniosek zawiera: 1) formularz kwestionariusza osobowego; wzór Kwestionariusza osobowego dla kandydata na eksperta stanowi załącznik nr 3 do Zasad; 2) oświadczenie kandydata na eksperta o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów, o których mowa w 1 ust. 2 pkt 5; wzór Oświadczenia o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów stanowi załącznik nr 4 do Zasad; 3) oświadczenie kandydata na eksperta, dotyczące spełnienia warunków, o których mowa w 1 ust. 2 pkt 2-4; wzór Oświadczenia o nie skazaniu prawomocnym 3

4 wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, stanowi załącznik nr 5 do Zasad; 4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie danych osobowych w bazie danych oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez eksperta w procesie tworzenia i prowadzenia baz danych; wzór ww. Oświadczenia stanowi załącznik nr 6 b do Zasad; 5) oświadczenie o zachowaniu poufności (wzór ww. Oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do Zasad). 4. Do wniosku dołącza się kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w 7 ust. 6 pkt Ekspert ma obowiązek dostarczyć do Instytucji Zarządzającej RPO WM aktualizację składanych oświadczeń w przypadku zmiany stanu faktycznego. 5. Wybór ekspertów w drodze przekształcenia statusu asesorów wpisanych na Listę Asesorów RPO WM oraz ekspertów krajowych 4 1. Zarząd Województwa w formie uchwały dokonuje odwołania wszystkich asesorów z Wykazu Asesorów RPO WM, co skutkuje dokonaniem zmian na Liście Asesorów RPO WM, prowadzonej przez Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. 2. Dane asesorów, będących na Liście Asesorów RPO WM - powołanych przez Zarząd Województwa do oceny merytorycznej projektów oraz dane ekspertów krajowych, o których mowa w 2 pkt 2, po pozytywnej weryfikacji w zakresie spełniania warunków, zawartych w art. 31 ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz podpisaniu Zgody eksperta (której wzór stanowi zał. nr 6a do Zasad),są przedkładane do akceptacji Zarządowi Województwa. 3. Zarząd Województwa podejmuje decyzję o wyborze ekspertów o których mowa w ust. 2, poprzez zatwierdzenie Bazy Ekspertów RPO WM Dane asesorów, będących na Liście Asesorów RPO WM, powołanych przez Zarząd Województwa do oceny projektów pod kątem kryteriów strategicznych, po pozytywnej weryfikacji w zakresie spełniania warunków, zawartych w art. 31 ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz podpisaniu Zgody eksperta (której wzór stanowi zał. nr 6a do Zasad),są przedkładane do akceptacji Zarządowi Województwa. 5. Zarząd Województwa podejmuje decyzję o wyborze ekspertów, o których mowa w ust. 4, poprzez zatwierdzenie Bazy danych osób prowadzących ocenę strategiczną projektów w ramach RPO WM pełniących funkcję ekspertów. 6. Weryfikacja danych, o której mowa w ust. 2 i ust.4, odbywa się w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 6. Weryfikacja formalna wniosków ekspertów 4 W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U nr 216 poz. 1370), uległa zmianie m.in. treść artykułu 31 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W celu zapewnienia rzetelnej i bezstronnej oceny projektów, w procesie wyboru projektów do dofinansowania mogą uczestniczyć tylko eksperci 4

5 1. Weryfikacja formalna wniosków kandydatów na ekspertów odbywa się w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 2. Weryfikacja ta obejmuje sprawdzanie, czy wniosek wpłynął w terminie oraz kompletności dokumentacji czy wniosek zawiera: 1) wypełniony i podpisany formularz kwestionariusza osobowego; 2) określone przez Zarząd Województwa dziedziny w przypadku naboru prowadzonego w sposób ciągły; 3) podpisane oświadczenie o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów; 4) wypełnione i podpisane oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; 5) podpisane w dwóch egzemplarzach oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie danych osobowych w bazie ekspertów i centralnej bazie ekspertów oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez eksperta w procesie tworzenia i prowadzenia baz ekspertów lub podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie danych osobowych w bazie osób prowadzących ocenę strategiczną projektów w ramach RPO WM oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez eksperta w procesie tworzenia i prowadzenia baz danych; 6) podpisane oświadczenie o zachowaniu poufności; 7) dokumenty (lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) potwierdzające spełnienie przez kandydata wymogów, o których mowa w 7 ust. 6 pkt 1-3; 8) sprawdzenie zgodności wnioskowych dziedzin z wykazem dziedzin, w których będą powoływani eksperci. 3. Weryfikacja formalna wniosku odbywa się poprzez wypełnienie cz. I Karty weryfikacji wniosku o wpis do Bazy Ekspertów RPO WM / Bazy danych osób prowadzących ocenę strategiczną projektów w ramach RPO WM , pełniących funkcję ekspertów, stanowiącej załącznik nr 7 do Zasad. 4. Wnioski po weryfikacji formalnej przekazywane są na posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej, zwaną dalej Komisją, którą powołuje Zarząd Województwa. 7. Komisja Kwalifikacyjna 1. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPO WM , w tym: 1) członek Zarządu Województwa, nadzorujący pracę Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych; 2) przedstawiciele Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; 3) przedstawiciel Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; 4) przedstawiciel Kancelarii Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie; 5) przedstawiciele Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. 5

6 2. Komisja obraduje na posiedzeniach, które zwołuje Przewodniczący Komisji, ustalając miejsce i termin. Obrady Komisji prowadzi Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności, wskazana przez niego osoba będąca Członkiem Komisji. 3. Komisja nie obraduje w trybie obiegowym. 4. Wnioski kandydatów na ekspertów oraz wnioski o rozszerzenie dziedzin są rozpatrywane na pierwszym posiedzeniu Komisji najbliższym daty złożenia wniosku. 5. Posiedzenia Komisji zwoływane są w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. 6. Komisja dokonuje oceny wniosków pod kątem spełniania warunków, dotyczących wymaganego wykształcenia oraz doświadczenia, w odniesieniu do dziedzin, w ramach których ekspert ubiega się o wpis do Bazy, w szczególności, czy kandydat: 1) posiada wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne w dziedzinie objętej RPO WM ; Komisja Kwalifikacyjna, może zdecydować o braku konieczności spełnienia wymogu dotyczącego wykształcenia eksperta, korespondującego z dziedzinami, w przypadku osób posiadających co najmniej 10- letnie doświadczenie zawodowe, dotyczące obszaru w którym będzie prowadzona ocena. Osoba taka musi się legitymować dyplomem ukończenia studiów wyższych; 2) posiada minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinach objętych RPO WM , na które aplikuje (wykaz dziedzin, w ramach których są powoływani eksperci stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Zasad) 1, 6 ; 3) posiada doświadczenie zawodowe w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej 7 ; 7. Komisja może zdecydować o ograniczeniu liczby dziedzin, jeśli załączone dokumenty nie wskazują na stosowne kwalifikacje. 8. Ocenę danego wniosku przeprowadzają członkowie Komisji, wypełniając część II Karty weryfikacji wniosku o wpis do Bazy Ekspertów RPO WM / Bazy danych osób prowadzących ocenę strategiczną projektów w ramach RPO WM , pełniących funkcję ekspertów, stanowiącej załącznik nr 7 do Zasad. 9. Decyzje lub rekomendacje Komisji przyjmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej czterech osób wchodzących w skład Komisji (oprócz Sekretarza Komisji i zastępcy Sekretarza Komisji) o ile, z uzasadnionych powodów, Komisja nie zdecyduje inaczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, głos Przewodniczącego jest decydujący. 10. Po zakończeniu oceny wniosków sporządzany jest protokół z prac Komisji Kwalifikacyjnej, który jest podpisywany przez wszystkich członków Komisji. Załącznik do protokołu stanowią listy: 1) kandydatów na ekspertów zaopiniowanych pozytywnie przez Komisję; 2) kandydatów na ekspertów zaopiniowanych negatywnie przez Komisję. 11. Wykaz kandydatów na ekspertów zaopiniowanych pozytywnie przez Komisję jest przedkładany do akceptacji Zarządowi Województwa 12. Zarząd Województwa podejmuje decyzję o wyborze ekspertów poprzez zatwierdzenie Bazy Ekspertów RPO WM oraz Bazy danych osób prowadzących ocenę 5 Doświadczenie zawodowe i wykształcenie powinno korespondować z dziedzinami wymienionymi we wniosku o wpis do Bazy Ekspertów. 6 Nie dotyczy osób, dokonujących oceny pod kątem kryteriów strategicznych. Osoby te powinny posiadać minimum roczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku merytorycznym w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego oraz być pracownikami merytorycznymi Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego. 7 Nie dotyczy osób, dokonujących oceny pod kątem kryteriów strategicznych. 6

7 strategiczną projektów w ramach RPO WM , pełniących funkcję ekspertów - w formie uchwały. 13. Po zatwierdzeniu Bazy Ekspertów RPO WM oraz Bazy danych osób prowadzących ocenę strategiczną projektów w ramach RPO WM pełniących funkcję ekspertów, o którym mowa w ust. 12, następuje wpis do Bazy Ekspertów RPO WM oraz Bazy danych osób prowadzących ocenę strategiczną projektów w ramach RPO WM , pełniących funkcję ekspertów. 8. Baza Ekspertów RPO WM Baza Ekspertów RPO WM oraz Baza danych osób prowadzących ocenę strategiczną projektów w ramach RPO WM pełniących funkcję ekspertów są prowadzone przez Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie i zawierają następujące dane: 1) imię i nazwisko eksperta; 2) dziedzinę wraz z kategorią interwencji, do oceny której ekspert został powołany; 3) adres poczty elektronicznej ( ). 2. Instytucja Zarządzająca udostępnia utworzoną Bazę Ekspertów RPO WM na swojej stronie internetowej oraz przekazuje dane w niej zawarte ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego. 3. Dane osobowe osób znajdujących się w bazach wymienionych w ust.1, są przekazywane do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. 9. Praca ekspertów 1. Decyzją Zarządu Województwa, okres powołania eksperta trwa nie dłużej niż do zakończenia wdrażania RPO WM Bez konieczności przeprowadzenia dodatkowego naboru, ekspert może wnioskować o rozszerzenie liczby dziedzin, w ramach których będzie prowadził ocenę. O rozszerzeniu dziedzin (na podstawie przesłanych uzupełniających dokumentów) decyduje Komisja Kwalifikacyjna. 3. W przypadku wniosku eksperta o rozszerzenie dziedzin oceny MJWPU przedstawia Komisji Kwalifikacyjnej opinię dotyczącą dotychczasowej współpracy z ekspertem wypełniając Kartę oceny pracy eksperta, stanowiącą zał. nr 8 do niniejszych Zasad. 4. Wnioski o rozszerzenie dziedzin oceny przez ekspertów są rozpatrywane na posiedzeniach Komisji, na zasadach analogicznych do wniosków o wpis do Bazy Ekspertów RPO WM W przypadku wniosku eksperta o rozszerzenie dziedzin nie wymaga się udokumentowania doświadczenia zawodowego w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej. 5. Praca ekspertów polega na dokonywaniu oceny wniosków złożonych w ramach RPO WM (projekty konkursowe i projekty indywidualne), odbywa się w ramach prac Komisji Konkursowych powoływanych w MJWPU. 7

8 6. Organizację i tryb pracy Komisji Konkursowych określa Regulamin oceny merytorycznej wniosków i Komisji Konkursowych powołanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM ). 7. Ekspertowi przysługuje wynagrodzenie za wykonaną ocenę wniosku. 10. Zmiany w bazie ekspertów 1. Zmiany w Bazie Ekspertów RPO WM oraz w Bazie danych osób prowadzących ocenę strategiczną projektów w ramach RPO WM , pełniących funkcję ekspertów następują w przypadku: 1) wyboru eksperta, 2) odwołania eksperta, 3) śmierci eksperta, 4) rezygnacji eksperta, 5) rozszerzenia/zmniejszenia dziedzin eksperta 8, 6) zaprzestania pracy w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego 9, są dokonywane przez Zarząd Województwa w formie uchwały. 2. Na wniosek eksperta może nastąpić zmniejszenie liczby dziedzin, w jakich dokonuje on oceny. 11. Monitoring pracy ekspertów 1. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych prowadzi monitoring pracy ekspertów. 2. Ocena pracy ekspertów jest dokonywana zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszych Zasad i przekazywana do Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego w formie elektronicznej w postaci zestawienia zbiorczego obejmującego wszystkich ekspertów znajdujących się w Bazie Ekspertów RPO WM i odrębnie dla wszystkich ekspertów znajdujących się w Bazie danych osób prowadzących ocenę strategiczną projektów w ramach RPO WM , pełniących funkcję ekspertów. 3. Monitoring pracy ekspertów prowadzony jest przynajmniej raz w roku. 4. Ocena jest przekazywana do Komisji Kwalifikacyjnej, która na jej podstawie może wnioskować do Zarządu Województwa o odwołanie eksperta z Bazy Ekspertów RPO WM oraz Bazy danych osób prowadzących ocenę strategiczną projektów w ramach RPO WM , pełniących funkcję ekspertów. 12. Odwołanie eksperta 1. Ekspert może zostać odwołany w przypadku: 1) gdy nie korzysta z pełni praw publicznych; 8 dotyczy osób znajdujących się w Bazie Ekspertów RPO WM ; 9 dotyczy ekspertów dokonujących oceny strategicznej 8

9 2) gdy nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych; 3) gdy został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe; 4) gdy poświadczył nieprawdę w oświadczeniu dotyczącym jego bezstronności; 5) gdy złożył wniosek o odwołanie/ złożył rezygnację; 6) zaistniały inne okoliczności uniemożliwiające pełnienie funkcji eksperta; 7) negatywnej oceny pracy przez Komisję Kwalifikacyjną; 8) zakończenia pracy w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego Ekspert zostaje niezwłocznie powiadomiony o odwołaniu z Bazy Ekspertów RPO WM oraz z Bazy danych osób prowadzących ocenę strategiczną projektów w ramach RPO WM , pełniących funkcję ekspertów wraz z podaniem przyczyny oraz terminu odwołania, z wyłączeniem przypadku jego śmierci. 13. Przechowywanie dokumentacji ekspertów Dokumentacja dotycząca naboru ekspertów oraz aktualizacji Bazy Ekspertów RPO WM oraz Bazy danych osób prowadzących ocenę strategiczną projektów w ramach RPO WM , pełniących funkcję ekspertów znajduje się w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. ZAŁĄCZNIKI: Zał. nr 1 - Wykaz dziedzin, w ramach których wybierani są eksperci; Zał. nr 2a - Wzór ogłoszenia o naborze ekspertów RPO WM dotyczy ogłoszenia publikowanego w prasie; Zał. nr 2b - Wzór ogłoszenia o naborze ekspertów RPO WM dotyczy ogłoszenia publikowanego w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej; Zał. nr 2c - Wzór ogłoszenia o naborze ciągłym ekspertów RPO WM Zał. nr 3 - Wzór formularza kwestionariusza osobowego dla kandydatów na ekspertów; Zał. nr 4 - Wzór oświadczenia o gotowości do rzetelnej i bezstronnej oceny projektów; Zał. nr 5 - Wzór oświadczenia o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; Zał. nr 6a - Zgoda eksperta na zamieszczenie danych osobowych w bazach ekspertów oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez eksperta w procesie tworzenia i prowadzenia baz ekspertów - dotyczy ubiegania się o wpis do Bazy Ekspertów RPO WM ; Zał. nr 6b - Zgoda eksperta na zamieszczenie danych osobowych w bazie danych oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez eksperta w procesie tworzenia i prowadzenia baz danych - dotyczy ubiegania się o wpis do Bazy danych osób prowadzących ocenę strategiczną projektów w ramach RPO WM , pełniących funkcję ekspertów; Zał. nr 7 - Karta weryfikacji wniosku o wpis do Bazy Ekspertów RPO WM / Bazy danych osób prowadzących ocenę strategiczną projektów w ramach RPO WM , pełniących funkcję ekspertów; Zał. nr 8 - Karta oceny pracy eksperta. Zał. nr 9 - Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności. 10 dotyczy ekspertów dokonujących oceny strategicznej 9

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Regulamin powoływania i funkcjonowania ekspertów oceniających projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 57/1242/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015r.

Załącznik do Uchwały Nr 57/1242/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015r. Załącznik do Uchwały Nr 57/1242/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015r. ZASADY NABORU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW ORAZ PROWADZENIA WYKAZU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW UCZESTNICZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Wersja nr 4. Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 382/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z późniejszymi zmianami

Wersja nr 4. Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 382/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z późniejszymi zmianami REGULAMIN PRACY KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ ds. wyboru kandydatów 1 na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Wersja nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Regulamin prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Załącznik do Uchwały Nr 1225 /97/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. Regulamin prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABORU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW DS

ZASADY NABORU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW DS ZASADY NABORU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW DS. WERYFIKACJI PROGRAMÓW REWITALIZACJI W PROJEKCIE WSPARCIE GMIN WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W OPRACOWANIU ALBO AKTUALIZACJI PROGRAMÓW REWITALIZACJI POPT 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Regulamin powoływania kandydatów na ekspertów. Postanowienia ogółne

Regulamin powoływania kandydatów na ekspertów. Postanowienia ogółne Załącznik nr 1 do uchwały Nr 83/958/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 06 października 2015 r. Regulamin powoływania kandydatów na ekspertów Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Regulamin powoływania, odwoływania ekspertów Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w Województwie Lubuskim

Regulamin powoływania, odwoływania ekspertów Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w Województwie Lubuskim Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia Regulamin powoływania, odwoływania ekspertów Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) 2007-2013 w Województwie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa nr 48/164/V/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r.

Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa nr 48/164/V/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. Procedura naboru kandydatów na ekspertów, prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz oceny pracy eksperta wersja 5.0 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1 Zasady ogólne. 2 Wymagania dla kandydatów

1 Zasady ogólne. 2 Wymagania dla kandydatów Załącznik do uchwały Nr 21/682/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. Regulamin naboru kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie współfinansowane z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa nr 1340 /124/V/2016 z dn r.

Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa nr 1340 /124/V/2016 z dn r. Procedura naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 4.0 1 Postanowienia ogólne 1. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Eksperci. I. Eksperci

Eksperci. I. Eksperci Eksperci I. Eksperci W celu zapewnienia bezstronnej i rzetelnej oceny projektów w procesie wyboru projektów do dofinansowania mogą uczestniczyć eksperci posiadający specjalistyczna wiedzę i/lub umiejętności

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w obszarze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/30/15 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/30/15 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/30/15 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata

Regulamin naboru kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Załącznik nr 2 do Uchwały 28/434/16/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16.05.2016 Regulamin naboru kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: ... Akceptuję: ... Sporządził: ... MINISTERSTWO ENERGII Departament Funduszy Europejskich wersja 1.0 styczeń 2016 r.

Zatwierdzam: ... Akceptuję: ... Sporządził: ... MINISTERSTWO ENERGII Departament Funduszy Europejskich wersja 1.0 styczeń 2016 r. Regulamin naboru ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach poddziałań 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie

Bardziej szczegółowo

ADAPTACYJNOŚĆ PRZYSTOSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW I PRACOWNIKÓW DO ZMIAN (EFS) oraz KSZTAŁCENIE USTAWICZNE (EFS)

ADAPTACYJNOŚĆ PRZYSTOSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW I PRACOWNIKÓW DO ZMIAN (EFS) oraz KSZTAŁCENIE USTAWICZNE (EFS) Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa i opieka nad dziećmi do lat 3 Aktywna integracja i usługi społeczne Edukacja

Aktywizacja zawodowa i opieka nad dziećmi do lat 3 Aktywna integracja i usługi społeczne Edukacja OGŁOSZENIE O NABORZE DO WYKAZU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 DO UDZIAŁU W WYBORZE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu Na podstawie art. 5 c ust. 2 i ust. 5, art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

Regulamin procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia Regulamin procedowania z ekspertami oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej zwanej w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty realizowane z EFRR. Zasady ogólne

Regulamin naboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty realizowane z EFRR. Zasady ogólne Załącznik do uchwały Nr 5/120/16 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 3 lutego 2016 r. Regulamin naboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty realizowane z EFRR zwany dalej: Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2555/229/V/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.

Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2555/229/V/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2555/229/V/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. Procedura naboru kandydatów na ekspertów, prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu

Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu PROJEKT Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Uchwała określa tryb powoływania członków

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Wykaz skrótów. Słownik pojęć

SPIS TREŚCI: Wykaz skrótów. Słownik pojęć TRYB WYŁANIANIA KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 DO UDZIAŁU W WYBORZE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Postanowienia ogólne

REGULAMIN przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XIX/336/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego Z dnia 20 grudnia 2011 r. REGULAMIN przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI Załącznik do Zarządzenia nr 3/2016 Kierownika GOPS w Zduńskiej Woli z dnia 3 marca 2016 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI Niniejszy

Bardziej szczegółowo

3. Innowacje społeczne - funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia;

3. Innowacje społeczne - funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia; Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Numer naboru 2/2017. Numer wniosku. Data wpływu *Rubryka wypełniana przez właściwą instytucję przyjmującą wniosek. Część B: DANEOSOBOWE WYKSZTAŁCENIE

Numer naboru 2/2017. Numer wniosku. Data wpływu *Rubryka wypełniana przez właściwą instytucję przyjmującą wniosek. Część B: DANEOSOBOWE WYKSZTAŁCENIE Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze nr 2/2017 Wniosek o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania lub wykonujących zadania związane

Bardziej szczegółowo

Definicje. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

Definicje. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW ORAZ PROWADZENIA WYKAZU KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW UCZESTNICZĄCYCH W PROCESIE WYBORU PROJEKTÓW DO DOFINANSOWANIA WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego

REGULAMIN przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego Załącznik do Uchwały Nr LV/1535/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego Z dnia 27.04.2010 REGULAMIN przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego 1 Jednorazowe stypendium naukowe

Bardziej szczegółowo

Osoba ubiegająca się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów POIiŚ powinna złożyć wniosek, który zawiera:

Osoba ubiegająca się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów POIiŚ powinna złożyć wniosek, który zawiera: Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 I. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 6

Przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 6 REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W KRUKLANKACH Załącznik do Zarządzenia Nr 39/09 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 01 września 2009 roku 1 Niniejszy Regulamin reguluje tryb przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin

Regulamin konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Regulamin konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin 1. 1. Rada Narodowego Centrum Nauki, zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy nauczyciela logopedy w Przedszkolu Publicznym w Żeliszowie

Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy nauczyciela logopedy w Przedszkolu Publicznym w Żeliszowie Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy nauczyciela logopedy w Przedszkolu Publicznym w Żeliszowie prowadzonego na potrzeby realizacji Projektu Nr RPDS.10.01.01-02-0028/16 pt. Kreatywne przedszkola,

Bardziej szczegółowo

Projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR

Projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Druk nr Projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/47/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Na

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wpis na listę ekspertów. Działanie 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Wniosek o wpis na listę ekspertów. Działanie 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Wniosek o wpis na listę ekspertów biorących udział w rozpatrywaniu odwołań od negatywnie rozpatrzonych protestów od oceny merytorycznej na podstawie Procedury Odwoławczej w ramach PO IG, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze kandydato w na eksperto w w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwo j

Ogłoszenie o naborze kandydato w na eksperto w w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwo j Ogłoszenie o naborze kandydato w na eksperto w w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwo j Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 2523/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 2523/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały Załącznik nr 1 do uchwały nr 2523/2016 Wykaz zmian do Regulaminu Pracy Komisji Kwalifikacyjnej ds. wyboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia r. Projekt z dnia 18 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU z dnia... 2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały 195/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11.02.2015 r. REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawę prawną działania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY Projekt UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia w sprawie powołania Legnickiej Rady Seniorów i nadania jej statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania Na podstawie art. 5c ust. 2

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 660 UCHWAŁA NR V/43/15 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Mysłowickiej Rady Seniorów oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/280/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 września 2012 r.

Uchwała Nr XXIII/280/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 września 2012 r. Uchwała Nr XXIII/280/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, sposobu jej organizacji oraz

Bardziej szczegółowo

Statut Rady Seniorów Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Statut Rady Seniorów Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr Rady Dzielnicy m.st. Warszawy z dnia. Statut Rady Seniorów Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Celem Rady Seniorów Dzielnicy Praga Północ m.st.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/731/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XLI/731/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XLI/731/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWOŁYWANIA ORAZ ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

REGULAMIN POWOŁYWANIA ORAZ ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO Załącznik do uchwały Nr X/ / 2011 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 25 sierpnia 2011 roku. REGULAMIN POWOŁYWANIA ORAZ ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Postanowienia ogólne

REGULAMIN przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr LII/934/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 września 2014 r. REGULAMIN przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku

Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Olecku Projekt z 21.04.2015 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr.../2015 Rady Powiatu w Olecku z dnia... 2015 r. Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 3882 UCHWAŁA NR VIII/57/15 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR C/1849/10 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 3 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR C/1849/10 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 3 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR C/1849/10 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI w sprawie przyjęcia Trybu powoływania członków i sposobu organizacji i trybu działania Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie art. 41g

Bardziej szczegółowo

Uchwała NR X/88/15. Rady Powiatu Tatrzańskiego. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Uchwała NR X/88/15. Rady Powiatu Tatrzańskiego. z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała NR X/88/15 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia trybu powoływania członków, organizacji pracy i działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnej Rady Seniorów w Starych Babicach

Statut Gminnej Rady Seniorów w Starych Babicach Załącznik do Uchwały Nr XIII/120/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 2015 r. Statut Gminnej Rady Seniorów w Starych Babicach Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Gminna Rada Seniorów w Starych

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH W WARSZAWIE JAKO INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA KOMPONENTU REGIONALNEGO PO KL

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH W WARSZAWIE JAKO INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA KOMPONENTU REGIONALNEGO PO KL MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH W WARSZAWIE JAKO INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA KOMPONENTU REGIONALNEGO PO KL ZAPRASZA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O WPIS NA LISTĘ ASESORÓW dokonujących

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM INTEGRACYJNYM NR 5 W LEGIONOWIE

R E G U L A M I N NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM INTEGRACYJNYM NR 5 W LEGIONOWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2006 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 5 z dnia 1 sierpnia 2006 roku. R E G U L A M I N NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM INTEGRACYJNYM

Bardziej szczegółowo

Procedura Naboru pracowników LGD

Procedura Naboru pracowników LGD Procedura Naboru pracowników LGD WSTĘP Procedura naboru na wolne stanowiska pracy w Biurze LGD jest elementem skutecznego i racjonalnego zarządzania pracownikami, poprzez dobór pracowników, którzy zapewniają

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia... 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca1990

Bardziej szczegółowo

STATUT RADY SENIORÓW MIASTA KONINA

STATUT RADY SENIORÓW MIASTA KONINA Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Konina Nr.z dnia..2014r. projekt STATUT RADY SENIORÓW MIASTA KONINA ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1. Rada Seniorów Miasta Konina, zwana dalej Radą reprezentuje interesy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 100/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 100/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 7 sierpnia 2014 r. Zarządzenie Nr 100/2014 Wójta Gminy Celestynów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2009 Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy z dnia

Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2009 Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy z dnia Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2009 Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy z dnia 17.08.2009 REGULAMIN PRZEPROWADZANIA REKRUTACJI I KONKURSÓW NA STANOWISKA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../ /16 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 2016 r.

Uchwała Nr../ /16 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 2016 r. Projekt Uchwała Nr../ /16 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU DYREKTORA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU DYREKTORA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU DYREKTORA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko Prezesa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEPIENNIKU STRZYŻEWSKIM

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEPIENNIKU STRZYŻEWSKIM Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEPIENNIKU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2288 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Państwowej Komisji do spraw

Bardziej szczegółowo

*Liczone od dnia złożenia wniosku. Zakres doświadczenia dla danego okresu, liczony jest jednokrotnie.

*Liczone od dnia złożenia wniosku. Zakres doświadczenia dla danego okresu, liczony jest jednokrotnie. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE - WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE, INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 OGŁASZA: nabór kandydatów na ekspertów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 2 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia... 2015 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Bielskiej Rady

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXII/402/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego Z dnia 27 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXII/402/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego Z dnia 27 marca 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XXII/402/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego Z dnia 27 marca 2012 r. REGULAMIN przyznawania stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców 1 Ilekroć

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 164/2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 02.07.2014r.

Zarządzenie Nr 164/2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 02.07.2014r. Zarządzenie Nr 164/2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 02.07.2014r. w sprawie powołania, ustalenia składu, zasad funkcjonowania i ustalenia regulaminu działania Stargardzkiej Rady Sportu.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2015

Zarządzenie nr 2/2015 Zarządzenie nr 2/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Zabłudowie z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na stanowiska kierownicze w Miejskim Ośrodku Animacji Kultury

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 1523 UCHWAŁA NR VI/53/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2017 r. Poz. 3830 UCHWAŁA NR XLIV/830/17 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków

Bardziej szczegółowo

Cel powstania i działania Zespołu Ekspertów

Cel powstania i działania Zespołu Ekspertów Regulamin Prac Zespołu Ekspertów oceniającego projekty złoŝone w ramach Działania 1.4 i 1.6 oraz Poddziałania 1.5.2 Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVI/1430/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 3 lipca 2013 r.

UCHWAŁA NR LXVI/1430/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 3 lipca 2013 r. UCHWAŁA NR LXVI/1430/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI w sprawie przyjęcia Trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKI MISTRZ INNOWACYJNOŚCI III EDYCJA

AKADEMICKI MISTRZ INNOWACYJNOŚCI III EDYCJA REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ POD NAZWĄ AKADEMICKI MISTRZ INNOWACYJNOŚCI III EDYCJA WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2011 R. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Ogłoszony nabór kandydatów na ekspertów dotyczy następujących dziedzin 1 :

Ogłoszony nabór kandydatów na ekspertów dotyczy następujących dziedzin 1 : OGŁOSZENIE: Nabór kandydatów na ekspertów w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 2020 Zarząd Województwa Podlaskiego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Gimnazjum Nr 6 w Rzeszowie. Postanowienia ogólne

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Gimnazjum Nr 6 w Rzeszowie. Postanowienia ogólne Rzeszów 14.04.2016R. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE w Gimnazjum Nr 6 w Rzeszowie Postanowienia ogólne 1. Celem Regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na wolnych stanowiskach urzędniczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Wójta Gminy Klembów z dnia 29 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr Wójta Gminy Klembów z dnia 29 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 0050.80.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie oraz określenia regulaminu konkursu

Bardziej szczegółowo

Z up. Prezydenta Miasta Drugi Zastępca Prezydenta Miasta /-/ Stanisław Korman

Z up. Prezydenta Miasta Drugi Zastępca Prezydenta Miasta /-/ Stanisław Korman ZARZĄDZENIE NR 92/2015 PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE z dnia 25.02.2015 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR XX/364/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁY NR XX/364/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XX/364/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania Nagrody Marszałka Województwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich. z dnia. 2015 r. Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala :

Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich. z dnia. 2015 r. Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala : -projekt- Uchwała nr /2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia. 2015 r. w sprawie: powołania Siemianowickiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu Na podstawie art.5 c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach oraz określenia regulaminu konkursu

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach oraz określenia regulaminu konkursu UCHWAŁA NR 631/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 19 SIERPNIA 2015 R. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach oraz określenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Piaski nr 17/2012 z dnia 14.02.2012 roku REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY PIASKI ORAZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. J. BRZECHWY W ŻELISZOWIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. J. BRZECHWY W ŻELISZOWIE REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. J. BRZECHWY W ŻELISZOWIE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne.

1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN Konkursu na stanowisko Dyrektora pomocniczej jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności działającej pod nazwą Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 3713 UCHWAŁA NR 155/XIV/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Sosnowca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2009 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KOCHANOWICACH Z DNIA 18 MAJA 2009R.

ZARZĄDZENIE NR 1/2009 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KOCHANOWICACH Z DNIA 18 MAJA 2009R. ZARZĄDZENIE NR 1/2009 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W KOCHANOWICACH Z DNIA 18 MAJA 2009R. w sprawie wprowadzenia regulaminu na wolne stanowiska urzędnicze, w tym stanowiska urzędnicze kierownicze Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2009 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 22 stycznia 2009 roku Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Uchwała Nr XL/515/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie: trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Sandomierskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Na

Bardziej szczegółowo

Zasady wynagradzania członków Zespołów Oceniających do oceny merytorycznej projektów w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013

Zasady wynagradzania członków Zespołów Oceniających do oceny merytorycznej projektów w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 Załącznik do uchwały Nr 15/470/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2013 r.. Zasady wynagradzania członków Zespołów Oceniających do oceny merytorycznej projektów w ramach RPO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2009. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. w Golczewie. z dnia 25 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2009. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. w Golczewie. z dnia 25 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 2/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Golczewie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komitetu Rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łącko na lata Postanowienia ogólne

Regulamin pracy Komitetu Rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łącko na lata Postanowienia ogólne Projekt Regulamin pracy Komitetu Rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łącko na lata 2016-2022 1. Postanowienia ogólne 1. Komitet Rewitalizacyjny Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy komisji konkursowej

Regulamin pracy komisji konkursowej Załącznik do zarządzenia nr 6/2017 Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 11stycznia 2017r. Regulamin pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD. Walnego Zebrania Członków. Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

REGULAMIN OBRAD. Walnego Zebrania Członków. Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym REGULAMIN OBRAD Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim w dniu 27.05.2015 r. I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Walne Zebranie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Zasady ogólne

Rozdział I. Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2010 Dyrektora ZDW z dnia 23.07.2010r. Regulamin przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Zarządzie

Bardziej szczegółowo

Statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Dział 1 Postanowienia ogólne

Statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Dział 1 Postanowienia ogólne Tekst ujednolicony Statutu WFOŚiGW w Rzeszowie nadanego uchwałą Nr XLII/800/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 styczni 2010r. ze zmianą: uchwała nr V/54/11 z dnia 31 stycznia 2011r.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania

Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Programowa Stowarzyszenia,,Kraina Sanu - Lokalna Grupa Działania, zwana dalej Radą,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 837/IV Krajowej Rady Komorniczej z dnia 07 września 2011 r. (zmieniona uchwałą KRK nr 929/IV z dnia 11 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 837/IV Krajowej Rady Komorniczej z dnia 07 września 2011 r. (zmieniona uchwałą KRK nr 929/IV z dnia 11 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 837/IV Krajowej Rady Komorniczej z dnia 07 września 2011 r. (zmieniona uchwałą KRK nr 929/IV z dnia 11 kwietnia 2012 r.) Na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 14 i 18 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../2017 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia r.

UCHWAŁA Nr.../2017 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia r. UCHWAŁA Nr..../2017 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia. 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Pruszcz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 7231 UCHWAŁA NR XXVIII/219/2016 RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Będzińskiej Rady Seniorów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach.

Bardziej szczegółowo