Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl"

Transkrypt

1 1 z :59 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Warszawa: Zakup usług polegających na: druku oraz dystrybucji plakatów i ulotek dot. roślin strączkowych; przygotowaniu do druku, druku, dystrybucji uaktualnionej wersji broszury pt. Uprawa roślin strączkowych w Polsce; przygotowaniu do druku, druku, dystrybucji uaktualnionej wersji broszury pt. Możliwości wykorzystania roślin strączkowych w żywieniu zwierząt monogastrycznych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, ul. Wspólna 30, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Fundacja. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup usług polegających na: druku oraz dystrybucji plakatów i ulotek dot. roślin strączkowych; przygotowaniu do druku, druku, dystrybucji uaktualnionej wersji broszury pt. Uprawa roślin strączkowych w Polsce; przygotowaniu do druku, druku, dystrybucji uaktualnionej wersji broszury pt. Możliwości wykorzystania roślin strączkowych w żywieniu zwierząt monogastrycznych. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące części zamówienia: CZĘŚĆ I. Przedmiotem I. części zamówienia jest druk oraz dystrybucja plakatów i ulotek dot. roślin strączkowych. 1) Plakat: - format B3 (336mm x 480mm); - papier kreda 170 g/m² lub 200 g/m², lakier utwardzony mat lub półmat; - zadruk jednostronny pełnokolorowy (4+0); - nakład: 5000 egz.; - listwowanie (listwy usztywniające w kolorze srebrnym na górze i dole) z zawieszeniem. 2) Obustronna ulotka: - format A4 (295 mm x 210 mm), łamany na 3 kolumny; - papier kreda 130 g/m² lakier mat lub półmat; - zadruk dwustronny pełnokolorowy (4+4); - nakład: tys. egz. Zamawiający przekaże Wykonawcy

2 2 z :59 pliki w standardowym programie graficznym w wersji elektronicznej przygotowanej do druku. Wykonawca wykona dystrybucję, zgodnie z przekazaną listą dystrybucyjną, do: 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego - po jednym w każdym województwie: po 200 sztuk plakatów oraz po sztuk ulotek (ilości szacunkowe - dokładna ilość sztuk podana zostanie z listą dystrybucyjną); 46 szkół rolniczych na terenie kraju: po 10 sztuk plakatów oraz po 500 sztuk ulotek (ilości szacunkowe - dokładna ilość sztuk podana zostanie z listą dystrybucyjną); 4 Centra Doradztwa Rolniczego w Polsce: po 100 sztuk plakatów oraz 1000 sztuk ulotek (ilości szacunkowe - dokładna ilość sztuk podana zostanie z listą dystrybucyjną); Wykonawca zapakuje plakaty i ulotki w kartony lub paczki.; Reszta nakładu powinna zostać dostarczona do siedziby Zamawiającego - Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, ul. Wspólna 30, Warszawa i wniesiona do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w budynku MRiRW na poziomie -1. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 6a do SIWZ. CZĘŚĆ II. Przedmiotem II. części zamówienia jest przygotowanie do druku, druk i dystrybucja uaktualnionej wersji broszury pt.: Uprawa roślin strączkowych w Polsce ) Praca na materiale tekstowym dostarczonym przez Zamawiającego w Word for Windows, w Excel - w przypadku wykresów i tabel, w PDF lub innym porównywalnym formacie - w przypadku zdjęć. Poprzednia wersja publikacji - wydanie z 2014 r., 2013 r. w formacie pdf. W tekście zamieszczone wykresy, grafy, tabele z danymi liczbowymi, zdjęcia. Materiał skorygowany i rozszerzony w stosunku do wydania publikacji z 2014 r. i 2013 r.; 2) Wykonanie korekty; 3) Skład, łamanie tekstu - w razie potrzeby dwukrotne, naświetlanie, montaż oraz inne niezbędne prace techniczne. Wykonawca może wykorzystać projekt graficzny poprzedniego wydania publikacji z 2014 r., który jednak będzie wymagał zmian; 4) Wykonanie projektu zadruku środka i projektu graficznego okładki (można korzystać z wersji publikacji z 2014 r. i 2013 r. w formacie pdf). W tekście występuje ok. 50 grafik: tabel z danymi liczbowymi, wykresów i zdjęć. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, Wykonawca zaproponuje własny uzupełniający materiał zdjęciowy, którym będzie dysponował zgodnie z przepisami ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne; 5) Przedłożenie projektów graficznych do akceptacji i uwzględnienie uwag Zamawiającego. Wykonawca może wykorzystać projekt graficzny poprzednich wydań publikacji z 2013 i 2014 r.; 6) Przed drukiem przedstawienie całości publikacji do akceptacji Zamawiającego oraz uwzględnienie zgłaszanych poprawek/uwag na etapie realizacji przedsięwzięcia; 7) Druk i dystrybucja 3000 egzemplarzy: Format: 165 mm x 235 mm (B5); Szacunkowa ilość stron wraz z okładką ok. 68 stron (+/-10%); Zadruk środka: papier offset, 90g/m2, CMYK, zadruk 4+4; Okładka: zadruk 4+0, CMYK, papier karton (biały) 200 g/ m2, lakier matowy utwardzony; Oprawa: szyta, 2 zszywki. 8) Zapakowanie publikacji w paczki, maksymalnie po 100 egzemplarzy; 9) Transport z rozładunkiem oraz wniesienie paczek do pomieszczeń wskazanych przez pracownika Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, w siedzibie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA mieszczącej się w budynku MRiRW, ul. Wspólna 30, Warszawa; 10) Przekazanie plików źródłowych publikacji: w wersji przygotowanej do edycji, w pliku otwartym w programie przystosowanym do łamania tekstu, umożliwiającym późniejszą modyfikację i druk publikacji; w plikach do druku w formacie PDF o wysokiej rozdzielczości; w wersji do umieszczania na stronie internetowej, w formacie PDF o niskiej rozdzielczości; 11) Dystrybucja publikacji ok egz. do siedziby Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, reszta nakładu ok egz. do ok. 60 odbiorców na terenie całego kraju. Zamawiający dostarczy szczegółową listę dystrybucyjną z ilością książek i adresami odbiorców najpóźniej do dnia zaakceptowania publikacji do druku. 12)

3 3 z :59 Publikacja będzie miała nadany ISBN przez Zamawiającego. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 6b do SIWZ. CZĘŚĆ III. Przedmiotem II. części zamówienia jest przygotowanie do druku, druk i dystrybucja uaktualnionej wersji broszury pt.: Możliwości wykorzystania roślin strączkowych w żywieniu zwierząt monogastrycznych ) Praca na materiale tekstowym dostarczonym przez Zamawiającego w Word for Windows; w przypadku wykresów, tabel, zdjęć - w Excel, Word for Windows, PDF lub innym porównywalnym formacie. W tekście zamieszczone wykresy, grafy, tabele z danymi liczbowymi, zdjęcia. Liczba znaków ze spacjami ok ; 2) Wykonanie korekty; 3) Skład, łamanie tekstu - w razie potrzeby dwukrotne, naświetlanie, montaż oraz inne niezbędne prace techniczne. Uwaga: zdjęcia, wykresy, grafiki wymagają odpowiedniej ilości miejsca - materiał zawiera ok. 80 tabel różnej wielkości z dużą ilością danych liczbowych, 16 wykresów i zdjęć, które łącznie mogą zająć ponad 38 stron.; 4) Wykonanie projektu zadruku środka. Wykonawca może wykorzystać projekt graficzny poprzedniego wydania publikacji z 2014 r.; 5) Wykonanie projektu graficznego okładki - Wykonawca może wykorzystać projekt graficzny poprzedniego wydania publikacji z 2014 r. dostępnej w formacie pdf. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, Wykonawca zaproponuje własny uzupełniający materiał zdjęciowy, którym będzie dysponował zgodnie z przepisami ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne; 6) Przedłożenie projektów publikacji do akceptacji i uwzględnienie uwag Zamawiającego; 7) Przed drukiem przedstawienie całości publikacji do akceptacji oraz uwzględnienie zgłaszanych poprawek/uwag na etapie realizacji przedsięwzięcia; 8) Druk i dystrybucja Możliwość wykorzystania roślin strączkowych w żywieniu zwierząt monogastrycznych, 2015 Druk: 3000 egzemplarzy: Format: 165 mm x 235 mm (B5); Ilość stron publikacji wraz z okładką: 70 stron (+/-20%); Zadruk środka: papier offset, 90g/m2, CMYK, zadruk 4+4; Okładka: zadruk 4+0, CMYK, papier karton (biały) 200 g/m2, lakier matowy, utwardzony; Oprawa: szyta, 2 zszywki; Uwaga: publikacja będzie miała nadany ISBN przez FAPA; Zapakowanie publikacji w paczki, maksymalnie po 100 egz.; Transport z rozładunkiem oraz wniesienie paczek do pomieszczeń wskazanych przez pracownika FAPA, w siedzibie FAPA mieszczącej się w budynku MRiRW, ul. Wspólna 30, Warszawa; Dystrybucja publikacji ok egz. do siedziby Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, reszta nakładu ok do 60 odbiorców na terenie całego kraju; Zamawiający dostarczy szczegółową listę dystrybucyjną z ilością książek i adresami odbiorców najpóźniej do dnia zaakceptowania publikacji do druku; Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 6c do SIWZ.. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

4 4 z :59 III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Oświadczenie III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna warunek ten za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 3 lata - w tym okresie, należycie wykonał, co najmniej 3 (trzy) usługi, o wartości co najmniej ,00 zł brutto każda (słownie: dziesięć tysięcy złotych 0/100), z których każda polegała na wykonaniu druku. Wykonawcy spełniając powyższy warunek udziału w postępowaniu mogą ubiegać się o realizację jednej, dwóch lub wszystkich części zamówienia. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Oświadczenie III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Oświadczenie III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby

5 5 z :59 innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ul. Wspólna Warszawa. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ul. Wspólna Warszawa. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

6 6 z :59 nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Druk oraz dystrybucja plakatów i ulotek dot. roślin strączkowych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ I. Przedmiotem I. części zamówienia jest druk oraz dystrybucja plakatów i ulotek dot. roślin strączkowych. 1) Plakat: - format B3 (336mm x 480mm); - papier kreda 170 g/m² lub 200 g/m², lakier utwardzony mat lub półmat; - zadruk jednostronny pełnokolorowy (4+0); - nakład: 5000 egz.; - listwowanie (listwy usztywniające w kolorze srebrnym na górze i dole) z zawieszeniem. 2) Obustronna ulotka: - format A4 (295 mm x 210 mm), łamany na 3 kolumny; - papier kreda 130 g/m² lakier mat lub półmat; - zadruk dwustronny pełnokolorowy (4+4); - nakład: tys. egz. Zamawiający przekaże Wykonawcy pliki w standardowym programie graficznym w wersji elektronicznej przygotowanej do druku. Wykonawca wykona dystrybucję, zgodnie z przekazaną listą dystrybucyjną, do: 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego - po jednym w każdym województwie: po 200 sztuk plakatów oraz po sztuk ulotek (ilości szacunkowe - dokładna ilość sztuk podana zostanie z listą dystrybucyjną); 46 szkół rolniczych na terenie kraju: po 10 sztuk plakatów oraz po 500 sztuk ulotek (ilości szacunkowe - dokładna ilość sztuk podana zostanie z listą dystrybucyjną); 4 Centra Doradztwa Rolniczego w Polsce: po 100 sztuk plakatów oraz 1000 sztuk ulotek (ilości szacunkowe - dokładna ilość sztuk podana zostanie z listą dystrybucyjną); Wykonawca zapakuje plakaty i ulotki w kartony lub paczki.; Reszta nakładu powinna zostać dostarczona do siedziby Zamawiającego - Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, ul. Wspólna 30, Warszawa i wniesiona do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w budynku MRiRW na poziomie -1. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 6a do SIWZ.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: ) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przygotowanie do druku, druk i dystrybucja uaktualnionej wersji broszury pt.: Uprawa roślin strączkowych w Polsce ) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ II. Przedmiotem II. części zamówienia jest przygotowanie do druku, druk i dystrybucja uaktualnionej wersji broszury pt.: Uprawa roślin strączkowych w Polsce ) Praca na materiale tekstowym dostarczonym przez Zamawiającego w Word for Windows, w Excel - w przypadku wykresów i tabel, w PDF lub innym porównywalnym formacie - w przypadku zdjęć. Poprzednia wersja publikacji - wydanie z 2014 r., 2013 r. w formacie pdf. W tekście zamieszczone wykresy, grafy, tabele z danymi liczbowymi, zdjęcia. Materiał skorygowany i rozszerzony w stosunku do wydania publikacji z 2014 r. i 2013 r.; 2) Wykonanie korekty; 3) Skład, łamanie tekstu - w razie

7 7 z :59 potrzeby dwukrotne, naświetlanie, montaż oraz inne niezbędne prace techniczne. Wykonawca może wykorzystać projekt graficzny poprzedniego wydania publikacji z 2014 r., który jednak będzie wymagał zmian; 4) Wykonanie projektu zadruku środka i projektu graficznego okładki (można korzystać z wersji publikacji z 2014 r. i 2013 r. w formacie pdf). W tekście występuje ok. 50 grafik: tabel z danymi liczbowymi, wykresów i zdjęć. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, Wykonawca zaproponuje własny uzupełniający materiał zdjęciowy, którym będzie dysponował zgodnie z przepisami ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne; 5) Przedłożenie projektów graficznych do akceptacji i uwzględnienie uwag Zamawiającego. Wykonawca może wykorzystać projekt graficzny poprzednich wydań publikacji z 2013 i 2014 r.; 6) Przed drukiem przedstawienie całości publikacji do akceptacji Zamawiającego oraz uwzględnienie zgłaszanych poprawek/uwag na etapie realizacji przedsięwzięcia; 7) Druk i dystrybucja 3000 egzemplarzy: Format: 165 mm x 235 mm (B5); Szacunkowa ilość stron wraz z okładką ok. 68 stron (+/-10%); Zadruk środka: papier offset, 90g/m2, CMYK, zadruk 4+4; Okładka: zadruk 4+0, CMYK, papier karton (biały) 200 g/ m2, lakier matowy utwardzony; Oprawa: szyta, 2 zszywki. 8) Zapakowanie publikacji w paczki, maksymalnie po 100 egzemplarzy; 9) Transport z rozładunkiem oraz wniesienie paczek do pomieszczeń wskazanych przez pracownika Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, w siedzibie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA mieszczącej się w budynku MRiRW, ul. Wspólna 30, Warszawa; 10) Przekazanie plików źródłowych publikacji: w wersji przygotowanej do edycji, w pliku otwartym w programie przystosowanym do łamania tekstu, umożliwiającym późniejszą modyfikację i druk publikacji; w plikach do druku w formacie PDF o wysokiej rozdzielczości; w wersji do umieszczania na stronie internetowej, w formacie PDF o niskiej rozdzielczości; 11) Dystrybucja publikacji ok egz. do siedziby Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, reszta nakładu ok egz. do ok. 60 odbiorców na terenie całego kraju. Zamawiający dostarczy szczegółową listę dystrybucyjną z ilością książek i adresami odbiorców najpóźniej do dnia zaakceptowania publikacji do druku. 12) Publikacja będzie miała nadany ISBN przez Zamawiającego. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 6b do SIWZ.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: ) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przygotowanie do druku, druk i dystrybucja uaktualnionej wersji broszury pt.: Możliwości wykorzystania roślin strączkowych w żywieniu zwierząt monogastrycznych ) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ III. Przedmiotem II. części zamówienia jest przygotowanie do druku, druk i dystrybucja uaktualnionej wersji broszury pt.: Możliwości wykorzystania roślin strączkowych w żywieniu zwierząt monogastrycznych ) Praca na materiale tekstowym dostarczonym przez Zamawiającego w Word for Windows; w przypadku wykresów, tabel, zdjęć - w Excel, Word for Windows, PDF lub innym porównywalnym formacie. W tekście zamieszczone wykresy, grafy, tabele z danymi liczbowymi, zdjęcia. Liczba znaków ze spacjami ok ; 2) Wykonanie korekty; 3) Skład, łamanie tekstu - w razie potrzeby dwukrotne, naświetlanie, montaż oraz inne niezbędne prace

8 8 z :59 techniczne. Uwaga: zdjęcia, wykresy, grafiki wymagają odpowiedniej ilości miejsca - materiał zawiera ok. 80 tabel różnej wielkości z dużą ilością danych liczbowych, 16 wykresów i zdjęć, które łącznie mogą zająć ponad 38 stron.; 4) Wykonanie projektu zadruku środka. Wykonawca może wykorzystać projekt graficzny poprzedniego wydania publikacji z 2014 r.; 5) Wykonanie projektu graficznego okładki - Wykonawca może wykorzystać projekt graficzny poprzedniego wydania publikacji z 2014 r. dostępnej w formacie pdf. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, Wykonawca zaproponuje własny uzupełniający materiał zdjęciowy, którym będzie dysponował zgodnie z przepisami ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne; 6) Przedłożenie projektów publikacji do akceptacji i uwzględnienie uwag Zamawiającego; 7) Przed drukiem przedstawienie całości publikacji do akceptacji oraz uwzględnienie zgłaszanych poprawek/uwag na etapie realizacji przedsięwzięcia; 8) Druk i dystrybucja Możliwość wykorzystania roślin strączkowych w żywieniu zwierząt monogastrycznych, 2015 Druk: 3000 egzemplarzy: Format: 165 mm x 235 mm (B5); Ilość stron publikacji wraz z okładką: 70 stron (+/-20%); Zadruk środka: papier offset, 90g/m2, CMYK, zadruk 4+4; Okładka: zadruk 4+0, CMYK, papier karton (biały) 200 g/m2, lakier matowy, utwardzony; Oprawa: szyta, 2 zszywki; Uwaga: publikacja będzie miała nadany ISBN przez FAPA; Zapakowanie publikacji w paczki, maksymalnie po 100 egz.; Transport z rozładunkiem oraz wniesienie paczek do pomieszczeń wskazanych przez pracownika FAPA, w siedzibie FAPA mieszczącej się w budynku MRiRW, ul. Wspólna 30, Warszawa; Dystrybucja publikacji ok egz. do siedziby Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, reszta nakładu ok do 60 odbiorców na terenie całego kraju; Zamawiający dostarczy szczegółową listę dystrybucyjną z ilością książek i adresami odbiorców najpóźniej do dnia zaakceptowania publikacji do druku; Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 6c do SIWZ.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: ) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Usługi składu, łamania, druku i dystrybucji Cz. I - broszura The Nordic

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem. Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem Numer ogłoszenia: 208944-2015; data zamieszczenia: 14.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jedn. budz. nie posiad.osob.prawnej podporządkowana centr. jedn. admin. rządowej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jedn. budz. nie posiad.osob.prawnej podporządkowana centr. jedn. admin. rządowej. Warszawa: Przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla pracowników jednostek organizacyjnych statystyki publicznej w roku 2015 Numer ogłoszenia: 202630 2015; data zamieszczenia: 07.08.2015 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: usługa wsparcia dla systemu raportowego na Oracle Discoverer

Bardziej szczegółowo

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Usługi ochrony fizycznej budynków przy ul. Przyczółkowej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej Przeciwdziałanie negatywnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Warszawa: Świadczenie usług hotelarskich na terenie Warszawy dla Biura Polskiej Komisji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie szkoleń z zakresu ITIL i metodyk

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mng.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mng.gda.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mng.gda.pl Gdańsk: Druk i dostawa do zamawiającego książki pt. Stavkirker. Norweskie kościoły

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: stworzenie i obsługa techniczna nowej strony internetowej Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ci.pw.edu.pl/zamowienia-publiczne2

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ci.pw.edu.pl/zamowienia-publiczne2 1 z 5 2014-11-08 20:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ci.pw.edu.pl/zamowienia-publiczne2 Warszawa: UPGRADE SYSTEMU SAP ERP O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: Usługa obejmująca wykonanie projektu, przygotowanie do druku,

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Obsługa kadrowo - płacowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: zakup powierzchni reklamowej w prasie oraz przygotowanie i

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Utrzymanie czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych oraz mycie okien w siedzibie CPS Dialog

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Utrzymanie czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych oraz mycie okien w siedzibie CPS Dialog Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Utrzymanie czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych oraz mycie okien w siedzibie CPS Dialog Warszawa, 26.02.2010 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne Warszawa: Zakup i dostawa dwóch serwerów, macierzy dyskowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl 1 z 5 2015-08-10 10:27 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie strony internetowej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminabaltow.pl Bałtów: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Bałtów. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest audyt środowiska IT oraz usługi konsultacyjne

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 161938-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Obsługa serwisowa trzech wysokonakładowych urządzeń firmy Océ Numer ogłoszenia: 55164-2013; data zamieszczenia: 11.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.instytutksiazki.pl Kraków: Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Instytutu

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec: Ubezpieczenia OC Świadczeniodawcy Numer ogłoszenia: 50177-2015; data zamieszczenia: 10.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Sosnowiec: Ubezpieczenia OC Świadczeniodawcy Numer ogłoszenia: 50177-2015; data zamieszczenia: 10.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http;//bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Ubezpieczenia OC Świadczeniodawcy Numer ogłoszenia: 50177-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo