Opis funkcjonujących w krajach UE rozwiązań w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych/domów przez deweloperów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis funkcjonujących w krajach UE rozwiązań w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych/domów przez deweloperów"

Transkrypt

1 Opis funkcjonujących w krajach UE rozwiązań w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych/domów przez deweloperów Niemcy Umowa zawierana między deweloperem a nabywcą lokalu uregulowana jest w niemieckim kodeksie cywilnym - Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB). Kwestie związane z płatnościami oraz ustanowieniem zabezpieczeń przez dewelopera reguluje odrębny akt prawny: rozporządzenie o obowiązkach maklerów i deweloperów - Verordnung über die Pflichten der Makler, Darlehensvermittler, Bauträger und Baubetreuer (MaBV). Zgodnie z tą regulacją deweloper może przyjmować wpłaty od nabywcy po spełnieniu następujących warunków: musi posiadać pozwolenie na budowę lub potwierdzenie przez właściwy urząd, że taka zgoda nie jest wymagana; umowa zawarta z nabywcą jest skuteczna (oznacza to, że deweloper uzyskał zezwolenia wymagane do jej realizacji - nabywca otrzymuje potwierdzenie spełnienia tych przesłanek w postaci informacji udzielonej na piśmie przez notariusza) oraz pod warunkiem, że deweloperowi nie zostało przyznane prawo odstąpienia od umowy, po wpisaniu do księgi wieczystej wzmianki zabezpieczającej roszczenie nabywcy o przeniesienie prawa własności lub o ustanowienie dziedzicznego prawa zabudowy. Wpis do księgi wieczystej W przypadku, kiedy roszczenie dotyczy prawa własności lokalu mieszkalnego lub jego części lub dziedzicznego prawa zabudowy do lokalu mieszkalnego, takie prawo musi zostać ustanowione w księdze wieczystej (dla lokalu musi zostać założona księga wieczysta). Wpisane do księgi wieczystej zastrzeżenie musi mieć pierwszeństwo przed innymi roszczeniami (w praktyce tylko hipoteka banku finansującego nabywcę może mieć pierwszeństwo przed roszczeniem nabywcy). Jeżeli jednak hipoteka banku finansującego dewelopera miałaby pierwszeństwo przed roszczeniem nabywcy deweloper może przyjmować wpłaty od nabywcy tylko wówczas, gdy zapewni nabywcy tzw. oświadczenie o zwolnieniu z obciążeń wydane przez bank dewelopera. Jeżeli oświadczenia te są dostępne już w momencie zawarcia umowy przed notariuszem, stosowne odniesienie musi znaleźć się w treści umowy. W przeciwnym razie umowa musi zawierać wyraźne zobowiązanie przedsiębiorcy do wręczenia oświadczeń oraz o ich wymaganej treści. Oświadczenie o zwolnieniu z obciążeń Oświadczenie o zwolnieniu z obciążeń zapewnia nabywcy prawo żądania od banku dewelopera wykreślenia hipoteki w przypadku zapłaty pełnej ceny (budowa zakończona) albo zapłaty części ceny odpowiadającej stanowi budowy (budowa niezakończona). Bank dewelopera dokonuje wyboru może wykreślić hipotekę albo zwrócić nabywcy wpłacone przez niego środki. Płatność zgodnie z planem Deweloper może przyjmować wpłaty od nabywcy w wysokości określonej przepisami siedem rat w wysokości skorelowanej z zaawansowaniem budowy: 30 procent wartości umowy w przypadkach, w których ma nastąpić ustanowienie lub przeniesienie prawa własności nieruchomości, lub 20 procent wartości umowy w przypadkach ustanowienia dziedzicznego prawa zabudowy, po rozpoczęciu robót ziemnych, z pozostałej wartości umowy - 40 procent po zakończeniu stanu surowego, w tym prac ciesielskich, 1

2 - 8 procent na wykonanie dachów i rynien dachowych, - 3 procent na instalację w stanie surowym urządzeń grzewczych, - 3 procent na instalację w stanie surowym urządzeń sanitarnych, - 3 procent na instalację w stanie surowym instalacji elektrycznej, - 10 procent na montaż okien, w tym ich oszklenie, - 6 procent na tynki wewnętrzne, oprócz robót związanych z uzupełnianiem ubytków i naprawy już istniejących tynków, - 3 procent na strych, - 4 procent na prace glazurnicze w pomieszczeniach sanitarnych, -12 procent po osiągnięciu stanu gotowości budynku do zamieszkania i stopniowo w zamian za przekazanie prawa posiadania, - 3 procent na prace elewacyjne, - 5 procent po całkowitym ukończeniu robót. Deweloper ma obowiązek wpłacić środki pieniężne nabywcy w jego imieniu na specjalny rachunek prowadzony w instytucji kredytowej oraz obowiązek ujawnić instytucji kredytowej, że środki pieniężne są zdeponowane na rachunek klienta, i podać przy tym nazwisko, imię i adres nabywcy. Ponadto deweloper musi zobowiązać instytucję kredytową do niezwłocznego powiadomienia nabywcy w przypadku, gdyby depozyt stał się przedmiotem zajęcia przez podmiot trzeci lub gdyby majątek przedsiębiorcy został objęty postępowaniem upadłościowym, oraz do udzielania nabywcy w każdym czasie informacji o stanie rachunku. Deweloper jest zobowiązany do zarządzania otrzymanymi środkami oddzielnie od swoich innych aktywów i wpłat wniesionych przez innych zleceniodawców. Jednocześnie deweloper może wykorzystywać te środki tylko do celów przygotowania i realizacji inwestycji budowlanej, której dotyczą. Gwarancja bankowa W przypadku, gdy deweloper przedstawi nabywcy gwarancję bankową, która zabezpiecza wszelkie roszczenia nabywcy o zwrot wpłaconych przez niego zaliczek nie ma obowiązku stosować wyżej opisanych procedur. W najbliższych miesiącach grupa robocza powołana przy Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz dokona weryfikacji, na ile przedstawione wyżej specjalne regulacje rozporządzenia MaBV dotyczące umowy deweloperskiej zapewniają wystarczającą ochronę nabywcy lub czy wymagają przeredagowania i uzupełnienia. Problemy pojawiają się w tym kontekście w szczególności w przypadkach, kiedy ze względu na niewypłacalność przedsiębiorcy budowlanego projekt budowlany nie może zostać ukończony w ogóle lub jedynie z opóźnieniem. W związku z tym dyskutowane będzie wprowadzenie obowiązku zabezpieczenia roszczenia nabywcy o zwrot wpłaconych środków, jeżeli w przypadku niewypłacalności przedsiębiorcy zechce on odstąpić od umowy z powodu niewykonania należnych świadczeń. Austria Kwestie związane ze sprzedażą lokali na rynku pierwotnym regulowane są odrębną ustawą o umowach deweloperskich - Bundesgesetz, mit dem Regelungen über den Erwerb von Rechten an Gebäuden und Wohnungen von Bauträgern getroffen werden (Bauträgervertragsgesetz - BTVG). Ustawa reguluje obligatoryjne elementy umowy deweloperskiej, która musi zawierać m.in. opis przedmiotu umowy, opis zagrożeń, jeżeli przedmiot umowy znajduje się na terenach położonych w strefie zagrożonej wylewami potoków górskich lub lawinami lub na obszarze zalewowym, lub że przedmiotowa nieruchomość wpisana jest do rejestru obszarów 2

3 podejrzanych lub skażonych, cenę, sposób zabezpieczenia nabywcy, rachunek dewelopera, na który nabywca jest zobowiązany dokonywać wpłat w przypadku ustanowienia zabezpieczenia w postaci gwarancji lub ubezpieczenia, przy czym nabywca musi zostać poinformowany o związanych z tym skutkach prawnych. Nabywcy przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy, w przypadku, gdy deweloper nie przekazał mu na piśmie informacji dotyczących: treści umowy lub treści wskazanych w ustawie dokumentów potwierdzających ustanowienie dla nabywcy jednego ze środków zabezpieczeń (np. porozumienia z instytucją kredytową, która prowadzi rachunek powierniczy, zgodnie z którym deweloper będzie mógł korzystać ze środków zgromadzonych na rachunku dopiero po faktycznym przekazaniu ukończonego przedmiotu umowy i zagwarantowaniu przeniesienia prawa do niego). Sposoby zabezpieczenia środków nabywcy Wpłata na bankowy rachunek powierniczy, prowadzony przez instytucję finansową Rachunek prowadzony jest dla nabywcy. Bank ma obowiązek zagwarantować, że deweloper może wykorzystać środki zgromadzone na rachunku dopiero po ukończeniu przedmiotu umowy i przeniesieniu jego własności bez obciążeń na nabywcę. Gwarancja Gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa lub udzielona przez gminę zapewnia zwrot wraz z odsetkami zaliczek wpłaconych prze nabywcę. Wypłata świadczeń z tytułu gwarancji lub ubezpieczenia może zostać uzależniona tylko od uiszczenia przez nabywcę płatności na rachunek podany w tym zabezpieczeniu. Skorzystanie przez nabywcę z takiego zabezpieczenia stanowi w każdym przypadku rozwiązanie umowy. Świadczenia z tytułu takiego zabezpieczenia stają się wymagalne nie później, niż w momencie wykreślenia dokonanych na rzecz nabywcy wpisów w księdze wieczystej. Zabezpieczenie wieczysto-księgowe połączone z obowiązkiem dokonywania płatności według określonego w ustawie planu ratalnego Ten rodzaj zabezpieczenia polega na wpisaniu do księgi wieczystej roszczenia nabywcy dotyczącego nabycia własności, udzieleniu przez bank dewelopera zgody na zwolnienie przedmiotu umowy z wszelkich obciążeń po dokonaniu wpłaty pełnej ceny przez nabywcę, obowiązku wpłacania przez nabywcę zaliczek zgodnie z ustalonym w ustawie planem płatniczym. Płatności zgodnie z planem płatniczym Plan A - 15 procent przy rozpoczęciu robót budowlanych na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę - 35 procent po ukończeniu stanu surowego i dachu; - 20 procent po ukończeniu stanu surowego instalacji -12 procent po ukończeniu elewacji i okien, w tym ich oszklenia -12 procent po osiągnięciu stanu gotowości obiektu do zamieszkania lub w przypadku uzgodnienia przedterminowego przekazania właściwego przedmiotu umowy - 4 procent po ukończeniu całego obiektu - reszta po upływie trzech lat od daty przekazania właściwego przedmiotu umowy, o ile deweloper nie zabezpieczył ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi lub naprawienia szkody w drodze ustanowienia gwarancji lub ubezpieczenia. Plan B 3

4 - 10 procent przy rozpoczęciu robót budowlanych na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę; - 30 procent po ukończeniu stanu surowego i dachu - 20 procent po ukończeniu stanu surowego instalacji - 12 procent po ukończeniu elewacji i okien, w tym ich oszklenia -17 procent po osiągnięciu stanu gotowości obiektu do zamieszkania lub w przypadku uzgodnienia przedterminowego przekazania właściwego przedmiotu umowy - 9 procent po ukończeniu całego obiektu - reszta po upływie trzech lat od daty przekazania właściwego przedmiotu umowy, o ile deweloper nie zabezpieczył ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi lub naprawienia szkody w drodze ustanowienia gwarancji lub ubezpieczenia. Zastaw Zabezpieczenie w postaci zastawu polega na zabezpieczeniu ewentualnych roszczeń nabywcy co do zwrotu wpłaconych przez niego zaliczek w postaci hipoteki na nieruchomości dewelopera. Instytucja powiernika Nie później niż do momentu podpisania umowy deweloperskiej deweloper ma obowiązek powołać powiernika, który swoją działalność kończy dopiero w momencie realizacji obowiązku dewelopera do ustanowienia zabezpieczenia wobec danego nabywcy. Obowiązek dewelopera ustanowienia zabezpieczeń upływa w momencie fizycznego przekazania ukończonego przedmiotu umowy i zagwarantowania przeniesienia prawa. Od powołania powiernika można odstąpić tylko w przypadku, jeżeli zostanie ustanowione zabezpieczenie w postaci gwarancji. Włochy Kwestie związane ze sprzedażą lokali na rynku pierwotnym regulowane są odrębną ustawą o umowach deweloperskich - The Legislative Decree of 20 June 2005, no 122. Zgodnie z przepisami możliwe są środki ochrony nabywców m.in.: gwarancje bankowe, wyłączenie wniosku o ogłoszenie upadłości, prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży w drodze aukcji, ubezpieczenie na okres 10 lat, i inne. Gwarancje finansowe Po zawarciu umowy mającej na celu przeniesienie własności nieruchomości bez skutku natychmiastowego lub przeniesienie innych praw władania nieruchomością, która zostanie wzniesiona, deweloper pod rygorem nieważności umowy zrzeka się i przekazuje nabywcy gwarancję w kwocie odpowiadającej kwocie wpłaconych przez nabywcę zaliczek przed dokonaniem przeniesienia prawa własności lub innych praw do korzystania z przedmiotu umowy. Gwarancja finansowa jest udzielana przez bank, firmę ubezpieczeniową lub pośredników finansowych zarejestrowanych w specjalnym rejestrze. Gwarancja zapewnia nabywcy zwrot wpłaconych przez niego środków w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ustawie, np. w sytuacji wydania decyzji sądu w sprawie bankructwa, złożenia wniosku o dopuszczenie do bankructwa wstępnego, wydania decyzji sądu stwierdzającej niewypłacalność lub na wcześniejszym etapie, zarządzenia nakazującego przymusową likwidację lub ustanowienie zarządu komisarycznego. Szczegółowe zasady funkcjonowania gwarancji określa ustawa. Gwarancja przestaje obowiązywać w momencie przeniesienia na nabywcę prawa własności lub innych praw korzystania z nieruchomości. Ubezpieczenie nieruchomości Deweloper zobowiązany jest wydać i dostarczyć nabywcy w momencie przeniesienia własności 10-letnią polisę ubezpieczeniową na rzecz nabywcy, wiążącą od dnia ukończenia 4

5 prac. Polisa ma na celu pokrycie bezpośrednio poniesionych fizycznych uszkodzeń nieruchomości, włączając szkodę poniesioną na rzecz osób trzecich, a wynika z całkowitego lub częściowego zniszczenia bądź poważnych wad konstrukcyjnych robót, wady posadowienia budynku oraz wszelkich okoliczności powstałych po zawarciu umowy kupnasprzedaży lub przeniesienia prawa. Obowiązek usunięcia lub podziału hipoteki przed dokonaniem sprzedaży Notariusz nie może sporządzić aktu notarialnego potwierdzającego sprzedaż, jeżeli przed lub wraz z zawarciem umowy, nie doszło do zwolnienia przedmiotu umowy z obciążeń hipotecznych. Francja We Francji ochronę konsumentów w zakresie sprzedaży nieruchomości przed ukończeniem jej budowy regulują przepisy Code of Construction and Housing (Articles L to L and R to R ). Umowa rezerwacyjna Nie jest konieczne zawieranie umowy rezerwacyjnej. Umowa rezerwacyjna powinna zawierać przynamniej: Szczegółowy opis nieruchomości (powierzchnia, liczba pokoi i budynków gospodarczych/przybudówek, sytuację mieszkaniową w budynku ), Przewidywaną cenę mieszkania i warunki jej zmian, termin kiedy może nastąpić zawarcie umowy sprzedaży, Warunki zwrotu depozytu ubezpieczeniowego w przypadku odstąpienia od zakupu, Termin ukończenia. Zgodnie z artykułem L Kodeksu budowlanego i mieszkaniowego, konsumentowi przysługuje okres siedmiu dni na zmianę decyzji. Przed podpisaniem umowy rezerwacyjnej od konsumenta deweloper nie może żądać żadnej wpłaty. W momencie podpisania umowy rezerwacyjnej deweloper może prosić konsumenta o wpłatę depozytu na konto bankowe otwarte w imieniu konsumenta. Wysokość depozytu ogranicza się do: 5% ceny sprzedaży jeśli zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży następuje w ciągu 1 roku 2% ceny sprzedaży jeśli zawarcie umowy sprzedaży następuje w ciągu 1 do 2 lat. Nie wymaga się żadnego depozytu, jeśli okres zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży przekracza 2 lata. Po podpisaniu umowy rezerwacyjnej, harmonogram płatności ustala się w oparciu o postęp robót budowlanych. Modele umowy deweloperskiej Kupno z upływem określonego terminu sprzedawca zobowiązuje się przekazać budynek po jego ukończeniu, a nabywca odebrać i zapłacić cenę. Przepisy przewidują możliwość dokonywania wpłat przez nabywcę zgodnie z postępami budowy na specjalny rachunek. Deweloper otrzymuje te środki dopiero po notarialnym poświadczeniu ukończenia przedsięwzięcia budowlanego. 5

6 Kupno zgodnie z planem własność budynku przechodzi stopniowo zgodnie z postępami budowy. Na nabywcę przenoszona jest własność nieruchomości gruntu oraz własność istniejących w momencie zawierania umowy części wznoszonego budynku. Własność pozostałych części budynku zostaje przeniesiona na nabywcę automatycznie z momentem ich wybudowania. Płatność zgodnie postępami na budowie Nabywca wnosi zaliczki zgodnie z postępami na budowie. Zgodnie z przepisami wysokość poszczególnych wpłat dokonywanych przez nabywcę nie może przekroczyć: - 35% wylanie fundamentów, - 70% zakończenie budowy szkieletu, - 95% zakończenie budowy, - pozostała część jest przekazywana przy przeniesieniu własności. Przepisy umożliwiają nabywcy w przypadku nienależytego wykonania umowy przez dewelopera dokonanie ostatniej raty płatności (5%) na specjalne konto do czasu usunięcia ewentualnych braków. Z dniem 1 stycznia 2015 r. wszyscy deweloperzy muszą mieć gwarancję ukończenia, która zapewnia finansowanie ukończenia budowy, przyznaną przez instytucję finansową, bank, firmę udzielającą gwarancji lub instytucję ubezpieczeniową. Możliwe jest również przedstawienie przez dewelopera gwarancji zwrotu, która polega na poręczeniu ze strony banku zwrotu nabywcy wpłaconych przez niego środków w przypadku niedokończenia budowy. Belgia Kwestie sprzedaży domów, które mają być wybudowane lub są w trakcie budowy reguluje odrębny akt prawny Law of 3 May 1993, so-called "Breyne Act". Własność budynku przechodzi stopniowo zgodnie z postępami budowy. Na nabywcę przenoszona jest własność nieruchomości gruntu oraz własność istniejących w momencie zawierania umowy części wznoszonego budynku. Własność pozostałych części budynku zostaje przeniesiona na nabywcę automatycznie z momentem ich wybudowania. Nabywca staje się właścicielem materiałów budowlanych z chwila ich posadowienia na gruncie lub trwałego związania z budynkiem. Jednocześnie ryzyko związane z wadliwym wykonaniem budynku przechodzi na nabywcę dopiero w momencie odbioru prac budowlanych. Umowa zawierana z nabywcą musi obejmować m.in.: - datę wydania pozwolenia na budowę, - w przypadku projektów pod klucz, pozwolenie na budowę rzadko przyznawane będzie do czasu podpisania umowy, dlatego umowa musi określać, że przestanie być wiążąca, jeśli pozwolenie na budowę nie jest przyznawane dla przedłożonych planów, - informację, czy uzyskanie hipoteki stanowi warunek unieważnienia umowy, dodatkowo wartość hipoteki i szczegóły dotyczące spłaty muszą być ustalone w umowie, - całkowitą cenę domu lub mieszkania, - datę rozpoczęcia prac, zakończenia i odbioru oraz szczegóły dotyczące odszkodowania za opóźnienie w zakończeniu budowy lub przekazaniu do odbioru, - określenie procedury odbioru. Do umowy muszą być załączone szczegółowe plany i specyfikacje prac objętych umową. Te dokumenty dokładnie określają metody i materiały wykorzystane do wykonania prac oraz ewentualnie wskazują okoliczności, w których mogą wystąpić odstępstwa od tych planów i specyfikacji. Plany i specyfikacje muszą być podpisane przez architekta z uprawnieniami do 6

7 wykonywania zawodu architekta w Belgii oraz zawierać kopię uwierzytelnionego aktu notarialnego i podstaw współwłasności. Dopuszczalne jest zawarcie umowy przedwstępnej, która musi zawierać istotne postanowienia umowy głównej. Wysokość zaliczki nie może przekraczać 5% ceny. Deweloper może żądać płatności przed zawarciem umowy ale wysokość tych przedpłat nie może przekroczyć 5% całkowitej ceny. W momencie zawarcia aktu sprzedaży, deweloper lub wykonawca może żądać płatności ceny, przy uwzględnieniu wpłaconej przedpłaty lub depozytu, równej cenie gruntu lub proporcjonalnej części gruntu podlegającej sprzedaży, wraz z kosztem robót wykonanych za zgodą architekta upoważnionego do wykonywania tego zawodu w Belgii. Kopia zezwolenia musi być załączona do aktu. Środki ochrony Poręczenie lub gwarancja Deweloper ma zapewnić nabywcy poręczenie lub gwarancję ukończenia przedsięwzięcia na wypadek upadłości. Jeżeli deweloper należy do przedsiębiorców, którzy dysponują koncesją/akredytacją zobowiązany jest do przedstawienia poręczenia. Kwota poręczenia oraz ustalenia dotyczące deponowania i uwalniania środków są określone przez króla. Akredytację może uzyskać deweloper po spełnieniu warunków określonych w ustawie. Uzyskanie akredytacji umożliwia deweloperowi potencjalny udział w realizacji kontraktów rządowych. Deweloper posiadający akredytację musi zdeponować poręczenie w wysokości 5% całkowitej wartości projektu w Caisse des Dépôts et Consignations. Połowa wartości poręczenia jest uwalniana po wstępnej akceptacji prac, a pozostała kwota po ostatecznej akceptacji. Klient zachowuje zatem 2,5% ceny jako gwarancję tego, że wszelkie prace, które nie zostały wykonane lub zostały wykonane wadliwie, będą ukończone/poprawione w momencie wstępnej akceptacji (nawet jeśli pozostaje do wykonania główne zlecenie, istnieje ryzyko, że wykonawca zrezygnuje). Jeśli natomiast deweloper nie dysponuje stosowną akredytacją musi zagwarantować ukończenie budowy domu lub mieszkania, bądź zwrotu wszelkich przekazanych przez nabywcę opłat poniesionych w przypadku rozwiązania umowy na skutek nieukończenia robót. Instytucja finansowa musi zobowiązać się, że zapłaci klientowi sumę wymaganą do ukończenia mieszkania. W praktyce klient może odliczyć 5% od każdej faktury, przekazując tę opłatę po akceptacji prac. Kwota ta może być przekazana w dwóch częściach: pierwsza po wstępnej akceptacji i druga po ostatecznej. Sankcje Ktokolwiek dopuszcza się pośredniego lub bezpośredniego naruszenia przepisów artykułu 10 żądając lub przyjmując płatności, będzie podlegał karze pozbawienia wolności w wymiarze od 8 dni do miesiąca wraz z karą grzywny w wysokości od Û0.64 do Û4.96, lub zasądzenia tylko jednej z wymienionych kar. Norwegia Kwestie sprzedaży domów, które mają być wybudowane lub są w trakcie budowy reguluje odrębny akt prawny - The Act of 13 June 1997 nr. 43. Deweloper jest zobowiązany zapewnić nabywcy gwarancję (gwarancja bankowa lub poręczenie), która jest ważna przez okres do 5 lat od przejęcia. Gwarancja ma pokryć kwotę ustaloną do wartości procentowej spłaty zobowiązania. 7

8 Zgodnie z przepisami deweloper może żądać całości lub częściowej przedpłaty dopiero po przeniesieniu praw własności na konsumenta. Do tego czasu płatność jest zabezpieczona gwarancjami bankowymi. Finlandia Kwestie sprzedaży domów, które mają być wybudowane lub są w trakcie budowy reguluje odrębny akt prawny - Housing Transactions Act, Code of Real Estate oraz Government Regulation. Środki ochrony Zabezpieczenie przeciw niewypłacalności głównych wspólników Przed przedstawieniem oferty sprzedaży udziałów mieszkania wspólnik powinien zapewnić odpowiednie ubezpieczenie, gwarancję bankową lub inną formę udzielonych gwarancji spełniających wymagania Ministra Środowiska. Ma to na celu ochronę spółki działającej w branży mieszkaniowej i nabywców przed niewypłacalnością spółki. Ubezpieczenie lub gwarancja obowiązują przez okres 10 lat od dnia, w którym organ nadzoru budowlanego wydał pozwolenie na użytkowanie budynku. W przypadku niewypłacalności wspólnika, ubezpieczyciel lub podmiot udzielający gwarancji ponosi odpowiedzialność do maksymalnej kwoty określonej w dekrecie w ramach odszkodowania dla firmy budowlanej i nabywców akcji/udziałów w zakresie wszelkich kosztów poniesionych w trakcie wykrycia wad konstrukcyjnych w budynku mieszkalnym i naprawy szkód powstałych na ich skutek. Muszą zaistnieć dwa warunki. Wspólnik ponosi odpowiedzialność za te koszty na mocy tej ustawy, umowy sprzedaży udziałów, umowy dot. budowy lub prac remontowych. Inne zabezpieczenia na rzecz przedsiębiorstwa budowlanego i nabywców udziałów nie są wystarczające do pokrycia ww. kosztów. W przypadku sprzedaży udziału w mieszkaniu, w okresie nieprzekraczającym jednego roku od zakończenia budowy, sprzedający udziela poręczenia wykonania umowy sprzedaży na rzecz nabywcy i spółki. Nie są wymagane odrębne zabezpieczenia. Poręczenie obowiązuje przez min. 6 miesięcy po wydaniu mieszkania nabywcy. Instrumenty na wypadek bankructwa głównych wspólników Rachunek powierniczy Właściciel spółki zajmującej się budową lokali w trakcie budowy zobowiązany jest otworzyć odrębny rachunek powierniczy, na którym deponowane są zabezpieczenia. Jeśli zabezpieczenia przechowywane są poza bankiem, rachunek musi być otwarty w banku depozytowym za zgodą właściciela zabezpieczenia. Ceny transakcyjne udziałów/akcji są przekazywane na rzecz sprzedającego na ww. konto. Ceny transakcyjne nie mogą być wykorzystane na inne cele niż budowa i naprawa. W przypadku ogłoszenia bankructwa głównego właściciela spółki (udziałowca/ akcjonariusza), należy niezwłocznie poinformować nabywców, czy spółka zobowiązuje się wywiązać z umów sprzedaży udziałów/akcji, jeśli jeszcze do tego nie doszło. Jeśli Spółka nie potwierdzi gotowości wywiązania się z umowy, każdy nabywca może zrezygnować z zakupu. Nabywcy, którzy nie rezygnują z zakupu, nabywają prawo do głosu w sprawach spółki, ponieważ nabyli jej akcje/udziały. Jeśli ogłasza się bankructwo sprzedającego przed jego wywiązaniem się z umowy, nabywca może odstąpić od umowy, o ile nie został niezwłocznie poinformowany, że sprzedający 8

9 zobowiązuje się zakończyć transakcję i składa stosowne zabezpieczenie wywiązania się ze zobowiązań umowy. Poręczenie Poręczenie występuje w postaci depozytu bankowego, gwarancji bankowych lub stosownego ubezpieczenia, ma również uwzględnić sytuację finansową spółki i być zgodne z planem finansowym. Wartość poręczenia na etapie budowy, kiedy udziały mieszkaniowe pierwszy raz oferowane są do sprzedaży, musi wynosić min. 5% i podlegają przepisom dekretu. Wartość zabezpieczenia na etapie budowy zawsze odpowiada min. 10% i jest wiążące przez okres min. 3 miesięcy od wydania dla budynku pozwolenia na użytkowanie przez organy nadzoru budowlanego. Po wygaśnięciu zabezpieczenia wymaganego na etapie budowy, zapewnia się poręczenie po zakończeniu budowy w wysokości min. 2% lub wyższy procent ceny transakcyjnej ustalony zgodnie z dekretem. Zabezpieczenie jest wiążące przez min. 15 miesięcy od zatwierdzenia gotowości budynku do użytkowania przez organy nadzoru budowlanego. Nie wymaga się zabezpieczenia na pokrycie strat poniesionych przez spółkę tytułem niewywiązania się z wykonania budowy lub prac naprawczych, lub w przypadku wad konstrukcyjnych w częściach budynku za których utrzymanie spółka ponosi odpowiedzialność. Zabezpieczenie ma na celu zrekompensowanie wszelkich szkód których doznał nabywca na skutek naruszenia warunków umowy przez zarząd spółki. Jeśli zabezpieczenie jest niewystarczające, aby wypłacić odszkodowanie należne nabywcom udziałów, wartość tego zabezpieczenia powinna w pierwszym rzędzie pokryć koszty wynikające z naprawy wad, proporcjonalnie do kosztów związanych z taką naprawą. Pozostała część zabezpieczenia jest rozdysponowana zależnie od rozmiaru i rodzaju szkody poniesionej przez każdego nabywcę udziałów oraz innych należności. W przypadku wystąpienia wady mieszkania, nabywca ma prawo do wstrzymania płatności pozostałej kwoty transakcji. Nabywca nie może jednak wstrzymać płatności kwoty, której wartość przekracza jego roszczenie wynikające z wykrycia wady. Szwecja W Szwecji możliwa jest sprzedaż domów jednorodzinnych lub w zabudowie bliźniaczej przed zakończeniem budowy. Przepisy Consumer Services Act (1985:716), w szczególności sekcja 51-61, zawiera specjalne przepisy regulujące tą kwestię. Consumer Services Act zawiera przepisy dotyczące płatności i kontroli. Zgodnie z przepisami konsument zobligowany jest do zapłaty tylko za ukończone etapy robót budowlanych (zwykle płatność podzielona jest na raty zgodnie z postępem robót budowlanych i zgodnie z warunkami kredytu budowlanego, zarządzanego przez bank. Na prośbę którejkolwiek ze stron, po zakończeniu prac odbywa się końcowa kontrola. W celu uzyskania pozwolenia na budowę jedno-lub dwu-rodzinnego domu, konsument musi otrzymać ready-built protection w postaci ubezpieczenie lub gwarancji bankowych (szerzej: Ready-Built Insurance Act, 2014:227). Holandia W Holandii przewidziane są specjalne obowiązki deweloperów w przypadku sprzedaży ich domów nabywcom. Nie chronią one jednak konsumentów w przypadku bankructwa. Brak również szczególnych zobowiązań wymagających od deweloperów przekazania nabywcy określonych informacji, ponieważ ogólne zobowiązanie wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego. Notariusz, na 9

10 wniosek nabywcy, może wstrzymać określoną kwotę podlegającą opłacie w celu zmuszenia dewelopera do naprawienia określonych wad już po ukończeniu budowy. Obecnie Holandia jest na etapie konsultacji projektu ustawy, która wprowadzi dla deweloperów obowiązek oferowania konsumentom ubezpieczenia w celu ukończenia budowy po ogłoszeniu bankructwa dewelopera oraz poszerzy zakres odpowiedzialności dewelopera w przypadku wystąpienia wad. Poszerzy to także możliwości nabywców do wstrzymania określonej kwoty pieniędzy w przypadku wystąpienia wad po ukończeniu budowy domu. Estonia W Estonii możliwa jest sprzedaż nieruchomości jeszcze przed zakończeniem budowy. Jeżeli sprzedający (deweloper) jest zobowiązany ukończyć prace budowlane, sprzedający i nabywca powinni najpierw zawrzeć przedwstępną umowę sprzedaży, w której ustala się zobowiązania obu stron umowy i terminy ich realizacji. Następnie zawierana jest właściwa umowa nabycia prawa do nieruchomości. W Estonii nie ma regulacji podobnej do polskiej, ale umowy przeniesienia praw do nieruchomości (jak również obciążania nieruchomości) muszą być zawierane przed notariuszem i obowiązkiem notariusza jest wskazanie oraz wyjaśnienie ryzyka wynikającego z zawarcia umowy. Z tego powodu w praktyce nabywca przed zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży przekazuje notariuszowi kwotę odpowiadającą cenie lub jej części, i płatność ta będzie przekazana sprzedającemu po zawarciu właściwej umowy przeniesienia praw (kiedy nastąpi przeniesienie prawa własności). Zatem nabywca nie straci swoich pieniędzy w przypadku bankructwa sprzedającego. Ponadto, w celu zabezpieczenia roszczenia dotyczącego nabycia prawa własności, można dokonać wstępnego wpisu w księdze wieczystej na rzecz nabywcy. Łotwa Możliwa jest sprzedaż nieruchomości przed ukończeniem jej budowy. Brak szczególnych regulacji określających prawa i obowiązki konsumentów i deweloperów dotyczących sprzedaży lokali domów w budowie. Zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego. Konsument i deweloper zawierają umowę przedwstępną, w której obie strony zobowiązują się w przyszłości zawrzeć umowę (zawrzeć umowę w określonym czasie) dotyczącą sprzedaży nieruchomości. List intencyjny regulują przepisy Kodeksy cywilnego, zgodnie z którym: List intencyjny sporządzany w celu zawarcia umowy nabiera mocy jeśli zawiera istotne postanowienia umowy. Litwa Możliwa jest sprzedaż nieruchomości przed ukończeniem jej budowy. Brak szczególnych regulacji określających prawa i obowiązki konsumentów i deweloperów dotyczących sprzedaży lokali domów w budowie. Zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego. Umowa przedwstępna musi zawierać: - prawo nabywcy do odstąpienia od umowy przedwstępnej w ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy; - cenę domu lub mieszkania planowanego do wybudowania, warunki zmiany ceny; - opis przedmiotu umowy oraz prac które sprzedający zobowiązany jest wykonać; - ograniczenia związane z budową domu mieszkalnego lub mieszkania; 10

11 - obciążenia prawa do domu mieszkalnego lub mieszkania (obecnie występujące oraz planowane w przyszłości); - informację na temat wykonawcy, architekta, inżyniera i innych osób odpowiedzialnych za sprawowanie nadzoru nad robotami budowlanymi; - status prawny działki gruntu na którym zostanie wybudowany dom lub mieszkanie oraz prawa nabywcy domu lub mieszkania do działki gruntu. Część 3 tego artykułu stanowi: Jeśli postanowienia umowy przedwstępnej uprawniają sprzedawcę do żądania od nabywcy zabezpieczenia potencjalnych strat, które sprzedający może ponieść w przypadku wykonania przez nabywcę praw określonych w podpunkcie 1 par. 2 tego artykułu, wartość zabezpieczenia nie przekracza 1/5 ceny nieruchomości wskazanej w umowie kupnasprzedaży. Litewskie Prawo budowlane reguluje ewidencjonowanie nieukończonego budynku i przeniesienie praw do niego, pod warunkiem, że budynek może podlegać wpisowi do Real Estate Register (Rejestr Nieruchomości). Zawierane są umowy przedwstępne. Jeśli po zawarciu umowy przedwstępnej, strona bez uzasadnionego powodu stroni od zawarcia głównej umowy lub odmawia jej zawarcia, druga strona winna jest przekazać odszkodowanie tytułem poniesionej szkody. Zgodnie z przedwstępną umową konsumenci zwykle przekazują sprzedającemu przedpłatę/zaliczkę (część ceny). Krajowe przepisy na Litwie stanowią, że zaliczka (w przeciwieństwie do zadatku), nie pełni funkcji gwarancji, a strona która przekazująca tę przedpłatę ma prawo żądać zwrotu wszelkich nie spłaconych środków w ramach umowy, za wyjątkiem sytuacji, kiedy zawarcie umowy przedwstępnej w zakresie odpowiedzialności ponoszonej przez strony w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań przewiduje nałożenie kar. Słowacja Na Słowacji możliwa jest sprzedaż nieruchomości przed ukończeniem budowy. Brak szczególnych przepisów regulujących prawa i obowiązki konsumentów i deweloperów. W praktyce obrotu występuje kilka typów umów sprzedaży. Najczęściej jest to kombinacja wielu umów a przyjęcie określonej procedury zależy od warunków dewelopera. Umowa rezerwacji W oparciu o umowę rezerwacji, konstruktor zobowiązuje się zawrzeć umowę związaną z wykonaniem budowy oraz zakupu mieszkania z innymi zainteresowanymi. Strona zainteresowana zobowiązuje się wnieść opłatę rezerwacyjną zgodnie z warunkami umowy. W przypadku nie wniesienia opłaty rezerwacyjnej w wyznaczonym terminie, wygasają wszelkie zobowiązania konstruktora wobec konsumenta. Przedsiębiorstwo budowlane zobowiązane jest zwrócić opłatę, jeśli w wyznaczonym terminie nie dojdzie do zawarcia innych ustalonych umów (np. umowy kupna). Może również zawierać projekt umowy kupna która zostanie zawarta w późniejszym okresie. Umowa rezerwacji jest regulowana przepisami Kodeksu cywilnego. Umowa na wykonanie budowy Umowa na wykonanie budowy jest jedynym sposobem nabycia prawa własności mieszkania przed wydaniem pozwolenia na budowę. W celu nadania mocy umowie, potrzebny jest wpis do księgi wieczystej, zatem nabywca jest wpisany jako właściciel mieszkania już na etapie budowy. Umowa na wykonanie budowy jest regulowana przepisami the Act No. 182/1993 Coll. on ownership of residential and non-residential premises i określa wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowa o wykonanie robót 11

12 Na podstawie umowy osoba, której przyznano wykonanie robót (konstruktor) zobowiązuje się wykonać prace na rzecz klienta za ustaloną ceną i na własne ryzyko, co oznacza budowę domu w ramach ustalonego zakresu ukończenia budowy. Umowa na wykonanie robót reguluje głównie techniczne kwestie całego procesu: terminy ukończenia każdego etapu budowy, warunki akceptacji wykonanych robót, warunki na mocy których konstruktor wnioskuje o przeniesienie prawa własności w księdze wieczystej, oraz harmonogram płatności. Umowa zawierana jest zgodnie z przepisami określonych części Kodeksu cywilnego i handlowego. Inne rodzaje umów Dodatkowe typy umów zawieranych w trakcie zakupu mieszkania w nowym budynku: umowa zobowiązująca do zawarcia umowy w przyszłości, umowa przenosząca prawo własności gruntu, umowa dotycząca przeniesienia prawa własności lub umowa przeniesienia praw i obowiązków w ramach umów na wykonanie robót budowlanych, które skutkują zmianą własności w przypadku bankructwa przedsiębiorstwa budowlanego. Grecja Możliwa jest sprzedaż nieruchomości przed ukończeniem jej budowy. Brak szczególnych regulacji określających prawa i obowiązki konsumentów i deweloperów dotyczących sprzedaży lokali domów w budowie. Zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego. Węgry Możliwa jest sprzedaż nieruchomości przed ukończeniem jej budowy. Brak szczególnych regulacji określających prawa i obowiązki konsumentów i deweloperów dotyczących sprzedaży lokali domów w budowie. Zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego. 12

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art Spis treści Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25 Rozdział I Przepisy ogólne...27 Art. 1... 28 Zakres przedmiotowy ustawy...28 Spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper...30 Nabycie od dewelopera

Bardziej szczegółowo

Index Rzeczowy. Index

Index Rzeczowy. Index Index Rzeczowy Index Akt notarialny forma 1008-1012 str. 301-302 odpis a wypis 427-432 str. 147-149 wynagrodzenie notariusza 1013-1016 str. 302 Bankowy Fundusz Gwarancyjny 385-397 str. 135-140 Budowa informacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Literatura Wprowadzenie

Spis treści Wykaz skrótów Literatura Wprowadzenie Wykaz skrótów... XIII Literatura... XVII Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Geneza umowy deweloperskiej w systemie prawa polskiego na tle rozwiązań legislacyjnych niektórych państw europejskich... 5 1. Charakter

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Rozdział I DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA I ROZWÓJ REGULACJI PRAWNEJ 1.1. Działalność deweloperska 1.2. Rozwój regulacji prawnej

WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Rozdział I DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA I ROZWÓJ REGULACJI PRAWNEJ 1.1. Działalność deweloperska 1.2. Rozwój regulacji prawnej WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Rozdział I DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA I ROZWÓJ REGULACJI PRAWNEJ 1.1. Działalność deweloperska 1.2. Rozwój regulacji prawnej działalności deweloperskiej w Polsce rys historyczny 1.3.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 17

Spis treści. Wstęp... 17 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................. 13 Wstęp..................................................................... 17 USTAWA z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY Dnia r., w, pomiędzy: Panem/Panią, zam. w ( - ), ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL:, zwanym dalej Sprzedawcą

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank SA Departament Projektów Inwestycyjnych. Beata Kaczmarska Analityk Kredytowy

Getin Noble Bank SA Departament Projektów Inwestycyjnych. Beata Kaczmarska Analityk Kredytowy Getin Noble Bank SA Departament Projektów Inwestycyjnych Beata Kaczmarska Analityk Kredytowy Poznań, 27.10.2014 Ustawa I USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1. Dz.U.2016.555 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ochrony

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1 A. Tekst ustawy Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1 z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) Spis treści Rozdział 1. Przepisy ogólne.....................................

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE OXYGEN WERSJA 17 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 232 poz USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Dz.U Nr 232 poz USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 555, 996. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu

Bardziej szczegółowo

Mieszkaniowy rachunek powierniczy. Przygotowała: Aleksandra Tur Departament Sprzedaży Produktów Transakcyjnych Wrocław, 16.06.2014

Mieszkaniowy rachunek powierniczy. Przygotowała: Aleksandra Tur Departament Sprzedaży Produktów Transakcyjnych Wrocław, 16.06.2014 Mieszkaniowy rachunek powierniczy Przygotowała: Aleksandra Tur Departament Sprzedaży Produktów Transakcyjnych Wrocław, 16.06.2014 1. Definicje produktów 2. Struktura Mieszkaniowych rachunków powierniczych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 lipca 2017 r. Poz. 1468 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku zawarta w dniu... 2008 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: Sylwestrem Rudeckim, właścicielem firmy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 DODATKOWE KOSZTY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM KREDYTU HIPOTECZNEGO (finansowanie kredytem hipotecznym zakupu mieszkania stanowiącego odrębną własność na rynku pierwotnym)

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

10) ) 2) 3) 4) , W W 2, W

10) ) 2) 3) 4) , W W 2, W USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Dziennik Ustaw z 2011 roku poz.232 nr 1377 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna)

Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna) Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna) KUKE KUKE jest specjalistą w ubezpieczaniu należności eksportowych realizowanych na warunkach kredytowych do blisko 200 krajów świata. Polski

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA CO WARTO WIEDZIEĆ KUPUJĄC NIERUCHOMOŚĆ OD DEWELOPERA

UMOWA DEWELOPERSKA CO WARTO WIEDZIEĆ KUPUJĄC NIERUCHOMOŚĆ OD DEWELOPERA UMOWA DEWELOPERSKA CO WARTO WIEDZIEĆ KUPUJĄC NIERUCHOMOŚĆ OD DEWELOPERA Działając na rynku deweloperskim od kilkunastu lat zdajemy sobie sprawę iż zakup domu lub mieszkania to jedna z istotniejszych decyzji

Bardziej szczegółowo

Umowa deweloperska. Ochrona nabywcy przez ograniczenie swobody kontraktowania

Umowa deweloperska. Ochrona nabywcy przez ograniczenie swobody kontraktowania Umowa deweloperska Ochrona nabywcy przez ograniczenie swobody kontraktowania Ustawa z 16.9.2011 r. ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Dz.U. Nr 232, poz. 1377 Ustawa weszła

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377)

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) 1) Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Ustawa z 16.09.2011, Dziennik Ustaw z 20011 nr 232 poz. 1377, obowiązuje od 29 kwietnia 2012) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji kredytów hipotecznych DOM Z KORZYŚCIĄ BIS LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM dla nieruchomości nabywanej od dewelopera finansowanego przez

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Postanowienia ogólne

UMOWA. Postanowienia ogólne UMOWA zawarta w dniu. 2017r. w Szczecinie pomiędzy: Teatrem Współczesnym w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy Wałach Chrobrego 3, 70-500 Szczecin, REGON 000629910, NIP 851-00-17-63, który reprezentuje

Bardziej szczegółowo

USTAWA O OCHRONIE PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO

USTAWA O OCHRONIE PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO USTAWA O OCHRONIE PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO Materiał na Grupę Roboczą Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego Stan na 16 września 2011 r. Warszawa 2012 r. 1 Data aktu: 2011.09.16

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PYTANIA I ODPOWIEDZI

SPIS TREŚCI PYTANIA I ODPOWIEDZI SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 17 Wprowadzenie... 19 PYTANIA I ODPOWIEDZI 1. Czy konieczne jest dostosowanie do wymagań ustawy o ochronie praw nabywców lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych umów zawartych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM dla nieruchomości nabywanej od dewelopera finansowanego przez Bank BPS S.A. w ramach realizowanych inwestycji budownictwa mieszkaniowego 1.

Bardziej szczegółowo

Czy wpływ środków pieniężnych na rachunek powierniczy podatnika podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Czy wpływ środków pieniężnych na rachunek powierniczy podatnika podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Pomorski Urząd Skarbowy Data 2007.01.09 Rodzaj dokumentu postanowienie

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa deweloperska

Nowa ustawa deweloperska Prezentacja dla Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów 6 czerwca 2012 radca prawny Beata Kuczek-Maruta Nowa ustawa deweloperska Ustawa z dnia 16 września 2011 o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ PRZEZ PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ PRZEZ PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 352/2007 z 12.12.2007 r. Uchwała Zarządu PBS Nr 168/2009 z 02.06.2009 r. Uchwała

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 lipca 2000 r.

USTAWA z dnia 13 lipca 2000 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny,

Bardziej szczegółowo

Umowa rezerwacyjna Nr...

Umowa rezerwacyjna Nr... Umowa rezerwacyjna Nr... Zawarta w Cieszynie, dnia.. 2014 r., pomiędzy: Zakładem Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Liburnia 2A, 43-400 Cieszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi USTAWA DEWELOPERSK A Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Pytania i odpowiedzi Wzory umów Przepisy Helena Ciepła Barbar a Szczytowsk a Wydanie 1, 2013 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1377. Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

Wytyczne dotyczące sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377. USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377. USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Kancelaria Sejmu s. 1/21 Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów technicznych/prawnych:

Lista dokumentów technicznych/prawnych: Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków Lista dokumentów technicznych/prawnych: DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZABEZPIECZENIA Zabezpieczenie na Lokalu mieszkalnym/ spółdzielczym własnościowym prawie

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK SA Regionalne Centrum Biznesowe

ALIOR BANK SA Regionalne Centrum Biznesowe ALIOR BANK SA Regionalne Centrum Biznesowe SŁAWOMIR HEHN Ekspert ds. Finansowania Klienta Biznesowego JACEK JESZKE Menedżer ds. Klienta Biznesowego ALIOR NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI Alior Bank aktywnie działa

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. (poz. ) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporzą- pro- Data dzenia spektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆOGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY

Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY Kancelaria Sejmu s. 17/23 Załącznik WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO ŚWIATOWIDA WERSJA NR 17 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT Opodatkowaniu VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek części wkładu mieszkaniowego lub budowlanego na poczet jakiegokolwiek prawa do lokalu spółdzielczego. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 20.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

Klient lepiej chroniony (cz. 1)

Klient lepiej chroniony (cz. 1) Klient lepiej chroniony (cz. 1) Weszła wreszcie w życie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Z całą pewnością zwiększy się zakres obowiązków dewelopera, a tym samym

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik do ustawy z dnia 16.września 2011 (poz....) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Wniosek kierowany przez nabywcę do BGK za pośrednictwem... (nazwa Banku kredytującego)

Wniosek kierowany przez nabywcę do BGK za pośrednictwem... (nazwa Banku kredytującego) Załącznik nr 1 do umowy w sprawie stosowania finansowego wsparcia WNIOSEK NABYWCY O DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DOPŁAT w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie pierwszego mieszkania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne ę ł Ż ę ę ę ć ł ą ę ą ł ł Liczba stron : 22 Data : 2011-07-27 Nazwa pliku : 1460-0.NK.DOCX 1 Projekt USTAWA z dnia 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 555 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014. zawarta w dniu 2014 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014. zawarta w dniu 2014 r. Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014 pomiędzy: zawarta w dniu 2014 r. Polskie Koleje Państwowe Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo

Monika Skocz Zabezpieczenie finansowania inwestycji deweloperskich hipoteką na nieruchomości

Monika Skocz Zabezpieczenie finansowania inwestycji deweloperskich hipoteką na nieruchomości Prezentacja dla SBDiM Monika Skocz Zabezpieczenie finansowania inwestycji deweloperskich hipoteką na nieruchomości Hipoteka po nowemu... 20 lutego 2011 roku zmiany w ustawie o księgach wieczystych i hipotece

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 29.02.2016 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper TECHNIBUD Białystok Sp. z o.o. Nr NIP i REGON ul. Piastowska 11 9662096995 Nr telefonu poczty

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Pytanie 2: Pytanie 3: Pytanie 4:

Pytanie 1:  Pytanie 2: Pytanie 3: Pytanie 4: Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na sprzedaż wierzytelności (zabezpieczonej hipoteczne). Tak, Zamawiający złoży takie oświadczenie. Pytanie 2:

Bardziej szczegółowo

B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO 25. 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 września 2011 r. w sprawie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2016 r. Poz z dnia 22 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2016 r. Poz z dnia 22 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 sierpnia 2016 r. Poz. 1334 USTAWA z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,

Bardziej szczegółowo

... (WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - nazwa )... (adres, REGON) WNIOSEK O KREDYT DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ. 1.Wnioskujemy o udzielenie kredytu w wysokości

... (WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - nazwa )... (adres, REGON) WNIOSEK O KREDYT DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ. 1.Wnioskujemy o udzielenie kredytu w wysokości Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów wspólnotom mieszkaniowym w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Prosimy o czytelne wypełnianie wniosku, w odpowiednich polach prosimy wstawić znak X. W przypadku

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE w przedmiocie nowych regulacji dotyczących ochrony nabywców w stosunkach z deweloperami

OPRACOWANIE w przedmiocie nowych regulacji dotyczących ochrony nabywców w stosunkach z deweloperami OPRACOWANIE w przedmiocie nowych regulacji dotyczących ochrony nabywców w stosunkach z deweloperami sporządzone w Poznaniu w dniu 17 stycznia 2012 roku SPIS TREŚCI I. Podstawa przygotowania opracowania...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wprowadzenie... 12

Spis treści. 1. Wprowadzenie... 12 Przedmowa... Autorzy... Wykaz skrótów... Bibliografia... XV XVII XXIII XXVII Część I. Normatywna regulacja działalności deweloperskiej jako gwarancja ochrony praw nabywców... 1 Rozdział I. Deweloper jako

Bardziej szczegółowo

Rezerwacyjna, przedwstępna jaką umowę zawrzeć z deweloperem?

Rezerwacyjna, przedwstępna jaką umowę zawrzeć z deweloperem? Rezerwacyjna, przedwstępna jaką umowę zawrzeć z deweloperem? Kupno mieszkania to dla większości ludzi największy wydatek w życiu. Z tego powodu warto przemyśleć każdy krok, który prowadzi nas do wymarzonego

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 88 5361 Poz. 499 499 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR 10/2008 Zawarta w dniu... pomiędzy: Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 10 58-250 Pieszyce reprezentowanym przez: 1. Dyrektora ZGM mgra inż. Mirosława Boguckiego

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR (Projekt)

U M O W A NR (Projekt) Załącznik nr 9 U M O W A NR (Projekt) zawarta w dniu., pomiędzy Gminą Kluki reprezentowaną przez: mgr Karol Sikorę Wójta Gminy Kluki zwanym dalej Zamawiającym a.., zwanym dalej Wykonawcą 1. 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. REGULAMIN WYKUPU PRZEZ BOŚ S.A. WIERZYTELNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH DO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Warszawa, lipiec 2013r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wykupu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1585 USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA. (część 2) Rekomendacja została wypracowana przez Komitet ds. Finansowania Nieruchomości i Radę Prawa Bankowego

REKOMENDACJA. (część 2) Rekomendacja została wypracowana przez Komitet ds. Finansowania Nieruchomości i Radę Prawa Bankowego REKOMENDACJA w sprawie wybranych problemów interpretacyjnych w Ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 11 września 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377) (część

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Deweloper jako przedsiębiorca ő 1. Wprowadzenie ő 2. Działalność gospodarcza dewelopera ő 3. Podsumowanie

Rozdział I. Deweloper jako przedsiębiorca ő 1. Wprowadzenie ő 2. Działalność gospodarcza dewelopera ő 3. Podsumowanie Spis treści Przedmowa Autorzy Wykaz skrótów Bibliografia Część I. Normatywna regulacja działalności jako gwarancja ochrony praw nabywców Rozdział I. Deweloper jako przedsiębiorca ő 2. Działalność gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne 76 78

Przepisy ogólne 76 78 74 75 w związku z art. 26 ust. 1 ustawy deweloperskiej forma aktu notarialnego dla przedwstępnej umowy deweloperskiej nie jest obligatoryjna i jest jedynie formą ad eventum, otwierającą możliwość skorzystania

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO NFI MIDAS S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 29 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO NFI MIDAS S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 29 KWIETNIA 2011 R. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO NFI MIDAS S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 29 KWIETNIA 2011 R. Niniejszy aneks nr 4 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie postanowień 13 ust.5 Statutu Spółdzielni w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713)

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) U S T A W A z dnia z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Umowa. www.aga-bud.com

Umowa. www.aga-bud.com Umowa zawarta w dniu r. w. pomiędzy Panem/Panią, legitymującym/ą się dowodem osobistym nr.... NIP., zamieszkałym/ą w...... przy ulicy zwaną dalej Zamawiającym lub Inwestorem, a firmą AGABUD z siedzibą

Bardziej szczegółowo

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 28.11.12 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY PAŃSTWA W SPŁACIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

WZÓR WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY PAŃSTWA W SPŁACIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. Załącznik nr 1 WZÓR... Miejsce i data złożenia wniosku)... pieczęć organu przyjmującego wniosek WNIOSEK O PRZYZNA POMOCY PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 5 lipca 2002 r. Dz.U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070; o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

ZESZYT HIPOTECZNY 29. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

ZESZYT HIPOTECZNY 29. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego ZESZYT 29 Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Analizy ryzyka prawnego dla banków Wzorce umów zabezpieczających Rekomendacje wdrożeniowe Fundacji na rzecz Kredytu

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07 00-090 Warszawa Teł. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pani dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel Prezes Urzędu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.izoo.krakow.pl Kraków: Przebudowa i remont budynku nr 21 Instytutu Zootechniki w Balicach Numer

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dodatek specjalny Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI PRZEZ INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI PRZEZ INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI PRZEZ INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.09.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA MODUŁ 3 Uprawnienia konsumentów zawierających umowy finansowe - wybrane zagadnienia PODSTAWOWE ŹRÓDŁA PRAWA 1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Bardziej szczegółowo

Kupno mieszkania krok po kroku

Kupno mieszkania krok po kroku 02. Poradnik dla kupujących mieszkanie Kupno mieszkania krok po kroku Od momentu dokładnego zidentyfikowania naszych potrzeb związanych z nabyciem nieruchomości do przeniesienia na nas jej własności jest

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 września 2007 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 września 2007 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

, ,

, , Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 12.12.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo