UMOWA O ZARZÑDZANIE INDYWIDUALNYM PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O ZARZÑDZANIE INDYWIDUALNYM PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH"

Transkrypt

1 nr.../.../.../... UMOWA O ZARZÑDZANIE INDYWIDUALNYM PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Zawarta w Poznaniu pomi dzy:... (Imi i nazwisko) (Obywatelstwo) (Miejsce urodzenia) (Nr ewidencyjny PESEL lub kod kraju w przypadku paszportu)... (Adres zamieszkania: ulica, numer, kod pocztowy, miejscowoêç, kraj)... (Dowód to samoêci, seria, numer, termin wa noêci) (Numer Identyfikacji Podatkowej)... (Adres do korespondencji: ulica, numer, kod pocztowy, miejscowoêç, kraj)... (Hasło do kontaktów telefonicznych)... (Adres poczty elektronicznej) (Telefon stacjonarny) (Telefon komórkowy)... (Wzór podpisu Klienta) Zwanà/ym dalej: Klientem, a BZ WBK Asset Management SA, z siedzibà w Poznaniu przy Placu WolnoÊci 16, wpisanà przez Sàd Rejonowy Poznaƒ Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego do rejestru przedsi biorców pod numerem KRS , posiadajàcà NIP , REGON oraz kapita zak adowy wynoszàcy ,00 PLN (op acony w ca oêci), reprezentowanà przez:... zwanà dalej: AM 1 Przedmiot Umowy o Zarzàdzanie 1. Klient zleca AM zarzàdzanie swoim Portfelem zdeponowanym na rachunku papierów wartoêciowych i rachunku pieni nym prowadzonym w Domu Maklerskim BZ WBK SA nr:..., na zasadach zawartych w Regulaminie Âwiadczenia Usług Zarzàdzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA na rzecz Konsumentów (zwanym dalej: Regulaminem lub Regulaminem Âwiadczenia Us ug Zarzàdzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA ), który stanowi integralnà cz Êç niniejszej Umowy o Zarzàdzanie. 2. Zarzàdzany Portfel b dzie/nie b dzie*) Portfelem Âlepym. 2 Transfer Aktywów Klient mo e wydaç dyspozycj transferu Akty - wów z Portfela wyłàcznie na nale àcy do niego rachunek w... nr... (Wskazany Rachunek). 3 Strategia Inwestycyjna 1. Klient zleca AM Zarzàdzanie Portfelem zgodnie ze Strategià: Maksymalny udział akcji w Portfelu:...*) 3. Minimalny udział instrumentów dłu nych oraz depozytów bankowych w Portfelu:...*) Umowa Umowa o Zarządzanie Zarządzanie_wersja wersja

2 4 Pełnomocnictwo 1. Klient udziela AM pełnomocnictwa do Zarzàdzania Portfelem, z prawem udzielania dalszych pełnomocnictw (zwanego dalej Pełnomocnictwem ). Pełnomocnictwo stanowi Załàcznik nr 1 do Umowy o Zarzàdzanie. Dalsze Pełnomocnictwo w pełnym zakresie mo e byç udzielone tylko pracownikom AM, a udzielone innym osobom mo e obejmowaç wyłàcznie czynnoêci techniczne (np. zło enie zlecenia, reprezentowanie na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy). 2. Odwołanie Pełnomocnictwa jest równoznaczne z rozwiàzaniem Umowy o Zarzàdzanie. 5 Opłata za Zarzàdzanie 1. Strony ustalajà stawk Opłaty za Zarzàdzanie w wysokoêci... % rocznie. 2. Do Opłaty za Zarzàdzanie dodaje si podatek od towarów i usług (VAT), je eli usługi zarzàdzania pakietem papierów wartoêciowych podlegajà obcià eniu tym podatkiem zgodnie z powszechnie obowiàzujàcymi przepisami prawa. 3. Szczegółowe zasady naliczania Opłaty za Zarzàdzanie okreêla Regulamin. 6 Czas trwania i zmiany Umowy o Zarzàdzanie 1. Umowa o Zarzàdzanie zostaje zawarta z chwilà podpisania jej przez obie strony. Umowa o Zarzàdzanie mo e zostaç zawarta wyłàcznie po uprzednim zapoznaniu si i zaakceptowaniu przez Klienta stosowanej przez AM Polityki działania w najlepiej poj tym interesie Klienta. 2. W przypadku zamiaru dokonania transferu Instrumentów Finansowych do Portfela, transfer mo e odbyç si wyłàcznie po przekazaniu przez Klienta listy Instrumentów Finansowych majàcych byç obj tymi transferem, jego terminu oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody AM na dokonanie transferu. W przypadku dokonania transferu bez uprzedniej zgody AM, Umowa o Zarzàdzanie mo e zostaç rozwiàzana przez AM bez zachowania terminu wypowiedzenia. 3. Umowa o Zarzàdzanie wchodzi w ycie w dniu zaksi gowania na Rachunkach Klienta Êrodków pieni nych lub Instrumentów Finansowych o wartoêci nie ni szej ni minimalna WartoÊç Poczàtkowa Portfela okreêlona w Tabeli Stawek Opłaty za Zarzàdzanie. W przypadku dokonywania przez Klienta transferu Instrumentów Finansowych do Portfela, Umowa o Zarzàdzanie nie wchodzi w ycie, je eli AM nie wyraziła zgody na transfer w sposób okreêlony w ust Umowa o Zarzàdzanie wygasa w przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 3, w terminie 3 miesi cy od dnia jej zawarcia. 5. Umowa o Zarzàdzanie zostaje zawarta na czas nieokreêlony. 6. Zmiana Umowy o Zarzàdzanie, z zastrze eniem postanowieƒ ust. 7, wymaga, pod rygorem niewa noêci, formy pisemnej z podpisem Klienta poêwiadczonym przez pracownika AM, osob upowa nionà przez AM lub notarialnie. 7. Zmiana Umowy o Zarzàdzanie polegajàca wyłàcznie na zmianie stawki Opłaty za Zarzàdzanie wymaga, pod rygorem niewa noêci, formy pisemnej. 8. Umowa o Zarzàdzanie mo e zostaç rozwiàzana przez ka dà ze stron z zachowaniem miesi cznego terminu wypowiedzenia. Umowa mo e zostaç rozwiàzana bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadkach wskazanych w Regulaminie. 9. Wypowiedzenie Umowy o Zarzàdzanie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa noêci. 10. Bieg wypowiedzenia liczy si od dnia dor czenia drugiej stronie pisma wypowiadajà cego Umow o Zarzàdzanie. 7 ÂwiadomoÊç ryzyka 1. Klient oêwiadcza, e jest Êwiadomy ryzyka zwiàzanego z inwestowaniem na rynku kapitałowym. Ponadto Klient oêwiadcza, e ma ÊwiadomoÊç faktu, i AM nie ponosi odpowiedzialnoêci za mo liwe straty wynikłe z czynnoêci podj tych w dobrej wierze, przy zachowaniu nale ytej starannoêci zawodowej, w ramach Zarzàdzania Portfelem. 2. Klient oêwiadcza, e zapoznał si z Regulaminem, w tym w szczególnoêci z postanowieniami Re gulaminu odnoszàcymi si do odpowiedzialnoêci AM, zawartymi w Rozdziale VII. 3. Klient oêwiadcza, e znane mu sà zasady przekazywania sprawozdania z Zarzàdzania Portfelem okreêlone w art. 19 Regulaminu i wyra a zgod na informowanie go o transakcjach zawieranych w ramach Zarzàdzania Portfelem w sposób okreêlony w powy szych postanowieniach Regulaminu. Umowa Umowa o o Zarządzanie_wersja - wersja

3 8 Przepisy koƒcowe 1. Klient ma obowiàzek niezwłocznego powiadomienia AM o ka dej zmianie swoich danych wskazanych w Umowie o Zarzàdzanie, w szczególnoêci o zmianie dotyczàcej osób reprezentujàcych Klienta lub adresu do korespondencji. Powiadomienie takie wymaga formy pisemnej i staje si skuteczne z dniem potwierdzenia zmiany telefonicznie na linii rejestrowanej lub dor czenia do siedziby AM dokumentów z podpisem Klienta poêwiadczonym przez pracownika AM. 2. Klient jest zobowiàzany przekazywaç i aktualizowaç dane zawarte w ankiecie informacyjnej, w szczególnoêci o sytuacji finansowej, horyzoncie inwestycyjnym i wiedzy, które sà konieczne do oceny odpowiednioêci usług AM lub mogà wpłynàç na zmian uprzednio dokonanej oceny odpowiednioêci. 3. Klient wyra a zgod na przekazywanie przez AM Domowi Maklerskiemu BZ WBK SA ( DM ) jego danych osobowych oraz informacji zawartych w Umowie o Zarzàdzanie i dokumentach sporzàdzonych w zwiàzku z Umowà o Zarzàdzanie, w tym danych okreêlonych w ankiecie informacyjnej, z wyłàczeniem ustalonego w Umowie o Zarzàdzanie hasła. Informacje powy sze mogà byç przekazywane DM w celu realizacji Umowy Brokerskiej, na podstawie której prowadzony jest rachunek papierów wartoêciowych i rachunek pieni ny obj ty Umowà o Zarzàdzanie, w tym w zwiàzku z obowiàzkowà ocenà adekwatnoêci usługi brokerskiej Êwiadczonej przez DM. 4. AM jest upowa nione do oêwiadczenia w imieniu Klienta wobec DM, e Klient b dzie nadal korzystał z usług brokerskich Êwiadczonych przez DM nawet je eli: a) usługi te sà w ocenie DM nieadekwatne dla Klienta, b) DM nie mo e dokonaç oceny adekwatnoêci wskutek nie przekazania przez Klienta informacji zawartych w ankiecie informacyjnej. 5. Klient wyra a zgod na przekazywanie mu przez AM powiadomieƒ za poêrednictwem strony internetowej lub pocztà elektronicznà, dotyczàcych w szczególnoêci: a) Polityki działania w najlepiej poj tym interesie Klienta stosowanej przez AM, b) Tabeli Stawek Opłaty za Zarzàdzanie oraz innych informacji o kosztach i opłatach, c) Strategii Inwestycyjnych oferowanych przez AM, d) Informacji dotyczàcych AM oraz usługi zarzàdzania indywidualnym portfelem instrumentów finansowych. 6. Sformułowania pisane w Umowie o Zarzàdzanie z wielkiej litery majà znaczenie, jak zdefiniowano w Regulaminie. W sprawach nieuregulowanych w Umowie o Zarzàdzanie oraz Regulaminie stosuje si przepisy prawa polskiego, w szczególnoêci przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538). 7. Umow o Zarzàdzanie sporzàdzono w dwóch jednobrzmiàcych egzemplarzach, po jednym dla ka dej ze stron.... (Data i podpis Klienta **)... (Data i podpis osoby przyjmujàcej Umow o Zarzàdzanie)... (Data i podpisy w imieniu AM) Za àczniki: 1. Pe nomocnictwo do zarzàdzania indywidualnym portfelem instrumentów finansowych *) odpowiednio: niepotrzebne skreêliç lub wype niç, **) podpis zgodny ze wzorem zamieszczonym na 1 stronie niniejszej Umowy o Zarzàdzanie Umowa Umowa o Zarządzanie_wersja - wersja

4 Załàcznik nr 1 do Umowy o Zarzàdzanie Nr Umowy.../.../.../... PEŁNOMOCNICTWO DO ZARZÑDZANIA INDYWIDUALNYM PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH... (Imi i nazwisko) (Obywatelstwo) (Miejsce urodzenia) (Nr ewidencyjny PESEL lub kod kraju w przypadku paszportu)... (Adres zamieszkania: ulica, numer, kod pocztowy, miejscowoêç, kraj)... (Dowód to samoêci, seria, numer, termin wa noêci) (Numer Identyfikacji Podatkowej)... (Adres do korespondencji: ulica, numer, kod pocztowy, miejscowoêç, kraj) Zwana/y dalej: Klientem, udziela BZ WBK Asset Management SA, z siedzibà w Poznaniu przy Placu WolnoÊci 16, wpisanej przez Sàd Rejonowy Poznaƒ Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego do rejestru przedsi biorców pod numerem KRS , posiadajàcej NIP , REGON oraz kapita zak adowy opłacony w całoêci w wysokoêci ,00 PLN (zwanej dalej: AM ), pełnomocnictwa z prawem udzielania dalszych pełnomocnictw, z zastrze eniem, e dalsze pełnomocnictwo w pełnym zakresie mo e byç udzielone tylko na rzecz pracowników AM, a na rzecz innych osób wyłàcznie w zakresie czynnoêci technicznych. Pełnomocnictwo obejmuje umocowanie do zarzàdzania indywidualnym portfelem instrumentów finansowych, zwanym dalej Portfelem, zdeponowanym na: rachunku papierów wartoêciowych i rachunku pieni nym prowadzonym w Domu Maklerskim BZ WBK SA nr:... zgodnie z Umowà o Zarzàdzanie oraz Regulaminem Âwiadczenia Usług Zarzàdzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA na rzecz Konsumentów. 1. Pełnomocnictwo niniejsze upowa nia AM do wykonywania w imieniu i na rachunek Klienta wszelkich czynnoêci, które AM uzna za właêciwe dla korzystnego Zarzàdzania Portfelem, a w szczególnoêci do: 1) nabywania i zbywania Instrumentów Finansowych; 2) subskrybowania i dokonywania zapisów na Instrumenty Finansowe; 3) realizowania praw wynikajàcych z posiadania Instrumentów Finansowych; 4) zawierania transakcji terminowych; 5) lokowania Êrodków na rachunkach bankowych; 6) dokonywania transferów Aktywów pomi dzy Rachunkami Klienta jak równie na Wskazany Rachunek Klienta; Umowa 4Pełnomocnictwo o Zarządzanie do Zarządzania_wersja - wersja

5 7) odbierania i składania w imieniu Klienta niezb dnych informacji i oêwiadczeƒ zwiàzanych z czynnoêciami, o których mowa powy ej. 2. AM jest / nie jest uprawniona do zamkni cia rachunków obj tych Umowà o Zarzàdzanie.*) 3. Pełnomocnictwo wygasa z chwilà rozwiàzania Umowy o Zarzàdzanie.... (Data i podpis Klienta)... (Data, poêwiadczenie podpisu przez pracownika AM lub notariusza*) *) niepotrzebne skreêliç Umowa Pełnomocnictwo o Zarządzanie do Zarządzania_wersja - wersja

6 ANKIETA INFORMACYJNA KONSUMENT A. Informacje słu àce AM do oceny odpowiednioêci Strategii Inwestycyjnej w odniesieniu do wiedzy i doêwiadczenia, celów inwestycyjnych oraz sytuacji finansowej Klienta. Sposób odpowiedzi na pytania z zaznaczonà opcjà wyboru: zakreêliç odpowiedzi właêciwe, odpowiedzi niewłaêciwe pozostawiç nie zakreêlone. Klient (Imię i nazwisko):... Klient:... PESEL:... I. Parametry inwestycji: 1) wielkoêç Êrodków, które Klient zamierza powierzyç w zarzàdzanie AM:... 2) pochodzenie Êrodków powierzanych w zarzàdzanie: ) horyzont inwestycyjny: [ ] 5 lat i wi cej [ ] 3 lata mniej ni 5 lat [ ] 1 rok mniej ni 3 lata 4) stopieƒ akceptacji ryzyka: Majàc na uwadze przedło ony mi Wykaz instrumentów finansowych wchodzàcych w skład indywidualnych portfeli instrumentów finansowych zarzàdzanych przez BZ WBK Asset Management S.A. oraz opisanych w nim ryzyk oêwiadczam, i : [ ] Akceptuj wysokie ryzyko inwestycyjne, czyli maksymalnà ekspozycj na rynek akcji w przedziale 40%-100% wartoêci Portfela oraz lokowanie Êrodków nie zainwestowanych w akcje w instrumenty dłu ne. Brak ryzyk zwiàzanych ze stosowaniem dêwigni finansowej. [ ] Akceptuj Êrednie ryzyko inwestycyjne, czyli maksymalnà ekspozycj na rynek akcji w przedziale 10%-35% wartoêci Portfela oraz lokowanie Êrodków nie zainwestowanych w akcje w instrumenty dłu ne. Brak ryzyk zwiàzanych ze stosowaniem dêwigni finansowej. [ ] Akceptuj niskie ryzyko inwestycyjne, czyli brak ekspozycji na rynek akcji oraz lokowanie Êrodków wyłàcznie w instrumenty dłu ne. Brak ryzyk zwiàzanych ze stosowaniem dêwigni finansowej 5) zakładany cel inwestycji: [ ] wzrost wartoêci [ ] zabezpieczenie własnej przyszłoêci [ ] zabezpieczenie przyszłoêci najbli szych [ ] inny 6) czy Klient zamierza dokonywaç dopłat do Portfela: [ ] tak [ ] nie 7) czy otwierany Portfel b dzie Portfelem Âlepym: [ ] tak [ ] nie II. Wiedza i doêwiadczenie w inwestowaniu: 1) Prosz zaznaczyç czy zgadza si Pani/Pan z poni szymi stwierdzeniami: a) strategie inwestycyjne oferowane w ramach usługi zarzàdzania portfelem ró nià si oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego: [ ] tak [ ] nie b) portfele instrumentów finansowych nie gwarantujà osiàgni cia zysku, a historyczne wyniki zarzàdzania nie stanowià gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłoêci: [ ] tak [ ] nie c) zalecany okres inwestowania zale y od wybranej strategii inwestycyjnej: [ ] tak [ ] nie Umowa Ankieta o Informacyjna_wersja Zarządzanie wersja

7 2) Klient inwestował dotychczas w: [ ] obligacje o stałym oprocentowaniu lub fundusze inwestycyjne obligacji [ ] akcje lub fundusze inwestycyjne z udziałem akcji 3) dotychczasowe inwestycje Klienta na rynku kapitałowym: [ ] sporadyczne (raz w roku bàdê rzadziej) [ ] regularne (cz Êciej ni raz w roku) 4) informacje, które mogà si okazaç istotne z punktu widzenia usługi Zarzàdzania Portfelem: III. Sytuacja osobista i finansowa: 1) udział Êrodków powierzanych w zarzàdzanie w szacowanym majàtku, po odliczeniu kredytów lub innych zobowiàzaƒ oraz bez uwzgl dnienia wartoêci zamieszkiwanego domu/mieszkania b dàcego własnoêcià Klienta: [ ] do ½ [ ] od ½ do ¾ [ ] powy ej ¾ 2) miesi czna nadwy ka dochodów nad w ydatkami na osob w gospodarstwie domowym, po uwzgl dnieniu podatków, obsługi kredytów i innych obowiàzkowych płatnoêci: [ ] powy ej 3 tys. zł [ ] od 1 tys. zł do 3 tys. zł [ ] do 1 tys. zł 3) wykształcenie/wykonywany zawód: [ ] Klient posiada wykształcenie Êrednie lub wy sze [ ] Klient posiada kwalifikacje menad erskie poparte doêwiadczeniem [ ] z racji wykonywanego zawodu aktualnego lub w przeszłoêci Klient posiada doêwiadczenie w inwestowaniu w papiery wartoêciowe. Wybrana przez Klienta Strategia Inwestycyjna spełnia / nie spełnia* kryterium odpowiednioêci... (Data i podpis osoby przyjmujàcej ankiet )... W przypadku stwierdzenia nieodpowiednioêci Strategii Inwestycyjnej Potwierdzam wol zawarcia Umowy o Zarzàdzanie indywidualnym portfelem instrumentów finansowych pomimo, i w ocenie BZ WBK Asset Management SA usługa zarzàdzania zgodnie ze Strategià Inwestycyjnà okreêlonà w Umowie o Zarzàdzanie jest nieodpowiednia ze wzgl du na mojà indywidualnà sytuacj przedstawionà w niniejszej Ankiecie Informacyjnej.... (Data i podpis Klienta) * niepotrzebne skreêliç Umowa Ankieta o Informacyjna_wersja Zarządzanie wersja

8 B. Informacje niezb dne AM dla wykonania obowiàzków Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieni dzy oraz finansowaniu terroryzmu. 1. Czy Klient jest osobà zajmujàcà eksponowane stanowisko polityczne [ ] tak [ ] nie 2. Czy Klient posiada Beneficjenta Rzeczywistego Umowy [ ] tak [ ] nie Niniejszym Klient zobowiàzuje si do informowania AM o zmianach w parametrach wymienionych w sekcji I i II niniejszej Ankiety Informacyjnej. Potwierdzam powy sze dane... (Data i podpis Klienta)... (Data i podpis osoby przyjmujàcej ankiet ) Umowa Ankieta o Informacyjna_wersja Zarządzanie wersja

9 OÂWIADCZENIE OÊwiadczam, e otrzymałem, zapoznałem si oraz akceptuj treêç nast pujàcych dokumentów: 1) Regulaminu Âwiadczenia Usług Zarzàdzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA, 2) Informacji dotyczàcych BZ WBK Asset Management SA i usługi zarzàdzania indywidualnym portfelem instrumentów finansowych, w tym informacji dotyczàcej ochrony danych osobowych, 3) Polityki działania w najlepiej poj tym interesie Klienta stosowanej w BZ WBK Asset Management SA przy zarzàdzaniu indywidualnym portfelem instrumentów finansowych Klienta Detalicznego, 4) Wykazu instrumentów finansow ych wchodzàcych w skład indywidualnych portfeli instrumentów finansowych zarzàdzanych przez BZ WBK Asset Management SA oraz ryzyk zwiàzanych z tymi instrumentami i potwierdzam wol zawarcia Umowy o Zarzàdzanie. JednoczeÊnie wyra am zgod /nie wyra am zgody* na przetwarzanie danych osobowych przez AM w celach marketingowych. Klient:... (Imi i nazwisko)... (Data i podpis Klienta)... (Data i podpis osoby przyjmujàcej umow ) * niepotrzebne skreêliç Umowa Oświadczenie_wersja o Zarządzanie wersja

10 Informacje dotyczàce BZ WBK Asset Management SA oraz usługi zarzàdzania indywidualnym portfelem instrumentów finansowych. 1. Nazwa domu maklerskiego oraz podmiotu dominujàcego w grupie kapitałowej, do której nale y dom maklerski: a) dom maklerski: BZ WBK Asset Management SA b) podmiot dominujàcy: Banco Santander SA 2. Dane pozwalajàce na bezpoêredni kontakt Klienta z domem maklerskim BZ WBK Asset Management SA Plac WolnoÊci 16, Poznaƒ tel. +48 (61) faks +48 (61) J zyki, w których Klient mo e kontaktowaç si z domem maklerskim i w których sporzàdzane b dà dokumenty oraz przekazywane informacje BZ WBK Asset Management SA Êwiadczy usług zarzàdzania portfelem instrumentów finansowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Klient mo e kontaktowaç si z BZ WBK Asset Management SA w j zyku polskim i w tym j zyku otrzymywaç dokumenty oraz informacje. Wybrane dokumenty i informacje mogà byç przekazywane Klientom dodatkowo w j zyku angielskim. 4. OÊwiadczenia potwierdzajàce, e dom maklerski posiada zezwolenie oraz nazwa organu nadzoru, który udzielił zezwolenia na prowadzenie działalnoêci maklerskiej BZ WBK Asset Management SA potwierdza, e Êwiadczy usługi w zakresie zarzàdzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub wi ksza liczba instrumentów finansowych na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalnoêci maklerskiej wydanego na podstawie decyzji Komisji Papierów WartoÊciowych i Giełd numer KPWiG / z dnia 12 lutego 1998 r. Ponadto BZ WBK Asset Management SA uzyskało dnia 24 listopada 2010 r. zezwolenie na wykonywanie działalnoêci maklerskiej w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceƒ nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o numerze DFL/4020/94/29/I/43/28/10/KK. Od dnia 19 wrzeênia 2006 r. organem nadzoru nad domami maklerskimi jest Komisja Nadzoru Finansowego. Siedziba Komisji Nadzoru Finansowego: plac Powstaƒców Warszawy Warszawa tel. +48 (22) Zakres usług maklerskich Êwiadczonych przez dom maklerski BZ WBK Asset Management SA Êwiadczy usługi: - zarzàdzania portfelami instrumentów finansowych, - przyjmowania i przekazywania zleceƒ nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. BZ WBK Asset Management SA nie prowadzi rachunków papierów wartoêciowych ani rachunków słu àcych ewidencjonowaniu innych instrumentów finansowych. 6. Informacje dotyczàce systemów gwarantujàcych bezpieczeƒstwo aktywów Klienta Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych SA prowadzi system rekompensat. Uczestnictwo wszystkich domów maklerskich w tym systemie jest obowiàzkowe; uczestnikiem systemu jest zarówno BZ WBK Asset Management SA, jak i dom maklerski prowadzàcy obj te Umowà o Zarzàdzanie rachunki papierów wartoêciowych i rachunki pieni ne lub rachunki słu àce ewidencjonowaniu innych instrumentów finansowych. Celem systemu rekompensat jest zapewnienie inwestorom (w rozumieniu przepisów o systemie rekompensat) wypłat Êrodków pieni nych oraz zrekompensowanie wartoêci utraconych instrumentów finansowych zgromadzonych przez nich w domach maklerskich w przypadku: a) ogłoszenia upadłoêci domu maklerskiego lub b) prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłoêci ze wzgl du na to, Umowa o Zarządzanie - wersja Informacje o spółce_wersja

11 e majàtek tego domu maklerskiego nie wystarcza na zaspokojenie kosztów post powania lub c) stwierdzenia przez Komisj Nadzoru Finansowego, e dom maklerski nie jest w stanie, z powodów ÊciÊle zwiàzanych z sytuacjà finansowà, wykonaç cià àcych na nim zobowiàzaƒ wynikajàcych z roszczeƒ inwestorów i nie jest mo liwe ich wykonanie w najbli szym czasie. System rekompensat zabezpiecza wypłat Êrodków do wysokoêci równowartoêci w złotych 3000 euro w 100% wartoêci Êrodków obj tych systemem oraz 90% nadwy ki ponad t kwot, z tym e górna granica Êrodków obj tych systemem wynosi równowartoêç w złotych euro. Do obliczenia wartoêci euro w złotych przyjmuje si kurs Êredni Narodowego Banku Polskiego, zgodnie z ogłaszanà tabelà kursowà, z dnia zaistnienia okolicznoêci stanowiàcej podstaw do wypłat rekompensat. Kwoty, o których mowa w akapitach poprzedzajàcych, okreêlajà maksymalnà wysokoêç roszczeƒ inwestora niezale nie od tego, w jakiej wysokoêci i na ilu rachunkach posiadał Êrodki, lub z ilu wierzytelnoêci przysługujà mu nale noêci w danym domu maklerskim. 7. Szczegółowe zasady Êwiadczenia usługi Szczegółowe zasady Êwiadczenia usługi okreêla Regulamin Êwiadczenia Usług Zarzàdzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA. 8. Informacje dot yc z àce badania odpowiednioêci Klienta Zgodnie z przepisami prawa europejskiego (tzw. Dyrektywa MiFID) oraz przepisami prawa polskiego AM jest zobowiàzane przeprowadziç badanie odpowiednioêci Klienta przed rozpocz ciem Êwiadczenia usługi zarzàdzania portfelem instrumentów finansowych, jak i w przypadku zmiany strategii inwestycyjnej w ramach ju Êwiadczonej usługi zarzàdzania. Badanie obejmuje gromadzenie informacji (pisemna ankieta) oraz ich weryfikacj celem wskazania, czy usługa: - realizuje cele inwestycyjne danego Klienta; - nie jest zwiàzana z ryzykiem, którego poziom przekraczałby mo liwoêci inwestycyjne Klienta, oraz - ma charakter pozwalajàcy na jej zrozumienie i dokonanie oceny ryzyka z nià zwiàzanego przez Klienta, bioràc pod uwag posiadane przez niego doêwiadczenie i wiedz. Efektem badania jest sformułowanie oceny, i dana usługa jest, bàdê nie jest odpowiednia dla Klienta. Negatywy wynik badania nie wyklucza skorzystania z usługi AM, stanowi jedynie wskazówk, i mo e ona nie odpowiadaç celom Klienta. Nie jest jednak mo liwe Êwiadczenie usługi bez przeprowadzenia badania i sformułowania oceny. Czynniki wpływajàce na ocen odpowiednioêci mogà ulegaç zmianom w miar upływu czasu, dlatego zalecane jest aktualizowanie informacji podlegajàcych ocenie odpowiednioêci o ile zmiany zajdà w trakcie Êwiadczenia usługi zarzàdzania portfelem instrumentów finansowych. Aktualizacj takà mo e przeprowadzaç równie AM z własnej inicjatywy. 9. Podstawowe zasady wnoszenia i załatwiania skarg Klientów składanych w zwiàzku ze Êwiadczonymi usługami Tryb rozpatrywania skarg i wniosków Klientów okreêlony został w Regulaminie Êwiadczenia Usług Zarzàdzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA. 10. Ogólny opis polityki przeciwdziałania konfliktom interesów w BZ WBK Asset Management SA W toku Êwiadczenia usług finansowych oraz w przypadku realizacji niektórych transakcji finansowych dla Klientów, mogà wystàpiç sytuacje prowadzàce do potencjalnych lub rzeczywistych konfliktów interesów pomi dzy interesem Klientów, a interesem usługodawcy (włàczajàc jego pracowników oraz podmioty z nim powiàzane lub stowarzyszone). BZ WBK Asset Management SA, podmioty z nimi powiàzane lub stowarzyszone, uznajà swoje obowiàzki prawne, regulacyjne i etyczne, w zakresie efektywnego zarzàdzania potencjalnymi lub rzeczywistymi konfliktami interesów, które mogłyby si wiàzaç z ryzykiem naruszenia interesów Klientów. Umowa o Zarządzanie - wersja Informacje o spółce_wersja

12 W celu zarzàdzania opisanymi wy ej konfliktami interesów w BZ WBK Asset Management SA wdro ono regulacje wewn trzne dotyczàce zarzàdzania konfliktami interesów i barierami informacyjnymi (zwane dalej zbiorczo Politykà ). Polityka okreêla: 1) okolicznoêci, które stanowià lub mogà prowadziç do powstania rzeczywistego konfliktu interesów pomi dzy BZ WBK Asset Management SA a jego Klientami, 2) procedury oraz Êrodki organizacyjne i administracyjne majàce na celu zarzàdzanie takimi konfliktami interesów. Polityka ta przewiduje wymóg ujawnienia charakteru i/lub êródła konfliktu interesów, je eli według najlepszej wiedzy kierownictwa, zastosowane Êrodki w celu zarzàdzania konfliktem interesów nie sà wystarczajàce. Ponadto, BZ WBK Asset Management SA mo e powstrzymaç si od Êwiadczenia danej usługi w przypadku wystàpienia takiego konfliktu. Polityka opiera si na procedurach biznesowych majàcych na celu zarzàdzanie okreêlonymi konfliktami interesów i zawiera wymagania odnoênie: 1) zapewnienia, e przestrzegane sà zasady ograniczonego inwestowania przez członków Zarzàdu i pracowników BZ WBK Asset Management SA oraz osoby powiàzane z ww. na rachunek własny, 2) zapewnienia, e przestrzegane sà zasady wr czania i otrzymywania upominków oraz przyjmowania lub udzielania korzyêci majàtkowych, 3) zapewnienia, e przestrzegana sà zasady uczestnictwa pracowników BZ WBK Asset Management SA we władzach podmiotów innych ni BZ WBK Asset Management SA. Polityka obowiàzuje od dnia 1 listopada 2007 r. Dalsze informacje dotyczàce Polityki dost pne sà na yczenie Klientów. 11. Raporty ze Êwiadczenia usługi, przekazywane Klientom Zakres, cz stotliwoêç i terminy raportów ze Êwiadczenia usługi przekazywanych Klientowi okreêlone zostały w Regulaminie Âwiadczenia Usług Zarzàdzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA. 12. Opłaty i koszty ponoszone przez Klienta w zwiàzku z usługami Êwiadczonymi przez BZ WBK Asset Management SA W zwiàzku ze Êwiadczeniem przez BZ WBK Asset Management SA usługi zarzàdzania portfelem instrumentów finansowych Klient ponosi Opłat za Zarzàdzanie oraz inne opłaty i koszty. WysokoÊç i tryb pobierania Opłaty za Zarzàdzanie okreêlone sà w Tabeli Stawek Opłaty za Zarzàdzanie stanowiàcej załàcznik do Regulaminu Âwiadczenia Usług Zarzàdzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA. Ponadto Klient w zwiàzku z Umowà o Zarzàdzanie ponosi koszty wynikajàce z realizacji umów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Âwiadczenia Usług Zarzàdzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA w szczególnoêci: a) rocznà opłat za prowadzenie rachunku obj tego Umowà o Zarzàdzanie pobieranà poczàwszy od drugiego roku kalendarzowego po otwarciu rachunku, b) koszty transakcyjne prowizja pobierana po zrealizowaniu zlecenia kupna lub sprzeda y papierów wartoêciowych z tytułu realizacji umowy maklerskiej przez Dom Maklerski BZ WBK SA. W zwiàzku z powy szym w indywidualnych przypadkach Klient mo e ponieêç równie ni ej wymienione koszty: opłat z tytułu przechowywania papierów wartoêciowych dotyczy Portfeli o wartoêci powy ej 1 mln zł, na których wartoêç obrotów nie przekroczy 20% wartoêci Portfela pobierana po zakoƒczeniu miesiàca kalendarzowego, koszt blokady akcji w zwiàzku z walnymi zgromadzeniami akcjonariuszy, opłat za wykonanie przelewu Êrodków pieni nych na rachunek bankowy (prowadzony w banku innym ni Bank Zachodni WBK SA), opłat za wystawienie duplikatu deklaracji PIT-8C, opłat za wykaz operacji podatkowych za ka dy rok podatkowy, opłat za wyciàg z historii rachunku lub Umowa o Zarządzanie - wersja Informacje o spółce_wersja

13 zestawienie transakcji, op łat za w y s t aw ienie inne go zaêwiadczenia na yczenie Klienta, opłat za przeniesienie instrumentów finansowych do innej instytucji finansowej, opłat za przeniesienie własnoêci instrumentów finansowych na podstawie post powania spadkowego, opłat pobieranà z tytułu weryfikacji, czy dana osoba wskazana przez uprawniony podmiot (np. komornik lub organ podatkowy) jest Klientem Domu Maklerskiego BZ WBK SA, opłat za sporzàdzenie kopii dokumentu i przekazanie uprawnionemu podmiotowi, o którym mowa powy ej. Aktualne informacje dotyczàce opłat i kosztów dost pne sà na stronie internetowej Polityka działania w najlepiej poj tym interesie Klienta stosowana w BZ WBK Asset Management SA BZ WBK Asset Management SA posiada Polityk działania w najlepiej poj tym interesie Klienta, której treêç jest przekazywana Klientowi i przez niego akceptowana. 14. Wykaz instrumentów finansowych wchodzàcych w skład indywidualnych portfeli instrumentów finansowych zarzàdzanych przez BZ WBK Asset Management SA oraz ryzyk zwiàzanych z tymi instrumentami Przed zawarciem Umowy o Zarzàdzanie BZ WBK Asset Management SA przekazuje Klientowi opis istoty instrumentów finansowych oraz zwiàzanego z nimi ryzyka inwestycyjnego. 15. Informacja na temat obowiàzków podatkowych Klienta BZ WBK Asset Management SA udost pnia informacj odnoênie ogólnych obowiàzków podatkowych zwiàzanych ze Êwiadczonà usługà na stronie internetowej www. am.bzwbk.pl 16. Informacja o ochronie danych osobowych BZ WBK Asset Management SA, działajàc zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101, poz. 926 ze zmianami), informuje, e w celu podj cia niezb dnych działaƒ przed zawarciem umowy, a nast pnie b dàc stronà Umowy o Zarzàdzanie, w celu wywiàzania si z jej postanowieƒ przetwarza dane osobowe swoich Klientów. Dane osobowe Klientów AM przetwarzane sà przez osoby wyznaczone przez AM i udost pniane wyłàcznie osobom trzecim uprawnionym do wglàdu do tego rodzaju danych z mocy przepisów prawa, w tym w szczególnoêci Komisji Nadzoru Finansowego. Zgodnie z ustawà o ochronie danych osobowych podanie przez Klienta danych jest dobrowolne. Ponadto Klient jest uprawniony do wglàdu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. JednoczeÊnie AM informuje, e informacje o wartoêci Portfela, o których mowa w Regulaminie, sà udzielane przez pracownika BZ WBK Asset Management SA pod uprzednio podanym numerem telefonu po podaniu ustanowionego w Umowie o Zarzàdzanie hasła, b dàcego podstawà identyfikacji. Ze wzgl dów proceduralnych wszelkie rozmowy prowadzone pod wskazanym wy ej numerem telefonu podlegajà automatycznej rejestracji, a nagrania przechowywane sà przez okres 5 lat. W zwiàzku z koniecznoêcià prowadzenia rejestracji i ograniczeniami w dost pie do informacji o rachunkach Klientów, informacje dotyczàce stanu rachunków nie b dà udzielane pod innymi numerami telefonów. Umowa o Zarządzanie - wersja Informacje o spółce_wersja

14 Polityka działania w najlepiej poj tym interesie Klienta stosowana w BZ WBK Asset Management SA przy zarzàdzaniu indywidualnym portfelem instrumentów finansowych Klienta Detalicznego I. Definicje 1. Klient Detaliczny kategoria klienta w rozumieniu art. 3 pkt. 39c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 2. Miejsce Wykonania (Kontrahent) podmiot wykonujàcy zlecenie, przekazane przez AM, w ramach Êwiadczenia usług realizacji zleceƒ. 3. Polityka niniejsza polityka. 4. Przekazanie Zleceƒ Klienta przeniesienie przez AM zleceƒ do Kontrahenta w celu jego realizacji. Przekazujàc zlecenia Klienta AM działa jako pełnomocnik. 5. Zlecenie Zbiorcze zsumowane zlecenie wszystkich Klientów AM, dla których jest to mo liwe ze wzgl du na ich klasyfikacj, uwarunkowania techniczne i prawne. Sformułowania pisane w Polityce z wielkiej litery, a nie okreêlone powy ej, majà znaczenie, jak zdefiniowano w Regulaminie Âwiadczenia Usług Zarzàdzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA (dalej: Regulamin). II. Preambuła 1. W ramach Zarzàdzania Portfelem AM podejmuje wszelkie uzasadnione działania w celu uzyskania mo liwie najlepszych wyników dla Klientów. Polityka okreêla zasady post powania AM w zakresie Przekazywania Zleceƒ Klientów do Miejsc Wykonania. 2. Zawierajàc Umow o Zarzàdzanie AM przedstawia Klientowi Polityk. Umowa o Zarzàdzanie mo e zostaç zawarta wyłàcznie w przypadku zaakceptowania przez Klienta stosowanej przez AM Polityki. III. Równe traktowanie Klientów 1. AM Przekazuje Zlecenia Klientów w formie Zlecenia Zbiorczego. 2. Wykonanie Przekazanego Zlecenia Zbiorczego jest rozdzielane proporcjonalnie do zleceƒ składowych danego Zlecenia Zbiorczego dla wszystkich Klientów partycypujàcych w danym Zleceniu Zbiorczym. 3. W przypadku Przekazywania Zleceƒ Klienta słu àcych: a) pozyskaniu Êrodków na realizacj dyspozycji wypłaty, b) wypowiedzeniu Umowy o Zarzàdzanie połàczonej z dyspozycjà spieni enia Portfela, c) dostosowaniu struktury Portfela do Strategii Inwestycyjnej okreêlonej w Umowie o Zarzàdzanie, AM dopuszcza mo liwoêç Przekazania Zleceƒ Indywidualnych, a stopieƒ realizacji ww. zleceƒ mo e byç ró ny od stopnia realizacji zleceƒ pozostałych. IV. Przekazywanie Zleceƒ Klienta 1. Przekazujàc Zlecenia Klienta do Kontrahenta w celu ich realizacji AM działajàc jako pełnomocnik Klienta i w jego najlepiej poj tym interesie mo e okreêliç warunki, na jakich nastàpiç ma wykonanie lub przekazanie zlecenia, co mo e uniemo liwiç Kontrahentowi podj cie działaƒ w celu uzyskania mo liwie najlepszych wyników dla Klienta w zakresie wyznaczonym tymi szczególnymi warunkami. 2. Zgodnie z Regulaminem AM nie przyjmuje instrukcji ze strony Klienta odnoênie Przekazywania Zleceƒ. 3. AM Przekazuje Zlecenia Klientów wyłàcznie do Kontrahenta, który posiada rozwiàzania techniczne, umo liwiajàce zawieranie oraz rozliczanie transakcji na podstawie przekazanych przez AM Zleceƒ Zbiorczych. 4. Miejsca Wykonania w odniesieniu do kategorii instrumentów finansowych, które według racjonalnej oceny w sposób stały umo liwiajà AM uzyskanie mo liwie najlepszego wyniku dla Klienta: a) Akcje, prawa do akcji, prawa poboru: i. rynek wtórny: DM BZWBK S.A. ii. rynek pierwotny IPO (Initial Public Offering), SPO (Secondary Public Offering), wezwania na sprzeda Umowa Polityka_wersja o Zarządzanie wersja

15 podmiot przeprowadzajàcy danà ofert b) Obligacje, bony skarbowe: i. rynek regulowany: DM BZWBK S.A. ii. poza rynkiem regulowanym: Bank Millennium S.A., Raiffeisen Polska S.A., Societe Generale SA Oddział w Polsce. iii. rynek pierwotny IPO (Initial Public Offering): podmiot przeprowadzajàcy danà ofert. 5. AM raz w roku przeprowadza weryfikacj jakoêci i konkurencyjnoêci usług prowadzenia rachunków i wykonywania zleceƒ Êwiadczonych przez DM BZ WBK S.A. dla Klientów. 6. Przy weryfikacji uwzgl dniane sà koszty zwiàzane z wykonaniem przez Kontrahenta zlecenia obejmujàce wszystkie koszty ponoszone przez Klienta bezpoêrednio w zwiàzku z wykonaniem zlecenia, w tym opłaty pobierane przez Miejsce Wykonania (prowizja), opłaty z tytułu rozrachunku i rozliczenia transakcji oraz wszelkie inne opłaty zwiàzane z wykonaniem zlecenia. 7. AM podejmujàc działania, o których mowa w II pkt.1, odnoênie kategorii instrumentów finansowych, o których mowa w pkt. 4 (b) ii., uwzgl dnia nast pujàce czynniki z przypisanymi im wagami wzgl dnymi: a) cen instrumentu finansowego 51%, b) prawdopodobieƒstwo zawarcia transakcji w wyniku Przekazania Zlecenia Zbiorczego o danej wielkoêci oraz rozliczenia tej transakcji 25%, c) czas zawarcia transakcji 15%, d) inne aspekty majàce istotny wpływ na wykonanie zlecenia przez Kontrahenta 9%. Umowa Polityka_wersja o Zarządzanie wersja

16 Wykaz instrumentów finansowych wchodzàcych w skład indywidualnych portfeli instrumentów finansowych zarzàdzanych przez BZ WBK Asset Management S.A. 1. Ogólny opis istoty instrumentów finansowych wchodzàcych w skład indywidualnych portfeli instrumentów finansowych, zarzàdzanych przez BZ WBK Asset Management S.A. (dalej jako: AM ) 1.1. Akcje Papier wartoêciowy emitowany przez spółki akcyjne, dajàcy jego właêcicielowi (akcjonariuszowi) prawo do własnoêci cz Êci tej spółki. Z posiadaniem akcji zwiàzane sà prawa i obowiàzki akcjonariusza wobec spółki. Udział w prawach i obowiàzkach akcjonariusza zale y od liczby posiadanych akcji w stosunku do całoêci akcji danej spółki. Akcjonariusz ma w szczególnoêci prawo do udziału w zyskach spółki oraz w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Akcje sà niepodzielne. Ze wzgl du na uprawnienia, jakie przysługujà akcjonariuszowi z akcji, wyró nia si akcje zwykłe i uprzywilejowane. Istota akcji uprzywilejowanych polega na przyznaniu akcjonariuszowi dodatkowych uprawnieƒ w stosunku do akcji zwykłych np. w zakresie prawa głosu czy te wypłaty dywidendy. Wyró nia si równie akcje imienne i na okaziciela. Przedmiotem obrotu na giełdzie mogà byç wyłàcznie akcje istniejàce w formie zapisu komputerowego, tj. nie majàce postaci materialnej. Tylko akcje na okaziciela, jako pozbawione cech indywidualnych instrumenty finansowe mogà byç przedmiotem obrotu giełdowego. Z inwestowaniem w akcje wià à si ryzyka zwiàzane z rynkiem akcji, o których mowa w art. 2 ust. 3 Regulaminu Êwiadczenia usług zarzàdzania indywidualnym portfelem instrumentów finansowych przez BZ WBK Asset Management S.A. Ryzyka te zostały opisane w pkt 2.1 i obejmujà: ryzyko makroekonomiczne, ryzyko bran owe, ryzyko specyficzne spółki. ZmiennoÊç cen akcji mo e byç du a Prawo poboru Prawo pierwszeƒstwa akcjonariusza do obj cia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych ju akcji. Prawo to ma zastosowanie w przypadku nowej emisji akcji przez spółk albo emisji innych papierów wartoêciowych zamiennych na akcje (np. obligacji zamiennych albo z prawem pierwszeƒstwa). Istotà prawa poboru jest mo liwoêç zachowania przez dotychczasowych akcjonariuszy stanu posiadania obowiàzujàcego przed emisjà nowych akcji. Prawa poboru mogà byç wykorzystane do przeciwdziałania rozwodnieniu kapitału, polegajàcemu na procentowym zmniejszeniu udziału dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do całkowitej sumy kapitału akcyjnego w przypadku obj cia nowych akcji przez nowych akcjonariuszy. Prawo poboru jest zbywalne i mo e byç przedmiotem obrotu jako samodzielny papier wartoêciowy. Z inwestowaniem w prawa poboru wià à si ryzyka zwiàzane z rynkiem akcji, o których mowa w art. 2 ust. 3 Regulaminu Êwiadczenia usług zarzàdzania indywidualnym portfelem instrumentów finansowych przez BZ WBK Asset Management S.A. Ryzyka te zostały opisane w pkt 2.1 i obejmujà: ryzyko makroekonomiczne, ryzyko bran owe, ryzyko specyficzne spółki. ZmiennoÊç cen praw poboru mo e byç du a Prawo do akcji (PDA) i prawa do nowej emisji (PNE) Prawo majàtkowe, które przysługuje inwestorom giełdowym w odniesieniu do danej spółki akcyjnej. Jego istotà jest mo liwoêç obrotu prawem do akcji przed formalnym przydziałem akcji, jej zarejestrowaniem i rozpocz ciem notowania. PDA umo liwiajà zatem wycofanie si z dokonanej inwestycji tym, którym przydzielono nowo emitowane akcje, a jednoczeênie umo liwia ich nabycie tym, którzy nie dokonali tego w publicznej subskrypcji, zanim akcje zadebiutujà na giełdzie. Obrót prawami do nowych akcji podlega takim samym regułom jak obrót akcjami. Prawo do akcji umo liwia odsprzeda akcji przed jej pierwszym notowaniem. Od chwili pierwszego notowania rozporzàdzaç mo na ju akcjami. Z inwestowaniem w PDA i PNE wià à si ryzyka zwiàzane z rynkiem akcji, o których mowa w art. 2 ust. 3 Regulaminu Êwiadczenia usług zarzàdzania indywidualnym portfelem instrumentów finansowych przez BZ WBK Asset Umowa o Zarządzanie - wersja Instrumenty i ryzyka_wersja

17 Management S.A. Ryzyka te zostały opisane w pkt 2.1 i obejmujà: ryzyko makroekonomiczne, ryzyko bran owe, ryzyko specyficzne spółki. ZmiennoÊç cen PDA i PNE mo e byç du a Warranty subskrypcyjne Papiery wartoêciowe (imienne lub na okaziciela), które uprawniajà ich posiadacza do zapisu na akcje lub do obj cia akcji, z wyłàczeniem prawa poboru. Emitowane sà przez spółk akcyjnà w ramach tzw. docelowego podwy szenia kapitału zakładowego oraz warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego. Warranty subskrypcyjne mogà zostaç obj te przez dowolne podmioty prawa, co odró nia je od prawa poboru, które mogà zostaç obj te wyłàcznie przez osoby ju posiadajàce akcje spółki. Warranty subskrypcyjne sà zbywalne. Termin wykonania prawa z warrantu nie mo e byç dłu szy ni 10 lat. Z inwestowaniem w warranty subskrypcyjne wià à si ryzyka zwiàzane z rynkiem akcji, o których mowa w art. 2 ust. 3 Regulaminu Êwiadczenia usług zarzàdzania indywidualnym portfelem instrumentów finansowych przez BZ WBK Asset Management S.A. Ryzyka te zostały opisane w pkt 2.1 i obejmujà: ryzyko makroekonomiczne, ryzyko bran owe, ryzyko specyficzne spółki. ZmiennoÊç cen warrantów subskrypcyjnych mo e byç du a Kwity depozytowe Kwit depozytowy to papier wartoêciowy emitowany przez instytucje finansowe poza granicami kraju, w którym notowane sà papiery wartoêciowe b dàce bazà kwitu depozytowego. W kwicie depozytowym inkorporowane jest: prawo do zamiany tego papieru wartoêciowego na okreêlone papiery wartoêciowe we wskazanej w warunkach emisji proporcji, przejêcie na właêciciela tego papieru wartoêciowego praw majàtkowych stanowiàcych po ytki z papierów wartoêciowych lub ich równowartoêci oraz, w przypadku akcji - mo liwoêç wydania przez właêciciela tego papieru wartoêciowego jego emitentowi wià àcej dyspozycji co do sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu. Jest to dokument b dàcy papierem wartoêciowym na okaziciela lub Êwiadectwem zarejestrowanym na nazwisko posiadacza. Daje one posiadaczowi prawo do dywidendy, prawo poboru akcji nowej emisji, prawo głosu na walnym zgromadzeniu akcjo nariuszy, prawo zamiany na akcje. Z inwestowaniem w kwity depozytowe wià à si ryzyka zwiàzane z rynkiem akcji, o których mowa w art. 2 ust. 3 Regulaminu Êwiadczenia usług zarzàdzania indywidualnym portfelem instrumentów finansowych przez BZ WBK Asset Management S.A. Ryzyka te zostały opisane w pkt 2.1 i obejmujà: ryzyko makroekonomiczne, ryzyko bran owe, ryzyko specyficzne spółki. ZmiennoÊç cen kwitów depozytowych mo e byç du a Obligacje Papiery dłu ne, w których emitent stwierdza, e jest dłu nikiem właêciciela obligacji (tj. obligatariusza) i zobowiàzuje si wobec niego do spełnienia okreêlonego Êwiadczenia, w szczególnoêci w ykupu obligacji na okreêlonych warunkach. Wykup polega na zapłacie nale noêci głównej, odsetek i nale noêci ubocznych zgodnie z warunkami emisji. Obligacje to papiery wartoêciowe masowego obrotu. W przeciwieƒstwie do akcji obligacje nie dajà ich posiadaczowi adnych uprawnieƒ wzgl dem emitenta, takich jak np. dywidenda czy te uczestnictwo w walnych zgromadzeniach. Obligacje sà rodzajem po yczki, gdzie po yczkobiorcà jest emitent, a po yczkodawcà obligatariusz. Z inwestowaniem w obligacje wià à si ryzyka zwiàzane z inwestowaniem w instrumenty dłu ne, o których mowa w art. 2 ust. 4 Regulaminu Êwiadczenia usług zarzàdzania indywidualnym portfelem instrumentów finansowych przez BZ WBK Asset Management S.A. Ryzyka te zostały opisane w pkt 2.2 i obejmujà: ryzyko kredytowe, oraz ryzyko stopy procentowej. Z inwestowaniem w obligacje wià e si tak e ryzyko kontrahenta opisane w pkt 2.4. ZmiennoÊç cen obligacji zazwyczaj nie jest du a Listy zastawne Dłu ne papiery wartoêciowe (imienne bàdê na okaziciela), których podstawà sà wierzytelnoêci banków hipotecznych zabezpieczone hipotekami (tzw. hipoteczny list zastawny) lub gwarancjà okreêlonych instytucji, np. Skarbu Paƒstwa, NBP (tzw. publiczny list zastawny). Emitent listów zastawnych, czyli bank hipoteczny, Umowa o Zarządzanie - wersja Instrumenty i ryzyka_wersja

18 zobowiàzuje si wobec uprawnionego do spełnienia okreêlonego Êwiadczenia pieni nego polegajàcego na wypłacie odsetek i wykupieniu samego listu w sposób i w terminach okreêlonych w warunkach emisji. Listy zastawne mogà byç emitowane wyłàcznie przez banki hipoteczne. Hipoteczny list zastawny mo e byç nominowany w złotych lub w walucie obcej, a emitowany jest w formie dokumentu lub w formie zdematerializowanej (zapis komputerowy). Z inwestowaniem w listy zastawne wià à si ryzyka zwiàzane z inwestowaniem w instrumenty dłu ne, o których mowa w art. 2 ust. 4 Regulaminu Êwiadczenia usług zarzàdzania indywidualnym portfelem instrumentów finansowych przez BZ WBK Asset Management S.A. Ryzyka te zostały opisane w pkt 2.2 i obejmujà: ryzyko kredytowe oraz ryzyko stopy procentowej. Z inwestowaniem w listy zastawne wià e si tak e ryzyko kontrahenta opisane w pkt 2.4. ZmiennoÊç cen listów zastawnych zazwyczaj nie jest du a Instrumenty rynku pieni nego Papiery wartoêciowe lub prawa majàtkowe inkorporujàce wyłàcznie wierzytelnoêci pieni ne, których wartoêç mo e byç ustalona w ka dym czasie i co do których istniejà popyt i poda umo liwiajàce ich nabywanie i zbywanie w sposób ciàgły. Termin realizacji praw liczony jest od dnia ich wystawienia i nie mo e przekroczyç roku. PrzejÊciowa utrata płynnoêci przez papier wartoêciowy lub prawo majàtkowe nie powoduje utraty przez ten papier lub prawo statusu instrumentu rynku pieni nego. Z inwestowaniem w instrumenty rynku pieni nego wià e si ryzyko stopy procentowej opisane w pkt oraz ryzyko kontrahenta wskazane w pkt 2.4. ZmiennoÊç cen tego instrumentów rynku pieni nego zazwyczaj nie jest du a Certyfikaty inwestycyjne Zbywalne papiery wartoêciowe na okaziciela emitowane przez fundusz inwestycyjny np. zamkni ty lub mieszany. Dopuszczone do publicznego obrotu, inkorporujà prawa majàtkowe odpowiadajàce prawom wynikajàcym z akcji lub z zaciàgni cia długu. Cena emisyjna certyfikatu nie mo e byç ni sza ni wartoêç aktywów funduszu przypadajàcych na dany certyfikat. Z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne wià à si ryzyka zwiàzane z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa, opisane w pkt 2.3, tj. ryzyko braku wpływu na bie àcà struktur portfela inwestycyjnego i decyzje podejmowane przez zarzàdzajàcego, ryzyko wynikajàce z braku dost pu do aktualnego składu portfela inwestycyjnego funduszu zagranicznego, ryzyko płynnoêci, ryzyko wyceny, ryzyko wyceny rynkowej, ZmiennoÊç cen certyfikatów inwestycyjnych mo e byç du a Tytuły uczestnictwa w funduszach typu ETF (Exchange Traded Funds) Exchange-traded fund (ETF) to fundusz inwestycyjny, który ma na celu odwzorowanie zmiany poziomu indeksów giełdowych lub innych instrumentów bazowych. Portfel inwestycyjny funduszu typu ETF składa si z instrumentów finansowych w proporcjach, które najcz Êciej odzwierciedlajà okreêlony indeks rynku akcji lub rynku papierów dłu nych. Portfel mo e byç równie budowany w sposób syntetyczny. Na bazie tych instrumentów ETF dokonuje emisji tytułów uczestnictwa b dàcych papierami wartoêciowymi, które sà notowane na giełdzie papierów wartoêciowych. Z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa w funduszach typu ETF wià à si ryzyka zwiàzane z rynkiem akcji, o których mowa w art. 2 ust. 3 Regulaminu Êwiadczenia usług zarzàdzania indywidualnym portfelem instrumentów finansowych przez BZ WBK Asset Management S.A. Ryzyka te zostały opisane w pkt 2.1 i obejmujà: ryzyko makroekonomiczne, ryzyko bran owe, ryzyko specyficzne spółki. Z inwestowanie w przedmiotowe instrumenty finansowe wià e si tak e ryzyko inwestycji zagranicznych wskazane w pkt ZmiennoÊç cen tego instrumentu finansowego mo e byç du a Certyfikaty strukturyzowane zło one z papierów wartoêciowych (akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, certyfikaty inwestycyjne) Instrumenty finansowe powstajàce w wyniku emisji, które inkorporujà prawo do otrzymania w Êrodkach pieni nych równowartoêci okreêlonych papierów wartoêciowych lub indeksów. Umowa o Zarządzanie - wersja Instrumenty i ryzyka_wersja

19 Z inwestowaniem w certyfikaty strukturyzowane wià e si ryzyko kontrahenta, wskazane w pkt 2.4. oraz ryzyko kredytowe (pkt 2.2.1) i ryzyko inwestycji zagranicznych (pkt 2.5). ZmiennoÊç cen tego instrumentu finansowego mo e byç du a Inne zbywalne papiery warto Êciowe o po dobnym charakterze i ryzyku, w tym in kor porujàce prawa majàtkowe odpowiadajàce prawom wynikajàcym z akcji, wyemitowane na podstawie właêciwych przepisów prawa Instrumenty finansowe, których profil ryzyka jest analogiczny do wy ej wymienionych instrumentów finansowych Lokaty w bankach o wysokiej wiarygodnoêci finansowej Z umieszczaniem Êrodków na lokatach w bankach o wysokiej wiarygodnoêci finansowej wià e si niskie ryzyko inwestycyjne Ârodki finansowe zdeponowane na rachunku pieni nym w domu maklerskim o wysokiej wiarygodnoêci finansowej Z deponowaniem Êrodków na rachunku pieni nym w domu maklerskim o wysokiej wiarygodnoêci finansowej wià e si niskie ryzyko inwestycyjne. 2. Wykaz ryzyk 2.1. Ryzyka zwiàzane z inwestowaniem w akcje w rozumieniu art. 2 ust. 3 Regulaminu Êwiadczenia usług zarzàdzania indywidualnym portfelem instrumentów finansowych przez BZ WBK Asset Management S.A Ryzyko makroekonomiczne Na rynek akcji mogà negatywnie wpłynàç czynniki makroekonomiczne krajowe i Êwiatowe, w szczególnoêci takie jak: tempo wzrostu gospodarczego, stopieƒ nierównowagi makroekonomicznej (deficyty bud etowe, handlowy i obrotów bie àcych), wielkoêç popytu konsumpcyjnego, poziom inwestycji, wysokoêç stóp procentowych, kształtowanie poziomu depozytów i kredytów sektora bankowego, stopieƒ kredytów poni ej standardu w sektorze bankowym, wielkoêç zadłu enia krajowego, sytuacja na rynku pracy, wielkoêç i kształtowanie si poziomu inflacji, wielkoêç i kształtowanie si poziomu cen surowców, sytuacja geopolityczna. Pogarszajàca si sytuacja makroekonomiczna z reguły wpływa negatywnie na rynkowà wycen akcji. AM przy podejmowaniu decyzji o poziomie alokacji w akcje bierze pod uwag obecnà i prognozowanà sytuacj makroekonomicznà w kraju i na Êwiecie Ryzyko bran owe Akcje spółek, które wchodzà w skład indywidualnego portfela instrumentów finansowych zarzàdzanego przez AM (dalej jako: Portfel ), sà poddane ryzyku bran y, w której spółki te działajà. W szczególnoêci dotyczy to ryzyk: wzrostu konkurencji, spadku popytu na produkty sprzedawane przez podmioty z bran y i zmian technologicznych. AM ogranicza ryzyko bran owe poprzez inwestowanie w akcje spółek z ró nych bran Ryzyko specyficzne spółki Akcje spółek, które wchodzà w skład Portfela, sà poddane ryzyku specyficznemu danej spółki. W szczególnoêci dotyczy to ryzyk: zwiàzanych z jakoêcià i pracà zarzàdu, zmian strategii i/ lub modelu biznesowego spółki, zmian jakoêci ładu korporacyjnego, polityki dywidendowej, zdarzeƒ losowych dotyczàcych konkretnej spółki, konfliktów w akcjonariacie, kosztów agencji Ryzyka zwiàzane z inwestowaniem w instrumenty dłu ne Ryzyko kredytowe Ryzyko niewypłacalnoêci emitenta lub gwaranta papieru wartoêciowego, które polega na ryzyku niemo liwoêci wywiàzania si przez emitenta ze zobowiàzaƒ. W przypadku papierów dłu nych emitowanych przez Skarb Paƒstwa ryzyko to jest znikome. Êródłami ryzyka niewypłacalnoêci mogà byç mi dzy innymi: wysoki poziom zadłu enia emitenta w stosunku do wartoêci rynkowej posiadanych przez niego aktywów, wysoki poziom zadłu enia emitenta w stosunku do wartoêci Êrodków pieni nych z bie àcej działalnoêci gospodarczej, sytuacja w bran y, w której działa emitent, sytuacja na rynku, na którym działa emitent lub gwarant (w szczególnoêci nasi- Umowa o Zarządzanie - wersja Instrumenty i ryzyka_wersja

20 lenie konkurencji, stabilnoêç koniunktury, tempo zmian technologicznych itp.), sytuacja makroekonomiczna ze szczególnym uwzgl dnieniem jej wpływu na popyt na produkty emitenta, osiàgane przez niego przychody, mar e i zyski. AM ogranicza ryzyko kredytowe poprzez dobór do Portfela papierów wartoêciowych pod kàtem wiarygodnoêci kredytowej ich emitenta lub gwaranta. Słu y temu równie dywersyfikacja, czyli lokowanie Êrodków wchodzàcych w skład Portfela w papiery wartoêciowe ró nych emitentów Ryzyko stopy procentowej Ryzyko to polega na zmianie cen papierów dłu nych o stałym oprocentowaniu w przypadku zmiany rynkowej stopy procentowej. W przypadku wzrostu stóp cena papierów maleje, w przypadku spadku roênie. W przypadku bonów skarbowych i papierów wartoêciowych o zmiennym oprocentowaniu ryzyko to jest niskie. Im dłu szy jest czas do wykupu instrumentów o stałym oprocentowaniu, tym to ryzyko jest wi ksze. Êródłami ryzyka stopy procentowej mogà byç mi dzy innymi: wzrost inflacji (bie àcej lub prognozowanej), wysokie tempo rozwoju gospodarczego, spadek stopy oszcz dnoêci w gospodarce, negatywna ocena przez inwestorów przyszłej sytuacji fiskalnej w Polsce, wzrost stóp procentowych w innych krajach. Dla wysokoêci rynkowych stóp procentowych w Polsce szczególnie du e znaczenie ma wielkoêç deficytu finansów publicznych i długu publicznego w relacji do Produktu Krajowego Brutto i perspektywy kształtowania si deficytu i długu publicznego w przyszłoêci ze wzgl du na wpływ wielkoêci deficytu finansów publicznych i długu publicznego na termin przystàpienia Polski do strefy euro. Poniewa ryzyko stopy procentowej jest nierozerwalnie zwiàzane z inwestycjami w obligacje o stałym oprocentowaniu zarzàdzajàcy Portfelem reguluje struktur zapadalnoêci cz Êci dłu nej Portfela w zale noêci od oczekiwaƒ co do zmian rynkowych stóp procentowych Ryzyko inwestycji w tytuły uczestnictwa W przypadku inwestowania w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz insty- tucji wspólnego inwestowania oprócz ryzyk, właêciwych dla instrumentów finansowych wchodzàcych w skład ich portfeli, wyst pujà nast pujàce rodzaje ryzyk: Ryzyko braku wpływu na bie àcà stru ktur portfela inwestycyjnego i de cyzje podejmowane przez zarzàdzajàcego Ryzyko to polega na braku wpływu na skład portfela i jego zmiany dokonywane przez zarzàdzajàcego funduszem zagranicznym lub instytucjà wspólnego inwestowania. Ponadto AM nie ma wpływu na zmiany osoby zarzàdzajàcej instytucjà wspólnego inwestowania oraz na zmiany strategii inwestycyjnej i stylu zarzàdzania takà instytucjà Ryzyko wynikajàce z braku do - st pu do aktualnego składu port - fela inwestycyjnego funduszu zagranicznego Zgodnie z regulacjami, jakim podlegajà fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania, sà one zobowiàzane ujawniaç skład ich portfeli inwestycyjnych wyłàcznie periodycznie, co powoduje, i AM jako zarzàdzajàcy Portfelem, podejmujàc decyzj o zakupie/sprzeda y tytułów uczestnictwa, ma dost p wyłàcznie do bie àcej wyceny aktywów funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania oraz do historycznego składu portfela tych instytucji. Powy sze oznacza równie, e nie jest mo liwe bie àce okreêlanie parametrów inwestycyjnych, w tym poziomu ryzyka, danego funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania. W przypadku inwestowania przez AM w tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF, AM nie ma wpływu na zmiany parytetu alokacji pomi dzy poszczególne instrumenty finansowe wchodzàce w skład zakładanego portfela takich funduszy Ryzyko płynnoêci Poszczególne składniki aktywów mogà charakteryzowaç si niskà płynnoêcià, tzn. koniecznoêç ich zbycia/nabycia w krótkim czasie mo e wiàzaç si z akceptacjà ceny innej ni bie àca wartoêç rynkowa. Jest to szczególnie istotny element ryzyka dla Klientów AM, którzy muszà liczyç si ze znacznymi wahaniami wpływów/wypływów Êrodków. Umowa o Zarządzanie - wersja Instrumenty i ryzyka_wersja

UMOWA O ZARZĄDZANIE INDYWIDUALNYM PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA O ZARZĄDZANIE INDYWIDUALNYM PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH nr.../.../.../... UMOWA O ZARZĄDZANIE INDYWIDUALNYM PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Zawarta w Poznaniu pomiędzy: (Firma/Nazwa) (Adres siedziby: ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość, kraj) (Adres

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 615/2017 z dnia 1 września 2017 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 615/2017 z dnia 1 września 2017 r. PEŁNOMOCNICTWO Załącznik nr 3 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 615/2017 z dnia 1 września 2017 r.., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO ., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod numerem....... (numer w rejestrze), adres siedziby....., adres do korespondencji, numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 3 stycznia 2018 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 26 marca 2017 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Ocena odpowiedniości

Ocena odpowiedniości Szanowni Państwo, Ocena odpowiedniości przedstawiona Państwu do wypełnienia ankieta ma na celu dokonanie oceny, czy, biorąc pod uwagę Państwa wiedzę o inwestowaniu w instrumenty finansowe* oraz doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich 1. NAZWA FIRMY Secus Asset Management Spółka Akcyjna, zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta RDM Wealth Management S.A.

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta RDM Wealth Management S.A. Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta RDM Wealth Management S.A. Firma Inwestycyjna Klient Pośrednik Doradca 1. Definicje RDM Wealth Management S.A. osoba fizyczna, osoba prawna lub

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez USŁUGA ZARZÑDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management SA Poznaƒ 2011 Na czym polega usługa Zarzàdzania Portfelem Usługa Zarzàdzania Portfelem (Asset

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści 1. Taryfa opłat... 3 Zasady naliczania i pobierania opłat... 4 2.

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-24 Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Załącznik nr 1 do Procedury współpracy z Klientem INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Informacje dotyczące IPOPEMA Securities S.A. oraz świadczonych usług, przekazywane

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy Informacje dotyczące domu maklerskiego S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy 1. Nazwa domu maklerskiego Spółka Akcyjna w Warszawie 2. Dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Informacje dotyczące IPOPEMA Securities S.A. oraz świadczonych usług, przekazywane klientowi na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Komunikat nr 121 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone przez na podstawie 14 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK AIB Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK AIB Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez USŁUGA ZARZÑDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK AIB Asset Management SA Poznaƒ 2011 Na czym polega usługa Zarzàdzania Portfelem Usługa Zarzàdzania Portfelem (Asset

Bardziej szczegółowo

Ocena odpowiedniości

Ocena odpowiedniości Szanowni Państwo, Ocena odpowiedniości przedstawiona Państwu do wypełnienia ankieta ma na celu dokonanie oceny, czy w świetle posiadanej przez Państwa wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych*

Bardziej szczegółowo

Portfel obligacyjny plus

Portfel obligacyjny plus POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil ryzyka Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O FIRMIE INWESTYCYJNEJ

INFORMACJA O FIRMIE INWESTYCYJNEJ INFORMACJA O FIRMIE INWESTYCYJNEJ 1. NAZWA FIRMY INWESTYCYJNEJ: Invista Dom Maklerski Spółka Akcyjna 2. DANE POZWALAJĄCE NA BEZPOŚREDNI KONTAKT KLIENTA Z FIRMĄ INWESTYCYJNĄ: Adres siedziby i miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie Umowa o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwana dalej Umową o zarządzanie,

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata bezpłatnie półroczna ) 1

Bardziej szczegółowo

S.A. (PM ZM )

S.A. (PM ZM ) Regulamin Portfeli Modelowych oferowanych do umów ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Skandia ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. (PM-051031-ZM-110801) Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Portfel oszczędnościowy

Portfel oszczędnościowy POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków (obowiązuje od kwietnia 2013 r.) 1 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata półroczna )1

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego /klient detaliczny/ Załącznik nr 1 do procedury produktowej Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nr rachunku

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A.

Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. A. Prowizje w obrocie instrumentami finansowymi oraz prawami wynikającymi z instrumentów finansowych na rynku polskim, z zastrzeżeniem pozostałych

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Spis treœci

Spis treœci. Spis treœci Przedmowa Podstawowe instytucje prawa papierów wartoœciowych wystêpuj¹ce zarówno w obrocie indywidualnym jak i masowym, z uwagi na szeroki zakres materia³u wymaga³y ujêcia w dwóch tomach Systemu Prawa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis typów instrumentów finansowych i ryzyk związanych z inwestycjami w te instrumenty.

Ogólny opis typów instrumentów finansowych i ryzyk związanych z inwestycjami w te instrumenty. Ogólny opis typów instrumentów finansowych i ryzyk związanych z inwestycjami w te instrumenty. 1. AKCJE Emitowane przez spółki akcyjne papiery wartościowe dające uprawnienia korporacyjne charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice ING BANK ŚLĄSKI BIURO MAKLERSKIE KRS 0000005459 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy NIP 634-013-54-75 Kapitał

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia między: Panem/Panią data i miejsce

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (dalej: Towarzystwo ) 1. Firma Towarzystwa: BPS Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus Securities Spółka Akcyjna

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus Securities Spółka Akcyjna Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus Securities Spółka Akcyjna Postanowienia ogólne Niniejsza Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus

Bardziej szczegółowo

Proszę zaznaczyć odpowiedzi dotyczące Twojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego

Proszę zaznaczyć odpowiedzi dotyczące Twojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego Zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 września 212 roku w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK Akcje Akcje są papierem wartościowym reprezentującym odpowiedni

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat Domu Maklerskiego

Taryfa prowizji i opłat Domu Maklerskiego Taryfa prowizji i opłat Domu Maklerskiego I. Taryfa prowizji i opłat w zakresie obsługi Rachunku 1. Otwarcie Rachunku bez opłaty 2. Prowadzenie Rachunku 2.1 Prowadzenie Rachunku dla osoby fi zycznej (opłata

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych

Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjnych Wybierz Swój Portfel

Program Inwestycyjnych Wybierz Swój Portfel Regulamin Programu Inwestycyjnego Wybierz Swój Portfel (oferowany w ramach BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego) obowiązujący od dnia 24.11.2016 r. Art. 1. Postanowienia Ogólne. 1. Z Programu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL

Bardziej szczegółowo

Erste Securities Polska S.A. INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A

Erste Securities Polska S.A. INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A 1 Niniejsza informacja skierowana jest do klientów detalicznych. Począwszy od maja 2015 r. ERSTE Securities Polska S.A. zaprzestał świadczenia usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyjmowania i realizacji zleceñ zakupu/ sprzeda y dùu nych papierów wartoœciowych. dla Klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A.

REGULAMIN. przyjmowania i realizacji zleceñ zakupu/ sprzeda y dùu nych papierów wartoœciowych. dla Klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A. REGULAMIN przyjmowania i realizacji zleceñ zakupu/ sprzeda y dùu nych papierów wartoœciowych dla Klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A. (dawniej: Regulamin przyjmowania i realizacji zleceñ zakupu

Bardziej szczegółowo

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE Bank Millennium S.A. Data: z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 2-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 1186

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

S.A. (PM-051031-ZM-110801)

S.A. (PM-051031-ZM-110801) Regulamin Portfeli Modelowych oferowanych do umów ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Skandia ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. (PM-051031-ZM-110801) Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półroczna ) 1 1.2.1

Bardziej szczegółowo

TEST ADEKWATNOŚCI ...

TEST ADEKWATNOŚCI ... TEST ADEKWATNOŚCI Test zawiera informacje niezbędne do dokonania przez TFI oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, celów

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. 1 1. Celem niniejszej polityki jest określenie zasad klasyfikacji Klientów (dalej DM Consus) w zakresie świadczonych na ich rzecz usług. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Strukturyzowanych

Opis Lokat Strukturyzowanych Opis Lokat Strukturyzowanych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4 6.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

TEST ADEKWATNOŚCI. nie. tak

TEST ADEKWATNOŚCI. nie. tak TEST ADEKWATNOŚCI Odpowiedzi na pytania zawarte w teście zawierają informacje niezbędne do dokonania przez Towarzystwo oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych,

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym..., dnia...r. Nr rach. derywatów:... Imię i nazwisko:... Nr dokumentu toŝsamości:... PESEL:... PEŁNOMOCNICTWO

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym - w ramach usługi emakler nr #nr umowy#, dalej jako Umowa 2

Umowa świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym - w ramach usługi emakler nr #nr umowy#, dalej jako Umowa 2 1 Umowa świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym - w ramach usługi emakler nr #nr umowy#, dalej jako Umowa 2 Potwierdzenie zawarcia umowy świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO Zwana dalej Umową zawarta w dniu pomiędzy Domem Maklerskim Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji 31.05.2013 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIE RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKU PIENIĘŻNEGO Zwana dalej "Umową"

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Regulaminu zarządzania konfliktem interesów w ramach świadczenia usług inwestycyjnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Wyciąg z Regulaminu zarządzania konfliktem interesów w ramach świadczenia usług inwestycyjnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego Wyciąg z Regulaminu zarządzania konfliktem interesów w ramach świadczenia usług inwestycyjnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/1/2015

Opis funduszy OF/1/2015 Opis funduszy Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Akcji...3 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Stabilnego Wzrostu...4

Bardziej szczegółowo

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 0000010186

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich

Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich obowiązująca od dnia 01.06.2016 r. A. Opłaty i prowizje związane z usługą wykonywania zleceń i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego I.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 paêdziernika 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 paêdziernika 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 184 13797 Poz. 1437 1437 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 paêdziernika 2009 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezb dnych do sporzàdzania bilansu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica. Nr lokalu. Miasto: Kod pocztowy: Kontakt

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica. Nr lokalu. Miasto: Kod pocztowy: Kontakt Akcjonariusz (osoba fizyczna): FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo