Taryfa prowizji i opłat Domu Maklerskiego

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa prowizji i opłat Domu Maklerskiego"

Transkrypt

1 Taryfa prowizji i opłat Domu Maklerskiego I. Taryfa prowizji i opłat w zakresie obsługi Rachunku 1. Otwarcie Rachunku bez opłaty 2. Prowadzenie Rachunku 2.1 Prowadzenie Rachunku dla osoby fi zycznej (opłata roczna) 60 zł 2.2 Je eli wartoêç fi nansowych zapisanych na Rachunku opłata kwartalna, osoby fi zycznej przekracza zł zale na od wartoêci rynkowej 1. Klienci uiszczajà rocznà opłat za prowadzenie Rachunku przy fi nansowych, stanowiàca zawieraniu Umowy. równowartoêç opłat 2. Klienci zawierajàcy Umow w drugim półroczu uiszczajà opłat pobieranych przez KDPW w wysokoêci 30 zł 3. W nast pnych latach opłata za prowadzenie Rachunku w danym roku kalendarzowym mo e byç potràcona z Rachunku Klienta poczàwszy od 2 stycznia. 4. Dodatkowa opłata, o której mowa w punkcie 2.2: a) pobierana jest nast pnego dnia roboczego, b) nie dotyczy Klientów, którzy w danym kwartale zawarli transakcje o wartoêci co najmniej 50% wartoêci fi nansowych zapisanych na Rachunku w ostatnim dniu roboczym koƒczàcym kwartał kalendarzowy. 5. W przypadku braku odpowiedniej kwoty na Rachunku, DM Pekao w pierwszej kolejnoêci przed dyspozycjami Klienta potràci opłat, gdy b dzie pozwalaç na to saldo rachunku pieni nego. 6. W przypadku braku odpowiednich Êrodków na rachunku opłata mo e byç pobrana w cz Êciach. 2.3 Prowadzenie Rachunku, depozytu fi nansowych dla osoby prawnej oraz przedsi biorcy i stowarzyszenia zwykłego. opłata kwartalna, negocjowana, zale na od wartoêci rynkowej 1. fi nansowych, nie Opłata mo e byç potràcona z Rachunku Klienta poczàwszy od ostatniego dnia roboczego koƒczàcego kwartał kalendarzowy. mniej ni 50 zł 2. W przypadku braku odpowiedniej kwoty na Rachunku, DM Pekao w pierwszej kolejnoêci przed dyspozycjami Klienta potràci opłat, gdy b dzie pozwalaç na to saldo rachunku pieni nego. 3. W przypadku braku odpowiednich Êrodków na rachunku opłata mo e byç pobrana w cz Êciach. 3. Sporzàdzenie historii Rachunku: 3.1 za bie àcy rok 30 zł 3.2 za ka dy poprzedni rok 50 zł skrócona wersja za ostatnie 6 miesi cy 3.3 w Internecie Bezpłatnie 3.4 w PPZ/POK Bezpłatnie do 3 stron, a od ka dej nast pnej strony 5 zł 4. Dostarczenie dokumentów Klientowi (np. potwierdzeƒ): 4.1 przesyłkà listowà krajowà pokrycie kosztów przesyłki, nie mniej ni 5 zł 4.2 przesyłkà listowà zagranicznà pokrycie kosztów przesyłki, nie mniej ni 15 zł 4.3 przesyłkà krajowà kurierskà 45 zł 1

2 5. Sporzàdzenie potwierdzenia zawarcia transakcji 5.1 Za ostatnie 3 dni obrotu na rynku regulowanym bez opłat 5.2 Za okres poprzedzajàcy ostatnie 3 dni obrotu na rynku regulowanym 5 zł za stron, nie mniej ni 30 zł Dodatkowo, w przypadku wysłania potwierdzeƒ, nale y doliczyç koszty, o których mowa w punkcie 4 6. Przeniesienie fi nansowych do innej fi rmy inwestycyjnej 0,5% od wartoêci przenoszonych lub do innej instytucji prowadzàcej rachunki lub rejestry papierów wartoêciowych (od ka dego instrumentu fi nansowego zarejestrowanego pod odr bnym kodem) fi nansowych, lecz nie mniej ni 50 zł WartoÊç przenoszonych fi nansowych ustala si : 1. jako iloczyn liczby przenoszonych fi nansowych oraz ceny rynkowej z dnia poprzedzajàcego dzieƒ zło enia dyspozycji w przypadku gdy instrument fi nansowy jest notowany na rynku regulowanym, 2. jako iloczyn liczby przenoszonych fi nansowych oraz ceny rynkowej z ostatniego dnia notowania w przypadku gdy rynek regulowany, na którym był notowany dany instrument fi nansowy wstrzymał lub zaprzestał prowadzenia notowaƒ danego instrumentu fi nansowego, 3. jako iloczyn liczby przenoszonych fi nansowych oraz ostatniej ceny emisyjnej w przypadku gdy instrument fi nansowy nie był i nie jest notowany na rynku regulowanym. 7. Przeniesienie fi nansowych z jednego Rachunku na inny w DM Pekao lub z rejestrów sponsorów (od dyspozycji) 7.1 W wyniku realizacji spadku oraz przenoszenia fi nansowych 50 zł pomi dzy rachunkami tego samego Klienta. 7.2 W wyniku realizacji pozostałych dyspozycji, np. zło onych na podstawie umowy cywilnoprawnej 0,3% od wartoêci przenoszonych fi nansowych, lecz nie 1. Nie dotyczy dyspozycji deponowania fi nansowych mniej ni 50 zł niezwiàzanych z przeniesieniem własnoêci. 2. WartoÊç przenoszonych fi nansowych ustala si : a) jako iloczyn liczby przenoszonych fi nansowych oraz ceny rynkowej z dnia poprzedzajàcego dzieƒ zło enia dyspozycji w przypadku, gdy instrument fi nansowy jest notowany na rynku regulowanym, b) jako iloczyn liczby przenoszonych fi nansowych oraz ceny rynkowej z ostatniego dnia notowania w przypadku gdy rynek regulowany, na którym był notowany dany instrument fi nansowy wstrzymał lub zaprzestał prowadzenia notowaƒ danego instrumentu fi nansowego, c) jako iloczyn liczby przenoszonych fi nansowych oraz ostatniej ceny emisyjnej w przypadku, gdy instrument fi nansowy nie był i nie jest notowany na rynku regulowanym. 8. Dokonanie blokady na rachunku papierów wartoêciowych i rachunku pieni nym z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych przez Klienta lub na podstawie jego dyspozycji 0,3% wartoêci blokowanych aktywów min. 100zł 2

3 Nie dotyczy Klientów: dokonujàcych blokady z tytułu kradzie y dokumentu to samoêci, dokonujàcych blokady celem zabezpieczenia kredytu na zakup fi nansowych udzielanego przez Bank Pekao S.A. zawierajàcych umowy po yczki fi nansowych. 9.1 Wystawienie Êwiadectwa depozytowego (w tym duplikatu Êwiadectwa) oraz imiennego zaêwiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 9.2 Wystawienie pisemnego potwierdzenia stanu Rachunku na okreêlony dzieƒ, z: bie àcego roku do pi ciu lat powy ej pi ciu lat 9.3 Wydanie informacji lub materiałów b dàcych realizacjà proêby Klienta zwiàzanej z odszukaniem dokumentacji dotyczàcej Rachunku lub informacji zawartej w tej dokumentacji 30zł 20 zł 50 zł 100 zł 200 zł 9.4 Wydanie innych zaêwiadczeƒ/dokumentów na wniosek Klienta 30 zł 9.5 Wystawienie duplikatu informacji podatkowej (PIT) 30 zł 9.6 Wystawienie szczegółowego zestawienia przychodów i kosztów zawartych w informacji podatkowej (PIT) 5 zł za stron, nie mniej ni 30 zł; w przypadku wi kszej liczby stron mo liwoêç negocjacji 10. Konwersja akcji 30 zł 11. Przelew Êrodków pieni nych: 11.1 a) w ramach Banku Pekao S.A., bez opłat 11.2 b) przelew złotowy do innego banku krajowego, za ka dy przelew 3,50 zł 11.3 c) przelew walutowy do innego banku krajowego lub zagranicznego. opłaty zgodne z taryfà Banku, banków poêredniczàcych i banku benefi cjenta 12. Rynek akcji, praw do akcji, warrantów i certyfi katów inwestycyjnych (prowizja uzale niona od wartoêci transakcji) 12.1 od 0,01 zł do 450,00 zł 10 zł 12.2 od 450,01 zł do 2 500,00 zł 1,5% plus 3,50 zł 12.3 od 2 500,01 zł do 5 000,00 zł 1,2% plus 11,00 zł 12.4 od 5 000,01 zł do ,00 zł 1,0% plus 21,00 zł 12.5 od ,01 zł do ,00 zł 0,7% plus 51,00 zł 12.6 od ,01 zł do ,00 zł 0,6% plus 76,00 zł 12.7 powy ej ,00 zł 0,5% plus 126,00 zł 13. Rynek obligacji (prowizja uzale niona od wartoêci zlecenia) 13.1 do 500 zł 6 zł 13.2 od 500,01 do zł 0,40% + 4 zł 13.3 od 5 000,01 do zł 0,30% + 9 zł 13.4 powy ej zł 0,20% + 59 zł 14. Rynek praw poboru 1% od wartoêci transakcji; opłata nie ni sza ni 10 zł 3

4 15. Regulowany rynek pozagiełdowy prowizja negocjowana 16. Przyznanie lub zwi kszenie limitu nale noêci (prowizja uzale niona od wartoêci przyznanego limitu) 16.1 do zł 150 zł 16.2 od ,01 do zł 0,30% 16.3 powy ej ,01 zł 0,10% zł lub prowizja negocjowana Opłata za nieposiadanie Êrodków pieni nych na rachunku pieni nym w wysokoêci umo liwiajàcej pełnà zapłat za nabyte instrumenty fi nansowe, w dniu rozliczenia transakcji w KDPW. 50 zł + 0,5% wartoêci Êrodków brakujàcych do pełnej zapłaty za nabyte instrumenty fi nansowe 17. Zlecenia do dyspozycji maklera Prowizja ustalana ka dorazowo przy zło eniu zlecenia mo e byç wy sza ni wynikajàca z pkt Day trading Klienci zawierajàcy transakcje na rynku akcji, praw do akcji, warrantów, certyfi katów inwestycyjnych otrzymujà zwrot 50% zapłaconej prowizji od transakcji odwrotnych zawartych w ciàgu jednej sesji. Prowizja od transakcji odwrotnej nie mo e byç ni sza ni 0,25% wartoêci transakcji odwrotnej. Zwrot prowizji nast puje w ciàgu trzech dni roboczych, od dnia zawarcia transakcji odwrotnej, na rachunek pieni ny Klienta. 19. Opłata pobierana od uprawnionego podmiotu z tytułu weryfi kacji, czy wskazana przez podmiot osoba jest klientem DM Pekao 50 zł 1. Nie pobiera si jej w przypadku udzielenia informacji na podstawie przepisów ustawowych, na àdanie: a) sàdu lub prokuratora w zwiàzku z toczàcym si post powaniem karnym lub post powaniem w sprawie o przest pstwo skarbowe, b) Komisji Nadzoru Finansowego oraz jej upowa nionych przedstawicieli i pracowników, c) Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej lub osoby przez niego upowa nionej oraz organów podatkowych, d) słu b ochrony paƒstwa i ich upowa nionych pisemnie funkcjonariuszy lub ołnierzy, e) Policji, f) Centralnego Biura Antykorupcyjnego, g) Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, h) Prezesa Najwy szej Izby Kontroli lub upowa nionego przez niego kontrolera, i) Szefa Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, j) organu Słu by Celnej. 4

5 2. Opłata nie b dzie równie pobierana w przypadku udzielania informacji komornikowi sàdowemu lub organowi egzekucyjnemu w odpowiedzi na zawiadomienie o zaj ciu wierzytelnoêci lub fi nansowych (które to zawiadomienie nie zawiera okreêlenia np. numeru rachunku, na którym zapisane sà instrumenty fi nansowe). II. Taryfa prowizji i opłat za usługi maklerskie w zakresie obrotu derywatami 1 Zawarcie transakcji kontraktami terminowymi 1.1 Na akcje i waluty 5 zł 1.2 Pozostałe 14 zł 1.3 WygaÊni cie kontraktu terminowego 10 zł dla jednego kontraktu 2.1 Transakcje warrantami prowizja jak na rynku akcji 2.2 Za wykonanie warrantów w przypadku rozliczenia pieni nego 0,25% wartoêci wykonywanych warrantów, nie mniej ni 10 zł 3. Dokonanie transferu derywatów, w tym: 3.1 transferu pozycji 10 zł 3.2 transferu zabezpieczenia w instrumentach fi nansowych (od ka dego 10 zł instrumentu fi nansowego) 4. Realizacja zleceƒ kupna/sprzeda y jednostek indeksowych 0,9% 5. Wykonanie jednostek indeksowych 10 zł za czynnoêç 6. Zawarcie transakcji opcjami 2,0% wartoêci transakcji, jednak nie mniej ni 2 zł od jednej opcji i nie wi cej ni 13 zł od jednej opcji 7. Wykonanie opcji 5 zł dla jednej opcji 8. Day trading Klienci zawierajàcy transakcje kontraktami terminowymi otrzymujà zwrot zapłaconej prowizji od transakcji odwrotnych zawartych w ciàgu jednej sesji w wysokoêci 5 zł od ka dego kontraktu. Prowizja od transakcji odwrotnej nie mo e byç ni sza ni 8 zł od ka dego kontraktu. Zwrot prowizji nast puje w dniu zawarcia transakcji odwrotnej na rachunek pieni ny Klienta. 9. Postanowienia koƒcowe Istnieje mo liwoêç negocjowania indywidualnych stawek opłat i prowizji. 5

6 III. Taryfa prowizji i opłat za usługi Êwiadczone za poêrednictwem Internetu 1. Internetowa prowizja za obrót akcjami, prawami do akcji, warrantami, certyfi katami inwestycyjnymi. Prowizja w danym miesiàcu uzale niona jest od wartoêci obrotów realizowanych na rachunku Klienta. DM Pekao weryfi kuje stawkà prowizji na koniec ka dego miesiàca, na podstawie wartoêci obrotu wynikajàcego z realizacji transakcji kupna i sprzeda y akcji, praw do akcji, warrantów i certyfi katów inwestycyjnych na rynku regulowanym, zgodnie z poni szà tabelà. Do weryfi kacji stawki prowizji DM Pekao wybiera si wy szà Êrednià miesi cznà wartoêç obrotu z: poprzednich trzech miesi cy kalendarzowych, poprzedniego miesiàca kalendarzowego. WartoÊç obrotów: 1.1 Od 0,01 zł do ,00 zł 0,39% 1.2 Od ,01 zł do ,00 zł 0,36% 1.3 Od ,01 zł do ,00 zł 0,33% 1.4 Powy ej ,01zł Uwaga: prowizja od cz Êciowo lub całkowicie zrealizowanego zlecenia za poêrednictwem Internetu na rynku akcji, praw do akcji, warrantów i certyfi katów inwestycyjnych nie mo e byç ni sza ni 8 zł 0,29% 2. Obligacje 0,2% wartoêci transakcji, nie mniej ni 8 zł 3. Prawa poboru 1% od wartoêci transakcji nie ni sza ni 8 zł 4. Prowizja od transakcji na rynku terminowym derywatów GPW 4.1 Kontrakty terminowe Na akcje i waluty Pozostałe: Prowizja w danym miesiàcu uzale niona jest od wielkoêci obrotu (w sztukach) realizowanego na Rachunku Klienta. DM Pekao weryfi kuje tabel prowizji na koniec ka dego miesiàca, na podstawie wolumenu obrotu wynikajàcego z realizacji transakcji kupna i sprzeda y kontraktów terminowych na rynku regulowanym zgodnie z poni szà tabelà. Do weryfi kacji stawki prowizji DM Pekao wybiera si wy szà Êrednià miesi cznà wielkoêç obrotów z: poprzednich trzech miesi cy kalendarzowych, poprzedniego miesiàca kalendarzowego. WielkoÊç obrotów: 3 zł Do 100 sztuk 9,90 zł Od 101 sztuk do 300 8,90 zł Powy ej 301 sztuk 7,90 zł 4.2 Realizacja zleceƒ kupna/sprzeda y jednostek indeksowych 0,4% 4.3 Zawarcie transakcji opcjami składane przez Internet 2,0% wartoêci transakcji, jednak nie mniej ni 2 zł od jednej opcji i nie wi cej ni 9 zł od jednej opcji 6

7 5. Wykonanie jednostek indeksowych 0,30 zł za 1 sztuk, nie mniej ni 5 zł od dyspozycji wykonania. 6. Day trading Klienci zawierajàcy transakcje na rynku akcji, praw do akcji, warrantów, certyfi katów inwestycyjnych otrzymujà zwrot 50% zapłaconej prowizji od transakcji odwrotnych zawartych w ciàgu jednej sesji. Prowizja od transakcji odwrotnej nie mo e byç ni sza ni 0,25% wartoêci transakcji odwrotnej. Zwrot prowizji nast puje w ciàgu trzech dni roboczych od dnia zawarcia transakcji odwrotnej na rachunek pieni ny Klienta. Klienci zawierajàcy transakcje kontraktami terminowymi otrzymujà zwrot zapłaconej prowizji od transakcji odwrotnych zawartych w ciàgu jednej sesji w wysokoêci 5 zł od ka dego kontraktu. Prowizja od transakcji odwrotnej nie mo e byç ni sza ni 8 zł od ka dego kontraktu. Zwrot prowizji nast puje w dniu zawarcia transakcji odwrotnej na rachunek pieni ny Klienta. 7. Postanowienia koƒcowe Istnieje mo liwoêç negocjowania indywidualnych stawek opłat i prowizji. IV. Taryfa prowizji i opłat za usługi zwiàzane z poêrednictwem w kupnie i sprzeda y zagranicznych finansowych 1. Rynek akcji 0,59% od wartoêci transakcji, lecz nie mniej ni 50 USD, 50 EUR, 50 GB, 60 CHF. W przypadku transakcji zawartej w innej walucie ni USD, EUR, GBP, CHF prowizja minimalna wynosi równowartoêç 200 zł 7

8 1.1 Prowizja dla akcji o wartoêci jednostkowej poni ej 0,05 USD 0,015 USD od ka dej akcji nie mniej ni 75 USD lub prowizja negocjowana 1.2 Jednostkowe zlecenia o wartoêci powy ej zł 0,59% lub prowizja negocjowana 2. Rynek obligacji 0,29% od wartoêci transakcji, lecz nie mniej ni równowartoêç 200 zł 2.1 Jednostkowe zlecenia o wartoêci powy ej zł Prowizja negocjowana 3 Opłata za przechowywanie zagranicznych fi nansowych UWAGA! 0,15% od wartoêci zagranicznych fi nansowych Opłata pobierana na koniec ka dego kwartału, według ceny zamkni cia z ostatniej sesji kwartału lub ceny zamkni cia z ostatniego rocznie dnia notowania w przypadku, gdy rynek regulowany, na którym był notowany dany instrument fi nansowy wstrzymał lub zaprzestał prowadzenia notowaƒ danego instrumentu. 4. Przyj cie depozytu zagranicznych fi nansowych (od ka dego zagranicznego instrumentu fi nansowego) 5. Przeniesienie zagranicznych fi nansowych do innej fi rmy inwestycyjnej (od ka dego instrumentu fi nansowego) WartoÊç przenoszonych fi nansowych ustala si : a) jako iloczyn liczby przenoszonych oraz ceny rynkowej z dnia poprzedzajàcego dzieƒ zło enia dyspozycji w przypadku, gdy instrument jest notowany na rynku regulowanym, b) jako iloczyn liczby przenoszonych oraz ceny rynkowej z ostatniego dnia notowania w przypadku, gdy rynek regulowany, na którym był notowany dany instrument wstrzymał lub zaprzestał prowadzenia notowaƒ danego instrumentu. Zwrot kosztów poniesionych przez DM Pekao plus 50 zł 0,5% od wartoêci przenoszonych zagranicznych fi nansowych, lecz nie mniej ni 50 zł 6. Opłata z tytułu wystawienia formularza podatkowego 1042 S Zwrot kosztów ponoszonych przez DM Pekao. Opłata pobierana w chwili uzyskania przez Klienta prawa do dywidendy od akcji amerykaƒskich. 7. Opłata z tytułu przekazania Êrodków pieni nych na rachunek brokera zagranicznego 8. Opłata za operacje na zagranicznych instrumentach fi nansowych zwiàzana z ich wycofaniem z obrotu. Zwrot kosztów ponoszonych przez DM Pekao RównowartoÊç 40 USD 9. Zmiana właêciciela euroobligacji. Prowizja uzale niona od wartoêci transakcji. 1,30% lub negocjowana 10. Przelew USD/EUR z nale nych Klientowi z tytułu posiadania euroobligacji: 1. w ramach Banku Pekao S.A. 2. do innego banku krajowego lub zagranicznego bez opłat opłaty zgodne z taryfà Banku, banków poêredniczàcych i banku benefi cjenta 11. Opłata z tytułu wymiany walut Prowizja negocjowana 12. Inne Zwrot kosztów ponoszonych przez DM Pekao 8

9 V. Taryfa prowizji i opłat w zakresie obsługi rachunków zwiàzanych z pełnieniem funkcji sponsora emisji 1. Sporzàdzenie zestawienia obrotów na rachunku papierów wartoêciowych w rejestrze 2. Przeniesienie fi nansowych z jednego rachunku na inny (od dyspozycji) 2.1. W wyniku realizacji spadku 50 zł 2.2. W wyniku realizacji pozostałych dyspozycji, np. zło onych na podstawie umowy cywilnoprawnej WartoÊç przenoszonych fi nansowych ustala si : a) jako iloczyn liczby przenoszonych fi nansowych oraz ceny rynkowej z dnia poprzedzajàcego dzieƒ zło enia dyspozycji, w przypadku gdy instrument fi nansowy jest notowany na rynku regulowanym, b) jako iloczyn liczby przenoszonych fi nansowych oraz ceny rynkowej z ostatniego dnia notowania w przypadku, gdy rynek regulowany na których był notowany dany instrument fi nansowy, wstrzymał lub zaprzestał prowadzenia notowaƒ danego instrumentu fi nansowego, c) jako iloczyn liczby przenoszonych fi nansowych oraz ostatniej ceny emisyjnej w przypadku, gdy instrument fi nansowy nie był i nie jest notowany na rynku regulowanym. 3. Wykonanie blokady fi nansowych i Êrodków pieni nych w rejestrze z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych przez Klienta lub na podstawie jego dyspozycji UWAGA: Nie dotyczy Klientów dokonujàcych blokady z tytułu kradzie y dokumentu to samoêci. 4. Konwersja akcji 30 zł 5. Wystawienie: 5.1 Êwiadectwa depozytowego lub imiennego zaêwiadczenia o prawie 30 z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub duplikatu potwierdzenia nabycia fi nansowych oraz potwierdzenia nabycia fi nansowych w wyniku realizacji dyspozycji zmiany liczby w potwierdzeniu 5.2 potwierdzenia nabycia fi nansowych w wyniku realizacji umowy cywilnoprawnej, nabycia spadku lub konwersji 6. Wystawienie zaêwiadczenia o stanie posiadania na podstawie dyspozycji Klienta 7.1 Wydanie informacji lub materiałów b dàcych realizacjà proêby Klienta zwiàzanej z odszukaniem dyspozycji dotyczàcej rachunku lub informacji zawartej w tej dyspozycji 50 zł za ka dy rok kalendarzowy 0,3% od wartoêci przenoszonych fi nansowych, lecz nie mniej ni 50 zł 0,3% wartoêci blokowanych fi nansowych nie mniej ni 100 zł 20 zł 50 zł 200 zł 7.2 Wydanie duplikatu informacji podatkowej (PIT) 30 zł 7.3 Wydanie szczegółowego zestawienia przychodów i kosztów zawartych w informacji podatkowej (PIT) 5 zł za stron ; w przypadku wi kszej liczby stron mo liwoêç negocjacji 9

10 8. Postanowienia koƒcowe Taryf prowizji i opłat w zakresie obsługi Rachunku stosuje si odpowiednio w przypadku: zleceƒ sprzeda y fi nansowych zapisanych w rejestrze sponsora emisji dostarczenia dokumentów dot. fi nansowych zapisanych w rejestrze sponsora emisji przesyłkà listowà krajowà i zagranicznà oraz krajowà przesyłkà kurierskà weryfi kacji czy wskazana przez uprawniony podmiot (np. komornika lub organ podatkowy) osoba jest klientem DM Pekao VI. Taryfa prowizji i opłat dotyczàca finansowych w formie dokumentu, rynku niepublicznego oraz pozostałych finansowych 1. Przeniesienie własnoêci rynku niepublicznego w rejestrze właêcicieli 1.1 W wyniku realizacji spadku 50 zł 2. Wykonanie blokady fi nansowych i Êrodków pieni nych lub dokonanie wpisu o ustanowieniu zastawu w rejestrze właêcicieli fi nansowych z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych przez Klientów lub ich dyspozycji. UWAGA: Nie dotyczy Klientów dokonujàcych blokady z tytułu kradzie y dokumentu to samoêci. 3. Wystawienie duplikatu zaêwiadczenia depozytowego oraz zaêwiadczenia depozytowego w wyniku realizacji dyspozycji zmiany liczby w zaêwiadczeniu 4. Wystawienie zaêwiadczenia depozytowego w wyniku realizacji umowy cywilnoprawnej lub nabycia spadku 5. Wystawienie zaêwiadczenia na walne zgromadzenie spółki na podstawie dyspozycji Klienta 6. Wystawienie zaêwiadczenia dotyczàcego stanu posiadania fi nansowych danego emitenta na podstawie dyspozycji Klienta opłata negocjowana, uzale niona od wartoêci przenoszonych fi nansowych nie mniej ni 50 zł opłata negocjowana, uzale niona od wartoêci blokowanych, zastawionych fi nansowych 30 zł 20 zł 30 zł 50 zł 10

11 7. Sporzàdzenie historii operacji dotyczàcych zmiany stanu posiadania fi nansowych danego emitenta w rejestrze właêcicieli fi nansowych 100 zł za ka dy rok 8.1 Wydanie informacji lub materiałów b dàcych realizacjà proêby Klienta zwiàzanej z odszukaniem dyspozycji dotyczàcej fi nansowych w rejestrze właêcicieli fi nansowych lub informacji zawartej w tej dyspozycji 200 zł 8.2 Wydanie duplikatu informacji podatkowej (PIT) 30 zł 8.3 Wydanie szczegółowego zestawienia przychodów i kosztów zawartych w informacji podatkowej (PIT) 5 zł za stron ; w przypadku wi kszej liczby stron mo liwoêç negocjacji 8.4 Przyj cie do depozytu i przechowywanie rynku niepublicznego Opłata negocjowana w depozycie 8.5 Zawieranie transakcji za poêrednictwem fi rmy inwestycyjnej Opłata negocjowana 9. Postanowienia koƒcowe Taryf prowizji i opłat w zakresie obsługi Rachunku stosuje si odpowiednio w przypadku: dostarczenia Klientowi dokumentów dot. fi nansowych w formie dokumentu, rynku niepublicznego oraz pozostałych fi nansowych przesyłkà listowà krajowà i zagranicznà oraz krajowà przesyłkà kurierskà weryfi kacji czy wskazana przez uprawniony podmiot (np. komornika lub organ podatkowy) osoba jest klientem DM Pekao VII. Taryfa prowizji i opłat dotyczàca pozagiełdowych finansowych * 1. Dokonanie blokady pozagiełdowych fi nansowych i Êrodków pieni nych lub dokonanie wpisu o ustanowieniu zastawu na rachunku właêcicieli pozagiełdowych fi nansowych, z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych przez Klientów lub ich dyspozycji. UWAGA: Nie dotyczy Klientów dokonujàcych blokady z tytułu kradzie y dokumentu to samoêci. 0,3% wartoêci nominalnej blokowanych aktywów min. 100 zł * do prowizji i opłat nie wyszczególnionych w dziale dotyczàcym pozagiełdowych fi nansowych stosuje si opłaty i prowizje okreêlone w cz Êci I Taryfa prowizji i opłat w zakresie obsługi Rachunku 11

12 2. Wystawienie Êwiadectwa depozytowego lub duplikatu Êwiadectwa 60 zł depozytowego 3. Wystawienie innych zaêwiadczeƒ/dokumentów na wniosek Klienta 30 zł od ka dego instrumentu fi nansowego zarejestrowanego pod odr bnym kodem 12

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO (DM)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO (DM) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO (DM) I. I n s t r u m e n t y f i n a n s o w e o b r ó t z o r g a n i z o w a n y Lp. Rodzaj usługi 1. Wykonywanie zleceń dotyczących akcji, praw do akcji,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO I. INSTRUMENTY FINANSOWE OBRÓT ZORGANIZOWANY TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO Lp. Rodzaj usługi 1. Wykonywanie zleceń dotyczących akcji, praw do akcji, praw poboru, warrantów, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków (obowiązuje od kwietnia 2013 r.) 1 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata półroczna )1

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Dom maklerski PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY 1. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY, RACHUNEK REJESTROWY Lp. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY 1 RACHUNEK REJESTROWY 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 26 marca 2017 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 108. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Komunikat nr 108. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Komunikat nr 108 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone przez na podstawie 14 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata bezpłatnie półroczna ) 1

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od lutego 2019 r. mbank.pl/mdm Spis treści Rozdział I. Rynek Polski... 3 1. Taryfa opłat... 3 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści 1. Taryfa opłat... 3 Zasady naliczania i pobierania opłat... 4 2.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY inwestycyjny, rejestrowy, konta IKE, depozytowy Lp. Nazwa operacji 1. Prowadzenie rachunku: brak opłat 50,00

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półroczna ) 1 1.2.1

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 3 stycznia 2018 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014 Spis treści 1. Taryfa opłat...3 Zasady naliczania i pobierania opłat...5 2. Taryfa prowizji maklerskich...5

Bardziej szczegółowo

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r.

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Usługi maklerskie Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Lp. RACHUNEK INWESTYCYJNY 1) RACHUNEK REJESTROWY 2) KONTO

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Komunikat nr 121 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone przez na podstawie 14 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Dom Maklerski ` Strona 2 SPIS TREŚCI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO...

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata

Bardziej szczegółowo

Usługi oferowane przez Dom Maklerski

Usługi oferowane przez Dom Maklerski Usługi oferowane Maklerski Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 15 listopada 2016 r. Lp. RACHUNEK INWESTYCYJNY 1) RACHUNEK REJESTROWY

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy. L.p. Nazwa operacji Rachunek inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM 1. Prowizje od wykonanych

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Dom Maklerski ` Strona 2 SPIS TREŚCI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO...

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r.

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Działając zgodnie z postanowieniami REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm) Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści Rozdział I. Rynek polski...3 1. Taryfa opłat z tytułu usług świadczonych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. ( Tabela opłat i prowizji ) informuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY 1 inwestycyjny, konta IKE, rejestrowy, depozytowy. L.p. Nazwa operacji Prowadzenie dla osób fizycznych rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE)

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) (Obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półrocz ) 1 1.2.1 Za wystawienie świadectwa

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm) obowiązuje od maja 2016 Spis treści 1. Taryfa opłat z tytułu usług świadczonych za pośrednictwem Internetu... 3 2. Taryfa prowizji maklerskich z tytułu

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 3 stycznia 2018 r. r.)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 3 stycznia 2018 r. r.) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 3 stycznia 2018 r. r.) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i Noble Securities S.A. ( Tabela opłat i ) informuje Klienta o kosztach

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera: I. Opłaty, w szczególności za: Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 1 Prowadzenie rachunku papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 636/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera: I. Opłaty za: Lp. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego nr 7/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Taryfie opłat i

Bardziej szczegółowo

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board Zarządzenie nr PL/ 01/14 Członków Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 13/01/2014 Order No. PL/01/14 of Members of Management Board X-Trade Brokers DM S.A. dated on 13/01/2014 Działając zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego nr 14/2012 z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie: wprowadzenia Taryfy opłat i prowizji Domu

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK Załącznik nr 1 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 32/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera: I. Opłaty za: Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK Lp.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego nr 59/2013 z dnia 27 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera: I. Opłaty,

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A.

Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. A. Prowizje w obrocie instrumentami finansowymi oraz prawami wynikającymi z instrumentów finansowych na rynku polskim, z zastrzeżeniem pozostałych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Opłaty i prowizje za usługi Domu Maklerskiego Banku Handlowego SA, zwanego dalej DMBH, pobierane są na podstawie umowy o świadczenie usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 174. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Komunikat nr 174. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Komunikat nr 174 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. na podstawie 14 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.)18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.)18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.)18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. ( Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia wstępne. 2. Opłaty związane z prowadzeniem Rachunku. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH IPOPEMA SECURITIES S.A.

1. Postanowienia wstępne. 2. Opłaty związane z prowadzeniem Rachunku. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH IPOPEMA SECURITIES S.A. IPOPEMA SECURITIES S.A. Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2018 R. (OBOWIĄZUJE OD 1 STYCZNIA 2019 R.) 1. Postanowienia wstępne. 1.1. Taryfa opłat i prowizji dla Klientów indywidualnych IPOPEMA Securities S.A. (dalej Taryfa

Bardziej szczegółowo

(dot. produktów Biura Maklerskiego przeniesionego z Banku BPH do Alior Banku; zmiany obowiązywać będą od 27 marca 2017 r.)

(dot. produktów Biura Maklerskiego przeniesionego z Banku BPH do Alior Banku; zmiany obowiązywać będą od 27 marca 2017 r.) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (dot. produktów Biura Maklerskiego przeniesionego z Banku BPH do Alior Banku; zmiany obowiązywać będą od 27 marca 2017 r.) Rachunki brokerskie Wprowadzana zmiana Przed zmianą

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA 1. PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA 1. PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego nr 14/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Taryfie opłat

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Opłaty i prowizje za usługi Domu Maklerskiego Banku Handlowego SA, zwanego dalej DMBH, pobierane są na podstawie umowy o świadczenie usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera: I. Opłaty, w szczególności za: Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 1 Prowadzenie rachunku papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

WAŻNA INFORMACJA. Deutsche Bank Polska S.A. ul. Lecha Kaczyńskiego Warszawa

WAŻNA INFORMACJA. Deutsche Bank Polska S.A. ul. Lecha Kaczyńskiego Warszawa Deutsche Bank Polska S.A. ul. Lecha Kaczyńskiego 26 00-609 Warszawa WAŻNA INFORMACJA Deutsche Bank Polska S.A. - Biuro Maklerskie informuje, że w związku z planowanym na dzień 09.11.2018 r. przeniesieniem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 19 kwietnia 2005 r.

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 19 kwietnia 2005 r. Dziennik Ustaw Nr 71 4827 Poz. 640 i 641 19. Domy maklerskie, banki prowadzàce dzia alnoêç w formie wyodr bnionej jednostki i banki prowadzàce dzia alnoêç, o której mowa w art. 57 ust. 1 ustawy, w terminie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie

Taryfa opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie Taryfa opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie I. Opłaty podstawowe Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 1. Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna za każdy miesiąc następujący po miesiącu, w którym otwarto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich

Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich obowiązująca od dnia 01.06.2016 r. A. Opłaty i prowizje związane z usługą wykonywania zleceń i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego I.

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty

Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty I. Opłaty podstawowe Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 1. Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna za każdy miesiąc następujący po miesiącu, w którym otwarto rachunek): - w przypadku wykonania na rachunku

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 901/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 września 2012 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 51/2010/JM z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie: ustalenia wzorów formularzy oraz umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyjmowania i realizacji zleceñ zakupu/ sprzeda y dùu nych papierów wartoœciowych. dla Klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A.

REGULAMIN. przyjmowania i realizacji zleceñ zakupu/ sprzeda y dùu nych papierów wartoœciowych. dla Klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A. REGULAMIN przyjmowania i realizacji zleceñ zakupu/ sprzeda y dùu nych papierów wartoœciowych dla Klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A. (dawniej: Regulamin przyjmowania i realizacji zleceñ zakupu

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ RACHUNKÓW UPRAWNIEŃ I POCHODNYCH NA EMISJE CO2 (obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.) Tytuł

Bardziej szczegółowo

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Załącznik do Komunikatu nr KO/DMD/3/14 z dnia 23 maja 2014 r. LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Część I Lista zleceń / usług i kanały dostępu fundusze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 1357/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 listopada 2011 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna pobierana

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. I. Opłaty depozytowe

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. I. Opłaty depozytowe 1 Załącznik do Regulaminu KDPW Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych I. Opłaty depozytowe 1. Opłaty jednorazowe 1.1. Opłata za wpis do rejestru uczestników bezpośrednich otwarcie kont

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2017 r. Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat KDPW_CCP

Tabela Opłat KDPW_CCP Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT. Opłaty pobierane od uczestników

TABELA OPŁAT. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót organizowany) Stan prawny na dzień 1 października 2014 r. TABELA OPŁAT Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów. Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Zasady przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Zestawienie opłat obowiązujących na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1

Zestawienie opłat obowiązujących na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1 Zestawienie opłat obowiązujących na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1 Opracowano na podstawie: Załącznika nr 2 do Regulaminu obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów formularzy oraz zatwierdzenia obowiązywania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KOSZTACH, KTÓRE KLIENT MOŻE PONIEŚĆ W PRZYPADKU SKORZYSTANIA Z USŁUGI MAKLERSKIEJ DMBH (KOSZTY EX ANTE)

INFORMACJA O KOSZTACH, KTÓRE KLIENT MOŻE PONIEŚĆ W PRZYPADKU SKORZYSTANIA Z USŁUGI MAKLERSKIEJ DMBH (KOSZTY EX ANTE) INFORMACJA O KOSZTACH, KTÓRE KLIENT MOŻE PONIEŚĆ W PRZYPADKU SKORZYSTANIA Z USŁUGI MAKLERSKIEJ DMBH (KOSZTY EX ANTE) W związku z zamiarem zawarcia z Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A. ( DMBH ) umowy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1)

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 wrzeênia 2007 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów wykonywania przez rezydentów dokonujàcych obrotu dewizowego oraz przedsi biorców wykonujàcych dzia alnoêç

Bardziej szczegółowo

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów. Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Ogólne zasady z

Bardziej szczegółowo

Opłaty pobierane od uczestników

Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłaty za uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity - według stanu prawnego na dzień 4 marca 2019 r.

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity - według stanu prawnego na dzień 4 marca 2019 r. Załącznik do Uchwały Nr 100/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 lutego 2019 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity -

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 21 lutego 2018 r. Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Olecku. 4 zł w formie zlecenia stałego 2 zł. szej lub równej 1.000.000,0zł

Bank Spółdzielczy w Olecku. 4 zł w formie zlecenia stałego 2 zł. szej lub równej 1.000.000,0zł Bank Spółdzielczy w Olecku Rodzaj usług (czynno 2 1 niekomercyjnych działaj 1 1 6 zł niekomercyjnych działaj 1 Wpłaty gotówkowe na rachunek prowadzony w BS Olecko od wpłacaj Wypłaty gotówkowe od wypłat

Bardziej szczegółowo

dla klientów bankowości prywatnej

dla klientów bankowości prywatnej UZ/0081/2018 Załącznik nr 1 Tabela Prowizji i Opłat Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Usługi usługi przyjmowania i przekazywania zleceń Opłaty i Prowizje*

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 13 listopada 2015 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obrotu giełdowego

Wprowadzenie do obrotu giełdowego Jesteś tu: Bossa.pl Wprowadzenie do obrotu giełdowego Przedmiotem obrotu na giełdzie mogą być instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu giełdowego. Decyzję o dopuszczeniu instrumentów finansowych do

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na WIBOR

Kontrakty terminowe na WIBOR Kontrakty terminowe na WIBOR W Polsce podstawowym wskaźnikiem odzwierciedlającym koszt pieniądza na rynku międzybankowym jest WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate). Jest to średnia stopa procentowa

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 5 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI str. 1 Wysoka konkurencyjność Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta Oferta cenowa negocjowana indywidualnie dla każdego Klienta Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 26

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30%

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30% Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 27 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Komunikat dla Klientów Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego S.A.

Komunikat dla Klientów Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego S.A. Komunikat dla Klientów Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego S.A. Obowiązuje od 20 sierpnia 2018 r. ING BANK ŚLĄSKI Spis treści I. Katalog dyspozycji i oświadczeń woli, które przyjmuje Biuro Maklerskie...

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie opłat obowiązujących na pozagiełdowym rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1

Zestawienie opłat obowiązujących na pozagiełdowym rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1 Zestawienie opłat obowiązujących na pozagiełdowym rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot S.A. 1 Opracowano na podstawie: Załącznika nr 2 do Uchwały nr 1/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ?

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? Za pośrednictwem platformy inwestycyjnej DIF Freedom istnieje wiele sposobów inwestowania w ropę naftową. Zacznijmy od instrumentu, który jest związany z najmniejszym ryzykiem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo