UMOWA O ZARZĄDZANIE INDYWIDUALNYM PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O ZARZĄDZANIE INDYWIDUALNYM PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH"

Transkrypt

1 nr.../.../.../... UMOWA O ZARZĄDZANIE INDYWIDUALNYM PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Zawarta w Poznaniu pomiędzy: (Firma/Nazwa) (Adres siedziby: ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość, kraj) (Adres do korespondencji) (Adres poczty elektronicznej) (Telefon stacjonarny) (Telefon komórkowy) (Hasło do kontaktów telefonicznych) (Zarejestrowany w.../wpisany do...) (Nr rejestru/nr wpisu) (Nr statystyczny REGON) (Numer Identyfikacji Podatkowej) reprezentowany przez: 1)... 2)... 1)... (Wzór podpisu osoby reprezentującej Klienta) 2)... (Wzór podpisu osoby reprezentujàcej Klienta) Zwaną/ym dalej: Klientem, a BZ WBK Asset Management SA, z siedzibą w Poznaniu przy Placu Wolności 16, wpisaną przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS , posiadającą NIP , REGON oraz kapitał zakładowy wynoszący ,00 PLN (opłacony w całości), reprezentowaną przez:... zwaną dalej: AM 1 Przedmiot Umowy o Zarządzanie 1. Klient zleca AM zarządzanie swoim Portfelem zdeponowanym na rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnym prowadzonym w Domu Maklerskim BZ WBK SA nr: na zasadach zawartych w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA na rzecz Przedsiębiorców (zwanym dalej: Regulaminem lub Regulaminem Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management ), który stanowi integralną część niniejszej Umowy o Zarządzanie. 2. Zarządzany Portfel będzie/nie będzie*) Portfelem Ślepym.

2 2 Transfer Aktywów Klient może wydać dyspozycję transferu Aktywów z Portfela wyłącznie na należący do niego rachunek w... nr.. (Wskazany Rachunek). 3 Strategia Inwestycyjna 1. Klient zleca AM Zarządzanie Portfelem zgodnie ze Strategią: Maksymalny udział akcji w Portfelu:...*) 3. Minimalny udział instrumentów dłużnych oraz depozytów bankowych w Portfelu:...*) 4 Pełnomocnictwo 1. Klient udziela AM pełnomocnictwa do Zarządzania Portfelem, z prawem udzielania dalszych pełnomocnictw (zwanego dalej Pełnomocnictwem ). Pełnomocnictwo stanowi Załącznik nr 1 do Umowy o Zarządzanie. Dalsze Pełnomocnictwo w pełnym zakresie może być udzielone tylko pracownikom AM, a udzielone innym osobom może obejmować wyłącznie czynności techniczne (np. złożenie zlecenia, reprezentowanie na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy). 2. Odwołanie Pełnomocnictwa jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy o Zarządzanie. 5 Opłata za Zarządzanie 1. Strony ustalają stawkę Opłaty za Zarządzanie w wysokości...% rocznie. 2. Do Opłaty za Zarządzanie dodaje się podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli usługi zarządzania pakietem papierów wartościowych podlegają obciążeniu tym podatkiem zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 3. Szczegółowe zasady naliczania Opłaty za Zarządzanie określa Regulamin. 6 Czas trwania i zmiany Umowy o Zarządzanie 1. Umowa o Zarządzanie zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez obie strony. Umowa o Zarządzanie może zostać zawarta wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez Klienta stosowanej przez AM Polityki działania w najlepiej pojętym interesie Klienta. 2. W przypadku zamiaru dokonania transferu Instrumentów Finansowych do Portfela, transfer może odbyć się wyłącznie po przekazaniu przez Klienta listy Instrumentów Finansowych mających być objętymi transferem, jego terminu oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody AM na dokonanie transferu. W przypadku dokonania transferu bez uprzedniej zgody AM, Umowa o Zarządzanie może zostać rozwiązana przez AM bez zachowania terminu wypowiedzenia. 3. Umowa o Zarządzanie wchodzi w życie w dniu zaksięgowania na Rachunkach Klienta środków pieniężnych lub Instrumentów Finansowych o wartości nie niższej niż minimalna Wartość Początkowa Portfela określona w Tabeli Stawek Opłaty za Zarządzanie. W przypadku dokonywania przez Klienta transferu Instrumentów Finansowych do Portfela, Umowa o Zarzàdzanie nie wchodzi w życie, jeżeli AM nie wyraziła zgody na transfer w sposób określony w ust Umowa o Zarządzanie wygasa w przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 3, w terminie 3 miesięcy od dnia jej zawarcia. 5. Umowa o Zarządzanie zostaje zawarta na czas nieokreślony. 6. Zmiana Umowy o Zarządzanie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7, wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej z podpisem Klienta poświadczonym przez pracownika AM, osobę upoważnioną przez AM lub notarialnie. 7. Zmiana Umowy o Zarządzanie polegająca wyłącznie na zmianie stawki Opłaty za Zarządzanie wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej. 8. Umowa o Zarządzanie może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Umowa o Zarządzanie może zostać rozwiązana bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadkach wskazanych w Regulaminie. 9. Wypowiedzenie Umowy o Zarządzanie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 10. Bieg wypowiedzenia liczy się od dnia doręczenia drugiej stronie pisma wypowiadającego Umowę o Zarządzanie. 7 Świadomość ryzyka 1. Klient oświadcza, że jest świadomy ryzyka związanego z inwestowaniem na rynku kapitałowym. Ponadto Klient oświadcza, że ma świadomość faktu, iż AM nie ponosi odpowiedzialności za możliwe straty wynikłe z czynności podjętych w

3 dobrej wierze, przy zachowaniu należytej staranności zawodowej, w ramach Zarządzania Portfelem. 2. Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, w tym w szczególności z postanowieniami Regulaminu odnoszącymi się do odpowiedzialności AM, zawartymi w Rozdziale VII. 3. Klient oświadcza, że znane mu są zasady przekazywania sprawozdania z Zarządzania Portfelem określone w art. 19 Regulaminu i wyraża zgodę na informowanie go o transakcjach zawieranych w ramach Zarządzania Portfelem w sposób określony w powyższych postanowieniach Regulaminu. 8 Przepisy końcowe 1. Klient ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia AM o każdej zmianie swoich danych wskazanych w Umowie o Zarządzanie, w szczególności o zmianie dotyczącej osób reprezentujących Klienta lub adresu do korespondencji. Powiadomienie takie wymaga formy pisemnej i staje się skuteczne z dniem potwierdzenia zmiany telefonicznie na linii rejestrowanej lub doręczenia do siedziby AM dokumentów z podpisem Klienta poświadczonym przez pracownika AM. 2. Klient jest zobowiązany przekazywać i aktualizować dane zawarte w ankiecie informacyjnej, w szczególności o sytuacji finansowej, horyzoncie inwestycyjnym i wiedzy, które są konieczne do oceny odpowiedniości usług AM lub mogą wpłynąć na zmianę uprzednio dokonanej oceny odpowiedniości. 3. Klient wyraża zgodę na przekazywanie przez AM Domowi Maklerskiemu BZ WBK SA ( DM ) jego danych osobowych oraz informacji zawartych w Umowie o Zarządzanie i dokumentach sporządzonych w związku z Umową o Zarządzanie, w tym danych określonych w ankiecie informacyjnej, z wyłączeniem ustalonego w Umowie o Zarządzanie hasła. Informacje powyższe mogą być przekazywane DM w celu realizacji Umowy Brokerskiej, na podstawie której prowadzony jest rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny objęty Umową o Zarządzanie, w tym w związku z obowiązkową oceną adekwatności usługi brokerskiej świadczonej przez DM. 4. AM jest upoważnione do oświadczenia w imieniu Klienta wobec DM, że Klient będzie nadal korzystał z usług brokerskich świadczonych przez DM nawet jeżeli: a) usługi te są w ocenie DM nieadekwatne dla Klienta, b) DM nie może dokonać oceny adekwatności wskutek nie przekazania przez Klienta informacji zawartych w ankiecie informacyjnej. 5. Klient wyraża zgodę na przekazywanie mu przez AM powiadomień za pośrednictwem strony internetowej lub pocztą elektroniczną, dotyczących w szczególności: a) Polityki działania w najlepiej pojętym interesie Klienta stosowanej przez AM, b) Tabeli Stawek Opłaty za Zarządzanie oraz innych informacji o kosztach i opłatach, c) Strategii Inwestycyjnych oferowanych przez AM, d) Informacji dotyczących AM oraz usługi zarządzania indywidualnym portfelem instrumentów finansowych. 6. Sformułowania pisane w Umowie o Zarządzanie z wielkiej litery mają znaczenie, jak zdefiniowano w Regulaminie. W sprawach nieuregulowanych w Umowie o Zarządzanie oraz Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538). 7. Umowę o Zarządzanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 1)... (Data i podpis Klienta**) 2)... (Data i podpis Klienta**) (Data i podpis osoby przyjmującej Umowę o Zarządzanie) (Data i podpisy w imieniu AM) Załączniki: 1. Pełnomocnictwo do zarządzania indywidualnym portfelem instrumentów finansowych *) odpowiednio: niepotrzebne skreślić lub wypełnić **) podpis zgodny ze wzorem zamieszczonym na 1 stronie niniejszej Umowy o Zarządzanie

4 Załącznik nr 1 do Umowy o Zarządzanie nr Umowy.../.../.../... PEŁNOMOCNICTWO DO ZARZĄDZANIA INDYWIDUALNYM PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (Firma/Nazwa) (Adres siedziby: ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość, kraj) (Adres do korespondencji) (Zarejestrowany w.../wpisany do...) (Nr rejestru/nr wpisu) (Nr statystyczny REGON) (Numer Identyfikacji Podatkowej) reprezentowana/y przez: 1)... 2)... Zwana/y dalej: Klientem, udziela BZ WBK Asset Management SA, z siedzibą w Poznaniu przy Placu Wolności 16, wpisanej przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS , posiadającej NIP , REGON oraz kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości ,00 PLN (zwanej dalej: AM ), pełnomocnictwa z prawem udzielania dalszych pełnomocnictw, z zastrzeżeniem, że dalsze pełnomocnictwo w pełnym zakresie może być udzielone tylko na rzecz pracowników AM, a na rzecz innych osób wyłącznie w zakresie czynności technicznych. Pełnomocnictwo obejmuje umocowanie do zarządzania indywidualnym portfelem instrumentów finansowych, zwanym dalej Portfelem, zdeponowanym na: rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnym prowadzonym w Domu Maklerskim BZ WBK SA nr:... zgodnie z Umową o Zarządzanie oraz Regulaminem Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA na rzecz Przedsiębiorców. 1. Pełnomocnictwo niniejsze upoważnia AM do wykonywania w imieniu i na rachunek Klienta wszelkich czynności, które AM uzna za właściwe dla korzystnego Zarządzania Portfelem, a w szczególności do: 1) nabywania i zbywania Instrumentów Finansowych; 2) subskrybowania i dokonywania zapisów na Instrumenty Finansowe; 3) realizowania praw wynikających z posiada-

5 nia Instrumentów Finansowych; 4) zawierania transakcji terminowych; 5) lokowania środków na rachunkach bankowych; 6) dokonywania transferów Aktywów pomiędzy Rachunkami Klienta, jak również na Wskazany Rachunek Klienta. 7) odbierania i składania w imieniu Klienta niezbędnych informacji i oświadczeń związanych z czynnościami, o których mowa powyżej. 2. AM jest /nie jest uprawniona do zamknięcia rachunków objętych Umową o Zarządzanie.*) 3. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą rozwiązania Umowy o Zarządzanie. 1)... (Data i podpis Klienta) 2)... (Data i podpis Klienta) (Data, poświadczenie podpisu przez pracownika AM lub notariusza*) *) niepotrzebne skreślić

6 ANKIETA INFORMACYJNA PRZEDSIĘBIORCA A. Informacje służące AM do oceny odpowiedniości Strategii Inwestycyjnej w odniesieniu do wiedzy i doświadczenia, celów inwestycyjnych oraz sytuacji finansowej Klienta. Sposób odpowiedzi na pytania z zaznaczoną opcją wyboru: zakreślić odpowiedzi właściwe, odpowiedzi niewłaściwe pozostawić nie zakreślone. Klient:... (Firma/Nazwa) 1. Parametry inwestycji: 1) wielkość środków, które Klient zamierza powierzyć w zarządzanie AM:... 2) pochodzenie środków powierzanych w zarządzanie: ) horyzont inwestycyjny: [ ] 5 lat i więcej [ ] 3 lata mniej niż 5 lat [ ] 1 rok mniej niż 3 lata 4) stopień akceptacji ryzyka: Mając na uwadze przedłożony mi Wykaz instrumentów finansowych wchodzących w skład indywidualnych portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez BZ WBK Asset Management S.A. oraz opisanych w nim ryzyk oświadczam, iż: [ ] Akceptuję wysokie ryzyko inwestycyjne, czyli maksymalną ekspozycję na rynek akcji w przedziale 40%-100% wartości Portfela oraz lokowanie środków nie zainwestowanych w akcje w instrumenty dłużne. Brak ryzyk związanych ze stosowaniem dźwigni finansowej. [ ] Akceptuję średnie ryzyko inwestycyjne, czyli maksymalną ekspozycję na rynek akcji w przedziale 10%-35% wartości Portfela oraz lokowanie środków nie zainwestowanych w akcje w instrumenty dłużne. Brak ryzyk związanych ze stosowaniem dźwigni finansowej. [ ] Akceptuję niskie ryzyko inwestycyjne, czyli brak ekspozycji na rynek akcji oraz lokowanie środków wyłącznie w instrumenty dłużne. Brak ryzyk związanych ze stosowaniem dźwigni finansowej 5) zakładany cel inwestycji: [ ] wzrost wartości [ ] inny 6) czy Klient zamierza dokonywać dopłat do Portfela: 7) czy otwierany Portfel będzie Portfelem ślepym: 2. Wiedza i doświadczenie w inwestowaniu: 1) Proszę zaznaczyć czy zgadzają się Państwo z poniższymi stwierdzeniami: a) strategie inwestycyjne oferowane w ramach usługi zarządzania portfelem różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego: b) portfele instrumentów finansowych nie gwarantują osiągnięcia zysku, a historyczne wyniki zarządzania nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości: c) zalecany okres inwestowania zależy od wybranej strategii inwestycyjnej: 2) Klient inwestował dotychczas w: [ ] obligacje o stałym oprocentowaniu lub fundusze inwestycyjne obligacji [ ] akcje lub fundusze inwestycyjne z udziałem akcji 3) dotychczasowe inwestycje Klienta na rynku kapitałowym: [ ] sporadyczne (raz w roku bądź rzadziej) [ ] regularne (częściej niż raz w roku) 4) informacje, które mogą się okazać istotne z punktu widzenia usługi Zarządzania Portfelem:......

7 3. Sytuacja finansowa: 1) czy środki powierzone w zarządzanie stanowią środki zaangażowane w bieżącą działalność Klienta: 4. Badanie odpowiedniości dla osób zawierających Umowę o Zarządzanie:... 1) Imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta... (PESEL) 1. Parametry inwestycji: 1) horyzont inwestycyjny: [ ] 5 lat i więcej [ ] 3 lata mniej niż 5 lat [ ] 1 rok mniej niż 3 lata 2) stopień akceptacji ryzyka (definicja powyżej) [ ] wysokie [ ] średnie [ ] niskie 3) zakładany cel inwestycji: [ ] wzrost wartości [ ] zabezpieczenie własnej przyszłości [ ] zabezpieczenie przyszłości najbliższych [ ] inny 2. Wiedza i doświadczenie w inwestowaniu: 1) Proszę zaznaczyć czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami: a) strategie inwestycyjne oferowane w ramach usługi zarządzania portfelem różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego: b) portfele instrumentów finansowych nie gwarantują osiągnięcia zysku, a historyczne wyniki zarządzania nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości: c) zalecany okres inwestowania zależy od wybranej strategii inwestycyjnej: 2) Klient inwestował dotychczas w: [ ] obligacje o stałym oprocentowaniu lub fundusze inwestycyjne obligacji [ ] akcje lub fundusze inwestycyjne z udziałem akcji... 2) Imię i nazwisko osoby reprezentującej Klienta... (PESEL) 1. Parametry inwestycji: 1) horyzont inwestycyjny: [ ] 5 lat i więcej [ ] 3 lata mniej niż 5 lat [ ] 1 rok mniej niż 3 lata 2) stopień akceptacji ryzyka (definicja powyżej) [ ] wysokie [ ] średnie [ ] niskie 3) zakładany cel inwestycji: [ ] wzrost wartości [ ] zabezpieczenie własnej przyszłości [ ] zabezpieczenie przyszłości najbliższych [ ] inny 2. Wiedza i doświadczenie w inwestowaniu: 1) Proszę zaznaczyć czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami: a) strategie inwestycyjne oferowane w ramach usługi zarządzania portfelem różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego: b) portfele instrumentów finansowych nie gwarantują osiągnięcia zysku, a historyczne wyniki zarządzania nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości: c) zalecany okres inwestowania zależy od wybranej strategii inwestycyjnej: 2) Klient inwestował dotychczas w: [ ] obligacje o stałym oprocentowaniu lub fundusze inwestycyjne obligacji [ ] akcje lub fundusze inwestycyjne z udziałem akcji

8 3) dotychczasowe inwestycje Klienta na rynku kapitałowym: [ ] sporadyczne (raz w roku bądź rzadziej) [ ] regularne (częściej niż raz w roku) 4) informacje, które mogą się okazać istotne z punktu widzenia usługi Zarządzania Portfelem: Sytuacja osobista: Wykształcenie/wykonywany zawód: [ ] Klient posiada wykształcenie średnie lub wyższe [ ] Klient posiada kwalifikacje menadżerskie poparte doświadczeniem [ ] z racji wykonywanego zawodu aktualnego lub w przeszłości Klient posiada doświadczenie w inwestowaniu w papiery wartościowe. 3) dotychczasowe inwestycje Klienta na rynku kapitałowym: [ ] sporadyczne (raz w roku bądź rzadziej) [ ] regularne (częściej niż raz w roku) 4) informacje, które mogą się okazać istotne z punktu widzenia usługi Zarządzania Portfelem: Sytuacja osobista: Wykształcenie/wykonywany zawód: [ ] Klient posiada wykształcenie średnie lub wyższe [ ] Klient posiada kwalifikacje menadżerskie poparte doświadczeniem [ ] z racji wykonywanego zawodu aktualnego lub w przeszłości Klient posiada doświadczenie w inwestowaniu w papiery wartościowe. 1)... (Data i podpis Klienta) 2)... (Data i podpis Klienta) Wybrana przez Klienta Strategia Inwestycyjna spełnia / nie spełnia * kryterium odpowiedniości... (Data i podpis osoby przyjmującej ankietę)... W przypadku stwierdzenia nieodpowiedniości Strategii Inwestycyjnej Potwierdzam wolę zawarcia Umowy o Zarządzanie indywidualnym portfelem instrumentów finansowych pomimo, iż w ocenie BZ WBK Asset Management SA usługa zarządzania zgodnie ze Strategią Inwestycyjną określoną w Umowie o Zarządzanie jest nieodpowiednia ze względu na indywidualną sytuację przedstawioną w niniejszej Ankiecie Informacyjnej. 1)... (Data i podpis Klienta) 2)... (Data i podpis Klienta) *) niepotrzebne skreślić

9 B. Informacje niezb dne AM dla wykonania obowiàzków Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieni dzy oraz finansowaniu terroryzmu. Kraj zarejestrowania działalnoêci... Kraj prowadzenia działalnoêci... Rodzaj / forma prowadzonej działalnoêci handel złomem obrót paliwami płynnymi przekazy Êrodków pieni nych skup czeków usługi pieniàdza elektronicznego handel telefonami komórkowymi handel komponentami elektronicznymi działalnoêç w formie organizacji charytatywnej działajàcej za granicà handel bronià działalnoêç w zakresie hazardu działalnoêç w formie fundacji działalnoêç w formie lombardu działalnoêç w formie kantoru wymiany walut działalnoêç w formie komisu samochodowego produkcja komponentów elektronicznych adne z powy szych Umowa Ankieta o Zarządzanie Informacyjna_wersja - wersja

10 Beneficjent rzeczywisty Umowy Dane beneficjenta: a) Imi b) Nazwisko c) Adres zamieszkania Dane beneficjenta: a) Imi b) Nazwisko c) Adres zamieszkania Dodatkowe dane beneficjenta a) Rodzaj i cechy dokumentu to samoêci b) Obywatelstwo c) PESEL lub data urodzenia (dla osoby nieposiadajàcej PESEL) Dodatkowe dane beneficjenta a) Rodzaj i cechy dokumentu to samoêci b) Obywatelstwo c) PESEL lub data urodzenia (dla osoby nieposiadajàcej PESEL) Dane beneficjenta: a) Imi b) Nazwisko c) Adres zamieszkania Dane beneficjenta: a) Imi b) Nazwisko c) Adres zamieszkania Dodatkowe dane beneficjenta a) Rodzaj i cechy dokumentu to samoêci b) Obywatelstwo c) PESEL lub data urodzenia (dla osoby nieposiadajàcej PESEL) Dodatkowe dane beneficjenta a) Rodzaj i cechy dokumentu to samoêci b) Obywatelstwo c) PESEL lub data urodzenia (dla osoby nieposiadajàcej PESEL) Niniejszym Klient zobowiàzuje si do informowania AM o zmianach w parametrach wymienionych w sekcji I i II niniejszej Ankiety Informacyjnej. Potwierdzam powy sze dane 1). (Data i podpis Klienta) 2).. (Data i podpis Klienta) (Data i podpis osoby przyjmujàcej ankiet ) Umowa Ankieta o Zarządzanie Informacyjna_wersja - wersja

11 OÂWIADCZENIE OÊwiadczam, e otrzymałem, zapoznałem si oraz akceptuj treêç nast pujàcych dokumentów: 1) Regulaminu Âwiadczenia Usług Zarzàdzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA, 2) Informacji dotyczàcych BZ WBK Asset Management SA i usługi zarzàdzania indywidualnym portfelem instrumentów finansowych, w tym informacji dotyczàcej ochrony danych osobowych, 3) Polityki działania w najlepiej poj tym interesie Klienta stosowanej w BZ WBK Asset Management SA przy zarzàdzaniu indywidualnym portfelem instrumentów finansowych Klienta Detalicznego, 4) Wykazu instrumentów finansow ych wchodzàcych w skład indywidualnych portfeli instrumentów finansowych zarzàdzanych przez BZ WBK Asset Management SA oraz ryzyk zwiàzanych z tymi instrumentami i potwierdzam wol zawarcia Umowy o Zarzàdzanie. JednoczeÊnie wyra am zgod /nie wyra am zgody* na przetwarzanie danych osobowych przez AM w celach marketingowych. Klient:... (Firma/Nazwa) 1) (Data i podpis Klienta) 2) (Data i podpis Klienta)... (Data i podpis osoby przyjmujàcej umow ) * niepotrzebne skreêliç Umowa OÊwiadczenie_wersja o Zarządzanie wersja

12 Informacje dotyczàce BZ WBK Asset Management SA oraz usługi zarzàdzania indywidualnym portfelem instrumentów finansowych. 1. Nazwa domu maklerskiego oraz podmiotu dominujàcego w grupie kapitałowej, do której nale y dom maklerski: a) dom maklerski: BZ WBK Asset Management SA b) podmiot dominujàcy: Banco Santander SA 2. Dane pozwalajàce na bezpoêredni kontakt Klienta z domem maklerskim BZ WBK Asset Management SA Plac WolnoÊci 16, Poznaƒ tel. +48 (61) faks +48 (61) J zyki, w których Klient mo e kontaktowaç si z domem maklerskim i w których sporzàdzane b dà dokumenty oraz przekazywane informacje BZ WBK Asset Management SA Êwiadczy usług zarzàdzania portfelem instrumentów finansowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Klient mo e kontaktowaç si z BZ WBK Asset Management SA w j zyku polskim i w tym j zyku otrzymywaç dokumenty oraz informacje. Wybrane dokumenty i informacje mogà byç przekazywane Klientom dodatkowo w j zyku angielskim. 4. OÊwiadczenia potwierdzajàce, e dom maklerski posiada zezwolenie oraz nazwa organu nadzoru, który udzielił zezwolenia na prowadzenie działalnoêci maklerskiej BZ WBK Asset Management SA potwierdza, e Êwiadczy usługi w zakresie zarzàdzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub wi ksza liczba instrumentów finansowych na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalnoêci maklerskiej wydanego na podstawie decyzji Komisji Papierów WartoÊciowych i Giełd numer KPWiG / z dnia 12 lutego 1998 r. Ponadto BZ WBK Asset Management SA uzyskało dnia 24 listopada 2010 r. zezwolenie na wykonywanie działalnoêci maklerskiej w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceƒ nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o numerze DFL/4020/94/29/I/43/28/10/KK. Od dnia 19 wrzeênia 2006 r. organem nadzoru nad domami maklerskimi jest Komisja Nadzoru Finansowego. Siedziba Komisji Nadzoru Finansowego: plac Powstaƒców Warszawy Warszawa tel. +48 (22) Zakres usług maklerskich Êwiadczonych przez dom maklerski BZ WBK Asset Management SA Êwiadczy usługi: - zarzàdzania portfelami instrumentów finansowych, - przyjmowania i przekazywania zleceƒ nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. BZ WBK Asset Management SA nie prowadzi rachunków papierów wartoêciowych ani rachunków słu àcych ewidencjonowaniu innych instrumentów finansowych. 6. Informacje dotyczàce systemów gwarantujàcych bezpieczeƒstwo aktywów Klienta Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych SA prowadzi system rekompensat. Uczestnictwo wszystkich domów maklerskich w tym systemie jest obowiàzkowe; uczestnikiem systemu jest zarówno BZ WBK Asset Management SA, jak i dom maklerski prowadzàcy obj te Umowà o Zarzàdzanie rachunki papierów wartoêciowych i rachunki pieni ne lub rachunki słu àce ewidencjonowaniu innych instrumentów finansowych. Celem systemu rekompensat jest zapewnienie inwestorom (w rozumieniu przepisów o systemie rekompensat) wypłat Êrodków pieni nych oraz zrekompensowanie wartoêci utraconych instrumentów finansowych zgromadzonych przez nich w domach maklerskich w przypadku: a) ogłoszenia upadłoêci domu maklerskiego lub b) prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłoêci ze wzgl du na to, Umowa Ankieta o Zarządzanie Informacyjna_wersja - wersja

13 e majàtek tego domu maklerskiego nie wystarcza na zaspokojenie kosztów post powania lub c) stwierdzenia przez Komisj Nadzoru Finansowego, e dom maklerski nie jest w stanie, z powodów ÊciÊle zwiàzanych z sytuacjà finansowà, wykonaç cià àcych na nim zobowiàzaƒ wynikajàcych z roszczeƒ inwestorów i nie jest mo liwe ich wykonanie w najbli szym czasie. System rekompensat zabezpiecza wypłat Êrodków do wysokoêci równowartoêci w złotych 3000 euro w 100% wartoêci Êrodków obj tych systemem oraz 90% nadwy ki ponad t kwot, z tym e górna granica Êrodków obj tych systemem wynosi równowartoêç w złotych euro. Do obliczenia wartoêci euro w złotych przyjmuje si kurs Êredni Narodowego Banku Polskiego, zgodnie z ogłaszanà tabelà kursowà, z dnia zaistnienia okolicznoêci stanowiàcej podstaw do wypłat rekompensat. Kwoty, o których mowa w akapitach poprzedzajàcych, okreêlajà maksymalnà wysokoêç roszczeƒ inwestora niezale nie od tego, w jakiej wysokoêci i na ilu rachunkach posiadał Êrodki, lub z ilu wierzytelnoêci przysługujà mu nale noêci w danym domu maklerskim. 7. Szczegółowe zasady Êwiadczenia usługi Szczegółowe zasady Êwiadczenia usługi okreêla Regulamin Êwiadczenia Usług Zarzàdzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA. 8. Informacje dot yc z àce badania odpowiednioêci Klienta Zgodnie z przepisami prawa europejskiego (tzw. Dyrektywa MiFID) oraz przepisami prawa polskiego AM jest zobowiàzane przeprowadziç badanie odpowiednioêci Klienta przed rozpocz ciem Êwiadczenia usługi zarzàdzania portfelem instrumentów finansowych, jak i w przypadku zmiany strategii inwestycyjnej w ramach ju Êwiadczonej usługi zarzàdzania. Badanie obejmuje gromadzenie informacji (pisemna ankieta) oraz ich weryfikacj celem wskazania, czy usługa: - realizuje cele inwestycyjne danego Klienta; - nie jest zwiàzana z ryzykiem, którego poziom przekraczałby mo liwoêci inwestycyjne Klienta, oraz - ma charakter pozwalajàcy na jej zrozumienie i dokonanie oceny ryzyka z nià zwiàzanego przez Klienta, bioràc pod uwag posiadane przez niego doêwiadczenie i wiedz. Efektem badania jest sformułowanie oceny, i dana usługa jest, bàdê nie jest odpowiednia dla Klienta. Negatywy wynik badania nie wyklucza skorzystania z usługi AM, stanowi jedynie wskazówk, i mo e ona nie odpowiadaç celom Klienta. Nie jest jednak mo liwe Êwiadczenie usługi bez przeprowadzenia badania i sformułowania oceny. Czynniki wpływajàce na ocen odpowiednioêci mogà ulegaç zmianom w miar upływu czasu, dlatego zalecane jest aktualizowanie informacji podlegajàcych ocenie odpowiednioêci o ile zmiany zajdà w trakcie Êwiadczenia usługi zarzàdzania portfelem instrumentów finansowych. Aktualizacj takà mo e przeprowadzaç równie AM z własnej inicjatywy. 9. Podstawowe zasady wnoszenia i załatwiania skarg Klientów składanych w zwiàzku ze Êwiadczonymi usługami Tryb rozpatrywania skarg i wniosków Klientów okreêlony został w Regulaminie Êwiadczenia Usług Zarzàdzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA. 10. Ogólny opis polityki przeciwdziałania konfliktom interesów w BZ WBK Asset Management SA W toku Êwiadczenia usług finansowych oraz w przypadku realizacji niektórych transakcji finansowych dla Klientów, mogà wystàpiç sytuacje prowadzàce do potencjalnych lub rzeczywistych konfliktów interesów pomi dzy interesem Klientów, a interesem usługodawcy (włàczajàc jego pracowników oraz podmioty z nim powiàzane lub stowarzyszone). BZ WBK Asset Management SA, podmioty z nimi powiàzane lub stowarzyszone, uznajà swoje obowiàzki prawne, regulacyjne i etyczne, w zakresie efektywnego zarzàdzania potencjalnymi lub rzeczywistymi konfliktami interesów, które mogłyby si wiàzaç z ryzykiem naruszenia interesów Klientów. Umowa Ankieta o Zarządzanie Informacyjna_wersja - wersja

14 W celu zarzàdzania opisanymi wy ej konfliktami interesów w BZ WBK Asset Management SA wdro ono regulacje wewn trzne dotyczàce zarzàdzania konfliktami interesów i barierami informacyjnymi (zwane dalej zbiorczo Politykà ). Polityka okreêla: 1) okolicznoêci, które stanowià lub mogà prowadziç do powstania rzeczywistego konfliktu interesów pomi dzy BZ WBK Asset Management SA a jego Klientami, 2) procedury oraz Êrodki organizacyjne i administracyjne majàce na celu zarzàdzanie takimi konfliktami interesów. Polityka ta przewiduje wymóg ujawnienia charakteru i/lub êródła konfliktu interesów, je eli według najlepszej wiedzy kierownictwa, zastosowane Êrodki w celu zarzàdzania konfliktem interesów nie sà wystarczajàce. Ponadto, BZ WBK Asset Management SA mo e powstrzymaç si od Êwiadczenia danej usługi w przypadku wystàpienia takiego konfliktu. Polityka opiera si na procedurach biznesowych majàcych na celu zarzàdzanie okreêlonymi konfliktami interesów i zawiera wymagania odnoênie: 1) zapewnienia, e przestrzegane sà zasady ograniczonego inwestowania przez członków Zarzàdu i pracowników BZ WBK Asset Management SA oraz osoby powiàzane z ww. na rachunek własny, 2) zapewnienia, e przestrzegane sà zasady wr czania i otrzymywania upominków oraz przyjmowania lub udzielania korzyêci majàtkowych, 3) zapewnienia, e przestrzegana sà zasady uczestnictwa pracowników BZ WBK Asset Management SA we władzach podmiotów innych ni BZ WBK Asset Management SA. Polityka obowiàzuje od dnia 1 listopada 2007 r. Dalsze informacje dotyczàce Polityki dost pne sà na yczenie Klientów. 11. Raporty ze Êwiadczenia usługi, przekazywane Klientom Zakres, cz stotliwoêç i terminy raportów ze Êwiadczenia usługi przekazywanych Klientowi okreêlone zostały w Regulaminie Âwiadczenia Usług Zarzàdzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA. 12. Opłaty i koszty ponoszone przez Klienta w zwiàzku z usługami Êwiadczonymi przez BZ WBK Asset Management SA W zwiàzku ze Êwiadczeniem przez BZ WBK Asset Management SA usługi zarzàdzania portfelem instrumentów finansowych Klient ponosi Opłat za Zarzàdzanie oraz inne opłaty i koszty. WysokoÊç i tryb pobierania Opłaty za Zarzàdzanie okreêlone sà w Tabeli Stawek Opłaty za Zarzàdzanie stanowiàcej załàcznik do Regulaminu Âwiadczenia Usług Zarzàdzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA. Ponadto Klient w zwiàzku z Umowà o Zarzàdzanie ponosi koszty wynikajàce z realizacji umów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Âwiadczenia Usług Zarzàdzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA w szczególnoêci: a) rocznà opłat za prowadzenie rachunku obj tego Umowà o Zarzàdzanie pobieranà poczàwszy od drugiego roku kalendarzowego po otwarciu rachunku, b) koszty transakcyjne prowizja pobierana po zrealizowaniu zlecenia kupna lub sprzeda y papierów wartoêciowych z tytułu realizacji umowy maklerskiej przez Dom Maklerski BZ WBK SA. W zwiàzku z powy szym w indywidualnych przypadkach Klient mo e ponieêç równie ni ej wymienione koszty: opłat z tytułu przechowywania papierów wartoêciowych dotyczy Portfeli o wartoêci powy ej 1 mln zł, na których wartoêç obrotów nie przekroczy 20% wartoêci Portfela pobierana po zakoƒczeniu miesiàca kalendarzowego, koszt blokady akcji w zwiàzku z walnymi zgromadzeniami akcjonariuszy, opłat za wykonanie przelewu Êrodków pieni nych na rachunek bankowy (prowadzony w banku innym ni Bank Zachodni WBK SA), opłat za wystawienie duplikatu deklaracji PIT-8C, opłat za wykaz operacji podatkowych za ka dy rok podatkowy, opłat za wyciàg z historii rachunku lub zestawienie transakcji, Umowa Ankieta o Zarządzanie Informacyjna_wersja - wersja

15 op łat za w y s t aw ienie inne go zaêwiadczenia na yczenie Klienta, opłat za przeniesienie instrumentów finansowych do innej instytucji finansowej, opłat za przeniesienie własnoêci instrumentów finansowych na podstawie post powania spadkowego, opłat pobieranà z tytułu weryfikacji, czy dana osoba wskazana przez uprawniony podmiot (np. komornik lub organ podatkowy) jest Klientem Domu Maklerskiego BZ WBK SA, opłat za sporzàdzenie kopii dokumentu i przekazanie uprawnionemu podmiotowi, o którym mowa powy ej. Aktualne informacje dotyczàce opłat i kosztów dost pne sà na stronie internetowej Polityka działania w najlepiej poj tym interesie Klienta stosowana w BZ WBK Asset Management SA BZ WBK Asset Management SA posiada Polityk działania w najlepiej poj tym interesie Klienta, której treêç jest przekazywana Klientowi i przez niego akceptowana. 14. Wykaz instrumentów finansowych wchodzàcych w skład indywidualnych portfeli instrumentów finansowych zarzàdzanych przez BZ WBK Asset Management SA oraz ryzyk zwiàzanych z tymi instrumentami Przed zawarciem Umowy o Zarzàdzanie BZ WBK Asset Management SA przekazuje Klientowi opis istoty instrumentów finansowych oraz zwiàzanego z nimi ryzyka inwestycyjnego. 15. Informacja na temat obowiàzków podatkowych Klienta BZ WBK Asset Management SA udost pnia informacj odnoênie ogólnych obowiàzków podatkowych zwiàzanych ze Êwiadczonà usługà na stronie internetowej www. am.bzwbk.pl 16. Informacja o ochronie danych osobowych BZ WBK Asset Management SA, działajàc zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101, poz. 926 ze zmianami), informuje, e w celu podj cia niezb dnych działaƒ przed zawarciem umowy, a nast pnie b dàc stronà Umowy o Zarzàdzanie, w celu wywiàzania si z jej postanowieƒ przetwarza dane osobowe swoich Klientów. Dane osobowe Klientów AM przetwarzane sà przez osoby wyznaczone przez AM i udost pniane wyłàcznie osobom trzecim uprawnionym do wglàdu do tego rodzaju danych z mocy przepisów prawa, w tym w szczególnoêci Komisji Nadzoru Finansowego. Zgodnie z ustawà o ochronie danych osobowych podanie przez Klienta danych jest dobrowolne. Ponadto Klient jest uprawniony do wglàdu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. JednoczeÊnie AM informuje, e informacje o wartoêci Portfela, o których mowa w Regulaminie, sà udzielane przez pracownika BZ WBK Asset Management SA pod uprzednio podanym numerem telefonu po podaniu ustanowionego w Umowie o Zarzàdzanie hasła, b dàcego podstawà identyfikacji. Ze wzgl dów proceduralnych wszelkie rozmowy prowadzone pod wskazanym wy ej numerem telefonu podlegajà automatycznej rejestracji, a nagrania przechowywane sà przez okres 5 lat. W zwiàzku z koniecznoêcià prowadzenia rejestracji i ograniczeniami w dost pie do informacji o rachunkach Klientów, informacje dotyczàce stanu rachunków nie b dà udzielane pod innymi numerami telefonów. Umowa Ankieta o Zarządzanie Informacyjna_wersja - wersja

16 Polityka działania w najlepiej poj tym interesie Klienta stosowana w BZ WBK Asset Management SA przy zarzàdzaniu indywidualnym portfelem instrumentów finansowych Klienta Detalicznego I. Definicje 1. Klient Detaliczny kategoria klienta w rozumieniu art. 3 pkt. 39c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 2. Miejsce Wykonania (Kontrahent) podmiot wykonujàcy zlecenie, przekazane przez AM, w ramach Êwiadczenia usług realizacji zleceƒ. 3. Polityka niniejsza polityka. 4. Przekazanie Zleceƒ Klienta przeniesienie przez AM zleceƒ do Kontrahenta w celu jego realizacji. Przekazujàc zlecenia Klienta AM działa jako pełnomocnik. 5. Zlecenie Zbiorcze zsumowane zlecenie wszystkich Klientów AM, dla których jest to mo liwe ze wzgl du na ich klasyfikacj, uwarunkowania techniczne i prawne. Sformułowania pisane w Polityce z wielkiej litery, a nie okreêlone powy ej, majà znaczenie, jak zdefiniowano w Regulaminie Âwiadczenia Usług Zarzàdzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA (dalej: Regulamin). II. Preambuła 1. W ramach Zarzàdzania Portfelem AM podejmuje wszelkie uzasadnione działania w celu uzyskania mo liwie najlepszych wyników dla Klientów. Polityka okreêla zasady post powania AM w zakresie Przekazywania Zleceƒ Klientów do Miejsc Wykonania. 2. Zawierajàc Umow o Zarzàdzanie AM przedstawia Klientowi Polityk. Umowa o Zarzàdzanie mo e zostaç zawarta wyłàcznie w przypadku zaakceptowania przez Klienta stosowanej przez AM Polityki. III. Równe traktowanie Klientów 1. AM Przekazuje Zlecenia Klientów w formie Zlecenia Zbiorczego. 2. Wykonanie Przekazanego Zlecenia Zbiorczego jest rozdzielane proporcjonalnie do zleceƒ składowych danego Zlecenia Zbiorczego dla wszystkich Klientów partycypujàcych w danym Zleceniu Zbiorczym. 3. W przypadku Przekazywania Zleceƒ Klienta słu àcych: a) pozyskaniu Êrodków na realizacj dyspozycji wypłaty, b) wypowiedzeniu Umowy o Zarzàdzanie połàczonej z dyspozycjà spieni enia Portfela, c) dostosowaniu struktury Portfela do Strategii Inwestycyjnej okreêlonej w Umowie o Zarzàdzanie, AM dopuszcza mo liwoêç Przekazania Zleceƒ Indywidualnych, a stopieƒ realizacji ww. zleceƒ mo e byç ró ny od stopnia realizacji zleceƒ pozostałych. IV. Przekazywanie Zleceƒ Klienta 1. Przekazujàc Zlecenia Klienta do Kontrahenta w celu ich realizacji AM działajàc jako pełnomocnik Klienta i w jego najlepiej poj tym interesie mo e okreêliç warunki, na jakich nastàpiç ma wykonanie lub przekazanie zlecenia, co mo e uniemo liwiç Kontrahentowi podj cie działaƒ w celu uzyskania mo liwie najlepszych wyników dla Klienta w zakresie wyznaczonym tymi szczególnymi warunkami. 2. Zgodnie z Regulaminem AM nie przyjmuje instrukcji ze strony Klienta odnoênie Przekazywania Zleceƒ. 3. AM Przekazuje Zlecenia Klientów wyłàcznie do Kontrahenta, który posiada rozwiàzania techniczne, umo liwiajàce zawieranie oraz rozliczanie transakcji na podstawie przekazanych przez AM Zleceƒ Zbiorczych. 4. Miejsca Wykonania w odniesieniu do kategorii instrumentów finansowych, które według racjonalnej oceny w sposób stały umo liwiajà AM uzyskanie mo liwie najlepszego wyniku dla Klienta: a) Akcje, prawa do akcji, prawa poboru: i. rynek wtórny: DM BZWBK S.A. ii. rynek pierwotny IPO (Initial Public Offering), SPO (Secondary Public Offering), wezwania na sprzeda Umowa Polityka_wersja 16 o Zarządzanie wersja

17 podmiot przeprowadzajàcy danà ofert b) Obligacje, bony skarbowe: i. rynek regulowany: DM BZWBK S.A. ii. poza rynkiem regulowanym: Bank Millennium S.A., Raiffeisen Polska S.A., Societe Generale SA Oddział w Polsce. iii. rynek pierwotny IPO (Initial Public Offering): podmiot przeprowadzajàcy danà ofert. 5. AM raz w roku przeprowadza weryfikacj jakoêci i konkurencyjnoêci usług prowadzenia rachunków i wykonywania zleceƒ Êwiadczonych przez DM BZ WBK S.A. dla Klientów. 6. Przy weryfikacji uwzgl dniane sà koszty zwiàzane z wykonaniem przez Kontrahenta zlecenia obejmujàce wszystkie koszty ponoszone przez Klienta bezpoêrednio w zwiàzku z wykonaniem zlecenia, w tym opłaty pobierane przez Miejsce Wykonania (prowizja), opłaty z tytułu rozrachunku i rozliczenia transakcji oraz wszelkie inne opłaty zwiàzane z wykonaniem zlecenia. 7. AM podejmujàc działania, o których mowa w II pkt.1, odnoênie kategorii instrumentów finansowych, o których mowa w pkt. 4 (b) ii., uwzgl dnia nast pujàce czynniki z przypisanymi im wagami wzgl dnymi: a) cen instrumentu finansowego 51%, b) prawdopodobieƒstwo zawarcia transakcji w wyniku Przekazania Zlecenia Zbiorczego o danej wielkoêci oraz rozliczenia tej transakcji 25%, c) czas zawarcia transakcji 15%, d) inne aspekty majàce istotny wpływ na wykonanie zlecenia przez Kontrahenta 9%. Umowa Polityka_wersja o Zarządzanie wersja

18 Wykaz instrumentów finansowych wchodzàcych w skład indywidualnych portfeli instrumentów finansowych zarzàdzanych przez BZ WBK Asset Management S.A. 1. Ogólny opis istoty instrumentów finansowych wchodzàcych w skład indywidualnych portfeli instrumentów finansowych, zarzàdzanych przez BZ WBK Asset Management S.A. (dalej jako: AM ) 1.1. Akcje Papier wartoêciowy emitowany przez spółki akcyjne, dajàcy jego właêcicielowi (akcjonariuszowi) prawo do własnoêci cz Êci tej spółki. Z posiadaniem akcji zwiàzane sà prawa i obowiàzki akcjonariusza wobec spółki. Udział w prawach i obowiàzkach akcjonariusza zale y od liczby posiadanych akcji w stosunku do całoêci akcji danej spółki. Akcjonariusz ma w szczególnoêci prawo do udziału w zyskach spółki oraz w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Akcje sà niepodzielne. Ze wzgl du na uprawnienia, jakie przysługujà akcjonariuszowi z akcji, wyró nia si akcje zwykłe i uprzywilejowane. Istota akcji uprzywilejowanych polega na przyznaniu akcjonariuszowi dodatkowych uprawnieƒ w stosunku do akcji zwykłych np. w zakresie prawa głosu czy te wypłaty dywidendy. Wyró nia si równie akcje imienne i na okaziciela. Przedmiotem obrotu na giełdzie mogà byç wyłàcznie akcje istniejàce w formie zapisu komputerowego, tj. nie majàce postaci materialnej. Tylko akcje na okaziciela, jako pozbawione cech indywidualnych instrumenty finansowe mogà byç przedmiotem obrotu giełdowego. Z inwestowaniem w akcje wià à si ryzyka zwiàzane z rynkiem akcji, o których mowa w art. 2 ust. 3 Regulaminu Êwiadczenia usług zarzàdzania indywidualnym portfelem instrumentów finansowych przez BZ WBK Asset Management S.A. Ryzyka te zostały opisane w pkt 2.1 i obejmujà: ryzyko makroekonomiczne, ryzyko bran owe, ryzyko specyficzne spółki. ZmiennoÊç cen akcji mo e byç du a Prawo poboru Prawo pierwszeƒstwa akcjonariusza do obj cia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych ju akcji. Prawo to ma zastosowanie w przypadku nowej emisji akcji przez spółk albo emisji innych papierów wartoêciowych zamiennych na akcje (np. obligacji zamiennych albo z prawem pierwszeƒstwa). Istotà prawa poboru jest mo liwoêç zachowania przez dotychczasowych akcjonariuszy stanu posiadania obowiàzujàcego przed emisjà nowych akcji. Prawa poboru mogà byç wykorzystane do przeciwdziałania rozwodnieniu kapitału, polegajàcemu na procentowym zmniejszeniu udziału dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do całkowitej sumy kapitału akcyjnego w przypadku obj cia nowych akcji przez nowych akcjonariuszy. Prawo poboru jest zbywalne i mo e byç przedmiotem obrotu jako samodzielny papier wartoêciowy. Z inwestowaniem w prawa poboru wià à si ryzyka zwiàzane z rynkiem akcji, o których mowa w art. 2 ust. 3 Regulaminu Êwiadczenia usług zarzàdzania indywidualnym portfelem instrumentów finansowych przez BZ WBK Asset Management S.A. Ryzyka te zostały opisane w pkt 2.1 i obejmujà: ryzyko makroekonomiczne, ryzyko bran owe, ryzyko specyficzne spółki. ZmiennoÊç cen praw poboru mo e byç du a Prawo do akcji (PDA) i prawa do nowej emisji (PNE) Prawo majàtkowe, które przysługuje inwestorom giełdowym w odniesieniu do danej spółki akcyjnej. Jego istotà jest mo liwoêç obrotu prawem do akcji przed formalnym przydziałem akcji, jej zarejestrowaniem i rozpocz ciem notowania. PDA umo liwiajà zatem wycofanie si z dokonanej inwestycji tym, którym przydzielono nowo emitowane akcje, a jednoczeênie umo liwia ich nabycie tym, którzy nie dokonali tego w publicznej subskrypcji, zanim akcje zadebiutujà na giełdzie. Obrót prawami do nowych akcji podlega takim samym regułom jak obrót akcjami. Prawo do akcji umo liwia odsprzeda akcji przed jej pierwszym notowaniem. Od chwili pierwszego notowania rozporzàdzaç mo na ju akcjami. Z inwestowaniem w PDA i PNE wià à si ryzyka zwiàzane z rynkiem akcji, o których mowa w art. 2 ust. 3 Regulaminu Êwiadczenia usług zarzàdzania indywidualnym portfelem instrumentów finansowych przez BZ WBK Asset Instrumenty i ryzyka_wersja

19 Management S.A. Ryzyka te zostały opisane w pkt 2.1 i obejmujà: ryzyko makroekonomiczne, ryzyko bran owe, ryzyko specyficzne spółki. ZmiennoÊç cen PDA i PNE mo e byç du a Warranty subskrypcyjne Papiery wartoêciowe (imienne lub na okaziciela), które uprawniajà ich posiadacza do zapisu na akcje lub do obj cia akcji, z wyłàczeniem prawa poboru. Emitowane sà przez spółk akcyjnà w ramach tzw. docelowego podwy szenia kapitału zakładowego oraz warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego. Warranty subskrypcyjne mogà zostaç obj te przez dowolne podmioty prawa, co odró nia je od prawa poboru, które mogà zostaç obj te wyłàcznie przez osoby ju posiadajàce akcje spółki. Warranty subskrypcyjne sà zbywalne. Termin wykonania prawa z warrantu nie mo e byç dłu szy ni 10 lat. Z inwestowaniem w warranty subskrypcyjne wià à si ryzyka zwiàzane z rynkiem akcji, o których mowa w art. 2 ust. 3 Regulaminu Êwiadczenia usług zarzàdzania indywidualnym portfelem instrumentów finansowych przez BZ WBK Asset Management S.A. Ryzyka te zostały opisane w pkt 2.1 i obejmujà: ryzyko makroekonomiczne, ryzyko bran owe, ryzyko specyficzne spółki. ZmiennoÊç cen warrantów subskrypcyjnych mo e byç du a Kwity depozytowe Kwit depozytowy to papier wartoêciowy emitowany przez instytucje finansowe poza granicami kraju, w którym notowane sà papiery wartoêciowe b dàce bazà kwitu depozytowego. W kwicie depozytowym inkorporowane jest: prawo do zamiany tego papieru wartoêciowego na okreêlone papiery wartoêciowe we wskazanej w warunkach emisji proporcji, przejêcie na właêciciela tego papieru wartoêciowego praw majàtkowych stanowiàcych po ytki z papierów wartoêciowych lub ich równowartoêci oraz, w przypadku akcji - mo liwoêç wydania przez właêciciela tego papieru wartoêciowego jego emitentowi wià àcej dyspozycji co do sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu. Jest to dokument b dàcy papierem wartoêciowym na okaziciela lub Êwiadectwem zarejestrowanym na nazwisko posiadacza. Daje one posiadaczowi prawo do dywidendy, prawo poboru akcji nowej emisji, prawo głosu na walnym zgromadzeniu akcjo nariuszy, prawo zamiany na akcje. Z inwestowaniem w kwity depozytowe wià à si ryzyka zwiàzane z rynkiem akcji, o których mowa w art. 2 ust. 3 Regulaminu Êwiadczenia usług zarzàdzania indywidualnym portfelem instrumentów finansowych przez BZ WBK Asset Management S.A. Ryzyka te zostały opisane w pkt 2.1 i obejmujà: ryzyko makroekonomiczne, ryzyko bran owe, ryzyko specyficzne spółki. ZmiennoÊç cen kwitów depozytowych mo e byç du a Obligacje Papiery dłu ne, w których emitent stwierdza, e jest dłu nikiem właêciciela obligacji (tj. obligatariusza) i zobowiàzuje si wobec niego do spełnienia okreêlonego Êwiadczenia, w szczególnoêci w ykupu obligacji na okreêlonych warunkach. Wykup polega na zapłacie nale noêci głównej, odsetek i nale noêci ubocznych zgodnie z warunkami emisji. Obligacje to papiery wartoêciowe masowego obrotu. W przeciwieƒstwie do akcji obligacje nie dajà ich posiadaczowi adnych uprawnieƒ wzgl dem emitenta, takich jak np. dywidenda czy te uczestnictwo w walnych zgromadzeniach. Obligacje sà rodzajem po yczki, gdzie po yczkobiorcà jest emitent, a po yczkodawcà obligatariusz. Z inwestowaniem w obligacje wià à si ryzyka zwiàzane z inwestowaniem w instrumenty dłu ne, o których mowa w art. 2 ust. 4 Regulaminu Êwiadczenia usług zarzàdzania indywidualnym portfelem instrumentów finansowych przez BZ WBK Asset Management S.A. Ryzyka te zostały opisane w pkt 2.2 i obejmujà: ryzyko kredytowe, oraz ryzyko stopy procentowej. Z inwestowaniem w obligacje wià e si tak e ryzyko kontrahenta opisane w pkt 2.4. ZmiennoÊç cen obligacji zazwyczaj nie jest du a Listy zastawne Dłu ne papiery wartoêciowe (imienne bàdê na okaziciela), których podstawà sà wierzytelnoêci banków hipotecznych zabezpieczone hipotekami (tzw. hipoteczny list zastawny) lub gwarancjà okreêlonych instytucji, np. Skarbu Paƒstwa, NBP (tzw. publiczny list zastawny). Emitent listów zastawnych, czyli bank hipoteczny, zobowiàzuje si Instrumenty i ryzyka_wersja

20 wobec uprawnionego do spełnienia okreêlonego Êwiadczenia pieni nego polegajàcego na wypłacie odsetek i wykupieniu samego listu w sposób i w terminach okreêlonych w warunkach emisji. Listy zastawne mogà byç emitowane wyłàcznie przez banki hipoteczne. Hipoteczny list zastawny mo e byç nominowany w złotych lub w walucie obcej, a emitowany jest w formie dokumentu lub w formie zdematerializowanej (zapis komputerowy). Z inwestowaniem w listy zastawne wià à si ryzyka zwiàzane z inwestowaniem w instrumenty dłu ne, o których mowa w art. 2 ust. 4 Regulaminu Êwiadczenia usług zarzàdzania indywidualnym portfelem instrumentów finansowych przez BZ WBK Asset Management S.A. Ryzyka te zostały opisane w pkt 2.2 i obejmujà: ryzyko kredytowe oraz ryzyko stopy procentowej. Z inwestowaniem w listy zastawne wià e si tak e ryzyko kontrahenta opisane w pkt 2.4. ZmiennoÊç cen listów zastawnych zazwyczaj nie jest du a Instrumenty rynku pieni nego Papiery wartoêciowe lub prawa majàtkowe inkorporujàce wyłàcznie wierzytelnoêci pieni ne, których wartoêç mo e byç ustalona w ka dym czasie i co do których istniejà popyt i poda umo liwiajàce ich nabywanie i zbywanie w sposób ciàgły. Termin realizacji praw liczony jest od dnia ich wystawienia i nie mo e przekroczyç roku. PrzejÊciowa utrata płynnoêci przez papier wartoêciowy lub prawo majàtkowe nie powoduje utraty przez ten papier lub prawo statusu instrumentu rynku pieni nego. Z inwestowaniem w instrumenty rynku pieni nego wià e si ryzyko stopy procentowej opisane w pkt oraz ryzyko kontrahenta wskazane w pkt 2.4. ZmiennoÊç cen tego instrumentów rynku pieni nego zazwyczaj nie jest du a Certyfikaty inwestycyjne Zbywalne papiery wartoêciowe na okaziciela emitowane przez fundusz inwestycyjny np. zamkni ty lub mieszany. Dopuszczone do publicznego obrotu, inkorporujà prawa majàtkowe odpowiadajàce prawom wynikajàcym z akcji lub z zaciàgni cia długu. Cena emisyjna certyfikatu nie mo e byç ni sza ni wartoêç aktywów funduszu przypadajàcych na dany certyfikat. Z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne wià à si ryzyka zwiàzane z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa, opisane w pkt 2.3, tj. ryzyko braku wpływu na bie àcà struktur portfela inwestycyjnego i decyzje podejmowane przez zarzàdzajàcego, ryzyko wynikajàce z braku dost pu do aktualnego składu portfela inwestycyjnego funduszu zagranicznego, ryzyko płynnoêci, ryzyko wyceny, ryzyko wyceny rynkowej, ZmiennoÊç cen certyfikatów inwestycyjnych mo e byç du a Tytuły uczestnictwa w funduszach typu ETF (Exchange Traded Funds) Exchange-traded fund (ETF) to fundusz inwestycyjny, który ma na celu odwzorowanie zmiany poziomu indeksów giełdowych lub innych instrumentów bazowych. Portfel inwestycyjny funduszu typu ETF składa si z instrumentów finansowych w proporcjach, które najcz Êciej odzwierciedlajà okreêlony indeks rynku akcji lub rynku papierów dłu nych. Portfel mo e byç równie budowany w sposób syntetyczny. Na bazie tych instrumentów ETF dokonuje emisji tytułów uczestnictwa b dàcych papierami wartoêciowymi, które sà notowane na giełdzie papierów wartoêciowych. Z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa w funduszach typu ETF wià à si ryzyka zwiàzane z rynkiem akcji, o których mowa w art. 2 ust. 3 Regulaminu Êwiadczenia usług zarzàdzania indywidualnym portfelem instrumentów finansowych przez BZ WBK Asset Management S.A. Ryzyka te zostały opisane w pkt 2.1 i obejmujà: ryzyko makroekonomiczne, ryzyko bran owe, ryzyko specyficzne spółki. Z inwestowanie w przedmiotowe instrumenty finansowe wià e si tak e ryzyko inwestycji zagranicznych wskazane w pkt 2.5. ZmiennoÊç cen tego instrumentu finansowego mo e byç du a Certyfikaty strukturyzowane zło one z papierów wartoêciowych (akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, certyfikaty inwestycyjne) Instrumenty finansowe powstajàce w wyniku emisji, które inkorporujà prawo do otrzymania w Êrodkach pieni nych równowartoêci okreêlonych papierów wartoêciowych lub indeksów. Instrumenty i ryzyka_wersja

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 615/2017 z dnia 1 września 2017 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 615/2017 z dnia 1 września 2017 r. PEŁNOMOCNICTWO Załącznik nr 3 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 615/2017 z dnia 1 września 2017 r.., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich 1. NAZWA FIRMY Secus Asset Management Spółka Akcyjna, zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZÑDZANIE INDYWIDUALNYM PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA O ZARZÑDZANIE INDYWIDUALNYM PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH nr.../.../.../... UMOWA O ZARZÑDZANIE INDYWIDUALNYM PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Zawarta w Poznaniu pomi dzy:... (Imi i nazwisko)...... (Obywatelstwo) (Miejsce urodzenia)...... (Nr ewidencyjny PESEL

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO ., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod numerem....... (numer w rejestrze), adres siedziby....., adres do korespondencji, numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Ocena odpowiedniości

Ocena odpowiedniości Szanowni Państwo, Ocena odpowiedniości przedstawiona Państwu do wypełnienia ankieta ma na celu dokonanie oceny, czy, biorąc pod uwagę Państwa wiedzę o inwestowaniu w instrumenty finansowe* oraz doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 3 stycznia 2018 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 26 marca 2017 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego /klient detaliczny/ Załącznik nr 1 do procedury produktowej Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nr rachunku

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia między: Panem/Panią data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-24 Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie Umowa o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwana dalej Umową o zarządzanie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NR zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy, Money Makers Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta RDM Wealth Management S.A.

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta RDM Wealth Management S.A. Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta RDM Wealth Management S.A. Firma Inwestycyjna Klient Pośrednik Doradca 1. Definicje RDM Wealth Management S.A. osoba fizyczna, osoba prawna lub

Bardziej szczegółowo

Ocena odpowiedniości

Ocena odpowiedniości Szanowni Państwo, Ocena odpowiedniości przedstawiona Państwu do wypełnienia ankieta ma na celu dokonanie oceny, czy w świetle posiadanej przez Państwa wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych*

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym..., dnia...r. Nr rach. derywatów:... Imię i nazwisko:... Nr dokumentu toŝsamości:... PESEL:... PEŁNOMOCNICTWO

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści 1. Taryfa opłat... 3 Zasady naliczania i pobierania opłat... 4 2.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIE RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKU PIENIĘŻNEGO Zwana dalej "Umową"

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy Informacje dotyczące domu maklerskiego S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy 1. Nazwa domu maklerskiego Spółka Akcyjna w Warszawie 2. Dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. 1 1. Celem niniejszej polityki jest określenie zasad klasyfikacji Klientów (dalej DM Consus) w zakresie świadczonych na ich rzecz usług. 2.

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy:

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A.

Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. A. Prowizje w obrocie instrumentami finansowymi oraz prawami wynikającymi z instrumentów finansowych na rynku polskim, z zastrzeżeniem pozostałych

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIADOMOŚCI KLIENTA MiFID ZASADY DOKONYWANIA PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. INDYWIDUALNEJ OCENY KLIENTA

ANKIETA ŚWIADOMOŚCI KLIENTA MiFID ZASADY DOKONYWANIA PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. INDYWIDUALNEJ OCENY KLIENTA ANKIETA ŚWIADOMOŚCI KLIENTA MiFID ZASADY DOKONYWANIA PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. INDYWIDUALNEJ OCENY KLIENTA. X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna ( Dom Maklerski ) przed zawarciem

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Komunikat nr 121 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone przez na podstawie 14 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus Securities Spółka Akcyjna

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus Securities Spółka Akcyjna Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus Securities Spółka Akcyjna Postanowienia ogólne Niniejsza Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym - w ramach usługi emakler nr #nr umowy#, dalej jako Umowa 2

Umowa świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym - w ramach usługi emakler nr #nr umowy#, dalej jako Umowa 2 1 Umowa świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym - w ramach usługi emakler nr #nr umowy#, dalej jako Umowa 2 Potwierdzenie zawarcia umowy świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata bezpłatnie półroczna ) 1

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (dalej: Towarzystwo ) 1. Firma Towarzystwa: BPS Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków (obowiązuje od kwietnia 2013 r.) 1 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata półroczna )1

Bardziej szczegółowo

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ a Panią (-em)... wskazującą (-ym) adres korespondencyjny...

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ a Panią (-em)... wskazującą (-ym) adres korespondencyjny... UMOWA NR. świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (zawierana z osobą fizyczną klientem Bankowości Prywatnej) zawarta w dniu... pomiędzy: Bankiem BGŻ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 7

Komunikat aktualizujący nr 7 Komunikat aktualizujący nr 7 z dnia 1 lipca 2016 r. do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 września 2015 r. Terminy

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice ING BANK ŚLĄSKI BIURO MAKLERSKIE KRS 0000005459 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy NIP 634-013-54-75 Kapitał

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach Nr rachunku: Imię i nazwisko: Nr dokumentu tożsamości: PESEL: dnia r. PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Ja, będąc mocodawcą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO Zwana dalej Umową zawarta w dniu pomiędzy Domem Maklerskim Banku

Bardziej szczegółowo

[ ] Tak, mam doświadczenie w inwestowaniu w akcje. [ ] Wyższe ekonomiczne [ ] Inne wyższe [ ]Średnie ekonomiczne [ ] Inne średnie [ ]Podstawowe

[ ] Tak, mam doświadczenie w inwestowaniu w akcje. [ ] Wyższe ekonomiczne [ ] Inne wyższe [ ]Średnie ekonomiczne [ ] Inne średnie [ ]Podstawowe Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie jednostek uczestnictwa..., dnia... FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE PORTFELEM NR. (zwana dalej,,umową ) zawarta w dniu. w... pomiędzy:

UMOWA O ZARZĄDZANIE PORTFELEM NR. (zwana dalej,,umową ) zawarta w dniu. w... pomiędzy: UMOWA O ZARZĄDZANIE PORTFELEM NR (zwana dalej,,umową ) zawarta w dniu. w... pomiędzy: RDM Wealth Management S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 47a (00-695 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Erste Securities Polska S.A. INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A

Erste Securities Polska S.A. INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A 1 Niniejsza informacja skierowana jest do klientów detalicznych. Począwszy od maja 2015 r. ERSTE Securities Polska S.A. zaprzestał świadczenia usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych)

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych) FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych) Miejscowość, data Celem oceny odpowiedniości jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. ul. Puławska 2, Warszawa Faks: ,

ING Bank Śląski S.A. ul. Puławska 2, Warszawa Faks: , Instrukcje i Dyspozycje (wzory) 1. Instrukcja Roz Transakcji Kupna Instrumentów finansowych - Otrzymaj Instrumenty finansowe za zapłatą; 2. Instrukcja Roz Transakcji Sprzedaży Instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE W dniu.. r. w. pomiędzy: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA Umowa # zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy Klientem: Nazwa osoby uprawnionej do reprezentacji Siedziba Numer telefonu Adres e-mail Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką mbank

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 ul. Bielańska 12 (budynek Senator), 00-085 Warszawa www.leggmason.pl Podstawowe zasady prowadzenia przez

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjnych Wybierz Swój Portfel

Program Inwestycyjnych Wybierz Swój Portfel Regulamin Programu Inwestycyjnego Wybierz Swój Portfel (oferowany w ramach BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego) obowiązujący od dnia 24.11.2016 r. Art. 1. Postanowienia Ogólne. 1. Z Programu

Bardziej szczegółowo

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE Bank Millennium S.A. Data: z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 2-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 1186

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Załącznik nr 1 do Procedury współpracy z Klientem INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Informacje dotyczące IPOPEMA Securities S.A. oraz świadczonych usług, przekazywane

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półroczna ) 1 1.2.1

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis typów instrumentów finansowych i ryzyk związanych z inwestycjami w te instrumenty.

Ogólny opis typów instrumentów finansowych i ryzyk związanych z inwestycjami w te instrumenty. Ogólny opis typów instrumentów finansowych i ryzyk związanych z inwestycjami w te instrumenty. 1. AKCJE Emitowane przez spółki akcyjne papiery wartościowe dające uprawnienia korporacyjne charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

W przypadku, gdy Umowę w imieniu Klienta zawiera pełnomocnik, w pkt. II poniżej proszę wpisać dane pełnomocnika (pełnomocników):

W przypadku, gdy Umowę w imieniu Klienta zawiera pełnomocnik, w pkt. II poniżej proszę wpisać dane pełnomocnika (pełnomocników): UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO (dla Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej) zawarta w dniu, w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie zwołanego na dzień 23 kwietnia 2012 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie zwołanego na dzień 23 kwietnia 2012 r. Projekty uchwał Akcjonariuszy Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie zwołanego na dzień 23 kwietnia 2012 r. I. Projekt uchwały dotyczącej pkt 3 porządku obrad Uchwała numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r.

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Działając zgodnie z postanowieniami REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich

Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich obowiązująca od dnia 01.06.2016 r. A. Opłaty i prowizje związane z usługą wykonywania zleceń i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego I.

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Informacje dotyczące IPOPEMA Securities S.A. oraz świadczonych usług, przekazywane klientowi na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Portfel obligacyjny plus

Portfel obligacyjny plus POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil ryzyka Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,

Bardziej szczegółowo